רקע
יהודה סומו
מראות הצובאות
mנחלת הכלל [?]
vעיון
פרטי מהדורת מקור: בתוך: צחות בדיחותא דקידושין: קומידיה בחמש מערכות; ירושלים: תרשיש; מהד' ב; תשכ"ה 1965

מאמר על אמנות הכתיבה


אומר דבר בשם אומרו, למען יקחו כסף מאת מוכרו, ואלה שמות האנשים אשר נקבו בשם: האלפא ביתא ראשונה הכינה וגם חקרה המשכיל הנבון כמה“ר יהודה מסומי זצ”ל, והנשארים נלקטו כעמרים אחת הנה ואחת הנה והיה המחנה הנשאר לפליטה, רובם מכ“מ חיים קזיס יצ”ו ויזיי“א. ויאמר אליהם יוסף ביום השלישי: שלש אלפא ביתות אחרונות מדלות ראשי, וקראתי שמם מראו”ת הצובאו"ת אשר יצבאו נערי בית ישראל בפתחי מלמדם ויתנו עיניהם על המראה אשר יושם לפניהם ויזהירו כזוהר הרקיע, כי יש בהם כללים טובים ונכוחים למבין, ויחם לב הנער בבואו לשתות מימי הברכה העליונה חכמת המכתב, ועיני ולבי שם להראות יקר תפארת גדולתם.

אלמדכם להועיל את חקי הכתב והמכתב ואת תורותיו, אם תאבו ושמעתם אל דברי אלה. מאד אני מצוה אתכם היום למען תשכילו כל אשר תעשו לטוב לכם כל הימים, כי החכמה תעוז לחכם, ואין חפץ בכסילים.

ברוב הימים תמצאו חפץ, אם בראשית פרי מעשיכם תקריבו החשק והרצון בהשכלת חכמת הנכתב, אשר אין ערוך אליה בכל שאר החכמות להיותה יותר הכרחיית ותועליית מכלנה, וממנה תוכר מעלת האדם ופחיתותו.

גדול כח הכתב והמכתב הנעשה כהוגן וכשורה, יען כי לא בלבד יכבד את בעליו הן בעודם חיים, כי אך אחרי מותם יגדיל כבודם ויאדיר שמם וזכרם לטובה ולברכה לתהילה לשם ולתפארת.

דעו קודם כל דבר, כי צריך לעמוד קוממיות בעת המכתב, זקופים ולא כפופים, והזהרו לבלתי דחוק הקולמוס על הנייר ולהוליכו תמיד בקלות, יען כי כל אשר תוסיפו להכביד עליו ידיכם, ירבה התעקשות ולא יוסיף.

הביטו וראו כי הסומך גופו על השלחן אשר הוא כותב עליו, אי אפשר לו דבר דבור על אופניו; כי תמיד על עמדם יעמודו הסופרים המהירים בלי עמל וטורח, ובכן יבואו אל השלימות בחכמת הכתב.

ועל כל האזהרות הכרחיות ותועליות בחכמת הכתב אין זה טפל כי אם עקר גדול לשמור הקולמוס לעולם נקי מזוהמת הדיו, מתוקן ומקובל, וטוב ויפה לנקקות תמיד הדיו משמריו המתאספים תחתיו.

זכרו תורת חכמי לב אשר הזהירו אותנו על שקידת הלימוד בטרם הכל, ויהי להם למשל כי הלומד בעינוג בלי עמל וטורח יהיה לאחור ולא לפנים, גם כי ירבה עבודתו ולימודו ימים ושנים.

חן וכבוד יתן לכם בהישירכם היד והעין לעשות האותיות והתיבות מיושרות על האופן היותר נאות ולא יצא מתחת ידיכם דבר מעוקל בהיותכם נחפזים לכתוב, כי התנצלות ריק הוא לא לעזר ולא להועיל.

טוב טעם ודעת תשיגו בהשתדלותכם להרגיל היד והעין ביושר האותיות ובמתכונתם על האופן היותר נאות ולא יצא מתחת ידיכם דבר מעוקל, אם כבד ואם קל, וישמח לבי גם אני.

יגדל תמיד כחכם ושימו לבבכם לדעת את חקי המכתב ותורותיו ויהיו ידיכם אמונה לעשות הטוב והישר ולא תלכו באורחות עקלקלות ויחדיו יהיו תמים האותיות והתיבות.

כל אשר ימצאו ידיכם לעשות בכוחכם, עשו להרגיל היד והעין על דרך ישר בכוחכם; כי בהרבות השתדלות המכתב והתמדתו ירבה כבודם וגם ה' לעשות הטוב והישר יסכים על ידיכם.

למה תתרשלו ואין בכם חכמה, וכרוזה קורא בחיל “ודלא מוסיף יסיף”. ולמה תלמדו למקוטעין ברוב עצלה והקול קורא “ודלא יליף חייב קטלא”.

מתנומת פתיות וסכלות התעוררו ועורו, כי אין חפץ בכסילים אשר עורו. ואשרי המתחכם ויגיע לעתרות עתרי חן, לשמוח בהשגת החכמה ברוב חדוה ועלצון.

נאמן הוא בעל מלאכתכם לשלם שכר לפעולתכם וחלף עבודתו אשר תעבדוהו ללכת בדרכיו במאד מאד תמצאו חיים וכבוד.

סומך ה' לכל דורש טוב ורודף חכמה ומוסר, כי בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים אותו להנאתו ולטובתו, ואשרי האיש אשר יבחר לו דרך טובה.

על שקר אתם בוטחים, אם תאמינו להשיג החכמה בלי עמל ויגיעה, כי ההולך שחוח, בלי שום שכל, עיניו יזלו דמעה.

פארי והדרי עטרת תפארת האמת והשלטון יעטרך האל כצינה רצון, תמגניך מגן ישועות חן וחסד בעיני כל רואיך.

צדק מאמר החכם אשר דבר בחכמה כי המשתדל יוסיף עצמה, והעושר והכבוד לא יושג בלי מזימה, אך הסכל המתרשל, גם כי לא ירוץ, יכשל לפני שוטר ומושל, ועליו כל איש ישלים ממשל.

קול מלחמה אני שומע כאשר הנני בא אחר סעודת הבקר ללמד אתכם את חכמת המכתב וכאלה בפרט היה צריך להיות ולעמוד בישוב הדעת כדי לשמור כוונת הלבלר.

ראשית חכמה היא יראת האל ויראת הלימוד ולא ללכת אחרי סכלי הנעורים, כי הבל המה ואין בם מועיל. לכן הסכת, בני, ושמע, ואמרי תצפון אתך.

שאו מרום עיניכם והביטו נא וראו ועשו צורות אותיותיכם כאותיותי, למען תעשו הטוב והישר בעיני אלהים ואדם ותהיו בעיני כמוצא שלום.

תצליחו אז דרככם ואז תשכילו, אם תפקחו עיני שכלכם להבין במראות הצובאות על אופני היושר אשר אני מראה אתכם.


תמו ונשלמו המראות בדרכי אלף בית שהכין כמ“ר יהודה מסומי זצ”ל לי“א ואתחיל בע”ה את שארית הנמצאים אצלי מדעות ואנשים שונים.


המלצות קוראים
תגיות