רקע
אברהם יצחק שטרן
ספר ראשי תיבות

כולל לערך ששה עשר אלף ראשי תיבות הנמצאים בש“ס בבלי וירושלמי במדרשים וספרי ראשונים ואחרונים בספרי אגדה ובשאר ספרים חדשים וגם ישנים והנהוגים במכתבים ואגרות שלום כולם מבוארים ומסודרים ע”ס אלפא ביתא בכדי להקל על המעיין למצא פתרון הר"ת אשר יבוקש לו בלי טורח החיפוש ובלי עמל ויגיע כלל וכלל.

נערך ומסודר מאתי

הק' אברהם יצחק

בלאאמו“ר מו”ה ר' יונה שטערן ז"ל

ראב“ד דק”ק אראשטיע והגליל יע"א

עמ“י עש”ו.

 

ראשית דבר    🔗

מנעתי עצמי מלכתוב הקדמה ולהאריך בשבח ותועלת הספר הזה יען כי אך למותר הוא כי כל איש ואיש יקח חיבורי זה בידו יכיר ויודה תכף ומיד גודל תועלתו וגם שפת יתר הוא להגיד על שום מה קראתי חיבורי בשם ראשי תיבות אולם את זאת אגיד כי בתיבת ר’א’ש’י' נכללו שם אבותי ע“ה וגם שמי ושם זוגתי הרבנית תחי' וזה החילם: אות י' מרמזת שם אאמו”ר מו“ה ר' יונה במו”ה יצחק ז“ל שעבד עבודת ה' באמונה ושמש בתור שו”ב וש“ץ בכמה קהלות קדושות ובאחרונה בעיר סאסרעגען אשר שם מנח”כ ושבחל“ח ביום כ"ח תשרי שנת תרס"ה לפ”ק. אות ר' מרמזת שם אמי מורתי הצדקת מרת ריזל ע“ה בת מו”ה ר' אברהם ז“ל שהיתה אשת חיל עטרת בעלה וכל מגמתה היתה תמיד לגדל את בניה לתורה ולעבודת ה', נפטרה ביום י"ז אייר שנת תרס"ז בנעת”ן. אות ש' מרמזת שם זוגתי האשה הצנועה מנשים באהל תבורך הרבנית מרת שרה תחי' אשר באתי אתה בברית נשואין ביום ט"ו לחדש סיון שנת תרמ"ז לפ"ק והאותיות א’י’ש' הן ראשי תיבות של שמי.

והנה שפתי לא אכלה מלהזכיר לברכה את כבוד מו“ה איש תם וישר מו”ה משה במו“ה ר' יעקב שהלך לעולמו וחלי”ש ביום י"ח כסלו שנת תרס"ח וגם חמותי האשה הצנועה וחשובה מרת חיה יוטא ת מו“ה ר' שלמה ז”ל נפטרה ביום ט"ו לחדש אלול שנת תרע"ב בנע"ם.

יזכור אלהים את נשמת אחותי האשה היקרה מרת מינדל ע“ה שהלכה לעולמה ביום כ”ה לחדש ניסן שנת תרפ"ה לפ"ק תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

לחיים טובים ארוכים ונעימים יזכרו אחי היקר מו“ה ר' דוד נ”י עם זוגתו האשה החשובה מרת טויבא בת מו“ה ר' מנחם ז”ל ליעבליך ואחי היקר ר' אשר אנשיל נ“י עם זוגתו האשה היקרה מרת בילא רחל בת ר' אהרן צבי ז”ל רייכענבערג, ואחי היקר ר' נתן עם זוגתו האשה מרת שינדל בת מו“ה ר' מנחם משה נ”י עהרענפעלד ולטוב יזכרו אחיותי האשה היקרה מרת רעכל עם בעלה ר' יודא בן ר' אהרן סג“ל ווייס ואחותי האשה היקרה מרת שינדל עם בעלה ר' דוב בערקאוויטש וחותני ר' צבי בן מו”ה ר' יצחק באראש עם זוגתו בתי האשה מרת הילנא עכיו“ח. וגם אלה מצד זוגתי הרבנית תחי' יעמדו על הברכה ה”ה גיסי ר' דוד בן מו“ה ר' צבי רובין ע”ז מרת חנה ריסיא וגיסי המופלא ומופלג בתו“י מו”ה ר' שלום זוסא פריעדמאנן ע“ז האשה החשובה מרת סאסע, גיסתי האשה האלמנה מרת פיגא וגיסי ר' שמואל, ר' יעקב, ר' שלמה ר' זאב, ור' יהודה מאזעס הם ונשיהם ובניהם ונותיהם כולם יתברכו בכח טוב ויצליחו בכל משלח ידיהם אכי”ר.

באע“הח ט”ו לחדש כסלו תרפ“ו לפ”ק פה אראשטיע יע"א.

המחבר.


 

א    🔗

א' אב, אגרת, אדומים, אדון, אדם, אויר, אופן, אות, אח, אחד, אחר, אחרון, אין, איש, אלף, אלפא, אלהים, אם, אמה, אמן, אמר, אשכנז.

א"א אבות אבותינו, אי אבי, אבי אמי, אבי אסף, אבינו אתה, אברהם אתו, אגב אורחא, אגודת אזוב, אגודת אחים, אדוני אבי, אדיר אדירנו, אדרת אליהו, או אינו, אות אחת, אופן אחד, אופן אחר, אות אמת, אותו איש, אחד אחר, אחד אלהינו, אחד אמר, אחינו אתה, אחרים אומרים, אי אמרת, אי אפשי, אי אפשר, אי אתה, אילת אהבים, אין אדם, אין אוכלים, אין אומרים, אין אחד, אין אחר, אין אסור, אין אתה, איסור אכילה, איצק אייכל, איש אחד, יש אלקים, איש אמת,איש אשה, אכילת אדם, אל אמונה, אלקי אבותינו, אליהו אשכנזי, אלף אלפים, אם אבי, אם אין, אם אמי, אם אמר, אם אפשר, אם אתה, אמן אמן. אמר אברהם, אמר אומר, אמר אחד, אמר אליהו, אמר אינשי, אני אומר, אנשי אמונה, אף אותה, אף אתה, אפס אפשריות, ארבעה אבות, ארבעה אחין, ארך אנפין, ארך אפים, אשה אלמנה, אשכנזים אומרים, אשל אברהם, אשת אב, אשת אדוני, אשץ איש, את אבותינו, את אחרים, את אשתו, אתה אחד, אתה אומר.

אא"א אבן אל אבן, אהיה אשר אהיה, אחד איסור אכילה, אחת אל אחת, אין אדם אוסר, אין אתם אומרים, איש או אשה, אין אומרים אותו, איש אל אחיו, אלא אי איתמר, אלא אי אמרת, אל ארך אפים, אמן אמן אמן, אנכי אלקי אביך, אנשי אמונה אבדו, אנשים אחים אנחנו, אף אני אומר, ארומם אלהי אבי, אשת אחי אביו.

אאאא"א אין אומרים אל ארך אפים, אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל.

אאאאא"א איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו.

אאא"ד אין אדם אוסר דבר.

אאאד"נ אין אלו אלא דברי נביאות.

אאאדשא"ש אין אדם אוסר דבר שאינו שלו.

אאא"ה אין אומרים אב הרחמים, אין אומרים את ההלל.

אאאה"א אלא אי איתמר הכי איתמר.

אאאואא"ה אחד איסור אכלה ואחד איסור הנאה.

אאאומ"ר אל ארך אפים ומלא רחמים.

אאאור"ח אל ארך אפים ורב חסד.

אאאכמ"כ אם אין אני כאן מי כאן.

אאאל"ר אין אנו אחראין לרמאין.

אאאלמ"ל אם אין אני לי מי לי.

אאא"פ אל ארך אפים.

אא"ב אבות אכלו בוסר, אדלא אבידנא במישנא, אחד איסור בישול, אחיו אני ברמאות, אי אמרת בשלמא, אי אפשי בו, אין אומרים בו, אין אנו בקיעין, אלי אבותינו, אלהי אבי בעזרי, אלעזר איש ברתותא, אקפח את בני.

אאבא"ד אם אין בינה אין דעת.

אאב"ב אשרי אדם בוטח בך.

אב"א אבא בגבורות אדני, אבא בר אבא, אברהם בן אשר, אות באות, אחור באחור, אחותו בת אביו, אי בעית אימא, אלישע בן אבויה, אם בקש אומר, אמן בצור אלקינו, ארי בן ארי, אשר בן אליהו.

אבא"ב אין בישול אחר בישול.

א"ב אחד בתורה, ־בנביאים, ־בכתובים.

אבאח"ב אין בישול אחר בישול.

אבאל"ב אפילו באלף לא בטל..

אבא"מ אליהו בן אברהם מזרחי.

אבארית"א אחד באש אחדתו ראש יחידו תמורתו אחד.

אב"ב אורח בזמנו בא, אינה בת בנים, אשר בחר בנו.

אבב"י אדם ביקר בל ילין, אתרוג, ביצה, בשר (שמן) יין (ישן).

אב"ג אברהם בער גאטטלאבער, אהובים ברורים גבורים, אין בגידין.

אבנבנ"ט אין בגידין בנוטן טעם.

אבגית"צ אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה.

אב"ד אב בית דין, אבשלום בן דוד, אין בו דעת, אין בית דין, אמנון בן דוד.

אבד"ב אין בן דוד בא.

אבדה"י אב בית דין דקהל יראים.

אבדואב"ד אנן בדידן ואינהו בדידהו.

אבדומ"צ אב בית דין ומורה צדק.

אבד"ח אבי דרי חושבנא.

אבד"ל אין בו דעת לישאל.

אבדל"ש אין בו דעת לישאל.

אבד"מ אברי דמלכא, אין בית דין מצוין.

אבדמ"ל אין בית דין מצוין להפרישו.

אבד"פ אב בית דין פה.

אבד"צ אב בית דין צדק.

אבד"ק אב בית דין דקהלה.

אבדקה"י אב בית דין דקהל יראים.

אבדקה"ק אב בית דין דקהלה קדושה.

אבד"ש אב בית דין שקול.

אב"ה אב הרחמים, אין בעל הנס, אמר בן המחבר, אמר ברוך הוא.

אבה"ט אבות הטומאה.

אבהמ"ב אין בעל הנס מכיר בנסו.

אבהמ"ד אבר המדולדל.

א“ב המו”ן אב, בחור, המון, מלך, ותיק, נאמן.

אבהעו"ז אבן העוזר.

אבהרי"ח אברהם בן הרב רבי יהודה חסיד, אשר בן הרב רבי יחיאל.

אב"ו אדם בשר ודם.

אבו"א אביו ואמו.

אבוא"ב אחד בפה ואחד בלב.

אבו"ב אחד בפה ואחד בלב, איהו בקרי ואתתיה בבוציני, אני בריה וחברי בריה, אנן בדידן ואינהו בדידהו, את בפריטך ואנא ברגלי.

אבו"י אדם ביקר ולא יבין.

אבו"מ אבות מלאכות.

אבומ"ח אתה בחרתנו ומפני חטאינו.

אבו"ע אבק ועפר.

אבו"פ אברים ופדרים.

אבו"ת אמר בנו ותלמידו.

אבזת"מ אלא בזכותא תליא מילתא.

אב"ח אגרת בעלי חיים, אין בו חשש, אין ביעור חמץ, אתה בחרתנו.

אבח"א אין בו חשש איסור.

אבחי"ל אני יהודה ליב בן ברוך חיים.

אב"ט אבנים טובות, אייזיק בן טובים.

אבטו"מ אבנים טובות ומרגליות.

אב"י אבן יעקב, אבן ישראל, אברהם בן יוסף, אודך בגוים יי, אחזת ביד ימיני, אחינו בני ישראל, אין בו ידיעה, אינו בן יומו, אל בני ישראל, אמר ברוך יצחק, אצילות בריאה יצירה, אתרוג ביצה יין.

אבי"ב אברהם בן יצחק בשן, אשר בן יוסף ברודס.

אבי"ד אין בו ידיעה.

אבי"ה אליעזר בן יואל הלוי, אלעזר בן יוסי הגלילי.

אבי"ח אין בור ירא חטא.

אבי"י אשר בך ירוחם יתום.

אבי"ל אודך ביושר לבב.

אבי"נ אברהם בן יעקב נייבויער.

אבי"ע אצילות בריאה יצירה עשיה.

אב"כ אחד בכתובים, אין בו כרת, אין בכך כלום, אלישע בעל כנפים, אמתלאי בת כרנבו, אנא בכח.

אבכי"ר אמן בימינו כן יהי רצון, אמן ברוך כן יהי רצון.

אבכ"כ אין בכך כלום.

אב"ל אבעיא להו, אודך ביושר לבב, אודך בכל לבי, אתהלך בתם לבבי, אין בקיאין לשמה, אכול בשמחה לחמך, אשר בקש לאבדי.

אבלה"ר אבק לשון הרע.

אב"מ אבינו מלכנו, אבני מלואים, אין בהם מעילה, אין בו מעשה, אין בו משום, אין בילה מעכבת, אין במינו, אשת ב' מתים.

אבמב"ע אין בו משום בישולי עכו"ם.

אבמ"ג אין בו משום גלוי.

אבמד"א אין בו משום דרכי אמורי.

אבמ"ה אבר מן החי.

אבמה"ח אבר מן החי.

אבמ"ז אין בו משום זוגות.

אבמח"ל אבינו מלכנו חטאנו לפניך.

אבמט"כ אין בו משום טעם כעיקר.

אהמ"מ אין בו משום מעילה.

אבממ"ע אין בו משום מראית עין.

אבמ"נ אין במינו ניצוד.

אבמנ"ט אין בו משום נותן טעם.

אבמ"ע אין בו מעשה, אין בילה מעכבת, אי בעי מיתשיל עלה.

אבמע"כ אין בילה מעכבת.

אב"ן אברהם בן נחמן, אברהם בן נתן, אין בן נח, אליעזר בר נתן, אב בן, אחד בנביאים, את בתי נתתי.

אבנה"ס אסור בנעילת הסנדל.

אב“י יש”ר אברהם בן יוסף שלמה רופא.

אב“ן רש”פ אברהם בן ר' שמואל פירקאוויטץ.

אבנ"מ אין בן נח מצוות.

אבנ"ש אם בארזים נפלה שלהבת.

אב"ס אין בו סכנה, אין בו ספק.

אב"ע אבן עזרא, אטו ברביעי עסקינן, אטו בשופטני עסקינן, אין בו עדים, אלעזר בן עזריה, אלעזר בן ערך, אמתלאי בת עורבתא, אסמכתא בעלמא, אצילה בריאה עשיה.

אבע"א אי בעית אימא.

אבעה"נ אין בעל הנס.

אבעה“נ מכב”נ אין בעל הנס מכיר בניסו.

אבע"ח אין ביעור חמץ.

אבע"ל אי בעי להו.

אבע"מ אדם בהול על ממונו.

אב"פ אדון בפקדך, אחור בפנים, אלא בפלך, אלא בפניו.

אבפ"ע אחד בפני עצמו.

אב"צ אבני צדק.

אבציו"ר אבלי ציון וירושלים.

אב"ק אברהם בנימין קלוגר, אבר קטן, אות ברית קודש.

אבק"ע אין בו קום עשה.

אבקק"ק אסתרא בלגינא קיש קיש קריא.

אב"ר אב בן רוח, אבק רבית, אזלינן בתר רובא, אלפא ביתא רבתי.

אברבנא"ל אברהם בן אריה ליב.

אב"ש אבן שוהם, אבן שואב, אדון בשפטך, אליהו על שם, אנשי בית שאן.

אבש"א אינו ברשותו של אדם, נשי בית שאן.

אב"ת אבל תוסיף, אחד בתורה.

א“ת אב”נ ואב"כ אחד בתורה אחד בנביאים ואחד בכתובים.

אבת"מ אלא בזכותא תליא מילתא.

אג' אגב, אגד, אגדת אגרא, אגרת.

א"ג אבני גזית, אבני גיר, אברהם גייגער, אגב גררא, אדוני גיסי, און גליון, אור גדול, אות גרונית, אזלא גרש, אינו גט, אינו גרוף, איש גבור, אי גרסינן, אין גובין, אין גורסין, אית גירסא, אל גבור, אנשי גולה, ארבע גליות, ארבע גלילות, ארח גברא, אריכות גדולה, אשה גדולה, אשת גיסו, אתה גבור.

אג"א אגב אונסה, אגודת אזוב, אגודת אחים.

אגא"א אגרת אל אסף.

אג"א גמו"מ אגב אונסה גמר ומקנה.

אגא"כ אגרת ארבע כוסות.

אגא"ע אגרת ארחות עולם.

אג"ב אגדת בראשית, אגרת בקורת.

אגב"ח אגרת בעלי חיים.

אגבע"ח אגרת בעלי חיים.

אגב"ק אגרת בקורת.

אגב"ר אגדת בראשית.

אג"ג אברהם גייגער, אגב גררא, אין גוזרין גזרה.

אגגע"ה אין גוזרין גזירה על הצבור.

אג"ד אחר גמר דין, אין גזרה דא,

אגד"ב אגדת בראשית.

אגד"ש אגדת שמואל.

אג"ה אגרת הטיול.

אגה"מ אגרת המוסר, אגרת המליצה.

אגה"ס אחר גמר הסעודה.

אגה"ק אגרת הקודש.

אגה"ת אגדות התלמוד, אגרת התשובה.

אוא"ק אינו גרוף ואינו קטום.

אגוד"א אגודת אזוב, אגודת אחים.

אגו"פ אגרא ופגרא.

אגו"ר איש גבוה ורם.

אג"ח אגב חורפא.

אגח"ש אגב חורפא שבשתא.

אג"י אגודת ישראל.

אג"כ אגב כלי, אגורת כסף.

אגל"א אתה גבור לעולם אדני.

אגלא"מ אין גט לאחר מיתה.

אגלאח"מ אין גט לחר מיתה.

אגלמל"למ אגלאי מילתא למפרע.

אגמ"ד אחר גמר דין,

אגמה"ס אחר גמר הסעודה.

אגמלל"מ אגלאי מלתא למפרע.

אג"נ אגר נטר.

אג"ס אגב סודר, אחר גמר סעודה, אית גרסת ספרים.

אגעאה"ה אין גומרין עליו את ההלל.

אגצב"ח אגרת צער בעלי חיים.

אג"ק אגב קרקע.

אג"ר אדם גס רוח, אית גסות רוח.

אג"ש אגב שיטפא, אגדת שמואל, אגרת שום, אגרת שלומים, אגרת שמואל, אין גזירה שוה.

אג"ת אגרת תימן.

אגת"ה אגרת תחית המתים.

אד' אדון, אדם, אדר.

א"ד אדוני דודי, אהבת דוד, אהל דוד, או דילמא, אונאת דברים, אותו דבור, אחרית דבר, איידי דתני, איכא דאמרי, אילנא דחיי, אין דורשין, אין דיחוי, אין דנין, אין דרך, אינו דוחה, אינו דומה, אינן דברים, איסור דאורייתא, איסור דרבנן, אלא דוקא, אלה דברי, אלו דברים, אמסטרדם, אפס דמים, אפרים דן, ארעא דרבנן, אש דת.

אד"א אדרת אליהו, איהו דאפסיד אנפשיה, אין דרך ארץ, אית דאמרי אינשי, אסורא דאורייתא.

אדאה"ש אינו דוחה את השבת.

אדאי"מ אוירא דארץ ישראל מחכים.

אדא"מ אין דיחוי אצל מצות.

אד"ב אברהם דוב בער.

אדב"א אין דרך בני אדם.

אדב"י אדונינו בר יוחאי.

אדבמ"ב אין דורשין במעשה בראשית.

אדב"ע אין דורשין בעריות, אריה דבי עילאה.

אד"ג אית דגרסי.

אד"ד אגרא דהספדא דלויי, אגרא דכלה דוחקא.

אדר"ד אי דרית דורא דלינא.

אד"ה אדון הנביאים, אדון השלום, אדוני הרב, איידי דשייר הא, איידי דתני הא.

אדה"ג אדם הגדול.

אדה"ו אדהכי והכי.

אדה"מ אין דעה הבדלה מנין, אין דרך המוסר.

אדהמע"ה אמר דוד המלך עליו השלום.

אדה"נ אדון הנביאים.

אדה"ע אדם העליון.

אדהע"ה אמר דוד המלך עליו השלום.

אדה"ר אדם הראשון.

אדה"ש אדון השלום.

אדו"מ אהבת דוד ומיכל.

אדומב"ד אתיא דבור ומבטל דבור.

אדומ"ו אדוני מורי ורבי.

אדו"ת ארץ דגן ותירוש.

אד"ז אדם זה, אדרא זוטא.

אדט"ל איידי דטריד למיפלט.

אדטלל"ב איידי דטריד למיפלט לא בלע.

אדטל"מ איידי דטריד למיפלט.

אד"י אדוני דודי ידידי.

אדי"ר אפרים דן יהודא ראובן.

אדי"ש אחיו דוד ישי שמואל.

אד"כ אדם כשר.

אד"ל אחת דתו להמית, אין דין למעלה, אין דעתו לחזור.

אדל"מ אדם למקום.

אד"מ אברהם דוד מיכאלישקער, אברהם דוד משה, אדם דוד משיח, אוהב דבק מאח, אחד דיני ממונות, איידי דזוטר מירכס, איש דעת מאמץ, אמונה דבור מעשה, אמר דוד מרוקא, אפר דם מרה.

אדמ"ר אליבא דמאן דאמר.

אדמח"ל איידי דאתיא מדרשא חביבא ליה.

אדמ"ו אדונינו מורינו ורבינו.

אדמו"ר אדונינו מורינו ורבינו

אדמ"ק אדמת קודש.

אד"נ אדון נכבד.

אדנמ"נ אין דוחין נפש מפני נפש.

אד"ס אגרא דשמעתא סברא.

אד"ע אדון עולם, אלהא דמאיר ענינא.

אדע"ל אין דעתו לחזור.

אדע"ה אמר דוד עליו השלום.

אד"פ אדני פז.

אד"צ אגודת דורשי ציון, אגרא דתעניתא צדקתא.

אד"ק אדם קדמאה, אדמת קודש, אדרא קדישא, אלה דבר קדשו.

אדר' אדרבה.

אד"ר אדרא דפרקא ריהטא, אדר ראשון, אדרא רבא, איסור דרבנן, אמתא דבי רב, ארעא דרבנו.

אדר"ב אסורא דרבנן.

אדרב"ה אין דבר רק בהיפוך.

אדר"ה א' דראש השנה.

אדר"ז אדרא זוטא.

אדר"ח א' דראש חודש.

אדר"נ אבות דרבי נתן, אדרב נחמן.

אדר"ע אותיות דרבי עקיבא.

אדר"ש אדרבי שמעון, אחרי דרישת שלומו.

אד"ש אבות דשמואל, אדר שני, אחרי דרישת שלומו, אינו דוחה שבת.

אדשב"א אין דרכן של בני אדם.

אדש"ה אחרי דרישת שלומו הטוב.

אדשה"ט אחרי דרישת שלומו הטוב.

אדש"ל אינו דומה שמיעה לראיה.

אד"ת אחרי דרגא תביר, אין דורשן תחלת.

א"ה אב הטומאה, אב הרחמים, אבן הטוען, אבן העזר, אבן השוהם, אגרת הטיול, אגרת המוסר, אגרת המליצה, אגרת הסודות, אגרת השמד, אדומי הרשע, אדון המושיע, אדון הנביאים, אדון העולם, אדון השלום, אדם הגון, אדם הראשון, אדני השדה, אהבת השם, אהרן הכהן, אומה הרשעה, אומות העולם, אומר השכחה, אומרים הכי, אומרים הלל, אור הגנוז, אות הברית, אותו האיש, אחר החורבן, אי הכי, אין הולכין, אין הלכה, איסור הנאה, אלהי העמים, אלו הן, אליהו הנביא, אמירת הגדה, אמר החכם, אמר הכותב, אמר הכתוב, אמר המגיה, אמר המחבר, אמר המעתיק, אמר הפסוק, אנשי השם, אספקלריא המאירה, אף הכא, אף התם, אפילו הכי, אפפענהיימער, ארזי הלבנון, ארון הקודש, אשכול הכופר, את ההלל, את המגילה, את ההר, אתה הראתה.

אה"א אדני הוא אלהים, איש האלהים, את האדם, את האמה, את הארבעים.

אה“א ע”ד וע"ד את האדם על דעתו ועל דעת.

אה"א אשור הייא אשור הייא.

אהא"ר את הארבעים.

אה"ב אמת הבנין, את הבזיכין, את הבית, את הבשר.

אהבא"ה אין הולכין בממון אחר הרוב.

אהב"ה אמר הקדוש ברוך הוא.

אהב"י איש הישר בעיניו יעשה.

אהב"מ אין הולכין בממון.

אה"ג אליהו הגלעדי, אמצע הגג, אשה הגונה, את הגויה, את הגוף, את הגורן, את הגזילה, את הידים, את הגשמים.

א"הד אלדד הדני, אמצע הדבור, את הדין, את הדם, את הדרך.

אהד"ו אהבת דודים.

אהד"ל אין הנידון דומה לראיה.

אה"ה את ההלל.

אהה"ג אלו הן הגולין.

אהה"ל אלו הן הלוקין.

אהה"נ אי הכי השתא נמי.

אההנ"ח אלו הן הנחנקיןץ

אההנ"ש אלו הן הנשרפין.

אה"ו אייזיק הירש ווייס, אלטונא האמבורג וואנדסבערג.

אהוא"ה אחד המרבה ואחד הממעיט, את שור ואת האיל, את השמים ואת הארץ.

אהו"ה אחת הנה ואחת הנה, את השמים ואת הארץ.

אהו"ח אהב וחבה.

אהוי"ן חמש אותיות הנוספות לתפארת הלשון.

אהוי"ר אהבה ויראה.

אה"ז אהבה זוטא, את הזב, את הזהב, את הזרעים.

אה"ח אור החיים, אור החמה, אחר החורבן, אמר החכם, ארצות החיים, את החדש, את החומש, את החטאת, את החמין.

אהח"ס אז היתה חנית סכו.

אה"ט אב הטומאה, אהבה טבעית.

אהט"ו אב הטומאה, אבות הטומאה.

אה"י אהבת יונתן, אהל יעקב, את היין.

אהי"ד את הידים.

אהי"מ אופן היותר מועיל.

אהי"נ אהובי ידיד נפשי.

אהיש"ב אין היד שולטת הו.

אה"כ אמר הכתוב, את הכד, את הכותל, את הכל, את הכלים, את הכסף, את הכרי.

אהכ"ל אגב הכנסת כלה.

אהכס"ת אחר הכנסת ספר תורה.

אהכש"ר אל הדרת כבודו שלום רב.

אה"ל אור הלבנה, אות הוא לעולם, אלכסנדר הלוי לאנגבאנק, אתה הראתה לדעת, את הלב, את הלחם.

אה"מ און מושיע, אהל מועד, אהל משה, אהל מת, אחד המרבה, אשת המת, את המרובה, את המת.

אהמא"ה אין הקומץ משביע את הארי.

אהמ"ג אשר הכין מצעדי גבר.

אהמ"ד אבר המדולדל.

אה“מ ואה”מ אחד המרב ואחד הממעיט.

אהמ"מ אין הבור מתמלא מחליתו.

אהמ"ס אהבה מסותרת.

אהמ"ר אחר המחילה רבתי.

אה"נ אהבה נאמנה, אוהב אמן, אומות העולם נמי, אור הנר, אין הכי נמי, אליהו הנביא, אם הלכה נקבל, אסורי הנאה, את הנפש, את הנרות, את הנשים.

אהנ"ד אסורי הנאה דאורייתא.

אהנד"ר אסורי הנאה דרבנן.

אהניל"ב אור הנר יפה לבדיקה.

אהנ"מ אות הנמשך.

אהנ"ש אות הנשימה.

אה"ס את הסומא, את הספר.

אהס"ר אחר הסליחה רבתי.

אה"ע אבינו השלום עליו, אבן העזר, אברהם העברי, אהבה עזה, אהבה עצימה, אהבת עולם, אומות העולם, ארץ העמים, את העבודה, את העמרים, את הערות.

אהע"ג אשר הניא עצת גוים.

אהע"ו אבן העוזר.

אהע"ז אבן העזר.

אה"פ אחר הפסח, אל הפועל, מר פסוק, את פסח, את הפת, את הפתח.

אהפ"ב אין הפרש ביניהם.

אה"צ אהבת ציון, ארץ הצבי, את הצאן.

אהצו"י אהבת ציון וירושלים.

אה"ק ארון הקודש, ארץ הקדושה, את הקטן, את הקיתון, את הקרקע.

אהק"ד ארץ הקדושה.

אהק"צ אל הקצה.

אה"ר אב הרחמים, אדם הראשון, אהבה רבה, אחר הרוב, את הראש, את הרבים.

אה"ש אבן השהם, אדון השלום, אהבת השם, אוצר השרשים, אחר השבת, אין השכינה שורה, ארצות השלום, את השבת, את השדה, את השורה, את השלמים, את השם, את שמן, את השעיר.

אהש"מ אב הרחמים שוכן במרומים.

אהשק"ל אי הכי שפיר קשיא ליה.

אה"ת אגדת התלמוד, אחר התפלה, אליהו התשבי, את התורה.

או' אורייתא.

א"ו אב ואם, אדם וחוה, אדר ואדר, אורי וישעי, אורים ותומים, איסור והיתר, אלא ודאי, אלם וסגר, אמן ואמן, אשם ודאי.

או"א אב וארם, אבא ואמא, אבן ואבן, אדר ואדר, אות אמת, אחד ואחד, אידי ואידי, איפה ואיפה, איש ואחיו, איש ואשה, אכלה ואכלה, אלהינו ואלהי אבותינו, אלו ואלו, אלעזר ואיתמר, אמן ואמן, אמת ואמונה, אנה ואנה.

אוא"א אלהינו ואלהי אבותינו.

אוא"ב אותו ואת בנו.

אואדא"ח אלו ואלו דברי אלקים חיים.

אא"ס אור אין סוף.

או"ב אדם ובהמה, אורח בזמנו, אות באות, אותו ואת בנו, אליה וקוץ בה, אש וברד.

אוב"א אות באות.

אוב"ה אדם ובהמה.

אוב"כ אורות בכלים.

אובל"צ אשרי ובא לציון

או"ג אוהב גר, אונס גוף, אורח גברא, אורים גדולים, אותיות גדולות, איהו וגרמוהי, אלמנה וגרושה, ארוך וגוץ, אש וגפרית.

או"ד או דילמא, אורז ודוחן.

אודא"י אוירא דארץ ישראל.

אודר"ע אותיות דרבי עקיבא.

או"ה אומות העולם, אוצר השרשים, אור החיים, איסור והיתר הארוך, אלטונא וואנדזבעק האמבורג.

אוה"א איסור והיתר הארוך.

אוה"ב אברהם וואלף האמבורג, אשה והדר בעלה.

אוה"ג אוהב גר, אור הגנוז.

אוה"ח אור החים, אור החכמה.

אוה"י אוהב ישראל, אוהל יעקב, אוהל יצחק.

אוה"מ אוהל המת, אוהל מועד, אור המאיר.

אוה"נ אוהב נאמן, אוהב נפשו, אור הנר.

אוה"ע אומות העולם.

אוהפ"ק אוצר הכבוד פי' קבלה.

אוה"צ אוהב צדקות, אוהב ציון, אור הצבי.

אוה"ש אוהב שלום, אוצר השרשים, אותיות השמוש.

אוו"ב אין ולאו ורפיא בידו.

אוו"ת אשם ודאי ותלוי.

או"ז אור זרוע.

אוזל"צ אור זרוע לצדיק.

או"ח אדם וחוה, ור חדש, אור חוזר, אורח חיים, אור חיים, אף וחמה.

אוח"ל אדם וחוה חוץ ללית.

אוי"ט ארוכלין טמאין.

או"י אוהל יעקב, אוהל יצחק, אוהל ישראל, אוב וידעוני, אובן ישן, אורו יהל, אור יקרת, אור ישראל, אור ישרים, אמת ויציב.

או“י מ”י יחי“ה משמ”ו א“ל וצי”ם מי“ד כתי”ם וענ“ו אשו”ר וענ“ו עב”ר ונ“ם הו”א עד“י אב”ד. אדום וישמעאל יחדיו מלכם יהרגו, יהרגו חילות יחרבו המדינות, מלך שלהם מאהאמעד ומלך אדום לעאפאלד, וצרפת יהרגו מלכם, מאד יצליחו דרכם, כתר תפארתם ירום מאוד ועמדו על נצחם ויצליחו אשכנז שפאניא וגדולי רומי ויקבץ גאולתנו מקצוי הארץ והוא אומר עברים דרור יקרא איש בן דוד. (מהגאון ר' שמשון מאוסטרפאלי.)

אוי"ל אכול ושתה יאמר לך.

אוי"נ אורו יהל נצח.

אוי"צ אמת ויציב.

אוי"ר אמן וכן יהי רצון.

אוי"ש אדום וישמעאל.

ארו"כ אדם וכלים, אוכלים וכלים, אורות וכלים, אור כשדים.

אוכי"ר אמן וכן יהי רצון.

אוכומ"ש אוכלין ומשקין.

אוכ"נ אוכל נפש.

או"ל אומה ולשון, אומר להם, אשרי ובא לציון.

אול"ג אומרים לו גמור.

אולה"ק אוצר לשון הקדוש.

אולי"ד אור לי"ד (לארבעה עשר).

אולי"ל אנכי ולא יהיה לך.

או"מ אדיר ונורא מעשיו, אהרן ומשה, אוכלין ומשקין, אונאת ממון, אונס ממון, אורות מאופל, אור מקיף, אותות ומופתים, אלדד ומידד, אומר ועושה מלאכיו, אורח מישור, אראלים ומוצקים, אש ומים, אשבל וממרא.

אומ"ה אומות העולם.

אומי"ל אוי מה היה לנו.

אומ’י אומץ יוסף.

אומ"צ אראלים ומוצקים.

אומ"ש אוכלין ומשקין.

אומש"ק אוכלין ומשקין.

או"נ אוהבו ונאמנו, אוהב נפשו, אוכל נבלות, אוכל נפש, אום נצורה, אוצר נחמד, אנשים ונשים, ארוסין ונשואין.

אונ"ד אונאת דברים.

אונ"לת אוכל נבלות לתאבון.

או"ע אבק ועפר, אור עיני, אפר ועפר, ארוכה ועבה.

אוע"י אור עיני.

אופ' אופן.

או"פ אברים ופדרים, אור פנימי, אור פשוט, ארחי ופרחי.

אופהיטו"מ אופן היותר טוב ומועיל.

אופה"מ אופן היותר מועיל.

אופ"מ אור פני משה.

או"צ אדמה וצבוים, אור צדיקים, אמת וצדק, אורח צדקה.

אוצא"ג אוצר אגדות.

אוצה"ס אוצר הספרות.

אוצה"ש אוצר השמות, אוצר השרשים.

אוצ"ח אוצרות חיים.

אוצ"מ אוצרות ממון.

אוצ"נ אוצרות נפשות, אוצר נחמד.

או"ק אחרי וקדשים.

או"ר אביי ורבא, אוכל ראשון.

אור"ח אורחות חיים.

אור"י אומר רבינו יצחק.

אוריו"ש אורך ימים ושנים.

אוריוש"ח אורך ימים ושנות חיים.

אור"ת אומר רבנו תם.

או"ש אוכל שני, אומר שלום, אותו שנה, אכילה ושתיה, אלה ושבועה, אסור והיתר שלו, ארץ ושמים, אש ושלג.

אוש"ג אור של גיהנם.

או"ת אורים ותומים, אור תורה, אמנון ותמר, אפוד ותרפים.

א"ז אבי זקני, אבני זכרון, אדום זהב, אדני זהב, אדרא זוטא, אורו זורח, אור זרוע, אות זכרון, אחות זקוקתו, אחר זה, אחר זמן, איזו זו, אין זה, אין זמנו, אין זקוק, אין זרעו, איש זקן, אליהו זוטא, אלמלא זכיתם, אם זה, אמי זקנתי, אמר זה, אומרים זמירות, אנעים זמירות, אספת זקנים, אף זה, את זה, אתה זוכר, אתנח זרקא, אתנן זונה.

אז"א אין זה אמת.

אזא"י אראה זרע אאריך ימים.

אז"ב אין זמנו בהיל.

אזב"ר אזלינן בתר רובא.

אז"ג אור זרוע גדול.

אזה"ק אור זרוע הקצר.

אזוא"ז אחד זה ואחד זה.

אזולא"י אשה זונה וחללה לא יקחו.

אז"ז אתנח זרקא זקף.

אזי"א אין זה ילוד אשה.

אז"כ אין זרעו כלה.

אז"ל אבותינו זכרונם לברכה, אורו זרח לעולם, אור זרוע לצדיק, אין זה לשונו, אין זכרון לראשונים, אמרו זכרונם לברכה.

אז"נ אין זה נראה.

אז"ע אזלא עניותא.

אז"ק אור זרוע קטן, אור זרוע קצר, אף זו קאמר.

אזק"ש אחר זמן קריאת שמע.

אז"ת אחר זמן תפלה.

א"ח אגרת חמודות, אדוני חותני, אדוני חמי, או חרם, אור חכמים, אוצרות חיים, אוצר חכמה, אח חורג, אחד חסר, אחר חצות, איזהו חכם, אינו חוזר, אינו חוצץ, אינו חל, אינו חשוד, אין חופין, אין חוששין, אין חייב, אין חילוק, איסור חל, איסור חלב, איש חכם, איש חסיד, איש חשוב, אלהים חיים, אלו חולצין, אלמנה חיה, אמונת חכמים, אמרו חכמים, אנשי חצר, אסרו חג, ארבעה חרשים, ארח חיים, אשה חשובה, אשת חבר, אשת חיל, אשת חיקי, אתה חונן, אתה חוננתנו.

אח"א אחות אשה, אחינו אתה, אחרים אומרים, ארבעים חסר אחת.

אחא"כ אחר ארבע כוסות, אם חכמה אין כאן.

אחא"מ או חברותא או מיתותא, אחד חסר אחד מלא.

אחא"ר אין חופין את רובו.

אח"ב אחר בישול.

אחב"א אמצא חן בעיני אדוני.

אחבב"י אינו חייב בבל יראה.

אחבד"ב אין חלום בלא דברים בטלים.

אחבואב אחד בפה ואחד בלב.

אחב"י אחינו בני ישראל, אחינו בית ישראל.

אחבנ"י אחינו בני ישראל.

אחבע"י אין חטא בא על ידו.

אח"ג אלא חורא גנב.

אחגז"ד אחר גזר דין.

אחגמ"ד אחרי גמר דין.

אחגמה"ס אחר גמר הסעודה.

אחד"א אנפשיה חתיכא דאיסורא.

אחד"מ אחד דיני ממונות.

אחד"ס אסררו חג דסוכות.

אחד"פ אסרו חג דפסח.

אחד"ש אחרי דרישת שלומו, אסרו חג דשבועות.

אחדשה״ט אחרי דרישת שלומו הטוב.

אחדש"ת אחרי דרישת שלום תורתו, אחרי דרישת שלום תפארתו.

אחדשת"ה אחרי דרישת שלום תורתו [תפארתו] הרמה.

אח"ה ארחות חיים הארוך

אחה"ב אר הבעל, אחר חרבן הבית.

אחה"ג אחר הגנב.

אחה"ד אחר הדבור, אחר הדלי.

אחה"ז אחר הזמן.

אחהזמ אחר הזמן.

אחה"ח חר החג, אחר החורבן.

אחה"כ אחר הכבוד.

אחה"מ אחר המועד, אחר המזון, אחר המחילה, אחר המיתה.

אחהמ"ר אחר המחילה רבתי.

אחה"ס אחר הסדר, אחר הסכות, אחר הסליחה.

אחהס"ר אחר הסליחה רבתי.

אחה"ע אותיות ממוצא הגרון.

אחהע"ר אחהע"ר אותיות רפויות המבטא ולא תוכלנה לקבל דגש כלל.

אחה"פ אחדות הפשוטה, אחר הפה, אחר הפורים, אחר הפסולים, אחר הפסח, אחר הפרק, אחר הפתילה.

אחה"צ אחר הצהרים, אחר הצום.

אחה"ק אחר הקידושין, אחר הקבורה.

אחה"ר אחר הרגל, אחר הרוב.

אחה"ש אחר השבעות, אחר השבת, אחר השחיטה, אחרית השנה.

אחה"ת אחרי התענית, אחר התפלה.

אח"ו אם חס ושלום.

אחו"א אחטא ואשוב.

אחו"מ אינו חוזר ומגיד.

אח"נ, אחורי נהר, אינו חוזר ונעור, איש חכם ונבון.

אחו"ק אחרי וקדושים.

אחו"ר אל חנון ורחום.

אח"ז אחות זקוקתו, אח זקן, אחר זה, אחר זמן.

אחז"א אחר זמן איסורו.

אחז"ל אמרו חכמינו זכרונם לברכה.

אחזמ"א אחר זמן איסורו.

אחזק"ש אחר זמן קריאת שמע.

אחז"ת אחר זמן תפילה.

אח"ח אחר חבירו.

אחיו"ט אחר יום טוב.

אח"כ אחד חלוף כתב, אחרי כן, אחר כך, אחר כמה.

אחכ"א אחר כך אמר.

אחכב"נ אין חכם כבעל נסיון.

אחכה"נ אין חכם כבעל הנסיון.

אחכ"ז אחר כל זה.

אחכז"ל אמרו חכמינו זכרונם לברכה.

אחכ"ל אין חולקין כבוד לרב.

אחכ"ש אחר כמה שנים.

אח"ל אין חבין לאדם, אין חכמה לאשה.

אחלא"ב אין חבין לאדם אלא בפניו, אין חכמה לאשה אלא בפלך.

אחלב"א אחר לשון בני אדם.

אחלא"ד אתה חונן לאדם דעת.

אחל"ל אורח חיים למעלה למשכיל.

אחל"מ אחר למעשה.

אחל"ק אין חוששין לקדושיו.

אחלש"ב אין חבין לאדם שלא בפניו.

אח"מ אחרי מות, אחר מיתה, אחר מתן, אני חתום מטה.

אחמ"ה אבד חסיד מן הארץ.

אחמו"ק אחרי מות וקדושים.

אחמ"כ אחר מחילת כבודו.

אחמכ"ה אחר מחילת כבודו הרמה.

אחמ"מ אחר מתן מעות.

אחמ"ע אחר מעוט, אין חבוש מתיר עצמו.

אחמ"ת אחר מתן תורה.

אח"נ אחריות נכסים.

אח"ס אחריות סופר.

אח“ס בט”ע גיף כתיבה נסתרת בחלוף אותיות.

אחס"ג אחר סעודה ג'.

אח"ע אחיזת עינים, אינו חייב עליו, אינו חל עליו, איסור חל על.

אחע"א איסור חל על איסור.

אחע"ב אשת חיל עטרת בעלה.

אחע"ח אין חייבין על חימוצו.

אחע"כ אין חייבין עליו כרת.

אחעח"כ אין חייבין על חימוץ כרת.

אח"פ אחדות פשוטה, אחר פסח, אין חטם פה, אסרו חג פסח.

אח"צ אחר חצות, אחרי צאת, אחר צהרים, אינו חולץ.

אחצ"ה אחר צאת הככבים.

אחצה"כ אחר צאת הככבים.

אח"ק אחרי קדושים, אחר קבורה.

אחקה"ת אחר קריאת התורה.

אח"ר אלישע חבר רומיים.

אחר"א אהרן חרינער ראבינער אראד, אחרים רואין אותו.

אחרה"ש אחרית השנה.

אחר"ל אחרי רבים להטות, אין חברו רשאי להתיר.

אח"ש אברהם חיים שור, אגב חורפא שבשתא, אחר שבעה, אחר שבת, אחר שחיטה, אני חותם שמי.

אחשנבה"ע אחר שנברא העולם.

אחשנ"ת אחר שנתבאר.

אחש"פ אחרון של פסח.

אחש"ש אחר שש שעות.

אח"ת אגב חדא תרתי, אחר תהלים, אחר תפלה, אחר תשמיש.

אחת"מ אחר תפלת מוסף, אחר תפלת מנחה.

אחת"נ אחר תפלת נעילה.

אחת"ע אחר תפלת ערבית.

אחת"ש אחר תפלת שחרית.

א"ט אבן טוען, אבנים טובות, אין טומנין, אין טעון, אינה טענה, אין טעם, אלו טרפות, אמרות טהורות, אני טועם, ארבעה טפחים, ארבע טורים, אשה טובה.

אט"ט ארבעה טורי אבן.

אט"ב אין טעון ברכה, אנשי טבריה.

אטב"ר אין טוב בלי רע.

אטו"י אך טוב וחסד ירדפוני.

אט"ו יכי"ח אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי.

אטו"ר אם טוב ום רע.

אט"ט אין טעון טבילה.

אט"י אטר יד.

אט"ל אין טעם לדבר.

אטלי"ס אך טוב לישראל סלה, אך טוב לך יהיה סלה.

אטל"ס אך טוב לישראל סלה.

אטל"ת אל טמא לא תגש.

אטמ"ט אשה טובה מתנה טובה.

אטנ"י אין טעון נטילת ידים.

אט"ס אחריות טעות סופר, אין טעון סמיכה.

אטס"ה אחריות טעות סופר הוא.

אטקיו"ר אין טעון קדוש ידים ורגלים.

אט"ר אמה טרקסין.

אטשב"ר אין טוב שאין בו רע.

אט"ת אין טעון תנופה.

א"י אביר יעקב, אבן יחייא, אבן ירחי, אבן ישראל, אגרת יהודה, אדם ישר, אהלי יהודה, אוהל יוסף, אוהל יעקב, אוהל יצחק, או יתכן, אור ה', אור יקרות, אור ישר, אור ישראל, אז ישיר, אזלת יד, אטריד אינו ידוע, אינו יוצא, אינו יכול, איש יהודי, איש ימיני, אלקי ישראל, אמונה ישרה, אמץ יוסף, אפיקי יהודה, אריכת ימים, ארץ ישראל, אשר יצר, אשת ישראל, אתה יצרת.

אי' איתא.

אי"א אדם יליד אשה, אינם יראים אלקים, איש ירא אלקים.

איא"א או יהודי או ארמאה.

איא"ב איש ירא אלקים באמת.

איא"ה אשר יצר את האדם.

איאמ"ה אתה ה' אלקינו מלך העולם.

יא"ע אם יהיה אלקים עמדי.

איאפ"ל אל יפתח אדם פיו לשטן.

איא"צ או יהודי או צלוב.

איא"ק אידל יומא אידלי קצירא.

איא"ש אלהים יענה את שלום.

אי"ב אין יוצאין בו, אלהים יחנך בני, אורך ימים בימינה, אם יש בו, אשרי יושבי ביתך.

איב"א אי בעית אימא.

איב"ג אם יש בגידין.

איבנבנו"ט אם יש בגידין בנותן טעם.

איב"ד אינה יוצא בדיינים.

איב"ה איכה ישבה בדד העיר.

איב"ל איבעיא להו.

איב"ע איו יסורין בלי עון.

איבע"א אי בעית אימא.

אי"ג אמר יהודה גדליה.

איד"ז אידרא זוטא.

איד"ל אם יש דין למעלה.

איד"ר אידרא רבא.

אי"ה אם יגזור השם, אם ירצה השם, אם יש השלום.

איהבשח"א אני יהודה הלוי בן שמואל חזק אמץ.

איה"ל אם יגזור השם לחיים, אם יגזור השם לי.

איה"מ את יי המבורך.

איה"נ אין הכי נמי, איסורי הנאה, אנא יי הושיעה נא.

איה"ש אילת השחר, אם ירצה השם.

איהש"ר אמן יהא שמיה רבא.

אי"ו אברהם יצחק ויעקב, אלים יחננו ויברכנו.

איו"ב אין יוצא ואין בא, אני יוסף ברילל.

איו"ט אחר יום טוב.

איו"י אברהם יצחק ויעקב.

איו"כ אחר יום כפורים.

איוכ"מ אין יום כפורים מכפר.

איו"ש אורך ימים ושנים.

איוש"ח אריכות ימים ושנות חיים.

איושחי"ל אריכות ימים ושנות חיים יוסיפו לך.

איח"ג ארבה ילק חסול גזם.

איח"כ אל יתהלל חוגר כמפתח.

אי"ט אורך ימים טובים, אחר יום טוב.

אי"י אברהם יצחק יעקב.

איי"ח אינו יוצא ידי חובתו.

אי"כ אחר יום כפורים, איומה כנדגלות, אין כאלהינו.

איכ"ב אל ירבו כמותו בישראל.

איכ"ה אני יודע כל הנסתרות.

איכ"ל איכא למימר.

איכ"ר איכה רבה.

אי"ל איכא למימר, אינו יודע לשאול, אינו יכול: ־לדבר, ־לומר, ־לחזור, ־לקרות, אין יכולים לעמוד, אין לומר, אלהים יעזרו לטובה, אלהים יראה לו, אלקים ישמרהו לעד.

איל"א אליהו ישיב לב אבות.

איל"ב אינו יכול לחזור בו.

איל"ה אהרן יהודה ליב הורוויץ.

אילה"ז אתה יכול להזים.

אילה"ק אין להקשות.

איל"מ אינו יכול לישבע משלם, אין לו מתירין, אית ליה מזלא, אכתי יכול למימר.

אימ"א אויל ינאץ מוסר אב.

אימא"ס אין מבטלין איסור.

אימאס"ל אין מבטלין איסור לכתחלה.

אימו"ל אדם יסודו מעפר וסופו לעפר.

אימ"מ איש ידבקו מטות ממטה.

אימ"נ אנה יי מלטה נפשי.

אי"נ אדם יש נשמה.

אי"ס אלהי יעקב סלה.

אי"ע אביר יעקב עליון, אלהים יהי עוזרם, אלהים יהי עמך, אלהים יכוננה עליון, אמר יעבץ, אצילות יצירה עשיה.

איעב"ג אלהים יכוננה עד ביאת גואל.

איע"ו אורך ימים עולם ועד.

איעע"ס אלהים יכוננה עד עולם סלה.

איפל"ג אנא יי פתח לי גנזי.

איפמ"ש אומרים יקום פורקן מי שברך.

אי"צ אללגעמיינע יידישעֿ צייטונג, אשר יצר.

איצא"ה אשר יצר את האדם.

אי"ק איסור קדושה, ארץ ישראל קדושה.

אי"ר איכה רבתי, אמן יהי רצון.

אי"ש אדוני ידיד שדי, אדוני יתברך שמו, אליהו ישראל, אליעזר יצחק שפירא, יעקב שמואל אלישר, ארץ ים שמים.

אי“ש ג”ר אברהם יוסף שלמה גרציאנו.

אישחי"ל אורך ימים שנות חיים יוסיפו לך.

אישלד"ע אין שליח לדבר עבירה.

איש"ר אהבי יי שנאו רע, אמן יהא שמה רבא.

אשר"מ אמן יהא שמה רבא מברך.

אית' איתא, איתימא, איתמר.

אי"ת אדוני יתברך.

אית"ן אותיות המשמשות בראשי הפעלים ומורות על העתיד.

אית“ן מש” וכל"ב הן י"א אותיות השמושיות.

אית"ש אדוני יתברך שמו.

א"כ אגורת כסף, אדם כשר, אומרים כן, אחר כך, איומה כנדגלות, אינו כדאי, אינו כן, אין כאלהינו, אין כבודו, אין כותבין, אין כמוך, אין כסף, אין כתיב, איסור כהונה, איסור כולל, אלו כלים, אם כן, אמר כך, ארבע כוסות, ארבע כנפות, אשה כהן, אתה כוננת, את כבודו, את כפיו.

אכ"א אחד כסאו אחד, אין כאלהינו, אין כל אדם, אכילת אדם, אצל כל אדם, אשכנזים כאן אומרים.

אכאל"א אם כן אין לי אלא.

אכאלד"ס אם כן אין לדבר סוף.

אכא"פ או כנוס או פטור.

אכ"ג אכילה גסה, אין כל גופה.

אכנצ"ב אין כל גופה צריך בדיקה.

אכ"ד אדה כלים דירה.

אכ"ה איש כפר הבבלי, אמאי כולי האי.

אכה"ג אנשי כנסת הגדולה.

אכה"ד את כל האדם.

אכה"פ אכילת הפסח, אלא כעין הפרט.

אכהפ"ש אין כל הפרצופים שווין.

אכה"ש אין כל האברים שווים, אין כל הכחות שוות.

אכ"ו אחת כמה וכמה.

אכו"כ אחת כמה וכמה.

אכו"ש אכילה ושתיה.

אכוש"ת אכילה ושתיה.

אכ"ז אחר כל זה, אלא כזית, את כל זה.

אכז"ע אשה כלי זינה עליה.

אכ"ח אין כל חדש, אם כל חי.

אכח"ב אדירי כל חפצי בם, אשרי כל חוסי בו.

אכ"ט אין כאן טענה.

אכיה"ר אמן כן יהי רצון.

אכ"כ אין כתוב כאן.

אככ"ח אוצר כל כלי חמדה.

אכ"ל איכא למימר, אין כפרה למתים.

אכל"ק אם כן לימא קרא.

אכל"ר אם כן לכתוב רחמנא.

אכ"מ אין כאן מקומו, אין כבודו מחול, אין כמוך, אכילת מצה.

אכמ"ה אם כן מה הגיד, אם כן מה הפסיד.

אכמ"ל אין כאן מקום להאריך, אכתי מבעי ליה.

אכמל"ה אין כאן מקום להאריך.

אכמ"נ אפילו כמלא נימא.

אכ"נ ארבע כנפות, ארץ כנען.

אכנב"ג אנשי כנסת הגדולה.

אכ"ע אכולי עלמא, אכילת עראי, אל כל ענין.

אכע"ז אם כן על זה.

אכ"פ אכילת פסח, אכילת פרס.

אכפל"מ אין כפרה למתים.

אכ"ק אם כן קשה.

אכ"ר אי כתב רחמנא.

אכש"מ אם כן שמע מינה.

א"ל אדם למקום, אזנים לכותל, אחר למעשה, איבעי להו, אידכר לן, איכא למימר, איכא למפרך, אי לימא, אין לברך, אין להתענות, אין לו, אין לומר, אין לחוש, אין לשנות, אין לתרץ, אית ליה, אל למושעות, אם לאו, אמרו לאלקים, אמר לו, אסור לו, אפשר לומר, ארח לחיים, אשתעי ליה, אתי לידיה, אתרחיש ליה.

אל"א אחד לאחד, אי לא אמרת, אין לא אלא, אין לך דם, אם לא אוכל, אם לא יאמר.

אלא"א אוי לי אם אומר.

אל“א אמ”א אם לא אמר אין מחזירין אותו.

אלא"ב אזלת לקרתא אזיל בנימוסה.

אלא"ע אור לארבע עשר.

אל“א שאל”ש אין לך אדם שאן לו שעה.

אלב"א אחר לשון בני אדם.

א“ל ב”ם ג“ן ד”ם כתיבה נסתרת בחלוף אותיות.

אלב"ש אותיות המשמשות לעולם רק בראש התיבה.

אל"ג אומרים לו גמור.

אל"ד אין לו דמות, אין לך דבר, אמונתו לדור דורים.

אלד"ס אין לדבר סוף

אל"ה אבק לשון הרע, אי לאו הכי, אלא הכי, אליהו הנביא, אמר להם הממונה.

אלהוא"ה אלהי האלהים ואדוני האדונים.

אלה"ק אין להקשות, אפשר להקשות.

אלה"ר אבק לשון הרע, אפשר להביא ראיה.

אה"ת אין להתענות.

אלו"ג אלמנה וגרושה.

אלו"ל אוי לרשע ואוי לשכנו, אחד לחטאת ואחד לעולה, אם למות ואם לחיים, אני לדודי ודודי לי, את לבבך ואת לבב.

אל"ח אדם לחברו, אין לו חזקה,אין לו חלק, אין לי חותם.

אלחלע"ה אין לו חלק לעולם הבא.

אל"ט אין לו טהרה.

אלט"ב אין לו טהרה במקוה.

אל"י אם לא יגיד, אתהלך לפני יי.

אליב"ה אתהלך לפני יי' בארצות החיים.

אלי"ג אם לא יגיד, אם לא ירדו גשמים.

אלי“ג ונש”ע אם לא יגיד ונשא עונו.

אלי"ד אור לי"ד (לארבעה עשר).

אלי"ה אמר ליאון יוסף המעתיק.

אליונ"ע אם לא יגיד ונשא עונו.

אליו"ע אם לא יגיד ונשא עונו.

אלי"ר אליבא ריקנא.

אלי"ש אור לישרים.

אלי"ת אם לדין יש תשובה.

אל"כ אי לא כתב, אם לא כן.

אלכה"ג אלמנה לכהן גדול.

אלכ"ל אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט.

אלכ"ק אם לא כן קשה.

אל"ל אית לן למימר.

אלל"ב אוי לה לאותה בושה.

אלל"כ אוי לה לאותה כלימה.

אללש"פ אוי לו לדור שאתה פרנסו.

אל"מ אביגדור לוי מגלוגא, אדם למקום, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי, אורח לצדיק משרים, איכא למימר, איכא למפרך, אין לו מתירין, אין לנן מלך, אית ליה מזלא, אלון מורה, אליהו מורפורגו, אל למושעות, אמשול לך משל, אשמרה לפי מחסום, אשתקל מלוליה.

אלמג"מ אין לך מדה גדולה מזו.

אלמ"ד אלא למאן דאמר.

אלמ"ה אין למדין מן הכללות.

אלמה"כ אין למדין מן הכללות.

אלמו"ג אלמנה וגרושה.

אלנ"י אם לא נטל ידיו.

אל"ס אין להם סוף.

אל"ע אין לו עדים, אין לוקין עליו, אין לי עמך.

אלע"א אם לא עכשיו אימתי.

אלע"ב אין לנו עסק בנסתרות.

אלע"ז אין לסמוך על זה.

אלע"כ אין לו עליו כלום.

אל"פ איהו להוי פרוונקא, אין לו פתרון, אין לפסול, אפשר לפרש, אריה ליב פיינשטיין, אריה ליב פריעדלענדער.

אל"ק אין לו: קנס, קרנים, קשקשת, אית ליה קלא.

אל"ר אין לו רפואה, אין לו רשות, אפשר להביא ראיה.

אלרל"מ אין לו רפואה למכתו.

אל"ש אהניא ליה שטותיה, אהניא ליה שטתיה, אין להם שעור, אמירה לנכרי שבות, אם לא שכב.

אלש"ב אוי לי שראיתיך בכך.

אל"ת אין להם תשובה, אין לו תקנה.

אלת"ה אי לא תימא הכי.

אלת"ש אין לו תשלומין.

א"מ אב מלאכה, אבי מורי, אבינו מלכינו, אבן משה, אבני מלואים, אברהם מאפו, אדוני מלך, אדם מקדיש, אדם מקנה, אהובי מחותני, אהל משה, אוהב משפט, אוהל מועד, אויל מרודך, אונאת ממון, אור מקיף, אותיות מחכימות, אחד מלא, אחרי מות, אחר מנחה, אחת מחצית, איזהו מקומן, אינה מגורשת, אינה מחיצה, אינה מקודשת, אינו: מאמינו, ־מבחין, ־מובהק, ־מובן, ־מחויב, ־מחמיץ, ־מינו, ־מכוין, ־ממון, ־מפסיד, ־מצווה, ־משלם, אין: מאכילין, ־מבטלין, ־מברכין, ־מדליקין, ־מוציאין, ־מוכרין, ־מוסרין, ־מחזירין, ־מלמדין, ־מספר, ־מעמידין, ־מערבין, ־מפסיקין, ־מפרישין, ־מצטרפין, ־מקבלין, ־מקדשין, ־מתענין, איפכא מסתברא, איסורי מזבח, איסורי מצוה, אלא מעתה, אלה משפטים, אל מלא, אל מלך, אלהינו מלך, אלו מגלחין, אלו מטמאין, אלו מנחות, אלו מפסיקין, אלו מציאות, אלון מורה, אליהו מזרחי, אלכסנדר מוקדון, אל מסתתר, אלפי מנשה, אמור מעתה, אמר מר, אני מאמין, אני מכוין, אנשי מדות, אנשי מעשה, אנשי משמר, אצל מצות, ארבעה מינים, ארבע מיתות, ארח מישור, ארץ מצרים, אשם מעילה, אשם מצורע, את מינו, את מותרת, את מקודשת, אתא מרחוק.

אמ' אמר, אמת.

אמ"א אין מבטלין איסור, אין מחזירין אותו, אין מלאך אחד, אלא מה אמר.

אמא"ה אהבה מקלקלת את השורה, אין מפטירין אחר הפסח, אין משיבין את הארי.

אמאוה"ג אבי מאור הגולה.

אמא"ח אחד מלא אחד חסר.

אמא"ל אין מבטלין איסור לכתחלה, אין מזרזין אלא למזורז.

אמאעב"ש אין מלאך אחד עושה ב' שליחות.

אמא"ק אוסיפתא מיא אוסיף קמח.

אמ"ב אין מברכין, אין מוחין בידו, אין מספיקין בידו, אין מרחמין בדין, אין משיחין בסעודה, אין מתענין בו, אמרי בינה, אמרי ברוך, אמתחת בנימין, אני מאמין באמונה, ארבע מדות באדם, ארור מתדבק בברוך.

אמבא"ש אני מאמין באמונה שלימה.

אמבב"ק אין משגיחין בבת קול.

אמב"ד ארבע מיתות בית דין, אזהרת מיתות בית דין.

אמב"ח אין מיתה בלא חטא.

אמבל"ת אין מספיקין בידו לעשות תשובה.

אמב"ס אין משיחין בסעודה.

אמב"ש אני מאמין באמונה שלימה.

אמג"ת אל מגלת תענית.

אמ"ד אייזיק מאיר דיק, אינו מדבר, אמרי דוד, אמרי דעת, אית מאן דאמר, אמסטרדם.

אמד"א אל מלך דיין אמת.

אמדשלב"ל אדם מקנה דבר שלא בא לעולם.

אמ"ה אבי מורי הרב, אבר מן החי, אדוני מורי הרב, אי משום הא, אין מן השמים, אלהינו מלך העולם, אם מן השם, אמר החכם, אמר הכותב, אמר המגיה, אמר המחבר, אמר השם, אמרו מלאכי השרת, אסתר מרדכי המן.

אמה"ב אמת הבנין.

אמה"ג אבי מאור הגולה, אבי מורי הגאון.

אמה"ה אמר החכם המחבר.

אמה"ח אבר מן החי, אמר החבר, אמר החכם.

אמה"י אינו מן הישוב, אמר השם יתברך.

אמה"כ אמר הכתוב.

אמה"ל אוי מה היה לנו.

אמהל"א אי משום הא לא איריא.

אמה"מ אינו מן המנין.

אמה"ע אלהינו מלך העולם.

אמהקב"ה אמר הקדוש ברוך הוא.

אמ"ו אבי מורי ורבי, אדוני מורי ורבי, אינו מצווה ועושה, אל מלך ויעבור, אמת ואמונה, אמת ויציב.

אמו"א אמת ואמונה.

אמו"ב אין מוקדם ומאוחר בתורה.

אמו"ד אמונות ודעות.

אמו"ה אמור מעט ועשה הרבה.

אמוה"ג אבי מורי הגאון, אדוני מורי הגאון.

אמוה"ד אמונות והדעות.

אמוה"נ אמונת הנוצרים.

אמוה"ק איפכא מסתברא והכי קתני.

אמו"ח אדוני מורי חמי.

אמוי"צ אמת ויציב.

אמו"מ אחד מעיר ושנים ממשפחה.

אמומ"ב אין מוקדם ומאוחר בתורה.

אמו"נ אמת ונאמן.

אמו"פ אימתה ופחד.

אמופר"י איזהו מקומן ופרק רבי ישמעאל.

אמו"צ אמת וצדק.

אמו"ר אבי מורי ורבי, אדוני מורי ורבי.

אמו"ת אמנון ותמר.

אמ"ז אבי מורי זקני, איסורי מזבח ארבע מאות זוז.

אמז"א אין מזיזין אותו.

אמז"ל אבי מורי זכרונו לברכה, אמרו זכרונם לברכה.

אמז"ש ארבע מאות זוזי שויא.

אמ"ח אמונת חכמים, אמצא חן.

אמח"א אין מחזירין אותו.

אמח"ו אדוני מחותני.

אמחזט"ו אין מחזיקין טומאה.

אמחט"ו אין מחזיקין טומאה.

אמח"כ אחר מחילת כבודו.

אמח"ל אבינו מלכנו חטאנו לפניך.

אמחמ"ס אינו מחזיק מ' סאה.

מח"ע אין מחללין עליו.

אמ"ט אינו מטמא, אין מחזיקין טומאה, אמרות טהורת, אמרי טעם..

אמ"י אחד מי יודע, אמונה ישרה.

אמיו"כ אחר מוצאי יום כפורים.

אמימ"פ אין מקרא יוצא מידי פשוטו.

אמי"צ אבי מורי ישמרהו צורו.

אמיר"ה אדוננו מלכנו ירום הודו.

אמ"כ איה מקום כבודו, אלמלא מקרא כתוב, ארבעה מחוסרי כפרה.

אמכ"ד אין מחוסר כל דבר.

אמכ"ה אמאי כולי האי.

אמ"ל אדם מועד לעולם, אין מזל לישראל, איסור מלאכה, אם אמר לו, אמירה לנכרי, אם מותר ליטול, אמרו לאלוהים,אמר ליה, אמת ליעקב, את מקודשת לי.

אמל"א את מותרת לכל אדם.

אמלב"כ אין מרצין לאדם בשעת כעסו.

אמל“ג כמל”ה אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט.

אמל"ה אין מורידין לפני התיבה, אם מותר להתענות.

אמלכ"א את מותרת לכל אדם.

אמל“ל בא”ב אין מעצור ליי להושיע ברב או במעט.

אמ"מ אחר מתן מעות.

אממ"ה אין מחזירין מן הדין.

אממה"ד אין מחזירין מן הדין.

אממנ אין מזכירין מעשה נסים.

אממ"ס אינו מחזיק מ' סאה.

אמ"נ אברהם מונסון, אגדה מגלה נר (שבת), אין מזכירין נשמות, אלו מנחות נקמצות, אל מלך נאמן, אלפי מנשה, אמרי נועם, אמר מנחם נווארדא, אני מוסר נפשי.

אמנו"ת אמנון ותמר.

אמנע"ח אין מטבע נעשה חליפין.

אמ"ס אמן סלה.

אמס"ב אין משיחין בסעודה.

אמס"ד אמסטרדאם.

אמסט"ד "

אמ"ע אין מקבלין עדות, אל מלך עליון, אל מלך עולם, אני מקבל עלי, אש מים עפר.

אמעאה"ש אין מחללין עליו את השבת.

אמע"ה אין מבדילין על הנר, אין מברכין על האור, אין מעבירין על האוכלין, אין מעבירין על המצות. אין משיבין על הדרש, אין משיבין על ההיקש, אין משיבין על הקלקלה.

אמעה"מ אין מעבירין על המצות.

אמעה"נ אין מבדילין על הנר.

אמעה"ש אין מחללין עליו השבת.

אמע"ר אדם משים עצמו רשע, אש מים עפר רוח.

אמע"ש אחת מעין שלש.

אמ"פ אין מפסיקין, אמר מרדכי פנלי, ארבע מאות פרסה.

אמ"צ אדוני מורה צדק, אדוני מלכי צדק, אינו מצטרף, אל מלך צדיק, ארץ מצרים.

אמצא"מ אין מוציאין אותו מידו.

אמ"ק אינהו מקרקרין, אינה מקודשת, אין מקבלין, אין מקיפין, אל מלך קדוש, אמר קרא.

אמק"ט אין מקבלין טומאה.

אמק"ע אני מקבל עלי.

אמ"ר אין מביאין ראיה, אל מלא רחמים, אמר רחמנא, אש מים רוח.

אמרמה"ש אויר מים אש, אומרים מי שברך, אמונה שלימה, אמונת שמואל, אמצע שיטה, אמרי שהם, אש מים שמים.

אמשא"ל את מי שאין לו.

אמשב"ש אין מערבין שמחה בתוך שמחה.

אמש"כ ארבע מאות שקל כסף.

אמש"מ אלמלא מוראה של מלכות.

אמשע"ר אלא מה שעיניו רואות.

אמש"ר אל מעלתך שלום רב.

אמ"ת אבא מארי תלמיד, אבן מקיר תזעק, אושפתא מסכת תשמיש, אחרי מתן תורה, איוב משלי תהלים, אין מתענין, אלה (הדברים) מלכים תרי (עשר), אלהינו מלך תמיד, אמת מארץ תצמח, ארון מטה תכרוכין, אש מים תפארת, מרדכי אהרן תאומים, אשרי מרדכי תוספות.

אמ“ת דתק”ע אלה (הדברים) מלכים תרי (עשר) דברי (הימים) תהלים קהלת עזרא.

אמת"מ אחר מתן מעות.

אמ“ת תק”ע אלה (הדברים) משלי תרי (עשר) תהלים קהלת עזרא.

א"נ אבות נזיקין, אבן נגף, אגר נטר, אדון נכבד, אהבה נאמנה, אוהב נאמן, אוהב נפשו, אוכל נבלות, אוכל נפש, אוצר נחמד, אור נערב, אתהו נשך, אימיך נשאתי, אימה נוראותיך, אינו נאמן, אינו נדון, אינו ניכר, אינו נמול, אינו נראה, אי נמי, אינם נזוקין, אין נאכלין, אין נוהגים, אין נופלים, אין נערכים, אין נשבעין, אין נותנים, אאיש נאמן, איש נכרי, אלהי נצור, אלהי נשמה, אלו נאמרים, אלו נדרים, אלו נערות, אלוף נעורים, אלמנה נזונת, אל נא, אל נכר, אם נאמר, אמרי נועם, איסור נבלה, אפריון נמטייה, ארבעה נדרים, ארי נוהם, אשה נאה, אשם נזיר, אשר נתן, אתה נגלית.

אנ"א אנא אמלוך, אמרי נועם.

אנאה"ט אינו נעשה אב הטומאה.

אנב"י אדם נידון בכל יום.

אנבב"ב אדם ניכר בכוסו בכיסו בכעסו.

אנ"ד אניה דיונה, אונאת דברים.

אנד"ש אוהב נפשו דורש שלומו.

אנ"ה אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, אמר נכד המחבר, אמת נכון הדבר, אנוסים היינו.

אנה"צ אנשי הצבא.

אנוי"ל אנכי ולא יהיה לך.

אנ"ח אנשי חיל, אנשי חצר.

אנח"ד אנפשיה חתיכא דאיסורא.

אנחד"א אנפשיה חתיכא דאיסורא.

אנ"י אדוני נצח ישראל, אל נאמן יחיד, אל נקמות יי, אלהים נרי יאיר.

אני"ל אי נמי יש לומר, אתה נותן יד לפושעים.

אנ"כ אורות ניצוצות כלים, אורייתא נביאי כתובי, אין נושאים כפיהם.

אכה"ג אנשי כנסת הגדולה.

אנכ"י אמירה נעימה כתיבה יהיב, אנא נפשי כתבית יהבת.

אנ"ל אגר נטר ליה, אין נראה לומר, אין נראה לי, אין נותנין לן.

אנל"פ אינו נראה לפרש.

אנל"ת אוכל נבלות לתאבון.

אנלת"א אשר נתן לנו תורת אמת.

אנ"מ אונאת ממון.

אנ"ס אמן נצח סלה, אנשי סדום, אנשי סודו.

אנס"ו אמן נצח סלה ועד.

אנפ"ח אנשים פחותים.

אנ"ע אנשי עליה.

אנע"זמ אנעים זמירות.

אנע"פ אין נופלים על פניהם.

אנ"צ אנשי צבא.

אנק' אונקלוס.

אנקת"מ אל נא קרב תשועות מצפיך.

אנרנ"ל אל נא רפא נא לה.

אנ"ש אנשי שלומנו.

אנש"ב אלהי נשמה שנתת בי.

אנ"ת אנן נמי תנן.

אנתמ“ש ג”ה ע"ח אימה, נדוי, תמורה, מריבה, שכרות, גרושת הלב, ערבוביא, חצופה.

א"ס אבן ספיר, אבן סנה, אגב סודר, אחריות סופר, אינו סופג, אין סומכין, אין סוף, אין ספק, אמן סלה, אנשי סדום, אריסטו, אתקינו סעודתא, את סדקיהן.

אס"ב אסור בהנאה, איסורי ביאה, אסמכתא בעלמא.

אסבה"נ אסור בהנאה.

אסב"ל אין סמיכה בחוץ לארץ.

אסכל"נ אין סירכא בלא נקב.

אסב"ע אסמכתא בעלמא.

אס"ג אלכסנדר סענדר גרעניץ, אסיפת גאונים, אספה גדולה.

אס"ד אי סלקא דעתך, אספת דינים.

אסד"א אסורא דאורייתא.

אסד"ג אית ספרים דגרסי.

אסה"מ אספקלריא המאירה.

אסה"נ איסורי הנאה.

אסו"ה איסור והיתר.

אסוה"נ איסורי הנאה.

א“ס וו”ש עסטעררייכישע וואכענשריפט.

אסומה"ת אסור מן התורה.

אס"ז אספת זקנים.

אס"ח אספת חכמים, אסרו חג.

אס"כ אבוהב ספרדי כהן.

אס"ל אי סבירא ליה, אין סדר למשנה, אין ספק לדברי, אלא סבירא ליה, אתה סתר לי.

אסל"מ אין סדר למשנה.

אסל"ס אי סייפא לא ספרא.

אסמב"ע אסמכתא בעלמא.

אסממ"ו אין ספק מוציא מידי ודאי.

אס"נ אמן סלה נצח.

אסנ"ו אמן סלה נצח ועד.

אסנ“ת משגע”ח אימה, אנוסה, שנואה, תמורה, מריבה, שכרות, גרושת הלב, ערבוביא, חצופה.

אסע"ה אין סומכין על הנס.

אסעה"נ אין סומכין על הנס.

אס"פ אחר סוף פסוק, אתנחתא סוף פסוק.

אספ"ה אספקלריא המאירה.

אספה"מ אספקלריא המאירה.

אספ"ז אספת זקנים.

אספ"ח אספת חכמים.

אספשא"מ אספקלריא שאינה מאירה.

אס"ת אסרה תורה.

אסת"ר אסתר רבה.

א"ע אבא עילאה, אבן עזר, אבן עזרא, אדון עולם, אדם עושה, אהבת עולם, אומות עולם, אורחות עולם, אור עינים, אור עליון, אור עמים, אותו ענין, אחיזת עינים, אחר עדות, אזהו עריס, אינו עשיה, אינו ענין, אין עוברין, אין עומדין, אין עונשין, אין עושין, איסור עולם, אי עביד, איש עברי, איש עני, איש עשיר, אכילת עראי, אלהים עמך, אלו עוברין, אל עליון, אמא עלאה, אמה עבריה, אומר עולא, אמרו עליו, אנשי עליה, איסור עריות, אשישי ענבים, את עצמו, אתם עדי.

אע"א אחריתו עדי אובד, אין עד אחד.

אעאאכ"מ אין עונשין אלא אם כן מזהירין,

אעא"נ אין עד אחר נאמן.

אעב"ע אין עניות במקום עשירות.

אעב"ש את עמו בשלום.

אע"ג אף על גב, אריח על גבי.

אג"ל אריח על גבי לבנה.

אעג"מ אימורים על גבי מזבח.

אעדל"ת אין עשה דוחה לא תעשה.

אעדלתו"ע אין עשה דוחה לא תעשה ועשה.

אעד"ע אין עשה דוחה עשה.

אעדעול"ת אין עשה דוחה עשה ולא תעשה.

אע"ה אבינו עליו השלום.

אעה"ז אם עבר הזמן.

אעודל"ת אתי עשה ודחי לא תעשה.

אעו"ע את עונם ואת עון.

אע"ז אם עבר זמנו.

אעחעה"ש אין עדים חותמין על השטר.

אע"כ אין עושין כן, אלא על כרחך, אשר על כן.

אעכ"פ אלא על כל פנים.

אעכצ"ל אלא על כרחך צריך לומר.

אע"ל אמרתי עת לעשות.

אעל"ב אדם עשוי למשמש בכיסו.

אעל"ה אתרוג ערבה לולב הדס.

אעל"ח אינו עולה לחציצה.

אעל"י אינו עולה ליבום.

אעל"מ אי עביד לא מהני.

אע"מ אין עושין מצו, אי עביד מהני.

אעמ"ה אין עונשין מן הדין.

אעמה"ד אין עונשין מן הדין.

אעמח"ח אין עושין מצות חבילות חבילות.

