Posts Tagged ‘שמות פרטיים’

מחפשים את עזרא? תתקשו למצוא את שמו בצנעא!

יום רביעי, ספטמבר 10th, 2014

כך מספר יעקב ספיר בספרו "מסע תימן" (בקרוב במאגר פרויקט בן-יהודה), פרק כ"ט

"…וכאשר עלה עזרא מבבל ושלח כתבים לכל ישראל לעלות עמו, שלח גם אליהם, ולא באו. ובא עזרא בעצמו, ולא קבלוהו לעלות עמו, באמרם מראש שאין זאת גאולה שלימה, כי לא הגיע הקץ, ועוד יגלו בראש גולים מירושלם, ומדוע יעפילו לעלות בטרם הגיע הקץ האמתי. וחרה בהם אף הכהן הראש, הוא עזרא, והחרים אותם בחרמו הקשה. ואף הם הפכו עליו את הברכה, שלא יקבר בא"י, וקללת שניהם נתקיימה… הם אין להם שלוה ומנוחה… וגם הוא לא נקבר בארץ הקדש, ומנוחתו כבוד במדבר בצרה.

עד היום שונאים אותו ואינם קוראים בשמו, לא נמצא בכל הארץ איש שמו "עזרא" (רק ילד אחד אצל ר' שמואל אל-ערוסי בעיר שִבָּאם בן שבע שנים שקראוהו עזרא, כי נעשה לו נס גם קודם לדתו וקראו עזרא כי עזרו ה', והוא אחד ואין שני לו) תחת אשר בבבל ובצרה וגלילותיהם רוב שמותיהם "עזרא" על שמו. ופה רוב שמותם על שם השרים הראשונים שהביאום לארץ הזאת, כאשר אמרתי: אין בית אשר אין שם יחיא (הוא זכריה בעברית) סַעיד (סעדיה) עַוַץ' (עובדיה) (שהם קוראים הצדי בנקודה שעליה כחצי דאל, כבערבי), יוסף, הארון, מוסא, דאוּד (דוד), סָאלִם (שלום), סְלִימָאן (שלמה). ואך אלה רוב שמותם, והמה מתיחשים לשבט יהודה. גם מהכהנים יש שמתיחשים לפינחס בן אלעזר הכהן, ונקראים בית פנחס וליהויריב ראש המשמרות, ונקראים בית אל-מגָארי…"

ועל זה נאמר: חרם תחת חרם.

כיצד נקרא התינוק הראשון של המושבה מוצא?

יום חמישי, מאי 15th, 2014

דוד ילין, מעסקני המושבה מוצא, שליד ירושלים, מספר בזכרונותיו ירושלים של תמול, על הולדת התינוק הראשון במושבה, ועל השם הנאה שניתן לו:

המושבה הזאת זכתה היום לקהל גדול מבני ירושלים ובנותיה, אשר באו שמה לשמוח בשמחת אחד איכריה אשר נולד לו בן, והיום הכניסו בבריתו של אברהם אבינו, הוא הבן הראשון אשר נולד במושבת "מוצא", וייקרא שמו בישראל "אמוץ".

ומוסיף בנימין ריבלין, עורך הכרך, את הביאור: "הוא מר אמוץ כהן, מורה ותיק בירושלים, מומחה למדעי הטבע."

כהן נפטר בשנת 1988.  באותה שנה, פרסם הסופר מאיר שלו מאמר ב"הארץ" על אמוץ כהן, שחלקים ממנו נגישים גם היום, באדיבות המחבר ואתר סנונית.