לוגו
גולת ישראל הטבוחה
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

גולת ישראל הטבוחה, קהילת ישראל החרבה ונחרבת – הידענו מה נטבח בך, הידענו מה נחרב בך? ראינוך כמראה התוכחה – והוא מראה מגרעות וצל, ראינוך כמראה החנינה – והוא מראה יתרונות ואור; עתה נראך, אִמנו היקרה אשר היית זבח לחלאת־האדם, כמראה האמת – מראה פלא ההוָיה של עם, אשר גלה בנכר, גורש מארץ לארץ, נדכא ונרמס והוא ידע לשמור מאחורי חומת־חייו העבה והאפלה, את אורו, את כוחו, את אמונתו.


ב    🔗

הלא הוא האור שזרח בזיו־קדומים מפסגת סיני, הבהיק ממרומי הנבואה, קסם ממעמקי תהילים, ובחשכת הנכר קיפל את עצמו בהלכה ואגדה, במחקר וקבלה, בדרוש ופלפול, בשירה ותפילה וגם בקיפולו חיה פרישת הכנפים המרקיעות שחקים. כי אם תתן עינך על גולת ישראל לדורותיה וראית תמיד את אור התורה העולה בברק נוגה מקדרות משכנותיה, אם תטה אזנך על גולת ישראל לדורותיה ושמעת תמיד את קול התורה העולה בצליל־קסם מחשכת סימטותיה, כי העם הנדכה והשחוח, הניתן למשיסת אויביו הנוראים, לא נתן לגזול מנפשו את אורו ונאמן לפסגותיו. ואם תזכור מה גדולה היתה ההשפלה, מה רבים היו היסורים, מה איומות היו הרדיפות וידעת מה רב היה כוח הגולה זאת, מה נשגבה היתה גבורת נפשה – אם שמרה על מורשתה, מורשת התורה. מורשת זאת עתים התפתלה כשלהבת קטנה ועקמומית ועתים היתמרה כשלהבת גדולה וישירה, אך אורה לא נפסק, אש־התמיד לא כבתה.


ג    🔗

הלא הוא הכוח לקיים את הפזורים הזרויים ממזרח שמש עד מבואו, המטולטלים מסוף עולם עד סופו, השקועים מעטים בתוך רבים, חלשים בתוך חזקים, הכוח שלא להיפרד שבטים־שבטים, שלא להתפצל כיתות־כיתות, כי אם לחיות כעם אחד, אשר אין שפלת־ההוֹוה שלו בלתי אם מעבר בין גדולת־עבר ובין גדולת־עתיד. הלא הוא הכוח לקיים את האברים הנפוצים כגוף כביר, למצוא בתוך רדיפות ועושק מקור־קיום, לטפח חיי משפחה בשפעת אהבה ומסירות, לגדל בה דורות לנאמנות ותקוה, להאיר את ערפלי היסורים באור השׂשׂונות של שבת ומועד, לרפד את אבלות־החיים בציצי־חדוה, חדוַת שירה וזמרה, לגוון את אפרורית־ההוָיה בקשת־הצבעונין של אגדה ומנהגות. הלא הוא הכוח לקיים את הכוח, כוח העם כגשר החי שבין עברוֹ בחירוּת ועתידו בחירוּת. ואם תתן לבך בגולת ישראל לדורותיה ועמדת נפתע ומשתומם על המראה הגדולה הזאת – איך ידעה גולת ישראל לשמר את כוח העם וגם בגבור זעם אויבים ורשעתם והכּו בו מכה גדולה לא יכלו להכותו מכה ניצחת – לא יכלו לסתר כוחו.


ד    🔗

הלא היא האמונה כי במלחמה הקשה שבין גורלו שגזר עליו פיזור ובין תעודתו הגוזרת עליו כינוס, יעמדו לו אורו וכוחו להגביר חפץ על גזר, תעודה על גורל. ואפילו לא תרחיק בדורות ראשונים כי אם תראה דורות אחרונים ונפלאת מה עזים פרצי האור, הכוח, האמונה אשר הגיחו בגולה ומתוכה. הגע בעצמך, אחרי אלפי שנות־מיצר קמות תנועות־עם כבירות כחסידות, שחידשה את עולם הרגש וההתפעלות שבנו, כהשכלה שחידשה את עולם הבינה והשירה שבנו, כציונות זו שעשתה את ראשית מפעל־האדירים – שיבת ציון. צא וראה, כברת־דורות קטנה זו כמה היא שופעת שמשות וירחים, מזלות וכוכבים – משוררים והוגים, מנהיגים וחוזים, חכמים ונבונים, המוני־המונים של אנשי רוח ומעש, תנועות גדולות שלמסירות והתלהבות, האם לא כמראה החול הוא, זה עוף־הפלאים, המתנער מאֶפרוֹ. אולם אם אמרת: אפר ראית מראה כוזבת – אך למראית־עין אפר הוא, באמת היא לבּה גדולה ונסתרת, שפירנסו אותה כל דורות־הגולה למען התקומה, למען הכבוד, למען החירות. אכן, תן כבוד לגולת ישראל, תן כבוד לקהילת ישראל, ועתה בהירמסה במגפי זדים בכה אותה, כי היא היתה שומרת מקור אורנו, שומרת מעיין כוחנו, שומרת מבוע אמונתנו.


ה    🔗

גולת ישראל הטבוחה על תפארת זקניך ועל חמדת נעוריך, על נשיך, אמהות זכּוֹת ורחמניות, ואנשיך, אבות מסורים ונאמנים, על עולליך וטפּך, גולת ישראל הרמוסה ונעקרת – מי יקונן את אחריתך המרה ומי יבכה את שברך הגדול כים? הלא נאמר כנביא החורבן: מי יתן ראשנו מים ועינינו מקור דמעה ונצרור בה את מכאוביך ואת עינוייך, את רבבות מיתותיך הקשות והאכזריות, והיו לנו כשרפת לבבות שלא תדעך אִשהּ עד כי נכבנה בזעקת־אימים המרעישה מוסדי יקום ואדם!

[כ' טבת תש"ג]