אעמי"ר ארור עושה מלאכת יי רמיה.

אעמצ"ל אין עדים מצוים לקיימו.

אע"נ אין עושין נפשות, אין עניות.

אענל"צ אין עושין נפשות לצדיקים.

אענ"ע אבן עזרא נוחו עדן.

אע"ע, אינו עולה על, אין ערובו עירוב..

אעע"ג אחד עומד על גביו.

אעעש"מ אינו עולה על שלחן מלכים.

אע"פ אף על פי.

אעפ"ז אף על פי זה.

אעפי"כ אף על פי כן.

אעפ"כ אף על פי כן.אערכ"א אשרי עין ראתה כל אלה.

אערצש"מ אין עושין רצונו של מקום.

אערש"מ אין עושין רצונו של מקום.

אע"ש אערוך שועי.

אעש"ש אבי עד שר שלום.

אעת"ל אין עתידין ליבטל.

א"פ אבן פנה, אברהם פינסו, אברהם פירקאוויץ, אדני פז, אהרן פולד, אור פנימי, אור פשוט, אינו פוסק, אינו פטור, אינו פסול, אין פוין, אין פוחתין, אכילת פסח, אכילת פרס, אלופים פרנסים, אלעזר פלעקלש, אלף פעמים, אפר פרה, אקספארד, את פסחו.

אפב"ל אין פרעניות באה לעולם.

אפ"ד אמר פריפוט דוראן, אליעזר דוד פינקל.

אפ"ה אף הכא, אפילו הכי, אפפענהיים.

אפ"ו ארחב פיך ואמלאהו.

אפו"ת אפוד ותרפים.

אפי' אפילו.

אפ"י אברהם פינסו, אפיקי יהודה.

אפי"א אל פועל ישועות אתה.

אפי"ה אפילו הכי.

אפ"ל אין פה להשיב, אפשר לומר.

אפלה"ר אפשר להביא ראיה.

אפ"מ אסטי פוסאני מונקלווץ

אפ"ס אחד פסוק סימן.

אפ"ר אמה פחות רביעית.

אפ"ש אפריון שלמה.

אפש"ל אפשא לומר.

אפ"ת אך פרי תבואה, אפילו תימא.

א"צ אבני צדק, אדני צבאות, אבת ציון, אורחות מדיקים, אור צדיקים, אין צדין, אין צריך, איפת צדק, איש צבא, איש צדיק, אלי ציון, ארץ צבי.

אצ"ב אין צריך בדיקה, אין צריך ביעור, אין צריך ברכה, אצל בקי.

אצב"ד אין צריך בדיקה, אין צריך בית דין.

אצב"ח אגרת צער בעלי חיים.

אצב"י אני צבי בן יעקב.

אצד"י אללגעמיינע צייטונג דעס יודענטהומס.

אצ"ה אין צריך התראה.

אצה"ס אוצר הספרות, אוצר הספרים.

אצה"ש אוצר השרשים.

אצה"ת אין צריך התראה, אין צריך התרה.

אצ"ו אלי ציון ועריה.

אצו"מ אור צח ומצוחצח.

אצחמה"א אין צריך חלילה מן האחין.

אצ"ט אינו צריך טבילה.

אצי' אצילות.

אצ"כ אין צריך כונה.

אצכ"א אצל כל אדם.

אצ"ל אברהם צבי לוי, אינו צריך: להאריך, ־לברך, ־לגופו, ־להדליק, ־להוסיף, ־להפוך, ־להתענות, ־לומר, ־לחזור, ־לכתוב, ־לפרט, ־לקדש, אלא צריך לומר.

אצל"ג אינו צריך לגופו.

אצלג"ו אינו צריך לגופו.

אצ“ל בכה”פ אין צריך להדליק בכל הפתחים.

אצלהד"ב אין צריך להטיף דם ברית.

אצל"י אין צריך להאריך יותר.

אצלל"ש אין צריך להעלות לו שכר.

אצ"מ אצל מצות.

אצ"ע אצל עצמו.

אצע"ה אין צועקין על העבר

אצע"ש אין צועקין על שעבר.

אצ"צ אי צייתית צייתית.

אצ"ק אין צריך קיום, אין צריך קנין.

אצ"ר אין צריך ראיה.

אצ"ש אצל שחיטה.

אצשמ"ה אצל שחיטה מומחין הן.

א"ק אבן קשה, אבר קטן, אברהם קלויזנער, אברהם קרוכמאל, אגב קרקע, אדם קדמון, אחרי קדושים, אינו קונה, אין קוראין, אין קידושין, אין קץ, אין קרבין, אין קשה, איש קדוש, אך קשה, אלו קדשים, אלו קשרים, אמירה קשה, אמר קרא, אסור קדושה, אשר קדשנו, אתה קדוש.

אקא"ה אין קורין את ההלל.

אקא"ע אדם קרוב אצל עצמו.

אק"ב אין קוברין בו, אשר קדשנו במצותיו.

אקב"ו אשר קדשנו במצותיו וצונו.

אקב"מ אשר קדשנו במצותיו.

אקבמ"ו אקבמ"ו אשר קדשנו במצותיו וצונו.

אק"ד אשר קדשנו.

אקד"ב אשר קדשנו במצותיו.

אק"ה אחר קריאת התורה.

אקהפ"ט אחר קריאת הפטרה.

אקה"ת אחר קריאת התורה.

אקי"מ אשר קדש ידיד מבטן.

אק"ל אבל קשה לי.

אש"נ אין שוטה נפגע, אשם נזיר.

אשנמב"א אין שני נביאים מתנבאים סגנון אחד.

אש"ע אין שם עדים.

אשעהד"ר אין שעת הדחק ראיה.

אשעהס"ר אין שעת הסכנה ראיה.

אשע"ר אמרי שפר על רש"י.

אשע"ש אין שליח עושה שליח, אין שליח ושה שליחותו.

אש"ק אינו של קיימא, אין שורפין קדשים.

אשק"פ אלה שמה קללה חרפה.

אש"ר אליו שלום רב, אמרי שפר, אם שניהם רוצים, אשמורת ראשונה, אשת רבי.

אשר“י יושב”י בית“ך עו”ד יהללו“ך סל”ה אחר ששה ימים ראשונים יום שביעי בחר יה ברכה יה תמלא יין כוס עופות ובשר דגים ישלש הסעודה, לבוש לבנים וחלף כסותך סליק לעשות הבדלה (לבו“ש או”ח רפ"ו).

אש“ר לרע”ך אור (נר חנכה) שבת (נר שבת) רנה (קריאת הלל) לקריאה (קריאת המגילה בפורים) רחיצה (נטילת ידים) ערובין כברכותיך (ברכת הודאה וברכת מזון.)

אש"ש אחר שש שעות, אי שתקת שתקת, אמר שמואל שלום.

אשש"ב אביעד שר שלום באזיליה.

אש"ת אבן שלמה תוספאה, אדני שפתי תפתח, אשם תלוי, אחימן ששת תלמי.

אשת"ב אהבה שהיא תלויה בדבר.

א"ת אבן תבון, אבן תקומה, אגרת תימן, אהלי תם, אנקלוס תרגום, אור תורה, אין תורמין, אין תישים, אין תכלית, איסור תורה, איפכא תניא, אי תימא, אכל תאכל, אל תאמין, אל תירא, אל תמצא, אל תעשה, אל תקרי, אל תשחת, אל תשכח, אל תתמה, אלף תיו, אמרה תורה, אם תאמר, אנן תנן, ארבע תעניות, אשם תלו.

אתא"ח אל תדין את חברך.

את"ב אל תסתכל בקנקן.

אתבהק"ב אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך.

אתבל"א אל תהי בז לכל אדם.

אתב"ע אל תשכן באהלך עולה.

א“ת ב”ש ג“ר ד”ק כתיבה נסתרת בחלוף אותיות.

את"ד אלה תוכן דבריו, אשרי תמימי דרך.

אתד"ל אל תתנו דמי לו.

אתדל"ע אתערותא דלעילא.

אתדל"ת אתערותא דלתתא.

אתד"מ אל תדאג דאגת מחר.

את"ה אגרת תחיית המתים, אל תצדק הרבה.

את"י אגרת תשועת ישראל, איש תם ישר, אל תעזבנו יי, אם תעזבנו יום.

את"ח אחר תקון חצות.

את"כ אין תוכו כברו, אל תהי כאבותיך, אתה כוננת.

א“ת כ”ל הדברי“ם האל”ה אל תאמר כי לא הבאתי דבר ברכוש רב יצאתי מביתי הלך אליפז לקח הכל.

את"ל אית תירוץ לנו, אל תצטרך לבריות, אם תאמר לי. אם תמצי לומר, אם תרצה לדעת, אם תשיב לי, אתיתי לחננך.

אתל"א אל תאמר לכשאתפנה אשנה.

אתל"ח אל תאמר לחברך.

אתל"ת אנא תבא לפניך תפלתנו.

את"מ. אחר תפלת מוסף, אחר תפלת מנחה, אל תשליכני מלפניך, אתי תלין משוגתי.

אתמ"ד אשר תמימי דרך.

אתמ"ה אל תפרוש מן הצבור, אל תתיאש מן הפורעניות.

אתמ"פ אל תירא מפחד פתאום.

את"נ אחר תפילת נעילה.

אתנ"ל אל תתן נפשך לחטא.

את"ס אתקינו סעודתא.

את"ע אחר תפילת ערבית.

אתע"ד אל תעלה על דעתך.

אתע"ה אל תעמוד על המקח.

אתע"י אל תירא עבדי יעקב.

אתצ"ה אל תצדק הרבה.

אתצ"מ אל תצר צרת מחר.

אתקהק"ב אל תהי קללת הדיוט לה בעיניך.

אתק"ס אתקינו סעודתא.

את"ר אל תקרא רע.

אתר"ג אל תבואני רגל גאוה.

אתר"ת אין תרומתו תרומה.

את"ש אחר תפילת שחרית.

את"ת אין תרומתו תרומה, אי תניא תניא, אית תנויי תני.

אתת"א אל תטוש תורת אמך.


 

ב'    🔗

ב' בחור, בחינה, בינה, בית, בן, בעל, בקר, ברכה, בשם, בת.

ב"א ב' אלפים, ב' אמצעיות, ב' אחרונים, באר אברהם, בגדי אבל, בדל אזן, בדרך אחר, בינת אדם, בית אב, בית אברהם, בית אהרן, בית אחד, בית אל, בית אלהים, בית אפרים, במה אשה, במקום אחד, בן אברהם, בן אדם, בן אח, בן אחות, בן אפרים, בן אשר, בנו אחריו, בני אדם, בני אהובה, בני אהרן, בנין אב, בעל אוב, בעלי אסופות, בר אבא, בר אבהן, בר אהבה, בר אוריין, בר אלהין, ברוך אתה, ברית אברהם, ברכה אחרונה, ברכי אצולה, ברכת אירוסין, בת אביו, בת אחיו, בת אחות, בת אמו.

בא' באחד, באמת, באורך.

בא"א באיזה אופן, באופן אחר, באשת איש, בית אב אחר, בן אדני אבי, ברוך אתה אדני.

באאמ"ן בן אדוני אבי מורי ורבי.

בא"ב באחד באדר, באלפא ביתא, באר בשדה, ברוך אלהינו בוראינו, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בבית, ברוך אתה בבנים.

באב"ד בני אבות בתי דינין.

בא"ד באותו דבור, באותו דרך, באמצע דבור.

באד"ה באותו דבור המתחיל, ברוך אדון השלום.

באדל"ח בין אדם לחברו.

באדל"מ בין אדם למקום.

באדלמ"ק בין אדם למקום.

באד"ק באידרא קדישא.

בא"ה באבן העזר, באר היטב, באר הגולה, באחרית הימים, בית אהרן, במעמד אנשי העיר.

באה"ג באור הגר"א, באותה הגהה, באר הגולה.

באה"ד באותו הדבור, באותו הדרך, באלה הדברים, באמצע הדבור.

באהו"ה ברא אלהים השמים והארץ.

באה"ה בארצות החיים.

באה"ט באר היטב.

באה"י באותו היום, באלה הימים, באר היחיד.

באהלב"מ בין ארור המן לברוך מדכי.

באה"מ באוהל המת, באור המלות, באור מרדכי, באין הפסד מרובה, בין ארור המן.

באה“מ לב”מ בין ארור המן לברוך מרדכי.

באהמ"ק ביאת המקדש.

באה"ע באבן העזר, באהבה עזה, באור ענין.

באהפ"מ באין הפסד מרובה.

באהפס"מ באין הפסד מרובה.

באה"ק בארון הקודש, בארץ הקדושה.

באה"ר באהבה רבה, באחדות הרבנים, באר ברבים.

באה"ש באותה השנה, באותה השעה.

באו' באונס, באור.

באו"א באבא ואמא, באופן אחר, בין איש ואשה.

באו"ב באותו ואת בנו.

באוב"ר באונס וברצון.

באו"ג באותיות גדולות.

באו"ד באותו דבור.

באוה"ד בותו הדבור.

באוה"ז באורי הזהר.

באוה"י באוהל יוסף, באוהל יעקב, באותו היום.

באוה"מ באוהל מועד, באור המלות, באותו המקום.

באוה"נ באותו הנס.

באוה"ע באומות העולם, באור הענין.

באוה"ש באותה השנה, באותה השעה, באוצר השמות, באוצר השרשים.

באוה"ת באור התורה.

באו"ז באופן זה, באור זרוע.

באול"ח בין אור לחשך

באו"מ באותו מקום.

באומט"ז בית אל ומטה זהב.

באו"נ ברכת אירוסין ונשואין.

באו"ע באותו ענין.

באו"פ באור פני.

באופ"ז באופן זה.

באו"ש באותה שנה, באותה שעה, באלה ושבועה, באיסור והיתר שלו.

בא"ז באור זרוע, בעל אליהו זוטא.

בא"ח באורים חדשים, באף חזיר, באר חיים, בני אל חי.

באח"ב ברד ארבה חשך בכורות.

בא"י באר יעקב, באר יצחק, בארץ ישראל, ברוך אתה יי.

באי"א ברוך אתה יי אלהינו.

באיאמ"ה ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם.

באי"ה ברכו את יי המבורך.

באי"ח בני אדם יושבי חשך.

באי"י ברוך אדני יום יום.

באי"ע באר יעקב.

באיש"ת ברוך אתה יי שומע תפלה.

בא"כ באי כחו, בדרך אם כן.

בא"ל באותיות לאטינות, באם לאו, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בין אור לחשך, ברוכים אתם ליי.

באלא"ש בין איש לאשתו.

באל"ב באלף לא בטל.

באל"ח בין אדם לחברו, בין אור לחשך.

באלי“ג ונש”ע באם לא יגיד ונשא עונו.

באליו"ע באם לא יגיד ונשא עונו.

באל"מ בין אדם למקום.

באלמ"ק בין אדם למקום.

באלעש"ו ברוכים אתם ליי עושה שמים וארץ.

בא"מ באינו מינו, באלוני ממרא, באר מים, באר משה, בארץ מצרים, בן אדוני מורי.

באמ"ח באר מים חיים.

באמע"א בעל אבידה מחזיר על אבדתו.

באמ"ש באמונה שלמה.

בא"נ בכל אות נפשך.

באס"ע באותו סעיף.

בא"ע באבן עזרא, באותו ענין, באר עשק, ברוך אל עליון.

באעה"ח באתי על החתום.

באעע"ג באחד עומד על גביו.

בא"פ באותו פרק, בכדי אכילת פרס.

באפ"י בל אדום פרס יון.

בא"צ באינו צריך, ב' אצבעות.

בא"ק באיזה קהלה.

בא"ר באותיות רומית, באותיות רוסיות, באר רחובות, בידך אפקיד רוחי.

באר"י בארץ ישראל.

בארי"ת בן אדם רימה תולעת.

באר"ל באינה ראויה להתכבד.

בא“ר פא”י בידך אפקיד רוחי פדית אותי יי.

בא"ש באמצע שיטה, באר שבע.

ב"ב באחד באדר, באט ביורא, באמבערג, בבא בתרא, ב' ב' (=שנים שנים, ב' בעילות, ב' ברכות, ב' בתים, בהר בחקותי, בו ביום, בטל ברוב, ביקענבערג, במה בהמה, במהרה בימינו, בן בבא, בן בוטא, בן בוכרי, בן בית, בן בנו, בן ברוקא, בן ברית, בן בתירא, בני ביתו, בני בליעל, בני בנים, בני ברק, בעל בחירה, בעל ברית, בעלי בתים, בצע ברך, בר בר, בראיה בעלמא, בראנדענבורג, ברכנו בברכה, בשר בלוי, בת בנים.

בב"א בבית אפרים, בבנין אב, בבת אחת, במהרה בימינו אמן, בן בתירא אומר, בעלי ברית אברם, ברק בן אבינועם.

בבאכי"ר במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.

בבא"ס במהרה בימינו אמן סלה.

בב"ב בבא בן בוטא, בבא בתרא, בבני ביתו, ב' בנינים בו, בברכה ב', בורתא בת בוכרתא, בכיסו בכוסו בכעסו, בלעם בן בעור, במהרה בימינו בקרוב, בן בג בג.

בב"ד בבלי דעת, בפני בית דין, בפני בעל דין.

בבדא"א בבריתו דאברהם אבינו

בבדש"י בבית דין של ישראל.

בבדש"נ בבית דין של נכרים.

בב"ה בבית האומן, בבית הכנסת, בבית הכסא, בבית המדרש, בנין בית הבחירה, בנין בית המקדש, ברוך בעל הקבלה.

בבה"א בבית האסורים, בברכת הארץ,.

בבה"ב בבית הבליעה, ברית בין הבתרים.

בבהב"ח בנין בית הבחירה.

בב“ה דמה”ש בבית המדרש דמוסך השבת.

בבה"י בבית היין.

בבהכ"נ בבית הכנסת, בנין בית הכנסת.

בבה"מ בביאת המשיח, בבית המדרש, בבית המקדש, בבית המרחץ, בברכה המשולשת, בברכת המזון, בנין בית המקדש.

בבהמ"ד בבית המדרש, בנין בית המדרש.

בבושל"ב בין במינו ובין שלא במינו.

בב"ז בעילתו בעילת זכות.

בב"ח בבית חוניו, בני בעל חובו, בר בר הנה, בשר בחלב.

בבחי' בבחינת.

בבט"ג בקי בטיב גטין.

בב"י בבית יוסף, בית ישראל, בבכורו ייסדנה, בבל ימצא, בבל יראה, במהרה בימינו, בתולת בת יהודה.

בבי"א במהרה בימינו אמן.

בב"ל ברוך בני ליי.

בב"מ בעל ברית מילה.

בבמ"י בוצין בוצין מקטפיה ידיע.

בב"ס בטל בס' (בששים), בספר בן סירא.

בב"ע בבית עולמים, בית עלמין, בבני עניים, בבת עין.

בבע"ג בלתי בעל גבול.

בבע"ח בפני בעל חובו.

בבע"ת בלתי בעל תכלית.

בב"ר בבראשית רבה, בטל ברוב, בר בי רב.

בברדח"י בר בי רב דחד יומא.

בברד"י בר בי רב דחד יומא.

בב"ש בבאר שבע, בבגדי שבת, בבית שמואל, בבת שבע, בטל בששים, בני בלי שם, בעל באר שבע, בשמת בת שלמה.

בבשא"א בבריתו של אברהם אבינו.

בבשעו"ל בתך בגרה שחרר עבדך ותן לה.

בבשק"ו בן בנו של קל וחומר.

בב"ת בבל תאחר, בבל תוסיף, בבל תלין, בל תשחית, בלתי בעל תכלית, בן בתירא, בעל בית תפלה, בקי בחדרי תורה.

בבת"ח בבל תאכל חמץ.

ב"ג בא גד, ב' גברי, ב' גווני, ב' גרנות, בהמה גסה, בין גוים, בית גובראין, בית גליא, בית גניזה, בכי גדול, בלשון גוזמא, במה גדולה, בן גבריאל, בן גדול, בן גדולים, בן גדליהו, בן גוריון, בן גמליאל, בן גרא, בן גרושה, בני גד, בני גולה, בני גרים, בני גרשון, בנין גדול, בעל גאולה, בער גאלדבערג, ברכת גשם, בישולי גוים.

בג' בגמטריא.

בג"א בג' אחרונות, בגור אריה, בגין אחרים.

בגאול"ת בין גאולה לתפלה.

בגאל"ת בין גאולה לתפלה.

בנב"ג בן גר בן גיורת.

בנבנ"ט בגידין בנותן טעם.

בג"ג בתר גנבא גנוב.

בגנוט"ט בתר גנבא גנוב וטעמא טעים.

בג"ד בג' דברים, בגין דאתמר, בדין דין.

בגד"א בגין דאתמר.

בגדכפ"ת אותיות המקבלות בין דגש חזק ובין דגש קל.

בגד’מ בגמרא דבני מערבא.

בג"ה בגבורת השם, בגזרת השם, בגמר העליון, בינה גבור הוד.

בגה"ז בגדי הזהב.

בגהי"מ בינה גבורה הוד יסוד מלכות.

בגוב"ח בן גרוש ובן חלוצה.

בגוב"ר בני גד ובני ראובן.

בגול"ר בין גואל לרופא.

בגו"ע בשר גידין ועצמות.

בגו"ת בגתן ותרש.

בגזה"ש בגזרת השם.

בגז"מ בגזרת מלכות.

בגז"ע בגזרת עירין.

בגזש"מ בגזרת שוכן מעונים.

בג"ח בגזרת חרם, בעל גמילות חסדים.

בגי' בגימטריא, בגירסתם.

בג"י בינה גבורה יסוד.

בגיו"ט בגדי יום טוב.

בגי"ט בגירסת יום טוב.

בג"כ בגדי כהונה, בגין כך.

בג"ל בגדי לבן.

בגל"ג בין גברא לגברא.

בגל"ר בין גואל לרופא.

בגל"ת בין גאולה לתפלה.

בגמ' בגמרא.

בג"מ בגזרת מלכות, בג' מקומות, בגמר מלאכה.

בגמה"ע בגמר העליון.

בג"נ בגלגול נשמות.

בג"ס בג' ספרים.

בג"ע בגזרת עירין, בגילוי עריות, בגן עדן.

בגעה"ע בגן עדן העליון.

בגע"מ בגן עדן מנוחתו.

בגענ"ת בגן עדן נפשו תנוח.

בגעת"מ בגן עדן תהא מנוחתו.

בגעת"נ בגן עדן תנוח נפשו.

בג"פ בדי פשתן.

בג"ר בג' ראשונות, בגלוי ראש.

בג"ש בגדי שבת, בגדי שרד, בגזרה שוה, בגזרת שמים.

בגש"מ בגזרת שוכן מעונים.

בג"ת בג' תחתוניות.

ב"ד בהמה דקה, בית דואר, בית דוד בית דין, בית דירה, בן דוד, בן דרוסאי, בני דעה, בסייעתא דשמיא, בעדא דשמיא, בעל דבר, בעל דין, בעל דקדוק, ברדיטשוב, בר דעת, בר דרורא, ברח דודי.

בד' בד', בדרך.

בד"א בד' אותיות, בד' אמות, בדבר אחד, בדבר אחר, בדוכתא אחרינא, בדיני אדם, בדיני אומות, בדפוס אחד, בדפוס אחר, בדרך אחר, בדרך ארץ, במה דברים אמורים, בן ד' אותיות, בעל דרך ארץ, ברוך דיין אמת.

בדא"א ברייתא דאברהם אבינו.

בדא"ד בדיני אדם.

בדא"ה בדיני אומות העולם.

בדא"ח בדבור אחד, בדרך אחר.

בדאכ"א בטלה דעתו אצל כל אדם.

בדא"מ במה דברים אמורים, ברוך דיין אמת.

בדא"נ בדבור אחד נאמרו.

בדב"ד בת דינא בטל דינא.

בד"ג בדיני גוים, בדרך גוזמא.

בד"ד בדרך דרש, בכל דרכיך דעהו.

בד"ה בדבור המתחיל, בדברי הימים, בדרך הישר, בדרך המלך, בדרך המשל, בדרך הפלגה, בדק הבית, בית דין הגדול.

בדה"א בדברי הימים א'.

בדה"ב בדברי הימים ב', בדמים הנוהגים בינינו, בדק בית.

בדה"ג בדיני הגוים, בדרכי הגוים, בית דין הגדול.

בדה"ז בדרך הזה.

בדה"ח בדיקת החמץ.

בדה"י בדברי הימים, בדרך הישר.

בדהי"א בדברי הימים א'.

בדהי"ב בדברי הימים ב'.

בדה"מ בדבור המתחיל, בדרך המלך, בדרך המשל.

בדה"פ בתר דבעיא הדר פשטא.

בד"ו בדוק ומנוסה, בדחילו ורחימו.

בדו"א בדוכתא אחרינא.

בדוה"ז בדור הזה.

בדומ"נ בדוק ומנוסה.

בדו"ר בדחילו ורחימו.

בד"ז בדבר זה, בדרך זה, בן דודי זקני.

בד"ח בדבר חריף, בדיקת חמץ, בדמיך חיי, בת דין חשוב, בריך דיהב חילא.

בדחו"ר בדחילו ורחימו.

בדחלב"א בריך דיהב חילא לעבדיה בר אמתיה.

בדח"מ בדיקת חמץ, בית דין חתומי מטה.

בד"י בדיני ישראל, בדיקות ישנות, בדיקות ישרים.

בדיע' בדיעבד.

בדכ"ג בית דין כ"ג (=עשרים ושלשה).

בדכ"ה בדרך כל הארץ.

בד"ל בד' לשונות, בדפוס לבוב.

בדל"ד בין דין לדין, בין דם לדם, בין דף לדף.

בדל"ל בדלית ליה.

בדלקע"א בדלא קביל עליו אחריות.

בדל"ש בו דעת לשאול.

בדל"ת בדלא תניא.

בד"מ בדיני ממונות, בדרבה מיניה, בדרכי משה, בדרך משל, בירא דשתית מינה, בתר דעבדין מתמלכין.

בדמ"ל בית דין מצוין להפרישו.

בדמצ"ל בית דין מצוין להפרישו.

בדמ"ש בדמעות שליש.

בד"נ בדיני נפשות, בדרך נביאה, בוצינא דנהורא.

בד"ס בדברי סופרים, בדיקת סכין.

בד"ע בדרדקי עצה.

בדע"א בית דין ע"א (=שבעים ואחד).

בדע"ש בדעת שלימה.

בד"פ בדפוס פראג, בד' פרשיות, בדם פר.

בדפ"ח בדפוס חדש.

בדפ"ע בדפוסי ערוך

בד"צ בית דין צדק

בד"ק בדברי קדשו, בדפוס: קאנסטאנטינא, ־קדמון, ־קראקויא, ־קרימונא.

בדק"ח בדיקת חמץ.

בדקע"א בדקביל עליו אחריות.

בדק"ס בדיקת סכין.

בד"ר בדפוס: ־ראשון, ־רומי, בי דינא רבא, בדרך רחוקה.

בדרז"ל בדברי רבותינו זכרונם לברכה.

בדר"ח ב' דראש חדש.

בדר"ש בדרישת שלום

בד"ש בדיני שמים, בדמעות שליש, בדעת שלימה, בדרישת שלומו, בידי שמים.

בדש"י בית דין של ישראל.

בדש"מ בית דין של מעלה.

בדש"נ בית דין של נכרים.

בד"ת בדברי תורה, בדין תורה.

ב"ה באור המלה, באור התורה, באר הגולה, באר היטב, בדמי המדינה, בדק הבית, ביום השמיני, בין הדבקים, בין המצרים, בין השמשות, בית הבד, בית הבחירה, בית החיים, בית הכוסות, בית הכנסת, בית הכסא, בית הלוי, בית הלל, בית המדרש, בית המקדש, בית הנשים, בית הספר, בן המחבר, בני הרבנים, בנין הורדוס, בעולם הבא, בעזרת הצור, בעזרת השם, בעל הבית, בעל בכרח, ברוך הבא, ברוך הוא, ברוך המקום, ברוך השם, ברית הלוי, ברכת הזבח, ברכת החדש, ברכת הלבנה, ברכת המזון, ברכת התורה, בשעת הדחק, בשעת הכושר.

בה"א בית הלל אומרים, בהעלם אחד.

בהא"ג בהאי גונא.

בה"ב ב‘, ה’, ב', (=שני חמישי שני), בדק הבית, בהר בחקותי, בהר הבית,בין הבריות, בין הבתרים, בית הבחירה, בית הבליעה, בעל הבית, בעל הברית.

בהב"ד בהוראת בית דין.

בהב"ח בהר בחקותי, בית הבחירה.

בהב"י ברוך הבא בשם יי.

בהב"ל בית הבליעה.

בהב"ת בין הבתרים.

בה"ג באר הגולה, בהאי גונה, בהך גירסא, בהמה גסה, בית הגרנות, בן הגאון, בני הגולה, בעל הלכות, גדולות, ברזילי הגלעדי, בריאות הגוף.

בהגאב"ק בן הגאון אב בית דין דקהלה.

בהגה"צ בן הגאון הצדיק.

בהגו"נ בריאות הגוף ונפש.

בהג"מ בן הגאון מורינו.

בה"ד בהא דאמרינן, בהמה דקה, בזה הדרך, בית הדפוס, בית הדשן, בעל הדבר, בעל הדין, ברכת הדיוט.

בהד' בהדבור.

בהד"ב בין הדבקים

בהד"פ בית הדפוס.

בהד"ק בהמה דקה.

בהה"ב בהר הבית.

בהה"ז בהר הזה.

בההל"ו ברוך השם המבורך לעולם ועד.

בההמל"ו ברוך השם המבורך לעולם ועד.

בההצ"מ בן הגאון הצדיק מורינו.

בהה"ק בן הרב הקדוש.

הוב"ח בהר ובחקותי.

בהובח"ק בהר ובחקותי.

בהוב"ש ברוך הוא וברוך שמו.

בהו"ח בהמה וחיה.

בהונ"ר בהונאת רע.

בה"ז באורי הזהר, בגדי הזהב, בהאי זימנא, ברכת הזבח, ברכת הזן.

בה"ח בית החולים, בית החורף, בית החיים, בית החרושת, בית החצון, ברית החדשה, ברכת החדש, ברכת החמה.

בהחו"ע בהמה חיה ועוף.

בה"ט באר היטב, בהלכות טומאה, בית טבילה, בעל הטורים.

בטוה"מ ברכת הטוב והמטיב.

בהט"מ בהמה טמאה.

בה"י בית היין, בית הלל, בעזרת השם יתברך.

בהי"ט בהימים טובים, בהלכות יום טוב.

בהיסה"ד בהיסח הדעת.

בה"כ בית הכבוד, בית הכוסות, בית הכנסת, בית הכסא, בנין הכבוד, ברכת הכהנים, ברכת הכוס.

בהכ"נ בית הכנסת.

בהכנ"ס בית הכנסת.

בהכ"ס בית הכסא.

בהכ"פ בית הכפורת.

בה"ל בהאי לישנא, בהרת לבנה, בזה הלשון, ביאור הלכה, בלע המות לנצח, בעל הלכה, ברכת הלבנה, ברכת הלוים, ברכת הלחם.

בהל' בהלכות.

בהלא"ו ברוך השם לעולם אמן ואמן.

בהל"ב ברכת הלבנה.

בהל"ו ברוך השם לעולם ועד.

בהלו"ע ברוך השם לעולם ועד.

בהל"ט בהלכות טומאה.

בהלי"ב בזו הדלת לא יבא בהלת.

בהל"כ בהדי הוצא לקי כרבא, ברוך הנותן ליעף כח.

בהל"כ ולאע"י ברוך הנותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה.

בהל"ש בהאי לישנא, בהלכות שחיטה.

בה"מ באור המלה, בהמה המקשה, בהפסד מרובה, בין המצרים, בית המדרש, בית המוקד, בית המקדש, בית המרחץ, בן המחבר, בני המן, ברכת המזון, ברכת המינין.

בהמ"ב בהמה גסה, ברכת המגילה.

בהמ"ד בית המדרש.

בהמד"ק בהמה דקה.

בהמ"ה בערתי הקדש מן הבית.

בהמו"ח בהמה וחיה.

בהמוצ"ג בהפסד מרובה וצורך גדול.

בהמ"ז ברכת המזון.

בהמ"ח בן המחבר.

בהמ"ט בית המטבחים.

בהמל"נ בלע המות לנצח.

בהמ"ס בעל המחבר ספר.

בהמ"צ בין המצרים.

בהמ"ק בהמה המקשה, בית המוקד, בית המקדש, ברוך המקום.

בהמק"ד בית המקדש,

בהמ"ר בית המרחץ.

בהמ"ש בית המשתה.

בה"נ בין הנכרים, בין הנרות, בן הנדה, בנין הנוסף, בעל הנס, בעלי הנפש, ברכת הנהנין.

בהנה"נ ברכת הנהנין.

בהנו"א בעזרת השם נעשה ונצליח אמן, בעזרת השם נתחיל ונגמור אמן.

בהנוא"ק בעלי הנפש ואגרת הקודש.

בה"ס בהר סיני, בית הלל סברי, בית הספק, בית הספר, בית הסתרים, בעל הספר.

בהספו"ת בהספד ותענית.

בהס"ת בית הסתרים.

בה"ע בהאי עלמא, בין העומדים, בין הערבים, בית העדה, בית העמודים, בכורי עתים, בני העיר, בעל העליה, בעל העברונות, בעל העיטור.

בהעו"ה בן העולם הבא.

בח"א בחידושי אגדות, בחלב אמו, בחלק א'.

בחא"ג בחידושי אגדות.

בחאל"ש בקור חולים אין לו שיעור.

בחב"ש בחד בשבתא.

בחד"ח בחדרי חדרים.

בחדר"ג בחרם דרבינו גרשום.

בחד"ת בחדרי תורה.

בח"ה בחול המועד, בחונן הדעת, בחלול השם, בחשן המשפט, בית חנוך הנערים, בעל חובת הלבבות, בעל חמדת הימים.

בחה"מ בחול המועד, בחשן המשפט.

בחה"נ בית חנוך הנערים.

בחה"ק בחינת הקבלה.

בחו"א בחסד ואמת.

בחו"ב בחורים ובתולות.

בחוב"מ בחמה ובמנין.

בחו"ג בחוב גמור.

בחוה"ג בחוקות הגוים.

בחוי"ת בחסרונות ויתרות.

בחו"ל בחוץ לארץ.

בחו"מ בני חיי ומזוני.

בחו"ס בחורין וסדקין.

בחו"ע בהמה חיה ועוף.

בח"ז בחודש זה, בחתימת זקן.

בחזו"כ בספר חיים זכרנו וכתבנו.

בחז"כ בחזקת כשרות.

בהז"ס בחזקת סכנה.

בח"ח בחדרי חדרים, בחומר חרם, בחרם חמור, בשעת חדוה חדוה.

בח“ח ובשד”א בחומר חרס ובשבועה דאורייתא.

בחי' בחידושים, בחינת.

בח"י בחזקת יד, בחזקת יורשים, בחינת ישראל, בחתימת ידו, בספר חיים יכתב.

בחי"א בן חכם ישמח אב.

בחיה"ג בחידושי הגאונים.

בחי"מ בחתימת יד ממש.

בחי"ע בחינת עולם.

בחי"ק בחתימת יד קדשו.

בחי"ת בחידושי תורה.

בח"כ בחזקת כשרות, בחלוף כתב.

בח“כ וב”מ בחכמה ובמנין.

בח"ל בחוץ לארץ, ב' חצאי לבנה.

בחל"ח בין חיים לחיים.

בחל"נ בין חתימה לנתינה.

בח"נ בחיי נפשי.

בחנו"נ בספר חיים נזכר ונכתב.

בח"ס בחזקת סכנה.

בח"ע בחינת עולם.

בחע"ר בחסד עולם רחמתיך.

בח"פ בחטף פתח, בליל חג פסח.

בח"ר בחיי ראשי.

בחר"ג בחרם רבינו גרשום.

בח"ש בחומר שבועה, בחיי שעה, בחכמת שלמה, בחלק שני, בחר שושבינא.

בחש"ו בחרש שוטה וקטן.

בחש"מ בחולו של מועד, בחשן משפט.

בחש"ק בחזקת שמור קיימי.

בח"ת בחדושי תורה, בחדרי תורה, ברכת חתנים.

בחת"ח בחותם תוך חותם.

בחת"י בחתימת יד.

בחתי"מ בחתימת יד ממש.

ב"ט בבלאי טפשאי, במה טומנין, בן ט‘, ב’ טעמים, בן טבאל, בן טבח, בן טבחי, בן טובים, בספר טוביה, בעל טורים, ברוך טעם, בשורה טובה.

בט' בטל, בטעות, בטעם, בטענה.

בטב"ע בטביעות עין.

בט"ג בטיב גטין.

בט"ד בטל דינא.

בטוב"ר בלי טיבול ובלי ברכה.

בטו"ט בטוב טעם.

בטוטו"ד בטוב טעם ודעת.

בטו"ל בין טוב לרע.

בט"ח בן ט' חי.

בט"ט בטוב טעם.

בט"ל בין טב לביש, בין טוב לרע.

בט"מ בוצינא טב מקרי, בטעם מפסיק.

בט"ע בטביעת עין, בטעם עליון.

בט"ק בטל קרבנו.

בט“ר צת”ג ברכם טהרם רחמם צדקתך תמיד גמלם.

בט"ת בטוב תשמעון, בטול תורה.

ב"י באור יפה, בהן יד, ב' ימים, ב' יסודות, בונה ירושלים, בית יהודה, בית יוסף, בית יי, בית יעקב, בית יצחק, בית ישראל, בל ימצא, בל יראה, בן יוחאי, בן יומו, בן יוסף, בן יחיד, בני יונה, בני יעקב, בני ישראל, בני יששכר, בת ישראל.

בי"א בידי אדם, במהרה יבא אלנו, בן יכבד אב.

ביא"ה בני ישראל את השבת.

ביאה"מ ביאת המקדש.

ביאהמ"ק ביאת המקדש.

ביאוה"ד ביאור הדבר.

ביאוה"מ ביאור המלים.

ביאוה"ע ביאור הענין.

ביא"י בשם יי אלהי ישראל.

ביאעמב"ד במהרה יבא אלינו עם משיח בן דוד.

בי"ב בחכמה יבנה בית.

ביב"י בשמך יקראו במקומך יושיביך.

בי"ד בי דואר, ביורה דעה, בית דין, בית דירה, בשר יין דגים.

ביד"א בידי אדם.

ביד"ר בי דינא רבא.

ביד"ש בידי שמים.

בי"ה ביום ההוא, בית הלל.

ביה"ב בית הבד, בית הבליעה.

ביהב"ד בית הבד.

ביהב"ח בית הבחירה.

ביה"ג בימות הגשמים, בין הגוים.

ביה"ד בישוב הדעת, בית הדפוס, בית הדשן.

ביהד"פ בית הדפוס.

ביה"ח בימות החמה, בית החולים, בית החיים, בית החרושת.

ביה"ט בית הטבילה.

ביהכ"ו ביום הכפורים, בית הכוסות.

ביהכ"נ בית הכנסת.

ביהכנ"ס בית הכנסת.

ביה"ל ביד הלשון, בית הלוי, בית הלל, ברוך יי המבורך לעולם.

ביהל"ו ברוך יי המבורך לעולם ועד.

ביה"מ בית המדרש, בית המקדש.

ביהמק"ק בית המקדש קיים.

ביה"נ ביד הנפקד.

ביהע"ר בין הערבים.

ביהפ"ר בית הפרס.

ביה"צ בו יהוצדק.

ביה"ק בית הקברות.

ביה"ש בין השמשות, בית השחיטה.

ביהש"ל בית השלחין.

ביהש"מ בין השמשות, בימי התשובה, בית התפלה.

בי“ה שמ”ו בראשית, יהודה אתה יודוך, הבאים אחריהם בים, שמר לך, מה טובו, ואעידה בם.

בי"ו ביעלה ויבא.

ביוב"י בל יראה ובל ימצא.

ביוב"ש בית יוסף ובאר שבע.

ביו"ד ביורה דעה.

יוה"ש ביום השבת, יום השמיני, יום השאל

ביו"י בכל יום ויום.

ביו"ע בן יועזר.

ביו"ק ביום קראנו.

ביז"מ ביזת מצרים.

בי"ח ביד חזקה, ביוצא חלציו, בית חדש, בית חולים.

ביח"ז ביד חזקה.

ביח"ל בן י"ח לחופה.

ביחע"מ בכבוד ירננו חסידים על משכבותם.

בי"ט בזרוע יקבץ טלאים, ביום טוב.

ביט"ר ביום טוב ראשון.

ביט"ש ביום טוב שני.

ביי"ש ביין שרף.

בי"ל ברוך יי לעולם.

בילא"ו ברוך יי לעולם אמן ואמן.

בילב"ע בינו לבין עצמו.

ביל"ו בית יעקב לכו ונלכה, ברוך יי לעולם ועד.

ביל"י בין יד ליד.

בי"מ ביזת מצרים, ביציאת מצרים, ביש מקומות, בל ימצא, בשם יש מפרשים.

בימב"א ב' יבמות מבית אחד.

בי“מ בל”פ ביציאת מצרים ליל פסח.

בימה"ג בימות הגשמים.

בימה"ח בימות החול, בימות החמה.

בימהת"ש בימי התשובה.

בימ"ס בית מסחר ספרים.

בי"נ בידי נכרי.

בינ"ה בשמים יין נר הבדלה.

בינ"ו בעזרת יי נתחיל ונגמור, בשם יי נעשה ונצליח.

בי"ס בית סאה, בית ספר.

ביסו"ק ביסורים קשים.

ביסקו"מ ביסורים קשים ומרים.

בי"ע באר יעקב, בית יעקב, בית עלמין, בישע עליון, בריאה יצירה עשיה.

ביעו"י ביעלה ויבא.

ביצה"ר ביצר הרע.

ביצ"ו בו ירוץ צדיק ונשגב.

ביצ"ט ביצר טוב.

בי"ק ביום קראנו, בית קבול, בי' (=בעשר) דושות.

ביקו"מ ביסורים קשים ומרים.

בי"ר ביד רמה, ביום ראשון, בילקוט רובני, בל יראה.

ביר' בירה, בירושלמי.

בי"ש בידי שמים, ביום שני, ביין שרף, ביראת שמים, ביתר שאת.

בישה"ד בישוב דעת.

ביש"מ בישיבה של מעלה.

בי"ת בימי תשובה, בקדוש ישראל תתהלל, בשר יין תכלת.

ב"כ בא כח, באורים כבדו, בגדי כהונה, בגין כך, בטלה כולה, בי כנשתא, בין כך, ביצי כינים, בית כור, בית כלא, ב' ככרות, ב' כליות, ב' כרכים, ב' כרעים, ב' כתובים, בנות כותים, בני כיבוש, בני כפרים, בני כריתות, בעל כבוד, בעל כח, בעל כנפים, בר כוכבא, בר כונה, ברכת כהנים, בשביל כך, בתי כהונה, בתי כנסיות, בת כהן.

בכ"א בית כרם אשה, בכל אופן, בכל אחד, בכמה אופנים, בכרך אחד, בכתב אחד, בכתר אחד.

בכא"ה בכבוד אלהים הסתר, בכל אופן המועיל, בכתב אומות העולם.

בכא"ו בכל אופן, בכל אות, בכל אחד ואחד.

בכאו"א בכיבוד אב ואם, בכל אחד ואחד.

בכאוהיו"מ בכל אופן היותר מועיל.

בכאוהיטו"מ בכל אופן היותר טוב ומועיל.

בכאו"נ בכל אות נפשך.

בכאכ"פ בכדי אכילת פרס.

באכ"פ בכדי אכילת פרס.

בכב"א בן כ"ב (=עשרים ושנים) אותיות.

ב“כ ב”כ ב"כ בכוסו בכיסו בכעסו.

בכבו"ע בכבוד עצמי.

בכבי"ש בתי כנסיות בישובן.

בכ"ג בכבוד גדול, בכ"ג (=בעשרים ושלשה), בכהן גדול, בכונה דול, בכח גדול, בכל גווני, כמה גווני.

בכ"ד בכדי דמיתן, בל דבר, בכל דוכתי, בכמה דברים, בכמה דוכתי, ברא כרעא דאבוה.

בכדאכ"פ בכדי אכילת פרס.

בכדל"ל בהדי כבשי דרחמנא למה לן.

בכדש"י בכדי שיעשו.

בכ"ה בכורי העתים, בכל הסדורים, בכל השנה, בכתבי הקודש, בן כבוד הרב.

בכהא"ג בכי האי גונא.

בכהאר"י בכתבי הרב אלהי רבי יצחקי.

בכהב"כ ב' כתובים הבאים כאחד.

בכהבכ"א ב' כתובים הבאים כאחד.

בכה"ג בכי האי גונא.

בכה"כ בכלאי הכרם, בכל התורה כולה.

בכה"מ בכל המקומות, ברוך כבוד יי ממקומו.

בכהמ"ע בכל המעלות.

בכהמ"ק בכל המקומות.

בכה"ס בכל הסדורים, בכל הספרים.

בכה"ע בכורי העתים, בכתבי עתים.

בכה"פ בכל הפוסקים, בכל הפרושים, בכל הפתחים.

בכה"ק בכתבי הקודש.

בכה"ר בן כבוד הרב.

בכה"ש בכל השנה.

בכהת"כ בכל התורה כולה.

בכוב"כ בין כך ובין כך.

בכוב"מ בתי כנסיות ובתי מדרשות.

בכו"כ בין כה ובין כה, בין כך ובין כך. בכך וכך.

בכו"ל בוחן כליות ולב.

בכו"מ בכי ומספד.

בכו"ש בכור שור.

בכ"ז בכל זאת, בכל זמן.

בכ"ח בכח חרם, בכלי חרס, בראש כל חוצות.

בכ"ט בכי טוב, כל טוב, בכמה טעמים.

בכ"י בכי יותן, בכל יום, בכתיבת יד, ב' כתיבת יד.

בכיו"י בכל יום ויום.

בכי"מ ברוך כבוד יי ממקומו.

בכי"ת בכל יום תמיד.

בכ"כ בכל כחו.

בכ"ל בכל לבבך, ברית כרותה, בת כ' ליופי.

בכל"א בכל ליל א'.

בכל"ל בצע כסף לא לקחתי.

בכל"מ בפקוד כפקוד לפקוד מפקוד.

בכל"נ בכור לנחלה.

בכל"ע בין כסה לעשור.

בכל"פ בכור לפדיון. בכלש"ז בכל לשון של זכות.

בכ"מ בינה כתר מלכות, בכלי מנוקב, בכלל מאתים, בכל מאדך, בכל מלאכתך, בכל מערבין, בכל מעשיו, בכל מקום, בכמה מקומות, בכסף משנה, בן כבוד מורינו.

בכמ"א בכל מאודך.

בכמד"א בכל מה דאפשר.

בכמוה"ר בן כבוד מורינו הרב.

בכמ"י בכל מעשה ידינו.

בכמ"נ בכלי מנוקב.

בכמ"ע בכל מערבין.

בכמע"י בכל מעשה ידינו.

בכמ"ק בכל מקום, בכמה מקומות.

בכמ"ר בן כבוד מעלת רבינו.

בכמ"ש בכל מקום שהוא.

בכמש"מ בכל מקום שאתה מוצא.

בכ"נ בטול כח נפשו, בי כנישתא, בכל נפשך.

בכ"ס בכורים כפור סכות, בכל סדורים.

בכס"ל בין כסא לעשור.

בכ"ע בכולי עלמא, בכונה עצומה, בכורי עתים, בכח עליון, בכלילות עשר, בכל ענין, בכל עסק, בכל עת, בכתבי עתים, בכתר עליון.

בכ"ע ובכ"ש בכל עת ובכל שעה.

בכעו"ע בכל ענין וענין, על עת ועת.

בכ"פ בכל פעם, בכמה פעמים.

בכפו"פ בכל פעם ופעם.

בכ"ק בכל קריאה, בכמה קהילות, בן כבוד קדושת.

בכ"ר בכלי ראשון, בן כבוד רבינו.

בכ"ש בכדי שיעשה, בכור שוטה, בכור שור, בכלי שני, בכל שהוא, בכל שנה, בכל שעה, בכסא שן, בן כלבא שבוע, בעל כשוף.

בכשא"מ בכלי שאינו מנוקב.

בכשאמ"נ בכלי שאינו מנוקב.

בכשו"ש בכל שבוע ושבוע, בכל שנה ושנה, בכל שעתא ושעתא.

בכש"ח בכיה של חנם.

בכש"י בכדי שיעשה.

בכשי"ע בכדי שיעשה.

בכש"ת בכתרה של תורה.

בכתו' בכתובים.

בכת"י בכל תפוצות ישראל, בכתב יד.

בכתפ"י בכל תפוצות ישראל.

בל' בלעם, בלק, בלשון.

ב"ל בגדי לבן, בינה לעתים, בית לוי, בית לחפ, בכל לבבך, ב' לאוין, ב' לילות, ב' למאה, בן לוי, רכה לבטלה, ברכת לבנה, בר לבב.

בל"א בליל א', בליל אחרון, בלשון ארמית, לשון אשכנז.

בלא"א בן לאדוני אבי.

בלאא"מ בן לאדוני אבי מורי.

בלאאמ"ו בן לאדוני אבי מורי ורבי.

בלא"ה בלאו הכי, בן לאבי הרב.

בלאה"נ בלאו הכי נמי.

בלאי"ט בלשון איטלקי, ברכה לאורך ימים טובים.

בלא"כ בן לאברהם כהן.

בלאמו"ר בן לאבי מורי ורבי.

בלא"ר בלשון ארמי.

בלא"ש בלשון אשכנז.

בל"ב בינו לבינה, בלא בדיקה, בלא ברכה, ברוך לעולם בוראינו.

בלב"ד בבוא לגאול בן דוד, בלא בדיקה, בלכתך בדרך.

בלב"י בבוא לגאול בן יוסף. בלב"ע בינו לבין עצמו.

בלב"ש בלא בשמים, בלבושי שרד, בלב שלם.

בל"ג בלא גמגום, בלי גבול, בלי גורל, בלשון גנאי.

בל"ד בלא דעה, בלא דם.

בלד"ב בלא דברים בטלים.

בלדב"ט בלא דברים בטלים.

בל"ה בלאו הכי.

בלה"ג בלשכת הגזית.

בל“ה ובל”א בין לילה היה ובין לילה אבד.

בלה"נ לאו הכי נמי.

בלה"ק בלשון הקודש.

בל"ו בלא ויו.

בלו"נ בלב ונפש.

בלונ"ח בלב ונפש חפצה.

בלו"ר בלהה ורחל.

בל"ז בלא זה, בלא זכרים, בלשון זכר,.

בלז"ק בלא זה קשה, בלי זרע קיימא.

בל"ח בלא חותם, בלא חטא, בלא חידוש, בלא חכמה, בלא חרטה, בלשון חכמים.

בלח' בלחש.

בלח"י בית לחם יהודה.

בלח"פ בליל חג פסח.

בל"ט בלא טבילה, בלא טובה, בלא טומאה, בלא טעם, בלב טוב, בספר לקח טוב.

בל"י בכור לירושה, בית לחם יהודה, בלא יוד, בלשון יונית, בלשון יחיד.

בלי' בלישנא.

בלי"א לשון יהודית אשכנזית.

בליש' בלישנא.

בל"כ בא לכאן, בלא כלום, בלא כלים, בלא כתובה, בלי כונה, בלי כריכה.

בלבכ"ד בלכתך בדרך.

בל"מ בלא מים, בלא מלח, בלא מעות, בלשון מיימוני, בלשון מקרא, בלשון משנה, בספר לחם משנה.

בל"נ בכור לנחלה, בלא נקב, בלא נקבות, בלא נר, בלא נשמה, בלי נדר, בלשון נקבה, בלשון נקיה.

בלנ"ד בלי נדר.

לנ"ק בלשון נקבה, בלשון נקיה.

בלנ"ש בלא נשמה.

בל"ס בלי סכנה, בלי ספק, בלי סירכא, בלשון סורי.

בל"ע בינה לעתים, בלא עדים, בלשון עברי, בלשון ערבי, בלשון עתיד, בלתי עצמיים.

בלע"ב בלשון עברי, ברוך לעולם בוראנו.

בלע"ז בלשון עבודה זרה, בלשון עם זר.

בלע"ר בלשון ערבי.

בל"פ בכור לפדיון, בליל פסח, בלי פגע, בלשון פרסי.

בל"צ בלשון צחה, בלשון צרפת, ברכות לראש צדיק.

בל"ק בלא קלפי, בלא קמיע.

בלק"ט בספר לקט טוב.

בלק"י בלקיטת יוסף.

בל"ר בלא ראיה. בלא רבו, בלא רוק, בלא רשות, בלוחות ראשונות, בלילה ראשונה, בלשון רבים.

בל"ש בלא שבועה, בלא שמחה, בלב שלם, בלבושי שרד, בלי שנוי, בליל שבת, בליל שמורים, בליל שני, בלשון שמרוני.

בל“ש בל”ב בל"ט בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה.

בלש"ה בלשכת הגזית.

בלשו"מ בלי שם ומלכות.

בל"ת בלא תורה, בלא תנאי, בלא תעשה, בלא תבלין, בלי תבן, בלי תכלית, בל תאחר, בלשון תלמוד, בלשון תרגום.

ב"מ באור מגלה, באור מלה, באר מים, באר משה, בבא מציעא, בו מבואר, בית מצוה, בית מאיר, בית מדות, בית מדרש, בית מועד, בית מושב, בית מחסה, בית מלון, בית מרזח, בית מרי, בית משתה, בכל מלאכתך, בכל מערביך, בכל מקום, בלתי מושלם, ב' מהדורות, ב' מובאות, במה מדליקין, במה מצינו, בני מורינו, בן מזה, בן מנחם, בן משלי, בני מלכים, בני מעים, בני מקרא, בני משה, בני משפחה, בנים משחיתים, בעילת מצוה, בעל מגיה, בעל מדות, בעל מדקדק, בעל מום, בעל מלחמה, בעל מקובל, בעל מקשה, בעשרה מאמרות, ברוך מרדכי, ברית מילה, ברית מלא, ברית מנוחה, ברית משה, ברכת מזומן, בר מינה, בר מינן, בר מן, בר מצוה, בתי מדרשות.

במ"א במדינות אלו, במדרש אגדה, במכתב אליהו, במלות אחרות, במנהג אשכנז, במקום אחד, במקום אחים, במקום אחר, במשקל אחד, במשקל אחר, בעל מגן אברהם, בר מן אחד.

במא"ה במעמד אנשי העיר.

במאו"ה בורא מאורי האש.

במא"ח מקום אחר.

במא"ת במופלא ממך אל תדרוש.

במ"ב במהדור בתרא, במהר בימינו, בורא מיני בשמים, במסעות בנימין, במעשה בראשית, במשאת בנימין, בר מן ב'.

במב"א בן מב (=ארבעים ושנים) אותיות.

במב"י במהרה בימינו.

במבי"א במהרה בימינו אמן.

במ"מ במין במינו.

במב"ש בורא מיני בשמים.

במבשא"מ במין בשאינו מינו.

במ"ג באור מגילה, מדה גדולה, במחזור גדול, במסכת גטין, במסורה גדולה, במספר גדול, במקראות גדולות, במשנה ג‘, ברכת מגילה, בר מן ג’.

במגו"מ במלחמת גוג ומגוג.

במג"ת במגילת תענית.

במ"ד בורא מיני דשאים, בית מדרש, במה מדליקין, בעל מגן דוד, בר מן ד', בר מן דין.

במד' במדבר, במדינתא, במדרש.

במד"א במה דאפשר, במה דברים אמורים.

במדה"י במדינת הים.

במה"נ במדרש הנעלם.

במ“ד ובמ”ד בר מן דין ובר מן דין.

במד"ר במדבר רבה, במדרש רבה, במדת רחמים.

במ"ה בורי1 מאורי האש., במדינת הללו, במדרש הנעלם, במדת הדין, במדת הרחמים, במקום הידוע, במקום הנזכר, במקח השוה, בני מלכים הם, בן מות הוא, ברוך משנה הבריות, בר מן ה', בשר מן החי.

במה"ב במהדורא בתרא.

במהב"י במהרה בימינו.

במה"ד במדת הדין.

במהד"ק במהדורא קמא.

במהד"ת במהדורא תניינא.

במה"ר בית מדרש הרבנים, במדת הרחמים, במקום הרב, בן מורינו הרב רבי.

במה"ש במזג השוה, במחצית השקל, במקח השוה.

במ"ו בר מן ו'.

במו"א בימי מרדכי ואסתר.

במוב"מ במגע ובמשא, במקח ובממכר, במשא ובמתן.

במוכ"ל במוכן לחברו.

במו"מ במגע ומשא, במקח וממכר, במשא ומתן.

במו"צ במצותיו וצונו.

במו"ק במועד קטן, במראה וקומה.

במורו"ר ברשות מרנן ורבנן ורבותי.

במו"ת במותב תלתא.

במות"ל במותר לך.

במות"ר במקלו ותרמילו.

במ"ז במטת זהב, במים זכים, במעי זרה, בר מן ז'.

במזה"ש במזג השוה.

במזז"ה במעי זרה זר הוא.

במז"ט ברכת מזל טוב.

במז"ל בן מיימון זכרונו לברכה, בעדן מנוחתו זכרונו לברכה.

במ"ח באר מים חיים, בעל מחבר, במקום חזקה, בר מן ח'.

במחה"ש במחצית השקל.

במח"כ במחילת כבודו.

במחכ"ה במחילת כבודו הרם.

במחכ"ת במחילת כבוד תורתו.

במחכתה"ג בצחילת כבוד תורתו הגדולה.

במח"מ במחילה מכבודו.

במח"ת במחשבה תחילה.

במ"ט במה טומנין, במעשים טובים, בר מן ט'.

במ"י בכל משלח ידיך, במבחר ימיו, במדרש ילקוט, במקום יבום, במת יחיד, בעל מכלל יופי, בצאתי מירושלים, בר מן י'.

במ"כ במחילת כבודו, בן מעלת כבוד.

במכ"ה במחילת כבודו הרם.

במכ"ט בתים מלאים כל טוב.

במכ"ת במחילת כבוד תורתו, במצות כבוש תחומין.

במכתה"ג במחילת כבוד תורתו הגדולה.

במל' במלכות.

במ"ל בעל מרפה לשון, בעל משנה למלך.

במלאה"ק במלאכת הקודש.

במלזו"ש במלכיות זכרונות ושופרות.

במל"ח בית מועד לכל חי.

במלפ"ת במסיח לפי תומו.

במ"מ בורא מיני מזונות, מגיד משנה, במה מדליקין, במה מצינו, במחילה מכבודו, במעות מזומנים, במעשה מרכבה, במקום מצוה, בצאתי ממצרים, במראה מקום.

בממ"ד במה מדליקין.

בממ"צ במקום מצוה.

במ"נ במסירות נפש, בעל מאיר נתיב.

במנ' במנהגים.

במ"ס בית מסחר ספרים, במגילת סתרים, במנהג ספרד, במסכת סופרים, במקום סכנה, במקום סעודה.

במס' במסכת, במסרה.

במס"ג במסרה גדולה.

במסה"ש במספר השוה, במסרת הש"ס.

במסלפ"ת במסיח לפי תומו.

במסל"ת במסיח לפי תומו.

במס"נ במסירת נפש.

במספ"ג במספר גדול.

במספ"ק במספר קטן.

במס"ק במסירת קולמוס, במספר קטן, בעל מוכר ספרי קודש.

במ"ע במאי עסקינן, במצות עשה, במקומה עומדת, במקום עדים, במקום עשירות, במקום עתיד, בני מעים, בעל מאור עינים, בעל מגדל עוז.

במע' במעלה, במערבא, במעשה.

במע"א במערבא אמרי.

במעא"ה במעמד אנשי העיר.

במע"ב במעשה בראשית.

במע"ז במסכת עבודה זרה, ברכה מעין ז'.

במע"ט במעשים טובים.

במע"כ בן מעלת כבוד.

במעל"א במקום עדים לא אמרינן.

במעמ"ג במעמד ג'.

במע"ש במעלי שבתא, במעמד שלשתן, במעמד שני, ברכה מעין שלש.

במ"פ במומו פוסל.

במ"צ במקום מצוה.

במ"ק בטל מקצתה, במדה קטנה, במספר קטן, בעל מקובל.

במק"א במקום אחר.

במקא"ח במקום אחר.

במקה"ט במקצת הטענה.

במקב"ש במקח השוה.

במקו"א במקום אחר.

במקו"מ במקח וממכר.

במקות"ר במקלו ותרמילו.

במק"ח במקום חזקה.

במקמ"פ במאי קא מפלגי.

במקמ"צ במקום מצוה.

במק"ע במקומה עומדת, במקום עדים.

במקש"נ במקום שנים.

במ"ר במדבר רבה, במדרש רבה, בית מרעים, במי רגלים.

במרז"ל במאמרי רבותינו זכרונם לברכה, במדרשי רבותינו זכרונם לברכה.

במ"ש במה שאמר, במה שהוא, במוצאי שבת, במלות שונות.

במשא"מ במום שאתה מוצא.

במש"א תאדב"ב במשלם שניא אילין תיפוק ארעא דא בלא כסף.

במשב"ג במשנה שבגמרא.

במש"ד ב' מתנות שהן ד'.

במשה"ל במקום שהיה להאריך.

במש"ק במוצאי שבת קודש.

במ"ת במגילת תענית.

ב"נ באור נכון, בגליון נכתב, בועל נדה, בורא נפשות, בישול נכרי, בית נאמן, בית נתן, בלי נדר, בלי נקודות, בני נביאים, בני נשא, בן נדה, בן נון, בן נח, בן נכר, בן ננס, בן נפתלי, בן נצר, בעל נכפה, בעל נס, בפני נכתב, בפני נחתם, ברוך נמצא, ברכי נפשי, ברכת נישואין, ברכת נפתלי, בר נפחא, בר נש, בשר נחירה.

בנ"א באורך נראה אור, בינת אדם, בנוסחא אחרינא, בני אדם, בני אהרן, בנשימה אחת.

בנא"י בנוסחת ארץ ישראל, ברכי נפשי את יי.

בנ"ג בנטית גרון, בני גד.

בנ"ד בן דודי, בנידון דידן, בני דן.

בנד"ד בנידון דידן.

בנד"ז בנידון זה.

בנה"א בני האדם, בני הארץ.

בנה"י בינה נצח הוד יסוד.

בנהי"כ בני היכלא.

בנה"כ בנקודות הכסף.

בנה"מ בני המן.

בנה"ע בני העיר.

בנו' בנוסחא.

בנוב"נ בפני נכתב ובפני נחתם.

בנו"ג בנוסחאות גרסינן, בנוסחת גמרא.

בנוה"ק בנוסח הקדמון.

בנו"ט בנותן טעם, בר נותן טעם.

בנו"כ בנות כותים.

בנו"ס בנין וסתירה.

בנו"ש בנות שוח.

בנו"ת בנו ותלמידו.

בנ"ח בני חבורה, בני חורין, בני חייא, בנפש חפצה, בנקיטת חפץ, בנר חנוכה.

בנחמ"צ בנחמת ציון.

בנה"צ בנחלת צבי, בנחמת ציון.

בנחצו"י בנחמת ציון וירושלים.

בנח"ש בנדוי חרם שמתא, בנחלת שבעה.

בנ"ט בנותן טעם, בר נותן טעם.

בנט"ג בנטית גרון.

בנט"י בנטילת ידים, ברכת נטילת ידים.

בנ"י בונה ירושלים, בנטילת ידים, בני יומן, בני יונה, בני יעקב, בני ישראל, בני יששכר.

בני"א בני ישראל אמן.

בני"ו בני יונה.

בניי"צ בני ישראל ישמרם צורם.

בני"כ ברכות, נזיר, יבמות, כריתות.

בנ"כ בנות כותים, בני כפרים, בני כריתות, בנשיאות כפים.

בנל"כ ברוך הנותן ליעף כח.

בנל“כ ולאע”י ברוך הנותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה.

בנ"מ בני מלכים, בני מעים, בני מקרא, בני משה, בני משפחה.

בנמ"ה בני מלכים הם.

בנמ"ח בני מחילה.

בנ"נ בנחת נשמעים.

בנ"ס בני סיחון, בנים סוררים.

בנ"ע בנין עולם, בני עולם, בני עליה, בני עלמא, בני עמנו, בני עניים.

בנעה"ס בנעילת הסנדל.

בנע"מ בעדן נוחו על משכבו.

בנ"צ בנחלת צבי, בנחמת ציון, בני ציון.

בנצוי"ר בנחמת ציון וירושלים.

בנצ"כ בנכסים צריך כתב.

בנ"ק בני קהלת, בני קרח.

בנק"ח בנקיטת חפץ.

בנקט"ח בנקיטת חפץ.

בנ"ר בורא נפשות רבות, בני ראובן, בני רביעים, בני רחמנים.

בנ"ש בנות שוחו, בנין שלמה, בני שחיטה.

בנש"א בנשימה אחת.

בנשב"ע בנוהג שבעולם.

בנש"ק בנם של קדושים.

בנת"ר בנקבא תהום רבה

ב"ס בא סימן, בוקי סרוקי, בית סאה, בית ספר, בלי ספק, בני סיחון, בנים סוררים, בן סהל, בן סוחר, בן סולימאן, בן סורר, בן סינא, בן סיניור, בן סירא, בן סרוק, בעל סוד, בעל ספר, ב' סוגים, ב' סימנים, ב' סמפונות, ב' סעודות, ב' ספירות, ב' ספרים, בר סמכא, בשורת ספרים.

בס' בסברא, בסדרא, בסיני, בסך, בסימן, בסמיכות, בסעיף, בספר, בסחר, בס' (=בששים),

בס"א בסגנון אחד, בסודות אחרים, בסטרא אחרא, בספרים אחרים.

בסב"ר בסוף בית ראשון.

בסב"ש בסוף בית שני.

בס"ג בסוד גדול, בסוד גמרא, בסימן ג‘, בסכנה גדולה, בסעודה ג’.

בס"ד בסוף דבור, בסוף דבריו, בסיעתא דשמיא, בסרכה דבוקה.

בסד"ה בסוף דבור המתחיל.

בסדה"י בספר סדר היום.

בסד"ע בסדר עולם.

בס"ה בסדר היום, בסוד הכתוב, בסך הכל, בספר הבהיר, בספר הזהר.

בסה"א בסוף הארץ.

בס"ב בספר הבהיר.

בסה"ד בסדר הדורות, בסוף הדבור.

בסה"ז בספר הזהר.

בסה"י בסדר היום.

בסה"כ בסוד הכתוב, בסך הכל, בספר תכונות.

בסה"ע בסוף העולם, בסוף העמוד, בסוף הענין.

בסה"ק בספרים הקדושים.

בסה"ר בספר הרוקח.

בסוב"ג בסתר ובגלוי.

בסוה"ע בסוף העולם, בסוף העמוד, בסוף הענין.

בסו"מ בן סורר ומורה.

בס"ח בספר חיים, בספר חסידים, בספרים חדשים. בספרים חיצונים.

בסח"ד בספרים חדשים.

בסח"ט פר חייפ טובים.

בסח"צ בספרים חיצונים.

בס"ט בסבי טעמא.

בסי' בסימן.

בס"י בספרים ישנים, בספר יצירה.

בס"ד בסיעתא דשמיא.

בסל"א בספר לוח ארש.

בסל"מ בספר לחם משנה.

בס"נ בסימני נערות.

בס"ס בסוף סימן, בספק ספיקא, בספרי ספרד.

בס"ע בסקור עין.

בספ' בספר, בספרא.

בס"פ בסוף פסוק, סוף פרק, בסוף פרשה.

בספה"ק בספרים הקדושים.

בספ"ח בספר חיים, בספרים חדשים.

בספ"י בסבר פנים יפות.

בספ"ק בסוף פרק קמא.

בס"ק בספרי קבלה, ספרי קדמונים, בספרי קודש, בספרי קראים.

בסקי"פ בספר קונטרס יציב פתגם.

בס"ר בושה סרוחה רימה, בספרים ראשונים, בספרים רבים.

בס"ש בספרים שונים, בספר שמות, בספר שני.

בס"ת בסופי תיבות, ב' ספירות תחתונות, בספר תורה, בסתרי תורה.

בע' בעדים, בעולם, בעונש, בעל, בענין.

ב"ע באו עדים, באר עשק, בבת עין, בדיקת עדים, בחינת עולם, בית עלמין, בכורי עתים, בנין עולם, בני עדות, בני עולא, בני עלי, בני עליה, בני עלמא, בני עמנו, בני עניים, בני עוזיאל, בן עונשין, בן עזאי, בן עזרא, בן עזריה, בן עיר, בן עמרם, בן עקיבא, בעדות עצמו, ב' עדים, ב' עולמות, ב' ערבות, בעל עבירה, בעל עגלה, בעל עקידה, בפני עדים, בפני עצמו, בריאה עשיה, בריאת עולם, בשום ענין, בתי ענים, בת עמי.

בע"א בעבודת אלילים, בעד אחד, בעיני אדוני, בעמוד א', בענין אחר, בעצה אחת.

בעא"ב בעל אבידה.

בעא"ע בתר עניא אזלא עניותא.

בע"ב בורא עלי בשמים, בעלי ברית, בעלי בתים, בעמוד ב', ברוך עושה בראשית.

בעב"א בן ע"ב אותיות.

בעבה"נ בעבר הנהר.

בעב"מ בעל ברית מילה.

בעב"ש בורא עצי בשמים.

בעב"ת בעל בלתי תכלית.

בע"ג בעבודה גדולה, בעול גוים, בעיון גדול, בעל גבול, בעל גמרא, בעל עגלה.

בעג"ח בעל גמילות חסדים.

בעגמ"ח בעל גמילות חסדים.

בע"ד בעל דבבא, בעל דבר, בעל דין, בעל דקדוק, בעל דרשן, בעלמא דין.

בע“ד ובע”ד בעלמא דין ובעלמא דאתי.

בע"ה בן עולם הבא, בעולם הבא, בעונותינו הרבים, בעזרת השם, בעל הבית, בעל המחבר, בעל העיטור, בעל התרומות, בענין הבא, בעץ הדעת, בערך הקודם.

בעה"ב בעולם הבא, בעל הבית, בעל עולם הבא.

בעה"ג בעולם הגמול, בעל הגינה, בעל הלכות גדולות, בעל עבודת הגרשוני.

בעה"ד בעולם הדין, בעון הדור, בעל הדבר, בעל הדין, בעלמא הדין.

בעה"ו בעזר הצור וישועתי, בעזר השם וישועתי.

בעה"ז בעולם הזה, בענין הזה.

בעהד"ט בעל עץ הדעת טוב.

בעה"ח בא על החתום, בעל החוב, בעל החצר, בעל החריץ, בעלי החיים.

בעה"ט בעל הטורים.

בעה"י בעזרת השם יתברך.

בעהי"ת בעזרת השם יתברך.

בעה"כ בעל הכרם

בעה"מ בעולם המזלות, בעולם המלאכים, בעילת המצוה, בעיר המלוכה, בעל המאור, בעל המדרש, בעל המחבר, בעל המעות.

בעהמ"א בעל המאור.

בעהמ"ח בעל המחבר, בעל המחשבות.

בעהמח"ס בעל המחבר ספר.

בעה"נ בעבר הנהר, בעל הנס, בעלי הנפש, בענין הנזכר.

בעהנ"ז בענין הנזכר.

בעהנז"ל בענין הנזכר למעלה.

בעה"ס בעל המחבר ספר.

בעה"ע בעולם העליון, בעל העיטור, בעל העקידה, בעל העקרים, בעל הערוך.

בעהע"ג בעל העגלה.

בעה"פ בעל הפרה, בערב הפסח.

בעהע"ק בעל העקידה, בעל העקרים.

בעה"ק בעיר הקדושה, בעל עבודת הקודש.

בעה"ר בעונותינו הרבים, בעל הרחמים, בעל הרצון.

בעהר"ח בעל הרחמים.

בעהר"צ בעל הרצון.

בעה"ש בעזרת השם, בעל השור, בעל השטר, בעל השיר, בעל השם, בעל השער.

בעהש"ט בעל השטר, בעל השם טוב.

בעהש“י ובהנל”כ בעזרת השם יתברך וברוך הנותן ליעף כח.

בעה"ת בעלי התוספות, בעלי התורה, בעל התל, בעל התרומה.

בעהת"ו בעלי התוספות.

בעוב"י עיר ואם בישראל.

בעוב"ש בעור ובשר.

בעו"ה בן עולם הבא, בעולם הבא, בעולם הזה, בעונותינו הרבים.

בעוה"ב בן עולם הבא, בעולם הבא.

בעוה"ד בעולם הדין, בעון הדור.

בעוה"ז בעולם הזה

בעוה"מ בעולם מזלות, בעולם המלאכים.

בעוה"ע בעולם העליון.

בעוה"ק בעובי הקורה.

בעוה"ר בעוותינו הרבים.

בעוה"ת בעדים ותראה.

בעו"י בעוד יום, בעולת יצחק.

בעו"כ בשמאלה עושר וכבוד.

בע"ז בעבודה זרה, בעבור זה, בעדים זוממין, בעילת זכות, בעין זוכר, בעל זכרון.

בעז"ה בעזרת השם.

בעזה"י בעזרת השם יתברך.

בעזהי"ת בעזרת השם יתברך.

בעזה"ש בעזרת השם.

בעזהש"י בעזרת השם יתברך.

בעז"נ בעזרת נשים.

בעזש"ש בעזרת שוכן שמים.

בע"ח בעולת חובה, בעור חמץ, בעל חוב, בעל חטא, בעל חי, בעל חנות, בעל חצר, בתי ערי חומה.

בעח"ד בעזרת חונן דלים, בעל חוב דוחק, בעל חות דעת, בעל חקור דין.

בעחלי"נ בעדן חנייתו לנצח יהי נזכר.

בעחלת"נ בעדן חנייתה לנצח תהי נזכרת.

בעח"נ בעל חנות.

בעחת"ס בעל חתם סופר.

בע"ט בעברי טייטש, בעל טורים.

בעט"ז בעטרת זהב, בעטרת זקנים, בעל טורי זהב.

בע"י בעוד יום, בעזרתו יתברך, בעין יעקב, בעין יפה, בעל עקדת יצחק, בעשר ידות.

בעיה"כ בערב יום הכפורים.

בעיו"ג בעיון גדול.

בעיו"ט בערב יום טוב.

בעי"מ בעין יפה מוכר, בעל ישמח משה.

בעי"ת בעשרת ימי תשובה.

בע"כ בעלי כהנים, בעל כח, בעל כרחו, בעל כשוף.

בעכה"ק בעצם כתב ידו הקדושה.

בעכ"נ בעל כנפים.

בעכ"ס בעל כתב סופר.

בעכת"ס בעל כתב סופר.

בע"ל בע' (=בשבעים) לשון.

בע"מ בגן עדן מנוחתו, עבודת מקדש, בעילת מצוה, בעיר מלוכה, בעל מגיה, בעל מדות, בעל מדקדק, בעל מום, בעל מור, בעל מחבר, בעל מלאכה, בעל מלחמה, בערבון מוגבל, בעל מעשה, בעל מתיבות, בעל עשרה מאמרות, בעשרה מאמרות.

בעמ"א בעל עשרה מאמרות, בעשרה מאמרות.

בעמ"ב ברוך עושה מעשה בראשית.

בעמ"ג בעל מגיה.

בעמ"ד בעל מדקדק.

בעמו"ק בעל מור וקציעה.

בעמו"ל בעדו מנוחתו זכרונו לברכה.

בעמ"ח בעל מום חי, בעל מחבר.

בעמחה"ש בעל מחצית השקל.

בעמח"ס בעל מחבר ספר.

בעמ"מ בעקבות מלכא משיחא.

בע"נ בעולת נדבה, בעל נס, בעל נסיון, בעל נפש, בערבי נחל, בעשרה נסיונות.

בענ"ד בענין נזכר דנא.

בענוב"י בעל נודע ביהודה.

בענ"מ בעדן נוח משכבו.

בענת“נ ויב”ש בגן עדן נפשו תנוח ויהא במנוחתו שלום.

בע"ס בעל סוד, בעל ספר.

בעס"ג בעל סדר גטין.

בע"ע בעל עבירה, ברוך עדי עד.

בעע"ג בעובד עבודת גלילים, בעומד על גבו.

בעעש"ת ברוך עדי עד שם תהלתו.

בע"פ על פה, בעל פייטן, בעל פיפיות, בעל פירות, בעל פלוגתא, בערבי פסחים, בערב פסח.

בעפ"ת בעל פרי תואר, בעל פתחי תשובה.

בע"צ בעיא צילותא, בעל צדקה, בעת צרה.

בעצ"ב בורא עצי בשמים.

