לוגו
איך ליַשֵב את הר כנען?
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

(הצעה לחוזה)

לחברת “אגודת אחים” לקנית קרקעות בא"י

ע"י מר א. גורדון במריופול

אחרי המו“מ המפורט שהיה לי עם באי־כחכם מר א. גורדון ומר יצחק ירושלמי, הנני שולח לכם רצוף בזה את נוסח ההצעה, שבה אתם צריכים לפנות לח' יק”א על־ידי ועד חו“צ באודיסה בענין קנית אדמת וגַזַ והר כנען, אשר על יד המושבה ראש־פנה. לפי המו”מ שהיה לי עם פקידי יק“א ולפי שאני יודע את מטרות יק”א במכירה זו, היא תסכים רק לפרטי התנאים שאני מציע לפניכם בנוסח זה.

ובאשר עי“ז, שועד חו”צ יהיה המתוך ביניכם ובין היק“א, חלה על ועד חו”צ, אם כי באופן אי־ישר, אחריות ידועה, שהענין יהיה מבוסס וקים, ע"כ אני מוצא לנחוץ להציע לפניכם תנאים אחדים, שהם יהיו לבסיס למפעלכם בקניה והתנחלות זו:

א) אי אפשר לפורר את האחוזה, שאתם קונים, לחלקים קטנים יותר מדי; צריך שהחלקים יהיו מוגבלים ע“י מינימום ידוע, באופן שהמתנחל ידע במה הוא מתחיל ולאיזו תוצאות יוכל לחכות. היק”א היתה דורשת שהחלק המינימלי יהיה כזה, שמשפחה בינונית תוכל להתפרנס ממנו, היינו: 1) מאתים דונם שמהם חמשים של נטיעות, 2) 80 דונם של נטיעות וארבעים לזריעות. ואולם אתם ביניכם תוכלו לחלק כל חלק וחלק לשנים או גם לארבעה חלקים; ובכן המינימום של החלק הוא: 20 דונם לנטיעות ועשרה לזריעות. כמובן, שמשטח כזה לא יוכלו להתפרנס ויש בזה רק משום גאולת הארץ באופן מעשי, מִבִּטוּח הרכוש ומשום התחלה טובה להתנחלות בא"י, כשכל אחד המתנחלים יוסיף על חלקו במשך הזמן.

ב) התשלומים השנתיים צריכים ג“כ להיות קבועים מראש במינימום ידוע, למען ידע החבר מהי התחיבותו ויסכים למלא אותה בדיוק גמור. לפי הפרטים שבארתי לב”כ הנה הסכום המינימלי לחלק בינוני (כנ"ל 2) הוא 400*4 רו“כ: 400 רו”כ צריך לשלם בעת חתימת החוזה עם יק“א, ואח”כ 400 לשנה במשך עשר שנים. כמובן, אם יחלקו את החלק הבינוני לשנים או לארבעה, יתחלקו בערך זה גם התשלומים; והתשלום הכי מינימלי (לרבע החלק) הוא: מאה רו“כ בעת חתימת החוזה ואח”כ מאה רו"כ בדצמבר של כל שנה ושנה.

הערה. בדוחק גדול נוכל לכלול בתשלומים אלו את המגרש לבנין, 10 דונמים לכל חלק נורמלי ואדמת הר־כנען הזולה בשטח 400 דונם בערך לכל חלק נורמלי (בלי הוצאת העבודה בחלק הזה ).

ג) מצאתי לנכון, כי אתם, הבאים בדברים עם יק“א על דבר קניה בסביבה זו, תקנו כבר את כל אדמת הר־כנען, אבל באשר אין לכם צורך בכל שטח ההר, והעיקר באשר אין לכם אמצעים לעבד את כל אדמת ההר – הנני מתנה עמכם מראש, כי אם ימצאו אנשים שיחפצו לקנות את אדמת ההר הזה בתנאי לעבדה ע”י זריעות, נטיעות ומרעה, אז עליכם להשאיר לעצמכם בהר הזה רק שטח של 500 דונ' במקום אחד, עפ“י גורל, ואת השאר תמסרו לאותם האנשים שיקבלו על עצמם את כל ההתחיבויות שלכם ביחס לחברת היק”א ויתנו לכם ערבות מספיקה לקיום ההתחיבויות, או שח' היק“א תסכים להסיר מכם את ההתחיבויות ולבוא במו”מ ישר עמהם.

