רקע
יחיאל מיכל פינס
mנחלת הכלל [?]
vעיון
פרטי מהדורת מקור: אבהם משה לונץ; תרנ"ד

 

דבר אל אחי בני עמי!

ראשית דעת “תורת מעשה בראשית נתונה בזה לפני נערי בני ישראל בספר מחֻקה תבנית כתבי הקודש: בפסקי מאמריהם, בדרך סגנונם ובדרך השקפתם על מסיבות המעשים, כי כתבתיו פסוקים פסוקים, גם עמלתי להתאים סגנונו אל סגנון הכתובים וסוף דבר. כמוהם יחסתי, את כל עלילות הטבע לסבה ראשונה בעלת רצון המְכַוֶנֶת מעשיה: הוא אבי הטבע, יוצר בראשית ב”ה!

ואני ידעתי מאד כי דרכי אלה לא יתכנו בעיני סופרים ידועים, ונתנו גם חלקי בין הסופרים הבלוים, אשר אין מעשיהם אלא מעשי קופים ואין הגיוניהם אלא בת קול של תורת הבטלנים, אבל עמהם לא אתוכח, כי מי יעמוד בפני שור שחור בימי ניסן בשעה שדעתו זחה עליו? או מי ישָפט את שחורי הראש בשעה שנפתו להאמין כי מהפכים גדולים המה בעולם הספרות? הדברים, אשר אדבר בזה – לבני אדם נאמרו, לאמר: לבני אדם פשוטים כמונו, אשר טרם יבינו ערך ההפך בסדרי עולם בכלל ובסדרי השפה העבריה בפרט. לפניהם אני אומר לבאר את שטתי בדרך הסגנונים אשר לשפתינו, וידעו גם מה ראיתי על ככה לדייק ולאחוז בספר הזה את סגנון כה"ק בטהרתו.

לא נכחד ממני, כי שפתינו העבריה, כמו שהיא עתה בידינו, טרם תמצא ידה לה לתת מבטא משוכלל לכל הגיוני לבנו; אבל גם ידעתי, כי קוצר ידה זה לא למטבעת הסגנון יתיחס כי אם לחוסר מליה, לכן אני אומר, כי כל זמן שלא נעצור כח למלא להשפה את חסרונה זה, אפילו אתה מחדש את פני סגנונה והפכת את דברי וקשורי מאמריה מפנים ומאחור, לא תעלה ארוכה לה, ואין לך עד נאמן לדברי מסגנון הבלול של הסופרים הללו עצמם, אשר בכל הערב רב שעלה בתוכו קצרה ידו להספיק די לבושים להמון המושגים הדקים ולכל פתוכי גוניהם המשוטטים ערומים במוח הסופר ומבקשים ממנו לתת תפקידם. בגלל הדבר הזה הנני נמנה בכל לבי על דגל מחדשי מלות בדרכי השפה וטעמה ולא אשים חלקי עם פורצי גדרי הסגנון הנותנים לנו שפת בבל תחת שפת עבר.

מלים מחֻדשות כי תבואנה בשפה, בין אם ממקום קדוש תהלכנה ובין אם על אדמת חול צמחו; בין אם יצירות חדשות מחומר קדום הנן, ובין אם בריאה חדשה נבראו יש מאין – לא תקלקלנה את טעם השפה במאומה. אנו אין לנו אלא לשים לב כי תֵעָשֶינה המלות האלה על האָבְנָים של השפה העבריה ותשקלנה במשקליה לבל תשביתנה את הרמנותה ולא תעוינה את פניה; אבל בהִשָנות סדרי הסגנון ישתנו סדרי בראשית. כי כפרצוף פנים לאדם כן הסגנון לשפה: מידי הטבע נתון הוא לה, ובשנותה אותו ושִנתה גם את טעמה, וחדלה להיות שפה והיתה ללִעוג.

הנה עוד בטרם נגלה עלינו “הסופרים החדשים” בתורתם החדשה המהפכת משרש הרים כבר נִסו גדולים מהם, כגון: בני תבון ושאר חכמי ערב לשפוך על השפה העבריה את רוח אחותה הערבית. וצאו וראו מה עלתה בידם? הנה מלותיהם המחודשות בנות טפוס העברי נתקבלו מסופרי ישראל באהבה, אך את סגנונם זרו הלאה. שמא תאמר שמפני שהסגנון הזה עִכולו קשה לפיכך מאסו בו. אף אני אומר לך: שאל נא את פי יודעי שפת ערב ויאמרו לך, כי נוח הוא להתעכל מאד. כי מאחר שהמה מורגלים בסגנון הערבי אין להם סגנון התִבונים אלא תרגום נאמן ממחשבותיהם והגיוני לבם. ומזה אתה למד, שאם יתנו ספר כתוב בסגנון השפות האירופית לפני בן תימן או בן בבל לקרוא בו והיה לפניו כספר החתום. ואם נטפל עמו ונלמדהו להבין את דרכי הסגנון הזה אז יבין בו, אלא שימצאהו קשה לעכול וחסר טעם, והיה הסגנון הזה בעיניו כאשר יהיה סגנון התבונים בעינינו. היוצא מכל האמור, כי שני הסגנונים יחד אין ברכה בם, כי זרים הם לנו ובקהל ישראל לא יבואו. ואנחנו כי נאמר לתת בפי העם את שפתו ולהחיותה, חלילה לנו לסור מסגנונה המיוחד לה אפילו כמלוא נימה, כי כל שבח שאנו משביחים אותה לא לפי טבעה, פגם הוא לה.

הסגנון הזה למה הוא דומה? לתלבושת לאומית. תלבושת האירופים משונה מתלבושת בני קדם, ובן ארופא כי יבוא הנה אמור יאמר בלבו כי כל משובת הערבי תלויה בתלבשתו, ואם אך ישנה אותה ולבש ארופית והיה מָדוּן כאירופי. אך הערבי מה הוא אומר? כל שטיותו של האירופי באה לו מתלבשתו, ולו הואיל ולבש מעילים ארוכים ומכנסים רחבים והיה כאחד האדם. והמשכיל הנאמן אומר: לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא תלבושת אדם לבד, ולב האדם לבד: התלבושת קנין יחידים הוא והלב קנין משותף לכל מין האדם. וככה גם משפט הסגנון והרעיון: הרעיון אחד הוא לכל חושב מחשבות, אך הסגנון מיוחד לאיש איש לפי טבעו ולכל שפה ושפה לפי טעמה ורוחה. והשפה עצמה הלא היא תולדת רוח העם המדבר בה, לכן אם נחטא לשפה ונחטא לרוח העם.

אחר הדברים האלה לא אוכל לכבוש את תמיהתי בראותי, כי אנשים המתיחשים לכהונה ומתאמרים להיות מְחַיֵי האומה אינם יודעים: מה היא חיותה של האומה? הלא כשם שאין אדם חי בנשמתו של חברו, כך אין אומה חיה ברוח של רעותה. הנה הם שואפים להשיב לעם ישראל את שפתו, אך מכיון שהם משנים את סגנונה של השפה הלא תחדל להיות שפת ישראל, והיתה לשפה רומנית, אינדוגרמנית או סלאוית, אשר שאלה לה מלים משפת עבר. ולזאת נקרא “שפה השבה לתחיה”? אל נא, אחי הנכבדים, אם באמת ותמים אתם אומרים להשיב את העלובה הזאת לתחיה? העשירוה נא במלים ושמות ככל אשר תמצא ידכם – אבל בסגנונה אל תשלחו יד, או אז תהי שפתכם מובנת לכל איש ישראל בכל תפוצותיו. כתימני, כליטאי יבינו את אשר תדברו אליהם ולב אחד יהיה לכולנו.

והנה לעבריה הזאת שני סגנונים שונים. כל זמן שהיתה ילדה אמרה שירה, ותהי רוח השירה שפוכה על כל היוצא מפיה, ותחוק חוקים ותורות ותספר ספורי גוי ואדם. ותגיד תוכחות ותטיף תנחומים, ותשפוך שיח ותמשול משלים, ותחוד חדות ותביע חקרי לב. וכל אלה עלו לה בסגנון מיוחד, אשר הצד השוה שבו, לכל מחלקותיו. כי חוט של חסד עלומים משוך עליו, חוט של תמימות וילדות. והוא יוצא מהלב ומדבר אל הלב. ולא בסופה וסערה, ולא בהתרגשות מרגזת יעשה דרכו, אך כל דבריו ברגש שוקט מלא נועם, המפעפע בנפש בשובה ונחת והמיס אותה כדונג.

ואולם מִשֶזָקְנָה בת יהודה, ורגשותיה והגיוניה נמרצו, וישאפו ליתר באור וליתר קביעות בכל הגות רוחה, אז הולידה את סגנון התורה שבעל פה. סגנון זה מצטיין בקצורו ושנינותו, ברצינותו וקביעותו, ואף על פי שלא נוצר מתחלתו אלא לקבוע מדרש והלכות לא ימָנע לפרקים גם מתת בשיר קולו, ואז נחזה בו חזות דמיון מתלהב והתפעלות נמרצה התופשת את הלב כמו במלקחים של ברזל מלובנות באש. שירה זו לא נכתבה מאמרים קצרים ושקולים, כי לא לשם שירה בפה נכתבה. אבל גם בלבושיה הפרזים אינה מתנכרת אלינו, והלומד אגדה למה הוא דומה? לאדם שמהלך בגן עדן לרוח היום ושומע סוד שיח מלאכי השירה מבין ענפי האלנות שהם נחבאים שמה.

ואני כבר אמרתי כי שתי הסגנונים האלה יחד טרם נשתכללו כל צרכם במלות ושמות וכל המושגים הדרושים לנו, ועוד הם טעונים טִפול רב מצד העוסקים בתחית השפה לכוננם ולשכללם כדי שיהיו ראוים לתשמיש סופר הוגה דעות; אבל שאלה זו לא עלתה לפנינו: במי משני הסגנונים האלה נבחר להִטָפל בו כדי לשכללו? והנה לכאורה תשובת שאלה זו בצדה היא, לאמר: שניהם כאחד טובים שישמשו לפנינו בערבוביה, לפי הגיון לבבנו ומעלות רוחנו באותה שעה. אבל באמת אין ערבוביא זו עולה יפה אלא במקצוע הספרות של פומבי שאינה אלא לפי שעה. אבל הספרות הקבוע שנתנה לדורות אינה נשמרת אלא בטהרה, וכל מין כלאים משחית את פניה, לפיכך היא טעונה סגנון קבוע השומר את תפקידו, ואותו אנו מבקשים. ואחרי אשר בינותי בשאלה זו ראיתי, כי אמנם שני הסגנונים טובים, רק לא בערבוביה ישמשו לפנינו, כי אם איש איש לבדו יעשה מלאכתו בענינים המיוחדים לו, לפי קהל הקוראים הנאותים ממנו ולפי טיבו ותכונתו. הן בארתי למעלה, כי הסגולה שסגנון כה“ק מצטיין בה, היא ילדותו ותמימותו ורוח השירה המרחפת עליו גם בחוקו חוקים והתהלכו בחקרי לב. והנה הסגולה הזאת מכשירתו להתמנות פדגוג על הילדים הרכים, כי בשפתם ידבר אליהם. ולכן בהכין הסופר ספריו לילדים, בכל מקצוע שהוא, אין לו להשתמש אליו בסגנון כה”ק זך ונקי, והמלות המחודשות שתבואנה בו תהיינה עשויות במטבע העברית הקדומה בכל פרטיה ודקדוקיה. אבל הסגולה המיוחדת לסגנון תורה שבע"פ היא רצינותה וברורותה, והן מכשירות אותו להורות חכמה ודרך תבונות לחכמי לב שתורתם אומנתם. לפיכך כאשר ייחד הסופר את דבורו לאנשים כמו אלה ודן לפניהם בענינים נכבדים הטעונים פרוט דברים ודיקות המושגים, עליו לבחור בסגנון תורה שבע"פ, כי אין טוב ממנו, וטָבַע את המלות החדשות, שיכניס בו בטבעת הסגנון הזה, וברוח השפה העבריה.

הן אמנם כי מולידי הסגנון הזה הביאו בתוכו הרבה מלות יוניות ורומיות בצורתן וצביונן מבלי ברירה וצריפה יתירה, אבל הדבר הזה אך הם היו רשאים ולא אנו ואין לנו לחקות אותם בו. הם כתבו ספריהם בעד העם אשר כבר דברו בשפה הבלולה הזאת ואנחנו כותבים בעד עם אשר עליו ללמוד השפה מתוך ספרינו. ולמה נתן לפניהם שפה בלולה תחת שפה טהורה? ולא עוד אלא שאם אנו מסתכלים בעין בוחנת בסגנון תורה שבעל פה והסתעפותו אנו רואים כי אחרוני נושאי דגל הסגנון הזה הרבו להקפיד על טהרת לשונם מההולכים לפניהם. והתוספתא לנו לעדה, כי שפתה צרופה וטהורה משפת המשנה, והמלות הזרות אשר תבואנה בה נשתפשפה צורתן הנכרית עד גבול האפשר ונטבעה צורה עברית על פניהן. וכן עלינו ללכת בדרך זו הלאה ונכין כור לכל המלות הזרות להתיכן בטפוס חדש העשוי במטבע עברית, והיתה לנו שפה צחה תחת שפה בלולה.

ובספר הזה אשר ידי כננתהו למען ילדי בני עמנו אחזתי בסגנון כה“ק מטעם האמור. ואולם הדבר אשר הניעני לשאת שם שמים על פי תמיד וליחס אליו כל מסיבות הטבע, לא דרך הסגנון הוא, כי אם סבה אחרת אשר יסודתה בשטתי על דבר למודי הדעת בכללם. הנה זה מאז גליתי דעתי כי כל החכמות והמדעים, אשר יתיחסו למעשי בראשית בכלל תורה גמורה המה, והדבר אשר גרם כי החכמות והמדעים האלה הסירו לב רבים מאחרי אביהם שבשמים – לא בהם הוא. ואדרבא: הם, כשהם לעצמם די כח בהמאור שבהם להחזיר אדם למוטב. ועאכו”כ שאין להעלות על הדעת כי מאתם רעה תצא חלילה. אבל השם שנתנו ללמודים האלה “חכמות חצוניות” להבדילם מחכמת התורה הקדושה, והדרך שאחזו בה מלמדי הלמודים האלה: דרך חול, שאין לה יחס עם האלקים בשמים יוצר הטבע, הם שגרמו, כי כל לומדיה נזורו אחור וזדון לבם השיאם להתנשא על אל אלים, כדור ההפלגה בשעתו, אשר אמרו נעלה לרקיע ונבקענו בקרדומות. למען הסיר את המות והמשכלת הזאת ממחנה ישראל, עלינו להקדיש את הלמודים האלה בכלי ושם שמים יהיה חופף עליהם. וידע הנער הלומד אותם כי בתוך היכל הקדש עומדות רגליו ולבו פנוי למעלה, והיתה לו תורת מעשה בראשית אחת ממקצועות שבתורת היהדות.

ועתה אדבר נא דברים מעטים בדבר שטתי בחדוש מלים. כבר גליתי דעתי למעלה שאינני מקפיד להביא מלים רק מן המוכן בקדש. גם מלות ערביות יוניות ורומיות, אע"פ שמעולם לא הקדשו בכלי שרת של חכמים ולא ראו את פני בית הספרות העברית אינני מתעב אותן ובלבד שתהיינה שקולות במשקל העברי ופני עבריה יהיו להנה. ואולם גם המשקלים העברים עצמם נתנו לברירה. ויש בהם שמעוטם יפה ורבוים קשה. הנה רב המלים החסרות לנו הן בכלל שמות המקרה, ויהי מנהג התיבונים והסופרים הבאים אחריהם לשקול את השמות האלה בתוספות-וּת בסופם, אך רבוי השמוש במשקלים האלה נתן לשפה תכונה מָנָה-טוֹנית המביאה לידי תקוצה, לכן אמרתי להביא חליפות במשקלים האלה ולבחור לכל מלה ומלה את המשקל הנאות לה לפי טעמי אני. הנני אומר: לפי טעמי אני, כי אמנם דברים כאלה לא בא עליהם מופת ואינם תלויים אלא בטעם, והטעם הלא הוא מהדברים שאינם שוים לכל נפש, לכן אין מתוכחים עליו.

עוד זאת ראיתי לבעלי אסופות שהם משתמשים ביוד היחס גם ליחס התארים. גם המנהג הזה מבני תיבון הוא להם למורשה אשר הביאוהו מהשפה הערבית1. ואין לכחד כי יש לנו צרך גדול בשמוש זה, כי אף שמשפט לשוננו ליחס את התאר למתֹאר בו בצורת הסמיכות, ואמור נאמר, “היכל-מלך” בהוראת “היכל הראוי למלכות” (ולא “היכל-מלכי”). אך יש מקום שאין צורת הסמיכות מספקת לפרש את הכונה בכל דיוקה. והניחה פקפוק אחריה. הנה אם נאמר לסמן ולתאר מין תנועה בזה שהיא באה רק כחלק מן הגוף ולא בכלו, ואמרנו “תנועת החלק”, חשוב יחשוב השומע כי כִּוַנו על “התנועה של החלק” ולא על “התנועה אשר תהיה רק בחלק הדבר”, והיה לו יחס התאר ליחס הקנין. במקומות כאלה אין יכלת להשתמש בסמיכות. וַישתמשו הסופרים ביוד היחס לא כמשפט לשוננו. ולנו דרך אחרת גם בזה והשתמש נשתמש במלת “בת” ואמרנו “תנועה-בת-חלק” תחת “תנועה חלקית”, כי השמות “איש, אשה, בן, בת, בעל, בעלה” בחבורם לשם שאחריהם יורו הוראת התאר, כמו: “איש-דברים” (דברן), בעל-חמה" (כעסן), בן-חיל (אמיץ) וכו'.

ובנוגע להמלים המחֻדשות לסמני שמות העצם, הנני משתדל בכל כחי להרחיק מהן את ההרכבה; מטעם קשי הנטיה שבמרכבים, ורבוי תנאי שמושי הלשון. כי רבו בהם כמו רבו ויביאו לפרקים לידי מבוכה. נתבונן נא למשל בשם “מורה-שעות”, סַמְנֵהו בה"א הידיעה: “מורה השעות”, הרבהו נא: “מורֵי-השעות”, יחסהו נא אליך: “מורִי מורה-השעות”, יחסהו נא לשם אחר לתארו: “מורה שעות זהב”, יחס נא את המיוחס הזה אליך: “מורי מורה השעות של זהב”, הורני נא פעולה שעשית בו: “את מורי את מורה השעות של זהב השלכתי ארצה”. האמנם שמוש כזה נוח וקל אין למעלה ממנו! ישמשו בו כל אלה אשר מלחמה להם בחדשות, ואנחנו נותנים יד לכל אלה האומרים לבער קוצים כאלה מכרם הספרות, כי ישיתוהו בתה באמת.

אבל אם יש מקום להרכבה בשמות איננו אלא להרכבה שלמה שאין חלקיה נִכָּרים, כגון שם “תנור” שהוא מרכב מ“אַתוּן-נוּר” ויהי למלה אחת בפני עצמה. ועל דרך זה אומר לברוא שם “מֹדְחוֹם” (על משקל: קֹרְטוֹב) למודד-החֹם, “מַדרוּחַ” (ע"מ: מסְלוּל) לתוכן כֹּבד האויר, “מַחַף” למטפחת האף לאמר: “מוחה האף” וכן “מָחְיָד” למטפחת הידים, ורבים כמוהם.

גם בבנין חדש בפעלים הנני משתמש בספרי זה, הוא בנין “התפועל” גם בגזרות שאינן מהכפולים ונע"ו. הבנין הזה יורה בערבית על פעולה משֻתפת, לאמר: פעולות שאנו מוסיפים בהם בעברית מלות: “איש-רעהו” (פעולת-גוֹמלין reciproque), ולמושג הזה אין לנו בנין קבוע ומיֻחד בפעלים בעברית, כי יש אשר תשתמש הלשון בבנין נפעל כמו: נפגשו, נועצו וכו‘, ויש אשר תשתמש בבנין התפעל: התנגשו, התלחשו וכו’. וסוף סוף הן לבנינים האלה עוד הוראות אחרות, ואם נרצה למשל לאמר: “קרבו איש אל רעהו”, במלה אחת, לא נוכל לאמר: “התקרבו” כי המלה הזאת תוכל גם להורות כי “רבים קרבו אל מקום אחד”. וכן לא נוכל לאמר תחת: “רחקו איש מרעהו” – “התרחקו”, כי ההוראה תוכל להיות כי: “רבים רחקו יחד ממקום אחד”, ולזאת השתמשתי בבנין “התקורב, התרוחק” וכיוצא בהם להוראה הזאת, ובזה ננצל מכל ספקות.

והנני נותן הלאה בספר רשימת המלים המחדשות, הן על ידי עצמי והן ע"י אחרים, אשר תבאנה במחברת הזאת, ובאורן בשפת אשכנז ובהרחבת באור עברי, ותקותי כי תמצאנה המלות האלה את דרכן בהספרות והיו לה לקנין עולם. ובדבר יחוס הטבע אל יוצרה, עוד דבר לי אל הקורא, לבל אהי בעיניו כמתעתע: הרואה יראה בפרשה הראשונה של המבוא, כי הבדל הבדלתי בין הַחֹמֶר ובין הכח, ועשיתים לשתי יצירות נפרדות; וזה לא כשטה השגורה היום בפי חכמי הטבע, כי הַחֹמֶר והכח דבר אחד הוא ואין מציאות לאחד בלי חברו. אבל שטת “האחדות” הזאת קוצצת בנטיעות כופרת במציאות הרוחני הנפרד מן הַחֹמֶר, ואין לה על מה להסמך, כי רק השערה היא, ולא דבר שבא עליו מופת תולדת החוש או היקש ההגיוני; לכן כל בעל נפש, המרגיש בקרב לבו פנימה מציאות רוחני נפרד לא יאבה ולא ישמע לדעה הזאת. והיה לו הכח – לדבר אשר נטעו ה' בהחמר לתכלית הוית הבריאה. ואחרי התודיתי לפניך קורא יקר על החטאים האלה אשר חטאתי נגד בעלי שטת ההתפתחות העורת בהיקום, ואחר הגידי לך כי ברצות ה' דרכי עוד אשוב ואחטא בכמו אלה – הנני מוסר מודעה כי לא אשים לבי לכל דברי מבקרי בפנה זו. ואחת היא לי אם יחרפוני על ככה ואם ילעגו לי. גם חרפות וגם לעג אשא בדומיה, כי כבר הסכנתי בכמו אלה, ונוכח ה' דרכי!


המחבר.


המלות המחֻדשות ופתרונן

אִבּוּב: Hohler Cylinder גוף עגול חלול מתוכו כמו שפופרת.

אִגֶּרֶת: Agrigat צבור של גרגרים או פרדות.

אַזֵּן: Waagrecht richten הניח דבר בישר המאזנים.

אֲטָם: Atom חלק שאינו מתחלק

אָפוּץ: Dichtschliessend סתום בסתימה מכוונה החוצצת בפני האויר.

אֶקְדָּח2: Brennglas זכוכית לטושה באופן שתַרכיז את קוי האור.

בְּלוּלֵי קָרָה: Kältemischungen תערובת שני מיני מלח המולידה קור.

בְּרוּרוּת: Klahrheif שם מפשט מתאר ברור.

בֵּית חָלָל: Rauminhalt eines Gefässes מדת החלל בכלי.

בֵּית הַקֵּף: Rauminhalt eines Gegenstands מדת גודל הדבר מבחוץ.

גָּבִיש: Kristall דומם מזֻכך בעל צורה מסֻדרת מטבעו.

גָּוִיל: Unfärmig דבר שאין לו צורה מסֻדרה.

גּוֹמָה: Gummi מין שרף.

גִּיגִית: Glocke כלי העשוי לשמש ככסוי ההפוך על פניו.

גִּיד: Drath חוט מתכת

גָּלוֹש3: Brodeln רתוח בחזקה.

גֵּרָה: Gramm משקל סנטה מעֻקבת של מים.

גִּשְתָּה: Syphon שפופרת כפופה כקשת אשר אחת משוקיה קצרה מרעותה.

דֶּלֶת4: Ventil דלת שכובה כדלת שעל פי הבור.

דִּסְקָה: Scheibe לוח דק עגול.

הֵאָדֵה5: Verdunsten התהפך הנוזלים לאדים.

הֶבֶל: Gas דבר ממש שנתרופף הקשר בין חלקיו והיו לרוח.

הַצְלֵב: Kreuzen הַעֱבֵר קו על קו כמין שתי וערב.

הֲוָיָה: Zustand מצב

הַרְמָנוּת: Harmonie סדור פרטים בהסכמה אל הכלל.

הִתְחַלְחֵל6: Locker werden התרופף, ההפך מן אפוץ.

הִתְמדְּנוּת: Cvilisation Cultur

זַהָב: Goldschmied צורף זהב.

חַלְחֵל: Lockern לנדנד דבר שהיה קבוע.

יֶשֶר: Richtung פִּנה.

יְצוּקָה: Festigkiet, Dichtigeit שם נגזר מתואר יצוק.

כַּדְרוֹן: Zifferblatt לוח העגול שעל פני השעונים המסומן במספרי השעות.

כּוֹהֵל: Alcohol זיעה חריפה, יסוד כל דבר המשכר.

כָּחוֹל: Blau עין התכלת.

כְּמֵהוּת: Afinitat הכח המְזַוֵג חומרי הבריאה מין שלא במינו.

כַּנֵן: Aufwinden לפף חבל סביב דבר עגול.

כָּתוֹם: Gelb ירוק כשעוה.

לוּלָבָה: Schraube מסמר אשר אם מסבבים אותו יעלה או יורד.

לוּלִיבָה: Schräubehen מסמר קטן כנ"ל.

מַאֲזֵנָה: Niwelirwage פלס הבנאים לישר את הבנין.

מְאֻזָּן: Wagrecht מושכב ביושר קנה המאזנים.

מְאֻנָךְ: Senkrecht זקוף ביושר אנך.

מַגְדֶּלֶת: Mikroskop זכוכית המגדלת כל דבר המשקיף מתוכו.

מָדוֹן: Civilisirt מתוקן במעלות מדיניות.

מָחוֹג7: Uhrzeiger המסמר המורה את השעה.

מֻכְנָה: Winde גלגל להרים משאות.

מִנְסָרָה: Prisma זכוכית מלוטשת בת שלש צלעות.

מְנֻקְבָּב: Porös דבר שנקבוביותיו הטבעיות גדולות ונראות

מַצְלֵבָה: Kreuzpunkt הנקודה ששני הקוים העוברים זע"ז נפגשים בה.

מִקְלָעָה: Kanone כלי מלחמה שיורה מתוכו כדורים גדולים.

מַקְרֶבֶת: Teleskop שפופרת המקרבת לעין את הדברים הנראים על ידה.

מִשְאֶבֶת: Pampe כלי לשאב מים ע"י שאיפת הרוח.

מִשְזֶפֶת: Lichtempfindliche Substanz חמר המתפעל מן האור.

מִשְקֹלֶת: Gleichgewicht בתלמודית “טרטנות” מפעל “טרטן”.

מִשְקֶפֶת: Rohr Beobachtings שם כולל לכל מיני שפופרות ההבטה.

נִפּוּחַ: Volumen גודל הדבר לפי תפיסת מקומו בחלל העולם.

נִצְבָה: Dauerhaftigkeit החוזק העומד בפני הרקבון והכליון.

נִקְבּוּבִיוֹת: Poren הנקבים הקטנים הנמצאים בכל דבר.

סָגוֹל: Violett עין צבע אשר אדום וכחול מעורבים בו.

סֶכֶר: Kolben מוט עגול המכֻון לפי חלל השפופרת שהוא עולה ויורד בתוכה.

סְמַרְמֹרֶת: Elektricität כח האלקטרי.

סַנְטָה: Sentim חלק ממאה.

עוֹנָה: Minute חלק אחד מששים בשעה.

עֵרָיוֹן: Adhäsion שם נגזר מפעל “ערה” שבפועל הוראתו “דבקות” כמו “מעורה בגידין”.

עֻשְפָּה: צלע השלישית במנסרה שעל פניה יעבור קו האור.

פִּעְפּוּעַ: הסגולה שלנוזלים ולשמנוניות להתפעפע בחומרים יונקים.

פַּרְפֵּרָה: Kreisel קוביא מכרכרת סביב מרכזה.

פָּשוֹק: Auseinandersperen

צַלָּם: Photograf המצויר בתחבולות הפוטוגרפיה.

צַלֵּם: Photografiren צייר בתחבולה זו.

צַלְמָן: Bild Phtografisches צורה שנצטיירה בתחבולה זו.

צְמִיתָה: Zusammenzihung כח ההתכוצות.

קַטָּר: Dampfmaschine מכונה המתנונועת ומניעה בכח הקטור.

רַכֶּבֶת: Wagonenzug שיירה ארוכה של מרכבות.

שְהוּת: Dauer המשך הזמן.

שַפֵּר: עשות שפופרת ע"י נפוח.

שַפְשָפָה: Reibung חכוך.

תִּאוּם: Gleichmässigkeit השתוות בפעולה בין חלקיה.

תִּגְבֹּשֶת: Cristallisation הזדככות.

תַּחֲלוֹקֶת: Teilbarkeit התחלקות.

תִּמְהֹרֶת: Geshhwindigkeit מהירות.

תְּנוּחָה: Lage אופן השכיבה.

תִּפּוּחַ: Ausdehnng התפשטות

תְּפוּסָה: Inhalt תכן.

תְּצְלֶמֶת: Photograpie מלכת הפוטוגרפיה.

תְּקוּצָה: Uberdruss שם מפשט מפעל “קוץ”.

תִּקְרֹנֶת: Ausstrahlung פליטת קרני אור.

תְּתַרְגֵּרָה: Kilogramm אלף (תת"ר) גרה.


 

מבוא.

בְּרֵאשִׁית בְּרוֹא אֱלֹהִים אֶרֶץ וְשָׁמָיִם וַיִּבְרָא נְקוּדוֹת נְקוּדוֹת קְטַנּוֹת, אֵין בַּבְּרִיאָה קְטַנּוֹת מֵהֵנָּה, הֵן הִנָּה הָאֲטַמִים בּוֹנֵי כָל חֹמֶר: וַיִּהְיוּ הָאֲטָמִים לִשְׁתֵּי מַחֲנוֹת, חֹמֶר וָעֶתֶר: וַיִּטַּע אֱלֹהִים כֹּחוֹת בָּאֲטָמִים וַיּאֹמֶר לַחֹמֶר מָשׁוֹךְ יֶהִי כֹּחֶךָ וְהִקְרִיב אֵלֶיךָ כָל-דָּבָר הַבָּא בִגְבוּלֶךָ, וְלָעֶתֶר אָמַר דָּחֹה יֶהִי כֹחֶךָ וְהִרְחִיק מִמְּךָ כָּל-דָּבָר הַקְּרֵב אֵלֶיךָ: וַיִּהְיוּ הָאֲטָמִים לְנוֹשְׂאֵי הַכֹּחוֹת וַיֵּצְאוּ הַכֹּחוֹת מֵאֵת פְּנֵיהֶם הָלוֹךְ וְיָצֹא אִישׁ אִישׁ לְפָעֳלוּ, וְלֹא יִשְׁבְּתוּ מֵעֲבוֹדָתָם רָגַע: וְהִתְפַּשְּׁטוּ לְכָל עֶבְרֵיהֶם מִסָּבִיב, וּמָשְׁכוּ וְדָחוּ אִישׁ אִישׁ לְפִי תְעוּדָתוֹ אֲשֶׁר נוֹעָד לָּהּ: וְגָבְרוּ הַכֹּחוֹת בְּקִרְבַת נוֹשְׂאֵיהֶם מְאֹד, וְכֹל אֲשֶׁר יוֹסִיפוּ לִרְחֹק מֵהֶם כֵּן יֵלְכוּ וְיֵחֱלָשׁוּ:

וְלַחֹמֶר יֻלְּדוּ בָּנִים רַבִּים, וְאֵלֶה שְׁמוֹתֵיהֶם לְפִי כָבְדָם, הַצָּעִיר כִּצְּעִירָתוֹ וְהַבְּכוֹר כִּבְכוֹרָתוֹ:


1 מֵימָן Wasserstoff
01 7 לִטְיוֹם Lithium
08 9 בֵּרֵל Berylliom
90 10 בֹּר Bor
97 11 פחם Kohle
01 14 חֶנְקָן Stickstoff
96 15 חֶמְצָן Sauerstoff
06 19 פְּלוּאוֹר Fluor
995 22 נַתְרִית Natrium
94 23 מַגְנֵזִית Magnesium
04 27 אֲלוּמִית Aluminium
28 סִלִיצִית Silicium
96 30 זַרְחָן Phosphor
98 31 גָפְרִית Schwefel
37 35 חֲלוֹר Chlor
03 39 קַלְיוּם Kalium
91 39 שִֹידָן Calcium
97 43 סְקַנְדִית Scandium
25 50 טִיטָן Titan
10 51 וֶנֶד Vanadin
45 52 חֲרוֹם Chrom
80 54 מַנְגָּן Mangan
88 55 בַּרְזֶל Eisen
65 58 קוֹבֶלֶת Kobalt
68 58 נִקֵל Niekel
18 63 נְחֹשֶת Kupfer
88 64 צִנְקָה Zink
90 69 גַּלְיוּם Galium
32 72 גֶּרְמַנִית Germanium
90 74 אַרְסָן Arsen
87 78 יַרְחָן (סֶלֶן) Selen
76 79 בְּרוֹם Brom
20 85 רֻבִּידִית Rubidium
30 87 אֶסְתְּרֹנְטִת Strontium
60 89 יִטְרִית Yttrium
40 90 צִרְקוֹנִית Zirkonium
70 93 נְיוֹבִית Niob
90 95 מְלַבְדֵּן Molybdän
50 103 רוּטַנִּית Rutheniom
10 104 רוֹדְיוֹם Rhodium
20 106 פְּלָדִית Palladium
66 107 כֶּסֶף Silber
70 111 קַדְמִית Cadmium
40 113 אִנְדִית Indium
35 117 בְּדִיל Zinn
60 119 אַנְטִימוֹן Antimon
54 126 יוֹד Jod
70 127 טִלּוּר Tellur
70 132 צִזְיוֹם Caesium
86 136 בַּרְיוּם Baryum
50 138 לַנְתָּן Lanthan
20 141 צֵר Cer
145 דִּדִּים Didym
166 אֶרְבִּית Erbium
60 172 אִטֶּרְבִּית Ytterbium
182 טַנְטָל Tantal
60 183 טֹנְגְּ Wolfram
50 192 אֲרִידִית Iridium
30 194 פְלֹטֶת Platin
195 אָסְמִית Osmium
20 196 זָהָב Gold
80 199 כַּסְפִית Quecksilber
70 203 טַלְיוּם Thallium
39 206 עֹפֶרֶת Blei
50 207 בִּסְמוּת Wismuth
96 231 תּוֹרְיוּם Thoriom
80 239 אוֹרָן Uran

וַיִּהְיוּ בְּנֵי הַחֹמֶר וְהָעֶתֶר בְּלוּלִים אֵלֶּה בָאֵלֶּה וְלֹא הִתְנַגָּשׁוּ: וְאֶטְמֵי הַחֹמֶר הִתְאַוּוּ תָּאֲוָה לִקְרַב אִישׁ אֶל אָחִיו כִי הִתְמֹשָׁכוּ: אַךְ אֶטְמֵי הָעֶתֶר לֹא נְתָנוּם לְהִתְקוֹרֵב. וַיַּחֲנוּ כַדּוּר סְבִיב אִישׁ אִישׁ מִבְּנֵי הַחֹמֶר וַיַּפְרִידוּ בֵינֵיהֶם. וַיִּתְגּוֹדְדוּ בְנֵי הַחֹמֶר אֲגֻדּוֹת אֲגֻדּוֹת וַיִּתְּנוּ יָדָם אִישׁ לַאֲחִיהוּ, וְגֶשֶת לֹא הִתְנַגְּשׁוּ כִּי בְנֵי הָעֶתֶר הָיוּ לָהֶם לְשָׂטָן: וַיִּהְיוּ לִפְרֻדּוֹת מְאֻגָּדוֹת וּרְוָחִים בֵּינוֹת אֶטְמֵיהֶן, וְשֵׁם הָרְוָחִים הָאֵלֶה נִקְבּוּבִיּוּת.

וַתִּהְיֶינָה פְרֻדּוֹת אֲשֶׁר חֻבְּרוּ בָּהֶן אֲטָמִים מִמִּין אֶחָד, וּשְׁמָן פְּרֻדּוֹת פְּשׁוּטוֹת: אַךְ הַפְּרֻדּוֹת אֲשֶׁר חֻבְּרוּ בָהֶן אֲטָמִים מִמִּינִים שׁוֹנִים תִּקָּרֶאנָה פְרֻדּוֹת מֻרְכָּבוֹת.

וַיּאֹמֶר אֱלֹהִים יְהִי סֵדֶר לְמַעַרְכוֹת הָאֲטָמִים בְּתוֹךְ הַפְּרֻדּוֹת, וַתְּסֻדֵּרְנָה הַמַּעֲרָכוֹת אִשָּׁה אִשָּׁה כְתַבְנִיתָהּ, וַתִּהְיֶינָה לִתְמוּנוֹת מִתְּמוּנוֹת שׁוֹנוֹת אֵין מִסְפָּר לָהֵנָה.

וּבְנֵי הַחֹמֶר וּבְנֵי הָעֶתֶר הוֹסִיפוּ לְהִלָּחֵם אִישׁ בְּאָחִיו גַּם אַחֲרֵי אֲשֶׁר הָיוּ בְנֵי הַחֹמֶר לִפְרֻדּוֹת: וַתִּתְגּוֹדַדְנָה הַפְּרֻדּוֹת וַתִּהְיֶינָה לְגוּפִים שׁוֹנִים מְלֵאֵי נַקִבּוּבִיּוֹת, וּבְנֵי הָעֶתֶר שׁוֹכְנִים בְּתוֹךְ הַנַּקְבּוּבִיּוֹת: הֵם הֵמָּה כָּל הֲמוֹן הַגּוּפִים אֲשֶׁר יְמַלְּאוּ אֵת כָּל-הָעוֹלָם:

וְהַסְּגֻלּוֹת אֲשֶׁר לַגּוּפִים לְכָל מִינֵיהֶם תִּפָּרַדְנָה וְהָיוּ לִשְׁנֵי רָאשִׁים, הָרֹאשׁ הָאֶחָד בְּעֶצֶם הַחֹמֶר יְסוּדָתוֹ וְהָיָה לִשְׁתַּיִם, הֲלֹא הִנָּה הַתְּפוּסָה וְהַחֲסִימָה: וְהָרֹאשׁ הַשֵּׁנִי אֶל הַכֹּחַ יִתְיַחֵשׂ וְתוֹצְאוֹתָיו הַהֲוָיָה וְחֶזְקָתָהּ וְהַכֹּבֶד וְהַנִּקְבּוּבוּת וְהִשְׁתַּנּוּת הַמִּדָּה וְהַתַחֲלֹּקֶת:

וְזֶה דְּבַר הַתְּפוּסָה, אִישׁ אִישׁ מִבְּנֵי הַחֹמֶר מֵהָאֲטָם הַבֹּדֵד עַד עֶצֶם הַשֶּׁמֶשׁ לְגָדְלָהּ תָּפַשׂ לוֹ מָקוֹם בַּחֲלַל הָעוֹלָם לְפִי מִדָּתֹו וּלְפִי תַּבְנִיתוֹ: לָכֵן יֵאָמֵר, אֵין דָּבָר אֲשֶׁר אֵין לוֹ מָקוֹם: וְהַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִתְפְּשֵׂהוּ הוּא נַחֲלָתוֹ כָל-עֵת תָּפְשׂוֹ אוֹתוֹ אֵין לְזָר חֵלֶק בּוֹ: וְהָיָה אִם בּוֹא יָבוֹא אֶחָד מִשְּׁאָר הַגּוּפִים לְהֵאָחֵז גַּם הוּא בַּמָּקוֹם הַזֶּה, וְחָסְמוּ בְעָלָיו הַדֶּרֶךְ בִּפְנֵי הַזָּר הַקָּרֵב לֹא יִתְּנוּהוּ לָבוֹא בִגְבוּלָם: וּבִרְפוֹת יַד הַבְּעָלִים וְלֹא יוּכְלוּ עֲמֹד בִּפְנֵי אִישׁ רִיבָם, אָז יְפַנּוּ לוּ אֵת מְקוֹמָם: וּבָא וְיָשַׁב תַּחְתָּם וְחָסַם אֶת מְקוֹמוֹ בִּפְנֵי אֲחֵרִים כַּאֲשֶׁר חֲסָמוּהוּ הַבְּעָלִים הָרִאשׁוֹנִים מִפָּנָיו, וְזֹאת תּוֹרַת הַחֲסִימָה אֲשֶׁר אָמַרְתִּי:

וְאִישׁ אִישׁ מִבְּנֵי הַחֹמֶר אַחַת הַהֲוָיוֹת תָּחוּל בּוֹ תָמִיד, כִּי נֹחַ יָנוּחַ אוֹ נוֹעַ יָנוּעַ: וְהָיָה בִתְנוּעָתוֹ וְנִמְצְאוּ שְׁתֵּי דְּרָכִים לְפָנָיו: יֵשׁ אֲשֶׁר גּוּפוֹ יָנוּעַ וְנִסַּע כֻּלּוֹ מִמְּקוֹמוֹ לְמָקוֹם אַחֵר, וְהָיְתָה דַרְכּוֹ דֶרֶךְ הַהֲלִיכָה: וְיֵשׁ אֲשֶׁר מֶרְכָּזוֹ אוֹ קְצָתוֹ מִמְּקוֹמוֹ לֹא יָזוּז, רַק שְׁאֵרִיתוֹ יִסֹּב אוֹ יָנוּעַ, וְהָיְתָה דַּרְכּוֹ דֶּרֶךְ הַסִּבּוּב אוֹ דֶּרֶךְ הַתְּנוּעָה אוֹ דֶּרֶךְ הַזְּוָעָה: וּבֶן-הַחֹמֶר בְּנוּחוֹ בִּמְקוֹמוֹ הַחֲזֵק יַחֲזִיק בִּמְנוּחָתוֹ, לֹא יֵצֵא מִמֶּנָּה מֵאֵלָיו: רַק בֵּן-כֹּחַ אַחֵר כִּי יָבוֹא מִחוּצָה לוֹּ וְאָצַל מִכֹּחוֹ עָלָיו, הוּא יוֹצִיאֶנוּ: וּבֶן-הַחֹמֶר אֲשֶׁר יָנוּעַ הַחֲזֵק יַחֲזִיק בִתְנוּעָתוֹ, לֹא יְמַהֲרֶנָּה וָלֹא יְמַתְּנֶנָּה וְלֹא יֶחְדַּל מִנּוּעַ מֵאֵלָיו: וְאָחַז בְּיֶשֶׁר דַרְכּוֹ אֲשֶׁר יָצָא בוֹ, וְהָלַךְ נִכְחוֹ לֹא יָשׁוּב אָחוֹר וְלֹא יֵט הַצֵדָּה: רַק בֶּן-כֹּחַ אַחֵר כִּי יָבוֹא עָלָיו מִחוּצָה לוֹ, הוּא יְמַהֵר דַרְכּוֹ אוֹ יְמַתְּנֶנָּה אוֹ יְשַׁנֶּה יִשְׁרָהּ אוֹ יַעַצְרֶנּוּ מִלֶּכֶת וְהִשְׁבִּית אֶת תְּנוּעָתוֹ: סוֹף דָּבָר הַכֹּל נִשְׁמָע כִּי בְהַחֲזִיק אֶחָד מִבְּנֵי הַחֹמֶר בְּאַחַת הַהֲוָיוֹת לֹא יְמִירֶנָּה מֵאֵלָיו עַד עוֹלָם, רַק בֶּן-כֹּחַ אַחֵר תִּמְצָא יָדוֹ לוֹ לְהָמִיר הֶוְיָתוֹ, וְהוּא דְבַר הַהֲוָּיָה וְחֶזְקָתָהּ.

וְהַכֹּבֶד אַף הוּא סְגֻלָּה מְשֻׁתֶּפֶת לְכֹל בְּנֵי הַחֹמֶר, הִיא הַסְגֻּלָּה אֲשֶׁר נָטַע יְיָ בְּאִישׁ אִישׁ מִבְּנֵי הַחֹמֶר לְהִתְקוֹרֵב: וְהָיָה כִי יִהְיוּ שְׁנֵי בְנֵי חֹמֶר מְרֻחָקִים אִישׁ מֵרֵעֵהוּ, וְהֵעִירָה אוֹתָם הַסְּגֻלָּה הַזֹּאת לָצֵאת אִישׁ לִקְרַאת רֵעֵהוּ וְיָצְאוּ וְהָלְכוּ עַד אֲשֶׁר יִפָּגֵשׁוּ:

וּמִדָּת הַתִּמְהֹרֶת אֲשֶׁר לְלֶכְתָּם לְפִי הַמֶּרְחָק הַמַּפְרִיד בֵּינֵיהֶם תֵּחָשֵׁב, כָּל אֲשֶׁר יוֹסִיפוּ לְהִתְקוֹרֵב כֵּן תִּגְבַּר תִּמְהָרְתָּם: וְהָיְתָה הַתִּגְבֹּרֶת בְּעֶרֶךְ הַמְרֻבָּע, לֵאמֹר אִם יֵלֵךְ אִישׁ רֶגַע אֶחָד וְעָבַר דֶּרֶךְ חֲמִשָּׁה מֶטְרִים אָרְכָּהּ, וְהָיָה בְהוֹסִיפוֹ לָלָכֶת עוֹד רֶגַע אֶחָד, וְעָבַר בִּשְׁנֵי הָרְגָעִים שְׁנַיִם בִּשְׁנַיִם אוֹ עֶשְׂרִים מְטָרִים: וְאִם רֶגַע שְׁלִישִׁי יֵלֵךְ, וְהָיָה אֹרֶךְ כָּל הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר עָבַר שְׁלֹשָׁה בִשְׁלֹשָׁה וְהוּא חֲמִשָּׁה וְאַרְבָּעִים מֶטֶר:

אָכֵן לֹא כְתִמְהֹרֶת הַגּוּפִים הַקַּלִּים בְּרוּצָם לִקְרַאת רֵעֵיהֶם הַכְּבֵדִים, כֵּן תִּמְהֹרֶת הַגּוּפִים הַכְּבֵדִים בְּצֵאתָם לִקְרַאת הַקַּלִּים מֵהֶם: אִישׁ אִישׁ לְפִי רֹב כֻּבְדּוֹ כֵן יִתְמַהֲמֵהַּ בְּלֶכְתּוֹ: וְהָיָה בְּצֵאת שְׁנֵי גוּפִים אִישׁ נֹכַח רֵעֵהוּ, אִם כֹּבֶד אֶחָד לִשְׁנֵיהֶם וְנִפְגְּשׁוּ בַּחֲצִי דֶרֶךְ הַמֶּרְחָק אֲשֶׁר בֵּינוֹת לְמוֹצָאֵיהֶם: אַךְ אִם יִכְבַד הָאֶחָד וְיֵקַּל הַשֵּׁנִי מִמֶּנוּ פִּי שְׁנַיִם, וְעָבַר הַקַּל גַּם מֶרְחָק כִּפְלַיִם וְנִפְגְּשׁוּ בִשְׁלִישׁ הַדֶּרֶךְ:

וְאַחֲרֵי הוֹדִיעִי אוֹתְךָ אֶת כָּל-אֵלֶּה, הֲלֹא תָבִין פֵּשֶׁר דְּבַר נְפִילַת הַגּוּפִים אָרְצָה: הֵן כָּל הַגּוּפִים אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה קַלִּים הֵמָּה מִמֶּנָּה פִי רִבּוֹא רִבְבוֹת טְרִילְיוֹנִים, וְנִמְשְׁכוּ הֵמָּה אֵלֶיהָ בְּתִמְהֹרֶת נִמְרָצָה מְאֹד וְהִיא כִמְעַט מִמְּקוֹמָהּ לֹא תָזוּעַ:

וְיֶשֶׁר דֶרֶךְ הַנְּפִילָה לְכֹל דָּבָר הוּא יֶשֶׁר הָאֲנָךְ לֵאמֹר יַשֵּׁר יְיַשֵׁר כָּל נוֹפֵל אֵת דַּרְכּוֹ אֶל מֶרְכַּז כַּדּוּר הָאָרֶץ כִּי כֹחַ הַכֹּבֶד בַּמֶרְכָּז הוּא:

וְחֹק הַתִּמְשֹׁכֶת רָאֹה נִרְאֶה בְּכָל-צְבָא הַשָּׁמַיִם, כִּי עַל פִיהוּ יֵצֵאוּ וְעַל פִּיהוּ יָבוֹאוּ וְעַל פִּיהוּ יִסַּבּוּ בְּלֶכְתָּם: וְהִקִּיפוּ הַקַּלִּים אֶת הַכְּבֵדִים מֵהֶם, וְהַיָּרֵחַ יִסֹב אֶת הָאָרֶץ, וְהָאֶרֶץ וְכֹל יֶתֶר צְבָא הַמַּזָּלוֹת יַקִּיפוּ אֶת הַשֶּׁמֶשׁ: וְהַשֶּׁמֶשׁ מַקֶּפֶת כּוֹכָב אַחַר בַּחֲלַל הַשָּׁמַיִם אֲשֶׁר יִרְחֵק מֵאִתָּנוּ מְאֹד, וּמֵרָחֲקוֹ לֹא תִּרְאֶינָה עֵינֵינוּ אוֹתוֹ: וְגַם אָצוֹל יֶאֶצְלוּ הַמַּזָּלוֹת וְהַכּוֹכָבִים מִכָּבְדָם אִישׁ עַל רֵעֵהוּ, וְהִסִּיעוּ זֶה אֶת-זֶה מִדַּרְכֵיהֶם כַּכַּתוּב בְּסִפְרֵי חָכְמַת הַתְּכוּנָה בָאֵר עַל הַלּוּחוֹת הֵיטֵב: בְּכָל-זֹאת לֹא יָדְעוּ הַחֲכָמִים אֶת מִשְׁפַּט הַחֹק הַזֶּה עַד בּוֹא נְיוּטוֹן הֶחָכָם הָאַנְגָּלִי (אֲשֶׁר נוֹלַד בִּשְׁנַת ת“ג וְיָמָת בִּשְׁנַת תפ”ז): הוּא הִרְבָּה חָכְמָה וָדָעַת מְאֹד, וְהוּא הֶעֱלָה בְּיָדוֹ אֶת הַחֹק הַזֶּה וַיְחַזְּקֵהוּ בְאוֹתוֹת וּבְמוֹפְתִים:

וְהַמִּשְׁקָל אֲשֶׁר לְכֹל דְּבַר מַמָּשׁ תּוֹלָדַת הַחֹק הַזֶּה הוּא: הֵן בִּנְפֹל דָּבָר מִגָּבֹהַּ וְקִדְּמָהוּ דָּבָר אַחֵר בְּטֶרֶם רִדְתּוֹ עַל הָאֲדָמָה וְעִכְּבָהוּ מִלֶּכֶת עוֹד, הֲלֹא לֹא יֶחְדַּל הַנּוֹפֵל בִּגְלָלוֹ מֵהִמָּשֵׁךְ אָרְצָה, אַךְ הָעֵק יָעִיק עַל מְעַכְּבֵהוּ וְהִתְאַמֵּץ לְהוֹרִיד גַּם אוֹתוֹ: וְהָיָה כְרֹב מִסְפַּר הָאֲטָמִים בַּנּוֹפֵל כֵּן תֶּרֶב מוּעַקְתּוֹ, וּמִדַּת הַמּוּעָקָה הַזֹּאת הוּא הַמִּשְׁקָל:

וְהָאֲטָמִים הַנִּבְדָּלִים לְמִינֵיהֶם וּלְמִשְׁקָלָם מָרְכָּבִים אַף הֵמָּה, כִּי רַק חֹמֶר אֶחָד בָּרָא יְיָ, וַיְהִי כִי הִתְלַכְּדוּ אֲטָמָיו בְּשִׁעוּרִים שׁוֹנִים וַיִּהְיוּ לְמִינִים שׁוֹנִים: לְפִי שִׁעוּר הָאֲטָמִים אֲשֶׁר בַּמִּין כֵּן מַרְאֵהוּ וּסְגֻלּוֹתָיו וְכֵן מִשְׁקָלוֹ: לָכֵן יֵקַל הַמֵּימָן כִּי אֲטָמָיו מְעַטִּים, וְיִכְבַד הָאוֹרָן כִּי רַבּוּ אֲטָמָיו: וְהָיָה בְּבוֹאֵנוּ לַחֲקֹר מִשְׁקַל כֹּל גּוּף, וְהֶעֱרַכְנוּהוּ לְפִי מִינֵי הָאֲטָמִים אֲשֶׁר בְּקִרְבּוֹ וּלְפִי רֹב מִסְפָּרָם: אַךְ דָּבָר אֵין לַמִּשְׁקָל עִם גֹּדֶל הַגּוּף אֲשֶׁר יִשָּׁקֵל, כִּי יֵשׁ אֲשֶׁר הַגּוּף גָּדוֹל וְאֲטָמָיו מְעַטִּים יַעַן רָחֲקוּ אִישׁ מֵעַל אָחִיו וּרְוָחִים גְּדוֹלִים בֵּינֵיהֶם: וְיֵשׁ אֲשֶׁר הַגּוּף קָטָן וַאֲטָמָיו מְרֻבִּים כִּי צְפוּפִים הֵמָּה, אֶחָד בְּאֶחָד יֻגָּשׁוּ וְהָרְוָחִים בֵּינֵיהֶם קְטַנִּים מְאֹד:

וְאַף הָרְוָחִים בֵּינוֹת לַפְּרֻדּוֹת נַחֲלַת כָּל הַגּוּפִים הֵמָּה, כִּי אֵין גּוּף בַּבְּרִיאָה אֲשֶׁר תִּתְנַגֵּשְׁנָה בוֹ הַפְּרֻדּוֹת אִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָה מִבְּלִי שִׂים רֶוַח בֵּינוֹתֵיהֶן: וַתְּהִי זֹאת סְגֻלָּה מְשֻׁתָּפָּה לְכָל הַגּוּפִים, לֵאמֹר כֻּלָּם בְּנֵי נִקְבּוּבוּת הֵמָּה: כִּי לָרְוָחִים הָאֵלֶּה “נִקְבּוּבִיּוֹת” יֵאָמֵר: וַיִּבָּדְלוּ הַגּוּפִים בְּמִשְׁקַל מִינָם לְפִי גֹדֶל הַנִּקְבּוּבִיּוֹת אֲשֶׁר בְתוֹכָם, וַיְהִי אֲשֶׁר גָּדְלוּ בוֹ וַיֵּקַל מִשְׁקַל מִינוֹ, וּבְקָטְנָם כֵּן יִכְבַּד:

אֶפֶס כִּי גַם בְּמִין אֶחָד לֹא תִשְׁמֹרְנָה הַנִּקְבּוּבִיּוֹת אֶת מִדַּת גָּדְלָן תָּמִיד, כִּי אִם לְפִי מִדַּת הַחֹם אֲשֶׁר יִהְיֶה בַגוּף כֵּן תְהִי מִדַּת נִקְבּוּבִיּוּתָיו: בִּגְבֹר הַחֹם בַּגּוּף וְרָוְחוּ נִקְבּוּבִיוֹתָיו וְקַל מִשְׁקַל מִינוֹ: וּבִמְעַט הַחֹם בְּקִרְבּוֹ וְהִתְקָרְבוּ פְרֻדּוֹתָיו אִשָּׁה אֶל רְעוּתָהּ וְצִמְצְמוּ אֵת הָרְוָחִים בֵּינֵיהֵן, אָז יִקְטַן הַגּוּף וּמִשְׁקַל מִינוֹ יִכְבַּד: וְיַד הַחֹם שֹׁלֶטֶת בְּכֹל הַגּוּפִים אֲשֶׁר בַּבְּרִיאָה לְהַרְחִיב נִקְבּוּבִיּוֹתֵיהֶם אוֹ לְצַמְצְמֵן, לָכֵן גַּם דְּבַר הִשְׁתַּנּוּת הַמִּדָּה עַל הַסְּגֻלּוֹת הַמְּשֻׁתָּפוֹת יִמָּנֶה: וְעִם הִשָּׁנוֹת הַמִּדָּה יֵשׁ אֲשֶׁר יְשֻׁנֶּה גַּם מַרְאֵה הַחֹמֶר, כִּי יְשַׁנּוּ הָאֲטָמִים אֶת מַצָּבָם אִישׁ מוּל רֵעֵהוּ בְּתוֹךְ הַחֹמֶר וְנִרְאָה לְפָנֵינוּ בְּפָנִים חֲדָשִׁים: וּכְרֹב לְהַהִשָּנוֹת יְשֻׁנֶּה גַּם טִיבוֹ וְהָיָה מִמֻּצָּק לְנוֹזֵל וּמִנּוֹזֵל לְאַוִּיר כַּאֲשֶׁר הוֹאַלְנוּ לְבָאֵר בְּתוֹךְ הַסֵּפֶר:

וְזֶה דְבַר הַתַּחֲלֹקֶת לֵאמֹר, אִישׁ אִישׁ מֵהַגּוּפִים כַּקָּטָן כַּגָּדוֹל לַחֲלָקִים רַבִּים יֵחָלֵק עַד לְאֵין מִסְפָּר: כִּי גַּם מֵרֵאשִׁיתָם נוֹלְדוּ מָרְכָּבִים, לָכֵן כַּאֲשֶׁר מֵחֲלָקִים רַבִּים הָרְכָּבוּ, כֵּן יָשׁוּבוּ וְנִפְרְדוּ לְחֶלְקֵיהֶם לִפְרֻדּוֹתֵיהֶם לְאֶטְמֵיהֶם וּלְאֶטְמֵי אֶטְמֵיהֶם עַד עוֹלָם:


א) שְׂפַת חֲכָמים

וַיְהִי הַיּוֹם וָאֵצֵא אֲנִי וּמוֹרִי אֶל חֲצַר מְסִלּוֹת הַבַּרְזֶל, לִרְאוֹת בְּצֵאת הָרַכֶּבֶת וּבְבוֹאָהּ: וְאֵרֶא וְהִנֵּה קַטָּר עוֹמֵד וַעֲשָׁנוֹ כְּעֶשֶׁן הַכִּבְשַׁן עוֹלֶה שָׁמַיְמָה, וְקוֹלוֹ כַנָּחָשׁ יֵלֵךְ הָלוֹךְ וְתָסוֹס: וּפְקִיד הַמְּסִלָּה נָתַן אוֹת וַיִּשְׁרֹק הַקַּטָּר שְׁרִיקָה גְדוֹלָה, וַיָּזָז מִמְּקוֹמוֹ וַיֵּלֶךְ לְדַרְכּוֹ מוּל יְרוּשָׁלָיִם: וַיְהִי בְרֵאשִׁית צֵאתוֹ וַיֵּלֶךְ לְאִטּוֹ, וְכַאֲשֶׁר הוֹסִיף לָלֶכֶת כֵּן גָּבְרָה מְרוּצָתוֹ הָלוֹךְ וְגָבוֹר עַד גָּבְרָה מְאֹד וַיֵּעָלֵם הַקַּטָּר מֵעֵינַי: וְאֶשָּׂא עֵינַי וָאֵרֶא וְהִנֵּה קַטָּר אַחֵר בָּא מִירוּשָׁלַיִם וְדָאָה כְעַל כַּנְפֵי נְשָׁרִים הָלוֹךְ וְקָרוֹב אֶל הַתַּחֲנָה: וָאֶתְבּוֹנֵן אֵלָיו וָאֵרֶא כִּי כַּאֲשֶׁר יוֹסִיף לָגֶשֶׁת אֶל הַתַּחֲנָה כֵּן תֶּרֶף מְרוּצָתוֹ וַתְּהִי הֹלֶכֶת וַחֲסֵרָה עַד בּוֹא הַקַּטָּר אֶל הַתַּחֲנָה וַיַּעְמֹד:

וַיַּעַן הַמּוֹרֶה וַיּאמַר: הֲלֹא סַפֵּר תְּסַפֵּר לִי בְנִי כָּל אֲשֶׁר רָאוּ עֵינֶיךָ בִּשְׂפַת חֲכָמים: וָאֹמַר, אֲהָהּ אֲדוֹנִי וְאָנֹכִי נַעַר וּשְׂפַת חֲכָמִים לֹא אֶשְׁמָע: וַיַּעַן הַמּוֹרֶה וַיּאֹמַר: לָכֵן הַטֵּה אָזְנְךָ וּשְׁמָע וַאֲסַפְּרָה אָנִי: וַיּאֹמֶר, הַקַּטָּר הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר רָאִיתָ הָיֹה הָיָה בַהֲוָיַת הַמְּנוּחָה וַיּוֹצִיאֵהוּ הַכֹּחַ הַמֵּנִיעַ אֶל הֲוָיַת הַתְּנוּעָה: וַיְהִי יֶשֶׁר הַתְּנוּעָה מְאֻזָּן קֵדְמָה מִזְרָחָה: וְתִמְהֹרֶת הַתְּנוּעָה הָלְכָה וְגָבְרָה עוֹנָה אַחַת בְּתִגְבֹּרֶת אַמָּה לְרֶגַע עַד קְצֵה אֶלֶף וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹת אַמָּה: וַתָּבוֹא לְמִדַּת שִׁשִּׁים אַמָּה לְרֶגַע וְלֹא יָסָפָה: וְהַקַּטָּר הַשֵּׁנִי אֲשֶׁר רָאִיתָ בַּהֲוָיַת הַתְּנוּעָה בָּא מִן הַמִּזְרָח בְּתִמְהֹרֶת שִׁשִּׁים אַמָּה לְרֶגַע: וַיְהִי הוּא בְאֶלֶף וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹת אַמָּה מִן הַתַּחֲנָה וַיִּפְגַּע בּוֹ כֹחַ הַמַּעֲצָר וַיַּמְעֵט אֵת תִּמְהָרְתּוֹ: וַתֵּלֶךְ הָלוֹךְ וְחָסוֹר עוֹנָה אַחַת בְּמִגְרַעַת אַמָּה לְרֶגַע עַד גֶּשֶׁת הַקַּטָּר אֶל הַתַּחֲנָה: וַתֶּאֱפַס כֹּל תְּנוּעָה, וַיָּבֹא הַקַּטָּר אֶל הֲוָיַת הַמְּנוּחָה:

וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה, אָמוֹר אִמַרְתִּי יָבוֹאוּ דְּבָרֶיךָ וְיָאִירוּ מַחֲשַׁכֵּי, וְעַתָּה בָאתָ אֵלַי בְּעַב הֶעָנָן, וְהוֹסַפְתָּ חֹשֶׂךְ עַל חָשְׁכִּי, כִּי כָל-דְּבָרֶיךָ חִידוֹת הֵמָּה לִי: וַיּאֹמֶר לָכֵן הַסְכֵּת וּשְׁמַע וְלִבְּךְ תָשִׁית לְדַעְתִּי:


ב) דְּבַר הַהֲוָיָה

שֹׁוֹם תָּשִׂים לִבֶּךָ לַבְּרִיאָה וְהִתְבּוֹנַנְתָּ אֶל כָּל-מַמָּשׁ בְּקִרְבָּהּ, וְרָאִיתָ מִקְרִים רַבִּים עוֹבְרִים עָלָיו חֲלִיפוֹת וַיְשַׁנּוּ פָנָיו: יֵשׁ אֲשֶׁר יַחֲנֶה בוֹ הַמִּקְרֶה רֶגַע, וְיֵשׁ אֲשֶׁר יַחֲנֶה בוֹ שָׁעָה אוֹ יוֹם אוֹ יוֹמַיִם אוֹ חֹדֶשׁ יָמִים וּבָא מִקְרֶה אַחֵר וַהֲדָפָהוּ וְנָסַע מִזֶּה: הֲלֹא לֹא נִכְחָד עָצְמְךָ מִמֶּךְ, אַתָּה הוּא מִיּוֹם שֶׁנּוֹלַדְתָּ, וְאַתָּה הוּא הַיּוֹם, וְאַתָּה תִּהְיֶה כָל-יָמֶיךָ: וּבְכָל-זֹאת לֹא כִהְיוֹתְךָ הַיּוֹם הָיִיתָ בַיּוֹם בּוֹ נוֹלַדְתָּ, וָלֹא כִהְיוֹתְךָ הַיּוֹם הַזֶּה תִּהְיֶה בְיוֹם מְלֹאת לְךָ שִׁבְעִים שָׁנָה: הָיִיתָ יֶלֶד וַתִּגְדָּל וְעוֹד תִּזְקָן:

הָיִיתָ בַעַר וַתֶּחְכַּם וְעוֹד תַּרְבֶּה חָכְמָה, הָיִיתָ רְפֵה כֹחַ וַתִּגְבָּר וְעוֹד תִּגְבַּר חֲיָלִים: וְאַף לֹא כִהְיוֹתְךָ הַיּוֹם הָיִיתָ אֶמֶשׁ, וְלֹא כִהְיוֹתְךָ עַתָּה הָיִיתָ לִפְנֵי שָׁעָה וְגַם לִפְנֵי רָגַע: אֶמֶשׁ בְּטֶרֶם עָלִיתָ עַל מִשְׁכָּבְךָ רָפוּ יָדֶיךָ וַתְּהִי סָר וְזָעֵף, וְהַיּוֹם רוּחֲךָ טוֹבָה עָלֶיךָ וּמָתְנֶיךָ חֲגוּרִים: בַּבֹּקֶר בְּקוּמְךָ מִמִּשְׁכָּבְךָ הָיִיתָ רָעֵב, וְעַתָּה הִנְּךָ שָׂבֵעַ: לִפְנֵי שָׁעָה הָיִיתָ בְּבֵיִת אָבִיךָ, וְעַתָּה הַנְּךְ פֹה: לִפְנֵי רֶגַע עָמַדְתָּ וְעַתָּה הִנְּךָ יוֹשֵׁב: הֲלֹא רָאֹה תִרְאֶה כִּי רַבּוּ הַמִּקְרִים אֲשֶׁר שִׁנּוּ אֶת גָּדְלְךָ וְאֵת מַרְאֶךָ, אֵת דַּעְתְּךָ וְאֵת חֶפְצֶךָ, אֶת רִגְשׁוֹתֶיךָ, וְאֶת חוּשֶׁיךָ, אֶת אָרְחֲךָ וְאֵת רִבְעֶךָ:

וּכְמִקְרְךָ אַתָּה כֵן מִקְרֵי כָל-הָאָדָם, וְכָל-הַחַי אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה וְכֵן מִקְרֵי כָל-הַיְּקוּם וְהַטֶּבַע; שָׂא נָא עֵינֶיךָ הַשָּׁמַיְמָה, וְהִנֵּה הַשָּׁמַיִם טְהוֹרִים, וּפְנֵי הָרָקִיעַ צֹהֲלִים, וְהַרוּחַ בְּנַחַת תְּנַשֵּׁב וְהֵשִׁיבָה נַפְשֵׁנוּ, וְהַיָּם כְּמַרְאָה מְלֻטָּשָׁה יִשְׂתָּרֵעַ בַּמֶּרְחָב: וּמָחָר אוּלַי אַחֶרֶת תִּרְאֶינָה עֵינֶיךָ, הַשָּׁמַיִם יִלְבְּשׁוּ שָׂק, וְהֶעָבִים בָּכֹה יִבְכּוּ, וְהַיְּקוּם יִסְתָּעֵר: וּבָאָה סְעָרָה מִן הַצָּפוֹן, וְהֵבִיאָה אָבָק וְאָפָר, וְהַיָּם יִסְעַר וְהָיָה כְמֶרְקָחָה; כִּי יַד הַמִּקְרִים הוֹיָה בַּיְקוּם לְשַׁנּוֹת פָּנָיו מֵעֵת לְעֵת:

וְיַד הַמִּקְרִים הוֹיָה גַם בְּכָל-דָּבָר אֲשֶׁר בַּיְקוּם, כַּקָּטֹן כַּגָּדוֹל יָסוּרוּ לְמִשְׁמַעְתָּהּ: הִנֵּה שָׁם כַּדּוּר הַבַּרְזֶל, שֵׁלַח נָא יָדְךָ וְגַע בּוֹ וְהוּא קַר: וְאוּלָם נַס נָא וְשַׂמְתָּ אוֹתוֹ בָאֵשׁ כְּשָׁעָה אַחַת וְשׁוּב גַּע בּוֹ אִם לֹא אֶצְבְּעוֹתֶיךָ תִכָּוֶינָה: וְהַמַּיִם הָאֵלֶּה אֲשֶׁר תִּרְאֶינָה עֵינֶיךָ שָׁמָּה הֵם נֹזְלִים בַּנַּחַל: חַכֵּה נָא עַד עֶרֶב בִּהְיוֹת הַקֶּרַח, וְנִקְפְּאוּ הַמַּיִם וְהָיוּ כְאֶבֶן דּוֹמֵם: וּבְשׁוּב הַשֶּׁמֶשׁ וְחַם וְשָׁב הַקִּפָּאוֹן וְהָיָה לְמָיִם: וְכַדּוּר הַשֵּׁן שָׁמָּה עַל רִצְפַּת שַׁיִּשׁ דּוֹמֵם יָנוּחַ בְּלִי נֹעַ: הוֹאִילָה נָא וְדָחְפֵהוּ בְרַגְלֶךָ, וְהִתְגַּלְגֵּל עַל פְּנֵי קַרְקַע הַבַּיִת בַּהֲמוּלָה: כָּל-אֵלֶּה יָד הַמִּקְרִים חָלָה בָּם, וַתְּשַׁנֵּם מִקֹּר לְחֹם, וּמֵחֹם לְקֹר, מִתְּנוּעָה לִמְנוּחָה, וּמִמְּנוּחָה לִתְנוּעָה, מִנְּזִילָה לְקִפָּאוֹן, וּמִקִפָּאוֹן לִנְזִילָה, מִדּוּמִיָּה לְקוֹל, וּמִקּוֹל לְדוּמִיָּה:

וְהָיָה בַחֲנוֹת מִקְרֶה אֶחָד בְּדָבָר, וְאָמְרוּ לַדָּבָר “בַּהֲוָיַת” הַמִּקְרֶה הַזֶּה הוּא: וּבְסוּר הַמִּקְרֶה מִמֶּנוּ, וְאָמְרוּ לַדָּבָר, שׁוֹנַה הֲוָיָתוֹ, כִּי לַחֲנוֹת הַמִּקְרֶה יֵאָמֵר “הֲוָיָה”: בִּהְיוֹתְךָ קָטָן יוֹנֵק שְׁדֵי אִמְּךָ אָמְרוּ לְךָ הִנְּךָ בַהֲוָיַת הַקֹּטֶן וְהַחֻלְשָׁה וְהַבַּעֲרוּת: וַתִּגְדַּל וַתְּהִי לְנַעַר אָז אָמְרוּ לְךָ הִנְּךָ בַהֲוָיַת הַגִּדּוּל כִּי הָלוֹךְ תֵּלֵךְ וְתִגְדַּל בְּקוֹמָתְךָ וּבְכֹחֲךָ וּבְדַעְתְּךָ: בִּהְיוֹתְךָ מִתְרַפֵּה וְעָצֵב, וְאָמְרוּ לְךָ הִנְּךָ בַּהֲוָיַת הָעַצְלוּת וְהָעֹצֶב: וּבְטוֹב לִבְּךָ וְהִתְאַזַּרְתָּ חָיִל, וְאָמְרוּ לְךָ הִנְּךָ בַהֲוָיַת הַשִּׂמְחָה וְהַזְּרִיזוּת: וְכַדּוּר הַבַּרְזֶל הָיָה בַהֲוָיַת הַקֹּר וַיָּבֹא לַהֲוָיַת הַחֹם: וְהַמַּיִם יָצְאוּ מֵהֲוָיַת הַנְּזִילָה וַיָּבוֹאוּ לַהֲוָיַת הַקִּפָּאוֹן: וְהָאֶבֶן מֵהֲוָיַת הַמְּנוּחָה וְהַדּוּמִיָּה יָצָאָה, וַתָּבוֹא לַהֲוָיַת הַתְּנוּעָה וְהַשְׁמָעַת קוֹל:


ג ) דְּבַר הַתְּנוּעָה

וְהַתְּנוּעָה רֵאשִׁית כָּל-הֲוָיוֹת, גַּם זִקְנָה גַּם יַלְדוּת, גַּם חָכְמָה גַּם כֶּסֶל, גַּם כַּעַס, גַּם שְׂחוֹק מִיָּדָּהּ לָנוּ: גַּם שֶׁמֶשׁ, גַּם רוּחַ, גַּם אוֹר, גַּם חֹם, גַּם מַרְאֶה, גַּם קוֹל, עַל בִּרְכֶּיהָ נוֹלָדוּ: אִם אָמַרְתִּי אֲבָאֲרָה כְמוֹ, טֶרֶם תָּבִין לַהֲגִיגִי: עָמוֹק עָמוֹק הוּא לֹא תִּמְצָאֶנּוּ, כִּי עוֹדְךָ נַעַר, טֶרֶם בָּאָה דֵי חָכְמָה בְלִבֶּךָ: לָכֵן חַכֵּה לִי עַד תִּגְדַּל וְהוֹסַפְתָּ חָכְמָה, אַז תָּבִין סִתְרֵי טֶבַע וְדַעַת קְדוֹשִׁים תִּמְצָא: וְעַתָּה שִׂים לִבְּךָ לָדַעַת אַךְ רֵאשִׁית דְּבָרִים:

כִּי שְׁאֵלְךָ אִישׁ לֵאמֹר: מָה-תְּנוּעָה? וְאָמַרְתָּ לוֹ אֶת-מַה-תְּנוּעָה, תְּנוּעָה לְדָבָר הִשָּׁנוֹת מְקוֹמוֹ הוּא: כִּי בְזוּז דָּבָר כָּל-שֶּׁהוּא, כְּבָר עָזַב מְקוֹמוֹ וְנֶעְתַּק לְמָקוֹם אַחֵר: אַךְ בְּדַבֶּרְךָ לְאִישׁ עַל אוֹדוֹת אַחַד הַיְּצוּרִים וְאָמַרְתָּ כִּי בַהֲוָיַת הַתְּנוּעָה הוּא, הֲלֹא חָפֵץ יַחְפֹּץ לָדַעַת אָנָה פָנָה הַדָּבָר, וְכַמָה מִהֵר בִּתְנוּעָתוֹ כִּי בְטֶרֶם יֵדַע שְׁתֵּי אֵלֶּה לֹא יֵדַע מְאוּמָה: כִּי לְכֹל תְּנוּעָה יֵשׁ פְּנִיָּה, לְפָנִים אוֹ לְאָחוֹר, לִימִין אוֹ לִשְׂמֹאל, לְמַעֲלָה אוֹ לְמָטָה: וּמַה רַבּוּ הַפְּנִיּוֹת אֲשֶׁר מִבֵּינוֹת לְשֵׁשֶׁת אֵלֶּה, גַּם מֵחוֹל, גַּם מֵאָבָק תִּרְבֶּינָה, וְאֵין מִסְפָּר לַהֶן: אַךְ כִּי אֲסַדְּרֵן לְמִינֵיהֶן וּמָצָאתִי בָהֶן אַרְבָּע: הַתְּנוּעָה הַמְּאֻנֶּכֶת, הִיא הָעוֹלָה וְיוֹרֶדֶת בְּדֶרֶךְ קַו הָאֲנָךְ: הַתְּנוּעָה הַמְּאֻזֶּנֶת הִיא הַהוֹלֶכֶת וּבָאָה בְדֶרֶךְ קַו הַמֹּאזְנָיִם: הַתְּנוּעָה הַשּׁוֹפַעַת הִיא הַהוֹלֶכֶת בְּדֶרֶךְ הַקַּוִּים הַמֻטִּים בֵּינוֹת הָאֲנָךְ וְהַמֹּאזְנָיִם: וְהַתְּנוּעָה הַסּוֹבֶבֶת, הִיא תְּנוּעַת הָאוֹפָן, כּוֹלֶלֶת כָּל-הַפְּנִיּוֹת יָחַד:

וְאַתָּה אִם יִקְשׁוּ דְּבָרַי מִמֶּךָ וָלֹא תְבִינֵם הֵיטֵב, וְהִבַּטְתָּ עַל הַצּוּרָה הַזֹּאת אֲשֶׁר שָׂמְתִּי לִפָנֶיךָ, כִּי טוֹב מַרְאֵה עֵינַיִם מֵהֲלָךְ נָפֶשׁ (ציור א): וְקָרָאתָ לִפְנִיַּת הַתְּנוּעָה יֶשֶׁר, לֵאמֹר הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אֵלָיו תִּפְנֶה בְלֶכְתָּהּ הוּא יִשְׁרָה: וְיֵשׁ יֶשֶׁר גַּם לַדָּבָר הַנָּח, אֶל הָרוּחַ אֲשֶׁר יִפְנוּ פָנָיו שָׁמָּה יִשְׁרֵהוּ: הִנֵּה פָנַי עַתָּה יְרוּשָׁלַיְמָה, וְכִי אֶשְׁאָלְךָ מָה-יִּשְׁרִי וְאָמַרְתָּ-לִי יִשְׁרְךָ קֵדְמָה: וְיֵשׁ דָּבָר אֲשֶׁר אֵין פָּנִים לוֹ וְהָיָה יִשְׁרוֹ לְפִי אָרְכוֹ: הִנֵּה הַמּוֹט הַזֶּה הִנַּחְתִּיו אָרְצָה, וְהָיָה כִי אֶשְׁאָלְךָ מָה-יִּשְׁרוֹ וְאָמַרְתָּ מִמִּזְרָח לְמַעֲרָב אוֹ מִצָּפוֹן לְדָרוֹם: וְאִם אַעֲמִידֵהוּ עַל קָצֵהוּ וְאָמַרְתָּ יִשְׁרוֹ מֵאֶרֶץ שָׁמָיְמָה, וְאִם אַטֵּהוּ הַצִּדָּה וְאָמַרְתָּ יִשְׁרוֹ מֻטֶּה קֵדְמָה אוֹ יָמָּה צָפוֹנָה אוֹ נֶגְבָּה:


ד) דְבַר הַתִּמְהֹרֶת

וְהַתִּמְהֹרֶת הִנָּה אַף הִיא אֶחָד מִמִּשְׁפְּטֵי הַתְּנוּעָה: דָּבָר כִּי יָנוּעַ יֵשׁ קִצְבָה לִתְנוּעָתוֹ, אִם תְּמַהֵר וְאִם תִּתְמַהֲמֵהַּ: וְהָיָה כִּי יִשְׁאָלְךָ אִישׁ לֵאמֹר הֵן יֵשׁ עֵרֶךְ לְכָל-גּוּף וְיֵשׁ שִׁעוּר לְכָל פֹּעַל: כִּי בַמָקוֹם יִמַּד מַמָּשׁ, וּבָעֵת יִמַּד כָּל מַעֲשֶׂה, וּמִדַּת הַתְּנוּעָה מֵאַיִן תִּמָּצֵא?: וְאָמַרְתָּ לוֹ עֵרֶךְ הַתְּנוּעָה בַמָּקוֹם וּבָעֵת גַּם יָחַד, לֵאמֹר מִדַּת הַתְּנוּעָה לְפִי תִּמְהֹרֶת הַדֶּרֶךְ תֵּחָשֵׁב: לְפִי אֹרֶך הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר עָבְרָה בְּמֶשֶׁךְ מִסְפַּר רְגָעִים אֲשֶׁר יָדַעְתָּ: הִנֵּה הַדֶּרֶךְ לִפָנֶיךָ אֲשֶׁר בָּאנוּ בָהּ אֶל חֲצַר הַמְּסִלָּה, יְשָׁרָה הִיא וְאָרְכָּה אַלְפַּיִם בָּאַמָּה. וַנַּעֲבֹר אוֹתָהּ בְּעֶשְׂרִים עוֹנוֹת: וְהָיָה בְּמַדּוֹתְךָ אֶת מְהִירוֹת הַתְּנוּעָה אֲשֶׁר עָבַרְנוּ בָהּ וְאָמַרְתָּ, מֵאָה אַמָּה לָעוֹנָה, אוֹ שֵׁשֶׁת אֲלָפִיִם אַמָּה לְשָׁעָה: כִּי אִם נוֹסִיפָה לָלֶכֶת בִּמְהִירוּת כָּזֹאת עוֹד אַרְבָּעִים עוֹנוֹת, וְהָיָה אֹרֶךְ כָּל-הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר עָבַרְנוּ בָהּ בְּשִׁשִּׁים עוֹנוֹת שֵׁשֶׁת אֲלָפִים אַמָּה:

וְהַתְּנוּעָה גַּם בְּהִתְמַהְמְהָהּ יֵאָמֵר לָּהּ מְמַהֶרֶת הִיא: יַעַן אֵין תְּנוּעָה אֲשֶׁר לֹא תְמַהֵר לְעֻמַּת תְּנוּעָה אַחֶרֶת הַמִּתְמַהְמֶהֶת מִמֶּנָּה: הִנֵּה הַשָּׁעוֹן הַזֶּה בּוֹ מְחוֹגִים לָעוֹנוֹת, לַשָּׁעוֹת, לִימֵי הַחֹדֶשׁ, וּלְחָדְשֵׁי-הַשָּׁנָה: הִתְבּוֹנֵן נָא לְמָחוֹג הָעוֹנוֹת הֲתֵרֶא עֵינְךָ אוֹתוֹ בְהִתְנוֹעֲעוֹ? וְהוּא מִתְנוֹעֵעַ: וְזֶה לְךָ הָאוֹת כִּי אַחֲרֵי עֲבוֹר עוֹנָה יְשַׁנֶּה מְקוֹמוֹ מִקַּו לְקָו, אֲבָל יִתְמַהְמֵהַּ מְאֹד בִּתְנוּעָתוֹ וְלֹא תִשְׁלוֹט עֵינְךָ בָהּ: וּבְכָל-זֹאת הַמָּחוֹג לָשָׁעוֹת מִתְמַהְמֵהַּ מִמֶּנּוּ, אֹרֶךְ הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר יַעֲבֹר הַמּוֹרֶה לָעוֹנוֹת בְּחָמֵשׁ עוֹנוֹת, יַעֲבֹר הַמָּחוֹג לְשָׁעוֹת בְּשָׁעָה אַחַת: וְהַמָּחוֹג לִימֵי הַחֹדֶשׁ, עוֹד יִתְמַהְמֵהַּ מִמֶּנוּ, כִּי הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר יַעֲבֹר הַמּוֹרֶה לְשָׁעוֹת בְּיוֹם תָּמִים יַעֲבֹר הַמּוֹרֶה לְיָּמִים בִּשְׁלֹשִׁים יוֹם: וְהַשָּׁעָה שִׁשִּׂים עוֹנוֹת, וְהַיּוֹם אַרְבַּע וְעֶשְׂרִים שָׁעָה. וְהַשָּׁנָה שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וַחֲמִשָּׁה וְשִׁשִּׁים יוֹם: וְהָיָה בְּבוֹאֲךָ חֶשְׁבּוֹן וּמָצָאתָ כִי מִהֲרָה תְּנוּעַת הַמָּחוֹג לָעוֹנוֹת פִּי שְׁמוֹנַת אֲלָפִים שְׁבַע מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים מִתְּנוּעַת הַמָּחוֹג לְחָדְשֵׁי הַשָׁנָה: וְאַחֲרֵי כָּל-אֵלֶּה עוֹד הִמָּצֵא תִּמָּצֶאנָה תְנוּעוֹת הַמִתְמַהְמְהוֹת גַּם מִתְּנוּעַת הַמָּחוֹג לֶחֳדָשִׁים עַד סוֹף כָּל תְּנוּעָה:


ה) הַתְּנוּעָה הַמַּתְאִימָה וְהַתְּנוּעָה הַמִּתְגַּבֶּרֶת.