בעצל"ד בעל צדה לדרך.

בע"ק בעל עקידה, בעל קבלה, בעל קומה, בעל קורא, בעל קנאה, בעל קרי, בעל קריאה.

בעקמ"מ בעקבות מלכא משיחא.

בעק"ר בעל עקרים.

בע"ר בחסד עליון רחמתיך, בעין רע, בעלי ראתן, בעל רחמים, בעת רצון, בקרב עמים רבים, בקשו עלי רחמים.

בע"ש בעי שימור, בעל עיר שושן, בעל שם, בערב שבת.

בעש"ב בורא עשבי בשמים.

בעש"ג בערכאות של גוים.

בעש"ט בעל שטר, בעל שם טוב.

בעש"י בענינו של יום, בעשרת ימי.

בעשי"ת בעשרת ימי תשובה.

בעש"נ בעטיו של נחש.

בעש"ע בענינו של עולם.

בעש"ש בעזרת שוכן שמים.

בע"ת בין עשה תשובה, בעלי תוספות, בעלי תריסין, בעל תאוה, בעל תוקע, בעל תורה, בעל תכלית, בעל תלמוד, בעל תענוג, בעל תפלה, בעל תשובה.

בעתה"ד בעל תרומת הדשן.

בעתובלע"ת בין עשה תשובה ובין לא עשה תשובה.

בעת"ק בעל תוקע.

בעת"ר בעלי תריסין.

בעת“ש – בעתש”ו בעל תשובה.

בפ' בפירוש, בפסוק, בפסיקתא, בפרהסיא, בפרט, בפרק, בפרשה, פתיחה.

ב"פ בגדי פשתן, בורא פרי, בושת פנים, בינוני פועל, בית פאגי, בית פרץ, בן פדת, בן פזי, בן פלוני, בן פנדרא, בן פקועה, בן פרטא, בן פריץ, בעל פה, בעל פליטה, בעל פסוק, בעל פעור, בעל פרצים, ב' פעמים, ב' פרוטות, ב' פרות, ב' פרצופין, ב' פרקים, ב' פרשיות, ב' פשיטין, בראש פרק, בראש פרשה, בר פדא, בר פתחי, בר פפא, בשר פגול.

בפ"א בורא פרי אדמה, בפה אחד, בפעם אחר, בפעם אחת, בפרצוף אחד, בפרק אחד, ב' פרקים אמצעים.

בפא"ט בפרק אלו טריפות.

בפא"צ בפרק אין צדין

בפב"ד בפני בת דין.

בפבע"ח בפני בעל חובו.

בפד"א בפרישות דרך ארץ.

בפדר"א בפרקי דרבי אליעזר.

בפ"ה בורא פרי האדמה, בורא פרי העץ, בפעלי השליחים.

בפה"א בורא פרי האדמה.

בפה"ב בפני הבית.

בפה"ג בורא פרי הגפן.

בפה"ל בפרק הנזכר למעלה.

בפה"מ בפירוש המשניות

בפהנ"ל בפרק הנזכר למעלה.

בפ"ע בורא פרי העץ.

בפ"ו בינוני פועל.

בפו"מ בפועל ממש.

בפ"ז בפני זה.

בפ"ח בספר פרי חדש.

בפח"נ בפחי נפש.

בפט"ש בן פקיעה טעון שחיטה.

בפי' בפירוש.

בפ"י באור פניך יהלכון, בועז פלטי יוסף, בן פורת יוסף.

בפיהמ"ש בפירוש המשניות.

בפ"כ בפי כל.

בפכ"א בפני כל אדם.

בפ"ל בפני לוין.

בפל"ע בין פסח לעצרת.

בפ"מ בפאת מטה, בפה מלא, בפועל ממש, בפנים מאירות, בפנים מועילות, בפרי מגדים, בפרסומי מילתא.

בפמ"ג פרי מגדים.

בפמש"פ בפחות משוה פרוטה.

בפ"נ בפחי נפש, בפני נחתם, בפני נכתב.

בפנ"ו בפני נכתב ונחתם.

בפנובפ"נ בפני נכתב ובפני נחתם.

בפנ"ח בפני נחתם.

בפנ"כ בפני נכתב.

בפנכונ"ח בפני נכתב ונחתם.

בפ"ע בפני עדים, בפני עצמו, ב' פרקים עליונים.

בפע"ר בפעם ראשונה.

בפ"פ בפתע פתאום.

בפ"ק בפרק קמא.

בפקו"ע בפני קהל ועדה.

בפ"ר בפני רבו, בפני רבים, בפעם ראשונה, בפריעת ראש.

בפר' בפררהסיא, בפרק, בפרשה.

בפר"ח בספר פרי חדש.

בפר"ש בפריסת שלום, בפריסה שמע.

בפ"ש בפריסת שמע, בפרק שירה.

ב"צ בוחן צדיק, בנות צלפחד, בנין ציון, בן צדיק, בן ציון, בן צפור.

בצ"א בצלאל אשכנזי, בצלם אלהים.

בצ"ג בצרה גדולה.

בצה"ח בצרור החיים.

בצה"כ בצאת הכוכבים, בן ציצית הכסת.

בצו"ה בצומות הגידין.

בצי"ד בצעירו יציב דלתיה.

בצימ' בצימצום.

בצל"צ בכל צרתם לו צר.

בצמ"י בצאתי מירושלים

בצמ"מ בצאתי ממצרים.

בצ"ע בצריך עיון, בקר צהרים ערב.

בצ"ק בוצינא קדישא.

בצ"ש בצל שדי.

בצש"י בצל די יתלונן.

בצש"ת בצל שדי תתלונן.

בק' בקיצור, בקרא, בקריא.

ב"ק בבא קמא, בוצינא קדישא, בית קבול, במאי קמיפלגי, במה קטנה, בני קדם, בני קהלה, בני קרח, בן קטן, בן קיימא, בעל קבלה, בעל קורא, בעל קרי, ב' קדושות, ברית קודש, בר קפרא, בר קשירא, בת קול.

בק"א בכל קצוי ארץ, בקונטרס אחרון.

בקבמוב"ד בקול במראה ובדעת.

בק"ג בקנין גמור.

בקנא"ס בקנין גמור אגב סודר.

בקדש"א בקדושתו של אהרן.

בקה"י בקדוש היום, בקהלות ישראל, בקרב הימים.

בקהמ"ג בקריאת המגילה

בקה"ק בית קדשי הקדשים.

בק"ו בקל וחומר.

בקו"א בקונטרס אחרון.

בקו"ח בקל וחומר.

בקו"ל בין קדש לחול.

בקונ' בקונטרס.

בקו"צ בקר וצאן.

בקו"ר בקול רם, בקי ורגיל.

בקו"ת בית קדשנו ותפארתינו.

בק"ז בקרן זוית.

בק"ח בקור חולים, בקלון חברו, בקרבן חטאת.

בקיו"ש בקצירת ימים ושנים.

בק"ל בין קודש לחול.

בק"מ בהא קמיפלגי, במאי קמיפלגי, בקשת מחילה.

במ"ז בקבלת מכתב זה.

בקמ"ר בקרית מלך רב.

בקנ"ג בקנין גמור.

בק"ס בקנין סודר.

בקס"ע בקונטרס סדר עבודה.

בק"ע בקום עשה, בקרבן עדה.

בק"פ בר קפרא.

בקציו"ש בקצירת ימים ושנים.

בק"ר בקול רם.

בקש"א בקדושתו של אהרן.

ב"ר בהן רגל, ביאה ראשונה, בי רב, בית ראש, בית ראשון, בית רחל, בני ראובן, בני רביעים, בני רחמנים, בן רבי, בן רב, בעל רחמים, בראשית רבה, בריך רחמנא, בר רב, ב' רשויות, בשמים ראש.

בר"א ברכה אחרונה, בר רב אשי.

בראשי"ת בראשונה ראה אלהים שיקבלו ישראל תורה.

ברב"ב ברכנו בברכה.

ברב"ע ברשות בעלים.

ברב"צ בן ר' בצלאל.

בר"ג בריש גמרא.

ברג"כ ברגשי כבוד

ברג"ש ברד רוח גשם שלג.

בר"ד ברוב דעות, ברור דברים, בריך רחמנא דססייען, בריש דבור, בתר רוב דעות.

ברד"ח בני ר' דוד חריף.

ברד"ר ברייתא דבי רב, ברייתא דרבנן.

ברדר"י בריה דרב יהודה, בריה דרב יוסי, בריה דרב יהושע.

בר"ה בראש השנה, ברשות הרבים.

ברה"ג בריאות הגוף, ברכת הגומל.

ברה"ד ברכת הדיוט.

ברה"ז ברכת הזבח, ברכת הזן.

ברה"ח ברית החדשה, ברכת החדש, ברכת החמה.

ברה"ט ברכת הטוב.

ברה"י ברשות היחיד.

ברה"כ ברכת הכהנים.

ברה"ל ברכת הלבנה, ברכת הלוים, ברכת הלחם.

ברהלי"כ בין ראש השנה ליום כפור.

ברה"מ ברכת המזון.

ברה"נ ברכת הנהנין.

ברה"ס בראש הספר.

ברה"ע בראש העמוד.

ברה"פ ברכת הפירות.

ברה"ר ברשות הרבים.

ברהש"ח ברכת השחר.

ברה"ת ברכת התורה.

ברוב"ש בית ראשון ובית שני.

ברו"ד בריח ודלתים.

ברוה"צ ברכה והצלחה.

ברוה"ק ברוח הקודש.

ברו"ח ברחמיו וחסדיו.

ברו"ט ברום טפח, ברוך טעם.

ברו"כ בכל ראשון ואין כמוהו, בשמחה רבה ואמרו כולם.

ברו"מ ברוב מקומות, ברוח מצויה.

ברומ"צ ברוח מצויה.

ברו"נ ברור ונכון.

ברו"ע ברום עולם..

ברו"ק ברכות וקללות.

ברורו"ח ברוב רחמיו וחסדיו.

ברו"ש ברכה ישלום.

ברוש"ע ברומו של עולם.

ברז"ל בלהה רחל זלפה לאה.

בר"ח בראש חדש, ברוב חסדיו, ברכת ראש חדש, בר ר' חייא, בר ר' חמא, ר ר' חנינא, בר רב חסדא.

בר"ט ברצון טוב.

ברי' ברייתא, בריש.

בר"י ברבינו יונה, ברבינו ירוחם, ברבי יוסף, ברשות ישראל.

ברי"א ברית אברהם.

בר"כ ברכת כהנים, בת רוב כשרין, ברגשי כבוד.

ברכ"ה ברכת החדש, ברכת כהנים.

ברכ"ח בראש כל חוצות.

ברכ"ט ברכת טוב.

ברכ"י ברכי יוסף.

בר"ל ברכה לבטלה.

בר"מ ברוב מקומות, ברוח מצויה, בריש מאמר, ברית מילה, ברעיא מהימנא.

ברמ"ד בריך רחמנא מלכא דעלמא.

ברמ"ז ברכת מזון.

ברמ"ר בטל רצונך מפני רצונו.

בר"נ ברשות נכרי.

בר"ס בריש סימן, בריש ספרא.

בר"ע בעא רחמי עליה, בעת רצון עניתיך, בריאת עולם.

בר"פ בריש פרק.

בר"צ בני ר' צדוק.

ברצ"ט ברצון טוב.

בר"ק ברית קודש.

ברק"ע ברגע קטון עזבתיך.

בר"ר בראשית רבה, ברוח רעה.

בררו"ח ברוב רחמיו וחסדיו.

ברר"ל ב' רשויות רחמנאא ליצלן.

בר"ש ברבי שמעון, ברית שלום.

ברשא"מ ברוח שאינה מצויה.

ברש"כ ברשות כבודך.

ברש"ע ברומו של עולם.

ברש"ק ברצון שדי קדוש, ברצון של קדושה.

בר"ת בראשי תיבות, ברגז אחם תזכור.

בש' בשנה, בשעה, בשער, בשורש.

ב"ש באי שער, באמה שלמה, באר שבע, בית שאן, בית שלמה, בית שמאי, בית שמואל, בית שמש, בית שני, ביתר שאת, בית שחיטה, בכור שור, בלי שינוי, בנות שבע, בנין שלמה, בן שטח, בן שמואל, בן שמעון, בעי שימור, בעל שער, ברוך שאמר, ברוך שמו, בריאת שמים, בריאת ששה, בריך שמיה, ברית שלום, ברכת שמואל, ב' שלישים, ב' שנים, ב' שעות, ב' שערות, בת שבע.

בש"א בית שמאי אומרים, בית שמואל אחרון, בעל שער אפרים, ברוך שאמר, בשאר איסורין, בשום אופן, בשל אחרים, בשם אמרו, בשליש א', בשעה אחת.

בשא"א בשאי אפשר, בשאר איסורין.

בשא"ד בשאר דוכתי.

בשאז"ה בשביל שאני זכר הפסדתי.

בשא"ח בשל אחרים.

בשאי"ה בשאר ימות השנה.

בשא"מ בכלי שאינו מנוקב, ברוך שאכלנו משלו, בשאינו מינו.

בשאמ"נ בכלי שאינו מנוקב.

בשא"ס בשאר ספרים.

בשא"פ בשאלת פיה.

בשא"צ ברכה שאינה צריכה.

בשא"ש בשאילת שלום.

בשבג"ת ברוך שאמר בג' תחתוניות.

בשב"ח בשר בחלב.

בש"ג בישול גוי, בשבועה דאורייתא, ב' שהן ד‘, בשודא דדייני, בשם ה’.

בשד"א בשבועה דאורייתא.

בש“ד ט”ש צא"ת בור שחת דומה טיט (היון) שאול צלמות ארץ תחתית.

בשדמ"ע בריך שמיה דמריה עלמא.

בשדפ"ע בשאר דפוסי ערוך.

בש"ה בית שמואל האחרון.

בשהבע"ל בשבוע [בשנה] הבאה עלינו לטובה.

בשה"ד בשעת הדחק, בשעת הדין.

בשה"ח ברכת שהחינו.

בשה"ל בשבולי הלקט, בשנה הבאה לטובה.

בשה"מ בשם המרדכי.

בשה"פ בשער הפנה, בשעת הפנאי.

בשה"ת בשעת התפלה.

בש"ו בשר ודם, בשתי וערב.

בשו"א בשבועה ואלה, בשום אופן.

בשוב"ק בשכבך ובקומך.

בשו"ג בשופר גדול.

בשו"ד בשר ודם.

בשוד"ג בשר ודגים.

בשו"ה ברוך שאמר והיה העולם.

בשו"ח בשר וחלב.

בשו"ט בשורה טובה.

בשו"י בשר ויין.

בשו"מ בורות שיחין ומערות, בשם ומלכות, בשואל ומשיב.

בשו"נ בשובה ונחת.

בשופ"ג בשופר גדול.

בשו"ת בשאלות ותשובות, בשומע תפלה.

בש"ח בשבועה חמורה.

בשח"א בשחיטת אמו.

בשח"מ ברך שחלק מכבודו.

בשח"ע בשחיטת עצמו.

בש"ט בעל שם טוב, בשורה טובה, בשם טוב.

בשטו"מ בשעה טובה ומוצלחת.

בשטו"ת בלי שום טענה ותביעה.

בשי' בשיטת.

בש"י בצל שדי יתלונן, ברוך שומר ישראל, בשאילת יעב"ץ, בשבט יהודה, בשל יד.

בשי"ה בשאר ימות השנה.

בשי"ט בשיבה טובה.

בשי"מ בשילהי מסכת, בשלהי מתניתין.

בש"כ בעל שפתי כהן.

בשכב"ר בשם כבוד רבינו.

בשכוב"ק בשכבך ובקומך.

בשכ"י בשם כל ישראל.

בשכמל"ו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

בשל' בשלמא.

בש"ל בשבעים לשון.

בשלב"ה בית שמאי לבית הלל.

בשלמ"ד בשלמא למאן דאמר.

בש"מ ברוך שאכלנו משלו, ברוך שחלק מכבודו, ברכת שמים מעל, בשיטה מקובצת, בשם מדרש, בשם מורי.

בשמה"ע בשר שנתעלם מן העין.

בשמוב"ח ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו.

בשמ"ע בשמחה עצומה, בשמיני עצרת.

בשמע"צ בשמיני עצרת.

בשמ"ת בשמחת תורה.

בש"נ בשר נחירה.

בשנמ"ה בשר שנתעלם מן העין.

בשנמה"ע בשר שנתעלם מן העין.

בש"ס בית שמאי סברי, בשאר ספרים, בשותא סדרי, בשל סופרים.

בש"ע באי שער עירו, בשלחן ערוך, בשל עצמו, בשמחה עצומה, בשמיני עצרת, בשמנה עשרה.

בשע"א בשעה אחת.

בשעא"ה בשעת אמירת הדה.

בשעב"ק בשעבוד קרקעות.

בשעב"ר בשער בת רבים.

בשעג"מ בשעת גמר מלאכה.

בשע"ד בשעת דחקו.

בשעה"ד בשעת הדחק.

בשעה"ל בשעת הלואה.

בשעהס"כ בשעת הסכנה.

בשעה"ת בשעת התפלה.

בשע"ח בשעת חדוה.

בשעהח"ח בשעת חדוה חדוה.

בשע"ט בשעה טובה.

בשעטומ"צ בשעה טובה ומוצלחת.

בשע"כ בשעת כעסו, ברוך שעשני כרצונו.

בשעל"ח בן שמונה עשרה לחופה.

בשע"מ בשעת מלאכה, בשעת מלחמה.

בשע"פ בשעת פטירתו.

בשע"צ בשמיני עצרת, בשער ציון, בשער צהוב.

בש"פ בשוה פרוטה, בשושן פורים, ברוך שפטרני.

בשפוא"ה בשאלת פיה ומרה הן.

בשפ"ט ברוך שפטרני.

בשפמש"ז ברוך שפטרני מענשו של זה.

בש"צ בשערי ציון, בשרתי צדק.

בש"ק בנן של קדושים, בשבת קדש.

בש"ר בשמחה רבה, בשמים ראש, בשם רבינו, בשם רע, בשפה רפה.

בשר"נ בשם ר' נחמן, בשם רבנו נסים.

בש"ש בשאילת שלום, בשבועות שוא, בשבת שובה, בשבת שירה, בשיח שפתותינו.

בששותאעב"מ בעזרת שוכן שמים ותולה ארץ על בלי מה.

בשש"ע בשבוע שעבר, בשנה שעברה.

בש"ת ברוך שומע תפלה, בשאלת תשובה, בשומע תפלה, בשמחת תורה, בשערי תשובה, בשר תאוה.

בת' בתורה, בתלמוד, בתרגום, בתשובה.

ב"ת בהם תעבודו, ביטול תורה, בית תבשיל, בית תפלה, בלי תקומה, בל תאחר, בל תאכל, בל תגרע, בל תוסיף, בל תשחית, בל תשקצו, בן תורה, בן תימא, בעלי תריסין, בעל תאוה, בעל תוקע, בעל תכלית, בעל תלמוד, בעל תענוג, בעל תפלה, בעל תקיעה, בעל תשובה, ברכת תורה, בשר תאוה, ב' תבשילין, ב' תורים, ב' תיבות, ב' תנועות, בת תחלה, בת תיהא.

בת"א בית תינוק אשה, בשר תאוה, בתרגום אונקלס.

בת"ב בתוך ביתו, בתקוני ברכות, בתשעה באב.

בת"ג בתנועה גדולה.

בתד"ע בל תשחית דגופא עדיף.

בתה"ס בתי הספר.

בתה"ר בתא הרצים.

בתה"ש בתוך השנה, בתכלות השלמות, תרגום השבעים, בתרגום השמרוני.

בתו"ב בתוך ביתו.

בתוב"י בתוך בני ישראל, בתורה וביראה.

בתוב"מ בתורה ובמצות.

בתוה"ש בתוך השנה.

בתו"י בתורה ויראה.

בתוי"ש בתורה ויראת שמים.

בתו"כ בתוך כלי, בתורת כהנים, בתורת כתובה.

בתו"ע בתורת עדות.

בתו"פ בתורת פרעון.

בתוק"ד בתורת קידושין.

בת"ח בתוך חותם, בל תאכל חמץ, בת תלמיד חכם.

בת"י בתרגום יונתן, בתרגום ירושלמי.

בת"כ בכורים תרועה כפור, בתוך כלי, בתורת כהנים, בתורת כתובה, בתי כהונה, בתי כלאים, בתי כנסיות, בתנאי כתובה, בתקיעת כף.

בתכ"נ בתי כנסיות.

בת"ל בתם לב.

בת"מ בתי מדרשות,

בתמי' בתמיה.

בתנ"כ בתורה נביאים כתובים, בתנאי כתובה, בתקיעת כף.

בת"ס בתקון סופרים, בתרגום סורי, בתי ספר.

בתסי"ל בת תחילה סימן יפה לבנים.

בת"ע בל תאכל עליו, בתורת עדות, בתי עינים.

בתע"צ בתענית צבור.

בת"פ בתורת פרעון.

בת"צ בתענית צבור.

בק"כ בתקיעת כף.

בת"ר בתר רובא.

בתר' בתרא.

בת"ש בתי שוקים.

בתשח"י בתוך שאר חולי ישראל.

בתש"ש בתשו שלמה.

בת"ת בתי תלמוד תורה.


 

ג'    🔗

ג' גאולה, גאון, גבאי, גבור, גבורה, גדולה, גדליה, גזירה, גימל, גלות, גמליאל, גירסא, גרשון.

ג"א גאולה אחרונה, ג' אחרונות, ג' אלפים, ג' אמות, ג' אמצעיות, ג' אצבעות, ג' ארצות, גבורת אלהים, גבורת נשים, גור אריה, גזרת אלהים, גלות אדום, גלילת ארץ, גם אנכי, גנזי אקספארד, גת אגוז, גפן אדרת, גרי אריות, גרסא אחרינא.

גא"א גוד או אגוד.

גא"ב גוי אחד בארץ.גא"ג גט אחר גט.

גאגק"ר גברא אגברא קא רמית.

גא"ה גומרין את ההלל, גרי אמת הן.

גאו"ב גאוני בתראי.

גאוה"ד גאוני הדור.

גאו"י גאון יעקב, גאון ישראל.

גאול"ת גאולה לתפלה.

גאו"נ גדול אתה ועושה נפלאות.

גאו"צ גאון צבי.

גאו"ק גאוני קמאי.

גאו"ר גאולה ראשונה.

גאו"ש גאולה שלמה.

גאו"ת גאולה ותמורה, גאון ותפארת.

גאח"מ גוד אחית מחיצתא, גט אחר מיתה.

גא"י גבולות ארץ ישראל גור אריה יהודה, גלילות ארץ ישראל.

גאי"מ גל אל יי מעשיך.

גא"ל גור אריה לוי.

גאל"ת גאולה לתפלה.

גא"מ גוד אחית מחיצתא, גוד אסיק מחיצתא, גנבא אפוס מחתרתא.

גאס"מ גוד אסיק מחיצתא.

גא"פ גור אריה פינצי, גנזי אקספארד.

גא"צ ג' אצבעות.

ג"ב גאוני בתראי, גבל בנימין, ג' ברכות, ג' בתים, גוזמא בעל מא, גלות בבל, גנת ביתן, גפן בוקק, גרינבערג, גשמי ברכה.

גב"א גבורת ארי, ג' ברכותא אחרונות, גדליה בן אחיקם.

גבא"ג גברא אגברא.

גבא"י גבולות ארץ ישראל.

גב"ב גבול בנימין, ג' בנינים בו, גמרא בבא בתרא.

גבב"פ גביהא בן פסיתא.

גב"ד גיורא בעינא דשיטנא.

גבד"מ גבאי דמתא.

גב"ה גבעת המורה, גי בן חנם, גרשון בחדר הכהן.

גבה"ע גביית העדות.

גבו"א גבורת אנשים, גבורת ארי.

גבוה"ש גבורת השם.

גב"ח גביית חוב.

גב“ח נלב”ח גברי בעי חיי נשי לא בעי חיי.

גב"י גבורת יהונתן, גבעת ירושלים, גם ברוך יהיה, גם ברכות יעטה.

גבי"ל גם בשחוק יכאב לב.

גבל"נ גוף בל נשמה,
(מי) גיסין בשר (שמן) מורייס.

גב"ע גביית עדות, געל בן עבד.

גבעה"מ גבעת המורה.

גבע"פ גבעת פנחס.

גב"פ גביהא בן פסיחא.

גב"צ גבאי צדקה

גב"ר גבול רעהו, גומלי (חסדים), ביישנים, רחמנים, גברא רבא.

גב"ש גבעת שאול.

ג"ג ג' גבורות, ג' גברי, ג' גדולים, גבעה גבוהה, גדולה גבורה, גוי גמור, גזרה גדולה, גזל גוי, גידולי גידולין.

גגששל"צ גלוי (עריות) גסות (הרוח), גזל, שפיכות (דמים), שבועות (שוא) לשון (הרע) צרות (עין).

גגו"ל גד גדי וסנוק לא.

גגז"ת גמרא גמור זמורתא תהא.

גג"ל גמרא גמירא לה.

גגל"ל גנובא גנובי למה לך.

גג"פ ג' גיטין פסולין.

גג"ק גוזרין זירות קשות.

גג"ת גדולה גבורה תפארת.

ג"ד גבאי דמתא, גדול דעה, גדולת דוד, ג' דברים, ג' דורות, גומל דלים, גזר דין, גילוי דעת, גירסא דווקנית, גירסא דינקותא, גלי דעתיה, גמר דין.

גד"ד גדי דלי דגים.

גדה"ב גדול הבית.

גדו"ג גדולה וגבורה.

גדו"ד גדולת דוד.

גדוהמ"פ גדולי המפרשים.

גדו"ט גדי וטלה.

גדו"י גדולי ישראל.

גדו"מ גדולת מרדכי, גדולת משה.

גדו"ק גדול וקטן, גדיש וקמה.

גד"ח גדולים דברי חכמים, גדר חכמים.

גד"ט גדולי טהרה.

גד"י גדולת יוסף, גדולת ישראל, גירסא דינקותא.

גד"מ גדולי מעשר, גדולת מרדכי, גדולת משה, גושפנקא דמלכא, גלות ד' מלכיות.

גד"ס גברא דמריה סייעיה.

גד"ק גידולי קודש, גידולי קרקע,

גד"ת גידולי תרומה.

גה' גיהנם.

ג"ה גבורת השם, גבעת המורה, גדול הדור, גידולי הקדש, גופי הלכות, גושפנקת הקהל, גזרת הכתוב, גזרת המלך, גזרת השם, גיד הנשה, גליל העליון, גמר העליון, גן המלך, גנזי המלך, גרסת הגאון, גרסת הספרים, גרסת הערוך, גש הלאה.

גהא"ה גזרינן הא אטו הא.

גה"ג גרסת הגאון, גרסת הגמרא.

גה"ד גדולי הדור, גואל הדם, גוף הדבר, גמר הדין.

גה"ח גבאי החדש, גבאי החול, גרגר החרדל.

גה"כ גזרת הכתוב.

גה"מ גאלדהאממער, גזרת המלה, גזרת המלך, גזרת המקום.

גה"נ גיד הנשה, גלגולי הנשמות.

גה"ס גרסת הספרים.

גה"ע גרסת הערוך.

גה"צ גבאי הצדקה, גרי הצדק.

גה"ק גבאי הקהל, גובה הקהל, גידולי הקדש, גזבר הקהל.

גה"ר גבאי הראש, גסי הרוח.

גה"ש גזרת השלמים, גזרת השם, גליון הש"ס.

גה"ת גלילת התורה.

ג"ו גלוי וידוע, גמיר וסביר, גינת ורדים.

גו"א גור אריה, גניבה ואבידה, גר ואזרח.

גיא"י גור אריה יהודה.

גוא"צ גואל צדק.

גואצבב"א גואל צדק במהרה בימינו אמן.

גו"ג גדולה וגבורה.

גו"ד גולל ודופק, גומל דלים.

גו"ה גבורה והוד, גופי הלכות.

גוה"ד גוף הדבר.

גוה"י גבורה והוד יסוד.

ג"וו גינת ורדים, גראסווארדיין.

גו"ח גבורה וחסד, גומלי חסדים, גיטין וחליצה, גמלים וחמורים, גרושה וחליצה.

גוח"ט גומל חסדים טובים.

גו“ח לחו”מ גומלי חסד לחיים ומתים.

גו"ט גדיים וטלאים, גורל טוב, גנב וטבח.

גוטל"ג גורא טבא לא נפיק.

גו"י גלוי וידוע, גר ויתום, גורן ויקב.

גוי"ק גורן ויקב.

גו"כ גט וכתובה.

גול"ד גריס ולא דק.

גולכ"כ גלוי וידוע לפני כסא כבודך.

גולכמ"ד גורם לממון כממון דמי.

גול"ר גואל לרופא..

גו"מ גבאים ומנהיגים, גוג ומגוג, גוזר ומקיים, גוי וממלכה, גופו ומקומו, גורעין ומוסיפין, גט ומיאון, גפרית ומלח, גר וממזר.

גומ"ג גוג ומגוג.

גומ"ח גומל חסדים.

גומ"ק גופו ומקומו.

גו"נ גוף ונשמה.

גונה"ב גוף ונפש הבהמית.

גו"ס גדר וסיג, גולה וסורה, גמיר וסביר.

גו"ע גדול ועצום, גידין ועצמות, גיזה ועבודה.

גו"פ גמרא ופוסקים.

גו“פ בני”ו גואל ולשבע פשע ביעקב נאום יי ואני.

גו"צ גואל צדק, גורל צדק.

גוצב"א גואל צדק במהרה אמן.

גוצבב"א גואל צדק במהרה בימינו אמן.

גו"ק גדול וקטן, גדיש וקמה, גורל קודש, גטין וקדושין, גרף וקטם.

גו"ר גינת ורדים.

גור"ל גורם רעה לעצמו.

גורל"מ גורם לממון.

גו"ש גמור ושלם.

גו"ת גאולה ותמורה, גאון ותפארת, גפן ותאנה, גר ותושב.

גז' גזרה.

ג"ז ג' זהובים, גם זה.

גזב"ד גזרות בית דין.

גז"ג גזרה גדולה, גזל גוי.

גז"ד גזל דרבנן, גזר דין.

גז"ה גזרת: ־הכתוב, ־המלך, ־השם, ־השמד.

גזה"כ גזרת הכתוב.

גזה"מ גזרת המלך, גזרת המקום.

גזה"ש גזרת השלמים, גזרת השם.

גזו"א גזילה ואבידה.

גז"ח גזרת חכם, גזרת חרס.

גז"כ גט זמן כריתות.

גז"ל גזרת ל' (=שלשים) גם זו לטובה

גזל"ט גם זו לטובה.

גזל"ג גזרה לגזרה.

גזלג"ז גזרה לגזרה.

גז"מ גזרה מורכבת, גזרת מלכות.

גז"ע גזרי עצים.

גז"ק גזרות קשות.

גז"ר גזרה רעה, גזרת רומיים.

גז"ש גזרה שוה, גזרת שלשים, גזרת שמים, גם זה שם.

ג"ח גבאי חדש, גבית חוב, גדר חכמים, גזרת חכם, גזרת חרם, ג' חדשים, ג' חטיבות, ג' חלקים, ג' חסדים, ג' חסרים, גט חליצה, גיא חזיון, גלגל חמה, גם חזר, גמילות חסדים, גמר חתימה, גמר תחיה.

גח"ט גמר חתימה טובה.

גח"ל גדולים חקרי לב.

גחלי"מ גם חשך לא יחשיך ממך.

גח"ס גמילות חסדים.

גחפ"נ גזרת חסרי פא נין.

גחש"א גמילות חסד של אמת.

גחת"ט גמר חתימה טובה.

ג"ט גידולי טהרה, גורל טוב, ג' טפחים, גמר טוב.

ג“ט עג”ט ג' טפחים על ג' טפחים.

גי' גמטריא, גירסת.

ג"י גאון יעקב, גט ישן, ג' ימים, גלילות ידיו, גנזי יוסף, גן יוסף.

גי"ה גושפנקת ידו הקדושה, גיד הנשה, ג' ימי הגבלה, ג' ימי החשכה, גלילות ידו הטהורה.

גיה"נ גיד הנשה.

גיה"ק גושפנקת ידו הקדושה.

גיו"א גר יתום ואלמנה.

גיכ"ק אותיות ממוצא החיך.

גי"ל גבריאל יהודה ליכטענפעלד.

גי"ק גושפנקת ידי קדשו, גלילות ידי קדשו.

גי"ר גרש ירחים.

גיר"ח גירסת רבינו חננאל.

גיר"ש גירסת ר' שמעון.

גי"ת גימטריא תיבות, ג' ימי תענית.

ג"כ גט כריתות, ג' כתות, גין כך, גלל כן, גם כאן, גם כי, גם כן.

גכאבצלא“ר כא”ע גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי.

גכ"ל גורם כליה לעולם.

ג"ל גואל לרופא, ג' לוגין.

גלא"מ גט לאחר מיתה.

גל"ג גזירה לגזירה.

גלג"ז גזירה לגזירה.

גלגלל"י גם לי גם לך לא יהיה.

גל"ה גלגל העליון, גליל העליון.

גלה"ת גלגל התחתון, גלילת התורה.

גל"י גבר לא יצלח, גלוי ים, לילות ידיו.

גלכ"מ גורם לממון כממון.

גלכמ"ד גורם לממון כממון דמי.

גל"מ גורם לממון.

גלשת"מ גורם לשכינה שתסתלק מישראל.

גל"ת גאולה לתפלה.

גמ' גמרא.

ג"מ גובה מעות, גובה מדינה, גזרה מורכבת, גזרת מלכות, גט מקושר, גלגול מחילות, גלוי מילתא, גלות מצרים, גליא מסכת, ג' מלאים, גרוש מצרי.

גמ"א גויעה מיתה אסיפה.

גמ"ב גלוי מילתא בעלמא, גמר ביאה.

גמב"ע גלוי מילתא בעלמא.

גמ"ד גמר דין.

גמ"ה גזרת מלך היא, גידולו מן הארץ.

גמה"ד גמר הדין.

גמה"ס גמר הסעודה.

גמו"מ גמר ומקנה.

גמו"פ גמרא ופוסקים.

גמו"ש גמור ושלם.

גמ"ח גלגול מחילות, גמילות חסדים, גמר חתימה.

גמח"ט גמר חתימה טובה.

גמח"ס גמילות חסדים.

גמחש"א גמילות חסד של אמת.

גמ"ט גמר טוב.

גמ"ל גליא מילתא למפרע, גמירי לה, גמר מלאכה.

גמל"ת גוי מסיח לפי תומו.

גמ"מ גמר מלאכה.

גמ"ס גמר סעודה.

גמפ"ת גמרא פוסקים תנ"ך, גמרא פרש’י תוספות.

גמ"צ גלות מצרים.

גמ"ק גט מקושר.

גמר"א גבריאל מיכאל רפאל אוריאל.

גמ"ש גדול מרבן שמו.

ג"נ גזל נכרי, גזרות נחות, גיטי נשים, גלגולי נשמות, גנזי נסתרות, גן נעול, ג' נקודות, גיעולי נכרים.

גנא"ח גומל נפשו איש חסיד.

גנב"כ גוים נשים בהמה כותים.

גנ"ד גנבת דעת.

גנו"א גנבה ואבדה.

גנל"א גזרת נחי “ל" "א

גנל"א גזרת נחי “ל" "ה”.

ג“ן עד”ן גוף נצח עצם דעת נפש.

גנע"ו גזרת נחי “ע" "ו”.

גנ"ש גלולי נשמות.

גנ"ת גדיים נעשו תיישים, גימטריא נוטריקון תמורה.

ג"ס ג' סעודות, ג' ספירות, ג' ספרים.

גסוה"ר גסות הרוח.

גס"ר גסי רוח.

גס"ת ג' ספירות תחתונות, ג' ספרי תורות.

ג"ע גבות עיניו, גבית עדות, גוזרין עליו, גזרי עלים, גיעולי עכו"ם, גלה עמוקות, גלוי עריות, גלות עלית, גליל עליון, גן עדן, ג' עדים, ג' עשרונים.

גע"א גלה עמוקות אופן.

געא"ה גומרין עליו את ההלל.

געאה"ה גומרין עליו את ההלל.

גע"ג גבוה על גבוה, גב על גב, ג' על ג'.

געגא"צ ג' על ג' אצבעות.

גע"ד גזרה עבידא דבטלה.

געו"מ געולי מדין.

גע"מ געולי מדין.

גע"נ געולי נכרים.

געע"ג גדול עומד על גבו.

געש"ד גלוי עריות שפיכות דמים.

געת"מ גן עדן תהי מנוחתו.

ג"פ גאנצפריעד, גבריאל פאללאק, גט פטורין, גט פשוט, גמלא פרחא, ג' פגים, ג' פנים, ג' פסוקים, ג' פסיעות, ג' פעמים, ג' פרצופין, ג פרקין, ג' פרשיות, ג' פשיטין.

גפ"א ג' פרקים אמצעים.

גפ"ג ג' פעמים ג'.

גפד"ש ג' פרשיות דקריאת שמע.

גפהג"ה ג' פעמים הולכה ג' הובאה.

גפו"ת גפן ותאנה.

גפ"ע ג' פרקים עליונים.

גפ"ק ג' פעמים קדוש.

גפשק"ש ג' פרשיות של קריאת שמע.

גפ"ת גמרא פוסקים תנ“ך, גמרא פרש”י תוספות.

ג גאון צבי, גבאי צדקה, גואל צדק, גן צבי, גר צדק.

גצבב"א גואל צדק במהרה בימינו אמן.

ג"ק גברא קטילא, גדולי קרקע, גוזמא קתני, גט קרח, גרסת קונטרס, ג' קהלות. גקה"ט ג' קליפות הטומאה.

גק"ל גיטה קודם לבנה.

גק"ק ג' קבלות קדושות.

גר' גרמא, גירסא, גרסינן.

ג"ר גאולה ראשונה, גבול רעהו, גברא רבא, גזרה רעה, גזרת רומיים, גלגולא רבא, גלוי ראש, גלי רזיא, גסות רוח, ג' ראשונות, ג' רביעיות., ג' רגלים, ג' ריעותות, גרסת רבנים.

גרונ"ד גשמי רצון ונדבה.

גרו"צ גרוגרות וצמוקים.

גר"ח גרסת רבנו חננאל.

גר"י גרש ירחים.

גר"ל גורם רעה לעצמו.

גר"מ גראסמאן, גזרות רעות מבטלין.

גר"ע א"פ גמלים רחלים עזים, אתונות פרים.

גר"ש גירסא שנייה, גירסת ר' שמעון.

ג"ש גאולה שלמה, גאלדשמיטד2, גבורות שמשון, גבעת שאול, גדול שיער, גדולת שאול, גורל שוה, גזרה שוה, גזרת שלמים, גזרת שמים, גט שחרור, גיותא שטיא, גלגול שבועה, גרי שער, גירסת שמואל, ג' שבועות, ג' שטין, ג' שנים.

גשא"כ ג' שאכלו כאחד.

גשלכ"ה גדול שמו לטוב כל הימים.

גשכש"ד גר שנתגיר כקטן שנולד דמי.

גש"ע גל של עצמות, גרי שער עירו.

גשע"ב גוי שעסק בתורה.

גשע"צ גל של עצמות.

גש"ר ג' שעות ראשונות.

ג"ת גבראי תמחוי, גדולי תרומה, גוזר תענית, גולות תחתיות, גר תושב, ג' תבשילין, ג' תקיעות, ג' תרגומים.

גת"ת גבאי תלמוד תורה.


 

ד'    🔗

ד' אדני, דא, דבר, דגש, דין, דלת, דמוע, דעת, דף, דפוס, דרך.

ד"א דא איתו, ד' אותיות, ד' אחין, ד' אלפים, ד' אמות, ד' ארצות, דבר אחד, דבר אחר, דבר אלהים, דברי אמת, דברים אחדים, דור אנוש, דין אמת, דמשק אליעזר, דמשק ארש, דעת אונקלס, דעת אחרת, דעת אלהים, דף א‘, דפוס א’, דפוס אחר, דרך אחר, דרך אמונה, דרך אמת, דרך ארעי, דרך ארץ, דרכי אלהים, דרוסת איש, דת אש.

דא"א דאברהם אבינו, דאי אמרת, דאי אפשר, דאמרי אינשי, דברי איש אלהים, דין ארבע ארצות.

דאא"ב דאי אמרת בשלמא.

דאאבע"א דאי אפשר בענין אחר.

דא"ב דאי בעי.

דאב"ה ד' אמות ברשות הרבים.

דאב"י ד' אמות בארץ ישראל.

דאבת"ח דאשתמש בתגא חלף.

דאג"מ דאגת מחר.

דא"ה דיני אומות העולם.

דאה"נ דאין הכי נמי.

דאה"ש דוחין את השבת.

דאו' דאורייתא.

דא"ז דפוס אזמיר, דרך ארץ זוטא.

דא"ח אין חוששין, דברי אלהים חיים, דניאל איש חמודות.

דא"י, דבר אלהינו יקום, דיני ארץ ישראל.

דאילת"ה דאי לא תימא הכי.

דאי"ק דאיתא קמן.

דא"כ דאם כן.

דאכ"ר דאי כתב רחמנא.

דא"ל דאיכא למימר, דאיכא למיפרך, דאין לומר, דאית ליה, דאם לא, דאפשר לפרש, דבר אחד לדור.

דאל"ה דאי לאו הכי, דאין להקשות.

דאל"כ דאם לא כן, דאפשר לומר כן.

דאל"מ דיש אם למקרא.

דאלמ"ד דאיכא למידרש דרשינן.

דאל"ק דאתי ליי קולא.

דאל"ר דאסר לן רחמנא.

דאל"ת דאין לתרץ.

דאלת"ה דאי לא תימא הכי.

דא"מ דאמר מר, דעת אחרים מקנה.

דאמ"ק דאיו מקבל, ד' אמות קרקע, דאמר קרא.

דאמ"ר דאמר רחמנא.

דאמ"ת דאמרי תרוויהו.

דא"נ דאבון נפש.

דאס"ד דאי סלקא דעתך.

דאע"ג דאף על גב.

דאע"פ דאף על פי.

דאעפ"כ דאף על פי כן.

דאפ"ה דאפילו הכי.

דא"צ דאין צריך.

דא"ק דאי קשיא, דאיתא קמץ, ד' אמות קרקע, דאמר קרא.

דאר"י דן אפרים ראובן יהודה.

דארל"ת דאמר רחמנא לא תעביד.

דארל“ת אעל”מ דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני.

דאש"א ד' אמות של אדם.

דאש“א קלב”מ ד' אמות של אדם קונות לו בכל מקום.

דאש"ה ד' אמות של הלכה.

דאש"ת ד' אמות של תורה, ד' אמות של תפלה.

דא"ת דאמרי תרווייהו.

דאתמ"ל דאם תמצא לומר.

דאת"ל דאם תמצא לומר.

דב' דבר.

ד"ב דברים בגו, דברים בטלים, דוב בער, דבר ברור, ד' ברכות, די בזה, דם ברית, דם בתולים, דמו בראשו, דף ב‘, דפוס ב’, דפוס בערלין.

דב"א דבית אליהו, דבר אחר, דבר אליהו, דבר אסתר, דברי אמת, דברי בני אדם, דרך בני אדם.

דבא"ז דבי אליהו זוטא, דפוס באזעל.

דבא"ח דברי אלהים חיים.

דבא"ר דבי אליהו רבא.

דב"ב ד' בנינים בו.

דב"ה דברי הימים.

דבהבמ"ס דברים הבאים מחמת סעודה.

דב"ו דרך בשר ודם.

דבו"ח דבש וחלב.

דבו"ע דבור עליון.

דב"ח דאשתמש בתגא חלף, דבר חכמה, דבר חריף.

דב"ט דבק טוב, דבר טוב, דברי טעם, דברים בטלים.

דב"י דברי יוסף.

דבכ"א דבכל אחד.

דבכאו"א דבכל אחד ואחד.

דבכה"ג דבכי האי גונא.

דבכ"כ דברים ככתבן.

דב"ל דונש בן לברט, די בזה למבין.

דבלא"ה דבלאו הכי.

דבלה"ג דברים בלתי הגונים.

דבל"מ די בזה למבין.

דב"מ דברי מערבא, דבר מצוה, דיני ברכת מילה.

דב"נ דמים בדמים נגעו.

דב"ע דבר בעתו, דברים עתיקים, דבר עבירה, דבר ערוה.

דב"ק דובבות בקבר, דברי קבלה, דברי קדשו.

דב"ר דבי רב, דברים רבה, דשנת בשמן ראשי.

דבר"י דבי ר' ינאי.

דברי"ש דבי ר' ישמעאל.

דברי"ת דבי ר' ישמעאל תנא.

דב"ש דבי שותפי, דבי שמואל, דברי שלום, דברי שלמה, דבר שבמנין, דבר שבקדושה, דבר שמואל, דוד בן שאלתיאל, דוד בן שמואל.

דבש"א דבר בשם אומרו.

דבשא"מ דבר שאינו מתכוין.

דבש"ב דברים שבלב.

דבשב"מ דבר שבמנין.

דבשב"צ דברים שבצנעה.

דבשב"ק דבר שבקדושה.

דבש"ט דברים של טעם.

דבשלב"ל דבר שלא בא לעולם.

דבש"פ דבר של פרהסיא.

דב"ת דבי תרי, דברה תורה, דברי תורה, דבר תורה.

דבת"ח דברי תחנונים, דירה בתחתונים.

דבת"ע דבי תרי עדיף.

דג' דגל, דגש.

ד"ג ד' גאולות, ד' גברי, דבר גדול, דייני גולה, דייני גזרות, דף ג, דרך גדילתו.

דג"ג דגלי גלי.

דגד"ב דין גרמא דעשיראה ביר.

דגו"ב דגים ובשר.

דגו"ח דגים וחגבים.

דגו"י דגן ויין.

דגו"מ דגול מרבבה.

דגומ"ר דגול מרבבה.

דג"ז דייני גזרות.

דג"ח דגש חזק.

דגי"מ דרך גשר ים מדבר.

ד"מ דגול מרבבה, דגים מלוחים.

דגמ"א דגל מחנה אפרים.

דגמ"ר דגל מרבבה.

דג"ק דגש קל.

ד"ד דברי דוד, דברי דרוש, ד' דברים, דינא דגרמי, דינא דמלכותא, דיססעלדארף, דף ד', דרך דרוש, דררא דממונא.

דרא"ל דיוקא דמתניתין אתא לאשמעינן.

דד"ג דינא דגיהנם, דינא דגרמי.

דד"ד דינא דמלכותא דינא.

דדו"ד דור דור ודורשיו.

דדו"ח דור דור וחכמיו.

דד"מ דינא דבר מצרא, דינא דמלכותא, דרוש דרש משה, דררא דממונא.

דד"נ דרכיה דרכי נועם.

דד"ע דברי (הימים) דניאל עזרא.

דד"פ דפוס דירנפורט.

ד"ה דא הוא, דבור המתחיל, דברי הגאונים, דברי החכמים, דברי הימים, דברי הכל, דברי הכותב, דברי המגיה, דברי המחבר, דברי המסדר, דברי המעתיק, דברי המקובלים, דברי הנביאים, דברים האלה, דוד המלך, דור המבול, דור המדבר, דור הפלגה, דין הוא, דם הנדה, דם התמצית, דף ה', דפוס הענואה, דרך החיים, דרך העולם, דרך הקודש, דרכי הקודש, דרכי השם, דרכי התלמוד.

ד"א דברי הימים א', דהא אמרינן, דהוה אמינא, דם האברים, דרכי האמורי.

דהא"ל דבר המתקבל אל לב.

דהאשל"פ דם האברים שלא פירש.

דה"ב דברי הימים ב', דבר הכתוב בהוה.

דה"ג דברי הגאונים, דיני הגוים, דרכי הגוים.

דהגול"מ דבר הגורם לממון.

דהג"ל דבר הגורם לממון.

דהגל"מ דבר הגורם לממון.

דה"ה דהוא הדין, דיני השכמת הבקר.

דהו"ל דהוה ליה.

דהל"ל דהוה ליה למימר.

דהו"מ דהוה מצי.

דהומ"ל דהוה מצי למימר.

דה"ז דעת הזבח.

דה"ח דברי החכמים, דרך החיים.

דה"ט דהיינו טעמא, דקדוקי הטעמים, דרך הטבע.

דה"י דברי הימים, דרך היחיד.

דהי"א דברי הימים א'.

דהי"ב דברי הימים ב'.

דהי"ש דת הישראלית.

דהיש"מ דת הישמעאלים.

דה"כ דברי הכל, דברי הכתוב.

דה"ל דבר המסור ללב.

דהלמ"ס דבר הלמד מסופו.

דהלמ"ע דבר הלמד מענינו.

דה"מ דבור המתחיל, דבר הלמד מסופו, דבר הלמד מענינו, דברי המאסף, דברי המחבר, דברי המעתיק, דברי המת, דהוה מצי, דוד המלך, דין המלכות, דרך המלך, דרך המקור, דרכי המשנה.

דהמה"ס דברים הבאים מחמת הסעודה.

דהמ"ח דברי המחבר.

דהמ"ל דבר המסור ללב, דרכי המליצה.

דהמס"ל דבר המסור ללב, דרכי המליצה.

דהמ"ע דברי המעתיק.

דהמע"ה דהמוציא מחבירו עליו הראיה, דוד המלך עליו השלום.

דהמק"ט דבר המקבל טומאה.

דהמ"ש דרי המשנה.

דה"נ דם הנדה, דם הנפש, דרך הנאתן, דת הנוצרים.

דהנ"מ דהני מילי.

דה"ס דבר הסמוך.

דהסשה"ת דהתראת ספק שמה התראה.

דה"ע דרך העולם.

דהע"ה דוד המלך עליו השלום.

דה"פ דברי הפסוק, דהכי פירושו, דם הפר, דעת הפוסקים, דרך הפלא, דרך הפלגה.

דהפ"ל דור הפלגה

דה"צ דרך הציוי.

דה"ק דברי הקטן, דברי הקריאה, דהכי קאמר, דהכי קתני, דעת הקהל, דרך הקודש.

דהק"ד דבור הקודם, דין הקודם, דמי הקדימה.

דה"ר דבר הרשות, דרך הרבים.

דה"ש דהאי שעתא, דם השעיר, דרך השאלה, דרך השלום.

דה"ת דין התורה, דם התמצית, דרכי התלמוד.

ד"ו דין ודברים, דין וחשבון, דף ו', דפוס ווארשא, דפוס ווילנא, דפוס וונעציא, דת ודין.

דו"א דל ואביון, דתן ואבירם.

דואה"ש דוחה את השבת.

דוא"ח דואג ואחיתופל.

דו"ב דוב בער.

דו"ד דבר ודם, דור ודור, דור ודורשיו, דין ודברים, דין ודין, דת ודין.

דוראל"ע דין ודברים אין לי עמך.

דו"ה ד' וה' (=ארבעה וחמשה), די והותר.

דוה"מ דור המבול, דור המדבר.

דוה"פ דור הפלגה.

דוהמע"ה דוד המלך עליו השלום.

דו"ז דודי זקני.

דו"ח דבש וחלב, דגים וחגבים, דין וחשבון, דרוש וחידוש, דרישה וחקירה.

דוח"ג דגים וחגבים.

דוח"ל דוחק לומר.

דו"ט דורש טוב.

דוט"ל דורש טוב לעמו.

דו"י דגן ויין, דלותי ולי יהושיע, דשנים ורעננים יהיו.

דול"ג דייק ולא גריס.

דול"צ דורש לציון.

דול"מ דומה למלך.

דול"ת דוחה לא תעשה.

דו"מ דבור ומחשבה.

דומ"ע דבור ומעשה.

דומ"צ דיין ומורה צדק.

דו"נ דוכרא ונוקבא.

דונ"ל דונש בן לברט.

דו"ס דיר וסהר.

דו"ע דופן עקומה.

דו"פ דרישה ופרישה.

דופ"ע דופן עקומה.

דוק"ש דרוש וקבל שכר.

דו"ר דחילו ורחימו.

דורל"צ דורש לציון.

דו"ש דוד ושלמה, דוד ושמואל, דוחה שבת, דורש שלומו, דרוש וקבל שכר.

דושב"א דורש שלומו באהבה.

דוש"ה דורש שלומו הטוב.

דושה"ט דורש שלומו הטוב.

דושו"ט דורש שלומו וטובו.

דוש"ת דורש שלומו תמיד.

דושת"ה דורש שלום תורתו [תפארתו] הרמה.

דו"ת דגן ותירוש.

ד"ז דבר זה, דברי זכרון, דודי זקני, דין זה, דינר זהב, דעת זקנים, דפוס זאלקווא, דפוס זולצבאך, דף ז', דרך זה.

דז"ל דבר זה לשונו.

דז"מ דזוטר מיניה.

ד"ח דבור חדש, דבר חדש, דבר חוצץ, דבר חמור, דבר חריף, דברי חברות, דברי חול, דברי חיים, דברי חכמה, דברי חכמים, דברי חלומות, דברי חמודות, דברי חן, דברי חסידות, דברי חפץ, דברים חיצונים, דגש חזק, ד' חלקים, ד' חסרים, דין חמור, דם חטאת, דפוס חדש, דף ח'.

דח"א דיני חדש אלול.

דחא"מ דחשיד אממונא.

דח"ב דברי חברות, דברו חכמים בהוה.

דחב"נ דברו חכמים בלשון נקיה, דברי חכמים בנחת נשמעים.

דחבע"פ דיני חמץ בערב פסח.

דח"ה דיני חול המועד.

דחוה"מ דחול המועד, דיני חול מועד.

דחו"ר דחילו ורחימו.

דחז"ל דברי חכמינו זכרונם לברכה.

דח"י דבר חידוש, דחד יומא.

דח"כ דברי חכמים.

דחכז"ל דברי חכמינו זכרונם לברכה.

דח"ל דחזי ליה.

דח"מ דברי חמודות.

דחמו"ע דניאל חנניה מישאל ועזריה.

דח"פ דרך חיים פרקים.

דח"צ דברים חיצונים.

דחצ"מ דומם חי צומח מדבר.

ד"ט דבק טוב, דברים טובים, דורש טוב, ד' טורים, ד' טפחים, דמי טהרה, דף ט'.

דט"ל דורש טוב לעמו.

דטלנ"ת אותיות ממוצא הלשון.

ד"י דברי יוסף, דברים ישרים, ד' ימים, דין יורשים, דיני ישראל, ד' יסודות, דן ידין, דפוס ישן, דף י', דרך ישרה, דת יהודית, דת ישראל.

די"א דיש אומרים, דף י"א.

די"ב דבר יום ביומו, דף י"ב.

דיונסי"מ דלה יוקשים וקבץ נפוצים סמוך ישע מפלתינו.

די"ט די טרינטו, דיני יום טוב, דף י"ט.

די"י דברי ימי ישראל.

די"ל דיש להקשות, דיש לומר.

דינ"ו דבר יי נעשה ונשמע

די"ס ד' יסודות.

די"ע דברי ימי עולם.

די"ר דברי ירמיהו.

ד"כ ד' כוסות, ד' כנסות, דיני כהנים, דף כ', דרך כבוד, דרך כלל.

דכ"א דירה כלים אשה, דם (שפ"ד) כפירה (ע"ז) אשת איש (ג"ע), דף כ"א.

דכ"ב דכתיב ביה, דף כ"ב.

דכבכ"פ דכבלעו כך פלטו.

דכ"ד דכל דרגין, דף כ"ד.

דכ"ו דכור ונוקבא, דף כ"ו.

דכוכ"מ דרך כנוי וכבוד כלפי מעלה.

דכ"ז דכל זה, דכל זמן, דף כ"ז.

דכ"ט דכל טמירין, דף כ"ט.

דכ"מ דכל מקום, דרך ככב מיעקב.

דכ"נ דכל נהורין.

דכ"ע דכולי עלמא, דכל ענין, דרך כל עולם.

דכ"צ דכים כנים צדיקים.

דכ"ר דאי כתב רחמנא, דכתב רחמנא.

דכר"ח דכתב רחמנא.

ד"ל דוד לוריא, די למבין, ד' למאה, דף ל', דפוס לובלין.

דל"א דלא אמרינן, דף ל"א.

דלא"ר דקדוק לשון ארמי.

דל"ב די לחכימא ברמיזא, די למבין בנקל, דיה לצרה בשעתה, דלית בה, דף ל"ב.

דלבח"כ דלית בה חסרון כיס.

דלבמ"ה דיו לבא מן הדין.

דלבמה"ד דיו לבא מן הדין.

דלבש"פ דלית בה שוה פרוטה.

דל"ג דלא גזרינן, דלא גלי, דלא גרסינן, דלשון גמרא, דף ל"ג.

דלגל"ג דלא גלי לא גלי.

דל"ד דלא דמי, דלאו דוקא, דין לדין, דם לדם, דף ל"ד, דף לדף.

דל"ה דאי לאו הכי, דילמא להכי הוה, דף ל"ה.

דל"ז דן לכף זכות, דף ל"ז.

דל"ח דלא חיישינן, דך ל"ח, דרושים לכל חפציהם, דרך לחיים.

דלח"ב די לחכימא ברמיזא.

דל“ח ול”ט דלא חכים ולא טיפש.

דל“י בא”ה לב"מ דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי.

דלי"ק דליתא קמן.

דלכ"ז דן לכף זכות.

דלכ"ע דלכולי עלמא.

דלל"ט דלית לה טימא.

דלל"כ דיו לעבד להיות כרבו.

דלל"ש דרשה לליל שמורים.

דל"מ די למבין, דלא מהני, דלא מצי.

דלמא"ע דע לפני מי אתה עומד.

דלמ"ד דלמאן דאמר.

דלמט"ל דלא מטי לידו.

דלמ"נ דעת למבין נקל.

דלמ"ע דחזי למזגי עליה.

דל"נ דלא נהירא, דלא ניחא, דעת לנבון נקל.

דל"ע דורשי לשון עבר, דלא עבדינן.

דלע"מ דלא עביד מעשה.

דל"פ דלא פליג, דלא פסיק.

דלפ"ז דלפי זה, דלפירוש זה.

דל"צ דורש לציון, דלא צריך.

דלצ"ב דיה לצרה בשעתה.

דל"ק דורשי לשונות קדמוניות, דלא קאמר, דלא קשיא, דליתא קמן.

דלקע"א דלא קביל עליו אחריות.

דל"ר דלא רמיזא, דקדוק לשון רוסיא.

דלר"ב דלא רמיזא באורייתא.

דלרב"ת דלא רמי בה תיגרא.

דלרמ"ב דלא רמיזא באורייתא.

דלרמבת"ג דלא רמי בה תיגרא.

דל"ש דלא שייך, דלא שכיחא, דעת לישאל.

דל"ת דוחה לא תעשה, דלא תימא, דלא תני.

דלת"ב דקדוק לשון תלמוד בבלי.

דלת"ה דאי לא תימא הכי, דלא תימא הכי.

דלתו"ע דוחה לא תעשה ועשה.

דלתש"כ דיו לתלמיד שיהא כרבו.

ד"מ דבר מאוס, דבר מצוה, דברי מוסר, דברי מורי, דברי מנחם, דברי מרדכי, דברי משה, דברי משפט, דגול מרבבה, דגים מלוחים, דוד מרדכי, דיני ממונות, ד' מאת, ד' מדות, ד' מיל, ד' מיים, ד' מיתות, ד' מלאים, ד' מרות, ד' משמרות, ד' משקין, ד' מתנות, דפוס מנטובא, דף מ', דרכי משנה, דרכי משה, דרך משל, דרש משה.

דמ"א דגל מחנה אפרים, דמשק אליעזר, דף מ"א.

דמא"י די מחסורו אשר יחסר.

דמ"ב דיני ממונות בשלשה, ד' מיתות בית דין, דע מאין באת, דף מ"ב.

דמב"ד ד' מיתות בית דין.

דמה"ג דגן מן הגורן.

דמה"ד דקה מן הדקה.

דמה"ח דבר מן החי.

דמה"ט דמהאי טעמא.

דמה"פ דישון מזבח הפנימי.

דמה"ת דבר מן התורה, דמן התורה.

דמוא"ב דון מינה ואוקי באתרה.

דמו"מ דון מינה ומינה, דיני משא ומתן.

דמ"ט דמי טהרה דף מ"ט.

דמ"י דגל מחנה יהודה.

דמכב"ל דין מוריקא כשותא בשרא לובן (ביצה).

דמ"ל דברי מלכיאל.

דמל"מ דע מה למעלה ממך.

דמ"מ דמכל מקום.

דממ"נ דממה נפשך.

דמ"ע דמי עצים, דמריה עלמא.

דמ"פ ד' מאות פרסה.

דמ"פ עדמ"פ ד' מאות פרסה על ד' מאות פרסה.

דמ"צ דבר מצוה, דיין מורה צדק.

דמ"ק דמי קדימה.

דמ"ר דגול מרבבה, דגל מחנה ראובן, ד מראות.

דמ"ש דיין מורה שווה. דמאי שנא, דמה שכתב דמוצאי שבת, דמי שחיטה, דע מה שתשיב, דרך משל, דרש משה.

דמש"א דמשק אליעזר.

דמש"ה דמשום הכי.

דמש"ק דע מי שהוא קונך.

ד"נ דאבון נפש, דבר נפרד, דברים נאים, דברים נכוחים, דברים נעימים, דברי נבואה, דברי נחמיה, דברי נחומים, דוד נעטא, דיני נפשות, דם נדה, דם נקי, דפוס נאפולי, דף נ', דרכי נועם, דרך נשים.

ד“נ א”נ וכ"נ דירה נאה אשה נאה וכלים נאים.

ד“ן חנ”ק נפ"ש דרוסה נקובה חסרה נטולה קרועה נפולה פסוקה שבורה, דברי נביאים חכמים נבונים קדושים נהרא פשטיא.

דנטל"פ דיני נותן טעם לפגם.

דנ"י דיני נטילת ידים.

דנ"כ דיני נשיאת כפים.

דנ"נ דנעשה נבלה.

ד"ס דברי סופרים, דבר ספק, דבר סתר, דיני סוטה, יני סוכה, ד' ספירות, דפוס סאביוניטא, דפוס סלאוויטא, דף ס', דקדוקי סופרים.

דס"ל דסבירא ליה.

דסלל"ת דעלך סני לחברך לא תעביד.

דסמדת"ו דברי סופרים מדברי תורה.

ד"ע דברים עתיקים, דברי עבדיך, דברי עזרא, דברי עצמו, דבר עבירה, דבר עזר, דבר ערוה, דופן עקומה, דורות עולם, דיני ערכין, דירת עראי, דמי עצים, ד' עולמות, ד' עתיקים, דעת עליון, דעת עצמו, דפוס עתיק, דף ע', דקדוקי עניות, דראון עולם, דרך עולם, דרך עראי, דרך ערמה.

דע"א דעד אחד, דעת אונקלוס, דעת אחרת, דעת אלהים, דף ע"א.

דעאח"מ דעת אחרת מקנה.

דע"ב דין עסק ביש, דף ע"ב.

דע"ד דעביד דינא, ד' על ד', דעל דעת, דף ע"ד.

דע“ד בל”ד דעביד דינא לא דינא.

דע"ה דוד עליו השלום, דף ע"ה, דרך עץ החיים.

דעה"ב דעת הבריות.

דעה"ז דעולם הזה, דעת הזבח.

דעה"ח דרך עץ החיים.

דעה"פ דעת הפוסקים.

דעה"ק דעת הקהל.

דעה"ת דרשות על התורה.

דעו"ט דין עיקר וטפל.

דעול"ת דוחה עשה ולא תעשה.

דעו"מ דעת ומזימה.

דעו"נ דניאל עזרא ונחמיה.

דע"ז דעת זקנים, דף ע"ז.

דע"ח עת חכמים, דף ע"ח.

דע"י דעל ידי.

דעי"ז דעל ידי זה.

דע"כ דעביד כמר, דעלמא כולי.

דעכמ"ע דעביד כמר עביד.

דעכ"פ דעל כל פנים.

דע"ל דעבידא לגלויא, דעתו לחזור.

דעלא"ג דעבידא לגלויא.

דעלמ"נ דעת לנבון נקל.

דע"מ דעביד מעשה.

דע"ק דעת קדושים.

דעק"ל דעוד קשה לי.

דע"ר דין ערכאות, דעביד רחמנא, דעת רבים.

דע"ש דקדוק עברי שד"ל.

דע"ת דעת תורה.

דעת"ק דעתן קלות.

ד"פ ד' פרצופים, דיהרנפורט, דיני פסח, דפוס: ־פאדואה, ־פיורדא, ־פירארא, ־פראג, ־פראנקפורט, ד' פעמים, דף פ‘, ד’ פרוטות, ד' פרצופים, ד' פרשיות, דרך פקודיך, דרך פרט.

דפ"א דפוס פאדואה, דף פ"א.

דפא"מ דפוס אמשטרדם.

דפאמ"ש דפוס אמשטרדם.

דפ"ד ד' פעמים ד', דף פ"ד.

דפוה"ק דפוס הקודם.

דפו"י דפוס ישן.

דפ"ח דפוס חדש, דף פ"ח.

דפח"ח דברי פי חכם חן.

דפח"ח וש"י דברי פי חכם חן ופתים יושק.

דפי"ר דפוס פירארא.

דפמ"פ דפריש מרובא פריש.

דפ"פ דפוס פראנקפורט.

דפ"ק דפה קהילתנו, דפוס: ־קארץ, ־קדמון, ־קראקויא, ־קרימונא.

דפ"ר דפוס ראשון, ד' פרוות.

דפ"ש דפוס שונצינו.

ד"צ דברי צדיקים, דורשי ציון, דיין צדק, אדני צבאות, דף צ‘, ד’ צומות, דרישת ציון, דרך צדיקים.

דצח"מ דומם צומח חי מדבר.

דצ"כ דם צפרדע כנים.

דצ"ל דצריך להיות, דצריך לומר.

דצע"ג דצריך עיון גדול.

דק' דקאמר, דקהלת, דקשה.

ד"ק דברי קבלה, דברי קדשו, דבר קטן, דגש קל, דוד קויפמאכן, דוד קמחי, דוד קאססעל, דיני קדש, דיני קנסות, דין קדימה, דין קיומיהון, דירת קבע, דמי קדימה, דעת קדושים, דפוס: ־קדמון, ־קאנסטאנטינא, ־קראקויא, ־קרימונא, דף ק‘, ד’ קדושות, דריש קרא, דרך קבע, דרך קדושים, דרך קנין, דרך קצרה, דרך קראים.

דקא"ל דקאמר ליה, דקאמר לך.

דק"ב דפוס קעניגסבערג.

דק"י דקהל יראים.

דקה"נ דקהלה הנזכרת.

דקו"ב דיני קדיש וברכו.

דקול"כ דקרי ולא כתיב.

דק"ל דקשה לי.

דקמה"ד דקה מן הדקה.

דק"נ דיני קנסות, דף ק"נ.

דק"ס דקדוקי סופרים

דקע"א דקביל עליו אחריות.

דק"פ דיני קרבן פסח.

דק"ש דיני קריאת שמע, דקריאת שמע.

דר' דאקטאר, דרוש, דרך.

ד"ר דאקטאר, דברים רבה, דברים רעים, דברי רבותינו, דברי רבי, דברי ריבות, דורש רשומות, דקדוקי רש"י, ד' ראשונות, דרך רחוקה, דרך רשעים.

דר"א דברי ר' אליעזר, דרוסת איש, דרך ארץ.

דר"ג דברי ר' גמליאל, דרבינו גרשום.

דרגמ"ה דרבינו גרשום מאור הגולה.

דר"ה דברי רבינו הקדוש, דיני ראש השנה, דיני רשות הרבים, דראש השנה.

דרה"ע ד' רוחות העולם.

דרו"ח דרוש וחדוש, דרישה וחקירה.

דרו"פ דרישה ופרישה.

דרוק"ש דרוש וקבל שכר.

דרו"ש דרועא שמאלא.

דרז"ל דברי רבותינו זכרונם לברכה.

דר"ח דיני ראש חדש, דראש חדש.

דרי"ד דפוס ריווא די טרינטא.

דרי"ת דבי ר' ישמעאל תנא.

דר"מ דברי ר' מאיר, דרוב מצויין, דרכי משה.

דרמ"מ דאקטאר משה מארקעל.

דרמ"ז דרומית מזרחית.

דרמ"ק דרשות מהר"י קאצינעלבויגין.

דר"נ דרכי נועם, דרבי נתן.

דר"ע דברי ר' עקיבא, דרבי עקיבא.

דררי"פ דרשות ר"י פאדואה.

דררש"ט דרשות רבינו שם טוב.

דר"ש דברי ר' שמעון.

דרת"ש דרכי תשובה.

ד"ש דברי שלום, דברי שמואל, דבר שמואל, דבר שבקדושה, דוחה שבת, ורש שלומו, דיה שעתה, דיני שבת, דיני שחיטה, דיני שמים, דמי שביעית, דם שחיטה, דעת שלמה, דפוס שאלוניקו, דפוס שונצין, דרוש שמואל, דרישת שלום, דרכי שלום, ד' שומרים.

דש"א דברי שערי אפרים, דיוקנא של אבות, דין שלום אמת.

דשאא"ל דבר שאי אפשר לקיימו.

דשא"ב דבר שאינו ברשותו.

דשאב"מ דבר שאין במינו.

דשאבמ"נ דבר שאין במינו ניצוד.

דשאב"ק דבר שאין בו קיום.

דשא"ג דבר שאין גידולו.

דשא"ד דשכיב אדינרי.

דשא"ה דבר שאינו הגון.

דשא"ח דבר שאינו חיוב

דשא"ל דבר שאפשר לקיימו.

דשאל"מ דבר שאין לו מתירין.

דשא"מ דבר שאינו: מעכב, ־מתוקן, ־מתכוין.

דשאמ"ל דבר שאינו מעכב לדורות.

דשא"ש דבר שאינו שלו, דור ששופט את שופטיו.

דש"ב דברים שבלב.

דשבא"ר דורש שלומו באהבה רבה.

דשב"כ דברים שבכתב.

דשב"ל דבר שבא לעולם, דברים שבלב.

דשבל"ב דברים שבינו לבינה.

דשבלה"ד דברים שבלב לא הוי דברים.

דשב"מ דבר שבמנין.

דשב"ע דברים שבערוה.

דשבע"פ דברים שבעל פה.

דשבצ"נ דברים שבצנעא נוהג.

דשב"ק דבר שאין בו קיום, דבר שבקדושה.

דש"ג דינה של גיהנם, דין שטר גמור.

דשה"ב דבר שהיה בכלל.

דשה"ט דרישת שלומו הטוב.

דשו"ב דיני שחיטה ובדיקה.

דשו"ט דורש שלומו וטובו.

דשז"כ דבר שזרעו כלה.

דש"ח דברי שערי חיים, דבר של חיוב.

דש“ח נו”ע אר“ק שד”ש דברי, שמעו, חזון, נחמו, ותאמר (ציון), עניה (סוערה), אנכי (אנכי), רני (עקרה), קומי (אורי), שוש (אשיש), דרשו, שובה [הפטרת מן ימי המצרים עד סוף השנה].

דש"ט דברים של טעם, דרשות ר' שם טוב.

דש"י דובב שפתי ישנים.

דשל"מ דבר שיש לו מתירין.

דש"ל דבר שלא לו, דשויא לתרווייהו.

דשלב"ל דבר שלא בא לעולם.

דשלבל"ע דבר שלא בא לעולם.

דשל"מ בר שיש לו מתירין.

דשל"פ דם שלא פירש.

דשל"ת דשויא לתרווייהו.

דש"מ דבר שאינו מתכוין, דיני שמים.

דשע"ח דברי שערי חיים.

דש"פ דבר של פרהסיא, דם שלא פירש.

דש"צ דבר של צבור.

דש"ק דבר של קיימא.

דש"ש דבר שאינו שלו.

דש"ת דורש שלומו תמיד, דורש שלום תורתו, דרכה של תורה.

ד"ת דבלת תאנים, דברה תורה, דברי תוספות, דברי תורה, דברי תלמיד, דבר תורה, דבר תקלה, דורשין תחילות, דיני תבאי, דין תורה, דעת תחתון, דרך תבונות, דרך תמים, ד' תעניות.

דתה"ק דין תורתנו הקדושה, דת תורתנו הקדושה.

דת"י דעת תפארת יסוד, דתרגום יונתן, דתרגום ירושלמי.

דתכלב"א דברה תורה כלשון בני אדם.

דתמקל"י דברה תורה מדברי קבלה לא ילפינן.

דת"נ דין תוקף נאמנות.

דתק"ע דברי (הימים) תהלים קלת עזרא.

דת"ר דתנו רבנן.


 

ה'    🔗

ה' הא, הגהות, הוד, הוריות, הושענות, הלכה, הערה, השם.

ה"א ה' אותיות, ה' אלפים, הא אמרת, הוא אומר, הוא אלהים, הוה אמינא, הוי אומר, הכנסת אורחים, הליכות אלי, הלכה א‘, הלכות אבל, הלכות אישות, הם אמרו, הערה א’, הרי אמרו, הרי את, השם אלהינו.

הא"א הוא אדון אחדותו, הוא אדוני אבי, הלכות איסורי אכילה, הלכות אשת איש, השומר אחי אנכי.

הא"ב האוחז ביד, האמורות בתורה, האשה בתרא, הלות איסורי ביאה.

האבדק"ק הרב אב בית דין דקהלה קדושה.

האב"ת היום אם בקולו תשמעו.

הא"ה הא אטו הא.

האה"א ה' אלהינו הק אחד.

האה"ג האשל הגדול, השם אלהים הגדול.

האה"ל במלה אשר הונחה להורות, הנה אנכי הולך למות.

האה"פ הולכין אחר הפה.

הא"ו הלכות איסור והיתר.

האו"א השם אלהינו ואלהי אבותינו.

האוב"ת הכנסת אורחים ובית תבשיל.

האו"ה הלכות איסור והיתר.

האוה"א הם אמרו והם אמרו.

האוה"ה הם אסרו והם התירו.

האו"מ הארץ ומלואה.

האו"ר הויות אביי ורבא.

האו"ת האוכל תרומה.

הא"ח הרי אמרו חכמים.

האט"ה הא אטו הא.

הא"י הלכות ארץ ישראל, הנה אל ישועתי.

האלב"א הולכין אחר לשון בני אדם.

הא"מ האיש מקדש, הוה אמינא, הלכות איסורי מזבח, הרי את מקודשת, הרי את מותרת.

האמב"ת האמורות בתורה.

האמ"ל הרי את מקודשת לי.

האמל"א הרי את מותרת לכל אדם.

הא“מ לכ”א הרי את מותרת לכל אדם.

הא"נ האשה נקנית.

הא"ע הא איתמר עלה, החכם אבן עזר.

האעה"ב האם על הבנים.

האצ"ר המפורסמות אינן צריכין ראיה.

הא"ר האשה רבה, הולכין אחר רוב

ארה"ק הארון הקודש, הארץ הקדושה.

האר"י הקדוש אלהי ר' יצחקי (לוריא).

הא"ש האצבעות שוות, הנותן אמרי שפר, השתא אתי שפיר.

האש"נ האשה שנתארמלה.

האת"מ האוכל תרומה מזיד.

האת"ש האוכל תרומה שוגג.

הב' הבא, הבחור, הבעל.

ה"ב הא בעינן, האמבורג, הבאה בעבירה, ה' בחינות, הדרא בריא, הדר ביה, הלכה ב', הלכה ברורה, הלכות בכורות, הרצון בו.

הב"א הבקר אור, הנה בא אליהו, הצעיר בבית אבי.

הבא"י הנה ברכו את יי.

הבאל"ג המתחיל במצוה אומרים לו גמור.

הבאמ"ב הבאות מחמת ברכות.

הב"ב ה' בנינים בו.

הבב"ה הבורא ברוך הוא.

הבב"ע הבאה בעבירה.

הבב"ת הבלתי בעל תכלית.

הב"ד הבית דין, הודעת בעל דין, הרוגי בית דין.

הבד"י הבדיקות ישנים.

הב"ה הבורא ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, המן בן המדתא.

הבה"ב הלכות בית הבחירה.

הבה"ת הא בהא תליא.

הבו"א הבקר אור.

הבוב"ה הבורא ברוך הוא.

הוה"ב הפך בה והפף בה.

הבוי"ש הבורא יתברך שמו.

הבוי"ת הבורא יתברך.

הבוית"ש הבורא יתברך שמו.

הבז"י הדר בזהר ישיבתו.

הבח' הבחור.

הב"ח במתכבד בקלון חברו.

הב"ט הלכתא בלא טעמא, הני בבלאי טפשאי.

הב"י הבית יוסף, הטוב עיניו יעשה.

הביאה"מ הלכות ביאת המקדש.

