לוגו
כֹכבא דשביט
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

ר' פנחס לן בכפר עקימין ור' יצחק ור' חִיָא בהדיה1. עד שהשכימו ללכת לדרכם זקף ר' חיא עיניו וראה כוכבי דשביט הולכים ורצים. אמר:

– זה כמה פעמים שאלתי על הכוכבים האלה, מה הם.

אמר ר' פנחס:

– כוכבי דשביט ידועים בחכמת החבריָא: הקדוש ברוך הוא ברא כל הכוכבים, הגדולים והקטנים, וכלם מודים ומשבחים לקודשא בריך הוא דכתיב: “מונה מספר לכוכבים”2, וכמגיע זמנם לשבח, קורא אותם הקדוש ברוך הוא בשם, דכתיב: “לכלם שמות יקרא3^”^, ואז הם רצים לשבח לאלהים במקום שנפקדו וברוצם הם מושיטים שרביט של אור.

(פנחס רלג).  1. בהדיה – עמו.  ↩

  2. תהלים קמז, ד.  ↩

  3. שם.  ↩