לוגו
אֻמַדַּח בִּלְחנַתִי
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

חתימה: אלשבזי משתא מכנה


אֻמַדַּח בִּלְחנַתִי

לִחַאפִט׳ חַיְוַתִי

עַט׳ים אלקֻדרַתִי

וַאחִדֻן לַא סַואַהוּ:

[אהלל בשירי

את השומר על חיי

רב היכולת

יחיד אין כמוהו:]


לִאלוֻג׳וּד כַּאפִלַא

עֻלוֻן וַאַספַלַא

וַלֻטפֹהּ חַאצִלַא

וַמֻגִ׳יב כֻּלּ מַן דַעַאהוּ:

[למצואים ערב

עליונים ותחתונים

וחסדו מצוי

ועונה לכל אשר יקראהו:]


שַׁוְק נֻפוּסַנַא

וַגַאיַת עֻקוּלַנַא

תֻסַבַּח רַבַּנַא

מֻדַבִּר לַנַא פִי רַצַ׳אהוּ:

[חמדת נפשותינו

ותכלית שכלנו

ישבחו את אלהינו

המנהיגנו ברצונו:]


בִּג׳וּדֹהּ אַנְשַא

כַ׳לקֹהּ בִּמַא שַא

טַיְן וַוַחשַא

וַאלאִנסַאן דִ׳י אצטַפַאהוּ:

[בטובו ברא

את ברואיו ברצונו

עוף וחית השדה

והאדם אשר בחרו:]


זַיַּנֹהּ בִּנֻטקַא

וַוַדֹהּ חַקַּא

זַיַּנֹהּ בִּכֻ׳לקַא

וַעַלַי אלכֻּלּ אַוְלַאהוּ:

[השביחו בדיבור

ייחדו באמת

השביחו במזג טוב

ועל הכל המשילו:]


יַוְם גַ׳מַע אלאֻמַם

סַבּעִין תַעתַלַם

וַאכ׳תַאר אַמִיר אלעַאלַם

נַסל יַעקוּבּ דִ׳י הַדַאהוּ:

[ביום אסיפת האומות

שבעים נודעו

ובחר בנסיך העולם

בזרע יעקב שהנחהו:]


מַשוּ בִּעַד׳רַא

פִי בִּלַאד מַצרַא

דַ׳וַאת אלכֻּפרַא

וַכַּלַם לַמוּסַי וַאַנבַּאהוּ:

[התהלכו בחטא

בארץ מצרים

אנשי הכפירה

ודיבר עם משה והתנבא אליו:]


שַהַר בִּאלמַוַאפַת

לִפַרְעוּן מַכַ׳אפַת

פִי עַשר אַפַאת

צַ׳רַב לִפַרְעוּן חִין עַצַאהוּ:

[עלה בשליחות

לירא את פרעה

בעשר מכות

הִכָּה את פרעה כאשר המרה את פיו:]


תַעַאוַד בִּאלאִפכַּאר

מִן בַּעד אלאִנכַּאר

בַּלַאהּ מַוְת אלאַבְּכַּאר

תֻ׳ם אַקַר בִּאללַּהּ דִ׳י עַצַאהוּ:

[שב להרהר

לאחר שהתכחש

התישו במות הבכורות

ואחר כך הודה באל שאת פיו המרה:]


אַלעַדַ׳בּ אִסתַחַקּ

וַמַאלֹהּ אִמתַחַק

וַקַאל אללַּהּ אלאַחַקּ

וַאסתַגַאת׳ בִּמוּסַי וַדַעַאהוּ:

[העונש היה ראוי לו

ורכושו נמחה

ואמר: האל הוא האמת

ופנה לעזרה למשה וקרא לו:]


מֻסרִעֻן אַגִ׳בּנִי

אִשפַעַא עַנִּי

כֻ׳ד׳ אלקַוְם מִנִּי

וַאִרחַל כֻּלּ מַא תַשַאהוּ:

[מהר השיבני

התפלל עלי

קח את העם ממני

ולך לכל מקום שתרצה:]


כַּפַאהּ שַר אלבַּלַא

וַשַדֵּ אלמַחַלַּא

לַחַקְהוּ גַ׳אהַלַא

בִּסִתּ מִיאַה מַרכַּבֻּן וַרַאהוּ:

[די לו ברוע האסון

ויצא מן המקום

רדף אחריו בטפשותו

ושש מאות רכב אחריו:]


נַצַ׳רוּהּ סַחַרַא

בִּמֻהְרַתַיִן שֻקרַא

טַרַף אלבַּחרַא

פַשַקּ מוּסַי אלבַּחר בִּעַצַאהוּ:

[ראוהו בשחר

בדברי שקר

על שפת הים

וקרע משה את הים במטהו:]


אַשתַקּ בִּגֻ׳הְדַא

אִת׳נַא עַשַר טַוְדַא

לאלאַסבַּאט צַעִידַא

וַרִיח שַרקִיֻּן אַיְבַּס אִמוַאהוּ:

[נבקע בתחתיתו

לשנים עשר נַדים

לשבטים מישור

ורוח מזרחית יבשה את מימיו:]


מִצ׳וּ אַסבַּאטַהַא

וַגַרַק אַעדַאיַנַא

וַצַאר לִאַבַּאיַנַא

טַמַע פַרְעוּן וַמַן וַלַּאהוּ:

[עברו שבטינו

וטבעו אויבינו

וניתן לאבותינו

שלל פרעה ואשר נלווה אליו:]


אַללַּהּ וַחדַהוּ

וַגַ׳ב נַחמִדְהוּ

עַלַי עִזּ צִפַאתהוּ

וַעַרש מֻלכֹּהּ וַסַמַאהוּ:

[האל לבדו

חובה להללו

על גדולת תאריו

וכסא מלכותו ושמיו:]


נוֹרָא תְהִלָּה

מַטָּה וּמַעְלָה

וְלוֹ הַגְּדֻלָּה

זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ: