לוגו
הצעת-איחוּד
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

1

המשׂא-וּמתן של שני המרכּזים בּדבר איחוּד עוֹמד עדיין בּעינוֹ. והעגלה אינה זזה. אוּלם שאיפת-האיחוּד החיה בּלבּוֹת חברים, של “אחדוּת-העבוֹדה” ושל “הפּוֹעל הצעיר”, אינה מסתפּקת בּזה. ההכּרה, כּי אי אפשר בּשוּם אוֹפן להמשיך הלאה את המצב הנוֹכחי, הביאה לידי פּגישות ושׂיחוֹת-רעים, אשר הראוּ לנוּ שוּב, כּי רצוֹן טוֹב ישנוֹ בּין כּוּלנוּ. ועל יסוֹד זה אני מַציע את הצעתי.

ואלה הם סעיפי ההצעה:

א. הפּוֹעלים והעוֹבדים שבּארץ מתאַַחדים וּמסתדרים למקצוֹעוֹתיהם. ההסתדרוּת המקצוֹעית כּוֹללת את כּל העוֹבדים בּמקצוֹע וּמסדרת את עבוֹדתה בּאוֹפן אוֹטוֹנוֹמי.

ב. להסתדרוּת החקלאית בּיאת-הכּוֹח היחיד של ציבּוּר העוֹבדים החקלאים בּארץ בּכל הענינים החקלאיים והישוּביים.

ג. כּל האגוּדות המקצוֹעיוֹת מתאַחדוֹת לברית אחת, המנהלת את הענינים הכּלליים, המשוּתפים לכל ציבּוּר העוֹבדים. לוַעד העליוֹן של בּרית האגוּדוֹת המקצוֹעיוֹת בּיאת-הכּוֹח היחידה בּכל הענינים הישוּביים-המעשׂיים של ציבּוּר העוֹבדים בּארץ.

ד. ועידה כּללית של כּל העוֹבדים בּארץ קוֹבעת את יסוֹדות הסידוּר המקצוֹעי ואת המוֹסדוֹת המרכּזיים והכּלליים של ציבּוֹר העוֹבדים: לשכּת-מוֹדיעין (בּשביל חוּץ-לארץ), לשכּת-עליה, לשכּת-עבוֹדה, קוּפּת-חוֹלים, בּנק פּוֹעלים, ועדת-תרבּוּת, משׂרד טכני וכוּ'.

ה. יחד עם הועידה הכּללית מתאַספוֹת גם הועידוֹת המקצוֹעיוֹת לסידוּר הסתדרוּיוֹתיהן.

ו. זכוּת ההשתתפוּת בּועידה הכּללית לכל חברי האגוּדוֹת המקצוֹעיוֹת הקיימוֹת, בּכּפר וּבעיר, וכל העוֹבדים בּארץ, אם הם חיים על יגיע כּפּיהם אוֹ על עבוֹדה רוּחנית, מבּלי נַצל את זולתם (זכוּת זוֹ שמוּרה להם גם אם הם נמצאים מחוּץ לכל הסתדרוּת. וּלהיפך, מי ששייך למפלגה של פּוֹעלים ואינוֹ חי על עבוֹדתוֹ – אין לוֹ זכוּת הבּחירה לועידה זוֹ).

ז. הבּחירוֹת לועידה וּלוַעדי-ההנהלה מתנהלוֹת בּזכוּת הפּרוֹפּוֹרציוֹנַליוּת, למען הגן על זכוּת המיעוּטים.

ח. בּכדי לשמוֹר על האוֹטוֹנוֹמיה הפּנימית המלאה של האגוּדה המקצוֹעית, יש לקבּוֹע כּי למפלגות המתקיימוֹת בּתוֹך ציבּוּר הפּוֹעלים אין הזכוּת לטפּל למעשׂה בּאותן העבוֹדוֹת הנכנסוֹת לחוּג הענינים של מוֹסדוֹת הפּוֹעלים המשוּתפים אוֹ של האגוּדוֹת המקצוֹעיוֹת.


