רקע
אריאל פיקאר
אחרית דבר ל"נוכרים במדינה יהודית" מאת הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג

 

מבוא    🔗

שאלת מעמדו של הנוכרי והיחס אליו מעסיקה את המסורת היהודית מן המקרא1 דרך חז"ל2 ועד לימינו אנו והיא בעלת היבטים פילוסופיים, פוליטיים ומעשיים בתחומים רבים. העיסוק במעמדו של הנוכרי קיבל מימד חדש עם הקמתה של מדינת ישראל, לראשונה זה דורות רבים נוצרה האפשרות להקים מדינה יהודית ריבונית. ברור היה לכול שמדינה זו עתידה להיות מדינה דמוקרטית מערבית המבוססת על ערכים מודרניים של חירות ושוויון אזרחיים לכלל תושביה, ובהם גם לא־יהודים. מצב זה דרש התמודדות הלכתית והגותית עם היחס שבין תפיסות דמוקרטיות ורעיונות דתיים. חלומם של אנשי הציונות הדתית היה כי מדינה זו תתנהל לפי ההלכה היהודית, ואחת מן השאלות שהעסיקה רבנים מקרב ציבור זה היתה מעמדו של הנוכרי במדינה היהודית. אנשי הלכה רבים התייחסו לנושא זה, והוא לא ירד מסדר היום הרבני עד ימינו.

פוסקי הלכה ציונים בני דור הקמת המדינה ניסחו מהלכים הלכתיים המאפשרים מתן שוויון זכויות מלא לנוכרים אזרחי המדינה. מבחינתם, השאלה העיקרית אודות מעמדם של נוכרים במדינת ישראל היא שאלה דתית, הקשורה בשאלת הגדרתם הדתית של הנוכרים כעובדי עבודה זרה או כאלה שאינם עובדי עבודה זרה. הנוכרים שיגורו בתוך המדינה היהודית לא נתפסו על ידם כאיום לאומי.

לעומתם, הרבנים בני הדור הבא, שעוצבו בהשראת הרב צבי יהודה קוק והאידיאולוגיה של גוש אמונים, עוסקים בשאלת מעמדם הלאומי של הערבים בישראל ובמאבק הלאומי על הארץ, והם נוקטים בקו הלכתי המונע מנוכרים שוויון זכויות.


 

“נוכרי שאינו עובד עבודה זרה […] אין למנוע ממנו הישיבה בארץ ישראל” – עמדתו של הרב יצחק הרצוג    🔗

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הרב הראשי לארץ ישראל בעת הקמת המדינה, היה הראשון שעסק במעמדו של הנוכרי במדינת ישראל העתידה לקום, כחלק ממפעל תכנון החוקה למדינה העתידה בה עסק. ברור היה לרב הרצוג שהמדינה שתקום תהיה מדינה דמוקרטית, ולפיכך ניסה למצוא דרך הלכתית שתוכל לתת לגיטימציה לערכים הדמוקרטיים. כך הוא כתב בדברי הפתיחה לספרו:

המטרה העיקרית שלי היתה להראות שקיימת אפשרות ליצור תחוקה למדינה היהודית ולכונן בה משטר משפטי שלא יהא בשום פרט בניגוד לתורתנו הקדושה […] כי אם, חס ושלום, נתרפה במלאכת שמים זו, בעת ההכרעה הזאת, חס ושלום, שהרוב הגדול של הישוב יתייאש, חס ושלום, מן התורה, ויאמץ לו לבלי התחשב עם תורת קדשנו, שורש נשמתנו, איזו תחוקה גויית מודרנית מן המוכן […] וזה כבר בעצמו יהא הרס פנימי גמור […]".3


מדובר אפוא בגישה המבקשת למצוא את הדומה בין השקפת העולם הדמוקרטית ובין העמדה הדתית הלכתית כך שהציבור הרחב, החילוני בעיקרו, יאות לקבל על עצמו חוקה יהודית.

הנושאים הראשונים שאותם מברר הרב הרצוג בהקשר זה הם: “זכויות המיעוטים לפי ההלכה”4 ו“מינויים ציבוריים של נוכרים בימינו”.5 כבר בפרק הראשון של הספר הוא מסביר, בעקבות דברים שכתב זרח ורהפטיג,6 שהחלטת האומות המאוחדות המאפשרת את הקמתה של מדינת ישראל מחייבת מתןזכויות למיעוטים דתיים ולאומיים ברוח חוזה ורסאי: “הנה לפנינו שהקמת המדינה היהודית תלויה בהרבה בהבטחת הזכויות ההן ברוח החוזה ההוא. אם כן אפוא, בואו ונברר מהו המצב המשפטי והמדיני של התושב הלא יהודי”.7 נושא זה הוא בעיני הרב הרצוג "הדבר הקשה ביותר עם האופי הדמוקרטי

המדינה […] שהאומות המאוחדות בוודאי יעמדו על זה בכל תוקף שעלכל פנים בשטח המדיני והאזרחי והמשפטי לא תקופחנה זכויות המיעוטים,ושיהא להם חופש גמור לקיים את הדתות שלהם ואת החינוך של העדות שלהם".8 כלומר, הצורך ביצירת התאמה בין ההשקפה הדמוקרטית של אומות העולם שאפשרו את הקמת המדינה היהודית ובין ההלכה היהודית הוא הכרחי לצורך הקמתה של המדינה.

את הפרק השני של הספר, פרק העוסק בזכויות המיעוטים לפי ההלכה, המובא כאן במהדורה מחודשת, פותח הרב הרצוג באמירה כי הדרך היחידה להתאזרחות מלאה על פי ההלכה היא הגירות, “כלומר, נוכרי שקיבל עליו דת ישראל בבית דין של ישראל, כפי חוקי תורת ישראל, זוהי ההתאזרחות עפ”י התורה… אין לנו במקורותינו החוקיים הדתיים תורה אחרת של התאזרחות חוץ מזו".9 אך ישנו גם מעמד ביניים – “גר תושב”. זוהי לדבריו של הרב הרצוג “מעין גירות בחלק, כאילו התאזרחות חלקית”. זהו המעמד הגבוה ביותר שיכולים לזכות בו תושבי הארץ שאינם יהודים ואינם מעוניינים להתגייר.

אלא שגם הגדרתם של אלו כגר תושב היא בעייתית מפני שקיימים כללים הלכתיים נוקשים בדבר קבלתו של אדם למעמד גר תושב. בהלכות עבודה זרה ניסח הרמב"ם את הדברים כך:

אין כורתין ברית לעובדי עבודה זרה כדי שנעשה עמהן שלום ונניח אותם לעבדה, שנאמר לא תכרות להם ברית אלא יחזרו מעבודתה או יהרגו, ואסור לרחם עליהם שנאמר ולא תחנם, לפיכך אם ראה גוי עובד עבודה זרה אובד או טובע בנהר לא יעלנו, ראהו לקוח למות לא יצילנו אבל לאבדו בידו או לדחפו לבור וכיוצא בזה אסור מפני שאינו עושה עמנו מלחמה.10


בהמשך דן הרמב“ם במושג “דרכי שלום” ובהבחנה שבין עובדי עבודה זרה לבין מי שמוגדר כ”גר תושב":

מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום, ואין ממחין בידי עניי גויים בלקט שכחה ופאה מפני דרכי שלום, ושואלין בשלומן ואפילו ביום אידם מפני דרכי שלום, ואין כופלין להן שלום לעולם […]

