לוגו
לעת קץ
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תנא: עתיד הקדוש ברוך הוא לבנות את ירושלים ולהראות כוכב אחד קבוע ברקיע ונוצץ בשבעים רצים1 ושבעים זיקים המאירים ממנו באמצע הרקיע, ושבעים כוכבים יהיו נבלעים בו.

שבעים יום יהיה כוכב זה מאיר ולוהט. ביום הששי לשבוע, בעשרים וחמשה לחודש הששי יתראה, וביום השבת, לסוף שבעים יום, יאָסף. ביום הראשון יתראה בקרתא דרומי2 ואותו היום יפלו שלש חומות גדולות מאותה קרתא דרומי, וגם היכל גדול יפול והשליט של הקרתא ימות. כדין יתפשט אותו הכוכב להתראות בעולם ובאותה שעה יתעוררו קרבות גדולים בכל ארבע רוחות העולם, ובאמצע העולם יאיר אותו הכוכב, ואז יקום בעולם מלך אחד גדול ויתגאה על כל המלכים ויעורר קרבות בשני עברים ויתגבר על המלכים.

ביום שיֵעָלם כוכב זה תזדעזע הארץ הקדושה ארבעים וחמשה מילים סביבות המקום, שבּו היה בית המקדש, ומתחת האדמה תתגלה מערה אחת, ומן המערה תצא אש חזקה לשרוף את העולם, ועוף אחד ורב יגדל בבערה והוא ישלוט בכל העולם ולו תנתן המלכות וקדושי עליון יאָספו אליו, ואז יתגלה המלך המשיח בכל העולם ולו תנתן המלכות.

ובשעה שהמשיח יתגלה, יהיו בני העולם נמצאים בצרה אחרי צרה ושונאיהם של ישראל יתגברו. כדין יתעורר עליהם רוחו של המשיח ויאַבד את אדום, ואת כל ארץ שעיר ישרוף באש.

באותה שעה יקום קודשא בריך הוא להחיות את מֵתֵי עמו, והמות ישתכח מהם. הדא הוא דכתיב: “ימין ה' עושה חיל, לא אמות, כי אחיה”3; 4. כדין “ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה”5.

(בלק ריב).  1. רצים – מלאכים ממוּנים.  ↩

  2. בקרתא דרומי – בכרך (עיר גדולה) רוּמא.  ↩

  3. תהלים קיא: פז, יז.  ↩

  4. "ימין ה‘ וכו’“ – בשעה שימין ה' תעשה חיל, ”לא אמות", לא תהיה מיתה בעולם.  ↩

  5. עובדיה א, כא.  ↩