ד) למען לא תפסק העבודה בנחלתכם ע“י החברים הנחשלים מלהכניס את תשלומיהם בזמנם נחוץ: 1) כי בתקנותיכם יהיה סעיף שכזה, שאם החבר לא הכניס את תשלומו בזמנו, יש רשות לועד החברה למכור את חלקו לאחר עפ”י התנאים, שימצא לאפשר ולהשיב לחבר המפגר את כספו במדה שיתקבל הכסף מהחבר החדש, נוסף על הכסף הדרוש לעבודה תכופה, 2) כי תתחיבו לשלם את תשלומי חבריכם באופן שכזה, שבתחלת כל שנת עבודה (באוקטובר) יהיה מוכן במזומנים באפ“ק ביפו כל הסכום הדרוש לתשלומי יק”א ולעבודה במשך השנה.

אם הנכם מסכימים לתנאים אלו, הואילו לעשות העתקה ממכתבי זה וכל חבריכם יחתמו על העתקה זה ותשלחוה לועד חו“צ באודיסה יחד עם ההצעה ליק”א. מצדי הנני מתחיב לבלי לבוא בדברים עם שום איש על אודות קניה זו בטרם תתקבל תשובתכם, אבל לא אחכה יותר מחדש ימים מהיום.

על סמך המשא ומתן שהיה לנו ב“כ חברת אגודת אחים במריופול עם ב”כ מר מ. שיינקין בענין קנית האדמה לזריעות ונטיעות מאת פקידות היק“א, על יד המושבה ראש פנה, הננו להביע בזה את הסכמתנו לקניה זו עפ”י התנאים המבוארים מטה:

1) הננו נכונים לקנות מאת פקידות יק“א את חלק האדמה הנקרא וַגַז, אשר על גבול אדמת ראש פינה בשטח 2000־1500 דונמים במחיר 25 פר' הדונם ובתנאי התשלומים למשך עשר שנים בתשלומים שוים, בהוספה של 2% על הסכומים שלא נכנסו, היינו החלק העשירי מסכום המחיר בעת עשית החוזה עם היק”א, והשאר בכל שנה ושנה בחדש דצמבר, החל מדצמבר שנת 1913 זו.

2) הננו נכונים לעבד בעצמנו או ע“י פועלים או חוכרים עברים עד שנתישב בעצמנו את 2/3 של שטח האדמה, שאנו קונים, בזריעת מיני תבואות וירקות הנהוגות בסביבה ההיא ולהכין את כל האינבנטר הדרוש לעבודה וכן לנטוע במשך 10 שנים, לכה”פ את החצי משטח האדמה, בחלקים שוים בכל שנה ושנה (100־75 דונם לשנה).

3) כן הננו נכונים לקנות את כל שטח הר כנען שהנהו בערך 21,000 דונמים, במחיר 3 פר' הדונם, עם העצים והבנינים של הפקידות, אשר על ההר ובתשלומין לשיעורים בחלקים שוים כנ"ל במשך 25 שנים בהוספה של 10 לאלף.

4) אם לא נכניס את התשלומים בכל שנה במועדו ונאחר את המועד במשך ששה חודשים, אז הרשות לפקידות יק"א להשאיר בעדנו שטח אדמה בסכום ששלמנו עד הזמן ההוא ולקחת את מותר האדמה מידינו למסרה לאחרים; וכל חברי אגודתנו ערבים איש בעד אחיו בדיוק התשלומים.

בידענו כי המוסד שלכם מתענין בזה שהישוב בא“י יתרבה ויתחזק, הננו מבקשים את הועד הנכבד למסור את הצעתנו זו למרכז היק”א אשר בפריז ולהשתדל להביא את הדבר לידי גמר.

כשתתקבל הסכמת יק“א על הצעתנו זו אנו נשלח איש מאתנו לא”י או נמסור כח והרשאה לאחד שבא"י שיגמור בשמנו את החוזה.

5) מונחים עתה באפ“ק בא”י על חשבוננו 15000 פר' לתשלום הראשון להתחלת העבודה. ובראשית כל שנה ימָצא תמיד באפ“ק ביפו הסכום הדרוש לתשלומי היק”א ולעבודה.

6) אנו משאירים לעצמנו רשות בנין בתוך המושבה או על יד המושבה, ואנו קונים מאה דונמים במחיר ובתשלומים, ובתנאי שנשתמש בכל מוסדות המושבה ונשא בכל הוצאות המושבה.

הקושן יהיה על שם היק"א, אם ישתנו החוקים יעשו קושנים (אפותיק) על שמותינו.