היל"א הבן יקיר לי אפרים.

הבית"ש הבורא יתברך שמו.

הב"כ הבאים כאחד.

הבכ"א הבאים כאחד.

הב"ל הבא לטהר,

הבל"ה הא בלאו הכי.

הבל"ט הבא לטהר.

הבל"י הבית לחם יהודה.

הב"מ הברה מורכבת.

הבמ"ב הבאים מחמת ברכות.

הבהמ"ס הבאות מחמת הסעודה.

הבמ"כ הבאים מכחה.

הבמכ"ע הבא מכלל עשה.

הבמ"ע הבא מכלל עשה, הכא במאי עסקינן.

הב"נ הטבת ב' נרות.

הב"ע הבאה בעבירה, הבא עלינו, הבאת עדים, הכא במאי עסקינן.

הבע"ד הבאת עדים, הבעלי דברים, הודאת בעל דין.

הבעה"ח הבא על החתום.

הבע"י הבא על יבמתו.

הע"ל הבא עלינו לטובה, הבערה לצורך.

הבעל"ט הבא עלינו לטובה.

הבעל"צ הבערה לצורך.

הב"פ הברה פשוטה.

הב"צ הבית דין צדק, הלכתא בעיא צילותא.

הב"ק הבא בהא קמיפלגי.

הבק"א הבקר אור.

הבק"ל המבדיל בין קודש לחול.

הב"ר הבאה ראשונה.

הב"ש הילל בן שחר, הכל בידי שמים.

הבש"ת הזהרו בזקן ששכח תלמודו.

הב"ת הא בהא תליא.

הג' הגאון, הגביר, הגדול, הגהות, הגירסא.

ה"ג האי גברא, האי גונא, ה' גבורות, ה' גברי, היינו גוזז, הך גירסא, הכי גרסינן, הלכה ג', הלכות גדולות, הלכות גטין, הלכות גירושין, הלכות גניבה, המביא גט, הסגת גבול, הר גריזים.

הג"א הגהות אשרי.

הגאב"ד הגאון אב בית דין.

הגאבדק"ק הגאון אב בת דין דקהלה קדושה.

הגאה"ג הגאון הגדול, הגונב אחר הגנב.

הגאה"ק הגאון הקדוש.

הגאוה"ג הגאון הגדול.

הגאוה"ק הגאון הקדוש.

הגאוזצ"ל הגאון זכר צדיק לברכה.

הגאמ"ו הגאון אדוני מורי ורבי.

הגאמוז"ל הגאון אדוני מורי ורבי זכרונו לברכה..

הגבא"ר הגאון בעל אפי רברבי.

הגבו"ג הגבהות וגלילות.

הגב"י הגהות בית יוסף.

הגבעחת"ס הגאון בעל חתם סופר.

הגבעכת"ס הגאון בעל כתב סופר.

הגבתו"י הגדול בתורה ויראה.

הג"ג היא גופא גזרה.

הג"ה הגהות המחבר, הגהות הכותב.

הגה"א הגהות אשרי.

הגהא"ש הגהות אשרי

הגה"ג הגאון הגדול, הגהות הגאון.

הגהגוה"נ הגדול הגבור והנורא

הגה"ט הגהות טור.

הגה"כ הגהות הכותב.

הגה"מ הגהות מרדכי.

הגהמ"ח הגאון המחבר, הגהות המחבר.

הגהמי"י הגהות מיימוניות.

הגה"צ הגאון הצדיק.

הגה"ק הגאון הקדוש.

הגו"ג הגבהות וגלילות.

הגו"ד הא גברא והא דסקא.

הגוהט הא גברא והא טסקא.

הגוח"א ה' גבורות וחסד אחד.

הגול"מ הגורם לממון.

הגול“מ כמ”ד הגורם לממון כממון דמי.

הגז"ל הגאון זכרונו לברכה.

הגזצוק"ל הגאון זכר צדיק וקדוש לברכה.

הגזצ"ל הגאון זכר צדיק לברכה.

הגי"נ הגהות יש נוחלין.

הגי"ש הגהות יד שאול.

הג"כ הגעלת כלים.

הג"ל הבו גודל לאלהינו.

הגל"מ הגל"מ הגורם לממון.

הגל"פ הגדת ליל פסח.

הג"מ הגאון מורינו, הגביר מורינו, הגהות מיימוני, הגהות מרדכי.

הגמאוה"ג הגאון מאור הגולה.

הגמה"ג הגאון מאור הגולה, הגונב מן הגנב.

הגמהי"פ הגאון מורינו הרב ר' יצחק פרענקל.

הגמח"י הגאון מו"ה חיים יעקב.

הגמ"י הגהות מיימוניות.

הגמ"ל הלכתא גמירי לה.

הגמ"נ הגהות מנהגים.

הגמ"ר הגאון מורינו ר', הגהות מרדכי.

הגנ"י הגאון נרו יאיר, הגביר נרו יאיר.

הג"ע הגע עצמך.

הגע"כ הגעלת כלים.

הגצב"ב הגואל צדק במהרה בימינו.

הג"ר הגאון רבינו, העניך געללער.

הגר"א הגאון ר' אליהו.

הגרא"ו הגאון ר' אליהו ווילנא.

הגאז"ל הגאון ר' אליהו זכרונו לברכה.

הגר"ח הגאון ר' חיים.

הגרי"ב הגאון ר' יהודה בכרך, הגאון ר' ישעיהו ברלין.

הגריוט"ל הגאון ר' יום טוב ליפמאנן.

הגרי"פ הגאון ר' ישעיה פיק.

הגרל"ב הגאון ר' ליב ברלין.

הגרל"מ הגאון ר' ליבוש מלבים.

הגרע"א הגאון ר' עקיבא איגר.

הגרעק"א הגאון ר' עקיבא איגר.

הגש"פ הגדה של פסח.

ה"ד הא דאמרת, הביא דבריו, הדא דכתיב, הדא דתימא, ה' דברים, ה' דרכים, הוא דאמר, הוא דרך, הורמנא דמלכא, הזית דם, היינו דאמרי, היינו דוקא, היינו דכתיב, היך דין, היכי דמי, הכי דרשינן, הלכה ד', הלכות דעות, המיר דתו, השתא דאמרת.

הד"א הדא אמרה, הדרת אליהו, היינו דאמרי אינשי, היכא דאיתמר איתמר, היכא דאפשר אפשר, הכל דבור אחד, הלוך ד' אמות, הלכות דרך ארץ, השתא דאמרת.

הדא"ל השתא דאתית להכי.

הד"ב הדיוט בראש, הדרא בריא, הדר ביה.

הד"ג הדרת גאונו.

הדגול"ד ההוא דגרס ולא דייק.

הד"ה הדה הוא, הוא דאמר הכתוב, הלא דין הוא.

הדה"ד הדא הוא דכתיב.

הדה"ז הדבר הזה.

הדה"נ הדלקת נרות.

הדו"ט הדורש טובתו.

הדו"ע הדס וערבה.

הד"ז הדרת זקנים.

הד"ט הדורש טובתו, הצעיר דניאל טירנו.

הדט"ל הדורש טוב לעמו.

הדיקו"ב הדיוט קופץ בראש.

הד"כ הדרת כבודו.

הד"ל השתא דאתית להכי.

הדל"ד היכא דאיכא למדרש דרשינן.

הדל"ל הבו דלא להוסיף.

הדל"ע היכא דליכא עדים.

הד"מ הודאת מקצת.

הד"נ הדעת נותנת.

הדנ"ש הדלקת נר שבת.

הד"ס ה' דוב־בער סופרין, ה' דוד סלוצקי.

הד“ס ט”ב הבאה ודוי אסור (לאונן) טומאה בעור.

הדע"מ הדלקה עושה מצוה.

הדע"נ הדעה נותנת.

הד"פ הדר פשטא, הדרת פנים.

הד"ק הדרת קדשו, היינו דקאמר.

הדק"ב הדיוט קופץ בראש.

הדק"ל הדרא קשיא לדוכתא.

הד"ר הדאקטאר, הדרת רבים.

הדר"ג הדרת גאונו.

הדר"כ הדרת כבודו.

הדר"מ הדרת מלך.

הדר"פ הדרת פנים.

הדר"ק הדרת קדשו, הדרא קושיא.

הדרק"ל הדרא קושיא לדוכתא

הדרשב"י הלולא דר' שמעון בן יוחי.

הדרשו"ט הדורש שלומו וטובתו.

הדש"ת הדורש שלומו תמיד, הדורש שלום תורתו.

ה"ה האל הגדול, האשל הגדול, הדא הוא, ה' הידיעה, הוא הדבר, הוא הדין, הוי היקש, החכם באדם, החרם הגדול, היינו האי, היינו הך, הילדעסהיים, הכי השתא, הכרת המדות, הלא הוא, הלכה ה', הרב מגיד, הר הבית, הר ההר, הרחבת הלשון, הרי הוא.

הה"א הוא היה אומר, הרי הוא אומר.

ההא"ה הכל הולך אחר המעמיד, הלך החבל אחר הדלי.

הה"ב הר הבית.

הה"ג הגהות הגאון, הלל הגדול, הרב הגאון, הרב הגדול.

ההגה"צ הרב הגאון הצדיק.

הה"ד הדא הוא דכתיב, הוא הדין, היינו הך דאתמר, היסח הדעת.

ההה"ה הוא הודה הוא הדרה.

הההה"ה הרב הגדול המפואר הנכבד החשוב.

הההההה"ה הלא התוארים האלה הבל הבלים הכל הבל.

הה“ו והה”ע ההויה וההעדר.

הה"ו וה"נ ההוה והנפסד.

הה"ז הוא הזמן, הלילה הזה, הלל הזקן, הר הזיתים.

ההי"ב השם הטוב יכבר בעד.

ההיעבה" הרחמן הוא יחזור לנו עבודת בית המקדש למקומה.

הה"כ הר הכרמל.

ההלי"ה הולכת הנאה לים המלך.

הה"מ הרב המגיד, הרב המחבר.

ההמ"כ האיש הגדול מנוחתו כבוד.

הה"נ הוא הדין נמי, הטבת ה' נרות.

הה"ע הוא האלהים עליון.

הה"פ הלכות הפסח.

הה"צ הרב הצדיק.

ההצ"מ הרב הצדיק מו"ה.

ההקע"פ הופכים הקערה על פיה.

הה"ר המן הרשע, הרב הגדול ר'.

הה"ש הוברי השמים, הצד השוה.

ההש"ב הצד השוה שבהן.

ההת"ב הררים התלוים בשערה.

הו"א הואיל ואידחי אידחי, הואיל ואישתני אישתני, הואיל ואישתרי אישתרי, הוה מינא, הוי אומר.

הוא"א הואיל ואידחי אידחי.

הואה"פ הולכין אחר הפה.

הואחה"פ הולכין אחר הפה.

הוא"ל הואיל ואתא לידן.

הוא"מ הואיל משה.

הו"ב הכבד ושב בביתך.

הוב"ד הלל ובית דינו, הודאת בעל דין.

הו"ג הורה גבר, הרים וגבעות.

הו"ד הובאו דבריו, הוי דברים.

הוד"ל הודה לו.

הוד"ע הודאה עצומה.

הו"ה הואיל והותרה הותרה, הוא הדין, הולכה והבאה, המפואר והחשוב.

הוה"כ הוצאה והכנסה.

הו"ל הוה ליה, הוציא לאור.

הולוה"ב הולכה והבאה.

הול"ל הוה ליה למימר.

הו"מ הדיוט ומלך, הוי מצי.

הומבה"י הבו, ולרשע, מי יקום, בינו, הסירותי, ימוטו.

הומ"ל הוה מצי לאתויי, הוה מצי למימר.

הונ"א הודך ודברי נפלאותיך אשיחה.

הו"ע הדס וערבה, הודאה עצומה, הון עשיר.

הועק"י האלופים ועיקרי קהלת ישראל.

הו"פ האלוף ופרנס.

הוצאה"מ הוצאת המת.

הוצא"ר הוצאה ראשונה.

הוצה"מ הוצאת המת.

הוצוהכ"נ הוצאה והכנסה.

הוק"י האלופים וראשי קהלת ישראל.

הו"ר הוצאה ראשונה, הוראדנא, הושענא רבה.

הור"ר הבל ורעות רוח.

הו"ש הוראת שעה, הלל ושמאי.

הושע"ר הושענא רבה.

הו"ת הוא ותמורתו, הלכה ותוספות, הספד ותענית.

ה"ז הדרת זקנים, היינו זה, הלכה ז', הרי זה.

הזא"מ הלא זה אוד מוצל.

הז"ב הרי זה ברור.

הזב“ד ב”כ הצעיר זאב בן דוד בוכנער כהן.

הז"ג הזמן גרמא, הרי זה גיטך.

הז"ד הזיית דם.

הזו"מ הזאה ומליקה, הלכות זכיה ומתנה.

הז"י הדר זהר ישובתו, השומר זרע ישראל.

הזי“ו ל”ך האזינו, זכור, ירכיבהו, וירא, לולי, כי ידין.

הזכה"ש הכרת השם.

הזכ"נ הזכרת נשמות.

הזלמ"ה הזמנה לאו מילתא היא.

הז"מ הזמנה מילתא, הרי זה: מגורשת ־מועד, ־מותרת, ־מקודשת, ־משובח.

הזמ"ב הרי זה מתחייב בנפשו.

הזמ"ה הזמנה מילתא היא.

הזמלמ"ה הזמנה לאו מילתא היא.

הז"נ הזכרת נשמות, הרי זה נזיר.

הז"ר היזק ראיה.

הזשא"נ היזק שאינו ניכר.

הח' החבר, החכם, החתום, החתן.

ה"ח ה' חדים, ה' חסרים, הטבת חלום, הכל חייבין, הלכה ח', הלכות חגיגה, הלכות חליצה.

הח"ב החתומים בו, הכל חייבים בראיה.

החה"ג החכם הגדול, החרם הגדול.

החה"י הן חסר הן יתר.

החה"נ החכם הנבון.

החה"ע הי חסיד הי עניו.

החה"ש החכם השלם.

החו"ב החריף ובקי.

החוה"ש החיים והשלום.

החו"מ הלכות חובל ומזיק.

הח"ט הלכה חמורך טרפון.

הח"ל החולץ ליבמתו.

החלי"א הניח חיים לכל ישראל אמן.

החלכ"ח הניח חיים לכל חי.

החלצית"ו השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

הח"מ החתום מטה.

הח"נ הטבת חמש נרות.

החעמש"י התורה חסה על ממונם של ישראל.

הח"ק החברה קדישא.

הח"ר החכם רבינו.

הח"ש האל חנון שמו.

ה"ט האי טעמא, ההוא טייעא, ה' טפחים, היא טהורה, היינו טעמא, הלכה ט', הלכות טומאה, הרי טוב.

הטב"נ הטבת ב' נרות.

הטבע"י הטוב בעיניו יעשה.

הטד"ב הטפת דם ברית.

חטה"נ הטבת הנרות, הטבת ה' נרות.

הטו"ה הטוב והמטיב.

הטוה"מ הטוב והמטיב.

הטו"ט הלות טומאה וטהרה.

הטו"מ הטוב ומטיב.

הטו"ע הטובה עלי.

הט"ח הטבת חלום.

הטח"נ הטבת חמש נרות.

הט"מ הלכות טומאת מת.

הטש"נ הטבת שתי נרות.

ה"י הכל יודוך, הלכה י', השם ינחמהו, השם ירחם, השם ישמרהו, השם יתברך.

הי"א היש אומרים, השם ישמרהו אמן.

הי"ב המקום יהיה בעזרו.

היב"ק השם יעננו ביום קראנו.

הי"ד השם ינקום דמו.

הידו"ע השם ינקום דמו ויחונן עצמותיו.

היד"מ היודע מחשבות.

היד"ע השם ינקום דם עבדיו, הרב יצחק דמן עכו.

הי"ה השם יודע הכל.

היה"ד היסח הדעת.

היה"ק היכל הקודש.

הי"ו השם יחיהו ושמרהו, השם ישמרהו ויצילהו.

היוב"ר היושב בראש.

היו"ט היותר טוב.

היוטו"מ היותר טוב ומועיל.

היו"מ היותר מועיל.

הי"ז השם יאריך זכרו.

הי"ח המקום ימלא חסרונך, הקולות יחדלון.

הי"ט היותר טוב.

היטו"מ היותר טוב ומועיל.

הי"ל היה לו, השם ישמרהו לנצח.

הילבאו"א השם יזכנו להגות בו אמן ואמן.

היל"ל היה לו לומר.

הל“ל ב”ן שכ"ר ה' יהודה ליב לנדא בן ישכר.

הי"מ הוד יסוד מלכות, השם יודע מחשבות, היותר מועיל, היותר מקובל, היפה מראה, הידי משה, היש מדרשים.

הי"נ היה נראה, השם יודע נסתרות, היוע נסתרות, הלכות יין נסך.

הי"ס היד סולדת.

היס“ב – היסו”ב היד סולדת בו.

היסל"ב היד סולדת בו.

הי"ע המקום ירחם עלינו.

היעב"א המקום יאיר עינינו בתורתו אמן, ה' ירחם עלינו במהרה אמן.

היצה"ר היצר הרע.

היצ"ט היצר טוב.

הי"ק היה קיים.

היר"ח הרב יוסף רפאל חזן.

היש"ב היד שולטת בו.

היש"ו השם יתברך שמו ויתעלה.

היש"ע הוא יעשה שלום עלינו.

הי"ת השם יתברך.

הית"ב השם יתברך.

הית"ה היתר הוראה.

ה"כ הכנסת כלה, הלכות כלאים, הלכות כלים.

הכ"א הכנסת אורחים, הכתוב אומר.

הכ"ב הכל בו, הס כל בשר.

הכבי"ש הכל בידי שמים.

הכ"ד הלא כה דברי, הרהור כדבור דמי.

הכד"א היכמא דאת אמר.

הכד"ה הלכה כדבר האומר.

הכ"ה הכל כמנהג המדינה, הכרת המדות, הכרת המעלות.

הכוה"ק הכתב והקבלה.

הכו"ח הכותב וחותם.

הכו"כ הא כדאיתא והא כדאיתא.

הכ"ח הכל חייבין.

הכח"ב הכל חייבין בראיה.

הכ"י הכל יודוך.

הככיגי"א הנה כי כן יבורך גבר ירא אלהים.

הכל"ה הלכות כלאי הכרם.

הכלפה"ז הכל לפי הזמן.

הכלפה"מ הכל לפי המקום.

הכ"מ הכבודה מרת, הכל מודים, הכסף משנה, הלכה כסתם משנה, הרי כולן מכורין, הריני כפרת משכבו.

הכמנ"מ הכל כמנהג המדינה.

הכ"נ הכל נשמע.

הכנ"א הכנסת אורחים.

הכ“ן היו”ם [אותיות המשמשות בין בראש ובין בסוף התיבה בין בפעלים ובין בשמות].

הכנ"כ הכנסת כלה.

הכנס"א הכנסת אורחים.

הכנס"כ הכנסת כלה.

הכנס"ת הכנסת ספר תורה.

הכס"ת הלכה כסתם, הלכות כתיבת ספר תורה, הכנסת ספר תורה.

הכ"פ הכי פירושו, הכי פריך, הכרת פנים.

הכפ"מ הריני כפרת משכבו.

הכ"ק הכי קאמר.

הכ"ר החכם כבוד ר'.

הכ"ש הכל שוחטין.

הכשו"ק הכל שריר וקיים.

הכתב"מ הכל תלוי מזל.

הל' הלכה, הלכות, הלשון.

ה"ל הא לך, הוי ליה, היה לו, הלכתא למשיחא, הנזכר למעלה, הרי לך, התנצלות לדרשנים.

הלאד"נ הלא למשמע אזן דאבה נפשנו.

הלא"ה הא לאו הכי.

הלבו"ש הנקרא לחיים ברכה ושלום.

הלבל"ט הלכתא בלא טעמא.

הל"ג הלכה ג', הלכות גניבה.

הל"ה הכל לפי: האדם, ־הזמן, ־המקום, ־השעה.

הלה"ל הא לן הא להו, הבא להרגך השכם להרגו.

הל"ו הלעיטהו לרשע וימות, המבורך לעולם ועד.

הלוה"פ הלקח והפתרון.

הלו"ל הדבק לשחוור וישתחוו לך, העקוב למישור והרכסים לבקעה.

הלו"ת הלכה ותוספות.

הל"ז הוה לזה.

הל"י הדל לא ימעיט, העשיר לא ירבה.

הליו"ט הלכות יום טוב.

הלי"ע הרוצה לשקר ירחיק עדותו.

הל"כ הלכה כאותו, הלכה כמותו, הלכה כרבים.

הלכ"ד הרהור לאו כדבור דמי.

הלכ"ט הודו ליי כי טוב.

הלכ"מ הלכה כמותו.

הלכ"ר הלכה כרבים.

הל"ל הבאים לקראתנו לשלום, הוה לי למימר, היה לו לומר, הלכה למעשה, הרופא לשבורי לב.

הלל"י הוי ליה ליכתוב.

הלל"מ הלכה למעשה, הלכה למשה מסיני.

הל"מ הכל לאתויי מאי, הלחם משנה, הלכ למעשה, הלכה למשה מסיני.

הלמ"מ הלכה למשה מסיני.

הלממ"ס הלכה למשה מסיני.

הלמ"ס הלכה למשה מסיני, הלמד מסופו.

הלמ"ע הלמד מענינו.

הל"נ הלכו נימושות.

הל"ס הלכות סוטה.

הל"ע הליכות עולם, הלכות עדות.

הלע"ל הליכות עולם לו.

הל"פ הגדת ליל פסח, הלוקח פירות, הלכות פסח.

הל"ק הלכות קטנות.

הלק"ב הודו ליי קראו בשמו.

הלקה"ח הלכות קדוש החדש.

הלקה"ת הלכות קיאת התורה.

הלק"ט הלכות קטנות.

הלש"ש הכל לשם שמים.

הל"ת הלכה תוספות.

המ' המאמר, המדרש, המהולל, המלכות, המצויין, המקום.

ה"מ הא מני, האי מאי, הברה מורכבת, הדור מצוה, הואיל משה, הוי מצי, הוי מחאה, היכי מצי, הכא מאי, הלכות: מזוזה, ־מילה, ־מכירה, ־מלכים, ־מעילה, ־מעשר, ־מקואות, הלל מצרי, ה' מלאים, הני מילי, הפסד מרובה, הרני מזמן, השיב משה.

המ"א הלכות מאכלות אסורות, המגן אברהם.

המאב"ש המאריך בשלחנו.

המא"ה החזיק מועט את מרובה, המאור הגדול, המזכה את הרבים.

המאה"ג המאור הגדול.

המאה"ק המאור הקטן.

המאוה"ג המאור הגדול.

המא"ל המאיר לארץ.

המא"מ הא מה אני מקיים.

המאע"ל המאבד עצמו לדעת.

המ"ב הואיל משה באר.

המב"ה המקום ברוך הוא.

המבהמ"ד המן בן המדתא.

המבה"ס השטן מקטרג בשעת הסכנה.

המבל"ו המבורך לעולם ועד.

המב"ס המוטל בספק.

המבס"ח המוטל בספק חולקין.

המבק"ל המבדיל בין קודש לחול.

המ"ד המיר דתו.

במד"א היינו מה דאמר, היך מה דאת אמר, הרב מרא דאתרא.

המד"כ היינו מה דכתיב.

המדמ"ד המבין דבר מתוך דבר.

המ"ה הבלא מפיק הבלא, הזמנא מילתא היא, הרחק מן הכעור.

המהבח"ר המהפך בחררה.

המה"ג המאור הגדול.

המה"ע המון העם, המכתבי עתים.

המה"ק המאור הקטו, המלך הקדוש.

המה"ר המאור הגדול ר', המן הרשע.

המו' המובהק, המופלא, המופלג.

המוב"ס המוטל בספק.

המו"ה המסת ובית הכוסות.

המוה"נ המופלג והנבון, המרומם ונעלה.

המוכ"ז המוציא כתב זה.

המוכ"פ המוכר פירות.

המו"ל המוציא לאור.

המול"א המוציא לאור.

המו"מ המופלא ומופלג, הרני מוכן ומזומן.

המו"נ המר ונאנח, המשכיל ונבון.

המו"פ המוכר פירות.

המוקפ"ח המוקפין חומה.

המ"ז הרני מזמן.

המזא"ה המזכה את הרבים.

המזה"ר המזכה הרבים.

המח"ס המחבר ספר.

המח"ר המחילה רבתי.

המח"ש המפיל חבלי שנה.

המ"י המבין יבין, המקום ירחם, המשכיל יבין.

המיב"ע המקום יהיה בעזרו.

המיב"ק המלך יעננו ביום קראנו.

המיכ"ד הממני יפלא כל דבר.

המי"ע המקום ירחם עלינו.

המיר"ה המלך ירום הודו.

המי"ש המקום יתברך שמו.

המי"ת המקום יתברך.

המ"כ היתה מנוחתו כבוד.

המכב"ש המכונה בשם.

המכו' המכונה.

המ"ל הוא מותיב לה, הוה מצי למימר, היכי משכחת לה, היתר מצטרף לאיסור, המוציא לאור, המרבה לסלוח.

המל"א היתר מצטרף לאיסור.

המלבה"ד המביא לבית הדפוס.

המלה"ד המביא לבית הדפוס.

המלה"ק המלך הקדוש.

המל"ו המבורך לעולם ועד.

המלומ"ל הוא מותיב לה והוא מפרק לה.

המל"ל הפוכי מטרתא למה לי.

המלתע"ב המגיע לידו תבא עליו ברכה.

המ"מ המגיד משרים, המגיד משנה, המוציא מחברו.

הממע"ה המוציא מחברו עליו ראיה.

המ"נ הסר מעלי נגעך.

המ"ס הבאים מחמת סעודה.

המסובה"כ המסת ובית הכוסות.

המס"ל המסור ללב.

המ"ע הלכות מתנת עניים.

המע"ד המעביר על דעתו.

המע"ה המוציא מחברו עליו הראיה, המלך עליו השלום.

המע"ל המאבד עצמו לדעת.

המע"מ המעביר על מדותיו, המעדני מלך.

המע"פ הסר ממך עקשות פה.

המעק"ה הניח מעותיו על קרן הצבי.

המ"פ המוכר פירות.

המפח"ב המלבין פני חברו ברבים.

המפח"ש המפיל חבלי שנה.

המצל"ה המצפה לתשועת השם.

המק' המקובל, המקשה.

המ"ק הלכות מעש קרבנות.

המק"ט המקבל טומאה.

המק"ל המוציא קרי לבטלה.

המקע"ל המקשה עצמו לדעת.

המ"ר המחילה רבתי, הרחק מחבר רע, הרחק משכן רע.

המ"ש הלכות מעשר שני.

המש' ההכ' המשפטים ההכרחיים.

המ“ש המ”ת המשפטים המתחלפים.

המש' הנמ' המשפטים הנמנעים.

המש' הס' המשפטים הסותרים.

המשי"ח הרב משה יחיאל חזן.

המש"ל היכי מכחת לה, המוציא שם (שמים) לבטלה, המשנה למלך.

המשמ"ח הבדלה מועד שבת מילה חתונה.

המשפטי"ם הדיין מצווה שיעשה פשרה טרם יעשה משפט.

המש"ר המוציא שם רע, הרחק משכן רע.

המשש"ל המוציא שם שמים לבטלה.

המ"ת הוד מלכות תפארת.

המתב"י המרביץ תורה בישראל.

המתב"ר המרביץ תורה ברבים.

המתו"צ הלכות מזוזה תפילין וציצת.

הנ' הנגיד, הנדיב, הנזכר, הנחמד, הניחא, הנעלה, הנפטר, הנקרא.

ה"נ הוא ניהו, הושיעה נא, הזכרת נשמות, היה נראה, הכי נמי, הלכו נמישות, הלכות: ־נדרים, ־נזירות, ־נחלות, ־נשים, השם ניסי, הפרת נדרים, הרני נזיר.

הנא' הנאמר.

הנ"א הכי נמי אמרינן.

הנא"ש הנותן אמרי שפר.

הנב"י הנפטר במבחר ימיו.

הנבקיו"ש הנפטר בקצרות ימים ושנים.

הנד"מ הנדפס מחדש.

הנה"ג הנשר הגדול.

הנה"ח הנץ החמה.

הנה"ס הוא נוסח הספרדי.

הנה"ר הנחמד הרב.

הנו' הנוסחא, הנוקבא.

נו"ב הרב נודע ביהודה.

הנו"ח הנבון וחכם.

הנו"מ הנאנח ומר, הנבון ומעולה.

הנוס' הנוסחא.

הנות"ל הנותן תשואה למלכים.

הנז' הנזכר.

הנ"ז הלכות נזירות.

הנז"ל הנזכר להלן, הנזכר למעלה.

הנז"ש הנזכר שם.

הנ"ח הנשאר חייב.

הנ"ט הרגל נעשה טבע.

הנ"כ הלכות נשיאת כפים.

הנ"ל הנזכר להלן, הנזכר למעלה, הקריבהו נא לפחתך.

הנל"כ הנותן ליעף כח.

הנלכ"פ הנזכר למעלה כמה פעמים.

הנל"ע הניתק לעשה.

הנלעד"כ הנראה לעניות דעתי כתבתי.

הנל"פ היה נראה לפרש, הקריבהו נא לפחתך.

הנ"מ הכי נמי מסתברא, כי מלי, הנפקא מינה.

הנמדה"ק הנמשך מדבור הקדום.

הנמ“ל – הנמע”ל הנזכר מעבר לדף, הנמשך מעבר לדף.

הנעו"ע הנעלבים ואינם עולבים.

הנע"ל היה נא עוזר לנו.

הנע"מ הנחה עושה מצוה.

הנע"ר הנעלה רבינו.

הנ"פ הא נמי פשיטא.

הנ"ק הבדלה נר קדוש.

הנקה"כ הנקודות הכסף.

הנ"ר הנגיד ר‘, הנחת רוח, הנעלה ר’.

הנ"ש הלל נח שטיינשניידער.

הנשה"ג הנשר הגדול.

הנ"ת הנותן תשועה, הנחת תפילין.

הנת"ל הנותן תשועה למלכים.

הנתל"ע הניתק לעשה.

הס' הסבה, הסברא, הספק, הספר.

ה"ס הוא סוד, הוי סימן, הלכות סוטה, הלכות סנהדרין, ה' סלעים, ה' ספירות, הר סיני, התראת ספק.

הס"א הסטרא אחרא.

הס"ג הסגת גבול.

הס"ד הוא סוף דבור, היסח דעת, הסלקא דעתך.

הסה"ד היסח הדעת, הסכמת המפרשים.

הסה"פ הסכמת הפוסקים.

הסה"ר הסכמת הרבנים.

הסכה"פ הסכמת הפוסקים.

הסכרה"פ הסכמת רוב הפוסקים.

הסכ“ת ושמ”ע הלל, ספר (תורה), כהנים (לדוכן), תפלה, ודוי, שופר, מגילה, עומר [צריכים עמידה].

הסלש"ה התראת ספק לא שמיה התראה.

הסע"ס הספר עד סופו.

הסע"ת הוכיח סופו על תחילתו.

הספו"ת הספד ותענית.

הסרה"פ הסכמת רוב הפוסקים.

הס"ש הסבת שמאל.

הסשה"ת התראת ספק שמה התראה.

הס"ת הלכות ספר תורה.

הע' העובדים, הנעין, הערה, העתקה.

ה"ע הגע עצמך, הוא עמוק, היתר עסקא, הליכות עולם, הלכות: עבדים, ־עדות, ־ערכין, הרהור עבירה, הרי עלי, הר עיבל.

העב"ד העמדה בדין.

העב"מ העוסק במצוה.

העבמה"ק העוסק במלאכת הקודש.

העב"ק העברת קולמס.

העג"י הספדים על גדולי ישראל.

הע"ד העלם דבר.

העדש"צ העלם דבר של צבור.

הע"ה המלך עליו השלום, הנביא עליו השלום, ה' על ה'.

העה"ב העולם הבא.

העה"ז העולם הזה.

העוב"י העורבים ובני יונה.

העוה"ב העולם הבא.

העוה"ז העולם הזה.

העוה"ע העמדה והערכה.

העוה"ר העור והרוטב, העמיד והעריך.

העו"ח הלכות ערכין וחרמים.

העולפה"ת העובר לפני התיבה.

העו"מ העולם מזה.

העו"ת הלכות ערובין ותחומין.

[הע"י הבא על יבמתו, ה' עליהם יחיו, ה' עליהם יראה.

העי"א ה' עליהם יחיו אמן, ה' עליון יברך אותו.

הע"ל המאבד עצמו לדעת, העבר לטובה.

העל"ה העובר לפני התיבה.

העל"ט העבר לטובה.

העמוהע"ר העמדה והערכה.

העמ"נ העלאת מיין נוקבין.

הענ"צ הספדים על נשים צדקניות.

העע"ל העבר עלינו לטובה.

הע"ק העברת קולמס.

העק"מ הרהורי עבירה קשין מעבירה.

הע"ר הני עכברי רשיעי, הערמת רבית.

הע"ש העלה שלמה, הערב שמש.

העש"ל הנני עומד שם לפניך.

הפ' הפוסקים, הפטרה, הפסוק, הפרשה.

ה"פ הברה פשוטה, הכי פירושו, הכי פריך, הלכה פסוקה, הלכות פסוקות, הלכות פרה, ה' פעמים, ה' פרצופים, הרבה פעמים, השגחה פרטית.

הפ"א הלכות פרה אדומה.

הפברי"ח הפותח בלי רשות ידקרנו חרב.

הפברי"נ הפותח בלי רשות ישכנו נחש.

הפ"ג הפסד גדול.

הפ"ה ה' פעמים ה'.

הפו' הפוסקים.

הפו"ב הפורח באויר.

הפו"פ הפלא ופלא.

הפו"ר הלכות פריה ורביה.

הפט' הפטרה.

הפ"כ הפך כונה.

הפלא"ה הקטן פנחס לוי איש הורוויטץ.

הפלשב"ע הפלאה שבערכין.

הפ"מ הלכות פסולי מוקדשין, הפסד ממון, הפסד מצוה, הפסד מרובה.

הפ"נ הפרת נדרים.

הפס' הפסד, הפסקה.

הפס"א הפסקה א'

הפס"ב הפסקה ב'.

הפס"ד הפסק דין.

הפס"מ הפסד ממון, הפסד מרובה.

הפס"ק הפסד קצת.

הפס"ר הפסקה ראשונה, הפסקה רבתי.

הפס"ש הפורס סוכת שלום, הפסקה שניה.

הפ"ק הפסד קצת.

הפר' הפרחון, הפרק, הפרשה.

הפש"א הפה שאמר, הפה שאסר.

הפשב"ע הפלאה שבערכין.

הפ"ת הפרו תורתך.

ה"צ הלכות צדקה, הלכות ציצת, הן צדק, הר ציון.

הצב"י הן צדיק בארץ ישולם, הצעיר בישראל, הצעיר בעבדי יי.

הצ"ה הצד השוה.

הצה"ש הצד השוה.

הצהש"ב הצד השוה שבהן.

הצו"נ הכל צפוי והרשות נתונה.

הצ"ל היה צריך לומר, הצב למינהו. הצריך לעניננו, השעה צריכה לכך.

הצל"ח הכל צריכין למרי חיטי, ציון לנפש חיה.

הצלנ"צ הצלחה נצחית.

הצל"פ הצריך לפרט.

הצ"נ הצלת נפשות.

הצעמלאי"ס ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה.

הצת"פ הצור תמים פעלו.

הק' הקדוש, הקטן.

ה"ק האי קרא, הא קשיא, הכי קאמר, היכי קתני, הכי קאמינא, הכי קאמר,הכי קתני, הכל קדש, הלכות קדושין, הלכות קטנות, הלכות קמא, הלכות קצובות, העברת קולמס, ה' קונטרסים.

הק"א הכי קאמר, הקרבן אהרן.

הק"ב הדיוט קופץ בראש, הקדוש בעל.

הקב"ה הקדוש ברוך הוא.

הקד"ח הקדמה חיובית.

הקד"ש הקדמה שוללת.

הקה"ח הלכות קדוש החדש.

הקה"מ הקדמת המחבר.

הקה"ס הקדמת הספר.

הק"ט הלכות קטנות.

הקטח"ו הקטר חלבים ואברים.

הק"ל הא קיימא לן, הא קשיא לן, הדרא קושיא לדוכתיה, הקודם לבא.

הק"מ הרם קרן משיחך.

הקמ"ל הא קמשמע לן.

הקס"ת הלכות קריאת ספר תורה.

הק"פ הלכות קרבן פסח.

הקק"ל הא קא קשיא ליה.

הקר"נ הקדוש ר' נתנאל.

הק"ש הלכות קריאת שמע.

ה"ר הביא ראיה, הושענא רבה, היזק ראיה, הלולא רבא.

הרא"ה הרב ר' אליהו הלוי.

הרא"מ הרב ר' אליהו מזרחי, הרב ר' אליעזר ממיץ, הרב ר' אלכסנדר מרגליות, הרי את מגורשת, הרי את מותרת.

הראמ"ג הרי את מגורשת.

הראמ"ק הרי את מקודשת.

הרא"ש הרב רבינו אשר, הרב ר' אהרן ששון.

הר"ב הלכה רוחה בישראל, הרב רבנו ברטנורא, הרצון בו.

הרב"ה הרחום ברוך הוא.

הרב"י הרב בית יוסף.

הרב"ש הרב בית שמואל.

הרבתב"ר הרביץ תורה ברבים.

הרד"ל הרב דוד לוריא.

הרה"ג הרב הגאון, הרב הגביר, הרב הגדול.

הרה"ח הרב החכם.

הרה"ל הרחבת הלשון.

הרה"מ הרב המגיד.

הרה"צ הרב הצדיק.

הרה"ק הרב הקדוש

הרו"ג הרים וגבעות.

הר"ז הרי זה.

הרז"ג הרי זה גיטך.

הרז"ה הרב ר' זרחיה הלוי.

הרזוו"י הרב ר' זאב וואלף יעבץ.

הרז"מ הרי זה: מגורשת, ־מועד, ־מותרת, ־מקודשת, ־משובח.

הר"ח השם רב חסד.

הרח"א הרב ר' חיים אליהו.

הרח"ן הרב ר' חיים נתן (דעמביצער).

הרט"ב הנותן ריח טוב בפירות.

הר"י המלך רם ישרון.

הריא"ס הרב ר' יצחק אסכנדרני.

הריז"ל הרב ר' ישראל זכרונו לברכה (בעש"ט).

הרי"ש הרחום יתברך שמו.

הרכ"מ הרני כפרת משכבו.

הרכפ"מ הרני כפרת משכבו.

הר"ל היה ראוי לומר, הלכתא רבתא לשבתא, הראויה להתכבד.

הרל"ח הגאון ר' לוי חיים (כתר תורה).

הרלנ"ט הראוי לנטילה.

הרלש"ה היזק ראיה לאו שמיה היזק.

הרמב"מ הרב רבינו משה בן מימון.

הרמב"ן הרב רבינו משה בן נחמני.

הרמ"ז הרב רבינו משה זכות, הרני מזמן.

הרמטע"ה הרב מטעם הממשלה.

הרמ"ל הרב ר' מאיר ליב.

הר"נ הרב רבינו נסים, הרני נזיר.

הרע"ב הרב ר' עובדיהו הרטנורא.

הר"פ הרב ר' פרץ.

הרצ"א הרב ר' צבי אלימלך.

הר"ר הרב רבינו.

הרש"א הרב רבינו שמואל אידלש.

הרש"ה היזק ראיה שמיה היזק, הרב ר' שלמה הלוי.

הרש"ל הרב שלמה לוריא, הרי שלך לפניך.

הרש"ש הרב ר' שמואל שטראשין.

הרתי"ט הגאון רבינו תוספות יום טוב.

הש' השאלה, השגה, השלם, השנה, השעה, השער, השערה, השקפה.

ה"ש האלברשטאדט, הביאה שליש, הוברי שמים, הוראת שעה, הלכות: ־שבועות, ־שבת, ־שגגות, ־שחיטה, הלל השם, הרי שלך, הר שלום.

הש"א השבת אבידה.

השאה"ט הלכות שאר אבות הטומאה.

השא"נ היזק שאינו ניכר.

השאנלש"ה היזק שאינו ניכר לאו שמיה היזק.

השאנש"ה היזק שאינו ניכר שמיה היזק.

הש"ב הגם שאול בנביאים.

השבא"ל הבאת שלום בין אדם לחברו.

השב"ה השם ברוך הוא.

הש"ג השגת גבול, השלטי גבורים.

השג"א השאגת אריה, השגחה אלהית.

השג"כ השגחה כללית.

השג"פ השגחה פרטית.

הש"ד הגהות שערי דורא.

הש"ה הוראת שעה היתה.

השהה"ש הפה שאסר הוא הפה שהתיר.

השוה"א השמים והארץ.

השו"ק הכל שריר וקיים.

השו"ט הלכות שחיטה וטרפות.

השו"י הלכות שמיטה ויובלין.

הש"י השג יד, השם ירחם, השם ישמרהו, השם יתברך.

הי"א השם ישמרהו אמן.

השי"ד השם ינקום דמו.

השיד"ע השם ינקום דם עבדיו.

השי"ו השם ישמרהו ויחיהו.

השי"ל השם יפקדך לשלום.

השי"נ השם ינחמהו.

השי"ר השם ירחם.

השי"ש השם ישמרנו.

השי"ת השם יתברך.

השיתב"ש השם יתברך שמו.

השית"ש השם יתברך שמו.

הש"ל הרי שלך לפניך.

השמ"א השמעת אזן.

השמ"ש הרב שלום מזרחי שרעבי.

הש"פ הגדה של פסח.

הש"צ הן שלך צדק, השליח צבור.

הש"ת הדורש שלומו תמיד.

השתל"א השתדל להיות איש.

ה"ת הא תינח, הולך תמים, היכי תמצא, הכא תרגמו, הכי תרגומו, הלכות: תמורה ־תענית, ־תרומות, ־תשובה, הנותן תשועה.

הת"ב כל תלוי במזל, הלכות תשעה באב, המרביץ תורה בישראל, המרביץ תורה ברבים, התלויות בארץ.

התב"א התלויות בארץ.

התו' התוספות, התורה, התורני.

התוה"מ התורה והמצוה.

התוה"פ התורה והפלסופיא, התחיה והפדות.

התוה"ק התורה הקדושה.

התב"מ הכל תלוי במזל.

התח' התחייב, התחיה, התחיל, תחלה, התחתון.

התט"מ הולך תמים טעמי מצות.

ה“ת כה”ת הני תנאי כהני תנאי.

התלב"א התלויות בארץ.

הת"נ התרת נדרים.

הת"ס התראת ספק.

הת"פ הלכות תפלה, הצור תמים פעלו.

הת"ק התרת קללות.

התר"ס התראת ספק.

הת"ת הלכות תלמוד תורה.


 

ו'    🔗

ו ואו, ווארשוי, ווילנא, וויניצא.

וא' ואחד, ואחר, ואמר.

וא"א ואי אמרת, ואי אפשר, ואי אשמעינן, ואין אומרים, ואם אמר, ואני אומר.

ואאב"ח ואין אתה בן חורין.

ואא"ל ואי אפשר לומר.

ואאל"כ ואי אפשר לומר כן.

וא"ב ואי בעית, ואין בא.

ואב"א ואי בעית אימא.

ואב"כ ואין בו כרת.

ואב"ל ואחד בלב.

ואבע"א ואי בעית אימא.

ואבר"ח ואני ברוב חסדך.

וא"ג ואית גרסי.

וא"ד ואיכא דאמרי, ואית דאמרי.

ואד"ג ואית דגרסי.

וא"ה ואלו הן.

ואה"נ ואין הכי נמי.

ואה"ת ואל התפלה.

ואור"ת ואומר רבנו תם.

ואושו"ב ואכלת ושבעת וברכת.

וא"ז ואחד זה, ואחר זה.

ואז"ב ואין זה ברור, ואני זאת בריתי.

וא"ח ואתי חיורי.

ואחו"נ ואינו חוזר וניעור.

ואח"ז ואחד זה, ואחר זה, ואמרו חכמינו ז"ל.

ואח"כ ואחרי כן, ואחר כך.

ואחכ"א ואחר כך אומרים.

ואחכב"ע ואחר כך באו עדים.

ואחכז"ל ואמרו חכמינו זכרונם לברכה.

ואח"ל ואין חבין לאדם, ואחת לאחריה.

ואחלש"ב ואין חבין לאדם שלא בפניו.

וא"י ואורך ימים, ואינו ידוע, ואינו יהודי, ואינו יודע, ואינו יכול, ואל יעבור, ואם ירדו, ואם יש, וארץ ישראל.

ואי"ל ואינו יכול לומר, ואינו יכול לישבע.

ויל"מ ואינו יכול לישבע משלם.

ואי"מ ואל יהיו מזידין.

ואי"ע ואל יעבור.

וא"כ ואין כל, ואם כן, ואמרו כולם.

ואכ"מ ואין כאן מקום.

ואכמ"ל ואין כאן מקום להאריך, ואכתי מיבעי ליה.

ואכס"ל ואתה כרחום סלח לנו.

וא"ל ואזדו לטעמייהו, ואין להקשות, ואין לומר, ואם לאו, ואמרי ליה, ואמר לך, ואפשר לומר.

ואל"ה וחייב אדם לחקור הדין.

ואל"כ ואהבת לרעך כמוך, ואינו לפי כבודו, ואם לא כן.

ואלפ"כ ואינו לפי כבודו.

ואל"ק ואין לו קרנים, ואען לו קשקשת.

וא"מ ואין מורידין, ואין מסרבין, ואין מצטרפין.

ואמ"כ ואין מורין כן.

ואמל"ג ואין מסרבין לגדול

ואמסל"ג ואין מסרבין לגדול

וא"נ ואינו נאמן, ואין נופלים.

ואנב"י ואנחנו נברך יה.

ואנימוע"ה ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה.

ואנ"ל ואינו נראה לי, ואין נראה לומר.

ואנ"מ ואין נאה מקיים.

ןא"ע ואינם עולבים.

ואעג"מ ואימורים על גבי מזבח.

ואעעש"מ ואינו עולה על שלחן מלכים.

ואע"פ ואף על פי.

ואעפ"כ ואף על פי כן.

ואפ"ר ואין פגע רע.

ואצ"ל ואין צריך לומר.

ואצל"ז ואין צריך לומר זו.

וא"ק ואמר קרא, ואתה קדוש.

וא“ק ית”י א"נ ואתה קדוש יושב תהלות ישראל אל נא.

וא"ר ואינו רוצה.

ואר"פ ואחד ראש פסוק.

וא"ש ואינו שומע, ואלה שמות, ואתי שפיר.

ואשא"ת ואם שגיתי אתי תלין.

ואשאת"מ ואם שגיתי אתי תלין משוגתי.

ואש"ר ואלה שמות רבה.

וא"ת ואונקלוס תרגום, ואל תעשה, ואם תאמר, ואני תפלתי.

ואת"ל ואם תמצא לומר.

ואתליע"ר ואני תפלתי לך יי עת רצון.

ואת"ע ואל תעשה עדיף.

ואתצ"ל ואל תצטרך לבריות, ואם תמצא לומר.

וב"ב ובן בנו, ובני ביתו, ובני בניו, ו' בנינים בו.

ובג"ל ובגד ללבוש.

וב"ה ובית הלל, ויהי בנסוע הארון.

ובה"א ובית הלל אומרים.

ובה"ו ואם בת היא וחיה.

ובה"מ ובהפסד מרובה, ובית המדרש, ובערת הרע מקרבך, וברכת המזון.

ובהפ"מ ובהפסד מרובה.

ובזה"ז ובזמן הזה.

ובזה"ל ובזה הלשון.

ובזמה"ז ובזמן הזה.

וב"ח ובורא חשך, ובן חלוצה.

ובחוה"מ ובחול המועד.

ובט"ח ובטובו חיינו.

וביה"ש וביום השבת, ובין השמשות, ובית השחיטה.

וביוה"ש וביום השבת.

וביו"ט וביום טוב.

ובי"מ ובל ימצא.

ןביי"נ וביין נסך.

וב"כ ובאי כחו, ובין כך, וב' כרעים, וברכת כהנים.

ובכ"א ובכל אחד.

ובכ"ז ובכל זה.

ובכ"מ ובכל מקום.

ובכ"ש ובכל שעה.

ובכת"ב ובכן תן כבוד.

ובכת"פ ובכן תן פחדך.

ובל"א ובלשון אשכנז.

ובל"ג ובא לציון גואל.

ובלע"ת ובין לא עשה תשובה.

ובל"צ ובא לציון.

ובלצ"ג ובא לציון גואל.

ובלצגבב"א ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן.

ובלשאל"ל ובלבד שיכוין את לבו למקום [לשמים].

וב"מ ובו מבואר, ובתי מדרשות.

ובמ"ד ובר מן דין.

ובמיו"ט ובמוצאי יום טוב.

ובמח"כ ובמחילת כבודו.

ובמע"ט ובמעשים טובים.

ובמ"ש ובמוצאי שבת.

וב"נ ובפני נחתם.

ובנ"א ובנוסחא אחרינא, ובני אדם.

ובנא"ה ובזה נבא אל הבאור.

ובנ"י ובנחה יאמר, ובני יונה, ובני ישראל.

ובנ"ר ובני ראובן.

ובעד"א ובעלמא דאתי.

ובעה"מ ובערת הרע מקרבך.

ובע"ט ובערב יום טוב.

ובע"כ ובעל כרחו, ובעל כרחך.

ובע"נ ובעל נפש.

וע"ש וערב שבת.

ובפ"מ ובפיסול מודעות.

ובפ"נ ובפני נחתם.

וב"ר ובני ראובן.

ובר"ח ובראש חדש, ובראשי חדשים.

וב"ש וברוך שמו.

ובשא"מ ובשאינו מינו, ובשאר מקומות.

ובשלב"מ ובין שלא במינו.

ובש"מ ובשאר מקומות.

ו"ג ו' גברי.

וגו' וגומר.

וגב"ש וגיורא בשמי שמיא.

וגחז"ל וגם חרבונה זכור לטוב.

וד"א ועד ד' ארצות.

ודא"י וד' אכלו ירק.

ודב"ל ודי בזה למבין.

ודו"ק ודוחק קצת, ודרוש ןחקור קרוב.

ןד"ל ודי לחכימא, ודי למבין.

ודל"ב ודי לחכימא ברמיזא.

ודבל"מ ודי בזה למבין.

ודלמ"י ודלא מוסיף יסיף.

ודל"ת ודחי לא תעשה.

ודמ"ש ודע מה שתשיב.

וד"ק ודין קיומיהון.

ודרז"ל ודרשו רבותינו זכרונם לברכה.

ו"ה ווי העמודים, ויכוח הדת.

וה"א וה' אותיות.

והא“פ הה”ב מו“נ ול”ה ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנורים מקטון ועד גדול וילאו למצא הדלת.

והא"ר והא אמר ר'.

והא"ש והיה אם שמוע, והשתא אתי שפיר.

וה"ב והדבר ברור.

וה"ג ודוי הגדול.

וה"ד ויכוח הדת.

והד"ל והדומים להם.

והד"מ והדר מפרש.

והד"נ והדר נהורא.

וה"ה והוא הדין.

וה"נ והוא הדין נמי.

והולב"ש והודה לו בשעורין.

והו"ר והוראדנא, והושנא רבה.

והזמ"פ והזמן פרעון.

וה"ט והאי טעמא, ולד הטומאה.

והי"א והיש אומרים.

והי“מ וימ”ת והשם ישמרנו משגיאות ויראני מתורתו נפלאות.

והכ"י והיה כי יביאך.

והכשו"ק והכל שריר וקיים.

והלב"ש והודה לו בשעורין.

והלפענ"ד והנראה לפי עניות דעתי.

והל"ש והושיענו למען שמך.

והמ"ב והוא מובן בנקל.

והמ"י והמבין יבין.

והמנ"כ והיתה מנוחתו כבוד.

והנ"ל והנראה לי.

והנלפע"ד והנראה לפי עניות דעתי.

והנ"מ והני מילי, והנפקא מינה.

וה"ס והיא סכתו.

וה"ע ווי העמודים, ועד העולם, ועד עיר.

וה"פ והכי פירושו, ועד הפועל.

וצל"ע והנה צריך לעיין.

וה"ק והכי קתני.

וה"ר והוא רחום.

והרי"ע והוא רחום יכפר עון.

והשו"ק והכל שריר וקיים.

וו"ב וואלף באסקאוויטץ, וויינבערגער, ווייסבערגער, וויעזבאדען, ווטירצבורג.

ווה"ע ווי העמודים.

וו"ח ותיק וחסיד.

ווילמ"ד ווילמערסדארף.

ווע"ק וועליש קטן.

וז"א וזאת אומרת, וזה אינו, וזה אמרו.

וזאה"ב וזאת הברכה.

וזאה"ת. וזאת התורה.

וז"ב וזה ברור.

וזבל"א וזה בורר לו אחד.

וזה"ב וזאת הברכה.

וזה"ש וזה הוא שאמר.

וזה"ת וזאת התורה.

וזו"ז וזה וזה, וזולת זה.

וזוז"ג וזה וזה גורם.

וז"ז וזולת זה, וזרע זרעי.

וז"ט וזה טעות, וזה טעם.

וזי"א וזרעו יירש ארץ.

וז"כ וזה כונת.

וז"ל וזה לשונו.

וזל"ח וזה לא חסר.

וזל"ק וזה לשון קדשו.

וז"מ וזה מבואר, וזה מובן, וזיגוד מינגיד.

וזמב"נ וזה מובן בנקל.

וזמ"ש וזהו מה שאמר, וזהו מה שכתב.

וזמש"ל וזהו מה שנזכר לעיל, וזהו מה שברצונו לבאר.

וז"נ וזה נכון.

וז"ס וזהו סוד.

וזס"ה וזה סוד הכתוב.

וז"ע וזה ענין.

וז"פ וזה פשוט.

וז“פ הל”א פע“ב י”ב בא“מ וב”ה וה"ו ואמרתם זבח פסח הוא ליי אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל.

וז"ש וזה שאמר, וזה שכתב.

וזש"ה וזה שאמר הכתוב.

וזשה"כ וזה שאמר הכתוב.

וזשז"ל וזהו שאמרו זכרונם לברכה.

וזש"כ וזהו שכתב.

ו"ח ו' חסרים.

וחהר"ל וחתיכה הראויה לבתכבד.

וח"ח וחוזר חלילה.

וח"י ויבאני חסדך יי.

וחיב"י וחפץ יי בידו יצליח.

וחב"ס וחן בשלם סכו.

וחל"ב וחרם לזרים בנדוי.

וחעכ"ר וחוסה עלי כרוב רחמיך.

ו"ט ו' טפחים.

וטב"כ וטיחה בכותל.

וטוזב"ז וטוחנן זה בזה.

וטו"מ ותן טל ומטר.

וטלמ"ת וטוב לב משתה תמיד.

וטע"ט וטעמא טעים.

וט"ת וטעמא תפל.

וי"א וזרעו יירש ארץ, וירא אלהים, ויש אומרים, ויש אוסרים.

ויא"ע ויאסף אל עמיו.

ויב"י וחפץ יי בידו יצליח.

ויב"ש ויהא במנוחתו שלום.

וי"ג וירדו גשמים, ויש גורסין.

ויה“ב שנ”ר דעת"ו ואני יצחק הקטן בן שמואל נטריה רחמנא דמן עכו תבנה ותכונן.

ויה"נ ויהי נועם.

ויה"ר ויהי רצון.

ויו"א ויום אחד.

וי"ח ויש חולקין.

ויח"מ ויחל משה

ויט"ל ויש טעם לדבריו.

ויי"ח ויוצא ידי חובתו.

ויי"צ ויעתר יצחק.

ויכ"ב ויד כל בו.

ויכ"מ ויכתוב משה.

וי"ל ויש לדקדק, ויש לומר, ויש ליישב, ויש לסמוך, ויש לתרץ.

וי“ל אמ”ו אה“ע הו”ש הו“י עה”ו יה“ל אב”ל ועבר יי לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות ופסח יי על הפתח ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוף.

ויל"ב ויש ליישב בדוחק.

ויל"ד ויש לדקדק.

ויל"ל ויהי לי לישועה.

וילע"ז ויש לסמוך על זה.

וי“ל ע”ז בשה"ד ויש לסמוך על זה בשעת הדחק.

וי“ל עמ”ש ויש להם על מה שיסמוכו.

וי"מ ויש מלין, ויש מפרשים, ויש מקומות.

וימ“ל מל”ב ויהי יי משגב לדך משגב לעתות בצרה.

וימת"נ ויראני מתורתו נפלאות.

וי"נ ויהי נועם, ויצאה נשמתו, ויש נוהגין, ויש נוסחא.

וינ"ל ויש נוהגין: להתענות, ־לומר, ־לקרות, ־לתקוע.

וי"ס ויש ספרים.

ויע"ב ויי יאר עינינו בתורתו.

ויעו"ש ויעוין שם.

ויע"ל ויחי עוד לנצח.

ויע"ש ויעמוד על שורו.

וי"פ ויש פוסלין, ויש פוסקים.

ויצ"א וירא צורת אביו.

ויצ"ב ויגבה יי צבאות במשפט.

ויקו"פ ויקהל ופקודי.

ויק"מ ויקהל משה.

ויק"פ ויקהל פקודי.

ויק"ר ויקרא רבה.

וי"ר ויהי רצון, ויקרא רבה, וישע רב.

ויר"ל ויש ראיה לדבר.

ויר"מ ויהי רצון מלפניך, ויפק רצון מיי.

ויר"ש וירא שמים.

וי"ת ויונתן תרגם.

וית"ל ויתן לך.

וכ' וכתב, וכתיב.

ו"כ ו' כרכים.

וכ"א וכל אחד, וכן איתא, וכן אמר.

וכא"א וכתוב אחד אומר.

וכאו"א וכל אחד ואחד.

וכאל"ש וכל אשר לך שלום.

וכא"מ וכאן אין מקום.

וכאמ"ל וכאן אין מקום להאריך.

וכ"ב וכתיב בתריה.

וכב"ב וכל בני ביתו.

וכ"ד וכל דבר, וכל דכותיה, וכן דעת.

וכד"ל וכדומה לו, וכל דדמי ליה.

וכדת"נ וכל דבר תוקף נתון, וכל דין תוקף נתון, וכל דין תורת נאמנות.

וכ"ה וכאן היה, וכן הוא, וכן היה, וכן הלכה, וכן הסכים.

וכה"א וכן הוא אומר.

וכהד"ל וכל הדומה לו.

וכה"מ וכבוד ה' מלא, וכך היא המדה, וכל המפרשים, וכן היה מנהגו, וכן המנהג.

וכו' וכולא.

וכ"ו ואת כל ונוכחת.

וכ"ז וכל זה, וכל זמן.

וכ"ט וכל טוב, וכן טוב.

וכי"ב וכיוצא בו.

וכי"ר וכן יהי רצון.

וכיר"א וכן יהי רצון אמן.

וכ"כ וכבר כתבתי, וכל כך, וכן כתב.

וכ"ל וכלהו לישני, וכל לשון.

וכל"ד וכל לישנא דכותיה.

וכל"ק וכתב לה קרא.

וכלש"ז וכל לשון של זכות.

וכ"מ וכל מקום, וכן מצינו, וכן משמע.

וכמ"כ וכן מצאתי כתוב.

וכמ"ק וכן משמע קצת.

וכמש"ה וכל מאמינים שהוא.

וכ"נ וכן נוהגין, וכן נמי, וכן נקרא, וכן נראה.

וכנ"ה וכן נמצאה המלה.

וכנת"ש וכל נתיבותיה שלום.

וכ"פ וכן פסק, וכן פירש.

וכצ"ל וכן צריך להיות, וכן צריך לומר.

וכ"ש וכל שכן, וכן שמעתי.

וכש"ק וכשנים קדמוניות.

וכ"ת וכי תימא, וכן תעשה, וכן תרגם.

וכת"א וכן תרגם אונקלס.

וכ“ת אה”נ וכי תימא אין הכי נמי.

וכתי' וכתיב.

וכת"י וכן תרגם יונתן.

וכתע"ד וכי תעלה על דעתך.

ו"ל ויתן לך, ועד לחכמים, ועיין לעיל, ועיין לקמן.

ול"א ולא אמר, ולא אמרינן, ועד לחכמים א'.

ולאב"ח ולא אתה בן חורין.

ולאח"מ ולאחר מיתה.

ולאע"י ולאין אונים עצמה ירבה.

ול"ב ולא בלע, ולא בעינן, ועד לחכמים ב'.

ולבד"ע ולא בדרדקי עצה.

ולב"ח ולבסוף חיברו.

ולבט"א ולא בר טבחא אנא.

ולב"י ולא בילק ידענא.

ולבי"א והצנע לכת בית יי אלהיך.

ולב"ס ולא בסוף.

ולבסמ"ס ולבסוף מאי סבר.

ול"ג ולא גריס, ולא גרסינן.

ול"ד ולא דמי, ולא דק, ולאו דוקא, ולית דיין, ולית דכותיה.

ולהבחל"ח ולהבדיל בין חיים לחיים.

ולה"ט ולד הטומאה.

ולה"י ולהשומע ינעם.

ולהי ותעב"ט ולהשומע ינעם ותבא עליו ברכת טוב.

ולז"א ולזה אמר.

ול"ח ולא חיישינן, ועד לחכמים.

ול"ט ולד טומאה.

ול"י ולא ימות.

ולי"ד ולית דיין.

ולי"פ ולא יפקד.

ולי"ש ולא ישלם.

ול"כ ולא כלום.

ולכאל"ש ולל אשר לך שלום.

ולכה"פ ולכל הפחות.

ולכ"י ולכל ישראל..

ולכי"ש ולכל ישראל שלום.

ולכ"פ ולכפרת פשע.

ול"ל וליכא למימר, ולית ליה, ולמה ליה.

ולל"ג ולא לגבוה.

ול"מ ולא מוריד, ולא מורידין, ולא מיבעי, ולא מצאתי, ולא מצי, ולא משתכחין, ולולא מסתפינא, ותו לא מידי.

ולמ"ד ולמאן דאמר.

ולמ"ה ולא מן העשוי.

ולמה"ע ולא מן העשוי.

ולמ"ט ולמעשים טובים.

ולמ"ל ולא מצי למימר.

ולמע"ט ולמעשים טובים.

ולמע"ק ולא מעוקצך.

ולמעש"ט ולמעשים טובים.

ולמ"צ ולא מצאתי.

ול"נ ולא נברא, ולא נהירא, ולא נמסרה, ולי נראה, ולכך נאמר.

ולנ"ח ולוקח נפשות חכם.

ולנ"נ ולנצח נצחים.

ולע"ב ולא עלתה בידן.

ולעד"נ ולעניות דעתי נראה.

ולעדנל"פ ולפי עניות דעתי גראה לפרש.

ולעה"ח ולא עם הארץ חסיד.

ולע"ז ולמד על זה.

ולפ"ז ולפי זה.

ולפימש"כ ולפי מה שכתבתי.

ולפ"ע ולפני עור.

ולפעד"נ ולפי עניות דעתי נראה.

ולצ"ה ולצרה הזאת.

ול"ק ולא קרירא, ולא שיא.

ולקל"ל ולא קדשה לעתיד לבא.

ול"ש ולא שכרן, ולא שנא.

ולש"כ ולא שכרן.

ול"ת ולא תימא, ולא תעשה.

ו"מ ויחל משה, ויקהל משה, ו' מדות, ו' מלאים.

ומא"ח ומר אמר חדא.

ומא"מ ומה אני מקיים.

ומ"ב וזה מובן בנקל, וכל מעשיו ברוכים.

ומבט“ד – ומב”ד ומבטל דבר.

ומבקש"כ ומבקש שכר.

ומ"ד ומאן דאמר.

ומה"ג ומוריד הגשם.

ומה"ד ומן הדין, ומתחיל הדבור.

ומה"ט ומהאי טעמא.

ומה“י – ומהי”ב ומן היבום.

ומה"ת ומן תורה.

ומו"ד ומוציא דבה.

ומו"י ומודה ועוזב ירוחם.

ומו"מ וי מביתא וי מברא.

ומחומב"ה ומחומרי בית הלל.

ומ"כ והיתה מנוחתו כבוד, ומשיב כהלכה.

ומכ"א ומר כי אתריה.

ומכ"ד ומכל דבר, ומן כל דין.

ומכדא"ל ומר כדאית ליה.

ומכ"ש ומכל שכן.

ומכש"כ ומכל שכן.

ומלי"ב ומקשה לבו יפול ברעה.

ומנ"כ ומנוחתו כבוד.

ומנלח"ע ומנוחה לחיי עולמים.

ומ"ס ומר סבר.

ומע"ב ומעשה בראשית.

ומע"ט ומעשים טובים.

ומפ"ח ומפני חטאינו.

ומצל"ת ומצות לא תעש.

ומצ"פ ומצודתו פרושה.

ומק"ש ומקח שוחד.

ומ"ש וכל מאמינים שהוא, ומאי שנא, ומה שכתב, ומה שנאמר.

ומש"ה ומשום הכי.

ומשו"ב ומשולש בכתובים.

ומש"ס ומאי שנא סיפא.

ומשע"ה ומשעלה עמוד השחר.

ונ' ונאמר, ונראה.

ו"נ ו' נקודות.

ונא"מ ונחלת אמרו מאל.

ונ"ב ונכתב בצדו.

ונזלבנ"צ ונזכה לראות בנחמת ציון.

ונחז"ט ונחזיק טובה.

ונימוע"ה ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה.

ונ"ל ונמצא למד, ונראה לי, ונראה לפרש, ונראה לתרץ.

ונלב"צ ונזכה לראות בנחמת ציון.

ונלענ"ד ונראה לפי עניות דעתי.

ונל"פ ונראה לפרש.

ונלפ"ז ונראה לפי זה.

ונלפענ"ד ונראה לפי עניות דעתי.

ונ"מ ונפקא מינה.

ונמ"ל ונעשה מלאכתנו.

ונ"ע ונזכר עוד, ונשא עונו.

ונע"י ונרו עליך ידעך.

ונפ"ש ונשלמה פרים שפתינו.

ונש"ע ונשא עונו.

ונת' ונתבאר.

ונ"ת ונתנה תוקף.

ו"ס ו' ספירות.

וסו"ב וסופה ברצון.

וסוהכ"ל וסוף הכבוד לבא.

וסו"ל וסופו להקל.

וס"ל וסבירא ליה.

וס"מ וסר מרע.

וע' ועיין.

ו"ע ווי עמודים.

וע"א ועד אחד, וענין אחר.

ועב"כ ועד בכלל.

וע"ד ועוקר דירתו, ועל דא, ועל דבר, ועל דעת, ועל דרך.

ועד"ז ועל דרך זה.

ועדעב"ד ועל דעת בית דין.

ועד"ק ועל דעת קונו.

וע"ה ועד עולם הללויה, ועוקר הרים, ועל החתום, ועל הכל, ועם הארץ, ועם הכולל, ועשה הרבה.

ועה"כ ועל הכל, ועם הכולל.

ועה"ל ועד הלאומי.

ועה"מ ועד המזרחי.

ועה"ע ועד העולם.

ועה"ר ועד הראשונים.

וע"ו ו' על ו'.

ועו"ב ויהי ערה ויהי בקר.

ועוה"ר ועוקר הרים,

ועוי"ל ועוד יש לומר.

ועו"מ ועוד מקומות.

ועומה"ס ועומד מהר סיני.

ועו"ק ועוד קאמר, ועוד קשה.

וע"ז ועל זה.

ועז"א ועל זה אמר.

ועז"נ ועל זה נאמר.

וע"ח ועל חטא, ועל חטאים, ועל חמתי, וערובי חצרות.

ועח"ל ועוד חזון למועד.

ועח"מ ועדים חתומים מטה.

וע"ח שח"ע ועל חטים שאנו חייבים עלהם.

וע"ט ועשה טוב.

וע"י ועל ידי.

ועי"ז ועל ידי זה.

ועי"ל ועוד יש לומר.

וע"כ ועל כולם, ועל כן, ועל כרחך.

ועכ"ז ועל כל זה.

ועכ"י ועל כל ישראל.

ועכי"א ועל כל ישראל אמן.

ועכעב"י ועל כל עמו בית ישראל.

ועכ"פ ועל כל פנים.

וע"ל ועד לחכמיפ, ועיין לעיל, ועיין לקמן.

ועמשכ"ל ועיין מה שכתבתי לעיל.

ועמש"ל ועיין מה שכתבתי לעיל.

וע"ס ועד סופו.

וע"ע ועד עולם, ועולה על, ועיין עוד, ועיין ערכו, ועל ענין.

ועע"ע וערלתם עלתו ערלים.

ועעש"מ ועולה על שלחן מלכים.

ועפ"א ועד פרוטה אחרונה, ועיין פירוש אחר, ועיין פרק א', ועל פיהם אמרו.

וע"צ ועל צוארי.

וע"ק ועוד קשה, ועקרי קהל.

וע"ר ועד ראש, ועד ראשונים.

ועש"ט ועשה טוב.

ועש"ק ו' ערב שבת קודש.

ו"פ ו' פרקים.

ופגי"ן ופורץ גדר ישכנו נחש.3

ופ"ו ו' פעמים ו'.

ופעס"ש ופרוס עלינו וכת שלומך.

וצא השד“ה וצוד”ה ל“י צי”ד ועש“ה ל”י מטעמי“ם כאש”ר אהבת“י והביא”ה ועוף צריך אחד, העוף שחוט דם הוורידין ושלם צולהו ויכסה דם העוף, לבהמה ישפוך ואת עצם שהוא המפרקת לשנים יפסול מבהמות טמאות עופות מדוגמתם ימנע מלצודם כבשים אלים שורים רחלים את הסכין בתחלה בדוק יפה ום הסימנים בדוק יפה אחר השחיטה.

וצו"ג וצורך גדול.

וצ"ל וצריך לומר.

וצלע"ג וצריך לו ענין גדול.

וצ"ע וצריך עיון.

וצע"ג וצריך עיון גדול.

וצע"ק וצריך עיון קצת.

וצע"ר וצריך עיון רב.

וצ"צ וצרות צרותיהן.

ו"ק ו' קצות.

וקו"כ וקול כלה.

וקי"ל וקיימא לן.

וק"ל וקל להבין.

וק"ר וקלות ראש.

ור"ד ורבותינו דרשו.

ור"ח ורב חסד.

ור"ל ורוצה לומר.

ור"מ ויפק רצון מה', ולא רשעת מאלהי.

ורפק"ל ורפואה קטנה לבא.

ורק"ל ורפואה קרובה לבא.

ורק"נ ורקיקי נזיר.

ו"ש ולד שפחה.

ושאב"י ושאינו בן יומו

ושאי"ל ושאינו יודע לשאול.

ושא"ת ושאינו תדיר.

וש"ב ושרץ בידו.

ושב"י ושמרו בני ישראל.

ושב"ת ושונים בתורה.

וש"ד ושאר דבר, ושפיכות דמים.

ושחושי"ל ושנות חיים ושלום יוסיפו לך.

ושחי"ל ושנות חיים יוסיפו לך.

וש"ט ושם טוב.

וש"י ושפתים יושק.

וש"ל ושרי לחות.

ושלב"פ ושלא בפניו.

ושליש"ב ושומע לי ישכון בטח.

וש"מ ושם מבואר.

ושמ"ו ושבע מאות ושלשים.

ושמנ"כ ושם מנוחתו כבוד.

וש"נ ושם נסמן.

ושנו"ח ושנות חיים.

ושעכ"י ושלום על כל ישראל.

וש"פ ושאר פוסקים, ושל פסח.

ושפ"ד ושפיכות דמים.

וש"ר ושלום רב.

ושר"י ושם רשעים ירקב.

וש"ש ושלום שלום.

וש"ת ושלום תנינא, ושמא תאמר.

ושת"ח ושימש תלמידי חכמים.

ו"ת ו' תקונים.

ות"א ותרגום אונקלס.

ותב"צ ותרוצו בצדו, ותשובתו בצדו.

ות"ד ותוכן דבריו, ותמצית דבריו.

ותותו"צ ותשובה ותפלה וצדקה.

ותטו"מ ותן טל ומטר.

ותי' ותירץ.

ות"י ותרגם יונתן.

ותיכ"ע ותרגום יונתן כתב עליו.

ות"ל ותיפוק ליה, ותערב לפניך.

ותל"מ ותו לא מידי.

ות"מ ותנשא מלכותו.

ותמ"ל ותנא מסייע ליה.

ותמנ"ע ולד, תמורה, מתו, נתכפרו, עברה שנתו (חטאות מתות).

ות"ע ותני עלה, ותערב עליך.

ותע"ב ותבא עליו ברכה.

ותעב"ט ותבא עליו ברכת טוב.

ותע"ל ותערב לפניך.

ותתכ"כ ותלמוד תורה כנגד כולם.


 

ז'    🔗

ז' זאת, זה, זהובים, זהר, זו, זווג, זוז, זיין, זכר, זמן, זרע.

ז"א ז' אותיות, זאת אומרת, זה אומר, זה אינו, זוג אחד, זכות אבות, זכרון אברהם, זכרון אהרן, זער אנפין, זרע אברהם, זרע אמת.

זאא"מ זה אומר אני מצאתיה.

זא"ב זה אומר בכה, זכור את בוראך, זמרו אלהים בכבוד.

זא“ב ישא”ג זבולון אפרים בנימין, יהודה שמעון אשר גד.

זאב“כ וזאב”כ זה אומר בכה וזה אומר בכה.

זא“ב שמ”ן זבולון אשר בנימין שמעון מנשה נפתלי.

זאה"ל זכור אותו האיש לטוב.

זא"ו זה אלי ואנוהו.

זאוא"נ זה אלי ואנוהו.

זא"ז זה אחר זה, זה אל זה, זה אצל זה, זמרו אלהים זמרו, זנב אל זנב.

זא"ח זאת חנוכה.

זאח"ז זה אחר זה.

זא“י וזא”י זה אנו יכול וזה אינו יכול.

זאצ"ז זה אצל זה.

זאצ"ל זו אינה צריכה לפנים.

זא“ת עש”ו וחי"ו זכור אל תשכח עושה שמים וארץ והוא חיינו ואורך ימינו.

ז"ב ז' ברכות, זה בורר, זה ברור, זהב בזהב, זכור ברית, זכרון בספר, זמן במה, זמנו בהיל, זרוע בשלה, זרע ברך.

זב"א זכור ברית אברהם, זרע ברך א'.

זב"ב ז' בנינים בו, זרע ברך ב'.

זב"ג זרע ברך ג'.

זב"ד זמן בית דין.

זבד"ו [הימים שראוי לקבוע בהם ר"ח אדר.]

זבד"ר זכור בשבת דראש חדש.

זבו"נ זבולן ונפתלי.

זב"ז זה בזה.

זבחו"ד זבת חלב ודבש.

זב"ט זבחי טוביה.

זב"י זרע בירך, זרע בית ישראל.

זבל"א זה בורר לו אחד.

זבל"ז זה בלא זה.

זב"מ זבחי מתים, זבח משפחה.

זב"ע זה בפני עצמו.

זבפ"ז זה בפני זה.

זב"ק זכריה בן קבוטל.

זב"ר זבחי ריב, זרע ברך ראשון.

זב"ש זבח שמואל, זרע ברך שלישי, זרע ברך שני..

זב"ת זבחי תמים.

ז"ג ז' גברי, זה גוזר, זה גורם, זילבערגראשן, זמן גרמא, זקף גדול, זרע גוים.

זג"כ זה גם כן.

זג"ר זילבערגראשען, זמן גרמא.

זג"ת זית גפן תאנה.

ז"ד זה דוקא, זו דעת, זקוקין דנורא, זריקת דם.

זדב"ג ז' דברים בגולם.

זדו"ד זקוקין דנורא ובעורין דאשא.

זד"ל זה דומה לזו.

ז"ה זה האות, זה האיש, זה הדבר, זה הדין, זה הדרך, זה הוא, זהר הקדוש, זוכר הבית, זמרת הארץ, זקני הדור.

זה"א זמרי הורג אדוניו.

ז“ה אל”י זה השלחן אשר לפני ה'.

זה"ב זמן הבית.

זה"ד זה הדבור, זה הדבר, זה הדין, זה הדרך.

זהו' זהובים.

זהו"כ זהב וכסף, זהובים וכסף.

זה"ז זמן הזה.

זה"ח זהר חדש, זהרי חמה.

זה"י ז' הימים.

זהי"נ זה היה נראה.

זה"כ זה הכלל, זהב וכסף.

זה"ל זה הלשון, זכות הוא לו, זעליג הכהן לויטרבאך.

זהלצי"ב זה השער ליי צדיקים יבאו בו.