אין כל הדברים האלו אמורים אלא בזמן שגלו ישראל לבין האומות או בזמן שיד הגויים תקיפה; אבל בזמן שיד ישראל תקיפה על אומות העולם – אסור לנו להניח גוי עובד עבודה זרה בינינו, אפילו יושב ישיבת עראי או עובר ממקום למקום לסחורה לא יעבור בארצנו אלא עד שיקבל עליו שבע מצוות שנצטוו בני נח שנאמר לא ישבו בארצך אפילו לפי שעה, ואם קיבל עליו שבע מצוות הרי זה גר תושב, ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג אבל שלא בזמן היובל אין מקבלין אלא גר צדק בלבד.11


כלומר, נוכרי העובד עבודה זרה אינו יכול לשבת בארץ, עליו לקבל על עצמו מצוות בני נח ולהיות לגר תושב. אלא שמעמד זה מוענק רק בזמן שמצוות היובל נוהגת.12

הראב“ד השיג על הרמב”ם וכתב: “איני משוה לו בישיבת הארץ”, כלומר לדעתו מי שקיבל עליו שבע מצוות בני נח יכול לישב בארץ ישראל ואין הדבר תלוי בקיומו של היובל. ר' יוסף קארו, בפירושו כסף משנה להלכה זו של הרמב“ם כתב בהסבר דברי הראב”ד: “טעמו לומר שאע”פ שאין מקבלין גר תושב בזמן שאין היובל נוהג, אם קיבל שבע מצוות למה ימנעו אותו מישיבת הארץ, הא ליכא למיחש ביה ‘פן יחטיאו’ “. לדעתו, גם הרמב”ם מסכים שנוכרי שקיבל עליו שבע מצוות יכול לישב בארץ ישראל אף שאינו זוכה למעמד של גר תושב.

הרב הרצוג מבקש להסתמך על עמדתו של הראב“ד החולקת על דברי הרמב”ם ועל פרשנותו של הכסף משנה על דברי הרמב“ם. לדעתם, מותרת הישיבה בארץ לנוכרי שאינו עובד עבודה זרה אף שאינו במעמד גר תושב. הרב הרצוג מתבסס גם על עמדתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק שקבע כי איסור “לא תחנם – לא תיתן להם חנייה בקרקע”13 אינו חל על נוכרי שאינו עובד עבודה זרה אף שאינו גר תושב. עמדתו זו היא אחד מעמודי “היתר המכירה” של קרקעות יהודים לנוכרים בארץ ישראל בשנת השמיטה. הרב קוק התייחס באופן מפורש למוסלמים: “ובפרט אומה שלמה המוחזקת בכך ע”פ דתה”.14

מהו מעמדם של הנוצרים תושבי הארץ?15 הרב הרצוג סובר כי ניתן לסמוך על הדעה הקובעת כי בני נח לא נצטוו על השיתוף,16 כלומר נוכרים המאמינים באלוהים אך מאמינים גם בכוחות אחרים, כגון בשילוש הנוצרי, אינם עוברים על איסור עבודה זרה שעליו נצטוו בני נח. לפיכך ניתן להשלים עם הימצאותם של נוצרים בארץ ישראל ואין חובה לגרשם. הרב הרצוג מרחיק לכת אף יותר וקובע שמסיבה זו ניתן לאפשר, במצב הפוליטי המסובך שבו נמצאת מדינת ישראל, אף לנוצרים קתוליים לקיים את הפולחן שלהם.

בסעיף ח של הפרק עובר הרב הרצוג למערכת טיעונים אחרת: “ברובו של הפרק הקודם לא הודגש כל צרכו המצב כמו שהוא, […] ועתה הגיע הזמן להסתכל על המצב כמו שהוא ממש ולבחון את ההלכה מתוך אותה ההסתכלות הריאלית”. כלומר, עד כה הובאו טיעונים הלכתיים ברמה התיאורטית, ומכאן יש לעבור לסוג אחר של שיקולים. הקמתה של מדינת ישראל מתאפשרת בזכות הסכמתן של האומות המאוחדות, המשך קיומה של המדינה תלוי בתמיכתן של אומות המערב הנוצריות. לא ניתן אפוא מבחינה מדינית לקיים במדינת ישראל משטר המפלה מי שאינם יהודים. אף אם ההלכה במקורה היתה דורשת הפליה שכזו, הרי משיקולים קיומיים המנוסחים בהלכה תחת הקטגוריה “משום איבה” ואף תחת הקטגוריה “פיקוח נפש” אין להפלות נוכרים אפילו שהם עובדי עבודה זרה ממש.

בהמשך מציע הרב הרצוג לראות את הקמתה של מדינת ישראל לא כריבונות יהודית מוחלטת אלא כשותפות שהוצעה לנו על ידי אומות העולם: “הרי זה כאילו על ידי תיווך ידוע באו גויים, נניח אפילו עובדי אלילים, לידי הסכמה לתת לנו להקים ממשלה משותפת באופן שתהיה לנו עליונות ידועה וששם המדינה יקרה על שמנו. כלום היתה על מדינה זו תורת מלכות ישראל באותה המידה של מלכות ישראל כימי דוד ושלמה […]”. מדינת ישראל אינה ריבונית לקבל החלטות הנוגדות את האינטרסים של שותפיה הנוכרים, ואם כן אין בכוחה לקיים את ההלכה באותם תחומים שעליהם אין את הסכמת האומות.

יש לשים לב למבנה הפרק. הרב הרצוג עובר בין שתי מערכות טיעונים: הראשונה עוסקת במישור העקרוני ביחס למעמדו של הנוכרי. הרב הרצוג נוקט בעמדה מתונה המאפשרת ללא־יהודים שאינם עובדי עבודה זרה להתגורר בארץ ישראל, וזאת לגבי מוסלמים ואף לגבי נוצרים. מערכת הטיעונים השנייה עוברת מן המישור ההלכתי־עקרוני למישור הפוליטי־ריאלי שבו מבהיר הרב הרצוג את מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל ואת יכולותיה המדיניות. השימוש בשתי מערכות טיעונים מספק הגנה מרבית על העמדה שנוקט הרב. מצד אחד הוא מבקש להציג עמדה עקרונית בדבר היחס לנוכרים, אלא שדעה זו נשענת על פרשנות הלכתית שנויה במחלוקת. לשם כך הוא נזקק לסוג הטיעונים השני – הפוליטי־ראלי שמהווה תשובה גם לאלו שאינם מקבלים את הפרשנות העקרונית של הרב הרצוג ביחס לנוכרים.

בכל מהלך הדברים אין הרב הרצוג מתייחס למעמדם הפוליטי של הנוכרים בישראל ולשאיפותיהם הלאומיות. הדברים נכתבו לפני הקמת המדינה, וניכר מדברי הרב הרצוג שהוא היה משוכנע שהמדינה תקום מכח החלטות האו“ם, ולא מכח מלחמת שחרור (כלשונו: “בלי רצון האומות בדרך הטבע אי אפשר לכבוש אף חלק מן הארץ”). הוא מבחין בין מדינה המוקמת מכח כיבוש, שיש לה ריבונות מלאה, לבין מדינה המוקמת מכח הסכמה בינלאומית, שאין לה ריבונות כזאת – וכך הוא רואה את מדינת ישראל העתידה. סביר להניח, שבמסגרת תפיסה כזו של המדינה, היה הרב הרצוג סבור שהמוסלמים שיישארו באותה מדינה שתקום על פי החלטת האו”ם, יהיו אזרחים נאמנים בה. ניכר בדיון שאין הוא מתקיים בצילו של סכסוך ישראלי־ערבי, ואם קיים סכסוך כזה, אין הוא משמעותי דיו כדי לגעת בתחום הדיון של הרב הרצוג. על רקע זה אין זה מפתיע שהיחס למוסלמים קל יותר מן היחס לנוצרים, מפני שהמוסלמים בוודאי אינם עובדי עבודה זרה. כפי שנראה בהמשך, הדור הבא של אישי ההלכה הציונים יוטרדו הרבה יותר דווקא מן השאלה הלאומית שתעמוד בכל עוז על סדר היום הציבורי.

