לוגו
איש הקרן הקימת
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

1

היוֹם עוֹמד לשוּב לארץ מנחם אוּסישקין ממסעוֹ לארצוֹת הבּרית, למען אדמת ישׂראל.

בּתקוּפת חמישים השנה שאוּסישקין עוֹמד בּמשמרוֹת הראשוֹנוֹת של הציוֹנוּת קשר את שמוֹ בּהרבּה דפּים של המפעל הארץ-ישׂראלי החי. אוּלם זכוּת יתירה עמדה לוֹ לאוּסישקין שבּתקוּפה האחרוֹנה איננוּ מפזר את כּוֹחוֹתיו למלאכוֹת רבּוֹת, כּי אם הוֹלך וּמרכּז אוֹתם בּמפעל המפעלים –בּגאוּלת הארץ.

אוּסישקין, אחד האישים המעטים אשר שׂרדוּ לנוּ לפליטה מדוֹר הראשוֹנים לציוֹנוּת, איננוּ חי על חשבּוֹן העבר, איננוּ רוֹעה על מי-מנוּחוֹת. מפּעם לפעם הוּא קוֹנה לוֹ את עוֹלמוֹ מחָדש, והעוֹלם הזה, אשר בּוֹ קשר את שמוֹ ואת חייו בּשנים אלוּ, הוּא עוֹלם הקרן הקימת. יכוֹל אדם להיוֹת תמים-דעים עם אוּסישקין אוֹ להתנגד אליו בּתכלית בּשאלה מדינית פּלוֹנית, אוֹ בּשאלה ישוּבית אלמוֹנית, אוּלם לא זהוּ הקוֹבע כּרגע את מקוֹמוֹ של אוּסישקין בּציוֹנוּת ולא זהוּ היוֹצר את היחס הנפשי אל אוּסישקין בּכל מקוֹם אשר אנשים חיים את חיי הקרקע בּארץ-ישׂראל. למעלה מכּל הסכּמה וּמכּל התנגדוּת היא הדמוּת של איש הקרן הקימת.

סגוּלה מיוּחדת לאוּסישקין, שבּימי שפל וּמבוּכה גוֹברת קשיוּת־ערפּוֹ. בּימי רעה הוּא מתאַזר וחוֹרג ממסגרת העבוֹדה הרגילה. וּכשבּאה שנה זוֹ ושׂטנוֹתיה ואימת גזירוֹתיה קם האיש, לא פּנה לעצת יוֹעצים אשר הניאוּהוּ, וּביצע את אשר לא ניתן לוֹ לבצע קוֹדם: יצא לארצוֹת הבּרית להזעיק וּלהקהיל את הנאמנים וּלהטיל עליהם בּחוֹזק יד את עוֹל מצוַת הקרקע.

לא לקראת שוֹשנים היתה הליכה זוֹ. כּמה שנים לפני כן תבע לוֹ אוּסישקין ״ויזה ציוֹנית״ לשם כּניסה לארצוֹת הבּרית, תבע ולא נַענה. סירבוּ לא הציר האמריקאי, כּי אם האמַרכּלים של הציוֹנוּת האמריקאית, השׂמחים בּחלקם, המסתפּקים בּמַה שיש להם, ונוֹהגים לדחוֹת כּל הצעת עזרה בּאנשים מעֵבר לאוֹקינוֹס. שוּם שעה לא נראתה להם כּשעת-כּוֹשר לפנוֹתה לאוּסישקין וּלמען הקרן הקימת. וּבינתים התחיל המַשבּר הכּלכּלי ואחר כּך המבוּכה והמבוּקה הפּנימית. וּכשהויזה ניתנה סוֹף סוֹף נצטרפוּ אליה אזהרוֹת ועצוֹת טוֹבוֹת, אשר פּירוּשן: היכּבד ושב בּביתך.

אוּלם אוּסישקין לא שמע. הוּא כּבש לוֹ את זכוּת מסעוֹ לאמריקה.

התוֹצאוֹת החמריוֹת של מסע-הכּיבּוּש הזה לא נסתכּמוּ עדיין, אוּלם תוֹצאה אחת וַדאית כּבר יֶשנה: הרמת קרנה של הקרן הקימת.

מסע אוּסישקין הוֹציא את הקרן הקימת מתוֹך קרן-זוית, אשר היתה שרוּיה בּה שם כּל הימים, והעמיד אוֹתה בּקּרן אוֹרה. הוּא לימד את נאמניה מידוֹת וחישוּבים, אשר לא הסכּינוּ בּהם, והתוָה להם תכנית פּעוּלה מַרחיבה ומבטיחה. הוּא זרע על תלמי הציוֹנוּת האמריקאית גרעינים של יחס חדש והבנה חדשה ל״דוּנם״, לדוּנם של הקרן הקימת.

אין ספק, זכּאי הוּא אוּסישקין לקצת מנוּחה לאחר עמל הדרך. אוּלם המַרגוֹע אינוֹ מחכּה לוֹ כּאן. שַועת האדמה אשר הדריכה אוֹתוֹ בּמסעיו היא שתדריך את מנוּחתוֹ גם בּשוּבוֹ. הימים ללא מעשׂה גוֹאל הוֹלכים ונערמים לאבנים כּבדוֹת. העינים כּלוֹת למעשׂה מנחם.


ניסן תרצ״א.


  1. “דבר”, גליוֹן 1767, א' בּניסן תרצ“א, 19.3.1931. דבר היוֹם. החתימה: מ. ד. ”בּחבלי אדם", עמוּד 302.  ↩