רקע
איתמר ורהפטיג
מבוא לתשובתו של הרב הרצוג

שאלת יחס ההלכה לנוכרים, שהפכה להיות אקטואלית עם ההכנות לבנייתה של מדינה יהודית ריבונית ראשונה לאחר מאות רבות של שנים, היא שאלה העשויה להטריד כל יהודי שומר מצוות המגלה יחס חיובי לערכי הדמוקרטיה. הדמוקרטיה היוס דוגלת בשוויון, ואילו בעיני ההלכה אין שוויון של ממש בין בני אדם.1

בעלי הגישה השמרנית אינם מתחשבים ב“דעת הקהל” הנוכחית, וסבורים שיש ללכת בעקביות לאור ההלכה הכתובה. בימינו משמעות הדבר היא כי לרוב הראשונים יש הפליה לטובת היהודי בענייני ממון. כך, למשל, למרות שגזל גוי אסור, אין משיבין לו אבידתו, ואם טעה במהלך מסחרי אין הוא זוכה לסעד משפטי וכיוצ“ב. כמו כן, מעיקר הדין, אין מחללין שבת לשם הצלתו. כאשר מדובר בארץ ישראל העניין בעייתי עוד יותר, שכן אסור למכור לו קרקע, ואף ישיבתו בארץ מותרת – לדעת הרמב”ם – רק בסטטוס של “גר תושב”.2 אין צריך לומר שאין ההלכה הפשוטה מאפשרת סובלנות כלפי קיום עבודה זרה של הגויים בארץ ישראל.

הרב הרצוג התמודד עם שאלות אלה בהקשר של הקמת המדינה. כאמור סבר הרב הרצוג וקיבל כי מדובר במדינה יהודית דמוקרטית, שיש בה גם מיעוט של נוכרים, וזכויות המיעוטים יישמרו בקרבה. בכל זאת טוען הרב הרצוג שזכויות אלו יכולות להישמר במסגרת ההלכה.

וכך כותב הרב הרצוג:3 “הדבר הקשה ביותר בקשר עם האופי הדמוקרטי של המדינה, שעכ”פ… יעמדו על זה באו“ם… היא שאלת זכויות המיעוטים, כלומר הערבים והנוכרים בא”י".

הרב הרצוג דן במעמדם של הערבים, בני דת האסלאם, ומסתמך על הראב"ד והכסף משנה4 כדי לומר שהערבים כיום הם בגדר “גר ותושב” שמותרת ישיבתם בארץ.

באשר לרכישת קרקעות על ידם, שאסורה מצד “לא תחנם”, מסתמך הוא על דברי הראי“ה קוק ביחס ל”היתר המכירה" בשנת השמיטה,5 וכותב: “כי הערבים בני האסלאם כיוון שהם אומה שלמה המוחזקת שאינם עובדי עבודה זרה, לא חל עליהם איסור זה, אע”פ שאינם גרים תושבים במובן החוקי של שם זה, ודעתי מסכימה לדעתו ז“ל”. לכן מותר לחוק המדינה לא לאסור זאת באופן מוחלט. הרב הרצוג לא מסתיר דעתו שהיתר זה דחוק הוא, ואף הראי“ה קוק, בהקשר של השמיטה, צירף לשיקול זה את העובדה שמדובר במכירה זמנית – לשנה בלבד. אך כותב הרב הרצוג: “מכיוון שמסתבר שהעמידה על הפליה זו יכולה היא שתסכן את סיכויינו להשגת המדינה היהודית או לגרום הרס אח”כ ח”ו, יש לסמוך על הדעה המקילה", ואכן זו דרכו של הרב הרצוג – להיכנס לפרצה דחוקה, כדי לאפשר את הקמת המדינה.