זה"מ זרע המלוכה.

זהע"י זה היום עשה יי.

זה"ק זהר הקדוש.

זה"ר זוהר הרקיע, זכות הרבים.

זה"ש זבח השלמים, זה הוא שאמר, זה השם, זה השער, זו השעה, זו השנה.

זה"ת זאת התורה, זאת התרומה, זמן התפלה.

ז"ו זה ודאי.

זואצל"ז זו ואין צריך לומר זו.

זובא"נ זכור ושמור בדבור חד נאמרו.

זו"ג זה וזה גורם.

זוה"ח זוהר החדש.

זוה"ק זוהר הקדוש.

זו"ז זו וזו, זולת זה.

זוז"ב זה וזה בודק.

זוז"ג זה וזה גורם

זו"ח זוהר חדש.

זו"כ זהב וכסף.

זו"מ זב ומצורע, זבח ומנחה, זוטר מיניה, זוכה ומקבל, זורק ומושיע, זכייה ומתנה, זכריה ומלאכי, זרם ומטר.

זומפ"ש זוכה ומקבל פני שכינה.

זו"נ זך ונקי, זכר ונקבה, זמה ונבלה, זעיר ונוקביה.

זו"ס זולל וסובא, זקן וסריס.

זו"ע זיתים וענבים.

זו"פ זקן ונשוא פנים.

זו"ק זכות וקנין, זרע וקציר.

זו"ש זוהר שני, זכור ושמור, זכרונות ושופרות, זקנה ושיבה.

זו"ת זוהר תנינא.

זות"א זבין וזבין תגר איקרי.

ז"ז זה זכיתי, זולת זה, זמורת זר, זר זהב, זרע זרעך.

ז“ז ב”ת זלפה זק בלהה תביר.

ז"ח זאת חנוכה, זהר חדש, זהרי חמה, ז' חדשים, ז' חסרים, זכאה חולקיה, זמנא חדא, זמן חרותנו.

זחאר"מ זה חלק אדם רשע מאלהים.

זח"ה זאת חוקת התורה.

זח"ו זבת חלב ודבש.

זחו"ד זבת חלב ודבש.

זחו"ק זרע חריש וקציר.

זחלעע"ק זרוק חטרא לאוירא על עוקריה קאי.

ז"ט זבחי טוביה, זהר טוב, ז' טובי, ז' טפחים.

זט"ה ז' טובי העיר.

זטהבא"ה ז' טובי העיר במעמד אנשי העיר.

זטהבמא"ה ז' טובי העיר במעמד אנשי העיר.

זטה"ע ז' טובי העיר.

זט“ו ב”ו ד“ד ובי”ו [סימן לשבתות ההפסקה].

ז"י ז' ימים, זכר ישעיהו, זכרון יוסף, זכרון יעקב, זכרון יצחק, זרע ה', זרע יעקב, זרע יצחק, זרע ישראל.

זי"א ז' ימי אבלות, זרעו יירש ארץ.

זי"ב ז' ימי בכי, ז' ימי בראשית, זכותו יגן בעדנו, זכותו יליץ בעדנו.

זי"ה ז' ימי הבנין.

זיה"ח ז' ימי החופה.

זיה"מ ז' ימי המשתה.

זיוז"י זה יכול וזה יכול, זה יפיל וזה ירום.

זי"ל זכותו יעמוד לנו, זכרונו יהי לברכה.

זי"מ ז' ימי משתה, זכר יציאת מצרים.

זימה"ל זכור יי מה היה לנו.

זי"ע זכותו יגן עלינו, זכותו יעמוד עולם.

זיע"א זכותו יגן עלינו אמן.

זיעוכי"א זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

זיעכ"י זכותו יגן על כל ישראל.

זיע"ל זכותו יגן עלינו.

זי"ר זה יצא ראשונה, זית רענן.

זי"ש ז' ימים שלמים.

ז"כ זה כונת, זה כפרתי, זה כתב, זוקף כפופים, זכרי כהונה, ז' כריכות, זרעו כלה.

זכ"א זה כונת אמרם, זכות אבות.

זכב"א זכור ברית אברהם.

זכו"ב זכור ברית.

זכו"ל זכור לאברהם, זכור לטוב.

זכו"מ זכייה ומתנה.

זכו"נ זכר ונקבה.

זכו"ק זכות וקנין.

זכו"ש זכור ושמור, זכרונות ושופרות.

זכ"ז זה כנגד זה

זכ"י זכרון יוסף, זכרון יעקב, זכרון יצחק.

זכיג"ב זכותו יגן בעדנו.

זכי"ע זכותו יגן עלינו.

זכי"צ זכרון יצחק.

זכ"ל ז' ככבי לכת, זכור לאברהם, זכור לטוב, זכי לנפשיה, זכין לו, זכר לדבר.

זכל"ב זכר כולם לברכה, זעליג כהן לויטרבאך.

זכלי"מ זכר ליציאת מצרים.

זכנ"ז זה כנגד זה.

זכ"ע זכותו עולמים, זכרון עדות, זכר עולם.

זכ"פ זה כפרתי.

זכ"צ זכרון ציון, זכר צדיק.

זכרי' זכריה.

ז"ל זה לשונו, זכור לטוב, זכי לנפשיה, זכרונו לברכה, זכר לדבר, זכר לחורבן, זכרנו לחיים, זמן לידה, זקוק לה, זרע לבטלה.

זל"א זכור לאברהם, זכרון ליום אחרון.

זלא"ל זכרי לי אלהי לטובה.

זל"ב זכרו לברכה.

זלב"י זכרון לבני ישראל.

זל"ד זכר לדבר.

זלה"ה זכרונו לחיי העולם הבא.

זלה"ק זה לשונו הקדושה.

זלו"ק זרוע לחיים וקיבה.

זל"ז זה לזה, זה לעומת זה.

זל"ח זכר לחגיגה, זכר לחורבן, זכרנו לחיים.

זלחה"ה זכרונו לחיי העולם הבא.

זלחו"ק זרוע לחיים וקיבה.

זלח"ע זכרונו לחיי עד.

זל"ט זכור לטוב.

זלי"ב זכותו לעד יגן בענו.

זליה"ש זמירות ליום הבת.

זלי"מ זכר ליציאת מצרים.

זליצ"מ זכר ליציאת מצרים.

זל"ל זרעו לכם לצדקה.

זללה"ה זכרונו לברכה לחיי העולם הבא.

זלמ"ב זכר למעשה בראשית.

זלמע"ב זכר למעשה בראשית.

זלמ"ש זמירות למוצאי שבת.

זל"ע זכרונו לחיי עד.

זלע"ז זה לעומת זה.

זל"פ זכר לפסח.

זל"צ זרעו לכם צדקה.

זלקצ"ט זכרונו לברכה קדוש צדיק טהור.

זל"ש זה לא שייך, זהלא שכיח.

זלש"ב זכין לאדם שלא בפניו.

זלשל"ב זכין לאדם שלא בפניו.

ז“ל ש”ל פ"ל זילא ליה שכיחא ליה פריצה ליה.

זלש"ש זוכה לשני שלחנות.

זל"ת זכרונו לתהלה.

ז"מ זבחי מתים, זבח משפחה, זה מבואר, זכרון משה, ז' מזלות, ז' מלאים, ז' מלכים, זקן ממרא, זרע מלוכה, זרע מרעים.

זמ"א זמן איסורו.

זמ"ב זה מבואר בנקל, זמן במה, זמנו בהול, זרוק מרה בתלמידים.

זמב"ד זרע מלכות בית דוד.

זמב"נ זה מובן בנקל, ז' מצות בני נח.

זמ"ג זמן גרמא.

זמה"ב זמן הבא, זמן הבית, זקן ממרא האמור בתורה.

זמה"ג זמן הגורן, זמן הגלות.

זמה"ז זמן הזה.

זמה"ל זכור מה היה לנו.

זמה"ע זמן העבר, זמן העתיד.

זמה"ת זה מן התימא, זמן התפלה.

זמו"ת זמירות ותשבחות.

זמ"ז זה מזה.

זמ"ח זמן חרותנו.

זמ"ל זמן לידה, זריזין מקדימין למצות.

זמל"ז זהירות מביאה לידי זריזות.

זמליה"ש זמירות ליום השבת.

זמלמ"ש זמירות למוצאי שבת.

זמל"ק ז' מלכין קדמאין

זמ"נ זמן נחוץ.

זמ“נ נק”ט זרעים מועד נשים נזיקין קדשים טהרות.

זמעפב"ד זקן ממרא על פי בית דין.

זמע"ר זכרון משה על רש"י.

זמ"פ ז' מיני פרעניות, זמן פרעון.

זמ"ק זה מקום קבר, זמן קבוע.

זמקב"ג זמן קבוץ גליות.

זמק"ג זמן קבוץ גליות.

זמק"ל זמן קדוש לבנה.

זמקל"מ זריזין מקדימין למצות.

זמק"ש זמן קריאת שמע.

זמ"ש זהו מה שאמר, זהו מה שכתב, זמן שכיבה, זמן שמחתנו.

זמש"ח זהו מה שאמרו חכמים.

זמש"כ זמן שכיבה.

זמ"ת זמן תפלה, זמן תפלין.

ז"נ זאת נדבת, זה נוטה, ז' נקודות, ז' נקיים, זרוע נטויה.

זנוזל"ח זה נהנה וזה לא חסר.

זנט"ל זה נותן טעם לדבריו.

זנ"ל זה נראה לי, זכי נמי לחבריה, זכר נשמתו לברכה.

ז"ס זהב סגור, זה סוד, ז' ספירות, זר סביב.

זס"ג זה סוד גדול.

זס"ה זה סוד הכתוב.

זסמ"ש זה סוד מה שאמרו.

זס"ע זה סוד עמוק.

זסשר"ץ [אותיות ממוצא השנים].

זס"ת זק ספירות תחתונות.

ז"ע זה עד, זכות עולמים, זכר עולם, ז' עמים.

זע"א זעיר אנפין.

זעג"ז זה על גב זה.

זעה"א זקני עם הארץ.

זעו"מ זקנות עוברות ומניקות.

זע"ז. זה על זה, זה עם זה, ז' על ז'.

זע"כ זאב עם כבש, זמן עצי הכהנים.

זע"ק זה עני קרא.

זע"ש זעיר שם.

ז"פ זבח פסח, זה פירושו, זה פשוט, זמן פרעון, ז' פעמים, זרע פשתן.

זפ"ג זה פלא גדול.

זפ"ה זה פירוש הכתוב.

זפ"ז ז' פעמים ז'.

זפמ"ש זה פירוש מה שאמרו.

ז"צ זבחי צדק, זכרון ציון, זכר צדיק, זרע צדיקים.

זצוח"ל זכר צדיק וחסיד לברכה.

זצוק"ל זכר צדיק וקדוש לברכה.

זצוקל"א זכר צדיק וקדוש לברכה אמן.

זצוקללה"ה זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא.

זצ"ל זכר צדיק לברכה.

זצלה"ה זכר צדיק לחיי העולם הבא.

זצללה"ה זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא.

ז"ק זקף קטן, ז' קרואים, זרע קודש, זרע קיימא.

זק"א זקן אהרן.

זקבר"ה ז"ל קרי ביה רב הוא.

זק"ג זמן קבוץ גלויות, זקף גדול.

זקד"נ זקוקין דנורא.

זקוא"ל זכר קדושים ואדירים לברכה. זקואל"כ זקן ואינו לפי כבודו.

זקו"ס זקן וסריס.

זקוצ"ל זכר קדוש וצדיק לברכה.

זקו"ש זקנה ושיבה.

זק"ט זקף קטן.

זק"ל זכר קדוש לברכה.

זק"מ זקן ממרא, זרע קדוש מצבתה.

זק"נ זרע קיים נצח.

זקני"ם זרעים, קדשים, נשים, ישועות, מועד.

זק“ן נמ”ר זהב קהל נהר נחש מחר רהב.

זק“ן שמ”י זכר קדוש נצח שלום משכבו יהיה.

זקעו"מ זקנות עוברות ומניקות.

זקצ"ל זכר קדוש צדיק לברכה.

זקרבר"ה זיל קרי ביה רב הוא.

ק"ש זמן קריאת שמע.

זקשש"ש זמן קריאת שמע של שחרית.

זקש"ת זקן ששכח תלמודו.

זקת"ח זקני תלמידי חכמים.

ז"ר זהובים רייניש, זבחי ריב, זבחי רצון, זבח רשעים, זווג ראשון, זית רענן, ז' רועים, ז' רקיעים.

זר"א זרע אברהם, זרע אמת.

זר"ב זרע ברך.

זר"ד זריקת דם.

זר"צ זבחי רצון.

זר"ק זרע קודש, זרע קיימא.

זר"ת זבח רשעים תודה.

ז"ש זבחי שלמה, זבחי שלמים, זבח שמואל, זהב שחוט, זהו שנאמר, זהו שאמר, זהו שכתב, זווג שני, ז' שבעות, ז' שנים.

זש"א זהו שאמר.

זשאז"ל זהו שאמרו זכרונם לברכה.

זשא"י זכרון שארית יוסף.

זשפ"ז זה שלא בפני זה.

זש"ה זהו שאמר הכתוב.

זשז"ל זהו שאמרו זכרונם לברכה.

זשכ"ז זה שלא כנגד זה.

זשכנ"ז זה שלא כנגד זה.

זשלכ"ז זה שלא כנגד זה.

זש"נ זהו שנאמר, זוהמא של נחש.

זש"פ ז' של פסח.

זש"צ זבחי שלמי צבור.

זש"ק זרע של קיימא.

זשרז"ל זהו זאמרו רבותינו זכרונם לברכה.

זששמ"ע זמנו של שטר מוכיח עליו.

זש"ת זקן ששכח תלמידו.

ז"ת זאת תורת, זבחי תמים, זבח תודה, זכרן תרועה, זמן תפלה, זמן תפלין, ז' תחתונות, ז' תקונים.

זת"ד זה תוכן דבריו.

זתדב"ק זה תוכן דברי קדשו.

זתד"ק זה תוכן דברי קדשו

זת"ה זאת תורת אדם.

זתה"ד זהו תוכן הדברים.

זתו"ש זו תורה וזו שכרה.

זת"ח זקני תלמידי חכמים.

זת"ל זמן תורה לחוד, זמן תפלה לחוד.

זתלי"ל זה תפארת לבני ישראל.

זת"מ זאת תורת משה, זמן תפלת מנחה.

זת"ע זמן תפלת ערבית.

זת"ש זמן תפלת שחרית.


 

ח'    🔗

ח' חברה, חדש, חומש, חזן, חיים, חית, חכם, חלון, חלק, חסר, חתימה.

ח"א ח' אמות, חביב אדם, חד אמר, חדושי אגדות, חדש אלול, חומת אנך, חזוק אמונה, חזקת אסור, חיי אדם, חכם אחד, חכמי אומות, חכמי אמת, חכמים אומרים, חכמת אדם, חלק א', חלק אבנים, חלק אדם, חלק אחד, חנן אומר, חנן אלהים, חסד אברהם, חסד אלהים, חסדי אבות, חקקי און, חרט אנוש, חרון אף, חשן אהרן, חשש אסור, חתיכה אסורה.

חאאמפב"ח חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו.

חא"ב חרב איש ברעהו.

חא"ג חדושי אגדות.

חא"ה חדושי אנשי השם, חכמי אומות העולם, חלק אבן העזר, חסידי אומות העולם.

חאה"נ חליפי איסורי הנאה.

חאה"ע חכמי אומות העולם, חלק בן העזר, חסידי אומות העולם.

חאהע"ז חלק אבן העזר.

חאה"ר חטא אדם הראשון.

חאה"ת חדושי אגדות התלמוד.

חטו"ח חלק אורח חיים.

חא"ז חופת אליהו זוטא.

חא"ח חייו אינם חיים, חלק אורח חיים.

חא"י חכמי ארץ ישראל, חסר א' יוד.

חא"כ חנם אין כסף,

חא"ל חברא אית ליה, חייב אדם לומר.

חאל"ב חזק אמץ לעד בתורה.

חא"מ חלק אלהי ממעל, חצר אהל מועד.

חא"ר חופין את רובו, חופת אליהו רבא.

חא"ש חדושי אנשי שם.

חא"ת חיבור אור תורה.

ח"ב חד בהון, חושד בכשרים, חורבן בית, חורבן ביתר, חזור בך, חיי בשרים, חכם באשי, חכמה בינה, חכמי בבל, חלק ב', חלק בכורה, חנוכת בית, חש בראשי, חתן בראשית.

חב"א חורבן בית א‘, חלופי בן אשר, חורבן בית ב’.

חב"ג ח' בגדים.

חב"ד חכמה בינה דעה.

חב"ה חבצלת השרון, חורבן בית המקדש.

חבה"מ חורבן בית המקדש.

חבה"ק חבוט הקבר.

חבה"ש חבצלת השרון.

חב"ו חיינו ברחמך ואחיה, חיל בלע ויקיאנו, חמה בינה ודעת, הפץ בתורה ומעשים.

חבו"מ חבורת מצוה, חיי בני ומזוני.

חבו"ש חיים ברכה ושלום.

חב"ז חמץ בזמנו.

חב"ח חבר בן חיים, חברת בקור חולים, חדר בחדר, חש בחדשו, חותם בתוך חותם, חלא בר חמרא, חנניא בן חזקיה, חציו בן חורין.

חב"י חומץ בן יין, חיים ביד, חנוך בית יהודה, חנוך בית יוסף, חנוך בחור יה, חסר ב' יודין.

חבי"ב חיים בן ישראל בנבשתי (כנה"ג), חש בראשו יעסוק בתורה.

חביכ"ג חביתי כהן גדול, חשמונאי בן יוחנן כהן גדול.

חבי"פ חיים בן יעקב פאלאגי.

חבי"ת חלב בשר יין תכלת.

חב"כ חושד בכשרים.

חב"ל חבלי לידה.

חבל"ד חולין בעזרה לאו דאורייתא.

חבלי"ו חזק בתורה לאורך ימים ושנים.

חבל"מ חבלי מיתה, חבלי משיח, חסיד בכל מעשיו.

חב"נ חבי בר ננאי, חלופי בן נפתלי.

חב"ס חכמת בן סירא.

חב"ע חבוט ערבה, חולין בעזרה, חכם בעיניו.

חבע"פ חמץ בערב פסח.

חבעפאש"ש חמץ בערב פסח אחר שש שעות.

חב"פ חבוש פאר, חומת בית פאגי, חייב בפשיעה, חמץ בפסח.

חבצה"ש חבצלת השרון.

חב"ק חברת בני קדש, חומר בקודש.

חב"ר חורבן בית ראשון.

חב"ש חבלי שנה, חד בשבתא, חורבן בית שני.

חבת"ח חותם בתוך חותם.

ח"ג חד גברא, חד גדיא, חדושי גאונים, חובת גברא, חובת גליות, חיוב גברא, חירק גדול, חכם גדול, חלב גמל, חלק ג', חלק גדול, חמדה גנוזה, חמץ גמור, חמר גמל, חנוני גוי, חסד גדול, חצוף גדול, חצי גריס, חרם גמור.

חג"ב חתימת גמרא בבלית.

חגב"י חופר גומץ בו יפול, חלב גבינה ביצה יין.

חגב"ש חלב גבינה ביצים שחלים.

חג"ד חתימת גמר דין.

חג"ה חדא גזר היא.

חגוח"א חמש גבורות וחסד אחד.

חגול"ד חד גריס ולא דייק.

חו"ש חגורת שמואל.

חג"ח חברת גמילות חסדים.

חג"י חדשים גם ישנים, חכם גדול יקרא, חסר ג' יודין, חתימת גמרא ירושלמית.

חגי"צ חגירת צפורן.

חגמ"ח חברת גמילות חסדים.

חגעי"ת חמץ גמור על ידי תערובת.

חג"ש חגורת שמואל.

חג"ת חסד גבורה תפארת.

חגת"מ חסד גבורה תפארת מלכות.

חגת"נ חסד גבור תפארת נצח.

ח"ד חדושי דינים, חושבנא דדין, חות דעת, חזו דאתאי, חייתא דקטרא, חלוקי דעות, חלק ד', חלשא דעתיה, חמודי דניאל, חמשה דברים, חצי דבר, חתן דמים.

חד"א חד אמר, חדושי אגדות, חומש דפוס א', חתיכה דאיסורא.

חדא"ג חושי אגדות.

חדא"ס חתיכה דאיסורא.

חד"ב' חומש דפוס ב'.

חד"ג חדושי גאונים, חמץ דגן גמור.

חדה"ר חדושי הרשב"א.

חדול"ג חד דייק ולא גריס.

חד"ח חסר דחסר.

חד"י חסר ד' יודין.

ח“ד כח”ד חושבנא דדין כחושבנא דדין.

חד"ל חתן דומה למלך.

חדל"ע חברת דורשי לשון עבר.

חדל"ק חומרא דאתי לידי קולא.

חדל"ש חירגא דיומא לא שמיה.

חד"מ חדא מילתא, חלב דם מליחה.

חדס"ו חייתא דקיטרא סברת וקבלת.

חד"צ חברת דורשי ציון, חי דומם צומח.

חד"ק חדושי קודש, חייתא דקיטרא.

חד"ר חלוקי דרבנן, חסד דין רחמים, חרם דרבנן.

חדר"ג חרם דרבינו גרשום.

חדרגמ"ה חרם דרבינו גרשום מאור הגולה.

חד"ש חלמא דבי שמשי.

חד"ת חדושי תורה, חדרי תורה.

ח"ה חבצלת השרון, חג המצות, חג הסכות, חדוש הלבנה, חדוש העולם, חדושי הלכות, חובת הלבבות, חוט המשולש, חוט השדרה, חוט השני, חול המועד, חזקת הבתים, חזקת היתר, חזרת הש"ץ, חטאת העוף, חי העולמים, חיי הנפש, חכם הרזים, חכמי הדור, חלול השבת, חלול השם, חלופי הקריאה, חלוץ הנעל, חלק ה', חמדת הימים, חנוכת הבית, חסדי השם, חסידי הדור, חצר הכבד, חקור הדין, חקת הברית, חקת הפסח, חשבון הנפש, חשבונות המדינה, חושן המשפט.

חה"א חדר האוכל, חכמה האלהית, חכמי האומות, חכמי האמת, חסידי האומות.

חה"ב החזקת הבתים, חכמי הבבלי, חכמים הזהרו בדבריכם.

חה"ג חדושי הגרשוני, חוקות הגוים, חזקת הגוף, חכמי הגוים, חתימץ הגמרא.

חה"ד חכמי הדור, חסידי הדור.

חה"ו חדושי הלכות ואגדות, חקוק היוצר והאב.

חה"ט חוש הטעם, חכמי הטבע.

חה"י חמדת הימים, חסר ה' יודין.

חה"כ חברת הכנסת כלה, חצר הכבד.

חהכ"נ חזן הכנסת.

חה"ל חדושי הלכות, חובה היא לו, חובת הלבבוות, חולין הוא לך, חנון המרבה לסלוח, חתיכה הראויה להתכבד.

חהל"ב חובת הלבבות.

חהל"ה חתיכה הראוי להתכבד.

חה"מ חבלי המשיח, חג המצות, חדר המטות, חדושי המאירי, חוט המשולש, חול המועד, חוש המשוש, חוש המשתתף, חכמה המעשית, חכמי המשנה, חכמת המזלות, חכמת המחקר, חכמת המספר. חלול המקום, חסדי המקום, חשן המשפט, חתימת המשנה..

חהמ"ד חול המועד דחג, חכמי המדות.

חהמ"ס חול המועד סכות.

חהמ"פ חול המועד פסח.

חהמ"צ חג המצות.

חה"נ חכמת הנגון, חכמת הנפש, חכמת הנדסה, חכמת נסתר, חכמת הניתוח, חלוק הנעים, חלקת הנקוד, חצר הניזק, חשבון הנוצרים, חשבון הנפש.

חה"ס חג הסכות, חדר הספרים, חוט הסיקרא, חול המועד סכות.

חה"א חדוש העולם, חטאת העוף, חכמי העמים, חשבון העבור, חתימת העדים.

חה"פ חג הפסח, חטאות הפנימיות, חכמת הפרצוף.

חה"צ חטאת הצבור, חכמת הציור.

חה"ק חבוט הקבר, חטאת הקהל, חיות הקודש, חכמי הקבלה, חכמת הקבלה, חלופי הקריאה, חסרי הקצות.

חה"ר חדר הראיון, חדושי הרשב"א, חוש הראות, חוש הריח, חכם הרזים, חצי הריוח, חתיכה הראויה.

חהר"ל חתיכה הראויה להתכבד.

חה"ש חבצלץ השרון, חג השבועות, חוט השדרה, חוט השני, חוש השמע, חכם השלם, חכמי השעורים, חלול השם, חסר השער, חצרות השיר, חשבון השוה, חתימת הש"ס.

חה"ת חדושי התורה, חזה התנופה, חכמת התורה, חכמת התכונה, חכמת התשבורת, חתימת התורה, חתן התורה.

חהת"כ חכמת התכונה.

ח"ו חוכא וטלולא, חולדה ובור, חזק ונתחזק, חטים ושעורים, חי ונושע, חי וקיים, חיים ושלום, חכם ונבון, חלב ודבש, חלילה וחס, חס וחלילה, חס ושלום, חסר ו', חסרות ויתרות, חקירה ודרישה.

חו"א חופת אליהו, חזק ואמץ, חלבים ואברים, חסד ואמת.

חוא"ב חזק ואמץ בתורה, חלבים ואברים.

חוא"מ חולצת ואינה מתיבמת, חזר ואמץ, חסד ואמת, חסידים ואנשי מעשה.

חו"ב חזק ואמץ בתורה, חכמים ובינה, חלב וביצים, חולה ובור, חולדה וברדלס, חומה ובריח, חורבן בית, חיים וברכה, חפוש ובדיקה, חקת ובלק, חריף ובקי.

חוב"א חזק ואמץ בתורה אמן.

חוב"ג חובת גברא.

חובה"ג חובת הגוף.

חובה"ל חובת הלבבות.

חובה"מ חורבן בית המקדש.

חובהמ"ק חורבן בית המקדש.

חוב"ע חולין בעזרה.

חוב"צ חובבי ציון.

חוב"ר חורבן בית ראשון.

חוב"ש חורבן בית שני.

חו"ג חובת גברא, חכמה וגבורה, חלב וגיד, חמור וגמל, חסדים וגבירות.

חו"ד חוקר ודורש, חות דעת, חכמה ודעת, חלב ודבש, חלב ודם, חמאה ודבש. חרב ודם.

חו"ה חובת הלבבות, חוט המשולש, חוט השני, חול המועד, חלה וסת הדלקה.

חוה"ג חובת הגוף, חוקות הגוים.

חוה"ד חוקר הדין.

חוה"ט חוש הטעם.

חוה"לחוהל"ב חובת הלבבות.

חוה"מ חוט המשולש, חול המועד, חוני המעגל, חוש המשוש, חושן המשפט.

חוהמ"ס חול המועד סכות.

חוהמ"פ חול המועד פסח.

חוהמ"ש חוט המשולש, חול המועד של, חוט המשוש.

חוהמש"ס חול המוע של סכות.

חוהמש"פ חול המועד של פסח.

חוה"נ חולי הנופל.

חוה"ר חוש הראיה, חוש הריח.

חוה"ש חוט השדרה, חוט השני, חוט השערה, חוש השמע, חול המועד של.

חו"ז חומרא זוטא, חותני זקני, חרישה וזריעה, חרצנים וזנים.

חוז"ל חוזר לראש.

חו"ח חופת חתנים, חוקי חיים, חיים וחסד, חיל וחומה, חלה וחבור, חמרא וחיי, חנא וחסדא, חס וחלילה, חרב וחנית.

חו"ט חובת טלית, חוכא וטלולא.

חו"י חומות ירושלים, חוסן ישועות, חות יאיר, חסר ו' יודין, חסרות ויתרות.

חוי"ח חות יאיר חדש.

חוי"ל חזק ויאמץ לבך.

חוי"ר חומות ירושלים.

חוי"ת חסרות ויתרות.

חו"כ חדא ומתחזי כתרתי, חתן וכלה.

חו"ל חוץ לארץ, חוץ למדינה, חוץ למחנה, חוץ לעיר, חוץ לתחום, חזק ויאמץ לבך.

חול"ד חוץ לדף, חוץ לדרך.

חולד"ה חוץ לדרך הטבע.

חולדה"ט חוץ לדרך הטבע.

חולו"ק חולין וקדשים.

חול"ז חוץ לזמנו.

חול"ל חוטא ולט לו.

חול"מ חולצת ולא מתיבמת, חוץ למקומו.

חול"פ חנון ורחום לכל פועל.

חול"ר חמרא וחיי לפום רבנן.

חול"ת חוץ לתחום.

חו"מ חובל ומזיק, חובת מנא, חוזר ומברך, חוזר ומגיד, חוט מקיף, חומרי מקום, חוקר ומקובל, חלי ומכה, חמה ומזלות, חמץ ומצה, חנף ומרע, חסד ומשפט, חסידים ואנשי מעשה, חק ומשפט, חרב ומגן, חרש ומסגר, חשן משפט.

חומדה"ט חוץ מדרך הטבע.

חומ"ז חיי ומזוני, חמה ומזלות.

חומכ"ת חדא ומתחזי כתרתי.

חומ"נ חובת מנא.

חומ"ע חולי מעים.

חומ"צ חמץ ומצה.

חו"נ חובת נשים, חוזר ונראה, חוזר ונעור, חזק ונתחזק, חכם ונבון, חוטא נשכר, חלק ונחלה.

חונמו"ק חי וקים נורא מרום וקדוש.

חו"ס חגר וסומא, חיוורי וסומקי, חכם וסופר, חורין וסדקין.

חו"ע חולדה ועכבר, חיה ועוף.

חועו"ד חיה ועופות ודגים.

חועמ"ש חולדה ועכבר מציין שם.

חו"פ חונה פה, חנוכה ופורים, חסידא ופרישא, חפני ופנחס.

חופ"ח חופת חתנים.

חופ"ק חונה פה קהילתנו.

חופק"ק חונה פה קהלה קדושה.

חו"צ חובבי ציון, חומר וצורה.

חו"ק חדא ועוד קאמר, חובת קרקע, חולין וקדשים, חופה וקידושין, חי וקים, חסיד וקדוש, חצים וקשת, חרש וקטן.

חו"ר חומרא רבה, חכמי ורבני, חנון ורחום, חסד ורחמים.

חורל"פ חנון ורחום לכל פועל.

חורק"נ חלות ורקיקי נזיר.

חו"ש חדש ושבת, חומש שומרוני, חזה ושוק, חטים ושעורים, חי ושחוט, חיים ושלום, חמס ושוד, חס ושלום, חרוץ ושנון, חרש ושוטה.

חוש"ח חוט של חסד.

חוש"ט חן ושכל טוב.

חוש"מ חולו של מועד.

חו"ת חותם תבנית.

ח"ז חוב זה, חודש זה, חלק זכר, חמי זקני, חצי זהב, חצי זית, חצי זכר, חתימת זקן.

חז"א חזקת אבהתא, חזקת איסור.

חזא"ל חיים זלמן אלישעביץ.

חז"ה חזקת הבתים, חזקת היתר, חזר הדין.

חזה"ב חזקת הבתים.

חזה"ג חזקת הגוף.

חזה"ת חזה התנופה.

חזוא"מ חזק ואמץ.

חזוי"ל חזק ויאמץ לבך.

חז"מ חגי זכריה ומלאכי.

חזו"נ חזק ונתחזק.

חזו"ק חזן וקהל, חרישה זריעה וקצירה.

חזו"ש חזה ושוק.

חז"ח חזקת חיוב.

חז"ט חזקת טהרה, חזקת טומאה.

חז"כ חזקת כשרות.

חז"ל חזון למועד, חכמינו זכרונם לברכה.

חזל"א חזי לאצטרופי.

חז"מ חזקת ממון.

חזמ"ק חזקת מרא קמא, חכמה זקנה מראה קומה.

חז"ן חכם זקן נשוי.

חז"ס חזקת סכנה, חיים זעליג סלאנימסקי.

חז"פ חזקת פטור, חזקת פנויה.

חז"ק חתימת זקן.

חזק"ה חזקת היתר.

חז“ק ז”ב חרישה זריעה קצירה זמירה בצירה.

חז"ש חזקת שמיר.

חזשע"ש חזקת שליח עושה שליחותו.

ח"ח חבילות חבילות, חד חריב, חדרי חדרים, חובר חבר, חומר חרם, חופת חתנים, חוקי חיים, ח' חסרים, חכם חרשים, חליפי חליפין, חלל חרב, חסרון חכמה, חפץ חיים, חפץ חסד, חרב חדה, חרם חכמים, חרם חמור, חשש חמץ.

חחא"ל חברא חברא אית ליה.

חחא"מ חוקר חכמה אורה מבקרים.

חח"ג חסד חכמה גבורה.

חחו"מ חלק חושן משפט.

חח"ז חלק חצי זכר.

חח"מ חובר חברים מחוכמים, חיים חזקיה מודינו, חלק חשן משפט.

חח"נ חכמה חסד נצח.

חח"צ חברת חובבי ציון.

חח"ת חמשה חומשי תורה.

ח"ט חובת טלית, חיים טובים, חלה טמאה, חלל טפח, חלק טוב, חמי טבריה, חן טוב, חצי טפח, חשש טרפות, חתימה טובה.

חט"ד חטאת דם.

חטה"ק חטאת הקהל.

חט"ח חטאת חלב, חלמא טבא חזאי.

חט"נ חטאת נעורים.

חט"ס חטף סגול.

חט"פ חטף פתח.

חט"צ חטאת צבור.

חט"ק חטף קמץ, חוטי קורדנייתא.

ח"י חביבי ידידי, חביבין יסורים, חביבין ישראל, חומץ יין, חומש יריחו, חות יאיר, חיה יחידה, חכמי יון, חכמה יונית, חלק יעקב, חמדת ישראל, חמץ ידיעה, חסדי יי, חסן ישועות, חסרון ידיעה, חק יוסף, חק יעקב, חתימת יד.

חי"א חיי אדומים, חיי אדם.

חיא"נ חלקי יי אמרה נפשי.

חיב"נ חרם יהושע בן נון.

חי"ג חיי גדולים, חידושי גאונים.

חי"ד חידושי יורה דעה, חלק יורה דעה, חסרון ידיעה.

חיד"א חיים יוסף דוד אזולאי.

חיה"ח חיבור יד החזקה.

חיה"ק חיבוט הקבר, חיות הקודש, חתימת ידו הקדושה.

חיה"ש חילול השם.

חי"ו חכמה יונית.

חיו"ג חיי יונה גורלאנד.

חיו"ד חלק יורה דעה.

חיוה"ק חיות הקודש.

חיוע"ו חיות ועופות.

חיו"צ חי יי וברוך צורי.

חי"ז חידושי זקני, ח"י (שמנה עשר) זהובים.

חי"ח ח' ימי חנוכה.

חיי"ם חבוש־יסורים־ים־מדבריות, חולין־יומא־ידים־מקואות.

חי"ל חיים יהודה ליב, חסד יי ליראיו.

חיל"י חיה יחיה לא ימות.

חי"מ חתימת יד ממש.

חימ"ה חסד יי מלאה הארץ.

חי"ע חלק יי עמו, חק יעקב.

חי"פ ח“י (שמנה עשר) פעמים, ח”י פנים, ח"י פרוטות.

חי"ק חתימת יד קדשו.

חי"ש חיי שעה.

חי"ת חידושי תורה.

ח"כ חביבי כנפשי, חולק כבוד, חוסר כל, חזקת קשרות, חייבי כריתות, חלוף כתב, חסרן כיס, חצי כופר, חשוב כמת.

חכ"א חכמים אומרים, חכמת אדם.

חכאו"ה חכמי אומות העולם.

חכא"י חכמי ארץ ישראל.

חכ"ב חכמה כתב בינה, חכמי בבל,.

חכ"ד חזר כל דבר, חכמה כתר דעת.

חכה"ד חכמי הדור.

חכה"ט חכמי הטבע.

חכה"מ חכמי המשנה, חכמת המזלות, חכמת המחקר, חכמת המספר.

חכה"נ חכמת הנפש, חכמת הנתוח.

חכה"ע חכמי העמים.

חכה"ק חכמת הקבלה.

חכה"ר חכם הרזים.

חכה"ת חכמת התורה, חכמת התכונה.

חכז"ל חכמינו זכרונם לברכה

חכ"ח חלק כחלק.

חכ"י חברים כל ישראל, חכמי ישראל.

חכי"ח חברת כל ישראל חברים.

חכלה"ר חכם להרע.

חכ"מ חכמת מנוח, חשוב כמת.

חכמז"ל חכמינו זכרונם לברכה.

חכ"נ חביבי כנפשי, חכמה נסתרת.

חכ"ע חכמה עילאה.

חכ"צ חכם צבי.

חכ"ש חברותא כלפי שמיא, חוצפא כלפי שמיא, חכמת שלמה.

חכ"ת חכמה תתאה, חכמי תלמוד.

ח"ל חביבא ליה, חבלי לידה, חוזר לראש, חוץ לארץ, חוץ לדרכנו, חזון למועד, חזר למוטב, חייבי לאוין, חייב לברך, חייב לו, חכם להרע, חלילה לנו, חלת לחם, חסד לאברהם, חק לישראל, חקרי לב, חרם לזרים, חתום למטה..

חל"א חג לאחרים, חזי לאיצטרופי, חסד לאברהם, חסרי “ל” “א”.

חלא"א חוץ לארבע אמות.

חלאה"ש חל להיות אחר השבת.

חלא"ז חמץ לאחר זמנו.

חליא"ת חושה לעזרתי יי אלהי תשועתי.

חל"ב חם לבי בקרבי, חרם לזרים בנדוי.

חלבנח"ש חרם לזרים בנדוי חרם שמתא.

חלב"כ חלק בכורה.

חלב"ש חל להיות בשבת.

חל"ד חוץ לדף, חוץ לדרכנו.

חלד"ה חוץ לדרך הטבע.

חל"ה חלק לעולם הבא, חסרי “ל” “ה”.

חלה"נ חלקת הנקוד.

חלה"פ חלקת הפעלים, חסרי “ל” הפעל.

חלה"ש חילול השם, חלקת השם.

חלו"ל חוטרא לידא ומרה לקבורה, חמרא למרא וטיבותא לשקיה.

חל"ז חוץ לזמנו.

חל"ח חיים לכל חי.

חל"ט חלה טמאה.

חל"י חק לישראל.

חלי"ל חסרון לא יוכל להמנות.

חלי"מ חכם לב יקח מצות.

חלי"ש חיים לכל ישראל שבק.

חלי"ת חושה לעזרתי יי תשועתי.

חלכ"ח חיים לכל חי.

חל"מ חוץ למקומו, חזון למועד, חזי למזגי, חזר למוטב, חלקת מחוקק, חמור למשא, חתום למטה.

חל“מ כצנ”ש חמה לבנה מאדים ככב צדק נגה שבתאי.

חלמ"ע חזי למזגי עליה.

חל"נ חולי נופל, חנוך לנערים, חסרי “ל” “נ”.

חל"ס חוץ לסוכה.

חלע"ה חלק לעולם הבא.

חלעוה"ב חלק לעולם הבא.

חל"פ חד לא פגום.

חלפ"ש חלק פי שנים.

חל"ק חייב לקרות.

חלק"ו חם לח קר ויבש.

חלק"ק חונה לעתה קהלה קדושה.

חלר"א חדשים לבקרים רבה אמונתך.

חלר"ע חטאנו לפניך רחם עלינו.

חל"ש חיים לן שבק, חלק שלמה.

חלשב"ע חולין שנשחטו בעזרה.

חל"ת חוץ לתחום.

ח"מ חבלי משיח, חברה מקרא, חד מילתא, חול מועד, חולי מעים, חומרי מקום, חומרי מתניתא, חייבי מיתות, חיי מלקות, חיי מרומים, חימוד ממון, חכמי מקרא, חכמי משנה, חכמת מנוח, חמד משה, ח' מלאים, חמש מגלות, חסורי מחסרא, חצי משי, חשך מצרים, חשן משפט, חתום מטה, חתימת מילה.

חמ"א חברך מית אשר, חסר משוגעים אני.

חמא"ד חברת משכיל אל דל.

חמ"ב חביבה מצוה בשעתה.

חמב"ד חייבי מיתות בית דין.

חמב"ז חמץ בזמנו.

חמב"ח חתיכה מב' חתיכות.

חמב"מ חכמה מפוארת בכלי מפואר.

חמב"פ חמץ בפסח.

חמב"ש חביבה מצוה בשעתה.

חמ"ג חמדה גנוזה, חמץ גמור, חמר גמל, חמש מגלות.

חמ"ד חכמה מדינית, חמודי דניאל, חסר מקום דפוס, חמשת מיני דגן.

חמדה"ט חוץ מדרך הטבע.

חמ"ה חברת מחזיקי הדת, חברת מפיצי השכלה, חמדת הימים, ח' מלאכים המנהיגים.

חמה"א חליצה מן האחין.

חמה"ט חוץ מן הטבע.

חמה"י חמדת הימים.

חמ"ו חנניה מישאל ועזריה.

חמו"ג חמור וגמל, חמס וגזל.

חמו"ד חמודי דניאל, חסר מקום ושנת דפוס.

חמוה"ק חסורי מחסרא והכי קתני.

חמו"ח חמרא וחיי.

חמו"ע חנניה מישאל ועזריה.

חמו"ק חסורי מחסרא והכי קתני.

חמו"ר חכם מופלג ורב רבנן.

חמו"ש חדש מועד ושבת.

חמ"ז חמי זקני.

חמ"ח חדא מחדא, חומש מאור חיים, חטיבה מול חטיבה, חלקת מחוקק, ח' מלאכים חשובים.

חמח"א חדא מכלל חברתה איתמר.

חמ"ט חמי טבריה.

חמ"י חברת מעוררי ישנים, חמדת ישראל, חמץ ידוע.

חמי"ש חוץ מיראת שמים.

חממכ"ת חוץ ממעלת כבוד תורתו.

חממ"צ חמתה מרובה מצילתה

חמ"נ חברת מקיצי נרדמים, חד מינייהו נקט, חמץ נוקשה.

חמ"ס חומשים מחזורים סידורים, חזנים מלמדים סופרים.

חמסכמ"א חמירא כנתא מאיסורא.

חמ"ע חברו מוכיח עליו, חברת מלביש ערומים, חומש מאור עינים, חמשה עשר, חנניה מישאל עזריה.

חמע"ב חמשה עשר באב.

חמפ"ג חלתית מורייס פת גבינה.

חמ"צ חירם מלך צור.

חמצ"ב חביבא מצוה בשעתה.

חמ"ק חזקת מרא קמא.

חמ"ש חדש מועד שבת, חייבי מיתה שוגגין, חייבי מלקות שוגגין, חמד משה, חמדת שלמה.

חמשא"י חמץ שאינו ידוע.

חמש"ה חי מלא שטיפה הדחה.

חמשו"ל חמץ משש שעות ומעלה.

חמשו"ע חנניה מישאל ועזריה.

חמש"י חמץ של ישראל.

חמש"נ חמץ של נכרי.

חמש"ס חול מועד של סכות.

חמש"ע חמשה עשר.

חמש"פ חול מועד של פסח.

חמש"ק חרפה משל שנינה קללה.

חמש"ת חוקה מדה שנה תורה.

חמ"ת חברת מרביצי תורה.

ח"נ חוטא נשכר, חוקת נכסי, חטאת נעורים, חיי נצח, חי נפשי, חכמה נסתרת, חמץ נוקשה, חנוך נערים, חצי נזיר, חצי נזק.

חנ"א חברת נשמת אדם, חיים נסים אבולעפיא.

חנא"ע חי נושא את עצמו.

חנ"ש חשוד נמי אשבועתא.

חנב"ב חכמת נשים בנתה ביתה.

חנ"ה חלה נדה הדלקה, חנוכת הבית.

חנוכ"ה חנו כ"ה, חוצה נדלקים וזמנה כל הלילה, ח' נרות ובחדש כסליו התחלתן, ח' נרות והלכה כבית הלל, ח' נרות ועם כולם השמש, חשמונאים נתגברו והרגו כל האויבים.

חנכ“ל שצ”מ חמה נגה ככב לבנה שבתאי צדק מאדים.

חנ"נ חרב נוקמת נקם, חתיכה נעשית נבילה.

חנ"ס חמור נושא ספרים.

חנע"נ חתיכה נעשית נבילה.

חנ"צ חצי נזק צרורות.

חנ"ק חסרה נטולה קרועה.

חס' חסר.

ח"ס חזקת סכנה, חטף סגול, חכמה סתימאה, ח' ספירות, חשש סכנה, חתם סופר.

חס"א חסד אברהם, חסד אלהים, חסדי אבות.

חסאו"ה חסידי אומות העולם.

חסב"פ חסרון בפנים.

חס"ג חסד גדול, חסרון גדול.

חסדח"ס חסרון דחסרון.

חס"ו חסר ו'.

חסו"א חסד ואמת.

חסוא"מ חסד ואמת, חסידים ואנשי מעשה.

חסו"ג חסדים וגבורות.

חסוי"ת חסרות ויתרות.

חסו"פ חסידא ופרישא.

חסו"ק חסיד וקדוש, חסר “ו” קדמאה.

חסו"ר חסד ורחמים.

חסו"ת חסר “ו” תנינא.

חס"ט חסדים טובים.

חס"י חסר “י”, חסרון ידיעה.

חסי"ד חסרון ידיעה.

חס"ק חסר “י” קדמאה.

חסי"ת חסר “י” תנינא.

חס"כ חסרון כיס.

חסכמ"א חמירא סכנתא מאיסורא.

חס"ל חסד לאברהם.

חסל"א חסד לאברהם.

חס"מ חמירא סכנתא מאיסורא, חסורי מחסרא.

חס"ע חסד עולם, חסד עליון.

חס"פ חמשת סרני פלשתים, חסל סדור פסח.

חס"ק חסידא קדישא.

חסשא"מ חסד של אמת.

ח"ע חבוט ערבה, חבר עיר, חוטבי עצים, חטאת עוף, חייבי עשה, חייב עליו, חיי עד, חיי עולם, חכמה עילאה, חל עליו, חסד עולם, חצי עבד, חצי עור, חקת עולם, חרפת עולם, חתימת עדים.

חע"א חל על איסור.

חע"ב חמש עשר באב. חע"ז חברת עוזר דלים.

חעדול"מ חבל על דאבדין ולא משתכחין.

חע"ה חכמינו עליהם השלום.

חעה"ש חותמין על השטר.

חעוה"ב חלק עולם הבא.

חעוה"ז חלק עולם הזה.

חעוחב"ח חצי עבד וחצי בן חורין.

חעז"כ חייבים על זדונם כרת.

חע"ח חומרא על חומרא, חומש על חומש, חטאת על חטאת, חייבין על חימוצו.

חעח"כ חייבין על חימוצו כרת.

חעח"ל חכמים עשו חזוק לדבריהם.

חע"כ חייב עליו כרת, חתימת עדים כשרים.

חע"מ חייב עליו מיתה, חכם עדיף מנביא, חפץ ערבות מושבו, חפץ ערכיו מושבו.

חעמ"פ חייבין עליהם משום פגול.

חענ"נ חתיכה עצמה נעשית נבלה.

חעסא"נ חיי עד סלה אמן נצח.

חעס"ל חכמים עשו סיג לדבריהם.

חעסנ"א חיי עד סלה נצח אמן.

חע"ש חבור עמודי שבע.

ח"פ חג פסח, חונה פה, חזקת פטור, חטף פתח, חליצה פסולה, ח' פרקים, חצי פרוטה, חצי פרס, חרב פפיות, חתום פה.

חפ"א חסרי “פ” “א”.

חפ"ה חתימת פי האמה.

חפ"י חסרי “פ” “י”.

חפ"מ חתיכה, פריעה, מציצה.

חפ"נ חסרי “פ” “נ”

חפ"ק חונה פה קהלת.

חפק"ק חונה פה קהלה קדושה.

חפ"ש חלק פי שנים.

חפ"ת חיים פלטיאל תולעת.

ח"צ חגירת צפורן, חובבי ציון, חטאת צבור, חכם צבי, חלב צמר, חמדת צבי, חרבות צורים.

חצא"מ חצר אוהל מועד.

חצב"ח חצי בן חורין.

חצ"ג חצוף גדול, חצי גריס.

חצ"ה חצר הכבד.

חצה"כ חצר הכבד.

חצה"מ חצר המעורבת.

חצה"נ חצר הניזק.

חצו"מ חצופה ומרשעת.

חצ"ט חצי טפח.

חצ"ל חיים צבי לערנער.

חצ"נ חצי נזק, חצי נחמה.

חצסל"י חטאנו צורנו סלח לנו יוצרנו.

חצ“פ – חצפ”ר חצי פרס.

חצק"פ חצי קנה פגום.

חצ"ש חציה שלי, חצי שעור.

ח"ק חברה קברנים, חברא קדישא, חזות קשה, חזן קורא, חטף קמץ, חיטי קורדנייתא, חירק קטן, חנוך קטן, חסידא קדישא, חסרי קצות, חצי קדיש, חרובי קרתא.

חקבטנ"ע חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך.

חק"ה חיות קיים הגעה (=שהחינו).

חקו"ב חקת ובלק.

חקו"ד חקירה ודרישה.

חק"י חק יוסף, חק יעקב.

חקל"ח חייך קודמים לחיי חברך.

חק"פ חצי קנה פגום.

חקפ"ג חצי קנה פגום.

חק"צ חסרי קצות.

חק"ת חקל תפוחין.

ח"ר חדושי רשב"א, חורבן ראשון, חיה רעה, חיי ראשי, חכם ר', חלי ראש, חלק ראשון.

חרא"ב חזרת ראשי אברים.

חר"ג חרם רבינו גרשום.

חרגמ"ה חרם רבינו גרשום מאור הגולה.

חר"ו חרוף וגדוף.

חרו"ח חרדל וחריע.

חר"ל חתיכה ראויה להתכבד.

חרל"ה חתיכה ראויה להתכבד.

חרל"פ חייא ראש לגליל פולין.

הרמב"מ חכם רבינו משה בן מיימון.

הרמב"ן חכם רבינו משה בן נחמן.

חר"ן חידושי רבינו נסים.

חרעק"א חידושי ר' עקיבא איגר.

חר"צ חברת רודפי צדק

ח"ש חדש ששוני, חוט שני, חוט שער, חומץ שכר, חומש שומרוני, חזקת שמור, חזרת שלום, חיים שאל, חיי שעה, חיי שרה, חכמת שלמה, חלול שבת, חלול שם, חלק שלישי, חלק שלמה, חלק שמעון, חלק שני, חלק ששי, חמדת שלמה, חמשת שקלם, חציה שלי, חציה שפחה, חצי שעה, חצי שעור, חצי שקל, חקות שמים, חרבן שני, חרש שוטה, חשופי שת, ח' שרצים, חתמתי שמי.

חש"א חברת שבת אחים, חיים שאל, חסד של אמת, חשש איסור.

חשאב"ס חולה שאין בו סכנה.

חשא"ז חזקה שאינו זבוח.

חשא"ל חתיכה שאינה ראויה להתכבד.

חש"ב חולין שנשחטו בעזרה.

חש"ג חמצו של גוי.

חש"ד חסר שנת דפוס.

חשה"נ חשבון הנפש.

חש"ו חרש שוטה וקטן.

חשוב"ג חשוכי בגדים.

חשוחב"ח חציה שפחה וחציה בן חורין.

חשו"מ חברת ש"ס ומשניות, חסדא שמך וחסדאין מילך.

חשו"ק חרש שוטה וקטן.

חשח"ע חטאים שאנו חייבים עליהם.

חש"י חמץ של ישראל.

חשיב"ס חולה שיש בו סכנה.

חש"ך חמור, שור, כלב.

חש"ל חכמת שלמה.

חשל"נ חשוכא לנהורא.

חש"מ חולו של מועד, חזרת של מצוה.

חשמונא"י חדש (לבנה), שבתאי, מאדים, והמה נכנעים אל ישראל, חדש, שבת, מילה, נדה, ארוסה, יחוד (השם).

חשמ"נ חיים שאל ממך נתת.

חשמ"ע חשבון מעוקב.

חש"נ חטאו של נחש, חמס שנאה נפשו, חמץ של נכרי.

חשנ"ב חולין שנשחטו בעזרה.

חשנב"ע חולין שנשחטו בעזרה.

חש"ס חשש סכנה.

חש"ע חטאו של עגל, חשבונו של עולם.

חשעי"ת חצי שעור על ידי תערובות.

חש“ע עה”פ חמץ שעבר עליו הפסח.

חשע"ש חזקת שליח עושה שליחותו.

חש"פ ח' של פסח.

חש"ק חולם, שוא, קמץ.

חשקה"ד חכמי שקול הדעת.

חשקע"א חמץ שקיבל עליו אחריות.

השרפב"י חמורו של ר' פנחס בן יאיר.

חשר"ק חרפה, שמה, שרקה, קללה.

חשת"מ חוקה, שנה, תורה, מדה.

ח"ת חדושי תורה, חדרי תורה, חולקין תרומה, חכמה תתאה, חכמי תלמוד, חמש תשובות, חק תוכות, חקל תפוחין, ח' תיבות, חתם תבנית, חתן תורה.

חת"ב חתן בראשית.

חתבת"ח חותם בתוך חותם.

חת"ד חתן דמים.

חתה"ג חתימת הגמרא.

חתה"מ חתימץ המשנה.

חתה"ע חתימת העדים.

חתה"ש חתימת הש"ס

חתה"ת, חתימת התורה, חתן התורה.

חתו"א חתנים ואבלים.

חתו"כ חתן וכלה.

חת"ז חתימת זקן.

חת"ח חותם תוך חותם.

חת"ט חתימה טובה.

חת"י חתימת יד.

חת"כ חליפתי, תמורתי, כפרתי.

חת"ל חתומים למטה.

חת"מ חתום מטה.

חתנ"נ חתיכה נעשית נבלה.

חת"ס חתם סופר.

חת"ע חתימת עדים.

חתע"כ חתימת עדים כשרים.

חת"ת חברת תלמוד תורה.


 

ט'    🔗

ט' טבילה, טהור, טוב, טית, טמא, טעון, טעות, טעם, טענה, טפה, טפח, טרם.

ט"א ט' (=תשעה) אדומים, טהרת אברהם, טובה אחת, טומאת אוכלין, טור אודם, טורי אבן, טל אורות, טעות אחת, טעם אחר.

טאד"מ טוב אחרית דבר מראשיתו.

טא"ה טור אבן העזר.

טאה"ט טיהר את הטמא.

טא"ו טומאת אוכלין ומשקין.

טאוט"ש טוט אסור וטוט שרי.

טא"ח טור אורח חיים, טרפה אינה חיה.

טא"י טרפה אינה יולדת.

טא"ל טמאה אני לך.

טא"ע טור אבן עזר.

טא"ק טלה, אריה, קשת.

ט"ב ט' באב, טומאה בלוע, טור ברקת, טיחה בכותל, טעון ברכה.

טב"ב טעון ב' ברכות.

טבו"י טבול יום.

טב"ט טובי בן טוביאל.

טב"י טבול יום, טבחי ישראל.

טב"כ טבילת כלים, טיחה בכותל.

טבלי"ר טעם בלי ריח.

טבל"פ טורא בטורא לא פגע.

טב"מ טבילה בזמנה מצוה, טבילת מצוה, טועה בדבר מצוה, טועה בדבר משנה.

טב"ע טביעות עין, טוטפות בין עיניך.

טבע"י טביעות עין.

טבע"ק טבעת קידושין.

טב"ק טבעת קידושין, טרף בקלפי.

ט"ג ט' גדולים, טוב גדולה, טופס גטין, טיב גטין, טלית גדול, טעות גוי, טענת גנב.

טנמענ"ק טלי גיטך מעל גבי קרקע.

טג"ע טעם גן עדן.

ט"ד טוביינא דחכימי, טומאה דחויה, טיפת דיו, טן דו, טרפא דאסא.

טד"א טומאה דאורייתא, טרפא דאסא.

טדכ"ר טעמא דכתב רחמנא.

טד"צ טירחא דציבורא.

טד"ר טומאה דרבנן.

טד"ש טופסא דשטרא.

ט"ה טהרת הקודש, טוב הארץ, טובי העיר, טובת הנאה, טומאת הגוף, טופס השער, טורח הדרך, טעון הזאה, טעם הדבר, טעמי המצות, טעמי המקרא.

טה"א טוב הארץ.

טהא"מ טובת הנאה אינו ממון.

טה"ב טעות הוא ידם

טה"ג טומאת הגוף.

טה"ד טורח הדרך, טעות הדפוס, טעם הדבר.

טה"ז טעון השאה.

טה"ח טהרת חולין.

טהח"ש טהרת חשבון.

טה"כ טובת הכלל, טעם הכתוב.

טה"מ טובת הנאה ממון, טומאת המת, טעמי המסורה, טעמי המצות, טעמי המקרא.

טה"נ טובת הנאה.

טה"ע טהירו עילאה, טובי העיר, טעם העליון.

טה"ק טהרת הקדש, טובי הקהל.

טה"ש טופס השטר

טה"ת טהירו תתאה, טומאת התהום, טעם התחתון.

ט"ו טוב ורע

טו"א ט"ו (=חמשה עשר) אב, טומאת אוכלין, טומטום ואנדרוגינוס, טורי אבן.

טוא"נ טומטום ואנדרוגינוס.

טואה"ע טור אבן העזר.

טואו"ח טור אורח חיים.

טואו"כ טומאת אוכלין.

טוא"נ 4 טומטום ואנדרוגינוס.

טו"ב טובל ושרץ בידו, טומאה בלועה, טור ברקת.

טו"ד טופסא דשטרא, טעם ודעת.

טוד"ח טומאה דחויה.

טוד"פ טורי דפרודא.

טוד"ר טמא ודרך רחוקה.

טוד"ש טופסא דשטרא.

טו"ה טובי העיר, טובת הנאה.

טוה"א טוב הארץ.

טוהא"מ טובת הנאה אינה ממון.

טוה"ג טומאת הגוף.

טוה"ד טורח הדרך.

טוה"כ טובת הכלל.

טוה"מ טובת הנאה ממון.

טוה"נ טובת הנאה.

טוהנ"מ טובת הנאה ממון.

טוה"צ טובת הצבור, טורח הצבור.

טוה"ק טובי הקהל, טובת הקהל.

טוה"ת טומאת התהום.

טוהת"ה טומאת התהום.

טו"ז טומאת ז', טורי זהב.

טו"ח טומאה חמורה.

טוחו"מ טור חושן משפט.

טו"ט טוב טעם, טומאה וטהרה.

טוט"נ טען טענת גנב.

טוטו"ד טוב טעם ודעת.

טו"י טוב וישר, טומאה ישנה, טומאת ידים.

טויו"ד טור יורה דעה.

טו"כ טומאת כלים,

טול"מ טעמו ולא ממשו.

טו"מ טבח ומכר, טביחה ומכירה, טוב ומיטיב, טובת מראה, טומאת מדרס, טומאת משקין, טומאת מת, טל ומטר, טנאך ומשארתך, טענה ומענה.

טומ"ט טל ומטר.

טומ"י טומאה ישנה.

טומ"כ טבח ומכר, טומאת כלים.

טומ"נ טובי ומנהלי.

טומ"צ טובה ומצלחת, טומאת צרעת.

טו"נ טוב ונחמד, ט"ו ניסן, טועו ונטען, טמיר ונעלם, טרפות ונבלות.

טו"ס טומאת סתרים.

טו"ע טוב עין, טוב עלם, טומאת ערב.

טועמ"ל טופח על מנת להטפיח.

טו"פ טרפה ופסול.

טופעמלה"ט טופח על מנת לטפיח.

טו"צ טובת צבור, טורח צבור.

טו"ק טובי קהל, טומאה קלה, טומאת קרי, טלית וקיטל, טפסר וקצין.

טוקמב"ע טול קורה [קיסם] מבין עיניך.

טו"ר טוב ורע.

טו"ש טומאת שבעה, טומאת שרץ.

טוש"ב טובל ושרץ בידו.

טוש"ע טור שלחן ערוך.

טו"ת טלית ותפלין, טענות ותיעות.

טות"ר טוב תחת רעה.

ט"ז טומאת זב, טורי זהב, טמא ז' (=שבעה), טעון זריקה, טעם זקנים.

טז"ד טעון זריקת דם.

טזו"מ טומאת זב ומצורע.

ט"ח טבילת חובה, טהרת חולין, טהרה חשבון, טומאה חמורה, ט' חניות, ט' חסרים, טלה חלב, טל חיים, טעם חטא, טפת חלב, טרפה חיה.

טחוהלב"ש טענו חטין והודה לו בשעורין.

טחוז"מ טוביה חטא וזיגוד מינגיד.

טחו"מ טוביה חטא וזיגוד מינגיד, טור חושן משפט.

טח"י טרפה חיה.

טח"מ טור חשן משפט.

טחמ"ה טפל חומר מן העיקר.

טחפ"ח טבא חדא פלפלא חריפתא.

טחפ“ח ממצ”ד טבא חדא פלפלא חריפתא ממאה צני דקרי.

ט"ט טבחו טבוח, טוב טעם, טעון טבילה.

טט"ג טוען טענת גנב.

טט"ו טוב טעם ודעת.

טטו"ד טוב טעם ודעת.

טטו"ז טמא טומאת ז'.

טטו"ע טמא טומאת ערב.

טט"י טמא טמא יקרא.

ט"י טבול יום, טבחי ישראל, טומאה ישנה, טריפה יולדת.

טי"ד טומאת ידים, טור יורה דעה.

טיו"ד טור יורה דעה.

טי"כ טירת כסף

טילל"ת טוב יי לקויו לנפש תדרשנו.

ט"כ טבילת כלים, טירת כסף, טעם כעיקר.

טכ"ח טבילת כלים חדשים.

טכלא"י טלטול כלאחר יד.

טכ"ע טעם כעיקר.

ט"ל טוב להקיז.

טלבל"ת טב לביש לא תעביד.

טל"ג טלי גיטך.

טלה"ב טבא לא הוי בישא.

טלט"ד טב למיתב טן דו.

טלכ"ע טעמא לאו כעיקר.

טל"פ טעם לפגם.

טל"ק טלית קטן.

טל"ש טעם לשבח.

ט"מ טבילת מצות, טוב מעות, טובת מראה, טומאת מגע, טומאת משא, טמא מת, ט' מלאים, טעמא מאי, טעמי מצות, טעמי מקרא, טפחא מונח, טרדת מצוה, טריפה מקום.

טמ"א טבח־משקה־אופה, טומאת אוכלין.

טמא"ל טמאה אני לך.

טמ"ד טעון מתן דמים.

טמ“ד ואעג”מ טעון מתן דמים ואימורים על גבי מזבח.

טמדכ"ט טמירא דכל טמירין.

טמוט"ת טהור מליח וטמא תפל.

טמו"ק טומאת מקדש וקדשיו.

טמ"כ טוב מנוחתו כבוד.

טמ"מ טוב מותי מחיי.

טמ"פ טעם מספיק.

טמקו"ק טומאת מקדש וקדשיו.

טמ"ר טעמי מצות ריקאנטי.

טמרמ"ה טעמי מצות ר' מנחם הבבני.

טמרשא"ק טעמי מצות ר' שלמה אלקבץ.

ט"נ טבילת נשים, טומאת נבלה, טומאת נדה, טומאת נפש, ט' נקודות.

טנ"א טעמים נקודות אותיות, טבעיות נמוסיות אלקיות.

טנ"מ טומאה, נותר, מעילה.

טנ"ע טובך נהל עדתך.

טנת"א טעמים, נקודות, תגין, אותיות.

ט"ס טעות סופר, ט' ספירות, טפה סרוחה.

טס"ה טעות סופר הוא.

טס"ק טעמי סוכה קבלה.

טס"ר טפה סרוחה.

ט“ס שק”ץ נוזלי"ם אותיות שאינם מקבלים רק דגש חזק.

טע' טעות, טעם.

ט"ע טביעת עין, טהירו עילאה, טוב עלם, טובת עין, טעימת עכו"ם.

טע"א טעם אחר, טענות אמתיות.

טע"ב טעם בשר, טענת בתולים.

טע"ג טענת גנב.

טעדכ"ר טעמא דכתב רחמנא.

טעה"ד טעות הדפוס, טעם הדבר.

טעה"כ טעם הכתוב, טענת הכפירה.

טעה"מ טעמי המסורה, טעמי המצות, טעמי המקרא, טעם המלך.

טעה"פ טענות הפחותות

טעו"ב טעון ברכה.

טעו"ד טעם ודעת.

טעוה"ז טעון הזאת.

טעו"ז טעון זריקה.

טעוז"ד טעון זריקת דם.

טעו"ט טעון טבילה.

טעוקיו"ר טעון קדוש ידים ורגלים.

טעוריו"ר טעון רחיצת ידים ורגלים.

טעו"ש טעון שחיטה, טעון שירה.

טעו"ת טעון תנופה, טענות ותביעות.

טע"ז טעם זה, טעם זקנים.

טעז"ק טעם זקנים.

טע"ח טעם חטא, טעם חלב, טענות חלושות.

טע"ט ט' על ט', טפח על טפח.

טע"כ טעם כעיקר.

טעכ"ד טעם כעיקר דאורייתא.

טעל"פ טעם לפגם.

טעל"ש טעם לשבח.

טע"מ טעמי מצות, טעמי מקרא, טעם מיתה, טענות מזויפות.

טעמו"פ טענות מופתיות.

טעמ"ל טופח על מנת להטפיח.

טע"צ טענות עצומות, טענות צודקות.

טע"ק טעימת קפילא.

טע"ש טעון שחיטה, טעון שירה.

טע"ת טעמי תורה, טענות תוכחיות.

טעת"כ טענות תוכחיות.

ט"פ טוביה פעדער, טמון פה, טרפה פסול.

טפג"מ טמאה, פסולה, געולה, ממזרת.

טפ"ד טפת דיו, טפת דם.

טפ"ח טפת חלב.

טפ"ס טפה סרוחה.

ט"צ טומאת צרעת, טענות צודקות, טורח צבור.

ט"ק טבעת קדושין, טומאה קלה, טומאת קרי, טיב קדושין, טלית קטן, טעימת קפילא, ט' קבין.

טקיו"ר טעון קדוש ידים ורגלים.

טקמ"ע טול קורה [קיסם] מבין עיניך.

טקמ"ש טול קיסם מבין שניך.

ט"ר טיבול ראשון, טעמא רבא, טפחא רביעי.

טרידו"ר טעון רחיצת ידים ורגלים.

טר"פ ט' ריש פסוק.

ט"ש טוב שם, טוב שכל, טומאת שרץ, טיבול שני, טמא שבעה.

טשבג"ה טוב שבגוים הרוג.

טשברל"ג טוב שברופאים לגיהנם.

טשל"נ טוב שלא נברא.

טש"ע טור שלחן ערוך.

טש"ר טובתן של רשעים.

טש"ש טומאת שמונה שרצים.

טש"ת טלה־ שור־ תאומים, טלית שכולה תכלת.

ט"ת טעמי תורה, ט' תקונים.

טת"ב טפלי תלו ביה.

טת"ר טובה תחת רעה.


 

י'    🔗

י' ידיד, יוד, יום, יוצרות, יש.

י"א י' (=עשרה) אדומים, י' אמות,יברכהו להים, יד אבשלום, יד אברהם, יד אהרן, יד אליהו, יד אלעזר, יד אפרים, יה אלי, יהודה אריה, יונת אלם, יוסף אמץ, ורשי אחרי, יחוד אלהים, ילקוט אליעזר, יסוד אלהות, יסוד אמונה, ירא אלהים, יש אומרים, יש אוסרים, ישע אלהים.

יא"א יהודה אריה אוסימו, יי אלהי אבותינו.

יא"ב יום א' בקר.

יאב"ל ירא אלהים בכל לבבו

יאב"ש יאכל בשבת.

יא"ה ירך אמו הוא.

יא"ו יי אורי וישעי.

יאו"א יי אלהינו ואלהי אבותינו, יהי אור ויהי אור.

יאו"ח יוצר אור ובורא חשך.

יאו"מ ירא אלהים וסר מרע.

יאומ"א יי אורי וישעי ממי אירא.

יא"ח יצחק אייזיק חבר..

יאח"ו יגדל אלהים חי וישתבח, ישלח אלהים חסדו ואמתו.

יא"י יי אלהי ישראל, ישוב ארץ ישראל, יתיר “א” “י”.

יאי"א יי אלהינו יי אחד.

יאיפא"ו יאר יי פניו אליך ויחנך.

יאכ"ב יד אשה כיד בעלה.

יאכאוכ"מ ישימך אלהים כאפרים וכמנשה.

יאכב"ש יאכל בשבת.

יאכ"ו ישימך אלהים כאפרים וכמנשה.

יאכ"ס יעקב איש כפר סכנית.

יאכרו"ל ישימך אלהים כרחל ולאה.

יא"ל יהפכהו אלהים לטובה, יוסף אלמנלי, יזכרם אלהינו לטובה, יש אם למסורת, יש אם למקרא.

יאל"א ישמרהו אלהים לעולם אמן.

יאל"מ יום אחד לפני מיתתך, יש אם למקרא.

יאלמ"ס יש אם למסורת.

יאלמ"ק יש אם למקרא.

יא"מ יהודה אריה ממודינא, ירא אלהים מרבים, ישיבת אהל משה.

יאמה"כ יאמר הכתוב.

יא"נ יזכור אלהים נשמת, ישמור את נפשך.

יא"ע יום א' ערב, יכוננה אלהים עליון.

יאעב"ת יאר עינינו בתורתו.

יאע"ה יעקב אבינו עלו השלום.

יאעמב"ד יבא אלינו עם משיח בן דוד.

יא"פ יד אפרים.

יאפ"ז ישראל איסר פרח זהב (=גאלדבלום).

יאפ"ש יהודע, אלעזר, פנחס, שמואל

יא"צ יאהר־צייט, יתומי אנשי צבור.

יא"ק יברכהו אלהי קדם, יברכהו אלהים קדוש, יראת אלהים קדמון, יראת אלהים קודמת.

יא"ר יצחק אייזיק ראללער, יוסף לעזר ראזענפעלד.

יאש"מ יאוש שלא מדעת.

יא"ת יהודה אבן תבון.

י"ב יבש ביבש, יגדל בתורה, יהודה בנימין, יודע בינה, יחוס בשר, יליד בית,ימי בראשית, ירבו בישראל, יש בו, יש בכור, יש ברירה.

יב"א יצחק בן אברהם.

יבא"ר יצחק בן אהרן רוטטענבערג.

יב"ב יבא במהרה בימינו, י"ב בקר, יבנה במהרה בימינו.

יב"ג יהושע בן גמלא, יוסף בן גוריון, יש בגידין.

יבג"א י"ב גבולי אלכסון.

יבגבנו"ט יש בגידין בנותן טעם.

יבגי"י יבורך גבר ירא יי.

יב"ד יש בו דעת.

יבד"ל יש בו דעת לישאל.

יבדל"ש יש בו דעת לישאל.

יב"ה יי ברוך הוא, יעקב בעל הטורים, יש בקדשי המזבח.

יב“ה וא”ק יבא בעל הכרם ויכלה את קוציו.

יב“ה וע”ש יבא בעל השור ויעמוד על שורו.

יבה"מ י' (=עשרת) בני המן.

יבהע"ה יד בעל השטר על התחתונה.

יב"ו יששכר בנימין ונפתלי.

יבוב"ש יציבא בערעא וגיורת בשמי שמיא.

יבו"ג יבורך גבר.

יבוגי"א יבורך גבר ירא אלהים.

יהו"ח יבום וחליצה.

יבוכ"ב ידו ויד כל בו.

יבומ"ט יגדל בתור ומעשים טובים.

יבומ"כ יליד בית ומקנת כסף.

יב"ז יהודא בן זאב, יוחנן בן זכאי.

יב"ח י“ב חדש, י”ב חלות, יהושע בן חנניה, יוסי בר חינא, יעקב בן חיים.

יב"ט י' בטבת, י' בטלנים, יהודא בן טבאי

יב"י יבנה ירושלים, יברך ישראל, יהודא בנימין יוסף, יחזק בית ישראל, ירבו בישראל, יתיר ב' יודין.

יבי"ו יברכך יי וישמרך.

יבי"ש יעקב בן יוסף שליט"א.

יבכ"ו יגדל בתורה כהוגן וכשורה.

יבכשב"ד יפתח בדורו כשמואל בדורו.

יב"מ י“ב מזלות, י”ב מיל, יהודה בנמין מנשה, ירצה בכל מעשיו, יש בו משום.

יבמו"מ יבא בעל מחשבות ויפרע מכם.

יבמ"י ישא ברכה מאת יי.

יבמ"מ יש בכלל מאתים מנה.

יבמנ"ט יש בו משום נותן טעם.

יב"נ י"ב נשיאים, יהושע בן נון, ירבעם בן נבט, ישמעאל בן נתניה, יששכר בנימין נפתלי.

יבנ"ה יין בשמים נר הבדלה.

ינ"צ יראה בנחמת ציון.

יבנצו"י יראה בנחמת ציון וירושלים.

יב"ס ייבא סבא.

יב"ע יונתן בן עוזיאל, יושב בסתר עליון, ימול בשר ערלתו, יצירה בריאה עשיה, יש בערכין.

יב"פ יואל בעריל פאלקאוויטץ.

יב"צ יבנה בצדקה, י“ב צלעות, י”ב צרופים, יואב בן צרויה, ינחני במעגלי צדק, יפרח בימיו צדיק, יראה בנחמת ציון.

יב"ק יהודא בר קלונימוס, יהושע בן קרחה, יוחנן בן קרח, יחוד ברכה קדושה, יעננו יום קראנו, יש בקרבנות.

יבק"ע יש בה קום עשה.

יב"ר יונדב בן רכב, ישרל בני רחמנים.

יב"ש יאכל בשבת, יבין שמועה, י“ב שבטים, י”ב שנה, י“ב שעה, י”ב שערים, יהושע אבן שואב, יוסף בן שמעון.

יבשוי"א י"ב שנה ויום אחד.

י"ג יין גפן, יש גורסין, י' גדולים.

יגא"ל יוסף גיביאנסקי איש ליפסק.

יג"ב יגילו בה, י"ג בריתות, יגן בעדנו.

יגב"א יגבר איש.

יגוא"נ יגון ואנחה.

יג"י יתיר ג' יודין.

יגי"ה יבורך גבר ירא השם.

יגי"ל יחיד גלל עצמה יין לבונה.

יג"ל יחיד גאה לעמך, יין ג' לוגין.

יג“ל פז”ק יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך.

יגל"ת יסמוך גאולה לתפלה.

יג"מ י“ג מדות, י”ג מעלות.

יגמה"ר י"ג מדות הרחמים.

יג"ע יגן עלינו, י"ג עקרים..

יגעול"מ יגעתי ולא מצאתי.

יג"צ י"ג צלעות.

יג"ש י"ג שנה.

יג"ת יגדיל תורה, י“ג תיבות, י”ג תעניות.

יגת"ד י"ג תקוני דקני.

יגת"ו יגדיל תורה ויאדיר.

יג“ת עה”ס י"ג תעניות על הסדר.

י"ד יד דוד, יוסף דעת, יוצא דופן, יורה דעת, ילקוט דוד, יערות דבש, יש דורשין, יש דיחוי.

יד"א ידי אדם, יעקב דניאל אולמו.

ידא"מ יש דחיות אצל מצות.

יד"ה יד החזקה.

ישה"א יורה דעה הארוך.

ידה"ב ידי הבריות.

ידה"ט יד הטבע.

ידה"מ ידי המקום.

ידו"ר ידים ורגלים.

ידור"גידים ורגלים.

יד"ח ידי חובתו.

ידח"ב ידי חובת בעור.

ידח"מ ידי חובת מצה.

יד"ט ידא דטבחא.

יד"י יתיר ד' יודין.

ידי"מ יוסיף דעת יוסיף מכאוב.

ידי"נ ידיד נכבד, ידיד נפש, ישיש נפשי.

ידינ"פ ידיד נפשי.

יד"מ ידים מסואבות, ידי משה, יד מלאכי, יודע מחשבות.

ידמ"ל יד מלאכי.

יד"נ ידיד נכבד, ידיד נפש, יהי דן נחש.

יד"ס ידי סופרים, י"ד סעודות.

יד"פ יומא דפגרא.

יד"ש ידי שמים.

י“ד שח”ט ד"ם יין דבש שמן חומץ טל דם מים (ז' משקים).

ידתה"ש ידיעת תכונת השמים.

י"ה יד החזקה, יום הדין, יום הכפורים, יחי המלך, יין המשומר, ינאי המלך, יסודי הדת, יציאת השבת, יצר הרע, ירחמם האל, ישמרם השם.