וּתְנוּעַת הַמְּחוֹגִים אֲשֶׁר רָאִיתָ הֵן אִישׁ אִישׁ מֵהֶם יִשְׁמֹר תַּפְקִידוֹ בְתִמְהָרְתּוֹ, כָּל-עֵת תְּנוּעָתוֹ מִדָּה אַחַת לְהִלּוּכוֹ מֵרֶגַע לְרָגַע: וְקָרָאתָ לַתְּנוּעָה הַזֹּאת תְּנוּעָה מַתְאִימָה, לֵאמֹר כָּל חֲלָקֶיהָ מַתְאִימִים בְּתִמְהָרְתָּם: אַךְ יֵשׁ תְּנוּעָה אֲשֶׁר רֵאשִׁית תִּמְהָרְתָּה מִצְעָר וְאַחֲרִיתָהּ יִשְׂגֶּא כִּי הָלוֹךְ תֵּלֵךְ וְתִגְבַּר: וְיֵשׁ גַּם הֵפֶךְ מִזֹּאת כִּי תְמַהֵר בְּרֵאשִׁיתָהּ וְהָלוֹךְ תֵּלֵךְ וְתִתְמַהֲמֵהַּ מֵרֶגַע לְרָגַע: וְקָרָאתָ לַתְּנוּעוֹת הָאֵלֶּה תְּנוּעָה מִתְגַּבֶּרֶת אוֹ תְּנוּעָה מִתְחַסֶּרֶת: וְהָיָה בְּבוֹאֲךָ לָתֵת מִדָּה לַתְּנוּעוֹת הָאֵלֶּה וְצָרַפְתָּ לְעֵרֶךְ הַתִּמְהֹרֶת הָרִאשׁוֹנָה אֵת עֵרֶךְ הַתִּגְבֹּרֶת אוֹ אֵת עֵרֶךְ הַגִּרָעוֹן: הִנֵּה הָאֶבֶן הַנּוֹפֶלֶת מִגָּבוֹהּ אָרְצָה יָרֹד תֵּרֵד אַרְבַּע מֵאוֹת וְתִשְׁעִים סַנְטוֹת הַמֶּטֶר בְּרֶגַע הָרִאשׁוֹן לְנִפְלָהּ וְגָבְרָה תִּמְהָרְתָּה מֵרֶגַע לְרֶגַע בְּתוֹסֶפֶת פַּעֲמָיִם: לֵאמֹר עָבוֹר תַעֲבֹר בְּרֶגַע הַשֵּׁנִי פִּי שְׁלֹשָׁה מְאֲשֵׁר עָבְרָה בָרִאשׁוֹן וּבַשְּׁלִישִׁי תַעֲבֹר פִּי חֲמִשָּׁה, וּפִי שִׁבְעָה בָּרְבִיעִי: כַּאֲשֶׁר תּוֹסִיף לָלֶכֶת כֵּן תֵּלֵךְ וְתִגְבַּר בָּעֵרֶךְ הַזֶּה עַד בּוֹאָהּ אָרְצָה, וְיָדַעְתָּ כִּי כְמִשְׁפַּט הָאֶבֶן הַזֹּאת כֵּן מִשְׁפַּט כָּל-דָּבָר אֲשֶׁר יִפֹּל מִגָּבוֹהַּ אַרְצָה, אִם כָּבֵד וְאִם קַל תִּמְהֹרֶת אַחַת לְנִפְלוֹ וְעֵרֶךְ אֶחָד לְתִגְבָּרְתּוֹ: וְהָיְתָה לְךָ מִדַּת הַתִּמְהֹרֶת אֲשֶׁר בְּרֶגַע הָרִאשׁוֹן לְנִפְלוֹ מִדָּה קְבוּעָה לָמֹד עַל פִּיהָ אֶת אֹרֶךְ הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר יַעֲבֹר בְּנִפְלוֹ וְקָרָאתָ לַמִּדָּה הַזֹּאת “אַמַּת הַנֶּפֶל”: וְיָדַעְתָּ עוֹד כִּי כִגְבוֹר תִּמְהֹרֶת הָאֶבֶן בְּנִפְלָהּ כֵּן תִּגָרַע בְּהִזָּרְקָהּ לְמָעְלָה וְהָיְתָה תְנוּעָתָהּ תְּנוּעָה מִתְחַסֶּרֶת.


ו) דְּבַר הַסִּבָּה וְהַכֹּחַ.

כִּי שְׁאֵלְךָ אִישׁ אֶמֶשׁ לֵאמֹר מַדוּעַ פָּנֶיךָ זוֹעֲפִים? וַתֹּאמֶר לוֹ עָיְפָה נַפְשִׁי לְשֵׁנָה: וְכִי יִשְׁאָלְךָ הַיּוֹם אָנָה הָלְכוּ פָנֶיךָ הַזּוֹעֲפִים? וְאָמַרְתָּ לוֹ יָשַׁנְתִּי אָז הוּנַח לִי: וְהִגַּדְתָּ לוֹ בָזֶה לֵאמֹר “לְהִשָּׁנוֹת רוּחֲךָ הָיְתָה סִבָּה”, כִּי לוּלֵא יָעַפְתָּ לֹא זָעַפְתָּ וְלוּלֵא יָשַׁנְתָּ לֹא שַׁלּוֹתָ: וְהוֹרוּךָ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה כִּי לְכֹל הִשָּׁנוֹת לְכָל-דָּבָר יֵשׁ סִבָּה: כַּדּוּר הַבַּרְזֶל קַר הָיָה וַיְשִׂימוּהוּ בָאֵשׁ וַיֵּחָם: וְהַמַּיִם נָזְלוּ וַיִּתְקְפֵם הַקֶּרַח וַיִּקְפָּאוּ: וְכַדּוּר הַשֵּׁן נָח עַל מְקוֹמוֹ, וַתִּדְחָפֵהוּ, אָז הִתְגַּלְגֵּל: וְאַתָּה כִּי תֹאבֶה לָדַעַת סִבּוֹת כֹּל הַהִשָּׂנוֹת אֲשֶׁר תֶּחֱזֶינָה עֵינֶיךָ בַּיְצוּרִים, וְשָׁאַלְתָּ תוֹרָה מִפִּי תוֹרַת מַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית: כִּי זֹאת תּוֹרַת מַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית לְהוֹרוֹת לִבְנֵי אָדָם סִבַּת הַהִשָּׂנוֹת בַּהֲוָיַת הַיְצוּרִים: וְקָרָאתָ לַסִּבּוֹת הָאֵלֶּה כֹחַ, כִּי כָל-הַהֲוָיוֹת אֲשֶׁר בַּיְצוּרִים בַּכֹּחַ יַחֲנוּ, וּבַכֹּחַ יִסָּעוּ:

הִנֵּה הָאֶבֶן שָׁמָּה לְפָנֶיךָ, אִם יֹאמַר הַיֶּלֶד הַזֶּה לַהֲרִימָהּ לֹא יוּכָל, כִּי רְפֵה כֹחַ הוּא, וְאַתָּה הָרֵם תָּרִים אוֹתָהּ כִּי רַב כֹּחֲךָ, וְהָיָה זֶה לְךָ לְאוֹת כִּי לְהָרִים דָּבָר יִדָּרֵשׁ כֹּחַ: וְאוּלָם גּוֹלָם בַּרְזֶל שָׁמָּה, מָשְׁכֵהוּ נָא אֵלֶיךָ אוֹ דָחֹף תִדְחָפֶנוּ מִמְּךָ וָהָלְאָה, הֵן לֹא תוּכַל כִּי כָבֵד הוּא מִמְּךָ וְאָנֹכִי מָשֹׁךְ אֶמְשְׁכֵהוּ וְדָחֹף אֶדְחָפֵהוּ כִּי חָזַקְתִּי מִמֶּךָּ, אוֹת הוּא כִּי הִגָּרֵר לֹא יִגָּרֵר דָּבָר בְּלִי כֹחַ: וְיָדַעְתָּ עוֹד כִּי גַם נָפֹל לֹא יִפֹּל דָּבָר בְּאֵין כֹּחַ: וְזֶה לְךָ הָאוֹת, כִּי אִם רָאֹה תִּרְאֶה אֶבֶן נֹפֶלֶת וְהִכִּיתָ בְּכַפְּךָ עָלֶיהָ מִלְמַעְלָה וּמִהֲרָה נְפִילָתָהּ: וְאַתָּה הֲלֹא יָדַעְתָּ כִּי לַמְּהִירוּת יִדָּרֵשׁ כֹּחַ; הֵן עָבֹר תַעֲבֹר דֶּרֶךְ אַלְפַּיִם אַמָּה בִשְׁלֹשִׁים עוֹנָה וְכֹחֲךָ חָדָשׁ עִמְּךָ, וְאִם בַּחֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה תַּעַבֹרְנָּה וְיָגָעְתָּ:

הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הֲלֹא יוֹרוּךָ כִּי אַךְ בְּכֹחַ יֵצֵא דָבָר לִתְנוּעָה: וְיָדַעְתָּ עוֹד כִּי בְלִי כֹּחַ לֹא יָבוֹא דָּבָר גַּם לִמְנוּחָה: וְאָעִידָה לִי עֵד נֶאֱמָן אֶת עֶצֶם פִּתְרוֹן דְּבַר הַכֹּחַ:


ז) דְּבַר הַכֹּחַ.

כִּי יִשְׁאָלְךָ אִישׁ לֵאמֹר מַה-כֹּחַ? וְאָמַרְתָּ לוֹ, כֹּחַ לַדָּבָר הָסֵּר שָׂטָן מִלִּפְנֵי פְעוּלָתוֹ: לֵאמֹר, אִישׁ כִּי יֹאמַר לָלֶכֶת לְדַרְכּוֹ וּבָא שָׂטָן אֶחָד אִם אָדָם, וְאִם עֵץ, וְאִם אֶבֶן וַעֲצָרָהוּ: וְגָבַר הָאִישׁ עָלָיו וְהֵסִירוֹ מִלְּפָנָיו וְהָלַךְ לוֹ, הֲלֹא לָזֶה יֵאָמֵר כֹּחוֹ עָשָׂה זֹאת: וְהָיָה אִם חַלָּשׁ הַשָּׂטָן וְהִכְרִיעָהוּ הָאִישׁ עַל נְקַלָּה אַךְ אִם גִּבּוֹר הַשָּׂטָן אָז יִתְאַמֵּץ הָאִישׁ וְהִגְבִּיר כֹּחוֹ עַד הֲסִירוֹ אוֹתוֹ מִלְפָנָיו: כִּי כִגְבֹר הַשָּׂטָן כֵּן תִּדָּרֵשׁ תּוֹסֶפֶת גְּבוּרָה גַם לַכֹּחַ אֲשֶׁר יְסִירֵהוּ: וְהָיָה זֶה לְךָ לְאוֹת כִּי גַם בַּשָּׂטָן יָלִין כֹּחַ וּכְגָדְלוֹ כֵן יִגְדַּל כֹּחוֹ: וּמַה הַשָּׂטָן לִתְנוּעָה? הֲלֹא הַמְּנוּחָה, וְיָדַעְתְּ כִּי גַם בִּמְנוּחָה יָלִין כֹּחַ:

וְהָיָה אִם לֹא יֵלֵךְ לִבְּךָ לְקוֹל הָאוֹת הַזֶּה, וְהִבַּטְתָּ אֶל הָאוֹתוֹת אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ: הִנֵּה הַכַּדּוּר הַגָּדוֹל כַּדּוּר הַבַּרְזֶל שָׁמָּה עַל רִצְפַּת הַשַּׁיִשׁ: הֲרִימֵהוּ נָא הֵן לֹא תוּכַל כִּי כָבֵד הוּא מִמֶּךָּ: וְדָחַפְתָּ אוֹתוֹ בְרַגְלֶךָ, וְהִתְגַּלְגֵּל עַל פְּנֵי הַרִצְפָּה: וְעַתָּה נַס נָא וְעָצְרֵהוּ בְּאַחַת מֵאֶצְבְּעוֹתֶיךָ, אִם לֹא עָבֹר יַעֲבֹר עַל אֶצְבָּעֲךָ וְנָקַף אוֹתָהּ, וְעָמֹד לֹא יַעֲמֹד, רֵק אִם תַּעַצְרֵהוּ בִשְׁתֵּי יָדֶיךָ וְעָמָד: הֲלֹא רָאֹה תִּרְאֶה בְעֵינֶיךָ כִּי כִדְרֹשׁ הַדָּבָר כֹּחַ לָצֵאת מִתְּנוּעָתוֹ כֵן יִדְרֹשׁ כֹּחַ לָשׁוּב אֶל מְנוּחָתוֹ:

וְרָאִיתָ עוֹד וְהִתְבּוֹנַנְתָּ אֶל הַמַּחֲבַת הַזֹּאת: בָּהּ פּוּלִים מִסְפָּר, וָאַשְׁלִיכָהּ אַרְצָה בְּכֹחַ גָּדוֹל, וַיַעֲלוּ הַפּוּלִים מָעְלָה וַיָּשׁוּבוּ וַיִּפְּלוּ אָרְצָה: הֲלֹא תַּגִּיד לִי פֵשֶׁר דְּבַר הַמַּרְאֶה הַזֶּה, וְאִם לֹא יָדַעְתָּ אֲחַוֶּךָּ: הֵן יָדֹעַ תֵּדַע כִּי יֵשׁ קֶצֶב לְתִמְהֹרֶת הַנּוֹפֵל, וַאֲנִי בְהוֹרִידִי אֵת הַמַּחֲבַת מַטָּה בְכֹחַ, מִהַרְתִּי רִדְתָּהּ בְּיֶתֶר שְׂאֵת: וְהַפּוּלִים לֹא מִהֲרוּ אַחֲרֶיהָ, וַיִּשָּׁאֲרוּ בָּאֲוֵיר עַד מְשֹׁךְ אוֹתָם הָאֲדָמָה וַיִּפֹּלוּ: אַחֲרֵי הוֹדִיעִי אוֹתְךָ אֶת כָּל-אֵלֶּה, הֲלֹא תֵדַע כִּי כֶאֱמֹר לַתְּנוּעָה כֹחַ הִיא, כֵּן יֵאָמֵר גַּם לַמְּנוּחָה: וְהָפַכְתָּ אֵיפֹא הַמִּשְׁפָּט וְאָמַרְתָּ, כַּאֲשֶׁר לֹא יֵצֵא דָבָר מִמְּנוּחָתוֹ עַד בּוֹא אַחַד הַכֹּחוֹת וְהוֹצִיאָהוּ, כֵּן לֹא יֶחְדַּל דָּבָר מִתְּנוּעָתוֹ עַד בּוֹא אַחַד הַכֹּחוֹת וַעֲצָרָהוּ: וְאַתָּה פֶּן יִהְיֶה עִם לְבָבְךָ לְהָשִׁיב עַל דְּבָרַי וְאָמָרְתָּ הֲלֹא עֵינֵינוּ הָרוֹאוֹת כִּי אִם נְגַלְגֵּל דָּבָר וְנָשִׁיב יָדֵנוּ מִמֶּנּוּ, וְהִתְגַלְגֵּל מִסְפַּר רְגָעִים וְאַחַר יֶחְדָּל: וְיָדַעְתָּ כִּי לֹא מֵאֵלָיו יֶחְדָּל, אָכֵן כֹּחַ הוּא אֲשֶׁר יַעַצְרֵהוּ וְהוּא גַם עָצֹר יַעֲצֹר בְּעַד כָּל-תְּנוּעָה אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה, הוּא כֹחַ הַמְּשִׁיכָה אֲשֶׁר לָאָרֶץ:


 

ספר ראשון


ח) הַחֲשׁוּבִים אֲשֶׁר בְּכֹחוֹת הַבְּרִיאָה:

וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם כִּי הַכֹּחוֹת אֲשֶׁר בַּבְּרִיאָה פָנִים שׁוֹנִים לָהֶם אֵלֶּה לְעֻמַּת אֵלֶּה בָרָא אֱלֹהִים לְקָרֵב וּלְרַחֵק, לַהֲרֹס וְלִבְנוֹת: וְהֶעֱבַרְתִּי לִפָנֶיךָ אַךְ שְׁלֹשָׁה מֵהֶם, הַקְּרוֹבִים לְעֵינֶיךָ וּבְיָדְךָ וּבְכֹחֲךָ לְבָחֲנֵם, מִלְבַד כֹּחַ הַחַי הַשּׁוֹכֵן בְּקִרְבְּךָ וּבְקֶרֶב כָּל-הַחַי אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה: וְהָיוּ דְבָרַי רִאשׁוֹנָה עַל כֹּחַ הַמְּשִׁיכָה אֲשֶׁר לַאֲדָמָה הוּא כֹּחַ הַכֹּבֶד:


ט) כֹּחַ הַכֹּבֶד

כִּי יִפֹּל דָּבָר מִיָּדֵנוּ לֹא נְפַקְפֵּק רֶגַע אֵיפֹה נְבַקְּשֶׁנוּ: יָדַעְנוּ הֵיטֵב כִּי לֹא עָלָה שָׁמַיְמָה, אַף לֹא נָטָה הַצִּדָּה כִּי יָרֹד יָרַד אָרְצָה: שָׁם יָנוּחַ וְשָׁם נִמְצָאֵהוּ כִּי מְשָכַתְהוּ הָאֲדָמָה בְּכֹחָהּ אֵלֶיהָ: אַךְ מַה-כֹּחָה כִּי תֵדַע וּמַה-מִּשְׁפָּטָהּ וַאֲבִינֵהוּ לָךְ: בְּיוֹם בְּרוֹא אֱלֹהִים אֶרֶץ וְשָׁמָיִם, וַיִּבְרָא בָרִאשׁוֹנָה אֵת אַבְנֵי הַבֹּהוּ, הֵם הֵם הָאֲטָמִים בּוֹנֵי כָּל-חֹמֶר: וְהָאֲטָמִים נִקְבְּצוּ וַיִּהְיוּ לִפְרֻדוֹת לְמִינֵיהֶם, וְהַפְּרֻדוֹת הָיוּ לְגוּפִים מִגּוּפִים שׁוֹנִים גְּדוֹלִים וּקְטַנִּים: וַיְצַו יְיָ עַל הַגּוּפִים לֵאמֹר, אִישׁ אִישׁ מִכֶּם אֲשֶׁר רַבּוּ אֲטָמָיו מְאֲשֶׁר לְרֵעֵהוּ וּמָשַׁךְ אֶת רֵעֵהוּ אֵלָיו: וְהָאִישׁ אֲשֶׁר יִמָּשֵׁךְ אַל יְמָאֵן לָלֶכֶת אַחֲרֵי מוֹשְׁכוֹ, כִּי הָלֹךְ יֵלֵךְ אַחֲרָיו בְּחֵפֶץ לֵב: וַיְהִי דְּבַר יְיָ לְכֹחַ מִשְׁנֶה בַגּוּפִים, אֵת הַמְּעוּטִים לְהַטּוֹת וְאַחֲרֵי הָרַבִּים לִנְטוֹת הוּא כֹחַ הַכֹּבֶד:

וְהָאֲדָמָה גְדוֹלָה מְאֹד מִכָּל הַגּוּפִים אֲשֶׁר עָלֶיהָ; וּמָשְׁלָה בְכָל-הַגּוּפִים הָאֵלֶּה וּמְשָׁכָתָם אֵלֶיהָ, וְהֵמָּה אֵלֶיהָ תְּשׁוּקָתָם: וְהָיָה כִרְבוֹת הָאֲטָמִים בַּגּוּף כֵּן תֶּרֶב תְּשׁוּקָתוֹ אֶל הָאֲדָמָה וְכֵן יִרֶב מִשְׁקָלוֹ וְהִרְבָּה לְהָעִיק תָּחְתָּיו עַל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יָנוּחַ שָׁם:

וְכֹחַ הַכֹּבֶד מִלְחֶמֶת תָּמִיד לוֹ עִם שְׁאָר כֹּחוֹת הַבְּרִיאָה: כִּי אִם מָשֹׁךְ יִמְשֹׁךְ הוּא הַגּוּפִים לְמָטָּה וְהָיוּ כֹחוֹת אֲחֵרִים אֲשֶׁר יַעַצְרוּם מֵרֶדֶת: הֵן עֵינֶיךָ הָרוֹאוֹת כִּי יֵשׁ גּוּפִים רַבִּים הָעוֹלִים לְמָעְלָה: הַזֵּה תַזֵּה מַיִם וְעָלוּ לְמָעְלָה, זָרֹק תִּזְרֹק אֶבֶן וְעָלְתָה לְמָעְלָה: וְאַף אַתָּה נַתֵּר תְּנַתֵּר וְהִתְרוֹמַמְתָּ, אוֹ תַפֵּשׂ תְּתַפֵּשׂ עַל הַסּוּלָם וְעַל הַמַּדְרֵגוֹת וַעָלִיתָ הָהָרָה, וְעָלִיתָ הַגָּגָּה: וְעָלִיתָ עַל כָּל-עֵץ גָּבֹהּ וְעַל כָּל-חוֹמָה נִשְׂגָּבָה וְהֶעֱלֵיתָ אִתְּךָ גַם מַשָּׂאוֹת אֲחֵרִים: וּמִי פָעַל וְעָשָׂה כָל-אֵלֶּה? הֲלֹא הוּא כֹחַ הַחַיִים אֲשֶׁר נָתַן לְךָ הָאֱלֹהִים בּוֹ תִלָּחֵם בַּכֹּבֶד וְתוּכָל לוֹ: אֶפֶס כִּי גְבוּל הוּשָׂם לְכֹחֲךָ לֵאמֹר עַד מִשְׁקָל זֶה יָבוֹא לֹא יוֹסִיף: פֶּן יוֹסִיף וְגָבַר עָלָיו כֹּחַ הַכֹּבֶד וְהִכְרִיעָהוּ, וְכָרַעְתָּ גַם אַתָּה עִמּוֹ וְנָפַלְתָּ:

וְאַתָּה בְהִלָּחֶמְךָ אֶת כֹּחַ הַכֹּבֶד וְהַמַּשָּׂא, וְהִתְחַזֵּק עִמְּךָ עוֹד כֹּחַ אֶחָד לְעֻמָּתוֹ: הִנֵּה הֲרִימוֹתָ הַמַּשָּׂא מֵעַל הָאָרֶץ וְהוּא תָלוּי עַל יָדְךָ, וְעָצְרָה יָדְךָ אוֹתוֹ מִלִּנְפֹּל: אַךְ מַדוּעַ לֹא תִנָתֵק יָדְךָ מִשִּׁכְמָה, וְנָפְלָה גַּם הִיא? וְאַף שָׂא נָא עֵינֶיךָ לְמָעְלָה, וְרָאִית אֶת הַמְּנוֹרָה הַגְּדוֹלָה הַזֹּאת וְהִיא תְלוּיָה בְּשַׁלְשֶׁלֶת: וְהַשַּׁלְשֶׁלֶת קְבוּעָה בַתִּקְרָה וְנָשְׂאָה הַתִּקְרָה אֵת כָּל-הַמַּשָּׂא הַזֶּה לְבַדָּה: וּמַדּוּעַ לֹא תִנָּתֵק הַשַּׁלְשֶׁלֶת וָלֹא תִּשָּׁבֵר הַתִּקְרָה? אוֹת הוּא כִי כֹחַ בָּם לְהִלָּחֵם עִם כֹּחַ הַכֹּבֶד וּלְהִתְחַזֵּק לְעֻמָּתוֹ: וּמַה-שֵּׁם הַכֹּחַ הַזֶּה כִּי תֵדָע?:


י) דְּבַר כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה

וְעַתָּה הִכּוֹן לִקְרָאתִי וְאֶשְׁאָלְךָ עוֹד דָּבָר: הִנֵּה בְּיָדִי פְּתִיל צֶמֶר וְגִיד בַּרְזֶל, הֲיָדַעְתָּ מָה הֵמָּה אֵלֶּה?: וְעָנִיתָ וְאָמַרְתָּ לִי, גּוּפִים הֵמָּה מִצְּבָא הַגּוּפִים אֲשֶׁר בַּתֵּבֵל: וְאָשׁוּב וְאֶשְׁאָלְךָ, מַה-גּוּף? וְאָמַרְתָּ לִי, אִגֶּרֶת גַּרְגַּרִים קְטַנִּים אֲשֶׁר נִקְבְּצוּ יַחַד אִישׁ אִישׁ מִן הַגּוּפִים לְפִי תַבְנִיתוֹ: וְעַתָּה רְאֵה נָא, הִנֵּה אָחַזְתִּי שְׁנֵי קְצוֹת פְּתִיל הַצֶּמֶר בִּשְׁתֵּי יָדַי מִזֶּה אֶחָד וּמִזֶּה אֶחָד: וָאַט אֵת שְׁתֵּי יָדַי בְּכֹחַ אַחַת הֵנָּה וְאַחַת הֵנָּה וַיִּנָּתֵק הַחוּט: וָאֶקְחָה-לִי אֶת גִּיד הַבַּרְזֶל, וָאַעַשׂ לוֹ כַמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר עָשִׂיתִי לַפְּתִיל וְלֹא יָכֹלְתִּי לוֹ: וְעַתָּה הַגִּידָה נָא לִי עַל מַה נִתַּק הַחוּט וָלֹא נִתַּק הַגִּיד? וְלֹא זֹאת אַף זֹאת הַגִּידָה נָא לִי: הִנֵּה פֹה לְפָנֶיךָ אִגֶּרֶת גַּרְגַּרֵי חוֹל, וָאַרְחִיקֵם אִישׁ מֵרֵעהוּ בְאֶצְבָּעִי הָאַחַת כְּמוֹ מִבְּלִי כֹחַ מְאוּמָה, וּמַדּוּעַ אִמַּצְתִּי כֹחַ לְנַתֵּק אֶת הַפְּתִיל?:

לָכֵן יָדֹעַ תֵּדַע כִּי חֹק שָׂם יְיָ לַפְּרֻדוֹת כַּאֲשֶׁר לַגּוּפִים הַשְּׁלֵמִים: כַּאֲשֶׁר יִמְשְׁכוּ הַגּוּפִים הַכְּבֵדִים אֶת-רֵעֵיהֶם הַקַּלִּים מֵהֶם לְמַעַן יִקְרְבוּ אֲלֵיהֶם כֵּן תִּמְשֹׁכְנָה הַפְּרֻדוֹת אִשָּׁה אֶת-רְעוּתָהּ לְמַעַן תִּדְבַּקְנָה יַחַד: וְהָיָה בִפְגֹעַ פְּרֻדָה בִּרְעוּתָהּ וְאֵין חוֹצֵץ בֵּינֵיהֶן וְנֶאֶחְזוּ יַחַד בִּזְרוֹעוֹת אַהֲבָה וְהָיוּ לְגוּף אֶחָד, לֹא תִפָּרַדְנָה: וַיְהִי הַחֹק הַזֶּה לְכֹחַ שַׁלִּיט בֵּין הַפְּרֻדוֹת, הוּא כֹחַ הַתַּאֲחִיזָה:

אַךְ לֹא מִדָּה אַחַת לְכֹחַ הַתַּאֲחִיזָה בֵינוֹת כָּל מִינֵי הַפְּרֻדוֹת: יֵשׁ פְּרֻדוֹת אֲשֶׁר הַקֶּשֶׁר בֵּינוֹתָן אַמִּיץ מְאֹד וְהָיוּ לְגוּפִים מוּצָקִים, כִּפְרֻדוֹת הַבַּרְזֶל וְהַנְּחוּשָׁה וְכֹל יֶתֶר הַמּוּצָקִים הַחֲזָקִים: וְיֵשׁ פְּרֻדוֹת אֲשֶׁר לֹא תִּתְלַכֵּדְנָה הֵיטֵב וְהָיְתָה הַתַּאֲחִיזָה רוֹפֶפֶת בֵינֵיהֶן, כִּפְרֻדוֹת הָעֵץ וְהָעוֹפֶרֶת, וְכָל-יֶתֶר הַגּוּפִים אֲשֶׁר יִנַתְקוּ עַל נְקַלָּה: וְהָיָה גַּם פְּתִיל הַצֶּמֶר כְּאֶחָד מֵהֶם, נַתֵּק נִתַּקְתִּי אוֹתוֹ וְלֹא בְּכֹחַ רַב, כִּי תַאֲחִיזָתוֹ רוֹפֵפָה:

וְכֹחַ הַתַּאֲחִיזָה הוּא גַם אֲשֶׁר לֹא יִתֵּן לְּגוּפִים לְהִשָּׁבֵר וְּלְהֵרָצֵץ: לֵאמֹר, מָנֹעַ יִמְנַע אֵת הַפְּרֻדוֹת מֵרְחֹק אִשָּׁה מֵעַל רְעוּתָה: וְגַם מָנֹעַ יִמְנַע אוֹתָן מֵהֵעָתֵק אִשָּׁה מֵעַל רְעוּתָה וּלְשַׁנּוֹת מְקוֹמָן: לָכֵן כַּאֲשֶׁר יֶחֱזַּק הַגּוּף בִמְצוּקָתוֹ כֵן יִכְבַּד עָלֶיךָ לְשַׁנּוֹת אֶת תַּבְנִיתוֹ: רְאֵה מַה-זֶּה בְיָדִי? חֹמֶר יוֹצְרִים וְתַבְנִית קֻבְיָה לוֹ: וְאֶקָּחֵהוּ בֵין שְׁתֵּי כַפּוֹת יָדַי, וָאֲגַלְגְּלֵהוּ סָבִיב סָבִיב וְהִנֵּה תַבְנִית גֻּלָּה לוֹ: וָאָשׁוּבָה וַאֲגַלְגֵּל אֵת הַגֻּלָּה בֵּין שְׁתֵּי כַפּוֹת יָדַי הֵנָּה וָהֵנָּה וַיְהִי לוֹ תַבְנִית מַקֵּל: וְלֹא נִבְצְרָה מִמֶּנִי לָתֵת לַחֹמֶר הַזֶּה עוֹד תַּבְנִיּוֹת מִתַּבְנִיּוֹת שׁוֹנוֹת כַּאֲשֶׁר תְּאַוֶּה נַפְשִׁי: וָאֶקְּחָה לִי קֻבְיַת עֹפֶרֶת, וָאֹמַר לָלוּשׁ גַּם אוֹתָהּ בְּיָדִי כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתִי לְקֻבְיַת הַחֹמֶר, וְלֹא עָצַרְתִּי כֹחַ: אָז שַׂמְתִיהָ עַל הַסַּדָּן וָאָלוּשׁ אוֹתָהּ בַּפַּטִּישׁ וָאַעַשׂ בָּהּ אֲשֶׁר חָפַצְתִּי: וָאֶקְּחָה עוֹד קֻבְיַת בַּרְזֶל וָאֹמַר לָלוּשׁ אַף אוֹתָהּ בַּפַּטִּישׁ, כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתִי לְקֻבְיַת הָעֹפֶרֶת, וַיִּתְקוֹמֵם כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה אֲשֶׁר בָּהּ לְמוּלִי וְלֹא יָּכֹלְתִּי לוֹ:

הוּא הַדָּבָר אֲשֶׁר אָמַרְתִּי כִּי כֹחַ הַתַּאֲחִיזָה לֹא יִתֵּן לְהַפְּרֻדוֹת גַּם לְהֵעָתֵק אִשָּׁה מֵעַל רְעוּתָהּ, כִּי אִם בּוֹא יָבוֹא כֹחַ אַחֵר חָזָק מִמֶּנוּ אָז יַעְתִּיקֵם: לְפִי רְבוֹת כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה בֵּין הַפְּרֻדוֹת כֵּן יִרֶב הַכֹּחַ אֲשֶׁר שִׁנָּה אֵת תַּבְנִית אִגַּרְתָּם: וְשֵׁם הַחֹזֶק אֲשֶׁר יִתֵּן כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה לַגּוּפִים – נִצֶּבֶת.


יא) מלחמת הַכֹּחוֹת.

כַּמִּלְחָמָה אֲשֶׁר לְכֹחַ הַתַּאֲחִיזָה בְּכֹחַ הַחַיִּים כֵּן הִלָּחֵם יִלָּחֵם גַּם בְּכֹחַ הַכֹּבֶד בְּפָגְעוֹ בוֹ: תָּלֹה תִּתְלֶה מַשָּׂא בְחֶבֶל, אוֹ נָתוֹן תִּתֵּן אֶת-הַמַּשָּׂא עַל גַּב הַשֻּׁלְחָן אָז תִּנָּטֵשׁ הַמִּלְחָמָה בֵין שְׁנֵי הַכֹּחוֹת הָאֵלֶּה: הַמַּשָּׂא שָׁאֹף יִשְׁאַף לָרֶדֶת אָרְצָה כִּי בֶן-כֹּבֶד הוּא: וְהַחֶבֶל אוֹ לוּחַ הַשֻּׁלְחָן יַפְרִיעוּהוּ מִמַּלֵּא אֶת-חֶפְצוֹ כִּי בְנֵי תַּאֲחִיזָה הֵמָּה: וְהָיָה מִי מִשְּׁנֵיהֶם אֲשֶׁר יִגְבַּר בְּכֹחוֹ עַל אִישׁ רִיבוֹ – הוּא יְנַצֵּחַ: הִנֵּה הַחֶבֶל חֶבֶל הַפִּשְׁתִּים הַזֶּה יָדָיו רַב לוֹ לָשֵׂאת מַשָּׂא חֲמִשִּׁים תְּתַרְגֵּרָה: וְהָיָה אִם תִּתְלֶה בוֹ מַשָּׂא יֹתֵר מֵחֲמִשִּׂים תְּתַרְגֵּרָה, אָז יִנָּתֵק הַחֶבֶל וְהַמַּשָּׂא יֵרֵד אָרְצָה: אַךְ אִם תַּחַת הַחֶבֶל הָאֶחָד תִקַּח שְׁנֵי חֲבָלִים כְּמַתְּכֻּנְתוֹ וְנָשְׂאוּ מַשָּׂא כִפְלַיִם: וְאִם תַּחַת הַחֶבֶל הָאֶחָד תִּקַּח לְךָ חֶבֶל אַחֵר אֲשֶׁר פִּי שְׁנַיִם לוֹ בְעֹבִי, אוֹ גִּיד בַּרְזֶל תִקַּח וְהוּא דַק מֵהַחֶבֶל הַרְבֵּה וְנָשָׂא גַם הוּא מַשָּׂא כִפְלַיִם: לְפִי רְבוֹת חֹמֶר נוֹשֵׂא הַמַּשָּׂא וּלְפִי חֶזְקַת מִינוֹ כֵן יִרֶב כֹּחוֹ, וּלְפִי רְבוֹת הַמַּשָּׂא עָלָיו כֵּן יֶחֱלָשׁ: וְהָיָה בִרְבוֹת עָלָיו הַמַּשָּׂא יֹתֵר מִכְּדֵי כֹחוֹ וּנְצָחָהוּ הוּא:

וְהַנִּצָחוֹן אֲשֶׁר לַמַּשָּׂא עַל נוֹשְׂאֵהוּ יֶתֶר שְׂאֵת לוֹ מֵאֲשֶׁר לְנִצְחוֹן נוֹשֵׂא הַמַּשָּׂא עַל הַמַּשָּׂא: כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה לֹא יָקוּם אַחַר נִפְלוֹ כִּי אִם נִקְרַע הַחֶבֶל אוֹ נִשְׁבַּר לוּחַ הַשֻּׁלְחָן לֹא יָשׁוּבוּ הַקְּרָעִים לְהֵאָחוֹת, וְהַשְּׁבָרִים לֹא יֵרָפְאוּ עוֹד: לֹא כֵן כֹּחַ הַכֹּבֶד, אִם יַד אִישׁ מִלְחַמְתּוֹ תַּעֲלֶה עָלָיו אֶת מְקוֹמוֹ לֹא יַנִּיחַ וְכִי תִקְצַר יָדוֹ לְהַכְרִיעַ אֶת-אוֹיְבוֹ לֹא יִרֶף יָדוֹ מִמֶּנוּ, כִּי מָתֹחַ יִמְתָּחֵנוּ אוֹ דָחֹק יִדְחָקֵהוּ: לָכֵן בַּהֲרִימְךָ אֶבֶן מֵעַל הָאָרֶץ וְנָשָׂאתָ אוֹתָהּ חוּשׁ תָּחוּשׁ אֵת כָּבְדָהּ כָּל-עֵת נָשְׂאֲךָ אוֹתָהּ: וְכַאֲשֶׁר תָּחוּשׁ אַתָּה אֵת כָּבְדָהּ כֵּן יָחוּשׁ אוֹתוֹ גַם הַחֶבֶל גַּם הַשֻּׁלְחָן, כִּי לֹא יֶחְדַל הַכֹּבֶד מֵהִלָּחֵם בְּנוֹשְׂאוֹ אַף רֶגַע: וְקָרָאנוּ לַפְּעוּלָּה הַמַּתְמֶדֶת הַזֹּאת אֲשֶׁר לְכֹחַ הַכֹּבֶד, פְּעוּלַת הַמּוּעָקָה:


יב) כֹּחַ הַכְּמִיהוּת

וְהַפְּרֻדוֹת אֲשֶׁר בָּרָא יְיָ בְּרֵאשִׁית, כְּשִׁבְעִים הֵנָּה לְמִינֵיהֶן: זָהָב כֶּסֶף וּנְחשֶׁת, בַּרְזֶל בְּדִיל וְעֹפָרֶת: נִתְרֹם שִׁידָן וְגָפְרִית, פֶּחָם חֶמְצָן וּמֵימָן; וְעוֹד כָּהֵנָה וְכָהֵנָּה: וַיְיָ שְׁמוֹ שָׁלוֹם וְעוֹשֶׂה שָׁלוֹם בֵּין מַעֲשֵׂי יָדָיו: וַיְצַו עַל הַמִּינִים לֵאמֹר, אַל נָא תִּפָּרְדוּ אִישׁ אִישׁ לְמִינֵהוּ לְבַדּוֹ, כִּי אַהֲבָה אָשִׁית בֵּינֵכֶם וְהִתְקָרֵב מִין אֶל רֵעֵהוּ וְהִתְלַכְּדוּ יָחַד: וַיְהִי דְּבַר יְיָ לְכֹחַ בַּמִּינִּים וַיִּקְחוּ לָהֶם בְּנֵי זוּגָם מֵאֲשֶׁר בָּחָרוּ:

וְיֶאֱהַב הַחֶמְצָן אֶת-הַמֵּימָן וַיָּבֹא אֵלָיו וֵיּוֹלִידוּ אֵת הַמַּיִם: וַיֶּאֱהַב הַחֶמְצָן אֵת הַפֶּחָם וַיָּבוֹא אֵלָיו וַיּוֹלִידוּ אֵת הָאֵשׁ (חֻמְצַת-הַפֶּחָם): וַיֶּאֱהַב הַחֶמְצָן אֵת הַכְּלוֹר וְיָבוֹא אֵלָיו וַיּוֹלִידוּ אֵת חֻמְצַת-הַכְּלוֹר: וַיֶּאֱהַב גַּם אֵת הַנַּתְרֹם וַיָּבוֹא אֵלָיו וֵיּוֹלִידוּ אֵת הַנַּתְרוֹן:

וַיִּגְדְּלוּ הַבָּנִים וַיִּקְחוּ לָּהֶם רֵעִים מֵאֲשֶׁר בָּחָרוּ וַיּוֹלִידוּ בָנִים וּבָנוֹת וַיִּרְבּוּ וַיִּפְרְצוּ מְאֹד וַתִּמָּלֵא הַבְּרִיאָה אוֹתָם וַיִּהְיוּ לִיצוּרִים מִיצוּרִים שׁוֹנִים וְאֵין מִסְפָּר לָהֶם: וַיִּיצֶר יְיָ אֱלֹהִים בַּכֹּחַ הַזֶּה אֶת הֶאָרֶץ וְאֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת כָּל צְבָאָם, וְאֵת כָּל-הַצּוֹמֵחַ, וְאֵת כָּל-הֶחָי: לָכֵן כַּאֲשֶׁר תִּרְאֶינָה עֵינֶיךָ הַכֹּל מִיַד הַכֹּחַ הַזֶּה לָנוּ אֲשֶׁר צִוָּה יְיָ, הוּא כֹחַ הַכְּמִיהוּת: וְהִבְדַּלְתָּ בֵּינוֹ וּבֵין כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה, כִּי בְּכֹחַ הַתַּאֲחִיזָה אִישׁ לְמִינוֹ יִשְׁכֹּן, וְכֹחַ הַכְּמִיהוּת יְזַוֵּג מִין לַאֲשֶׁר לֹא מִמִּינוֹ הוּא:


יג) תּוֹעֶלֶת הַכֹּחוֹת לְקִיּוּם הָעוֹלָם

כִּי תֹאמַר בִּלְבָבְךָ מִי יִּתֵּן וְהִשְׁבִּית יְיָ אֶת-כֹּחַ הַכֹּבֶד מֵהָאָרֶץ וְלֹא יִפֹּל צְרוֹר אָרְצָה: אָז אֶסַּק שָׁמַיִם וְאֶנָּשֵׂא עַל כַּנְפֵי שָׁחַר, לֹא אֵדַע כֹּשֶׁל, וְדָבָר לֹא יַכְבִּיד אַכְפּוֹ עָלָי: וְיָדַעְתָּ בְנִי כִּי לֹא מֵחָכְמָה שָׁאַלְתְּ כָזֹאת, כִּי אִם שָׁמֹעַ יִשְׁמַע יְיָ בְּקוֹלְךָ וְהָיָה אוֹי וַאֲבוֹי לְךָ וּלְכָל-הַיְקוּם: בִּשְׁבֹת כֹּחַ הַכֹּבֶד, אֲוִיר אַפֵּנוּ כָלֹּה יִכְלֶה וָלֹא תָּקוּם בָּנוּ נְשָׁמָה: חָדֹל יֶחְדַּל הַגֶּשֶׁם וּמָטָר לֹא יִנָּתֵךְ אָרְצָה וְאָבְלוּ וְקָמְלוּ כָּל-הָעֵצִים וְכָל צִמְחֵי הַשָּׂדֶה: הַיָּרֵחַ בָּרֹחַ יִבְרַח מִן הָאֲדָמָה וְהָאָרֶץ תֵּקַע מֵעַל הַשֶּׁמֶשׁ וְתָעֲתָה בְמֶרְחָב אֵין קֵץ: וְחָרְבָה תֵבֵל וּמְלוֹאָה וְנֶהֶרְסוּ כָל מַעֲשֵׂי בְרֵאשִׁית: וְאִם כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה יֶחְדַּל וְנֶהֶרְסוּ כָּל-הַבָּתִּים וְהָיוּ לְמַשּׁוּאוֹת: וְנִרְקְבוּ כָּל כְּלֵינוּ כְּלֵי עֵץ וָאֶבֶן וּמַתֶּכֶת וְהָיוּ לְאָבָק: וְרָקַבְנוּ גַּם אָנוּ וְהָיִינוּ לֶעָפָר וְהִתְפּוֹצְצוּ הַרְרֵי עַד וְשַׁחוּ גִבְעוֹת עוֹלָם, וְהָיְתָה הַתֵּבֵל תֵּל אָבָק פֹּרֵחַ:

וְאִם כֹּחַ הַכְּמִיהוּת יֶחְדַּל לֹא תִּבְעַר כָל-אֵשׁ וְלֹא יָאִיר כָּל-נֵר וְכָלוּ הַמַּיִם וְנִשְׁבְּתוּ כֹל הַגּוּפִים הַמָּרְכָּבִים וְנִשְׁבַּת עִמָּהֶם גַּם הָאָדָם, כִּי מָרְכָּב הָאָדָם גַּם הוּא: וְלֹא יִהְיֶה דָבָר בַּתֵּבֵל זוּלָתִי שִׁשִּׁים הַגּוּפִים הַפְּשׁוּטִים לְבַדָּם, וְהָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ:


 

ספר שני. דֶּרֶךְ פְּעוּלַת הַכֹּבֶד

יד). מֶרְכַּז הַכֹּבֶד

אַחֲרֵי הוֹדִיעִי לְךָ אֵת כָּל-אֵלֶּה נָשׁוּבָה נָא אֶל כֹּחַ הַכֹּבֶד וְנִלְמְדָה דַעַת אֵת דְּרָכָיו וְאֶת מִשְׁפָּטָיו: וְאַתָּה קַח לְךָ פַח בַּרְזֶל אֲשֶׁר אֵין קֶצֶב וּמִדָּה אַחַת לְכֹל קְצוֹתָיו (ראה ציור ב'): וְתָלִיתָ אוֹתוֹ בְאֶחָד מִקְּצוֹתָיו בַּחוּט הַיּוֹרֵד מִן הַתִּקְרָה: וְהָיָה כִי תְכוֹנֵן קַו הָאֲנָךְ עַל פְּנֵי הַפַּח לְעֻמַּת הַחוּט אֲשֶׁר נִתְלָה בוֹ וּמָשַׁחְתָּ אֵת הַקַּו בַּשָּׁשָׁר וְעָשָׂה רֹשֶׁם-קַו עַל פְּנֵי הַפַּח כָּרשֶׁם אֲשֶׁר תִּרְאֶה בָזֶה (קו: א): וְהוֹרַדְתָּ אֵת הַפַּח מֵעַל הַחוּט וְשַׁבְתָּ וְתָלִיתָ אוֹתוֹ בְקָצֵהוּ הַשֵּׁנִי: וְשַׂמְתָּ עַל פָּנָיו אֵת קַו הָאֲנָךְ כְּמִשְׁפָּטְךָ-בָרִאשׁוֹנָה: וְעָבַר קַו הָאֲנָךְ (קו: ב) וּפָגַע בַּקַּו הָרִאשׁוֹן וְהִצְלִיבוֹ: וְיָדַעְתָּ אֵיפוֹא כִּי הַנְּקוּדָה (ג) אֲשֶׁר בִּמְקוֹם הַמַּצְלֵבָה הִיא נְקוּדַת הַכֹּבֶד: וְהָיָה אִם שׁוּב תָּשׁוּב בַּשְׁלִישִׁית וְתָלִיתָ אֵת הַפַּח בְּקָצֶה אַחֵר וְשָׁב קַו הָאֲנָךְ לַעֲבֹר אֵת הַמַּצְלֵבָה: וְאִם מֵאָה פְעָמִים תִּתְלֶה אֵת הַפַּח וְרַב שֶׁיִּהְיוּ קְצוֹתָיו לֹא יֶחְדַל קַו הָאֲנָךְ מֵעֲבֹר אֵת הַמַּצְלֵבָה הִיא הַנְּקוּדָה אֲשֶׁר יֵאָמֵר לָהּ מֶרְכַּז הַכֹּבֶד הִיא:

וְזֶה מִשְׁפַּט הַנְּקוּדָה בַגּוּף מֵאֵת הַטֶּבַע: בַּקֵּשׁ תְּבַקֵּשׁ לָהּ מְקוֹמָה נֹכַח נְקוּדַת הַתְּלִיָּה בַמּוֹרָד לְמַטָּה לְמָטָּה: וְכִי תַטֶּה בְיָדְךָ אֵת הַגּוּף הַצִּדָּה וְעָלְתָה הִיא לְמָעְלָה, וּבְסוּר יָדְךָ מִמֶּנָּה תָשׁוּב אֶל מְקוֹמָהּ: וְאִם שׂוֹם תָּשִׂים אֵת פְּנֵי הַפַּח אֶל רֹאשׁ מַחַט מֻצָּב, וְכִוַּנְתָּ אֵת רֹאשׁ הַמַּחַט אֶל מִתַּחַת לַנְּקוּדָה וְחָנָה הַפַּח עַל רֹאשׁ הַמַּחַט כַּאֲשֶׁר יַחֲנֶה עַל פְּנֵי הַשֻּׁלְחָן לֹא יִכְרַע וְלֹא יִשְׁתַּחֲוֶה: כִּי כֹבֶד כָּל-הַפַּח בַּמֶּרְכָּז הוּא, וּבְהִסָּמֵךְ הַמֶּרְכָּז וְנִסְמַךְ כָל-שְׁאָר הַמַּשָּׂא עִמּוֹ:


טו). הַמֹּאזְנָיִם.

וְאַתָּה רָאִיתָ בַפַּח אֲשֶׁר שַׂמְתָּ בוֹ אֵת הָאוֹתוֹת, כִּי אֵין מְקוֹם מֶרְּכַּז-הַשֶּׁטַח לוֹ וּנְקוּדַת הַכֹּבֶד רָחֲקָה מִקְּצֵה הַפַּח הָאֶחָד וְקָרְבָה אֶל קָצֵהוּ הַשֵּׁנִי: אַךְ אִם לָקוֹחַ תִּקַּח פַּח אַחֵר אֲשֶׁר קֶצֶב וּמִדָּה אַחַת לוֹ בְכֹל עֲבָרָיו, לֵאמֹר פַּח עָגוֹל אוֹ מְרֻבָּע, אֲשֶׁר מִדָּה אַחַת גַּם לְעָבְיוֹ עַל פְּנֵי כֻלּוֹ וּמֶרְכַּז-הַשֶּׁטַח לוֹ: וְשַׂמְתָּ בוֹ אֵת הָאוֹתוֹת כָּאוֹתוֹת אֲשֶׁר שַׂמְתָּ בַפַּח הָרִאשׁוֹן, וּמָצָאתָ אֵת נְקוּדַת כָּבְדּוֹ בְמֶרְכַּז שִׁטְחוֹ בַתָּוֶךְ: וְהָיָה בִתְלוֹתְךָ אֶת הַפַּח בַּחוּט בְּמֶרְכָּזוֹ אוֹ שׂוֹם תָּשִׂים אֶת-מֶרְכָּזוֹ בְרֹאשׁ מַחַט מֻצָּב וְשָׁטַח לוֹ הַפַּח שָׁטֹחַ בֵּין הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ: וְאִם שׂוֹם תָּשִׂים מַשָּׂא בְצִדּוֹ הָאֶחָד וְנֶעְתְּקָה נְקוּדַת הַכֹּבֶד מִמֶּרְכַּז הַשֶּׁטַח וְקָרְבָה אֶל הַמַּשָּׂא, וְהָיְתָה בְאֵין סֶמֶךְ וְיָרְדָה מַטָּה כְמִשְׁפָּטָהּ: לָכֵן כָּרֹעַ יִכְרַע הַפַּח לְצַד הַמַּשָּׂא, וּבְסוּר הַמַּשָּׂא וְשָׁב הַפַּח אֶל מִשְׁטָחוֹ: וְאִם שׂוֹם תָּשִׂים מַשָּׂא כָמוֹהוּ עַל הַפַּח מֵעֵבֶר הַשֵּׁנִי כְנֶגְדּוֹ, וְשָׁבָה הַנְּקוּדָה אֶל הַמֶּרְכָּז, וְשָׁב הַפַּח אֶל מִשְׁטָחוֹ: וְאִם מוֹט בַּרְזֶל אָרוּךְ תִּקַּח לְךָ אֲשֶׁר מִדָּה אַחַת לְעָבְיוֹ עַל פְּנֵי כֻלּוֹ וְתָלִיתָ אוֹתוֹ בִמְקוֹם מֶרְכָּזוֹ לְאָרְכּוֹ,וְהָיָה מִשְׁפָּטוֹ כְמִשְׁפַּט הַפַּח וְשָׁכַב הַמּוֹט בָּאֲוִיר לְאָרְכּוֹ: וְאִם שׂוֹם תָּשִׂים מַשָּׂא בְאֶחָד מִקְּצוֹתָיו וְכָרַע תַּחְתָּיו וְהֵרִים אֵת קָצֵהוּ הַשֵּׁנִי לְמָעְלָה: וּבַהֲסִירְךָ הַמַּשָּׂא מִמֶּנּוּ אוֹ שׂוֹם תָּשִׂים מַשָּׂא כָמוֹהוּ בְקָצֵהוּ הַשֵּׁנִי וְשָׁב הַמּוֹט אֶל מְנוּחָתוֹ:

וְהָיָה הַמּוֹט הַזֶּה לְךָ לְמוֹרֶה לְהוֹרוֹת לְךָ אֵת מִשְׁפַּט הַמֹּאזְנָיִם: הֵמָּה הַמֹּאזְנַיִם אֲשֶׁר הֵכִינוּ לָהֶם בְּנֵי הָאָדָם לַחֲקֹר עַל פִּיהֶם מִשְׁקַל כֹּל דָּבָר: וְזֶה מַעֲשֵׂה הַמֹּאזְנָיִם, מוֹט בַּרְזֶל מוּשָׂם לְאָרְכּוֹ עַל פְּנֵי חוּד בַּרְזֶל מוּל מֶרְכָּזוֹ מִלְּמָטָּה: וְעָשׂוּ לַמּוֹט מַסְמֵר בַּרְזֶל מֻצָּב מוּל מֶרְכָּזוֹ לְמָעְלָה, הוּא נֶפֶשׁ-הַמֹּאזְנָיִם: וְתָלוּ שְׁתֵּי כַפּוֹת לִשְׁתֵּי קְצוֹת הַמּוֹט, כְמִשְׁקַל הָאֶחָת כֵּן מִשְׁקַל אֲחוֹתָהּ: וְהָיָה בֶאֱמָרְךָ לַחֲקֹר מִשְׁקַל דָּבָר וְשַׂמְתָּ אֵת הַדָּבָר הַזֶּה בַכַּף הָאֶחָת לִימִינְךָ, וְכָרַע הַמּוֹט יְמִינָה וְכָרְעָה עִמּוֹ גַם נֶפֶשׁ-הַמֹּאזְנָיִם וְהוּרַם עִמּוֹ גַם קָצֵהוּ מִשְּׂמֹאלְךָ לְמָעְלָה: וְהָיוּ לְךָ אֲבָנִים קְצוּבוֹת-מִשְׁקָל אֲשֶׁר לַגֵּרָה לַגֵּרָה וַאֲשֶׁר לַשֶּׁקֶל לַשָּׁקֶל וַאֲשֶׁר לַכִּכָּר לַכִּכָּר, וְשַׂמְתָּ אֶבֶן אַחַת מֵהָאֲבָנִים הָאֵלֶּה עַל הַכַּף מִשְּׂמֹאלְךָ: וְרָאִיתָ בַמּוֹט וּבְנֶפֶשׁ-הַמֹּאזְנַיִם אִם קָמוּ מִכְּרֹעַ וְעָמְדוּ הָכֵן וְיָדַעְתָּ כִי מִשְׁקַל הַמַּשָּׂא כְמִשְׁקַל הָאֶבֶן: וְאִם עוֹדָם מִשְׁתַּחֲוִים וְהָיָה זֶה לְךָ לְאוֹת כִּי עוֹד יִכְבַּד הַמַּשָּׂא מֵהָאֶבֶן וְהוֹסַפְתָּ אֶבֶן עַל אָבֶן עַד שׁוּב הַמּוֹט עַל מְקוֹמוֹ: אָז תַּחְשֹׁב מִשְׁקַל כֹּל הָאֲבָנִים אֲשֶׁר נָתַתָּ בַכָּף וְיָדַעְתָּ כִּי כָמוֹהוּ כֵן מִשְׁקַל הַמַּשָּׂא: וְאִם בְּשִׂימְךָ אֶת-הָאֶבֶן הָרִאשׁוֹנָה בַכָּף הוּמְכָה וַתֵּרֶד מַטָּה וַתַּכְרִיעַ אֶת הַמַּשָּׂא וַיַּעַל מָעְלָה, אוֹת הוּא כִי נִגְרַע עֶרֶךְ הַמַּשָּׂא מִמִּשְׁקַל הָאֶבֶן: וְשַׂמְתָּ אַבְנֵי מִשְׁקַל קְטַנּוֹת בְּצַד הַמַּשָּׂא עַד אֲשֶׁר יִישַׁר הַמֹּוט וְגָרַעְתָּ מִשְׁקַל הָאֲבָנִים הָאֵלֶּה מִמִּשְׁקַל הָאֶבֶן הַגְּדוֹלָה וְהָיָה הַנִּשְׁאָר מִשְׁקַל הַדָּבָר אֲשֶׁר שָׁקָלְתָּ:


 

ספר שלישי.


טז). דְּבַר שְלֹשֶת הֲוָיוֹת הָאִגֶּרֶת.

הִגַּדְתִּי לְךָ הַיּוֹם כִּי כָל-גּוּף אִגֶּרֶת (קִבּוּץ) פְּרֻדוֹת הוּא אֲשֶׁר כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה שֹׁלֵט בֵינֵיהֶן: וְאַף רָאִיתָ וְנוֹכָחְתָּ כִי לוּלֵא כֹחַ הַתַּאֲחִיזָה שׁוֹב תָּשׁוּב הַבְּרִיאָה לְתֹהוּ וָבֹהוּ: וְיָדַעְתָּ עוֹד אֲשֶׁר גַּם אִם שָׁלֹט יִשְׁלֹט כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה בְמִדָּה אַחַת בְּכֹל הַפְּרֻדוֹת תָּמִיד לֹא נוּכַל עֲמֹד: כִּי הָיֹה תִהְיֶה כָל-הַבְּרִיאָה אַךְ אֶבֶן אַחַת אֵין עֵץ וְאֵין צֶמַח וְאֵין נוֹזֵל וְאֵין רוּחַ, וְגַם כֹּל הַחַי הָיֹה יִהְיֶה לְאָבֶן: לָכֵן בֶּאֱצֹל אֱלֹהִים אֵת כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה עַל הַפְּרֻדוּת וַיַּפְלִיא בֵין הַמִּינִים, לְאִישׁ אִישׁ מֵהֶם נָתַן הַכֹּחַ בְּמִדָּה קְצוּבָה לוֹ לְבַדּוֹ: וַיָּשֶׂם גַּם תְּנָי לַכֹּחַ לֵאמֹר בִּגְבֹר הַקֹּר וְגָבַר הַכֹּחַ וּבִגְבֹר הַחֹם יִרְפֶּה הַכֹּחַ: וַיְהִי אֹמֶץ הַקֶּשֶׁר בֵּין הַפְּרֻדוֹת לְמַדְרֵגוֹת מִמַּדְרֵגוֹת שׁוֹנוֹת, הַכֹּל לְפִי הַמִּין וּלְפִי מַדְרֵגַת הַחֹם: וְנִפְרְדוּ הַמַּדְרֵגוֹת וְהָיוּ לִשְׁלשָׁה רָאשִׁים, הָרֹאשׁ הָאֶחָד הוּא מַדְרֵגַת הַמֻּצָּקִים, וְהָרֹאשׁ הַשֵּׁנִי הוּא מַדְרֵגַת הַנּוֹזְלִים וְהָרֹאשׁ הַשְּלִישִׁי הוּא מַדְרֵגַת בְּנֵי הֶבֶל: הַבַּרְזֶל וְהַנְחשֶׁת וְהַזָּהָב וְהַכֶּסֶף וְהַבְּדִיל וְהָעֹפֶרֶת וְהָעֵץ וְהָאֶבֶן לְרֹאשׁ הַמֻּצָּקִים יֵחָשֵׁבוּ: וְהַכַּסְפִּית וְהַמַּיִם וְכֹל הַנִּגָּרִים עַל דֶּגֶל הַנּוֹזְלִים יַחֲנוּ, וְהַחֶמְצָן וְהַמֵּימָן וְהַחֶנְקָן וְהַכְּלוֹר וְקִטּוֹר הַמַּיִם בְּנֵי הֶבֶל הֵמָּה; וְהָיָה כִי יִשְׁאָלְךָ אִישׁ מַה-מֻּצָּק? וְאָמַרְתָּ לוֹ אִגֶּרֶת פְּרֻדוֹת אֲשֶׁר הַקֶּשֶׁר בֵּינֵיהֶן אַמִּיץ מְאֹד: וְלָכֵן לֹא תְשַׁנֶּה הָאִגֶּרֶת הַזֹּאת לֹא אֶת-תַּבְנִיתָהּ וְלֹא אֶת-מִדַּת נִפּוּחָה: וְכִי יִשְׁאָלְךָ מַה-נּוֹזֵל? וְאָמַרְתָּ לוֹ אִגֶּרֶת פְּרֻדוֹת אֲשֶׁר הַקֶּשֶׁר בֵּינֵיהֶן רוֹפֵף: לָכֵן שַׁנֵּה תְשַׁנֶּה הָאִגֶּרֶת הַזֹּאת אֵת תַּבְנִיתָהּ, אֶפֶס כִּי לֹא תוּכַל לְשַׁנּוֹת אֶת-מִדַּת נִפּוּחָהּ: וְכִי יִשְׁאָלְךָ עוֹד לֵאמֹר מַה-הֶבֶל? וְאָמַרְתָּ לוֹ אִגֶּרֶת פְּרֻדוֹת אֲשֶׁר אֵין כָּל-קֶשֶׁר בֵּינֵיהֶן וְנַהֲפֹך הוּא כִּי הָדֹף תֶּהֱדֹפְנָה אִשָּׁה אֵת רְעוּתָהּ בְּאֵיבָה: וְהָיָה אִם לֹא תִכְלָאֵן בַּכֶּלֶא וְשִׁנּוּ מֵאֲלֵיהֶן אֵת תַּבְנִיתָן וְאֵת מִדַּת נִפּוּחָן:

וְאַתָּה בִרְאוֹתְךָ אֵת הַנּוֹזְלִים כִּי אַךְ תַּשִּׁיב רוּחֲךָ בָם וְהִתְפָּרְדוּ לִפְרֻדוֹתֵיהֶם וְאָמַרְתָּ אֵין כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה בָהְֶםָ: וְיָדַעְתָּ כִי מִשְׁגֶּה הוּא, וְזֶה לְךָ הָאוֹת: לָקֹחַ תִּקַּח מְעַט כַּסְפִּית וְשַׂמְתָּ אוֹתָה עַל לוּחַ זְכוּכִית וְשָׁלַחְתָּ אֶצְבָּעֲךָ בָהּ, וְהִתְפָּרְדָה וְהָיְתָה לְכַדּוּרִים: וְשַׂמְתָּ לוּחַ שֵׁנִי עַל פְּנֵי הַכַּדּוּרִים וְנֶחְבְּסוּ פְנֵיהֶם וְשָׁטְחוּ לָהֶם שָׁטֹחַ: וְשַׁבְתָּ וַהֲרִימוֹתָ אֵת הַלּוּחַ הַשֵּׁנִי מֵעֲלֵיהֶם וְשָׁבוּ וְהִתְעַגְּלוּ וְהָיוּ לְכַדּוּרִים כְּבָרִאשׁוֹנָה: וְעָשִׂיתָ לְךָ עוֹד מוֹפֵת אֶחָד וְטָבַלְתָּ אֶצְבָּעֲךָ בַמַּיִם וְהִזִּיתָ נְטָפִים מִסְפָּר עַל פְּנֵי לוּחַ מָשׁוּחַ בַּשֶּׁמֶן וְהִתְעַגְּלוּ אַף הֵמָּה לְכַדּוּרִים: הֲלֹא תַגִּיד לִי בְנִי יַד מִי פָעֲלָה וְעָשְׂתָה כָל-אֵלֶּה? הֲלֹא יַד כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה אֲשֶׁר בַּכַּסְפִּית וַאֲשֶׁר בַּמָּיִם: אֶפֶס כִּי רָפֶה הוּא וְלֹא תִמְצָא יָדוֹ רַק לְגַרְגַּרִים קְטַנִּים וְהָיָה בִגְבֹר הַקֹּר עַל הָאָרֶץ וְגָבַר כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה גַם בַּמַּיִם וְנִקְפָּאוּ וְהָיוּ לְקֶרַח: וּכְגָבְרוּ עוֹד וְגָבַר כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה גַם בַּכַּסְפִּית וְנִקְפָּאָה וְהָיְתָה לְמֻצָּק: וְכִגְבֹר הַחֹם עַל הַכַּסְפִּית וְעַל הַמַּיִם וְהָיוּ לְקִטֹּר וּלְהֶבֶל וּכְהִנְדֹּף עָשָׁן יִנְדְּפוּ לְכֹל רוּחַ:

מִכֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הֲלֹא תִרְאֶה כִי גַם אִגֶּרֶת פְּרֻדוֹת מִמִּין אֶחָד הָיֹה תִהְיֶה לְמֻצָּק גַּם לְנוֹזֵל וְגַם לְהָבֶל: הַכֹּל לְפִי הַשִּׁנּוּיִם אֲשֶׁר יַגִּיעוּ לָהּ וְהַיַּחַשׂ אֲשֶׁר יִשְׁלֹט בֵּין הַפְּרֻדוֹת בֵּין אִשָּׁה לִרְעוּתָהּ: לָכֵן יֵאָמֵר לַהֲוָיוֹת הָאֵלֶּה הֲוָיוֹת הָאִגֶּרֶת הֵן:


 

ספר רביעי. דְּבַר הַמֻּצָּקִים


יז) הַנִּפּוּחַ וְהַתַּבְנִית.

אָמֹר אָמַרְתִּי לְךָ כי אִגֶּרֶת הַפְּרֻדוֹת אֲשֶׁר לַמֻּצָּקִים לֹא תְשַׁנה אֵת תַּבְנִיתָהּ וְלֹא תְשַׁנֶּה אֵת מִדַּת נִפּוּחָהּ: וְאַתָּה אִם לֹא תֵדַע לְךָ פֵשֶׁר דְּבַר מִדַּת הַנִּפּוּח וּמִשְׁפַּט הַתַּבְנִית וְהִתְוַדְּעוּ אֵלֶיךָ בַמַּרְאֶה (ציור ג'): הִנֵּה שְׁנֵי גוּפִים לְפָנֶיךָ תַּבְנִית כַּדּוּר לָאֶחָד וְהַשֵּׁנִי קֻבְיָה: וְלָקַחְתָּ לְךָ הִין וּמִלֵּאתָ אוֹתוֹ מַיִם עַד פִּיהוּ וְשַׂמְתָּ אֵת הַהִין בַּסָּף וְנָתַתָּ אֵת הַכַּדּוּר בְּתוֹכוֹ: וְהָיָה בְּבוֹא הַכַּדּוּר בְּתוֹךְ הַהִין וְעָלוּ הַמַּיִם עַל גְּדוֹתֵיהֶם וְעָבְרוּ וְנִשְׁפְּכוּ אֶל הַסָּף: וּמַדּוֹתָ לְךָ אֵת הַמַּיִם הָאֵלֶּה בַמְשׂוּרָה וְהָיוּ לוֹג אֶחָד: וְשַׁבְתָּ וְנָתַתָּ בַהִין גַּם אֵת הַקֻּבְיָה וְשָׁבוּ הַמַּיִם וְעָבְרוּ וְשַׁבְתָּ וּמַדּוֹתָ אוֹתָם וְהָיוּ לוֹג אֶחָד אַף הֵמָּה: וְזֶה לְךָ לְאוֹת כִּי כְמִדַּת בֵּית חֲלַל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִתְפְּשֵׂהוּ הַכַּדּוּר כֵּן מִדַּת בֵּית חֲלַל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר תִּתְפְּשֵׂהוּ הַקֻּבְיָה: וְיָדַעְתָּ עוֹד כִּי כְמִדַּת בֵּית חֲלַל הַמָּקוֹם כֵּן גַּם מִדַּת בֵּית הַקֵּף הַגּוּף אֲשֶׁר יִתְפֹּשׂ בּוֹ, מִדָּה אַחַת לִשְׁנֵיהֶם הִיא מִדַּת הַנִּפּוּחַ:

וְהִנֵּה עוֹד גּוּף לְפָנֶיךָ וְתַבְנִית קֻבְיָה גַם לוֹ, וְשַׂמְתָּ אַף אֵת הַקֻּבְיָה הַזֹּאת בַּהִין וּמַדּוֹתָ בַמְּשׁוּרָה אֵת הַמַּיִם אֲשֶׁר גֹּרְשׁוּ מִפָּנֶיהָ וְהָיוּ אַךְ רְבִיעִית הַלּוֹג: אוֹת הוּא כִי קְטַנָּה מִדַּת הַנִּפּוּחַ אֲשֶׁר לַקֻּבְיָה הַזֹּאת פִּי אַרְבַּע מִמִּדַּת הַנִּפּוּחַ אֲשֶׁר לִרְעוּתָהּ: וְהוֹרוּךָ כֹל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה כִי יֵשׁ אֲשֶׁר יִהְיוּ הַגּוּפִים שׁוֹנִים בְּתַבְנִיתָם וּמִדָּה אַחַת לְנִפּוּחָם וְיֵשׁ אֲשֶׁר תַּבְנִית אַחַת לָהֵמָּה וּמִדַּת נִפּוּחָם שׁוֹנָה:


יח). תְּקוּמַת הַנִפּוּחַ וְהַתַּבְנִית בַּמֻצָקִים

וּשְׁלשֶׁת הַגּוּפִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר הָרְאֵיתָ הָאֶחָד בַּרְזֶל וְהַשֵּׁנִי עֶצֶם וְהַשְּׁלִישִׁי אָבֶן: וּבָחַרְתָּ לְךָ אֶחָד מֵאֵלֶּה, וּבָחַרְתָּ לְךָ אֵת הַקֻּבְיָה לְמַעַן תַּעֲשֶׂה בָהּ אֵת הָאוֹתוֹת: וְשַׂמְתָּ אוֹתָהּ בַּבּוֹר הָרָבוּעַ אֲשֶׁר בְּסַדַּן הַנַּפָּחִים, וּמִלְּאָה הַקֻּבְיָה אֵת כָּל-בֵּית חֲלָלוֹ: וְלָקַחְתָּ לְךָ עַמּוּד בַּרְזֶל רָבוּעַ כְּרִבּוּעַ הַקֻּבְיָה וְהֶעֱמַדְתָּ אוֹתוֹ עַל פְּנֵי הַקֻּבְיָה: וְהִכִּיתָ בְפַטִּישׁ חָזָק עַל רֹאשׁ הָעַמּוּד לְמַעַן יִכְבּשׁ אֵת הַקֻּבְיָה, וְצָמְתָה וְהֻקְטְנָה מִדַּת נִּפּוּחָהּ: וְהִרְבִּיתָ וְהִכִּיתָ וּמְאוּמָה לֹא תִשָּׂא בַעֲמָלְךָ, כִּי הַמֻּצָּקִים יִשְׁמְרוּ אֵת מִדַּת נִפּוּחָם לֹא יִתְּנוּהָ לְהִשָּׁנוֹת:

וְשַׁבְתָּ וְנָתַתָּ אֵת הַקֻּבְיָה הַזֹּאת בַּבּוֹר הֶעָגוֹל אֲשֶׁר בַּסַּדָּן, וְהָיָה רֶוַח בֵּין קִירוֹת הַקֻּבְיָה מִחוּצָה לָהּ וּבֵין קִירוֹת הַבּוֹר מִבָּיִת: וַהֲשִׁיבוֹתָ יָדְךָ עָלֶיהָ וְהִכִּיתָ עָלֶיהָ שֵׁנִית בָּעַמּוּד וּבַפַּטִּישׁ לְמַעַן תִּתְרַחֵב וּמִלְּאָה אֵת הָרְוָחִים אֲשֶׁר בֵּינָהּ וּבֵין הַבּוֹר וְהָיְתָה לְצַפִּיחִית עֲגוּלָה: לֹא תַצְלִיחַ בַּעֲמָלְךָ אַף הַפַּעַם, כִּי הַמֻּצָּקִים רַבֵּי כֹחַ הַתַּאֲחִיזָה הֵמָּה וְשָׁמְרוּ תַבְנִיתָם מְאֹד:

הוּא הַדָּבָר אֲשֶׁר אָמַרְתִּי, אִגֶּרֶת הַמֻּצָּקִים לֹא תִתֵּן נַפְשָׁהּ לִמְעוֹלְלִים לְהִתְעוֹלֵל בָּהּ עַל נְקַלָּה: אֵת נִפּוּחָהּ לֹא תִתֵּן לְשַׁנּוֹת מְאוּם, וְגַם אֵת תַּבְנִיתָהּ תִּשְׁמֹר מִכָּל-מִשְׁמָר: וְהָיָה דְּבַר תְּקוּמַת הַתַּבְנִית לָאִגֶּרֶת הַזֹּאת לְסִמָּן מֻבְהָק אֲשֶׁר בּוֹ תִבָּדֵל מִיֶּתֶר אַחְיוֹתֶיהָ:


יט). דְּבַר שִׁנּוּי תַּבְנִית הַמֻּצָּקִים בְּכֹחַ גָּדוֹל.