כך גם היחס לסובלנות כלפי פולחן הנוצרים, שלפי הרמב“ם הוא בגדר עבודה זרה. וזו לשונו שם (עמ' 16): “ודאי שתהא קפידא עצומה מצד המעצמות והאומות הקטנות הנוצריות בנוגע לזכויותיהן של אלו, ובפרט שהרי סוף סוף כל האומות המוסלמיות נגדנו, ורק בין האומות הנוצריות נמצאו לנו מליצים, ואיך יתכן לסכן את סיכויינו ואת קיומנו כבר בתחילה ע”י הפליות קשות כנגד הנוצרים? כדי לסלק את הקשיים… צריך יהי' להוכיח שהנוצרים אינם בגדר עובדי ע”ז…".

כאן נכנס הרב הרצוג לניתוח אמונת השילוש. הוא מסתמך על הכרעת בעל ספר “סדר המשנה” כי לגויים מותרת עבודת ה' בשיתוף כח נוסף, וא"כ יצאו הנוצרים מכלל עבודה זרה. ועדיין יש קושי לסבול את פולחנם של הקתולים, כיוון שיש להם צלמים בבתי תפילתם. ושוב יש לומר שאינם עובדים להם בתור א־להות, “ואם כי ודאי שאנו מצווים להתרחק מלהיכנס למקומות התפילה שלהם, כשם שאסור לנו השיתוף… לא נחטא כנגד תורתנו הק' אם נסבול את קיומו… וכיוון שזה ספק, אפילו יהא זה ספק דאורייתא, בשעת דוחק גדול כזה לכל עם ישראל נסמוך על רבינו הגדול ז”ל (הרמב"ם) שספק מן התורה

לקולא, ואיסור שאינו מן התורה מתירים מפני איבה…" (שם, עמ' 18).

בעיה אחרת היא מינויים של נוכרים לתפקיד של שופטים וחברי כנסת וכיוצ“ב, שהוא דבר מובן מאליו במדינה דמוקרטית. כאן ניצבים אנו בפני הקושי ההלכתי של “כל משימות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב אחיך”.6 הרב הרצוג מסתמך על כך שקיבלנו את המדינה כ”כמעין שותפות" עם הנוכרים, ואין בידינו למנוע שיתופם בשלטון. עם זאת מבסס הוא את היתר מינויים בדרכים נוספות – מינוי לזמן, שאינו עובר בירושה, ויתכן שאינו בגדר “שררה”; קבלת הקהל מועילה למנותם לשררה חוץ ממלכות.7

הפליית הגוי קיימת גם באשר להונאת גוי – כגון הפקעת הלוואתו – כאמור.8 וכאן מצינו מכתב מאלף שכתב הרב הרצוג לרב ב' רבינוביץ, שהכין ביוזמת הרב הרצוג קודקס משפטי מודרני. השאלה התעוררה אם לכתוב שם כי הונאת גוי מותרת.

התחמקות מרישום הלכות אלה אינה עניין של מה בכך, שכן אחד מגדולי האחרונים, המהרש“ל,9 קבע כי אסור ליהודי “לייפות” את התורה בעיני הגוי, אם הלה שואל אותו מה דינו של גוי בהלכה והאם הוא זהה לדינו של יהודי. בעיני המהרש”ל תשובה לא אמיתית בעניין זה היא בגדר סילוף התורה, ואיסורו הוא בגדר “יהרג ואל יעבור”. למרות דברי המהרש“ל, הרב הרצוג כותב שיש להשמיט הוראה כזו, הנה כך לשונו במכתב משנת תשי”ב:10

“א. לכאורה עומדים כנגדנו דברי מהרש”ל ביש“ש לב”ק פרק ד' סימן ט' שאסור לומר לגוי שהדין הוא ההפך ממה שהוא באמת בנוגע לעכו“ם, וזהו בגדר יהרג ואל יעבור, ואם כי בעיני קשה הדבר יש לנו לחוש לשיטת הגאון ז”ל.

ב. אולם זהו עניין אחר. אילו היינו מוציאים לאור הוצאה חדשה של ה’שולחן ערוך', וכותבים במקום ‘אסור להונות חבירו’, ‘[אסור] להונות שום בן אדם’, אולי היה מקום לדבר כנ“ל [=כלומר, היה מקום להסתייגותו הנחרצת של המהרש”ל], אבל אין אנו מוציאים את השולחן ערוך, אלא ספר משפטי להקל על היוריסטים [=המשפטנים] להבין דיני ממונות שלנו, ואפשר להשמיט משהו.

