לוגו
ראה, הטהור והטמא
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

“כי עם קדוש אתה לה' אלהיך ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה, לא תאכל כל תועבה”.

כל כבודנו, קדושתנו ואריכות ימינו, כח הסבל לסבול את כל אשר עבר עלינו בגלותנו, יתרונותינו ומעלותינו בחיי משפּחתנו, כל אלה צפונים בהצווי הזה:

לא תאכל כל תועבה!

*

האוכל והמאכל אחד הוא ומי יתן טהור מטמא?!

*

“להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל”.

*

שני סימני הטהרה: הפרסת הפּרסה והעלות הגרה – מורים על החיות והבהמות הטהורות האוכלות רק עשב וגרעינים ואינן טורפות ודורסות.

*

רבי צבי הירש קאלישר מעיר בצדק, כי התורה קוראת אותם בשם טמאים וטהורים עוד בפרשת נח בעת המבול בטרם נאסר עוד אכילתן, יען כי הטמאים מטמאים את האדם ומהמאכל יוצא קיום האוכל.

“אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ על הארץ”.

*

זאת תורת הבהמה והעוף – תורת הבריאות וההגיינה לפני שלשת אלפים שנה.

*

גם הסנפּיר והקשקשת מורים על הדגים הטהורים החיים רק במים, ונעדרי הסימנים יכולים לחיות זמן לא מעט גם על היבשה וטורפים גם את בעלי החיים היונקים.

*

בעיר כארקוב ברוסיה, בשנת השמונים למאת התשע עשרה, חלו פתאום ביום אחד עשרות משפּחות נוצריות מרעל מאכל דגים, והרופא המהולל אז ברוסיה, פּיריגוף, קרא לרעהו הרופא הידוע ווירכוף מגרמניה, ויחד החליטו, אחרי חקירתם המדויקת, כי הרעל הזה לא ימצא בדגים בעלי סנפּיר וקשקשת. ויהי אז המקרה הזה למופת בכל הספרות האירופּית.

*

“חלב טמא אינו מעמיד” – הורונו חז"ל ומה גדלה ידיעתם בטבע.

*

מתקנים! כבר הגיעה השעה לתקן את תקוניכם! ועליכם לזכור, כי השולחן הוא מזבח להיהודי החרד על דתו, אשר גם ברזל לא יניף עליו, ובברכו את ברכת מזונו יטמון את סכינו.