לדעת הרב הרצוג, מעמדם האזרחי של הנוכרים היושבים בארץ ישראל אינו שונה משל היהודים. הנושא היחיד שלו הוא מקדיש בירור הלכתי הוא שאלת מינוים של נוכרים לתפקידים ציבוריים. הרמב“ם כתב: “אין מעמידים מלך מקהל גרים […] ולא למלכות בלבד אלא לכל שררות שבישראל”.17 רק יהודים מלידה יכולים להתמנות לתפקיד של שררה בישראל ואפילו נוכרי שהתגייר והוא גר צדק אינו יכול להתמנות לתפקידי הנהגה ציבורית. זוהי כמובן הפליה משמעותית ביותר שלא תיתכן במדינה דמוקרטית מודרנית. כדי להתמודד עם אתגר זה טוען הרב הרצוג שהאיסור למנות נוכרי לתפקידים ציבוריים חל רק כאשר מדובר במינוי לכל החיים ולא למינוי לזמן קצוב כפי שמקובל במשטר דמוקרטי. כמו כן יש להבחין בין “שררה” שהיא מינוי הנכפה על הציבור ובין מינוי אדם לתפקיד ציבורי על ידי הציבור באופן דמוקרטי. נבחרי הציבור הם אלו הממנים אנשים לתפקידים ציבוריים, ולפיכך מינויים אלו הם על פי קבלת הציבור ואינם נחשבים כשררה. בכך פותר הרב הרצוג עניין זה.18 הוא מתעלם מהלכה אחרת המופיעה ברמב”ם, העוסקת בנוכרים שקיבלו עליהם שבע מצוות בני נח, שעליהם כותב הרמב"ם: “שיהיו נבזים ושפלים למטה ולא ירימו ראש בישראל אלא יהיו כבושים תחת ידם, ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם”.19 בהמשך נראה שהלכה זו תידון על ידי הדור הבא של הפוסקים.


 

“אין אנו בגדר יד ישראל תקפה”: עמדתו של הרב שאול ישראלי    🔗

הרב שאול ישראלי20 עסק בשאלת “מעמד הנוכרי במדינה ישראלית” במאמר שפורסם לראשונה בכתב העת “התורה והמדינה”.21 העמדה המרכזית שאיתה מתמודד הרב ישראלי בהקשר זה, כפי שראינו בדבריו של הרב הרצוג, היא עמדתו של הרמב“ם הסובר שאסור לנוכרי לשבת בארץ ישראל אף אם אינו עובד עבודה זרה אלא אם הוא גר תושב. מעמד זה של גר תושב אינו קיים בימינו מפני שהרמב”ם מציב דרישות (קבלה בפני שלושה מישראל, יובל וכו') שלא ניתן לעמוד בהן בזמן הזה. בשונה מהרב הרצוג, אין הרב ישראלי מסתפק בהסתמכות על עמדתו החולקת של הראב"ד, הסובר שאיסור הישיבה בארץ אינו תקף עבור נוכרי השומר את מצוות בני נח אף שאינו גר תושב, אלא נוקט בקו הלכתי אחר.

הרב ישראלי קובע שהמצווה לגרש את הנוכרים מארץ ישראל היא חלק ממצוות המלחמה המוטלת על הכלל ולא על הפרט, ולכן “מכיוון שהיא מצווה המוטלת על הכלל אין חיוב זה אלא כשיש רוב ישראל בארץ”.22 בנוסף לכך, מחדש הרב ישראלי, המצווה היא לגרש את כל עובדי עבודה זרה מארץ ישראל, ולכן: “אם אין יד ישראל תקיפה היינו שאמנם יכולים להוציא איזה מהעכו”ם אבל אין בכוחם להוציא כולם, גם אז אין מצווה זו קיימת גם כלפי אלה שיכולים להוציאם, כיון שישארו עוד מהעכו“ם לגור בארץ מבלי אפשרות להוציאם”.23

לאחר הצבת תנאים אלו יכול הרב ישראלי להגיע למסקנה ביחס למדינת ישראל:

ולעניין זמננו אף שמבחינת מקרה בודד זה או אחר יש הכח ביד המדינה [לגרש נוכרים, א“פ], אין חיוב לעשות זאת כי אין אנו בגדר יד ישראל תקיפה, אם מצד החשש של סיבוך במלחמה כפי שצידדנו בהתחלה בדברי הרמב”ם, ואם כפי המסקנא מכיוון שאין רוב ישראל בארץ ואף הארץ אינה כולה בידינו ואין באפשרות לכלל ישראל לקיים מצווה זו של הוצאתם כליל מהארץ, ממילא אין החיוב גם כלפי אותם מקומות שיד ישראל תקיפה.24


חידושים מרחיקי לכת אלו בהבנת הרמב"ם מאפשרים לרב ישראלי את נקיטת העמדה המתירה את ישיבתם של נוכרים, אפילו הם עובדי עבודה זרה, במדינת ישראל. בשונה מהרב הרצוג שביסס את ההיתר על כך שהנוכרים שבארץ ישראל אינם נחשבים עובדי עבודה זרה, הרב ישראלי בונה את ההיתר על חוסר היכולת הפוליטית־מעשית של המדינה. משום כך אין הוא נזקק כלל לדיון ביחס לאסלאם ולנצרות..

גם הרב ישראלי, כמו הרב הרצוג, אינו עוסק בצדדים הפוליטיים של הסכסוך הישראלי ערבי. הוא דן25 בשאלת מעמדם האזרחי של התושבים הלא־יהודים סביב סוגיית מינוים של נוכרים לתפקידי ניהול, וקובע בדומה לרב הרצוג שתפקידי שלטון הנתונים לבחירה דמוקרטית ואינם עוברים בירושה אינם כלולים באיסור השררה.

הרב ישראלי מתעלם גם הוא מן ההלכה המפורשת ברמב"ם בדבר קבלת המס והעבדות של הנוכרים בארץ ישראל. בהקשר זה כדאי לשים לב לדברים שכתב הרב אלישע אבינר, שעמדתו תידון בהמשך, ביחס לדבריו של הרב ישראלי:

שאלתי אותו על אחד מפרקי ספרו ‘עמוד הימיני’ הדן במעמדם של הנוכרים במדינת ישראל. נושא הדיון הוא, האם מותר למנות נוכרי לתפקיד ציבורי. הגר“ש [הגאון רבי שאול] כתב שהאיסור […] מתייחס רק למינויים שהם בבחינת “שררה” […] שאלתי את הגר”ש מדוע אין הגבלה על מינוי נוכרים לתפקיד ציבורי מצד החובה להטיל מס ועבדות […] לאחר משא ומתן הלכתי קצר, דחה הגר"ש את דברי על הסף, והוסיף שאין לקבלם מפני שלפי דברי, כולנו חוטאים ואיננו נוהגים כשורה בכך שאנו מאשרים את נוכחותם של נוכרים בבית המחוקקים![26]


הרב אבינר מספר שהופתע מהתגובה אך הבין שדרכו של הרב ישראלי היא לחפש דרכים בהלכה שיאפשרו לגשר בין התורה למדינה: “למדתי שהאמונה בהשגחה האלוקית על המדינה מחייבת את העוסק בסוגיות של ‘תורה ומדינה’ לרדת לעומקה של הלכה כדי לבחון היטב האם קיימות הגדרות הלכתיות המאפשרות לגשר בין התורה למדינה […] הגר”ש [הגאון הרב שאול ישראלי] דרש ללמד זכות על המדינה גם ברמה ההלכתית".26 פרשנות זו לעמדתו של הרב ישראלי מדגישה את אופייה האפולוגטי של פסיקתו ואת רצונו לחפשאת הדרך למתן תוקף הלכתי למדינת ישראל הדמוקרטית. הרב אבינר מצטט בהקשר זה מדבריו של הרב ישראלי בהקדמה לקובץ התורה והמדינה, ה–ו: “חס לנו לנגח את המדינה בשם התורה. אדרבה עלינו לחזקה ולסמכה, לעודדה ולכוונה. כי בה במידה שנתקרב עם התורה אל המדינה, תתקרב גם המדינה אל התורה”.27 כפי שנראה בהמשך, הרב אבינר לא קיבל עמדה זו ונקט בקו הלכתי אחר.