ג. המהרש"ל – יעויין שם – לא אמר אלא כשגוי עובד אלילים שואל אותנו מה דיננו אצלכם בדבר פלוני; אבל כאן אין שואל ואין דורש ואין מבקש.

ד. כאן אין אומרים ההפך אלא אין אומרים כלום.

ה. גם לאחרי שאנו מקבלים את דברי המאירי הידועים על האומות הגדורות בדרכי הדתות, גם זה לא טוב בשבילנו שבקודקס שלנו תמצא הפליה אף בין גויים עובדי אלילים ממש ויהודים לעניין הונאה במקח וממכר.

ו. במקום שיש חשש לחילול השם ודאי שאסור להונות גם עכו“ם ממש, ועיין [אבידה] וכו', והרי”ז האיסור היותר חמור – מן התורה – “ולא תחללו את שם קדשי”, שאין לו כפרה אלא המוות. ובימינו כשדרכי המסחר הם גלויים לכל והכול נעשה ברובו בפרהסיה, חייבים בכל מקום מפני חילול השם להיזהר מהונאה אפילו של עכו“ם ממש, ומכש”כ של מוסלמי או נוצרי.

ז. תנאי יסודי במדינת ישראל שעליו הסכימו הכול שב“ממונא” [=כלומר בתחום המשפט האזרחי, הממוני] לא תהא שום הפליה במשפט בין בן ברית לאינו בן ברית, והנה כח הכנסת ודאי שהוא כח הציבור “ולית דין צריך בשש”.

ואם כי הכנסת אין בכוחה אפילו בממונות לעקור מכל וכל דינים מפורשים שבתורה מבלי עצות ותחבולות, במה דברים אמורים – לומר ההפך מדין התורה ולקובעו לדורות, משא“כ בעניין שכזה שלפנינו, שהתורה אומרת שבמקום שאין חשש של חילול השם לא נאסרה הונאה של גוי עובד אלילים, אבל אין התורה אומרת שאסור לך שלא להונות עובד אלילים, וא”כ כשהציבור מקבל עליו שלא להונות גם גוי עובד אלילים, אין זה כלל עוקר דבר תורה, אלא מוסיף על דבר תורה, הרחק משום חילול השם, ונמצא שהדין כבר כך. ובדין היה שנכתוב בפירוש שההונאה אסורה על הכול, בן ברית או אינו בן ברית אפילו עובד אלילים, שחוק זה של הכנסת ודאי שהוא זוקק, אלא שאין אנו רוצים לעורר את כל העניין.

סוף דבר יפה תעשו להשמיט את ההפליה כולה, (ואם תרצו לומר כבר הרמב“ם, הטור והשולחן ערוך ז”ל הקדימוכם במובן ידוע, צאו ובדקו בכל הלכות הונאה שבספריהם ולא תמצאו אלא שאומרים אסור להונות איש את חבירו. יודעים אנו שכוונתם לחבירו ישראל, אבל מתוכו אין זה לגמרי מוכח, הואיל ומצינו חבירו גם בעכו“ם, שבת קנא, א וכו' יעויי”ש".11


הדברים מדברים בעד עצמם. הרב הרצוג מסתמך על שיטת המאירי הידועה12 כי האפליות שבתלמוד כוונו כנגד האומות הקדומות, ולא אלו שבינינו. כמו כן בימינו יש להיזהר מכל הפליה מפני חילול ה' שבדבר. אך המחודש בכל דבריו הוא כי לחוק הכנסת, שהוא כח הציבור, תוקף הלכתי לאסור הונאת גוי. “אין כלל עוקר ד”ת [=דין תורה], אלא מוסיף על ד“ת, הרחק משום חילול ה', ונמצא שהדין כבר כך”.

