לוגו
נשׂא, מעשה הצדקה והמוסדים
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

“ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן” – אמר רבי יודא ברבי סימון: יום שהוקם המשכן נכנס משה והיה שומע קול הדר, קול נאה ומשבח. אמר משה: אשמעה מה ידבר האל ה'? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: שלום אני מדבר, שאין בלבי על בני כלום, שנאמר: “כי ידבר שלום אל עמו ואל ישובו לכסלה”.

(מדרש רבה)

*

רבי יוחנן אמר: ביום שכלתה איבה מן העולם, שעד שלא הוקם המשכן היתה איבה, קנאה, תחרות ומצות ומחלוקת בעולם, אבל משהוקם המשכן נתנה אהבה, חבה ורעות וצדק ושלום בעולם. ומה טעם? – אשמעה מה ידבר האל".

(ילקוט)

*

הבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה.

*

סמל האחדות – ה' אחד; עם אחד; משכן אחד; תורה אחת; כהן אחד; משפּט אחד. וזה הוא סוד הכתוב:

“ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם”. לאמר: עשו מקדש להאחד המחלט והוא יאחד אתכם. –

תפלין דמרא עלמא.