יה"א יריעות האהל.

יהא"ה יקוב הדין את ההר.

יהא"ל ישמרהו השומר אמת לעולם.

יה"ב יצא הפסדו בשכרו.

יהב"ח ישמח האב ביוצא חלציו.

יהב"י יהודה בן יונה ייטילס, יקותיאל הכהן בר יהודה.

יהב"נ יהושע בן נון.

יה"ג יוסי הגלילי, ים הגדול, ימות הגשמים, ימי הגבלה.

יה"ד יום הדין, יסודי הדעת.

י"ה היב"ק יי הושיעה המלך יעננו ביום קראנו.

יהו"ג יהודה וגד, יהודה וגליל.

יהוש' יהושע.

יה"ז יום הזכרון.

יה"ח יד החזקה, יחוסי החכמים, ימות החול, ימות החמה, ימות החורף.

יה"ט ידיעת הטבע.

יה"י יתיר ה' יודין.

יה"כ יהי כבוד, יום הכפורים.

יהכ"נ יום הכניסה.

יהכ"פ יום הכפורים.

יה"ל יהודה הלוי, יהודה הלוי לעווין, יהושע הלוי לעווינזאהן, יחכה השם לחננכם, ישמרהו השם לנצח.

יהלו"ם יהושע הלוי מזח.

יהל"ל יהודה ליב לעווין.

יהל"ר יהיו לרצון.

יה"מ יהיב מזוני, ים המלך.

יהמ"מ יבא הנס מכל מקום.

יה"נ יסוד הוד נצח, ישו הנוצרי.

יהנ"ק יין הבדלה נר קידוש.

יה"ס יין הבדלה סוכה.

יה"ע יוסף השם עליכם, ירח העבר.

יהע"ל יי היה עוזר לנו.

יהעש"ה יין הרקח על שיר השירים.

יה"פ יחס הפעל.

יהפ"ב יצא הפסדו בשכרו.

יה"צ ישמרהו הצור.

יה"ק יד הקטנה.

יהק"ג ישועה, הצלה, קיחה, גאולה.

יה"ר יהא רעוא, יהי רצון.

יהר"ל יהי רצון לפניך.

יהר"מ יהי רצון מלפניך.

יהרמ"י יהי רצון מלפניך יי.

יה"ש יהושיע העשיל שור, יחוד השם, ימות השבוע, ימות השנה.

יהש"ר יהא שמה רבא.

יהשר"מ יהא שמה רבה מברך.

יה"ת ים התלמוד, יסודי התורה.

י"ו יעלה ויבא.

יו"א יגון ואנחה, יהודה ואפרים, יום א', יון ואדום, יורשיו אחריו.

יוא"י יהרג ואל יעבור.

יוא"ל יוסף אלמנצי.

יו"ב יוצא ובא, יכין ובועז, יעקב ובניו.

יוביו"ע יוסי בן יועזר.

יוב"נ יהודה ובנימין.

יוב"ע יונתן בן עושיאל.

יוב"ר יושב בראש.

יב"ש יוסף בן שמעון.

יו"ג יורה גדולה, יקר וגדולה.

יו"ד יוצא דופן, יורה דעה.

יו"ה יום הדין, יום הכפורים.

יוהג"ש יום הגשמים.

יוה"ד יום הדין.

יוה"כ יום הכפורים, יחיד ורבים הלכה כרבים.

יוהכ"נ יום הכניסה.

יוהכ"פ יום הכפורים.

יוה"מ יום המיתה.

יוהמ"ע יום המעונן, יום המעשה.

יוה"ש יום השבת.

יו"ו יתעלה וישתבח ויתפאר.

יו"ח יבום וחליצה, יודעי חן, יוצאי חלציו, יושבי חום, יין וחלב.

יו"ט יום טוב.

יוט"א יום טוב א'

יוט"ב יום טוב ב'

יוט"ל יום טוב ליפמאנן.

יוט"ע יוסף טוב עלם.

יוט"ר יום טוב ראשון.

יוט"ש יום טוב שני.

יוטשש"ג יום טוב שני של גלויות.

יו"י יהודה וישראל, יום ויום, יוצאי ירכו, יעלה ויבא, יש ויש, יתיר ו' יודין.

יו"כ יום כפורים.

יוכ"מ יום כפורים מכפר.

יוכ"ק יום כפור קטן.

יו"ל יוצא לאור.

יולחעסא"נ יגדל ויחי לנצח חיי עד סלה אמן נצח.

יול"מ יופי לך מזבח.

יו"מ יוצאי מצרים, יורה ומלקוש, יותר מדאי.

יומא"ת יגעתי ולא מצאתי אל תאמין.

יומה"כ יוצא מן הכלל.

יומה"צ יותר מן הצדקה.

יומ"פ יוצא מידי פשוטו.

יומ"צ יוצאי מצרים.

יו"נ יוצא ונכנס, ימים ונהרות

יו"ס יורד וסותם.

יוס"ד יוסף דעת.

יו"ע יצירה ועשיה.

יועה"מ יועץ הממלכה.

יועה"ס יועץ הסוד, יועץ הסתרים.

יועש"ק יום ערב שבת קודש.

יוצה"מ יוצר המאורות.

יוצ"ח יוצאי חלציו.

יוצ"מ יוצאי מצרים.

יוצמה"כ יוצא מן הכלל.

יו"ק יומא קמא, יושבי קרנות.

יו"ר ידים ורגלים, יום ראשון, יושב ראש, יצחק ורבקה.

יור"א יורשו אחריו.

יור"ד יורה דעת.

יור"ל ירא ורך לב.

יו"ש ימים ושנים, יין ושמן, ירא ושלם, ירושלים ושומרון.

יושא"י יודע שאינו יודע, יושבי ארץ ישראל.

יוש"ה יסוד ושרש העבודה.

יוש"ט יד ושם טוב.

יוש"ק יום שבת קודש.

יוש"ר יתגל ויתקדש שמה רבא.

יו"ת יונה תמה, יתד ותנועה.

י"ז יום זה, ימח זכרו, יראה זרע, יתעלה זכרו.

יז"ב יהיה זכרו ברוך.

יזב"ת י"ז בתמוז.

יז"ה יוסף זאב היידענפעלד.

יזי"א יזכור יי אותם.

יזיי"א יראה זרע יאריך ימים אמן.

יז"ל יהי זכרו לברכה, יתברך זכרו לנצח.

יז"ת י"ז תמוז.

י"ח יאי חולקיה, יד חזקה, יד חרוצים.ידי חובתו, ידיעת חשבון, יודעי חן, יום חול, יוצאי חלציו, יורה חטאים, יהי חלקי, יישר חילך, ילקוט חדש, יעלת חן, ירא חטא, יש חולקין, ישני חברון.

יח"א י"ח אזכרות.

יח"ב יאיר חיים בכרך.

יחב"א יהי חלקו בחיים אמן.

יחביע"מ יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם.

יח"ד י"ח דברים.

יח"ה יחוד השם.

יח"ו יי חי ועד, יושב חביונו וסתרו.

יחו"ט ימצא חן ושכל טוב, יראה חיים וישבע טוב.

יחו"ע יחודא עילאה.

יחו"ת יחודא תתאה.

יח"ט י"ח טרפות.

יחי"ס יחידי סגולה.

יחיעכי"ל יי חסדך עלינו כאשר יחלנו לך.

יח"ל יוסף חנינא ליפא.

יחלבח"א יהי חלקו בחיים אמן.

יחל"ע יפול חבלו לחיי עולמים.

יחלצית"ו יי חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

יחל"ק יעקב חיים הלוי קארן.

יח"מ ידי חובת מצה.

יח"נ ידי חובת נרו.

יח"ס יחידי סגולה.

יח"ע יחודא עילאה.

יח"צ ירושלים חברון צפת.

יחצ"ו יחזקהו צורו וגואלו.

יח"ק יצחק חיים קאסטילאנו.

יח"ש י"ח שנה.

יח"ת יחודא תתאה.

י"ט יום טוב, י' טפחים, ימי טהרה, יצר טוב, יש טעם.

יט"א יום טוב א', יום טוב אחרון, יום טוב אלגאזי.

יטאש"פ יום טוב אחרון של פסח.

יט"ב יום טוב ב'.

יטבש"ג יום טוב ב' של גליות.

יט"ט יטיב טרם טפחא.

יט"י ימים טובים יחיה.

יט"ל יום טוב ליפמאן, יש טעם לדבריו.

יט"ע יוסף טוב עלם.

יט"צ יום טוב צהלון, יום טוב צונץ.

יט"ר יום טוב ראשון.

יט"ש יום טוב שחל, יום טוב שני.

יטשש"ג יום טוב שני של גליות.

י"י יד יהודה, יד יוסף, ידין ידיו, יורה יורה, יסוד יוסף, ירושת ים, ירח יקר.

ייאימו"ע יחל ישראל אל יי מעתה ועד עולם.

ייאע"ב יי יברך את עמו בשלום.

יי"ב ישמח ישראל במעשיו.

ייב"ע יבמה יבא עליה.

ייב"צ יענך יי ביום צרה.

יי"ג יין גפן.

יי"ז יי יבנה זבולו, יתברך יתרומם זכרו.

יי"ח יישר יי חילך, יצא ידי חובתו.

יי"ט יראת יי טהורה.

יי"י יחוד יחיד יחודו, יחיד יי יחיד.

ייי"י יגל יעקב ישמח ישראל.

יי"כ יין כשר, יישר כחכם.

ייכ"מ ימלא יי כל משאלותיך.

ייכ"ע ישועת יי כהרף עין.

יי"ל יי יעזר לי, יין לבנון, ימלוך יי לעולם, ישמח יי למעשיו.

יילא"ו ימלוך יי לעולם אמן ואמן, יתברך יי לעולם אמן ואמן, יתעלה יי לעולם אמן ואמן.

יילאצלו"ה ימלוך יי לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה.

ייל"ו ימלוך יי לעולם ועד.

יימכ"ר יי ישמרך מכל רע.

יי"נ יין נסך, ימינך יי נאדרי, ישרים יראים נביאים, יתנך יי נגף.

ייס"ל יאבה יי סלוח לו.

יי"ע יוסף יי עליכם, ישועות יעקב.

יי"פ יסוד יוסף פרקים.

יי"צ יין צרוף, יין צרפת.

יי"ק יין קפריסין.

יי"ש יין שרוף.

יישו"ד יין שמן ודבש.

ייש"כ יין של כותים.

ייש"ע יעבץ יהושע שר עסק.

יית"י יראת יי תוסיף ימים.

יית"ק יסוד יוסף תקון קרי.

י"כ יהי כבוד, יום כפור, יישר כחכם, יש כאן, יתר כנטול.

יכב"ט יכנוס בכי טוב.

יכב"צ יראה כהן בהר ציון.

יכ"ג יוחנן כהן גדול.

יכ"ד יתר כנטול דמי.

יכ"ו יישר כחו וחילו.

יכו"ב יכין ובועז.

יכו"ח יישר כחו וחילו.

יכוח"ל יישר כחו וחילו לאורייתא.

יכ"ז יום כפורים זה.

יכי"ל יהי כבוד יי לעולם.

יכ"נ יתר כנטול.

יכנ"ד יתר כנטול דמי.

יכנה"ז ישעיה ניסן כהן הר זהב (גאלדבערג).

יכ"ע יכוננה עלינו, יכפר עון.

יכ"ק יום כפור קטן, ישיבת כרכים קשה.

יכ"ש יחודך כבבת שמרם.

יל' ילקוט.

י"ל יד לשון, יהיו לרצון, יוסף לחק, יוסף לקח, יחי לעד, יין לבנון, יכול להיות, יכול לומר, יצא לאור, יש לדקדק, יש להקשות, יש להשיב, יש לו, יש לומר, יש לחוש, יש ליישב, יש לכוין, יש למחות, יש לנו, יש לעיין, יש לפרש, יש לשאול, יש לראות, יש לתרץ.

יל"א יתרון לאדם.

ילא"ל יהי לך אשר לך.

ילאנ"ס יחי לעד אמן נצח סלה.

ילא"פ יהיו לרצון אמרי פי.

ילא“פ ולליצ”ו יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי.

יל"ב יכול לחזור בו, יפה לבדיקה, יש למחות בידם.

ילב"ב יהודה ליב בן ברוך.

ילבמ"נ יתמי לאו בני מחילה נינהו.

ילבע"ר ינוחו לך ברכות על ראשך.

ילב"ש יחי לעד ביראת שמים.

יל"ג יהודה ליב גארדאן, יורד לגיהנם.

יל"ד יהודה ליב דוקעס, ילקוט דוד, יראה לעניות דעתי, יש לדקדק, יש לדרוש.

ילד"פ ישים לדרך פעמיו.

ילד"ק יש לדקדק.

ילדש"ל יש לנו די שבח לאל.

יל"ה יאתה לו הגדולה, יוכל להיות, יוצא לכל הדעות, יזכה לימות המשיח, יש להבין, יש להחמיר, יש להקל, יש להקשות.

ילה"ז יכול להזים.

ילה"ח יש להחמיר, יש להם חלק.

ילה"ק יסודי לשון הקודש, יש להקדים, יש להקל, יש להקשות.

ילו"ר יש לו ואינו רוצה.

יל"ח יי לעזרתי חושה, ילקוט חדש, יצא לחירות, יש להם חלק, יש לו חזקה.

יל"ט יש לו טהרה, יש לו טלפים.

ילטב"מ יש לו טהרה במקוה.

יל"י יי לאורך ימים, יי לעד יתברך, יהב ליה ידיה.

ילי"ב יום ליבשה.

יליב"ה יתהלך לפני יי בארצות החיים.

יל"כ יתן לך כלבבך.

יל"ל יחי לבבכם לעד, יש לנו להשיב, יש לנו לומר, יש לנו לשאול.

ילל"א יי לי לא אירא.

ילל"י יד ליד לא ינקה.

יל"מ יש לו מתירין.

ילמ"ב יש למחות בידם.

ילמ"ר ילמדנו רבינו.

יל"ס יי לפורקנך סברית, יש לו סימן, יש לו סמך, יש לו סנפיר.

ילע"א יוסף לקח על אסתר.

ילפ' ילפינן.

יל"פ יהודה ליב פרץ, יש לפרש.

יל"צ יום טוב ליפמאן צונץ.

יל"ק יי לישועתך קויתי, יהודה ליב קראקא.

ילק"א ילקוט אליעזר.

ילקב"ג ילקוט הגרשוני.

ילק"ס ילקוט סופר.

יל"ר ילמדנו רבינו, ילקוט ראובני.

יל"ש יועיל לשכחה, ילקוט שמעוני.

יל"ת יש לו תובעין.

ילת"ר יצא לתרבות רעה.

י"מ יד מלאכי, ידי מצה, ידי מצוה, ידי משה, יואל משה, יום מיתת, יופי מכלל, י' מאמרות, ימין משה, יסוד מורה, יפה מראה, יצאו מהם, יציאת מצרים, ישועות משיחו, יש מותרות, יש מוסיפין, יש מחמירין, ישמח משה, יש מעלין, יש מפרשים, יש מקשין, יש מתירין, יש מתרצים.

ימ"א יש מפרשים אומרים.

ימאו"א יום מיתת אב ואם.

ימ"ב יהי מקורו ברוך, ימי בראשית.

ימב"ח ישמח משה במתנת חלקו, יש מיתה בלא חטא.

ימב"מ יונה מצאה בו מנוח.

ימב"ע יי משכבו בגן עדן.

ימ"ג יסוד מלכות גבורה, יש מפרשים גורסין.

ימג"ל יי מלך גאות לבש.

ימ"ד יש מפרשים דורשין.

ימ"ה יוצא מן הכלל, ימות החמה, ימות המשיח, ימות השנה, יצחק מן הלוים, יש מביאין הטומאה.

יה"ג ימות הגשמים, ימי הגבלה.

ימה"ח ימות חול, ימות חורף, ימי החג, ימי החמה.

ימה"כ יוצא מן הכלל.

ימה"מ ידי משה ה' מגלות, ימות המשיח.

ימה"פ יש מעט הפרש.

ימה"ר יותר מן הראוי.

ימה"ש ימות השבוע, ימות השנה.

ימ"ו ישראל מאיר וואהלמאן.

ימוה"ג ימות הגשמים.

ימוה"ח ימות החול, ימות החמה.

ימוהמ"ש ימות המשיח.

ימוה"ש ימות השבוע, ימות השנה.

ימו"ח ימות חול, ימות חמה.

ימוי"פ יש מכשירין ויש פוסלין.

ימו"ך יש מתעשר ואין כל.

ימו"ל יסודו מעפר וסופו לעפר.

ימו"נ ימים ונהרות.

ימו"ע ימות עולם.

ימ"ז יחיאל מיכל זקש.

ימ"ח יי מנת חלקי, יי מעוז חיי, יין מיריס חלב.

ימ“ח מח”ג יין מים חלב מלח (סלקונדרית) חלתית גבינה.

ימכלג"ח י' מכות לג' חלקים.

ימכ"ר ידו מעשות כל רע.

ימ"ל יגדל מלכותך לעד, יד מלאכי, יסוד מלכות, יצחק מרדכי לעווינזאן.

ימ"נ יש מקומות נוהגין.

ימעש"א יהי מונח עד שיבא אליהו.

ימ"פ יחיאל מיכל פינס.

ימפ"מ ידי משה פירוש מדרש.

ימ"ר יפה מראה.

ימ"ש יהיה מה שיהיה, יוסף מוקיר שבתא, יין משומר, ימח שמו, יש מי שאומר.

ימש"ו ימח שמו וזכרו.

ימש"ק ישעיה, משלי, שיר השירים, קהלת.

ימשתר"ז ימח שמו תהום רבה זכרו.

ימ"ת ימי תענית, ימי תשובה.

י"נ יאיר נרו, יאיר נתיב, ידיד נכבד, ידיד נפשי, יחיה נצח, יין נסך, ימי נדה, ימים נוראים, י' נסיונות, י' נסים, י, יצאה נפשו, יציאת נשמה, ישוע נוצרי, יש נוהגין, יש נוחלין.

ינ"ב יצאה נשמתו בטהרה.

ינב"י ישראל נושע ביי.

ינב"צ ירכך נופלת בטנך צבה.

ינה"ל יוסף נפתלי הערץ לוי, יעקב נפתלי הלוי.

ינה"ק יין נר הבדלה קדוש.

ינוי"ל יי נתן יי לקח.5

ינח"ל יהי נא חסדך לנחמנו.

ינ"ל יש נוהגין להתענות, יש נוהגין לומר.

ינ"ם יהודה נוסבוים.

ינמכ"ה יפה נוף משוש כל הארץ.

ינע"מ ינוח על משכבו.

ינעמ"ב ינוח על משכבו בשלום.

י"ס ידי ספק, יחידי סגולה, ים סוף, י' ספירות, ישיבת סוכה, יש ספרים.

יס"א יסוד אש, יש ספרים אחרים.

יס"ב יד סולדת בו, י' ספירות בלימה.

יסב:נ יש סירכא בלא נקב.

יס"ג יש ספרים גורסין.

יס"ד יסיח דעתו.

יסה"ד יסודות הדת.

יסה"מ יסוד המזבח, יסודי המצוה.

יסה"נ יסודי הנקוד.

יסה"ת, יסודי התורה, יסוד התשובה.

יו"א יסוד אבא.

יסוא"י יסוד אימא.

יסוה"ד יסודי הדת.

יסוה"מ יסוד המזבח, יסודי המצוה.

יסוה"נ יסוד הנקוד.

יסוה"ת יסוד התשובה, יסודי התורה.

יסו"ע יסוד עולם.

יסוש"א יסורין של אהבה.

יסוש"ה יסוד ושרש העבודה.

יס"י יש ספרים ישנים.

יס"ל יי סברית לפורקנך.

יסל"מ יש סדר למשנה.

יס"מ יסוד מים, י' ספירות מקוריות, יש ספרים מדויקים.

יסמ"ג יסוד מלכות גבורה.

יסמוס"ל יסודו מעפר וסופו לעפר.

י"ע יסוד עולם, יסוד עפר.

יס"ת יסודי תורה.

י"ע יגן עלינו, יכוננה עליון, ימות עולם, יסוד עולם, י' עגולים, יורש עצר.

יע"א יבנה עירנו אלהים, יגן עליה אלהים, יגן עלינו אמן, יהא עמה אלהים, יכוננה עליון אמן, יעקב אבינו.

יעאע"ה יעקב אבינו עליו השלום.

יעב"ח יעקב בן חיים.

יעב"צ יעקב עמדין בן צבי.

יעב"ק יעננו ביום קראנו.

יעב"ת יאר עינינו בתורתו.

יעג"מ יפה ענף ג' מגלות.

יע“ד – יעד”ב יערות דבש.

יע"ה יהי עוזי השם, יכוננה עד עולם, ינוח עליו השלום, ירים עלו הודו.

יעה"ע ידו על העליונה.

יעה"ת ידו על התחתונה.

יע"ו יי עוזי ומגיני, יי עוזי ומעוזי, יעלה ויבא.

יעו"ב יעקב ובניו.

יעו"י יעלה ויבא.

יעו"ל יראו עיניני וישמח לבנו.

יעועכי"א יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

יעו"ש יעוין שם.

יעוש"ב יעוין שם באורך.

יעוש"ה יעוין שם היטב.

יע"ח יעלת חן, ישיבת עץ חיים.

יעכיר"ד יד עבד כיד רבו דמי.

יע"ל יי עזרתה לי, יאי עניותא לישראל, יחי עוד לנצח.

יעל"א ישב עולם לפני אלהים.

יעל"ה ישב עולם לפני האלהים.

יעל"ו יעלה ויבא.

יעל"י יי עוז לעמו יתן.

יעלקג"מ יאוש, עד זומם, לחי, קדושין, גלוי דעתא, מומר.

יע"מ יעשה מאמר, יעשה מעשה, ישלח עזך מקודש.

יעמש"ל ינוח על משכבו שלום.

יע"ע ידי עוברי עברה.

יעע"ג ישראל עומד על גביו.

יעעע"ס יכוננה עליון עד עולם סלה.

יע"צ יורש עצר.

יע"ק ישראל עם קדוש.

יעק"ב יזיד עדשים קבל בכורה, ילבש עור קבל בכורה, יוצרך עושך קונך בוראך.

יע"ר יגיד עליו רעו, ימי עני רעים.

יער"פ ימטר על רשעים פחים.

יע"ש יושבי על שפת, יעוין שם.

יעש"ב יעוין שם באורך, יעשה שלום במרומיו.

יעשב"מ יעשה שלום במרומיו.

יעש"ה יעוין שם היטב.

יעשי"ס ירעה עד שיסתאב.

י"פ י' פסוקים, י' פעמים, יציב פתגם, יקום פורקן, ישעיה פיק, יש פוסקין, יש פותרין.

יפ"ב יפול ברעה, יידישעס פאלקסבלאטט.

יפד"א י' פעמים ד' אמות.

יפ"י י' פעמים י'.

יפ"כ יפוי כח.

יפל"ב יפה לבדיקה.

יפ"מ יפה מראה.

יפמ"ש יקום פורקן מן שמיא.

יפנ"מ יצא פלוני נקי מנכסיו.

יפ"ע יפה עין, יפה עינים, יפה ענף.

יפ"ת יפה תואר, יפת תואר.

י"צ יי צדיק, יאהרצייט, יוצא צבא, יין צמוקים, יין צרפת, ישמרהו צורו, יש צריכין.

יצאאב"ב יי צבאות אשרי אדם בוטח בך.

יצאע"ה יצחק אבינו עליו השלום.

יצה"ט יצר הטוב.

יצה"נ יציאת הנפש.

יצה"ר יצר הרע.

יצה"ש יציאת השבת.

יצ"ו יי צורי וגואלי, ישמרהו צורו וגואלו, ישראל צדיק וישר.

יצו"א ישמרהו צורו וגואלו אמן.

יצוא"ס ישמרהו צורו וגואלו אמן סלה.

יצו"ע יצירה ועשיה.

יצו"ר יצחק. ורבקה.

יצח"ק ישרים צדיקים חסידים קדושים.

יצ"ט יצר טוב.

יצטל"ב יצטרך לבריות.

יצי"מ יציאת מצרים.

יצ יום צום כפור.

יצ"מ יעקב צבי מעקליבורג, יצאו מהם, יציאת מצרים.

יצמ"ש ימצא צדקתו מאה שערים, ישמרהו צורו מאה שנים.

יצ"נ יצאה נפשו, יציאת נשמה.

יצ"ס יצא סוד.

יצ"ע ישמרהו צור עולמים.

יצע"ו ישמרהו צור עולמים ויחייהו.

יצעמלאי"ס יי צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה.

יצ"פ יציב פתגם.

יצ"ר יצר רע.

יצ"ש יציאת שבת.

יצתו"א יצר תינוק ואשה.

י"ק יד קדשו, יומא קמא, יושבי קרנות, יין קפריסין, י' קדושות.

יק"ב יחוד קדוש ברכה.

יקב"ה יחוד קודשא בריך הוא.

יקבהו"ד יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה.

יקבהו"ש יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה.

יקב"ש יוסף קרא בן שמעון.

יק"ה ישראל קדושים הם.

יקוב"ה יחוד קודשא בריך הוא.

יקו"ג יקר וגדולה.

יקו"ה ירים קרנו והודו.

יקו"פ יקום פורקן.

יקזנ"ה יין קדוש זמן נר הבדלה.

יק"ל יי קויתי לישועתך, יש קנין לעבד.

יקלעבל"ר יש קנין לעבד בלא רבו.

יק"מ יקהל משה.

יקנ"ה יין קדוש נר הבדלה.

יקנה"ז יין קדוש נר הבדלה זמן.

יקנהז"ס יין קדוש נר הבדלה זמן סוכה.

יקנהס"ז יין קדוש נר הבדלה סוכה זמן.

יקס"ז יין קדוש סוכה זמן.

יקעב"א יש קונה עולמו בשעה אחת.

יק"פ יקום פורקן.

יר' יראה, ירושלמי, ירמיהו, ירצה.

י"ר יהע רעוא, יהי רצון, יום ראשון, יושב ראש, ילקוט ראובני, ימים רבים, יצחק רבקה, ישובו רשעים, ישע רב.

יר"א יהודה ראובן אפרים, יהי רצוי אחיו, ירא אלהים, יראת אלהים, ירחמו אלהים.

יר"ב יראתי בפצותי.

יב"נ ירבעם בן נבט.

יר"ג ילקוט ראובני גדול.

יר"ד יעזב רשע דרכו.

יר"ה ירום הודו.

ירה"א יריעות האהל.

יקה"ג ילקוט ראובני הגדול.

ירה"נ ירמיה הנביא.

ירו' ירושלמי.

יר"ו יבואוני רחמיך ואחיה.

ירובע"ל יהי רוחו ונפשו בגן עדן לעולם, יהי רצון ונזכה במהרה עלות לירושלים.

ירושמ"ט ירושלים של מטה.

ירושמ"ע ירושלים של מעלה.

ירושת"ו ירושלים תבנה ותכונן.

יר"ח ירא חטא, רפאל יוסף חזן.

יר"ל יהי רצון לפניך, ירצה לומר, ישובו רשעים לשאולה.

ירל"א יי רועי לא אחסר.

ירמ' ירמיהו.

יר"מ יהי רצון מלפניך, יצאו רחמיך ממך.

ירמה"נ ירמיהו הנביא.

ירמ"י יהי רצון מלפניך יי.

ירמי"א יהי רצון מלפניך יי אלהינו.

יר"ע יה רבון עלם, יראו עינינו, יראה עילאה.

יר"ק יהא רעוא קמי, ילקוט ראובני קטן.

ירק"ו ילקוט ראובני קטן וגדול.

יר"ש ירא שמים, יריעות שלמה.

ירשבב"א יהי רצון שיבנה במהרה בימינו אמן.

ירש"מ ירא שמים מרבים.

ירש"פ יום ראשון של פסח.

יר"ת יחדיו רוממו תהלה, ימתין רשע תשובתו, יראה תתאה.

יש' ישעיה, ישראל.

י"ש יבין שמועה, יד שאול, ידי שמים, יהודה שטיינבערג, ילקוט שמעוני, ימח שמו, יסוד שירים, ירא שמים, יריעות שלמה, י' שנה, יש שבח, יתברך שמו.

ישא"י ישוב ארץ ישראל.

יש"ב יהי שלום בחילו, יהי שמו ברוך, יחיו שניהם בנעימים, יעקב שמואל ביק, יעשה שלום במרומיו, יצא שכרו בהפסדו, ישכן בטח.

ישבה"פ יצא שכרו בהפסדו.

ישביא"ל יעקב שלמה בן יצחק אייזיק אלשוואנג.

יש“ג אז”ן יהודה יששכר גד אשר זבולון נפתלי.

ישה"נ ישעיה הנביא.

יש"ו יבא שילו ולו, יוצר שמים וארץ, ימח שמו וזכרו, ישמרני ויצילני, יששכר וזבולון, יתברך שמו ויתעלה.

ישו"ד יין שמן ודבש.

ישו"ז ימח שמו וזכרו, יששכר וזבולון, יתברך שמו ויתעלה זכרו.

ישו"ע יוצר שמים ועפר, יתר שאת ויתר עז.

יש"ז ישראל זוטא.

ישחו"ד יין שמן חלב ודבש.

ישח"ק ישראל חיים קורפו.

ישט"ל יש שכר טוב לצדיקים.

יש"י יבא שלום ינוח, יחד שבטי ישראל, ישועות יעקב.

ישי"מ יהי שם יי מבורך.

ישי"ע ישרש יעקב.

ישיע"מ יבא שלום ינוח על משכבו.

ישעמה"נ יבא שלום ינוח על משכבו הולך נכחו.

ישיע"ק ישועות יעקב.

ישכ"ש יום שכלו שבת.

יש"ל יהי שמו לעולם, יפה שתיקה לחכמים.

ישל"א יהי שמו לעולם אמן.

ישלדב"ע יש שליח לדבר עבירה.

ישלדו"ר ינון שמו לדור ודור.

ישלד"ע יש שליח לדבר עבירה.

ישל"מ יאוש שלא מדעת.

יש"מ יאוש שלא מדעת, יהי שמו מבורך, ירא שמים מרבים, ישיבה של מעלה, ישמח משה, יתרון שנה מעוברת.

ישמל"ו יהי שמו מבורך לעולם ועד.

יש"ס ישיבת סוכה, ישראל סבא.

ישסו"ת ישראל סבא ותבונה.

יש"ע ישוע שר עסק.

ישע"ב יש שבח עצים בפת.

ישעה"נ ישעיה הנביא.

ישעכב"ו יתרומם שמו על כל ברכה ותהלה.

ישע"ר יסוד שירים על רות.

יש"פ יעקב שמואל פוכס, יתרון שנה פשוטה.

יש"צ יין של צהרים, ישמרהו צורו.

ישצ"ו ישמרהו צורו וגואלו.

ישצ“ו ע”ו ישמרהו צורו וגואלו עולם ועד.

יש"ק יום שבת קודש.

יש"ר יהא שמה רבא, יוסף שלמה רופא, יוסף שמואל ריגיו, יחיה שנים רבות, ישע רב.

ישרא"ל יה, שבחין, רברבין, אלהא, למקדשך (יר"ע), יש ששים רבוא אותיות לתורה.

ישרו"א יחיה שנים רבות וטובות אמן.

ישר"מ יהא שמה רבא מברך.

יש"ש יום שכלו שבת, ים של שלמה.

ישש"ג יום טוב שני של גליות.

יששמ"ע ישיבה של מעלה.

יש"ת יי שפתי תפתח.

ית' יתבאר, יתברך, יתיר, יתעלה.

י"ת יאיר תורתו, יום תענית, יונתן תרגם, יחיה תמיד, ימי תשובה, יסוד תורה, יסוד תשובה, יפה תואר, ישמע תפלתו, י' תיבות.

יתב"ל יתבאר לקמן.

יתב"ש יתברך שמו.

יתבשה"ג יתברך שמו הגדול.

יתו"י יגדיל תורה ויאדיר.

יתו"י יגדיל תורה ויאדיר, יתברך ויתעלה, יתד תנועה ויתד.

יתוי"מ יפה תואר ויפה מראה.

יתוי"ת יתברך ויתעלה, יתד תנועה ויתד.

יתכ"נ יתר כנטול.

ית"ל יתבאר להלן, יתכן לגרוס, יתכן לומר.

יתמ"ג יתרת מגבה.

יתמ"ק יתרת מקמה.

יתע' יתעלה.

ית"צ ימינך תתיר צרורה.

ית"ק יתום קטן.

יתק"ק ישעיה, תרי עשר, קינות, קהלת.

ית"ש יתברך שמו.

יתשה"ג יתברך שמו הגדול.

יתש"ו יתברך שמו ויתעלה.

ית"ת יפה תלמוד תורה.


 

כ'    🔗

כ' כבוד, כה, כך, כל, כלל, כמו, כן, כף, כתר, כתב.

כ"א כבוד אב, כבוד אם, כבוד אלהים, כברת ארץ, כה אמר, כונת ארי, כופין אותו, כי אם, כך איתא, כך אמר, כל אדם, כל אחד, כל איסורין, כל איש, כלי אבן, כלל אחד, כף אחת, כתנות אור.

כא"א כאי אפשר, כאיש אחד, כאן אין אומרים, כאשר אמר, כתב אגרת אליהו, כתוב אחד אומר, איש אחר.

כאב"ע כל אחד בפני עצמו.

כאבפ"ע כל אחד בפני עצמו.

כא"ה כה אמר ה', כל אופן המועיל.

כאה"ב כאלו הוא ברשותי.

כאה"ד כבוד אלהים התר דבר.

כאה"פ כלל אחר הפרט.

כאה"צ כה אמר השם צבאות.

כאו"א כבוד אב ואם, כל אחד ואחד.

כאוה"מ כל אופן המעיל.

כאוכמ"נ כאפרים וכמנשה.

כאו"ל כל אומה ולשון.

כאו"נ כאות נפש.

כא"ז כבתה אין זקוק.

כא"ח כל אוכל חמץ.

כאחז"ל כה אמרו חכמינו זכרונם לברכה.

כא"י כל אגדות ישראל, כלך אצל יפות.

כאיוחוי"ל כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך.

כאי"ל כבדא אדומה ירוקה לאזור, כאשר יחלנו לך.

כא"כ כף אל אף.

כ“א כ”ב כ"ג כלם אהובים כלם ברורים כלם גבורים.

כא"ל כוף אזנך לשמוע

כאל"מ כאלו לא מל, כל אחד לפי מנהגו.

כאלפ"ד כאלו אומר לא פרעתי דמי.

כאל"ש כל אשר לך שלום.

כא"מ כאינו מצווה, כאן אין מקום.

כאמ"ל כאן אין מקום להאריך.

כא"נ כאות נפש, כל אשר נשמט, כף אחת נחת.

כאעוע"ז כאלו עובד עבודה זרה.

כאע"י כי אם על ידי.

כאעשר"א כופין אותו עד שיאמר רוצה אני.

כא"פ כדי אכילת פרס.

כאפוכמ"נ כאפרים וכמנשה.

כאצש"כ כלך אצל שכמותך.

כארז"ל כאשר אמרו רבותינו זכרונם לברכה.

כאר"י כתבי אלהי ר' יצחק.

כארל"פ כי אתה רחום לכל פועל.

כא"ש כאמור שם, כך איתא שם, כלך אצל שכמותך.

כאש"ע כאפרה של עולה.

כאש"ר רובו של אחד כמוהו (למפרע).

כ"ב הני במות, כוס ב', כופר בכל, כיצד בוצרין, ל בו, כלי ברזל, כתר בינה.

כבא"ב כמה בטלני איכא בשוקא.

כבאבדל"ש כבאין בו דעת לשאול.

כבאב"ש כמה בטלני איכא בשוקא.

כבאו"א כבוד אב ואם.

כבא"פ כזית בכדי אכילת פרס.

כב"ב כל בי ביתו, כל בעל בית.

כב"ד כח בית דין, כתובת בית דין.

כב"ה כבית הלל, כבנין הורדוס, כולהו בהדי הדדי, כותלי בית המדרש, כתלי בית הרחם.

כבה"מ כתלי בית המקדש.

כבה"ע כל בני העדה.

כבה"צ כבוד הצבור.

כבה"ר כותלי בית הרחם.

כבה"ת כבוד התורה.

כבוה"ב כבוד הבריות.

כבוה"צ כבוד הצבור.

כבוה"ת כבוד התורה.

כ“ב וש”ב ומש"ב כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים.

כבו"ע כבוד עילעה.

כבו"ת כבוד תיתאה.

כב"ח כתר בינה חכמה.

כבח"ט כתבנו בספר חיים טובים.

כבי' כביכול, כביצה.

כב"י כוס ביד יי, כל בני ישראל, כלי בן יומו, כתב בית יוסף.

כביכו"ל כי באדם יאמר כן ולא לאלה.

כב"כ כלי בתוך כלי.

כבכאכ"פ כזית בכדי אכילת פרס.

כבכא"פ כזית בכדי אכילת פרס.

כבכ"פ כבלעו כן פולטו.

כב"מ כבודו במקומו מונח, כבודו מחול, כמשחל ביניתא מחמלבא.

כבמ"פ כבודה בת מלך פנימה.

כבס"ח כתבנו בספר חיים.

כבסח"ט כתבנו בספר חיים טובים.

כב"ע כבבת עינו, כופר בעדים, כופר בעיקר.

כבע"נ כבעל נסיון, כל בעל נפש.

כב"ש כבית שמאי, כבנין שלמה, כבש בן שנתו, כסף ביאה שטר, כריסה בין שניה.

כבש"ע כבודן של עניים.

כב"ת כתוב תורה.

כבת"כ כלי בתוך כלי.

כג' כגון, כגונא, כגירסת.

כ"ג כבוד גאונו, כהאי גונא, כהן גדול, כל גגות, כל גט, כלי גולה, כלל גדול, כן גירסת, כנסת גדולה.

כג"א כותים גרי אמת, כותים גרי אריות.

כגבל"נ כגוף בלי נשמה.

כג"ד כגון דא, כגזיז דמי, כן גזר דינו.

כנד"ח כמה גדולים דברי חכמים.

כג"ה כבוד גאונו הרם.

כגו"ד כגון דא כגופו דמי.

כגו"נ כהן גדול ונזיר.

כגע"ה כהן גדול עם הארץ.

כג"ק כבוד גדולת קדושתו.

כ"ד כדיבור דמי, כדי דיבור, כדי דמיהן, כה דברי, כורת דבורים, ככבא דשביט, כך דרשו, כל דבר, כל דהוא, כל דוכתא, כמא דאמר, כמא דאיתמר, כמא דתימר, כמה דברים, כמה דוכתי, כן דינו, כן דעת, כסא דהרסנא, כסא דין, כתר דוד.

כדא' כדאמרינן, כדאיתמר.

כד"א כ"ד אמות, כדי אכילת, כדרך אכילה, כה דברי אביך, כה דברי אמך, כיון דאיפלג איפלג, כמא דאת אמר, כמא דאיתמר.

כדא"א כדאמרי אינשי.

כדא"ג כל דאלים גבר.

כדאכ"פ כדי אכילת פרס.

כדא"ל כדאית ליה, כדאמר ליה.

כדא"פ כדע אכילת פרס.

כד"ב כרכא דכולא ביה, כה דברי בנך, כה דברי בתך.

כדב"א כדרך בני אדם.

כדב"ו כדרך בשר ודם.

כדבל"ק כדבעינן למימר לקמן.

כד"ג כגון דין גבר.

כד"ד כדבור דמי, כדי דבור, כדי דמיהן, כיון דדש דש.

כד"ה כדבר האמור, כדברי האומר, כדרך הנאתן, כסא דהרסנא.

כדה"א כדבר האמור, כדברי האומר.

כדה"ז כדבר הזה.

כדה"ט כדרך הטבע.

כדה"כ כדרך הככבים.

כדהמ"ק כן דרך המקרא.

כדה“נ – כדהנ”א כדרך הנאתן.

כדה"ע כחא דהיתרא עדיף.

כדהע"ט כחא דהתירא עדיף טפי.

כדה"ר כסא דהרסנא.

כדה"ש כדרך השומרים.

כדהת"ע כחא דהתירא עדיף.

כדו"ד כל דבור ודבור, כל דבר ודבר, כדת ודין.

כדו"ה כפל ד' וה'.

כדוכ"ד כדת וכדין.

כד"ז כדינר זהב, כעובי דינר זהב.

כד"ח כ"ד חדש, כדי חייו, כי חלוקה.

כדלמ"ע כל דאיהו לא מצי עביד.

כד"מ כדי דמיהן, כללי דיני מוקצה.

כדמ"ו כדת משה וישראל.

כדמו"י כדת משה וישראל.

כדמפ"ו כל דפריש מרובא פריש.

כדמפ"ו כדמפרש ואזיל.

כד"נ כדי נטילה, כל דבריו נאמנו, כן דעת נותנת.

כדנ"ט כדי נתינת טעם.

כד"ע כה דברי עבדו, כחא דהתירא עדיף.

כדעה"ש כה דברי עבדו הדורש שלומו.

כדע"נ כן דעתי נותנת.

כדע"ע כיון דעל על.

כדע"ר כל דעביד רחמנא.

כדפמ"פ כל דפריש מרובא פריש.

כדפמר"פ כל דפריש מרובא פריש.

כדצ"ר כגון דא צריכא רבא.

כד"ק כדי קליפה.

כדק"ב כל דקפיד קפדינן בהדיה.

כד"ר כדי רביעית, כל דעביד רחמנא.

כדרז"ל כדברי רבותינו זכרונם לברכה.

כד“ר־כד”ת כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון.

כדרל"ע כל דעביד רחמנא לטב עביד.

כדר"נ כדרב נחמן, כדרב נתן.

כד"ש כדי שחיטה, כדרך שאמרו, כוכבא דשביט, כל דבר שרש.

כדש"ע כדרך שעושין.

כד"ת כדין תורה, כעין דאורייתא תקון.

כדת"נ כדין תוקף נאמנות.

כדת“ר כדא”ת כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון.

כ"ה כבוד הבריות, כד הקמח, כהן הדיוט, כולי האי, כונות האר"י, כונת הטעמים, כופר הכל, כי היכי, כל הבגדים, כל הבשר, כל הבתים, כל הדורות, כל היד, כל היכא, כל הנשבעין, כל הפוסקים, כל הצלמים, כל הרוקין, כן הוא, כן הוסכם, כן הנוסח, כנסת הגדולה, כסא הכבוד, כסוי הדם, כף המבשלים, כתי הקודש, כתיב הכא, כת המסיתים.

כה"א כל האומר, כל האוסרין, כל הארץ, כן הוא אומר.

כהא"א כנגד הא' אמר.

כהא"ג כי האי גונא.

כהאר"י כתבי האלהי ר' יצחק.

כה"ב כבוד הבריות, כהני במות, כל הבגדים, כל הבכור, כל הברכות, כל הבשר, כל הבתים.

כהב"א כנגד הב' אמר.

כהב"ג כל הבגדים.

כהב"ז כל המחזיק בהן זכה, כל הקודם בהן זכה.

כהבכ"ס כן הנוסח בכל סדורים.

כהבנכ"ס כן הוא הנוסח בכל סדורים.

כהב"ס כל הדרכים בחזקת סכנה.

כהב"פ כל הפוסל במומו פוסל.

כהב"ר כבוד הבריות.

כה"ג כהאי גונא, כהן גדול, כל הגוים, כל הגט, כל המוסיף גורע, כל הקודם גובה, כנסת הגדולה.

כהג"ד כהאי גונא דאמרינן, כקנין הגוף דמי.

כהנו"נ כהן גדול ונזיר.

כהג"ס כותבת הגסה.

כה"ד כהא דאמרינן, כהודאה דמיא, כהן הדיוט, כי ההיא דלעיל, כל הדבור, כל הדברים, כל הדורות, כסוי הדם.

כהדאלמ"ד כל היכא דאיכא למדרש דרשינן.

כהדע"נ כן הדעת נותנת.

כהו' כהוגן.

כה"ו כולי האי ואולי.

כהוד"מ כהודאה דמיא.

כה"ז כבר הורה זקן, כדי הזיה, כהרי זה, כל הקודם זכה.

כהז"ל כד הוינן זוטרי לגברי.

כה"ח כחות החמריות, כל החלומות, כלים החמוצים, כרכין המוקפין חומה.

כה“ח הא”פ כל החלומות הולכין אחר הפה.

כה"י כל היד, כל היום, כל היוצא, כל היותר, כל הימים, כרכי הים.

כ' היול' כח היוליאני.

כהיע"ה כל המשנה ידו על התחתונה.

כהי"כ כל היום כלו.

כה"כ כהונת הכהן, כלאי הכרם, כל הארץ כבודו, כל היום כולו, כל הכלים, כל התורה כולה, כסא הכבוד.

כהכ"א כתובים הבאים כאחד.

כה"ל כהאי לישנא, כל הלילה, כל הראוי לבילה.

כהלי"ו כל הרוצה ליטול יבא ויטול.

כהלכ"ד כל העומד: לגזוז כגזיז דמי, ־ לזרוק כזרוק דמי, ־לחתוך כחתוך דמי, ־לנקוב כנקוב דמי, ־לפדות כפדוי דמי, ־לשרוף כשרוף דמי.

כהל"ע כהא לחמא עניא.

כה"מ כבוד ה' ממקומו, כבוד המתים, כהן משיח, כח המדמה, כח המושך, כח המשער, כל המוסיף, כל המזרח, כל המנחות, כל המצות, כל המקום, כל המשנה, כלי המקדש, כמות המשפט, כח המסיתים.

כהמב"ז כל המחזיק בו זכה.

כהמ"ג כל המוסיף גורע.

כהמ"ד כהאי מאן דאמר.

כהמ"נ כל המנחות.

כהמ"ק כלי מקדש.

כהמק"פ כל המקלקל פטור.

כה"נ כדרך הנאתן, כל הנביאים, כל הנסקלין, כל הנצרך, כל הנרות, כל הנשבעין, כל הנשים, כלות הנפש, כללי הנקוד, כן הדעת נותנת, כן הוא נוסחת, כפי הנמצא, כפי הנראה.

כהנ"ס כל הנסקלין.

כהנ"ר כל הנרות, כפי הנראה.

כהנ"ש כל הנשבעין.

כה"ס כל הספרים, כן הסכים.

כה"ע כבוד העמים, כהונת עולם, כהרף עין, כוס השם עליו, כח התירא עדיף, כל העולם, כל הענין, כן העיקר, כתבי העתים.

כהע"כ כל העולם כולו.

כהע"ע כמה הרפתקאי עדו עלייהו.

כה"פ כל הפוחת, כל הפוסל, כל הפוסקים, כל הפסולין, כל הפרק, כל הפרשה, כת הפרושים.

כהפבמ"פ כל הפוסל מומו פוסל.

כה"צ כבוד הצבור, כהן צדק, כל הצלמים, כל הצריך, כת הצדוקים.

כהצ"ל כלל הצריך לפרט.

כה"ק כד הקמח, כל הורג קין, כל הקודם, כל הקרבנות, כל התחלות,קשות, כף הקלע, כתבי הקודש.

כהקב"ז כל הקודם בהן זכה.

כהק"ג כל הקודם גובה.

כהק"ז כל הקודם זכה.

כה"ר כבוד הרב, כבודו הרם, כהנא רבא, כהן הראש, כל הרוקין, כסא הרחמים.

כהר"ז כהרי זה.

כהר"ר כבוד הרב רבי.

כה"ש כבוד השם, כל השנה, כנפי השכינה.

כהשב"ג כצאת השמש בגבורתו.

כה"ת כאור הדבר תצא, כבוד התורה, כהאי תנא, כהני תנאי, כוס התרעלה, כל הברואים תציל, כל התדיר, כל התורה, כתר הראש תפילין.

כהתי כל הנשמה תהלל יה הללויה.

כהת"כ כל התורה כולה.

כו' כולם, כולהון.

כ"ו כבדהו וחשדהו, כסות ועונה, כתוב וחתום.

כו"א כוכבי אור, כפח ואגמון.

כובהמ"ד כותלי בית המדרש.

כובה"ר כותלי בית הרחם.

כוב"ע כופר בעדים, כופר בעיקר.

כו"ג כוח וגבורה, כתובות וגטין.

כוג"מ כונה גמורה.

כו"ד כורת דבורים.

כודו"ה כפל וד' וה'.

כו"ה כח והרשאה.

כוה"פ כונה הפוכה.

כוה"ק כתב והקבלה.

כו"ז כולו זכאי, כסף וזהב.

כוז"א כהן וזר אכל.

כוז"ו במכס“ת כוז”ו יי אלהינו יי (בחלוף אותיות א“ת ב”ש ג“ר ד”ק).

כוזמ"מ כסף וזהב מטהר ממזרים.

כו"ח כבדהו וחשדהו, כולו חייב, כותב וחותם, כתיבה וחתימה.

כוח“ט – כוחת”ט כתיבה וחתימה טובה.

כו"כ כאן וכאן, כח כחו, כך וכך, כמה וכמה, כרים וכסתות.

כו"ל כליות ולב.

כו"מ כובים ומזלות, כונס ומשקה, כורעים ומשתחוים, כף ומחתה, כתיבה ומסירה.

כומ"ז כוכבים ומזלות.

כו"נ כיחו וניעו, כלה ונחרצה, כשר ונאמן, כתיבה ונתינה.

כונ"מ כונס משקה.

כו"ע כולי עלמא, כונה עצומה, כסותה ועונתה, כרת וערירי.

כו"פ כלל ופרט, כמהין ופטריאות6, כפתור ופרח, כרתי ופלתי.

כופו"כ כלל ופרט וכלל.

כופ"נ כופר נפשו.

כו"ק כבודו ואמונתו קדוש, כל ויעודיו קדושים, כתבין ולא קריין.

כו"ר כהנים ורבנים.

כור"א כחי וראשית אוני.

כוש"ב כוס של ברכת המזון.

כוש"כ כסף ושוה כסף.

כות"מ כותל מערבי.

כז' כזית.

כ"ז כבתה זקוק, כולו זכאי, כוס זהב, כי זה, כלאי זרעים, כל זה, כל זכות, כל זמן, כלי זה, כלי זהב, כלי זכוכית, כלי זמר, כנוי זה, כפות זהב, כף זכות, כרם זית.

כז"א כל זה אמת.

כז"ב כל זה ברור.

כזבכא"פ כזית בכדי אכילת פרת.

כז"ד כזרוק דמי.

כז"ה כהנים זריזים הם.

כזהי"נ כל זה היה נראה.

כזעל"ד7 כבוד זכרונו לחיי עד.

כזש"ל כל זכות שתבא לידו.

כזשלע"ז כל זמן שלא עבר זמנו.

כזשערש"מ כל זמן שישראל עושין רצונו של מקום.

כח' כחפץ.

כ"ח כבוד חכמים, כדי חייו, כדי חלוקה, כה חפץ, כלו חייב, כח חיונו, כל חד, כל חדש, כל חטא, כל חי, כל חלק, כל חמירא, כלין חרוץ, כלי חמדה, כלי חפץ, כלי חרס, כלים חדשים, כף חובה, כפר חנניא, כרם חמד, כתב חלוף, כתוב חסר, כתב חכמה.

כח"ב כתר חכמה בינה.

כחב"ד כתר חכמה בינה דעת.

כחג"ה כולא חדא גזרה היא.

כח"ד כחושבנא דדין, כחתוך דמי.

כחה"ש כחוט השערה.

כחו' כחומר,

כח"ו כתוב חסר “ו”.

כחו"ד כחושבנא דדין.

כחוה"ג כחוקות הגוים.

כחוה"ש כחוט השערה.

כחו"ח כחומר חרם, כל חד וחד.

כח"ז כחצי זית.

כח"ח כלי חרס חדש.

כח"י כבוד חכמים ינחלו, כנסת חכמי ישראל.

כח"כ כל חייבי כריתות.

כח"מ כל חייבי מיתות, כל חמירא.

כחנ"ח כרם חמד נטע חדש.

כחקה"ג כחוקות הגוים.

כ"ט כי טוב, ככר טוב, כל טוב, כפוי טובה, כתיבה טובה.

כט"ד כטופסא דשטרא, כטרפא דאסא.

כט"ה כטופס השטר.

כטו"ד כטופסא דשטרא.

כטו"ט כל טיפה וטיפה.

כט"ס כל טוב סלה.

כ"י כביכול, כה יהיה, כונות ישרות, כוכבי יצחק, ככב יעקב, כוס ישועות, כי יביאך, כל ידות, כל יום, כלי יקר, כליל יופי, כל ימות, כל ישראל, כל יתר, כן יאבדו, כנסת יחזקאל, כנסת ישראל, כנפי יונה, כף יונית, כתיבת יד, כתר יוסף.

כי"א כה יעשה אלהים, כל ישראל אחים.

כיא"ב כמה יוסף איכא בשוקא.

כי"ב כיד בעלה, כיוצא בדבר, כיוצא בו.

כיבב"א כיוצא בו במקום אחר.

כיבמ"ה כל ישראל בני מלכים הם.

כיד"ה כתיבת ידו הקדושה.

כי"ה כתיבת יד האמבורג.

כיה"ג כי האי גונא, כל ימות הגשמים.

כיה"ח כל ימות החמה.

כיה"ע כיד יי הטובה עלי.

כיה"ק כתב ידו הקדושה.

כיה"ר כן יהי רצון.

כיה"ש כל ימות השנה.

כיו"ב כיוצא בו, כיוצא בזה.

כיו"ח כל יוצאי חלציו.

כי"ח כל יוצאי חלציו, כל ימ חייו, כל ימי חנוכה, כל ישראל חברים.

כי"ט כבוד יום טוב.

כי"י כתב יד ישן.

כייל"ח כל ישראל יש להם חלק.

כיכ"א כן יאבדו כל אויביך.

כיכ"ד כל יתר כנטול דמי.

כיכ"י כאשר יחנו כן יסעו.

כיכנ"ד כל יתר כנטול דמי.

כי"ל ככה יעשה לאיש, כמן ימא לטיגנא.

כימה"ש כל ימות השנה.

כימוה"ש כל ימות השנה.

כימ"ע כימי עולם.

כימ“ע וכש”ק כימי עולם וכשנים קדמוניות.

כי"ע כיד יי עלי, כימי עולם.

כיעה"ת כלי יקר על התורה.

כיעו"ש כאשר יעוין שם.

כיעזב"ז כל ישראל ערבים זה בזה.

כיע"ל כן יעשה לו.

כיע"נ כלי יקר על נביאים.

כיענ"ר כלי יקר על נביאים ראשונים.

כיע"ר כל ימי עני רעים.

כי"פ כתיבת יד פריז.

כי"ק כימי קדם, כתב יד קדשו.

כי"ר כיד רבו, כן יהי רצון.

כיר"א כן יהי רצון אמן.

כירבב"א כן יהי רצון במהרה בימינו אמן.

כיר"ד כיד רבו דמי.

כ"כ כבר כתבתי, כופרא כפרה, כח כחו, כך כתב, כלאי כרם, כלי כסף, כל כדין, כל כהן, כל כך, כל כמה, כל כרך, כל כתבי, כמו כן, כמוני כמוך, כן כתב, כף כפופה, כרסי כרי, כתוב כן, כתר כהונה.

ככ"ד כחו כגופו דמי.

ככ"ה כי כבד הרעב, כי כל הלבבות, כי כל העדה, כלו כל הקצין, כל כי האי.

ככה"ר כל כי האי ריתחא.

ככוזשב"ע כל כסף וזהב שבעולם.

ככו"מ ככוס משקה.

ככיו"ב כל כיוצא בזה.

ככ"כ כתיבין כן כלהון.

ככ"ל כבר כתבתי למעלה, כי כשורא לצלמא, כפי כן לבי.

ככמ"ש כלה כמות שהיא.

ככ"ע ככולי עלמא, כל כלי עץ.

ככ"פ כבלעו כן פולטו.

ככ"ר ככלי ראשון, כל כהאי ריתחא, כסף כבוד רכוש.

ככ"ש ככלי שני, כלה כמות שהיא.

ככת"ל כבר כתבתי למעלה.

כל' כלהון.כ"ל כה לחי, כוכבי לכת, ככר לאדן, ככר לחם, כל לילה, כל לישנא, כסות לילה.

כלטה"כ כלאי הכרם.

כלאחז"ד כלאחר זמן דמי.

כלאח"י כלאחר יד.

כלא"י כלאחר יד.

כל"ב כושן לבן בלעם, כלי ברזל, כלישנא בתרא.

כלב"א כלשון בני אדם.

כלי"א כי לא בכח יגבר איש, כי לא במותו ירד אחריו.

כל"ד כל לישנא דכותיה, כלהון דכותיה.

כל"ה כדי לאכול הימנו, כי ליי המלוכה, כן לשון הכתוב.

כלה"ח כדי להחמיץ.

כלה"כ כלאי הכרם, כל הכלים.

כלה"ק כלי הקודש.

כלו' כלומר.

כלוה"נ כלות הנפש.

כלו"פ כלל ופרט.

כלופו"כ כלל ופרט וכלל.

כל"ז כל זה, כלי זהב, כלי זמה.

כל"ח כי לעולם חסדו, כלא חשיבי, כל חדא, כלי חרס, כל לישנא חסר, כתב לחם חמודות.

כלחו"מ כמה לא חלי ולא מרגיש.

כל"י כבודו לישראל יונה, כגללו לנצח יאבד, כהן לוי ישראל, כי לו יאה, כלי יקר, כסאו לעד יתרומם, כתרו לעד יתרומם.

כליל"א כי לא יזנח לעולם אדני.

כל"כ כוכבי לכת.

כלל"י כי לעולם לא ימוט.

כל"מ כלי מתכות, כל לישנא מלא, כלפי מעלה.

כל' מל' כלהון מלאים.

כל"נ כי לו נאה, כלי נחשת.

כל"ע כהן לאל עליון, כולי עלמא, כלי עור, כלי עץ, כסא לעשור.

כלע"ז כומר לעבודה זרה.

כל"פ כלי פז, כלי פשתן, כלי פתוח.

כלפז"ד כלפני זמנו דמי.

כלפ"מ כלפי מעלה.

כלפ"ש כלפי שמיא.

כלפשה"ת כלפי שאמרה התורה.

כל"ק כלישנא קמא.

כל"ר כלי ראשון.

כל"ש כלי שני, כלי שרת, כלכלת שבת, כמשפט לאוהבי שמו.

כלשא"ה כלשבר את האזן.

כשה"ת כלפי שאמרה התורה.

כל“ש צמח”נ ככב לבנה שבתאי צדק מאדים חמה נגה.

כ"מ כבודו מחול, כבוד מלכותו, כבוד מנוחתו, כבוד מעלתו, כהן משנה, כונס משקה, כופרא ממונא, כיצד מברכין, ככר מעטער, כלי מנוקב, כלי מתכות, כל מה, כל מי, כל מילתא, כל מקום, כל משקה, כלפי מעלה,כמה מקומות, כן מוכח, כן מצאתי, כן משמע, כן משפט, כסף מזוקק, כסף משנה, כף מאזנים, כפרת משכבו, כתבי מקובלים, כתוב מלא, כתר מלכות.

כמאב"ד כמאכל בן דרוסאי.

כמאה"ב כמאמר הכתוב.

כמאז"ל כמאמרם זכרונם לברכה.

כמא"ח כן משפטך אתה חרצת.

כמאחז"ל כמאמר חכמינו זכרונם לברכה.

כמאחכז"ל כמאמר חכמינו זכרונם לברכה.

כמאע"ד כמאה עדים דמי.

כמא"ר כבוד מעלת אדוני רבי.

כמארז"ל כמאמר רבותינו זכרונם לברכה.

כמב"ד כמאכל בן דרוסאי, כמעשה בית דין.

כמב"ח כאן מצא בעל חוב.

כמ"ד כל מה דאמר, כל מן דין, כמאן דאמר, כמאן דכתיב, כמה דברים, כמה דוכתי, כממון דמי.

כמד"א כל מה דאמר, כל מה דאפשר, כמאן דאמר, כמה דאת אמר.

כמדא"פ כל מה דאפשר.

כמדא"ר כל מה דאמר רחמנא, כל מקום דאמר רחמנא.

כמד"מ כממון דמי.

כמדע"ר כל מה דעביד רחמנא.

כמד"ר כללי מדרש רבה, כל מה אמר רחמנא, כל מה דעביד רחמנא.

כמד“ר לט”ע כל מה דעביד רחמנא לטב עביד.

כמ"ה כן משמעות הלשון.

כמהה"ר כבוד מעלת הקדוש הרב רבי.

כמה"ע כתבי מכתבי העתים.

כמהפ"ס כמהפכת סדום.

כמה"ר כבוד מורינו הרב.

כמהר"ר כבוד מורינו הרב רבי.

כמה"ש כמה מעליא הא שמעתא, כמלאכי השרת.

כמוה"ר כבוד מוריו הרב רבי.

כמוי"ב כמוהו ירבו ישראל.

כמו"כ כמה וכמה, כמו כן.

כמו"פ כמהין ופטריאות.

כמו"ר כבוד מורינו רבי, כמוציא רמון.

כמו"ש כמורא שמים, כמו שכתוב.

כמוש"כ כמו שכתב.

כמוש"נ כמו שנאמר, כמו שנדפס.

כמושנ"ל כמו שנתבאר לעיל, כמו שנתבאר לקמן.

כמוש"ר כמוצא שלל רב.

כמ"ז כאן מקום זמה.

כמחז"ל כמאמר חכמינו זכרונם לברכה.

כמי"ב כמוהו ירבו בישראל.

כמיב"י כמוהו ירבו בישראל.

כמיל"ש כל מעשיך יהיו לשם שמים.

כמ"כ כהנא מסייע כהנא, כמו כן, כן מצאתי כתוב.

כמכ"ק כמו כן קשה.

כמ"ל כאן מקום להאריך, כל משאלות לבך.

כמל"ה כמסירתו להדיוט.

כמל"ו כבוד מלכותו לעולם ועד.

כמל“מ – כמלפ”מ כל מקום לפי מנהגו.

כמ"מ כהן משוח מלחמה, כסף מטהר ממזרים.

כמ"נ כבוד מנוחתו, כמלא נימא.

כמנה"מ כמנהג המדינה.

כמנפ"צ אותיות תמונתן משונות מעט כבואן בסוף התיבה.

כמסלה"ד כמסירתו להדיוט.

כמ"ע כבוד מעלתו, כל מחסורך עלי, כל מצות עשה, כמר עבד, כתבי מכתבי עתים.

כמעא"ר כבוד מעלתו אדוני רבי.

כמעב"ד כמעשה בית דין.

כמע"ד כמאה עדים דמי.

כמעה"פ כלל מוסיף על הפרט.

כמע"מ כמחצא על מחצא.

כמעמ"ד כמחצא על מחצא דמי.

כמע"ר כבוד מעלת רבי.

כמע"ת כבוד מעלת תפארתו.

כמ"פ כמה פעמים, כמה פרושים.

כמ"ק כלי מקדש, כמה מקומות, כן מוכח קצת.

כמ"ר כבוד מורינו רבי, כבוד מעלת רבי, כל מום רע.

כמרא"ד כמראה אדום, כמראה אדם.

כמרז"ל כמאמר רבותינו זכרונם לברכה.

כמש' כמשמעו.

כמ"ש כל מקום שהוא, כל מקום שנאמר, כל משאלותיך, כמורא שמים, כמו שאמר, כמו שבארנו, כמו שכתב, כמו שנאמר, כמו שנתבאר.

כמש"א כל מה שאפשר, כמו שאמר.

כמשא"א כמו שאנו אומרים.

כמשאל"מ כמו שאמר למלה.

כמשא"מ כל מקום שאתה מוצא.

כמשארז"ל כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה.

כמש"ב כמו שבארנו, כמו שכתב בתורה.

כמשבי"א כל מה שיש ביד אדם.

כמש"ד כמו שדרשו, כמי שהונחא דמיא.

כמש"ה כמו שאמר הכתוב, כמו שאמרו החכמים.

כמשה"כ כמו שאמר הכתוב.

כמש"ו כדת משה וישראל.

כמשז"ל כמו שאמרו זכרונם לברכה.

כמשח"ה כל מקום שיש חלול השם.

כמשחז"ל כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה.

כמשי"ת כמו שיתבאר.

כמשית"ל כמו שיתבאר לקמן.

כמש"כ כמו שכתוב, כמשמעו של כתוב.

כמשכ"ל כמו שכתבתי למעלה.

כמש"ל כמו שאכתוב לקמן, כמו שכתבתי למעלה, כמו שנוהגין לעשות.

כמש"מ כל מקום שאתה מוצה8.

כמש"נ כל מקום שנאמר, כמה שנאמר, כמו שנדפס, כמו שנתבאר.

כמשנ"א כל מקום שנאמר, כמה שנאמר.

כמשנ"ל כמו שנוהגין לעשות, כמו שנתבאר לעיל.

כמשנתב"פ כמו שנתבאר בפנים.

כמש"פ כמו שפירשתי.

כמש"ק כמו שקבל, כמו שקדם.

כמשק"ע כל מה שקנה עבד.

כמש"ר כמו שאמרו רבתינו.

כמשרז"ל כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה.

כמש"ש כמו שכתבתי שם.

כמשתר"ת כל מקום שתרצה תנוח.

כמ"ת כבוד מעלת תפרתו.

כמת"י כמתנת ידו.

כנ' כנאמר, כבזכר.

כ"נ כאן נמצא, כדי נטילה, כך נאמר, כלי נחשת, כלי נתר, כל נדרי, כל נפש, כנור נעים, כן נוהגין, כן נקרא, כן נראה, כן נרשם, כסף נבחר, כף נחת, כפר נפש.

כנא"ה כנפש אלה החתומים.

כ“נ וכ”נ כנפשך וכנפש.

כנ"ב כי נפלו בחרב.

כנ"ג כנסת גדולה.

כנג"כ כנגד כולם.

כנג"מ כנגד מדה.

כנג"ש כנגד שכרה.

כנ"ד כנטול דמי, כנקוב דמי.

כנה' כנהוג.

כנה"ג כנסת הגדולה.

כנה"ר כנפשו הרמה.

כנ"ו כלה נבואתך וצא.

כנו"ח כלה נאה וחסודה.

כנוכ"ה כאן נמצא וכאן היה.

כנו"ש כד ניים ושכב.

כנז"ל כנזכר למעלה.

כנז"ש כנזכר שם.

כנ"ח כלי נחשת.

כנח"י כנסת חכמי ישראל.

כנ"י כנפי יונה, כנסת יחזקאל, כנסת ישראל, כתר נצח יסוד.

כני"ח כנסת יחזקאל.

כנ"כ כל נושאי כליו.

כ“נ כ”ה כאן נמצא כאן היה.

כנ"ל כנזכר למעלה, כן נראה לי.

כנלענ"ד כן נראה לפי עניות דעתי.

כנ"פ כן נראה לפרש.

כנלפע"ד כן נראה לפי עניות דעתי.

כנלפענ"ד כן נראה לפי עניות דעתי.

כנ"מ כנגד מדה, נכסי מלוג.

כנס"י כנסת ישראל.

כנע"ן כנור נעים ם נבל.

כנפה"ש כנפי השכינה.

כנפ"י כנפי יונה.

כנ"ק כן נראה קצת.

כנ"ר כנף רננים.

כנ"ש כנגד שכר.

כס' כסדרה.

כ"ס כי סליק, כל סאה, כל סוף, כל ספר, כ' סיון, כתב סופר.

כס"א כסא אליהו, כסף סוסים אשה.

כסדה"ר כסא דהרסנא.

כסה"ד כסוי הדם.

כסה"כ כסא הכבוד, כסדר הכתוב.

כסו"ז כסף וזהב.

כסו"ע כסות ועונה.

כס"מ כסף משנה.

כס"נ כל סכנת נפשות, כסף נבחר.

כס"פ כל סופי פסוקים, כפורים סכות פורים.

כס"ר כסא רחמים.

כסש"א כסא של אליהו.

כסשאה"נ כסא של אליהו הנביא.

כס"ת כתיבת ספר תורה.

כסתו"מ כותי ספרים תפלין ומזוזות.

כע' כעין, כעתירת.

כ"ע כדי עניבה, כהונת עולם, כה עתירת, כהרף עין, כולי עלמא, כונה עצומה, כח עילאה, כליון עינים, כלי עץ, כל עון, כל עין, כל עיקר, כל עם, כל ענין, כל ערב, כל עישבא, כל עת, כפרת עון, כתב עוד, כתב עליו, כתות עור, כתר עליון, כתרא עילאה.

כע"א כעד אחד, כעובי אצבע.

כעא"א כעובי אצבע אגודל.

כעא"ד כעד אחד דמי.

כע"ד כעומד דמי, כעין דאורייתא.

כעד"ת כעין דאורייתא תקון.

כע"ה כן עשה הלל, כעולת הבקר, כעין הנזכר.

כעה"ב כעולת הבקר.

כעה"נ כענין הנזכר.

כעהיא"ה כי עוף השמים יוליך את הקול.

כעה"פ כעין הפרט.

כע"ו כלי עור.

כעו"ד כעובי דינר, כעומד דמי.

כעוד"ז כעובי דינר זהב.

כעוה"ב כעולת הבקר.

כעו"מ כעושה מעשה.

כעומ"ד כעושה מעשה דמי.

כע"כ כלי עכום.

כעכי"ל כאשר עשה כן יעשה לו.

כע"ל כאשר עשו לי, כן עשיתי להם.

כעל"י כל עוף למינו ישכון.

כעל"פ כולי עלמא לא פליגי.

כע"מ כעושה מעשה.

כעמ"ד כעושה מעש דמי, כין מלכותא דרקיע.

כעמ"ח כי עמך מקור חיים.

כעמ"נ כעמר נקיא.

כעמ"ס כופין על מדות סדום.

כענ"ב כל עוד נפשו בו.

כע"ע כל עושה עול, כן עתירת עבדו, כעת עתה.

כעע"א כאלו עובד אלילים.

כעע"ז כאלו עובד עבודה זרה, כעובדי עבודה זרה.

כעשב"ע כל עברות שבעולם.

כע"ת כה עתירת, כל עצמותי תאמרנה, כעין תדורו.

כ"פ כבד פה, כונות פשוטות, כי פליגי, כך פולטו, ככר פרוכת, כלי פז, כלי פשתן, כלי פתוח, כל פטור, כל פטר, כל פנים, כל פעם, כמה פוסקים, כמה פעמים, כבוד פלוני, כמר פלוני, כן פירש, כן פסק, כף פשוטה, כתונת פסים, כתם פז.

כפ"א כך פסקו אחרונים, כפירוש א'.

כפ"ב כל פטפוטיא בישין, כפר בכל.

כפב"פ כמר פלוני בן פלוני.

כפ"ד כן פסק דינו, כפדוי דמי.

כפ"ה כך פירש הכתוב, כן פירש הקונטרס, כפול הלבן.

כפה"ד כפי הדין.

כפה"כ כן פירוש הכתוב.

כפה"נ כפי הנראה.

כפה"ק כן פירש הקונטרס.

כפה"ר כפי הרוב.

כפו"ט כפוי טובה.

כפו"פ כל פעם ופעם, כל פרוטה ופרוטה, כפתור ופרח.

פכ"ח9 כפר חנניא.

כפ"ט כפוי טובה.

כפ"מ כפי מנהג, כפרת משכבו.

כפמה"מ כפי מנהג המקום.

כפמה"ש כפול מן השמים.

כפ"נ כפר נפשו.

כפ"ע כפרת עון.

כפ"ר כן פסקו ראשונים, כפירוש ראשון.

כפש"א פתחו של אולם.

כפש"ה כפתחו של היכל.

כפש"פ כל פנות שאתה פונה.

כפ"ת כפות תמרים.

כפתו"פ כפתור ופרח.

כ"צ כבוד צבור, כן צדק, כיצד צולין, כל צד, כל צרה, כן צריך, כל צרכו, כל צרכי.

כצהש"ב כצאת השמש בגבורתו.

כצ"ל כאן צריכין לברך, כן צריך להיות, כן צריך לומר.

כצמ"ב כיצד מברכין.

כצנ"ש ככב צדק נגה שבתאי.

כצנשחל"מ ככב צדק נגה שבתאי חמה לבנה מאדים.

כצק"ד כבר צוחו קדמאי דקדמאי.

כצ"ש כל צרכי שבת.

כצש"ת כל צרה שלא תבא.

כ"ק כבוד קדשו, כדי קליפה, כך קרי, כל קנין, כל קריאה, כלי קודש, כלי קופסא, כן קבלתי, כתבי קודש, כתובת קעקע.

כק"א כי קא אמרינן.

כקאא"ז כבוד קדושת אדוני אבי זקני.

כקאדמו"ר כבוד קדושת אדוני מורי ורבי.

כק"ה כקלופת השום.

כקה"ג כקנין הגוף.

כקהג"ד כקנין הגוף דמי.

כוא"ל כקונה אדון לעצמו.

כקי"ם כקריעת ים סוף.

כקכעמ"ד כל קבוע כמחצא על מחצא דמי.

כק"מ כל קטן מקטין.

כק"פ כקנין פירות.

כק"ר כבר קדמוך רבנן.

כקרב"מ כי קאי רבי בהאי מסכתא.

כקש"מ כבוד קדושת שם מעלתו.

כקשנ"ד כקטן שנולד דמי.

כקש"ת כבוד קדושת שם תפארתו.

כ"ר כבוד רבינו, כלי ראשון, כנגד ראשו, כנף רננים, כסא רחמים, כף רגל, כרם רבעי, כתב רחמנא.

כראשו"ן כסדרן ־ריאה ־אומה ־שלש ־בימין ־ושנים ־בשמאל.

כר"ב כריתת ברית.

כרב"ש כריסה בין שניה.

כר"ג כמה רב גובריה, כרבן גמליאל.

כר"ו כזה ראה וקדש, כרתי ופלתי.

כרו"כ כרים וכסתות.

כרוכ"ל כרחל וכלאה.

כרו"ע כרת וערירי.

כרו"פ כרתי ופלתי.

כרו"ק כזה ראה וקדש.

כר"ז כראוי זה.

כרח כרם חמד.

כרמ"ל כרם אל, כר מלא.

כרפ"מ כבוד רום פאר תפארתו.

כרק"ת כולבא רעיא קולתיה תליא.

כש' כשם, כשיעור.

כ"ש כבוד שבת, כבוד שמו, כדי שחיטה, כולה שלי, ככבי שבת, כלי שטף, לי שיר, כלי שני, כלי שרת, כל שבעה, כל שהוא, כל שכן, כל שעה, כל שעתא, כמה שנוים, כמה שנים, כמו שאמר, כמו שכתוב, כמו שנאמר, כף שנייה, כרם שחרב, כרם שלמה.

כשא' כשאמר.

כש"א כמו שאמרו, כמו שאמרו אבותינו, כסא של אליהו.

כשא"א כשם שאי אפשר.

כשא"ה כסא של אליהו הנביא.

כאחז"ל כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה.

כשא"ל כשאמר לו.

כשא"מ כלי שאינו מנוקב, כלל שאחריו מעשה.

כשאערש"מ כשאין עושין רצונו של מקום.

כש"ב כוס של ברכה, ככבי שבת, כסעודת שלמה בשעתו, כסף שטר ביאה.

כשבה"מ כוס של ברכת המזון.

כשב"ע כריתות שבערות.

כשבת"ח כל שישנו בבל תאכל חמץ.

כש"ד כללו של דבר, כל שדרכו, כשרוף דמי.

כש"ה כל שהוא, כמו שאמר הכתוב, כמו שהתבאר, כשולי הקדירה, כמי שהונחא.

כשה"א כשהוא אומר.

כשה"ב כוס של הבדלה.

כשה"ד כמי שהונחא דמיא, כשורת הדין.

כשהמ"ה כשגגה היוצאת מלפני השליט.

כה"נ כשפופרת הנאד.

כשוה"ק כשולי הקדירה.

כשו"מ כתב שחיטה ומילה.

כשומ"נ כסא שלחן ומנורה.

כשוק"ו כל שכן וקל וחומר.

כשו"ש כל שבת ושבת, כל שנה ושנה, כל שעה ושעה, כל שפה ושפה.

כש"ז כיון שעבר זמנו.

כש"ח כך שנו חכמים, כשיעור חלה.

כשחז"ל כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה.

כשחכמז"ל כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה.

כש"ט כתר שם טוב.

כש"י כלי של ישראל.

כשי"א כי שם יי אקרא.

כשית"ל כמו שיתבאר לקמן.

כש"כ כל שכן, כמו שכתבו.

כש"ל כל שכן למלקות, כמו שכתבתי למעלה.

כשלדאמא"מ כיון שנפל ליד דיין אין מוציאין אותו מידו.