הרי שבידינו להתאים את ההלכה לרוח הזמן, אלא שהרב הרצוג אינו מתייחס למושגים של “רוח הזמן” “חיים מודרניים” וכיוצ"ב, אלא למושג ההלכתי הידוע של "חילול ה' ",13 אך תוכנו של מושג זה מושפע מרוח הזמן.

כעת נעבור לשאלת חילול שבת להצלת גוי. יש מתירים משום “איבה”, אפילו איסור דאורייתא.14

הרא“ל ברודא, בשו”ת מצפה אריה (מהדו“ת או”ח סי' י) רוצה להרחיב את ההיתר אף מעבר להסתמכות על חשש “איבה”. הרב הרצוג מתווכח עמו ודוחה את ראיותיו.15 אמנם זו תשובה להלכה ולא למעשה. במק"א הוא אומר: "כללושל דבר לא כל האיבות שוות… ויש שמתירים איסור דאורייתא, ואפילו חילול

שבת, אך הכול תלוי במצב, לפי הערכת בקיאים במצב ומומחים בהלכה“.16 הנה שוב מתגלה אותו עיקרון: הרב הרצוג אינו מוכן לסטות מההלכה כמלוא נימה, אלא שההלכה עצמה מאפשרת גמישות בבואה ליישום מעשי ע”י שימוש במושגים של שעת הדחק, קבלת הקהל, חילול ה', איבה וכיוצ"ב.


 1. עניין זה הטריד אפילו בימי התלמוד: הגמרא במסכת בבא קמא לח ע“א מספרת כי שני סרדיוטות של רומי שנשלחו להכיר את תורת ישראל, התקשו רק בפשר ההפליה שבין יהודי וגוי בדיני נזיקין, ועיי”ש בסוגיה ובמפרשים כיצד התמודדו עם בעיה זו, ואכמ"ל.  ↩

 2. ראה רמב“ם הל' ע”ז פ"י.  ↩

 3. תחוקה, ח"א עמ' 12.  ↩

 4. על הרמב“ם שם, הל' ע”ז פ“י ה”ו.  ↩

 5. ראה שו"ת משפט כהן סי' סג.  ↩

 6. ראה קדושין עו, ב ורמב“ם הל' מלכים פ”א.  ↩

 7. בעיקר מסתמך הרב הרצוג על דברי בעל כנסת הגדולה על חשן משפט סי' ז, ב"י אות א.  ↩

 8. ראה ב“ק קיג, א, שו”ת חו"מ סי‘ שמח ב, ואנציקלופדיה תלמודית, ערך גוי, וכן ו, שנט, וע’ גזל הגוי, שם עמ' תצג.  ↩

 9. ים של שלמה, ב“ק פ”ב סי' ט.  ↩

 10. תחוקה, ח"ג עמ' 278.  ↩

 11. צ“ע, שכן הרמב”ם בהל‘ מכירה פי“ג, ז, וכן השו”ע, חו"מ סי’ רכז, כו פוסקים שאין לגוי הונאה.  ↩

 12. ב"ק קיג, א ועוד בכמה מקומות.  ↩

 13. אמנם המושג “חילול ה' ” נזכר בגמ' עצמה, בב"ק שם, בהקשר זה של הונאת גוי.  ↩

 14. ראה שו“ת חתם סופר יו”ד סי‘ קלא; שו“ת דברי חיים (מצאנז) או”ח ח"ב סי’ כה – ששמע שהתירו משום תקנת הארצות; הרב א"י אונטרמן, דברי שלום והגדרתם, מורשה א.  ↩

 15. פסקים וכתבים, או“ח ח”ב סי' סג.  ↩

 16. תחוקה, ח“א עמ' 10. וראה עוד דבריו בתחוקה, ח”ג עמ‘ 122, 131, ושם הזכיר התירו של המצפה אריה הנ“ל. ובשו”ת או"ח סי’ רז התיר משום איבה מסירת בית לנוצרים בר־ציון, למרות שישמש ככנסייתם.  ↩

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אבל אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

קישוריוֹת חיצוניות

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 38911 יצירות מאת 2013 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־28 שפות. העלינו גם 14412 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!