מוקד הדיון בדבריהם של הרב הרצוג והרב ישראלי הוא הגדרת מעמדו הדתי של הנוכרי היושב בארץ ישראל. הסוגיות ההלכתיות העולות בדיון זה קשורות להגדרת עבודה זרה, לשאלה האם מוסלמים ונוצרים הם עובדי עבודה זרה, להגדרת מעמדו של נוכרי שאינו עובד עבודה זרה בארץ ישראל וכן לבירור המושג “דרכי שלום”. דיון בשאלות אלו ניתן למצוא במאמרים שונים של רבנים מדור המדינה, כגון: הרב עוזיאל,28 הרב איסר יהודה אונטרמן,29 הרב שלמה גורן,30 הרב שמואל תנחום רובינשטיין,31 הרב יהודה זרחיה סגל,32 הרב יהודה גרשוני,33 זרח והרפטיג34 והרב חיים דוד הלוי.35

עד כאן עסקתי בפוסקי הלכה שכיהנו בתפקידים רבניים בעת הקמת מדינת ישראל ובשנותיה הראשונות.36 בתקופה זו לא עמדה על סדר היום שאלת מעמדם של ערביי יהודה, שומרון וחבל עזה, ואף ערביי ישראל חיו תחת משטר צבאי וקיבלו את מרותה של מדינת ישראל.

בחלק הבא אני מבקש לדון בדבריהם של רבנים בני הציונות הדתית שפעילותם החלה בתקופה שלאחר מלחמת ששת הימים. ניתן להצביע על מעבר משמעותי מדיון בהיבט הדתי הכרוך בישיבתם של נוכרים בארץ ישראל לדיון בהיבט הלאומי־פוליטי – ערבים או פלסטינים במדינת ישראל הציונית. כאמור, רבנים רבים בני דור המדינה הביעו את דעתם בנושא, ובהם כאלה שכיהנו כרבנים ראשיים לישראל. לעומת זאת, בני הדור הצעיר מיעטו לעסוק בנושא. סקירת הספרות הרלוונטית העלתה רק את מאמריהם של הרב אלישע אבינר שידון כאן בהרחבה37 ומאמרו של הרב ישראל רוזן.38 מאמרים אלו פורסמו בכתב העת ‘תחומין’ שהוא כתב העת המרכזי העוסק בשאלות של תורה ומדינה. חשוב לציין שמאמרים אלו לא עוררו התנגדות,39 והם מבטאים את העמדה הפוליטית־אידיאולוגית של המנהיגות הדתית והאזרחית של רוב הקהילה הדתית ציונית. עמדה זו מבקשת להחיל את הריבונות הישראלית על כל האזורים שנכבשו במלחמת ששת הימים, אך לא להעניק זכויות אזרח מלאות לתושביהם הפלסטינים.40


 

“ולא ירימו ראש בישראל”: עמדתו של הרב אלישע אבינר    🔗

מאמרו של הרב אלישע אבינר,41 “מעמד הישמעאלים במדינת ישראל לפי ההלכה”,42 מסמן תפנית בשיח ההלכתי ביחס למעמדם של נוכרים במדינת ישראל, וכותרת המאמר מבטאת את מגמתו. המחבר מבקש לדון במעמדם של הערבים בישראל; זהו לפי דעתו מוקד העניין. בעוד פוסקי דור המדינה עסקו במעמד הנוכרים והבחינו בין בני הדתות השונות, לרב אבינר ברור שהשאלה המרכזית אינה דתית אלא לאומית.

המאמר פותח בבירור מעמדם ההלכתי של בני דת האסלאם – הישמעאלים. המוסלמים אינם עובדי עבודה זרה, אך אין להם מעמד של גר תושב מפני שלדעת הרמב“ם אין מקבלים גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג. כידוע, הרב קוק בפולמוס היתר המכירה בשמיטה קבע שניתן לסמוך על דעת הראב”ד בעניין זה ולהתייחס אל הישמעאלים כגר תושב.43 לדעתו של הרב אבינר, הרב קוק “לא מזכיר שיטה זו אלא אך ורק בתור סניף לעניין היתר מכירת קרקעות בשנת השמיטה”, אך אין בכך קביעה עקרונית ביחס למעמדם ההלכתי. בהערת שוליים הוא מוסיף שלאור זאת הישענותו של הרב הרצוג על דברי הרב קוק בעניין זה היא בעייתית.44 לסיכום הוא קובע כי “לרוב הדעות, הערבים בני דת האסלאם, למרות שאינם עובדי עבודה זרה, אינם בגדר גרים־תושבים. לפיכך המצווה המחייבת את החייאתו של גר התושב, כלומר הושטת עזרה והענקת סעד סוציאלי ורפואי, אינה מוטלת עלינו ביחס אל ערביי ארץ ישראל”.45

השלב הבא במאמר הוא דיון באיסור “לא ישבו בארצך”, כלומר בשאלה האם נוכרי שאינו גר תושב אך גם אינו עובד עבודה זרה יכול לגור בארץ ישראל. כפי שראינו לעיל שאלה זו תלויה במחלוקת הרמב“ם והראב”ד ובמחלוקת פרשני הרמב"ם ביחס לשיטתו. גם בעניין זה סמך הרב קוק על הדעה המקלה, אך הרב אבינר מדגיש שהיתר זה נאמר רק “בשעת הדחק” וכן הדבר ביחסלאיסור “לא תחנם”.

עד לשלב זה במאמר אין כל חריגה מדפוס השיח ההלכתי ביחס למעמדם של נוכרים בארץ ישראל כפי שראינו במאמרי הפוסקים בני דור המדינה. אולם בסעיף ט של המאמר עובר הרב אבינר לדיון הלכתי בנושא שטרם נידון:

לאחר שבחנו מזוויות שונות את זכויות הפרט של הישמעאלים היושבים בא"י – זכות הישיבה בארץ, רכישת אדמות, זכות לקבלת סעד סוציאלי וכדו' – שומה עלינו לבחון את הזכויות הלאומיות־האזרחיות של הישמעאלים בארץ. דיון זה מתבקש במיוחד לאור העובדה שהערבים מהווים מיעוט אתני מגובש, אשר חלקו טוען לזהות לאומית מיוחדת, ומיעוטו אפילו עוין את השלטון של עם ישראל על הארץ.46


למה מתכוון הרב אבינר במילים “הזכויות הלאומיות־האזרחיות”? המשך הדיון יבהיר את העניין. הרב אבינר מצטט את דברי הרמב"ם בהלכות מלכים פרק ו, הדורש מלבד קבלת שבע מצוות בני נח גם קבלת המס והעבדות,47 ומפרשם:

מהי עבדות? “שיהיו נבזים ושפלים למטה ולא ירימו ראש בישראל”. הכוונה, כניעה מלאה. “שיהיו כבושים תחת ידינו” – כלומר, כניעה לאומית, ולא עבדות רגילה. “ולא יתמנו לשום דבר שבעולם”, כלומר שלילת הזכות להתמנות לתפקידים שלטוניים או מנהליים בכירים בתחום המדינה. מהו המס? “שיהיו מוכנים לעבודת המלך בגופם ובממונם”. הטלת מיסים כספיים וחובת גיוס לשירות המדינה.48


יישום הדבר בימינו כרוך לדברי הרב אלישע אבינר בארבעה תנאים:

א. קבלת שלטון ישראל, כניעה מלאה, כלומר השלמה עם הריבונות הישראלית על כל חבלי ארץ ישראל.