כשל"מ כל שהוא למכות, כל שכן למלקות.

כשמב"ד כשמואל בדורו.

כש"נ כלי של נכרי, כמו שנאמר.

כשנ"ע כשהוא נקשר עם.

כשנר"ל כיון שניתן רשות למשחית.

כשנ"ל כמו שנתבאר למעלה.

כש"ע כבודן של עניים.

כשעוש"ע כל שעתא ושעתא.

כשע"ז כיון שעבר זמנו.

כש"פ כחל שרק פירכוס.

כשפ"ה כשפופרת הנאד.

כש"ק כוס של קידוש.

כש"רר כאן שנה רבי, כלי שרת.

כש"ש כמו שכתבתי שם.

כששאחו"מ כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד.

כש"ת כבוד שם תפארתו, כתרה של תורה.

כשת"ל כשתמצי לומר.

כ"ת כבוד תורתו, כבוד תפארתו, כוס תנחומין, כוס תרעלה, כי תבא, כי תימא, כי תצא, כי תשא, כליל תכלת, כל תועבה, כן תיקן, כן תרגם, כפות תמרים, כתר תורה.

כת"א כן תרגם אונקלוס.

כתב"ד כתובת בית דין.

כתב"ת כתוב בתורה.

כת"ה כבוד תורתו הקדושה, כבוד תפארתו הרמה.

תה"ג כבוד תורתו הגדולה, כותבת הגסה.

כתהנ"י כבוד תורתו [תפארתו] הרמה נרו יאיר.

כתה"ע כתבי העתים.

כתה"ק כבוד תורתו הקדושה, כתבי הקודש..

כתו"ג כתובות וגטין.

כתוה"ק כדין תורה הקדושה, כתב והקבלה.

כתו"ח כתיבה וחתימה.

כתוח"ט כתיבה וחתימה טובה.

כתו"מ כתובים ומסורים.

כתו"נ כתיבה ונתינה.

כתו"פ כתונת פסים, כתורה פסק.

כתו"ק כתובה וקידושין.

כת"ח כל תלמיד חכם, כתקון חכמים, כתר חכמה.

כתחז"ל כתקון חכמינו זכרונם לברכה.

כת"ט כתיבה טובה.

כתי' כתיב, כתירוץ.

כת"י כן תרגם יונתן, כתיבת יד.

כתי"מ כתר תפארת יסוד מלכות.

כתי"ק כתב יד קדשו.

כת"כ כלי תוך כלי, כתר כהונה.

כ“ת כ”כ כ"מ כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות.

כת"מ כתר מלכות.

כת"נ כאשר תאוה נפשך.

כת"ס כתב סופר.

כת"ע כתב עוד, כתנות עור, כתר עליון.

כת"פ כתונת פסים, כתם פז.

כ“ת פ”ס מאצ"מ כנעני חתי פריזי יבוסי עמוני מואבי מצרי אמורי.

כתק"ח כתקנת חכמים.

כתק"ר כתקנת ראשונים.

כת"ר כתב רחמנא, כתקנת ראשונים.

כתשו"מ כתב שחיטה ומילה.

כתש"ט כתר שם טוב.


 

ל'    🔗

ל' לה, לו, ליה, ליכא, לילה, לית, למד, למעלה, לקמן, לשון.

ל"א לא אדוני, לא אחד, לא אליכם, לא אמר, לא אמרינן, לאו אדעתאי, לב אבות, לב אהרן, לב אחד, לב אריה, לבוש אורה, לוח ארז, לוח ארש, לוחות אבנים, לחם אבירים, ליכא איסורא, ליל ראשון, למען אמתך, לפני אידיהן, לקוטי אור, לרט אמרים, לישנא אחרינא, לשון ארמית, לשון אשכנז.

לא"א לא אמרן אלא, לאבות אבותינו, לאדוני אבי, לאהוב אבי, לאו אורח ארעא, לאיש אלהים, לאשת אדוני.

לאאמ"ו לאדוני אבי מורי ורבי.

לא"ב לאות ברית, ליל א' בקר.

לאב"ל לך אכול בשמחה לחמך.

לאב"ר לא אזלינן בתר רובא.

לאבשח"נ לאו בני שחיטה נינהו.

לא"ג לאו אורח גברא, לאידך גיסא.

לא"ד לאו דאורייתא, לאותו דבר, לאיכא דאמרי.

לא"ה לאו הכי, לאומות העולם, לאותו האיש, לשמוע אל הרנה.

לאה"י לבוש אדר היקר.

לאה"ח לאחר החג.

לאה"פ לאחר הפסח.

לאה"ק לארץ הקדושה.

לא"ו לו אדר וגדולה, לעולם אמן ואמן, לראותי אדם וחי, לשם איום ונורא.

לאו"א לאביו ואמו, לעולם אמן ואמן.

לאו"ב לאותה בושה.

לאו"ד לאותו דבר.

לאוח"ט לאורך חיים טובים.

לאו"י לאורך ימים טובים.

לאו"כ לאותה כלימה.

לאו"ל לגמר אינש והדר לסבר.

לאול"מ לאות ולמופת.

לאו"נ לאוהב נפשו, לאוכל נבלות.

לא"ז לאחר זמן, לאחר זריקה.

לא"ח לא אמרו חכמים, לאורך חיים.

לאחה"ד לאחר הדבור.

לאחה"ז לאחר הזמן.

לאחה"ש לאחר השבת.

לאח"ז לאחר זה, לאחר זמן, לאחר זריקה.

לאחזמ"פ לאחר זמן פרעון.

לאחז"פ לאחר זמן פרעון.

לאח"ט לאורך חיים טובים, לאחר טבילה.

לאח"י לאחר יד.

לאח"מ לאחר מיתה, לאחר מכאן, לאחר מעשה, לאחר מרוח.

לאחמ"כ לאחר מכאן.

לאחצ"ה לאחר צאת הככבים.

לאח"ש לאחר שחיטה, לאחר שנתו.

לאחש"פ לאחר שחיטה פירש.

לא"ט לאחר טבילה.

לא"י לא אלמן ישראל, לאורך ימים, לאחר יד, לאינו יהודי, לארץ ישראל, לבוש אבן יקרות, להנחיל אוהבי יש, לעבוד את יי.

לאי"ו לאורך ימים ושנים.

לאיו"ש לאורך ימים ושנים.

לאי"ט לאורך ימים טובים.

לאיט"א לאורך ימים טובים אמן.

לאיטא"ס לאורך ימים טובים אמן סלה.

לאכמ"ד לאו כממון דמי.

לא"ל לא איכפת ליה, לאו אורחיה למידק, לאלתר לחיים.

לאל"ח לאלתר לחיים.

לא"מ לאבי מורי, לאחר מיתה, לאחר מכאן.

לאמ"כ לאחר מכאן.

לאמ"מ לאחר מתן מעות.

לאמ"ת לאחר מתן תורה.

לא"נ לאהובי נאמני, לאוכל נבלות, לאיש נאמן.

לא"ע לא אתי עשה, ליל א' ערב.

לאע"ב לב אבות על בנים.

לאעו"ד לאל עורך דין.

לא"פ לאלף פעמים.

לא"צ לאין צורך.

לאצה"כ לאחר צאת הככבים.

לאצ"כ לאין צורך כלל.

לא לא איצטריך קרא, לא קרי קהל.

לא"ר לשון ארמית.

לא"ש לאל אשר שבת, לשון אשכנזית.

לב' לבריאה.

ל"ב לא בטל, לא בלע, לא בעינן, לאנדעסבערג, לישנא בישא, לישנא בתרא, לעולם בהם.

לב"א לאו בפירוש איתמר, לב אריה, לבוש אורה, לבני אדם, לעבדיה בר אמתיה, לשון בני אדם.

לבא"י לבני ארץ ישראל.

לבא"ר ליב בן אברהם ראבינאוויטץ.

לבב"ת לבר בלי תבן.

לבג"צ לביאת גואל צדק.

לבגצבבי"א לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

לב"ד לב בית דין, לבית דין, לשמרך בכל דרכיך.

לבדד"א לאו בעל דברים דידי את.

לבד"מ לב בית דין מתנה.

לב"ה לא בשמים הוא.

לבה"ג לביאת הגואל.

לבה"פ לבית הפסול.

לב"ו לבוש בוץ וארגמן, לבשר ודם.

לבו"מ לבוש מלכות.

לבו"ש לבושי שרד.

לבז"ת לאו בזכותא תליא.

לבזת"מ לאו בזכותא תליא מילתא.

לב"ט לא בסבי טעמא, לית בו טעם.

לב"י לא במהרה ינתק, לבית יעקב, לבני ישראל, לסטאה בלסטיותיה ידע.

לב"כ לא בעי כונה, לבי כנושתא.

לבכ"א להשתמש בתר אחד.

לב"מ לבוש מלכות, לב' מדות, לבר מן, לברוך מרדכי, לית בהו ממשא.

לבמה"ד לבא מן הדין, לבית המדרש.

לבמח"נ לאו בני מחילה נינהו.

לבמי"נ לא במהרה ינתק.

לב"נ לבן נח, לב' נתיבות, לבר נש.

לבנח"ע לב' נתיבות חכמה עילאה.

לבנח"ת לב' נתיבות חכמה תיתאה.

לבנ"צ לראות בנחמת ציון.

לב"ס לישב בסוכה.

לבס"ט לא בסבי טעמא.

לבס"פ לבסוף פגום.

לב"ע לא בדרדקי עצה, לבורא עליון, לבין עצמו, לבירא עמיקתא, לבית עולמו, ל' בעומר, לבריאת עולם.

לבעדד"א לאו בעל דברים דידי את.

לבעהש"ט לבעל השטר, לבעל השם טוב.

לבע"כ לא בעי כונה.

לבע"מ לבירא עמיקתא.

לב"פ לבסוף פגום.

לבצי"ו לראות בנחמת ציון ויושלים.

לב"ק לבא בקהל.

לבר"ע לבריאת עולם.

לב"ש לבושי שרד, לט בטנים שקדים.

לבש"נ לאו בני שחיטה נינהו.

לב"ת לאו בזכותא תליא, לבא בכסתא תליא, לבי תרי, לעולם בהם תעבודו.

לב“ת ולב”ס לא בתחלה ולא בסוף.

לבתי"ש לבתר תריסר ירחי שעתא.

לג' לגרמיה.

ל"ג לא גזרינן, לא גרסינן, לא גרע, להד גירסא, למד גרונית, לשון גמרא.

לג"ב ל"ג בעומר, לגדל ביצים.

לגב"ע ל"ג בעומר.

לג"ח לא גזרו חכמים, לגמול חסד.

לג"ר לא גזרו רבנן.

לגר"ה לאו גברא רבה הוא.

לג"ש לפום גמלא שיחנא.

לגשל"מ לימוד גדול שמביא לידי מעשה.

לד' לדברי, לדוגמא, לדעת.

ל"ד לא די, לא דמי, לא דק, לאו דאורייתא, לאו דוקא, לחם דמעה, לית דין, לית דכותיה, לכה דודו, למבין די, לפי דעתי, לפי דרכי.

לד"א לאו דאורייתא, לדבר אחד, לדוד אורי, לדעת אברבנל, לדעת אונקלוס, לדעת אחרים.

לד"ב לדוגמא בעלמא, לדעת ברוך.

לדב"ה לדברי בית הלל.

לדב"נ לית דין בר נש.

לדב"ע לדבר עבירה.

לד"ד לדור דורים.

לד"ה לדבר הקל, לדברי הכל.

לדה"כ לדברי הכל.

לדה"ק לדבר הקל.

לדה"ר לדבר הרשות.

לדו"ד לא דינא ולא דיינא, לדור ודור, לית דין ולית דיין.

לדוד"ה לדור ודור הללויה.

לדו"י לא דובים ולא יער.

לד"ז לדבר זה.

לד"ח לדבר חמור, לדברי חברות, לדעת חכמים.

לד"י לדעת יונתן.

לד"כ לדברי כולם.

לדכ"ה לא דק כולי האי.

לד"נ לדברי נביאים.

לד"ע לדבר עבירה, לדעת עצמו, לדרי עלמא.

לדע"ח לדעת חכמים.

לדע"ר לדעת ראשונים.

לדצ"ב לית דין צריך בשש.

לד"ק לדעת קמחי, לדעת קצת.

לד"ר לדעת ראשונים, לדרך רעה.

לד"ש לאו דשאר.

ל"ה לא הוי, לא היה, לא הפסיד, לאו הכי, להט החרב, לוח השנה, לוחות הברית, לחם הפנים, לימא הכי, למען השם, לפני התיבה, לשון הדיוט, לשון הוה, לשון הזהב, לשון הכתוב, לשון הקודש, לשון הקונטרס, לשון הרע, לשכת הגזית, לשנה הבאה.

לה"א לבן הארמי, ליהודים היתה אורה.

להא"ב לא הביט און ביעקב.

לה"ב ליתא הימנותא בעבדיה, למוד הוא בכך, לשנה באה בירושלם.

להב"ד להבית דין.

להבחל"ח להבדיל בין חיים לחיים.

להב"ל לא הביישן למד.

להבמ"ע לאו הבא מכלל עשה.

לה"ג להאי גינה, להאי גיסא, לוח הגאונים, לולב הגזול, לשון הגמרא, לשכת הגולה, לשכת הגזית.

לה"ד לא הוה דוכתא, לא הוי דברים, למה הדבר דומה, להקיז דם.

להד"מ לא היו דברים מעולם, למדו היטב דרשו משפט.

להד"נ להדליק נר.

לה"ה לא הוא הדין, לא הוי היקש, להלא הוא, לחיי העולם הבא.

לה"ו להקצין ומרומם, ליי הארץ ומלאה, לשון הוה.

להו"ד לא הוי דברים.

להו"ה להקצין והמרומם, לשון הוה.

להול"א להרוג ולאבד.

להול"ל לא הוי ליה למימר.

להול"נ לא היה ולא נברא.

להולש"כ לא הן ולא שכרן.

לה“ז כה”ז לא הרי זה כהרי זה.

לה"ח לעולם הוא חי, לעולם הוא חסיד, לקוי החמה.

להחה"מ להט החרב המתהפכת.

להח"ז להחיות זרע.

לה"ט לוח הטעות, לשונו הטהור.

להטד"ב להטיף דם ברית.

להי"ר לא הוו ידעי רבנן.

לה"כ לית הלכתא כותיה, לשון התוב.

להכ"נ להיות כנידון.

להכ"ר להיות כרבו.

לה"ל לא הביישן למד, לקוי הלבנה.

להל"ע לאו הניתק לעשה.

לה"מ לא הוי מחאה, לא הקפדן מלמד, לשון המקרא, לשון המשנה, לשכת המדיחין, לשכת המלח.

להמ"ע לאו הבא מכלל עשה, להבריח מים עשויות.

לה"נ לא הוי נתינה, להנות נתנו, להקת נביאים, לוח הנקוד, לשכת הנזירים.

להנל"ע לאו הניתק לעשה.

להנ"ת להניח תפילין.

לה"ס לא הוי סימן, לבנת הספיר.

לה"ע לא הוי עקירה, לשכת העצים.

לה"פ לולב הפסול, לחם הפנים, למד הפעל, לפי הפשט, לפני הפסח, לשון הפסוק, לשכת הפרוה.

לה"צ לא היה צריך, לפי הצורך.

להצה"ש להצד השוה.

לה"ק להכי קאמר, לקט הקמח, לשון הקבלה, לשון הקודש.

להק"ד להקיז דם.

לה"ר להביא ראיה, ליל הושענא רבה, למען הרחמים, לשון הרע.

לה"ש לוח השנה, לקוטי הלכות שבת, לקוטי השרשים, לשד השמן.

להש" לאו השוה בכל.

להשלו"ל להשמיד להרוג ולאבד.

לה"ת להיות תחלה.

לו' לומר.

ל"ו לעולם ועד.

לו"א לוח ארז, לוח ארש.

לו"ד לולי דמסתפינא, לחץ ודחק.

לוה"ג לולב הגזול.

לוה"פ לוח הפעלים.

לוה"ש לוח השמות, לוח השנה.

לו"ו להגיד ועד ועודתו, לעד ולעולם ועד.

לו"ח לוית חן.

לוח"ח לילית וחברתה חוצה.

לו"ל ללמוד וללמד, לפני ולפנים.

לול"ב לו ולבניו, לפלוג וליתני בדידה.

לולה"ה לברכה ולחיי העולם הבא.

לול"ו לעד ולעולם ועד.

לול"ז לו ולזרעו.

לולמ"ב לוחות ושברי לוחות מונחין בארון.

לוער"ל לועג לרש.

לו"צ ל"ו צדיקים.

לו"ק לחי וקוקרי, לחיים וקיבה.

לו"ר לאה ורחל, לענה וראש.

לו"ש לחם ושמלה.

לותס"ד לבא ועינא תרי סרסורי דעבירה.

ל"ז לא זו, לא זזה, לקוטי זהר, לשון זה, לשון זכר.

לז"א לזה אמר, למה זה אנכי, לזרע אב.

לזא"ה לזכות את הרבים.

לזא"ז לא זו אף זו.

לזאז"ק לא זו אף זו קאמר, לא זו אף זו קתני.

לזה"ד לא זו הדרך.

לזול"ז לא זה ולא זה.

לזול"נ לשון זכר ולשון נקיבה.

לז"ח לז' חדשים.

לז"כ לזה כתב.

לזכא"ה לזכות את הרבים.

לזכ"ע לזכר עולם.

לז"מ לא זזה ממקומה.

לזמ"פ לזמן פרעון.

לזמת"ה לאו זמן תפלין הוא.

לז"ע לזכר עולם.

לזעיזו"י לזכר עולם יזכר ויפקד.

לזעי"צ לזכר עולם יהיה צדיק.

לז"פ לזה פירש.

לז"ר לפום זוזי רקוד.

לז"ש לקוטי זעיר שם.

לז"ת לאו זמן תפלין.

ל"ח לא חזי, לא חיישינן, לא חכים, לא חפץ, לא חשוב, לב חדש, לב חכם, לוית חן, לחם חמודות, לכל חי, לכל חפץ, למדני חוקיך, לשון חכמים.

לח"א לחם אבירים.

לח"ב לשון חכמים ברכה.

לחב"ש לחצוץ בו שניו.

לח"ג לחד גיסא.

לח"ד לחם דמעה.

לחה"ה לחיי העולם הבא.

לחה"נ לחשבון הנוצרים.

לחהעה"ב לחיי העולם הבא.

לחה"פ לחם הפנים.

לחהר"ל לחתיכת הראויה להתכבד.

לחו"ג לחרפות וגידופים.

לחו"ד לחות דעתי.

לחו"ל לחוץ לארץ.

לחולמע"ט לחופה ולמעשים טובים.

לחול"ק לא חמימא ולא קרירא.

לחו"מ לא חלי ולא מרגיש, לחיים ומתים.

לחו"ס לחורין וסדקין.

לחו"פ לחנוכה ופורים.

לחו"ק לא חמימא ולא קרירא, לחיים וקיבה.

לחו"ש לחם ושמלה.

לח"ז לחדש זה, לחיות זרע.

לח"ח לחיי חברך.

לח"ט לחיים טובים.

לחט"א לחיים טובים אמן, לחיים טובים ארוכים.

לחטוא"ל לחיים טובים ארוכים ולשלום.

לחטו"ל לחיים טובים ולשלום.

לח"י לא חרבה ירושלים, לחם יהודה, למדני חוקיך יי.

לחיי"ט לחיים טובים.

לח"ל לב חכם לימינו, לחוץ לרץ, לשון חכמים לעצמן.

לחל"ז לא חזי ליה זכותא.

לחל"ח לא חזי ליה חובא.

לחל"ת לחברך לא תעביד.

לח"מ לחם חמידות, לחם משנה.

לחמ"א לב חורש מחשבות און.

לח"ס לחם סתרים.

לחסת"י לחם סתרים ינעם.

לח"ע לחיי עולם, לחי עולמים, לחמא עניא, לחם עוני.

לחע"ה לחיי עולם הבא.

לח"צ לחם צר.

לחצב"ש לחצוץ בו שניו.

לח"רר לא חשו רבנן, לפתח חטאת רובץ.

לח"ש לחם שמים, לפום חורפא שבשתא.

לח"ת לחמי תודה.

ל"ט לא טענו, לב טוב, לקח טוב, לשון טומאה.

לטבל"א לב טהור ברא לי אלהים.

לט"ה לא טובה השמועה.

לטה"כ לטובת הכלל.

לטה"ק לטובת הקהלה.

לטוה"כ לטובת הכלל.

לטוה"ק לטובת הקהלה.

לט"מ ל“ט מלאכות, ל”ט מלקות.

לט"ע לטב עביד10.

לטע"ז לפי טעם זה.

ל"י לא יבא, לא יגלה, לא ידענא, לא ידעתי, לא יכול, לא ילפינן, לא יפחות, לא יצא, לחם יהודה, ל' יום, לישנא יתירא, לקט יוסף, לשון יונית, לשון יחיד, לשם יחוד.

לי"א לא יחדל אביון, לאורך ימים אמן, לברכה יהיה אמן, לעולם יירש ארץ, לקץ יעמוד אמן.

ליא"ה לאו ירך אמו הוא.

לי"ב לא יבא בקהל.

ליב"ס לישב בסוכה.

ליב"ע לא יהיה בך עקר, לא ירד בני עמכם.

לי"ג לא יגאל, לא יגלה, לא יגלח.

לי“ד ולי”ד לית דין ולית דיין.

לידח"ח לידי חיוב חטאת.

לי"ה לך יי הצדקה.

ליהו"י לא יגזור השם ולא יהיה.

ליה"מ לים המלח.

ליה"צ לך יי הצדקה.

ליוה"ד ליום הדין.

ליוה"כ ליום הכפורים.

ליוה"ש ליום השבת.

ליו"ח ליודעי חן, ליוצאי חלציו.

ליו"כ ליום כפור.

ליול"י לא יזכר ולא יפקד.

לי"ח לידי חטא, לידי חיוב, ליי חימוץ, ליודעי חן, ליוצאי חלציו.

לי"ט לאורך ימים טוים, לידי טהרה, ליליענטהאל.

ליט"א לאורך ימים טובים אמן.

ליי"ח לא יצא ידי חובתו.

לי"כ לא ישבע כסף, ליום כפורים, ליל יום כפורים.

ללמג"כ לית לה מגרמה כלום.

ליל"ש לישרי לב שמחה.

לי"מ לא ימכר, לא ימצא, ליציאת מצרים.

לימהמ"ש לימות המשיח.

לימ"נ לב יודע מרת נפשו.

לימ"ע לידי מעשה.

לי"נ לא ינקה, לידיד נפשי.

לינ"ל לא יירא נכון לבו.

לי"ס לידי סכנה, לידי ספק, לפורקנך יי סברית.

י לא יעשו עולה.

ליע"ר לך יי עת רצון.

לי"פ לא ידעתי פירושו, לא ידעתי פתרונו.

ליפ"ר לא יראו פי ריקם.

ליצ' ליצירה.

ליצ"מ ליציאת מצרים.

לי"ק לוי ירחמיאל קלאצקי, לישועתף יי קויתי.

ליקבה"ו לשם יחו קודשא בריך הוא ושכנתיה.

ליק"ז ליקוטי זהר.

ליש' לישנא, לישראל.

לי"ש ליל יום טוב שני, למה ־ ימה ־ שמה, לצאת ידי שמים.

ליש"מ לישיבה של מעלה.

לי"ת לא יתכן, לא יתרום, לידי תקלה, לישרים תהלה.

ל"כ לא כי, לא כן, לא כתיב, ליל כפורים, לפי כבודו, לשון כללי.

לכא' לכאורה, לכאן.

לכ"א לא כן אדוני, לכל אדם, לכל אחד, לכן אמר.

לכאו"א לכל אחד ואחד, לכל איש ואיש.

לכאל"ש לכל אשר לו שלום.

לכא"מ לכאורה משמע.

לכ"ב לנצח כבודו ברוך, לעולם כבודו בתחתונים.

לכ"ד לאו כדבור דמי, לכה דודי, לכל דבר.

לכד"ד לאו כדבור דמי.

לכדרב"ת ליכא כתובה דלא רמי בה תיגרא.

לכ"ה לכל העולם, לכל העמים, לכל התורה.

לכה"ג לכהן הגדול.

לכה"ד לכל הדעות.

לכה"י לא כך היה, לכל היותר.

לכה"ע לכל העולם, לכל העמים.

לכה"פ לכל הפחות, לכל הפנים.

לכהפ"ח לכל הפחות.

לכה"ת לכל התורה.

לכהת"כ לכל התורה כולה.

לכול"כ לא כמר ולא כמר.

לכו"נ לכו ונלכה.

לכ"ז לכל זה, לכף זכות.

לכ"ח לכל חי, לכל חפץ, לכף חובה.

לכ"י לעיני כל ישראל.

לכי"א לכל ישראל אמן.

לכ"כ לאו כל כמיניה, לא כן כתב, לכך כתב, לפני כסא כבודך.

לככ"ע לא כתיב כל עיקר.

לכל"ת לכרמא לא תקרב.

לכ"מ לא כממון, לכאורה משמע, לכבוד מעלת, לכל מילי, לכל מקום.

לכמ"ד לאו כממון דמי.

לכ"נ להיות כנידון, לכו נרננה, לכל נדר, לכל נפש, לכן נראה.

לכנ"א לכך נאמר.

לכנ"ל לכן נראה לי.

לכנל"פ לכן נראה לפרש.

לכ"ע לכבוד עניים, לכולי עלמא.

לכעמ"ד לאו כעושה מעשה דמי.

לכ"פ לכל פועל, לכמה פנים, לכן פירש.

לכ"צ לכל צד, לכן צריך.

לכ"ר לכלי ראשון, לכל רוח.

לכ"ש לא כל שכן, לכבוד שבת, לכלל שנים.

לכשו"ש לאו כל שעתא ושעתא.

לכש"ק לכבוד שבת קודש.

לכ"ת לימא כתנאי, לכבוד תורתו, לכתר תורה.

ל"ל לא לנו, לויה לדרך, לומר לך, לועג לרש, לחם לחץ, ליכא למימר, לית לן, לך לשלום, למה לי, למנצח לדוד, לעתיד לבא, לשון למודים.

לל"א לא לימא אינש.

ללא"נ לך לך אמרינן נזירא.

לל"ב לית לן בה, ללישנא בתרא.

לל"ה לו לבדו הממשלה, ליכא למימר הכי.

ללו"ל לחם לאכול ובגד ללבוש, ללמוד וללמד.

לל"י ללאו יוצאת.

ללי"א לא לנצח ישכח אביון.

לל"ל לית לן למימר, למה ליה למימר.

לללא"י למד לשונך לומר איני יודע.

ללל"ג לבא לפומא לא גלי.

לללל"ל לאמור לאט לי לנער לאבשלום.

לל"מ ליכא לאקשויי מידי, ליכא למשמע מינה.

לל"נ לאו להנות נתנו.

לל"צ ללא צורך.

לל"ק ללישנא קמא, למה לי קרא.

לל"ש לישרי לב שמחה.

לל"ת לעולם לא תיפוק.

ל"מ לא מהני, לא מועיל, לא מיבעי, לא מיחלף, לא מיחשב, לא מפקינן, לא מצאתי, לא מצי, לא מיקרי, לא משמע, לא משקרי, לא משתבש, לבוש מלכות, לב מרפה, לולא מסתפינא, לחם משנה, ליכא מצוה, למדין מכאן, למדן מופלג, לשונות מזרחיות, לשון מקרא, לשון משנה.

למ"א לא משקרי אינשי, למען אמתך, למשמע אזן.

למא"ע לפני מי אתה עומד.

למ"ב לא מהני בדיקה, לא מיבעי, לא מעל ביה, למספר בעומר, למען בריתך, למעשה בראשית, למעשר ב'.

למב"ו למלך בשר ודם.

למב"י לא מיבעי, למספר בני ישראל.

למ"ג למספר גדול, לשון מדברת גדולות.

למ"ד לא מדובשך, לדעת מדינחאי, לית מאן דפליג, למאן דאמר, למבין די, למה דומה.

למד"א למאן דאמר, למרא דאתרא.

למד"ה למדינת הים, למדת הדין.

למדה"י למדינת הים.

למדר"ב ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא.

למדש"ה לאו מלתא דשכיחא היא.

למ"ה לחם מן הארץ, למאי הלכתא, למדינת הים, למדת הדין, למלאכי השרת, למען השם, לפנים משורת הדין.

למה"ג למספר הגוים, למפרע הוא גובה.

למה"ד לאו מילתא היא דאמרי, למה הדבר דומה.

למהמ"ל למאי הילכתא מיבעי ליה.

למה"ש למוצאי השבת, למלאכי השרת, למען השם.

למו"ב למזל וברכה.

למוכ"ז למוציא כתב זה.

למו"ל למזל ולברכה, למשל ולשנינה.

למול"מ לא מעלה ולא מוריד.

למו"מ לא מדובשך ולא מעוקצך, לא מינה ולא מקצתה.

למ"ז לא מצאתי זכרו, לא מקרי זרעו.

למזו"ב למזל וברכה.

למז"ט למזל טוב.

למז"ע למזגא עליה, למזכרת עולם, למזכרת עון.

למ"ח למטה מחצן.

למח"ז לא מחזיקינן.

למחתב"ח11 לית מחשבא תפיסא ביה כלל.

למ"ט לא מחזינא טיבותא, למזל טוב, למעשים טובים.

למט"ד למיתב טן דו.

למט"ל לא מטי לידו.

למכאמא"כ לאו מכל אינון מידות איהו כליל.

למכד"ל למר כדאית ליה.

למב"ה למאי כולי האי.

למ"ל לא מהני ליה, לא מצי למימר, לא משכחת לה, לימא מסייע ליה, למה לי, לשון משנה לחוד.

למלמ"ע לא מצי למיעבד.

למ"מ לא מהני מידי, לא מסתייע מילתא, לא מפקינן מיניה, למדין מכאן, למלך מלכי, למשה מסיני, לשון מגיד משנה, לשון מעדני מלך.

לממ"ס למשה מסיני.

לממ"ש לא מצי משוי שליח.

למ"נ לישנא מעליא נקט, למבין נקל.

למנ"מ למאי נפקא מינה, למנצח מזמור.

למסו"נ למסור נפשו.

למספה"ג למספר הגוים.

למספ"ק למספר קטן.

למ"ע לא מעידו, לא מצי עביד, לדעת מערבאי. למזכרת עול, למזכרת עולם, למכתב עתי, למצות עשה, למראה עין.

למע' למערבא.

למע"ב למען בריתך, למעשה בראשית.

למעה"ר למען הרחמים.

למעה"ש למען השלום, למען השם.

למע"ט למעשים טובים.

למעמה"ט למעלה מן הטבע.

למעמ"ח למעלה מחציין.

למע"נ לישנא מעליא נקט.

למע"צ למען ציון.

למע"ר למבצע על ריפתא.

למפ"ג למפרע גובה.

למפה"ג למספר הגוים, למפרע הוא גובה.

למ"צ לשכת מצורעים.

למ"ק למחזור קטן, למספר קטן.

למק"א למקום אחד, למקום אחר.

למ"ר למשנה ראשונה.

למ"ש למה שכתבתי, למוצאי שבת, למנין שטרות.

למש“ה – למשה”ד לפנים משורת הדין.

למש"ל למה שכתבתי לעיל.

למשל"ע למה שכתבתי לעיל

למ"ת לא מות תמותון, למתן תורה.

ל"נ לא נגמר, לא נהירא, לא נחלקו, לא נטמא, לא ניחא, לא ניתנה, לא נכתב, לא נמצא, לחם נקודים, לי נראה, לכו נרננה, לכך נאמר, לשון נקבה.

לנב"י לא נתקיים בידם.

לנה"מ לנגד המקום.

לנה"צ לא נפטרו הצרות.

לנו"נ לב נשבר ונדבה.

לנונ"ד לב נשבר ונדבה, לית נגר ובר נגר דיפרקינה.

לני"ד לב נבון יבקש דעת.

לנ"ל לא ניחא לי, לא נראה לי, לכן נראה לי.

לנל"פ לכן נראה לפרש.

לנ"מ לא נגמר מלאכתו.

לנ"נ לנצח נצחים.

לנ"ק לביתך נאוה קדש.

לנ"ש לוח נטית שמות.

לנ"ת לישרים נאוה תהלה.

ל"ס לא סבירא, לא סמכינן, להם סוף, לחם סתרים, לידי סכנה, לית ספק, לקוטי ספורים, לשון סורי, לשכת סופר.

לס' לסברת, לסדר.

לסא"נ לא סמכינן אניסא.

לסב"מ לספר ביציאת מצרים.

לסה"ט לפי סדר הטבע.

לס"י לחם סתרים ינעם, לפורקנך סברית יי.

לס"ל לא סבירא ליה, לא סגי ליה.

לס"ס לגרמיה סגולה סלוק.

לס"ע לספירת עומר, לשון סדר עולם.

לספבי"מ לספר ביציאת מצרים.

לספה"נ לספירת הנוצרים.

לע' לעיל, לענין, לערך, לעתיד.

ל"ע לא עבדינן, לא עברה, לא עד, לא עדיף, לא עליכם, לא עלינו, לא עשה, לב עברי, לוחות עדות, לחם עני, לעת עתה, לפי ערכו, לפני עור, לשון עבר, לשון עברי, לשון ערומים, לשון עתיד.

לעא"י לעניי ארץ ישראל.

לע"ב לא עלתה בידו, לשון עבר.

לעב"א לעבדיה בר אמתיה.

לעבה"צ לעלות בהר ציון.

לעבל"ר לעבד בלא רבו.

לעב"מ לא עשה בה מאמר.

לעב"ת לעולם בהם תעבודו.

לעג"א לבנה על גבי אריח.

לע“ג אח”ג לא עכברא גנב אלא חורא גנב.

לע"ד לאל עורך דין, לפי עניות דעתי.

לעד"נ לעניות דעתי נראה.

לעדה"נ לעניות דעתי היה נראה.

לע"ה לעולם הבא.

לעה"ב לעולם הבא.

לעה"ל לא עליך המלאכה לגמור.

לע"ו לעולם ועד.

לעו"ה לעולם הבא, לעולמי העולמים.

לעו"ז לעומת זה.

לעול"כ לא עשה ולא כלום.

לעולע"ע לעלם ולעלמי עלמיא.

לעולעעי"ת לעלם ולעלמי עלמיא יתברך.

לעומ"ז לעומת זה.

לעו"ע לעולם ועד.

לעו"פ לוו עלי ואני פורע.

לעו"ר לעובדי רצונו.

לע"ז לבוש עטרת זהב, לעבודה זרה, לעת זקנה, לשון עם זה, לשון עם זר.

לע"ח לעולם חסדו.

לע"ט לב עין טחול.

לעי' לעיל, לעיין.

לע"י לעמו ישראל.

לעי"ו לזכר עולם יזכר ויפקד.

לעיו"כ לערב יום כפור.

לעי"צ לזכר עולם יהיה צדיק.

לע"כ לא עשה כלום, לפני עדים כשרים.

לעכ"י לעיני כל ישראל.

לע"ל לעם לועז, לעתיד לבא.

לעל"ט לא עלתה לו טבילה.

לעל"מ לבנה ־ עומר ־ לולב ־ מילה.

לעלת"מ לפני עור לא תתן מכשול.

לע"מ לא עביד מעשה.

לעמ"ל ללמוד על מנת ללמד.

לענ' לענין.

לע"נ לעליית נשמת.

לענ"ד לעניות דעתי.

לענד"נ לעניות דעתי. נראה.

לענ"ז לענין זה.

לעניוד"נ לעניות דעתי נראה.

לע"ע לעבד עברי, לעולמי עד, לעת עתה, לעת ערב

לעצ"ג לעצירת גשמים.

לע"ר לעוברי רצונו.

לער"ה לערב ראש השנה.

לערנ"ל לא עביד רחמא נסא לשקרא.

לע"ש לבוש עיר שושן, לערב שבת.

לע"ת לא עשה תשובה, לשון עתיד, לעשות תשובה.

לעת"ל לעתיד לבוא.

ל"פ לא פוסל, לא פלגינן, לא פליגי, לא פסיק, לא פריך, לא פרע, לזה פירש, ליל פסח, ליקוטי פרדס, ל' פעל, לפי פירושו, לפי פשוטו, לשון פרסי.

לפ"ג ל' פעל גרונית, לפרט גדול.

לפ"ד לפי דברי, לפי דורו, לפי דמים, לפי דעתי, לפי דרכו.

לפד"ה לפי דברי הכל.

לפד"ז לפי דרך זה.

לפד"נ לפי דעתי נראה.

לפ"ה לפירש הקונטרס.

לפה"א לפי האדם.

לפה"ב לפני הבהמה, לפני הבית.

לפה"ד לפי הדבור.

לפה"ז לפי הזמן.

לפה"כ לפי הכל, לפני הכלה.

לפהמ"ב לפי המבייש, לפי המדה, לפי המנהג, לפי המסרה, לפי המקום.

לפהמת"ב לפי המתבייש.

לפה"נ לפי הנראה.

לפה"ע לפי הענין, לפי הערך.

לפה"פ לפני הפרק.

לפה"צ לפי הצורך.

לפה"ש לפי השנים, לפי השעה.

לפה"ת לפי התיבה.

לפול"ב לא פלט ולא בלע, לפלוג וליתני בדידה.

לפול"י לא פחות ולא יותר.

לפול"נ לא פגע ולא נגע.

לפול"פ לפני ולפנים.

לפו"ר לפום רבנן, לפום ריהטא, לפריה ורביה.

לפושע"ד לפום שעורא דיליה.

לפ"ז לפי זה, לפי זיתים, לפירוש זה, לפני זה, לפני זמנו, לפרט זה, לפרשת זכור.

לפז"מ לפי זה מבואר, לפי זה משמע.

לפ"ח לפי חשבון, לפירוש חכמינו.

לפח"ר לפתח חטאת רובץ.

לפח"ש לפום חופא שבשתא.

לפטע"ז לפי טעם זה.

לפי' לפיכך, לפירוש.

לפ"י לפי פירוש יונתן.

לפי"ז לפי זה, לפירוש זה.

לפימ"ש לפי מה שכתב.

לפימש"ל לפי מה שכתב לעיל.

לפ"כ לפי כבודו.

לפכ"ב לפני כסא כבודך.

לפ"ל לית פליג עליה.

לפ"מ לפי מדה, לפי מה, לפי מנהג, לפרסומי מילתא

לפמא"ע לפני מי אתה עומד.

לפמ"ה לפי מנהג המקום.

לפמה"ח לפנים מן החומה.

לפמ"נ לפי מנהגו.

לפמ"ש לפי מה שכתבתי, לפי מה שאפשר.

לפמש"א לפי מה שאפשר.

לפמש"ה לפנים משורת הדין.

לפמש"כ לפי מה שכתב.

לפמש"ל לפי מה שאכתוב לקמן, לפי מה שכתבתי למעלה.

לפמש"נ לפי מה שנראה.

לפנול"פ לפני ולפנים.

לפניה"ם לא פני נדיב יהדר התנכר מהם.

לפנ"ע לפני עור.

לפ"ס לא פסקינן.

לפ"ע לפי ערך, לפנות ערב, לפני עור, לפני עצמו, לפשע עבדך.

לפע"ד לפי עניות דעתי.

לפעד"נ לפי עניות דעתי נראה.

לפע"ט לפעלא טבא.

לפע"כ לפני עדים כשרים.

לפענ"ד לפי עניות דעתי.

לפענד"נ לפי עניות דעתי נראה.

לפפש"מ לפי פשוטו של מקרא.

לפצ"א לפום צערא אגרא.

לפצא"ג לפום צערא אגרא.

לפ"ק לפרוטה קטנה, לפרט קטן.

לפק"ד לפי קוצר דעתי.

לפקד"נ לפי קוצר דעתי נראה.

לפקו"ע לפני קהל ועדה.

לפקע"ד לפי קוצר עניות דעתי.

לפ"ר לא פלוג רבנן, לפום ריהטא, לפירוש רבותינו.

לפ"ש לפדיון שבויים, לפי שמן, לפי שעה.

לפשד"ג לפי שטר דינא גדולה.

לפ"ת למד פעל תיו, לפי תומו.

ל"צ לא צריכא, לחם צר, למען ציון, לקוטי צבי, לשון צרפת.

לצ"א לפום צער אגרא, לצד אחד, לצד אחר.

לצ"ג לצדקה גדולה, לצורך גדול.

לצגו"מ לצורך גופו ומקומו.

לצו"ג לצום גדליה, לצורך גדול.

לצוה"ד לצורך הדלקה.

לצוה"ש לצורך השבת, לצורך השעה.

לצו"מ לצורבא מרבנן, לצורך מצוה, לצורך מקומו.

לצו"ע לצורך עצמו.

לצי"ב ליי צדיקים יבאו בו.

לציד"ש לצאת ידי שמים.

לציה"ב לצאת ידי הבריות.

לציה"מ לצאת ידי המקום.

לצי"ח לצאת ידי חובתו.

לצי"ש לצאת ידי שמים.

לצית"ו למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

לצ"ל לא צריכה למימר, לא צריך לומר.

לצ"מ לצורבא מרבנן, לצורך מצוה, לצורך מקומו.

לצ"ע לצורך עצמו, לצמיתות עולם.

לצעו"נ לצעורי נפשיה.

לצעוק"מ לצעורי קא מכוין.

לצ"פ לצרכי פרנסה.

לצ"ק לא צריך קרא.

לק' לקמן.

ל"ק לא קאמר, לא קני, לא קנסיגן, לא קרינן, לא קשיא, לא קתני, לימא קרא, לישנא קמא, לפי קצורו, לפרט קטן, לקוטי קדמוניות, לשון קדר, לשון קדש.

לק"א לא קרי “א”, לקבר אבות, לקוטי אמרים.

לקא"ב לבית קאצינעלינבויגן.

לק"ב לאקענבאך.

לקב"י לקבר ישראל.

לקב"פ לקבל פרס.

לקדה"מ לקיים דברי המת.

לק"ה לא קושיא היא, לא קרי “ה”, לקוטי הלכות, לקט הקמח.

לקה"ח לקוי החמה.

לקה"ל לקוי הלבנה.

לקה"ק לקט הקמח.

לק"ו לא קרי “ו”.

לקוע"ד לקוצר עניות דעתי.

לקו"צ לקוטי צבי.

לקוק"ד לקוטי קדמוניות.

לקו"ש לקוטי שושנים.

לקו"ת לקוטי תהלים, לקוטי תורה.

לק"ח לא קנה חברו.

לק"ט לקבל טומאה, לקח טוב.

לק"י לא קרי “י”, לישועתך קויתי יי, לקבר ישראל, לקט יוסף, לקוטי יוסף.

לק"ל לא קשיא ליה.

לק"מ לא קשיא מידי, לקוטי מצות.

לקמ"ל לא קא מיבעי לן.

לק"ע לא קביל עליה.

לקע"א לא קביל עליה אחריות.

לק"פ לקבל פרס.

לק"צ לקוטי צבי, לקט צבי.

לקר"נ לקדוש ר' נתנאל.

לק"ש לקבל שכר, לקוטי שושנים, לקט שכחה, לקריאת שמע, לשמוע קול שופר.

לקש"ו לקט שכחה ופאה.

לקשו"פ לקט שכחה ופאה.

לק"ת לא קתני, לקוטי תהלים, לקוטי תורה.

ל"ר לאו רשות, לא ראי, לא ראיתי, לב רגז, לחם רב, לשון רבים, לשון רומית, לשון רע.

לרא"ר לא ראינו אינו ראיה.

לרא"ש לעשות רצון אבינו שבשמים.

לרבנ"צ לראות בנחמת ציון.

לרבנצו"י לראות בנחמת ציון וירושלים.

לר"ד לרווחא דמילתא.

לר"ה לאש השנה, לרשות הרבים.

לר“ה ויו”כ לראש השנה ויום כפורים.

לרה"י לרשות היחיד.

לרה"ר לרשות הרבים.

לרו"י לוה רשע ולא ישלם.

לרולי"ש לוה רשע ולא ישלם.

לר“ז כר”ז לא ראי זה כראי זה.

לש' לשם, לישנא.

ל"ש לא שביק, לא שייך, לא שכיח, לא שמה, לא שנא, לא שנו, לא שניתי, לא שרי, לבושי שרד, לב שלם, לוג שמן, לוחות שניות, לחם שלמה, לחם שמים, לחם שערים, ליטרא שטערלינג, ליכטענשטאדט, ליכטענשטיין, ליל שבועות, ליל שבת, ליל שמורים, ליפשיטן, ליתא שם, לעווענשטיין, לפי שעה, לקוטי שושנים, לקט שכחה, לקט שמואל, לשון שקר.

לש"א לא שמיה אגד, לישנא אחרינא.

לשאב"ל לפי שאין בקיאין לשמה.

לשאב"מ לו שאין בו מעשה.

לפושע"ד לפום שעורא דיליה.

לפ"ז לפי זה, לפי זיתים, לפירוש זה, לפני זה, לפני זמנו, לפרט זה, לפרשת זכור.

לפז"מ לפי זה מבואר, לפי זה משמע.

לפ"ח לפי חשבון, לפירוש חכמינו.

לפח"ר לפתח חטאת רובץ.

לפח"ש לפום חורפא שבשתא.

לפטע"ז לפי טעם זה.

לפי' לפיכך, לפירוש.

לפ"י לפי פירש יונתן.

לפי"ז לפי זה, לפירוש זה.

לפימ"ש לפי מה שכתב.

לפימש"ל לפי מה שכתב לעיל.

לפ"כ לפי כבורו.

לפכ"כ לפני כסא כודך.

לפ"ל לית פליג עליה.

לפ"מ לפי מדה, לפי מה, לפי מנהג, לפרסומי מילתא.

לפמא"ע לפני מי אתה עומד.

לפמ"ה לפי מנהג המקום.

לפמה"ח לפנים מן החומה.

לפמ"נ לפי מנהגו.

לפמ"ש לפי מה שכתבתי, לפי מה שאפשר.

לפמש"א לפי מה שאפשר.

לפמש"ה לפנים משורת הדין.

לפמש"כ לפי מה שכתב.

לפמש"ל לפי מה שאכתוב לקמן, לפי מה שכתבתי למעלה.

לפמש"נ לפי מה שנראה.

לפנול"פ לפני ולפנים.

לפניה"ם לא פני נדיב יהדר התנכר מהם.

לפנ"ע לפני עור.

לפ"ס לא פסקינן.

לפ"ע לפי ערך, לפנות ערב, לפני עור, לפני עצמו, לפשע עבדך.

לפע"ד לפי עניות דעתי.

לפעד"נ לפי עניות דעתי נראה.

לפע"ט לפעלא טבא.

לפע"כ לפני עדים כשרים.

לפענ"ד לפי עניות דעתי.

לפענד"נ לפי עניות דעתי נראה.

לפפש"מ לפי פשוטו של מקרא.

לפצ"א לפום צערא אגרא.

לפצא"ג פום צערא אגרא.

לפ"ק לפרוטה קטנה, לפרט קטן.

לפק"ד לפי קוצר דעתי.

לפקד"נ לפי קוצר דעתי נראה.

לפקו"ע לפני קהל ועדה.

לפקע"ד לפי קוצר עניות דעתי.

לפ"ר לא פלוג רבנן, לפום ריהטא, לפירוש רבותינו.

לפ"ש לפדיון שבוים, לפי שמן, לפי שעה.

לפשד"ג לפי שטר דינא גדולה.

לפ"ת למד פעל תיו, לפי תומו.

ל"צ לא צריכא, לחם צר, למען ציון, לקוטי צבי, לשון צרפת.

לצ"א לפום צערא אגרא, לצד אחד, לצד אחר.

לצ"ג לצדקה גדולה, לצורך גדול.

לצגו"מ לצורך גופו ומקומו.

לצו"ג לצום גדליה, לצורך גדול.

לצוה"ד לצורך הדלקה.

לצוה"ש לצורך השבת, לצורך השעה.

לצו"מ לצורבא מרבנן, לצורך מצוה, לצורך מקומו.

לצו"ע לצורך עצמו.

לצי"ב ליי צדיקים יבאו בו.

לציד"ש לצאת ידי הבריות.

לציה"מ לצאת ידי המקום

לצי"ח לצאת ידי חובתו.

לצי"ש לצאת יי שמים.

לצית"ו למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

לצ"ל לא צריכה למימר, לא צריך לומר.

לצ"מ לצורבא מרבנן, לצורך מצוה, לצורך מקומו.

לצ"ע לצורך עצמו, לצמיתות עולם.

לצעו"נ לצעורי נפשיה

לצעוק"מ לצעורי קא מכוין.

לצ"פ לצרכי פרנסה

לצ"ק לא צריך קרא.

לק' לקמן.

ל"ק לא קאמר, לא קני, לא קנסינן, לא קרינן, לא קשיא, לא קתני, לימא קרא, לישנא קמא, לפי קצורו, לפרט קטן, לקוטי קדמוניות, לשון קדר, לשון קדש.

לק"א לא קרי,א", לקבר אבות, לקוטי אמרים.

לקא"ב לבית קאצינעלבויגען.

לק"ב לאקענבאך.

לקב"י לקבר ישראל.

לקבל פרס.

לקדה"מ לקיים דברי המת.

לק"ה לאו קושיא היא, לא קרי “ה”, לקוטי הלכות, לקט הקמח.

לקה"ח לקוי החמה.

לקה"ל לקוי הלבנה

לקה"ק לקט הקמח.

לק"ו לא קרי “ו”

לקוע"ד לקוצר עניות דעתי.

לקו"צ לקוטי צבי.

לקוק"ד לקוטי קדמוניות.

לקו"ש לקוטי שושנים.

לקו"ת לקוטי תהלים, לקוטי תורה.

לק"ח לא קנה חברו.

לק"ט לקבל טומאה, לקח טוב.

לק"י לא קרי “י”, לישועתך קויתי יי, לקבר ישראל, לקט יוסף, לקוטי יוסף.

לק"ל לא קשיא ליה.

לק"מ לא קשיא מידי, לקוטי מצות.

לקמ"ל לא קא מיבעי לן.

לק"ע לא קביל עליה.

לקע"א לא קביל עליה אחריות.

לק"פ לקבל פרס.

לק"צ לקוטי צבי, לקט צבי.

לקר"נ לקדוש ר' נתנאל.

לק"ש לקבל שכר, לקוטי שושנים, לקט שכחה, לקריאת שמע, לשמוע קול שופר.

לקש"ו לקט שכחה ופאה.

לקשו"פ לקט שכחה ופאה.

לק"ת לא קתני, לקוטי תהלים, לקוטי תורה.

ל"ר לאו רשות, לא ראי, לא ראיתי, לב רגז, לחם רב, לשון רבים, לשון רומית, לשון רע.

לרא"ר לא ראינו אינו ראיה.

לרא"ש לעשות רצון אביו שבשמים.

לרבנ"צ לראות בנחמת ציון.

לרבנצו"י לראות בנחמת ציון וירושלים.

לר"ר לרווחא דמילתא.

לר"ה לראש השנה, לרשות הרבים.

לר“ה ויו”כ לראש השנה ויום כפורים.

לרה"י לרשות היחיד.

לרה"ר לרשות הרבים.

לרו"י לוה רשע ולא ישלם.

לרולי"שלוה רשע ולא ישלם.

לר“ז כר”ז לא ראי זה כראי זה.

לש' לשם, לישנא.

ל"ש לא שביק, לא שייך, לא שכיח, לא שמה, לא שנא, לא שנו, לא שניתי, לא שרי, לבושי שרד, לב שלם, לוג שמן, לוחות שניות, לחם שלמה, לחם שמים, לחם שערים, ליטרא שטערלינג, ליכטענשטאדט, ליכטענשטיין, ליל שבועת, ליל שבת, ליל שמורים, ליפשיטץ, ליתא שם, לעווענשטיין, לפי שעה, לקוטי שושנים, לקט שכחה, לקט שמואל, לשון שקר.

לש"א לא שמיה אגד, לישנא אחרינא.

לשאב"ל לפי שאין בקיאין לשמה.

לשאב"מ לאו שאין בו מעשה.

לשא"ה לשבר את האזן, לשמוע אל הרנה.

לשאב"ז לא שדי אינש זוזי בכדי.

לשא"מ לפי שאין מקום, לשאר מילי.

לשאש"ב לאו שאין שוה בכל.

לש"ב לאו שמיה ביאה, לשכוי בינה.

לשב"א לשון בני אדם.

לשבא"ה לשבר את האוזן.

לשבה"ג לשבת בגדול.

לשב"ח לשם בן חורין.

לשב"כ לאו שבכללות.

לשב“כ אל”ע לאו שבכללות אין לוקין עליו.

לשב"מ לאו שאין בו מעשה.

לש"ג לשם גירושין.

לש"ד לחם ־ שמן ־ דבש.

לשד"ח לשמוע דברי חכמים.

לש"ה לאו שמיה הולכת, לאו שמיה היזק, לאו שמיה התראה, לשון הרע, לשון הכתוב, לשכת הגזית, לשם הלואה, לשנה הבאה.

לשה"ב לשם הבורא, לשנה הבאה בירושלים.

לשהב"י לשנה הבאה בירושלים.

לשה"ג לשבת הגדול, לשכת הגזית.

לשהו"א לא שביק היתרא ואכיל איסורא.

לשה"כ לשון הכתוב.

לשה"פ לדעת שאר הפוסקים,

לשה"ק לשון הקדש.

לשה"ר לשון הרע.

לשה"ת לאו שמיה התראה.

לשו"ל לשמו ולשמה, לתקוני שדרתיך ולא לעותי.

לשול"ש לששון ולשמחה.

לשול"ת לשבח ולתהלה.

לשו"פ לקט שכחה ופאה.

לשו"ש לששון ושמחה.

לש"ז לא שנה זו, לשון זה, לשון זכר, לשון של זהורית, לשון של זכות, לשם זבח.

לש"ח לא שבקת חיי, לא שמיה חסרון, לשון חכמים, לשם חובה.

לש"ט לשנה טובה.

לשט"ת לשנה טובה תכתבו.

לש"י לשבת יצרה, לשם יחוד, לשם יתברך.

לשיב"מ לאו שיש בו מעשה.

לשיקב"ה לשם יחוד קודשא בריך הוא.

לשיקבה"ו לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכנתיה.

לשיקוב"ה לשם יחוד קודשא בריך הוא.

לשי"ש לפני שמש ינון שמו.

לש"כ לשם כריתות.

לשכ"א לשם [לשל] כל אדם.

לש"ל לא שייך למימר, לא שמיעא לי, לא שני לן, לשון למודים.

לש"מ לשאר מילי, לשם מצוה, לשם מתנה, לשמש מטתו.

לשמד"ח לשמוע דברי חכמים.

לשמ"ע לשמיני עצרת.

לשמ"ר לילית ־ שדין ־ מזיקין ־ רוחות.

לש"נ לשון נחמה, לשון נקבה.

לשנל"ת לאו שניתן לתשלומין.

לש"ע לאו שמיה עקירה, לאו שקדמו עשה, לשון עבר, לשון עברית, לשמיני עצרת.

לשעוש"ת לשמיני עצרת ושמחת תורה.

לש"פ לקט ־ שכחה ־ פאה.

לש"צ לשליח צבור.

לש"ק לשם קדושין.

לש"ר לבן של ראשונים, לשון רבים, לשון רע, לשלש רגלים.

לש"ש לאו שמיה שחיטה, לשם שבת, לשם שמים, לשם שרים.

לש"ת לשון תורה, לשמחת תורה, לשם תענית, לשם תפארת.

ל"ת לא תאכל, לא תביא, לא תבשל, לא תגלה, לא תגנוב, לא תגע, לא תחמוד, לא תחנם, לא תחסום, לא תימא, לא תכבה, לא תנשא, לא תלין, לא תענה, לא תעשה, לא תעשוק, לא תצא, לא תקנו, לא תקשה, לא תרצח, לא תשא, לא תשלח, לא תשנא, לבושי תבואה, לבוש תכלת, לחמי תודה, לכי תהדר, לכי תיתי, לפי תומו, לקוטי תהלים, לקוטי תורה, לשון תבונה, לשון תורה.

לתא“ר ולי”ב לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באהליך.

לתב"א לא תיזלו בתר איפכא, לית תננא בלא אשא.

לתב"ג לא תבשל גדי.

לתבל"י לא תתו בראה לשבת יצרה.

לתבע"ש לא תענה ברעך עד שקר.

לת"ג לא תבשל גדי, לא תחליף גברא, לא תשיג גבול, לתנועה גדולה.

לתג"ר לא תסיג גבול ראשונים, לא תסיג גבול רעך.

לתד"א למדה תורה דרך ארץ.

לת"ה לא תני הא.

לת"ח לא תאכל חמץ.

לתולחולמ"ט לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

ל“ת ול”ת. לא תבייש ולא תתבייש, לא תקום ולא תהיה, לא תקום ולא תטור.

לתו"ע לא תעשה ועשה.

לת"ט לפום תורא טבחא.

לתכ"מ לא תעשה כל מלאכה.

לתכ"ת לא תאכל על תועבה.

לת"ל לא תימא ליה, לשון תורה לחוד.

לת"מ לא תעשה מלאכה, לא תתן מכשול.

לתמלמי“י כמיל”ל בדל“ת אר”ו לי"ב לא תרא מפחד לילה מחץ יעוף יומם כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך לא תאונה אליך רעה טנגע לא יקרב באהליך.

לת"ס לפום תורא סכינא.

לת"ע לא תאכל עליו.

לתע"ח לא תאכל עליו חמץ.

לתעה"ד לא תאכלו על הדם.

לתע"מ לא תעשה מלאכה.

לתעכ"מ לא תעשה כל מלאכה.

לתפ"צ לא תקום פעמים צרה.

לתפ"ר לא תקיפו פאת ראשכם.

לתפ"ש לא תלין פעולת שכיר.

לת"ר לתרבות רעה.

לת"ש לא תלבש שעטנז.

לתש"ב לא תחסום שור בדישו.

לתשג"מ לא תהא שמיעה גדולה מראיה.

לתש"ש לא תעשוק שכר שכיר.


 

מ    🔗

מ' מאמר, מדרש, מה, מחזור, מחמת, מין, מלכות, מס, מן, מנהג, מסכת, מספר, מעין, מעלת, מצבת, מקום, מקרא, מר, מרת, מרדכי, משמע, משנה.

מ"א מאורי אור, מאיר איוב, מאכלות אסורות, מאמר אחד, מגדנות אליעזר, מגיד אמונה, מגיד אמת, מגיני ארץ, מגלת אסתר, מגן אבות, מגן אברהם, מדרש אבכיר, מדרש אגדה, מדרש איכה, מה אומר, מה אחריות, מהדורא א‘, מודה אני, מוסדי ארץ, מזה אמרו, מחנה אלהים, מחנה אפרים, מטה אהרן, מטה אפרים, מטה אשר, מי אמרינן, מידי איריא, מים אחרונים, מין אחד, מכתב אלהים, מכתב אליהו, מלכות אדום, מלכים א’, מלקות ארבעם, מנהגי אבותינו, מנהג אשכנז, מנחם אב, מנחם אבלים, מנחת אהרן, מנחת אליהו, מנחת אשר, מסכת אבות, מעלה ארוכה, מענה אליהו, מערכת אלהות, מעשה אלהינו, מעשה אפוד, משעלות12 אלהים, מצבת אבן, מצות אבי, מצות אדוני, מצות אורייתא, מצח אהרן, מקום אחר, מראה אופנים, מר אמר, משל אחד, משלי אגור, משלי אפר, משנה אחרונה, משנת אברהם, משנת אליהו, משפט אמת, משפטי אל, משקל אחד, משקל אחר, מתיר אסורים, מתנת אלהים.

מא"א מאורי אור, מאכלות אסורות, מדרש אלה אזכרה, מילתא אגב אורחא, מלכי אומות אדום.

מאא"ס מאכלות אסורות.

מא"ב מאה ברכות, מאין באת, מאיסורי ביאה, מגן אבות בדברו, מדרש אגדה בראשית, מורגל אני בו, מנהג אבותינו בידינו.

מאבאא"ב מה אני בחנם אף אתה בחנם.

מאב"ד מאכל בן דרוסאי.

מאב"ח מה אני בחנם.

מאב"י מנהג אבותינו בידינו.

מא"ג מרדכי אהרן גינזבורג.

מאג"ב מדרש אגדת בראשית.

מא"ד מארי דאתרא, מימינו אש דת, משה אלשיך דרשן, משכיל אל דל.

מאד"ה מאדון השלום, משה אדון הנביאים.

מאד“ם ר”ע מסכן ־ אביון ־ דל ־ מך ־ רש ־עני.

מא"ה מאדון השלום, מאומות העולם, מאור הגדול, מאור הקטן, מהולל אקרא השם, מעשה אלהים הוא, משה אדון הנביאים.

מאה"ג מאור הגדול, מאור הגולה.

מאהה"מ מאמר ההמון.

מאה"ח מאמר החכם.

מאה“ט – מאהט”ו מאבות הטומאה.

מאה"כ מאמר הכתוב.

מאה"מ מאמר המוני.

מאהמ"ה מוציאין את האדם מן העולם.

מאה"ע מאומות העולם, מאמר העולם.

מאה"פ מאין הפוגות, מאמר הפסוק.

מאהרי"ח מוציאין את הרבים ידי חובתן.

מאה"ש מלאכי השרת.

מאו"ה מאורי האש.

מאוה"ג מאור הגדול, מאור הגולה, מאורות הגדולים.

מאוה"ח מאור החיים.

מאוה"ק מאור הקטן..

מאוה"ש מאורי האש, מאור השמש.

מאו"ח מאור חיים.

מאו"מ מאכל ומשקה, משה אהרן ומרים.

מאו"ע מאור עינים.

מאוע"ש מאה ועשרים שנה.

מאו"ש מאור ושמש.

מא"ז מתות ־ איכות ־זמן, מחנה אלהים זה.

מאז"ל מאמרם זכרונם לברכה.

מא"ח מאמרי חכמה, מים אחרונים חובה, מר אמר חדא.

מאחה“פ – מאחוה”פ מאחורי הפרגוד.

מא“ח ומא”ח ול"פ מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגו.

מאחכמז"ל מאמר חכמינו זכרונם לברכה.

מא"י מארץ ישראל, מהולל אקרא יי, מילתא אלבישייהו יקירי.

מאי"ב מעשי אבות ירשו בנים.

מא"כ מאין כמך, מאמץ כח, מי אל כמך, מכריע את כולם, מנה אין כאן, משכון אין כאן.

מאכ"א מאכל אדם.

מאכ"ב מאכל בהמה.

מאכב"ד מאכל בן דרוסאי.

מאכ"ח מאמר אם כל חי

מאכ"ל מאי איכא למימר, מאי איכפת ליה.

מא"ל מאיש לאיש, מאי איכא למימר, מבטיח אני לו, מודה אני לפניך, מודים אנחנו לך, מידי אחרינא לא, מכתב אליהו, מנא אמינה לה.

מאלה"ת מנין אחר להתירו.

מאל"ז מה אניח לעת זקנה.

מאל"ל מאי אית לך למימר.

מא"מ מאמר אליהו מזרחי, מאמר מרדכי, מארץ מצרים, מה אני מקיים, מטלטלי אגב מקרקעי, מי איכא מידי, מין את מינו, מעוט אחר מעוט, מועל אחר מועל, מצא או מוצא, מצות אנשים מלומדה.

מאמ"ב משנכנס אב ממעטין בשמחה, משנכנס אדר מרבין בשמחהץ

מאמה"כ מאמר הכתוב.

מאמה"פ מאמר הפסוק.

מאמ"ז מאיסורי מזבח.

מאמ"ח מאמר חכמינו, מבריח ארי מנכסי חברו.

מאמחז"ל מאמר חכמינו זכרונם לברכה.

מאמ"ט מצא אשה מצא טוב.

מאמ"כ מאמצי כח.

מאמ"ק מה אני מקיים.

מאמ"ר ממר מרדכי.

מא"נ מאה נשים, מאיר נתיב, משכני אחריך נרוצה.

מא“נ כעא”ד מאה נשים כעד אחד דמי.

מא"ס מאין סוף, מאכלות אסורות, מי איכא ספיקא, מראה אבן ספיר.

מאסבכ"ע מאין סוף בכתר עליון.

מאסומ"ז מאסורי מזבח.

מא"ע מאבד את עצמו, מאירת עינים, מלאכתו אשר עשה, מעיד אני עלי.

מאעה"ג מאיר עיני הגולה.

מאע"ח מאיר עיני חכמים.

מאע"י מאיר עיני ישראל.

מאע"ל מאבד עצמו לדעת.

מאעש"נ מכין אותו עד שתצא נפשו.

מא"פ מאה פעמים.

מאפ"ו משכו ־ אם כסף ־ פסל ־ וידבר.

מאפ"ת מאפה תנור.

מאצ"כ מצות אינן צריכות כונה.

מא"ק מאור קטן, מעונה אלהי קדם.

מא"ר מאה רבנים, מאיגרא רמא, מאפה רעפים.

מא“ר לב”ע מאיגרא רמא לבירא עמיקתא.

מארז"ל מאמר רבותינו זכרונם לברכה.

מא"ש מאה שערים, מאיר איש שלום, מצויין אצל שחיטה.

מא"ת מאפה תנור.

מאתח"מ מאמר תחיית המתים.

מאת"י מצוה ־ אהבה ־ תורה ־ יראה.

מ"ב מאה ברכות, מאי בינייהו, מאי בעי, מאמר ב‘, מדבר בעדו, מדה בחבל, מה בכך, מהדורא בתרא, מודה במקצת, מודה בקנס, מולדת בית, מורד במלכות, מזל ביש, מחזה בדק, מי באר, מין במינו, מיני בשמים, מכה בדופן, מכות בכורות, מכת ברד, מלוה ברבית, מלכות בבל, מלכים ב’, מנוחתו בכבוד, מנחה בלולה, מסורה ברורה, מסכת ביצה, מסכת בכורות, מסכת בכורים, מסכת ברכות, מסעות בנימין, מעוט בתרא, מעניש בראיה, מעשה בראשית, מעשר ב‘, מעשר בהמה, מקור ברוך, מרגלא בפומא, מרעין בישין, משאת בנימין, משה בוטרילו, משנה ב’, משנה ברורה, משתין בקיר, מתחייב בנפשו, מתן בסתר, מתנת בריא.

מב"א מבית אחד, מבני אדם, מבנין אב, מבקש אמונה, מטמא אהל, מיתת בני אהרן.

מבא"ל מבטל איסור לכתחלה.

מבא"מ מין באינו מינו.

מב"ב מבני ביתו.

מבבה"ב מברכין ב' ה' ב' (=שני וחמישי ושני).

מבב"ל משמש בב' לשונות.

מב"ת מליחה ־ בשר בחלב ־ תערובות.

מבגע"א מנוחתו בגן עדן אמן.

מב"ד מאכל בן דרוסאי, מי בעל דברים, מיתות בית דין, מכה בדופן, מלכות בית דוד, מעשה בית דין, משיח בן דוד.

מבד"י מי בעל דברים יגש.

מבד"צ מן בית דין צדק.

מב"ה מבית האסורים, מבית המדרש, מבן המחבר, מברכין החדש, מושבו בכסא הכבוד, מושלם בכל המעלות, מפואר בהוד מלאכים, מרומם בכל הברואים.

מבה"א מבית האסורים.

מבה"ח מברכין ב' ה' ב' (=שני וחמשי ושני).

מבה"ח מברכין החדש.

מבה"י מבוא הירושלמי, מודה במקצת הטענה ישבע.

מבה"כ מבית הכנסת, מבית הכסא, מברכין הכוס.

מבה"מ מבוא המשנה, מבית המדרש, מבן המחבר.

מבה"פ מבחר הפנינים.

מבה"ת מבוא התלמוד, מברכת התורה.

מב"ו מדת בשר ודם, מורא בשר ודם, מלך בשר ודם, מתנת בשר ודם, מבשר ואומר.

מבואחכב"ע מודה בקנס ואחר כך באו עדים.

מבו"ד מדת בשר ודם, מורא בשר ודם, מלך בשר ודם, מתנת בשר ודם.

מבו"מ מעלין בקדש ואין מורידין.

מבו"ש מבוא שערים.

מב"ח מאן בעי חיי, מב' חתיכות, מדה בחבל, מורדף בלי חשך.

מבח"א מעשה בחסיד אחד.

מב"י מנשה בן ישראל, מספר בני ישראל, מרן בית יוסף, משום בל יראה, משיח בן יוסף.

מבי"א מי בכם ירא אלהים, מיתה בידי אדם, מלך במשפט יעמיד ארץ, מספר בני ישראל, מתן בסתר יכפה אף.

מביד"ש מיתה בידי שמים.

מבי"ט מלבושי יום טוב, משה בן יוסף טראני.

מבי"מ מוכר בעין יפה מוכר, מצוה בו יותר מבשלוחו.

מבי"ע מרדכי בן יהונתן עליאסבערג.

מבי"ק מאיר בן יצחק קאצינעלינבויגען.

מבי"ש מיתה בידי שמים.

מב"כ מה בכך, מכת בכורות, מנוחתו בכבוד, מסכת בכורות.

מב"ל מיבעי ליה.

מל"ב מין במינו לא בטל.

מב"מ מודה במקצת, מזה בן מזה, מין במינו, מלה במלה, מלך בן מלך, מנה בן מנה, מסכת בבא מציעא.

מבמא"ח מין במינו אינו חוצץ.

מבמב"מ מין במינו במשהו.

מבמל"ב מין במינו לא בטל.

מבמ"ק מודה במקצת.

מבמ"ר מרבה בשר מרבה רימה.

מב"נ ממזר בן נדה.

מב“ן טפנ”ם ממזר בן נדה טמאה פסולה, נעולה ממזרת.

מבנש"א מכתלי ביתך ניכר שפחמי אתה.

מב"ס מכה בלתי סרה, מנחם בן סרוק.

מב"ע מבין עיניך, מגו במקום עדים, מן בריאת עולם, מנוחתו בעדן, משום בשולי עכו"ם.

מבעה"ח מבערין החמץ.

מבעה"כ מברך על הכוס.

מבעה"מ מבן בעל המחבר, מבעל המחבר, מברך על המוגמר, מברכין על המזון, מברך על המחיה.

מבעהמ"ז מברך על המזון.

מבעהמ"ח מבעל המחבר, מברך על המחיה.

מבעו"י מבעוד יום.

מבע"י מבעוד יום.

מבע"ל מיבעי ליה.

מבער"ה מושך בערלתו היה.

מב"פ מכה בפטיש, מרגל בפומיה.

מב"צ מבשר צדק.

מב"ק מסכת בבא קמא, משתין בקיר.

מבקו"מ מעלין בקודש ולא מורידין.

מבק"ח מתכבד בקלון חבירו.

מבק"פ מודה בקנס פטור.

מבר"א מר בר רב שי.

מברוב"ט מאוס ברע ובחור הטוב.

מב"ש מיכל בת שאול, מיתה בידי שמים, מלכות בית שאול, מן באר שליו, מנחה בלולה בשמן.

מבשא"מ מין בשאינו מינו.

מבש"כ מורה בתורה שלא כהלכה.

מבש"ל מוריקא, בשרא, שחור, לבן.

מבש"מ מין בשאינו מינו.

מבש"ן משה ברונשטיין.

מב"ת מלכותא בלא תגא, מנשים באהל תבורך, משום בל תאחר, משום בל תוסיף, משום בל תלין.

מ"ג מאמר ג‘, מגן גבורים, מהומה גדולה, מוקף גויל, מזלו גרם, מחזור גדול, מחזיר גרושתו, מחמיר גדול, מנהגי גוים, מנחה גדולה, מסיג גבול, מסכת גטין, מספר גדול, מסרת גדולה, מעין גנים, מעין גרם, מעלה גרה, מצוה גדולה, מקראות גדולות, משלם גמול, משנה ג’.

מג"א מג' ארצות, מגלת איכה, מגלת אסתר, מגן אבות, מגן אברהם.

מגאו"ל מביא גאולה לעולם.

מגא"ס מגלת אסתר.

מגא"ר מיכאל גבריאל, אוריאל, רפאל.

מג"ב מגן גבורים, ממון גבוה.

מג"ג מגן גבורים.

מג"ד מגדל דוד, מגן דוד.

מגד"ב מגדל דוד בראשית, מילתא גנא דאית בך.

מנדה"ל מגדל דוד השגת לבוש.

מגד"ל מגיד דבריו ליעקב.

מגהפ"ב מגדל הפורח באויר.

מגד"ר מגדל דוד רות.

מנה"ת מידי גבי הדדי תניא.

מגו"ח מגילה וחנוכה.

מגו"מ מגן ומושיע, מלחמת גוג ומגוג.

מגו"צ מגן וצנה.

מג"ז מגולחי זקן.

מגזה"כ מגזרת הכתוב.

מגז"ש מגזרה שוה.

מג"ח מגיד חדשות.

מג"י מגד גרש ירחים.

מגי"מ מראשית, מגיד משרים.

מג"ל מביא גאולה לעולם.

מג"מ מגיד משרים, מגיד מראשית, מגיש משנה, מצוה גוררת מצוה.

מג"נ ממון גוף נפש.

מג"ס מגלה סוד, מגלת ספר, מגלת סתרים.

מגס"ת מגלת סתרים.

מג"ע מגדל עוז, מגלה עמוקות, מגלה עפה, מגלה עריות, מנוחתו גן עדן.

מגע"א מגלה עמוקות אופן.

מגע"ה מגדל עוז הלכה.

מגע"מ מגלה עמוקות.

מגפב"ת מגלה פנים בתורה.

מג"ר מגלת רות, מיכאל גבריאל רפאל, מסיג גבול רעהו.

מג"ש מגזרה שוה, מגיני שלמה, מגרסת שלמה.

מג"ת מגלת תענית.

מד' מדבר, מדינחאי, מדרש.

מ"ד מאטטערסדארף, מאי דכתיב, מאי דעתך, מאמר ד‘, מאן דא, מאן דאמר, מאן דתני, מגדל דוד, מגיד דעה, מגן דוד, מהו דתימא, מידי דהוה, מי דמי, מיין דוכרין, מילכדארף, מלין דרבנן, מצא דם, מצודת דוד, מקיז דם, מקרי דרדקי, מרא דאתרא, מאריה דאברהם, מרי דיכי, משנה ד’, מתוך דא.

מד"א מאן דאמר, מאריה דאברהם, מגו דחשיד אממונא, מד' אמות, מדבר אחר, מדרך ארץ, מה דאת אמר, מורה דין אמת, מלכותא דארעא, מסכת דרך ארץ, מרא דאתרא, משום דרכי אמורי.

מדא"א מדאי אפפשר.

מדאב"א מגו דאי בעי אמר.

מדא"ג מדרש אגדה.

מדאו' מדאורייתא.

מדא"ז מסכת דרך ארץ זוטא.

מד"ב מדבר בעדו, מצא דם בתולים.

מדב"ר מדרש בראשית רבה.

מדבשק“ת ־ מדבש”ת מדבר שקר תרחק.

מד"ג מאן דגריס.

מדד"ל מאן דלית דא ליה.

מד"ה מי דהוה הוה, מאן דהוא, מדבור המתחיל, מדינת הים, מדת הדין, מדת הרחמים, מתוך דבר הלכה.

מדה"ד מדת הדין.

מדהח"ס מדרכי החסידות.

מדה"ט מדרך הטבע.

מדה"י מדינת הים.

מדה"כ מדרך הכתוב, מוציא דיבה הוא כסיל.

מד“ה לת”ה למאן דתני הא לא תני הא.

מדה"מ מדת המלכות.

מדה"נ מדרש הנעלם.

מדה"ר מדת הרחמים.

מדו"ג מדורי גיהנם.

מדו"מ מעשה דבור מחשבה.

מדז"ל מגו דזכי לנפשיה.

מד"ח מדברי חכמים, מדרש חכמים, מדת חסידות, מתחיל דבור חדש.

מדחא"מ מגו דחשיד אממונא.

מדחי"מ מאן דיהיב חיי יהיב מזוני.

מדחכ"ה מדחציף כולי האי.

מד"י מדבר יהודה, מימרא דיי, משה דוד יוסף.

מדינ' מדינחאי, מדינת.

מדי"ת מדין תורה.

מדכ"ה מדכתב הכי.

מדכ"כ מדכתב כן.

מדכ“מ – מדכנ”מ מדה כנגד מדה.

מדב"ש מאן דבר שמיה.

מד"ל מאן דכי לה, מגו דזכי לנפשי', מוציא דבריו לבטלה, מילתא דעבידא לאגלויי, מלתא דשויא לתרווייהו.

מדל"א מדלא אמר.

מדל"ט מרגניתא דלית לה טימא.

מדל"מ מרן דבשמיא לך מתחננן.

מדלנ"ח מדליקין נר חנוכה.