וְאַתָּה אַל תֹּאמַר בִּלְבָבְךָ כִּי מָנַע יְיָ מֵאִתָּנוּ כֹל יְכֹלֶת לְהָבִיא אֵת הַשִּׁנּוּיִם הָאֵלֶּה עַל הַמֻּצָּקִים: אִם יָדֵנוּ קָצְרָה הֲלֹא לֹא תִבָּצֵר מֵאִתָּנוּ מְזִמָּה לְהָבִיא עֲלֵיהֶם כֹּחַ גָּדוֹל וְעָשָׂה אֵת אֲשֶׁר חָפָצְנוּ: אֶפֶס גַּם כֹּחַ גָּדוֹל כִּי תִמְצָא יָדוֹ לָהֶם וְשִׁנָּה אַךְ אֵת תַּבְנִיתָם, וְלֹא יַצְלִיחַ לְצַמְצֵם מִדָּתָם בִּלְתִּי אִם מְעַט מְאֹד: וּבָאוּ הָאוֹתוֹת הָאֵלֶּה וּפֵרְשׁוּ אֵת דְּבָרַי:

הִנֵּה מְטִיל בַּרְזֶל לְפָנֶיךָ, קָחֵהוּ נָא וְהַכֵּה תַכֶּה עָלָיו בְּיָדְךָ אוֹ בָאֶבֶן לְמַעַן יִשָּׁבֵר וְלֹא יִשָּׁבֵר: וְנִסִּיתָ לְמָתְחוֹ בְכֹחַ לְמַעַן יֶאֱרַךְ וְלֹא יִמָּתֵחַ: וְשַׂמְתָּ שְׁנֵי קְנֵי בַרְזֶל בְּתוֹךְ שְׁנֵי הַנְּקָבִים אֲשֶׁר בִּשְׁנֵי קְצוֹתָיו מִזֶּה אֶחָד וּמִזֶּה אֶחָד וְנִסִּינוּ שְׁנֵינוּ לְפָתְלוֹ וְלֹא יִפָּתֵל: וְלָקַחְתִּי וְהֶעֱמַדְתִּי אוֹתוֹ נִצָּב וְנָתַתִּי עַל רֹאשׁוֹ מַשָּׂא גָדוֹל לְמַעַן יִכְבְּשֵׁהוּ וְלֹא יִכָּבֵשׁ: וְשַׁבְתָּ וְלָקַחְתָּ אֵת הַמְּטִיל וְשַׂמְתָּ אֵת שְׁנֵי קְצוֹתָיו עַל שְׁנֵי עַמּוּדִים מִזֶּה אֶחָד, וְתָלִיתָ עָלָיו מַשָּׂא גָדוֹל בַּתָּוֶךְ לְמַעַן יִתְכּוֹפֵף וְהוּא לֹא יִתְכּוֹפֵף: וְהָיוּ כָל-הָאוֹתוֹת הָאֵלֶּה לְעֵדָה עַל הַמְּטִיל הַזֶּה כִי חָזָק הוּא מְאֹד לֹא יִמָּתֵחַ וְלֹא יִפָּתֵל לֹא יִכָּבֵשׁ וְלֹא יִתְכּוֹפֵף: וּבְכָל-אֵלֶּה לֹא תֹאמַר נַפְשֵׁנוּ נוֹאָשׁ, כִּי בְתַחְבּוּלוֹת נָבִיא עָלָיו כֹּחַ וְהוּא יִמְתָּחֵהוּ וְאַף יִפְתְּלֵהוּ, יְכוֹפְפֵהוּ אַף יְרַדְּדֵהוּ: וְגַם בַּעֲשׂוֹתְךָ אַתָּה בוֹ אֵת הָאוֹתוֹת לֹא יֵצֵא נָקִי מִתַּחַת יָדֶיךָ, כִּי פָעֹל הִתְפָּעֵל מִכֹּחֲךָ: אֶפֶס כִּי לֹא יֵרָאֶה פָעָלְךָ עָלָיו כִּי קָטֹן הוּא מְאֹד וְעֵין בָּשָׂר לֹא תְשׁוּרֶנּוּ וְהָיָה בִגְבֹר הַכֹּחַ כֵּן תּוֹסִיף פְּעוּלָתוֹ לְהֵרָאוֹת:

וְזֹאת הַתְּעוּדָה לַחֲכָמִים יוֹדְעֵי הַטֶּבַע לָבֹא עַד חֵקֶר כָּל-כֹּחַ וְכָל-עֲלִילָה, לָדַעַת עֵרֶךְ הַיַּחַשׂ בֵּין שְׁנֵיהֶם: וְיָדְעוּ בַמֶה יֵאוֹת הַכֹּחַ לָאָדָם לְשָׁרְתוֹ וּמָה-הַבְּרָכָה אֲשֶׁר יָבִיא לוֹ: אִם אָמַרְתִּי לְבָאֵר לְךָ מִשְׁפַּט כָּל-עֲלִילוֹת הַכֹּחוֹת הִנֵּה יֶאֶרְכוּ הַדְּבָרִים מְאֹד: אַךְ לַעֲלִילָה אַחַת נָשִׂימָה לֵב, בָּהּ נַחְקְרָה וְנֵדַע דַּרְכָּהּ, הִיא עֲלִילַת הַכְּפִיפָה:


כ). הַכְּפִיפָה

קְחָה נָא קוֹרַת עֵץ אֶחָת אֲשֶׁר רָחְבָּהּ יָתֵר עַל עָבְיָהּ, וְהִשְׁכַּבְתָּ אוֹתָהּ עַל פְּנֵי שִׁטְחָהּ עַל שְׁנֵי עַמּוּדִים, אֶחָד מִקָּצֶה מִזֶּה וְאֶחָד מִקָּצֶה מִזֶּה: וְתָלִיתָ מַשָּׂא גָדוֹל עַל הַקּוֹרָה בַּתָּוֶךְ וְרָאִיתָ וְהִנֵּה הִתְכּוֹפְפָה: וּמַדּוֹתָ אֵת בֵּית הַכִּפָּה וְשַׂמְתָּ לְהַמִּדָּה זִכָּרוֹן בַּסֵפֶר: וְשַׁבְתָּ וְתָלִיתָ עוֹד מַשָּׂא אֶחָד עַל הַקּוֹרָה כְמִשְׁקַל הַמַּשָּׂא אֲשֶׁר תָלִיתָ בָרִאשׁוֹנָה וְהִתְכּוֹפְפָה הַקּוֹרָה עוֹד: וְשַׁבְתָּ וּמַדּוֹתָ אֵת בֵּית הַכִּפָּה וְהְיָהָ עָמְקוֹ כִפְלַיִם: וְיָדַעְתָּ אֵיפוֹא כִי כְעֶרֶךְ הַמַּשָּׂא כֵן עֶרֶךְ הַכְּפִיפָה:

וְעַתָּה קְחָה נָא אֵת הַקּוֹרָה הַזֹּאת, וְהָפַכְתָּ אוֹתָהּ וְהִשְׁכַּבְתָּ אוֹתָהּ עַל צִדָּהּ, וְתָלִיתָ אֵת מַשָּׂא הַמִּשְׁנֶה עָלֶיהָ בַּתָּוֶךְ: וְרָאִיתָ כִי מְעַט אֲשֶׁר הִתְכּוֹפְפָה הַקּוֹרָה תַחַת הַמַּשָּׂא הַמִּשְׁנֶה הַזֶּה מֵאֲשֶׁר הִתְכּוֹפְפָה בָרִאשׁוֹנָה תַחַת הַמַּשָּׂא הָאֶחָד: וְהָיָה בְּבוֹאֲךָ לִבְנוֹת לְךָ בַיִת אוֹ גֶשֶׁר אוֹ כָל-דְּבַר בִּנְיָן אֲשֶׁר יֵאָמֵר עָלָיו כִּי הוּא זֶה: וְלָקַחְתָּ קוֹרוֹת עֵץ לְקָרוֹת בָּהֵן אֵת הַבִּנְיָן וְשַׂמְתָּ אֶל לִבְּךָ לְהַשְׁכִּיב אוֹתָנָה עַל צִדָּן: יַעַן כִּי בְשָׁכְבָּן כָּכָה, וְהָיָה לָהֶן יֶתֶר עָז לָשֵׂאת מַשָּׂא גָדוֹל וְלֹא תִכְרַעְנָה תַחְתֵּיהֶן:

וְזֹאת תּוֹרַת הַמְּלָאכָה לַבִּנְיָן: דַּעַת חֹזֶק כֹּל-חֹמֶר אֲשֶׁר יֻקַּח לַבִּנְיָן, וְדַעַת מִשְׁפַּט הַנָּחָתוֹ, לְמַעַן יוֹסִיף אֹמֶץ וְהִרְבָּה אוֹנִים: וְהָיָה הַבַּנָי אֲשֶׁר יֵדַע כָּל-אֵלֶּה וְעָשָׂה הַרְבֵּה בְחֹמֶר מְעָט:

גַּם אֵלֶּה לְאָמָן חֲכַם בַּנָּאִים: יָשִׂים לֵב לָתֵת לְתִקְרוֹתָיו עָצְמָה שִׁבְעָתָיִם מֵהָעָצְמָה הַדְּרוּשָׁה לָהֶן לָשֵׂאת מַשָּׂאָן: אִם כָּכָה יַעֲשֶׂה לָהֶן וְהָיוּ אֱמוּנוֹת לֹא תְכֻפֶּינָה תַחַת מַשָּׂאָן, וְאִם תְכֻפֶּינָה וְשָׁבוּ וְיָשְׁרוּ: לֹא כֵן מִשְׁפַּט הַתִּקְרָה אֲשֶׁר כֹּחָהּ מְכֻוָּן לְפִי מַשָּׂאָהּ, אִם לֹא תִשָּׁבֵר, הֲלֹא תִּתְכּוֹפֵף וּבְהִכּוֹפָהּ אַחַת לֹא תִּתְיַשֵּׁר לָנֶצַח: וְעָבַר עָלֶיהָ מַשָּׁא שֵׁנִי וּשְׁלִישִׁי וְהִתְכּוֹפְפָה עוֹד וְהָלְכָה וְהִתְכּוֹפְפָה עֲדֵי תִשָּׁבֵר:


כא) דְּבַר הַשַּׁפְשָפָה.

בְּטֶרֶם נַעֲזֹב אֵת הַמֻּצָּקִים אַל נָא נַעֲבֹר עַל פְּנֵי כֹחַ אֶחָד מְיֻחָשׂ לָהֶם, הָבָה נָסוּרָה אֵלָיו וְנִשְׁאַל לְמִשְׁפָּטוֹ: הֵן יָדַעְתָּ כִי כְהִדָּרֵשׁ כֹּחַ לְהָרִים דָּבָר כֵּן נִדְרָשׁ כֹּחַ לְהַעְתִּיקוֹ הַצִּדָּה, אֶפֶס כִּי קַל לְהַעְתִּיק מַשָּׂא מֵאֲשֶׁר לַהֲרִימוֹ: וְזֶה לְךָ הָאוֹת הִנֵּה הַשֻּׁלְחָן הַזֶּה אֱמָר-נָא לַהֲרִימוֹ וְלֹא תוּכָל, וְגָרַרְתָּ אוֹתוֹ עַל פְּנֵי הָרִצְפָּה וְנֶעְתַּק מִמְּקוֹמוֹ וְלֹא תִיגָע:

וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה, הֲלֹא תַגִּיד לִי אֲדוֹנִי פֵשֶׁר דָּבָר, בַּמֶּה תִבָּדֵל הַגְּרִירָה מֵהַהֲרָמָה?:

וַיַּעַן הַמּוֹרֶה וַיֹּאמַר, הֲלֹא אִם חָכָם אַתָּה בְנִי וּמָצָאתָ אֵת הַחִידָה לְבַדֶּךָ וְאִם לֹא תִמְצָאֶנָּה וְאַגִּידָהּ לָךְ: בְּהָרִים אִישׁ מַשָּׂא הֲלֹא דָבָר לוֹ עִם הָאֲדָמָה, בְּכֹחָהּ הַמּוֹשֵׁךְ תַּעֲמֹד לְשָׂטָן לוֹ: לֹא כֵן בִּגְרֹר אִישׁ מַשָּׂא עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה, הֲלֹא אַחַת הִיא לָאֲדָמָה אִם פֹּה וְאִם שָׁם יָנוּחַ הַמַּשָּׂא, עַל פָּנֶיהָ הֲלֹא יָנוּחַ:

וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה, אִם כִּדְבָרֶיךָ כֵן הוּא הֲלֹא גַם בְּאֵין כֹּחַ נִגְרֹר מַשָּׂא, וְאַתָּה אָמַרְתָּ כִי גַם לִגְרֹר דָּבָר דָּרוּשׁ כֹּחַ:

וַיַּעַן הַמּוֹרֶה וַיֹּאמַר, הֵיטַבְתָּ לִשְׁאוֹל בְּנִי הַפָּעַם: וְעַתָּה הִכּוֹן נָא לִקְרָאתִי וְאַרְאֶךָ עוֹד דָּבָר וְגָדַל הַפֶּלֶא בְעֵינֶיךָ: הִנֵּה גֵרַרְתָּ אֵת הַשֻּׁלְחָן עַל פְּנֵי הָרִצְפָּה הַחֲלָקָה וְלֹא יָגַעְתָּ: וְאוּלָם נְצַוֶּה נָא וְהֶעֱמִידוּ אֵת הַשֻּׁלְחָן עַל פְּנֵי רִצְפַּת לְבֵנִים, וְגֵרַרְתָּ הַשֻּׁלְחָן עַל פָּנֶיהָ וְכָבְדָה הַמְּלָאכָה עָלֶיךָ: וְאִם שׂוֹם תָּשִׂים אֵת הַשֻּׁלְחָן עַל פְּנֵי הַקֶּרַח וּמָשַׁכְתָּ אוֹתוֹ אַךְ בְּאֶצְבָּעֲךָ וְרָץ אַחֲרֶיךָ בְּאֵין מַעֲצוֹר: הֲלֹא רָאֹה תִרְאֶה כִי לֹא לְפִי הַמַּשָּׂא יֵעָרֵךְ כֹּחַ-הַגֹּרֵר, אַךְ לְפִי חֶלְקַת הַשֶּׁטַח אֲשֶׁר עַל פָּנָיו יִגָּרֵר: וְשָׁפַטְתָּ אֵיפוֹא כִי סִכְסוּךְ פְּנֵי הַשֶּׁטַח הוּא הָעוֹמֵד לְשָׂטָן לְךָ, לֹא יִתֶּנְךָ לִגְרֹר אֵת הַמַּשָּׂא, לָכֵן תְּאַמֵץ כֹּחַ לַהֲסִירוֹ מִפָּנֶיךָ:

וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה הֲלֹא תַגִּיד לִי מַה-כֹּחַ הַסִּכְסוּךְ לַעֲמֹד לִי לְשָׂטָן?

וַיַּעַן הַמּוֹרֶה וַיֹּאמַר, כֹּחַ הַסִּכְסוּךְ אוֹ כֹחַ הַשַּׁפְשָׁפָה לֹא רִאשׁוֹן נוֹלַד עַל בִּרְכֵּי הַטֶּבַע, כִּי בֵן הוּא לְכֹחַ הַכֹּבֶד וְכֹחַ הַתַּאֲחִיזָה גַם יָחַד: הִנֵּה הַמַּשּׁוֹר בּיָדִי, רְאֵה נָא הִנֵּה הוּא מָלֵא שִׁנַּיִם, לֵאמֹר עֲמָקִים וּגְבָעוֹת עַל פְּנֵי חוּדוֹ: וְאַתָּה קַח לְךָ אֵת הַתַּעַר הַמְּלֻטָּשׁ הַזֶּה וְהֶעֲבִירָה יָדְךָ אוֹתוֹ עַל פְּנֵי שִׁנֵּי הַמַּשּׁוֹר: וְחָגַר הַתַּעַר הָלוֹךְ וְחָגוֹר כַּאֲשֶׁר יִקְפֹּץ אִישׁ מִגֶּבַע לְגֶבַע, לֵאמֹר יָרוֹד יֵרֵד רִאשׁוֹנָה אֶל אַחַד הָעֲמָקִים וְעָלָה הֶהָרָה, וְשָׁב וְיָרַד וְשָׁב וְעָלָה: וְהָלַךְ הָלוֹךְ וְעָלֹה, הָלוֹךְ וָרֶדֶת עַד בּוֹאוֹ אֶל הַמְּנוּחָה, אוֹת הוּא כִי נָתַתָּ גַם לְיָדְךָ לַעֲלוֹת וְלָרֶדֶת: אַךְ בְּהַעֲבִירְךָ אֵת הַתַּעַר שֵׁנִית עַל פְּנֵי הַמַּשּׁוֹר וְשַׂמְתָּ נָא לִבְּךָ לְיָדְךָ כִי תִשְׁמֹר אֵת תַּפְקִידָהּ וְלֹא תִתֵּן לַתַּעַר לַעֲלוֹת וְלָרֶדֶת: אַךְ יַשֵּׁר יְיַשֵּׁר דַּרְכּוֹ לְפִי הַמַּאֲזֵנָה הֲיוּכַל הַתַּעַר עֲבֹר מִמְּקוֹמוֹ?

וָאַעַן וָאֹמַר לֹא יוּכַל כִּי אִם לֹא יַעֲלֶה הַגִּבְעָה וְעָמְדָה הַגִּבְעָה לְשָׂטָן לוֹ:

וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה כֵן הוּא כַאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ, אֶפֶס מַדּוּעַ לֹא יָסִיר הַתַּעַר אֵת הַגִּבְעָה מִלְּפָנָיו?:

וָאַעַן וָאֹמַר הֲלֹא כֹחַ הַתַּאֲחִיזָה עוֹמֵד לְשָׂטָן לוֹ:

וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה כֵן הוּא כַאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ, וְעַתָּה הֲלֹא בִין תָּבִין גַּם סוֹד כֹּחַ הַשַּׁפְשָׁפָה: כִּי תָשִׂים לִבְּךָ לְכָל-מַמָּשׁ וְהַעֲבַרְתָּ יָדְךָ עַל פָּנָיו וְחַשְׁתָּ כִי מְסֻכְסָכִים הֵמָּה: וְהִתְבּוֹנַנְתָּ אֵלָיו הֵיטֵב בְּעֵינֶיךָ וְרָאִיתָ וְהִנֵּה כִגְבָעוֹת וַעֲמָקִים מְפֻזָּרִים עַל פְּנֵי שִׁטְחוֹ מִקָּצֵהוּ: וְגַם הַמַּמָּשִׁים אֲשֶׁר כַּחֲלָקִים יִהְיוּ בְעֵינֶיךָ הִתְבּוֹנֵן נָא אֲלֵיהֶם דֶּרֶךְ מִשְׁקֶפֶת וְרָאִיתָ כִגְבָעוֹת וְכַעֲמָקִים מְפֻזָּרִים גַּם עֲלֵיהֶם, רַק כִּי קָטְנוּ מְאֹד מְאֹד וְלֹא יָחוּשׁ בְּשָׂרְךָ אוֹתָם: הִנֵּה רִצְפַּת הַלְּבֵנִים הַזֹּאת מְסֻכְסֶכֶת מְאֹד וְהַעֲבַרְתָּ יָדְךָ עַל רִצְפַּת הַשַּׁיִשׁ וְאָמַרְתָּ חֲלָקָה הִיא וְגַם הִיא מְסֻכְסֶכֶת: וְזֶה לְךָ הָאוֹת הַעֲבֵר תַּעֲבִיר יָדְךָ עַל פְּנֵי לוּחַ קֶרַח וְחַשְׁתָּ כִי חָלָק הוּא מֵהַשַּׁיִשׁ וְהָיְתָה אֵיפוֹא רִצְפַּת הַשַּׁיִשׁ מְסֻכְסֶכֶת מִמֶּנּוּ: וְעַתָּה בְשִׂימְךָ דָּבָר עַל-דָּבָר וְהָיָה שֶׁטַח מְסֻכְסָךְ עַל פְּנֵי שֶׁטַח מְסֻכְסָךְ וְהִסְתַּבֵּךְ אִישׁ בְּרֵעֵהוּ: וְאִם אָמֹר תֹּאמַר לְהַסִּיעַ אִישׁ מֵעַל רֵעֵהוּ וּמָשַׁכְתָּ אֵת הַמַּשָּׂא אֵלֶיךָ בְחָזְקָה וְעָשָׂה אַחַת מִשְּׁתֵּי אֵלֶּה: אוֹ עָלֹה יַעֲלֶה עַל פְּנֵי גִבְעוֹת הַסַּכְסֵכָה וְהִפְרִיעַ אֵת כֹּחַ הַכֹּבֶד, אוֹ הָסֶר יָסִיר אֵת הַגְּבָעוֹת מִפָּנָיו וְהִשְׁוָה אֵת פְּנֵי הַשְּׁטָחִים וְאָז נַצֵּח יְנַצֵּחַ אֵת כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה: וְיֵשׁ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה שְׁתֵּי הַפְּעוּלוֹת הָאֵלֶּה יַחַד וְנִלְחַם בִּשְׁנֵי הַכֹּחוֹת כְּאֶחָד, וְקָרָאתָ לַפְּעוּלָה הַזֹּאת פְּעוּלַת הַשַּׁפְשָׁפָה: וְעָרַכְתָּ אֵת עֶרֶךְ כֹּחָהּ לְפִי נִצְבַת הַגּוּף וּלְפִי גֹבַהּ הַגְּבָעוֹת אֲשֶׁר עַל פְּנֵי שִׁטְחוֹ:


 

ספר חמישי. סְגֻלַּת הַנּוֹזְלִים.


כב). תְּפִיסַת מְקוֹם הַנּוֹזְלִים לֹא תִגָּרֵעַ.

וְהַמַּיִם וְכֹל שְׁאָר הַנּוֹזְלִים לֹא חָלַק יְיָ לִפְרֻדּוֹתֵיהֶם אֵת כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה בְמִדָּה גְדוֹלָה: וַיִּהְיוּ כְאִגֶּרֶת גַּרְגַּרֵי חוֹל אֲשֶׁר אִם נָשְׁבָה בָהֶם רוּחַ וְנָעוּ אָנֶּה וָאָנָּה וְנִפְרָדוּ: אַךְ בְּכָל-זֹאת קָרְבוּ הַפְּרֻדּוֹת אִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ מְאֹד וְאִם אָמוֹר יֹאמַר אִישׁ לְקָרֵב אוֹתָן עוֹד יוֹתֵר לֹא יוּכָל: לָכֵן לֹא תִמְצָא יָדְךָ לַמַּיִם לִכְבּשׁ לוֹג מֵהֶם בּכֶלִי אֲשֶׁר נִגְרְעָה מִדָּתוֹ מִלּוֹג: וְזֶה לְךָ הָאוֹת, הִנֵּה שְׁפוֹפֶרֶת בַּרְזֶל וְסֶכֶר בַּרְזֶל מְכֻוָּן לְפִי חֲלָלָהּ: וָאֲמַלֵּא אֵת הַשְּׁפוֹפֶרֶת מַיִם עַד מִתַּחַת לְפִיהָ וָאֶתֵּן הַסֶּכֶר אֶל פִּיהָ וְאָמַרְתִּי לְתָקְעֵהוּ מַטָּה, וַיַּעַמְדוּ הַמַּיִם לְשָׂטָן לוֹ: וָאַךְ בַּפַּטִּישׁ עַל רֹאשׁ הַסֶּכֶר אוּלַי יִצְנַח, וְלֹא הִצְלָחְתִּי: וָאָבִיא אֵת הַשְּׁפוֹפֶרֶת תַּחַת מִכְבַּשׁ הַזֵּיתִים וְעַל הַסֶּכֶר שַׂמְתִּי מוּעָקָה בַּת מֵאָה כִכָּרִים אַךְ הַמַּיִם לֹא נִכְבָּשׁוּ וְלֹא פִנּוּ מָקוֹם לַסֶּכֶר: וַיְהִי כִגְבֹר עֲלֵיהֶם הַמּוּעָקָה מְאֹד וַיְפוֹצְצוּ אֵת הַשְּׁפוֹפֶרֶת וַיִּשָּׁפֵכוּ:


כג). דְּבַר אֹצֶל הַמּוּעָקָה מִפְּרֻדָּה לִפְרֻדָּה.

וְהַמַּיִם וְכָל-אֲשֶׁר בַּנּוֹזְלִים כִּי יָעִיק מַשָּׂא עַל אַחַת מִשִּׁכְבוֹת פְּרֻדּוֹתֵיהֶם, וְנֶאֶצְלָה הַמּוּעָקָה מִשִּׁכְבָה לְשִׁכְבָה וּמִפְּרֻדָּה לִפְרֻדָּה, אִם לְמַטָּה וְאִם לְמַעְלָה וְאִם לַצְּדָדִים: וְאַתָּה קַח לְךָ שְׁפוֹפֶרֶת מֵאָה שֶׁקֶל מַיִם מִדָּתָהּ וּפְתוּחָה מִשְּׁנֵי עֲבָרֶיהָ: וְשַׂמְתָּ לָהּ מִקָּצֶהָ הָאֶחָד דֶּלֶת סֹבֶבֶת עַל צִירָהּ וּזְרוֹעַ לַדֶּלֶת מֵהַצִּיר וְחוּצָה לוֹ וְתָלִיתָ בַזְּרוֹעַ מַשָּׂא מָאתַיִם שָׁקֶל: וְנִסְגְּרָה הַדֶּלֶת וְנֶהֶדְקָה עַל פִּי הַשּׁפוֹפֶרֶת מִלְּמַטָּה: וְשַׂמְתָּ מַיִם מִתּוֹךְ הַשְּׁפוֹפֶרֶת מִלְּמָעְלָה, וְלא יֵצְאוּ הַמַּיִם כִּי סָגְרָה עֲלֵיהֶם הַדֶּלֶת: וְשַׂמְתָּ מַשָּׂא עַל פְּנֵי הַמַּים, מַשָּׂא מֵאָה שְׁקָלִים, וְנִפְתְּחָה הַדֶּלֶת לְמַטָּה וְנִשְׁפְּכוּ הַמַּיִם אָרְצָה: אוֹת הוּא כִּי אָצְלוּ הַפְּרֻדּוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת אֵת הַמּוּעָקָה אֲשֶׁר שָׂם עֲלֵיהֶן הַמַּשָּׂא, וַתְּשִׂימוּהָ עַל רַעְיוֹתֵיהֶן אֲשֶׁר מִתַּחְתֵּיהֶן עַד בּוֹאָה אֶל הַדֶּלֶת וַתִּפְתַּח אוֹתָהּ (ציור ד'):

וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה, הֲלֹא תַגִּיד לִי אֲדוֹנִי לָמָה אָמַרְתָּ כִי אָשִׂים עַל הַזְּרוֹעַ מַשָּׂא מָאתַיִם שְׁקָלִים: הֲלֹא דֵי כֹחַ גַּם בְּמֵאָה שְׁקָלִים לַעֲמֹד בַּפֶּרֶץ מוּל מַשָּׂא כָמֹהוּ, וְאַתָּה הֲלֹא אַךְ מַשָּׂא מֵאָה שְׁקָלִים נָתַתָּ עַל פְּנֵי הַמָּיִם?:

וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה וְהַמַּיִם אֵיפֹה הֵם? הֲלֹא גַם לַמַּיִם מִשְׁקַל מֵאָה שָׁקֶל:


כד). דְּבַר אֹצֶל הַמּוּעָקָה הַצִּדָּה.

וַיּוֹסֶף הַמּוֹרֶה וַיֹּאמַר, עַתָּה רָאִיתָ אֵת הַלַּחַץ אֲשֶׁר הַפְּרֻדּוֹת לוֹחֲצוֹת אִשָּׁה אֵת רְעוּתָהּ מִלְּמַעְלָה לְמָטָּה: וְעַתָּה קַח לְךָ שְׁפוֹפֶרֶת אַחֶרֶת כְּמִדַּת הָרִאשׁוֹנָה, אֶפֶס כִּי סְתוּמָה הִיא מִלְּמַטָּה וּפֶתַח לָהּ בְּצִדָּהּ סָמוּךְ לְשׁוּלֶיהָ, וְעָשִׂיתָ דֶּלֶת לַפֶּתַח וּמַשָּׂא מָאתַיִם יִסְגְּרֶנָּה: וְהָיָה בְשִׂימְךָ מַיִם בְּתוֹךְ הַשְּׁפוֹפֶרֶת וְעָמְדוּ הַמַּיִם לֹא יֵצְאוּ הַחוּצָה: וְשַׂמְתָּ מַשָּׂא מֵאָה שֶׁקֶל עַל פְּנֵי הַמַּיִם, וְנִפְתְּחָה הַדֶּלֶת וְהַמַּיִם יֵצֵאוּ: אוֹת הוּא כִי נֶאֶצְלָה הַמּוּעָקָה מִלְּמַעְלָה הַצִּדָּה (ציור ה'):


כה). דְּבַר אֹצֶל הַמּוּעָקָה לְמָעְלָה.

עַתָּה קַח לְךָ שְׁפוֹפֶרֶת כְּפוּפָה כְמַרְאֵה הַחֵית בְּהָפְכְּךָ אוֹתוֹ עַל פְּנֵי גַּגּוֹ שְׁלשׁ מֵאוֹת שֶׁקֶל מַיִם מִדָּתָהּ: וְנָתַתָּ בָהּ מָאתַיִם שֶׁקֶל מָיִם וּמִלְּאוּ הַמַּיִם אֵת הַשְּׁפוֹפֶרֶת לְמַטָּה וְאֵת שְׁתֵּי זְרוֹעוֹתֶיהָ עַד הַחֵצִי: וְשַׂמְתָּ מַשָּׂא מֵאָה שֶׁקֶל עַל פְּנֵי עַמּוּד הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּזְרוֹעַ הַיְמָנִית, וְנָמַךְ הָעַמּוּד הַיְמָנִי עַד לְמַטָּה וְעָלָה לְעֻמָּתוֹ הָעַמּוּד הַשְּׂמָאלִי עַד פִּי הַשְּׁפוֹפֶרֶת: וְשַׁבְתָּ וְשַׂמְתָּ מַשָּׂא מֵאָה שְׁקָלִים עַל פְּנֵי הָעַמּוּד הַשְּׂמָאלִי, וְנָמַךְ הָעַמּוּד עַד הַחֵצִי וְעָלָה הָעַמּוּד הַיְמָנִי לְעֻמָּתוֹ אַף הוּא עַד הַחֵצִי: וְהָיְתָה קוֹמָה אֶחָת לִשְׁנֵי הָעַמּוּדִים מִזֶּה וּמִזֶּה: וְזֶה לְךָ הָאוֹת כִּי נֶאֶצְלָה הַמּוּעָקָה מִלְּמַעְלָה לְמַטָּה וַתֵּט הַצִּדָּה וַתָּשָׁב וַתַּהֲדֹף אֵת הַמַּיִם מִלְּמַטָּה לְמָעְלָה: וַיְהִי בְשִׂימְךָ הַמַּשָּׂא עַל הָעַמּוּד מִשְּׂמֹאל וַיְהִי מַשָּׂא מוּל מַשָּׂא וּמוּעָקָה לְעֻמַּת מוּעָקָה וַיָּשׁוּבוּ הַמַּיִם לְמִשְׁקָלְתָּם (ציור ו' (:

וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה הֲלֹא תַגִּיד לִי עַל מֶה עָלוּ הַמַּיִם בַּזְרוֹעַ מִשְּׂמֹאל בְּטֶרֶם שַׂמְתָּ הַמַּשָּׂא עַל הָעַמּוּד מִיָּמִין?: וַיַּעַן הַמּוֹרֶה וַיֹּאמַר הַגֵּד תַּגִּיד לִי בָרִאשׁוֹנָה אֵת הַדְּבָרִים אֲשֶׁר הוֹרֵיתִיךָ עַל דְּבַר עֲלוֹת הַמַּיִם בִּגְלַל הַמַּשָּׂא: וְהִגַּדְתָּ לִי אוֹתָם בַּמִּלִּים אֲשֶׁר תִּבְחַר לְךָ אַתָּה לְמַעַן אֵדַע כִּי בָאוּ אֲמָרַי בְּלִבֶּךָ:


כו). תּוֹסֶפֶת בֵּאוּר עַל דְּבַר עֲלוֹת הַמָּיִם.

וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה, דָּבָר כִּי יִשָּׂא מַשָּׂא עָלָיו וְהֵעִיק הַמַּשָּׂא עַל כֹּל פְּרֻדּוֹתָיו לְכָל-עֵבֶר: וְנִכְסְפוּ הַפְּרֻדּוֹת הָאֵלֶּה לִקְרוֹא דְרוֹר לְנַפְשָׁן וְלִבְרוֹחַ מִתַּחַת עֹל הַמּוּעָקָה: וְהָיָה אִם מֻצָּק הַדָּבָר וְנִקְשְׁרוּ הַפְּרֻדּוֹת אִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ בְּכֹחַ הַתַּאֲחִיזָה לֹא תוּכַלְנָה לִבְרֹחַ: אַךְ אִם נֹזֵל הַדָּבָר וְהָיוּ פְרֻדּוֹתָיו בְּנוֹת חוֹרִין אִשָּׁה אִשָּׁה לְנַפְשָׁהּ: וְהָיָה בִמְצוֹא לָהּ אַחַת מֵהֵנָּה מָקוֹם לְהִמָּלֵט מִן הַמּוּעָקָה וּבָרְחָה לְנַפְשָׁהּ וּבָאָה הָאַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ: וְנִמְלְטָה אַף הִיא וְנִמְלְטוּ לְנַפְשָׁן אַחַת אַחַת וְהָיוּ לְשֶׁטֶף מָיִם: וְהָלְכוּ הַמַּיִם בַּאֲשֶׁר יֵלֵכוּ, וְהָיָה בְּפָגְעָם בַּקִּיר וְחָסַם הַדֶּרֶךְ לִפְנֵיהֶם וְהָיְתָה לָהֶם הַמִּלְחָמָה מִפָּנִים וּמֵאָחוֹר: כִּי כֹבֶד הַמַּשָּׂא יִרְדְּפֵם מֵאֲחוֹרֵיהֶם וְחֹזֶק הַקִּיר יַעַצְרֵם מִלִּפְנֵיהֶם וְנִלְחַם כֹּבֶד הַמַּשָּׂא בְחֹזֶק הַקִּיר, וְהָיָה אִם כָּבֵד הַמַּשָּׂא וְנָפַל הַקִּיר וְאִם חָזַק הַקִּיר וְעָמַד הַמַּשָּׂא בִּמְקוֹמוֹ, וְקָמוּ הַמַּיִם וְנָשְׂאוּ עֻלָּם:

וְהַמַּיִם אֲשֶׁר בַּזְרוֹעַ הַיְמָנִית נֶאֶנְחוּ תַחַת הַמּוּעָקָה אֲשֶׁר שַׂמְתִּי עֲלֵיהֶם וַיֹּאמְרוּ לִבְרֹחַ: וַיֶּהֶדְפוּ מִפְּנֵיהֶם אֵת הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּשְּׁפוֹפֶרֶת מִתָּחַת, וַיָּבוֹאוּ הַמַּיִם אֶל קְצֵה הַשְּׁפוֹפֶרֶת וְהִנֵּה קִיר לִפְנֵיהֶם: וַיֹּאמְרוּ נַעֲלֶה נָא מָעְלָה וַיִּלָּחֶם בָּהֶם כֹּחַ הַכֹּבֶד וְלֹא נְתָנָם לַעֲלוֹת: וַיַּעֲמֹד הַמַּשָּׂא לָהֶם כִּי הָדַף אוֹתָם וַיַּכְרִיעַ כֹּבֶד הַמַּשָּׂא אֵת כֹּבֶד הַמַּיִם וַיַּעֲלוּ הַמַּיִם לְמָעְלָה: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה רָאֹה אֶרְאֶה בְנִי כִי נְבוּנוֹתָ, וְעַתָּה בִלְעָדַי מָצֹא תִמְצָא אֵת הַחִידָה אֲשֶׁר שָׁאַלְתָּ מִמֶּנִּי: וְָאָשִׂים אֶל לִבִּי וָאֶתְבּוֹנֵן וָאֹמַר, הֲלֹא מִשְׁקָל גַּם לִפְרֻדּוֹת הַמַּיִם וְהָיָה אֵיפוֹא מִשְׁקַל הַפְּרֻדּוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת לְמוּעָקָה עַל רַעְיוֹתֵיהֶן אֲשֶׁר מִתַּחַת לָהֶן: לָכֶן כַּאֲשֶׁר יִגְבַּהּ עַמּוּד הַמַּיִם כֵּן יִכְבַּד מִשְׁקָלוֹ, וְאִם עָמְדוּ הָעַמּוּדִים זֶה מוּל זֶה בְקוֹמָה אַחַת וְהָיָה מִשְׁקַל הָאֶחָד כְּמִשְׁקַל רֵעֵהוּ וְנָשְׂאוּ יַחַד בְּמֹאזְנָיִם:


כז). עַמּוּדֵי מַיִם שְׁנָיִם, שָוִים בְּקוֹמָה וְשׁוֹנִים בְּמִשְׁקָלָם.

וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה, כִּדְבָרֶיךָ כֵן הוּא, מִשְׁקַל הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּזְּרֹעַ הָאַחַת יָרִים אֵת הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּזְּרֹעַ הַשְּׁנִיָּה: וְהָיָה בִהְיוֹת מִשְׁקַל אֵלֶּה כְמִשְׁקַל אֵלֶּה וְנִצְּבוּ הָעַמּוּדִים זֶה מוּל זֶה תַחַת קַו הַמֹּאזְנָיִם: אַךְ עוֹד לַדָּבָר מִלִּים, וְאַתָּה בִּין בַּמַרְאֶה אֲשֶׁר אַרְאֶךָ: וַיִּקַּח הַמּוֹרֶה שְׁפוֹפֶרֶת כְּפוּפָה אַחֶרֶת וְרֹחַב חֲלַל הַזְּרוֹעַ מִיָּמִין פִּי שְׁנַיִם מֵרֹחַב הֶחָלָל בַּזְּרוֹעַ מִשְּׂמֹאל: וּמִדַּת כֻּלָּהּ אַרְבַּע מֵאוֹת שְׁקָלִים, מָאתַיִם מִיָּמִין מֵאָה מִתָּחַת וּמֵאָה מִשְּׂמֹאל: וַיְהִי בְתֵת הַמּוֹרֶה מַיִם בַּזְּרֹעַ הַיְמָנִית וַיְמַהֲרוּ וַיָּפוּצוּ אֶל תּוֹךְ הַשְּׁפוֹפֶרֶת מִלְּמַטָּה: וַיַּעֲלוּ תוֹךְ הַזְּרֹעַ מִשְּׂמֹאל וַיִּהְיוּ הַמַּיִם בַּשְּׁפוֹפֶרֶת עַמּוּד מִזֶּה וְעַמּוּד מִזֶּה וְגֹבַהּ אֶחָד לָהֵמָּה: וַיָּשֶׂם הַמּוֹרֶה פָנָיו אֵלַי וַיֹּאמֶר, מָה אַתָּה רֹאֶה בְנִי?: וָאֹמַר שְׁנֵי עַמּוּדֵי מַיִם אֲנִי רֹאֶה, קוֹמָה אַחַת לָהֶם, וָעֳבִי הָאֶחָד פִּי שְׁנַיִם מֵעֳבִי רֵעֵהוּ: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה הֲיָדַעְתָּ בְנִי כִי אַף מִשְׁקַל הָאֶחָד כִּפְלַיִם מִמִּשְׁקַל רֵעֵהוּ? וָאֹמַר יָדַעְתִּי אֲדוֹנִי: וַיּוֹסֶף הַמּוֹרֶה וַיֹּאמַר, וְאַתָּה הֲלֹא הִגַּדְתָּ לִי כִי עַל כֵּן קוֹמָה אַחַת לִשְׁנֵי הָעַמּוּדִים יַעַן מִשְׁקַל אֶחָד לִשְׁנֵיהֶם: וְעַתָּה הֲלֹא עֵינֶיךָ הָרוֹאוֹת שְׁנֵי עַמּוּדֵי מַיִם מִשְׁקָלָם שׁוֹנֶה וְקוֹמָתָם אֶחָת (ציור י"ז (:

וְאֶעֶרְכָה עוֹד זֹאת לְפָנֶיךָ: הִנֵּה נָתַתִּי עַל רֹאשׁ הָעַמּוּד הֶעָבֶה מַשָּׂא מָאתַיִם שָׁקֶל, וּמֵאָה שְׁקָלִים נָתַתִּי עַל רֹאשׁ הָעַמּוּד הַדַּק, וְעָמְדּו הַמִּשְׁקָלִים מְאֻזָּנִים אִישׁ לִקְרַאת רֵעֵהוּ: וַהֲסִירוֹתִי מַשָּׂא שֶׁקֶל אֶחָד מִן הַמָּאתַיִם וְהָשְׁפַּל גֹּבַהּ הָעַמּוּד מִשְּׂמֹאל וְגָבַהּ לְמוּלוֹ עַמּוּד מִיָּמִין, לֵאמֹר הַכְרֵעַ הִכְרִיעוּ מְאַת הַשֶּׁקֶל אֵת הַמָּאתַיִם חֲסֵרֵי הָאֶחָד: הֲלֹא יִפָּלֵא בְעֵינֶיךָ אֵיכָה יָנִיס אֶחָד אֵת הַשְּׁנָיִם?:


כח). חֹק ישֶׁר פְּנֵי הַמָּיִם.

וָאֶשְׁתּוֹמֵם עַל הַמַּרְאֶה וָאָשִׂים אֶל לִבִּי וְלֹא מָצָאתִי מַעֲנֶה: וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה הִקְשֵׁיתָ לִשְׁאֹל אֲדוֹנִי, חִידָה הִיא וְאַתָּה הַגִּידֶנָּה לִי: וַיַּעַן הַמּוֹרֶה וַיֹּאמַר, אָכֵן חִידָה הִיא וּתְהִי לְחִידָה לְךָ עַד עֵת מוֹעֵד כִּי תֶּרֶב חָכְמָה: וְעַתָּה יִקְשֶׁה מִמְּךָ הַדָּבָר לַהֲבִינוֹ וְהָיָה לְךָ לְחֹק: וְיָדַעְתָּ כִּי חֹק הוּא לַנּוֹזְלִים לְאַזֵּן פְּנֵיהֶם תָּמִיד, לֵאמֹר יַשֵּׁר יְיַשְּׁרוּ שִׁטְחָם לְמַעְלָה לָקֳבֵל קַו הַמֹּאזְנָיִם: וּבָחַנְתָּ אֵת הַדָּבָר הַזֶּה בִתְלוֹתְךָ קַו הָאֲנָךְ לְמַעְלָה מִמַּרְאָה שֹׁכֶבֶת: וְהָיָה אִם תִּהְיֶה שִׁכְבַת הַמַּרְאָה מְאֻזָּנָה וְנִרְאָה לְךָ קַו הָאֲנָךְ בְּתוֹכָהּ יָשָׁר לְמַטָּה: וְאִם מֻטָּה תִהְיֶה הַמַּרְאָה מְעַט וְנִרְאָה לְךָ גַּם קַו הָאֲנָךְ בְּתוֹכָהּ נוֹטֶה הַצִּדָּה: אַךְ בִּתְלוֹתְךָ קַו הָאֲנָךְ עַל פְּנֵי שֶׁטַח הַמַּיִם וְנִרְאָה לְךָ הַקַּו בְּתוֹכָהּ יָשָׁר לְמַטָּה תָמִיד:

וְהָיָה בְתִתְּךָ מַיִם בְּכֶלִי לֹא יִצָּבְרוּ לְעֵבֶר אֶחָד כְּצִבּוּר הַחוֹל, אַךְ רָקוֹעַ יִתְרַקְּעוּ עַל פְּנֵי כָל-הַכֶּלִי וְהִשְׁווּ פְנֵיהֶם וְהִתְאַזָּנוּ: וּכְמִשְׁפַּט הַכֶּלִי הָאֶחָד כֵּן מִשְׁפַּט כֵּלִים רַבִּים אֲשֶׁר יְחֻבְּרוּ יַחַד בִּשְׁפוֹפֶרֶת: כִּי אִם שׂוֹם תָּשִׂים מַיִם בַּכֶּלִי הָאֶחָד וְעָלוּ וּבָאוּ גַם בִּשְׁאָר הַכֵּלִים: אִם שָׁוִים יִהְיוּ הַכֵּלִים, וְאִם כֵּלִים מִכֵּלִים שׁוֹנִים יִהְיוּ בַחֲלָלָם וּבְתַבְנִיתָם, הַמַּיִם יָבֹאוּ תָמִיד מֵהַכֶּלִי הָאֶחָד אֶל כָּל-הַכֵּלִים וְהָיְתָה קוֹמָתָם אֶחָת בְּכֹל הַכֵּלִים הָאֵלֶּה כַּמַּרְאֶה אֲשֶׁר תִּרְאֶה בָזֶה (ציור ח'):


כט). פֶּלֶס הַמַּיִם אוֹ הַמַּאֲזֵנָה

וַיְהִי הַחֹק הַזֶּה לַחֲכָמִים לְמַסַּד מַעֲשֵׂה “פֶלֶס הַמָּיִם”: וְזֶה דְבַר פֶּלֶס הַמַּיִם, כִּי יִבְנֶה אִישׁ בַּיִת אוֹ חוֹמָה וְשָׂם לִבּוֹ לְאַנֵּךְ אֵת הַקִּירוֹת: לֵאמֹר יַשֵּׁר יְיַשֵּׁר אֵת הַקִּירוֹת כִּי יַעַמְדוּ הָכֵן לֹא יִטּוּ לֹא לִפְנֵיהֶם וְלֹא לַאֲחוֹרֵיהֶם כִּי אִם יִטּוּ וּמָעֲדוּ וְנָפְלוּ תַחְתֵּיהֶם: וְהָיָה לוֹ הָאֲנָךְ לְמִבְחָן לְיַשֵּׁר עַל פִּיהוּ אֵת מַצַּב הַחוֹמוֹת: עָמֹד יַעֲמֹד עַל הַחוֹמָה וְהוֹרִיד עַל פָּנֶיהָ אֵת חֶבֶל הָאֲנָךְ וְהָיָה אִם יְשָׁרָה הִיא וְהִקְבִּילָה אֶל הַחֶבֶל: וְאִם נְטוּיָה הִיא לְפָנֶיהָ וְקָרְבָה הַחוֹמָה אֶל הַחֶבֶל לְמָעְלָה וְרָחֲקָה מִמֶּנּוּ לְמָטָּה: וְאִם נָטְתָה לַאֲחוֹרֶיהָ וְרָחֲקָה הַחוֹמָה מֵעַל הַחֶבֶל לְמָעְלָה וְקָרְבָה אֵלָיו לְמָטָּה:

וְאִישׁ כִּי יְפַלֵּס נְתִיב לַמְּסִלָּה אוֹ לְאַמַּת הַמַּיִם, וְשָׂם לִבּוֹ לָדַעַת אֵת יֶשֶׁר הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה בוֹ אֵת מְלַאכְתּוֹ: אִם מְאֻזָּן הוּא אוֹ מֻטֶּה, כְּלַפֵּי מַעְלָה אוֹ כְלַפֵּי מַטָּה: וְהָיָה לוֹ פֶלֶס הַמַּיִם לְמִבְחָן, וְזֶה מַעֲשֵׂה הַפֶּלֶס:

שְׁפוֹפֶרֶת יְשָׁרָה אֲשֶׁר שְׁתֵּי זְרוֹעוֹת לָהּ לִשְׁנֵי קְצוֹתֶיהָ כְּתַבְנִית הַשְּׁפוֹפֶרֶת אֲשֶׁר רָאִיתָ, וּמַיִם בְּתוֹכָהּ עַד חֲצִי הַזְּרוֹעוֹת מִזֶּה וּמִזֶּה: וְהִנִּיחַ הָאָמָן אֵת הַשְּׁפוֹפֶרֶת עַל פְּנֵי הַמָּקוֹם וְרָאָה וְהִנֵּה קוֹמָה אֶחָת לִשְׁנֵי הָעַמּוּדִים אֲשֶׁר בַּזְרוֹעוֹת וְיָדַע כִּי מְאֻזָּן הַמָּקוֹם: וְאִם יִשְׁפַּל הָאֶחָד וְגָבַהּ הַשֵּׁנִי וְיָדַע כִּי מֻטֶּה הַמָּקוֹם שׁוֹפֵעַ וְעוֹלֶה מוּל הָעַמּוּד הַשָּׁפֵל אוֹ שׁוֹפֵעַ וְיוֹרֵד מוּל הָעַמּוּד הַגָּבוֹהַּ (ציור ט'):


ל). חֹק מִשְקֹלֶת הַמָּיִם

וְעַתָּה אַחֲרֵי אֲשֶׁר יָדַעְתָּ חֹק יֹשֶר פְּנֵי הַמַּיִם וְרָאִיתָ כִי עַמּוּד דַּק כְּחוּט הַשַּׂעֲרָה יָשִׂים מִשְׁקָל לְרֵעֵהוּ אֲשֶׁר עָבְיוֹ כִמְנוֹר אֹרְגִים: הֲלֹא תִפָּקַחְנָה עֵינֶיךָ לִרְאוֹת כִּי לֹא תֵעָרֵךְ מִשְׁקֹלֶת הַמַּיִם מַשָּׂא מוּל מַשָּׂא אַךְ גֹּבַהּ מוּל גֹּבַהּ יֵעָרֵךְ: לֵאמֹר אִם הַשְׁפֵּל תַשְׁפִּיל אַחַד הָעַמּוּדִים מְלֹא אֶצְבָּע, וְהָיָה אִם גָּבַהּ רֵעֵהוּ לְמוּלוֹ אַף הוּא אֶצְבַּע וְהָיָה כֹחַ הַיּוֹרֵד כְּכֹחַ הָעוֹלֶה: אַךְ אִם אֶצְבָּעַיִם יִגְבַּהּ וְשָׁפַל כֹּחַ הַיּוֹרֵד מֵעַל כֹּחַ הָעוֹלֶה פִי שְׁנַיִם: וְאִם חֲצִי הָאֶצְבַּע יִגְבַּהּ וְנִגְרַע מִכֹּחַ הַיּוֹרֵד מוּל כֹּחַ הָעוֹלֶה מַחֲצִיתוֹ: וְזֶה מִשְׁפַּט הַשְּׁפוֹפֶרֶת אֲשֶׁר זְרוֹעוֹת שׁוֹנוֹת לָהּ, כִּי יִרְחַב פִּי הָאַחַת אֶצְבַּע מְרֻבָּעָהּ וְרָחַב פִּי רְעוּתָהּ אֶצְבָּעַיִם: וְהָיָה בְשִׂימְךָ מַשָּׂא בְּפִי הַזְּרוֹעַ הַצָּרָה וְהִשְׁפִּילָה אֵת הָעַמּוּד מְלֹא אֶצְבַּע, וּבָאוּ מַיִם כְּמִדַּת אֶצְבַּע מְעֻקֶּבֶת בְּתוֹךְ הַזְּרוֹעַ הָרְחָבָה וְעָלוּ אֶל פִּיהָ וְהִתְרַקְּעוּ עַל פְּנֵי כָל-הָעַמּוּד וְהוֹסִיפוּ עַל גֹּבַהּ הָעַמּוּד אַךְ חֲצִי הָאֶצְבַּע: וְכִי יִרְחַב פִּי הַזְרוֹעַ הָרְחָבָה מִפִּי רְעוּתָהּ מֵאָה פְעָמִים וְנוֹסַף גֹּבַהּ לְעַמּוּד הַמַּיִם אֲשֶׁר בְּתוֹכָהּ אַךְ אֶחָד מִמֵּאָה בָאֶצְבַּע: וְאִם אָמֹר תֹּאמַר לְהַשְׁפִּיל אֵת הָעַמּוּד וְהָיְתָה קוֹמָתוֹ כְבָרִאשׁוֹנָה וְהִשְׁפַּלְתּוֹ מֵאִית הָאֶצְבַּע וְגָבַהּ הָעַמּוּד לְמוּלוֹ אֶצְבָּע: וְרָאוּ עֵינֶיךָ אֵיפוֹא כִי בְהַשְׁפִּילְךָ אֵת הָעַמּוּד הַדַּק הַרְבֵּה וְגָבַהּ הָעַמּוּד הֶעָבֶה מְעָט, וּבְהַשְׁפִּילְךָ אֵת הָעַמּוּד הֶעָבֶה מְעַט וְגָבַהּ הָעַמּוּד הַדַּק הַרְבֵּה: לָכֵן הֶרֶב תֶּרֶב אֱזוֹר כֹּחַ לְהַשְׁפִּיל הָעַמּוּד הֶעָבֶה מֵאֲשֶׁר אָזַרְתָּ לְמַעַן הַשְׁפִּיל אֵת הָעַמּוּד הַדַּק: וְהִרְבִּיתָ אֱזוֹר כֹּחַ לְפִי אֲשֶׁר יִרְחַב פִּי הָעַמּוּד הֶעָבֶה מִפִּי הָעַמּוּד הַדַּק: לָכֵן יֵאָמֵר, מִשְׁקֹלֶת הַמַּשָּׂאוֹת עַל פְּנֵי שְׁנֵי עַמּוּדֵי מַיִם מְחֻבָּרִים, לְפִי עֵרֶךְ רֹחַב פִּי הָעַמּוּד הָאֶחָד מוּל רֹחַב פִּי רֵעֵהוּ תֵעָרֵךְ:


לא). מִכְבַּשׁ הַמָּיִם

וְהַחֹק הַזֶּה הָיֹה הָיָה לְעֵינַיִם לִבְרָמָה הֶחָכָם לְהָכִין עַל פִּיהוּ אֵת מִכְבַּשׁ הַמַּיִם כְּתַבְנִיתוֹ אֲשֶׁר אַתָּה מָרְאֶה בָזֶה (ציור י'):

וְזֶה מַעֲשֶׂה הַמִכְבָּשׁ: שְׁנֵי כְלֵי בַרְזֶל יְחֻבְּרוּ יַחַד בִּשְׁפוֹפֶרֶת בַּרְזֶל: וּשְׁנֵי הַכֵּלִים סְגוּרִים וּמְסֻגָּרִים מִכָּל-עֵבֶר זוּלָתִי שְׁנֵי חוֹרִים נְקוּבִים בְּמִכְסֵיהֶם לְמָעְלָה חוֹר לָאֶחָד חוֹר לָאֶחָד: וּבֵית חֲלַל הַחוֹר הָאֶחָד פִּי מֵאָה מֵהַחוֹר הַשֵּׁנִי: וְעָשִׂיתָ לְךָ שְׁנֵי סִכְרֵי בַרְזֶל סֶכֶר לַחוֹר סֶכֶר לַחוֹר, לְפִי גֹדֶל הַחוֹר כֵּן יִהְיֶה עֹבִי הַסֶּכֶר: וְעָלָה וְיָרַד הַסֶּכֶר בְּחוֹרוֹ וְלֹא יִהְיֶה רֶוַח בֵּינוֹ וּבֵין קִירוֹת הַחוֹר: וְעָשִׂיתָ לַסֶּכֶר הֶעָבֶה טַבְלַת-בַּרְזֶל וְשַׂמְתָּ אוֹתָהּ עַל רֹאשׁוֹ: וּמִשְׁנֵי עֶבְרֵי הַכֶּלִי בַעַל הַחוֹר הַגָּדוֹל, שְׁנֵי עַמּוּדֵי בַרְזֶל חֲזָקִים מְאֹד: וְחִבַּרְתָּ אוֹתָם לְמָעְלָה בְקוֹרַת בַּרְזֶל וְחִבַּרְתָּ אֶל הַקּוֹרָה מִתַּחְתֶּיהָ טַבְלַת בַּרְזֶל כַּטַּבְלָה הָרִאשׁוֹנָה אֲשֶׁר שַׂמְתָּ עַל רֹאשׁ הַסֶּכֶר: וְנָתַתָּ אֵת הַדָּבָר אֲשֶׁר תֹּאמַר לְכָבְשֵׁהוּ בֵינוֹת לִשְׁתֵּי הַטַּבְלוֹת: וְעָשִׂיתָ לַכֶּלִי הַשֵּׁנִי עַמּוּד בַּרְזֶל אֶחָד וְשַׂמְתָּ אוֹתוֹ בְצַד הַכֶּלִי: וְשַׂמְתָּ לָעַמּוּד זְרוֹעַ בַּרְזֶל אֲרוּכָה וְחִבַּרְתָּ אוֹתָהּ אֵלָיו בְּצִיר וְעָבְרָה הַזְּרוֹעַ עַל פְּנֵי הַסֶּכֶר וְחִבַּרְתָּ אוֹתָהּ בְּצִיר גַּם אֶל הַסֶּכֶר: וְאָרְכָה הַזְרוֹעַ וְיָצְאָה מִן הַכֶּלִי וָהָלְאָה וְעָשִׂיתָ בֵּית יָד בִּקְצֵה הַזְּרוֹעַ: וְהָיָה בְהַשְׁפִּילְךָ אֵת הַזְּרוֹעַ וְהוֹרִידָה עִמָּה אֵת הַסֶּכֶר אֶל תּוֹךְ הַכֶּלִי, וּבַהֲרִימְךָ אוֹתָהּ וְהֵרִימָה אֵת הַסֶּכֶר: וְעַתָּה הָרֵם תָּרִים אֵת הַסֶּכֶר הַזֶּה וּמִלֵּאתָ אֵת הַכֵּלִים מַיִם וְהִשְׁפַּלְתָּ אֵת הַזְּרוֹעַ: וְנִתְקַע קְצֵה הַסֶּכֶר הַדַּק אֶל תּוֹךְ הַכֶּלִי אֶל הַמַּיִם וְגֵרֵשׁ מִפָּנָיו מַיִם כְּמִדַּת קָצֵהוּ אֲשֶׁר טָבַל בַּמַּיִם: וְעָלוּ וּבָאוּ הַמַּיִם הַנִּגְרָשִׁים בַּכֶּלִי הַשֵּׁנִי וְהֵרִימוּ אֵת הַסֶּכֶר הֶעָבֶה וְעָלְתָה עִמּוֹ הַטַּבְלָה: בְּכֹחַ קָטֹן תִּתְקַע אֵת הַסֶּכֶר הַדַּק אֶל תּוֹךְ הַכֶּלִי, וּבְכֹחַ גָּדוֹל פִּי מֵאָה יַעֲלֶה הַסֶּכֶר הַשֵּׁנִי לְעֻמָּתוֹ וְכָבַשׁ אֵת הַדָּבָר אֲשֶׁר שַׂמְתָּ בֵין שְׁתֵּי הַטַּבְלוֹת (ציור י"א):


לב). מוּעֶקֶת הַנּוֹזְלִים מֵהֶם וּבָהֶם.

יֵשׁ דְּבָרִים אֲשֶׁר לֹא יֶחְדַּל אִישׁ-דַּעַת מֵהֲפֹךְ בָּהֶם תָּמִיד, וְכַאֲשֶׁר יוֹסִיף לַהֲפֹךְ בָּם כֵּן יוֹסִיף דַּעַת: וְהָיָה דְבַר מוּעֶקֶת הַמַּיִם כְּאֶחָד מֵהֶם, בְּדַבְּרֵנוּ עַל אוֹדוֹת הַמּוּעָקָה הַבָּאָה לַנּוֹזְלִים מִחוּצָה לָהֶם וְזָכַרְנוּ גַם הַמּוּעָקָה הַבָּאָה לָהֶם מֵהֶם: וְעַתָּה נוֹסִיפָה וְנֶהְגֶּה בַדָּבָר הַזֶּה, וְאַתָּה אַל תָּקוּץ בַּדְּבָרִים הָאֵלֶּה כִי מוֹצְאֵיהֶם מָצָא חָכְמָה:

כִּי יַעַמְדוּ מַיִם בְּכֶלִי אוֹ בְגֶבֶא, וְהֵעִיקָה הַשִּׁכְבָה הָעֶלְיוֹנָה עַל הַשִּׁכְבָה אֲשֶׁר תַּחְתֶּיהָ וּשְׁתֵּיהֶן עַל הַשְּׁלִישִׁית וּשְׁלָשְׁתָּן עַל הָרְבִיעִית: וְכָל-הַשִּׁכְבוֹת יַחַד תְּעִיקֶנָה עַל הַשִּׁכְבָה הַתַּחְתּוֹנָה: וְהָיָה כִרְבוֹת עֹמֶק הַמַּיִם וְרָבְתָה גַם הַמּוּעָקַה: וּבָחַנְתָּ הַדָּבָר וְרָאִיתָ בְעֵינֶיךָ בִהְיוֹתְךָ בָאֳנִיָּה בְלֶב-יָם וְלָקַחְתָּ לְךָ בַקְבּוּק אֶחָד וּמִלֵּאתָ אוֹתוֹ מַיִם עַד שְׁלשֶׁת רְבָעָיו: וּפִקַּקְתָּ אוֹתוֹ בְּפֶקֶק אָפוּץ הֵיטֵב וְקָשַׁרְתָּ בְצַוָּארוֹ חֶבֶל אָרוּךְ: וְהִשְׁקַעְתָּ אֵת הַבַּקְבּוּק בַּמְּצוּלָה וְשַׁבְתָּ וְהוֹצֵאתָ אוֹתוֹ בַחֶבֶל וְרָאִיתָ כִי צָנַח הַפֶּקֶק אֶל תּוֹךְ הַבַּקְבּוּק וְהַבַּקְבּוּק מָלֵא מָיִם: כִּי כֹבֶד הַמַּיִם אֲשֶׁר מִמַּעַל לוֹ דְחָפוֹ אֶל הֶחָלָל הַפָּנוּי וַיִּתְקָעֵהוּ:

וּכְהָעִיק הַמַּיִם תַּחְתֵּיהֶם כֵּן יָעִיקוּ לְצִדֵּיהֶם: וְזֶה לְךָ הָאוֹת, מַלֵּא לְךָ כֶּלִי אֶחָד מַיִם עַד פִּיהוּ וְנִקַּבְתָּ חוֹר בְּקִיר הַכֶּלִי קָרוֹב לְפִיהוּ: וְהֵעִיקוּ שִׁכְבוֹת הַמַּיִם הָעֶלְיוֹנוֹת עַל הַשִּׁכְבָה אֲשֶׁר לְמוּל הַחוֹר וְנֶאֶצְלָה הַמּוּעָקָה הַצִּדָּה: וְיָצְאָה הַשִּׁכְבָה הַזֹּאת דֶרֶךְ הַחוֹר וּבָאוּ בִמְקוֹמָה הַשִּׁכְבוֹת אֲשֶׁר מִמַּעַל לָהּ: וְיָצְאוּ אַף הֵן אַחֲרֶיהָ שִׁכְבָה אַחֲרֵי שִׁכְבָה, עַד הַשִּׁכְבָה הָעֶלְיוֹנָה: וְהָיָה בְצֵאת הַמַּיִם דֶּרֶךְ הַחוֹר הַזֶּה וְנָזְלוּ וְלֹא בְכֹחַ גָּדוֹל כִּי מְעַטָּה הַמּוּעָקָה אֲשֶׁר עֲלֵיהֶם: אַף כַּאֲשֶׁר יוֹסִיפוּ הַמַּיִם לָצֵאת כֵּן יִרֶף כֹּחַ הַזִּנּוּק: כִּי כְּחֹסֶר גֹּבַהּ הַמַּיִם כֵּן תֶּחְסַר הַמּוּעָקָה הָלוֹךְ וְחָסוֹר עַד כְּלוֹת הַמָּיִם:

וּכְהָעִיק פְּרֻדּוֹת הַמַּיִם אֵלֶּה עַל אֵלֶּה הַצִּדָּה כֵן תְּעִיקֶנָה גַם לְמָעְלָה: וְלָקַחְתָּ לְךָ שְׁפוֹפֶרֶת זְכוּכִית מְפֻלָּשָׁה וְעָשִׂיתָ לָהּ שׁוּלֵי פַּח בַּרְזֶל דַּק וְלֹא יְחֻבְּרוּ אֵלֶיהָ: וְעָשִׂיתָ לַשּׁוּלַיִם קֶרֶס אֶחָד בַּתָּוֶךְ מִבַּיִת, וְקָשַׁרְתָּ בוֹ חוּט חָזָק וְהַעֲבַרְתָּ אֵת הַחוּט דֶּרֶךְ הַשְּׁפוֹפֶרֶת וְיָצָא אֶל פִּיהָ לְמָעְלָה: וְאָחַזְתָּ בַחוּט וְסָגְרוּ הַשּׁוּלַיִם אֵת פִּי הַשְּׁפוֹפֶרֶת מִתַּחַת סָגוֹר הֵיטֵב, וְשַׂמְתָּ כָּכָה אֵת הַשְּׁפוֹפֶרֶת בְּתוֹךְ כְּלִי הַמָּיִם: וְהָיָה בַהֲנִיחֲךָ אֵת הַחוּט מִיָּדְךָ לֹא יִפֹּול הַפַּח כִּי הָעֵק יָעִיקוּ מֵי הַכֶּלִי אֲשֶׁר מִסָּבִיב לַשְּׁפוֹפֶרֶת עַל הַמַּיִם אֲשֶׁר מִתַּחְתֵּיהֶם: וְנִכְסְפוּ הַמַּיִם הָאֵלֶּה לַעֲלוֹת אֶל תּוֹךְ הַשְּׁפוֹפֶרֶת וּפָגְעוּ בַפָּח וְלָחֲצוּ אוֹתוֹ אֶל פִּי הַשְּׁפוֹפֶרֶת לְמָעְלָה: וְעַתָּה קַח לְךָ מַיִם צְבוּעִים לְמַעַן תִּבְחַן בֵּינָם וּבֵין הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּכֶּלִי וְנָתַתָּ אוֹתָם אֶל תּוֹךְ הַשְּׁפוֹפֶרֶת מְעַט מְעָט: וְהָיָה בְטֶרֶם יִקְרְבוּ אֶל גֹּבַהּ הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּכֶּלִי לֹא תֶחְדַּל הַמּוּעָקָה וְלֹא יִפָּרְדוּ הַשּׁוּלַיִם מֵהַשְּׁפוֹפֶרֶת: אַךְ בִּקְרֹוב גָּבְהָם אֶל פְּנֵי מֵי הַכֶּלִי וְשָׂמוּ מִשְׁקָל אֵלֶּה לְאֵלֶּה, וְחָדְלָה הַמּוּעָקָה וְנָפְלוּ הַשּׁוּלַיִם אָרְצָה: וְהִגִּיד לְךָ הָאוֹת הַזֶּה כִּי בְהָעִיק הַמַּיִם תַּחְתֵּיהֶם וְעָלְתָה הַמּוּעָקָה אַף לְמָעְלָה (ציור י"ב):


לג). דְּבַר כֹּחַ הַסֵּבֶל אֲשֶׁר לַמָּיִם.

וְעַתָּה רָאֹה רָאִיתָ כִי בִהְיוֹת הַמּוּעָקָה עַל הַמַּיִם וְנָשְׂאוּ פַח בַּרְזֶל עֲלֵיהֶם, וּבְסוּר מֵהֶם הַמּוּעָקָה וְצָלַל הַפַּח אָרְצָה: וְאָמַרְתָּ בִלְבָבְךָ נָשְׁתָה גְבוּרַת הַמַּיִם אֵין שִׁלְטוֹן לָהֶם עַל הַבַּרְזֶל: וְיָדַעְתָּ כִי מִשְׁגֶּה הוּא, יַד הַמַּיִם הוֹיָה בְכָל-דָּבָר אֲשֶׁר יוּבָא בָהֶם וְנָשְׂאוּ אוֹתוֹ מָעְלָה: וְהַדָּבָר אֲשֶׁר תִּקְצַר יָדָם לַהֲרִימוֹ הָקֵל יָקֵלּוּ אֵת מִשְׁקָלוֹ כְמִשְׁפַּט הַמִּשְׁקָל הַקָּטָן בְּכַף הַמּאזְנַיִם לְעֻמַּת מַשָּׂא גָדוֹל מִמֶּנוּ מִמּוּלוֹ: וְזֶה לְךָ הָאוֹת, לָקוֹחַ עַמּוּד בַּרְזֶל רָבוּעַ אֶצְבָּע עַל אֶצְבָּע בְּרוֹם עֶשֶׂר אֶצְבָּעוֹת וְתָלִיתָ אוֹתוֹ בַחֶבֶל בְּמֹאזְנַיִם מִקָּצֶה מִזֶּה: וְתָלִיתָ אַבְנֵי מִשְׁקָל לְמוּלוֹ מִקָּצֶה מִזֶּה, וְהָיָה מִשְׁקָלוֹ חָמֵשׁ וְשִׁבְעִים גֵּרָה: וְהַעֲמַדְתָּ מִתַּחַת לָעַמּוּד כֶּלִי אֲשֶׁר תַּעֲלֶינָה שְׂפָתָיו לְמַעְלָה מֵרֹאשׁ הָעַמּוּד וּמִלֵּאתָ אֵת הַכֶּלִי מַיִם עַד פִּיהוּ: וְהִנֵּה כָרֹעַ כָּרְעוּ אַבְנֵי הַמִּשְׁקָל תַּחְתֵּיהֶן וְהָעַמּוּד הֵרוֹם נָרוֹם לְמָעְלָה, וְיָדַעְתָּ כִי הוּקַל הַבַּרְזֶל: וְהָיָה כִי תֹאבֶה לָדַעַת כַּמָּה נִגְרַע מִמִּשְׁקָלוֹ וַהֲסִירוֹתָ מֵאַבְנֵי הַמִּשְׁקָל גֵּרָה גֵּרָה וְהָיָה בַהֲסִירְךָ עֶשֶׂר גֵּרוֹת, וְשָׁבָה נֶפֶשׁ הַמֹּאזְנַיִם וְנִצְּבָה הָכֵן: כִּי נִגְרַע מִמִּשְׁקַל הַבַּרְזֶל עֶשֶׂר גֵּרוֹת, לֵאמֹר אֶחָד אָחוּז מִשִּׁבְעָה וָחֵצִי בְמַשָּׂאוֹ: וְעַתָּה הַגִּידָה נָא לִי אָנָה הָלְכוּ עֶשֶׂר הַגֵּרוֹת הָאֵלֶּה: הֵן לֹא נִגְרַע מֵעֶצֶם הַבַּרְזֶל מְאוּמָה, כִּי בְשׁוּבְךָ וְהוֹצֵאתָ אֵת הָעַמּוּד מֵהַמַּיִם וְשָׁקַלְתָּ אוֹתוֹ בֵין הַשָּׁמַיִם וּבֵין הָאָרֶץ, וְהָיָה מַשָּׂאוֹ חָמֵשׁ וְשִׁבְעִים גֵּרָה כְבָרִאשׁוֹנָה: אֵין זֹאת כִּי אִם יַד הַמַּיִם הָיְתָה בַבַּרְזֶל לְהָקֵל מַשָּׂאוֹ: וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה הֲלֹא תַגִּיד לִי מָה-הַקִּצְבָה אֲשֶׁר שָׂמוּ לָהֶם הַמַּיִם כִּי גָרְעוּ מִמִּשְׁקַל הַבַּרְזֶל אֶחָד אָחוּז מִשִּׁבְעָה וָחֵצִי בְמַשָּׂאוֹ?: מַדּוּעַ לֹא הֶעֱדִיפוּ עָלֶיהָ וְלֹא הֶחֱסִירוּ מִמֶּנָּה:

וַיֹּאמַר הַמּוֹרֶה זֶה מִשְׁקַל הַמַּיִם אֲשֶׁר גֵּרֵשׁ הָעַמּוּד מִפָּנָיו בְּבוֹאוֹ בְתוֹכָם אֶחָד אָחוּז מִשִּׁבְעָה וָחֵצִי בְמַשָּׂאוֹ הוּא: כִּי נוֹס נָסוּ הַמַּיִם בְּבוֹא הָעַמּוּד בְּתוֹכָם וַיִּטּוּ הַצִּדָּה לְמַעַן פַּנוֹת מָקוֹם לְפָנָיו, וַיְהִי מִשְׁקַל הַמַּיִם אֲשֶׁר נָסּוּ מִפָּנָיו עֶשֶׂר גֵּרוֹת: וְאִם לֹא תַאֲמִין לִי וְעָשִׂיתָ לְךָ כְלִי נְחשֶׁת וּמַדּוֹתָ בֵּית חֲלָלוֹ בְמִדַּת הָעַמּוּד לְגָבְהוֹ וְעָבְיוֹ, לֵאמֹר אֶצְבָּע עַל אֶצְבָּע בְּרוֹם אֶצְבָּעוֹת עֶשֶׂר: וּמִלֵּאתָ אוֹתוֹ מַיִם, וְשָׁקַלְתָּ אֵת הַמַּיִם וּמָצָאתָ מִשְׁקָלָם עֶשֶׂר גֵּרוֹת, אֵלֶּה הֵן הַגֵּרוֹת אֲשֶׁר חָסְרוּ בַּבַּרְזֶל:

וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה לוּ יְהִי כִדְבָרֶיךָ, אַךְ טֶרֶם יָדַעְתִּי מָה עִנְיַן מִשְׁקַל הַמַּיִם הָאֵלֶּה לְהַמִּגְרַעַת אֲשֶׁר בָּאָה בַּבַּרְזֶל: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה לוּ חָכַמְתָּ הִשְׂכַּלְתָּ זֹאת בִּלְעָדַי: בַּמֶּה יִלָּחֲמוּ הַמַּיִם בַּבַּרְזֶל? הֲלֹא אַךְ בְּכֹחַ הַמַּיִם הַמְּעַטִּים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר נִגְרְשׁוּ מִפָּנָיו: הֵמָּה נָטוּ הַצִּדָּה וַיִּגְאוּ הַמַּיִם אֲשֶׁר מִסָּבִיב לְהָעַמּוּד וַיִּגְבָּהוּ: וּכְגָבְהָם כֵּן גָּדְלָה מוּעַקְתָּם עַל הַמַּיִם מִתַּחְתֵּיהֶם וַתַּכְבֵּד אַכְפָּהּ עֲלֵיהֶם לְהוֹרִישׁ אֵת הַבַּרְזֶל מִמְּקוֹמוֹ וְלֹא יָכְלוּ לוֹ כִי גָבַר עֲלֵיהֶם בְּכֹחוֹ פִי שִׁבְעָה וָחֵצִי: וַתַּעַל בְּיָדָם אַךְ זֹאת כִּי בִטְּלוּ חֵלֶק מִכֹּחוֹ וַיְהִי שִׁעוּר הַחֵלֶק אֲשֶׁר בִּטְּלוּ כְשִׁעוּר כֹּחַ מִשְׁקָלָם הֵמָּה:

וְהָיָה זֶה לְךָ לְחָק-עוֹלָם לֵאמֹר, כָּל-דָּבָר אֲשֶׁר יוּבָא בַמַּיִם וְגֵרֵשׁ מִפָּנָיו מַיִם כְּמִדַּת הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִתְפּשׁ, וּמִמִּשְׁקָלוֹ יִגָּרַע כְּמִשְׁקַל מִדַּת הַמַּיִם אֲשֶׁר גֹּרְשׁוּ מִפָּנָיו:


לד). דְּבַר הַצּוֹף.

עַתָּה רָאִיתָ כִי כָל-דָּבָר הַכָּבֵד מִמַּיִם בְמִדָּתוֹ, בְּבוֹאוֹ אֶל הַמַּיִם וְנִגְרַע מִמִּשְׁקָלוֹ, אַךְ עוֹד דֵּי כֹבֶד לוֹ לָרֶדֶת תַּחְתָּיו: וְהַדָּבָר אֲשֶׁר מִשְׁקָלוֹ כְמִשְׁקַל מַיִם בְּמִדָּתוֹ וְנִגְרַע כֹּל מִשְׁקָלוֹ וְהָיָה כְּחֵלֶק מִן הַמַּיִם וְשָׁט בְּתוֹכָם הֵנָּה וָהֵנָּה: אַךְ מַה יְהִי מִשְׁפַּט הַדָּבָר הַקַּל בְּמִשְׁקָלוֹ מִמִּשְׁקַל מַיִם בְּמִדָּתוֹ, הַאִם גַּם מִמִּשְׁקָלוֹ יִגָּרַע כְּמִשְׁקַל הַמַּיִם? הֲלֹא לֹא יֻקַּח מִדָּבָר יֹתֵר מֵאֲשֶׁר נִמְצָא בוֹ?: לָכֵן כְּבוֹא לְפָנֶיךָ דָּבָר כָּזֶה וְהָפַכְתָּ אֵת הַחֹק וְאָמָרְתָּ: כֹּל דָּבָר הַקַּל מֵהַמַּיִם כִּי יֻטַּל אֶל הַמַּיִם וְגֵרֵשׁ מִפָּנָיו מַיִם כְּמִשְׁקָלוֹ: וְהָיָה כְבוֹא לְפָנֶיךָ דָבָר אֲשֶׁר הַמַּיִם כְּבֵדִים מִמֶּנוּ פִי שְׁנַיִם, יָדוֹעַ תֵּדַע כִּי גָרֵשׁ יְגָרֵשׁ מִפָּנָיו מַיִם אַךְ כַּחֲצִי מִדָּתוֹ: וְשָׁקוֹעַ יִשְׁקַע בַּמַּיִם אַךְ עַד מַחְצִיתוֹ, וּמַחְצִיתוֹ הַשֵּׁנִית תַּעֲלֶה מִחוּץ לַמַּיִם, וְצָף הַדָּבָר עַל הַמָּיִם: הִנֵּה גִזְרַת הָעֵץ הַזֹּאת אֲשֶׁר לְפָנֶיךָ, הַשְׁלִיכָה נָא אוֹתָהּ הַמָּיְמָה וְעָלְתָה מַחְצִיתָהּ וְשָׁכְבָה עַל פְּנֵי הַמַּיִם וְצָפָה עֲלֵיהֶם: וְהָיוּ לְךָ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לְחֻקּוֹת עוֹלָם לֵאמֹר: כָּל-דָּבָר אֲשֶׁר יִשְׁקַע בַּמַּיִם כֻּלּוֹ גָרֵשׁ יְגָרֵשׁ מִפָּנָיו מַיִם כְּמִדָּתוֹ, וְנִגְרַע מִמִּשְׁקָלוֹ כְמִשְׁקַל הַמַּיִם אֲשֶׁר גֵּרש מִפָּנָיו: לָכֵן אִם כָּבֵד הוּא מֵהַמַּיִם וְצָלַל אָרְצָה, וְאִם מִשְׁקָלוֹ כְמִשְׁקַל הַמַּיִם וְשָׁט בְּתוֹכָם, וְאִם קַל הוּא מֵהַמַּיִם לֹא יִשְׁקַע בְּתוֹכָם כֻּלּוֹ וְנִרְאֶה חֵלֶק מִמֶּנּוּ עַל פְּנֵי הַמַּיִם וְצָף עֲלֵיהֶם:


לה). מִשְׁקַל הַגּוּף וּמִשְׁקַל הַמִּין.

וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה אָמוֹר אָמַרְתָּ לִי כִי מִשְׁקַל עַמּוּד הַבַּרְזֶל חָמֵשׁ וְשִׁבְעִים גֵּרָה, הֲשָׁקוֹל שָׁקַלְתָּ אוֹתוֹ כִי יָדַעְתָּ אֵת מִשְׁקָלוֹ?: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה לֹא שְׁקַלְתִּיו, אֲבָל מָדוֹד מַדּוֹתִי אוֹתוֹ וָאֵדַע מִשְׁקָלוֹ לְפִי מִדָּתוֹ: וַיִּפָּלֵא הַדָּבָר בְּעֵינַי, וָאֹמְרָה אֶל הַמּוֹרֶה הֲלֹא תְבִינֵנִי אֵיכָה תַגִּיד לָנוּ מִדַּת הַדָּבָר אֵת מִשְׁקָלוֹ?: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה אָכֵן כִּן הוּא, לְכָל-דָּבָר מִשְׁקָל קָצוּב לְמִינֵהוּ לֹא יַחֲלִיפֶנּוּ וְלֹא יָמִיר אוֹתוֹ: הִנֵּה שְׁלשָׁה גּוּפִים לְפָנֶיךָ, עַמּוּד הַבַּרְזֶל אֲשֶׁר יְדַעְתּוֹ וְעַמּוּד נְחשֶׁת כְּמִדָּתוֹ וְעַמּוּד עוֹפֶרֶת כְּמִדַּת אֶחָד מֵאֵלֶּה גַם הוּא: וְשָׁקַלְתָּ אֵת עַמּוּד הַנְּחשֶׁת וְהָיָה מִשְׁקָלוֹ שְׁמוֹנִים וּשְׁמֹנֶה גֵרוֹת, וּמִשְׁקַל עַמּוּד הָעוֹפֶרֶת מֵאָה וְאַרְבַּע עֶשְׂרֵה גֵרוֹת: וְחָשַׁבְתָּ עִם לְבָבְךָ וְאָמָרְתָּ, מִדַּת עַמּוּד הַבַּרְזֶל עֶשֶׂר סַנְטוֹת מְעֻקָּבוֹת הִיא וְהָיָה מִשְׁקַל הַסַּנְטָה הָאַחַת שֶׁבַע גֵּרוֹת וָחֵצִי: וְסַנְטַת נְחֹשֶת שְׁמֹנֶה גֵרוֹת וּשְׁמֹנֶה עֲשִׂירִיּוֹת הַגֵּרָה, וְסַנְטַת הָעוֹפֶרֶת עַשְׁתֵּי עֶשְׂרֵה גֵרָה וְאַרְבַּע עֲשִׂירִיּוֹת הַגֵּרָה: וְהָיָה בְכָל-מָקוֹם אֲשֶׁר יִקְרוּ לְפָנֶיךָ גוּפֵי בַרְזֶל וּנְחֹשֶת וְעוֹפֶרֶת וְיָדַעְתָּ אֵת מִדָּתָם אָז תֵּדַע גַּם אֵת מִשְׁקָלָם: וְכֵן תַּעֲשֶׂה גםַ לַזָּהָב וְלַכֶּסֶף וְלָאֶבֶן וְלָעֵץ, וּלְכֹל דָּבָר אֲשֶׁר בָּרָא יְיָ בָּאָרֶץ לְמִינֵהוּ: חָקֹר תַּחֲקֹר אֵת מִשְׁקָלוֹ וְהָיָה לְךָ הַמִּשְׁקָל הַזֶּה לְמִשְׁקַל הַמִּין, לֵאמֹר כְּמִשְׁקַל הַגּוּף הַזֶּה כֵן מִשְׁקַל שְׁאָר כָּל-הַגּוּפִים כְּמִדָּתוֹ לְמִינֵהוּ: וְהָיָה כְבוֹא לְפָנֶיךָ אַחַד הַגּוּפִים וְאֵת מִינוֹ וּמִדָּתוֹ יָדָעְתָּ, אָז תֵּדַע אַף אֵת מִשְׁקָלוֹ:

וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה, הֵן נָקֵל לִי לָשִׂים מִדָּה לָעַמּוּדִים הָאֵלֶּה וּלְכֹל דָּבָר אֲשֶׁר שִׁשָּׁה פָּנִים לוֹ וּקְצוֹתֵיהֶם יְשָׁרוֹת: כִּי מֹד אָמֹד אֵת אָרְכָּם וְאֵת רָחְבָּם וְאֵת קוֹמָתָם וְיָדַעְתִּי גַּם מִשְׁקָלָם: אַךְ הוֹרֵינִי נָא אֵיכָה אָמֹד אֵת הַגְּוִילִים אוֹ אֵת הַגּוּפִים אֲשֶׁר פָּנִים רַבִּים לָהֶם וּקְצוֹתֵיהֶם שׁוֹנוֹת אִשָּׁה מִרְעוּתָהּ?:

וַיַּעַן הַמּוֹרֶה וַיֹּאמֶר, כַּמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר עָשִׂיתִי לְהַכַּדּוּר וְהַקֻּבְיוֹת (פרק י"ז) תַּעֲשֶׂה גַם לַגּוּפִים הָאֵלֶּה: נָתֹן תִּתֵּן אוֹתָם בְּכֶלִי מָלֵא מָיִם, וְהָיְתָה מִדַּת הַמַּיִם אֲשֶׁר יִשָּׁפְכוּ מֵעַל לִשְׂפַת הַכֶּלִי הִיא מִדָּתָם: וְאִם יִכְבַּד עָלֶיךָ לְהָבִיא מְשׂוּרָה מְכֻוֶּנֶת לְהַמַּיִם, וְיָדַעְתּ כִי מִשְׁקַל הַמַּיִם בְּמִדַּת סַנְטָה מְעֻקֶּבֶת גֵּרָה אַחַת הִיא: וְעַתָּה בְּבוֹא לְפָנֶיךָ אַחַד הַגּוּפִים וְאָמַרְתָּ לִמְצוֹא אֵת מִשְׁקָלוֹ לְמִינֵהוּ, וְשָׁקַלְתָּ אוֹתוֹ בָרִאשׁוֹנָה בְמֹאזְנָיִם בֵּין הַשָּׁמַיִם וּבֵין הָאָרֶץ: וְכִי תֵדַע מִשְׁקָלוֹ, וְשַׁבְתָּ וְשָׁקַלְתָּ אוֹתוֹ בְמֹאזְנַיִם וְהוּא בְּתוֹךְ הַמָּיִם: וְהָיָה לְפִי הַמִּגְרַעַת אֲשֶׁר הָיְתָה בְמִשְׁקָלוֹ כֵן תִּקְצֹב מִשְׁקָלוֹ לְמִינֵהוּ: אִם נִגְרַע מִמִּשְׁקָלוֹ חֲמִשִּׁית וְאָמַרְתָּ מִשְׁקַל מִינוֹ פִּי חֲמִשָּׁה בַּמַּיִם, וְאִם עֲשִׂירִית וְאָמַרְתָּ מִשְׁקַל מִינוֹ פִי עֲשָׂרָה בַּמָּיִם: כָּכָה עָשׂוּ חֲכָמִים לְגוּפִים רַבִּים וַיִּקְצְבוּ אֵת מִשְׁקָלָם לְמִינֵיהֶם: וַיִּקְרְאוּ לַמִּשְׁקָל הַזֶּה מִשְׁקַל הַמִּין, וַיִּקְרְאוּ לוֹ גַם מִשְׁקַל הַמִּדָּה, לֵאמֹר הַמִּשְׁקַל אֲשֶׁר יֵעָרֵךְ לְפִי הַמִּדָּה: וַיִּקְרְאוּ לוֹ גַם מִשְׁקַל הַשַּׁעַר, לֵאמֹר מִשְׁקַל הַדָּבָר בְּשַׁעֶרְךָ אוֹתוֹ לְעֻמַּת מִשְׁקַל הַמַּיִם בְּמִדָּתוֹ: וְהִבְדַּלְתָּ בֵין הַמִּשְׁקָל הַזֶּה וּבֵין מִשְׁקַל הַגּוּף, לֵאמֹר: מִשְׁקַל הַגּוּף לְפִי מִסְפַּר הַפְּרֻדוֹת שֶׁבּוֹ הוּא, כַּאֲשֶׁר תִּרְבֶּינָה בוֹ כֵן יִגְדַּל מִשְׁקָלוֹ: לֹא כֵן מִשְׁפַּט מִשְׁקַל הַמִּין, גַּם לְפִי מִין אֲטֹמָיו וְגַם לְפִי הַמֶּרְחָק אֲשֶׁר בֵּין אֲטֹם לַאֲטֹם וּבֵין פְּרֻדָּה לִפְרֻדָּה תַעַרְכֶנוּ, אִם צְפוּפִים הֵם וְכָבֵד הַגּוּף וְאִם רְוָחִים יִהְיוּ וְקָל: וְהַמִּינִים אִישׁ אִישׁ מֵהֶם חֹק קָבוּעַ לוֹ מִשֵּׁשֶׁת יְמֵי בְרֵאשִׁית לְמִשְׁקַל אֲטֹמָיו וְלַמֶּרְחָק אֲשֶׁר בֵּינוֹת לָאֲטֹמִים וְהַפְּרֻדּוֹת אֲשֶׁר בְּגוּפוֹ, לָכֵן בִּהְיוֹתָם מִקְשָׁה אַחַת אֵין חֲלָלִים בָּהֶם וְשָׁמְרוּ אֵת עֶרֶךְ מִשְׁקָלָם לְעֻמַּת הַמַּיִם תָּמִיד: וּמִשְׁקַל הַמִּין הָיֹה הָיָה לַצּוֹרְפִים לְאֶבֶן בֹּחַן, וּבָחֲנוּ עַל פִּיהוּ כֹל מַתֶּכֶת לָדַעַת אִם טְהוֹרָה הִיא וְאִם מִין אַחֵר מְעֻרָב בָּהּ: הֵן יָדַעְתָּ כִי מִשְׁקַל מִין הַנְחשֶׁת פִּי שְׁמוֹנָה וּשְׁמוֹנֶה עֲשִׂירִיּוֹת בַּמָּיִם, וְהָעוֹפֶרֶת פִּי עַשְׁתֵּי עָשָׂר וְאַרְבַּע רְבִיעִיּוֹת: וְהָיָה בְהִתְבּוֹלְלָן יַחַד בְּמִדָּה אַחַת וְתִהְיֶינָה לְמַתֶּכֶת אֶחָת, הָיֹה יִהְיֶה מִשְׁקָלָהּ לְמִינָהּ פִּי עֲשָׂרָה וַעֲשִׂירִית אַחַת בַּמָּיִם: לָכֵן בְּבוֹא לְפָנֶיךָ מַתֶּכֶת בְּלוּלָה מִנְּחשֶׁת וְעוֹפֶרֶת וְלֹא תֵדַע אֵת מַתְכֹּנֶת תִעֲרוּבָתָהּ, חָקֹר תַּחְקֹר אֵת מִשְׁקָלָהּ לְמִינָהּ וְאִם עֲשָׂרָה וַעֲשִׂירִית בַּמַּיִם יִהְיֶה וְיָדַעְתָּ כִי מַחֲצִיתָהּ נְחשֶׁת וּמַחֲצִיתָהּ עוֹפָרֶת: וְכֵן תַּעֲשֶׂה לַזָּהָב וְלַכֶּסֶף וּלְכָל-מַתֶּכֶת בְּלוּלָה אֲשֶׁר תָּבוֹא לְפָנֶיךָ, לְפִי מִינָהּ וּלְפִי מִשְׁקָלָהּ לְמִדָּתָהּ כֵּן מַתְכֹּנֶת תַּעֲרוּבָתָהּ:

וְהָאִישׁ אַרְכִּימֵד הַיְוָנִי חֲכַם חֶשְׁבּוֹנוֹת מִלִּפְנֵי אַלְפַּיִם שָׁנָה, הוּא מָצָא דְבַר מִשְׁקַל הַמִּין בְּשָׁקְלוֹ אֵת הַמִּינִים בַּמַּיִם: וְהוּא הוֹרָה לָנוּ אֵת הַתּוֹרָה הַזֹּאת לִבְחֹן אֵת-טֹהַר הַמַּתֵּכוֹת עַל פִּי מִשְׁקָלָן לְמִינֵיהֶן וְזֶה הַדָּבָר: חִירָה מֶלֶךְ שׂוֹרֵקָה8) אָמַר לַעֲשׂוֹת לוֹ עֲטֶרֶת זָהָב גְּדוֹלָה, וַיִּשְׁקֹל עַל יַד אֶחָד מֵעֹשֵׂי הַמְּלָאכָה זָהָב טָהוֹר וַיְצַו עָלָיו לַעֲשׂוֹת אֵת הָעֲטָרָה כְמִשְׁקַל הַזָּהָב אֲשֶׁר נָתַן לוֹ: וַיְכַל הַזַּהָב אֵת מְלַאכְתּוֹ וַיְבִיאֶנָּה אֶל הַמֶּלֶךְ וַיִּשְׂמַח בָּהּ הַמֶּלֶךְ מְאֹד, כִּי הָיְתָה יָפָה לְהַלֵּל וּמִמִּשְׁקַל הַזָּהָב לֹא נִגְרַע מְאוּמָה: וְאֶחָד מֵהַשָּׂרִים אָמַר אֶל הַמֶּלֶךְ, הַמֶּלֶךְ לְעוֹלָם יִחְיֶה! הֵן נֶחְקַר מִשְׁקַל הָעֲטָרָה וּמִשְׁקָלָהּ כְּמִשְׁקַל הַזָּהָב אֲשֶׁר שָׁקַלְתָּ לָהּ, וְאוּלָם שָׁמֹעַ שָׁמַעְתִּי כִי גָנַב הזַּהָב מִן הַזָּהָב אֲשֶׁר נָתַן לוֹ הַמֶּלֶךְ וַיִּשֶׂם כֶּסֶף תַּחְתָּיו: וְעַתָּה לוּ תִשְׁמָעֵנִי וְצִוִיתָ לַחְקֹר הַדָּבָר: וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אָכֵן כְּבוֹד מְלָכִים חֲקֹר דָּבָר, אַךְ מִי חָכָם וְיַחְקְרֶנּוּ?: הֵן לֹא אוּכַל תֵּת אֵת הָעֲטָרָה לְשַׁבְּרָה וְלִצְרֹף אֵת הַזָּהָב לְמַעַן יִוָּדַע: וַיֹּאמֶר הָאִישׁ יְצַוֶּה נָא הַמֶּלֶךְ וְקָרְאוּ לְפָנָיו אֵת אַרְכִּימֵד וְשָׁאַל אֶת-פִּיו, כִּי חָכָם הָאִישׁ וְכָל-צָפוּן יְגַלֶּה: וַיְצַו הַמֶּלֶךְ וַיִּקְרְאוּ לְפָנָיו אֵת אַרְכִּימֵד, וַיָּבוֹא וַיִּשְׁתַּחוּ אָרְצָה: וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ לְאַרְכִּימֵד חִידָה גְדוֹלָה לִי וְאֵין פּוֹתֵר אוֹתָהּ, וַאֲנִי שָׁמַעְתִּי עָלֶיךָ לֵאמֹר תִּשְׁמַע חִידָה לִפְתֹּר אוֹתָהּ: וַיַּעַן אַרְכִּימֵד וַיֹּאמֶר לַמֶּלֶךְ, בִּלְעָדַי הֲלֹא לֵאלֹהִים פִּתְרוֹנִים: וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ שָׁקֹל שָׁקַלְתִּי זָהָב עַל יְדֵי עוֹשֵׂי הַמְּלָאכָה לַעֲשׂוֹת לִי עֲטֶרֶת זָהָב גְּדוֹלָה, וְהִנֵּה הוּבָאָה הָעֲטָרָה לְפָנָי וּמִשְׁקָלָהּ נָכוֹן אֶפֶס כִּי חָשֹׁד אֶחְשֹׁד אֵת הַזַּהָב פֶּן עָשָׂה מְלַאכְתּוֹ רְמִיָּה וַיִּתֵּן כֶּסֶף בַּזָּהָב: וְאַתָּה אִם תּוּכַל לַחְקֹר הַדָּבָר וְהִגַּדְתָּ לִי: וַיֹּאמֶר אַרְכִּימֵד אֶל הַמֶּלֶךְ יִתֵּן נָא הַמֶּלֶךְ אֵת הָעֲטָרָה עַל יָדִי, וְאֶשְׁאֲלָה מֵאֵת הָאֱלֹהִים לְגַלּוֹת אֵת צְפוּנוֹתֶיהָ: וַיִּקַּח אֵת הָעֲטָרָה וַיֵּלֶךְ אֶל בֵּיתוֹ, וְהוּא סָר וְזָעֵף כִּי עֲזָבַתְהוּ עֲצָתוֹ: וַתִּקַּח הַחִידָה הַזֹּאת אֵת כָּל-לְבָבוֹ, כָּל-אֹכֶל תִּעֲבָה נַפְשׁוֹ וּשְׁנָתוֹ נָדְדָה מֵעֵינָיו וַיִּתְהַלֵּךְ כַּצֵּל יָמִים רַבִּים: וְהָעֲטָרָה לֹא מָשָׁה מִמֶּנּוּ יוֹמָם וָלַיְלָה, כִּי אָמַר פֶּן יַקְרֶה יְיָ לְפָנַי מִקְרֶה וְאֶמְצָא אֵת אֲשֶׁר תְּבַקֵּשׁ נַפְשִׁי: וַיְהִי הַיּוֹם וַיֵּלֶךְ אַרְכִּימֵד לַמֶּרְחָץ לִרְחֹץ בְּשָׂרוֹ: הוּא בָאַמְבַּטָה וְהָעֲטָרָה אֲשֶׁר טָבְלָה בַּמַּיִם הוּקַלָּה בְיָדוֹ: וַיְגַל יְיָ אֶת-עֵינָיו לִמְצוֹא אֶת-כָּל הַחֻקִּים הַנִּפְלָאִים הָאֵלֶּה כְהֶרֶף עָיִן, וַיִּתְרַגֵּשׁ מְאֹד: וַיִּקְפֹּץ מִתּוֹךְ הָאַמְבַּטָּה וְהוּא עָרֹם וַיָּנָס הַחוּצָה, וַיָּרָץ בִּרְחוֹב הָעִיר וַיִּקְרָא מָצָאתִי! מָצָאתִי!: וְהָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר רָאוּ אוֹתוֹ תָּמְהוּ אִישׁ אֶל אָחִיו, וַיֹּאמְרוּ אָכֵן מְשֻׁגָע אִישׁ הָרוּחַ!: וְהוּא סָר אֶל בֵּיתוֹ וַיִּקַּח בְּיָדוֹ נֵסֶךְ זָהָב טָהוֹר וַיְּשְׁקְלֵהוּ בַּמַּיִם וַיִּמְצָא מִשְׁקָלוֹ לְמִדָּתוֹ פִי תִשְׁעָה עָשָׂר בַּמָּיִם, וַיָּשָׁב וַיִּשְׁקֹל אֵת הָעֲטָרָה וַיִּגָּרַע מִשְׁקָלָהּ יֹתֵר מֵאֶחָד אָחוּז מִתִּשְׁעָה עָשָׂר בַּמָּיִם: וַיֵּדַע כִּי אֱמֶת נָכוֹן הַדָּבָר, בָּלֹל בָּלַל הַזַּהָב כֶּסֶף וּנְחשֶׁת בָּעֲטָרָה וַיִּמְעַל מַעַל בַּזָּהָב אֲשֶׁר הָפְקַד אִתּוֹ: וַיָּבוֹא אֶל הַמֶּלֶךְ וַיַּגֵּד-לוֹ אֵת הַחִידָה, וַיַּעַשְׁרֶנּוּ הַמֶּלֶךְ עשֶׁר רָב: אַךְ יֹתֵר מֵאֲשֶׁר שָׂמַח עַל גְּמוּל הַמֶּלֶךְ שָׂמַח עַל הַמְּצִיאָה לְבַדָּהּ אֲשֶׁר אֵין עֲרֹךְ לָהּ בְּמִשְׁפְּטֵי הַחָכְמָה, וַיִּשָּׁאֵר זִכְרוֹ לִבְרָכָה לְדוֹר וָדוֹר: לָכֵן יֵאָמֵר אַרְכִּימֵד הַיְּוָנִי הוּא אֲבִי מִשְׁקַל הַמִּין:


לו). כֹּחַ הַסֵּבֶל אֲשֶׁר לִשְׁאָר הַנּוֹזְלִים

גַּם שְׁאָר הַנּוֹזְלִים מִשְׁפָּט אֶחָד לָהֶם וְלַמַּיִם: נָשׂא יִשְּׂאוּ כָל-דָּבָר הַבָּא אֶל תּוֹכָם וְהִמְעִיטוּ אֵת מִשְׁקָלוֹ, אִישׁ לְפִי כֹבֶד מִשְׁקָלוֹ לְמִינֵהוּ כֵּן יִשָּׂא וְכֵן יִסְבֹּל: וְהַכֹּהַל וְהָעֶתֶר יַעַן כִּי נוֹזְלִים קַלִּים הֵם מֵהַמַּיִם וְרָפָה כֹחָם כֹּחַ הַסֵּבֶל, וְשָׁקְעוּ בְתוֹכָם גַּם רַבִּים מֵהַגּוּפִים הַצָּפִים עַל פְּנֵי הַמָּיִם: וְהַכַּסְפִּית נוֹזֵל כָּבֵד מֵהַמַּיִם הִיא פִי שְׁלשָׁה עָשָׂר וָחֵצִי וְרַב כֹּחָהּ לָשֵׂאת עָלֶיהָ גַּם אֵת הַבַּרְזֶל, אַךְ הַזָּהָב צָלֹל יִצְלֹל גַּם בַּכַּסְפִּית כִּי כָבֵד הַזָּהָב פִּי תִשְׁעָה עָשָׂר בַּמָּיִם:

וְגַם הַמַּיִם לֹא יִשְׁתַּווּ בְּמִשְׁקָלָם תָּמִיד, כִּי אִם הִמֵּס יִמַּס מֶלַח בְּתוֹכָם וְכָבֵדוּ: כִּרְבוֹת הַמֶּלַח בָּם כֵּן יִרֶב מִשְׁקָלָם, וְכֵן יָקֵל מִשְׁקַל הַגּוּפִים אֲשֶׁר יָבוֹאוּ בְתוֹכָם: לָכֵן יֵשׁ גוּפִים רַבִּים אֲשֶׁר אִם יָבוֹאוּ בְּמַיִם צְרוּפִים וְצָלְלוּ אָרְצָה, וְכִי יָבוֹאוּ בְּמֵי מֶלַח וְצָפוּ עַל פְּנֵיהֶם: וְיָם הָעֲרָבָה הוּא יָם הַמֶּלַח קֵדְמָה לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מֶלַח רַב בְּקִרְבּוֹ, וְהָיָה הָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא לָמַד לִשְׂחוֹת בַּנְּהָרוֹת וּבַיַּמִים שָׂחֹה יִשְׂחֶה בְיַם הַמֶּלַח וְלֹא יִטְבָּע:


לז). דְּבַר הַפִּעְפּוּעַ

וַאֲנִי לֹא אוּכַל לַעֲזֹב אֵת הַנּוֹזְלִים בְּטֶרֶם דִּבַּרְתִּי דְבָרִי עַל אוֹדוֹת סְגֻלַּת הַפִּעְפּוּעַ אֲשֶׁר לָהֶם, וְהִיא סְגֻלָּה נִכְבָּדָה מְאֹד: הֵן יָדֹעַ תֵּדַע אֵת מִשְׁפַּט הַמַּיִם בְּעָמְדָם בְּכֶלִי אוֹ בִּבְרֵכָה אוֹ בְכֹל מִקְוֵה מָיִם, כִּי אִם לֹא יִתְרַגְּשׁוּ מִכֹּחַ אַחֵר לֹא יִתְגַבְּבוּ מֵאֲלֵיהֶם: לֹא יִגְבְּהוּ לְעֵבֶר הָאֶחָד וְלֹא יִשְׁפְּלוּ לְעֵבֶר הַשֵּׁנִי, כִּי אִם יִשְׁטְחוּ לָהֶם שָׁטֹחַ וְהִשְׁווּ פְּנֵיהֶם לְפִי קַו הַמֹּאזְנָיִם: וּבְכָל-זֹאת יֵשׁ דֶּרֶךְ אַחַת לַמַּיִם, בָּהּ יִגְבְּהוּ קְצָתָם מֵעַל לְשִׁטְחָם, וְלֹא בְכֹחַ מוּעָקָה מבִחַּוץּ, וְהַדֶּרֶךְ הַזֹּאת הִיא דֶּרֶךְ הַפִּעְפּוּעַ:

הֵן רָאֹה תִרְאֶה יוֹם יוֹם כִּי אִם תִּטְבֹּל קְצֵה גִזְרַת סֻכָּר בַּמַּיִם וְעָלוּ הַמַּיִם בְּכָל הַגִּזְרָה וְהִרְטִיבוּהָ: וְכֵן מִשְׁפַּט הַנְּיָר הַסּוֹפֵג, וְכֵן מִשְׁפַּט הַפְּתִילָה, כִּי עָלֹה יַעֲלֶה הַשֶּׁמֶן מִתַּחְתֶּיהָ עַד רֹאשָׁהּ: וְאִם לָקֹחַ תִּקַּח לְךָ קְנוֹקְנוֹת זְכוּכִית וְהַצִּנּוֹרוֹת בְּתוֹכָן דַּקִּים כְּחוּט הַשַּׂעֲרָה, וְטָבַלְתָּ אֵת קְצֵיהֶן בַּמַּיִם, וְרָאִיתָ בְעֵינֶיךָ אֵת הַמַּיִם כִּי עָלֹה יַעֲלוּ בַּצִּנּוֹרוֹת הָאֵלֶּה: וְקָרָאתָ לְהַסְּגֻלָּה הַזֹּאת סְגֻלַּת הַפִּעְפּוּעַ, וְהִיא בַת לְאַחַד הַכֹּחוֹת הַנִּכְבָּדִים אֲשֶׁר בַּבְּרִיאָה הוּא כֹחַ הָעֵרָיוֹן: כֹּחַ הָעֵרָיוֹן לְמִשְׁפַּחַת כֹּחוֹת הַמּוֹשְׁכִים יֵחָשֵׁב, אָח הוּא לְכֹחַ הַתַּאֲחִיזָה וּבְדַרְכֵי כֹחַ הַכְּמִיהוּת יִתְהַלָּךְ: כְּמִשְׁפַּט כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה כֵן מִשְׁפָּטוֹ לְקָרֵב עֶצֶם אֶל עֶצֶם וְהִדְבִּיקָם יַחַד, וְלֹא יְשַׁנֶּה צוּרָתָם וְלֹא יַחֲלִיף סְגֻלּוֹתֵיהֶם: וְהוּא לֹא בֵינוֹת הַפְּרֻדּוֹת שִׁלְטוֹנוֹ, כִּי עַל שִׁטְחֵי הַגּוּפִים הַשְּׁלֵמִים יְנַצֵּחַ: אִם אֶחָד בְּאֶחָד יֻגָּשׁוּ וְהָיוּ לַאֲחָדִים בְּכֹחוֹ: מָשֹׁה עֵץ מִן הַמַּיִם וְהִנֵּה הוּא רָטוֹב, הָרֵק שֶׁמֶן מִן הַכֶּלִי וְקִירוֹתָיו שְׁמֵנִים, שָׁפֹךְ קֶמַח מִן הַכַּד וְקִירוֹתָיו מָאֳבָקִים: כָּל-אֵלֶּה תוֹלְדוֹת כֹּחַ הָעֵרָיוֹן הֵם: מָשֹׁךְ יִמְשְׁכוּ הַמַּיִם וְהַשֶּׁמֶן וְהַקֶּמַח אֵת הָעֵץ וְאֵת הַזְּכוּכִית וְאֵת הַחֶרֶשׂ, וְהִתְעָרוּ אֵלֶּה בְאֵלֶּה וְשָׁנֹה לֹא יִשָּׁנוּ כְמִשְׁפַּט כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה: אֶפֶס כִּי בְדַרְכֵי הַכְּמִיהוּת יִתְהַלֵּךְ וְרַק בֵּין מִינִים שׁוֹנִים יִתְעָרֵב, כִּי לֹא יִתְעָרֶה מִין אַךְ בַאֲשֶׁר לֹא מִינוֹ הוּא: וְגַם בֵּין הַמִּינִים הַשּׁוֹנִים לֹא יֵרָאֶה כֹחוֹ תָמִיד בְּמִדָּה אֶחָת, יֵשׁ מִינִים אֲשֶׁר יִצָּמְדוּ אִישׁ לְאָחִיו מְאֹד וְיֵשׁ אֲשֶׁר אֵין צְמִידָתָם עַזָּה וְיֵשׁ אֲשֶׁר יִשְׂנְאוּ אִישׁ אֵת אָחִיו וְלֹא יִצָּמְדוּ לְעוֹלָם: הַמַּיִם יִשְׂנְאוּ אֵת הַשְּׁמָנִים וְאֵת הַשְּׂרָפִים וְגַם מִינִים שׁוֹנִים מֵהַמֻּצָּקִים וְלֹא יְחֻבְּרוּ אֲלֵיהֶם, הַכַּסְפִּית לֹא תֶאֱהָב אֵת הַבַּרְזֶל וְדָבְקָה בְאַהֲבָה אֶל הַזָּהָב וְאֶל הַכֶּסֶף: אַךְ בּוֹא תָבוֹא טִפָּה מִמֶּנָּה עַל הַמַּתֵּכוֹת הָאֵלֶּה וּמִהֲרָה וְהִתְרַקְעָה עַל פְּנֵיהֶן וְצִפְּתָה אוֹתָנָּה:

וּמִיַּד הַכֹּחַ הַזֶּה בָאָה גַם סְגֻלַּת הַפִּעְפּוּעַ לְהַנּוֹזְלִים, כִּי מָשֹׁךְ יִמְשְׁכוּ שִׁטְחֵי הַחֲלָקִים הַקְּטַנִּים אֲשֶׁר בַּסֻכָּר וַאֲשֶׁר בַּנְּיָר הַסּוֹפֵג וְהַפְּתִילָה אֵת הַמַּיִם וְאֵת הַשֶּׁמֶן וְעָלוּ לְמָעְלָה: וְכֵן יִמְשְׁכוּ שִׁטְחֵי קִירוֹת הַצִּנּוֹרוֹת הַדַּקּוֹת אֵת הַמַּיִם וְהֶעֱלוּ אוֹתָם:

________

 

ספר שִשִי: סְגֻלַּת הַהֲבָלִים

לח). הָרְוָחָה.

עֹשֶׂה מַלְאָכָיו רוּחוֹת

(תהלים ק"ד ד')


הַפְּרֻדּוֹת בְּאִגֶּרֶת כִּי תִהְיֶינָה קְרוֹבוֹת וְנוֹגְעוֹת אִשָּׁה בִרְעוּתָהּ יִרְדֶּה בָם כֹּחַ הַתַּאֲחִיזָה אוֹ כֹחַ הַכְּמֵהוּת, וְחִבְּרָם יַחַד וְהָיוּ לְגוּף מֻצָּק אוֹ נוֹזֵל: אַךְ אִם בּוֹא יָבוֹא רֶוַַח בֵּינוֹתָן וְשָׁלַט בָּהֵן כֹּחַ אַחֵר, כֹּחַ-דֹּחֶה, וְהִתְרַוְּחוּּ וּפַָרְצוּ לְכָל-עֲבָרִים: וְהָיָה בִהְיוֹת אִגֶּרֶת אַחַת מִמִּינֵי הַפְּרֻדּוּת בְּהַהֲוַָיָה הַזֹּאת וְקָרָאנוּ אֶת-שְׁמָהּ הֶבֶל: וְהַהֶבֶל דְּרָכִים בּוֹ שָׁוִים לַנּוֹזְלִים וּדְרָכִים בּוֹ יִבָּדְלוּ מֵהֶם, מִשְׁקָל לוֹ וּמוּעָקָה כְמִשְׁפַּט הַנּוֹזְלִים אַךְ לֹא כְמוֹהֶם יֵדַע לִשְׁמֹר אֵת מִדָּתוֹ בִתְפִיסַת מְקוֹמוֹ: נָתֹן תִּתֵּן מַיִם בְּכֶלִי עַד חֶצְיוֹ וְהָיָה הֶחָלָל אֲשֶׁר מִמַּעַל לִפְנֵיהֶם בַּכֶּלִי פָנוּי וְרֵיק, לֹא כֵן מִשְׁפַּט הַהֵֶבֶל הָבֵא תָּבִיא מְעַט מִמֶּנּוּ בְכֶלִי וּמִהֵר וְהִתְרַוַַּח וּמִלֵּא אֵת כָּל-חֲלַל הַכֶּלִי עַד פִּיהוּ: כִּי חָפֹץ יַחְפֹּץ הַהֵֶבֶל לְהִתְרַוַּח וּלְמַלֵּא כָל-מָקוֹם בְּטֶרֶם יְמַלְּאֵהוּ דָבָר אַחֵר, וְחֶפְצוֹ עַז וְעָשָׂה בְכֹחוֹ אֲשֶׁר יַחְפֹּץ: וְזֶה לְךָ הַָאוֹת, לָקֹחַ כַּדּוּר גּוֹֹמָה נָבוּב מָלֵא אֲוִיר וְכָּפִיתָ עָלָיו גִיגִית זְכוּכִית, וְהֲרִיקוֹתָ אֵת הָאֲוִיר מִתּוֹךְ הַגִּיגִית בְּמִשְׁאֶבֶת-הָרוּחַ הִיא הַמִּשְׁאֶבֶת אֲשֶׁר אַגִּיד לְךָ אֵת מִשְׁפָּטָהּ מָחָר: וְרָאִיתָ אֵת הַכַּדּוּר וְהִנֵּה הוּא הוֹלֵךְ וְגָדוֹל עַד כִּי גָדֵל מְאֹד: הוּא הַדָּבָר אֲשֶׁר אָמַרְתִּי, כִּי בִהְיוֹת הַגִּיגִית פְּנוּיָה מֵאֲוִיר וְרָוַח הָאֲוִיר אֲשֶׁר בְּתוֹךְ הַכַּדּוּר וְהִכְרִיחַ אֵת קִירוֹתָיו לְהִמָּתֵחַ לְמַעַן יִרְוַַח לוֹ הַמָּקוֹם וַיְהִי הַלַּחַץ הַזֶּה מִבַּיִת הַחוּצָה:

וּבַָחַנְתָּ עוֹד וְלָקַחְתָּ לְךָ כֶּלִי וְעָשִׂיתָ לוֹ מַטְלִית גּוֹמָה צְמִידָה פְתִילָה עַל פִּיהוּ, וַהֲרִיקוֹתָ אֵת הַָאֲוִיר מִתּוֹכוֹ: וּפָרַץ הָאֲוִיר אֲשֶׁר מִחוּץ לַכֶּלִי לָבוֹא פְנִימָה, וְהִכְבִּיד אַכְפּוֹ עַל הַמַּטְלִית וְנִמְתְּחָה וְהִתְקָעֲרָה אֶל תּוֹךְ הַכֶּלִי: וְאִם אֵין דֵּי חֹזֶק לָהּ לֹא תוּכַל עֲמֹֹד בִּפְנֵי הַלַּחַץ וְנִקְרָעָה, הוּא לַחַץ הָאֲוִיר מִחוּץ הַבָּיְתָה:


לט) הַמִּשְׁקָל


לַעֲשׂוֹת לַָרוּחַ מִשְׁקָל:

(איוב כ“ח כ”ה)

וְכֹחַ הַמֹּשֵׁךְ אֲשֶׁר לָאֲדָמָה לֹא מָשַׁךְ יָדוֹ גַם מֵהַהֲבָלִים, כִּי פְרֻדּוֹת הֵמָּה וְכֹחַ הָאֲדָמָה לַפְּרֻדּוֹת הוּא: וְאָסַר כֹּחַ הָאֲדָמָה אֵת הַהֲבָלִים וְשָׂם מַעֲצָר לְהִתְרַוְּחוּת פְּרֻדּוֹתֵיהֶם וְלֹא תְפּוּצֶינָה אִשָּׁה לְעֵבֶר פָּנֶיהָ בְּמֶרְחַב אֵין קֵץ, וְהָיוּ לְאִגֶּרֶת אַחַת אֲשֶׁר תִּגָּבֵל בְּמָקוֹם: וְהָיָה כִי תִקַּח לְךָ מִדָּה אַחַת הֶבֶל וְשָׁקַלְתָּ אוֹתָהּ, וְרָאִיתָ כִי מִשְׁקָל לָהּ:

פֶּן תֹּאמַר בִּלְבָבְךָ מִי יֶאֱסֹף רוּחַ בְּחָפְנָיו וּשְׁקָלוֹ? לָכֵן הַקְשִׁיבָה וְאוֹרְךָ דֶרֶךְ הַמִּשְׁקָל פֹּה: קַח לְךָ כְלִי הַמִּדָּה כְתַבְנִית הַכֶּלִי אֲשֶׁר אַתָּה מַרְאֶה בָזֶה (ציור יג), וַהֲרִיקוֹתָ מִמֶּנוּ אֵת הָאֲוִיר בַּמִּשְׁאֶבֶת וְיָדַעְתָּ אֵת מִשְׁקָלוֹ: וְשַׁבְתָּ וְהֵבֵאתָ בוֹ אֲוִיר וְשָׁקַלְתָּ אוֹתוֹ שֵׁנִית וְכָבֵד הַפַּעַם הַכֶּלִי מֵאֲשֶׁר כָּבֵד בָּרִאשׁוֹנָה, יִתְרוֹן הַכֹּבֶד הוּא מִשְׁקַל הָאֲוִיר: וּבַהֲבָלִים מִינִים מִמִּינִים בְּמִשְׁקָלָם לְפִי מִדָּתָם, יֵשׁ מֵהֶם כְּבֵדִים מֵאֲוִיר אַפֵּנוּ כְּחֻמְצַת הַפֶּחָם וְיֵשׁ מֵהֶם קַלִּים מֵאֲוִיר אַפֵּנוּ כְּהֶבֶל הַמֵּימָן: וְחָקַרְתָּ אֵת מִשְׁקָלָם לְמִינֵיהֶם בְּמַלְּאוֹתְךָ אֵת הַכֶּלִי הַזֶּה פַּעַם בְּפַּעַם בְּאָחָד מִמִּינֵי הַהֲבָלִים וְשָׁקַלְתָּ אוֹתָם אֶחָד לְאֶחָד: וְרֹאשׁ הַהֲבָלִים הוּא הֶבֶל רוּחַ אַפֵּנוּ, כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסֶּה אֵת פְּנֵי כֹל כַּדּוּר הָאָרֶץ סָבִיב סָבִיב: וְכִסָּה אֵת כָּל-הֶהָרִים הַגְּבֹהִים אֲשֶׁר תַּחַת כֹּל הַשָּׁמַיִם, וְגָבַהּ עֲלֵיהֶם מִלְּמַעְלָה כְשִׁבְעִים מִיל: וְהָיָה הָאֲוִיר עַל פְּנֵי כָל-הָאֲדָמָה כְמֵי הַיָּם עַל פְּנֵי הַתְּהוֹם, וְהֵעִיק הָאֲוִיר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה וְעַל כֹּל אֲשֶׁר עָלֶיהָ כַּאֲשֶׁר יָעִיקוּ מֵי הַיָּם עַל הַמְּצוּלָה וְעַל כָּל-אֲשֶׁר בְּתוֹכָהּ: וְגָדְלָה הַמּוּעָקָה בָעֲמָקִים מֵאֲשֶׁר עַל הֶהָרִים, כִּי כִגְבֹהַּ הָאֲוִיר מֵעַל לִפְנֵי הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יָנוּחַ עָלָיו כֵּן תִּגְדַּל מוּעַקְתּוֹ:


מ) הַמּוּעָקָה

וּמִשְׁפַּט הַמּוּעָקָה אֲשֶׁר לַהֲבָלִים בְּמִשְׁקָלָם, כְּמִשְׁפַּט הַמּוּעָקָה אֲשֶׁר לַנּוֹזְלִים בְּמִשְׁקָלָם: יָרֹד תֵּרֵד מִגָּבֹהַּ אָרְצָה וְעָבֹר תַּעֲבֹר לִצְדָדֶיה וּלְמַעְלָה מֵהֶם, וְהָיָה בְעָבְרָהּ וְנֶעֱרַךְ כֹּחָהּ לְפִי גֹבַהּ עַמּוּד הַָאֲוִיר אֲשֶׁר עָבְרָה מִמֶּנוּ וְלֹא לְפִי רָחְבּוֹ: וְהִבְדַלְתָּ בֵּין הַמּוּעָקָה הַזֹּאת וּבֵין הַלַּחַץ אֲשֶׁר לְרַגְלֵי הָרְוָחָה יָבוֹא, לֵאמֹר: הַמּוּעָקָה בַת כֹּחַ הַכֹּבֶד הִיא, וּפָנְתָה בָרִאשׁוֹנָה אַרְצָה וְאַחֲרֵי כֵן עָבֹר תַּעֲבֹר לִצְדָדֶיהָ וּלְמָעְלָה: לֹא כֵן הַלַּחַץ כִּי בֶן-כֹּחַ הַדּוֹחֶה הוּא, וּפָנָה מִמֶּרְכָּזוֹ לְכֹל עֲבָרָיו מִסָּבִיב בְּפַעַם אֶחָת: הֵן רָאִיתָ דֶרֶךְ הַמַּיִם בַּשְּׁפוֹפָרוֹת הַמְּחֻבָּרוֹת, יָרֹד יָרַד בָּרִאשׁוֹנָה עַמּוּד הַמַּיִם בַּזְּרוֹעַ הַיְמָנִית וְאַחַר נָטָה הַצִּדָּה וְאַחַר עָלָה בַזְּרוֹעַ מִשְּׁמֹאל: וְיַד מִי פָעֲלָה וְעָשְׂתָה כָל-אֵלֶּה? הֲלֹא יַד הַכֹּבֶד אֲשֶׁר לַמַּיִם מִיַָּמִין הִיא הֵעִיקָה תַחְתֶּיהָ וַתֵּט אֵת הַמַּיִם הַצִּדָּה וַתְּרִימֵם מָעְלָה: עַד שֶׁעָמְדוּ בִשְׁתֵּי הַזְּרוֹעוֹת בְּקוֹמָה אֶחָת וַתְּהִי מִשְׁקֹלֶת בֵּינֵיהֶם, אָז סָרָה מֵעֲלֵיהֶם יַד הַכֹּבֶד וַיֶּחְדְּלוּ מֵעֲלוֹת עוֹד: וְדִמִּיתָ אֵת הַמַּיִם בַּשְּׁפוֹפָרוֹת לְמַשָּׂא מִשְׁקָלִים רַבִּים בְּמֹאזְנָיִם: הֵן בִּהְיוֹת כָּל-הַמִּשְׁקָלִים בַּכַּף הָאַחַת מִיַָּמִין וְיָרְדָה מָטָה, וְאִם הַעֲבֵר תַּעֲבִיר אוֹתָם אֶחָד אֶחָד וְנָתַתָּ אוֹתָם בַּכַּף מִשְּׂמֹאל, הֲלֹא כָרוֹעַ תִּכְרָע וְהִכְרִיעָה אֵת רְעוּתָהּ עַד אֲשֶׁר יִהְיֶה מִסְפַּר הַמִּשְׁקָלִים בִּשְׁתֵּי הַכַּפּוֹת אֶחָד, אָז תַּעֲמֹוד מִכְרוֹעַ וְנָשְׂאוּ שְׁתֵּי הַכַּפּוֹת בַּד בְּבַד יָחַד: וְהָיָה כָּכָה גַּם מִשְׁפַּט הַמַּיִם בַּשְּׁפוֹפָרוֹת: גַּם מִשְׁפַּט הַמּוּעָקָה אֲשֶׁר לַהֲבָלִים כְּמִשְׁפַּט הַמּוּעָקָה אֲשֶׁר לַנּוֹזְלִים: בְּכָבְדָם יָעִיקוּ עַל הַדָּבָר אֲשֶׁר הֵם רוֹבְצִים עָלָיו וְעָבְרָה הַמּוּעָקָה גַם לְצִדְדֵיהֶם וְגַם לְמָעְלַָה: לֹא כֵן מִשְׁפַּט הַלַּחַץ אֲשֶׁר יָלִין בְּתוֹכָם, כִּי מִמֶּרְכָּזוֹ יֵצֵא וּפָנָה לְכֹל עֲבָרָיו מִסָּבִיב בְכֹחוֹ וְלֹא בְכֹחַ כֹּחוֹ:

עַל פִּי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הֲלֹא רָאֹה רָאִיתָ כִי שְׁנֵי כֹּחוֹת זֶה מוּל זֶה פוֹעֲלִים בָּאֲוִיר, אִיׁׁשׁ לְפִי דַרְכּוֹ יִפְעָל: וְהָיָה כֹחַ הַכֹּבֶד אִישׁ רִיב לְכֹחַ הַדּוֹחֶה וְגָבַר מִמֶּנּוּ, וְשָׂם גְּבוּל לוֹ לֵאמֹר עַד פֹּה תָבוֹא, וּמֵהָלְאָה לִגְבוּלוֹ שׁוֹב יָשׁוּב הָאֲוִיר וְהָיָה כַמַּיִם לְכֹל מִשְׁפְּטֵיהֶם וְחֻקּוֹתֵיהֶם:

וַאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה הַגֵּד הִגָּדְתִּ לִי אֲשֶׁר אִם הוֹרֵד נוֹרִיד בַּקְבּוּק סָתוּם אֶל מְצוּלַת יָם, וְהֵעִיקוּ עָלָיו הַמַּיִם בְּכֹחַ גָּדוֹל וּרְצָצוּהוּ: וַאֲנַחְנוּ מְשׁוֹטְטִים בִּמְצוּלַת יַם הָאֲוִיר וְרָבַץ עָלֵינוּ כָל-גֹּבַהּ הַהֶבֶל וְלֹא נָחוּשׁ כֹּל מוּעָקָה?: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה אָמוֹר אָמַרְתִּי כִי אִם רֵיק יִהְיֶה הַבַּקְבּוּק וּרְצָצוּהוּ הַמָּיִם, אַךְ הֲכֵן יִהְיֶה מִשְׁפָּטוֹ גַם אִם יִמָּלֵא מָיִם?: וָאַעַן וָאֹמַר, לֹא! כִּי אִם מַיִם בְּתוֹכוֹ הֲלֹא יִמְנְעוּ הַמַּיִם הָאֵלֶּה אֵת רֵעֵיהֶם מִלְּמָעְלָה מִכְּבשׁ אוֹתָם וְסָמְכוּ אֵת קִירוֹת הַבַּקְבּוּק לְבִלְתִּי יִדָּחֲקוּ פְנִימָה:

וַיֹּאמֶר כֵּן מִשְׁפָּטֵנוּ גַם אָנוּ, וְכֵן מִשְׁפַּט כֹּל כְּלִי בֵית קִבּוּל אֲשֶׁר בִמְצוּלוֹת יַם-הָאֲוִיר: כִּי כְסֹב הָאֲוִיר אוֹתָנוּ מִבַּחוּץ כֵּן מַלֵּא יְמַלֵּא כָל-חֲלָלֵנוּ מִבָּיִת, וְהָיְתָה מוּעָקָה מוּל מוּעָקָה וְהִתְפַּשָּׁרוּ: לָכֵן אִם הָרֵק תָּרִיק אֵת הָאֲוִיר מֵאַחַד הַכֵּלִים וְסָתַמְתָּ אוֹתוֹ לִבְלִי יִפְרֹץ בְּתוֹכוֹ אֲוִיר חָדָשׁ, וְהִכְבִּיד עָלָיו הָאֲוִיר אֵת אַכְפּוֹ מְאֹד כַּאֲשֶׁר תֶּחֱזֶינָהּ עֵינֶיךָ בַכֶּלִי אֲשֶׁר נִתַּן לְפָנֶיךָ: (ציור י"ד).

וְזֶה מַעֲשֵׂה הַכֶּלִי, כַּדּוּר בַּרְזֶּל נָבוּב נָתוּן עַל כַּנוֹ, וְיָצָא צִנּוֹר מִתַּחַת הַכַּדּוּר אֶל תּוֹךְ כַּנּוֹ עַד לְמוּל הַחֲנֵפָה: וְהַכַּדּוּר חָלוּק לִשְׁנֵי חֲצָאִים לְרָחְבּוֹ, וְהָיָה חֶצְיוֹ הָעֶלְיוֹן מִכְסֶה לְחֶצְיוֹ הַתַּחְתּוֹן מְכֻוָּנִים אִיש לְרֵעֵהוּ אֵין רֶוָח בֵּינוֹתָם: וּפָתַחְתָּ אֵת הַחֲנֵפָה מִתַּחַת, וַהֲרִיקוֹתָ אֵת הָאֲוִיר דֶּרֶךְ פִּיהָ בְּמִשְׁאֶבֶת, וְסָגַרְתָּ אֵת הַחֲנֵפָה שֵׁנִית: וְהַָיָה כִי תֹאמַר עַתָּה לְהָרִים הַמִּכְסֶּה לֹא תִמְצַָא יָדֵךָ לוֹ, כִּי כָל-גֹּבַהּ הָאֲוִיר עָמוּס עָלָיו מַשָּׂא לַעֲיֵפָה: וְהֵעִיק עַל הַכַּדּוּר מִכֹּל עֲבָרָיו וְלֹא יִתֵּן לִשְׁנֵי חֲצָאָיו לְהִפָּרֵד עוֹד: לֹא כֵן בִּהְיוֹת הַכַּדּוּר מָלֵא אֲוִיר מִבַּיִת, אָז שָׁקֹל יִשָּׁקֵל הָאֲוִיר הַזֶּה לְמוּל מִשְׁקַל הָאֲוִיר אֲשֶׁר מִחוּצָה לוֹ:

וְעַתָּה אַחֲרֵי רְאוֹתֵךָ כִי חֻקָּה אַחַת לָאֲוִיר וְלַמַּיִם לְמִשְׁקָלָם וּלְמוּעַקְתָּם, הֲלֹא בִין תָּבִין כִּי כְמִשְׁפַּט הַמַּיִם כֵּן גַם מִשְׁפַּט הָאֲוִיר לָשֵׁאת אֵת הַדָּבָר הַבָּא אֶל תּוֹכוֹ: וְגָרַע הָאֲוִיר מִמִּשְׁקַל הַדָּבָר כְּמִשְׁקַל הָאֲוִיר בְּמִדַּת הַדָּבָר, וְאִם קַל הַדָּבָר בְּמִדָּתוֹ מִמִּשְׁקַל הָאֲוִיר בְּמִדָּה הַזֹּאת וְשָׁט הַדָּבָר בְּתוֹךְ יַם הַָאֲוִיר: אֶפֶס כִּי אֵין קַל מֵרוּחַ אַפֵּנוּ זוּלָתִי מִינִים שׁוֹנִים אֲשֶׁר לְהֲבָלִים, וְהֶבֶל הַמֵּימָן הוּא הַקַּל שֶׁבַּקַּלִּים: לָכֵן לָקֹחַ תִּקַּח לְךָ שַׁלְחוּפִית דַּקָּה וּמִלֵּאתָ אוֹתָהּ הֶבֶל הַמֵּימָן, וְקָשַׁרְתָּ אֵת פִּיהָ לְבַל יִפְרֹץ הַחוּצָה: וְעָזַבְתָּ אֵת הַשַּׁלְחוּפִית לְנַפְשָׁהּ וְהִמְרִיאָה לַמָּרוֹם וְדָאֲתָה עַל כַּנְפֵי רוּחַ: לְשַׁלְחוּפִית כָּזֹאת קָרָאנוּ “טַיָּרָה”, וְאִם גְּדוֹלָה הַטַּיָּרָה וְנָשְׂאָה אִתָּה לַמָּרוֹם גַּם אֳנִיָה קְטַנָּה וְאֲנָשִׁים בָּהּ:


מא) מִשְׁקַל אֲוִיר אַפֵּנוּ עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה.

הִנֵּה נָא יָדַעְתָּ כִּי יֵשׁ אֲוִיר רֹבֵץ עַל הָאֲדָמָה מִסָּבִיב וְהַעֵק יָעִיק בְּכָבְדּוֹ עַל פָּנֵֶיהָ, וְאָמַרְתָּ בִלְבָבְךָ אַל לִבְנֵי אָדָם חֲקֹר אֵת מִשְׁקָלוֹ וְנִסְתָּר הוּא מֵעֵינֵי כָּל-חָי: וְיָדַעְתָּ כִי לֹא כֵן הוּא, כִּי יְיָ נָתַן חָכְמָה לָאָדָם וְרֹחַב לֵב כַּיָּם, וְכִלְכֵּל בּוֹ כֹּל אֲשֶׁר מִתַּחַת הַשֶּׁמֶשׁ: וְהִרְקִיעַ שְׁחָקִים בִּתְבוּנָתוֹ וּמָנָה מִסְפָּר לַכּוֹכָבִים, וְאֶל אֶרֶץ יַבִּיט וּמָנָה עַפְרוֹת תֵּבֵל, וּמָדַד בְּשָׁעֳלוֹ מַיִם וְשָׂם מִשְׁקָל גַּם לַָרוּחַ: וְעַתָּה אַתָּה הִכּוֹן לְךָ לִקְרָאתִי אֶשְׁאָלְךָ וְתַעֲנֵנִי, כִּי הָיֹה תִהְיֶה קְעָרָה מְלֵאָה מַיִם לְפָנֵֶיךָ, וְהִצַּגְתָּ בָהּ קְנֵה זְכוּכִית נָבוּב מְפֻלַָּשׁ הֲיַעֲלוּ הַמַּיִם בְּתוֹךְ הַקָּנֶה?: וָאֹמַר עָלֹה יַעֲלוּ עַד קוֹמַת הַמַּיִם אֲשֵֶׁר בְּתוֹךְ הַקְּעָרָה, וַיּוֹסֶף עוֹד וַיִּשְׁאָלֵנִי, וְאִם סָתֹם תִּסְתֹּם פִּי הַקָּנֶה בְאֶצְבָּעֶיךָ לְמָעְלָה וְנָעַצְתָּ אֵת קָצְהוּ הַפָּתוּחַ בְּתוֹךְ הַמַּיִם הֲיַעֲלוּ הַמַּיִם בְּתוֹכוֹ?: וְאֹמַר לֹא יַעֲלוּ, כִּי הָאֲוִיר הֶעָצוּר בְּתוֹךְ הַקָּנֶה לֹא יִתֵּן לַמַּיִם לְהוֹרִישׁ אֵת מְקוֹמוֹ: וַיִּשְׁאָלֵנִי עוֹד וַיֹּאמַר, וְאִם הָיֹה יִהְיֶה לְפָנְֶיךָ קְנֵה זְכוּכִית נָבוּב סָתוּם מִתַּחַת וּפָתוּחַ לְמָעְלָה: וּמִלֵּאתָּ אוֹתוֹ מַיִם וְנָתַתָּ אֶצְבָּעֲךָ עַל פִּיהוּ וְהָפַכְתָּ אוֹתוֹ וְכָכָה תִּטְבְּלְהוּ בְמֵי הַקְּעָרָה, וַהֲסִירוֹתָ אִת אֶצְבָּעֲךָ מִפִּיו, הֲיֵצְאוּ הַמַּיִם אֶל תּוֹךְ הַכֶּלִי?: וָאֹמַר לֹא יֵצְאוּ, כִּי הָאֲוִיר אֲשֶׁר מִסָּבִיב לְהַקָּנֶה יָעִיק עַל הַמַּיִם אֲשֶׁר מִסָּבִיב לוֹ בַקְעָרָה: וְהִכְרִיעַ הָאֲוִיר בְּמִשְׁקָלוֹ אֵת מִשְׁקַל עַמּוֹד הַמַּיִם אֲשֶׁר בְּתוֹךְ הַקָּנֶה וְנְשָׂאוּהוּ לְמָעְלָה: וַיֹּאֶמר הַמּוֹרֶה הֵיטַבְתָּ לַעֲנוֹת, אֶפֶס הֲלֹא בִין תָּבִין כִּי אִם יִגְבַּהּ הַקָּנֶה מְאֹד וְגָבַה בּוֹ גַם עַמּוּד הַמַּיִם וְרַב מִשְׁקָלוֹ, וְהָיָה אִם יִרֶב מִשְׁקָלוֹ כְדֵי לְהַכְרִיעַ אֵת מִשְׁקַל הָאֲוִיר וְהִכְרִיעָהוּ בֶאֱמֶת: וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה אָבִינָה לְשֵׂכֶל מִלֶּיךָ, אַךְ מִי יִתֵּן לִי קָנֶה אָרוּךְ מְאֹד לְמַעַן אוּכַל לָמֹד אֶת גֹּבַהּ עַמּוּד הַמַּיִם אֲשֶׁר יַעֲלֶה בְּתוֹכוֹ?: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה לָכֵן נַסֵּה תְנַסֵֶּה אֵת הַדָּבָר בְּנוֹזֵל כָּבֵד מִן הַמַּיִם, וְהִסְכִּין לְחֶפְצֶךָ גַם קָנֶה קָצֵר: מַלֵּא תְמַלֵּא אֵת הַקְּעָרָה כַסְפִּית תַּחַת הַמַּיִם וְלָקַחְתָּ לְךָ קְנֵה זְכוּכִית אַמָּתִַַיִם אָרְכּוֹ וּמִלֵּאתָ אוֹתוֹ כַסְפִּית עַד פִּיהוּ: וְעָשִׂיתָ לוֹ כַמִּשְׁפַָּט אֲשֶׁר עָשִׂיתָ לִקְנֵה הַמַּיִם, וְרָאִיתָ כִי עַמּוּד הַכַּסְפִּית יָרֹד יֵרֵד וְעָמַד עַל גֹּבַהּ שִׁשָּׁה וְשִׁבְעִים אֶצְבַּע וְאַחֲרָיו יָאִיר נָתִיב מִמַּעַל לוֹ אַרְבַּע וְעֶשְׂרִים אֶצְבַּע: הֲיָדַעְתָּ מָה הַנָּתִיב הַזֶּה? חֲלָל הַקָּנֶה הוּא וַאֲוִיר אֵין בְּתוֹכוֹ (לֶחָלָל הַזֶּה יְקרְאוּ הַחֲכָמִים רֵיקוּת טֶרְצֵלִית): וּמַדּוֹעַ לֹא תַעַל הַכַּסְפִּית בּוֹ? יַעַן אֵין דֵּי כֹחַ לְמוּעֶקֶת הָאֲוִיר לְהָרִים עַמּוּד הַכַּסְפִּית לְמַעְלַָה מִשִּׁבְעִים וְשִׁשָּׁה אֶצְבָּעוֹת: וְיָדַעְתָּ אֵיפוֹא כִי מִשְׁקַל עַמּוּד אֲוִיר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה בַשְּׁפֵלָה כְמִשְׁקַל עַמּוּד כַּסְפִּית כָּמוֹהוּ אֲשֶׁר שִׁבְעִים וְשֵׁשׁ אֶצְבָּעוֹת גֹּבַהּ לוֹ: וְהָיָה אֵיפוֹא מִשְׁקַל כָּל-הָאֲוִיר אֲשֶׁר עַל פְּנֵי כָל-הָאֲדָמָה כְמִשְׁקַל יַם כַּסְפִּית אֲשֶׁר יְכַסֶּה פְנֵי כָל-הָאָרֶץ בְּגֹבַהּ שִׁבְעִים וְשֵּשׁ אֶצְבָּעוֹת: (ציור ט"ז).


 

מב) תּוֹכֵן רוּחוֹת

הַקָּנֶה הַזֶּה בְתוֹךְ קְעָרָה קְטַנָּה מְלֵאָה כַסְפִּית, הוּכֵן הוּכַן לְכֶלִי נִכְבָּד מְאֹד אֲשֶׁר פִּי יִקָּבֶנּוּ “תּוֹכֵן רוּחוֹת”: וְהָיָה הַכֶּלִי הַזֶּה לְנָבִיא לְהַגִּיד לָנוּ הָאוֹתוֹת מֵרֹאשׁ, אִם חֹרֶב יִהְיֶה עַל הָאָרֶץ אִם טַל וְאִם מָטָר: לֹא הַיּוֹם לִי לְהַגִּיד לְךָ אֵיזוּ דֶרֶךְ בָּאָה עַָלָיו הָרוּחַ לְהִנָּבֵא עַל הַָרוּחַ, וְהִגָּדְתִּי לְךָ אַךְ אֵת הַתּוֹעֶלֶת אֲשֶׁר יָבִיא לָנוּ לַחְקֹר עַל פִּיהוּ אֵת גֹּבַהּ הֶהָרִים: הֵן אָמֹר אָמַרְתִּי לְךָ כִי גָדְלָה מוּעֶקֵת הָאֲוִיר בָּעֲמָקִים מֵאֲשֶׁר עַל הֶהָרִים, וְעַתָּה רָאֹה רָאִינוּ כִי מוּעֶקֶת הָאֲוִיר בַּשְׁפֵלָה כְמוּעֶקֶת עַמּוּד הַכַּסְפִּית בֶּן-שִׁבְעִים וְשֵׁשׁ אֶצְבָּעוֹת הוּא: וְהָיָה בַעֲלוֹתֵנוּ עַל רֹאשׁ אַחַד הֶהָרִים וְרָאִינוּ בְתוֹכֵן הָרוּחוֹת כִּי יָרֹד יֵרֵד עַמּוּד הַכַּסְפִּית מֵאֲשֶׁר הָיָה וַיְהִי לְבֶן-שִׁבְעִים לְבֶן-שִׁשִּׁים וְגַם לְבֶן-חֲמִשִּׁים, וְחָשַׁבְנוּ עַל פִּי מַעֲלַת הַיְרִידָה אֲשֶׁר לְעַמּוּד הַכַּסְפִּית אֵת הַגֹּבַהּ אֲשֶׁר לָהָר:


מג) מִשְׁאֶבֶת הָרוּחַ.

וַיּוֹסֵֶף הַמּוֹרֶה וַיְדַבֵּר אֵלַי לֵאמֹר, וַאֲנִי הִנְנִי נוֹתֵן לְפָנֶיךָ אֵת תַּבְנִית הַמִשְׁאֶבֶת אֲשֶׁר אָמַרְתִּי, וְהִיא אַחַת הַתַּבְנִיּוֹת הַשּׁוֹנוֹת אֲשֶׁר לַכֶּלִי הַזֶּה: וּבִינוֹתָ בַמַּרְאֶה וְהִגַּדְתָּ לִי מָה-אַתָּה רֹאֶה?: וַאּמַר גִּיגִית זְכוּכִית כְּפוּיָה עַל פִּיהָ אֲנִי רֹאֶה צְמוּדָה עַל פְּנֵי דִסְּקָה אֲשֶׁר מִתַּחַת לָהּ: וְחוֹר בַּדִסְּקָה בַּתָּוְֶךְ, וְיָצָא מִמֶּנּוּ צִנּוֹר זְכוּכִית וְנָטָה הַצִּדָּה וְעָלָה וּבָא לְתוֹךְ חוֹר שֵׁנִי בְשׁוּלֵי אִבּוּב הַזְּכוּכִית אֲשֶׁר מִשְּׂמֹאל לַגִּיגִית: וְחִבֵּר הַצִּנּוֹר אֵת חֲלַל הַגִּיגִית אֶל חֲלַל הָאִבּוּב, וְהָיוּ לְחָלָל אֶחָד: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה זֹאת תַּבְנִית הַמַּשְׁאֶבֶת מִחוּצָה לָּהּ, וּמָה אַתָּה רֹאֶה בָהּ מִבָּיִת?: וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה דֶּלֶת אֲנִי רֹאֶה שֹׁכֶבֶת עַל קַרְקַע הָאִבּוּב, וְכִסְתָה אֵת פִּי הַצִּנּוֹר וְהִיא אֲחוּזָה בְצִיר מֵעֵבֶר אֶחָד: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה וּמָה-אַתָּה רֹאֶה עוֹד בְּתוֹךְ הָאִבּוּב? וָאֹמַר סֶכֶר גּוֹמָה אֲנִי רֹאֶה בְפִי בֵית חֲלַל הָאִבּוּב: וְחוֹר בַּסֶּכֶר בַּתָּוֶךְ, וְדֶלֶת עַל פִּיהוּ מִלְּמָעְלָה כְמִשְׁפַּט הַדֶּלֶת אֲשֶׁר עַל פִּי הַצִּנּוּר: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה אֵלַי הֲתִפָּתַחְנָה הַדְּלָתוֹת הָאֵלֶּה אוֹ תִהְיֶינָה סְגוּרוֹת תָּמִיד?: וְאֹמַר אִם הָעֵק יָעִיק דָּבָר עַל פְּנֵיהֶן מִתַּחַת וְעָלוּ וְנִפְתָּחוּ, וְאִם מִלְּמָעְלָה יָעִיק עַל פְּנֵיהֶן וְהוֹסִיפוּ וְנִצְמְדוּ אִשָּׁה אִשָּׁה עַל פִּתְחָהּ בְּיֶתֶר שְׂאֵת: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה הֵיטַבְתָּ לִרְאוֹת, וְיָדַעְתָּ כִי עַל כֵּן נִקְרָא שְׁמַָן דֶּלֶת לֵאמֹר, דָּלֹֹה תִדָּלֶָינָה רַק לְמַעְלָה: וְעַתָּה הַגִּידָה לִי מָה אַתָּה רֹאֶה עַל הַסֶּכֶר? וָאֹמַר קֶשֶׁת נְטוּיָה מִמַּעַּל לַדֶּלֵֶת אֲנִי רֹאֶה, וְשׁוֹקֶיהָ אֲחוּזוֹת בַּסֶּכֶר: וּמַקֵּל עֹלֶה מִגַּב הַקֶּשֶׁת, וְעָלָה עַד לְמָעְלָה מִשְּׁפַת הָאִבּוּב וְהָיָה לְבֵית יָד לַסֶּכֶר: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה זֹאת תַּבְנִית הַמִּשְׁאֶבֶת מִבַָּיִת, וְעַתָּה הַט אָזְנֶיךָ וּשְׁמַָע פֵּשֶׁר דְּבַר הַתַּבְנִית, וְהִתְבּוֹנַנְתָּ בָרִאשׁוֹנָה אֶל דֶּרֶךְ עֲבוֹדָתָהּ: הִנְנִי אֹחֵז בְּבֵית הַיָּד וְהֶעֱלֵיתִי אֵת הַסֶּכֶר מִקַּרְקַע הָאִבּוּב אֶל שְׂפַָתוֹ לְמָעְלָה, וְהָיְתָה רֵיקוּת בָּאִבּוּב מִתַּחַת לַסֶּכֶר אֵין אֲוִיר בּוֹ: וַיַּרְא הָאֲוִיר אֲשֶׁר מִחוּץ לָאִבּוּב כִּי רֵיקוּת בָּאִבּוּב, וַיֹּאמֶר לָבוֹא אֵלֶיהָ וּלְמַלּאֹתָהּ כְּמִשְׁפַּט הַהֲבָלִים אֲשֶׁר הוֹרֵיתִיךָ (פרק ל"ח): וַיְנַס לָבוֹא דֶרֶךְ הַפֶּתַח אֲשֵֶׁר בַּסֶּכֶר מִלְּמַָעְלָה וְלֹא יָכֹל, כִּי תַחַת לִפְתּוֹחַ אֶת הַדֶּלֶת הָעֵק הֵעִיק עָלֶיהָ וַיַּדְבִּיקָה עַל שְׂפַת הַחוֹר: וַיֹּאמֶר הָאֲוִיר הַכָּלוּא בְתוֹךְ הַגִּיגִית אֲנַסֶּה אַָנֹכִי וְאֶפְרֹץ אֶל תּוֹךְ הָאִבּוּב מִתָּחַת, וַיַּעַל וַיַָּעִיק עַל פְּנֵי דֶלֶת הַצִּנּוֹר מִתַּחְתָּהּ וַתָּרָם הַדֶּלֶת וַתִּפָּתַח, וַיָּבוֹא אֲוִיר הַגִּיגִית אֶל תּוֹךְ הָאִבּוּב: וְהִנֵּה בְצֵאת הָאֲוִיר מִן הַגִּיגִית הֲאִם לֹא הָיְתָה רֵיקוּת בְּתוּכָה? וָאֹמַר לֹא הָיְתָה בָזֶה רֵיקוּת: כִּי אַךְ רַוֵּחַ הִתְרַוַּח הָאֲוִיר וַיִקָּלֵשׁ, וַיְהִי תַחַת אֲשֵֶׁר מִלֵּא בָרִאשׁוֹנָה אֵת חֲלַל הַגִּיגִית לְבַדּוֹ וַיְמַלֵּא עַתָּה גַם אֵת חֲלַל הָאִבּוּב: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה כֵּן דִּבַּרְתָּ, וְעַתָּה אָשִׁיבָה יָדִי עַל הַסֶּכֶר שֵׁנִית וְאוֹרִידֵהוּ אֶל קַרְקַע הָאִבּוּב: וּמַה-יַעֲשֶׂה עַתָּה הָאֲוִיר מִתַּחְתָּיו? הֲשׁוֹב יָשׁוּב אֶל הַגִּיגִית אוֹ הִכָּבֵשׁ יִכָּבֵשׁ?: וָאֹמַר לֹא יָשׁוּב אֶל הַגִּיגִית כִּי נִסְגְּרָה דֶלֶת הַצִּנּוֹר מֵאֲחוֹרָיו, וְגַם הִכָּבֵשׁ לֹא יִכָּבִשׁ: כִּי אִם הָעֵק יַָעִיק עַל פְּנֵי דֶלֶת הַסֶּכֶר מִתַּחְתָּהּ, וְהוּרַק חֵלֶק אֲוִיר הַגִּיגִית הַחוּצָה: וְהָיָה אִם תְּשַׁׁנֶה, וּתְשַׁלֵּשׁ אֵת הָעֲבוֹדָה הַזֹּאת פְּעָמִים רַבּוֹת, וְהוּרַק לְאַט לְאַט כָּל-הַָאֲוִיר מִתּוֹךְ הַגִּיגִית: זֹאת הִיא תוֹרַת הַתַּבְנִית הַזֹּאת, וְזֹּאת הִיא תוֹרַת כָּל-שְׁאַָר הַתַּבְנִיּוֹת הַשּׁוֹנוֹת אֲשֶׁר תִּרְאֶינָה עֵינֶיךָ מֵהַיּוֹם וָהָלְאָה, תּוֹרָה אַחַת וּמִשְׁפָּט אֶחָד לְכָֻּלָנה רַק בְּצוּרָתָן מִחוּצָה לָהּ תִּפָּרַדְנָה:


מד) מִשְׁאֶבֶת הַמַּיִם.

וְעַתָּה הִנְנִי נוֹתֵן לְפָנֶיךָ תַבְנִית מִשְׁאֶבֶת הַמַּיִם, וְהִגַּדְתָּ לִי מָה-אַתָּה רֹאֶה?: וָאֹמַר שְׁפוֹפֶרֶת אֲרוּכָה אֲנִי רֹאֶה עֹלָה מִן הַמַָּיִם, וּבְרֹאׁשָׁה אִבּוּב: וּבְתוֹךְ הָאִבּוּב דֶּלֶת שׁוֹכֶבֶת לְפִי הַשְּׁפוֹפֶרֶת וְסֶכֶר, וּפֶתַח וְדֶלֶת לַסֶּכֶר וּבֵית-יָד הַכֹּל כְּמִשְׁפַּט הַסֶּכֶר וְהַדְּלָתוֹת אֲשֶׁר בְּאִבּוּב מִשְׁאֶבֶת הָאֲוִיר: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה הֵיטַבְתָּ לִרְאוֹת, כִּי תוֹרָה אַחַת וּמִשְׁפַָּט אֶחָד לְמִשְׁאֶבֶת הָרוּחַ וּמִשְׁאֶבֶת הַמָּיִם וְדֶרֶךְ אַחַת לְשְׁתֵּיהֶן: הֲלֹא יָדַעְתָּ אֵת מִשְׁפַּט הַשְֹפוֹפֶרֶת הַמְּלֵאָה לָהּ מָיִם, כִּי טָבֹל תִּטְבֹל אֶת-פִּיהָ בְּקַעֲרַת מַיִם הֵן לֹא יִשָּׁפְכוּ הַמַּיִם מִתּוֹךְ הַשְּׁפוֹפֶרֶת אֶל הַקְּעָרָה, הֲיָדַעְתָּ מַדוֹעַ?: וָאֹמַר יָדָעְתִּי! כִּי אִם יִשָּׁפְכוּ וְגָבְהָה קוֹמַת הַמַּיִם בַּקְעָרָה: וּמוּעֶקֶת הָאֲוִיר אֲשֶׁר עַל פְּנֵי מֵי הַקְּעָרָה הֲלֹא לֹא תִתֵּן לָהֵֶם לְהִנָּשֵׂא, לָכֵן עַל עָמְדָּם יַעֲמֹדוּ וְעָמְדוּ גַם הַמַּיִם בַּשְּׁפוֹפֶרֶת בְּקוֹמָתָם: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה כֵּן הוּא כַאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ, וְעַתָּה אֶשְׁאָלְךָ וְהוֹדִיעֵנִי: שְׁפוֹפֶרֶת כִּי תְהִי רֵיקָה וְהוּרַק מִמֶּנָּה גַם הָאֲוִיר וְטָבַלְתָּ אֵת פִּיהָ בְּקַעֲרַת מַיִם, מַה יְהִי מִשְׁפָּטָהּ?: וָאֹמַר עָלֹה יַעֲלוּ הַמַּיִם מִתּוֹךְ הַקְּעָרָה וּמִלְּאוּ כָּל-קוֹמַת חֲלַל הַשְּׁפוֹפֶרֶת: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה הֲיָדַעְתָּ גַם מַדּוּעַ יַעֲלוּ הַמַּיִם בַּשְּׁפוֹפֶרֶת? וָאֹמַר יָדָעְתִּי וְזֶה הַדָּבָר: בִּהְיוֹת הַשְּׁפוֹפֶרֶת רֵיקָה מֵאֲוִיר וְנִכְסַף הָאֲוִיר מִבַּחוּץ לָבוֹא אֵלֶיהָ וְלֹא יוּכָל, כִי הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּקְּעָרָה חָסֹם יַחְסְמוּ הַדֶּרֶךְ לְפָנָיו: אַךְ הָאֲוִיר מֵחֶפְצוֹ לֹא יָסוּר וְהַָעֵק יַָעִיק עַל הַמַּיִם, וְהֵמָּה לֹא יוּכְלוּ לִנְשׂוֹא אֶת הַמּוּעָקָה וּבִקְשׁוּ לָהֶם דֶּרֶךְ לִפְרוֹק הַמַּעֲמָסָה מֵעֲלֵיהֶם וְעָלוּ לְתוֹךְ הַשְּׁפוֹפֶרֶת הָרֵיקָה: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה כֵּן הוּא כַאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ, וְעַתָּה שִׂים לִבְּךָ שֵׁנִית לְתַבְנִית מִשְּׁאֶבֶת-הַמָּיִם: הִנְנִי מַעֲלֶה וּמוֹרִיד אֵת הַסֶּכֶר בְּתוֹךְ הָאִבּוּב כְּפַעַם בְּפַעַם וְהוֹרַק הָאֲוִיר מִתּוֹךְ הַשְּׁפוֹפֶרֶת וְהָאִבּוּב גַם יַָחַד, וְעָלוֹ הַמַּיִם בְּתוֹךְ הַשְּׁפוֹפֶרֶת כְּמִשְׁפָּטָם: וְעָלוּ וּפָגְעוּ בְדֶלֶת הָאִבּוּב אֲשֵֶׁר עַל פִּי הַשְּׁפוֹפֶרֶת וְהֵרִימוּ אוֹתַָהּ וּבַָאוּ לְתוֹךְ הָאִבּוּב, וְהָיָה בְהוֹרִידִי שֵׁנִית אֵת הַסֶּכֶר לֹא יָשׁוּבוּ הַמַּיִם אֶל הַשְּׁפוֹפֶרֶת כִּי נִסְגְּרָה הַדֶּלֶת מֵאֲחוֹרֵיהֶם, וְהֵרִימוּ אֵת דֶּלֶת הַסֶּכֶר וְעָלוּ עַל פָּנָיו: וּבְהַעֲלוֹתִי שֵׁנִית אֵת הַסֶּכֶר וְהֶעֱלָה אֵת הַמַּיִם אֲשֶׁר עַל פָּנָיו וּשְׁפָכָם אַרְצָה דֶרֶךְ הַצִּנּוֹר אֲשֶׁר לְמַעְלָה בָאִבּוּב (ציור ט"ז):


מה) הַגִּשְתָּה אוֹ הַדְּיוֹפִי.

כְּמַעֲשֵׂה הַמִּשְׁאֶבֶת לְהַעֲלוֹת מַיִם מֵעֹמֶק לְרוּם, כֵּן מַעֲשֵׂה הַגִּשְׁתָּה לְהוֹרִיד מַיִם מִּלְּמַעֲלָה לְמַטָּה: כִּי יַעַמְדוּ מַיִם בְּכֶלִי בְּגֹבַהּ וְאָמַרְתָּ לְהָרִיק הַמַּיִם מִתּוֹכוֹ אַרְצָה מִבְּלִי הַטּוֹת הַכֶּלִי הַצִּדָּה, וְעָשְׂתָה הַגִּשְׁתָּה אֵת חֶפְצֶךָ: וְזֹאת תַּבְנִית הַגִּשְׁתָּה, שְׁפוֹפֶרֶת כְּפוּפָה כְקֶשֶׁת וְשׁוֹקָהּ הָאַחַת קְצָרָה מִרְעוּתָהּ: וּמִלֵּאתָ אֶת-הַשְּׁפוֹפֶרֶת מַָיִם וְטָבַלְתָּ אֵת פִּי שׁוֹקָהּ הַקְצָרָה בְתוֹךְ הַמַּיִם בַּכֶּלִי, וְזָרְמוּ כָל-הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּכֶּלִי דֶרֶךְ הַגִּשְׁתָּה לְמָטָּה: וְיַד מוּעֶקֶת הָאֲוִיר הָיְתָה גַם בַּגִּשְׁתָּה לְהַכְשִׁירָהּ לַמְּלָאכָה הַזֹּאת הִיא הַמּוּעָקָה עַל פְּנֵי הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּכֶּלִי, כִּי בְצֵאת הַמַּיִם הָרִאשׁוֹנִים מִתּוֹךְ הַשּׁוֹק הָאֲרוּכָה אֲשֶׁר בַּשְּׁפוֹפֶרֶת וְהָיְתָה רֵיקוֹת בִּקְצֵה הַשּוֹק הַקְּצָרָה: וּבָאוּ הַמַּיִם לְמַלֹּאתָהּ וְיָצְאוֹ גַם הֵמָּה וּבָאוּ מַיִם אֲחֵרִים תַּחְתֵּיהֶם, עַד תֹּם כֹּל הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּכֶּלִי אֲשֶׁר עַד פִּי הַשּׁוֹק הַקְּצָרָה יַגִּיעוּ: וְקָרְאוּ לַכֶּלִי הַזֶּה גַם דְּיוֹפִי לֵאמֹר, בַּעַל שְׁנֵי פִיּוֹת:


 

ספר שביעי: הַגּוּפִים בַּהֲוָיַת הַתְּנּוּעָה


מו) דַּרְכֵי הַתְּנוּעָה.

לַתְּנוּעָה דְרָכִים שְׁתַּיִם, דֶרֶךְ הַהֲלִיכָה וְדֶרֶךְ הַזִעְזוּעַ: כִּי יָרֹה תִיָּרֶה אֶבֶן בְּכַף הַקֶּלַע וְהָיְתָה תְנוּעָתָהּ בְּדֶרֶךְ הַהֲלִיכָה לְעֵבֶר פָּנֶיהָ, אַךְ אִם נוֹעַ יָנוּעַ רֹאשׁ לְשׁוֹן עֶשֶׁת הַתְּקוּעָה בְמָקוֹם נֶאֱמַָן וְהָיְתָה תְנוּעָתוֹ רוּץ וָשׁוֹב בֶּדֶרְך הַזִּעְזוּעַ: וְהָיָה כִי יִשְׁאָלְךָ אִישׁ לֵאמֹר, מַה-פֵּשֵֶׁר דְּבַר הַתְּנוּעוֹת הָאֵלֶּה?: וְאָמַרְתָּ אֵלָיו דָּבָר כִּי יַעֲזֹב אֵת מְקוֹמוֹ כֻלּוֹ מִבְּלִי שׁוּב אֵלָיו עוֹד, וְהָיְתָה תְנוּעָתוֹ תְנוּעָה הֹלֶכֶת: אַךְ אִם מִקְצַת הַדָּבָר בִּמְקוֹמוֹ יַעֲמֹֹד וּמִקְצָתוֹ נוֹעַ יָנוֹעַ הֵנָּה וָהֵנָּה, וְהָיְתָה הַתְּנוּעָה הַזֹּאת תְּנוּעָה מְזַעְזָעַת: וְהָיוּ דְבָרֵינוּ עַתָּה עַל אוֹדוֹת הַתְּנוּעָה הַהֹלֶכֶת, וְעַל הַחַיָל אֲשֶׁר יָלִין בָּהּ וְעַל הָעֲבוֹדָה אֲשֶׁר תַּעֲבֹד:


מז) דְּבַר הַחֲזָקָה

כִּי תִרְאֶה אָדָם אוֹ בְהֵמָה אוֹ כָל-חַי אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה הוֹלְכִים וּמִתְנוֹעֲעִים, וְאָמַרְתָּ כֹּחַ הַחַי אֲשֶׁר בְּקִרְבָּם הוּא יוֹלִיכֵם וְהוּא יְבִיאֵם לִידֵי כָל-תְנוּעָה: וְכִי תִרְאֶה אֶבֶן נֹפֶלֶת אָרְצָה וְיַד אָדָם לֹא תְנִידֶהָ, וְאָמַרְתָּ כֹּחַ הַכֹּבֶד הוּא יְנִיעֶנָּה: וְכִי תִכְבּשׁ עֵץ בַּמַּיִם וְַאַחֲרֵי סוּר יָדֵךָ מִמֶּנּוּ וְעָלָה לְמָעְלָה, אָמֹר תֹּאמַר כֹּבֶד הַמַּיִם הֲרִימָהוּ: וְהַקָּטָר כִּי יָרוּץ דַרְכּוֹ, הַכֹּחַ הַצָּפוּן בַּקִּטּוֹר הוּא יְרִיצֵהוּ: וְהַָעֲגָלָה הַָרְתוּמָה לְסוּסִים כִּי תֵלֵךְ הָלְאָה, וְהָיוּ הַסּוּסִים אֲשֶׁר יִמְשְׁכוּהָ: סוֹף דָּבָר, כָּל-גּוּף יֵשׁ אֲשֶׁר יָנוּעַ כֹּחַ בְּקִרְבּוֹ אוֹ מִחוּצָה לוֹ אֲשֶׁר יְנִיעֵהוּ: וְאַתָּה כִי תִדְחֹף כַּדּוּר בְּרַגְלֶךָ וְהָלַךְ וְהִתְגַלְגֵּל עַל פְּנֵי הַָרִצְפָּה לְבַדּוֹ, אוֹ זָרֹק תִּזְרֹק אֶבֶן וְעָלְתָה לְמַעְלָה מֵאֵלֶיהָ, מָה-הַכֹּחַ אֲשֶׁר יְנִיעֵם? הֵן כֹּחֲךָ סָר מֵהֶם וְרוּחַ חַיִּים אֵין בְּקִרְבָּם, וְאֵיכָכָה יַעֲשׂוּ דַרְכָּם לְבַדָּם?: וְיָדַעְתָּ אֵיפוֹא כִי יַד סְגֻלַּת הַחֲזָקָה הוֹיָה בָם, הִיא הַסְּגֻלָּה אֲשֶׁר הִגַּדְתִּי לְךָ מִשְׁפָּטָה (בפרק ז'), לֵאמֹר: לֹא יַעֲזֹב דָּבָר הֲוָיָתוֹ עַד אִם יָבוֹא כֹּחַ מִחוּצָה לוֹ וְחִלְּצָהוּ מִמֶּנּוּ, וְהָיָה כִי בוֹא יָבוֹא דָבָר לִידֵי תְנוּעָה לֹא יָנוּחַ עַד אִם יַפְרִיעוּהוּ: וַתְּהִי הַחֲזָקָה לְכֹחַ בַגּוּפִים אֲשֶׁר לָחֹם יִלְחַם בְּמַפְרִיעָיו עַד כְּלוֹתוֹ: וְאַתָּה כִי תִשְׁאָלֵנִי לֵאמֹר, מִי הֵמָּה אֲשֵֶׁר יַפְרִיעוּהוּ? וְאָמַרְתִּי לָךְ, יֵשׁ אֲשֶׁר תְּנוּעָה הַבָּאָה נִכְחוֹ תַפְרִיעֵהוּ, וְיֵש כִּי דָבָר הָעֹמֵד בְּדַרְכּוֹ יַפְרִיעֵהוּ: אַךְ רֹאשׁ כֹּל הַמַּפְרִיעִים הוּא כֹחַ הַכֹּבֶד, וְנִלְחַם בֶּן הַחֲזָקָה בְּמַפְרִיעָיו עַד אִם תַּם כֹּחוֹ וְנָח: וְהִנֵּה רָאֹה רָאִינוּ, כִי יֵשׁ אֶבֶן נִזְרֶקֶת וְרָמָה מְעַט מֵעַל הָאָרֶץ, וְיֵש אֲשֶׁר תִּגְבַּהּ לְמַעְלָה לְמָעְלָה: יֵשׁ כַּדּוּר נִדְחָף וְהִתְגַּלְגֵּל דֶּרֶךְ קְצָרָה וְעָמָד, וְיֵשׁ אֲשֶׁר יַעֲבֹֹר דֶּרֶךְ אֲרוּכָה בְטֶרֶם יָנוחַ: וְהָיָה זֵֶה לָנוּ לְאוֹת כִּי גֹֹדֶל כֹּח הַחֲזָקָה כְגֹדֶל כֹּחַ מוֹלִידוֹ, לֹא יִרְבֶּה וְלֹא יֶחְסָר: אִם בִּמְעַט כֹּחַ הוּנַע הַדָּבָר וְרָפָה כֹּחַ הַחֲזָקָה בְקִרְבּוֹ, וְכִרְבוֹת כֹּחַ הַמֵּנִיעַ כֵּן יִרֶב כֹּחַ הַמִּתְנוֹעֵעַ:

וְהַָאֶבֶן הַנֹּפֶלֶת מִגָּבוֹהַ אַרְצָה, יַד הַכֹּבֶד הֱנִיעָתָהּ בָרִאשׁוֹנָה: וְהָיָה אִם בְּטֶרֶם תֵּרֵד תֶּחְדַּל הָאֲדָמָה מִתֵּת כֹּחָהּ לָהּ לֹא תֶחְדַּל מִנְּפֹל כִּי בְּחֶזְקָתָהּ לבַדָּה תִּפֹּל: אַךְ הֵן הַכֹּבֶד לֹא יִשְׁבֹּת וְהָאֲדָמָה תוֹסִיף תֵּת כֹּחָה וּמָשְׁכָה אֵת הָאֶבֶן אֵלֶיהָ מִבְּלִי הֶרֶף, וְהָלְכָה הָאֶבֶן רְתוּמָה לִשְׁנֵי כֹחוֹת וּשְׁנֵיהֶם יִמְשְׁכוּהָ אָרְצָה: וְאַתָּה שְׁמֹר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בִלְבָבֶךָ, יַחַד יִכּוֹנוּ עַל שְׂפָתֶיךָ כִּי עָמְקוּ מְאֹד: וַיַּבְדִילוּ הַחֲכָמִים בֵּין כֹּחַ הַחֲזַָקָה וּבֵין יֶתֶר כָּל-הַכֹּחוֹת לֵאמֹר: כֹּחַ הַחֲזָקָה כְּכֹחַ הַחַי הוּא, אֵת בְּעָלָיו יַָנִיעַ: וַיִּקְרְאוּ לוֹ שֵׁם לְבַד, וַיִּקְרְאוּ לוֹ “חָיִל”:


מח) הַחַיִל וְהָעֲבוֹדָה.