ב. השתתפות מלאה במעמסת המיסוי במדינה.

ג. חובת גיוס לשירות המדינה, הן בתחום הביטחון הן בתחום הכלכלה והחברה.

ד. שלילת הזכות לזכות במינויים ראשיים במערכת השלטון וההנהגה הציבורית.49


הרב אבינר מדגיש: “אין די במה שהם ממלאים בפועל אחר החובות השונות מחמת שידינו תקיפה עליהם, אלא נדרשת השלמה מלאה איתן”.50 מדובר אפוא בתודעתם של הנוכרים ולא רק בהתנהגותם. מי שאינו מקבל תנאים אלו אינו יכול לגור במדינת ישראל.

בעוד שלושת התנאים הראשונים אינם יוצרים הפליה בין יהודים לשאינם יהודים, הרי התנאי הרביעי, השולל את הזכות האזרחית לקבלת תפקידים במערכת השלטון, הוא תנאי מפלה מיסודו. יש להזכיר, הרבנים הרצוג וישראלי דנו בשאלה זו והכריעו שאין בעיה הלכתית בבחירת נוכרי לתפקידי שררה בישראל. הרב אבינר חולק על עמדתם. הוא מבחין בין האיסור “לא תוכל לתת עליך איש נוכרי”, המהווה את המקור לדעת הרמב“ם בהלכות מלכים פרק א והכולל גם גר צדק שאסור למנותו לכל שררה, לבין תנאי העבדות והכניעה שנידונו ברמב”ם בהלכות מלכים פרק ו. לדעתו, הראשון עוסק במישור האיסורי ואינו חל כשישראל קיבלו עליהם איש נוכרי או בבחירות לזמן כפי שטענו הרב הרצוג והרב ישראלי. השני קשור לזכויות לאומיות:

קיבוץ לאומי נוכרי שיושב בארצנו אינו זכאי לזכויות אזרחיות מלאות. […] הגבלה זו נכנסת תחת הכותרת “עבדות”, כלומר כניעה. […] ההגבלות באות להבטיח שהשלטון יהיה מסור אך ורק בידי עם ישראל. […] ההגבלות של מס ועבדות שוללות היווצרות שוויון בין ישראל לנוכרי בכל הנוגע לתפקידים לאומיים, וממילא יוצרות הפלייה מכוונת ביניהם (כמובן אך ורק ביחס לזכויות הלאומיות). לפיכך הגבלות אלו נכנסות תחת השם ‘עבדות’ וגר צדק אינו כלול בהן. הגבלות אלו מתייחסות בעיקרן על הקיבוץ האתני, ובשל כך גם על פרטיו המייצגים.51


כמקור לעמדה זו מביא הרב אבינר מדבריו של מורו ורבו, הרב צבי יהודה קוק, בהשגותיו לספרו של הרב שמעון פדרבוש “משפט המלוכה בישראל”. הרב פדרבוש סבר כי ניתן למנות נוכרי כנשיא בישראל מפני שבחירתו מוגבלת לתקופה מסוימת ואינה עוברת בירושה.52 הרצ“י קוק כתב על כך: “המצווה היא מינוי מלך בישראל – והיא מתוך אותו שבט חלק האומה המיוחד ומיועד לכך, והיא מצוות הציבור, וסידור הציבוריות הוא ‘מקרב אחיך’, וכל הצטרפות אחרים היא מבחינה יחידית ולא ציבורית”.53 זוהי עמדה המבחינה בין היות הנוכרי הדר בארץ ישראל אדם פרטי הזכאי לזכויות אדם לבין היותו אדם פוליטי הדורש גם זכויות אזרח הבאות לידי ביטוי במינוי נציגיו לתפקידי שלטון. זכות זו, לדעת הרצ”י קוק ותלמידיו, אינה ניתנת אלא ליהודים.54 בסיכום המאמר כותב הרב אבינר:

מצאנו שיטות רבות בראשונים ובאחרונים המקלות ביחס לזכויות הפרט של הנוכרי – המוסלמי – היושב בארץ. כנגד זה, אין לנוכרי (אפילו לגר־תושב) שום זכות במישור הלאומי. הבחנה זו חשובה מאוד, מפני שהיא מציגה עמדה מוסרית מוצקה, האוסרת פגיעה בזכויותיו הפרטיות של המוסלמי היושב בארץ, אם כי היא שוללת ממנו זכויות לאומיות, השייכות באופן בלעדי לבעלים האמתיים של הארץ: עם ישראל.55


בסוף המאמר מופיעה הערת עורך ארוכה שכותרתה “בשולי הדברים: הגדרה הלכתית של מצבנו”. העורך, הרב איתמר ורהפטיג, מתייחס לדבריו של הרב אבינר על מעמדם האזרחי של ערביי ישראל. לדעתו של העורך, דברי הרמב“ם בהלכות מלכים פרק ו בדבר קבלת המס והעבדות על ידי הנוכרים מתייחסים למצב של מלחמה “וכחלק מהניצחון במלחמה יש להכתיב לאויב תנאי כניעה – מס, עבדות וקבלת ז' מצוות. אך כאשר יושב נוכרי בודד או אף קבוצת נוכרים שאינם עובדי עבודה זרה בארץ, שלא בתנאי מלחמה, אין עליהם אותן הגבלות של מס ועבדות”.56 כמו כן טוען העורך, שאלת מעמדם של הנוכרים בימינו תלויה גם בשאלה האם “ידינו תקיפה עליהם” או שמא יש לנהוג ב”דרכי שלום". כוונתו כנראה היא שבמצב המדיני הבינלאומי שישראל נתונה בו אין אפשרות להפלות בין יהודים לשאינם יהודים.

הרב אלישע אבינר טוען כי הוא אינו מקבל את ההבחנה בין כניעה במצב מלחמה למצב אחר: “כל מדינה מודרנית מתוקנת אינה מחלקת ללא הגבלה אשרות כניסה לזרים, ואינה מעניקה תעודת אזרח לכל מאן דבעי, מתוך רצון לשמור על האופי התרבותי והאתני של המדינה. מה שמקובל אצל כל עם ולשון, עלה בתורה לדרגת הנחייה אלוקית מוחלטת לשם שמירת הצביון של עם ישראל, עם קדוש”.57 כלומר, שמירת אופיו התרבותי של עם ישראל מותנית באי־מתן אזרחות ללא־יהודים. זוהי הנחייה דתית מחייבת, לדעתו של הרב אבינר, ומשום כך אין להבחין בין נוכרי בעל שאיפות לאומיות בדלניות או מי שאינו כזה וכן אין להבחין בין נוכרי המהגר למדינה למי שאבותיו חיו כאן עוד לפני הקמת המדינה.

