רקע
דוד פרישמן
אגרות למיכל דוידזון

[מיכל דוידזון – מחבר פּואימה דראמאתּית לילדים “אין וועלדעל” – הדפיס לפנים שירים בעתונים עברים שונים. מתוך המכתב הראשון אָנו רואים את רגשות הגיל והחדוה שמלאו את נפשו של פרישמאן בראותו את חלום־חייו – כי איש מעשה ישקיע הון רב לטובת הספרות העברית – הלך ומתגשם על־ידי א.י. שטיבל].


סה

מוסקבה, 7 יוני, 1917.

חברי,

שטיינמאן מסר לי היום את האַדריסה שלך ואני ממהר לכתּוב אליך.

אפשר שכּבר הגיעו השמועות גם עד אָזנך על דבר הנסים והנפלאות שנעשו בספרותנו: איש עשיר מופלג הקדיש סכומים של רבוא רבבות הרבּה לצרכי הספרות העברית ולי קרא להיות עומד בּראש המוסד שהוא מיסד. נגש אני לחדש את “הדור” שלי, ומלבד זה אנחנו מוציאים מאספים אַרבּע פּעמים לשנה, והעיקר שאנחנו נגשים להוצאת ספרים, תּרגומים של הספרות העולמית, קלסיקים וסתם ספרים מפורסמים וכו' וכו'. אפשר שתּשתּתּף גם אַתּה בעבודתנו עמנו ותקח על עצמך איזה חלק ממנה. אין אני יודע מה הלשונות שאַתּה יודע ולאיזה דבר אַתּה מומחה, ולכן טוב תּעשה כי תציע אַתּה את הצעותיך לפני. בּחר לך את אשר תּבחר והודיעני, אולי נבוא לכלל דעה אחת. אפשר גיו די מופּסן? אפשר טשחוב? אפשר איזה דבר מן הספרות הקודמת לאלה? בּקצור, מהר וכתוב ואדע.

עסוק אני מאד ועל כּן אקצר.

מכבּדך ד. פרישמאן


סו

מוסקבה, 16 יולי 1917

אדוני החביב,

שטוף אני בּעבודה עד הצואר, ועל כּן לא יפּלא בעיניך אם אָנוס אני לפעמים לתת לבעלי דברי לחכּות לתשובה מעט יותר מן השעור. יהי חלקך גם אַתּה עם הסולחים המרובּים!

בּא אחר ולקח את בּרכתך, את “דפניס וחלויה”, והספר הזה בתרגומו כבר מונח תּחת ידי. אפשר שהיית נוטל על עצמך את תּרגומו של אחד הקלסיים האַשכּנזים והיית בוחר לך את הדברים שבפרוזה – אם אין לבּך פנוי עתּה לדברים הדורשים חרוזים, כּפי שאַתּה כותב. הייתי מציע לפניך, למשל, “קאבאלע אונד ליעבע”, “דיע רויבער” של שילר או כיוצא בזה. הודיעני את דעתּך, ואם תסכּים, אשתּדל להמציא לך את הספר בּמקורו.

ועוד דבר אחד אני מוכרח להגיד לך: המוסד שלנו הוא מוסד חזק והרבּה מאות אלפים נתונים בּרשותי. אם תּעבוד, ועבודתך הראשונה תהיה לרצון, תּוכל להיות בּטוח כּי לא יהיה עוד עליך לבלות את ימיך בּהוראות, כּי מצא תמצא את לחמך בכבוד וברחבה בתוכנו.

הכּותב בּחפּזון

מכבּדך ד. פרישמאן.

בּרגע הזה מסר לי ה' שטיינמאן את מכתּביך אליו. אם נוטה אַתּה יותר לדברים מודרניים, כּמו ספריו של ווסרמאן, אינני מתנגד גם לעבודה זו. אם נמצא את הספרים פּה, נשלחם אליך. הלא ידעתּ, כּי כמעט אי אפשר עתּה להשיג ספרים אשכּנזיים, ואפילו אם נתּן בּמחירם אוצרות קרח. – אבל גם ההצעה שלי עדיין בּמקומה עומדת.

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות