לוגו
נה. השר שנהפך לחמור
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

מפי: מסעודה מזוז (ספאקס – רמלה)


בעיר אחת היה מלך שבחר באחד השרים כסגנו. ושר זה שנא את היהודים שנאת מוות והיה מעלה להם את המסים מדי שנה בשנה, עד שלא היה להם מה לאכול.

נתאספו היהודים בבית-הכנסת והתחילו לטכס עצה, כיצד להשתחרר מעול המסים. בסוף החליטו לעבור לעיר אחרת. אך לפני שנפרדו מן העיר, החליטו ללכת לרב ולקבל את רשותו. הגיעו לביתו וביקשו ממשרתו שיכניסם. כאשר נכנסו תחילו לבכות. שאלם הרב: – מדוע אתם בוכים? ענו לו: – השר החדש שונא אותנו ומטיל עלינו מסים כבדים שלא נוכל לעמוד בהם. באנו לבקש רשות ממך לעבור לעיר אחרת.

אמר להם הרב:– תלכו כולכם לשר ותצעקו צעקה גדולה ומרה ותאשימוני בכל הדברים הרעים בעולם! התלוננו עלי שאני אדם רע ועושה לכם צרות!

הלכו כולם לשר, בכו וצעקו: – הרב עושה לנו צרות צרורות!

כעס השר על הרב וציווה על חייליו: הביאו אלי את הרב כבול באזיקים, וכל הדרך תענוהו.

הגיעו החיילים לבית הרב, והנה יושב לו הרבה בשקט ובשלווה והוגה בתורה.

ברגע שבו הסתכל הרב על השוטרים נפל פחד גדול על כולם. שאל הרב: – רשעים! מה רצונעם ממני?

ענו לו:– אדוני הנכבד, השר שלחנו אליך וציוונו להביאך בפניו.

אמר להם:– צאו החוצה וחכו עד שאוכל ואחר-כך אלך אתכם.

יצאו החיילים החוצה וכשגמר הרב לאכול ולברך את ברכת המזון הכינו לו משרתיו חמור. הוא רוכב והשאר הולכים ברגל. כאשר הגיעו לבית השר והוא ראה מחזה זה, התרגז וצעק:– הרי ציוויתי עליכם להביאו כבול באזיקים ולענותו כל הדרך. ומה אני רואה? הוא רוכב ואתם הולכים ברגל?!?

לא יכלו החיילים לענותו דבר, והרב נכנס עם חמורו לבית השר.

כל היהודים מתלוננים עליך – אמר השר לרב.

ענה לו הרב: נוהג אני כך כדי להכעיסך.

קם השר מכסאו וסטר סטירה על לחיו של הרב. ברגע זה קרא הרב בשם המפורש ומייד נהפך השר לחמור, וחמורו של הרב נהפך לאדם שתפס את מקומו של השר.

רכב הרב על החמור שהיה פעם שר, ולפתע פתח החמור את פיו ואמר: – רבי, סלח לי על מה שעשיתי לך, כי לא ידעתי מי אתה ומה מעלותיך. לך לשלום ותנהג עם היהודים כרצונך.

הגיע הרב לשוק היהודים ומצא בו קהל רב המצפה לו. סיפר להם הרב כיצד הפך את השר לחמור, ורע ומר היה סופו. אחר כך הלך אל ארמון המלך, דפק על השער, וכאשר יצא משרת הודיע לו הרב: – רצוני לדבר עם המלך.

אך המלך ציווה על משרתו:– אל תכניס איש.

קרא הרב בשם המפורש, והנה הוא כבר בפנים יחד עם החמור. הבין המלך, כי איש אלוהים עומד מולו. והרב כעס וצעק על המלך:– רשע שכמוך! הרי ביקשתיך לקבלני בביתך! מדוע לא רצית? אלמלא היית מלך, הייתי חותך אותך לחתיכות.

התנצל המלך בפני הרב: – סלח לי, רב יקר, על כל מה שעשיתי לך, כל מה שתבקש יינתן לך. האם יש מי שגורם לך בעיות? האם יש מי שמרגיזך? – החמור הזה!­ – הצביע הרב על החמור, – הוא הגורם לכל הצרות. בלילה אני מאכילו חצי קילו שעורה ולמחרת היום הוא מבקש מנה כפולה. עד שהגעתי למסקנה שכל מה שאתן לו לא יספיק לו. כי מה יישאר לי?

לא הבין המלך את דברי הרב וחשב תחילה שאינם אלא דברי שטות. עד שהתחיל להרהר: ושמא יש בהם רמז נסתר וסוד כמוס?

והרב המשיך: – צריך להעמיד חמור זה למשפט. אם יימצא אשם, יש להרביץ בו מכות רצח ולהוציאו להורג.

הסכים המלך והרב ביקש וקיבל אישור בכתב על מידת העונש.

קרא הרב בשם המפורש והחמור נהפך לאדם. כראות המלך את שרו העומד לפניו הבין את כוונת הרב. פנה לשר ושאלו: – מדוע עשית צרות ליהודים?

כבר יצא דינך למוות.

הוצא השר הרשע להורג וכל רכושו חולק ליהודים.