וְהַדָּבָר אֲשֶׁר בֶּן-חַיִל הוּא יְכֹלֶת לוֹ לֶאֱצֹֹל מֵחֵילוֹ גַם לַאֲחֵרִים לֵאמֹר, לֹא יִבָּצֵר מִדָּבָר הַנָּע לְהָנִיעַ גַּם אֵת רֵעֵהוּ, בְּפָגְעוֹ בוֹ יְנִיעֵהוּ: וְהָיָה בַעֲשׂוֹתוֹ אֵת הַדָּבָר הַזֶּה וְהָיָה הַחַיִל לְכֹחַ וְהַנִּפְגָּע לְבֶן-חַיִל, וְלַמַּעֲשֶׂה אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה הַחַיִל “עֲבוֹדָה” יֵאָמֵר: לָכֵן יֵאָמֵר, הַחַיִל כִּשָּׁרוֹן לָעֲבוֹדָה הוּא: וְכִי יִשְׂאָלְךָ אִישׁ לֵאמֹר מָה-עֲבוֹדָה? וְאָמַרְתָּ לוֹ, הַשִּׁנּוּיִים אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה הַחַיִל בִּבְעָלָיו אוֹ בְגוּפִים אֲחֵרִים הִיא הָעֲבוֹדָה: כִּי יָנִיעַ כִּי יָנִיחַ, כִּי יַגְבִּיהַּ כִּי יַשְׁפִּיל, כִּי יַעְתִּיק כִּי יָסֵב, כִּי יְקָרֵב כִּי יְרַחֵק, כִּי יַהֲרֹס כִּי יִבְנֶה, עֲבוֹדָה הוּא עֹשֶׂה: כִּי בְכָל-הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה יְנַצֵּחַ הַחַיִל כֹּחַ אֶחָד אוֹ רַבִּים אֲשֶׁר יַפְרִיעוּהוּ, וְהָיָה הַנִּצָחוֹן לָעֲבוֹדָה:


מט) עֶרֶךְ הַָעֲבוֹדָה

רָאֹה רָאִינוּ כִי יֵשׁ קִצְבָה לַחַיִל וּגְבוּל לַעֲבוֹדָתוֹ, יֵשְ חַיִל רַב וְרֹב עֲבוֹדָה, וְחַיִל מְעָט וַעֲבוֹדָה מִצְעָרָה: וְאָמַרְתָּ מִי יִתֵּן לִי קַו אוֹ מִשְׁקֹלֶת לִקְצֹב עֶרְכָּם, וְאָמַרְתִּי לְךָ גַּם קַו גַּם מִשְׁקֶֹֹלת אֶתֵּן בְּיָדְךָ וְעַל פִּי שְׁנֵיהֶם יָקוּם דְּבַר הָעֶרֶךְ: אָמֹר אָמַרְתִּי לְךָ כִי נִצְחוֹן הַחַיִל אֲשֶׁר יְנַצַּחַ אֵת אֶחָד מֵאַנְשֵׁי רִיבוֹ הִיא הָעֲבוֹדָה, וְהָיָה עֶרֶךְ הַחַיִל לְפִי מִדַּת הַכֹּחַ אֲשֶׁר יְנַַצֵּחַ: וְהוּא גַּם עֶרֶךְ הָעֲבוֹדָה, לְפִי הַחַיִל כֵּן הָעֲבוֹדָה, וּלְפִי הָעֲבוֹדָה כֵּן הַחַיִל: וְעֶרֶךְ כֹּל הַכֹּחוֹת כְּפִי עֶרֶךְ כֹּחַ הַכֹּבֶד, כִּי רִאשׁוֹן הוּא לְכָל-הַכֹּחוֹת וְקַו וּמִשְׁקֹלֶת לוֹ: לָכֵן שָׂמוּהוּ לְעֶרֶךְ לַעֲרְֹֹך עַל פִּיהוּ כַָל-תֹּקֶף וְכָל-גְּבוּרָה, כָּל-עֲבוֹדָה וְכָל-מַעֲשֶׂה:

מַשַָּׂא תְּתַרְגֵּרָה כִי יָנוּחַ עַל הָאָרֶץ וְאַתָּה הֲרִימוֹתָ אוֹתוֹ לְמָעְלָה הֲלֹא נִלְחַמְתָּ בַּכֹּבֶד וַתְּנַצְּחֵהוּ, וְהַכֹּבֶד אֶלֶף גֵּרוֹת הוּא וְהָיָה עֶרֶךְ עֲבוֹדָתְךָ אֶלֶף גֵּרוֹת אַף הוּא: אַךְ לֹא עַל פִּי הַמִּשְׁקָל לְבַדּוֹ יָקוּם דְּבַר הָעֶרֶךְ, כִּי כָל-אֲשֶׁר תּוֹסִיף לְהָרִים מַשָּׂא מֵעַל הָאָרֶץ כֵּן תּוֹסִיף הָאֲדָמָה לְהִלָּחֵם בָּךְ: לָכֵן לֹא תִשְׁוֶה מִדַּת הַחַיִל בַּהֲרִימְךָ מַשָּׂא תְּתַרְגֵּרָה אַחַת לְגֹבַהּ מֶטֶר אֶחָד לְמִדַּת הַחַיִל אֲשֶׁר תָּרִים בּוֹ הַמַּשָּׂא הַזֶּה לְגֹבַהּ שְׁנֵי מְטָרִים: כִּי אִם שְׁנֵי מְטַָרִים תָּרִים אוֹתוֹ וְכָפַלְתָּ אֵת חֵילְךָ פַעֲמַיִם, וְאִם שְׁלשָׁה מְטָרִים תַּגְבִּיהֶנּוּ וְשִׁלַּשְׁתָּ לְךָ חַיִל שְׁלִישִׁים: כִּרְבוֹת מִדַּת הַגֹּבַהּ אֲשֶׁר תָּרִים כֵּן תַּגְבִּיר חֵילְךָ לַהֲרִימוֹ:

לָכֵן עָרֹךְ תַּעֲרֹךְ אֵת הַנִּצָּחוֹן אֲשֶׁר תְּנַצֵּחַ הַתְּנוּעָה הַמְּאֻנֶּכֶת לְמַעְלָה אֵת הַכֹּבֶד הַיּוֹרֵד לְמַטָּה לְפִי מִשְׁקַל הַמִּתְנוֹעֵעַ וּלְפִי גֹבַהּ עֲלִיָּתוֹ: וְהָיְתָה מִדַּת הַמֶּטֶר לַגֹּבַהּ לְקָו וּמִשְׁקַל הַתְּתַרְגֵּרָה לַכֹּבֶד לְמִשְׁקֹלֶת, וְהָיוּ יַחַד לְקַו-מִשְׁקֹלֶת תְּתַרְגֵּרַת-הַמֶּטֶר: וְָעַרְכָּת עַל פִּיהוּ אֵת עֲבוֹדַת כָּל-הַכֹּחוֹת לְמִינֵיהֶם, אִם שְׁתֵּי תְּתַרְגֵּרוֹת יָרִים הַכֹּחַ וְהֵרִים אוֹתָנָה לְגֹבַהּ מֶטֶר אֶחָד, אוֹ אִם תְּתַרְגֵּרָה אַחַת יָרִים וְהֵרִים אוֹתָהּ לְגֹבַהּ שְׁנֵי מְטָרִים, וְאָמָרְתָּ מִכְסָה אַחַת לַעֲבוֹדָתוֹ שְׁתֵּי תְּתַרְגֵּרוֹת-הַמֶּטֶר הִיא: וְכָכָה תַעֲשֶׂה תָמִיד, כָּפֹל תִּכְפֹּל אֵת מִסְפַּר תְּתַרְגֵּרוֹת הַמַּשָּׂא בְּמִסְפַּר מִטְרֵי הַגֹּבַהּ וְיָצָא לְךָ עֶרֶךְ הָעֲבוֹדָה בְּמִסְפַּר תְּתַרְגֵּרוֹת הַמֶּטֶר:

הִנֵּה הַמִּקְלָעָה הַזֹּאת, הָכֵן תָּכִין אֶת פִּיהָ לְמָעְלָה וְיָרִיתָ כַדּוּר מִתּוֹכָהּ חֲמִשִּׁים תְּתַרְגֵּרָה מִשְׁקָלוֹ: וְהָיָה אִם עָלֹה יַעֲלֶה הַכַּדּוּר לְגֹבַהּ אַרְבַּע מֵאוֹת מֶטֶר וְכָפַלְתָּ בְּמִסְפַּר הַחֲמִשִּׁים אֵת מִסְפַּר אַרְבַּע הַמֵּאוֹת, וְאָמַרְתָּ עֲבוֹדַת הַמִּקְלָעָה עֶשְׂרִים אֶלֶף תְּתַרְגֵּרַת-הַמֶּטֶר הָיְתָה: וְאִם שֵׁשׁ מֵאוֹת יַעֲלֶה הַכַּדּוּר וְאָמַרְתָּ שְׁלשִׁים אֶלֶף תְּתַרְגֵּרַת-הַמֶּטֶר הָיְתָה עֲבוֹדָתָהּ, וּמִדַּת חֵילָהּ הֲלֹא לְפִי מִדַּת עֲבוֹדָתָהּ תַּעַרְכֶנָּה: כְּהַעֲרִיכְךָ אֵת עֲבוֹדַת הַמִּקְלָעָה כֵּן תַּעֲרִיךְ גַּם עֲבוֹדַת הַקַּטָּר וְהָאָדָם: הִנֵּה שָׁמָּה הַקַּטָּר עַל הָאֳנִיָּה הַגְּדוֹלָה, הָסֵב יָסֵב אֵת-הַמּוֹכְנָה וְהִיא מְכוֹנֶנֶת חֶבֶל עָבוֹת עָלֶיהָ וּמשֶׁכֶת וּמַעֲלָה מַשָּׂא עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים תְּתַרְגֵּרָה: וְהָיָה אִם מֶטֶר אֶחָד יַעֲלֶה הַמַּשָּׂא וְהָיְתָה עֲבוֹדַת הַקַּטָּר עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים תְּתַרֵּגַרת-הַמֶּטֶר, וְאִם שְׁלשָׁה מְטָרִים יַעֲלֶה וְחָשַׁבְתָּ אֵת מִכְסַת עֲבוֹדָתוֹ וְאָמַרְתָּ בַת שְׁלשִׁים אֶלֶף תְּתַרְגֵּרַת-הַמֶּטֶר הִיא: וְעַתָּה רְאֵה שָׁמָּה אֵת אַחַד הַסַּבָּלִים הַָעוֹלֶה בְסֻלָּם זָקוּף, שְׁלשׁ מֵאוֹת מֶטֶר גֹּבַהּ הַסֻּלָּם וּתְשַׁע מֵאוֹת שְׁלַבִּים לוֹ שְׁלשָׁה שְׁלשָׁה שְׁלַבִּים לַמֶּטֶר: וְהָאָדָם נֹשֵׂא הַסַּבָּל חֲמִשִּׁים תְּתַרְגֵּרָה מִשְׁקָלוֹ וַחֲמִשִּׁים תְּתַרְגֵּרָה עֲמוּסוֹת עָלָיו, וְהָיְתָה אֵיפֹא מִכְסַת כָּל-הַמַּשָּׁא אֲשֶׁר יַעֲלֶה מֵאָה תְּתַרְגֵּרוֹת: וְהָיָה בַעֲלוֹתוֹ שְׁלשָׁה שְׁלָבִּים וְהָיְתָה מִכְסַת עֲבוֹדָתוֹ מְאַת תְּתַרְגֵּרַת-הַמֶּטֶר, וְאִם תְּשַׁע מֵאוֹת שְׁלַבִּים יַעֲלֶה וְאָמַרְתָּ שְׁלשִׁים אֶלֶף תְּתַרְגֵּרַת-הַמֶּטֶר עֲבוֹדָתוֹ:


נ) הַחַיִל וְהַגְּבוּרָה

וְעַתָּה רָאֹה רָאִיתָ בְנִי אֵת שְׁלשֶׁת הָעוֹבְדִים הָאֵלֶּה, וְהִנֵּה עֶרֶךְ אֶחָד לַעֲבוֹדָתָם וּמִדַָּה אֶחַָת לְכֻלָּם: אַךְ יָדֹעַ תֵּדַע כִּי בִשְׁהוּת הָעֲבוֹדָה יִפָּרְדוּ: שָׁהֹה שָׁהָה הַכַּדּוּר אַחַד עָשָׂר רֶגַע בַּעֲלוֹתוֹ, בְּשָׁלשׁ עוֹנוֹת הֶעֱלָה הַקַּטָּר אֵת הַמַּשָּׂא, וְהָאָדָם שָׁהָה בַעֲלוֹתוֹ כְשָׁעָה אוֹ כִשְׁתַּיִם:

וְאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה אִם מִדָּה אַחַת הָיְתָה לְחֵיל שְׁלָשְׁתָּם, מַדּוֹעַ הִקְדִּים אִישׁ אֵת רֵעֵהוּ?:ַ וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה מִדָּה אַחַת לְחֵילָם אַךְ לֹא מִדָּה אַחַת לִגְבוּרָתָם: וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה הֲלֹא כַחַיִל כַּגְּבוּרָה מִשְׁפַָּט אֶחָד לִשְׁנֵיהֶם, הַכְשֵׁר יַכְשִׁירוּ אֵת בַּעֲלֵיהֶם לַעֲבֹד עֲבוֹדָה?:

וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה שָׁגִיתָ בְנִי בִדְבַר הַגְּבוּרָה, כִּי מִשְׁפַּט אַחֵר לָהּ: לֹא לַעֲבֹד עֲבוֹדָה תָבוֹא, אַךְ הָכֵן תָּכִין חַיִל לִבְעָלֶיהָ לְמַעַן יַעֲשֶׂה בוֹ עֲבוֹדָתוֹ: וְהָיָה הַדָּבָר אֲשֶׁר תִּרֶב גְּבוּרָתוֹ, הוּא יַרְבֶּה לְהָכִין חַיִל לוֹ וּמִהֵר לְכַלּוֹת עֲבוֹדָתוֹ: כִּי רָאֹה תִרְאֶה שְׁנֵי עוֹבְדִים וְהֵם הֵרִיקוּ מִתּוֹכָם אֵת כָּל-הַחַיִל אֲשֶׁר הֵכִינוּ לָהֶם: וַיְכַלוּ עֲבוֹדָה אַחַת שְׁנֵיהֶם, אִישׁ כְּמִכְסַת הָעֲבוֹדָה אֲשֶׁר לְרֵעֵהוּ כִלָּה: רַק כִּי הִקְדִּים הָאֶחָד וַיְכַלֶּה עֲבוֹדָתוֹׁ בְטֶרֶם כִּלָּה אוֹתָהּ רֵעֵהוּ: וְיָדַעְתָּ כִי יִתְרוֹן גְּבוּרָה לַמַּקְדִים: וְעַתָּה כִי יִשְׁאָלְךָ אִישׁ לֵאמֹר, מַה-מּוֹתָר לַכַּדּוּר עַל הַקַּטָּר וְלִשְׁנֵיהֶם עַל הָאָדָם? וְאָמַרְתָּ יִתְרוֹן אִישׁ עַל רֵעֵהוּ בִגְבוּרָתוֹ הוּא:

וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה רְאֵה דְבָרֶיךָ נִפְלְאוּ מִמֶּנִּי: אִם הָאָדָם חֲסַר כִּשָּׁרוֹן הוּא לְהָכִין לוֹ חַיִל רָב, הֲלֹא תִקְצַר יָדוֹ לַעֲבוֹד עֲבוֹדָה גְדוֹלָה; וְאֵיךְ יִתְחָרֶה אֵת הַקַּטָּר וְאֵת הַכַּדּוּר?:

וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה הִנֵּה נָא דְלִי מַיִם בֶן-עֶשֶׂר לְטָרוֹת לְפָנֶיךָ, הוֹאִילָה נָא וּשְׁפֹךְ הַמַּיִם אָרְצָה: אַךְ יָדֹעַ תֵּדַע כִּי שָׁלשׁ דְּרָכִים לְפָנֶיךָ לַעֲשׂוֹת בָּהֶן מְלַאכְתֶּךָ, הַטֶּה תַטֶּה אֵת-הַדְּלִי הַצִּדָּה וְנִשְׁפְּכוּ הַמָּיִם, אוֹ שָׁאֹב תִּשְׁאָבֵם בְּאַחַת הַמְּשׂוּרוֹת אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לְפָנֶיךָ וּשְׁפַכְתָּם: וְהַמְּשׂוּרָה הָאֶחָת בַּת לִטְרָה אַחַת וְהַמְּשׁוּרָהּ הַשֵּׁנִית בַּת חֲצִי הַלִּטְרָה, וְעַתָּה הַגִּידָה נָא לִי בְאֵיזוּ דֶרֶךְ תֹּאמַר לָבוֹא לְחֶפְצֶךָ?:

וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה כָּל-אַחַת מֵהַדְּרָכִים הָאֵלֶּה תוֹבִילֵנִי לְחֶפְצִי אִם כֹּה וְאִם כֹּה אֶעֱשֶׂה מֵחֹֹק עֲבוֹדָתִי לֹא אֶגְרַָע וְהַמַּיִם כָּלָה יִשָּׁפְכוּ: רַק אִם אַטֶּה אֵת הַדְּלִי הַצִּדָּה, וְנִשְׁפְּכוּ הַמַּיִם בְבַת אֶחָת: וְאִם שָׁאֹב אֶשְׁאַב בְּאַחַת הַמְּשׁוּרוֹת, וְהָיָה אִם בַּגְּדוֹלָה אֶשְׁאַב אֶשְׁפֹּךְ וְאָשׁוּב עַל עֲבוֹדָתִי עֶשֶׂר פְּעָמִים: וְאִם בַּקְּטַנָּה אֶעֱשֶׂה מְלַאכְתִּי וְאֶשְׁאַב בָּהּ, אֶשְׁפְּכֶנָּה עֶשְׂרִים פָּעַם: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה הֶהָיֹה תִהְיֶה גַם מִדָּה אֶחָת לִשְׁהוּת הָעֲבוֹדָה אִם כֹּה וְאִם כֹּה תַעֲשֶׁינָה? וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה לֹא תִהְיֶה מִדָּה אֶחָת לַשְּׁהוּת: כִּי אִם הַטֵּה אַטֵֶּה אֵת הַדְּלִי הַצִּדָּה וְנִשְׁפְּכוּ הַמַּיִם בְּרֶגַע אֶחָד, וְאִם בַּמְּשׂוּרָה הַגְּדוֹלַָה אֶשְׁאַב וְאֶשְׁפֹּּךְ וְעָבְרוּ עֲשָׂרָה רְגָעִים, וְאִם בַּמְּשׂוּרָה הַקְּטַנָּה אֶעֱשֶׂה עֲבוֹדָתִי וְכָלְתָה בְעֶשְׂרִים רֶגַע:

וַיּאמֶר הַמּוֹרֶה עַתָּה שׁוּב נָא וְהִתְבּוֹנַנְתָּ בַדָּבָר הַזֶּה: כָּל-אֶחָד מִשְּׁלּשֶׁת הַכֵּלִים הָאֵלֶּה קִבֵּל בֵּין קִירוֹתָיו עֶשֶׂר לִטְרוֹת מַָיִם, וְנִבְדְּלוּ אִישׁ מֵרֵעֵהוּ בָזֶה: הָאֶחָד קִבֵּל בְּתוֹכוֹ כֹל מִכְסַת הַמַּיִם בְּבַת אֶחַָת, וְהַשֵּׁנִי הֵכִיל בְּתוֹכוֹ אַךְ עֲשִׂירִית הַמִּכְסָה הַזֹּאת וַיְקַבֵּל אֵת כֻּלָּהּ בְּעֶשֶׂר פְּעָמִים: וְהַשְּׁלִישִׁי קִבֵּל וְהוּרַק פַַּעַם אַחַר פַּעַם עֶשְׂרִים פָּעַם: וְיָדַעְתָּ כִי כְמַתְכֹּנֶת שְׁלשֶׁת הַכֵּלִים הָאֵלֶּה אִישׁ לְעֻמַּת רֵעֵהוּ, כֵּן מַתְכֹֹּנֶת שְׁלשֶׁת הָעוֹבְדִים הָאֵלֶּה זֶה לְעֻמַַּת זֶה: גַּם הַכַּדּוּר גַּם הַקַּטָּר וְגַם הָאָדָם קִבְּלוּ חַיִל כְּדֵי עֲבוֹדַת שְׁלשִׁים אֶלֶף תְּתַרְגֵּרַת-הַמֶּטֶר, וְנִבְדְּלוּ אִישׁ מֵרֵעֵהוּ בָזֶה: הַכַּדּוּר כִּנֵּס כָּל-חֵילוּ בְּבַת אֶחָת, וְהַקַּטָּר כִּנְסָהוּ לַחֲלָקִים בְּמִדּוֹת גְּדוֹלוֹת חֵלֵֶק אַחֲרֵי חֵלֶק, וְאַף הָאָדָם כִּנֵּס אֵת הַחַיִל לַחֲלָקִים וַיֶּרֶב לְהַשְׁהוֹת בַּעֲבוֹדָתוֹ: וְעַתַָּה יָדֹע תֵּדַע כִּי מִדַּת הַגְּבוּרָה מִדַּת בֵּית קִבּוּל הַחַיִל הִיא, כַּאֲשֶׁר יִקְטַן אוֹ כַאֲשֶׁר יִגְדַּל בְּדָבָר בֵּית קִבּוּלוֹ, כֵּן תְּהִי מִדַּת גְּבוּרָתוֹ:

וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה אָמֹר אָמַרְתָּ כִי הַקַּטָּר וְהָאָדָם מַלֵּא יְמַלְּאוּ גוּפָם חַיִל כְּפַעַם בְּפַּעַם, וְהָיָה אֵיפוֹא מָקוֹר נֶאֱמַָן לָהֶם מִמֶּנוּ יִשְׁאֲבוּ חָיִל: וְעַתָּה הַגִּידָה נָא לִי מָה-הוּא הַמָּקוֹר וּמַה-שְׁמוֹ כִי אֵדָע?: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה שֵׁם הַמָּקוֹר לְפִי כֹחַ הַמֵּנִיעַ הוּא: מְקוֹר הַחַיִל לָאָדָם נִשְׁמַת אֱלוֹהַּ הִיא אֲשֶׁר בְּקִרְבּוֹ, וּמְקוֹר הַחַיִל לַקַּטָּר הִיא הָאֵשׁ אֲשֶׁר תָּמִיד תּוּקַד בּוֹ לֹא תִכְבֶּה:


נא) שְׁלֹשֶת נוֹשְׂאֵי הַגְּבוּרָה.

וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה­ אַל יִחַר בְּעֵינֵי אֲדוֹנִי וַאֲדַבֵּרָה, הִנֵּה בָאתָ עָלַי בְּחֶשְׁבּוֹנוֹת רַבִּים וַתּוֹרֵנִי כִי לֹא יִבָּצֵר מֵהָאָדָם לַעֲשׂוֹת כַּעֲבוֹדַת הַקַּטָּר: אֲבָל כִּי אֶתְבּוֹנֵן לְכָל-אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה בְתֵבֵל אַרְצָה וְרָאִיתִי כִי תִמְצָא יַד הַקַּטָּר לְהָרִים מַשָּׂא עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים תְּתַרְגֵּרָה, וְהָאָדָם גַּם אִם מֵאָה שָׁנִים יַעֲמֹֹל לֹא יְזִיזֵהוּ מִמְּקוֹמוֹ:

וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה גַּם הַפַּעַם הוֹצֵאתָ מִשְׁפָּט מְעֻקָּל, הֲלֹא אִם חַלֵּק יְחַלֵּק הָאָדָם אֵת הַמַּשָּׂא לְאֶלֶף חֲלָקִים וְהֶעֱלָה אוֹתוֹ גַם נַעַר כָּמוֹךָ: וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה, הוּא הַדָּבָר אֲשֶׁר אָמָרְתִּי, רַק לְפִי הַמַּעֲשֶׂה אוֹצִיא מִשְׁפָּט, וְהַחֶשְׁבּוֹנוֹת אוּלַי שָׁוְא יְדַבֵּרוּ: הֵן דּוּד בַּרְזֶל הָיָה הַמַּשָּׂא אֲשֶׁר הֶעֱלָה הַקַּטָּר וְהַדּוּד לֹא יֵחָלֵק לַחֲלַָקִים, וְאִיכָכָה יִתְחָרֶה הָאַָדַָם עִם הַקַּטָּר?:

וַיִּגְעַר בִּי הַמּוֹרֶה וַיֹּאמֶר, אַל תֹּאמַר כַּדָּבַָר הַזֶּה אֲשֶׁר אֵין לוֹ שָׁחַר: הֵן בְּחֶשְׁבּוֹן יָסַד יְיָ תֵּבֵל וּמְלוֹאָהּ, לָכֵן יֵאָמֵר בְּסֵפֶר הַחָכְמָה: “כִּי הוּא לִקְצוֹת הָאָרֶץ יַבִּיט, תַּחַת כָּל-הַשָּׁמַיִם יִרְאֶה: לַעֲשׂוֹת לָרוּחַ מִשְׁקָל, וּמַיִם תִּכֵּן בְּמִדָּה: בַּעֲשׂוֹתוֹ לַמָּטָר חֹק, וְדֶרֶךְ לַחֲזִיז קוֹלוֹת: אָז רָאָה וַיְסַפְּרָהּ, הֱכִינָהּ וְגַם חֲקָרָהּ”: לָכֵן אַל תְּהִי כִּכְסִיל אֵין הָבִין, אֲשֶׁר רַק לְמַרְאֶה עֵינָיו יִשְׁפֹֹּּט וּבְחֶשְׁבּוֹנוֹת יָשִׂים תָּהֳלָה: וְעַתָּה רְאֵה מְשׁוּגָתְךָ וַחֲכָם: הַגֵּד הִגַּדְתָּ לִי כִי רָאִיתָ אֵת הַקַּטָּר וְהוּא מַעֲלֶה מַשָּׂא עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים תְּתַרְגֵּרָה בְרֶגַע אֶחָד, אַךְ טֶרֶם הִגַּדְתָּ לִי מַה-מִּדַּת הַגֹּבַהּ אֲשֶׁר הֶעֱלָה אוֹתוֹ אֵלֶיהָ בְּרֶגַע הַזֶּה?:

וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה הִתְבּוֹנַנְתִּי אָז בַּשָּׁעוֹן וַתְּהִי מַעֲלַת הַמַּשָּׂא שִׁשִּׁים אֶצְבָּעוֹת לְעוֹנָה אֶצְבָּע לָרֶגַע: וּמִכְסַת כָּל-הָעֲבוֹדָה אֲשֶׁר עָשָׂה הַקַּטָּר שִׁשָּׁה מֶטֶר גֹּבַהּ, לֵאמֹר שִׁשִּׁים אֶלֶף תְּתַרְגֵּרַת-הַמֶּטֶר: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה הֲלָזֹאת תִּקְרָא עֲבוֹדָה נִפְלְאָה מֵהָאָדָם לַעֲשׂוֹתָהּ? הִתְפָּאֵר נָא עָלַי לְמָתַי אַרְאֶךָ עֲבוֹדָה כָזֹאת וְיָדֶיךָ אַתָּה הַנַּעַר תַּעֲשֶׂינָה אוֹתָהּ בְּלִי כָל-עָמָל?: צֵא נָא אִתִּי הַחוּצָה:

וָאֵצֵא אֶל חֲצַר מְסִלַּת הַבַּרְזֶל וְהִנֵּה הַדּוּד אֲשֶׁר רָאִיתִי מֻנַָּח בֶּחָצֵר עַל רֹאשׁ כַּן בַּרְזֶל עָבֶה, וְחוֹר גָּדוֹל בְּרֹאשׁ הַכַּן מִצִּדּוֹ: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה הֲיָדַעְתָּ מִשְׁפַּט הַכַּן הַזֶּה? לוּלָבָה הוּא: וְאַתָּה קַח לְךָ מוֹט בַּרְזֶל חֲמִשָּׁה מְטָרִים אָרְכּוֹ וְתָקַעְתָּ אוֹתוֹ בְחוֹר הַלּוּלָבָה, וְאָחַזְתָּ בִקְצֵה הַמּוֹט וְסַבָּת אוֹתוֹ אֵת הַדּוּד הַקֵּף אוֹתוֹ עֶשֶׂר פְּעָמִים: וְהִתְבּוֹנַנְתָּ אֶל הַלּוּלָבָה וְרָאִיתָ כִי עָלְתָה אֶצְבָּע לְמַעְלָה, וַתַּעַל אִתָּהּ גַּם אֵת הַדּוּד כְּדֵי אֶצְבָּע: וְעַתָּה הֲלֹא דַעַּת לְנָבוֹן נָקֵל כִּי אִם אֶלֶף פְּעָמִים תִּסֹּב אֵת הַדּוּד וְהֶעֱלִיתָ אוֹתוֹ כְדֵי מֶטֶר אֶחָד: וּלְמִי כָל-הַחַיִל הַגָּדוֹל הַזֶּה? הֵן הַלּוּלָבָה דוֹמֵם הִיא אֵין רוּחַ חַיִּים בְּקִרְבָּהּ? אֵין זֹאת כִּי אִם אַתָּה הוּא אֲשֶׁר נָתַתָּ בָהּ כֹּחַ לַעֲשׂוֹת חַָיִל: וְעַתָּה הֲלֹא תַעֲמֹד מִשְׁתָּאֶה לַָדַעַת אֵיפֹה לָקַחְתָּ אֵת כָּל-הַחַיִל הַזֶּה, וְאַתָּה רְפֵה אוֹנִים?: לָכֵן יָדֹעַ תֵּדַע כִּי לֹא בְכֹחַ יִגְבַּר אִישׁ כִּי אִם בְּתַחְבּוּלוֹת יַעֲשֶׂה מִלְחָמָה עִם מַפְרִיעָיו: תַּחַת לְחַלֵּק אֵת הַדּוּד לַחֲמֵשׁ מֵאוֹת חֲלָקִים עֶשְׂרִים תְּתִרְגֵּרָה לַחֵלֶק, הִרְבִּיתָ לַעֲבוֹדָתְךָ שְׁהוּת פִּי חֲמֵשׁ מֵאוֹת מִשְּׁהוּת הַקַּטָּר: כִּי מִשְׁפַּט אֶחָד לַחֲלוּקַת הַמַּשָּׂא וּלְכֶפֶל הַשְּׁהוּת: וְאִם לֹא תַאֲמִין לִדְִבָרַי וְשַׁבְתָּ וְסַבֹּתָ אֵת הַלּוּלָבָה הַקֵּף אוֹתָהּ פַּעַם אֶחָת: וְרָאִיתָ בַשָּׁעוֹן וְהִנֵּה חֲמִשִּיׁם רְגָעִים בִּלִּיתָ בִתְקוּפָתֶךָ, וְיָדַעְתָּ כִי חֲמֵשׁ מֵאוֹת רְגָעִים יַעַבְרוּ עָלֶיךָ עַד הַעֲלוֹתְךָ אֵת הַמַּשָּׂא אֶצְבָּע אֶחָת, וְשָׁפַטְתָּ מִכָּל-אֵלֶּה כִי יִתְרוֹן הַקַּטָּר עָלֶיךָ בִגְבוּרָה פִי חֲמֵשׁ מֵאוֹת הוּא:

עַל פִּי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הָיֹה יִהְיֶה לְךָ לְחָק-עוֹלָם לֵאמֹר, עַל פִּי שְׁלשָׁה אֵלֶּה יָקוּם דְּבַר הַגְּבוֹרָה, עַל פִּי מִשְׁקַל הַמַּשָּׂא, עַל פִּי גֹבַהּ הַמַּעֲלָה, וְעַל פִּי שְׁהוּת הָעֲבוֹדָה: וְהִתְחַלְּפוּ מִסְפְּרֵי שְׁלשֶׁת נוֹשְׂאֵי הַגְּבוּרָה הָאֵלֶּה אִישׁ בְּרֵעֵהוּ, וְלֹא יוֹסִיפוּ עַל חֹק עֲבוֹדָתָם וְלֹא יִגְרְעוּ מִמֶּנּוּ מְאוּמָה: אִם גָּבֹר יִגְבַּר אִישׁ כְּדֵי עֶשֶׂר תְּתַרְגֵּרוֹת-הַמֶּטֶר לְרֶגַע, וּמָצְאָה יָדוֹ לְהַעֲלוֹת עֶשֶׂר תְּתַרְגֵּרוֹת לְגֹבַהּ עֲשָׂרָה מְטָרִים בַּעֲשָׂרָה רְגָעִים, אוֹ חָמֵשׁ תְּתַרְגֵּרוֹת בַּעֲשָׂרָה רְגָעִים עֶשְׂרִים מֶטֶר, אוֹ עֲשָׂרָה מְטָרִים בַּחֲמִשָּׁה רְגָעִים: וְאִם עֶשְׂרִים תְּתַרְגֵּרוֹת יַעֲלֶה וְהֶעֱלַָה אוֹתָם לְגֹבַהּ חֲמִשָּׁה מְטָרִים, אוֹ הַעֲלֵה יַעֲלֶה אוֹתָם עֲשָׂרָה מְטָרִים רַק בְּעֶשְׂרִים רֶגַע: לָכֵן כְּבוֹא לְפָנֶיךָ עֲבוֹדָה אֲשֶׁר תֵּדַע אֵת מִכְסָתָהּ וְאֵת שְׁהוּתָהּ, וְחִלַּקְתָּ אֵת מִסְפַּר תְּתַרְגֵּרוֹת-מֶטֶר הָעֲבוֹדָה בְמִסְפַּר רִגְעֵי שְׁהוּתָהּ, וְיָדַעְתָּ אֵת עֶרֶךְ גְּבוֹרָתָהּ:

הִנֵּה נָא יָדַעְתִּי כִי הַקַּטָּר הֶעֱלָה עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים תְּתַרְגֵּרָה לְגֹבַהּ מֶטֶר אֶחָד בְּמֵאָה רְגָעִים, וְהָיְתָה אֵיפוֹא גְבוּרָתוֹ אֶלֶף תְּתַרְגֵּרוֹת-הַמֶּטֶר לָרֶגַע: וְאַתָּה הֶעֱלֵיתָ עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים תְּתַרְגֵּרה לְגֹבַהּ מֶטֶר אֶחָד בַּחֲמֵשֶׁת אֲלָפִים רְגָעִים, וְהָיְתָה מִכְסַת גְּבוּרָתְךָ שְׁתֵּי תְּתַרְגֵּרוֹת-הַמֶּטֶר לְרֶגַע: וְאַתָּה לֹא תַעֲבֹר אֵת הַגְּבוּל הַזֶּה כָל-הַיָּמִים אִם לֹא תוֹסִיף גְּבוּרָה: אִם תּוֹסִיף בְּמִשְׁקַל הָעֲבוֹדָה, וְהוֹסַפְתָּ בִשְׁהוּתָהּ אוֹ תַמְעִיט בְּגֹבַהּ מַעֲלָתָהּ: וְאִם תּוֹסִיף בְּגֹבַהּ וְהוֹסַפְתָּ בִשְׁהוּת אוֹ תַמְעִיט בְּמִשְׁקָל: וְאִם תַּמְעִיט בִּשְׁהוּת, וּמִעַטְתָּ בְּמִשְׁקָל אוֹ בְגֹבַהּ: סוֹף דָּבָר כֹּל אֲשֶׁר תַּרְוִיחַ בַּעֲבוֹדָה תַפְסִיד בִּשְׁהוּת, וְכֹל אֲשֶׁר תַּרְוִיחַ בִּשְׁהוּת תַּפְסִיד בְּמִכְסַת-הָעֲבוֹדָה:


נב) הַחַיִל הַמֻּחְזָק בְּעֵת תְּנוּעָתוֹ

רְאֵה לִמַּדְתִּיךָ אֶתְמוֹל אֵת דְּבַר הַתִּמְהֹרֶת, וְיָדַעְתָּ כִי בְמַהֵר אִישׁ מַעֲשֵׂהוּ כִפְלַָיִם וְהָיְתָה מִכְסַת עֲבוֹדָתוֹ אַף הִיא כִפְלָיִם: וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם כִּי חֹק הוּא לָעוֹבְדִים מַחֲלִיפֵי הַחַיִל (כַּקַּטָּר וְכָאָדָם), אַך לֹא כֵן חֹק הָעוֹבְדִים מֻחְזָקֵי הַחַיִל (כְּכַדּוּר הַמִּקְלָעָה וְהָאֶבֶן הַנִּזְרָקָה): הֵמָה אֵֶת-חֵילָם לֹא יְחַדְּשׁוּ מֵרֶגַע לְרָגַע, וְנַהֲפֹךְ הוֹא כַּלֵּה יְכַלּוּהוּ מְעַט מְעַט בְּמִלְּחַמְתָּם עִם מַפְרִיעֵיהֶם: לָכֵן הַָיֹה יִהְיֶה עֶרֶךְ הַכַּלָּיוֹן לְעֻמַּת הַמִתְהֹרֶת בְּעֶרֶךְ הָרָבוּעַ, וְזֶה דְבַר הָעֶרֶךְ הָרָבוּעַ: כִּי זָרֹק תִּזְרֹֹק ׁאֶבֶן לְמָעְלָה בְתִמְהֹרֶת תְּשַׁע מֵאוֹת וּשְׁמֹנִים סַנְטּוֹת הַמֶּטֶר לְרֶגַע, וְיָדַעְתָּ כִּי עָלֹה עָלְתָה הָאֶבֶן בָּרֶגַע הַזֶּה אַךְ חֲצִי הַדֶּרֶךְ, לֵאמֹר אַרְבַּע מֵאוֹת וְתִשְׁעִים סַנְטָה: כִּי חֶצְיָהּ הַשֵּׁנִי גָזְלָה לָהּ הָאֲדָמָה: וְהָיוּ לְךָ שְׁנֵי הַשִּׁעוּרִים הָאֵלֶּה לִקְנֵי הַמִּדָּה לַעֲבוֹדַת כָּל-חֵיל הַמֻּחְזָקִים בִּתְנוּעָתָם, וְעָרַכְתָּ עַל פִּיהֶם אֵת שְׁהוּת הָעֲבוֹדָה וְאֹרֶךְ דַּרְכָּהּ: וְקָרָאתָ בְשֵׁמוֹת לִשְׁנֵי קְנֵי הַמִּדָּה הָאֵלֶּה, אִישׁ אִישׁ בִּשְׁמוֹ: לִקְנֵה הַמִּדָּה אֲשֶׁר שְׁמֹנֶה מֵאוֹת וּשְׁמֹנִים סַנְטוֹת יִמַּד תִּקְרָא אַמַּת הַתִּמְהֹרֶת, וְלַחֲצִי הָאַמָּה הַזֹּאת הֲלֹא אַמַּת הַנֵּפֶל קָרָאתָ לָהּ (פרק ה'): כִּי בְמִדַּת הָאַמָּה הַזֹּאת יִפֹּל כָּל-דָּבָר אַרְצָה בְרֶגַע הָרִאשׁוֹן לְנִפְלוֹ, וְהִיא גַם מִדַּת הָאַמָּה אֲשֶׁר בָּהּ תִּגָּרַע דֶּרֶךְ הַמַּעֲלָה מֵרֶגַע לְרָגַע: וְעַתָּה יָדֹעַ תֵּדַע כִּי בְהַכְפִּילְךָ אֵת תִּמְהֹרֶת הָאֶבֶן וְזָרַקְתָּ אוֹתָהּ לְמַעְלָה בְּמִדַּת שְׁתֵּי אַמּוֹת הַתִּמְהֹרֶת: אָז שָׁהֹה תִּשְׁהֶה בַעֲלוֹתָהּ שְׁנֵי רְגָעִים וְגֹבַהּ מַעֲלָתָהּ יִהְיֶה כֶפֶל כִּפְלַיִם, לֵאמֹר אַרְבַּע אַמּוֹת הַנֵּפֵֶל: וְאִם תְּשַׁלֵּשׁ אוֹתָהּ וְשָׁהֲתָה בְדַרְכָּהּ שְׁלֹשָׁה רְגָעִים וְגֹבַהּ מַעֲלָתָהּ יִהְיֶה שְׁלשׁ שְׁלָשׁוֹת, תֵּשַׁע אַמּוֹת הַנֵּפֶל: וְאִם תְּרַבֵּעַ אֵת תִּמְהָרְתָּהּ אוֹ תְחַמְּשֶׁנָּה וְהָיְתָה תָמִיד תּוֹסֶפֶת הַשְּׁהוּת כְּתוֹסֶפֶת הַתִּמְהֹרֶת, וְאֹרֶךְ דַּרְכָּהּ יְהִי אַרְבַּע עַל אַרְבַָּע אוֹ חָמֵשׁ עַל חָמֵשׁ, לֵאמֹר שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אוֹ חָמֵשׁ וְעֶשְׂרִים אַמּוֹת הַנֵּפֶל: וְכָכָה הָלוֹךְ תֵּלֵךְ וּתְרַבֵּעַ אֵת אַמּוֹת הַתִּמְהֹרֶת מִסְפָּרָן בְּמִסְפָּרָן, וְהָיָה הַמִּסְפָּר הַנּוֹלָד מֵהֶם מִסְפַּר אַמּוֹת הַנֵּפֶל אֲשֶׁר לְדֶרֶךְ הַמַּעֲלָה:

עַל פִּי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה חָשֹׁב תַּחֲשֹׁב תָּמִיד אֵת שְׁהוֹת הַמַּעֲלָה וְאֵת גָּבְהָהּ לְפִי תִמְהֹרֶת הַזְרִיקָה, וְתִמְהֹרֶת הַזְּרִיקָה לְפִי שְׁהוֹת הַמַּעֲלָה וְגָבְהָהּ: כִּי תִרְאֶה כַדּוּר יוֹצֵא מִמִּקְלָעָה וְיָדֹעַ יָדַעְתָּ כִי תִמְהֹרֶת עֶשֶׂר אַמּוֹת הַתִּמְהֹרֶת נִתְּנָה לוֹ וְכִי עֲשָׂרָה רְגָעִים יַעֲלֶה: וְחָשַׁבְתָּ עִם לְבָבְךָ וְאָמַרְתָּ, הֵן לוּלֵא גָזְלָה הָאֲדָמָה מִמְּנּוּ אֵת חֲצִי דַרְכּוֹ הֲלֹא עָלֹה יַעֲלֶה בַעֲשֶׂרֶת הָרְגָעִים הָאֵלֶּה עֶשֶׂר עֲשָׂרוֹת בַּדֶּרֶךְ, לֵאמֹר מֵאָה אַמּוֹת-הַתִּמְהֹרֶת: וְעַתָּה כִי הֶחֱלִישָׁה הָאֲדָמָה אֵת כֹּחוּ עַד הַחֲצִי, וְעָלָה חֲצִי דַרְכּוֹ לֵאמֹר מִֵאָה אַמּוֹת-הַנֵּפֶל: וְכֵן אִם תִּרְאֶה כַדּוּר בַּעֲלוֹתוֹ וְיָדֹעַ יָדַעְתָּ כִי עָלָה מֵאָה אַמּוֹת הַנֵּפֶל, וְעֶרֶךְ הַתִּמְהֹרֶת אֲשֵֶׁר נִתְּנָה לוֹ בְּהִזָּרְקוּ נֶעֱלַם מִמֶּךָ: וְחָשַׁבְתָּ עִם לְבָבְךָ וְאָמַרְתָּ, הֵן אִם מֵאָה אַמּוֹת-הַנֵּפֶל עָלָה הֲלֹא הָיֹה הָיָה מִסְפַּר הָרְגָעִים אֲשֶׁר שָׁהָה שֹׁרֶשׁ הַמְּרֻבַָּע אֲשֶׁר לְמֵאָה וְהוּא עֲשָׂרָה: וּמִסְפַּר אַמּוֹת-הַתִּמְהֹרֶת הֲלֹא כְמִסְפַּר רִגְעֵי הַשּׁהוּת הוּא, וְהָיָה אֵיפוֹא עֶרֶךְ הַתִּמְהֹרֶת עֶשֶׂר אַמּוֹת בְּאַמָּתָהּ, לֵאמֹר תִּשְׁעִים וּשְׁמֹנָה מֶטֶר:

וְאַחֲרֵי הוֹדַעְתִּיךָ אֵת כָּל-אֵלֶּה הֲלֹא תֵדַע אֵת מִשְׁפַּט חֵיל הַדָּבָר הַמְֻּחְזָק בִּתְּנוּעָתוֹ, כִּי בְהִכָּפֵל תִּמְהָרְתּוֹ הַָרִאשׁוֹנָה וְהִתְרַבְּעָה מִכְסַת עֲבוֹדָתוֹ: כִּי מָה-עֲבוֹדַת הַכַּדּוּר הָעֹֹלֶה? הֲלֹא הִתְנַשֵּׂא מֵעַל הָאָרֶץ, וְכֹל אֲשֶׁר יִרֶב לְהִתְנַשֵּׂא כֵּן תִּרֶב עֲבוֹדָתוֹ: וְאַתָּה יָדַעְתָּ כִי מִכְסַת הָעֲבוֹדָה אַךְ לְפִי מִשְׁקַל הַמַּשָּׂא תֵעָרֵךְ, לָכֵן הֵיֹה יִהְיֶה עֶרֶךְ הַחַיִל לַגּוּפִים הַמֻּחְזָקִים בִּתְנוּעָתָם לְפִי מַשָּׂאָם וְּלִפי עֶרֶךְ הָרָבוּעַ בְּתִמְהָרְתָּם הָרִאשׁוֹנָה: כִּי תִקְלַע כַּדּוּר בֶּן-חֲמִשִּׁים תְּתַרְגֵּרוֹת בְּתִמְהֹרֶת עֶשֶׂר אַמּוֹת-הַתִּמְהֹרֶת, וְיָדַעְתָּ כִי מֵאָה אַמּוֹת הַנֵּפֵֶל יַעֲלֶה, לֵאמֹר אַרְבַּע מֵאוֹת וְתִשְׁעִים מֶטֶר: וְכָפַלְתָּ אֵת מִסְפַּר הַמְּטָרִים בְּמִסְפַּר הַתְּתַרְגֵּרוֹת וְהָיְתָה מִכְסַת עֲבוֹדַת הַכַּדּוּר אַרְבָּעָה וְעֶשְׂרִים אֶלֶף וְחֲמֵׁשׁ מֵאוֹת תְּתַרְגֵּרוֹת-הַמֶּטֶר וְכֵן גַּם מִכְסַת חֵילוֹ:

וְהִנֵּה כָל-הַחַיִל הַזֶּה אֲשֶׁר הוֹצִיא הַכַּדּוּר בַּעֲבוֹדַת הַמַּעֲלָה לֹא יִבָּצֵר מִמֶּנּוּ לְהוֹצִיאוֹ גַּם לַעֲבוֹדָה אַחֶרֶת: תַּחַת הַעֲלוֹת אֵת מַשָּׂאוֹ לְמָעְלָה, שַׁבֵּר יְשַׁבֵּר קִיר חוֹמָה אוֹ יִקֹֹּב בּוֹ חוֹֹר: וְהָיְתָה גַם מִכְסַת עֲבוֹדָתוֹ זֹאת לְפִי מַשָּׂאוֹ, וּלְפִי עֶרֶךְ הָרָבוּעַ אֲשֶׁר לְתִמְהָרְתּוֹ הָרִאשׁוֹנָה: וְנִסִּיתָ אֵת הַדָּבָר הַזֶּה, כִּי הַעֲמֵד תַּעֲמִיד בִּפְנֵי הַכַּדּוּר בְּצֵאתוֹ מֵהַמִּקְלָעָה לוּחוֹת עֵץ בְּמִסְפַָּר, וְעָמְדוּ צְפוּפִים אִישׁ אַחֲרֵי רֵעֵהוּ: וְהָיָה אִם נָקַב הַכַּדּוּר הַזֶּה עֲשָׂרָה לוּחוֹת, וְהֶעֱמַדְתָּ אֵת הַלּוּחוֹת הָאֵלֶּה שֵׁנִית לִפְנֵי כַדּוּר אַחֵר אֲשֶׁר תִּמְהָרְתּוֹ כְפוּלָה וְנָקַב אַרְבָּעִים לוּחַ: וְאִם לִפְנֵי כַדּוּר מְשֻׁלָּשׁ-הַתִּמְהֹרֶת תַּעֲמִידֵם וְנָקַב תִּשְׁעִים לוּחַ:


נג) הַחַיִל בַּמְנוּחָה.

וַיּוֹסֵֶף הַמּוֹרֶה וַיֹּאמֶר, עֵינֵיךָ הָרוֹאוֹת כִּי הַדָּבָר בְּהִתְנוֹעֲעוֹ חַיִל לוֹ לַעֲבֹד עֲבוֹדָה: וְעַתָּה יָדֹעַ תֵּדַע כִּי יֵשׁ גַם אֲשֶׁר יִהְיֶה הַדָּבָר בִּמְנוּחָה וְחַיִל רַב לוֹ, כִּי מָה-הַחַיִל? הֲלֹא הַכִּשָּׁרוֹן לַעֲבוֹדָה, וּמִי יֹאמַר לָאָדָם אֲשֶׁר יָנוּחַ כִּי חֲסַר כִּשָּׁרוֹן הוּא?: וְלֹא רַק לָאָדָם הַחַיִל וְהַכִּשָּׁרוֹן כִּי יֵשׁ אֲשֶׁר יִהְיֶה כִשָּׁרוֹן גַּם לַדּוֹמְמִים אֲשֶׁר יָנוּחוּ: הִנֵּה שְׁנֵי אֲנָשִׁים נִצִּים וְקוֹלְעִים בָּאֲבָנִים אִישׁ עַל רֵעֵהוּ, שְׁנֵיהֶם גִּבּוֹרִים, שְׁנֵיהֶם אַנְשֵׁי חַיִל, שְׁנֵיהֶם קוֹלְעִים אֵֶל הַשַּׂעֲרָה וְלֹא יַחֲטִיאוּ: אֶפֶס כִּי הָאֶחָד בְּרֹאשׁ הַגַּג יַעֲמֹד וַאֲבָנָיו אִתּוֹ לְמַָעְלָה, וְרֵעֵהוּ עַל הָאָרֶץ וַאֲבָנָיו אִתּוֹ מִלְּמַטָּה: הֲיִשְׁאַל אִישׁ מִי מִשְּׁנֵיהֶם יְנַצֵּחַ? הֲלֹא גַם אִישׁ בַּעַר יֵדַע מֵרֹאשׁ כִּי יַד הָעֶלְיוֹן תְּהִי רוֹמֵמָה: אַךְ הַגִּידָה נָא לִי בְנִי בַמָּה גָדוֹל כֹּחַ הָעֶלְיוֹן? הֵן לֹא רַב חֵילוֹ מֵחֵיל רֵעֵהוּ וְגַם לֹא תִגְדַּלְנָה אֲבָנָיו מֵאַבְנֵי רֵעֵהוּ, וּבַמֶּה יַכְרִיעַ אֵת רֵעֵהוּ? וָאֹמַר אֲבָל יֶתֶר שְׂאֵת לַאֲבָנָיו כִּי מְרוֹמִים תִּשְׁכֹּנָה עַל הַגַָּג, וְהָיָה בְהַשְׁלִיךְ אַחַת מֵהֵנָּה לְמָטָּה וְנָפְלָה וְלֹא בְכֹחַ הָאִישׁ כִּי מֵאֵלֶיהָ תִּפֹּל: לֹא כֵן הָאֶבֶן הַמֻּנַּחַת עַל הָאָרֶץ, כִּי יִזְרְקֶנָּה הָאִישׁ לְמָעְלָה וְעָלְתָה וְלֹא בְכֹחָהּ רַק בְּכֹחַ הָאִישׁ אֲשֶׁר זְרָקָהּ: וְעַתָּה הִנֵּה הָאִישׁ הָעֹמֵד עַל הַגָּג לָחֹם יִלָּחֵם בְּכֹחוֹ וּבְכֹחַ הָאֲבָנִים יַחַד, לֹא כֵן רֵעֵהוּ אֲשֶׁר עַל הָאָרֶץ, הוּא לְבַדּוֹ יִלָּחֵם וְאֵין עוֹזֵר לוֹ וְיָעֵף וְנִגָּף לִפְנֵי אוֹיְבוֹ: וַיֹּאֶמר הַמּוֹרֶה כֵּן הוּא כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ, וְהָיָה הַדַָּבָר הַזֶּה לְךָ לְעֵדָה כִי גַם לַאֲבָנִים יֵשׁ חַיִל אִם בְּמָקוֹם גָּבוֹהַ תֻּנַּחְנָה:

וַאֲנִי צַר לִי עַל הָאֶבֶן הַזֹּאת אֲשֶׁר בָּאָה בִידֵי רוֹצֵחַ וַתִּתֵּן חֵילָהּ לוֹ לִרְצֹחַ נָפֶשׁ, טוֹב מִמֶּנָּה גוֹרַל אֲחוֹתָהּ אֲשֶׁר בָּאָה בִידֵי אֶחָד הֶחָרָשִׁים מֵחָרָשֵׁי הַבִּנְיָן וַתְּהִי לוֹ לְשִׁפְחָה: הוּא סִתֵּת אוֹתָהּ וַיְקַצְּעֶהָ וַיָּשֶׂם לָהּ צִנּוֹרָה בְרֹאשָׁהּ וְאַרְבַּע זְרוֹעוֹת, וַיְתַקְּנָהּ לִתְקֹעַ בָּהּ יְתֵדוֹת גְּדוֹלוֹת בָּאָרֶץ לִבְנוֹת עֲלֵיהֶן גָּשֶׁר: גַּם הוּא הֶעֱלָה אוֹתָהּ לְמָעְלָה וַיַּשְׁלִיכֶנָּה מִגָּבוֹהַּ אָרְצָה, וַיְהִי בְנָפְלָהּ וַתִּפֹּל עַל רֹאשׁ הַיָּתֵד וַתִּתְקָעֵהוּ בָאָרֶץ: וַיַּפֵּל הֶחָרָשׁ אוֹתָהּ כְּפַעַם בְּפַעַם וַתִּצְנַח הַיָּתֵד עָמוֹק עָמוֹק בָּאָרֶץ, לֹא יְזִיזֶנָּה אִישׁ מִמְּקוֹמָהּ: וַתַּעַשׂ הָאֶבֶן כֵּן גַּם לַיָּתֵד הַשְּׁנִיָּה וְלַשְּׁלִישִׁית וְלִיתֵדוֹת רַבּוֹת מְאֹד, וַיִּבֶן הֶחָרָשׁ אֵת הַגֶּשֶׁר עֲלֵיהֶן, וַתְּהִי הָאֶבֶן הַזֹּאת לִבְרָכָה בְקֶרֶב הָאָרֶץ: כְּמִשְׁפַּט הָאֲבָנִים הַנְּשׂוּאוֹת לְמָעְלָה כֵּן גַּם מִשְׁפַּט הַמַּיִם אֲשֶׁר מָרוֹם יַעֲמֹדּו, כִּי חַיִל וְכֹחַ לָאֵלֶּה כִלְאֵלֶּה: וְהָיָה בְהִנָּזֵל הַמַּיִם לְמַטָּה אָז יֵצֵא כֹחַָם לַעֲבוֹדָתוֹ, וְסִבֵּב אוֹפַנֵּי הַמַּטְחֵנוֹת וְסִבְּבוּ הֵמָּה אֵת אַבְנֵי הָרֵחַיִם וְטָחֲנוּ הָרֵחַיִם אֵת הַחִטָּה עַד אֲשֶׁר דַּקָּה וַתְּהִי לְקָמַח:

וְהִנֵּה נָא יָדַעְתָּ אֵת שְׁתֵּי הַמַּטְחֵנוֹת אֲשֶׁר בָּעִיר מֵי נַָהָר אֶחָד יְסַבְּבוּ אֵת שְׁתֵּיהֶן, עֶשֶׂר רֵחַיִם תַּעֲבֹדְנָה בָאַחַת, וּבַשְּׁנִיָּה אַךְ חָמֵשׁ רֵחַיִם תַּעֲבֹדְנָה: הֲיָדַעְתָּ בַמֶּה גָדַל כֹּחַ הָאֶחָת מֵרְעוּתָהּ? אִם לֹא תֵדַע אַגִּיד לְךָ אָנִי: מִקְוֵה מֵי הַטַּחֲנָה הָרִאשׁוֹנָה מָרוֹם מִשְׁכָּנוֹ וּמִקְוֵה מֵי רְעוּתָהּ בַּשֵּׁפֶל יֵשֵׁב, לָכֵן גָּדֵל כֹּחַ מֵי הַמִּקְוֶה הַגָּבֹהַּ מִכֹּחַ מֵי הַמִּקְוֶה אֲשֶׁר בַּשְּׁפֵלָה: גַּם הַמַּטְחֵנָה הַשְּׁלִישִׁית אֲשֵֶׁר בָּעִיר הֲלֹא יָדָעְתָּ, הִיא הַמַּטְחֵנָה הַסֹּבֶבֶת בָּרוּחַ: גַּם לָרוּחַ חַיִל רַב מְאֹד, דַּרְכָּהּ בִּסְעָרָה, וּכְמִשְׁפַּט הַכַּדּוּר אֲשֶׁר יִיָּרֶה מֵהַמִּקְלָעָה כֵּן מִשְׁפָּטָהּ: בִּתְנוּעָתָהּ תֶּהְדֹֹּף מִפְרְשֵׁי הָאֳנִיּוֹת וְהָלְכוּ, וְאֵת כַּנְפֵי הַמַּטְחֵנוֹת וְסָבְבוּ, וְהָיָה כֹחַהּ לָאָדָם לְתוֹעֶלֶת: אֶפֶס כִּי בַכֵּר יְבַכֵּר הָאָדָם אֵת כֹּחַ הַמַּיִם עַל כֹּחַ הָרוּחַ, כִּי הָרוּחַ בַּת חוֹרִים הִיא לֹא תִכָּנַע לְהָאָדָם כַּמַָּיִם: לֹא בְכָל-עֵת דָּרְשׁוֹ אוֹתָהּ תִּמָּצֵא לוֹ, וְלֹא בְכָל-עֵת הִמָּצְאָהּ נִדְרְשָׁה לוֹ: וְאִם אָמֹר יֹאמַר לְעַצְרָהּ עַד עֵת יִמְצָא בָהּ חֵפֶץ וְלֹא יוּכַל, כִּי עַל פָּנַָיו תַּחֲלֹֹף וְהָלְכָה לָהּ: לֹא כֵן הַמָּיִם, כְּעֶבֶד נֶאֱמָן הֵמָּה לָאָדָם עַל פִּיו יַחֲנוּ וְעַל פִּיו יִסָּעוּ: עֵת אֵין לוֹ חֵפֶץ בָּם וְסָגַר עֲלֵיהֶם הַשָּׁעַר וְאָצְרוּ לוֹ חֵילָם, וְעֵת יִדְרְשֵׁם וּפָתַח הַשָּׁעַר וְעָשׂוּ אֵת מְלַאכְתּוֹ: וְדָמְתָה הָרוּחַ לַעֲמַל הָאָדָם אֲשֶׁר לְפִיהוּ הוּא, כְּבוֹאוֹ כֵן לֶכְתּוֹ, וְדָמוּ הַמַּיִם לְאוֹצַר כָּל-יְקָר יִמָּצֵא לִבְעָלָיו לְעֵת יִמְצְאוּ בוֹ חֵפֶץ:


נד) הַגוּפִים בִּרְעָדָה

אָמֹר אָמַרְנוּ כִי בְשַׁנּוֹת דָּבָר אֵת מְקוֹמוֹ וְהָיָה בְתְנוּעָה, אַך יֵשׁ דָּבָר וְהוּא בִתְנוּעָה וְאֵת מְקוֹמוֹ לֹא יְשַׁנֶּה: כַּאֲשֶׁר תִּרְאֵֶינָה עֵינֵֶיךָ בַפַּרְפָּרָה הַזֹּאת, כִּי כְּסוּפָה תְכַרְכֵּר סְבִיבָהּ וּמִמְּקוֹמָהּ לֹא תָמוּשׁ: הַצִּיר בְּמֶרְכָּזָה עַל עָמְדוֹ יַעֲמֹֹד אַךְ חֲלָקֶיהָ מִסָּבִיב לַצִּיר יְשַׁנּוּ אֶת-מְקוֹמָם סָבִיב סָבִיב: וְקָרָאתָ לַתְּנוּעָה הַזֹּאת תְּנוּעָה סֹבָבֶת: וּלְשׁוֹן הָעֶשֶׁת אֲשֶׁר אָמַרְתִּי הִנֵּה הִיא תְקוּעָה מִקָּצָהּ הָאֶחָד בַּסַּד (ציור יז), סְטוֹר נָא אוֹתָהּ מִקָּצָהּ הַשֵּׁנִי וְנָעָה הֵנָּה וָהֵנָּה כְמַרְאֵה הַבָּזָק רוּץ וָשׁוֹב, וְרַגְלָהּ נָכוֹן עֹמֶדֶת בְּמָקוֹם נֶאֱמַָן: לַתְּנוּעָה הַזֹּאת קָרָאנוּ זְוָעָה לֵאמֹר, הָלוֹךְ וָשׁוֹב מַהֵר מִמָּקוֹם לְמָקוֹם בְּדֶרֶךְ קְצָרָה מְאֹד: וְהָיָה כִי תִקְצַר הַדֶּרֶךְ עַד כִּי נֶחְדַּל מֵרְאוֹת כָּל-מֶרְחָק בָּהּ, לֹא תֵרָאֶה עוֹד הַזְּוָָָעה אֵלֵינוּ בְמַרְאֵה הַתְּנוּעָה אַךְ בְּפָנִים אֲחֵרִים אֵלֵינוּ תִּתְוַדָּע: כִּי עוֹד אַרְבָּעָה פָנִים לַזְּוָעָה אֲשֶׁר בָּהֶם תִּתְוַדַּע אֶל חוּשֵׁי הָאָדָם מִלְּבַד פְּנֵי הַתְּנוּעָה אֲשֶׁר עַיִן בְּעַיִן נִרְאֶה אוֹתָהּ, וְנִקְרָא לְאִישׁ אִישׁ מֵהֶם שֵׁם לְפִי מִשְׁפָּטוֹ קוֹל, חֹֹם, אוֹר וּסְמַרְמֹרֶת: וְהָיוּ דְבָרֵינוּ עַתָּה עַל אוֹדוֹת הַקּוֹל:


 

ספר שמיני: הַקּוֹל


נח) תּוֹלְדוֹת הַקּוֹל

הַזְּוָעָה גַם בְּקַצְּרָהּ דַּרְכָּהּ חַיִל לָהּ לַעֲבֹד עֲבוֹדַָה, וְזֶה לְךָ הַָאוֹת: כִּי שָׁלֹחַ תִּשְׁלַח אֶצְבָּע אֶל הַדָּבָר הָרוֹעֵד וְנָגְעָה בוֹ, אָז גָנֹף יִגְּפֶנָה כִי הָיְתָה לוֹ לְשָׂטָן בְּדַרְכּוֹ: וְכָכָה יַעֲשֶׂה לְכָל-דָּבָר אֲשֶׁר יַעֲמֹד עַל דַּרְכּוֹ, הַכֵּה יַכֵּהוּ וְדָחֹף יִדְחָפֵהוּ: כְּמִסְפַּר הַזִּעְזוּעִים אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה כֵן מִסְפַּר הַמַּכּוֹת אֲשֶׁר יְחַלֵּק לְאִישׁ רִיבוֹ: וְהָאֲוִיר הֲלֹא אַף הוּא בְמִסְפַּר אֲנְשֵׁי רִיבוֹ יִמָּנֶה כִּי סֹב יָסֹב הָאֲוִיר כָּל-דָּבָר וּבָא בְמַגַָּע עִמּוֹ, לָכֵן הַכֵּה יַכֵּה הַדָּבָר הָרוֹעֵד אֵת הָאֲוִיר מַכּוֹת רַבּוֹת: וּבָא הָאֲוִיר הַמֻּכֶּה אֶל האֹזֶן וּפָגַע בַּקְּרוּם אֲשֶׁר עַל פִּיהָ מִבָּיִת וְהִכָּה אוֹתוֹ וְזִעְזְעָהוּ, וְחָשׁ הָאָדָם אֵת הַזִּעְזוּעִים הָאֵלֶה וְהָיוּ לוֹ לְקוֹל: וְעַתָּה בְשָׁמְעֲךָ קוֹל יוֹצֵא מִדָּבָר וְיָדַעְתָּ כִי בִזְוָעָה הוּא: וְהָיָה כִי יִשְׁאָלְךָ אִישׁ לֵאמֹר מַה-קּוֹל הַתֹֹּף אֲשֶׁר שָׁמַעְתָּ? וְהִגַּדְתָּ לוֹ זְוָעַת הָעוֹר הוּא הַמָּתוּחַ עַל פִּיו: וְהַפַּעֲמוֹן בְּהַכּוֹתְךָ עָלָיו וְהָיוּ פְרֻדּוֹתָיו בִּזְוָעָה, וְהָאָדָם בְּדַבְּרוֹ תִזְדַּעְזַעְנָה רְצוּעוֹת הַקּוֹל הַמְּתוּחוֹת עַל פִּי קְנֵה הַגָּרוֹן וְהִשְׁמִיעוּ אֵת הַקּוֹל:


נו) קוֹל מַכָּה וְקוֹל נְעִימָה.

וְעַתָּה יָדַעְתָּ מִידֵי מִי לָנוּ הַקּוֹל הַזֶּה כִּי מִידֵי הַמַּכּוֹת יָבוֹא אֲשֶׁר יֻכֶּה הָאֲוִיר, וְשַׂמְתָּ לִבְּךָ לְהַבְדִּיל בֵּין הַקּוֹלוֹת לְמִינֵיהֶם: לְפִי דֶרֶךְ הַמַּכָּה כֵן יְהִי הַקּוֹל: בְּהַכּוֹת הַמַּשְׁמִיעַ אֵת הָאֲוִיר מַכָּה אַחַת רַבָּה וְהָיָה הַקּוֹל קוֹל בֶּקַע, כְּקוֹל הַמִּקְלָעָה בְהִזָּרֵק הַכַּדּוּר מִתּוֹכָהּ, וּכְקוֹל הַדּוּד בְּהִפָּקְעוֹ בְהַעְתִּיר הַקִּטּוֹר אַכְפּוֹ עָלָיו: וְאוּלָם אִם מַכּוֹת רַבּוֹת יֻכֶּה הָאֲוִיר וּקְרוֹבוֹת וּתְכוּפוֹת תִּהְייֶנָה הַמַּכּוֹת, אָז שָׁמֹעַ תִּשְׁמַע קוֹל שָׁעוֹן אוֹ קוֹל רַעַשׁ כְּקוֹל הֲמוֹת יַם בְּגַלָּיו וּכְקוֹל הָרֵחַיִם בַּמַּטְחֵנָה וּכְקוֹל הַמֶּרְכָּבָה בְהִשְׁתַּקְשְׁקָהּ: וְהָיָה אֵיפוֹא קוֹל הַשָּׁעוֹן קוֹלוֹת בֶּקַע רְצוּפוֹת אִשָּׁה אַחֲרֵי רְעוּתָהּ, לָכֵן שֵׁם אֶחָד לָהֶם קוֹל מַכָּה: לֹא כֵן מִשְׁפַּט קוֹל הָאִישׁ בְּשִׁירוֹ וְקוֹל הַכִּנּוֹר בְּנַגְּנוֹ וְקוֹל הַפַּעֲמוֹן בְּצַלְצְלוֹ, לַקּוֹלוֹת הָאֵלֶּה נְעִימוֹת יֵאָמֵר: עַל בִּרְכֵּי הַזְּוָעָה נוֹלְדוֹ גַם הֵמָּה, אַךְ דֶּרֶךְ אַחֶרֶת לַזְּוָעָה אֲשֶׁר תּוֹלִידֵם:

וְדַרְכֵי הַזְּוָעָה שְׁתַּיִם הֵנָּה, דֶּרֶךְ יְשָׁרָה יֵאָמֵֶר לָאֶחָת וְדֶרֶךְ עֲקַלָּתוֹן לַשֵּׁנִית: חֶבֶל מַָתוּחַ בְּחָזְקָה כִי תְנִיעֵהוּ, וְהָיָה אִם תִּהְיֶה הַתְּנוּעָה עַל פִּי כָל-אֹֹרֶךְ הַחֶבֶל בְּרֶגַע אֶחָד אַחַת הֵנָּה וְאַחַת הֵנָּה וְקָרָאתָ לְדֶרֶךְ הַזְּוָעָה הַזֹאת דֶרֶךְ יְשָׁרָה: אַךְ אִם הָחֵל תָּחֵל הַתְּנוּעָה בַחֶבֶל בְּקָצֵהוּ הָאֶחָד וְהַלְכָה וְצַָעֲדָה מֵחֵלֶק לְחֵלֶק, וְעָלָה הַחֵלֶק הָאֶחָד לְמָעְלָה וְרֵעֵהוּ לְמַטָּה כַאֲשֶׁר יַעֲשׂוּ הַגַּלִּים עַל פְּנֵי הַמָּיִם: אוֹ כִי נָסֹעַ יִסַּע הַחֵלֵֶק הָאֵֶחָד לִימִינוֹ וּמִשְׁנֵהוּ לִשְׂמֹאלוֹ כַאֲשֶׁר יִתְעַקֵּל הַנָּחָשׁ בְּזָחֲלוֹ, אָז תּאֹמַר לְדֶרֶךְ הַזְּוָעָה הַזֹּאת דֶרֶךְ עֲקַלָּתוֹן הִיא: וַיִּקְרְאוּ הַחֲכָמִים לַזְּוָעָה אֲשֶׁר דֶּרֶךְ יְשָׁרָה לָהּ זְוָעָה מַתְמֶדֶת, וְלַאֲשֶׁר דֶרֶךְ עֲקַלָּתוֹן לָהּ זְוָעָה מְהַלֶּכֶת קָרָאוּ: וַתְּהִי הַזְּוָעָה הַָעוֹמֶדֶת אֵם כָּל-קוֹל שָׁאוֹן וָרָעַשׁ, וְהַזְּוָעָה הַמְּהַלֶּכֶת אֵם כָּל-נְגִינָה נְעִימָה: אֶפֶס כִּי יֵשׁ תְּנָי לַזְּוָעָה הַמְּהַלֶּכֶת, לֵאמֹר אִם עֲרוּכוֹת תִּהְיֶינָה תְנוּעוֹתֶיהָ בִּשְׁהֻיּוֹתֵיהֶן וַעֲקַלְקְלוֹתֶיהָ בְּמִדּוֹת סְדוּרוֹת תָּבוֹאנָה, וְהִשְׁמִיעָה קוֹל עָרֵב לוֹקֵחַ לֵב: אַךְ בִּפְרֹעַ בָּהֵן פְּרָעוֹת וְשָׁבַת סֵדֶר מִתּוֹכָנָה, וְהָיָה הַקּוֹל פָּרוּעַ מַכְאִיב אָזְנָיִם: (ציור י"ח). (זועה מתמדת, זועה מהלכת מסדרה, זועה מהלכת פרועה):


נז) חֹזֶק הַקּוֹל, מַעֲלָתוֹ וְצִבְעוֹ.