יוֹדע אני, כּי הצעה זוֹ פּוֹגעת קשה בּזכוּיוֹתיהן של “אחדוּת-העבודה” ו“הפּוֹעל הצעיר” יחד ועלוּלה משוּם זה לפגוֹש התנגדוּת חזקה מצדדים שוֹנים. ואף על פּי כן אני מעיז להציע אוֹתה, אם כּי אינני חוֹשב אוֹתה לאידיאַלית, כּי אם רק למוֹעילה בּתנאים הנוֹכחים. אידיאַלית תהיה רק אוֹתה צוּרת-הסידוּר, אשר תאַחד את כּל העוֹבדים בּכל ענפי הפּעוּלה החברתית. בּהצעה זוֹ אין איחוּד שלם כּזה. נשארים סוּגי פּעוּלה חברתית מחוּץ לרשוּת הכּלל, נשארוֹת קיימוֹת מחיצוֹת וקשרי מפלגוֹת. יש כּאן איחוּד כּל העוֹבדים, אבל אין איחוּד כּל הפּעוּלה הציבּוּרית. איחוּד-פּעוּלה שלם לא יִתכן כּל עוֹד אשר לא יבוֹא הדבר לידי איחוּד הכּוֹחוֹת הציוֹניים-הסוֹציאליים גם בּגוֹלה. לפי שעה הגוֹלה מעכּבת. חייבים אנוּ, לשם הגשמת הציוֹנוּת, לעבוֹד בּתוֹקף לשינוּי המצב בּגוֹלה, וזאת עוֹשה “אחדוּת-העבוֹדה”, אם כּי לא בּמידה מספיקה, לדעתי. אוּלם אין לנוּ לחכּות בּאיחוּד פּוֹעלי-הארץ עד אשר יִכשרוּ הלבבוֹת בּחוּץ-לארץ. אַדרבּא, איחוּד ארצי ישפּיע שוּב לטוֹבה על המצב והיחסים בּארץ-ישׂראל, כּאשר כּבר השפּיע בּמידה ידוּעה דבר יסוּדה של “אחדוּת-העבוֹדה”. הגשמת הצעד החדש, אם כּי בּלתי-שלם ולא אחרוֹן, לאיחוּדנוּ – הוּא בּידינוּ, בּידי כּוּלנוּ. והצוֹרך בּוֹ מוּחש לרבּים, גם לעוֹבדים בּשׂדה וּבסַדנה וגם לעוֹבדים בּשליחוּת הציבּוּר. לבאֵר עד כּמה עלוּל סידוּר חדש זה להגבּיר את כּוֹח העוֹבדים וּלשנוֹת לטוֹבה את מצב העבוֹדה, אין לי היכוֹלת. אנחנוּ, חברי “אחדוּת-העבוֹדה”, נוֹכחנוּ בּמשך השנה מה רב הטוּב המוּסרי והמעשׂי הצפוּן בּאיחוּד; והצעד החדש לאיחוּד הלא יכניס לתוֹך קהילת-העוֹבדים לא רק את חברי “אחדוּת-העבוֹדה”, ו“הפּוֹעל הצעיר”, כּי אם עוֹד מאוֹת רבּוֹת של עוֹבדים, הצריכים ויכוֹלים להיוֹת חברים לתנוּעת-הפּוֹעלים בּכל שאיפוֹתינוּ הלאוּמיוֹת, הסוֹציאַליוֹת והתרבּוּתיוֹת. סידוּר זה גם ישנה בּמידה גדוֹלה את מצב העוֹלה: וזה בּלבד דיוֹ לחייב את ההצעה.


ניסן תר"פ.


  1. “קוּנטרס”ל“ב, ניסן תר”פ, עמוּד 12. החתימה: חבר.  ↩