Posts Tagged ‘השוואות’

אמריקה? זה סוג של פינסק…

יום חמישי, מרץ 22nd, 2012

בסוף המאה הי"ט, רצה דוד ילין לתת לקוראיו מושג על גודלה של אמריקה.  איך ימחיש זאת?  הנה:

ארץ אמריקה, הגדולה מעט מפינסק הבירה, היתה עד היום הזה ארץ החופש לא רק ליושביה כי גם לירושלים האשכנזית. (מתוך ירושלים של תמול)

אמריקה "גדולה מעט" מפינסק?  הרי לא ייתכן שהוא מדבר על שטח…  גודל אוכלוסין, אפוא?  אבל רגע, הרי אפילו בסוף המאה הי"ט היו כשבעים מיליון בני אדם בארה"ב, ואילו בפינסק?  פחות ממליון…

חככתי מעט בדעתי, ודומני שכאשר ילין אומר פינסק הבירה, כוונתו לפינסק-רבתי, כלומר לפלך פינסק, האיזור המנהלי רחב-הידיים שבירתו (היתה) פינסק.  אזור זה, אולי, באמת בר השוואה לגודלה (כלומר לשטחה) של ארה"ב.