בְּהַבְדִּילְךָ בֵין הַקּוֹלוֹת לְפִי דֶרֶךְ הַזְּוָעָה אֲשֶׁר הוֹלִידָתָם, כֵּן הַבְדֵּל תַּבְדִּיל בֵּינֵיהֶם לְפִי תֹקֶף הַזְּוָעָה וְגָדְלָהּ, לְפִי מְהִירוּת הַזְּוָעָה וּמִסְפַּר זִעְזוּעֶיהָ בְּכָל-רֶגַע, וּלְפִי טִיב הַדָּבָר אֲשֶׁר יִזְדַּעְזֵעַ: כִּי תָבוֹא הַזְּוָעָה בְּכֹחַ רַב וְגָדוֹל יִהְיֶה הָרֶוַח בֵּין גְּבוּלֵי תְנוּעָתָהּ, וְהָיָה הַקּוֹל אֲשֶׁר תֵּלֵד קוֹל אַדִּיר וְחָזָק מִמֶּרְחָק רַב יִשָּׁמַע: וְאִם מְעַט יִהְיֶה הַכֹּחַ הַמְּזַעְזֵעַ וְקָרְבוּ גְבוּלֵי הַזְּוָעָה אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ, אָז חַלָּשׁ יִהְיֶה הַקּוֹל וְשָׁמַעְתָּ אוֹתוֹ רַק מִקָּרוֹב: וְהָיָה אֵיפוֹא עֶרֶךְ חֹזֶק הַקּוֹל לְפִי מִדַּת הַמֶּרְחָק אֲשֶׁר נִשְׁמָעֶנּוּ:

מִשְפַּט אַחֵר וְסִבָּה אַחֶרֶת לְמַעֲלַת הַקּוֹל, וְאֵין עִנְיָן לָהּ אֶל חֹזֶק הַקּוֹל וְרִפְיוֹנוֹ: כִּי יִשְׁאָלְךָ אִישׁ לֵאמֹר מַה-קוֹל עוֹלֶה וּמַה-קוֹל יוֹרֵד? וְאָמַרְתָּ לוֹ קוֹל הַצִּפּוֹר עוֹלֶה הוּא גַם אִם יֶחֱלַשׁ, וְנַהַם הָאֲרִי גַם אִם יַרְגִּיז אֶרֶץ יוֹרֵד יֵאָמֵר לוֹ: וְהִבְדַּלְתָּ גַם בֵּין קוֹל הָאִשָּׁה הַדַּק לְקוֹל הָאִישׁ הֶעָבֶה לֵאמֹר, קוֹל אִשָּׁה עוֹלֶה וְקוֹל אִישׁ יוֹרֵד: הֵן אָמְנָם יֵשׁ מַעֲלוֹת וּמוֹרְדוֹת גַּם לְקוֹל הָאִשָּׁה גַם לְקוֹל הָאִישׁ, אַךְ קוֹל הָאִשָּׁה הַיוֹרֵד יִתְרוֹן מַעֲלָה לוֹ עַל קוֹל הָאִישׁ הַיּוֹרֵד, וְקוֹל הָאִישׁ הָעוֹלֵֶה לְמַטָּה הוּא מִקּוֹל הָאִשָּׁה הָעוֹלֶה: וְהַסִּבָּה אֲשֶׁר לַשִּׁנּוּיִם הָאֵלֶּה בַּקּוֹל בִּמְהִירוּת הַזְּוָעָה הִיא, כִּרְבוֹת מִסְפַּר הַזִּעְזוּעִים בְּרֶגַע כֵּן עָלֹה יַעֲלֶה הַקּוֹל: וַיִּהְיוּ הַזִּעְזוּעִים אֲשֶׁר לַקּוֹל הַנָּעִים הַיּוֹרֵד עַד קָצֵהוּ כְּשִׁשִּׁים וְאַרְבָּעָה לְרֶגַע בְּמִסְפָּר, וּקְצֵה גְבוּל הַמַּעֲלָה לַקּוֹל הַנָּעִים עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים זִעְזוּעִים הוּא בְכָל-רָגַע: לְמַעְלָה וּלְמַטָּה מֵהַגְּבוּלִים הָאֵלֶּה יֶחְדַּל הַקּוֹל מִהְיוֹת נָעִים לָאֶֹֹזן, וְהָיָה לְקוֹל דְּמָמָה אוֹ לְקוֹל צְעָקָה:

וְאַתָּה כִי אָמֹר תֹּאמַר לַעֲמֹֹד עַל מִסְפַּר הַזִּעְזוּעִים אֲשֶׁר לְכָל-קוֹל וְקוֹל, וּמָנִיתָ אוֹתָם עַל פִּי הַמְּכוֹנָה הַזֹּאת אֲשֶׁר אַתָּה מָרְאֶה (ציור י"ט): שְׁנֵי אוֹפַנִּים לַמְּכוֹנָה הַזֹּאת, הַגָּדוֹל (א) לִימִינְךָ פִיהוּ חָלָק, וְהַקָּטֹן (ב) לִשְׁמֹאלְךָ מֵאָה שִׁנַּיִם לוֹ: וְחֶבֶל עוֹר מְחֻבָּר מִשְּׁנֵי קְצוֹתָיו (ג) מַקִּיף אֵת גַּב אוֹפָן א' וְאֵת סַדַּן אוֹפָן ב' וְחִבְּרָם יָחַד: וְהָיָה בִכְלוֹת אוֹפָן א' תְּקוּפָה אַחַת וְסָבַב אוֹפָן ב' עֶשֶׂר תְּקוּפוֹת: וּלְשׁוֹן עֶשֶׁת דַּקָּה אֲשֶׁר קָצֶהָ הָאֶחָד חֻבַּר לְכַן הַמְּכוֹנָה (ד) תֵּאָחֵז בְּקָצֶהָ הַשֵּׁנִי בְּשִנֵי אוֹפָן ב‘: וְהָיָה בְסֹב הָאוֹפַן וְזִעְזַע בְּשִׁנָּיו אֵת הַלָּשׁוֹן וְהִשְׁמִיעָה קוֹל נָעִים, וְחִשְׁבּוֹנָה חֻבְּרָה אֶל אוֹפַָן ב’ אֲשֶׁר הַמּוֹרֶה שֶׁעַל פָּנֶיהָ מוֹנֶה מִסְפָּר לִתְקוּפוֹת הָאוֹפָן:

וְהָיָה בְאָמְרְךָ לִבְחֹן אֵת הַקּוֹל אֲשֶׁר רָצִיתָ בוֹ, לִקְצֹֹב אֵת מִסְפַּר הַזִּעְזוּעִים אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה בְכָל-רֶגַע: וְסִבַּבְתָּ בְיָדְךָ אֵת אוֹפָן א' לְאַט לְאַט בִּכְדֵי תְקוּפַָה אַחַת לַעֲשָׂרָה רְגָעִים, וְסָבַב אוֹפַָן ב' בָּעֵת הַהִיא עֶשֶׂר תְּקוּפוֹת, תְקוּפָה תְקוּפָה לָרֶגַע, וְהִזְדַּעְזְעָה הַלָּשׁוֹן אֶלֶף זִעְזוּעִים מֵאָה זִעְזוּעִים לְרֶגַע: וְהָיָה הַקּוֹל אֲשֶׁר יוֹלִידוּ קוֹל יוֹרֵד מְאֹד, וּמִהַרְתָּ אֵת הַסִּבּוּבִים כִּפְלָיִם וְנִכְפְּלוּ גַם הַזְּוָעוֹת וְעָלָה גַם הַקּוֹל כִּפְלָיִם: וְכָכָה הָלוֹךְ תֵּלֵךְ וּמִהַרְתָּ לְהָסֵב הָאוֹפַָן עַד תִּשְׁמַעְנָה אָזְנֶיךָ אֵת הַקּוֹֹל אֲשֶׁר חָפַצְתָּ, אַָז תֶּחְדַּל מִמַּהֵר אֵת הַסִּבּוּבִים וְהוֹסַפְתָּ לְסַבֵּב אֵת הָאוֹפַָן בְּעוֹנָה אַחַת אוֹ שְׁתַּיִם בְּמִדַּת הַמְּהִירוּת אֲשֶׁר עָמַדְתָּ עָלֶיהָ: וְהִתְבּוֹנַנְתָּ אֶל הַחִשְׁבּוֹנָה וְשָׁאַלְתָּ אֵת פִּי הַמּוֹרֶה אֲשֶׁר עַל פָּנֶיהָ וְהִגִּיד לְךָ אֵת מִסְפַּר הַתְּקוּפוֹת אֲשֶׁר עָשָׂה הָאוֹפַָן בָּעוֹנָה הַזֹּאת, וְחִשַּׁבְתָּ עַל פִּיהֶן אֵת מִסְפַּר הַזִּעְזוּעִים לָרֶגַע: כִּי אִם סֹב נָסוֹב הָאוֹפַָן שֵׁשׁ מֵאוֹת תְּקוּפוֹת בְּעוֹנָה אַחַת, הֲלֹא תַגַּעְנָה עֶשֶׂר תְּקוּפוֹת לָרֶגַע: וַעֲשֶׂרֶת הַתְּקוּפוֹת הָאֵלֶּה הֲלֹא זִעְזְעוּ אֵת הַלָּשׁוֹן אֶלֶף פְּעָמִים, וְהָיָה אֵיפוֹא מִסְפַּר הַזִּעְזוּעִים לַקּוֹל אֲשֶׁר חָקַרְתָּ אוֹתוֹ אֶלֶף לָרֶגַע: וְיָדַעְתָּ כִי אִם אֶלֶף מַכּוֹת יֻכֶּה הָאֲוִיר בְּרֶגַע וְהִשְׁמִיעַ קוֹל כַּקּוֹל אֲשֶׁר חָפַצְתָּ בוֹ:

כְּהַבְדִּילְךָ בֵין הַקּוֹלוֹת לְחֶזְקָתָם וּלְמַעֲלָתָם, כֵּן תַּבְדִּיל בֵּינֵיהֶם גַם לְצִבְעָם: הִנֵּה שָׁמָה אַחַר כָּתְלֵנוּ שְׁנֵי אֲנָשִׁים מְדַבְּרִים, חֹזֶק אֶחָד וּמַעֲלָה אֶחָת לְקוֹל שְׁנֵיהֶם, וְאַתָּה מַכִּיר כִּי הַקּוֹל הָאֶחָד לִרְאוֹבֵן הוּא וְקוֹל שִׁמְעוֹן הוּא הַשֵּנִי: גַּם קוֹל שְׁנֵי כְּלֵי זֶמֶר תִּשְׁמַעְנָה אָזְנֶיךָ מֵרָחוֹק, וְיָדַעְתָּ כִי חָלִיל וְכִנּוֹר הֵמָּה: וּבַמֶּה נִבְחֲנוּ הַקּוֹלוֹת הָאֵלֶּה לְהַבְדִּילָם אִישׁ מֵרֵעֵהוּ? הוּא הַדָּבָר אֲשֶׁר אָמַרְתִּי כִּי יֵשׁ צֶבַע לַקּוֹלוֹת, אִישׁ אִישׁ מֵהֶם לְפִי מִשְׁמִיעוֹ כֵן צִבְעוֹ: חֲלִיפוֹת דַּרְכֵי הַזְּוָעוֹת הֵן הֵנָּה אֲשֶׁר תּוֹלַדְנָה גַם חֲלִיפוֹת הַצְּבָעִים: וְאִם אָמַרְתִּי לְבָאֵר לְךָ כָּל-אֵלֶּה יַָדַעְתִּי כִּי יִכְבַּד מִמְּךָ הַדָּבָר לַהֲבִינוֹ, לָכֵן חַכֵּה עַד תִּגְדַּל וְהוֹסַפְתָּ דַעַת אָז תֵּדַע גַּם זֹאת:


נח) עֲבוֹדַת הַקּוֹל

קוֹל יְיָ בַּכֹּחַ (תהלים כ"ט)

וְהַקּוֹל בְּתוֹפְפוֹ בְאָזְנֶיךָ יַעֲבֹד, אִם קוֹל נָעִים הוּא יֶעֲרַב לָךְ, וְגַם בְּחָזְקוֹ לֹא יַכְאִיב אָזְנָיִם: וְאִם קוֹל רַעַשׁ הוּא לֹא יַשְׂבִּיעֵנוּ נַחַת וּבְחָזְקוֹ יֶהֶלְמֵנוּ מְאֹד, וְיֵשׁ אֲשֶׁר יֶחְזַּק וּמָצְאָה יָדוֹ לְהַזִּיק אוֹתָנוּ גַם בִּגְוִיוֹתֵינוּ וְגַם בִּמְאֹדֵנוּ: הִנֵּה נָא יָדַעְתָּ אֲנָשִׁים רַבִּים אֲשֶׁר יָרְדוּ לַמִּלְחָמָה וַיְהִי עֵת יָרוּ הַמּוֹרִים בַּמִּקְלָעוֹת וְהֵמָּה לֹא נִזְהָרוּ וְלֹא אָטְמוּ אָזְנֵיהֶם, וַיִּפְגַע בָּהֶם הַקּוֹל וַיִּקְרַע אֵת הַדֹֹּק אֲשֶׁר עַל פִּי אָזְנָם מִבָּיִת וַיִּהְיוּ לְחֵרְשִׁים עַד הַיּוֹם הַזֶּה:

וּמִגְדָּל אֶחָד בַּמִּבְצָר וְהוּא אוֹצַר הַבָּרוּּד, וַיְהִי הַיּוֹם וַיַָּרִיחַ הַבָּרוּּד רֵיחַ אֵשׁ וַיָּדְלַק פִּתְאֹם: וְהִנֵּה הִתְפּוֹצֵץ הַמִּגְדַָּל וְקוֹל רַעַשׁ גָּדוֹל הִרְגִיז אֶרֶץ וַתְּהִי לְחֶרְדַּת אֱלֹהִים, וַתִּרְגַּזְנָה הַחוֹמוֹת אֲשֶׁר מִסָּבִיב לַמִּגְדָּל בְּמֶרְחַָק רַב, וְלוּחוֹת הַחַלּוֹנּוֹת נֻפְּצוּ כְנֵבֶל יוֹצְרִים:

וְיַד הַקּוֹל עָשְׂתָה כָל-אֵלֶּה, כִּי חַיִל רַב לוֹ וַעֲבוֹדָה יַעֲבֹד: וְאַתָּה הִשָּׁמֶר-לְךָ פֶּן יִהְיֶה דָבָר עִם לְבָבְךָ אֲשֶׁר לֹא כֵן לֵאמֹר, הֵן הַחַיִל הַזֶּה אַךְ לַהֲרוֹס יָבוֹא וְלֹא לִבְנוֹת וּמַה-בֶּצַע לָנוּ בוֹ?: כִּי לֹא יַעֲשֶׂה יְיָ דָּבָר בָּאָרֶץ אֲשֶׁר לֹא לִבְרָכָה יִהְיֶה: הוּא יִמְחַץ לְמַעַּן יְרַפֵּא וְהוּא יַהֲרֹס לְמַעַן יִבְנֶה, אַךְ לֹא כְמַחְשְׁבוֹתֵינוּ מַחְשְׁבוֹתָיו וְגָבְהוּ דְרָכָיו מִדְּרָכֵינוּ: לָכֵן יֵאָמֵר בְּסֵפֶר תְּהִלּוֹת יְיָ: קוֹל יְיָ בַּכֹּחַ, קוֹל יְיָ בֶּהָדָר: קוֹל יְיָ שׁובֵר אֲרָזִים, קוֹל יְיָ חוֹצֵב לֶהָבוֹת, וּבְהֵיכָלוֹ כֻּלּוֹ אוֹמֵר כָּבוֹד:


נט). דֶּרֶךְ הַקּוֹל בָּרוּחַ.

עֹשֶׂה מַלְאָכָיו רוּחוֹת

(תהלים ק"ד)

הִנֵּה נָא יָדַעְתָּ כִּי הַקּוֹל עַל כַּנְפֵי הָאֲוִיר יִנָּשֵׂא, וְעַתָּה הֲלֹא בִין תָּבִין כִּי בִמְקוֹם אֵין אֲוִיר שָׁם אֵין קוֹל: וְאִם תּאֹבֶה וְרָאִיתָ אֵת הַדָּבָר בְּעֵינֵיךָ: שׂוֹם תָּשִׂים שְׁעוֹן פַּעֲמוֹנִים מִתַּחַת לְגִיגִית שְׁקוּפָה וַהֲרִיקוֹתָ אֵת הָאֲוִיר מִתּוֹכָהּ, וְהָיָה בְהַגִּיעַ הַשָּׁעָה וְרָאוּ עֵינֵיךָ אֵת הַפַּטִּישִׁים יוֹרְדִים עַל הַפַּעֲמוֹנִים וְאָזְנֶיךָ לֹא תִשְׁמַעְנהָ כָל-קוֹל: לָכֵן יֵאָמֵר הָאֲוִיר מַלְאַךְ הַקּוֹל הוּא: וְאַתָּה פֶן תֹּאמַר בִּלְבָבְךָ, הָאֲוִיר הַקָּרוֹב לְהַמַּשְׁמִיעַ הוּא יִצְרוֹר אֵת הַקּוֹל בִּכְנָפָיו וּנְשָׂאָהוּ וֶהֱבִיאָהוּ לְאָזְנֶיךָ, הִגַּדְתִּי לְךָ הַיּוֹם כִּי לֹא כֵן הוּא: חֶלְקֵי הָאֲוִיר הַשּׁוֹכְנִים אֵצֶל הַמַּשְׁמִיעַ הֵמָּה יְקַבְּלוּ מִיָּדוֹ אֵת הַמַּכּוֹת רִאשׁוֹנִים, וּמָסְרוּ אוֹתָנָה הָלְאָה לְרֵעֵיהֶם וְרֵעֵיהֶם לְרֵעֵיהֶם, וְעָבְרוּ הַמַּכּוֹת מֵחֵלֵֶק לְחֵלֵֶק עַד בּוֹאָנָה אֶל דֹּק הָאֹזֶן וְזִעְזְעוּהוּ וְהָיוּ לְקוֹל: הִנֵּה שׁוּרַת נְעָרִים עוֹמְדִים צְפוּפִים אִישׁ עַל יַד רֵעֵהוּ, וְסַל תַּפּוּחִים עַל יַד הַָרִאשׁוֹן בַּשׁוּרָה מִיָּמִין: וְלָקַח הַנַּעַר הַזֶּה תַּפּוּחַ מֵהַסַּל, וּנְתָנוֹ לְרֵעֵהוּ וְרֵעֵהוּ לְרֵעֵהוּ, וְעָבַר הַתַּפּוּחַ מִיָּד לְיָד עַד הַגִּיעוֹ אֶל קְצֵה הַשּׁוּרָה וּלְקָחָהוּ הַנַּעַר הָאַחֲרוֹן וּנְתָנָהוּ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יָעֲדוּ לוֹ: וְעַתָּה הֲלֹא תַעֲנֶה בְנִי, הֶעָזֹב עָזַב אִישׁ מֵהַנְּעָרִים הָאֵלֶּה אֵת מְקוֹמוֹ? הֵן אַךְ אֶת-זְרוֹעוֹתֵיהֶם הֵנִיעוּ הֵנָּה וָהֵנָּה וְאֶת-מְקוֹמָם לֹא עָזָבוּ: כֵּן הוּא מִשְׁפַּט חֶלְקֵי הָאֲוִיר נוֹשְׂאֵי הַקּוֹל, נוֹעַ יָנוּעוּ הֵנָּה וָהֵנָּה, וּמָסְרוּ הַמַּכּוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ וְאֵת מְקוֹמָם לֹא יַעֲזֹבוּ:

וְשַׂמְתָּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה עַל לְבָבֶךָ וְשִׁנַּנְתָּם לָךְ, כִּי הַקּוֹל לֹא דָבָר הוּא אֲשֶׁר יִתָּפֵשׂ בְּיָד, אֶחָד מִדַּרְכֵּי הַתְּנוּעָה הוּא אֲשֶׁר יָנוּעַ הָאֲוִיר: וְהָיְתָה הַתְּנוּעָה לְפִי מַעֲבֵה הָאֲוִיר, כְּהֵעָבֵה הָאֲוִיר כֵּן תֶּחְזַק בּוֹ הַתְּנוּעָה וְכֵן יֶחְזַק הַקּוֹל: וְהָאֲוִיר בַּשְּׁפֵלָה מְעֻבֶּה מֵאֲשֶׁר בָּהָר, וְעָבֶה בַּלַּיְלָה מֵאֲשֶׁר בַּיּוֹם, וְעָבֶה בְיוֹם קָרָה מֵאֲשֶׁר בְּיוֹם חֹם: לָכֵן יֶחְזַק הַקּוֹל בַּשְּׁפֵלָה וּבְלֵיל קָרָה, וְיֶחְלַשׁ בְּגֹבַהּ הָהָר וּבְיוֹם חֹם:

וְלֹא אֲוִיר אַפֵּנוּ לְבַדּוֹ יוֹלִיךְ אֵת הַקּוֹל, כִּי גַם יֶתֶר הָרוֹחוֹת יַעֲבִירוּהוּ: גַּם בְּחֻמְצַת הַפֶּחָם הֶעָבָה וְגַם בַּמֵּימָן הַדַּל יְפַלֵּס לוֹ נָתִיב, גַּם בַּמַּיִם יָשִׂים לוֹ דֶרֶךְ וְגַם דֶרֶךְ הָעֵץ וְדֶרֶךְ הָאֶבֶן וְדֶרֶךְ הַבַּרְזֶל יָבוֹא: כִּי גַם פְּרֻדּוֹת הַנּוֹזְלִים וְהַמֻּצָּקִים תַּעֲבֵרְנָה אוֹתוֹ עַד לְמֵרָחוֹק:


ס) מְהִירוּת הַהֲלִיכָה אֲשֶׁר לַקּוֹל.

וְהַקּוֹל בְּעָבְרוֹ דָרַשׁ יִדְרשׁ שְׁהוּת עַד בֹּאוֹ אֶל אָזְנֶיךָ, כִּי הוֹלֵךְ הוּא: וְאַתָּה לֹא תָחוֹשׁ אֵת שְׁהוּתוֹ מִקָּרוֹב, לָכֵן זֹאת עֲשֵׂה: הִתְבּוֹנֵן אֶל חוֹטֵב הָעֵצִים שָׁמָּה, הִנֵּה הוּא מֵנִיף אֵת הַגַּרְזֶן עַל הָעֵץ וְהֶעֱלָהוּ וְהוֹרִידָהוּ חֲלִיפוֹת: וְהִקְשַׁבְתָּ רַב קֶשֶׁב וְשָׁמַעְתָּ אֵת קוֹל הַכּוֹת הַגַּרְזֶן, וְשָׁמַעְתָּ אֵת הַקּוֹל בַּעֲלוֹת הַגַּרְזֶן לְמָעְלָה: וְאַתָּה יָדַעְתָּ כִי בְרִדְתּוֹ הוּא מוֹלִיד ֹהַקּוֹל, וְהָיָה זֶה לְךָ לְאוֹת כִּי שָׁהָה הַקּוֹל מִלָּבוֹא אֵלֶיךָ אַחֲרֵי רְאוֹתְךָ אֵת מוֹלִידוֹ: וְיָדַעְתָּ עַל פִּי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה כִּי גַם הָרַעַם וְהַבָּרָק בְּרֶגַע אֶחָד נוֹלְדוּ בָעֲנָנִים, רַק מַהֵר תְּמַהֵר עֵינְךָ לִרְאוֹת אֵת הָאֵשׁ בְּטֶרֶם תִּשְׁמַע אָזְנְךָ אֶת-הַקּוֹל: וְאַתָּה כִי תֹאמַר לָדַעַת מַה-מִּדַּת הַשְּׁהוּת אֲשֶׁר לַקּוֹל, וְיָצָאתָ הַשָּׂדֶה אֶל מַחֲנֵה אַנְשֵׁי הַצָּבָא אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הַקַּלָּעִים נְחִתִּים: וְהָיָה לְעֵת צֵאת הַקַּלָּעִים לְאַמֵּן יָדָם בַּקֵֶּלַע, וְהִרְחַקְתָּ מִמַּצַּב הַמִּקְלָעוֹת כִּבְרַת אֶרֶץ אֲשֶׁר מַדּוֹתָ אוֹתָהּ בָּאַמָּה: וְכִוְַּנְתָּ אֵת הָרֶגַע אֲשֶׁר תִּרְאֶה אֵת הַלַּהַב יוֹצֵא מֵהַמִּקְלָעָה, וְסָפַרְתָּ לְךָ רְגָעִים אֶחָד אֶחָד עַד שָׁמְעֲךָ אֵת הַקּוֹל: אָז תְּחַלֵּק אֵת סְכוּם הָאַמּוֹת אֲשֶׁר בֵּינְךָ וּבֵין הַמִּקְלָעָה לְפִי מִסְפַּר הָרְגָעִים אֲשֶׁר סָפָרְתָּ, וְיָדַעְתָּ כַמָּה אַמּוֹת עָבַר הַקּוֹל בְּרֶגַע אֶחָד:

וְהַחֲכָמִים עָשׂוּ כָּכָה וַיִּבְחֲנוּ אֵת דֶּרֶך הַקּוֹל בַּאֲוִיר אַפֵּנוּ, וַיִֹמְצְאוּ כִי מַהֵר יְמַהֵר הַקּוֹל בְּלֶכְתּוֹ בְיוֹם חֹם וְשָׁהֹה יִשְׁהֶה בְּיוֹם קָרָה: וַתְּהִי מִדַּת הַמְּהִירוּת אֲשֶׁר לַקּוֹל בְּיוֹם מְמֻצָּע כִּשְׁלשׁ מֵאוֹת וְאַרְבָּעִים מֶטֶר לָרֶגַע: וּכְעָבְרוֹ דֶרֶךְ הַמַּיִם יְמַהֵר אֵת לֶכְתּוֹ אַרְבַּעְתָּיִִם, וְאִם דֶּרֶךְ הָעֵץ יָבֹא וּמִהֵר צְעָדָיו עַד פִּי שִׁשָּׁה עָשָׂר: לְפִי מִין הַדָּבָר אֲשֶׁר יַעֲבֹר בּוֹ כֵּן יַשְׁהֶה לֶכְתּוֹ אוֹ מַהֵר יְמַהֲרֶנָּה:


סא) בַּת קוֹל אוֹ הֵד הָרִים.

וַיְהִי בְדַבֵּר הַמּוֹרֶה אֵלַי עַל דְּבַר הַקּוֹל וּמִשְׁפַָּטוֹ, וַאֲנַחְנוּ מִתְהַלְּכִים בֵּין הֶהָרִים לְרוּחַ הַיּוֹם: וַנִּמְצַָא בִקְעָה נֶחְמָדָה עֲטּוּפַת דֶּשֶׁא וּמַדְרְגוֹת הָרִים סָבִיב לָהּ, וַנֹּאמֶר פֹּה נֵשֵׁב וְנִנַָּפֵשׁ מְעַָט: וַיִּיטַב עָלַי לִבִּי וָאָרִים קוֹל בְּרִנָּה, וְהִנֵּה קוֹל כְּקוֹלִי עוֹנֶה לְעֻמָּתִי, וְהוּא מִמֶּרְחַָק בָּא מֵחַגְוֵי הַסְּלָעִים מִסִּתְרֵי הַמַּדְרֵגוֹת: וָאֶעֱמֹֹד מִשְׁתּוֹמֵם וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה, אֵין זֹאת כִּי אִם אֶחָד מֵרֵעַי נִסְתַּר שָׁמָּה וְהֵתַל בִּי: וַיִּצְחַק הַמּוֹרֶה וַיֹּאמֶר אַל נָא בְנִי תַחְשֹׁד בִּכְשֵׁרִים, הֵד הֶהָרִים הוּא הָעוֹנֶה לְעֻמָּתֶךָ, וְהַהֲתוּלִים הָאֵלֶּה מִמְּךָ הֵמָּה, כִּי בַת קוֹלְךָ הִיא: וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה, הֲיֵשׁ בַּת לַקּוֹל? וְאָנֹכִי לֹא יָדָעְתִּי: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה הִנֵּה הַקּוֹל הַיּוֹצֵא מִפִּיךָ אַתָּה יְלַדְתּוֹ וְהַָיְתָה הַהֲבָרָה אֲשֶׁר יוֹלִיד הַקּוֹל הַזֶּה לוֹ לְבַת: וַיִּפָּלְאוּ הַדְּבָרִים בְּעֵינַי וָאֲחַלֶּה אֵת פְּנֵי הַמּוֹרֶה לְבַאֲרֵם לִי, וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה לָכֵן הַקֵשֵׁב וּשְׁמָע וְאָזְנְךָ מִלַּי תִּבְחָן:

הֵן אִם יִשְׁלַח אִישׁ כַּדּוּר גּוֹמָה מִיָּדוֹ וְהָלָךְ וּמָצָא קִיר אוֹ סֶלַע וְחָסְמוּ הַדֶּרֶךְ לְפָנָיו, הֲיֵעָצֵר בְּלֶכְתּוֹ וְחָדַל מִלֶּכֶת? הֲלֹא שׁוּב יָשׁוּב לַאֲחוֹרָיו עַד יִכְלֶה חֵילוֹ וְנָפַל אָרְצָה: וְהָיָה כָּכָה גַם מִשְׁפַּט הַקּוֹל, בְּצֵאת הֶגֶה מִפִּיךָ וְאָצַל מִכֹּחוּ עַל פְּרֻדּוֹת הָאֲוִיר מִסָּבִיב וְהָלְכוּ וּמָסְרוּ אֵת הַקּוֹל אִשָּׁה לְעֵבֵר פָּנֶיהָ: וְהָיָה בִּפְגֹעַ צְבָא הַפְּרֻדּוֹת הָאֵלֶּה בְקִיר הַסֶּלַע וְעָצַר אוֹתָנָה בְלֶכְתָּן, אָז שׁוֹב תָּשֹוֹבְנָה לַאֲחוֹרֵיהֶן וּבָאוּ שֵׁנִית לְאָזְנֶךָ: הוּא הַהֵד אֲשֶׁר שָׁמַעְתָּ, הִיא הַהֲבָרָה אֲשֶׁר קוֹלְךָ יְלָדָהּ וַתְּהִי לוֹ לְבַת: וַָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה אִם כֵּן הֲלֹא שָׁמֹעַ אֶשְׁמַע אֵת בַּת-קוֹלִי גַם בְּדַבְּרִי בַּבָּיִת, כִּי יָשִׁיבוּ הַקִּירוֹת אוֹתָהּ לִי, וַאֲנִי לֹא שָׁמַעְתִּי אוֹתָהּ בִּלְתִּי הַיּוֹם: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה כִּדְבָרֶיךָ כֵן הוּא, גַם קִירוֹת הַבַּיִת יָשִׁיבוּ לְךָ אֵת קוֹלֶךָ: אֶפֶס יַעַן כִּי קְרוֹבִים הֵמָּה הַקִּירוֹת הָאֵלֶּה לְאָזְנֶךָ, לָכֵן תְּמַהֵר בַּת קוֹלְךָ לָשׁוּב אֵלֶיךָ בְטֶרֶם תַּבְדִּיל בֵּינָה וּבֵין יוֹלְדָהּ:

וְאַתָּה הֲלֹא יוֹם יוֹם תִּשְׂחַק בְּכַדּוּר הַגּוֹמָה לְשָׁלְחוֹ אֶל הַקִּיר, לְמַעַן יָשׁוּב אֵלֶיךָ וְחָטַפְתָּ אוֹתוֹ בֵין כַּפֶּיךָ: וַתַּרְא בְעֵינֵֶיךָ כִי בְשׁוּב הַכַּדּוּר מִן הַקִּיר יִבְחַר לוֹ כְפַעַם בְּפַעַם דֶּרֶךְ אַחֶרֶת וְהוֹגִיעֲךָ בְטֶרֶם תַּחְטְפֵהוּ: פַּעַם יֵימִין וּפַעַם יַשְׂמִאל פַּעַם יַעֲלֶה וּפַעַם יֵרֵד, וְאַתָּה דַלֵּג תְּדַלֵּג הֵנָּה וַהֵנָּה לְמַעַן תְּקַדְּמֵהוּ בְכַפֶּיךָ: וְיָדַעְתָּ כִי שֶׁטַח הַקִּיר אֲשֶׁר יִפְגַּע בּוֹ בְשָׁלְחֲךָ אוֹתוֹ אֵלָיו הוּא יָכִין דַּרְכּוֹ: אִם הָיֹה יִהְיֶה יֶשֶׁר הַשֶּׁטַח אֶל יֶשֶׁר דֶּרֶךְ הַכַּדּוּר בְּעֶרֶךְ הַדּוֹמָד כָּזֶה (ציור כ'), וְשָׁב הַכַּדּוּר עַל עִקְבוֹ, בְּדֶרֶךְ אֲשֶׁר בָּא בָהּ יָשׁוּב: אַךְ אִם יֶשֶׁר אֶחָד מֵאֵלֶּה יִטֶּה הַצִּדָּה, וְנָטָה אַף הַכַּדּוּר בִּתְשׁוּבָתוֹ הַצִּדָּה: וְהָיָה יֶשֶׁר דֶּרֶךְ תְּשׁוּבָתוֹ נֶעֱרָךְ אֶל יֶשֶׁר הַשֶּׁטַח מֵעֵבָר מִזֶּה, כְּעֶרֶךְ יֶשֶׁר הַשֶּׁטַח הַזֶּה אֶל דֶּרֶךְ הֲלִיכָתוֹ מֵעֵבֶר מִזֶּה: וְהִנֵּה כְמִשְׁפַּט נְטִיּוֹת הַדְּרָכִים אֲשֶׁר לַכַּדּוּר בִּתְשׁוּבָתוֹ: כֵּן גַם מִשְׁפַּט נְטִיּוֹת הַדְּרָכִים אֲשֶׁר לַקּוֹל בִּתְשׁוּבָתוֹ: וְהִבְדַּלְתָּ רַק בֵּין הַכַּדּוּר וּבֵין הַקּוֹל לֵאמֹר, הַכַּדּוּר אֶחָד הוּא וְדֶרֶךְ אַחַת לוֹ: לֹא כֵן מִשְׁפַּט הַקּוֹל כִּי כָמוֹהוּ כְּכַדּוּרִים רַבִּים יָצֹא יָצְאוּ מִמֶּרְכָּז אֶחָד מִסָּבִיב לוֹ, אִישׁ לְעֵבֶר פָּנַָיו יֵלְכוּ וְהִתְפַּזָּרוּ: וְהָיָה בְצֵאת מַחְלוֹקֶת אַחַת מִצְּבָא הַכַּדּוּרִים הָאֵלֶּה מִמֶּרְכָּז מְכֻוָּן לְעֻמַּת פִּי קְעָרָה אֲשֶׁר “בֵּית הַמּוֹקֵד” יֵאָמֵר לָהּ, וּפָגְעָה בְקִירוֹת הַקְּעָרָה מִבָּיִת וְנֶחְשְׁבוּ קִירוֹת הַקְּעָרָה כְשֶׁטַח יָשָׁר, וְשָׁב כָּל-צְבָא כַדּוּרֵי הַקּוֹל אָחוֹר בְּקַוִּים יְשָׁרִים כָּזֶה: (ציור כ"א).

וְאַתָּה בִין בַּמַּרְאָה וְרָאִיתָ אַחַד הַפְּלָאוֹת אֲשֶׁר לְבַת הַקּוֹל: הִנֵּה שְׁתֵּי קְעָרוֹת לְפָנֶיךָ, פִּי אִשָּׁה מוּל רְעוּתָהּ וּכְעֶשְׂרִים צְעָדִים בֵּינוֹתֵיהֵֶן: וַאֲנִי הִנְנִי נוֹתֵן שָׁעוֹנָה קְטַנָּה עַל כֵּן בִּמְקוֹם בֵּית-הַמּוֹקֵד אֲשֶׁר לַקְּעָרָה הָאַחַת לְעֻמַּת פִּיהָ, וְאַתָּה לֵךְ עֲמֹד עַל יַד הַקְּעָרָה הַשְּׁנִיָּה: וְכִוַּנְתָּ אֶל מְקוֹם בֵּית-הַמּוֹקֵד אֲשֶׁר לָהּ, וְהִטִּיתָ אָזְנְךָ אֵלָיו וְשָׁמַעְתָּ שָׁמָה אֵת קוֹל הַדּוֹפֵק בְּתוֹךְ הַשָּׁעוֹנָה אֲשֶׁר מִמּוּלָהּ מֵרָחוֹק: וְשָׁמַעְתָּ אוֹתוֹ בָרוּר הֵיטֵב כַּאֲשֶׁר לוּ הִטִּיתָ אָזְנְךָ אֶל הַשָּׁעוֹנָה אֶל דּוֹפְקָהּ:

וְזֹאת הַנְּסִבָּה אֲשֶׁר הֵסַבָּה אֵת הַדָּבָר הַזֶּה, יָצוֹא יֵצְאוּ כַדּוּרֵי הַקּוֹל מִבֵּית הַמּוֹקֵד אִישׁ לְעֵבֶר פָּנֵיהוּ וְהִתְפַּזְּרוּ עַל פְּנֵי הַקְּעָרָה מִבָּיִת: וְהָיָה בְשׁוּבָם וְיָצְאוּ חוֹצֵץ כֻּלָּם נֹכַח פִּי הַקְּעָרָה אֲשֶׁר מִמּוּלָם וְנָגְחוּ אֵת פָּנֶיהָ, וְשָׁבוּ וְנִקְווּ כֻלָּם אֶל בֵּית הַמּוֹקֵד הַשֵּׁנִי וְהָיוּ לְקוֹל אֶחָד וּבָא כְתֻמּוֹ אֶל אֹזֶן שׁוֹמְעֵהוְּ: וְהַסְּגֻלָּה הַזֹּאת אֲשֶׁר הָיְתָה לָנוּ לְשַׁעֲׁשׁוּעִים הָיְתָה לַאֲחֵרִים לְפוּקָה וּלְמִכְשׁוֹל וּלְמַפַּח נָפֶש: כִּי הָלְכָה רָכִיל וַתְּגַלֶּה אֵת סוֹדָם וַיִּהְיוּ לְחֶרְפָּה לִשְׁכֵנֵיהֶם, וַיִּהְיוּ אֲשֶׁר הוֹרִידָה גַם אֵת נַפְשָׁם בְּדַם שְׁאוֹלָה: וְזֶה דְבַר הַשַּׁעֲרוּרָה אֲשֶׁר עָשָׂתָה: בְּעִיר גִּרְגַּנְתִּי בְאֶרֶץ סִצִּלְיָה כְּנֵסִיָה גְדוֹלָה וַתְּקַנֵּן הַסְּגֻלָּה הַזֹּאת בְּקִרְבָּהּ וְאִישׁ לֹא יָדָע: וְרֹאשׁ הַכְּנֶסֶת הֶעֱמִיד לְתֻמּוֹ אֵת כִּסֵּא הַמִּתְוַדִּים נֹכַח בֵּית הַמּוֹקֵד אֲשֶׁר לְיַרְכְּתֵי הַבָּיִת, וְהָיָה בְהִתְוַַּדוֹת אִישׁ לִפְנֵי הַכֹּהֵן בְּלַחַשׁ וְנִשְׁמְעוּ צְפוּנוֹתָיו בְּבֵית הַמּוֹקֵד לְעֻמָּתוֹ אֲשֶׁר עַל יַד הַפָּתַח: וְאֲנָשִׁים אֲשֶׁר עָמְדוּ שָׁמָּה יָדְעוּ כָל-חַטֹּאת הַמִּתְוַַדִים וַיִּלְעֲגוּ לָהֶם, וַיְהִי הַדָּבָר לְפֶלֶא בְעֵינֵי הַכֹּהֲנִים וַיֹּאמְרוּ מַעֲשֵׂה שָׂטָן הוּא: וַיִּוַָדַע הַדָּבָר לַחֲכָמִים וַיִּלְעֲגוּ לָהֶם, וַיֹּאמְרוּ לֹא הָיָה בָזֶה שָׂטָן רַק יַד הַטֶּבַע עָשְׂתָה כָל-אֵלֶּה: וַתִּפָּקַחְנָה עֵינֵי הֵתּוֹעִים לִרְאוֹת נְכוֹחָה, וַיָּסִירוּ הַכֹּהֲנִים אֵת כִּסֵּא הַמִּתְוַַדִּים מֵהַמָּקוֹם הַזֶּה וַיַּעֲבִירוּהוּ לְמָקוֹם אַחֵר וַתְּהִי הָרְוָחָה לַמִּתְוַדִּים:

וּבָאָרֶץ הַזֹּאת בְּעִיר שׂוֹרֵקָה מְעָרָה אַחַת גְּדוֹלָה וְרַחֲבַת יָדָיִם, וַחֲדָרִים רַבִּים בָּהּ: וַתְּהִי הַסְּגֻלָּה הַזֹּאת גַּם לָהּ לְמוֹרָשָׁה, וְהָיָה בִלְחוֹשׁ אִישׁ בִּשְׂפָתָיו בַּחֵדֶר הָאֶחָד וְנִשְׁמְעוּ דְּבָרָיו בַּחֵדֶּר אֲשֶׁר בִּקְצֵה הַמְּעָרָה: וַיְהִי בְיָמִים מִקֶּדֶם וְהַסְּגֻלָּה הַזֹּאת לֹא נוֹדְעָה בִלְתִּי אִם לִדְיוֹנִיז מֶלֶךְ הָאָרֶץ, וְהוּא עָרִיץ וַיֵּרְדְּ בְּחָזְקָה בְעַמּוֹ: וַיִּדַע כִּי רַבִּים עוֹיְנִים לוֹ וּמִתְלַחֲשִׁים עָלָיו לְהוֹרִידוֹ מִכִּסְאוֹ, וַיִּתְפֹּשׂ אֵת הָאֲנָשִׁים הַנֶּחֱשָׁדִים בְּעֵינָיו כִּי הֵמָּה בַקּוֹשְׁרִים: וַיֶּאֶסְרֵם בַּמְּעָרָה הַזֹּאת וַיְשִׂימֵם יַחַד בְּחֶדֶר אֶחָד, וְהוּא אִוָּה לְמוֹשָׁב לוֹ חֶדֶר אֶחָד מִמּוּלוֹ בִקְצֵה הַמְּעָרָה: וַיְּהִי כִי הִתְלַחֲשׁוּ הָאֲנָשִׁים עַל צְפוּנוֹתֵיהֶם וַיַּגִּיעוּ דִבְרֵיהֶם לְאָזְנֵי דְיוֹנִיז וַיֵּדַע כָּל-אֲשֶׁר בִּלְבָבָם וַיּוֹצִיאֵם לַהוֹרֵג, עַל כֵּן קָרְאוּ שֵׁם הַמְּעָרָה הַזֹּאת אֹזֶן דְּיוֹנִיז:


 

ספר תשיעי: הַגּוּפִים בְּחֻמָּם

סב) דְּבַר טִיב הַחֹם

וַיְהִי כְּכַלוֹת הַמוֹרֶה לְבָאֵר לְפָנַי אֵת דְּבַר הַקּוֹל, וָאֶשְׁאָלֵהוּ עַל דְּבַר הַחֹם: כִּי אָמֹר אָמַר לִי לֵאמֹר, אַף הַחֹם אֶחָד מִדַּרְכֵי הַזְּוָעָה הוּא אֲשֶׁר לַגּוּפִים הַמֻּחַמִּים, וַיְהִי הַדָּבָר בְּעֵינַי לְחִידָה: וַיֹּאמֶר הַמוֹרֶה, וּמַה-תֹּאמַר נַפְשְׁךָ עַל דְּבַר הַחֹם? וָאֹמַר אֲשֶׁר לִבִּי יֹאמַר לִי, הִנֵּה הָאֵשׁ דָּבָר הוּא וּבָא בַגּוּפִים וְחִמֵּם אוֹתָם וְחַמּוּ: וַיֹּאמֶר הַמוֹרֶה אִם כִּדְבָרֶיךָ כֵן הוּא הֲלֹא יִהְיֶה מִשְׁקָל לַחֹם, כִּי כָל-דְּבַר מַמָּשׁ כֹּבֶד לוֹ וּמִשְׁקָל לוֹ: לָכֵן זֹאת עֲשֵׂה וְיִבָּחֲנוּ דְבָרֶיךָ אִם כֵּנִים הֵמָּה, קְחָה לְךָ כַדּוּר בַּרְזֶל וְשַׂמְתָּ אוֹתוֹ בָאֵשׁ עַד יְלֻבָּן: וְלָקַחְתָּ אוֹתוֹ בְּמֶלְקָחַיִם וְשָׁקַלְתָּ אוֹתוֹ בְּמֹאזְנַיִם מְעֻיָּנוֹת וְהִנַּחְתָּ אוֹתוֹ עַד יִקַּר וְרָאִיתָ כִי לֹא הֶחֱסִיר מִמִּשְׁקָלוֹ מְאוּמָה: וְהָיָה זֶה לְךָ לְאוֹת כִּי הַחֹם לֹא דְבַר מַמָּשׁ הוּא, לֹא יוֹסִיף עַל מִשְׁקַל הַגּוּף בְּבוֹאוֹ בוֹ וְלֹא יִגְרַע מִמִּשְׁקָלוֹ בְצֵאתוֹ מִתּוֹכוֹ: וָאֹמַר אֶל הַמוֹרֶה, הִנֵּה הוֹכַחְתָּ לִי כִי הַחֹם לֹא דְבַר מַמָּשׁ הוּא, אַךְ טֶרֶם נוֹכַחְתִּי כִי זְוָעָה הוּא: הֵן עֵינַי רָאוּ כַדּוּרִים רַבִּים בְּלִבּוּנָם וְכֹל תְּנוּעָה לֹא רָאִיתִי בִּפְרֻדּוֹתֵיהֶם: וַיֹּאמֶר הַמוֹרֶה הֲלֹא גַם פַּעֲמוֹנִים רַבִּים רָאִיתָ בְּצַלְצְלָם וְכֹל תְּנוּעָה לֹא רָאִיתָ בִּפְרֻדּוֹתֵיהֶם: וְאַתָּה יָדַעְתָּ כִי תְנוּעָה בָם, רַק כִּי קְטַנָּה וּמְהִירָה הִיא מְאֹד וְעֵינְךָ לֹא תִבְחָנֶנָּה: וְהָיָה כָּכָה גַם מִשְׁפַּט תְּנוּעַת הַחֹם, כִּי קְטַנָּה וּמְהִירָה הִיא מְאֹד מְאֹד, וְקָטְנָה וּמִהֲרָה גַם מִתְּנוּעַת הַקּוֹל, וְלָכֵן גַּם דַּרְכָּהּ וַהֲלִיכָתָהּ נֶעֶלְמוּ מֵאִתָּנוּ:

וְהָיָה כִי יִשְׁאָלֵנוּ אִישׁ מַה-דֶּרֶךְ הַתְּנוּעָה הַזֹּאת? אִם דֶּרֶךְ זְוָעָה עוֹמֶדֶת לָהּ, אוֹ דֶּרֶךְ זְוָעָה מְהַלֶּכֶת אוֹ אוּלַי בִּתְנוּעָה סוֹבֶבֶת תַּעֲשֶׂה דַרְכָּהּ: וְאָמַרְתָּ לוֹ אֱלֹהִים הֵכִין דַּרְכָּהּ וְהוּא יָדַע הֲלִיכוֹתֶיהָ, כִּי עֵין אָדָם לֹא תְשׁוּרֶנָּה וְעַפְעַפָּיו לֹא יִבְחָנוּהָ: וָאֹמַר אֶל הַמוֹרֶה, אִם נוֹעַ תְּנוּעֶינָה הַפְּרֻדּוֹת בְּחֻמָּן הֲלֹא תֶאֱצַלְנָה מִתְּנוּעָתָן לָאֲוִיר אֲשֶׁר מִסָּבִיב לָהֶן וְהִשְׁמִיעוּ קוֹל: וַיֹּאמֶר הַמוֹרֶה, הֲלֹא אָמַרְתִּי לְךָ כִי קָטְנוּ הַתְּנוּעוֹת מְאֹד, וְקָצְרָה יָדָן מֵהָנִיעַ אֵת הָאֲוִיר לְהַשְׁמִיעַ קוֹל, רַק דֵּי כֹחַ לָהֶן לְהָבִיא בִּפְרֻדּוֹת הָאֲוִיר תְּנוּעָה כִתְנוּעָתָן וְחַם אַף הוּא: וְלֹא רַק בָּאֲוִיר לְבַדּוֹ תְבִיאֶנָה אֵת הַתְּנוּעָה בְנָגְעוֹ בָהֶן, כִּי גַם בְּכָל-דָּבָר אֲשֶׁר יִגַּע בָּהֶן עָבֹר תַּעֲבֹר תְּנוּעַת הַחֹם וָחַם: וּבְשַׂר הַחַי כִי יִגַּע בָּהֶן וְהִרְגִּישׁוּ עֲצַבָּיו אֵת הַתְּנוּעָה הַזֹּאת בְּתוֹר חֹם: וְהָיָה אִם מְתוּנָה תְהִי הַתְּנוּעָה בְעֶרְכָּהּ, וְהָיְתָה הַרְגָּשַׁת הָעֲצַבִּים חֹם נָעִים: וּבִגְבוֹר תִּמְהָרְתָּהּ וְגָבַר כֹּחָהּ, וְהָיְתָה הַהַרְגָּשָׁה לְמַכְאוֹב: וְאִם תִּגְּבַּר עוֹד וְנִפְרְדוּ פְרֻדּוֹת הַבָּשָׂר לְרַגְלָהּ, וְהָיְתָה מִכְוָה בַבָּשָׂר: וּמַלֲאֵכי הַחֹם הֵם בְּנֵי הָעֶתֶר, מִלְּאוּ עוֹלָם וְעָלוּ וְחָדְרוּ גַם בְּנִקְבּוּבִיּוֹת כֹּל הַגּוּפִים כַּהֲבָלִים כַּנּוֹזְלִים כַּמֻּצָּקִים: וְהִתְנַשְּׂאוּ גַם מִמַּעַל לְגַלְגַּל אֲוִיר אַפֵּנוּ וְהִרְקִיעוּ גַם מִמַּעַל לַשְּׁחָקִים: וְהָיָה בְחֹם דָּבָר וְקִבְּלוּ הַמַּלְאָכִים הַקַּלִּים הָאֵלֶּה אֵת תְּנוּעָתוֹ וּמְסָרוּהָ לְרֵעֵיהֶם וְרֵעֵיהֶם לְרֵעֵיהֶם בְּתִמְהֹרֶת גְּדוֹלָה מְאֹד, וְקָרָאתָ לַמְּסִירָה הַזֹּאת תִּקְרֹנֶת הַחֹם: וְהָלְכָה הַתִּקְרֹנֶת הַזֹּאת עַד לְמֵרָחוֹק מְאֹד: וְהָיָה כִגְבֹר הַחֹם מְאֹד וְגָבְרָה הַתִּקְרֹנֶת וְהָיְתָה לְאוֹרָה, הִיא הָאוֹרָה הַמְּתוּקָה לָעֵינָיִם: וְהִיא הָאוֹרָה אֲשֶׁר תָּבִיא תַבְנִית כָּל-דָּבָר לְנַפְשֵׁנוּ וּרְאִינוּהוּ, כִּי עֲצַבֵּי הָעֵינַיִם אֲנִינֵי הַהַרְגָּשָׁה מְאֹד, וְהִרְגִּישׁוּ אֵת תִּקְרֹנֶת הָאוֹרָה מֵרָחוֹק:

סוֹף דָּבָר, אֵין דָּבָר בַּחֹם זוּלַת הַתְּנוּעָה הִיא תְנוּעַת הַפְּרֻדּוֹת, וָעֲצַבֵּינוּ כִי יַרְגִּישׁוּהָ וְהִרְגִּישׁוּהָ עַל פְּנֵי כָל הָעוֹר בְּתוֹר חֹם, וְעַל פְּנֵי רֶשֶׁת הָעֵינַיִם יַרְגִּישׁוּהָ בְּתוֹר אוֹר:


סג) תִּפּוּחַ הַגוּפִים בְּחֻמָּם.

וְהַפְּרֻדּוֹת כִּי תֵחַמְנָה וְרָפְתָה הַתַּאֲחִיזָה בֵינוֹתָן וְהִתְרָחֲקוּ אִשָּׁה מֵעַל רְעוּתָהּ, לְפִי רְבוֹת מַעֲלוֹת הַחֹם בֵּינֵיהֶן כֵּן תּוֹסַפְנָה וְתִתְרַחֵקְנָה: וְהָיְתָה תוֹצָאַת הָרְחֻקָּה הַזֹּאת כִּי יִתָּפְחוּ הַגּוּפִים וְגָדְלָּה מִדָּתָם וּמִשְׁקַל מִינָם יְשֻנֶּה: וְהַדָּבָר הַזֶּה הָיֹה יִהְיֶה בַגּוּפִים לְכֹל חֲלִיפוֹת הֶוְיוֹתֵיהֶם וּלְכֹל מִינֵיהֶם, רַק בְּמִדַּת הַתִּפּוּחַ יִבָּדֵל אִישׁ מֵאָחִיו, אִישׁ אִישׁ לְפִי מִינוֹ וּלְפִי הֲוָיַת אִגַּרְתּוֹ: וְהָיוּ דְבָרַי רִאשׁוֹנָה עַל מִדַּת הַתִּפּוּחַ לְפִי הַהֹוֶה לֵאמֹר: אִישׁ אִישׁ מֵהַגּוּפִים לְמִינֵיהֶם אֲשֶׁר יֵחַם, אִם בַהֲוָיַת הַהֶבֶל הוּא וְגָדְלָה מִדַּת תִּפּוּחוֹ הַרְבֵּה, וְאִם הָיֹה יִהְיֶה בַהֲוָיַת הַנְּזִילָה וּמִעֵט לְהִתָּפֵחַ, אַךְ הַדָּבָר אֲשֶׁר בַּהֲוָיַת הַיְצוּקָה הוּא וְחָם הִתָּפֵחַ יִתָּפֵחַ מְעַט מְאֹד:


סד) תִּפּוּחַ הַהֲבָלִים

הֲלֹא זָכוֹר תִּזְכֹּר אֵת אֲשֶׁר הוֹרֵיתִיךָ בִדְבַר מִשְׁפַּט הַהֲבָלִים לֵאמֹר: גָּדְלָה הַשִּׂנְאָה בֵין פְּרֻדּוֹת הַהֲבָלִים וְהִתְאַמְּצוּ בְכָל-כֹּחָן לְהִתְרַחֵק אִשָּׁה מֵעַל אֲחוֹתָהּ כַּאֲשֶׁר תּוּכַלְנָה, רַק הַמּוּעָקָה הַמַּקֶּפֶת אוֹתָן מִסָּבִיב הִיא תָשִׂים גְּבוּל לָהֶן לְבַל תְּפֻזַּרְנָה כָּלָה: וְהָיָה כִי תִשְׁאָלֵנִי, הֵן כָּל-אֵלֶּה עָשׂה תַעֲשֶׂינָה גַם מִבַּלְעֲדֵי אֲשֶׁר תֵּחַמְנָה, וּמַה-יִּתֵּן וּמַה-יּוֹסִיף לָהֶן הַחֹם?: וְאָמַרְתִּי לָךְ נָתוֹן יִתֵּן וְהוֹסֵף יוֹסִיף לָהֶן כֹּחַ וְחַיִל, וְהִתְקוֹמְמוּ מוּל הַמּוֹעָקָה אֲשֶׁר תָּצוּר עֲלֵיהֶן כַּדּוּר וְהִרְחִיבוּ אֵת גְּבוּלֵיהֶן מֵעֲבָרִים: לָכֵן בְּבוֹאֲךָ לִבְחוֹן אֵת דְּבַר תִּפּוּחַ הַהֲבָלִים בְּחֻמָּם, וּבָחַנְתָּ אוֹתוֹ בִּמְקוֹם מוּעָקָה מַתְאִימָה בוֹ הוּא מְקוֹם אֲוִיר אַפֵּנוּ, כִּי לֹא יַחֲלִיף הָאֲוִיר אֵת כֹּבֶד מוּעַקְתּוֹ וְלֹא יְמִירֶנּוּ כָל-יְמֵי עוֹלָם: וְכָכָה תַבְחִין אוֹתוֹ, לָקֹחַ תִּקַּח לְךָ שַׁלְחוּפִית אַחַת רֵיקָה אֲשֶׁר תֵּדַע אֵת מִדַּת נִפּוּחָה, וְנָפַחְתָּ בָהּ מֵרוּחַ אַפְּךָ עַד כְּדֵי שְׁנֵי שְׁלִישִׁים מִבֵּית חֲלָלָהּ: וְצַרְתָּ אֵת פִּיהָ הֵיטֵב, וְשַׂמְתָּ אוֹתָהּ בְּכֶלִי מָלֵא מֵי שֶׁלֶג עַד פִּיהוּ, וּמַדּוֹתָ אֵת הַמַּיִם אֲשֶׁר תְּגָרֵשׁ מִפָּנֶיהָ בִּמְשׂוֹרָה: וְשַׁבְתָּ וְנָתַתָּ אוֹתָהּ בְּכֶלִי מָלֵא מַיִם רוֹתְחִים עַד פִּיהוּ, וְשַׁבְתָּ וּמַדּוֹתָ אֵת הַמַּיִם הָרוֹתְחִים אֲשֶׁר גֵּרְשָׁה, וּמָצָאתָ כִי רַבָּה מִדָּתָם כְּדֵי שְׁלִישׁ מִמֵּי הַשֶּׁלֶג הַמְּגֹרָשִׁים: וְהָיָה זֶה לְךָ לְאוֹת כִּי בְּהִתְחַמֵּם רוּחַ פִּיךָ בְתוֹךְ הַשַּׁלְחוּפִית אָז הִתְרַוַּח וַיְשַׁפֵּר אֵת הַשַּׁלְחוּפִית בְּיֶתֶר שְׂאֵת, לָכֵן גָּדְלָה מִדָּתָהּ: וְאִם דַיֵּק תְּדַיֵּק אֵת הַמִּדָּה וּמָצָאתָ כִי בַעֲלוֹת חֹם הַהֶבֶל מִצִּנַּת הַשֶּׁלֶג עַד חֹם הַמַּיִם הָרוֹתְחִים, וגָדַל בֵּית חֲלַל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִתְפְּשֵׂהוּ עַל אֶלֶף אֶחָד שְׁלשׁ מֵאוֹת וָשֶׁבַע (307/1000): וְהָיָה אִם בְּמַדּוֹתְךָ אֵת מֵי הַשֶּׁלֶג אֲשֶׁר גֵּרְשָׁה הַשַּׁלְחוּפִית מָצָאתָ אֵת מִדָּתָם9 כִּי אֶלֶף אֶצְבָּעוֹת מְעֻקָּבוֹת הִיא, הָיֹה תִהְיֶה מִדַּת הַמַּיִם הָרוֹתְחִים אֲשֶׁר גֵּרְשָׁה אֶלֶף וּשְׁלשׁ מֵאוֹת וְשֶׁבַע אֶצְבָּעוֹת מְעֻקָּבוֹת: וְהָיָה הַדָּבָר הַזֶּה לְךָ לְחָק-עוֹלָם לְכָל-הַהֲבָלִים לְמִינֵיהֶם לֵאמֹר: כַּמּוּת אַחַת הֶבֶל כִּי תִהְיֶה בְצִנַּת מֵי הַשֶּׁלֶג, וְהָיָה בַעֲלוֹתָהּ בְּחֻמָּהּ מַעֲלָה אַחַת בְּמַעֲלוֹת הַחֹם וְנוֹסַף עַל נִפּוּחָהּ כְּדֵי חֵלֶק אֶחָד מִמָּאתַיִם וְשִׁבְעִים וּשְׁלשָׁה מִמֶּנּוּ (1/273):


סה) תִּפּוּחַ הַנּוֹזְלִים

וּבָחַנְתָּ אֵת תִּפּוּחַ הַנּוֹזְלִים, וְלָקַחְתָּ לְךָ בַקְבּוּק זְכוּכִית וּמִלֵּאתָ אוֹתוֹ מֵי שֶׁלֶג עַד פִּיהוּ: וַהֲגִיפוֹתָ אוֹתוֹ בִּמְגוּפָה, וְנָקַבְתָּ אֵת הַמְּגוּפָה בְרֹאשָׁהּ וְהָיָה הַנֶּקֶב מְפֻלָּשׁ: וְתָקַעְתָּ בַנֶּקֶב קְנֵה זְכוּכִית, וְעָמַד הַקָּנֶה בַּמְּגוּפָה הָכֵן: וְנָתַתָּ אֵת הַבַּקְבּוּק עַל הֶאָח, וְהָיָה בְחֹם הַמַּיִם וְתָפְחוּ, וּמִבְּלִי מְצוֹא מָקוֹם בְּתוֹךְ הַבַּקְבּוּק עָלֹה יַעֲלוּ אֶל חֲלַל הַקָּנֶה: וְאַתָּה עָשׂה תַעֲשֶׂה לְךָ שְׁנָתוֹת בַּקָּנֶה, וּמַדּוֹתָ עַל פִּיהֶן אֵת מִדַּת הַתִּפּוּחַ אֲשֶׁר תָּפְחוּ הַמָּיִם: וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְכָל-הַנּוֹזְלִים אִישׁ אִישׁ לְמִינוֹ, וְיָדַעְתָּ אֵת מִדַּת הַתִּפּוּחַ לְאִישׁ אִישׁ מֵהֶם לְבַדּוֹ, לְכָל-מַעֲלָה מִמַּעֲלוֹת הַחֹם אֲשֶׁר יַעֲלוּ בָהּ: וְאַתָּה כִי תִשְׁאָלֵנִי לֵאמֹר, הֲלֹא בְהִתָּפֵחַ הַנּוֹזְלִים וְתָפַח עִמָּהֶם גַּם הַכֶּלִי אֲשֶׁר יְכִילֵם וְגָדַל בֵּית חֲלָלוֹ וְהָיְתָה הָרְוָחָה, וְלָמָּה אֵיפֹא יְבַקְשׁוּ הַמַּיִם הָעוֹדְפִים בֵּית מָנוֹס לָהֶם בַּקָּנֶה לְמָעְלָה: וְאָמַרְתִּי לְךָ הוּא הַדָּבָר אֲשֶׁר אָמַרְתִּי, לֹא כְתִפּוּחַ הַנּוֹזְלִים כֵּן תִּפּוּחַ הַמֻּצָּקִים: וְהָיָה בְחֹם הַנּוֹזְלִים וְהַבַּקְבּוּק וְתָפַח הַבַּקְבּוּק מְעָט וְהָמַּיִם תָּפוֹחַ יִתְפְּחוּ הַרְבֵּה, וּבִקְשׁוּ לָהֶם הַמַּיִם הָעוֹדְפִים מָקוֹם לְהִכָּנֵס בּוֹ, וְעָלוּ אֶל תּוֹךְ הַקָּנֶה לְמָעְלָה:


סו) תִּפּוּחַ הַמֻּצָּקִים.

וְהַמֻּצָּקִים בְּתָפְחָם וְתָפְחוּ אַךְ מְעַט מְאֹד, בְּמִדָּה אֲשֶׁר עֵין אָדָם לֹא תִבְחָנֶנָּה בִלְתִּי אִם בְּדָבָר רַב הַמִּדָּה מְאֹד, כִּי לְפִי גֹדֶל הַדָּבָר כֵּן יֵעָרֵךְ תִּפּוּחוֹ: וְאַתָּה כִי תֹאמַר לִרְאוֹת הַתִּפּוּחַ בְּעֵינֶיךָ לֹא תוּכַל לִרְאוֹת, בִּלְתִּי אִם בְּחַמֶּמְךָ מוֹט אָרוּךְ מְאֹד כְּמֵאָה מֶטֶר אָרְכּוֹ: אַךְ הֲיָכוֹל תוּכַל לָתֵת מוֹט אָרוּךְ כָּמוֹהוּ לִבְחִינָתֶךָ? אֵיזֶה בַיִת אֲשֶׁר תִּבְנֶה לוֹ? וְאֵיפֹה הַכִּבְשָׁן אֲשֶׁר תְּחַמְּמֵהוּ בוֹ?: לָכֵן בְּתַחְבּוּלוֹת תַּעֲשֶׂה לְךָ הַבְּחִינָה, וְלָקַחְתָּ לְךָ מוֹט בַּרְזֶל מֶטֶר אֶחָד אָרְכּוֹ וְהִנַּחְתָּ אֵת שְׁנֵי קְצוֹתָיו עַל רָאשֵׁי שְׁנֵי עַמּוּדִים מִזֶּה וּמִזֶּה: וְחָסַמְתָּ בִּפְנֵי הַקָּצֶה הָאֶחָד לִבְלִי יִזַּח מִמְּקוֹמוֹ, וְאֵת קָצֵהוּ הַשֵּׁנִי תַגִּיעַ לִזְנַב הַמָּחוֹג הַסּוֹבֵב עַל פְּנֵי כַדְרוֹן, וְאֹרֶךְ זְנָבוֹ אַךְ כְּדֵי אֶחָד מִמֵּאָה בְאֹרֶךְ רֹאשׁוֹ: וְשַׂמְתָּ אֵשׁ תַּחַת הַמּוֹט לְאָרְכּוֹ וְחָם, וְאָרַךְ לְמוּל זְנַב הַמָּחוֹג וְדָחָהוּ מִפָּנָיו: וְהָיָה בְהַסִּיעַ הַמּוֹט אֵת זְנַב הַמָּחוֹג כְּדֵי רְבִיעִית הַמֶּטֶר, וְעָלָה הָרֹאשׁ לְעֻמָּתוֹ כְדֵי סַנְטַת הַמֶּטֶר: וְכָכָה רָאֹה תִרְאֶה בְעֵינֶיךָ כָל-תַּאֲרוּכָה אֲשֶׁר יֶאֱרַךְ הַמּוֹט בְּחֻמּוֹ, גַּם הַקְּטַנָּה אֲשֶׁר בַּקְּטַנּוֹת תִּרְאֶה עֵינְךָ וְכִוַּנְתָּ אֵת מִדָּתָהּ לְפִי הַחֶשְׁבּוֹן (ציור כ"ב):


סז) תִּפּוּחַ הַגּוּפִים לְמִינֵיהֶם.

וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַיְדַבֵּר הַמּוֹרֶה אֵלַי לֵאמֹר: רָאֹה רָאִיתָ כִי יִבָּדְלוּ הַגּוּפִים לְהֶוְיוֹת אִגַּרְתָּם בְּמִשְׁפַּט תִּפּוּחָם, וְעַתָּה לֵךְ אַחֲרַי וְאַרְאֶךָּ כִי גַם לְמִינֵיהֶם הִבָּדֵל יִבָּדְלוּ אִישׁ מֵרֵעֵהוּ: וּבָחַנְתָּ אֵת כָּל-הַמֻּצָּקִים לְמִינֵיהֶם מֵאֲשֶׁר הוֹרֵיתִיךָ, וּמָצָאתָ אֵת מִדַּת תִּפּוּחָם מִצִּנַּת מֵי שֶׁלֶג עַד חֹם רְתִיחַת הַמַּיִם לְכָל-אֹרֶךְ מֵאָה מֶטֶר בַּמִּסְפָּר הַזֶּה:

אִם מוֹט זְכוּכִית הוּא, וְאָרַךְ שְׁמֹנִים וְחָמֵשׁ אַלְפִּיּוֹת הַמֶּטֶר 085,מ0:

אִם מוֹט פְּלַטּוֹן הוּא, וְאָרַךְ שְׁמֹנִים וְשֶׁבַע אַלְפִּיּוֹת הַמֶּטֶר 087,מ0:

אִם מוֹט בַּרְזֶל יָצוּק הוּא, וְאָרַךְ מֵאָה וְתֵשַׁע אַלְפִּיּוֹת הַמֶּטֶר 109,מ0:

אִם מוֹט בַּרְזֶל עָשׁוֹת הוּא, וְאָרַךְ מֵאָה וְאַרְבַּע עֶשְׂרֵה אַלְפִּיּוֹת הַמֶּטֶר 114,מ0:

אִם מוֹט בַּרְזֶל רַךְ הוּא, וְאָרַךְ מֵאָה וְעֶשְׂרִים אַלְפִּיּוֹת הַמֶּטֶר 120,מ0:

אִם מוֹט זָהָב הוּא, וְאָרַךְ מֵאָה וְאַרְבָּעִים וְאַרְבַּע אַלְפִּיּוֹת הַמֶּטֶר 144,מ0:

אִם מוֹט נְחשֶׁת הוּא, וְאָרַךְ מֵאָה וְשִׁבְעִים וְאַחַת אַלְפִּיּוֹת הַמֶּטֶר 171,מ0:

אִם מוֹט נְחשֶׁת צָהוּב הוּא, וְאָרַךְ מֵאָה וּשְׁמֹנִים וּשְׁמֹנֶה אַלְפִּיּוֹת הַמֶּטֶר 188,מ0:

אִם מוֹט כֶּסֶף הוּא, וְאָרַךְ מֵאָה וְתִשְׁעִים וּשְׁתַּיִם אַלְפִּיּוֹת הַמֶּטֶר 192,מ0:

אִם מוֹט בְּדִיל הוּא, וְאָרַךְ מֵאָה וְתִשְׁעִים וְשֵׁשׁ אַלְפִּיּוֹת הַמֶּטֶר 196,מ0:

אִם מוֹט עוֹפֶרֶת הוּא, וְאָרַךְ מָאתַיִם וּשְׁמֹנִים וּשְׁתַּיִם אַלְפִּיּוֹת הַמֶּטֶר 282,מ0:

ואם מוֹט צִנְקָה הוּא, וְאָרַךְ מָאתַיִם וְתִשְׁעִים וּשְׁמֹנֶה אַלְפִּיּוֹת הַמֶּטֶר 298,מ0:


וְשָמְרוּ הַמֻּצָּקִים אֵת עֶרֶךְ תִּפּוּחָם לְפִי עֶרֶךְ חֻמָּם, אִישׁ אִישׁ לְפִי מִינוֹ: בַּעֲלוֹת בּוֹ הַחֹם לְמַעְלָה אֶחָת, וְאָרַךְ כְּדֵי אַחַת מִמֵּאָה מִמִּדַּת תִּפּוּחוֹ אֲשֶׁר רָשַׁמְתִּי לָךְ: לֹא כֵן מִשְׁפַּט הַנּוֹזְלִים כִּי אֵין מִדָּה מַתְאֶמֶת לְתִפּוּחָם: כִּרְבוֹת הַחֹם לַעֲלוֹת בָּם בְּמַעֲלוֹת, כֵּן יוֹסִיפוּ לְהִתָּפֵחַ מִמַּעֲלָה לְמַעֲלָה, וְלֹא בְּמִדָּה אֶחָת, אַף לֹא בְעֵרֶךְ אֶחָד: לָכֵן בְּתִתִּי לְפָנֶיךָ חֶשְׁבּוֹן הַתִּפּוּחַ אֲשֶׁר לַאֲחָדִים מִמִּינֵי הַנּוֹזְלִים, וְיָדַעְתָּ כִי הַחֻקָּה הַזֹּאת אַךְ לְמַעֲלַת הַמֵּאָה בְחֹם הִיא, וְלֹא תַעֲרֹךְ עַל פִּיהָ אֵת מִדַּת הַתִּפּוּחַ לְמַטָּה מִמַּעֲלָתָהּ:

וְזֹאת מִדַּת הַתּפּוּחַ לַנּוֹזְלִים מִצִּנַּת הַשֶּׁלֶג עַד חֹם רְתִיחַת הַמַּיִם לְמִינֵיהֶם:

לַמַּיִם, אַרְבַּע מֵאוֹת שְׁלשִׁים וְאַחַת אַלְפִּיּוֹת בְּמִדָּתָם 0,431:

לַשֶּׁמֶן, תְּשַׁע מֵאוֹת עַשְׁתֵּי עָשָׂר אַלְפִּיּוֹת בְּמִדָּתוֹ 0,911:

לַכֹּהֶל, אַחַת וּמָאתַיִם תִּשְׁעִים וְשֵׁשׁ אַלְפִּיּוֹת בְּמִדָּתוֹ 1,296:

וְהַכַּסְפִּית נוֹזֶלֶת גַּם הִיא, אַךְ בָּזֹאת מִשְׁפַּט מֻצָּקִים לָהּ, כִּי מִדָּה מַתְאֶמֶת לְתִפּוּחָהּ: לָכֵן בָּחֲרוּ בָהּ הַחֲכָמִים וַיָּשִׂימוּ אֵת מִדַּת תִּפּוּחָהּ לִקְנֵה הַמִּדָּה לַעֲרוֹךְ עַל פִּיהוּ אֵת מַעֲלוֹת הַחֹם אֲשֶׁר לְדָבָר, וַיָּכִינוּ מִמֶּנָּה כֶלִי אֶחָד אֲשֶׁר בְּשֵׁם “תּוֹכֵן חֹם” יִקְרָאוּהוּ:


סח) תּוֹכֵן הַחֹם.

וַיּוֹסֶף הַמּוֹרֶה וַיְדַבֵּר אֵלַי כַּדְּבָרִים הָאֵלֶּה: שָׁמוֹעַ שָׁמַעְתָּ מִפִּי פַּעֲמַיִם וְשָׁלשׁ לֵאמֹר מַעֲלוֹת מַעֲלוֹת לַחֹם, וַתִּתְאַו נַפְשְׁךָ לָדַעת מַה-מִּשְׁפַּט הַמַּעֲלוֹת הָאֵלֶּה לָכֵן שְׁמַע וַאֲחַוֶּךָּ: הֵן יָדַעְתָּ דְבַר הַחֹם כִּי תְנוּעָה הוּא, וְעַל אוֹדוֹת הַתְּנוּעָה? הֲלֹא הוֹרֵיתִיךָ לֵאמֹר, כָּל-תְּנוּעָה גַם בְּהִתְמַהְמְהָה מְמַהֶרֶת הִיא: וְהָיָה כָּכָה גַם מִשְׁפַּט הַחֹם, גַּם לְקָרָה גְדוֹלָה אָמוֹר תֹּאמַר חֹם הִיא, כִּי לְכָל-קָרָה אָחוֹת קָרָה מִמֶּנָּה: הֵן מֵי שֶׁלֶג קָרִים וּמֵי שֶׁלֶג מְלוּחִים קָרִים מֵהֶם, וְכַסְפִּית קְפוּאָה קָרָה מֵאֵלֶּה, וְשֶׁלֶג חֻמְצַת הַפֶּחָם קַר מִכֻּלָּם, וְיֵשׁ עוֹד קָרָה גְדוֹלָה מִקָּרַת שֶׁלֶג הַחֻמְצָה: וְהָיְתָה זֹאת לְךָ לְעֵדָה, כִּי כָל-הַגּוּפִים הַקָּרִים חֹם בָּם וּתְנוּעָה בִּפְרֻדּוֹתֵיהֶם, רַק בְּתִמְהֹרֶת הַתְּנוּעָה יִבָּדְלוּ אִישׁ מֵאָחִיו: כִּגְבוֹר הַתִּמְהֹרֶת בְּגוּף כֵּן יַעֲלֶה בוֹ הַחֹם, וְעָלֹה יַעֲלֶה בְּמַעֲלוֹת הָלֹךְ וְעָלֹה, עַד הִפָּרֵד הַגּוּף וְנִפְזְרוּ פְרֻדּוֹתָיו לְכָל-רוּחַ אָז יֶחְדָּל: וְהָיוּ אֵיפֹא גְבוּלוֹת הַחֹם מֵעֵבֶר מִזֶּה הַצְּמִיתוּת הַקִּצּוֹנָה, וּמֵעֵבֶר מִזֶּה קְצֵה הַפִּזָּרוֹן וּמַעֲלוֹת הַחֹם בֵּינוֹתַיִם: וּמִדָּה לְמַעֲלוֹת הַחֹם מִדַּת הַתִּפּוּחַ בַּגּוּפִים בְּחֻמָּם: וַיִּבְחֲרוּ הַחֲכָמִים בַּכַּסְפִּית לְהוֹרוֹת עַל פִּי תִפּוּחָהּ אֵת עֶרֶךְ הַחֹם, כִּי יִתְרָה לָהּ עַל יֶתֶר הַמִּינִים בִּסְגוּלוֹת רַבּוֹת: וַיָּכִינוּ מִמֶּנָּה כֶלִי וַיִּקְרְאוּ לוֹ “תּוֹכֵן חֹם”, לֵאמֹר תָּכוֹן יִתְכֹּן עֶרֶךְ הַחֹם בְּכָל-דָּבָר אֲשֶׁר יוּבָא בוֹ:

וְזֶה מַעֲשֵׂה הַכֶּלִי: גֻּלַּת זְכוּכִית וּקְנֵה זְכוּכִית עוֹלֶה מִתּוֹכָהּ, וְהַגֻּלָּה מְלֵאָה כַסְפִּית וְחוּט כַּסְפִּית עוֹלֶה מִמֶּנָּה אֶל תּוֹךְ הַקָּנֶה: וְעַל פְּנֵי הַקָּנֶה עַל פְּנֵי כָל-אָרְכּוֹ שְׁנָתוֹת שְׁנָתוֹת, מֵאָה שְׁנָתוֹת בְּמִסְפָּר: וּמִסְפָּרִים עַל יַד הַשְּׁנָתוֹת, מֵאֶפֶס וּלְמַטָּה וּמֵאֶפֶס וּלְמָעְלָה: ועֲתָּה קְחָה נָא אֵת הַגֻּלָּה הַזֹּאת וְשַׂמְתָּ אוֹתָהּ בְּמֵי שֶׁלֶג, וְהִתְבּוֹנַנְתָּ אֶל הַחוּט אֲשֶׁר בְּתוֹךְ הַקָּנֶה וְהִנֵּה צֻמְצְמָה קוֹמָתוֹ וְעָמְדָה עַל יַד אוֹת הָאֶפֶס: וְלָקַחְתָּ אֵת הַכֶּלִי עִם מֵי הַשֶּׁלֶג אֲשֶׁר בּוֹ וְעִם הַגֻּלָּה אֲשֶׁר בְּתוֹכָם, וְשַׂמְתָּ אוֹתוֹ עַל הֶאָח הַמְּבֹעָרֶת: וְשַׂמְתָּ עֵינְךָ שֵׁנִית בַּחוּט וְהִנֵּה הוּא הוֹלֵךְ וְנִמְתָּח, הוֹלֵךְ וְעֹלֶה מִשְּׁנָתָה לִשְׁנָתָה: כִּרְבוֹת הַחֹם בַּמַּיִם כֵּן יוֹסִיף חוּט הַכַּסְפִּית לַעֲלוֹת, וְעָלָה עַד שִׁנְתַת הַמֵּאָה וְעָמַד, אָז יִרְתְּחוּ הַמָּיִם: וְעַתָּה הָשֵׁב נָשִׁיב אֵת הַגֻּלָּה בְתוֹךְ מֵי שֶׁלֶג מְלוּחִים וְהִנֵּה שָׁב הַחוּט וְצֻמְצָם וְיָרַד כְּעֶשֶׂר שְׁנָתוֹת לְמַטָּה מִקַּו הָאֶפֶס: וְהוֹצֵאתָ אוֹתָהּ מִתּוֹךְ הַמַּיִם הָאֵלֶּה וְנָתַתָּ אוֹתָהּ בְּתוֹךְ שֶׁמֶן רוֹתֵחַ, וְנִמְתַּח הַחוּט פִּתְאוֹם וְעָלָה הַרְבֵּה גַם לְמַעְלָה מִקַּו הַמֵּאָה: וְהָיָה כִי תִשְׁאָלֵנִי לֵאמֹר, מָה הַגְּבוּל אֲשֶׁר קָבְעוּ הַחֲכָמִים לְמִדַּת הַחֹם מִצִּנַּת מֵי שֶׁלֶג עַד חֹם הַמַּיִם הָרוֹתְחִים?: וְאָמַרְתִּי לְךָ גְּבוּל זֶה גָבְלָה הַטֶּבַע לַמָּיִם, כִּי כָּכָה מִשְׁפַּט הַמַּיִם מֵאֵת הַטֶּבַע מִצִּנַּת הַשֶּׁלֶג וּלְמַטָּה יֶחְדְּלוּ מִהְיוֹת מַיִם וְהָיוּ לְקֶרַח, וּמֵחֹם הָרְתִיחָה וּלְמַעְלָה יֶחְדְּלוּ מִהְיוֹת מַיִם וְהָיוּ לְקִטּוֹר וְכָלוּ בְהֶבֶל: לָכֵן הָיֹה הָיְתָה כַמּוּת הַחֹם אֲשֶׁר בֵּינוֹת לַגְּבוּלִיִם הָאֵלֶּה לִקְנֵה הַמִּדָּה לָמֹד בּוֹ אֵת חֹם כָּל-דָּבָר, וַיִּקְרְאוּ לוֹ קַּלָרִית: וַיְחַלְּקוּ אֵת הַקַּלָרִית לְמֵאָה חֲלָקִים וַיְהִי לָהֶם הַחֵלֶק לְמַעֲלָה, הֵן הַמַּעֲלוֹת בַּמִּסְפָּרִים אֲשֶׁר רָאִיתָ עַל יַד הַשְׁנָתוֹת: וְהָיָה כִי תֹאמַר לָדַעַת מִדַּת חֹם בְּשָׂרְךָ אוֹ מִדַּת הַחֹם אֲשֶׁר לְרוּחַ הַיּוֹם אוֹ לַאֲוִיר הַבַּיִת אוֹ מִדַּת הַחֹם אֲשֶׁר לַיַּיִן הַתּוֹסֵס וַאֲשֶׁר לְכָל-דָּבָר אֲשֶׁר חֵפֶץ לְךָ לָדַעַת אֵת חֻמּוֹ, וְתִכַּנְתָּ אֵת הַמִּדָּה הַזֹּאת בַּכֶּלִי הַזֶּה וְיָדַעְתָּ אֵת אֲשֶׁר חָפָצְתָּ:


מט) גְּבוּרַת הַתִּפּוּחַ וְהַצִּמְצוּם

וְהַתִּפּוּחַ כִּי יָבֹא לְרַגְלֵי הַחֹם וּבָא בְכֹחַ גָּדוֹל וּבְחַיִל רַב, וְנִסִּיתָ אֵת הַדָּבָר הַזֶּה: וּמִלֵּאתָ כַדּוּר בַּרְזֶל נָבוּב בַּמַּיִם וְסָתַמְתָּ אֵת פִּיהוּ בְלוּלִיבָה וְשַׂמְתָּ אוֹתוֹ עַל הָאֵשׁ, וְתָפְחוּ הַמַּיִם בְּקִרְבּוֹ, וְלָחֲצוּ אֵת קִירוֹתָיו וְנִפְּצוּהוּ בְרַעַשׁ גָּדוֹל: וְגַם הַמֻּצָּקִים יִתְפְּחוּ בְכֹחַ גָּדוֹל, וְהָיָה בְתִתְּךָ מוֹט בַּרְזֶל עָבֶה בֵין שְׁנֵי עַמּוּדֵי בַרְזֶל הַקְּבוּעִים בְּמָקוֹם נֶאֱמָן וְאֵשׁ תִּתֵּן תַּחְתָּיו, וְהִתְכּוֹפֵף הַמּוֹט אוֹ פַשֵּׁק יְפַשֵּׁק בְּכֹחוֹ אֵת הָעַמּוּדִים הֵנָּה וָהֵנָּה: לָכֵן בְּבֹא הַבּוֹנֶה לִבְנוֹת גֶּשֶׁר בַּרְזֶל וְנָתַן רֶוַח בֵּין הַמּוֹטוֹת לִבְלִי יִדְחֲקוּ אִישׁ אֵת אָחִיו בְּחֻמָּם:

כְּגֹדֶל כֹּחַ הַתִּפּוּחַ בַּחֹם כֵּן גָּדוֹל כֹּחַ הַצִּמְצוּם בַּקֹּר, וְנִסִּיתָ אֵת הַדָּבָר הַזֶּה: וְנָתַתָּ שְׁנֵי קְצוֹת בַּרְזֶל מְלֻבָּן בְּתוֹךְ שְׁתֵּי מֶלְקָחַיִם קְבוּעוֹת בַּקִּיר מִזֶּה וּמִזֶּה, וְהֵדַקְתָּ אֵת הַמֶּלְקָחַיִם הֵיטֵב לְמַעַן תִּתְפֹּשְׂנָה אֵת הַקְּצָוֹת בְּכֹחַ: וְהָיָה בְקֹר הַמּוֹט וְנֶחֱלַץ מִתּוֹךְ הַמֶּלְקָחַיִם, אוֹ הַחֲלֵץ יַחֲלִיץ אֵת הַמֶּלְקָחַיִם מִמְּקוֹמָן: וַיִּהְיוּ הַכֹּחוֹת הָאֵלֶּה לְתוֹעֶלֶת גְּדוֹלָה לָאָדָם בִּמְלַאכְתּוֹ, בָּם יָקִים קִירוֹת נְטוּיִם וְדוֹפָן עָקוּם יְיַשֵּׁר: בָּם יִשְׁתַּמֵּשׁ הֶחָרָשׁ בְּשׂוּמוֹ סוֹבֵב הַבַּרְזֶל עַל גַּב אוֹפַן הָעֲגָלָה, כִּי חַמֵּם יְחַמֵּם אֵת הַסּוֹבֵב בָּאֵשׁ וְעָלָה עַל הָאוֹפָן בְּרֶוַח, וּבְקֹרוֹ אָז יְצֻמְצַם וְנֶהֱדַק עַל פְּנֵי הָאוֹפָן, וְחִבְּקָהוּ בְכֹחַ לֹא יִזַּח מִמֶּנוּ עוֹד:


ע) הִשָּנוֹת הַגּוּפִים בְּהֶוְיַת אִגַּרְתָּם לְרֶגֶל הַחֹם.