ביחס לטענה בדבר הפעלת השיקול של “דרכי שלום” במצב של “אין ידינו תקיפה” כותב הרב אבינר:

לית מאן דפליג שיש להתחשב בשיקולים של “דרכי שלום” ו“איבה”, אולם הם מציינים אילוצים שונים. חייבים אנו להפריד הפרדה מוחלטת בין הנהגה של לכתחילה אליה עלינו לשאוף לבין הנהגה של דיעבד. מחויבים אנו להתחשב באילוצים שונים אבל יחד עם זה שומה עלינו להדגיש מה הם העקרונות היסודיים על פיהם אנו רוצים לבנות את החברה, כדי שהם לא יטושטשו או ישחקו. זוהי המטרה לשמה נכתב המאמר.58


הבה נשווה דברים אלו לדבריו של הרב הרצוג שצוטטו לעיל. מעבר לטענה העקרונית כי ניתן לאפשר לנוכרים שאינם עובדי עבודה זרה לשבת בארץ ישראל, מוסיף הרב הרצוג את השיקולים הפוליטיים הבינלאומיים. בדבריו הוא מבטא רגישות גבוהה מאוד לשאלת הדימוי של ישראל בעיני העולם. כך גם הרב ישראלי המבסס את עיקר טיעונו על השיקול הפוליטי של “אין ידינו תקפה”. לעומת זאת, הרב אלישע אבינר מבטא ביטחון עצמי לאומי טיפוסי לבני הדור שלאחר מלחמת ששת הימים, ורואה לנכון שלא להביא במאמרו כל שיקול פוליטי כדרכי שלום וכדו'. הערת העורך היא זו המחזירה את סוג השיקולים הזה לשדה השיח ההלכתי.


 

שינוי המגמה בציונות הדתית בדור שלאחר מלחמת ששת הימים    🔗

ישנו מעבר משמעותי, בעיקר בקרב רבנים המזוהים עם הציונות הדתית, מתפיסת הנוכרי כאיום דתי לתפיסתו כאיום מדיני־פוליטי. המעבר מונע על ידי דור הרבנים שגדל לאחר מלחמת ששת הימים, כמו הרב אלישע אבינר והרב ישראל רוזן. בשיח החדש אנו רואים ביטויים חריפים ובוטים ביחס לנוכרים, ובעיקר ביקורת על מדינת ישראל שאינה נוהגת על פי ההלכה, הן ביחס למעמדם האזרחי של הערבים והן ביחס למעמדם הלאומי. דור המדינה מבטא עמדה חיובית ביחס למדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ומחפש את הדרך ליישב בין זו לבין ההלכה, ואילו הדור שאחר מלחמת ששת הימים מבטא עמדה ביקורתית ביחס למדינה, המתמקדת ביחסה הדמוקרטי העקרוני של המדינה לאזרחיה שאינם יהודים ולתכניותיה ביחס לפלסטינים.

השינוי בשיח ההלכתי כרוך בתמורות המדיניות והפוליטיות שהתרחשו בישראל בעקבות מלחמת ששת הימים. ראשית, מלחמה זו שינתה את המצב הדמוגרפי הישראלי: ישראל שלאחר 1967 שולטת באוכלוסייה ערבית גדולה מאוד שאין היא מעוניינת להעניק לה זכויות אזרח מלאות, מחשש לאופייה היהודי. המעוניינים בשימור שליטתה של ישראל בשטחי יהודה, שומרון ועזה – והם רוב רובה של הציונות הדתית וכל המנהיגות הרבנית הדתית לאומית – נדרשים להצדיק מציאות זו מבחינה דתית. אם אסור לישראל להעניק זכויות אזרחיות למוסלמים, הרי שניתן להמשיך את המציאות הנוכחית ואין הצדקה

לתהליכים שנקטה ישראל כדי להימנע ממתן אזרחות כזו – נסיגה מעזה ומערי יו"ש והקמת ישות פלשתינית.

שנית, ישראל הסירה עוד לפני מלחמת ששת הימים את המשטר הצבאי על המיעוט הערבי בישראל, ובמהלך השנים שלאחר מלחמת יום הכיפורים התפתחה בקרב הערבים אזרחי ישראל עוינות כלפי המדינה ותחושת בדלנות לאומית, שהלכה והעמיקה עם התפתחות המאבק הלאומי הפלשתיני. מציאות זו יצרה איום על אופייה היהודי ציוני של מדינת ישראל והעמידה באור אחר את שאלת זכויותיהם של המיעוטים.

שלישית, האידיאולוגיה של “גוש אמונים” ותנועת ההתנחלות יצרה מאמצע שנות השבעים חיכוך מתמיד בין הציונות הדתית לבין הממסד של מדינת ישראל. רוב רבני הציונות הדתית חשו שהמנהיגות של מדינת ישראל אינה נאמנה לחזון הציוני המשיחי שלהם עצמם, והאמון שבין החברה והמנהיגות הציונית דתית לבין מוסדות המדינה ואופייה הדמוקרטי התכרסם מאוד.

שלושת השינויים הללו מסבירים היטב את ההבדל בין הרבנים בני דור המדינה לבין הרבנים של שנות השמונים. הראשונים לא נזקקו להתמודדות לאומית בשאלת זכויות המיעוטים; לנגד עיניהם עמדו נוכרים שכבר יש להם זכויות אזרח על פי חוק, ושנדמה היה שהם מוכנים לקבל את עול המדינה. רבנים אלו לא ראו את עצמם כנמצאים בקונפליקט עם ההנהגה האזרחית של מדינת ישראל, הם הזדהו אתה באופן מלא. האידיאולוגיה הציונית והתפיסה הדתית לאומית עלו בקנה אחד. לפיכך, הרבנים בני דור המדינה חיפשו את הדרך לגשר על הפערים האפשריים בין עקרונות המדינה לבין ההלכה. כפי שכתב הרב ישראלי, “מאמינים אנו באמונה שלמה שכל מה שהתרחש לעינינו בארץ הזאת לא במקרה התרחש, ואף לא בכדי, כי המדינה אשר קמה ותהי למציאות לעינינו ממנה פינה וממנה יתד לגאולה השלמה”.59 הדור הצעיר של הרבניםעומד בפני מדינה הפועלת (החל מ“הסכמי קמפ דיוויד”) בניגוד לתפיסההציונית דתית, הרואה בכיבוש והתנחלות בארץ ישראל מצווה דתית מרכזיתהגוברת על ערכים דמוקרטים מערביים כשוויון אזרחי ללא הבדל גזע ודת. משום כך הם מבטאים עמדה ביקורתית ביחס למדיניות הממשלה ומנגד הם מבקשים לעגן את תפיסתם האידיאולוגית ־פוליטית במקורות ההלכה.

ההשוואה בין עמדתם ההלכתית של הרב הרצוג, הרב ישראלי ואחרים לבין רבני הדור הצעיר של הציונות הדתית מראה כיצד תמורות מדיניות, פוליטיות וחברתיות, והשקפת העולם האידיאולוגית המנתחת את המציאות, משפיעות באופן ניכר על פסיקת ההלכה. ההלכה אינה מכתיבה באופן אפריורי את העמדה הפוליטית. להפך, המרחב הפרשני של המקורות ההלכתיים מאפשר את קיומן של עמדות אידיאולוגיות ופוליטיות שונות. זהו ביטוי לאופייה הדינמי של ההלכה היהודית ולכוחם של החכמים לעצבה על פי הבנתם את המציאות בה הם פועלים.


 1. זה נוסח מקוצר ממאמרי “מעמד הנוכרי במדינת ישראל בפסיקת רבני הציונות הדתית” שעתיד לראות אור במסגרת כתב העת של מכון שלום הרטמן.

