לוגו
אויף דען געבורטסטאג איינער געליבטען מוטטער ! [ביום הולדת של אֵם אהובה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

פֿריידע גליהט אין מיינעם הערצען

פֿראהגעפֿיהל דורכֿוואללט דיא ברוסט

פֿערגע פֿליהען הארס אונד שמערצען

אונד איך אטהמע היממעלס לוסט;

אונד עס רייסט איין הייליגעס פֿייער

מיך צו זאיטענשפיל אונד לייער!…


אויס דער טאגע בונט געוויהלע

דיא אים יאהר פֿאראיבערציהען

הויכֿט מירד יזער פֿראהגעפֿיהלע

לעססט ענטציקען מיך דורכֿגליהן

דען אן איהם ריעף נאט אינס לעבען

דיך דער אונזרע זאיטען בעבען!


אונד אויס טויזענדפֿאכֿען נעטהען

צאג ער ליעברייך דיך הערויס

וואר ניא אבהאלד אונזערם בעטען

האלף דיר אין געפֿאהרען אויס!

אונד זא מעג ער פֿירדער יואלטן

דיך א מוטטער לאנג ערהאלטען!


דען דער קינדער הייל בעגרינדעט

איזט נור אין דער עלטערן גליק

קינדעס טרייא בעלאהנט זיך פֿינדעט

אין דער עלטערן זאננענבליק

דער נור קאן זיך זעליג פרייזען

דעם דיס גליק פֿאן גאטט פֿערהייסען!


אונד זא מעגע ווייהרויך שטייגען

צו אללפֿאטערס טהראן עמפאר

דען האב איבערס שטערנענרייגען

פֿייערט דער זעראפהים קאהר

ער דער אללגעבענעדייטע

הערע אונזרע אנדאכֿט הייטע!


דען פֿאן איהם געהט אויס דאס לעבען

אין דאס גראסע ווייעט אלל!

צו איהם דעמוטהס פֿאלל ערהעבען

זיך דיא בליקקע איבעראלל

ווא נור וואללט אונד פֿליסט איין לעבען

ווירבעלט וואללט איהם דאנק ענטגעגען


א דער הייליגע אונגענבארע

ווירדיגע דער קינדער פֿלעהן

געב' דער מוטטער פֿראהע יאהרע

לאסס' איהר הייל אונד גליק ערשטעהן!

דאס זיא לאנג צו זיינער עהרע

אונס דען פפֿאד דער טאגענד לעהרע!