לוגו
אוׂצר בּלוּם
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

(רשימה בּכתב-ידוׂ של בּרל, שלא נגמרה)

לאחר הפסקה של שבע שנים נסתיים בּדפוּס הכּרך השלישי של “כּתבים לתוׂלדוׂת חיבּת-ציוׂן וישוּב ארץ-ישׂראל”, הערוּכים על ידי א. דרוׂיאנוׂב. ספק אם לידי רבּים מן הקוׂראים-המשׂכּילים הגיעוּ הכּרכים הראשוׂנים של הספר הזה, הגדוׂל והמיוּחד בּמינוׂ, אשר סידוּרוׂ החל לפני כּשמוׂנה-עשׂרה שנה ואשר שלוׂשת כּרכיו יצאוּ בּאִטיוּת מכאיבה וּמיאשת משנת תרע“ט בּאוׂדיסה ועד שלהי תרצ”ב בּתל-אביב, אוּלם אם יש עוׂד בּקרבּנוּ קוׂראים אשר צרכיהם התרבּוּתיים אינם מוּפנים רק אל מה שמקוּבּל וּמוּסכּם “בּעוׂלם הגדוׂל”, והגחלת של תנוּעת שחרוּרנוּ יקרה להם, הרי אלה חיכּוּ וציפּוּ שנים רבּוׂת למַה שגנוּז למענם בּכּרך השלישי. כּי אכן, למעלה מ-1500 כּתבים וּתעוּדוׂת של תנוּעת שחרוּרנוּ בּעוׂדה בּאִבּה, עם נצנוּצי תקווׂתיה, ועם יסוּריה, ועם שגגוׂתיה וּלבטיה, ועם מעשׂי אבוׂת סימן לבנים, גנוּזים וּצרוּרים בּתוׂך שלוׂשת הכּרכים שסידר למעננוּ א. דרוׂיאנוׂב. וּבתנוּעה יתוׂמה כּתנוּעתנוּ, אשר אינה ראוּיה, כּנראה, שאת תוׂלדוׂתיה ילמדוּ אפילוּ בּקתדרה של האוּניברסיטה הלאוּמית, ואשר לא זכתה אלא לחוׂבבים מלקטים חסרי-אמצעים וחסרי-מכשירים, לפרקים גם חסרי-הכשרה, הרי זוׂ מתנת-גוׂרל שעוׂד שׂרד לועד האוׂדיסאי שוׂמר נאמן, אשר ראה לעצמוׂ שליחוּת בּהצלת הארכיוׂן וסידוּרוׂ למעננוּ, וּלמען אלה אשר אוּלי עוׂד יבוׂאוּ ואשר ימצאוּ בּכתבים בּלים אלה אוׂצרוׂת לא-אכזב.

דוׂמה כּי מעטוׂת הן בּעברית עבוׂדוׂת מחקר וכינוּס, המוּצאוׂת בּהקפּדה כּזאת וּבהבחנה כּזאת בּערך הדברים וּבדיוּק בּקטנות, כּאשר הוּצאוּ הכּתבים הללוּ. אפשר להצטער על שהמכַנס לא הרחיב את המסגרת, ולא ליקט גם אוׂתן התעוּדוׂת שאוּלי בּאוּ בּדפוּס בּמקוׂמוׂת אחרים (מדוּע, למשל, נכנס מכתבוׂ של או“ר ליהל”ל ולא מכתבוׂ של יהל“ל לאו”ר? מדוּע, למשל, נכנסוּ מכתביו החשוּבים לתוׂלדוׂת בּיל“וּ של ולַדימיר דוּבּנוׂב מתוׂך “יֶברייסקַיָה סטארינה” ולא מכתבוׂ של ד”ר שטיין מתוׂך הקוׂבץ “פּלשׂתינה”), כּיון שהמכנס לא צימצם את עצמוׂ רק בּארכיוׂנים שבּכתבי-יד של חוׂבבי-ציוׂן, וּבצדק, וכינס גם תעוּדוׂת שבּדפוּס, החשוּבוׂת לגוׂרל התנוּעה. מה היתה אַמת-המידה בּכינוּס זה?