וַיּוֹסֶף הַמּוֹרֶה וַיְדַבֵּר עוֹד וַיֹּאמֶר: הֲלֹא רָאֹה רָאִיתָ מָה-הַחֹם עוֹשֶׂה לַגּוּפִים, כִּי יְתַפֵּחַ אוֹתָם וְהִרְחִיק פְּרֻדּוֹתֵיהֶם אִשָּׁה מֵעַל אֲחוֹתָהּ: וְיָדַעְתָּ כִי בִרְבוֹת הַחֹם לַעֲלוֹת בְּמַעֲלוֹת כֵּן הוֹסֵף יוֹסִיף לְהַגְדִּיל הַמֶּרְחָק בֵּין הַפְּרֻדּוֹת עַד שַׁנּוֹתוֹ אֵת הֶוְיַת אִגַּרְתָּם וְהָפַךְ מֻצָּק לְנוֹזֵל וְנוֹזֵל לְהֶבֶל: הַקֶּרַח הַמַּיִם וְהַקִּטּוֹר דָּבָר אֶחָד הֵם אֲשֶׁר שְׁלשָׁה פָנִים לוֹ, וּמִי שִׁנָּה אֵת פָּנָיו? הֲלֹא הַחֹם: בִּהְיוֹת הַחֹם לְמַטָּה מֵחֹם מֵי הַשֶּׁלֶג וְהָיוּ הַמַּיִם לְקָרַח, וּבַעֲלוֹת הַחֹם יִמַּס הַקֶּרַח וְהָיָה לְנוֹזֵל, וּבַעֲלוֹתוֹ עוֹד וְהָפְכוּ הַמַּיִם אֵת פְּנֵיהֶם וְהָיוּ לְקִטּוֹר: כְּמִשְׁפַּט הַקֶּרַח כֵּן מִשְׁפַּט גַּם רֹב שְׁאָר הַגּוּפִים: קַח לְךָ נִסְכַּת צִנְקָה וְנָתַתָּ אוֹתָהּ בַכֶּלִי עַל הָאֵשׁ, וְעָבְרוּ רְגָעִים אֲחָדִים וְנִתְּכָה הַצִּנְקָה וְהָיְתָה לְנוֹזֶלֶת: וְאִם תִּשְׁהֶה עוֹד רְגָעִים מִסְפָּר וְהָיְתָה לְקִטּוֹר וְכָלְתָה: גַּם בַּרְזֶל מֻצָּק יֻתַּךְ בַּחֹם אַף הָיֹה יִהְיֶה לְקִטּוֹר: וְעוֹד יֵשׁ גּוּפִים אֲשֶׁר מָצְאָה יַד הָאָדָם לְהַתִּיכֵם בָּאֵשׁ וּלְכַלּוֹתָם בַּהֶבֶל, אַךְ לֵב חֲכָמִים יַגִּיד לָהֶם כִּי עוֹד יָבֹא יוֹם וּמָצְאָה יָדָם גַּם לָאֵלֶּה:

וְכֹחַ הַחֹם כְּכָל- אֲשֶׁר תִּמְצָא יָדֵנוּ לוֹ לַהֲבִיאוֹ בֵין הַפְּרֻדּוֹת הַדְּבֵקוֹת וְרָחֲקוּ אִשָּׁה מֵעַל רְעוּתָהּ, כֵּן נִשְׁלֹט בּוֹ גַם לְגָרְשׁוֹ מִבֵּינֵיהֶן וְהָיָה שָׁלוֹם בֵּין הַמְּרֻחָקוֹת בִּזְרוֹעַ וְקָרְבוּ אַחַת אֶל אֶחָת: כִּי יֻתַּךְ בַּרְזֶל בְּכוּר וַהֲסִירוֹתָ אֵת הָאֵשׁ מִתַּחְתָּיו וּפָג חֻמּוֹ וְשָׁב וְהָיָה לְמֻצָּק, וְכִי תֶאֱסֹף קִטּוֹר בְּנֹאד וַהֲנִיחוֹתוֹ בִּמְקוֹם קָרָה וּפָג חֻמּוֹ וְשָׁב וְהָיָה לְמָיִם: וְכִי תָשִׂים כֶּלִי מָלֵא מַיִם בִּמְקוֹם קֶרַח וּפָג מֵהֶם יֶתֶר הַחֹם וְנִקְפְּאוּ וְהָיוּ לְקֶרַח גַּם הֵמָּה: אַךְ הִשּׁמֶר-לְךָ פֶן תֹּאמַר בִּלְבָבְךָ כִי אֵין עוֹד חֹם בַּקֶּרַח כִּי לֹא כֵן הוּא, הֵן הַכַּסְפִּית הַנִּקְפָּאָה עוֹד קָרָה מִמֶּנוּ, וְשֶׁלֶג חֻמְצַת הַפֶּחָם קַר מִשְׁנֵיהֶם: וְאִם תֹּאמַר הֲלֹא בְגַעַת יָדִי בַקֶּרַח וְהִרְגִּישָׁה קָרָה? וְאָמַרְתִּי לְךָ, לֹא לָזֹאת יִקָּרֵא קָרָה לַאֲשֶׁר יָדְךָ מַרְגֶּשֶׁת: הִנֵּה נַס נָא וְשִׂים יָדְךָ אַחַת בְּתוֹךְ מֵי שֶׁלֶג וְיָדְךָ הַשֵּׁנִית בְּתוֹךְ מַיִם חַמִּים וְהִשְׁהִיתָ אוֹתָהּ שָׁמָּה רְגָעִים אֲחָדִים: וְשַׁבְתָּ וְנָתַתָּ שְׁתֵּי יָדֶיךָ יַחַד בְּמַיִם פּוֹשְׁרִים, וְאָמְרָה יָדְךָ הָאַחַת הַמַּיִם חַמִּים הֵמָּה וְיָדְךָ הַשְּׁנִיָּה תֹּאמַר קָרִים הֵם: לָכֵן אַל תָּשִׂים לִבְּךָ לַאֲשֶׁר תֹּאמַר הַרְגָּשָׁתְךָ לְךָ כִּי מַטְעָה הִיא, רַק לְתוֹכֵן הַחֹם תָּשִׂים לֵב, הוּא יוֹרֶךָ אֵת הָאֱמֶת וְעַל פִּיו תַּגִּיד מִשְׁפָּט: אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה יִמְלָאֵנִי לְבָבִי לְהַגִּיד מֵרֹאשׁ לֵאמֹר: עוֹד יָבֹא יוֹם וּמָצְאָה יָדֵנוּ לְכָל-הַהֲבָלִים לְהָפִיג חֻמָּם עֲדֵי יִהְיוּ לְנוֹזְלִים וְגַם לְמֻצָּקִים, וְהָיָה בִהְיוֹתָם מֻצָּקִים וְקָלְטוּ חֹם וְשָׁבוּ וְנָמַסּוּ וְשָׁבוּ וְנִדְּפוּ:

סוֹף דָּבָר תְּמוּרַת הַהֲוָיָה בְאִגֶּרֶת הַגּוּפִים לְרַגְלֵי הַתְּמוּרָה אֲשֶׁר בְּכַמּוּת הַחֹם תָּבוֹא, בַּעֲלתֹ הַחֹם לְמָעְלָה וְגָרַם פֵּרוּד בֵּין הַדְּבֵקִים וּבְרֶדֶת הַחֹם לְמַטָּה וְגָרַם קֵרוּב בֵּין הַנִּפְרָדִים: וַיָּשֶׂם יְיָ בְּאִישׁ אִישׁ מִן הַמִּינִים שְׁנֵי גְבוּלוֹת לַחֹם, וַיֹּאמֶר לַחֹם לֵאמֹר: אִם עַד הַגְּבוּל הָרִאשׁוֹן תָּבֹא הַמְסֵה תַמְסָה: וְאִם עַד הַגְּבוּל הַשֵּׁנִי תָבֹא נָדוֹף תִּנְדֹּף: וַיִּהְיוּ הַגְּבוּלִים הָאֵלֶּה שׁוֹנִים בַּגּוּפִים לְמִינִיהֶם, אִישׁ אִישׁ מִן הַמִּינִים גְּבוּלוֹת קְבוּעִים לוֹ, גְּבוּל לַתֶּמֶס לְבָד, וּגְבוּל לַנִּדְפָה לְבָד:

וְזֶה גְבוּל הַתֶּמֶס לְמִינִים מִמִּינִים שׁוֹנִים:

לַכַּסְפִּית שְׁלשִׁים וְתֵשַׁע מַעֲלוֹת לְמַטָּה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:

לְקֶרַח הַמַּיִם מַעֲלַת צִנַּת מֵי הַשֶּׁלֶג:

לַפּוֹסְפוֹר אַרְבָּעִים וְאַרְבַּע מַעֲלוֹת לְמַעְלָה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:

לַקַּלְיוּם שִׁשִּׁים וּשְׁתַּיִם מַעֲלוֹת לְמַעְלָה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:

לַנַּתְרוּם תִּשְׁעִים מַעֲלוֹת לְמַעְלָה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:

לַגָּפְרִית מֵאָה וְתֵשַׁע מַעֲלוֹת לְמַעְלָה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:

לַבְּדִיל מָאתַיִם וּשְׁלשִׁים מַעֲלוֹת לְמַעְלָה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:

לָעוֹפֶרֶת שְׁלשׁ מֵאוֹת וּשְׁלשִׁים מַעֲלוֹת לְמַעְלָה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:

לַצִּנְקָה אַרְבַּע מֵאוֹת וַחֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה מַעֲלוֹת לְמַעְלָה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:

לַנְחשֶׁת תְּשַׁע מֵאוֹת מַעֲלוֹת לְמַעְלָה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:

לַכֶּסֶף אֶלֶף מַעֲלוֹת לְמַעְלָה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:

לַזָּהָב אֶלֶף מַעֲלוֹת לְמַעְלָה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:

לַבַּרְזֶל לְפִי יְצוּקָתוֹ מֵאֶלֶף וּמָאתַיִם מַעֲלוֹת לְמַעְלָה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג עַד אֶלֶף וְשֵׁשׁ מֵאוֹת מַעֲלוֹת לְמַעְלָה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:

לַפְּלַטֹּן אֶלֶף שְׁבַע מֵאוֹת וּשְׁמֹנִים מַעֲלוֹת לְמַעְלָה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:


וְזֶה גְּבוּל הַנִּדְפָה לְמִינִים מִמִּינִים שׁוֹנִים: לְשֶׁלֶג חֻמְצַת הַפֶּחָם מֵאָה מַעֲלוֹת לְמַטָּה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:

לְקֶרַח חֻמְצַת הַגָּפְרִית עֶשֶׂר מַעֲלוֹת לְמַטָּה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:

לַכֹּהֵל שְׁמֹנִים מַעֲלוֹת לְמַעְלָה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:

לַמַּיִם מֵאָה מַעֲלוֹת לְמַעְלָה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:

לְשֶׁמֶן עִטְרָן מֵאָה וַחֲמִשִּׁים וָשֶׁבַע מַעֲלוֹת לְמַעְלָה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:

לַכַּסְפִּית שְׁלשׁ מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים מַעֲלוֹת לְמַעְלָה מִצִּנַת מֵי הַשֶּׁלֶג:

וְיָדַעְתָּ כִי כְמִשְׁפַּט הַמִּינִים הָאֵלֶּה כֵּן מִשְׁפַּט כֹּל רֵעֵיהֶם לַתֶּמֶס וְלַנִּדְפָה, אִישׁ אִישׁ מֵהֶם גְּבוּלוֹת קְבוּעִים לוֹ לְמִכְסַת הַחֹם אֲשֶׁר יִקְלֹט עַד הֲסִירוֹ אֶת הֶוְיָתוֹ: רַק הַפֶּחָם לְבַדּוֹ לֹא יָדַעְנוּ מֶה-הָיָה לוֹ, אִם נַרְבֶּה עָלָיו חֹם שָׂרוֹף יִשָּׂרֵף וְהִמֵּס לֹא יִמַּס: וְהָיָה בְּהִשָּׂרְפוֹ וְהִתְחַבֵּר אֶל הַחֶמְצָן וְהָיָה לְהֶבֶל, גַּם לַמֵּימָן יִכְרֹת בְּרִית וְהָיוּ יַחַד לְהָבֶל: אַךְ כִּמְעַט הֵחָלֵץ יֵחָלֵץ מִבֶּן-זוּגוֹ וְהָיוּ פְרֻדּוֹתָיו מֻצָּקוֹת כְּבָרִאשׁוֹנָה, וְאִם כָּלוֹא תִכְלָאֵהוּ בִכְלִי בַרְזֶל סָתוּם מִכָּל-עֵבֶר אֵין חֶמְצָן בּוֹ וּבְאֵשׁ קוֹדַחַת תִּתְּנֵהוּ הִמֵּס יִמַּס הַבַּרְזֶל וְהַפֶּחָם לֹא יִמַּס: וּבְכָל-זֹאת נוֹכְחוּ הַחֲכָמִים לָדַעַת כִּי יֵשׁ תְּמוּרַת הֲוָיָה גַם לַפֶּחָם, בְּבֶטֶן הָאֲדָמָה תִוָּלֵד וְהָאָדָם טֶרֶם חֲקָרָהּ:


עא) הַחֹם הַבָּלוּעַ.

וַיּוֹסֶף הַמּוֹרֶה וַיֹּאמַר: אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה כִי יִשְׁאָלְךָ אִישׁ מַה-מִּשְׁפַּט הַחֹם? וְעָנִיתָ וְאָמַרְתָּ כֹּחַ הוּא בַגּוּפִים כֹּחַ הַנִּלְחָם בְּכֹחַ הַתַּאֲחִיזָה: כִּי בֹא יָבֹא לְרַחֵק אֵת הַמְּקֹרָבִים וּלְפַרִידָם אֵלֶּה מֵאֵלֶּה, וְהָיָה בְטֶרֶם הִפְרִידָם וֶהֱבִיאָם לִידֵי תְנוּעָה וְהִתְנוֹעֲעוּ תַחְתֵּיהֶם עַד הִפָּרְדָם: וְעַתָּה קַח לְךָ קֶרַח רָסוּק בְּכֶלִי וְשַׂמְתָּ בוֹ אֵת תּוֹכֵן הַחֹם, וְהָיָה אִם בֶּן עֶשְׂרִים מַעֲלוֹת הַקֹּר יִהְיֶה הַקֶּרַח וְיָרְדָה הַכַּסְפִּית בַּתּוֹכֵן עַד מַעֲלַת הָעֶשְׂרִים לְמַטָּה מִקַּו הָאֶפֶס: וְלָקַחְתָּ אֵת הַכֶּלִי עִם הַקֶּרַח הָרָסוּק וְשַׂמְתָּ אוֹתוֹ עַל רִצְפַּת הַכִּירָה הַמֻּסֶּקֶת, וּפָגָה הַקָּרָה מֵהַקֶּרַח לְאַט לְאַט: וְעָלְתָה הַכַּסְפִּית בְּמַעֲלוֹת מַתְאִימוֹת וְהִגִּיעָה עַד מַעֲלַת הָאֶפֶס וְעָמְדָה מֵעֲלוֹת רְגָעִים אֲחָדִים, וְהָיָה בְהִמֵּס כָּל-הַקֶּרַח וְהָיָה לְמַיִם אָז תָּשׁוּב הַכַּסְפִּית לַעֲלוֹת בְּמַעֲלוֹת הַתּוֹכֵן: וְשָׁאַלְתָּ וְאָמַרְתָּ אֵיפֹה הָלַךְ הַחֹם כָּל-עֵת הִמֵּס הַקֶּרַח? וְאָמַרְתִּי לְךָ לֹא הָלַךְ אָנָה וָאָנָה כִּי אִם שַׁנֵה שִׁנָה אֵת דֶּרֶךְ מַעֲשֵׂהוּ: הֵן בְּטֶרֶם מָצְאָה יָדוֹ לְכֹחַ הַתַּאֲחִיזָה לְהַכְרִיעֵהוּ כָלָה נוֹעַ נִעְנַע אֵת הַפְּרֻדּוֹת וַתְּנוּעֶינָה תַחְתֵּיהֶן עֲדֵי הִתְחַלְחֵל קִשְׁרָן: וּבְהִתְחַלְחֲלוֹ הָפַךְ הַחֹם פָּנָיו וַיֶּחְדַּל מִנִּעֲנֵעַ, וַיָּחֶל לְפַשֵּׁחַ וּלְפָרֵק פְּרֻדָּה פְּרֻדָּה מֵרְעוּתָהּ: וַתִּשְׁבֹּת הַתְּנוּעָה בֵין הַפְּרֻדּוֹת כָּל-הָעֵת הַהִיא, וְלֹא נִכְּרָה עֲבוֹדַת הַחֹם עַד אֲשֶׁר נָמֵס כָּל-הַקֶּרַח וַיְהִי לְמָיִם: וַיְהִי בְכַלּוֹת הַחֹם אֵת הַמְּלָאכָה הַזֹּאת וַתִּמְצָא יָדוֹ לְנַצֵּחַ אֵת תַּאֲחִיזַת הַיְצִיקָה, וְהִנֵּה תַּאֲחִיזַת הַנְּזִילָה לְפָנָיו וְהִיא טֶרֶם נֻצְּחָה: וַיָּחֶל לְנַעֲנֵעַ שֵׁנִית אֵת פְּרֻדּוֹת הַמַּיִם וַיְמַהֵר נִעְנוּעֵיהֶן מֵרֶגַע לְרֶגַע בְּתִמְהֹרֶת מֻתְאָמָה: וַיְהִי כִגְבֹר הַתִּמְהָרָה וַתִּגְבַּר הִתְגַּלוּת הַחֹם וַתֵּלֶךְ הָלוֹךְ וְגָבוֹר עֲדֵי הִכְרִיעַ הַחֹם אֵת תַּאֲחִיזַת הַנְּזִילָ, וַיָּחֵלוּ הַמַּיִם לְהֵהָפֵךְ לְקִטּוֹר: אָז חָדַל מִנַּעֲנֵעַ שֵׁנִית וַיָּשָׁב לְכַלּוֹת אֵת מְלֶאכֶת הַנִּדְפָה וַיַּעַשׂ וַיּוּכָל, וַיָּשׁוּבוּ כָל-הַמַּיִם וַיִּהְיוּ לְקִטּוֹר:

מִכָּל-אֵלֶּה רָאֹה תִרְאֶה כִי גַם בִּשְׁבוֹת הַכַּסְפִּית מֵעֲלוֹת לֹא יִשְׁבֹּת הַחֹם מִמְלַאכְתּוֹ, אַךְ שַׁנֵּה יְשַׁנֶּה אֵת פָּנָיו וְיִתְנַכֵּר אֵלֵינוּ: לָכֵן “חֹם מִתְנַכֵּר” אֶקְרָאֵהוּ, וְסוֹפְרֵי הַטֶּבַע יִקְרְאוּ לוֹ “חֹם בָּלוּעַ”:

וְעַתָּה כִי יִשְׁאָלְךָ אִישׁ כַּמָּה מִכְסַת הַחֹם בַּקֶּרַח הָרָסוּק בְּהַחִלּוֹ לְהִמֵּס, וְכַמָּה מִכְסַת חֻמּוֹ בְּהִמַּסּוֹ כֻלּוֹ?: וְאָמַרְתָּ לוֹ מִכְסַת הַחֹם בְּרֵאשִׁית הַתֶּמֶס הִיא אֶפֶס בֶּאֱמֶת, וּבִכְלוֹת הַתֶּמֶס הִיא אֶפֶס מִלְבַד הַחֹם הַבָּלוּעַ אֲשֶׁר בַּמַּיִם: אַךְ כִּי יִאְתַוֶּה הָאִישׁ לָדַעַת אִם יֵשׁ מִדָּה לַחֹם הַבָּלוּעַ? וְלָקַחְתָּ לְעֵינָיו שְׁנֵי כֵלִים דּוֹמִים אִישׁ לְאָחִיו בְּחָמְרָם בְּתַבְנִיתָם וּבְמִדָּתָם: וְנָתַתָּ בָאֶחָד תְּתַרְגֵּרָה אַחַת קֶרַח רָסוּק מֵחֹם הָאֶפֶס וְנָתַתָּ בַשֵּׁנִי מַיִם מֵחֹם הָאֶפֶס בְּמִשְׁקַל הַקֶּרַח, וְנָתַתָּ תוֹכְנִים מְעֻיָּנים בִּשְׁנֵיהֶם בָּזֶה אֶחָד וּבָזֶה אֶחָד: וְנָתַתָּ אֵת שְׁנֵי הַכֵּלִים עִם אֲשֶׁר בְּתוֹכָם עַל רִצְפַּת הַכִּירָה הַמֻּסֶּקֶת, וְהִתְבּוֹנַנְתָּ עַל שְׁנֵי הַתּוֹכְנִים וְרָאִיתָ כִי הַכַּסְפִּית בַּתּוֹכֵן אֲשֶׁר בִּכְלִי הַמַּיִם עָלֹה תַעֲלֶה וְגָבְהָה וְהַכַּסְפִּית אֲשֶׁר בַּתּוֹכֵן לְמוּלוֹ לֹא תַעֲלֶה: וְסָפַרְתָּ לְךָ אֵת הַמַּעֲלוֹת אֲשֶׁר תַּעֲלֶה הַכַּסְפִּית בַּתּוֹכֵן אֲשֶׁר בַּמַּיִם מַעֲלָה אַחַר מַעֲלָה, וְרָאִיתָ כִי בְהַגִּיעַ הַכַּסְפִּית לְמַעֲלַת הַשְּׁמֹנִים אָז יִמַּס כֹּל הַקֶּרַח בַּכֶּלִי הַשֵּׁנִי, וְהֵחֵלָּה הַכַּסְפִּית בַּתּוֹכֵן אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ לַעֲלוֹת גַּם הִיא: וְאָז תֵּדַע כִּי מִדַּת הַחֹם אֲשֶׁר בָּלְעָה תְּתַרְגֵּרַת הַקֶּרַח עַד הִמַּסָּה שְׁמֹנִים מַעֲלוֹת הִיא: וּמִדַּת הַחֹם הַבָּלוּעַ אֲשֶׁר תִּבְלַע תְּתַרְגֵּרַת מַיִם רוֹתְחִים עַד הֱיוֹתָם לְקִטּוֹר בָּחֲנוּ הַחֲכָמִים וַיִּמְצְאוּ כִי חֲמֵשׁ מֵאוֹת שְׁלשִׁים וְשֶׁבַע מַעֲלוֹת הִיא:

וְבְכֵן נָתַן יְיָ אָרְכָּה לַקֶּרַח לְבִלְתִּי יְמַהֵר לְהִמֵּס בַּהֲרִיחוֹ חֹם, כִּי אִם שָׁהֹה יִשְׁהֶה עַד בָּלְעוֹ שְׁמֹנִים מַעֲלוֹת חֹם: וַיַּעַשׂ הַדָּבָר הַזֶּה בְחָכְמָתוֹ הָרַבָּה וּבְחַסְדּוֹ עַל כָּל-בָּשָׂר לִבְלִי תָבֹא שׁוֹאַת פִּתְאוֹם עַל תֵּבֵל וּמְלֹאָה: כִּי לוּלֵא הָאַרְכָּה הַזֹּאת הֲלֹא בְהַגִּיעַ הֶאָבִיב וְחַם הַשֶּׁמֶשׁ מְעָט, וְנָמֵס כָּל-הַשֶּׁלֶג אֲשֶׁר בְּהָרֵי הַלְּבָנוֹן וְהַחֶרְמוֹן וּבְכָל-הֶהָרִים הַגְּדוֹלִים וְהַנִּשָּׂאִים אֲשֶׁר עַל פְּנֵי כָל-הָאָרֶץ בְּרֶגַע אֶחָד, וּפָרְצוּ כְנַחַל שׁוֹטֵף אֶל תּוֹךְ הָעֲמָקִים וְהֵצִיפוּ אֵת כָּל-הַיַּבָּשָׁה וְהָיָה מַבּוּל עַל הָאָרֶץ: וְגַם לַמַּיִם נָתַן יְיָ אַרְכָּה כָזֹאת לִבְלִי יְמַהֲרוּ לַעֲלוֹת בַּהֶבֶל, וַתְּהִי אַף הִיא לִסְגֻלָּה גְדוֹלָה לִבְנֵי אָדָם, וַתִּמְצָא יָדָם בִּגְלָלָהּ לֶאֱפוֹת אֵת לַחְמָם וּלְבַשֵּׁל אֵת תַּבְשִׁילָם: כִּי לוּלֵא הָאַרְכָּה הַזֹּאת אִם נָתוֹן תִּתֵּן אֵת הַפַּת בַּתַּנּוּר, וְהָיָה בְהִתְחַמְּמוֹ עַד מַעֲלַת הַמֵּאָה וְנֶהֱפְכוּ כֹל הַמַּיִם אֲשֶׁר בַּבָּצֵק לְקִטּוֹר וְנִדְּפוּ וְשָׁב הַבָּצֵק וְהָיָה לְקֶמַח: וְהַמַּיִם אֲשֶׁר בַּסִּיר לֹא יָבֹאוּ לִידֵי רְתִיחָה לָנֶצַח, כִּי אַךְ גָּאֹה יִגְאֶה חֻמָּם לְמַעֲלַת הַמֵּאָה וְהָיוּ כֻלָּם בְּרֶגַע אֶחָד לְקִטּוֹר, וְהִתְפָּרְצוּ בְכֹחַ אֶל כֹּל עֲבָרִים וְנִפְּצוּ אֵת הַסִּיר וְאֵת כָּל-סְבִיבָיו וּבֻשֹּׁל לֹא יְבֻשָּׁלוּ:


עב) מִדַּת הַחֹם לְפִי מִשְׁקַל הַדָּבָר אֲשֶׁר יֵחָם.

וַיְהִי כְּכַלּוֹת הַמּוֹרֶה לְהוֹרוֹת לִי מִשְׁפַּט הַחֹם הַבָּלוּעַ וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה: הַגֵּד הִגַּדְתָּ לִי אֲשֶׁר אִם אֹמַר לִתְכּוֹן אֵת מִדַּת הַחֹם הַבָּלוּעַ וְלָקַחְתִּי קֶרַח רָסוּק וּמַיִם קָרִים וְהָיָה לִשְׁנֵיהֶם מִשְׁקָל אֶחָד: וְאַתָּה לֹא אָמַרְתָּ לִי מַדּוּעַ הִקְפַּדְתָּ עַל מִשְׁקָלָם כִּי אֶחָד יִהְיֶה? הֲקָצוֹר תִּקְצַר יַד הָאֵשׁ לְהָחֵם רַב כִּמְעָט?: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה כֵּן הוּא כַאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ, בְּמִדַּת הָעֵת אֲשֶׁר תִּמְצָא יַד הָאֵשׁ לְהָחֵם תְּתַרְגֵּרָה אַחַת מַיִם עַד יִרְתָּחוּ, תָּחֵם שְׁתֵּי תְּתַרְגֵּרוֹת רַק עַד הַחֵצִי וּשְׁלשׁ תְּתַרְגֵּרוֹת רַק עַד הַשְּׁלִישִׁית: כִּי כָל- אֲשֶׁר יִרֶב מִשְׁקַל הַדָּבָר הַנֵּחָם כֵן יִרֶב לִדְרוֹשׁ חֹם עַד בּוֹא חֻמּוֹ אֶל קְצֵה גְבוּלוֹ:

וַיְהִי כְשָׁמְעִי אֵת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְהִנֵּה שְׁנֵי כֵלִים דּוֹמִים לְפָנָי הָאֶחָד מָלֵא מַיִם וְהָאֶחָד שָׁמֶן, וָאֹמַר לְשָׁפְתָם עַל רִצְפַּת הַכֵּרַיִם לְמַעַן יִבָּחֲנוּ דִבְרֵי הַמּוֹרֶה: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה אַל נָא בְנִי תַעֲשֶׂה אֵת הַמַּסָּה בִשְׁנֵי מִינִים שׁוֹנִים כִּי לֹא תִצְלָח, הֵן מַהֵר יְמַהֵר הַשֶּׁמֶן לִקְלוֹט חֻמּוֹ מֵהַמַּיִם וְהָיָה כָל-עֲמָלְךָ לַתֹּהוּ: אַךְ זֹאת תַּעֲשֶׂה, קְחָה לְךָ שְׁנֵי כֵלִים שְׁנֵיהֶם מְלֵאִים מַיִם אוֹ שְׁנֵיהֶם מְלֵאִים שֶׁמֶן, וּמִדַּת הָאֶחָד כַּחֲצִי מִדַּת הַשֵּׁנִי אָז יִבָּחֲנוּ דְבָרָי: וָאַעַשׂ כַּאֲשֶׁר אָמַר וָאֶמְצָא דְבָרָיו כֵּנִים:


עג) חֹם הַחֹק אֲשֶׁר לַגּוּפִים לְמִינֵיהֶם.

וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה הֲלֹא תַגִּיד לִי מָה-הַדָּבָר אֲשֶׁר אָמַרְתָּ לְהַבְדִּיל בֵּין הַמִּינִים בְּתִמְהֹרֶת קְלִיטָתָם אֵת הַחֹם?: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה לָכֵן יִבָּחֲנוּ דְבָרָי, נָתוֹן תִּתֵּן אֵת שְׁנֵי הַכֵּלִים הָהֵם עַל הַרִצְפָּה הַמֻּסֶּקֶת וְנָתַתָּ תּוֹכֵן חֹם בְּכָל-אֶחָד: וְהָיָה בְהַגִּיעַ הַשֶּׁמֶן לְמַעֲלַת הַמֵּאָה, וּבָאוּ הַמַּיִם עַד אַרְבָּעִים וְתֵשַׁע וְשֵׁשׁ עֲשִׂירִיּוֹת הָמַּעֲלָה: וְשַׁבְתָּ וּבָחַנְתָּ הַדָּבָר בְּדֶרֶךְ אַחֶרֶת, וְשָׁקַלְתָּ לַכֶּלִי הָאֶחָד תְּתַרְגֵּרָה אַחַת שָׁמֶן וְשָׁקַלְתָּ אֶל הַשֵּׁנִי אַרְבַּע מֵאוֹת וְתִשְׁעִים וְשֵׁשׁ גֵּרוֹת מַיִם: וְהָיָה בִרְתּוֹחַ הַמַּיִם וְהִגִּיעַ גַּם הַשֶּׁמֶן לְמַעֲלַת הָמֵאָה, אוֹת הוּא כִי יְמַהֵר הַשֶּׁמֶן לִקְלוֹט חֻמּוֹ כִמְעַט פִּי שְׁנַיִם מֵאֲשֶׁר יְמַהֲרוּ הַמַּיִם לְקָלְטוֹ: וּבָחַנְתָּ עוֹד וְלָקַחְתָּ לְךָ שְׁנֵי כַדּוּרֵי מַתֶּכֶת, וְהָיָה הָאֶחָד בַּרְזֶל וְהַשֵּׁנִי זָהָב וְנָתַתָּ שְׁנֵיהֶם בְּכוּר וְהִתְבּוֹנַנְתָּ אֶל הַמַּעֲלוֹת אֲשֶׁר יַעֲלוּ בְחֻמָּם: וְרָאִיתָ כִי בַעֲלוֹת כַּדּוּר הַבַּרְזֶל תֵּשַׁע מַעֲלוֹת בְּמַעֲלוֹת הַחֹם, וְעָלָה כַדּוּר הַזָּהָב לִשְׁלשִׁים מַעֲלָה וָאַחַת: אוֹת הוּא כִי יְמַהֵר הַזָּהָב לִקְלוֹט חֻמּוֹ כְדֵי פִי שְׁלשָׁה וָחֵצִי מֵאֲשֶׁר יַעֲשֶׂה זֹאת הַבַּרְזֶל: וַיִּבְחֲנוּ הַחֲכָמִים כֹּל הַמִּינִים לִקְלִיטַת חֻמָּם, וַיִּמְצְאוּ כִי חֹק קָבוּעַ לְאִישׁ אִישׁ מֵהֶם לְתִמְהֹרֶת הַקְּלִיטָה, כָּל דָּבָר לְפִי מִינוֹ כֵן תִּמְהֹרֶת קְלִיטָתוֹ:

וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה הֲלֹא תַגִּיד לִי פֵשֶׁר דְּבַר הַחֹק הַזֶּה, וּמָה-הַדָּבָר אֲשֶׁר יָסֵב כִּי יְשַׁנֶּה הַחֹק הַזֶּה אֵת תַּפְקִידוֹ מִמִּין לְמִין?: הֲיִגָּרַע כֹּחַ הַמַּיִם מִכֹּחַ הַשֶּׁמֶן? הֲתִקְצַר יָדָם לְכַלְכֵּל חֻמָּם בְּקִרְבָּם כַּאֲשֶׁר יַעֲשֶׂה הַשֶּׁמֶן?: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה הָפְכְּךָ בְנִי, יֶתֶר שְׂאֵת לַמַּיִם וְהִרְבּוּ לְכַלְכֵּל חֻמָּם בְּקִרְבָּם לָכֵן יִתְמַהְמְהוּ לַעֲלוֹת בְּמַעֲלוֹת הַחֹם: הֵן יָדַעְתָּ דֶרֶךְ הַחֹם בַּגּוּפִים עֵת יַעַבְרוּ מֵהֲוָיָה לַהֲוָיָה, הֲלֹא הֵחָבֵא יֵחָבֵא בָם וְלֹא יֵרָאֶה הַחוּצָה: וְיָדַעְתָּ אֵיפֹא כִי גַם-עֵת יַעַמְדוּ הַגּוּפִים בְּהֶוְיָתָם וְהַחֹם יָבוֹא עֲלֵיהֶם הֵחָבֵא יֵחָבֵא בְקִרְבָּם, אֶפֶס רַק מִקְצָתוֹ יֵחָבֵא וְכֻלּוֹ לֹא יֵחָבֵא וְיָצָא הַחוּצָה וְעָלָה בְּמַעֲלוֹת: וְהָיָה הַגּוּף אֲשֶׁר בֵּית מַחְבּוֹא גָדוֹל לוֹ וּמָצְאָה יָדוֹ לְהָכִיל בוֹ חֹם רַב, הַשְׁהֵה יַשְׁהֶה לַעֲלוֹת בְּמַעֲלוֹת הַחֹם: רַק הַגּוּף אֲשֶׁר בֵּית מַחְבּוּאוֹ צַר מֵהָכִיל חֹם רַב, הוּא יְמַהֵר לְהָקִיא חֻמּוֹ מִתּוֹכוֹ וְנוֹדְעָה יָדוֹ בַתּוֹכֵן:

וַיְיָ אֱלֹהִים יָעַד מֵרֵאשִׁית לְאִישׁ אִישׁ מֵהַמִּינִים אֵת מִדַּת בֵּית מַחְבּוּאוֹ וַיָּשֶׂם חֹק לְמִכְסַת הַחֹם אֲשֶׁר יָכִיל בְּקִרְבּוֹ בַיִת בַּיִת לְמִינוֹ: לָכֵן יֵאָמֵר לְמִכְסַת הַחֹם הַזֶּה “חֹם הַחֹק” אֲשֶׁר לְמִין וּלְמִדַּת בֵּית הַמַחְבּוֹא יֵאָמֵר “תְּפִיסַת הַחֹם” אֲשֶׁר לַמִּין: וּמִדַּת בֵּית הַמַחְבּוֹא אֲשֶׁר לַמַּיִם גָּדְלָה מִמִּדַּת הַמַחְבּוּאִים אֲשֶׁר לְכָל-הַגּוּפִים, וְהִרְבּוּ הַמַּיִם לִבְלוֹעַ חֹם מֵאֲשֶׁר יְקִיאוּהוּ הַחוּצָה: לָכֵן גַּם יִתְמַהְמְהוּ לַעֲלוֹת בְּמַעֲלוֹת הַחֹם מִכֹּל יֶתֶר הַגּוּפִים אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה: וַתְּהִי מִכְסַת חֹם הַחֹק אֲשֶׁר לַמַּיִם לְמִדָּה קְצוּבָה, וַיְחַלְקוּהָ הַחֲכָמִים לְאֶלֶף מִדּוֹת קְטַנּוֹת, וַתְּהִי הָאַלְפִּית הַזֹּאת לְמִדַּת חֹם הַחֹק אֲשֶׁר לְכֹל הַגּוּפִים לְמִינֵיהֶם וַיֹּאמְרוּ:


חֹק הַחֹם אֲשֶׁר לַמַּיִם אֶלֶף אַלְפִּיּוֹת

חֹק הַחֹם אֲשֶׁר לַשֶּׁמֶן חֲמֵשׁ מֵאוֹת וְאַרְבַּע אַלְפִּיּוֹת

חֹק הַחֹם אֲשֶׁר לַבַּרְזֶל מֵאָה וְעַשְׁתֵּי עָשָׂר אַלְפִּיּוֹת

חֹק הַחֹם אֲשֶׁר לַצִּנְקָה תִּשְׁעִים אַלְפִּיּוֹת

חֹק הַחֹם אֲשֶׁר לַזָהָב שְׁלשִׁים וּשְׁתַּיִם אַלְפִּיּוֹת

וְחֹק הַחֹם אֲשֶׁר לַכַּסְפִּית שְׁלשִׁים וְשָׁלשׁ אַלְפִּיּוֹת

וַיִּבְחֲנוּ הַחֲכָמִים גַּם כֹּל יֶתֶר הַגּוּפִים לְמִינֵיהֶם, וַיִּוָּדַע לָהֶם חֹק חֻמָּם אִישׁ אִישׁ לְפִי מִדַּת בֵּית תְּפוּסָתוֹ: הֲלֹא הוּא כָתוּב בְּסִפְרֵיהֶם בָּאֵר הֵיטֵב עַל הַלּוּחוֹת וּדְרַשְׁתָּם מִשָּׁם:

וְחָשַׁבְתָּ אֵיפֹא עַל פִּי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וְיָדַעְתָּ כִי מִכְסַת חֹם אֲשֶׁר תָּחֵם תְּתַרְגֵּרָה אַחַת מַיִם לִכְדֵי מַעֲלָה אַחַת תִּמְצָא יָדָהּ לְהָחֵם שְׁתֵּי תְּתַרְגֵּרוֹת שֶׁמֶן, אוֹ תְּשַׁע תְּתַרְגֵּרוֹת בַּרְזֶל, אוֹ עַשְׁתֵּי עָשָׂר תְּתַרְגֵּרוֹת צִנְקָה, אוֹ אַחַת וּשְׁלשִׁים תְּתַרְגֵּרוֹת זָהָב, אוֹ שָׁלשׁ וּשְׁלשִׁים תְּתַרְגֵּרוֹת כַּסְפִּית: וְאַתָּה שִׂים הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה עַל לִבְּךָ וְזָכַרְתָּ אוֹתָם:


עד) דְּבַר הַקִּטּוֹר

וַיָּשָׁב הַמּוֹרֶה וַיִּשָּׂא דְבָרָיו עַל הַקִּטּוֹר וַיֹּאמַר: אֵת הַקִּטּוֹר הֲלֹא יָדָעְתָּ כִּי לְמִשְׁפַּחַת הַהֲבָלִים יֵחָשֵׁב וּמִשְׁפָּט אֶחָד לוֹ וּלְאֶחָיו, כִּי גוּפֵיהֶם זַכִּים וּשְׁקוּפִים כַּאֲוִיר אַפֵּנוּ וְלֹא נִכְּרוּ אֵלֶּה מִפְּנֵי אֵלֶּה: וְהָיָה בְצֵאתְךָ הַחוּצָה וְרָאִיתָ אֵת הַקַּטָּר וְעַמּוּד עָנָן עוֹלֶה מִמֶּנוּ הַשָּׁמַיְמָה, וְאָמַרְתָּ הֲלֹא קִטּוֹר תִרְאֶינָה עֵינַי: וְאָמַרְתִּי לְךָ אַל נָא תֹאמַר קִטּוֹר לַאֲשֶׁר יֹאמַר הָעָם קִטּוֹר, כִּי אַךְ עֲרָפֶל רְסִיסֵי מַיִם הוּא אֲשֶׁר הוֹלִיד הַקִּטּוֹר בְּצֵאת חֻמּוֹ מִמֶּנוּ: וְהַקִּטּוֹר בְּגַפּוֹ אֵד טָהוֹר אֲשֶׁר עֵינֶיךָ לֹא תִרְאֶינָה אוֹתוֹ: וְעַתָּה הִתְבּוֹנֵן נָא לַחֲלִיל הַקַּטָּר בְּצֵאת הַקִּטּוֹר מִמֶּנוּ וְרָאִיתָ כִי קָרוֹב לְפִיהוּ אֵין דָּבָר רַק רָחוֹק מִמֶּנוּ בְאֶצְבָּעַיִם יָחֵל הָעֲרָפֶל לְהֵרָאוֹת לָעָיִן:

וְהִנֵּה נָא שָׁמַעְתָּ מִפִּי כִי בִרְתוֹחַ הַמַּיִם וְעָלָה הַקִּטּוֹר מֵהֶם, פֶּן תֹּאמַר בִּלְבָבְךָ כִי בְטֶרֶם יִרְתְחוּ לֹא יַעֲלוּ קִטּוֹר מְאוּמָה, וְיָדַעְתָּ כִי לֹא כֵן הוּא: הֵן עֵינֶיךָ הָרוֹאוֹת אֵת הַקִּטּוֹר עַל פְּנֵי הַמַּיִם גַּם בְּטֶרֶם יִרְתְּחוּ: וְגַם יָדַעְתָּ כִי שֻׁטּוֹחַ יְשֻׁטְּחוּ הַבְּגָדִים הָרְטוּבִים מוּל הַשֶּׁמֶשׁ לְנַגְבֵם, וְהַנִּגּוּב הֲלֹא נִדְפַת הַמַּיִם הוּא: וְהָיָה זֶה לְךָ לְאוֹת כִּי עֵת יִטָּרֵד הַחֹם לְהוֹסִיף חֹם בַּמַּיִם יִתֵּן כֹּחוֹ גַם לְהוֹלִיד קִטּוֹר: אֶפֶס כָּל-עֵת תִּתּוֹ לַדָּבָר הַזֶּה אַךְ מַחֲצִית כֹּחוֹ וְהוֹלִיד קִטּוֹר מְעַט בַּשִּׁכְבָה הָעֶלְיוֹנָה אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הַמַּיִם וְהָיָה הַקִּטּוֹר קָלּוּשׁ וְקָרָאתָ לוֹ זֵיעָה: לֹא כֵן אַחֲרֵי הַרְתִּיחַ הַמַּיִם אָז יַפְנֶה הַחֹם אֵת כָּל-כֹּחוֹ אַךְ לַמְּלָאכָה הָאֶחָת לְהוֹלִיד אֵת הַחֹם, וְהוֹלִיד אוֹתוֹ בְכָל-חֹמֶר הַמַּיִם מֵעֵמֶק הַמְּצוּלָה עַד פָּנֵיהוּ: וְהָיָה עֲרָפֶל וְקָרָאתָ לוֹ קִטּוֹר וְשָׁאַף הַקִּטּוֹר לַעֲלוֹת מָעְלָה, וּפָרַץ לוֹ נְתִיב דֶרֶךְ הַמַּיִם וְהִכָּה בָם גַּלִּים וְעָלָה בְקוֹל שָׁאוֹן וַהֲמוּלָה וְהוּא הַקּוֹל הַתּוֹסֵס לְסִיר הַנָּפוּחַ אוֹ לְדוּד הַקַּטָּר אֲשֶׁר תִּשְׁמָע:


עה) גְּבוּל הָרְתִיחָה לְפִי הַמּוּעָקָה הָרוֹבֶצֶת עַל הַנּוֹזֵל הָרוֹתֵחַ.

וְאַתָּה יָדַעְתָּ כִּי לַחֹם שְׁנֵי גְבוּלוֹת בַּגּוּפִים, גְּבוּל הַתֶּמֶס הָאֶחָד, וּגְבוּל הָרֶתַח הַשֵּׁנִי: וְעַתָּה יָדוֹעַ תֵּדַע גַּם אֵת זֹאת כִּי גְּבוּל הַתֶּמֶס קָבוּעַ הוּא בְּכָל-מָקוֹם וּבְכָל-עֵת: לֹא כֵן-גְּבוּל הָרֶתַח כִּי חֲלִיפוֹת לוֹ וְהַעְתֵּק יַעְתִּיק פַּעַם לְמַטָּה וּפַעַם לְמָעְלָה לְפִי כֹבֶד הַמּוּעָקָה הָרוֹבֶצֵת עַל פְּנֵי הַנּוֹזֵל הָרוֹתֵחַ: הֵן לֹא נֶעֱלָם מִמֶּךָ כִי אֲוִיר אַפֵּנוּ כְאֶבֶן מַעֲמָסָה רוֹבֵץ עַל פְּנֵי כָל-דָּבָר, וְרָבַץ הָאֲוִיר גַּם עַל הַנּוֹזְלִים וְהֵעִיק עֲלֵיהֶם: אַךְ כֹּבֶד הָאֲוִיר הֲלֹא לְפִי גָבְהוֹ יֵעָרֵךְ וְכָבְדָה מוּעַקְתּוֹ בַשְּׁפֵלָה וְקַלָּה עַל פְּנֵי הֶהָרִים הָרָמִים: וְהָיָה כִי תָבִיא קְדֵרַת מַיִם וְנָתַתָּ אוֹתָהּ עַל הָאֵשׁ עַל רֹאשׁ הַר גָּבוֹהַּ וְרָתְחוּ בְטֶרֶם עֲלוֹת חֻמָּם לְמַעֲלַת הָמֵּאָה: וְאִם בְּעִמְקֵי מַחְפֹּרֶת הַפְּחָמִים תִּתֵּן אוֹתָהּ בָאֵשׁ, וְעָלָה חֹם הַמַּיִם לְמַעְלָה מִמֵּאָה מַעֲלוֹת וּרְתוֹחַ לֹא יִרְתָּחוּ: וּבָא הָאוֹת וְהַמּוֹפֵת כִּי בֶאֱמוֹר אִישׁ לְבַשֵּׁל בֵּיצָה קַלָּה בְרֹאשׁ הָהָר-הַלָּבָן בְּאֶרֶץ שְׁוֵיצִיָּה לֹא תְבֻשָּׁל: כִּי גֹבַהּ הָהָר אַרְבַּעַת אֲלָפִים וּשְׁמֹנֶה מֵאוֹת מֶטֶר מֵעַל לְשֶׁטַח מֵי הַיָּם, וְקַלָּה עָלָיו מוּעֶקֶת הָאֲוִיר וְרָתְחוּ שָׁמָּה הַמַּיִם בִּשְׁמֹנִים וְאַרְבַּע מַעֲלוֹת וְלֹא יוֹסִיפוּ חֹם עוֹד: וְלֹבֶן הַבֵּיצָה הַקַּלָּה אַךְ בְּמֵאָה מַעֲלוֹת יִסְלֹד, לָכֵן לֹא תְבֻשָּׁל הַבֵּיצָה בִּמְרוֹם הָהָר:

וְכִי תֹאמַר לְנַסּוֹת אֵת הַדָּבָר הַזֶּה בְּבֵיתְָך, וְלָקַחְתָּ לְךָ בַקְבּוּק אֶחָד וְנָתַתָּ בוֹ מַיִם עַד חֶצְיוֹ וְשַׂמְתָּ אוֹתוֹ עַל הָאֵשׁ: וְהָיָה בִרְתוֹחַ הַמַּיִם וְעָלָה הַקִּטּוֹר וְגֵרֵשׁ אֵת כָּל-הָאֲוִיר אֲשֶׁר בְּרֵיקוּת הַבַּקְבּוּק, וּפָקַקְתָּ אֵת פִּי הַבַּקְבּוּק הֵיטֵב וַהֲסִירוֹתָ אוֹתוֹ מֵעַל הָאֵשׁ, אָז תֶּחְדַּל הָרְתִיחָה: וְהָפַכְתָּ אֵת הַבַּקְבּוּק עַל שׁוּלָיו וְהִשְׁקַפְתָּ בְּעַד קִירוֹתָיו וְרָאִיתָ כִי חֶצְיוֹ מַיִם וְחֶצְיוֹ קִטּוֹר: וְטָבַלְתָּ סְפוֹג אֶחָד בְּמַיִם קָרִים וְשָׂחַטְתָּ אוֹתוֹ עַל שׁוּלֵי הַבַּקְבּוּק וְשָׁבוּ הַמַּיִם וְגָלְשׁוּ: וְהָיָה כִי יִשְׁאָלְךָ אִישׁ עַל מַה-נֵּעוֹרוּ הַמַּיִם לְהַכּוֹת גַּלִּים שֵׁנִית, הֲלֹא חֹם לֹא נוֹסַף בָּם וְנַהֲפֹךְ הוּא כִי בְּבוֹא הַמַּיִם הַקָּרִים עַל פְּנֵי שׁוּלֵי הַבַּקְבּוּק עוֹד פָּג חֻמָּם?: וְאָמַרְתָּ לוֹ הִיא הַנּוֹתֶנֶת, כִּי בְטֶרֶם פָּג חֹם הַקִּטּוֹר הָיְתָה בוֹ יַד כֹּחַ הַדּוֹחֶה רוֹמֵמָה וַיָּעֶק עַל הַמַּיִם וְלֹא נְתָנָם לִרְתּוֹחַ: אַךְ בְּפוּג הַחֹם מִמֶּנוּ שָׁבוּ פְרֻדּוֹתָיו לָּגֶשֶׁת אַחַת אֶל אֶחָת וּלְהֵאָחֵז יַחַד וַיְהִי רֶוַח בַּבַּקְבּוּק וַתָּקֶל הַמּוֹעָקָה מֵעַל פְּנֵי הַמַּיִם וַיָּשׁוּבוּ לִרְתּוֹחַ:


עו) תִּפּוּחַ הַגּוּפִים הַגְּבוּשִׁים בְּהִתְגַּבְּשָׁם בַּקָּרָה.

וַיּוֹסֶף הַמּוֹרֶה וַיֹּאמֶר, רָאֹה רָאִיתָ כִי בַעֲבוֹר הַנּוֹזֵל לְהֶבֶל לֹא יִשְׁמֹר אֵת גְּבוּלוֹ תָּמִיד: וְיָדַעְתָּ כִי בַעֲבוֹר הַנּוֹזֵל לְמֻצָּק לֹא יְשַׁנֶּה גְבוּלוֹ לְעוֹלָם, אַךְ לְעֻמַּת זֶה יְזַלְזֵל בְּחֹק אַחֵר וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ בְכָל-הַגּוּפִים: הֵן יָדַעְתָּ מִשְׁפַּט כָּל-דָּבָר כִּי בְחֻמּוֹ יִתְפַּח וּבְקָרָתוֹ יְצֻמַּת, וְהִנֵּה נַס נָא וְשִׂים מַיִם בְּכֶלִי וְשַׂמְתָּ אוֹתוֹ בִּמְקוֹם קֶרַח, וְהָיָה בְטֶרֶם בּוֹאוֹ לַמַּעֲלָה הָרְבִיעִית וְהָלְכוּ הָלוֹךְ וְצָמוֹת: אַךְ מֵהַמַּעֲלָה הָרְבִיעִית וּלְמַטָּה הָלוֹךְ יֵלְכוּ וְתָפְחוֹ, וּבְהִקָּפְאָם וְתָפְשׂוּ בֵית חָלָל גָּדוֹל מֵאֲשֶׁר תָּפְשׂוּ אַף בִּהְיוֹתָם רוֹתְחִים: וְהָיָה כִי יִשְׁאָלְךָ אִישׁ פֵּשֶׁר דְּבַר הַמַּרְאֶה הַזֶּה, וְאָמַרְתָּ-לוֹ חֹק הוּא לַתִּגְבֹּשֶׁת לְפַזֵּר אֵת הַפְּרֻדּוֹת וְשָׂמָה רֶוַח בֵּינֵיהֶן לָכֵן בְּהִתְגַּבֵּשׁ הַגּוּפִים וְתָפְחוּ, וְהַמַּיִם בְּהִקָּפְאָם וְגָבְשׁוּ וְתָפְחוּ, וְכָכָה גַם מִשְׁפַּט הַבַּרְזֶל וְהַבִּסְמוּת וְכֹל הַגְּבוּשִׁים לְמִינֵיהֶם בְּהִקָּפְאָם יִתְפְּחוּ וְגָדְלָה מִדַּת בֵּית הַקֵּפָם:

וְכֹחַ הַתִּגְבֹּשֶׁת הוּא הַכּחֹ “הַיּוֹצֵר” בַּבְּרִיאָה וְחֵילוֹ רַב מְאֹד, אֵין גְּבוּל נוֹדָע לוֹ: גַּם נֵטֶף מַיִם כִּי תִכְלָא בְּתוֹךְ גֹלֶּם בַּרְזֶל וְנִקְפָא וְנִפֵּץ אֵת הַבַּרְזֶל לִרְסִיסִים: וְהָיָה בְּבוֹא הַמַּיִם בִּימֵי הַחֹרֶף בִּנְקִיקֵי הַסְּלָעִים וּסְעִיפֵי הַצּוּרִים הַחֲזָקִים וְגָבַר עֲלֵיהֶם הַקֹר וְנִקְפָּאוּ, אָז יֵעָתְקוּ צוּרִים מִמְּקוֹמָם וְהֶהָרִים יִתְפּוֹרְרוּ: וְהַזָּהָב וְהַכֶּסֶף וְהַנְּחשֶׁת וְרַבִּים מֵרֵעֵיהֶם לֹא יִגָּבְשׁוּ וְשָׁמְרוּ חָק עוֹלָם וְקָרוּ וְנִקְפָּאוּ וְצֻמְּתוּ: וְהַגּוּפִים בְּעָבְרָם מִנְּזִילָה לְהֶבֶל וְשָׁמְרוּ כֻלָּם אֵת חֹק הַתִּפּוּחַ אֵין מוֹרֵד בָּם, וְתָפְחוּ וּפָשׁוּ מְאֹד מְאֹד: וְהַמַּיִם כִּי יִהְיוּ לְהֶבֶל וּפָשׁוּ עַל אַחַת אֶלֶף וּשְׁבַע מֵאוֹת, וְהָיָה בְהֵהָפֵךְ אֶצְבָּע מְעֻקֶּבֶת מַיִם לְקִטּוֹר, וְתָפַשׂ הַקִּטּוֹר בֵּית חָלָל אֲשֶׁר אֶלֶף וּשְׁבַע מֵאוֹת אֶצְבָּעוֹת מְעֻקָּבוֹת לוֹ:


עז) עֲלִילוֹת הַחֹם

וַיּוֹסֶף הַמּוֹרֶה וַיֹּאמֶר, רָאֹה רָאִיתָ אֵת אֲשֶׁר הַחֹם עוֹשֶׂה בַגּוּפִים, הָלוֹךְ יֵלֵךְ בְּכֹחוֹ וְרִחֵק אֵת הַפְּרֻדּוֹת הַדְּבוּקוֹת אִשָּׁה מֵרְעוּתָהּ: וְהָיָה בְרֵאשִׁית מַעֲשָׂיו וְהִגְדִּיל הָרְוָחִים בֵּינוֹת לַפְּרֻדּוֹת וְהַגּוּפִים יִתְפְּחוּ, אַךְ בְּהוֹסִיפוֹ לִפְרֹץ בָּהֵן הַתֵּר יַתִּיר אֵת תַּאֲחִיזָתָן וְעָבְרוּ מֵהֲוָיָה לַהֲוָיָה: וְעַתָּה פֶּן תֹּאמַר בִּלְבָבְךָ הַחֹם הַזֶּה כֹחוֹ לַהֲרוֹס וְלֹא לִבְנוֹת, וְיָדַעְתָּ כִי מִשְׁגֶה הוּא: הֵן יָדַעְתָּ אֵת מִשְׁפַּט הַכְּמֵהוּת הַשּׁוֹלֶטֶת בֵּין מִינִים שׁוֹנִים, וְהָיָה בִּפְגוֹש הַחֶמְצָן אֵת הַפֶּחָם אֲשֶׁר יֵחֲשֹׁק בּוֹ וְהַפֶּחָם הוּא קַר וְנִגְּשׁוּ אֲטָמָיו אֶחָד בְּאֶחָד בְּאֵין רֶוַח וְגָדְרוּ הַדֶּרֶךְ לִפְנֵי הַחֶמְצָן מִבֹּא בָם: אַךְ אִם בֹּא יָבֹא הַחֹם וְחִמֵּם אֵת הַפֶּחָם אָז יִתְרַוְּחוּ אֲטָמָיו וְנָתְנוּ לַחֶמְצָן לָבוֹא בְתוֹכָם וְנֶעֶשְׂתָה הַהַרְכָּבָה: וְכָכָה גַם מִשְׁפַּט הַנְּחשֶׁת וְהַגָּפְרִית, רַק עַל יְדֵי הַחֹם יִזְדַּוְּגוּ וְהָיוּ לְדָבָר אֶחָד, לָכֵן יֵאָמֵר הַחֹם הוּא סַרְסָר בְּנֵי הַכְּמֵהוּת:


עח) תּוֹלְדוֹת הַחֹם.

וְאֵלֶּה הָדְּבָרִים אֲשֶׁר יוֹלִידוּ אֵת הַחֹם, הַצְּמִיתָה מִבַּיִת וְכֹל יֶתֶר הַכֹּחוֹת מִבַּחוּץ: הֵן יָדַעְתָּ אֵת מִשְׁפַּט הַגּוּפִים הַתְּפוּחִים וְהַמְפֹרָקִים כִּי חֹם רַב בָּלוּעַ בֵּינוֹת לִפְרֻדּוֹתֵיהֶם וְרִחַק אִשָּׁה מֵעַל רְעוּתָהּ: וְהָיָה בִגְבוֹר עֲלֵיהֶן אַחַד הַכֹּחוֹת מִבַּחוּץ וְקֵרַב אוֹתָנָה בְחֶזְקַת יָדוֹ יֵצֵא הַחֹם מִמַּחְבּוּאוֹ וְנִרְאָה הַחוּצָה: כִּי אִם יֶחְדַּל מֵרַחֵק אֵת הַפְּרֻדּוֹת וְשָׁב לְנַעֲנֵעַ אוֹתָנָה וְטִלְטְלָן טַלְטֵלַת הַחֹם, אָז תֵּאָצֵל הַתְּנוּעָה הַזֹּאת אֶל מִסָּבִיב לָהּ וְהָיְתָה לְחֹם נִכָּר: וְהָיָה זֶה לְךָ לְחָק-עוֹלָם לֵאמֹר: כֹּל מָקוֹם אֲשֶׁר גּוּפִים רַוָּקִים יִזְדַּוְּגוּ בוֹ, אוֹ גוּפִים מְפֹרָקִים יֵאָחֲזוּ, אוֹ גוּפִים תְּפוּחִים יְצֻמְּתוּ שָׁמָּה יִוָּלֵד חֹם: וְכָל-מָקוֹם אֲשֶׁר הַזּוּגִים יִפָּרְדוּ בוֹ, וְהַנֶּאֱחָזִים יְפָֹרקּו וְהַמצֻמָּתִים יִתְפְּחוּ, שָׁמָּה יֵעָלֵם חֹם:

וְזֶה לְךָ הָאוֹת, קַח לְךָ חֲמִשִּׁים קֹרְטֹב מַיִם וְנָתַתָּ בָם חֲמִשִּׁים קֹרְטֹב כּוֹהֵל אוֹ חֻמְצַת הַפֶּחָם, וְהָיָה בְהִתְבּוֹלְלָם וְנוֹלַד בֵּינֵיהֶם חֹם רַב: וּמַדּוֹתָ אֵת הַבְּלִילָה בַּמְּשׂוּרָה וְהָיְתָה מִדָּתָהּ תִּשְׁעִים וְשִׁבְעָה קֹרְטֹבִים: שְׁלשֶׁת הַקֹּרְטֹבִים הַחֲסֵרִים לֹא נִדְּפוּ וְלֹא נִגְרַע מְאוּמָה מֵהַמַּיִם וְהַכּוֹהֵל, אַךְ לָכוֹד הִתְלַכְּדוּ פְרֻדּוֹת הַמַּיִם הַכְּבֵדוֹת עִם פְּרֻדּוֹת הַכּוֹהֵל הַקַּלּוֹת וַתִּנָּגַשְׁנָה יַחַד וַתִּמְעַט הַמִּדָּה: וְכָכָה גַם מִשְׁפַּט הַמַּיִם וְחֻמְצַת הַגּפּרִית, וְהָיָה בְהִתְלַכְּדָם יַחַד וְהוֹלִידוּ אֵת הַחֹם: וְכִי תִתֵּן מַיִם אֶל שִׂיד וּבָלַע הַשִּׂיד אֵת הַמַּיִם וְצֻמְּתוּ בְקִרְבּוֹ וְהָיָה חֹם: וְהַדָּבָר אֲשֶׁר יִמַּס בְּכֹחַ אַחֵר מִבַּלְעְדַיֵ הַחֹם בָּלוֹעַ יִבְלַע אֵת חֻמּוֹ הַנִּכָּר וְהָיְתָה קָרָה מִסָּבִיב לוֹ: עֵדִים הֵמָּה בְלִילֵי הַקָּרָה, וְזֶה דְבַר בְּלִילֵי הַקָּרָה: קְחָה לְךָ שֶׁלֶג בֶּן אֶפֶס תֵּשַׁע יְדוֹת הַתְּתַרְגֵּרָה וּמֶלַח הָעֲשִׂירִית, וּבָחַשְׁתָּ אוֹתָם יַחַד מַהֵר וְנָמַסּוּ שְׁנֵיהֶם וְהָיוּ לְמֵי מֶלַח: וְתִכַּנְתָּ אֵת חֻמָּם וּמָצָאתָ כִי יָרַד מֵאֶפֶס וּלְמַטָּה מַעֲלוֹת רַבּוֹת, כִּי בְהִמֵּס הַשֶּׁלֶג וְהַמֶּלַח בָּלְעוּ אֵת חֻמָּם הַנִּכָּר וַיֵּחָבֵא בֵינוֹת לִפְרֻדּוֹתֵיהֶם, לְמַעַן יְקַיְּמֵם בִּתְמִסָּתָם:

וְכִי תֹאמַר אֵלַי מָה-הַדָּבָר אֲשֶׁר אָכַף עַל הַשֶּׁלֶג וְהַמֶּלַח לְהִמֵּס בְּטֶרֶם נוֹסַף בָּם חֹם? וְאָמַרְתִּי לְךָ הַכֹּחַ הַיּוֹצֵר עָשָׂה זֹאת: הוּא הַכֹּחַ אֲשֶׁר יִתֵּן לְכָל-דָּבָר אֵת תַּבְנִיתוֹ, וַיִּקְבַּע אֵת תַּבְנִית פְּרֻדּוֹת הַמַּיִם הַטְּהוֹרִים שׁוֹנָה מִתַּבְנִית פְּרֻדּוֹת מֵי הַמֶּלַח: וַתִּכְשַׁרְנָה פְרֻדּוֹת הַמַּיִם הַטְּהוֹרִים לְפִי תַבְנִיתָן לְהִקָּפֵא, וְהַתַּבְנִית אֲשֶׁר לִפְרֻדּוֹת מֵי הַמֶּלַח לֹא תִתֵּן לָהֶן לְהִקָּפֵא עַד אִם יֵחָלֵץ הַמֶּלַח מֵהַמַּיִם אָז יִקְפָּאוּ: וַיְהִי כַאֲשֶׁר חֻבְּרוּ הַשֶּׁלֶג וְהַמֶּלַח יַחַד וַיִּהְיוּ לְמֵי מֶלַח וַתֶּאֱכֹף הַתַּבְנִית עַל פְּרֻדּוֹתֵיהֶם לָבוֹא אֶל הֶוְיַת הַנּוֹזְלִים: וּבְבוֹאָן אֶל הַהֲוָיָה הַזֹּאת בָּלְעוּ אֵת חֻמָּן הַנִּכָּר וַיְהִי מִסָּבִיב לָהֶן קָרָה גְדוֹלָה:

וְכָכָה גַם מִשְׁפַּט הַנּוֹזֵל כִּי יֵאָדֶה בְשֶׁל טִבְעוֹ הַנָּטוּעַ בּוֹ וְלֹא בְשֶׁל חֹם הַנּוֹסַף בּוֹ מִבַּחוּץ: בָּלוֹעַ יִבְלַע חֹם אַף הוּא וּבָלַע חֻמּוֹ הַנִּכָּר, וְלָקַח לוֹ גַם חֹם מִסָּבִיב לוֹ מֵאֲשֶׁר יִמְצָא: וְהָיָה לְךָ לְאוֹת מִשְׁפַּט עֶתֶר הַגָּפְרִית וּמִשׁפַּט כֹּל רֵעָיו הַנּוֹזְלִים אֲשֶׁר נְטִיָּה בָם מֵאֵת הַטֶּבַע לְהֵאָדוֹת: כִּי יָבוֹא נֵטֶף נוֹזְלִים כָּאֵלֶּה עַל בְּשָׂרְךָ הוּא נָדוֹף יִנְדֹף וְעָזַב בִּמְקוֹמוֹ רֶגֶשׁ קֹר, כִּי בָלַע הַנֶּטֶף אֵת חֹם בְּשָׂרְךָ וַיִּשָּׂאֵהוּ אִתּוֹ: וַיְהִי הַחֹק הַזֶּה לַחֲכָמִים לִכְלִי שָׁרֵת לְהָכִין עַל פִּיהוּ קֶרַח וּכְפוֹר בִּימֵי הַקַּיִץ: וְיֶתֶר הַכֹּחוֹת כִּי יָבֹאוּ אֶל אַחַד הַגּוּפִים מִחוּצָה לוֹ לְהָדְפוֹ מִמְנוּחָתוֹ אוֹ לְעָצְרוֹ מִתְּנוּעָתוֹ לֹא יוּכְלוּ לוֹ, הָנִיעַ יָנִיעוּ אֵת פְּרֻדּוֹתָיו וְהָיָה חֹם: שׁוֹף תָּשׁוּף אֶבֶן בְּאֶבֶן, הַכֵּה יַכֵּה בַרְזֶל בְּבַרְזֶל, אוֹ נוֹעַ יָנוּעַ דָּבָר בָּאֲוִיר בְּתִמְהֹרֶת נִמְרָצָה, וְנָשׁוֹף הַדָּבָר בָּאֲוִיר אֲשֶׁר יַעֲבֹר בּוֹ, וְנֵחַמּוֹ כֹל הַגּוּפִים הָאֵלֶּה וְלֹא יִבָּצֵר מֵהֶם גַּם לָבֹא לִידֵי לַהַט: וְהָיְתָה זֹאת לְךָ לְחֻקָּה לֵאמֹר: כָּל-דָּבָר אֲשֶׁר יִלָּחֵם בְּרֵעֵהוּ לְהוֹצִיאוֹ מִידֵי הֶוְיָתוֹ וְלֹא יוּכַל לוֹ, יִגַּע בִּפְרֻדּוֹתָיו וְנָקְעוּ אֵלֶּה מֵאֵלֶּה וְנָעוּ תַחְתֵּיהֶן וְהָיָה חֹם:


עט) תְּפוּצַת הַחֹם לָעֲבָרִים.

וַיּוֹסֶף הַמּוֹרֶה וַיֹּאמַר אֵלַי: עַתָּה הִכּוֹן נָא לִקְרָאתִי וַאֲלַמֶּדְךָ פֶרֶק חָדָשׁ בְּמִשְׁפְּטֵי הַחֹם, הוּא פֶרֶק דַּרְכֵי תְפוּצַת הַחֹם לָעֲבָרָיו כִּי עָמֹק הוּא:

הֵן יָדַעְתָּ כִי אִם יֵחַם דָּבָר וְסָרָה מִמֶּנוּ יַד הַסִּבָּה אֲשֶׁר חִמְּמַתְהוּ פוֹג יָפוּג חֻמּוֹ וְקַר: גַּם יָדַעְתָּ אֵת מִשְׁפַּט הַחֹם הַנִּכָּר כִּי בִתְנוּעַת הַפְּרֻדּוֹת יִתְוַדַּע אֵלֵינוּ: וּבִדְבַר הַתְּנוּעָה הֲלֹא הוֹרֵיתִיךָ לֵאמֹר, תְּנוּעָה כִי תְסוֹבֵב בְּדָבָר וְסָרָה הַסִּבָּה, הַתְּנוּעָה לֹא תֶחְדַּל מִמֶּנוּ, רַק בְּבוֹא סִבָּה אַחֶרֶת וַעֲצָרָתָהּ אָז תֶּחְדַּל: וְעַתָּה הֲלֹא תִשְׁאַל נַפְשְׁךָ לָדַעַת מַדּוּעַ יָפוּג הַחֹם מִכָּל-דָּבָר אֲשֶׁר תָּסוּר הָאֵשׁ מִמֶּנוּ וְחָדְלָה הַתְּנוּעָה בִּפְרֻדּוֹתָיו? הֲלֹא אֵין דָּבָר אֲשֶׁר יַעֲצֹר אוֹתָהּ? וְיָדַעְתָּ כִי הַפְּרֻדּוֹת הַנָּעוֹת הָאֵלֶּה עֲבוֹדָה תַעֲבֹדְנָה, וְכָלָה כֹחָן בַּעֲבוֹדָתָן: כִּי אָצוֹל תֶּאֱצַלְנָה מִתְּנוּעָתָן עַל הַדָּבָר הַנּוֹגֵעַ בָּהֶן וְנָעוּ פְרֻדּוֹתָיו אַף הֵמָּה וְחַם, וְהָיָה בְתִתָּן מִכֹּחָן לַדָּבָר הַנּוֹגֵעַ בָּהֶן וְנִגְרַע מִכֹּחָן: כִּי נָתוֹן תִּתֵּן לוֹג מַיִם בְּנֵי אֶפֶס בְּתוֹךְ לוֹג מַיִם רוֹתְחִים וְנִבְלְלוּ וְהָיְתָה תְכוּנַת חֻמָּם חֲמִשִּׁים מַעֲלוֹת, כִּי נִגְרַע מֵחֹם הַמַּיִם מַחֲצִיתוֹ וַיְהִי לַמַּיִם הַקָּרִים:

וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה: הֲלֹא מַיִם רוֹתְחִים יְצוֹנְנוּ גַם מִבְּלִי בוֹאָם בְּמַיִם קָרִים, כִּי מֵאֵלָיו יָפוּג חֻמָּם?: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה, גַּם הַמַּיִם הָאֵלֶּה עֲבוֹדָה יַעֲבֹדוּ, כִּי יְחַמְּמוּ אֵת הָאֲוִיר הַמְּרַחֵף עַל פְּנֵיהֶם וְנִגְרַע מֵחֻמָּם: וָאֹמַר אֶל הַמּוֹרֶה, וּמָה אִם יִהְיֶה כַדּוּר בַּרְזֶל לוֹהֵט בְּתוֹךְ גִּיגִית מוּרָקָה מֵאֲוִיר הֲיַעֲמֹד חֻמּוֹ בוֹ לָנֶצַח?: וַיֹּאמֶר הַמּוֹרֶה, גַּם חֹם הַכַּדּוּר הַזֶּה יָפוּג, כִּי הַקְרֵן יַקְרִין וְשָׁלַח אֵת חֻמּוֹ לְמֵרָחוֹק עַל כַּנְפֵי הָעֶתֶר: כִּי זֹאת תּוֹרַת הַחֹם כִּי יָפוּץ מִסָּבִיב לוֹ בְשָׁלשׁ דְּרָכִים, הֲלֹא הֵם דֶּרֶךְ הַפִּעְפּוּעַ דֶּרֶךְ הַהַסָּעָה וְדֶרֶךְ הַתִּקְרֹנֶת:


פ) דֶּרֶךְ הַפִּעְפּוּעַ.

שׂוֹם תָּשִׂים קְצֵה מוֹט נְחשֶׁת בָּאֵשׁ, וְהָיָה בְחֻמּוֹ וְהִתְפַּעְפֵּעַ הַחֹם וְעָבַר בְּכֹל הַמּוֹט עַד קָצֵהוּ הַשֵּׁנִי: כִּי פְרֻדּוֹת הַנְּחשֶׁת הַנֵּחָמוֹת רִאשׁוֹנָה תֶאֱצַלְנָה תְנוּעָתָן לִשְׁכֵנוֹתֵיהֶן, וּשְׁכֵנוֹתֵיהֶן לִשְׁכֵנוֹתֵיהֶן עַד סוֹפָן בְּתִמְהֹרֶת גְּדוֹלָה: אֶפֶס כִּי שׁוֹנָה מִדַּת הַתִּמְהֹרֶת לַפִּעְפּוּעַ בַּגּוּפִים לְמִינֵיהֶם, וְלֹא כְתִמְהֹרֶת הַפִּעְפּוּעַ בַּנְּחשֶׁת כֵּן תִּמְהֹרֶת הַפִּעְפּוּעַ בַּבַּרְזֶל וּבָעוֹפֶרֶת וּבַזְּכוּכִית וּבָעֵץ: אִישׁ אִישׁ מֵהֶם יִתְאַחֵר בּוֹ פִעְפּוּעַ הַחֹם מֵאֲשֶׁר בְּרֵעֵהוּ, וְזֶה לְךָ הָאוֹת: קַח לְךָ שְׁנֵי מוֹטוֹת אֶחָד נְחשֶׁת וְאֶחָד בַּרְזֶל, וְחִבַּרְתָּ אוֹתָם מִקְּצוֹתֵיהֶם בְּמַחְבֶּרֶת וְהָיוּ לְמוֹט אֶחָד: וְנָתַתָּ מְעַט פּוֹסְפוֹר עַל שְׁנֵי קְצוֹתָיו מִזֶּה וּמִזֶּה, וְנָתַתָּ אֵשׁ תַּחַת הַמַּחְבָּרֶת: וְהָיָה כְחֹם הַמּוֹט יְמַהֵר הַפּוֹסְפוֹר אֲשֶׁר בִּקְצֵה הַנְּחשֶׁת לְהִדָּלֵק, וְהַפּוֹסְפוֹר אֲשֶׁר בִּקְצֵה הַבַּרְזֶל יוֹחֵר לְהִדָּלֵק: וְהָעוֹפֶרֶת עוֹד תּוֹחֵר לָחֹם מִן הַבַּרְזֶל, וְהַזְּכוּכִית מִן הָעוֹפֶרֶת, וְהָעֵץ יוֹחֵר לָחֹם מִכֻּלָּם: וַיִּקְרְאוּ הַחֲכָמִים שֵׁם הַגּוּפִים הַמְּפֻעְפָּעִים מַהֵר “מוֹלִיכִים זְרִיזִים”, וְהַגּוּפִים אֲשֶׁר יְאַחֵר בָּהֶם הַפִּעְפּוּעַ קָרְאוּ לָהֶם “מוֹלִיכִים עֲצֵלִים”: וְיָדַעְתָּ כִי כָל-הַמַּתֵּכוֹת לְדֶגֶל הַמּוֹלִיכִים הַזְּרִיזִים יֵחָשְׁובּ, לֹא כֵן כָּל-שְׁאַר הַגּוּפִים לְמִינֵיהֶם כִּי עֲצֵלִים הֵמָּה: וְהַמַּיִם וְהָאֲוִיר עֲצֵלִים מְאֹד, וּבְכָל-זֹאת רָאֹה נִרְאֶה כִי אִם תָּשִׂים אֵשׁ תַּחַת הַסִּיר וּמִהֲרוּ הַמַּיִם לִרְתּוֹחַ: וְכִי תַסִּיק אֵת הַתַּנּוּר בַּבַּיִת בְּיוֹם קָרָה וְחַם הַבַּיִת כְּרֶגַע, הֲלֹא דָבָר הוּא: אֶפֶס כִּי תְפוּצַת הַחֹם בַּמַּיִם וּבָאֲוִיר לֹא בְדֶרֶךְ הַפִּעְפּוּעַ יָבוֹא, כִּי אִם בְּדֶרֶךְ הַהַסָּעָה:


פא) דֶּרֶך הַהַסָּעָה.