  יחסו של המקרא, ובעיקר ספר דברים, לנוכרים יושבי הארץ שאליה עתידים להיכנס בני ישראל הוא נוקשה וחסר פשרות. המקרא חוזר ומדגיש את המאבק העיקש אותו יש לנהל עמם. המקרא מתאר אותם כעושי תועבות: “כִּי אַתָּה בָּא אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱ־לֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ לֹא תִלְמַד לַעֲשׂוֹת כְּתוֹעֲבֹת הַגּוֹיִם הָהֵם” (דברים יח, ט). לפיכך יש להשמיד את אתרי הפולחן שלהם ואסור לקשור אתם קשרים חברתיים: “וּנְתָנָם ה' אֱ־לֹהֶיךָ, לְפָנֶיךָ וְהִכִּיתָם הַחֲרֵם תַּחֲרִים אֹתָם לֹא תִכְרֹת לָהֶם בְּרִית וְלֹא תְחָנֵּם: וְלֹא תִתְחַתֵּן בָּם בִּתְּךָ לֹא תִתֵּן לִבְנוֹ, וּבִתּוֹ לֹא תִקַּח לִבְנֶךָ […] כִּי־אִם־כֹּה תַעֲשׂוּ לָהֶם מִזְבְּחֹתֵיהֶם תִּתֹּצוּ וּמַצֵּבֹתָם תְּשַׁבֵּרוּ וַאֲשֵׁירֵהֶם תְּגַדֵּעוּן וּפְסִילֵיהֶם תִּשְׂרְפוּן בָּאֵשׁ” (דברים ז, ב; ה). בהמשך הספר נאמר במפורש כי יש להשמיד את העמים הללו עצמם, וכי יש הבחנה בין עמים אלה לעמים אחרים, כלפיהם אין עוינות דומה: "כִּי תִקְרַב אֶל עִיר לְהִלָּחֵם עָלֶיהָ וְקָרָאתָ אֵלֶיהָ לְשָׁלוֹם […] כֵּן תַּעֲשֶׂה לְכָל הֶעָרִים הָרְחֹקֹת מִמְּךָ מְאֹד אֲשֶׁר לֹא מֵעָרֵי הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה הֵנָּה: רַק מֵעָרֵי הָעַמִּים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר ה' אֱ־לֹהֶיךָ, נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה לֹא תְחַיֶּה כָּל נְשָׁמָה (דברים כ, י; טו–טז).  ↩

 2. בספרות חז“ל נתקבלה העמדה הסוברת שחוסר הסובלנות כלפי גויי הארץ נובע מהיותם עובדי עבודה זרה, אך אם הם אינם עובדי עבודה זרה הם זכאים ליחס אחר לגמרי. כך סיכם זאת הרמב”ם:

  "אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו שלום אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצוה, שנאמר כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום. אם השלימו וקיבלו שבע מצות שנצטוו בני נח עליהן אין הורגין מהן נשמה והרי הן למס, שנאמר יהיו לך למס ועבדוך. קיבלו עליהן המס ולא קיבלו העבדות או שקיבלו העבדות ולא קיבלו המס, אין שומעין להם עד שיקבלו שניהם.

  והעבדות שיקבלו הוא שיהיו נבזים ושפלים למטה ולא ירימו ראש בישראל אלא יהיו כבושים תחת ידם, ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם, והמס שיקבלו שיהיו מוכנים לעבודת המלך בגופם וממונם, כגון בניין החומות, וחוזק המצודות, ובניין ארמון המלך וכיוצא בו" (הלכות מלכים ו, א).

  המשך ישיבתם של נוכרים בארץ ישראל מותנה בקבלת שבע מצוות בני נח וכן בקבלת המרות הפוליטית והכלכלית של שלטון ישראל. בהמשך מוסיף הרמב“ם את הצד השני של המשוואה: ”ואם לא השלימו או שהשלימו ולא קיבלו שבע מצוות, עושין עמהם מלחמה והורגין כל הזכרים הגדולים, ובוזזין כל ממונם וטפם, ואין הורגין אישה ולא קטן שנאמר והנשים והטף זה טף של זכרים, במה דברים אמורים במלחמת הרשות שהיא עם שאר האומות, אבל שבעה עממין ועמלק שלא השלימו אין מניחין מהם נשמה שנאמר כן תעשה לכל וגו' רק מערי העמים לא תחיה כל נשמה […]" (שם ו, ד).  ↩

 3. הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, תחוקה לישראל על־פי התורה, ירושלים תשמ"ט, כרך א, עמ' 1.  ↩

 4. שם, פרק שני.  ↩

 5. שם, פרק שלישי.  ↩

 6. ראו זרח ורהפטיג, “על היחסים עם המיעוטים הלא יהודיים בישראל”, שנה בשנה, תשמ"ב, עמ' 295–299.  ↩

 7. הרב הרצוג (לעיל הערה 3), עמ' 3.  ↩

 8. שם, עמ' 12.  ↩

 9. שם, עמ' 13.  ↩

 10. רמב“ם, משנה תורה (מהדורת פרנקל), הלכות עבודה זרה י, א. דברים אלו עומדים בסתירה לדברי הרמב”ם בהלכות מלכים ח, י (ראו ציטוט בהערה 13) שם נאמר שיש להרוג מי שאינו מקבל שבע מצוות בני נח.  ↩

 11. רמב"ם, משנה תורה (מהדורת פרנקל), הלכות עבודה זרה י, ה–ו.  ↩

 12. בהלכות מלכים תיאר הרמב“ם את ”גיורו“ של ”גר תושב“: ”וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח, וכל מי שלא יקבל יהרג, והמקבל אותם הוא הנקרא גר תושב בכל מקום וצריך לקבל עליו בפני שלשה חברים […] כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצווה בהן הקב“ה בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן, אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם אלא מחכמיהם” (הלכות מלכים ח, י–יא).  ↩

 13. רמב"ם, משנה תורה, הלכות עבודה זרה י, ד.  ↩

 14. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, משפט כהן, ירושלים תשכ"ו, סימן נח.  ↩

 15. בעניין מעמדם של הנוצרים בפסיקה ההלכתית, ראו: אביעד הכהן, “נצרות ונוצרים בעיניים רבניות בעת החדשה: מהרב קוק ועד הרב עובדיה יוסף”, מחנים, 15 (תשס"ד), עמ‘ 88–123; הרב שלמה אבינר, “יחס היהדות אל העולם הנוצרי”, תחומין, ח (תשמ"ז), עמ’ 368–370; דרור פיקסלר וגיל נדל, “האם הנוצרים בימנו עובדי עבודה זרה הם?”, תחומין, כב (תשס"ב), עמ' 68–78.  ↩

 16. ראו הגהת הרמ"א לשולחן ערוך, אורח חיים, סימן קנו, א.  ↩

 17. רמב"ם, משנה תורה, הלכות מלכים א, ד.  ↩

 18. בעניין עמדתו של הרב הרצוג ביחס למינוי נוכרים, ראו הרב יהודה זולדן, “מינוי נוכרים לתפקידים ציבוריים”, תחומין, כג (תשס"ג), עמ' 348–357.  ↩

 19. רמב"ם, משנה תורה, הלכות מלכים ו, ד. הציטוט השלם מופיע לעיל הערה 2.  ↩

 20. הרב שאול ישראלי (1909–1995) היה רבו של כפר הרוא“ה, ייסד וערך את כתב העת ”התורה והמדינה" וכיהן כדיין בבית הדין הרבני הגדול וכראש ישיבת מרכז הרב.  ↩

 21. הרב שאול ישראלי, “מעמד הנוכרי במדינה ישראלית לאור התורה”, התורה והמדינה, ז–ח (תשט“ו–תשי”ז), עמ' צו–קב. המאמר התפרסם שוב בספרו של הרב ישראלי, עמוד הימיני, תל אביב תשכ“ו, סימן יב. ציוני העמודים להלן הם מתוך המהדורה השנייה שיצאה לאור בשנת תשנ”ב על ידי מכון ארץ חמדה, ירושלים.  ↩

 22. שם, עמ' קכח. הרב ישראלי משווה את מצוות המלחמה למצוות בניין בית המקדש כדברי בעל ספר החינוך (מצווה צה).  ↩

