לוגו
עם עולם
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

1

“כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה וחסדי מאתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמוט – אמר מרחמך ה'.” (ישעיה נד, י)

שלש תקופות לכל עם ועם: תקופת הצמיחה, תקופת המעשים ותקופת הכליון.

*

על כל העמים תעבורנה שלש התקופות האלה אך פעם אחת ותקופת הכליון תכלם ותשמידם מתחת שמי ה'. לא כן עם ישראל, אשר דברי ימיו עגולים, ותולדותיו סופן נעוץ בתחלתן בלי קץ ותכלה. והנביא האחרון כבר הבטיחנו, לאמר:

“כי אני ה' לא שניתי ואתם בית ישראל לא כליתם”.

וחכמינו ז"ל אמרו:

“גלו למצרים – שכינה עמהם; גלו לבבל – שכינה עמהם; גלו לעילם – שכינה עמהם”. (מגילה כט.)

ובדברים יותר ברורים ופשוטים:

“אוריתא וישראל וקודשא בריך הוא חד הוא”.

*

מאברהם עד משה תס"ה שנה, היא תקופת הצמיחה הראשונה.

ממשה עד מות שלמה תע"ז שנה, היא תקופת-המעשים הראשונה. – רב העליליה הוא שמואל הנביא.

מימות שלמה עד הריגת גדליה שע"ה שנה, תקופת-הכליון הראשונה.

*

“ונתתי רוחי בכם, וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם – רבנו יחזקאל! עבד שמכרו רבו לאחרים, כלום יש עליו כלום? תשובתו: והעולה על רוחכם, היה לא תהיה, אשר אתם אומרים: נהיה כגוים. חי אנכי, כי ביד חזקה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם”. (ילקוט)

עזרא הוא שמואל השני ומימי חורבן הבית עד אלכסנדר הגדול היא תקופת הצמיחה השניה, שלש מאות שנה.

מאלכסנדר המוקדוני עד הריב בין האחים הורקנוס ואריסתובל היא תקופת המעשים השניה.

התחלת תקופת הירידה מריב שני האחים הורקנוס מחוץ ואריסטובלוס על הר הבית. העם בקשו את חוני המעגל שיתפּלל על מפּלת אריסתובלוס וחילו, ויהי כי הציקו לו על ככה, וישא הצדיק את כפּיו השמימה ויאמר: רבון העולמים! הללו העומדים עלי, עמך הם, והללו שבמצור כהני קדשך הם. יהי רצון מלפניך שלא תשמע בקול שניהם, בקנאתם אלה נגד אלה. ככלותו להתפּלל ותהי נפש העם מרה עליו ויסקלוהו כרגע.

*

“לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב”.

רש"י מפרש את הכתוב הזה: “כנסת ישראל מתאוננת: לא ידעתי להזהר בימי ריב האחים, ונפשי שמתני להיות מרכבות לשאר אומות, אחרי אשר הקריבו משפּטן אל הרומים”.

*

מריב האחים עד חורבן ביתר בערך מאתים שנה, היא תקופת הירידה השניה.

*

“לא מאסתים – בימי הרומים, שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי הדורות” – תקופת הצמיחה השלישית.

*

במאה האחת עשרה בספרד תחת ממשלת הערבים: התפּתחות ספרותנו מרבי שמואל הנגיד עד מות הרמב“ם והרמב”ן – היא תקופת המעשים השלישית.

*

חשכת ימי-הבינים עד נפּוליאון הראשון היא תקופת הכליון השלישית.

*

תקופת הצמיחה הרביעית – בימינו, דור הרצל, ובנינו, הדור הבא אחרינו, יזכו לתקופת המעשים הרביעית.  1. בעקבות רבי נחמן קרוכמל, במורה נבוכי הזמן.  ↩