שִׂים נָא בַקְבּוּק מַיִם עַל הֶאָח, וְשַׂמְתָּ בוֹ מְעַט נְסוֹרוֹת עֵץ: וְהָיָה בְחֹם הַמַּיִם וְהִשְׁקַפְתָּ בְעַד קִירוֹת הַבַּקְבּוּק, וְהִנֵּה שַׁעֲרוּרִיָה בַנְּסוֹרוֹת, עוֹלוֹת וְיוֹרְדוֹת וּמְשׁוֹטְטוֹת בְּלִי סְדָרִים: וְהוֹסַפְתָּ לְהִתְבּוֹנֵן בָּהֶן וְהִנֵּה חֹק וְסֵדֶר לִתְנוּעָתָן, לֹא תְשַׁנֶּינָה אֵת תַּפְקִידָן: עָלֹה תַעֲלֶינָה הַנְּסוֹרוֹת מִמֶּרְכַּז קַרְקַע הַבַּקְבּוּק עַל פְּנֵי הַמַּיִם, וּמִשָּׁם תְּפוּצֶנָה לַעֲבָרִים וְיָרְדוּ עַל פְּנֵי הַקִּירוֹת לְמַטָּה, וְשָׁבוּ וְעָלוּ דֶרֶךְ הַמֶּרְכָּז וְשָׁבוּ וְיָרְדוּ, סוֹבֵב סוֹבֵב תֵּלַכְנָה וְעַל סְבִיבוֹתָן תָּשׁוֹבְנָה: וְהוֹרוּ לָנוּ הַנְּסוֹרוֹת הָאֵלֶּה אֵת דֶּרֶך זֶרֶם הַמַּיִם, כִּי סוֹבֵב סוֹבֵב יֵלְכוּ מִלְּמַטָּה לְמַעְלָה וּמִלְמַעְלָה לְמָטָּה: וְאַתָּה אִם לֹא תֵדַע לְךָ דֶרֶךְ הַזֶּרֶם, שְׁמַע נָא דִבְרֵי חֲכָמִים וְלִבְּךָ תָשִׂים לְדַעְתָּם:

בְּגֶשֶׁת הָאֵשׁ אֶל שׁוּלֵי הַבַּקְבּוּק וְחִמְּמָה אוֹתָנָה, אָצוֹל תֶּאֱצַלְנָה מְחֻמָּן עַל שִׁכְבַת הַמַּיִם הַתַּחְתּוֹנָה הַנּוֹגַעַת בָּהֶן מֵעֵבֶר לָהֶן בָּיְתָה: וְקַלּוּ פְרֻדּוֹת הַשִּכְבָה הַזֹּאת בַּהֲרִיחָן חֹם, וְעָלוּ וְצָפוּ לְמָעְלָה: וְנֶהֶדְפָה הַשִּכְבָה הָעֶלְיוֹנָה הַקָּרָה, וְשָפְעָה וְיָרְדָה מַטָּה, וְנָגְעָה בַשּׁוּלַיִם וְחַמָּה אַף הִיא וְקַלָּה: וְעָלְתָה וְדִכְּאָה אֵת הַכְּבֵדָה מִמֶּנָּה תַחְתֶּיהָ וְחַמָּה גַם הַשִּכְבָה הַזֹּאת וְעָלְתָה וְהוֹרִידָה אֵת רְעוּתָהּ: וְכָכָה הֵן הוֹלְכוֹת וְשָׁבוֹת חָלִילָה עֲדֵי תַחֲלֵפְנָה כָל-הַשִּכְבוֹת אֵת מְקוֹמָן אִשָּה אַחֲרֵי רְעוּתָהּ, וְחַמּוּ כֻלָּנָה בְחֹם מַעֲלַת הַמֵּאָה וְהָיְתָה מִדָּה אַחַת לְחֹם הַמַּיִם מִקַּרְקַע הַכֶּלִי עַד פִּיו: הִנֵּה רָאֹה תִרְאֶה כִי לֹא בְדֶרֶךְ הַפִּעְפּוַּע יֵחַמּוּ הַמַּיִם, כִּי לֹא יַעֲבֹר בָּם הַחֹם מִפְּרֻדָּה לִפְּרֻדָּה: רַק אִשָּה אִשָּה מִן הַפְּרֻדּוֹת הִיא לְבַדָּה קָרָה תֵרֵד וְחַמָּה תַעַל, וְקִבְּלָה חֻמָּה מִשּוּלֵי הַכֶּלִי מִיַּד לְיָּד אֵין יַד אַחֶרֶת בֵּינֵיהֶן: לָכֵן מַהֵר יְמַהֲרוּ הַמַּיִם לָחֹם בְּתִתְּךָ הָאֵשׁ מִתַּחְתֵּיהֶן לְמַטָּה, אַךְ אִם נָתוֹן תִּתֵּן הָאֵש עַל פְּנֵיהֶם מִלְּמַעְלָה וְהִתְמַהְמְהוּ מְאֹד בְטֶרֶם יֵחַמּוּ: וּבָחַנְתָּ אֵת הַדָּבָר הַזֶּה, וְנָתַתָּ שֶׁמֶן רוֹתֵחַ בִּכְלִי פַחִים צָפֶה וַהֲצִיפוֹתָ אוֹתוֹ בְסִיר עַל פְּנֵי מַיִם קָרִים: וְנֵחַמּוּ רַק הַמַּיִם אֲשֶׁר מִסָּבִיב לְקִיר הַכֶּלִי מִחוּצָה לוֹ מִלְּמַעֲלָה, וְשִׁכְבוֹת הַמַּיִם אֲשֶׁר מִתַּחַת לַשּׁוּלַיִם לְמַטָּה לֹא תֵחַמְנָה:

וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם כִּי כְמִשְׁפַּט הַמַּיִם כֵּן מִשְׁפַּט הָאֲוִיר, חֹם יֵחַמּוּ חֶלְקֵי הָאֲוִיר אֲשֶׁר מִסָּבִיב לַתַּנּוּר וְעָלוּ לְמָעְלָה וְשָׁלְחוּ אֲחֵרִים תַּחְתֵּיהֶם לְמַעַן יֵחַמּוּ גַם הֵמָּה: וְהָיָה בְחֻמָּם וְעָזְבוּ גַם אֵלֶּה אֵת הַתַּנוּר, וּפִנּוּ מְקוֹמָם לַאֲחֵרִים: וְכָכָה יֵחַמּוּ כָל-חֶלְקֵי הָאֲוִיר אֲשֶׁר בַּבַּיִת אִישׁ אַחֲרֵי רֵעֵהוּ, וּמָלֵא הַבַּיִת חֹם: לָכֵן בְּתִתְּךָ לֵב אֶל-אֲוִיר בַּיִת הַמֻסָּק, וְרָאִיתָ בוֹ כְזֶרֶם תָּמִיד עוֹלֶה וְיוֹרֵד מֵאֵין הֲפוּגוּת: וּבָחַנְתָּ אֵת הַדָּבָר הַזֶּה וּפָתַחְתָּ אֵת דֶּלֶת הַבַּיִת מְעָט, וְהָיָה אַךְ סֶדֶק צַר בֵּינָהּ וּבֵין הַמְּזוּזָה: וְנָתַת שְׁנֵי נֵרוֹת דּוֹלְקִים מוּל הַסֶּדֶק, הָאֶחָד לְמַעְלָה וְהָאֶחָד לְמָטָּה: רָאִיתָ כִי שַלְהֶבֶת הַנֵּר הָעֶלְיוֹן פּוֹנָה הַחוּצָה, וְשַׁלְהֶבֶת הַנֵּר הַתַּחְתּוֹן תָּשׁוּב לַאֲחוֹרֶיהָ אֶל הַבַּיִת פְּנִימָה: וְיָדַעְתָּ מִזֶּה כִי שִׁכְבוֹת הָאֲוִיר הָעֶלְיוֹנוֹת הַחַמּוֹת תִּזְרֹמְנָה הַחוּצָה לְמַעַן הִנָּשֵׂא לְמָעְלָה, וְהַשִּכְבוֹת הַקָּרוֹת מִחוּץ תָּבוֹאנָה בָיְתָה (ציור כג):

וְיָדַעְתָּ עוֹד כִּי כְבוֹא הַזֶּרֶם בַּמַּיִם וּבָאֲוִיר בְּהֵחַמָּם מִלְּמַטָּה, כֵּן בּוֹא יָבוֹא בָהֶם הַזֶּרֶם בְּהִצְטַנְּנָם מִלְּמָעְלָה: וְהָיָה בְהַעֲבִירְךָ סִיר מַיִם רוֹתְחִים מֵעַל פְּנֵי הָאֵשׁ וְצָנְנָה בָרִאשׁוֹנָה שִׁכְבַת הַמַּיִם הָעֶלְיוֹנָה אֲשֶׁר בַּסִּיר וְיָרְדָה מָטָּה, וְשָלְחָה אֵת הַתַּחְתּוֹנָה לְמָעְלָה וְצָנְנָה וְיָרְדָה אַף הִיא: וְעָלוּ וְצָנְנוּ וְיָרְדוּ כֹל הַשִּׁכְבוֹת אִשָּׁה אַחֲרֵי רְעוּתָהּ וְהִתְרוֹצְצוּ הַמַּיִם בַּסִּיר, עַד שׁוֹב חֻמָּם וְהָיְתָה מִדָּתוֹ כְחֹם הָאֲוִיר אֲשֶׁר הֵם שׁוֹכְנִים בְּקִרְבּוֹ:

וְהַמַּיִם אֲשֶׁר בַּבְּרֵכוֹת וַאֲשֶׁר בַּיַּמִּים אֲשֶׁר הוּחַמוּ בְחֹם הָאֲוִיר, כִּי יִקַּר הָאֲוִיר וְהָיְתָה קָרָה עַל הָאָרֶץ, וְהֵקַּר אַף אֵת הַמַּיִם: וְצָנְנָה שִׁכְבָתָם הָעֶלְיוֹנָה בָרִאשׁוֹנָה וְיָרְדָה, וְצָנְנוּ כָל-הַשִּכְבוֹת אִשָּׁה אַחֲרֵי רְעוּתָהּ וְיָרְדוּ: וּבְבוֹא חֹם הָאֲוִיר לְמַעֲלַת הָאַרְבַּע מִמַּעַל לָאֶפֶס וְהֶחֱלִיפוּ פְרֻדּוֹת הַמַּיִם אֵת דַּרְכָּן וְעָלוּ הַקָּרוֹת לְמָעְלָה וְהַחַמּוֹת מֵהֶן תֵּרַדְנָה מָטָּה: כִּי כִגְבוֹר הַקָּרָה בַּמַּיִם מֵאַרְבַּע וּלְמַטָּה כֵּן תֵּקַלְנָה פְרֻדּוֹתֶיהָ: וְהָיָה בְהַגִּיעַ הַמַּיִם לְמַעֲלַת הָאֶפֶס וְקָפְאוּ וְהָיוּ לְקֶרַח וְצָפוּ לְמָעְלָה, וַאֲשֶׁר מִתַּחַת לִגְלִיד הַקֶּרַח לֹא יְמַהֲרוּ לְהָפִיק חֻמָּם וְהָיוּ בְהֶוְיָתָם:

וְשַׂמְתָּ אֶל לִבְּךָ אֵת הַדָּבָר אֲשֶׁר עָשָׂה יְיָ, הוּא אָמַר וְחֹק הַמַּיִם נִשְׁבָּר: בְּטֶרֶם בּוֹא הַמַּיִם לְמַעֲלַת הָאַרְבַּע וְהָיָה מִשְׁפְּטָם כִּי כְהִצָּנְנָם כֵּן יִכְבְּדוּ, וּבְבוֹאָם אֶל הַמַּעֲלָה הַזֹּאת וְהָפְכו חֻקָּם כְּהִצָּנְנָם עוֹד כֵּן יֵקַלּוּ: וַיְהִי הַדָּבָר הַזֶּה מֵאֵת יְיָ לְהָקִים תֵּבֵל עַל מְכוֹנֶיהָ בַּל תִּמּוֹט, כִּי לוּלֵא נִשְׁבַּר הַחֹק הֲלֹא יָרְדוּ הַמַּיִם הַנִּקְפָּאִים מָטָּה וְקָפְאוּ הַיַּמִּים עַד הַתְּהוֹם: וְקַרְנֵי הַשֶּׁמֶשׁ לֹא עָצְרוּ כֹחַ לְהַפְשִׁירָם, וְהָיָה קִפָּאוִן תָּמִיד וְשֶׁלֶג עוֹלָמִים יְכַסֶּה פְנֵי הָאָרֶץ:

וְהָרוּחַ עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה גַם הוּא יְלִיד דֶּרֶך הַהַסָּעָה הִנֵּהוּ: הֵן בְהַסִּיקְךָ אֵת הַתַּנוּר יָרוּם הָאֲוִיר הַחַם אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ וְעָלָה לְמָעְלָה וְיָצָא דֶרֶךְ הַמַּעְשֵׁנָה הַחוּצָה, וְהָאֲוִיר הַקַּר אֲשֶׁר בְּתוֹך הַבַּיִת יָבוֹא אֶל הַתַּנּוּר לָחֹם. וְהָיָה זֶרֶם וְרוּחַ בְּפִי הַתַּנּוּר כַּאֲשֶׁר תִּשְׁמַע אָזְנֶךָ, וְכָכָה גַם מִשְׁפַּט הָאֲוִיר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה:

הַשֶׁמֶשׁ הַהוֹלֶכֶת עַל חוּג שָׁמַיִם עַל פְּנֵי קַו הַמַּשְׁוֶה שָׁלֹחַ תִּשְׁלַח קַרְנֶיהָ אָרְצָה וְחִמְּמוּ אֵת פְּנֵי הָאֲדָמָה מִתַּחְתֶּיהָ, וְחַם הָאֲוִיר אֲשֶׁר עַל פָּנֶיהָ וְנִשָּׂא לְמָעְלָה: וּבָא זֶרֶם אֲוִיר קַר מִן הַצָּפוֹן בִּמְקוֹמוֹ וְחַם וְנִשָׂא אַף הוּא, וַאֲוִיר אַחֵר יָבוֹא תַחְתָּיו: וְהָאֲוִיר אֲשֶׁר עָלָה לְמָעְלָה יֹצְטַנֵּן שָׁמָּה וְנָטָה צָפוֹנָה וְיָרָד אֶל הַצִּיר: וְהָיָה זֶרֶם הָאֲוִיר כְּגַלְגַּל סוּפָה “הוֹלֵךְ אֶל דָּרוֹם וְסוֹבֵב אֶל צָפוֹן, סוֹבֵב סוֹבֵב הוֹלֵךְ הָרוּחַ וְעַל סְבִיבוֹתָיו שָׁב הָרוּחַ”: כְּדֶרֶך הַזֶּרֶם אֶל חוּג הָאֲדָמָה מִצָּפוֹן מֵעֵבֶר מִזֶּה, כֵּן דֶּרֶךְ הַזֶּרֶם מִנֶּגֶב מֵעֵבֶר מִזֶּה: לָכֵן רוּחוּת תָּמִיד מְנַשְּבוֹת מֵהַצִּירִים אֶל מוּל קַו הַמַּשְׁוֶה, וְקָרְאוּ לָהֶן “רוּחוּת תָּמִיד”: וְהִבְדַּלְתָּ בֵינֵיהֶן וּבֵין רוּחוּת הַמִּקְרֶה, אָמְנָם סִבָּה אַחַת לְכָל-הָרוּחוּת, אַךְ דַּרְכֵיהֶן שׁוֹנוֹת אִשָׁה מֵרְעוּתָה: לְפִי סִבּוֹת הַחֹם וְהַקֹר אֲשֶׁר יִוָּלְדוּ עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה, כֵּן תֶּאֱחַזְנָה הָרוּחוּת אֵת דַּרְכֵיהֶן:


פב) דֶּרֶך הַתִּקְרֹנֶת לַחֹם וְלָאוֹר

וְאַתָּה בַעֲמָדְךָ לִפְנֵי הַמְּדוּרָה וְנִצְרְבוּ פָנֶיךָ, הֲלֹא יִפָּלֵא מִמְּךָ לָדַעַת אֵיזֶה דֶרֶךְ בָּא הַחֹם הֶחָזָק עֲדֵיהֶם?: פֶּן תּאֹמַר חֶלְקֵי הָאֲוִיר אֲשֶׁר חַמּוּ בָאֵשׁ הֵם נָגְעוּ בְּפָנֶיךָ וַיִּצְרְבוּם, הֲלֹא נַסֵּה נִסִּיתָ וַתָּשֶׂם חַיִץ בֵּינְךָ וּבֵין הַלֶּהָבָה וַיַּעֲבֹר הַחֹם: הֶאָמֹר תּאֹמַר כִּי בְרֶגַע שִׂימְךָ אֵת הַחַיִץ צָנְנוּ חֶלְקֵי הָאֲוִיר הַבּוֹעֲרִים?: אֵין זאֹת כִּי חֹם הָאֵשׁ הוּא וּמִתּוֹכוֹ יָבוֹא לַהֲצִיקְךָ, אֶפֶס כִּי בְדֶרֶך אַחֶרֶת יָבוֹא אֲשֶׁר לֹא יָדָעְתָּ: וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם כִּי דֶרֶך הַתִּקְרֹנֶת יֵאָמֵר לָהּ: וְאַתָּה לֹא יְחָרֵף לִבְּךָ אֵת הָאוֹרֵחַ אֲשֶׁר בַּדֶּרֶךְ הַזּאֹת יָבוֹא אֵלֶיךָ, כִּי לֹא יָבוֹא לְהָצִיק לָךְ אַךְ לְהָבִיא לְךָ בְּרָכָה וְחַיִּים: רַק אַתָּה הִשָּׁמֵר בִּכְבוֹדוֹ וְאַל תֶּהֱרַס לָגֶשֶת אֵלָיו קָרוֹב קָרוֹב פֶּן תִּכָּוֶה, רַק מֵרָחוֹק תַּעֲמֹד וְיָצְאוּ קַוָּיו וְהֵבִיאוּ לְךָ אֵת בִּרְכָתוֹ עַל כְּנָפָיו: הֵן רָאִיתָ אוֹר שֶׁמֶשׁ כִּי יָהֵל וְהִיא רְחוֹקָה מִמְּךָ כִּרְחוֹק הַשָּׁמַיִם מֵעַל הָאָרֶץ: וּמִי הֵבִיא לְךָ מִמֶּרְחָק אֵת אוֹרָה? הֲלֹא הֵמָּה הַקַּוִּים אֲשֶׁר כְחִצִּים יָעוּפוּ דֶרֶך הָעֶתֶר וְצָרְרוּ אֵת הָאוֹרָה בְכַנְפֵיהֶם: וְאַתָּה יָדַעְתָּ כִי כַחֹם כָּאוֹר דֶּרֶך אֶחָד לָהֶם אֲשֶׁר קַרְנַיִם מִתוֹכוֹ תֵצֶאנָה, וְהָיָה בְטֶרֶם יֶחֱזַק חֻמּוֹ וְהָיוּ קַוָּיו חֲשֻׁכִּים וּכְחֶזְקָתוֹ כֵן יָאוֹרוּ וְהָיוּ לְאוֹר: וְיָדַעְתָּ אֵיפוֹא כִי קַוֵּי אוֹרָה גַם חַמִּים הֵם:

וְהַקַּוִּים בְּלֶכְתָּם לֹא יְחַמְּמוּ, רַק בְּפִגְעָם בְּדָבָר וְעָמְדוּ מִלֶּכֶת אָז יְחַמְּמוּ, לָכֵן בְּרוּם חֲלַל הָעוֹלָם קָרָה גְדוֹלָה: כִּי קַוֵּי הַשֶּׁמֶשׁ עוֹבְרִים בּוֹ בְאֵין מַעְצָר, וְגַם הָאֲוִיר אַף כִּי מַמָּש הוּא לֹא יַרְבֶּה לְעָצְרָם כִּי קָלוּשׁ הִנֵּהוּ וְחִמְּמוּהוּ אַךְ מְעָט: לֹא כֵן מִשְׁפַּט הַקַּוִּים בְּרִדְתָּם אָרְצָה, כִּי הָאֲדָמָה תַחֲסֹם לִפְנֵיהֶם הַדֶּרֶךְ וּנְגָחוּה אָז יְחַמְּמוּהָ, וְשָׁבָה ְוחִמְּמָה אֵת הָאֲוִיר הַשּׁוֹכֵב עַל פָּנֶיהָ, וְחַם כֹּל הָאֲוִיר בְּדֶרֶך הַהַסָּעָה:


פג) תִּמְהֹרֶת תִּקְרֹנֶת הָאוֹרָה

דָּבָר כִּי יֵלֵךְ אִם יִתְמַהֲמֵהַּ וְאִם יְמַהֵר וְהָיָה שְׁהוּת לְלֶכְתּוֹ, גַּם הָאוֹרָה אַף כִּי תָרוּץ דַּרְכָּה יַעַבְרוּ עָלֶיהָ עִתִּים עַד בּוֹאָהּ: אַךְ מְאֹד תְּמַהֵר הָאוֹרָה לָרוּץ וִּמי גֶבֶר יִמֹד תִּמְהָרְתָּהּ? אֶחָד הָיָה רוֹמֶר בַּחֲכָמִים הוּא מָצָא מִּדָּתָהּ וַיַּגִּידָה לֹא כִחֲדָהּ מֵאַנְשֵׁי דָעַת: הִנֵּה שָׁם עַל חוּג שָׁמַיִם שַבְּתָי עַל בָּנָיו יִתְהַלֵּךְ, יָפִיץ אוֹרוֹ עַל פְּנֵי תֵבֵל: יְרָחָיו יְלַווּהוּ בְכָל-עֵת, יְסַבּוּהוּ בְּמָחוֹל תָּמִיד: רָחוֹק הוּא מֵהָאֲדָמָה מַהֲלַך אַלְפֵי שָׁנִים, אַךְ בְּרָחֲקוֹ לֹא יִשְׁמֹר מִדָּה אַחַת, פְּעָמִים יִקְרַב וְּפְעָמִים יוֹסִיף לִרְחוֹק: וְרוֹמֶר חֲכַם הַתְּכוּנָה מוֹנֶה מִסְפָּר לַכּוֹכָבִים יָדַע מֶרְחֲקָם כֻּלָּם, וְאַף הִתְבּוֹנֵן אֶל דַּרְכֵיהֶם וְאֶל מוֹעֲדָם נָתַן קִצְבָּה: וַיָּשֶׁת לִבּוֹ אֶל שַבְּתָי, דֶּרֶך יְרָחָיו תִּכֵּן: וַיַּרְא וְאֵין סֵדֶר לַיְרָחִים, מוֹעֵד אוֹרחוֹתֵיהֶם יְעַטֵּבוּן: בִּקְרָב שַׁבְּתָי לָאֲדָמָה יַקְדִּימוּ לַעֲבוֹר עַל פָּנָיו, וּבְרָחֲקוֹ מִמֶּנָּה, יְאַחְרוּ לַעֲבוֹר אַף הֵמָּה: וַיּאֹמֶר רוֹמֶר בְּלִבּוֹ, הַאֻמְנָם יֵשׁ פְּרָעוֹת בַּמְּרוֹם, וְאֵין סְדָרִים לְכוֹכְבֵי מֶעַל?: מַדּוּעַ מִיַּרְחֵי שַבְּתָי נִצְפְּנוּ עִתִּים, וּמוֹעֲדִים קְבוּעִים זָרוּ לָמוֹ?: אֵין זאֹת כִּי אִם אִתָּנוּ מִשֶּׁגה, וְעֵינֵינוּ לֹא תִרְאֶינָה נְכוֹחוֹת: וְזֶה דְבַר הַמִּשְׁגֶּה, בִּרְחֹק הַכּוֹכָבִים מֵאִתָּנוּ יִשְׁהֶה אוֹרָם לָבוֹא כִּי דֶרֶךְ אֲרֻכָּה יַהֲלֹךְ: לָכֵן לֹא בַאֲשֶׁר נִרְאֶה אֵת הַכּוֹכָב שָׁם הוּא עַתָּה, בְּהַגִּיעַ אוֹרוֹ אֵלֵינוּ הוּא כְבָר חָלַף וְעָבַר וַיְשַׁנֶּה מְקוֹמוֹ: וְהָיָה בַעֲבֹר הַיָּרֵחַ עַל פְּנֵי שַׁבְּתָי וְהוּא קָרוֹב לָאֲדָמָה נְמַהֵר לִרְאוֹתו אַחֲרֵי עָבְרוֹ, וּבְרָחֲקוֹ מִמֶּנוּ נְאַחֵר לִרְאוֹתוֹ: וַיְחַשֵּׁב רוֹמָר אֵת מִדַּת הַתַּאֲחֹרֶת לְפִי מִדַּת הַמֶּרְחָק, וַיִּמְצָא כִי תִמְהֹרֶת הָאוֹרָה אַרְבָּעִים אֶלֶף וְאַרְבַּע מֵאוֹת פְּרָסוֹת לְרֶגַע: וּמֶרְחַק הַשֶּׁמֶשׁ מִן הָאָרֶץ פְּרָסוֹת מִלְיוֹנִים אֶחָד וְעֶשְׂרִים, לָכֵן בְּצֵאת קַו הָאוֹר מִן הַשֶּׁמֶש לְדַרְכּוֹ שָׁהֹה יִשְׁהֶה שְׁמֹנֶה עוֹנוֹת וַחֲצִי הָעוֹנָה עַד בּוֹאוֹ אָרְצָה:

וַאֲנִי כִי אָמַרְתִּי יָצֹא יֵצֵא הַקַּו, לֹא יַחֲשֹׁב לִבִּי לֵאמֹר הַקַּו דְּבַר מַמָּש הוּא, וְכִצְרוֹר אֶבֶן מִמַּרְגֵּמָה כֵן יָשְׁלַךְ מִן הַמָּאוֹר וְעָף אַרְבָּעִים אֶלֶף וְאַרְבַּע מֵאוֹת פַּרְסָה לְרָגַע: כִּי אִם כָּכָה הָיָה מִשְׁפָּטוֹ הֲלֹא בֶעֱזוּז כּחוֹ הַפֵּל יַפִּיל חוֹמוֹת וְחֵל וְכֹל אֲשֶׁר יִפְגָּע בְּדַרְכּוֹ: אַךְ כְּמִשְׁפַּט הַקּוֹל הַנּוֹפֵל בְּאָזְנֶךָ, כֵּן מִשְׁפַּט קַו הָאוֹר הַנּוֹפֵל בָּעֵינָיִם: שׁוּרָה אֲרֻכָּה שׁוּרַת פְּרֻדּוֹת הָאֲוִיר כִּי תִזְדַּעֲזַעְנָה אִשָּׁה אִשָּׁה בִּמְקוֹמָהּ, תָּבִיא לְךָ אֵת הַקּוֹל: וְשׁוּרָה אֲרֻכָּה שׁוּרַת פְּרֻדּוֹת הָעֶתֶר כִּי תִזְדַּעֲזַעְנָה אִשָּׁה אִשָּׁה בִּמְקוֹמָהּ, הָבֵא תָבִיא לְךָ אֵת הָאוֹר:


פד) אוֹר חוֹזֵר אוֹ בַת אוֹרָה.

אַף בְּזאֹת דֶּרֶך הַקּוֹל וְדֶרֶך הָאוֹר יַחַד נִשְּׁתָּוּוּ, כָּאִיש כֵּן רֵעֵהוּ בְּפָגְעָם בְּקִיר אוֹ בְחַיִץ חִישׁ יָשׁוּבוּ אָחוֹר: אִם בְּדֶרֶךְ מְדֻמֶּדֶת יָבֹאוּ בְּדֶרֶך מְדֻמֶּדֶת יָשׁוּבוּ, וְאִם שׁוֹפְעִים יָבֹאוּ מִיָּמִין וְשָׁבוּ שׁוֹפְעִים לִשְׂמֹאל, כִנְטוֹת דֶּרֶך לֶכְתָּם מֵעֵבֶר מִזֶּה כֵן נְטוֹת דֶּרֶך תְשׁוּבָתָם מֵעֵבֶר מִזֶּה:

וְאִם שְׁתֵּי קְעָרוֹת מְלֻטָּשׁוֹת תִּהְיֶינָה לְךָ מַקְבִּילוֹת פִּי אִשָּׁה אֶל פִּי רְעוּתָהּ וְרֶוָח בֵינֵיהֶן גַּם כְּעֶשְׂרִים מֶטֶר, וְנָתַתָּ אֵשׁ בְּבֵית הַמּוֹקֵד אֲשֶׁר לָאַחַת, וְהָיָה בָהֶן מִשְׁפָּטָהּ כְּמִשְׁפַּט הַקּוֹל: כִּי קְרָנֶיהָ תְּפַזֵּר עַל פְּנֵי פִי הַקְּעָרָה, וְיָצְאוּ נִכְחָן וּפָגְעוּ עַל פְּנֵי פִי הַקְּעָרָה הַשֵּׁנִית, וְשָׁבוּ וְנִקְווּ אֶל בֵּית הַמּוֹקֵד אֲשֶׁר לַקְּעָרָה הַזּאת: לָכֵן אִם שׂוֹם תָּשִׂים נֵר דֹּלֵק בְּבֵית הַמּוֹקֵד הָאֶחָד וְנֵר כָּבוּי בְּבֵית הַמּוֹקֵד הַשֵּׁנִי לְמוּלוֹ, וְנִדְלַק הַנֵּר הַכָּבוּי: וְאִם גֶּחָלִים תָּשִׂים בָּאֶחָד וּבָשָׂר בַּשֵּׁנִי, וְנִצְלָה הַבָּשָׂר כַּאֲשֶׁר לוּ שַׂמְתָּ אוֹתוֹ עַל הַגֶּחָלִים: וּתְשׁוּבַת קַרְנֵי הָאוֹרָה, הִיא הַסִּבָּה אֲשֶׁר תִּרְאֶה דְמוּת פָּנֶיךָ וּדְמוּת כָּל-דָּבָר בַּמַּרְאָה אֲשֶׁר עַל הַקִּיר: כִּי קַרְנֵי הָאוֹרָה תִפֹּלְנָה עַל פְּנֵי כָל-דָּבָר אֲשֶׁר לֹא נִסְתָּר מֵהֶן, וְשָׁבוּ הַקְּרָנוֹת הָאֵלֶּה וְנָפְלוּ עַל פְּנֵי הַמַּרְאָה: וְהִיא תַחֲסֹם הַדֶּרֶךְ לִפְנֵיהֶן מֵעֲבֹר הָלְאָה, וְשָׁבוּ שֵׁנִית מֵעַל חֶלְקַת פָּנֶיהָ וְנָפְלוּ עַל רֶשֶׁת עֵינֶיךָ וְהֵבִיאוּ בָהּ אֵת תְּמוּנַת הַדָּבָר כְּתֻמָּהּ: וְעַתָּה הִתְבּוֹנֵן נָא בַצִּיּוּר הַזֶּה אֲשֶׁר לְפָנֶיךָ (ציור כד): שְׁתֵּי קְרָנוֹת יוֹצְאוֹת מִמְּקוֹם (א) וְהוֹלְכוֹת וּמִתְפַּצְּלוֹת עַד בּוֹאָנָה עַל פְּנֵי הַמַּרְאָה (מ' מ') וְעָמְדָה הָאַחַת בִּמְקוֹם (ב) וְהַשֵׁנִית בִּמְקוֹם (ב") תָּנוּחַ: וְהָיָה בְּבוֹאָן שָׁמָּה וְנָסוֹגוּ אָחוֹר הַצִּדָּה, וּבְשוּבָן אָחוֹר תּוֹסַפְנָה וְתִתְפַּצֵּלְנָה עַד בּוֹאָנָה מוּל הָעַיִן אֲשֶׁר בִּמְקוֹם (ע' ע'):

וְהָעַיִן כִּי תִרְאֶה דָבָר לֹא כְמִדָּתוֹ אֲשֶׁר תְּצֻיָר עָלֶיהָ תִרְאֵהוּ כִי הַדְּמוּת בָעַיִן קְטַנָּה מְאֹד: אַךְ יְיָ חָנַן דֵּעָה לָאָדָם וּלְכֹל הַחַי, בָּהּ יַעַרְכוּ אֵת גֹּדֶל הַדָּבָר כַּאֲשֶׁר הוּא לְפִי מֶרְחָקוֹ מֵהֶם: וְעֵינְךָ כִי תִקְלֹט אֵת הַקְּרָנוֹת הַנִּפְצָלוֹת הָאֵלֶּה וְהִרְגִּישָׁה אֵת מֶרְחַק הָרֶוַח אֲשֶׁר בֵּינֵיהֶן, אָז תַּעֲרֹךְ אֵת מֶרְחַק הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יָצְאוּ מֵעָלָיו וְיָדְעָה אֵת גֹּדֶל הַדָּבָר הָעוֹמֵד שָׁמָּה: וְאַתָּה בִקְלוֹט עֵינְךָ אֵת שְׁתֵּי הַקְּרָנוֹת הָאֵלֶּה אֲשֶׁר בְּדֶרֶךְ תְּשׁוּבָתָן בָּאוּ, הֲלֹא דַמֵּה תְדַמֶּה כִי בְדֶרֶךְ הֲלִיכָתָן סָרוּ אֵלֶיךָ, וּמִמְּקוֹם (א') אֲשֶׁר מֵעֵבֶר לַמַּרְאָה יָצָאוּ: לָכֵן כִּרְאוֹתְךָ תְמוּנַת כָּל-דָּבָר בַּמַּרְאָה, וְרָאִיתָ אוֹתָהּ בְּמֶרְחָק מֵעֵבֶר הַמַּרְאָה הָיְתָה כַּמֶּרְחָק אֲשֶׁר בֵּין הַמַּרְאָה וְהַדָּבָר מִחוּצָה:

וְהַדְּמוּת אֲשֶׁר בַּמַּרְאָה בַת הִיא לַתְּמוּנָה הַמַּקְבִּילָה לָהּ מִחוּצָה, וְדָמְתָה הַבַּת לְאִמָּהּ בְּכָל-דָּבָר: אַךְ בְּאַחַת תִּבָּדַלְנָה, כִּי יְמִין הָאַחַת לְקָבֵל שְׂמאֹל רְעוּתָהּ תָּבוֹא: וְאִם לֹא תֵדַע לְךָ סִבַּת הַדָּבָר, בִּין בַּקַּוִּים הָרְשׁוּמִים לְפָנֶיךָ בַצִּיּוּר וְשַׂמְתָּ לִבְּךָ לְדֶרֶך נְטִיּוֹתֵיהֶם אָז תֵּדָע: וְעַתָּה בְשִׂימְךָ סֵפֶר לִפְנֵי הַמַּרְאָה וְרָאִיתָ בָהּ תְּמוּנַת הָאוֹתִיּוֹת, רַק כִּי הֲפוּכוֹת תִּהְיֶינָה שְׂמאֹלָן לִימִינָן וִימִינָן לִשְׂמאֹלָן:

וּפְנֵי הַמַּרְאָה אִם לֹא יִהְיוּ שְׁטוּחִים כִּפְנֵי מַיִם שׁוֹקְטִים, לֹא יָשִׁיבוּ לְךָ דְמוּת בְּרוּרָה וּמְכֻוֶּנֶת: אם מגֻבְנָנִים יִהְיוּ אוֹ מְקֹעָרִים, אָז כְּמַרְאֵה גַלִּים תִּרְאֶה עֲלֵיהֶם: וְרָאוּ עֵינֶיךָ בָם תְּמוּנַת כָּל-דָּבָר מְשֻׁנָּה מֵאֲשֶׁר הוּא, אִם גְּדוֹלָה וְאִם קְטַנָּה אִם אֲרֻכָּה וְאִם קְצָרָה אִם דַּקָּה וְאִם רְחָבָה: וְיֵשׁ אֲשֶׁר תָּבוֹא תְמוּנָה אַחַת כְּפוּלָה וּמְכֻפֶּלֶת לַאֲלָפִים, וְעִוְתוּ פְנֵיהֶן כְּאִלּוּ קָמוּ לְצַחֵק בָּךְ:


פה) תִּשְׁבֹּרֶת הָאוֹרָה

וְלֹא כֹל הַגּוּפִים יַחְסְמוּ הַדֶּרֶךְ בִּפְנֵי הָאוֹרָה, הֵן רָאִיתָ אֵת הַמַּיִם וְאֵת הַזְּכוּכִית וְרַבִּים מִן הַגְּבִישִׁים לְמִינֵיהֶם וְדֶרֶךְ בָּם לָאוֹרָה לַעֲבוֹר בָּהּ: אָכֵן הַבְדֵּל תַּבְדִּיל בֵּין הַגּוּפִים לְמִינֵיהֶם, אֵלֶּה אֲשֶׁר כָּלִיל יָחוּצוּ בִּפְנֵי הָאוֹרָה אֲטוּמִים הֵמָּה, וְאֵלֶּה אֲשֶׁר אוֹר כֵּהָה יַעֲבִירוּ עֲכוּרִים יִקָּרְאוּ, אַךְ לְאֵלֶּה אֲשֶׁר אוֹר בָּהִיר יֵרָאֶה מִתּוֹכָם שְׁקוּפִים יֵאָמֵר:

וְהַשְּׁקוּפִים יַעֲבִירוּ אֵת הָאוֹרָה כֻלָּהּ, אַךְ שַׁנֵּה יְשַׁנּוּ אֵת דַּרְכָּהּ וְשִׁבְּרוּ אֵת יֶשֶׁר קַוֶּיהָ: הִנֵּה כֶלִי רֵיקָן לְפָנֶיךָ (ציור כה) וְשַׂמְתָּ שֶׁקֶל כֶּסֶף עַל פְּנֵי קַרְקָעוֹ, וְהִתְרַחַקְתָּ מֵעַל הַכֶּלִי עֲדֵי תְּכַסֶּינָה גְדוֹתָיו אֵת הַשֶּׁקֶל מֵעֵינֶיךָ: אָז תְּצַוֶּה וּמִלְּאוּ אֵת הַכֶּלִי מָיִם, וְשָׁב הַשֶׁקֶל לְהֵרָאוֹת לָךְ: הוּא הַדָּבָר אֲשֶׁר אָמַרְתִּי, הַשְּקוּפִים יְשַׁבְּרוּ אֵת קַוֵּי הָאוֹרָה וְהֵבִיאוּ אוֹתָם אֵלֶיךָ בְדֶרֶך אַחֶרֶת, וְקָרָאתָ לַדָּבָר הַזֶּה “תִּשְׁבֹּרֶת הָאוֹרָה”: וּנְטִיּוֹת רַבּוֹת וְשׁוֹנוֹת הֻתְווּ לַתִּשְׁבֹּרֶת הַזּאֹת מִבְּרֵאשִׁית, לְפִי חֹמֶר הַגּוּף אֲשֶׁר יַעַבְרוּ בוֹ הַקַּוִּים וּלְפִי תַבְנִיתָם כֵּן יִכּוֹנוּ דַרְכֵי הַקַּוִּים הָאֵלֶּה: כִּרְבוֹת קַשְׁיוּת הַחֹמֶר יַרְבּוּ לִנְטוֹת בּוֹ גַם הֵמָּה, וּלְפִי הִשָּׁנוֹת תַּבְנִית הַגּוּף כֵּן יְשֻׁנֶה יֶשֶׁר דַּרְכָּם בְּצֵאתָם מִמֶּנּוּ: קַו אוֹרָה כִי יִפֹּל מֻטֶה עַל פְּנֵי הַמַּיִם וּבָא בְתוֹכָם נָטֹה יִטֶּה לַאֲחוֹרָיו מְעַט, וְהָיָה לְזָוִית: וְהוֹרַדְתָּ דֶרֶךְ הַזָּוִית קַו אֲנָךְ כָּזֶה (ציור כו), וּמַדּוֹתָ אֵת קַו הַבֶּקַע בְּתוֹךְ הַמַּיִם מֵעֵבֶר לַאֲנָךְ מִזֶּה וּמִמַּעַל לַמַּיִם מֵעֵבֶר לַאֲנָךְ מִזֶּה, וְהָיָה אָרְכּוֹ בְתוֹכָם שְׁלֹשָה רְבָעִים מֵאָרְכּוֹ אֲשֶׁר מִמַּעַל לָהֶם (ציור כז): וְאִם דֶּרֶך זְכוּכִית לְבָנָה יַעֲבֹר וְהָיָה עֵרֶךְ הַבְּקָעִים אִישׁ מוּל רֵעֵהוּ כִשְׁנַיִם מוּל שְׁלֹשָׁה: אָכֵן אִם דֶּרֶך הַיַּהֲלוֹם יַעֲבֹר, וְהָיָה עֶרְכָּם כִּשְׁנַיִם אֶל חֲמִשָּׁה:

וְעַתָּה שִׂים נָא לִבְּךָ לְדֶרֶךְ הַקַּוִּים בְּצֵאתָם מִתּוֹך הַגּוּפִים וָהָלְאָה: הִנֵּה לְפָנֶיךָ שְׁנֵי גוּפִים שְׁקוּפִים בְּעָמְדָּם אוֹ בְשָׁכְבָּם, מֵחֹמֶר אֶחָד קֹרָצוּ וְתַבְנִיתָם שׁוֹנָה אִישׁ מֵאָחִיו: תַּבְנִית קֶרֶשׁ לָאֶחָּד וְצַלְעוֹתָיו יְשָׁרוֹת וּמַקְבִּילוֹת (ציור כח), וְלַשֵּׁנִי תַבְנִית מְזוּזָה שְׁלִישִׁיָּה אֲשֶׁר מִנְסָּרָה יֵאָמֵר לָהּ (ציור כט): וְאַתָּה הַפִּילָה נָּא מִיְמִין הַגּוּפִים הָאֵלֶּה שְׁנֵי קַוִּים מֻטִּים עַל פְּנֵי קִירוֹתֵיהֶם, קַו לַגּוּף קַו לַגּוּף וְיֶשֶׁר אֶחָד לִשְׁנֵיהֶם: וְהָיָה בְּבוֹאָם בְּתוֹךְ הַגּוּפִים וְהִשְׂמִאיל אִישׁ אִישׁ דַּרְכּוֹ מְעַט כְּמִשְׁפָּטָם, אַך בְּצֵאתָם מֵהֶם וְנִפְרְדוּ בְדַרְכֵיהֶם אִישׁ אִישׁ אֶל עֵבֶר פָּנָיו: הַקַּו הַיּוֹצֵא מֵעַל פְּנֵי הַקֶּרֶש יָשׁוּב יֵימִין לֶכְתּוֹ, וְהִקְבִּילָה דֶרֶךְ צֵאתוֹ אֶל דֶּרֶךְ בּוֹאוֹ: וְאוּלָם הַקַּו הַיּוֹצֵא מֵעַל פְּנֵי קִיר הַמִּנְסָרָה, הוֹסֵף יוֹסִיף לְהַשְׂמִאיל וָּפָנה לוֹ לְעֻמַּת עֻשְׁפַּת הַמִּנְסָרָה כַמַּרְאֶה אֲשֶׁר הָרְאֵיתָ בָזֶה (ציור ל): וְעֻשְׁפַּת הַמִּנְסָרָה הִיא הַצֵּלַע הַשְּׁלִישִׁית אֲשֶׁר הַקַּו עַל פָּנֶיהָ יַעֲבֹר וּמִמֶּנָּה לֹא יֵצֵא:


פו) הָעֲדָשָׁה וְהַתְּמוּנוֹת אֲשֶׁר תִּוָלַדְנָה עַל בִּרְכֶּיהָ

וְעַתָּה הִנֵּה צוּרָה שְׁלִישִׁית לְפָנֶיךָ, עֲגֻלָּה הִיא כְאַחַד הַשְּׁקָלִים וּמְגֻבְנָנָה מִשְּׁנֵי עֲבָרֶיהָ: וְאִם תֶּחֱצֶה אוֹתָהּ לִשְׁתַּיִם וְהָיוּ פְנֵי שֶׁטַח כְּרִיתָתָהּ כַּתַּבְנִית הַזּאֹת (ציור לא), לַצּוּרָה הַזֹאת יְקְרְאוּ עֲדָשָׁה: מִשְׁפַּט הָעֲדָשָׁה הַזּאֹת כְּמִשְׁפַּט הַמִּנְסָרָה לִנְטִיּוֹת קַוֵּי הָאוֹרָה הַיּוֹצְאוֹת מֵעַל פָּנֶיהָ, כִּי יַיְשִׁירוּ דַרְכָּם לְעֻמַּת עָבְיָהּ בְּמֶרְכָּזָהּ: לָכֵן בִּנְפוֹל אֲגֻדַּת קַוִּים עַל פָּנֶיהָ מֵעֵבֶר הָאֶחָד וְיָצְאוּ כֻלָּם מֵעֶבְרָהּ הַשֵּׁנִי, וּבְלֶכְתָּם יֻטּוּ מוּל מֶרְכָּזָהּ וְהָיוּ כִצְרִיף וְנִקְווּ אֶל נְקוּדָה אַחַת אֲשֶׁר “בֵּית הַמּוֹקֵד” יֵאָמֵר לָהּ (ציור לב):

וְעַתָּה קַח לְךָ עֶדְשַׁת זְכוּכִית לְבָנָה כָמוֹהָ וְנָתַתָּ אוֹתָהּ מוּל קַוֵּי הַשֶּׁמֶשׁ וְלוּחַ לָבָן תִּתֵּן לְמוּלָה מֵאֲחוֹרֶיהָ: וְהִרְחַקְתָּ אֵת הַלּוּחַ מֵעַל הָעֲדָשָה עַד בֵּית מוֹקְדָהּ, וְרָאִיתָ עַל הַלּוּחַ תְּמוּנַת שִׁמְשָׁה קְטַנָּה מַבְהֶקֶת מְאֹד וְהִיא בוֹעֶרֶת כָּאֵשׁ: וְקָדְחָה אֵת הַמָּקוֹם אֲשֶׁר תָנוּחַ עָלָיו, לָכֵן יִקְרְאוּ לָעֲדָשָׁה גַם אֶקְדָח:

כַּאֲשֶׁר תְּצַיֵּר הָעֲדָשָׁה עַל פְּנֵי הַלּוּחַ אֵת תְּמוּנַת הַשֶּׁמֶשׁ הַמָּקְטֶנֶת, כֵּן תְּצַיֵר עֲלֵיהֶם תְּמוּנַת כָּל-דָּבָר אֲשֶׁר קַוֵּי אוֹר פָּנָיו יַעַבְרוּ בְתוֹכָהּ, וְהָיְתָה הַתְּמוּנָה קְטַנָּה וּבְרוּרָה מְאֹד: וּבִגְלַל הַסְּגֻלָּה הַזּאֹת אֲשֶׁר לָעֲדָשָׁה לָקְחוּ אוֹתָהּ הַצַּלָּמִים לְשִׁפְחָה לָהֶם לַעֲשׂוֹת אֵת מְלַאכְתָּם לְצַלֵּם פְּנֵי כָל-דָּבָר מְחֻקֶּה עַל פְּנֵי לוּחוֹת: וְזאֹת תּוֹרַת מְלֶאכֶת הַצַּלָּמִים, שׂוֹם יָשִׂימוּ בְצַוַּאר הַמַּחְשֵׁכָה (ציור לג) אֵת הָעֲדָשָׁה, וְהֶעֱמִידוּ אֵת הַדָּבָר אֲשֶׁר יֹאמְרוּ לְצַלְּמֵהוּ מוּל פְּנֵי הָעֲדָשָׁה: וְנָפְלוּ קַוֵּי אוֹר פְּנֵי הַדָּבָר עַל פָּנֶיהָ וְעָבְרוּ דַרְכָּה, וְהִתְאַחְדוּ עַל פְּנֵי לוּחַ עָכוֹר הַמּוּשָׂם בְּבֵית הַמּוֹקֵד אֲשֶׁר לָעֲדָשָׁה בְתוֹךְ הַמַּחְשֵׁכָה: וְהֵצִיץ הַצַּלָּם בְּעַד חַלּוֹן הַמַּחְשֵׁכָה מֵעֵבֶר הַשֵּׁנִי, וְהָיָה בִרְאוֹתוֹ אֵת תְּמוּנַת הַדָּבָר וְהִיא מְכֻוֶּנֶת, וְהֵסִיר אֵת הַלּוּחַ הֶעָכוֹר וְנָתַן תַּחְתָּיו לוּחַ אַחֵר מָשׁוּחַ בְּמִשְׁזָפָה: וְחֶלְקֵי הַפָּנִים הַמּוּאָרִים אֲשֶׁר לַמְּצֻלָּם יִקְרְנוּ וְנָפְלוּ הַקְּרָנוֹת עַל פְּנֵי הַמִּשְזָפָה וְהִשְׁחִירוּהָ, וְחֵלֶק הַפָּנִים אֲשֶׁר בַּצֵּל לֹא יִקְרְנוּ וְלֹא יַשְׁחִירוּ וְהָיָה בִמְקוֹמָם לָבָן: וְיָצָא הַצֶּלֶם הָפוּךְ לָבָן בִּמְקוֹם צֵל וְשָׁחוֹר בִּמְקוֹם אוֹר, וְקָרְאוּ לַצֶּלֶם הַזֶּה צֶלֶם מְשׁוֹלָל: וְשָׁב הַצַּלָם וְצִלֵּם אֵת הַצֶּלֶם הַמְּשׁוֹלָל, אָז יֵצֵא הַצֶּלֶם הַמְּחַיֵּב, אֲשֶׁר יִקְרְאוּ לוֹ צַלְמוֹן:


פז) המִשְקָפוֹת: הַמַּגְדֶּלֶת וְהַמַּקְרֶבֶתּ.

גַּם זֹאת לָעֲדָשָׁה סְגֻלָּה יְקָרָה מְצָאוּהָ הַחֲכָמִים וַתָּאוֹרְנָה עֵינֵיהֶם, וּכְהוּיֵי ֵעינַיִם רָאוּ אוֹר גָּדוֹל: תַּפֵּחַ תְּתַפֵּחַ לְמַרְאֵה עֵינַיִם כָּל-דָּבָר הַנִּשְׁקָף בַּעֲדָהּ וְהִגְדִּילָה מִדָּתוֹ עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה, אֶפֶס רַק אִם הַגֵּשׁ תַּגִּישָׁ אֵת הַדָּבָר קָרוֹב אֵלֶיהָ אז תָּגְדִּילֶנוּ: וַיְהִי הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר כָּהוּ עֵינֵיהֶם מִזֹקֶן, וַיָּשִׂימוּ רֹאוֹתַיִם עַל עֵינֵיהֶם אֲשֶׁר תַּבְנִית עֲדָשׁוֹת לָהֵנָּה וַיָּשׁוּבוּ לִרְאוֹת נְכוֹחָה: וְהַחֲכָמִים הוֹסִיפוּ תַחְבּוּלוֹת וַיְכוֹנְנוּ לָהֶם מִשְׁקָפוֹת רַבֵּי הַגְדָּלָה וְהִגְדִּילוּ אֵת הַנִּשׁקָפִים עַל אַחַת גַּם אַלְפַּיִם, וְהָיָה עַל פִּיהֶן הֶאָבָק לְהָר וְהַפַּרְעוֹשׁ כְּשׁוֹר יִהְיֶה בְעֵינֶיךָ: אָז נִגְלוּ לְפָנֵינוּ תַעֲלוּמוֹת הַטֶּבַע וְסִתְרֵי בְרֵאשִׁית רָאוּ אוֹר: אָז רָאוּ עֵינֵי בָשָׂר יְצוּרִים רַבִּים וַהֲמוֹן בְּרִיּוֹת לְאֵין תַּכְלִית, אֲשֶׁר נֶעֶלְמוּ מֵעֵין כָּל-חַי וְעֵין אַיָּה לֹא שְׁזָפָתַם: כִּי טִפַּת מַיִם הָיְתָה לְיָם גָּדוֹל וְּרְחַב יָדַיִם שָׁם רֶמֶשׂ וְאֵין מִסְפָּר, וְּמלֹא אֶצְבָּע אֲוִיר הָיָה מָעוֹן לְרִבְבוֹת אֵלֶּה הַדְּקִיקִיּוֹת הַחוֹדְרוֹת בְּכָל-דָּבָר וְהוֹרְסוֹת כֹּל בִּנְיָן:

וַתִּקְטַן כָּל-זֹאת בְּעֵינֵי הַחֲכָמִים וְרוּחָם נְשָׂאָתַם עָל לַחֲקוֹר שְׁחָקִים מִמָּעַל, וְאֶל רֹאשׁ כּוֹכָבִים נָשְׂאוּ עָיִן: אָז חָשְׁבוּ וְסָפְרוּ חָקְרוּ וְגַם הֵכִינוּ לָהֶם מִשְׁקָפוֹת כְּפוּלֵי-עֲדָשָׁה, וְהָיְתָה הָאַחַת לְהָבִיא אֵת צֶלֶם דְּמוּת הַנִּרְאִים הָרְחוֹקִים לְמַטָּה: וְהָיָה הַצֶּלֶם קָטָן מְאֹד, וָּבָאה הָעֲדָשָׁה הַשְּׁנִיָּה וְהִגְדִּילָתְהוּ וְרָאִיתָ אוֹתוֹ קָרוֹב אֵלֶיךָ: עַל כֵּן קָרְאוּ לַמִּשְׁקֶפֶת הַזֹאת “מַקְרֶבֶת” לֵאמֹר, קָרֵב תְּקָרֵב אֵת הָרְחוֹקִים וְהִגִּישָׁה אוֹתָם לְעֵינֵי הָרוֹאִים בָּהּ: וַיְהִי כִי מָצְאוּ הַחֲכָמִים אֵת הַמִּשְׁקֶפֶת הַזֹאת וַיּגֹּלּוּ הַשָּׁמַיִם כַּסֵּפֶר לִפְנֵיהֶם, וַיִּקְרְאוּ מֵעֲלֵיהֶם חֻקּוֹת כָּל-צִבְאוֹתָם: עַד מִמַּעַל לִשְׁחָקִים שִׁלְּחוּ מַבָּטֵיהֶם, וּבִמְקוֹם תַּכְלִית אוֹר עִם חֹשֶׁךְ מָנוּ מִסְפָּר לַכּוֹכָבִים: אַךְ לֹא לַחֲכָמִים לְבַדָּם נִתְּנָה הַמַּקְרֶבֶת לְשָׁרֵת בָּהּ, גַּם מַלְכֵי אֶרֶץ יִדְרְשׁוָּה וְשָׂרֵי צְבָאוֹת יִזְדַּקְּקוּ אֵלֶיהָ: כִּי עֶזְרָתָם בָּהּ בַּמִּלְחָמָה, וּבְקִרְבוֹתֵיהֶם יִוָּעֲצוּ עִמָּה, הִיא תָּתוּר לְמַעֲנָם אֵת מַחֲנֵה הָאוֹיֵב וּמַצְפּוּנָיו תְּגַלֶּה לָהֶם: מִסְפַּר חֲיָלוֹתָיו תַּגִּיד, וְטִיב נִשְׁקֹו תֹאמַר לָהֶם: לָכֵן יֵאָמֵר רַבּוּ חַלְלֵי הַמַּקְרֶבֶת מֵחַלְלֵי הַמִּקְלָעָה:

גַּם לְשַׁעֲשׁוּעִים תִּתֵּן חֵלֶק וְהֵכִינָה לָאָדָם תַּעֲנוּג: הִנֵּה יְמֵי הָאָבִיב יַגִּיעוּ, וְיָצָאנוּ הַשָּׂדֶה לְטַיֵּל בֵּין הֶהָרִים וְלָקַחְנוּ אִתָּנוּ מִשְׁקָפָה: וְהָיָה כִי תַעֲמֹדְנָה רַגְלֵינוּ עַל הַמִּצְפָּה בְּרֹאׁש הַר נִשְׁפֶּה, וְשַׂמְנוּ אֵת הַמִּשְׁקָפָה עַל עֵינֵינוּ: אָז קָרוֹב יִקְרַב כָּל-הַכִּכָּר רְחַב הַיָּדַיִם אֵלֵינוּ וְרָאִינוּ כֹּל הַכְּפָרִים הָרְחוֹקִים הַזְּרוּעִים עַל פָּנָיו, וְכָל הַיְעָרִים הָעֲבֻתִּים וְכָל-הַגַּנִּים הַנֶּחְמָדִים הַנֶּהֱדָרִים יִקָּבְצוּ: וְהִתְעַנַּגְנוּ עַל הֲדַר הַמַּרְאֶה וּבֵרַכְנוּ אֵת הַחֲכָמִים אֲשֶׁר הִמְצִיאוּ לָנוּ אֵת כָּל-אֵלֶּה, וּבֵרַכְנוּ אֵת יְיָ אֲשֶׁר חָלַק לָהֶם מֵחָכְמָתוֹ וַיְלַמֵּד לָאָדָם דָּעַת:


פח) אוֹרוֹת הַצְּבָעִים וְדַרְכֵי תִשְׁבָּרְתָּן.

וְלָאוֹרָה שֶׁבַע בָּנוֹת צְבוּעוֹת מַרְאֶה אֲדֻמָּה זְהוֹבָה וּכְתֻמָּה, יְרוֹקָה כְּחַלְחֶלֶת כְּחוֹלָה וְּסגוֹלָה: שֶׁבַע אֵלֶּה הָעֵינַיִם תִּבְנֶינָה כֹל הַצְּבָעִים לְמִינֵיֶהם, וְדַרְכֵיהֶן בַּמִּנְסָרָה שׁוֹנוֹת אִשָּׁה מֵרְעוּתָהּ: דֶּרֶך הַתִּשְׁבֹּרֶת אֲשֶׁר הִתְוֵיתִי לְמָעְלָה לָאֲדֻמָּה הִיא, אַךְ הַזְּהוֹבָה תַטֶּה דַרְכָּה מִמֶּנָּה: וְהַכְּתֻמָּה תוֹסִיף לִנְטוֹת עוֹד וְהַיְרוֹקָה תֵט מִשְּׁלָשְׁתָּן וְהַכְּחַלְחֶלֶת מֵאַרְבַּעְתָּן, וְהַכְּחוֹלָה גַם מִמֶּנָּה, וְהַסְגוֹלָה מִכֹּל אֵלֶּה יָחַד: וְהָיָה בַעֲבוֹר קֶרֶן אַחַת בַּת שֶׁבַע עֵינַיִם דֶּרֶךְ הַמִּנְסָרָה, וְיָצְאָה וְנִפְזְרָה לְשֶׁבַע קְרָנוֹת: אִשָּׁה בְדַרְכָּה תֵּלֵךְ לֹא תְעַבֵּטְנָה אָרְחוֹתֵיהֶן, וְהָיוּ יַחַד כַּאֲגֻדַּת שְׁבָטִים שְׁלַל צְבָעִים כְּמַרְאֵה הַקֶּשֶת בְּתוֹךְ הֶעָנָן וּכְמַרְאֵה רְסִיסֵי טָל עַל דֶּשֶׁא מִנֹּגַהּ מִשֶּׁמֶש:

וּמַרְאֵה הַקֶּשֶת עֵינְךָ תִרְאֵהוּ כְפַעַם בְּפַעַם וּפִשְׁרוֹ טֶרֶם יָדָעְתָּ: לָכֵן שְׁמַע לִי וַאֲחַוְּךָ דָעַת, וְלִבְּךָ תָשִׁית לִדְבָרָי: אוֹר הַשֶּׁמֶש כִּי יָהֵל הֲלֹא לָבָן הוּא אֵין צֶבַע בּוֹ, וְאָמַרְתָּ בִלְבָבְךָ לָבָן נוֹצָר בְּגִיחוֹ מֵרֶחֶם תֹּהוּ: וְיָדַעְתָּ כִי לֹא כֵן הוּא, בֶּאֱמוֹר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר וַתִּזְרַחְנָה מִנִּי חֹשֶׁךְ שִׁבְעַת הָאַחְיוֹת הַצְּבוּעוֹת אֲשָׁר אָמָרְתִּי: וַיְהִי בְהִתְלַכֵּד שִׁבְעָתָנָה יַחַד, וַתִּהְיֶינָה לְאוֹרָה אַחַת לְבָנָה וַּמַבְהֶקֶת: וְהָיָה אִם יִפָּלְאוּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְעֵינֶיךָ וְהָיְתָה הַמִּנְסָרָה לְמִבְחָן ָלְך: וָּבאתָ אַחֲרַי וְהֵבֵאתִיךָ אֶל חֶדֶר אָפֵל אֵין חַלּוֹן בּוֹ, זוּלַת חוֹר קָטָן בְּאַחַד הַקִּירוֹת מִמַּעַל קָרוֹב לַתִּקְרָה: וְהִתְרַחַקְתָּ כְמִטְרַיִם מֵעַל הַקִּיר אֲשֶׁר הַחוֹר בּוֹ, וְהֶעֱמַדְתָּ שָמָּה חַיִץ מֵהַקַּרְקָע עַד הַתִּקְרָה: וְהָיָה בִזְרוֹחַ אוֹר יָשָׁר דֶּרֶך הַחוֹר מִחוּץ וְנִרְאָה כְעֵין שִׁמְשָׁה קְטַנָּה עַל פְּנֵי הַחַיִץ לְמוּל הַחוֹר מִבָּיִת כַּמַּרְאֶה אֲשֶׁר תִּרְאֶה בָזֶה (ציור לד): וְעַתָּה נַסֵה נָא וְהָבֵא מִנְסָרָה בְדֶרֶך הַקְּרָנוֹת הָאֵלֶּה וְכוֹנַנְתָּ אוֹתָהּ, וְהָיְתָה צַלְעָהּ הַחִיצוֹנָה הַשּׁוֹבֶרֶת אֵת הָאוֹרָה מְאֻנֶּכֶת לְמוּל הַקִּיר (מ): אָז תֵּעָלֵם הַשִּׁמְשָׁה מִמְּקוֹמָהּ, לֹא תִרְאֶנָּה עוֹד: וְהִשְׁפַּלְתָּ עֵינֶיךָ לְּמַטָּה וְרָאִיתָ וְהִנֵּה לְשׁוֹן אוֹרָה אֲרֻכָּה שָׁמָּה תַחַת הַשִּׁמְשָׁה הָעֲגֻלָּה, וְהִיא בַת שִׁבְעַת צִבְעֵי הַקֶּשֶת רֵאשִׁיתָהּ אָדֹם וְאַחֲרִיתָהּ סָגוֹל, לַלָּשׁוֹן הַזּאֹת יִקְרְאוּ הַחֲכָמִים “כְּרוּם” או “חַשְׁמַל”: וְהוֹרוּךָ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, כִּי הַמִּנְסָרָה תִשְׁבֹּר קַוֵּי הָאוֹרָה לְעֻמַּת עֻשְׁפָּהּ, וְגַם תַּתְוֶה לְאִיׁש אִישׁ מִצִּבְעֵי הָאוֹרָה דַרְכּוֹ לוֹ לְבַדּוֹ: לכן כַּעֲבוֹר אוֹרָה לְבָנָה דֶרֶךְ הַמִּנְסָרָה, וְהִפְרִידָה הַמִּנְסָרָה אוֹתָה וְהָיְתָה לְשֶׁבַע קְרָנוֹת מִתְפַּצְּלוֹת:

וְשַׁבְתָּ וָּבַחְנָּת עוֹד, וְקָרַעְתָּ לְךָ חַלּוֹן קָטָן בַּחַיִץ בִּמְקוֹם לְשׁוֹן הָאוֹרָה וְנָתַתָּ שָׁמָּה עֲדָשָׁה זַכָּה וְכוֹנַנְתָּ אוֹתָהּ מוּל הַקֶּרֶן הַתִּיכוֹנָה, וְיָצָאתָ מֵעֵבֶר לַחַיִץ וְהִנֵּה עַל הַקִּיר לִקְרָאתוֹ מַטָּה מַטָּה דְּמוּת הַשִּׁמְשָׁה הַקְּטַנָּה אֲשֶׁר רָאִיתָ בָרִאשׁוֹנָה כַמַּרְאֶה אֲשֶׁר תִּרְאֶה בָזֶה (ציור לה): וְהָיְתָה זֹאת לְךָ לְעֵדָה כִי בְהִקָּבֵץ הַקַּוִּים הַצְּבוּעִים יַחַד יָשׁוּבוּ שֵׁנִית וְהָיוּ לְלָבָן: וְעַתָּה הֲלֹא תֵדַע פֵּשֶר נֹגַהּ הַצְּבָעִים הַיּוֹצֵא מֵרְסִיסֵי הַטָּל אֲשֶׁר עַל הַדֶּשֶא, הֵן כֹּל הָרְסִיסִים הָאֵלֶּה עֲדָשׁוֹת קְטַנּוֹת הֵנָּה וְשִׁבְּרוּ אֵת נְגוֹהוֹת הַשֶּׁמֶשׂ וְהִפְרִידוּ אוֹתָנָה לְצִבְעֵיהֶן: וְהֶעָנָן וְהָעֲרָפֶל אֲשֶׁר תִּרְאֶה הֲלֹא רְסִיסֵי מַיִם הֵמָּה אֲשֶׁר יְשׁוֹטְטוּ עַל פְּנֵי הָרָקִּיעַ, וְהָיָה בִזְרוֹחַ עֲגֻלַּת הַשֶּׁמֶש לְמוּלָם וְשִׁבְּרוּ אֵת קַרְנוֹתֶיהָ לְצִבְעֵיהֶן מֵסַב וְנִרְאֲתָה אֵלֵינוּ הַקֶּשֶת:


פט) מִשְנֶה תוֹרַת הַתִּקְרֹנֶת.

רְאֵה נָתַתִּי לְפָנֶיךָ הַיּוֹם מִשְׁפָּטִים רַבִּים, עַל דְּבַר תִּקְרֹנֶת הַחֹם וְהָאוֹר, וְעַתָּה הִשָּׁמֶר-לְךָ פֶּן יָסוּרוּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה מִלְּבָבֶךָ: לָכֵן שַׁנֵּן תְּשַׁנֵּן אוֹתָם לְךָ בִקְצָרָה לֵאמֹר, דָּבָר כִּי יָחֵל לָחֹם וְקָרְנוּ פָנָיו קְרָנוֹת כֵּהוֹת חַמּוֹת, וְהָלְכוּ הַקְרָנוֹת הָאֵלֶּה וּמָסְרוּ אֵת חֻמָּן אֶל כָּל-דָּבָר אֲשֶׂר תִּפְגַּעְנָה בוֹ: וְכִי יִגְבַּר הַחֹם בְּדָבָר הַנֵּחָם, וְהֵחֵלוּ הַקְּרָנוֹת הָאֵלֶּה לָאוֹר, וְעוֹרְרוּ אֵת עֲצַבֵּי הָעֵינַיִם וְהִרְגִּישׁוּ אוֹתָנָה: וְכִי תִפֹּלְנָה הַקְּרָנוֹת הָאֵלֶּה עַל פְּנֵי שֶׁטַח מְלֻטָּשׁ אֲשֶׁר לְגוּף אָטוּם, וְשָׁבוּ הַקְּרָנוֹת אָחוֹר בִּדְרָכִים שׁוֹנוֹת לְפִי תַבְנִית הַשֶּׁטַח אֲשֶׁר תִּפֹּלְנָה עָלָיו: וְאִם עַל פְּנֵי גוּף שָׁקוּף תִּפֹּלְנָה, וְהָיָה בְחָדְרָן אֶל תּוֹכוֹ וְנִשְׁבְּרוּ לְפִי קַשְׁיוּת חָמְרוֹ, וּבְצֵאתָם מִמֶּנּוּ יוֹסִיפוּ לְהִשָּׁבֵר וְאָחֲזוּ דַרְכַּן לַעֲבָרִים שׁוֹנִים לְפִי תַבְנִית בִּנְיָנוֹ: וַאֲגֻדַּת קְרָנוֹת כִּי תִפֹּל מֵרָחוֹק עַל פְּנֵי כֹל עֲגֻלַּת הָעֲדָשָה הַשְּׁקוּפָה, וְיָצְאוּ מֵעֵבֶר פָּנֶיהָ וְנִשְׁבְּרוּ שָׁמָּה מוּל מֶרְכָּזָהּ וְנִקווּ אֶל נְקוּדָה אַחַת אֲשֶׁר בֵּית הַמּוֹקֵד יֵאָמֵר לָהּ: וְהָיָה בְתִתְּךָ לוּח בִּמְקוֹם הַנְּקוּדָה הַזָּאֹת, וְהוּחַקָּה עָלָיו תְּמוּנַת הַדָּבָר בְּמִדָּה קְטַנָּה מְאֹד: לָכֵן בִּזְרוֹחַ הַשֶּׁמֶש עַל פְּנֵי עֲדָשָׁה וְנִרְאֲתָה מֵעֶבְרָהּ הַשֵּׁנִי עַל פְּנֵי לוּחַ אֲשֶׁר בְּבֵית מוֹקְדָהּ שִׁמְשָׁה קְטַנָּה מַבְהֶקֶת וְקוֹדַּחַת, וְקָדְחָה אֵת הַמָּקוֹם אֲשֶׁר תְּחֻקֶּה עָלָיו: וְכִי תַרְכִּיב עֲדָשָׁה עַל עֲדָשָה בְּמִשְׁקֶפֶת בְּמֶרְחָק קָצוּב שִׁעֲרוּהוּ יוֹדְעֵי חֶשְׁבּוֹן וְכוֹנַנְתָּ אֵת הַמִּשְׁקֶפֶת מוּל הַיָּרֵחַ אוֹ מוּל אַחַד הַכּוֹכָבִים אֲשֶׂר בִּצְבָא מָרוֹם, אָז תְּצֻלַּם דְּמוּת הַדָּבָר אֲשֶׁר הִשְקַפְתָּ עָלָיו עַל פְּנֵי הָעֲדָשָׁה הַשְּׁנִיָּה הַקְרוֹבָה לְעֵינֶיךָ וְהִגְדִילָה הָעֲדָשָׁה אֵת דְּמוּת הַדָּבָר וְהִקְרִיבָה אוֹתָהּ לְעֵינֶיךָ: לַמִּשְׁקָפָה הַמֻּרְכָּבָה הַזּאֹת קָרְאוּ הַחֲכָמִים מַקְרֶבֶת: וְעַל דְּבַר הָאוֹרָה הוֹרֵיתִיךָ לֵאמֹר, שֶׁבַע בָּנוֹת צְבוּעוֹת נוֹלְדוּ מִבֶּטֶן תֹּהוּ: לְאִשָּׁה אִשָּׁה מֵהֶן דֶּרֶך לְתִשְׁבָּרְתָּהּ בַּמִּנְסָרָה לְבַדָּהּ לֹא תָבֹא בִגְבוּל רְעוּתָהּ: וְהָיָה בְהִתְלַכְּדָן יַחַד וְהָיוּ לְאוֹרָה אַחַת לְבָנָה: וּבַעֲבוֹר הָאוֹרָה הַלְּבָנָה דֶרֶך הַמִּנְסָרָה, וְהִפְרִידָה הַמִּנְסָרָה אוֹתָהּ לִצְבָעִים שִׁבְעָה וְהָיְתָה לִכְרוּם:


צ) מִשְׁנֵה תוֹרַת הַחֹם וּמִשְּׁפָּטוֹ.

וְעַל דְּבַר הַחֹם הוֹרֵיתִיךָ לֵאמֹר, חֻקָּה אַחַת לַחֹם וְלַקּוֹל לְפוֹעֲלֵיהֶם וּלְפָעֳלֵיהֶם: לָכֵן שָׁמוֹר תִּשְׁמֹר אֵת הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר הָלַכְתָּ בָהּ לִלְמוֹד מִשְׁפְּטֵי הַקּוֹל, וְהָלַכְתָּ בַדֶּרֶך הַזּאֹת גַּם לִלְמוֹד לָדַעַת אֵת מִשְׁפְּטֵי הַחֹם: וְזאֹת הַדֶּרֶך אֲשֶׁר הָלַכְתָּ בָהּ בְּחִקְרֵי הַקּוֹל, שׂוֹם שַׂמְתָּ לִבְּךָ רִאשׁוֹנָה לַגּוּפִים הַמַּשְׁמִיעִים לָדַעַת מָה הֵם וּמָה הַמַּעֲשֶׂה אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה בָהֶם: וְאַחֲרֵי הוֹדַעְתִּיךָ אֵת כָּל-אֵלֶּה שַׁבְתָּ לְהִתְבּוֹנֵן אֶל מִשְׁפַּט הַפְּעֻלָּה הַיּוֹצְאָה מֵהֶם, וְאֶל מִשְׁפַּט דַּרְכָּהּ בָּרוּחַ עַד בּוֹאָהּ לְאָזְנֶיךָ: וְהָיָה דַרְכְּךָ כָּכָה גַם בְּתוֹרָת הַחֹם, בִינָה נָא בָרִאשׁוֹנָה בַּגּוּפִים הַנֵּחַמִּים לָדַעַת אֵת מִשְׁפָּטָם וְאֵת הַמַּעֲשֶׂה אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה בָם בְּהֵחַמָּם: וְאַחַר שׁוֹב תָּשׁוּב לָדַעַת אֵת מִשְׁפַּט הַפְּעֻלּוֹת אֲשֶׁר תֵּצֶאנָה מֵהֶם וּמִשְפֹּט דַּרְכֵיהֶם בָּרוּחַ אוֹ בָעֶתֶר: וּמַה-מִשְׁפַּט הַגּוּפִים הַמַּשְׁמִיעִים כִּי יָזוּעוּ וְנָעוּ הֵנָּה וָהֵנָּה תַחְתֵּיהֶם, וְכָכָה גַם מִשְׁפַּט הַגּוּפִים הַנֵּחַמִּים כִּי פְרֻדּוֹתֵיהֶם תְּזוּעֶינָה וּתְנוּעֶינָה תַחְתֵּיהֶן הֵנָּה וָהֵנָּה: וְהַגּוּפִים הַמַּשְׁמִיעִים כִּי יָזוּעוּ וְחִלְּקוּ מַהֲלוּמוֹת לְכָל-הַקָּרוֹב אֲלֵיהֶם, וְשִׁלְחוּ מַגֵּפוֹתֵיהֶם בְּיַד הָרוּחַ אֶל דֹּק הָאֹזֶן וְהֵבִיא הַדֹּק אֵת הַרְגָּשָׁתוֹ אֶל מִשְׁכַּן הַדַּעַת אֶל הַמּוֹחַ בְּקוֹל: וְכָכָה יַעֲשׂוּ גַם הַגּוּפִים הַנֵּחַמִּים בְּזוּעַ הַפְּרֻדּוֹת בְּקִרְבָּם וְשִׁלְחוּ אֵת זִעְזוּעֵיהֶן בִּידֵי הָרוּחַ אוֹ בִידֵי הָעֶתֶר, וְהֵבִיאוּ הַשְּׁלוּחִים הָאֵלֶּה אֵת הַזִּעְזוּעִים אֶל עוֹר הָאָדָם אוֹ אֶל דֹּק עֵינוֹ, וּמָסְרו הַמַּרְגִּישִׁים הָאֵלֶּה אֵת הַרְגָּשׁוֹתֵיהֶם אֶל הַדַּעַת וְהָיוּ בָהּ לְחֹם אוֹ לְאוֹר: וְהַסִּבָּה אֲשֶׁר תָּבִיא אֵת הַמַּשְׁמִיעִים לִידֵי תְנוּעָה עוֹמֶדֶת תַּחְתֶּיהָ הֲלֹא הִיא תְנוּעָה הוֹלֶכֶת הַבָּאָה מִחוּצָה לָהֶם: כִּי תָנִיף יָדְךָ בְּפַטִישׁ וְהִקַּשְׁתָּ עַל הַפַּעֲמוֹן אָז יָזוּעַ וְהִשְׁמִיעַ קוֹל: וְהָיָה כָּכָה גַם מִשְׁפַּט הַגּוּפִים עֲלוּלֵי הַחֹם, כִּי תָבוֹא תְנוּעָה הוֹלֶכֶת מִחוּצָה לָהֶם וּפָגְעָה בָּם אָז תְּנוּעֶינָה פְרֻדּוֹתֵיהֶם בְּקִרְבָּם וְנֵחַמּוּ וּפָלְטוּ חֻמָּם וְאוֹרָם: וְהָיָה בַהֲנִיפְךָ יָדְךָ עַל הַבַּרְזֶל אוֹ עַל הָעֵץ לְהַכּוֹתָם אוֹ לְשַׁפְשְׁפֵם בְּכֹחַ וְנֵחַמּוּ הַגּוּפִים הָאֵלֶּה וְהָיוּ לְבָעֵר, לָכֵן תִּבְעַר גַּם הַצִּתִּית בְּשַׁפְשֶפְךָ אוֹתָהּ בַּקִּיר כִּי תָּרִיחַ חֹם וְהָיְתָה לְלֶהָבָה:

וְעַתָּה הִנֵּה נָא יָדַעְתָּ אֵת מִשְׁפַּט הַגּוּפִים הַהוֹלְכִים כִּי חַיִל בְּקִרְבָּם, וְהָיָה בְּפָגְעָם בְּגּוּפִים אֲחֵרִים וְהֵנִיעוּ אוֹתָם תְּנוּעָה הוֹלֶכֶת אוֹ תְנוּעָה עוֹמֶדֶת וּבָא הַחַיִל גַּם בָּאֵלֶּה: וְהוֹרוּךָ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה כִי גַם בְּהָסִיר הַתְּנוּעָה הַהוֹלֶכֶת אֵת דַּרְכָּה וְהָיְתָה לְעוֹמֶדֶת לֹא יִפְחַת כֹּחָהּ וְלֹא יָפוּג חֵילָהּ: וּמָצְאָה יָדָהּ לָהּ לֶאֱצוֹל מִכֹּחָהּ עַל גּוּפִים אֲחֵרִים בְּנָגְעָהּ בָּם, וֶהֱבִיאָתַם שֵׁנִית לִידֵי תְנוּעָה הוֹלֶכֶת הָעוֹבֶדֶת עֲבוֹדָה וְעוֹשָׂה מְלָאכָה: וְאַתָּה כְבָר יָדָעְתָּ אֵת מִשְׁפַּט הַקּוֹל כִּי עֲבוֹדָה יַעֲבֹד לִקְרוֹעַ אֹזֶן וְּלַהַרְגִּיז פְּרֻדּוֹת, אַךְ יֶתֶר שְׂאֵת לַחֹם כִּי תִמְצָא יָדוֹ לוֹ לְחוֹלֵל רוּחוֹת וּזְוָעוֹת מְפָרְקוֹת הָרִים וּמְשֵׁבְּרוֹת סְלָעִים: וְהָאָדָם הִתְחַכֵּם לַכֹּחַ הנורא הַזֶּה וַיּכְבְּשֵׁהוּ לְעֶבֶד עוֹלָם לוֹ לַעֳשׂוֹת מְלַאכְתּוֹ, וְהֵנִיעַ גַּלְגַּלֵּי הָרַכֶּבֶת וְאוֹפַנֵּי הָרֵחַיִם וְכֹל הַמְּכוֹנוֹת הַכְּבֵדוֹת אֲשֶר בְּבָתֵּי הַמְּלָאכָה: וְגַם אֶל יְלִיד הַחֹם אֶל הָרוּחַ שָׂם הָאָדָם לִבּוֹ לְהוֹצִיא מִמֶּנּוּ בְרָכָה, וַיְשִׁיתֵהוּ לְפָקִיד עַל בָּתֵּי הַמַּטְחֵנָה לְהָנִיעַ כַּנְפֵיהֶם, וּלְרַב הַחוֹבֵל עַל הָאֳנִיּוֹת לָתֵת לָמוֹ דֶרֶךְ בְּמַיִם רַבִּים לְהוֹלִיכָם אֶל מְקוֹם חֶפְצָם: וְיַד הַחֹם הוֹיָה גַם בַּחַיִּים וְגַם בַּצְּמָחִים וְגַם בְּכָל-הַיְקוּם וְנָתְנָה לָהֶם חַיִּים וְחָיוּ וְגָדְלוּ וְהִצְלִיחוּ וְעָשׂוּ פֶרִי וּבִלְעָדָם לֹא יֵעָשֶׂה דָבָר בְּכֹל הַיְקוּם: לָכֵן בִּכֵּר אֱלֹהִים אֵת הַחֹם וְאֵת הָאוֹר וַיַּקְדִּימֵם לְכֹל מַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית, כַּכָּתוּב

“וַיּאֹמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר וַיְהִי אוֹר!”


 1. בעברית לא מצאנו כי ישתמשו ביוד רק ליַחֵס אנשים רבים לאבי משפחתם או למקומם, כי בהיות “כנען” אבי המשפחה נקרא לכל בני המשפחה “כנענים” ולאחד מהם נקרא “כנעני”. וליושבי בבל נקרא בבלים ולאחד מהם בבלי. בשמות האלה מספר “הרבים” הוא העיקר והיחיד לקוח ממנו (כי לא נוכל ליחס איש יחיד לאיש אחר, וליעקב בן יצחק לא נוכל לאמר “יעקב היצחקי”.

  זה הוא עיקר שמוש היוד בעברית, אך בהתרחב השמוש ביוד ליחס המקום (לאמר: לשם–פרט המורה על מקום מיוחד) החלו להשתמש בו גם בחבור לשמות הכלל המורים על הרוחות והצדדים שבמקום, כמו: ימיני, שמאלי, תחתי, עילי, צפוני וכו'.

  וחכמי התלמוד הוסיפו להשתמש ביוד גם ליחס את האיש אל המקום שהוא יושב בו וגם בהיות השם שם–כלל. יאמרו:“ביתי” ליושב בית. “מדברי” ליושב מדבר, “עירוני” ליושב עיר “חנוני” לעומד בחנות, ו“שולחני” ליושב לפני השלחן. (בתנך נמצא מלת “הררי” אשר לפ"ד מפרשים אחדים באורה: יושב ההר). וכן השתמשו ביוד ליחס את עושה המלאכה אל החמר אשר בו יעשה מעשהו, ואמרו לעושה פחם “פחמי” תחת שם “פַחָם” הראוי, ברוח השפה העברית.

  אך בכל אלה אין זכר ליחס התאר ביוד בחבור אל שמות כלל בסתמות, מאיזה מין שיהיו. וכי ישאל שואל: הן מצאנו מלת “אכזרי ואדמוני” ביוד היחס לתאר? אף אנו נאמר לו: דע נא כי המלים האלה לא ביוד היחס נהיו לתארים, כי גם בלא יוד יורו על התואר, כי “אדמון (במשקל אחרון) ואכזר” גם הם תארים המה. ובמלת “אדמוני” לא תורה היוד לבדה על איזו הוראה, כי אם התוספת – “וני” כֻלה תורה על מעוט האדמימות, כי כן יוסיפו גם הערבים אל כל תארי הגונים את התוספת –וני להוראת מעוט הגון. ואמרו: אַחְמְרונִי, אַסְוְדונִי וכו‘ לאמר: אדמוני, שִחְרונִי וכו’ לאשר יאמר לו באשכנזית: ראֶטהליך, שוואֶרצליך. ובדבר היוד במלת אכזרי נראה כי היא יוד נוספת לסימן המשקל. והמעין בקונקורדאנץ במלת “אכזרי” יראה בה זרות הרבה בכלל, וממלה כזאת אין להביא ראיה ולקבוע על פיה חקים חדשים בלשון.  ↩

 2. הוראת השרש “קדח” היא שדפה נוקבת.  ↩

 3. כמו ה“מים המגולשים” שבגמרא ומזה “שגלשו מן הגלעד” כלומר: שיורדים כגלי המים מן ההר.  ↩

 4. לדעתי עיקר הוראת “דלת” היא מן “דלה”: אויפהעבען, כי לפי שהיו השכונות הקדמוניות במערות לפיכך היתה הדלת שכובה ולא נפתחה אלא בהדלאה.  ↩

 5. בפעל זה השתמש הקלירי בקינתו: אאדה עד חוג שמים. כלומר: איך פעדונסטע  ↩

 6. הוראת השרש חלל בערבי: התר הקשרים וכן הוא בעברי.  ↩

 7. לכלי הזה אין שם מיוחד משותף לכל השפות. האשכנזי קורא לו “מורה” הצרפתי יקראהו “מחט” והרוסי יכנהו בשם “חץ”. וכל השמות האלה אינם מיחדים אותו כל צרכו. לפיכך אף אני אמרתי לתת לו שם נובע ממקור שני מושגים המשתתפים בו, לאמר: מהוה ב“מחוג” והולך ב“מחוגה”.  ↩

 8. Syracuse  ↩

 9. מלבד מדת המים אשר יצאה כנגד מדת הנפוח אשר לשלחופית עצמה  ↩

המלצות קוראים
תגיות