 23. שם, שם.  ↩

 24. שם, שם.'  ↩

 25. שם, פרק ה. על דבריו בעניין זה, ראו זולדן (לעיל הערה 18), עמ' 353–354.  ↩

 26. שם, עמ' 181. כפי שנראה בהמשך, הרב אבינר עצמו לא קיבל עמדה זו.  ↩

 27. הרב שאול ישראלי, “עם הקובץ”, התורה והמדינה, ה–ו (תשי“ג–תשי”ד), עמ' ו.  ↩

 28. הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, “תגובה לספר על החוקה”, בתוך: הרצוג, הרב יצחק אייזיק הלוי, תחוקה לישראל על־פי התורה, ירושלים תשמ"ט, כרך א, עמ' 249־244.  ↩

 29. הרב איסר יהודה אונטרמן, “דרכי שלום והגדרתם”, מורשה, א [תשל“א], עמ' 10־5. על עמדתו של הרב אונטרמן, ראו: אביעזר רביצקי, ” ‘דרכי שלום’ ומעמדים של גויים לפי הרמב“ם: חליפת מכתבים עם הרב ח”ד הלוי“, בתוך: הנ”ל, עיונים מיימוניים, תל אביב תשס“ז, עמ' 248–275; אליאב שוחטמן, ”יחסי יהודים עם נוכרים: ‘מפני דרכי שלום’ ו‘משום איבה’ ", מחניים, 1 (תשנ"ב), עמ' 52–73.  ↩

 30. הרב שלמה גורן, משנת המדינה, ירושלים תשנ“ט, עמ' 65. ראו גם הרב שלמה גורן, ”חוקה תורנית כיצד“, הצופה, יז אדר א' תש”ח [=בתוך: הרצוג, הרב יצחק אייזיק הלוי, תחוקה לישראל על־פי התורה, ירושלים תשמ"ט, כרך א, עמ' 152–156].  ↩

 31. הרב שמואל תנחום רובינשטיין, “זכויות המיעוטים לאור ההלכה”, תורה שבעל־פה, ל [תשמ"ט], עמ' יח–כו.  ↩

 32. הרב יהודה זרחיה סגל, “באיסור ישיבה בארצנו לנוכרים אלא אם מקבלים עליהם שבע מצוות בני נח”, שבילין, כט–ל [כסלו תשל"ז], עמ' קמ־קס.  ↩

 33. הרב יהודה גרשוני, “המיעוטים וזכויותיהם במדינת ישראל לאור ההלכה”, תחומין, ב [תשמ"א], עמ' 180–192.  ↩

 34. ורהפטיג [לעיל הערה 6].  ↩

 35. הרב חיים דוד הלוי, “דרכי שלום ביחסים שבין יהודים לשאינם יהודים”, תחומין, ט [תשמ“ח], עמ' 81־71. על עמדתו הייחודית של הרב הלוי, ראו מאמרי, אריאל פיקאר, ” ‘להוסיף ללכת בדרך ההלכה…’: תפקידו וסמכותו של הפסוק כפרשן וכיוצר“, בתוך: זוהר, צבי ואבי שגיא (עורכים), יהדות של חיים: עיונים ביצירתו ההגותית־הלכתית של הרב חיים דוד הלוי, ירושלים תשס”ז, עמ' 235–254.  ↩

 36. חלק מן המאמרים של בני דור המדינה נכתבו ופורסמו לאחר מלחמת ששת הימים ולמרות זאת הם משמרים את אותו קו עקרוני המצדיק מסיבות שונות את השוויון האזרחי של הנוכרים בישראל.  ↩

 37. הרב אלישע אבינר, “מעמד הישמעאלים במדינת ישראל לפי ההלכה”, תחומין, ח (תשמ"ז), עמ' 337–362.  ↩

 38. הרב ישראל רוזן, “נוכרים במדינה יהודית: אוטונומיה או פיזור?”, תחומין, ד (תשמ"ג), עמ' 259–266.  ↩

 39. למעט תגובת העורך למאמרו של הרב אבינר, שתידון להלן.  ↩

 40. על כך, ראו במצע מפלגת “האיחוד הלאומי”, תחת הסעיף “בטחון והסדר מדיני”: (www.leumi.org.il). ראו גם את תכניתו המדינית של הרב בני אלון, יו"ר תנועת מולדת: (www.hayozma.org).  ↩

 41. הרב אלישע אבינר, יליד 1954, מכהן כראש הכולל בישיבת ההסדר ברכת משה במעלה אדומים, והוא רב הקהילה שם.  ↩

 42. אבינר (לעיל הערה 38).  ↩

 43. הרב קוק (לעיל הערה 14), סימן סא. שם קבע הרב קוק: “ויש לומר שאומה שלמה שהיא מתנהגת בנימוסין כאלה יהיו חשובין לעניין זה כגר תושב”.  ↩

 44. אבינר, עמ 346. שם, הערה 15.  ↩

 45. שם, עמ' 346.  ↩

 46. שם, עמ' 354.  ↩

 47. לציטוט המלא של דברי הרמב"ם ראו לעיל הערה.  ↩

 48. אבינר, עמ' 356.  ↩

 49. שם, עמ' 357.  ↩

 50. שם, שם.  ↩

 51. שם, עמ' 358–359 (ההדגשה במקור).  ↩

 52. הרב שמעון פדרבוש, משפט המלוכה בישראל, ירושלים תשל"ג, עמ' 64.  ↩

 53. שם עמ‘ 237. דברי הרצ“י קוק מצוטטים גם אצל הרב שלמה אבינר כאשר הוא דן בקצרה במינוי גויים לתפקידים ציבוריים ואוסר זאת (הרב שלמה אבינר, שאילת שלמה, ירושלים תשס"א, חלק ו, סימן קצט), וכן במאמר כללי יותר שבו הוא מבחין בין זכויות פרטיות לזכויות לאומיות של הערבים: ”יש להבחין בין זכויות פרטיות לבין זכויות לאומיות. ערבי שיש לו בעלות על בית, אינך רשאי, מבחינה מוסרית, לנשלו מביתו, כי זה רכושו הפרטי ואסור לגנוב גם מגויים. רבנו הרב צבי יהודה התבטא פעם: אין לנו עסק עם אחמד ומוסטפה, עלינו לדון רק מהאספקט הלאומי – הארץ הזו היא שלנו, ועל כך אין אפשרות לפשרה“ (שם, חלק ד, סימן נה). גם הרב זלמן ברוך מלמד בהרצאה שנתן בכנס רמלה של תנועת קוממיות, בתמוז תשס”ח [הדברים פורסמו בחוברת “כנס רמלה”], אמר: “המטרה האידיאלית של עם ישראל היא שארץ־ישראל כולה […] תהיה ביד עם ישראל […] ובארץ־ישראל לא יימצא עם אחר. נוכרים יחידים שקיבלו עליהם שבע מצוות בני נוח על פי בית־דין יוכלו לגור בארץ־ישראל כיחידים, בתנאי שהם מכירים בכך שהמדינה היא מדינת היהודים”. עמ’ 5–6.  ↩

 54. הרב אבינר מוכן להפקיד בידי נוכרים את האחריות לבני עדתם ולכן “אין לשלול מינוי נוכרים לתפקידים עירוניים באזורים מאוכלסים על ידי נוכרים (מועצות ערביות)” (אבינר, עמ' 360).  ↩

 55. שם, שם.  ↩

 56. שם, שם.  ↩

 57. שם, עמ' 362.  ↩

 58. שם, שם.  ↩

 59. ישראלי (לעיל הערה 28), עמ' ו.  ↩

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אבל אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

קישוריוֹת חיצוניות

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 38911 יצירות מאת 2013 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־28 שפות. העלינו גם 14412 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!