מדל"ק מדלא קאמר, מדלא קשיא.

מדל"ש מלתא דלא שכיחא, מיתה דלא שכיחא.

מד"מ מאמר דרבי משה, מלא דמלא, מסאנא דרב מכרעאי.

מדמ"ד מבין דבר מתוך דבר.

מדמ"ח מרבה דברים מרבה חטא.

מדמ"ש מרבה דברים מרבה שטות.

מדנ' מדנחאי.

מד"נ מדברי נביאים, משיב דברים נכוחים.

מדנה"י מדינת הים.

מד"ס מדברי סופרים,מדיני סוכה, מדרש סופרים, מדת סדום.

מד"ע מדינת עלזאס, מדעת עצמו, מילי דעלמא, מצוה דגופיה עדיף.

מדע"ל מילתא דעבידא לאגלויי.

מדעל"ג מילתא דעבידא לאגלויי.

מד"פ מדרש פליאה.

מד"צ מדרש צדיקים.

מד"ק מדברי קבלה, מדרך קצרה, מדרש קהלת.

מדקל"י מדברי קבלה לא ילפינן.

מדר' מדרבנן, מדרש.

מד"ר מד' רוחות, מדרש רבה, מדרש רות, מדת רחמים, מזרחית דרומית, מצוה דרבים.

מדר"א מדרש אליהו, מדרש ר' אליעזר.

מדר"ח מדרש חכמים.

מדרי"א מדרש יהי אור.

מדרי"ה מדות ר' יוסי הגלילי.

מדר"נ מדות ר' נתן, מדרבי נתן.

מדר"ק מדרש קהלת.

מדר"ת מדרש תהלים, מדרש תנחומא.

מד"ש מאן דכר שמיה, מדיני שמים, מדרש שמואל, מילה דוחה שבת, מילתא דלא שכיחא, מפני דרכי שלום.

מדש"ג מדינה של גיהנם.

מדש"ל מוכר דבר שלא שלו.

מדשלב"ל מוכר דבר שלא בא לעולם.

מדשלונ"ל מדבר שבא ללמד ונמצא למד.

מדשל"ת מילתא דשויא לתרווייהו.

מדשק"ת מדבר שקר תרחק.

מדשרמ"ה מדרשו של ר' משה הדרשן.

מדש"ש מוכר דבר שאינו שלו.

מדש"ת מדבר שקר תרחק.

מד"ת מדברי תורה, מדין תורה, מדרש תהלים, מדרש תלפיות, מדרש תנחומא.

מדת“ל לת”ל מאן דתני להא לא תני להא.

מ"ה מאור הגולה, מאור הדין, מאור החיים, מאמר השכל, מבחר הפנינים, מדינת הים, מודר הנאה, מדרש הנעלם, מדת הדין, מדת העולם, מדת הרחמים, מה הדין, מה הוא, מה העבודה, מה העדות, מופת הדור, מורה הוראה, מורינו הרב, מחיה המתים, מחצית השקל, מיהלהויזען, מכחישי התורה, מלאך המות, מלאך הפנים, מלאכי השרת, מלות הגיון, מלך העולם, מלך המשיח, מלכי האומות, מלכי המלכים, מנהג העולם, מן הדין, מן ההכרח, מן החי, מן הכלל, מן המובחר, מן הסברא, מן הסתם, מן העולם, מן השוק, מן השכל, מן השמים, מן התורה, מנורת המאור, מנת הלוי, מסגרת שלחן, מסרת הברית, מעיני הישועה, מעריך המערכות, מערת המכפלה, מעשי השם, מפי הגבורה, מפי המורה, מצד הדין, מקדש השבת, מרה המוסר, מראה המקום, מרדכי היהודי, מרדכי הכהן, מרכבת המשנה, משום הכי, משיב הרוח, משמרת הבית, משמרת הקדש, מתג האמה.

מה"א מה הוא אומר, מן הארץ, מתג האמה.

מהא"ב מהלכות איסורי ביאה.

מהא"ר מן האירוסין.

מה"ב מגדל הפורח באויר, מהדורא בתרא, מהרהר בלב, מלך הבשן, ממון המוטל בספק, מן הבית, מן הבהמה, מסלת הברזל, מסרת הברית, מצוה הבאה בעבירה, מצות התלויות בארץ, משמרת הבית.

מהבב"ע מצוה הבאה בעבירה.

מהבה"ע מהלכים בין העומדים.

מהב"ח ממון המוטל בספק חולקין.

מהב"ע מצוה הבאה בעבירה.

מה"ג מאור הגולה, מדות הגונות, מורי הגאון, מלכי הגוים, מן הגורן, מן הגמור.

מה"ד מדת הדין, מהו דתימא, מן הדין, מן הדת, משה הדרשן, מתחיל הדבור, מתחילת הדבור.

מהד"ב מהדורא בתרא.

מהדו"ב מהדורא בתרא.

מהדו"ק מהדורא קמא.

מהדו"ת מהדורא תנינא.

מהד"ק מהדורא קמא.

מהד"ת מהדורא תנינא.

מהה"ר מה הפסיד הרמאי.

מהו"ה משיב הרוח ומוריד הגשם.

מהומ"ה מן הרקם ומן החגר, משיב הרוח ומוריד הגשם.

מהומה"ג משיב הרוח ומוריד הגשם.

מהומ"ת מהר ומתן.

מהו"ס מסוף העולם ועד סופו.

מהוע"צ מהותו ועצמותו.

מהורש"ח מהו' ר' שמעון חסיד.

מה"ז מזבח הזהב, מלכות הזדון, מנורת הזהב, מנחת הזבח, מעלה הר זיתים.

מה"ח מברכין החדש, מלת החבור, מן החדש, מן החי, מן החיוב, מן החלה, מן החליצה, מעין החכמה.

מהח"ב מה הועילו חכמים בתקנתם.

מה"ט מהאי טעמא, משפטי הטעמים.

מה"י מדינת היהודים, מדינת הים, מן היהודים, מן היום, מן הישן, מן השמים ירחמו.

מהי"ח מלת היחס.

מהי"ת מהיכי תיתי.

מה"כ מן הכלל, מן הכתוב, מעט חכמות, מקום הכולל, מקום הכתיבה, מקצת היום ככולו, מראה הכהן.

מהכע"ד מהלך כעומד דמי.

מהכע"מ מהלך כעושה מעשה.

מהכעמ"ד מהלך כעושה מעשה דמי.

מהכ"ת מהיכי תיתי.

מה"ל מאיר הלוי לעטטעריס, מה היה לנו, מן הלילה, מניח הלשון, מנות הלוי.

מהל"ח מן הסתם לא חיישינן.

מהל"י מקיש הויה ליציאה.

מהלכע"מ מהלך לאו כעושה.

מהלכעמ"ד מהלך לאו כעושה מעשה דמי.

מהל"ל מה היה ליה למימר.

מה"מ מהא משמע, מהומת מות, מהלכות מעשר, מחיה המתים, מחמת המינים, מלאך המות, מלאך המליץ, מלך המשיח, מלכי המלכים, מן המובחר, מן המחובר, מן המנין, מן המצות, מן המת.

מהמ"א מהלכות מאכלות אסורות.

מהמ"ב ממון המוטל בספק.

מהמבס"ח ממון המוטל בספק חולקין.

מהמ"ו מלאך המות.

מהמ"ע מהלכות מתנות עניים.

מה"נ מדרש הנעלם, מודר הנאה, מזבח הנחשת, מן הנמנע, מצות הנהוגות, מקום הנתינה.

מהנ"ב מצות הנוגות בארץ.

מהנ"מ מנא הני מילי.

מהנ"ע מדרש הנעלם.

מה"ס מבוא הספר, מהפכין הסדר, מהר סיני, מן הסוכה, מן הספק, מן הסתם, מעמד הר סיני.

מה"ע מאי הוה עלה, מאמר העתים, מוסיף הערוך, מכתבי העתים, מלך העולם, מן העולם, מן העין, מן העליה, מן העם, מן העץ, מראית העין.

מהעוה"ז מן העולם הזה.

מה"פ מבחר הפנינים, מהדרינן פוקעין, מהר פארן, מזבח הפנימי, מן הפטור, מן הפרעניות, מן הפתח, מראה הפנים.

מהפ"ב מגדל הפורח באויר, מהפך בחררה.

מהפב"ח מהפך בחררה.

מה"צ מה הצד, מן הצבור, מן הצד, מראות הצובאות, מרדכי הצדיק.

מה"ק מהדורא קמא, מזבח הקטרת, מלת הקריאה, מן הקבר, מן הקטן, מנחת הקנאות, מסרת הקבלה, מסרת קריאה, מעשה הקרבנות, מפתח הקבלה, משל הקדמוני, משמרת הקדש.

מהק"צ מן הקצה.

מה"ר מדת הרחמים, מדת הרשע, מורינו הרב, מלא הרועים, מלכות הרשעה, מן הראייה, מעלת הרבני, מצב הרוח, משיב הרוח.

מהר"א מורינו הרב אליהו [אברהם] ברודא.

מה“ר אא”ר מה הוא רחום אף אתה רחום.

מהרא"י מורינו הרב ר' אברהם יונה [יעוונין], מורינו הרב ר' איסערלן [תרומת הדשן].

מהרא"ל מורינו הרב ר' אריה ליב.

מהרא"מ מורינו הרב ר' אליהו מזרחי.

מהרא"פ מורינו הרב ר' אהרן פריעד, מורינו הרב ר' אלעזר פלעקלס [תשובה מאהבה].

מהרא"ק מורינו הרב ר' אברהם קלויזנער [המנהגים].

מהרא"ש מורינו הרב ר' אהרן ששון, מורינו הרב ר' אלכסנדר שמואל.

מהראשב"ס מורינו הרב ר' אברהם שמואל בנימין סופר.

מהרב"י מורינו הרב בית יוסף.

מהר"ג מלת הרגש.

מהרד"ל מורינו הרב ר' דוד לוריא.

מהרז"פ מורינו הרב ר' זכריה פראנקל [דרכי המשנה, מבוא הירושלמי].

מהרח"ו מורינו הרב ר' חיים וויטאל.

מהרח"ו מורינו הרב ר' חיים נתן [דעמביצער].

מהרי"א מורינו הרב ר' יואל אשכנזי, מורינו הרב ר' יודא אסאד, מורינו הרב ר' יצחק אבוהב.

מהריב"ל מורינו הרב ר' יוסף בן לב [בעל התשובות].

מהריב"ן מורינו הרב ר' יודא בן ניסן.

מהרי"ו מורינו הרב ר' יעקב ווייל.

מהרי"ח מורינו הרב ר' יחזקאל, מורינו הרב ר' יואל חסיד.

מהרי"ט מורינו הרב ר' יהודה טיקטין, מורינו הרב ר' יוסף טראני, מורינו הרב ר' יצחק טייץ.

מהריט"צ מורינו הרב ר' יום טוב צהלון.

מהרי"כ מורינו הרב ר' יעקב כהן [שב יעקב].

מהרי"ל מורינו הרב ר' יעקב לוי.

מהר“י סג”ל מורינו הרב ר' יהודה סגן לויה.

מהרי"ע מורינו הרב ר' יעקב עמדין.

מהריעב"צ מורינו הרב ר' יעקב בן צבי.

מהרי"פ מורינו הרב ר' יוסף פערלעס.

מהרי"ץ מורינו הרב ר' יעקב צבי [יאליש].

מהרי"ק מורינו הרב ר' יוסף קארו, מורינו הרב ר' יוסף קולין, מורינו הרב ר' יעקב קוריאל.

מהריק"ש מורינו הרב ר' יעקב קאשטרו [אהלי יעקב, ערך לחם].

מהרי"ש מורינו הרב ר' יוסף שווארץ, מורינו הרב ר' יוסף שאול.

מהר"ל מורינו הרב ר' ליווא [מפראג].

מהרלב"ח מורינו הרב ר' לוי בן חביב. מהר"מ מורינו הרב ר' מאיר [מרוטנבורג], מורינו הרב ר' מאיר [לובלין].

מהרמ"א מורינו הרב ר' משה איסרלס. מורינו הרב ר' משה אלשיך, מורינו הרב ר' משה אלשקר.

מהרמא"י מורינו הרב ר' משה איסרלס.

מהרמא"ש מורינו הרב ר' משה [מאיר] איזנשטאדט.

מהרמ"ג מורינו הרב ר' משה גלאנטי.

מהרמ"ז מורינו הרב ר' מרדכי זאב.

מהרמ"ט מורינו הרב ר' משה טיקטין, מורינו הרב ר' משה טראני.

מהרמט"ב מורינו הרב ר' משה טייטלבוים.

מהרמ"ל מורינו הרב ר' מאיר לובלין.

מהרמ"ס מורינו הרב ר' משה סופר.

מהרמ"פ מורינו הרב ר' משה פאדואה.

מהרמ"ק מורינו הרב ר' משה קאסטאלאן.

מהרמ"ש מורינו הרב ר' משה שיק, מורינו הרב ר' מתתיהו שטראשין.

מהרנה"ו מורינו הרב ר' נפתלי הירץ וויזעל.

מהרע"א מורינו הרב ר' עקיבא איגר.

מהרעק"א מורינו הרב ר' עקיבא איגר.

מהר"ץ מורינו הרב ר' צבי [דאמבראווא].

מהרצ"א מורינו הרב ר' צבי אלימלך.

מהר"ר מורינו הרב רבי, מעלת הרבני רבי.

מהר"ש מורינו הרב ר' שלמה.

מהרש"א מורינו הרב ר' שלמה איגר, מורינו הרב ר' שמואל אידלש.

מהרשא"כ מורינו הרב ר' שלמה אריה כהנא.

מהרשד"מ מורינו הרב ר' שלמה די מודינא.

מהרש"ל מורינו הרב ר' שלמה לוריא.

מהרש"ס מורינו הרב ר' שמעון סופר.

מהרש"ק מורינו הרב ר' שמואל קיידנובער.

מה"ש מהלכות שחיטה, מהלכי שתים, מוסך השבת, מזג השוה, מחיצת השכינה, מחלל השבת, מחצית השקל, מלאכי השרת, מלחמת השם, מלת השאלה, מן השוטים, מן השוק, מן השמים, מפעלות השם, משמרת השבת.

מהש"י מהשם יתברך, מן השמים ירחמו.

מה"ת מבוא התלמוד, מהדורא תנינא, מהיכא תיתי, מהלכות תשובה, מהלך תחום, מן התורה, מן התלוש.

מהתב"א מצות התליות בארץ.

מהתו"מ מאמר התורה והמצוה.

מו' מוחין, מורי.

מ"ו מבשר ואומר, מורי ורבי, מחזור ויטרי, מלא “ו”, מצווה ועושה, משה וישראל.

מו"א מיניה וביה אבא, מישאל ואלצפן, מרדכי ואסתר, משה ואהרן.

מוא"ה מור ואהלות, משה ואהרן.

מואח"מ מועל אחר מועל, מעכשיו ולאחר מיתה.

מוא"מ מדה ואינה מדה.

מואנ"ל מודה אני לפניך, מודים אנחנו לך.

מוא"ס מרדכי ואסתר.

מו"ב מיני וביה, מעין ובור.

מוב"ה מות וחיים יד הלשון, ממזר ובן הנדה.

מובמ"ק מודה במקצת.

מובמקה"ט מודה במקצת הטענה.

מובמקהט"י מודה במקצת הטענה ישבע.

מו"ג מלא וגדוש.

מוד"ה מודר הנאה.

מוד"ל מוציא דבריו לבטלה.

מודש"ל מוכר דבר שלא לו.

מו"ה מופת הדור, מורה הוראה, מורינו ורבינו הרב, מלך והדיוט, מעלת וככוד הרבני.

מוה"ג מוריד הגשם.

מוה"ד מורה הדת.

מוה"ז מורה הזובחים.

מוה"ל מזון וצידה השביע לנפשינו.

מוה"ר מורינו הרב רבי.

מוהרא"ל מורינו הרב ר' אליעזר לוי [היילפען].

מוהרא"ק מורינו הרב ר' אברהם קלונימוס.

מוהראשב"ס מורינו הרב ר' אברהם שמואל בנימין סופר.

מוהרב"י מורינו ורבינו הרב רבי, מעלת וכבוד הרבני רבי.

מוהרמ"ש מורינו הרב ר' חיים שבתי.

מוהר"ע מורינו הרב ר' עקיבא איגר.

מוהרשב"ס מורינו הרב ר' שמחה בונם סופר.

מוהרש"ס מורינו הרב ר' שמעון סופר.

מוהאש"ק מורינו הרב ר' שלמה קלוגער.

מו"ו מיכל וועבער.

מו"ז מורי זקני, מושיע וזורק.

מוז"ל מוציא זרע לבטלה.

מו"ח מגיני ובו חסיתי, מוקפות חומה, מורג וחרוץ, מורי וחמי, מות וחיים, מרדכי ווייסמאנז חיות.

מוח"ב מורה חטאים בדרך.

מוחמ"ו מחלה ונועה חגלה מלכה ותרצה.

מוט"ב מוצאי ט' באב.

מו"י מות ימות, משה וישראל.

מוי"ט מוצאי יום טוב.

מוי"כ מוצאי יום כיפורים.

מוי"ע מיני ומיניה יתקלס עילאה.

מו"כ מוציא כתב, מחלון וכליון, מלך וכהן.

מוכ"ד מוביל כתב דנא.

מוכ"ז מוביל כתב זה, מולך כתב זה, מוציא כתב זה.

מוכח"מ מוכחא מילתא.

מוכ"מ מוכחא מילתא.

מוכ"ע מוכת עץ.

מוכ"צ מוכה צרעת.

מוכ"ת מוכר תבואה.

מו"ל מוסמך למורינו, מוציא לאור, מוקי לה.

מולאח"מ מעכשיו ולאחר מיתה.

מו"מ מאכל ומשקה, מבריך ומרכיב, מגע ומשא, מדות ומשקלות, מהר ומתן, מואבי ולא מואבית, מוכן ומזומן, מוכרי מקום, מוליך ומביא, מופלא ומופלג, מוצא ומבוא, מוקדם ומאוחר, מוקירו ומכבדו, מורה מורינו, מושך ומנהיג, מזרח ומערב, מטות ומסעי, מלך וממליך מלכים, ממושך וממורט, מנהל ומנהיג, מסית ומדיח, מעוך ומשמוש, מעלות ומדות, מעלות ומורידות, מצה ומרור, מקח וממכר, משא ומתן, משכב ומושב, משל ומליצה.

מומא"ח מוקדם ומאוחר.

מומ"ו מוליך ומביא מעלה ומוריד, מטפס ועולה מטפס ויורד.

מומ"ט מצות ומעשים טובים.

מומ"מ מלך וממליך מלכים.

מומ"ס מושבע ועומד מהר סיני.

מומ"ע משכים ומעריב.

מו"נ מורה נבוכים, מנחה ונסך.

מונה"ז מורי נבוכי הזמן.

מו"ס מוחא סתימאה, מוכר ספרים.

מוס"א מוסר אביך.

מוסל"מ מוסמך למורינו.

מוס"ת מוציאין ספר תורה.

מוסתו"מ מוכר ספרים תפילין ומזוזות.

מו"ע מודה ועוזב, מוכת עץ, מושבע ועומד, מינים ועוגב, מישאל ועזריה, מעתה ועד עולם, מצווה ועושה.

מוע"ד מוריד עליו דמעות, מנוחתו ונשמתו עדן.

מוע"ה מעתה ועד עולם הללויה.

מועה"א מודה על האמת.

מועה"פ מוסיף על הפרט.

מועוא"ע מושך עצמו ואחר עמו.

מועמה"ס מושבע ועומד מהר סיני.

מוע"ע מועדי ערב, מעתה ועד עולם.

מוע"ש מאה ועשרים שנה.

מופ' מופלא, מופלג, מופר, מופת.

מו"פ מוכר פירות, מלוה ופרוטה.

מופ"ה מופת הדור.

מופה"ד מופת הדור.

מופ"ל מופר לך.

מו"צ מגן וצנה, מורה צדק, משפט וצדקה.

מוציה"כ מוצאי יום הכיפורים.

מוצי"ט מוצאי יום טוב.

מוצס"ת מוציאין ספר תורה.

מוצ"ש מוצאי שבת.

מוצש"ק מוצאי שבת קדש.

מו"ק מועד קטן, מור וקציעה, מלכות וקדושה, מצבת ומקום קבורה, מקדש וקדשיו, מקנה וקנין, מראה וקומה, מרום וקדוש.

מוק"ח מוקפות חומה.

מוק"י מורשה קהלת יעקב.

מו"ר מורה רבך, מורי ורבי.

מור"ח מורי ורבי חמי.

מו"ש מוכה שחין, מועד ושבת, מוצאי שבת, מורא שמים.

מושז"ל מוציא שכבת זרע לבטלה.

מוש"ל מוריש שבועה לבניו.

מוש"ק מוצאי שבת קדש.

מות' מותר.

מו"ת מוכרי תבואה, מילה ותמיד.

מות"ל מותר לך.

מות"ש מיני ומינך תסתיים מעתא.

מ"ז מגיני זהב, מולד זקן, מוציא זרע, מורי זקני, מושב זקנים, מוחק זה, מחשבה זרה, מים זכים, מלה זעירא, מלות זרות, מלתא זוטרתא, מנחת זכרון, מעשה זמרי, מצוה זו, מר זוטרא, משבצות זהב, משכב זכר.

מז"א מזה אמרו.

מזאה"ר מזכה את הרבים.

מזבה"ז מזבח הזהב.

מזב"ח ־ מחילה ־ זכות ־ ברכה ־ חיים, מילה זמנה ביום ח'.

מזבמ"ז מזה בן מזה.

מז"ג מזל גורם.

מז"ד מזל דגים.

מז"ה מורי זקני הרב, מזיגת הכוס, מזיו השכינה, מזרע המלוכה.

מזה"ז מזבח הזהב.

מזה"ח מזבח החיצון.

מזה"כ מזיגת הכוס.

מזה"מ מזרע המלוכה.

מזה"נ מזבח הנחשת.

מזה"ע מזבח העולה.

מזה"פ מזבח הפנימי.

מזה"ק מזבח הקטרת.

מזה"ש מזג השוה.

מזו"ב מזל וברכה.

מזומ"ע מזרח ומערב.

מזונ"ח מזוזה ונר חנוכה.

מזוש"א מזונותיו של אדם.

מזו"ת מזור ותרופה.

מז"ח מזליה חזא.

מז"ט מזל טוב.

מזכ"נ מזכירין נשמות.

מז"ל מוציא זרע לבטלה, מורי זכרונו לברכה, מזריע זרע למינהו.

מזלע"ה מזומן לחיי עולם הבא.

מזל"ת מזמור לתודה.

מזמה"ד מזהירין מן הדין.

מז"נ מזכירין נשמות.

מזנ"ש מזכירין נשמות.

מז"ע מזכרת עולם.

מזעה"ג מזכירין על הגשמים.

מז"צ מזל צומח, מזרחית צפונית.

מזצ"פ מזרחית צפונית.

מז"ק מזרע קדושים.

מזר"ח מצד זה רוח חיים.

מזר"ק משפחת זרע קדש.

מז"ש מלכיות זכרונות שופרות.

מח' מחבר, מחמת.

מ"ח מאי חזית, מבין חידות, מגדל חננאל, מדת חסידות, מולדת חוץ, מוקפות חומה, מורי חמי, מחמת חולי, מחמת חסרון, מחנה חיים, מי חטאת, מים חיים, מים חמים, מיתה חטופה, מכת חרב, מלא חפנים, מלאכי חבלה, מנהג חדש, מנחה חדשה, מנחת חובה, מנחת חינוך, מספר חלי, מעין חכמה, מעשה חייא, מעשה חכמים, מעשה חשב, מצות חבילות, מצות חובה, מצות חליצה, מקור חיים, משנת חמים, משנת חסידים, משפט חסד, מתנת חנם.

מח"א מזכרת חכמי איטליא, מחזירין אותו, מחמת אונס, מחנה אפרים, מ' חסר אחת.

מחא"ח מחיל אל חיל.

מחא"פ מחנה אפרים.

מח"ב מחוסר בגדים, מחזה בדק, מחזיק ברכה.

מחב"ג מחוסר בגדים.

מחב"ד מחזה בדק.

מחב"ה מחומרי בית הלל.

מחב"ח מידי חדש בחדשו.

מחב"ר מחזיק ברכה.

מח"ג מורייס חלתית גבינה, מחזיר גרושתו, מלח חלתית גבינה.

מחג"ר מחזיר גרושתו.

מח"ד מאמר חקור הדין, מגיד חדש.

מחדו"מ מחשבה דבור ומעשה.

מחדדס"ט מאי חזית דדמא דידך סומק טפי.

מח"ה מחיה המתים, מילתא חדא היא.

מחה"ד מחזיקי הדת.

מחה"מ מחיה המתים.

צחה"ק מחשבה הקדומה.

מחה"ש מוחלפת השיטה, מחיצת השכינה, מחלל השבת, מחלל השם, מחצית השקל.

מחהש"ק מחצית השקל.

מחו' מחוברים, מחותני.

מחו"א מחוסר אבר.

מחו"ב מחוסר בגדים.

מחוב"ה מחומרי בית הלל.

מחו"ג מחוסר גוביינא.

מחו"ד מחשבה ודבור.

מחו"ו מחזור וויטרי.

מחו"ז מחוסר זמן.

מחו"ט מחוסר טבילה.

מחו"כ מחוסרי כפרה, מחלון וכליון.

מחוכ"פ מחוסרי כפרה.

מחו"מ מחוסר מעשה.

מחומב"ה מחומרי בית הלל.

מחומ"ע מחוסר מעשה.

מחוס"א מחוסרי אמנה.

מחוסכ"פ מחוסרי כפרה.

מחועה"ק מחול על הקודש.

מחו"צ מחוסר צידה.

מחו"ק מחוסר קריבה.

מחו"ש מחויב שבועה.

מחו“ש ואיל”מ מחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם.

מח"ז מחוסר זמן, מחשבה זרה.

מחז"א מחזירין אותו.

מחז"ב מחזה בדק.

מחז"ג מחזור גדול, מחזיר גרושתו.

מחזה"ד מחיי הדת.

מחז"ל מאמר חכמינו זכרונם לברכה.

מחז"ק מחזור קטן.

מחטו"מ מחזיקין טומאה.

מחי"ע מנוחתו חיי עד.

מחי"ר מחילה רבתי.

מח"כ מחאת כף, מוסרי כפרה, מחילת כבוד, מחיר כלב, משום חסרון כיס, משנת חכמים.

מחכז"ל מאמר חכמינו זכרונם לברכה.

מחכ"מ מחשבה כמעשה.

מחכ"נ מחכמה נפקת.

מחכ"פ מחוסרי כפרה, מחכימת פתי.

מחכ"ר מחזי כרבית.

מחכ"ת מחילת כבוד תורתו.

מח"ל מחוץ לארץ, מחוץ למחנה, מחוץ לתחום, מחזיר למוטב, מחנה לויה, מחצר לחצר, משה חיים לוצאטו, משוך חסדך ליודעיך.

מחל"ב מנחה חדשה ליי בשבעותיכם.

מחלח"צ מחצר לחצר.

מחלק"ת מכה חרון לקוי קללה תועבה.

מח"מ מחיה מתים, מחמת מוקצה, מחמת מכה, מחמת מלאכה.

מחמ"ז מחמת זה.

מחמ"ע מחמת מעשה.

מחמע"ש מחמת מעשה שהיה.

מח"נ משלם חצי נזק.

מחנ"א מחנה אפרים.

מחני"מ מאותו חיל נטל יעקב מלאכים.

מח"ס מחבר ספר, משנת חסידים.

מחס"א מחודשים סימן א'.

מח"ע מחמת עצמו, מנוחתו חיי עד.

מחע"א מחזיר על אבידתו

מחעאה"ש מחללין עליו את השבת.

מחע"ה מצות חובה על הצבור.

מחעה"ק מחול על הקודש.

מחע"כ מחל על כבודו.

מחעמ"ח מחצא על מחצא.

מחפ"ז מיתה חומש פדיון זרים.

מחצ"ה מחצית השקל.

מחצה"ש מחצית השקל.

מח"ק מחוסר קריבה, מצות חליצה קודם.

מח"ר מחילה רבתי.

מח"ש מחויב שבועה, מחלל שבת.

מחשאיל"מ מחויב שבועה אינו יכול לישבע משלם.

מחשואיל"מ מחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם.

מחש"ז מחשבות זרות.

מחש"כ מדת חסידות שנו כאן, מלכים חשמלים שרפים כרובים.

מחשל"ב מחאה שלא בפניו.

מחש"ק מחלקת של קרח, מחצית שקל.

מח"ת מחמת תשמיש.

מ"ט מאי טעמא, מגלה טמירין, מדה טובה, מה טיבו, מזל טוב, מזל טלה, מחזיק טובה, מים טהורים, מעלות טובות, מעשה טוביה, מעשים טובים, מקבל טומאה, מקח טעות, מרגלית טובה, משמע טעמא.

מט"א מטה אהרן, מטה אפרים, מטמא טומאת אוכלין, מטעם אחד, מטעם אחר.

מטא"ה מאי טעמא אמרינן התם, מטמא את הידים.

מטאת"ר מהיות טוב אל תקרא רע.

מט"ב מיתא טבעית.

מטב"א מטמא באהל.

מטב"ע משום טביעות עין.

מט"ד מאטטערסדארף, מטראפא דאסא.

מט"ה מפני טורח הדרך.

מטה"מ מטעם המלך, מטעם הממשלה.

מטה"צ מפני טורח הצבור.

מטולמ"ט מטו ולא מטו.

מטו"מ מטות ומסעי.

מטות"ר משלם טובה תחת רעה.

מט"ז מטעם זה, מטה זהב.

מט"ח מה טוב חלקנו.

מטח"ו מדרש טעמי חסרות ויתרות.

מטטש"ה מטטרון שר הפנים.

מט"כ משום טעם כעיקר.

מט"ל מזל טלה, מטה לוי, מטמא למפרע.

מטל"א מאי טעמא לא אמרינן.

מטל"ג מאי טעמא לא גמרינן.

מטל"ע מחזיק טובה לעצמו.

מט"מ מטה משה, מטה משפט, מטהר ממזרים.

מטמו"מ מטמאי משכב ומושב.

מטעה"מ מטעם המלך, מטעם הממשלה.

מטע"ז מטעם זה.

מט"פ מ“ט פנים, מ”ט פעמים.

מטפ"ס מטפחת ספרים.

מט"צ מפני טורח צבור.

מטקש"א מט' קבין של אחרים.

מטקש"ח מט' קבין של חברו.

מטש"ה מטטרון שר הפנים.

מטשע"ז מה טובו של עובר זה.

מ"י מדבר יהודה, מדרש ילקוט, מה ידידות, מה יפית, מטה יהודה, מטה יוסף, מטה יששכר, מי יתן, מכירת יוסף, מכלל יופי, מלא י', מלחמות יי, מליץ יושר, מליצת ישרון, מלכות יון, מלך ישראל, מנא ידעינן, מנחת יהודה, מנחת יעקב, מסלת ישרים, מספר יסודי, מעבר יבק, מעגלי צדק, מעדני יו"ט, מעוט יום, מעיני יהושע, מעשה ידיה, מעדי יי, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך, מפעלות יי, מצות יבום, מקוה ישראל, מרדכי יפה, מרדכי ישן, מרכבת יחזקאל, משלי יהודה, משלי ישראל, משמיע ישועה, מתנת יד.

מי"א מעשי יד אדם, מדרש ילקוט אליעזר.

מיא"ל מה יעשה אדם לי.

מי"ב מיכה יוסף ברדיטשעווסקי, מעבר יבק, מצות יי ברא.

מיב"י מי יעלה בהר יי.

מיביד"ש מיתה ידי שמים.

מיב"ל מה יעשה בשר לי, מיבעי ליה.

מיב"נ מימות יהושע בן נון, מנהג יהוא בן נמשי.

מיגע"מ מי יגלה עפר מעיניך.

מיד"כ מעלי יומא דכפורא.

מי"ה מאמר יקוו המים, מדבר יהודה, מהרה יבנה המקדש, מכתם ידי הנביאים, משמים יבראו הנפשות.

מיה"כ מוצאי יום הכפורים.

מיה"ר מלכות יון הרשעה.

מיו"ט מוצאי יום טוב, מעדני יום טוב.

מיול"ג מיועד להיות גיסי.

מיול"ח מיועד להיות חותנו, מיועד להיות חתנו.

מ“י ומ”י מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך.

מי"ח מעשה ידי חרש.

מי"ט מוצאי יום טוב, מלבושי יום טוב, מעדני יום טוב.

מיי' מיימוני.

מי"י מזרה ישראל יקבצנו.

מי"כ מוצאי יום כפורים, מי יעמוד כנגדו, מי יערוך כערכו.

מיכ"ל מיכה יוסף כהן לעבענזאהן.

מיל"ה מוהל ירד לפני התיבה, מי יעלה לנו השמימה, מלאך יושב לפני הארון, משתה יעשה לכל הקרואים.

מיל"י מיד ליד.

מי"ם מגדיל ישועות מלכו, מלא ידינו מברכותיך.

מיצי"י מי יתן מציון ישועת ישראל.

מי"ן מאמיני ישו נוצרי.

מיע"מ מי יגלה עפר מעיניך.

מחי"פ מה יפו פעמיך.

מי"ק מעשה ידי קדשו.

מי"ר מרשעים יצא רשע.

מי"ש מלכי ישמעאל, מלכי ישראל.

מישו"ב מרדכי יונה שוחט ובודק.

מכ' מכח, מכילתא.

מ"כ מאכל כשר, מוציא כתב, מחאת כפים, מחזי כיוהרא, מחזי כשיקרא, מחיר כלב, מחשבה כמעשה, מי כמך, מי כתיב, ממלכת כהנים, מנחת כהן, מנחת כהנים, מנוחתו כבוד, מנחת כליל, מסכת: כלה ־כלאים, ־כלים, ־כריתות, ־כתובות, מעלת כבודו, מצאתי כתוב, מקנת כסף, מראה כהן, מראה כשרה, מרכא כפולה, משה כהן, משכיות כסף, משכנו כבוד, מתנת כהונה.

מכ"א מכל אדם,מכל אחד, מכתב אליהו, מכתוב אחד, מר כי אתריה.

מכא"ב מי כמוך אדיר במרומים.

מכא"ה מי כמוך אב הרחמים.

מכאה"פ מכח אל הפועל.

מכאו"ל מכאן ולהבא.

מכ“א ומכ”א מר כי אתריה ומר כי אתריה.

מכא"ח מכאן אמרו חכמים.

מכאל"מ מכאן אתה למד.

מכ"ב מכות בכורות, מכת ברד.

מכב"ד מכה בדופן.

מכבד"י מה כח בית דין יפה.

מכב"י מי כמך באלים יי, משמרת כהונה בני יהויריב, מתתיהו כהן בן יוחנן.

מכב"ל מוריקא כשותא בשרא לובן ביצה.

מכב"פ מכה בפטיש.

מכ"ד מהלך כעומד דמי, מוביל כתב דנא, מוטל כאבן דומם, מכדי דמיהן, מכל דבר, מעשה כל דהוא.

מכדא"ל מר כדאית ליה.

מכדא“ל ומכדא”ל מר כדאית ליה ומר כדאית ליה.

מכדרשב"י מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי.

מכ"ה מאי כולי האי, מכל השנה, מעלת כבודו הרמה.

מכה"א מיתת כל האדם.

מכה"ד מצות כסוי הדם.

מכה"כ מלא כל הארץ כבודו.

מכה"ע מכל העולם, מכל העמים, מכתבי העתים.

מכהמ"ש מרכבת המשנה.

מכה"ש מכל השנה.

מכה"ת מכל התורה.

מכו' מכורך.

מכו"א מכאן ואילך.

מכואה"פ מכוח אל הפועל.

מכו"כ מכל וכל.

מכו"ל מכאן ולהבא.

מכולה"ג מכאן ולהבא הוא גובה.

מכומ"כ מכאן ומכאן.

מכ"ז מביא כתב זה, מוליך כתב זה, מכל זה, מראה כתב זה.

מכ"ח מכתב חתום.

מכ"ט מכמה טעמים.

מכי' מכילתא.

מכ"י מכירת יוסף, מכלל יופי.

מכ"ל מכתם לדוד, מר כדאית ליה.

מכלאש"ה מכלל לאו אתה שומע הן.

מכל"ד מכתם לדוד.

מכ“ל ומכ”ל מר כדאית ליה ומר כדאית ליה.

מכל"כ מכפר לכפר, מכרך לכרך.

מכלע"ו מנוחתו כבוד לעולם ועד.

מכ"מ מדה כנגד מדה, מותא כי מותא, מחשבה כמעשה, מכל מקום.

מכמ"ד מדה כנגד מדה.

מכמ"ה מבטל כלי מהיכנו.

מכמה"ש מכל מלמדי השכלתי.

מכמ"ש מנוחתו כבוד משכנו שלום.

מכ"נ מלא כף נחת.

מכנג"מ מדה כנגד מדה.

מכ"מ מכתב סגור.

מכ"ע מוכת עץ, מכלל עשה, מכתבי עתים, מלכות כל עולמים.

מכ"פ מבואר כמה פעמים, מכמה פנים, מכתב פתוח.

מכפ"י משה כהן פורטי.

מכ"צ מוכה צרעת, מכל צד, מכל צרה, מכמה צדדים.

מכ"ק מכדי קליפה.

מכ"ר מכלי ראשון, מכל רעה, מכף רגל.

מכרוע"ר מכף רגל ועד ראש.

מכ"ש מכלי שני, מכל שכן.

מכשומ"נ מטה כסא שלחן ומנורה.

מכש"כ מכל שכן.

מכש"ע מפני כבודן של עניים.

מכש"ת מעלת כבוד שם תפארתן.

מכ"ת מעלת כבוד תורתו, מעלת כבוד תפארתו, מכתב תחיה.

מכת"ם מנוחתו כבוד תהיה מנוחתו, מנוחתו כבוד תוך משכבו.

מל' מלאים, מלך, מלכות, מלשון.

מ"ל מאי לאו, מה להלן, מה לי, מובא למעלה, מובטח לו, מושב לצים, מותר לך, מזמור לתודה, מחנה לויה, מטה לוי, מיבעי ליה, מיגו להוציא, מי לימא, מים לחץ, מכשול לב, מנא לן, מנותו לטובה, מסור לעיל, מסייע ליה, מעוט ליליה, מענה לשון, מעשה לסתור, מעת לעת, מצוין להפרישו, מצי למימר, מצרף לחכמה, מצרף כסף, מרפא לנפש, מרפא לשון, משגב לדך, משכחת לה, משל למלך, משנה למלך, משען לחם, מתוק לנפש, מתחילין לומר, מתקיף ליה.

מל"א מלא “ו”, מלכים א', מצטרף לאיסור.

מלאהמ"ש מלאכת המשכן.

מלאה"ק מלאכת הקודש.

מלאה"ש מלאכי השרת, מלאכת השמים.

מלאי"ס משג לנו אלהי יעקב סלה.

מלא"מ מלאכת מחשבת.

מלא"ע מלאכת עבודה.

מלא"ש מלאכת שמים.

מלאש"ה מכלל לאו אתה שומע הן.

מל"ב מלוה ברבית, מלכים ב', מנה לי בידך, משגב לעתות בצרה.

מלב"ד מלוה לעני בשעת דחקו.

מב"ו משל למלך בשר ודם.

מלבי"ם מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל.

מלב"ע מלביש ערומים.

מלב"ק מאי לאו בהא קמיפלגי.

מל"ד מזמור לדוד, מכתם לדוד, מצוה לקיים דברי.

מלד"ה מצוה לקיים דברי המת.

מלד"ח מצוה לשמוע דברי חכמים.

מ“ל דמ”ל מלא דמלא.

מל"ה מה לי הכא, מה לי התם, מלאכי השרת, מלכות הרשע, מלכותו לעולמי העולמים, מלשון הכתוב, מלת קריאה, משפט לשון הקדש.

מלה"ד משל למה הדבר דומה.

מלה"כ מומר להכעיס, מלשון הכתוב,.

מלה"מ מלאך המות, מלאך המליץ, מלך המשיח.

מלהמ"ע מחיצות להבריח מים עשיות.

מלה"נ מלוה להוצאה ניתנה, מצות להנות ניתנו.

מלה"פ מלשון הפסוק, מלת הפעל.

מלה"ק מלאכת הקדש, מלת הקריאה.

מלה"ש מה להצד השוה שבהן, מלאכי השרת, מלאכת השם, מלת השאלה.

מלה"ת מומר לכל התורה.

מל"ו מלא “ו”.

מולו"ה מה לנו ולצר הזאת.

מלו"מל מסרבין לקטן ואין מרבין לגדול.

מלו"ק מלא “ו” קדמאה.

מלו“ק וחסו”ת צלא “ו” קדמאה וחסר “ו” תנינא.

מלו"ת מלא “ו” תנינא.

מלות"ל מיתה לזה ותשלומין לזה.

מל"ז מלמד זכות.

מלזכו"ש מלכיות זכרונות ושופרות.

מלז"מ משנה לא זזה ממקומה.

מל"ח מותרת לדבר חמור, מיעוטא לחזקא, מלכא לעלמא חיי.

מלח"מ מלחמת מצוה.

מח"ש מהדורות לחם שמים.

מלחש"ב נמתקיף לה [ר'] חסדא שני כלים.

מל"י מלא “י”.

מליב"ס מברכין לישב בסוכה.

מלי"ל מעוות לא יוכל לתקון.

מלי"ק מלא “י” קדמאה.

מלי"ת מלא “י” תנינא.

מל"כ משול לענן כלה.

מלכ"י מה לעם כי יבכו.

מלכ"פ מבואר למעלה כמה פעמים.

מל"ל מאן לימא לן, מה לי לשקר, משה ליב לליענבלום, מום לועג לרש.

מללה"נ מצות לאו ליהנות נתנו.

מלל"מ מהא ליכא למשמע מינה.

מלל"נ מצות לאו להנות נתנו.

מל"מ מביא לידי מעשה, מלאכת מחשבת, מלשון מקרא, מלשון משנה, משנה למלך.

מלמ"א מלמיתב ארמלו.

מלמה"ד משל למה הדבר דומה.

מל"מח מלאכת מחשבת.

מלמטלמ"ע מלמטה למעלה.

מלמ"ל משנה למלך.

מלמ"ת מלמדי תינוקות.

מלנ"מ מליצה נמרצת.

מל"ע מערכי לשון עבר, משום לפני עור.

מלעי' מלעיל.

מלע"פ13 מצוה על פה.

מל"פ מה לך פה.

מלקד"ה מצוה לקיים דברי המת.

מלק"כ מה לי קטלה כולה.

מלק"פ מה לי קטלה פלגא.

מלר' מלרע.

מל"ש מהדורות לחם שמים, מללאכת שמים, מלכות שמים.

מלשאצ"ל מלאכה שאינה צריכה לגופה.

מלשאצל"ג מלאכה שאינה צריכה לגופה.

מלשבע"ה מובטח לו שהוא בן עולם הבא.

מלשד"ח מצוה לשמוע דברי חכמים.

מל“ש לל”ש מלילי שבת ללילי שבת.

מל"ת מומר לתאבון, מזמור לתודה, מכשפה לא תחיה, מלמד תינוקות, מסיח לפי תומו, מצות לא תעשה.

מ"מ מאי משמע, מאזני משקל, מאמר מרדכי, מארי מתניתין, מאן מפיס, מגיד משרים, מגיד מראשית, מגיד משנה, מה מצינו, מהומת מות, מודה מקצת, מורה מורינו, מזל מחכים, מזל מעשיר, מחיה מתים, מחמת מוקצה, מחמת מכה, מחמת מלאכה, מטה מוצעת, מטה משה, מטה משפט, מי מלא, מי מנוחות, מיתה משונה, מיתת משה, מכל מקום, מכת מרדות, מלאכת מחשבת, מלה מורכבת, מלוה מלכה, מלכות מצרים, מלך מלכי, מלך מצרים, ממלא מקום, מסירת מודעה, מסכת: מגילה, ־מדות, ־מכות, ־מנחות, ־מעילה, ־מעשרות, ־מקואות, מעדני מלך, מעות מזומנים, מעט מזעיר, מעשה מרכבה, מעשה משוגע, מפני מה, מפקינן מיניה, מצבת משה, מצות משה, מקדש מלך, מקום מנוחתו, מקרא מגילה, מקרא מלא, מקרא מפורש, מראה מקום, משאת משה, משוח מלחמה, משלוח מנות, משמע מזה, משנה מזל, משנה מקום, משרת משה, מתון מתון, מתי מדבר, מת מצוה, מתן מעות.

ממ"א מגיד מראשית אחריח, מופנה מצד אחד, ממין אחר, ממלא מקום אבותיו, ממקום אחד, ממקום אחר.

ממא"ה מפני מה אמר הכתוב.

ממא"מ מצא מין את מינו.

ממא"ת מפני מה אמרה תורה.

ממ"ב מכל מרעין בישין.

ממב"צ מופנה מב' צדדין.

ממ"ג מדות מגונות, מקרא מגילה.

ממד"ח ממדת חסידות.

ממד"ש מצות מילה דוחה שבת.

ממ"ה מלך מלכי המלכים.

ממה"ה מלך מלכי המלכים הקדוש.

ממההקב"ה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

ממה"ט ממין הטענה.

ממה"ל מראה מקום הוא לו.

ממה"מ מלך מלכי המלכים, מעשר מן המעשר.

ממה"ק מחאה ־ מודעה ־ הודאה ־ קנין.

ממה"ש מנהגים מכל השנה.

ממונהו"א מקרא משנה וגמרא הלכה ואגדה.

ממו"ד ממזר ודאי.

ממו"ח מועד מועדים וחלי.

ממו"כ ממהדורי מילי ומסמרטוטי כלמי.

ממומ"ב מעשה מרכה ומעשה בראשית.

ממז"ר מבית מלא זבחי ריב.

ממ"ח מלח ממון חסד, מלח ממון חסר.

ממח"א מ' מלאכות חסר אחת, מ' מלקיות חסר אחת.

ממטה"כ ממין טענת הכפירה.

ממ"י מגיד משרים ישן, מקום מיוחד.

ממ"כ מ' מכות, ממלכת כהנים.

ממכאה"פ מוציא מכח אל הפועל.

ממכ"ע ממלא כל עלמין.

ממ"ל ממקום למקום.

ממל"מ ממקום למקום.

ממ"מ מה מתוק מדבש, מקצה מחמת מאוס, מחזה מול מחזה, מערכה מול מערכה, מקום מבועי מים, מתה מחמת מלאכה.

ממ"נ ממה נפשך.

ממנ"פממה נפשך.

ממ"ס מחזיק מ' סאה, ממזר ספק.

ממ"ע מוקצה מחמת עצמו, מפני מראית עין, מקרא מגילה עדיף.

ממע"ד מזבח מוריד עליו דמעות, מקרא מגלה עדיף

ממע"ה מוסיפין מחול על הקודש.

ממע"ל מנחם מענדל לעוויג, מנחם מענכין לעוויק.

ממעק"ר ממעשה קרבנות.

ממ"צ מלח ממון צדקה, מת מצוה.

ממצד"ק ממאה צני דקרי.

ממצ"ח ממצוא חפצך.

ממק"א ממקום אחד, ממקום אחר.

ממקו"א ממקום אחד, ממקום אחר.

ממקומ"י מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון.

ממר"ל מה מכר ראשון לשני.

ממ"ש מדות משובחות, מכל מקום שהוא, ממה שכתבתי, ממשמע שנאמר, מסכת מעשר שני, משום מעשה שהיה.

ממשא"ו מחר משוקדים שאת ארור וקם.

ממש"ה ממכון שבתו השגיח.

מ"נ מאי ניהו, מיר נתיבים, מגילה נקראת, מדרש נעלם, מה נפשך, מה נשתנה, מהררי נמרים, מורה נבוכים, מזון נפש, מזכירין נשמות, מחצה נקבות, מיין נוקבין, מלביש נכרים, מנהג נשים, מנחת נדבה, מנסתרות נקני, מסירת נפש, מסכת: ־נגעים, ־נדה, ־נדרים, ־נזיר, מעשה נסים, מצות נשים, מצח נחושה, מציל נפשות, מראות נעים, מר נפש, משובב נתיבות, משיבת נפש, מתרחיש ניסא.

מנ"א מנהג אשכנז, מנוחת אשר, מנחם אב, מנחם אבלים, מנחת אהרן.

מנ"ב מי נתלה במי, מנחת ברוך.

מנבא"ת מנשים באהל תבורך.

מנב"ע מנוחתו בעדן.

מנב"ת מנשים באהל תבורך.

מנ"ד מחנה נורא דירתו, מלך נוצר דלים, מנחת דלות.

מנדומנ"צ מה נדבר ומה נצטדק.

מנה"ז מורה נבוכי הזמן, מנורת הזהב, מנחת הזבח.

מנה"י מלכות נצח הוד יסוד.

מנה"מ מנא הא מילתא, מנא הכי מילי, מנורת המאור.

מנהמ"ל מנא הני מילי.

מנה"ע מנחת העומר.

מנו"א מנשה ואפרים.

מנו"ב מיניה וביה.

מנוה"ז מנורת הזהב.

מנוה"ט מנורה הטהורה.

מנוה"מ מנורת המאור.

מנו"כ מנוחתו כבוד.

מנו"מ מנהל ומניג.

מנומנ"ד מה נאמר ומה נדבר.

מנו"נ מה נאמר ומה נדבר, מה נדבר ומה נצטדק.

מנ"ז מיתת נזיפה, מנורת זהב, מנין זה.

מנ"ח מדליקין נר חנוכה, מנחת חנוך, (מקרא) מגילה (שעשה) נסים שהחיינו, מנכסי חברו.

מנה"י מנחת יהודה.

מנח"כ מנחת כהן, מנחת כליל.

מנחנ"ס מנחת נסכים.

מנ"ט משום נותן טעם.

מנ"י מנחת יהודה, מנחת יוסף, מנחת יעקב, מקבץ נדחי ישראל.

מני"ח משה בן יעקב חגיז, (ר') מאיר (ר') נתן (ר') יעקב חכמים.

מני"ר מעלתו נרו יאיר, מרן נרו יאיר, מר ניהו רבה.

מנ"כ מנוחתו כבוד, מנחת כהן, מנחת כליל.

מנכ"ח מנכסי חברו.

מנ"ל מה נימא לך, מנא לן, מנא נפקא לן, מנחם נחום ליטינסקי.

מנ"מ מאי פקא מיניה, מנכסי מלוג.

מנמ"ד מרב נכסים מרבה דאגה.

מנ"ס מנהג ספרד, מנחת נסכים.

מנ"ע מנהג עולם, מנחם עזריה, מנחת עני, מנחת ערב.

מנע"ח מטבע נעשה חליפין.

מנ"פ מנהג נר פרישה, מנהג פולין, מנחת פתים.

מנצפ"ך אותיות שתמונתן משונות מעט כבואן בסוף התיבה.

מנ"ק מה נורא קדושתו, מנחת קנאות.

מנ"ר מר ניהו רבה.

מנ"ש מנורת שלמה, מנחת שבת, מנחת שי, מנחת שמואל, משלם נזק שלם.

מנ"ת מוסר ־ נר (תורה), תורה (ור), מנא תימרא.

מס' מסטרא, מסכת, מספר, מסרה.

מ"ס מגלת ספר, מגלת סתרים, מדת סדום, מוחא סתימאה, מוכר ספרים, מלח סדומית, מלאך סמאל, ממתיק סוד, מנהג ספרד, מ' סאה, מסכת: ־סוטה, ־סוכה, ־סופרים, ־סנהדרין, מספר סדורי, מ' סתומה, מעולפת ספירים, מערכת ספרים, מצות סוכה, מר סבר, משה סופר.

מס"א מחודשים סימן א', מסטרא אחרא, מסכת אבות, מספרים אחרים.

מסא"י מסכת ארץ ישראל.

מס"ב מסכת: ־ביצה, ־בכורות, ־בכורים, ־ברכות, מסלת ברזל.

מס"ג מסיג גבול, מסכת גטין, מסרה גדולה.

מסג"ה מסגרת השלחן.

מסג"ר מסיג גבול ררעהו.

מסד"א מסכת דרך ארץ.

מסדא"ז מסכת דר ארץ זוטא.

מס"ה מסורת הגדולה, מסורת הקטנה, מסכת הוריות, מסלת הלמוד, מסרת המסרה.

מסה"ב מסורת הברית, מסלת הברזל.

מסה"ג מסורת הגדולה, מסירת הגט.

מסה"ל מסלת הלמוד.

מסה"מ מסרת המסרה.

מסה"נ מסירת הנפש.

מסה"ע מסוף העולם.

מסהעוע"ס מסוף העולם ועד סופו.

מסה"פ מסבות הפעל.

מסה"ק מסרה הקטנה, מסרת הקבלה, מסרת הקריאה.

מסה"ש מסורת הש"ס.

מסו"ל מלאך סמאל ולילית.

מסו"מ מסית ומדיח.

מסו"ע מלחמת סיחון ועוג.

מס"י מסלת ישרים.

מס"כ מסכת: ־כלה, ־כלאים, ־כלים, ־כריתות, ־כתובות.

מס"ל מסייע ליה, מסרת סיג לתורה.

מסלפ"ת מסיח לפי תומו.

מסל"ת מסיח לפי תומו.

מס"מ מסורה מערביות, מסירת מודעה.

מס"נ מסירת נפש, מסכת: נגעים, ־נדה, ־נדרים, ־נזיר.

מס"ס מסורה סופיית.

מס"ע מסכת: עדיות, ־עוקצים, ־ערובין, ־ערכין, ־ערלה.

מסעו"ס מסוף עולם ועד סופו.

מס"פ מסכת: פאה, ־פסחים, ־פרה.

מספ"ג מספד גדול, מספר גדול.

מספד"י מספיקא דיומא.

מספ"ל מספקא לן.

מספ"ק מספר קטן.

מס"ק מסירת קולמס, מסכתות קטנות, מספר קטן, מסרה קטנה.

מס"ר מזל סרטן.

מסר"ה מדבר סיני רפידים ההר, מסכת ראש השנה.

מס"ש מסכת: שבועות, ־שביעית, ־שבת, ־ שמחות, ־שקלים.

מס"ת מוציאין ספר תורה, מסכת: ־תמורה, ־תמיד, ־תענית, ־תרומות.

מסתו"מ מוכר ספרים תפלין ומזוזות.

מע' מעלות, מערבאי, מעשר.

מ"ע מאור עינים, מאי עביד, מאירת עינים, מגדל עוז, מגלה עמוקות, מגלה עפה, מה ענין, מוטל עליו, מוכת עץ, מזכיר עון, מזכרת עולם, מחברת עמנואל, מחמת עצמו, מטה עז, מים עליונים, מכורך עור, מכשול עון, מכתבי עברית, מכתב עתי, מלאכת עבודה, מלביש ערומים, מלך עליון, ממין עצמו, מנהג עולם, מנוחתו עדן, מנחם עזריה, מנחת עני, מנחת ערב, מסכת: עדיות, ־עוקצים, ־ערובין, ־ערכין, -ערלה, מעות עניים, מעריב ערבים, מעשר עני, מצאתי עוד, מצה עשירה, מצות עונה, מצות עשה, מראית עין, מר עוקצא, משנ ערוכה, משרת ענבים, מתנת עניים.

מע"א מגלה עמוקות אופן, מוכת עץ אני, מחזיר על אבדתו, מענין אחד, מערכת אלהים, מעשה אלהינו.

מעא"ה מחללין עליו את השבת.

מעאמי"ל מגיני על אלהים מושיע ישרי לב.

מעא"ק מעונה אלהי קדם.

מע"ב מעלין בקדש, מעניש בראיה, מעשה בצלאל, מעשה בראשית, מעשר בהמה, משגה עור בדרך, משם ע"ב.

מעב"ד מעשה בית דין.

מעבוא"מ מעלין בקדש ואין מורידין.

מעבול"מ מעלין בקדש ולא מורידין.

מעב"ל מעבר לדף, מעבר לעבר.

מעבל"ד מעבר לדף.

מעבל"ע מעבר לעבר.

מעב"ק מעלין בקדש.

מעב“ק וא”מ מעלין בקדש ואין מורידין.

מעבקול"מ מעלין בקדש ולא מורידין.

מעב"ר מעניש בראיה, מעשה בראשית.

מעבש"ק מערכה ב' של קטרת.

מע"ג מעובד גילולים, מעין ג', מעין גורם, מעל גבי, מעלה גדולה, מעלי גרה, מערכת גדולים, מעשה גדולים.

מעג"צ מעגלי צדק.

מעג"ק מעל גבי קרקע.

מע"ד מעביר על דעתו, מעשה דמים.

מעד"ב מאי עמא דבר.

מעדו"מ מעשה דבור ומחשבה.

מעדיו"ט מעדני יום טוב.

מעדי"ט מעדני יום טוב.

מעד"מ מעדני מלך.

מעד"ר מערבית דרומית.

מעדש"מ מעין דוגמא של מעלה.

מע"ה מודה על האמת, מעלה עליו הכתוב, מעץ הדעת, מראה עיני הכהן, משה עליו השלום.

מעה"ב מעין הברכות, מעין עולם הבא.

מעה"ד מעץ הדעת.

מעה"ח מעין החכמה, מעין החתימה.

מעה"י מעיני הישועה.

מעה"כ מעלה עליו הכתוב, מראה עיני הכהן.

מעה"מ מברך על המחיה, מעריך המערכת, מערת המכפלה.

מעהמכ"פ מערת המכפלה.

מעהמ"צ מעשה המצות.

מעה"ס מעביר הסדרה, מעמד הר סיני.

מעה"ע מרובה על העומד.

מעה"פ מוסיף על הפרט, מחזיר על הפתחים.

מעה"ק מעיר הקדושה, מעשה הקרבנות.

מעה"ר מעלת הרבני.

מעו' מעוברת, מעולם.

מעו"ב מעין ובור.

מעוה"ב מעין הברכות, מעין עולם הבא.

מעוזב"ז מעורב זה בזה.

מעו"י מעורר ישנים.

מעו"מ מיעוך ומשמוש, מעות מעשר, מעלה ומוריד, מעלות ומדות.

מעומ"ג מעה ומגדל

מעומ"ט מעלה ומטה.

מעומל"ת מצות עשה ומצות לא תעשה.

מעומ"ש מעוך ומשמוש.

מעו"ע משך עצמו ואחר עמו, מעולם ועד עולם, מעתה ועד עולם.

מעועעא"ס מעתה ועד עולם אמן סלה.

מעועע"ה מעתה ועד עולם הללויה.

מעו"צ מעות צדקה.

מעו"ק מעות קדימה.

מעו"ש מעורב שמש.

מעוש"ז מענשו של זה.

מע"ז מעבודה זרה, מעשה זמרי, מעשר זה.

מע"ח מאיר עיני חכמים, מעין חכמה, מעין חתום.

מע"ט מעלות טובות, מעשים טובים.

מע"י מאיר עיני ישראל, מעבר יבק, מעגלי צדק, מעלי יומא, מעלת יוחסין, מעשה ידי.

מעי"א מעש ידי אדם, מעשה ידי אצבעותיו.

מעידכ"פ מעלי יומא דכפורא.

מעיו"ט מעדני יום טוב, מערב יום טוב.

מעי"ח מעין י"ח, מעשה ידי חרש.

מעי"ט מעדני יום טוב, מערב יום טוב.

מעי"מ מעז יצא מתוק.

מעי"ק מעשה ידי קדשו.

מעי"ש מעיני ישועה.

מע"כ מחל על כבודו, מעה כסף, מעלת כבודו.

מעכ"ד מעשה כל דהוא.

מעכ"ה מעלת כבודו הרמה.

מעכנ"י מעלת כבודו נרו יאיר.

מעכש"ת מעלת כבוד שם תפארתו.

מעכ"ת מעלת כבוד תורתו, מעלת כבוד תפארתו.

מעכת"ה מעלת כבוד תורתו {תפארתו] הרמה.

מעל' מעלתו.

מע"ל מאבד עצמו לדעת, מאי עביד ליה, מעבר לדף, מעבר לעבר, מעבר לים, מעוט לילה, מעידן לעידן, מענה לשון, מעשה לסתור, מעת לעת, מקשה עצמו לדעת, משה עלה למרום.

מעל"ד מעבר לדף.

מעל"ה מעלה עליו הכתוב.

מעלי"ל מעוות לא יוכל לתקון.

מעל"כ מעלת כבודו.

מעל"ע מעבר לעבר, מעידן לעידן, מעיר לעיר, מעת לעת.

מע"מ מחצא על מחצא, מעביר על מדותיו, מעדני מלך, מעין מלאכתן, מעמיד על מעותיו, מעשה מרכבה, מתנה על מה, מתנה על מנת, מתרעם על מדותיו.

מעמה"מ מעשר מן המעשר.

מעמה"ס מעמד הר סיני.

מעמה"ת מצות עשה מן התורה.

מעמומע"ב מעשה מרכבה ומעשה בראשית.

מעמ"כ מעשים מכוערים.

מעמ"ל מתנה על מנת להחזיר.

מעמנ"ל מתנה על מנת להחזיר.

מעמ"ס מעיקרא מאי סבר.

מעמר"כ נעשה מרכבה.

מעמ"ש מעמד שלשתן, מתנה על מה שכתוב.

מעמש"ב מתנה על מה שכתוב בתורה.

מעמשב"ת מתנה על מה שכתוב בתורה.

מעמשכב"ת מתנה על מה שכתוב בתורה.

מע"נ מעשה נסים, מפני עגמת נפש, מרכבות עמי נדיב.

מע"ס מאיר עיני סופרים, מעולפת ספירים, מערכת ספרים.

מע"ע מעיד על עצמו, מעשר עני.

מעע"ז מעין עבודה זרה.

מעע"צ מעיד על עצמו.

מע"פ מים עפר, מלוה על פה, מעזי פנים, מעל פניו, מערב פסח.

מעפבב"ח מעיז פנים בפני בעל חובו.

מע"צ מעגלי צדק.

מעצ"ל מאבד עצמו לדעת.

מעצ"פ מערבית צפונית.

מע"ק מאזנים עקרב קשת, ממר עולם קטן, מזל עקרב, מעשה קדירה, מעתיקא קדישא.

מע"ר מעלת רבי, מענה רך, מעשה רוקח, מעשה רוקם, מעשר ראשון, משים עצמורשע.

מערו"ת מקום עפר רימה ותולעה.

מערפכ"ת מעלת רום פאר כבוד תורתו.

מער"ק מעשה רוקח.

מע"ש מעיד שקר, מעין שבע, מעין שלש, מעמד שלשתן, מערב שבת, מערכה שנייה, מעשה שבת, מעשה שומר, מעשה שליח, מעשר שני.

מעש"א מעל שלחן אביהם.

מעש"ה מלך עליון שר העולם.

מעש“ה העג”ל מפתח עניבה הקשר הכותב הולך על גחון לשכני.

מעשהז"ג מצות עשה שהזמן גרמא.

מעשהזמ"גמצות עשה שהזמן גרמא.

מעשה"ק מעשה הקרבנות.

מעש"ז מענשו של זה.

מעשז"ג מצות עשה שזמן גרמא.

מעשיביצ"ו מגדל עוז שם יי בו ירוץ צדיק ונשגב.

מעש"ט מעשה שטן, מעשים טובים.

מעש"י מעשה ידיה.

מעשלהז"ג מצות עשה שלא הזמן גרמא.

מעש"נ מעשר שני.

מעש"ק מערב שבת קדש, מצות עשה של קריאה.

מעש"ר מיתת עקיבא שהיה רועה.

מעש"ש מעשה שבת, מעשר שני.

מעשש"ק מערכה שניה של קטרת.

מעש"ת מעלבונה של תורה.

מע"ת מעלת תורתו, מעלת תפארתו, מעשה תלוי, מתנה על תנאי.

מ"פ מאה פעמים, מאי פריך, מאיר פאדואה, מגמת פניו, מדת פרענות, מחכימת פתי, מים פושרין, מי פירות, מלכות פרס, מלכי פולין, מ' פתוחה, מנהג פוזנא, מנהג פולין, מנהג פורים, מנהג פיהם, מנהג פראג, מנהג פשוט, מסכת: פאה, ־פסחים, ־פרה, מפריס פרסה, מצעא פסוק, מקום פטור, משא פנים.

מפ"א מפי אחרים, מפעם ראשונה.

מפ"ב מגלה פנים בתורה.

מפבב"ח מעיז פנים בפני בעל חובו.

מפ“ב ש”כ מגלה פנים בתורה שלא כהלכה.

מפד"ש מפני דרכי שלום.

מפ"ה מופת הדור, מפי הגבורה, מפי המתורגמן, מפני הכבוד, מפני המינים, מפירוש הקונטרס.

מפה"ג מפי הגבורה, מפתח הגמרא.

מפה"ד מופת הדור, מפי הדבור, מפני הדליקה.

מפה"מ מפני הטומאה.

מפה"י מפרשי הים.

מפה"כ מפני הכבוד.

מפה"מ מפלג המנחה, מפני המינים.

מפהמ"ת מפי המתורגמן.

מפה"נ מפי הנוצרים.

מפה"ק מפירוש הקונטרס.

מפה"ש מפי השמועה.

מפו' מפורדים, מפורסם, מפורש.

מפ"ו מצות פריה ורביה.

מפול"מ מפורש למעלה.

מפומק"ש משא פנים ומקח שוחד.

מפ"ז מנוחתו פאר זבול, מפני זה.

מפח"ב מלבין פני חברו ברבים.

מפטה"ד מפני טורח הדרך.

מפ"י מפולת יד.

מפי"ה מי פתי יסור הנה.

מפ"כ מפני כבודו, מפני כל.

מפכה"ב מפני כבוד הבריות.

מפכ"צ מפני כבוד צבור.

מפכש"ע מפני כבודן של עניים.

מפ"ל מאמר פרפראות לחכמה, מפורש למעלה, מפרק לה.

מפ"מ מפני מה.

מפ"נ מפני נפש.

מפ"ע מפי עד, מפי עצמו.

מפעה"ש מפעלות השם.

מפע"מ מי פירות עם מים.

מפ"פ משום פתחון פה.

מפ"ר מפני רצונו.

מפר"ת מפרש רבינו תם.

מפ"ש מפולת שוורים.

מפש"ג מפת של גוי.

מפש"כ מפת של כותי.

מפש"ר מפלתן של רשעים.

מפש"ת מפני שיבה תקום.

מפת"ח מטר פרנסה תחיה חיה.

מ"צ מאזני צדק, מאורעות צבי, מוכה צרעת, מורה צדק, מזל צומח, מזרחית צפונית, מים צלולין, מיתת צדיקים, מלא צואר, מלכי צדק, מעגלי צדק, מעעיל צדקה, מצודת ציון, מצות ציצית, מראה צבאות, משום צער, משיח צדקנו, משפטי צדק, משפט צדק.

מצ"א מצבת אבן, מצד אחד, מצד אחר, מצות אבי, מצות אדוני, מצח אהרן.

מצא"י משיחה מצרים אשור ישראל.

מצא"ש מצוין אצל שחיטה.

מצאשמ"ה מצוין אצל שחיטה מומחין הן.

מצב"ג מצות בני נח.

מצב"ש מצוה בשעתה.

מצ"ג מצוה גדולה, מציאות גמורה.

מצ"ד מצודת דוד.

מצ"ה מאמר צבאות השם, מצד הדין, מצד היושר.

מצה"ב מצוה הבאה בעבירה.

מצהבב"ע מצוה הבאה בעבירה.

מצהב"ע מצוה הבאה בעבירה.

מצה"ד מצד הדין.

מצה"י מצד היושר, מצות השם יתברך.

מצה"ר מצד הרוח.

מצהש"י מצות השם יתברך, מציאות השם יתברך.

מצו"י מצודת ישכר.

מצו"מ מצה ומרור.

מצומע"ט מצות ומעשיםמ טובים.

מצו"ע מצווה ועושה.

מצו"פ מצודתו פרושה.

מצו"ת מילה ציצת ותפלין.

מצ"ח מצות חליצה.

מצ"ט מצא טוב.

מצטל"א מצטרף לאיסור.

מצ"י מעוז צור ישועתי, מצות יבום.

מצי"ט מוצאי יום טוב.

מצ"כ מצאתי כתוב, מצות צריכות כונה.

מצכה"נ מציאות כל הנמצאים.

מצ"ל מצוין להפרישו, מצטרף לאיסור, מצי למימר, מצרף לחכמה.

מצל"א מצטרף לאיסור.

מצלא"ס מצטרף לאיסור.

מצל"פ מצוין להפרישו.

מצל"ח מצרף לחכמה.

מצל"כ מצרף לכסף.

מצללה"נ מצות לאו להנות נתנו.

מצל"ת מצות לא תעשה.

מצ"נ מצות נשים

מצ"ע מצד עצמו, מצה עשירה, מצות עשה.

מצע"ג מצעדי גבר.

מצ"פ מצודתו פרושה, מצעא פסוק.

מצפ"א מצפה איתן, מצפה אריה.

מצ"צ מצודת ציון.

מצ"ק מצבת קבר, מצבת קודש.

מצ"ר מעשה צדקה רוצח.

מצ"ש מוצאי שביעות, מוצאי שבת, מצוי שלם, מצות שמורים.

מצש"ת מוצא שפתיך תשמור, מוצאי שמחת תורה.

מ"ק מאי קרא, מאמר קדישין, מאנדלקערן, מביאין קדשים, מדבר קדמות, מדרש קהלת, מהדורא קמא, מועד קטן, מחזור קטן, מים קדושים, מנחה קטנה, מנחת קנאות, מסדר קידושין, מסכת קידושין, מסכת קנים, מספר קטן, מסרה קטנה, מעוט קמא, מעות קדימה, מקום קבורה, מקום קדוש, מקראי קדש, מקרא קדש, מרא קמא, מר קשישא, משה קבל, משה קאמיאנסקי, משה קליין, משרא קטרין.

מק"א מאי קאמר, מחזור קרבן אהרן, מקום אחד, מקום אחר.

מק"ב מלך קדוש ברוך, מנין ק' ברכות, מקור ברוך.

מקב"מ מקדש במלוה.

מקב"ש מקבל שבת, מקבל שכר, מקולי בית שמאי.

מקב“ש ומחב”ה מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל.

מק"ג מקראות גדולות.

מק"ד מקור דם, מקיז דם.

מקד"ש מקדש שני.

מקדת"ב מקדיח תבשילו.

מק"ה מאמר קידוש השם, מקור האמת, מקור הדין.

מקה"א מקור האמת.

מקה"ד מקור הדין.

מקה"ח מקור החיים, מקור החכמה.

מקה"ש מקדש השבת.

מקה"ת מאמר קריאת התורה, מקור התענוגים.

מקו' מקום, מקושית, מקושר.

מק"ו מדת קל וחומר, מקל וחומר.

מקו"א מקום אחד, מקום אחר.

מקוב"ש מקולי בית שמאי.

מקו"ד מקור דם.

מקו"ח מקור חיים, מקל וחומר, משלם קרן וחומש.

מקו"מ מקור מים חיים.

מקו"פ מקום פנוי.

מקו"ק מקדש וקדשיו.

מקו"ש מקום שמואל.

מק"ז מקדשין זמן, מקום זה.

מק"ח מקור חיים.

מקח"י מקור חיים.

מק"ט מקבל טומאה, מקח טעות.

מקט"א מקטני אמנה.

מק"י מורשה קהלת יעקב.

מקי"א משומדים קראים יונים אפיקורסים.

מקי"ץ מתנה קנין ישראל צואה.

מק"כ מקנת כסף.

מק"ל מוציא קרי לבטלה, משה קליינמאנן.

מקל"ה מקבל לשון הרע.

מקל"מ מקדימין למצות.

מק"מ מקדש מלך, מקדש מעט, מקרא מגלה.

מקמ"ח מקור מים חיים.

מקמ"ל מאי קא מיבעי ליה, מאי קא משמע לן.

מק"נ מקיצי נרדמים.

מק"ס מאי קא סבר, מקום סכנה.

מקס"כ מקום סכנה.

מק"ע מאי קא עביד, מקבל עלי.

מקע"ה מספר קטן עם הכולל.

מקע"ל מקשה עצמו לדעת.

מק"פ מקום פטור, מקטירי פנים.

מקפ"ש מקפח שכר.

מק"ק מקהל קדש, מקרא קדש.

מקק"ל מאי קא קשיא ליה.

מק"ד מקדש ראשון.

מקרעב"כ מן קרני ראמים עד ביצי כנים.

מק"ש מצות קריאת שמע, מקבל שבת, מקבל שכר, מקדש שני, מקום שמואל, מקח שיחד, מקפח שכר.

מק"ת מקדיח תבילו.

מקת"מ משה קבל תורה מסיני.

מ"ר מאה רבנים, מדה רעה, מדרש רבה, מדרש רות, מדת רחמים, מה ראית, מורא רבך, מושכל ראשון, מזג רע, מי רגלים, מים ראשונים, מים רבים, מים רוח, מים רותחין, מכח רובא, מלאכי רחמים, מלא רחמים, מלא רצון, מעלת רבי, מענה רך, מעשה רב, מעשה רוקח, מעשה רקם, מעשר ראשון, מפי רבינו, מרבה רגלים, מרת רוח, משה רבינו, משנה ראשונה, משפחת רם, מתי רעב.

מר"א מדרש ר' אליעזר, משנת ר' אושעיא.

מראב"י משנת ר' אליעזר בן יעקב.

מרא"ה משלים רמזים אדות הלכות.

מרא"ט מנהגי ר' אייזיק טירנא.

מרא"ס מרישא אסיפא.

מר"ב מסעות ר' בנימין.

מרב"ד ס"ט מרכי בן דוד סטרעליסקער.

מרדע"א מרי דכיא על אסתר.

מרדעאמ"ד מסכן רש דך עני אביון מך דל.

מר"ה מסכת ראש השנה, מרשות הרבים.

מרה"י מרשות היחיד.

מרה"ע מראית העין.

מרה"צ מראות הצובאות.

מרה"ר מרשות הרבים.

מרו"מ מרובעות ומנוקדות.

מרו"נ מבקר רואה ואינו נראה.

מרו"פ מרובע פרוש.

מרו"ק מרום וקדוש.

מרו"ר מזי רעב ולחומי רשף, מכף רגל ועד ראש.

מרוש"ט מריקה ושטיפה.

מרז"ל מאמר רבותינו זכרונם לברכה.

מר"ח מלא רוח חכמה, מראש חדש, משנת ר' חייא.

מר"ט מרגלית טובה.

מר“י לא”י מריש ירחא לריש ירחא.

מריעב"ץ מורינו ר' יעקב בן ציון.

מרכהמ"ש מרכבת המשנה.

מרכ"ז מראה כתב זה.

מרכמ"ש מורא רבך כמורא שמים.

מו"ל מה ראית לומר, מודעה רבה לאורייתא.

מרל"ע מאיגרא רמה לבירא עמיקתא.

מרמ"ב מנע רבים מתוך ביתך.

מרמ"ח מענה רך משיב חמה.

מרמ"י מה רבו מעשיך יי.

מרמ"ע מלאכי רחמים משרתי עליון.

מרע"ה משה רבינו עליו השלום.

מר"פ מרובא פריש.

מרפ"א מורינו ר' פרץ אליהו, ממארי רשוותך פארי אפרע.

מרפכ"ת מעלת רום פאר כבוד תורתו.

מר"צ מצוה רצונית.

מרקל"ז מה ראה קרח לשטות זה.

מר"ר מרווח רווח.

מר“ש לר”ש מריש שתא לריש שתא.

מ"ש מאי שנא, מאיר שפירן, מאנדלשטאמם, מגיני שלמנ, מגן שאול, מדה שוה, מדרש שמואל, מה שאמר, מה שכתב, מוכה שחין, מולד שעבר, מוצאי שבת, מורא שמים, מזל שור, מחלל שבת, מי שברך, מי שהיה, מי שמת, מי שמתו, מי שענה, מיכלשטאדט, מכתבים שונים, מכתב שלמה, מלאכי שרת, מלוכת שאול, מלות שונות, מלמד שיח, מלכות שמים, מלכת שבא, מנחת שבת, מנחת שי, מנחת שמואל, מסכת: שבועות, ־שביעית, ־שבת, ־שמחות, ־שקלים, מעיד שקר, מעשה שומר, מעשה שליח, מעשר שני, מפה שלחן, מפקיעי שערים, מצה שמורה, מצות שמורים, מקבל שכר, מרה שחורה, משלי שועלים, משפט שלמה, משפטי שבועות, משפטי שמואל, מתן שכר, מתתיהו שטראשין.

מש"א מאמר שפת אמת, מה שאמר, מה שאפשר, משם אחד, משקל אחד.

משא"א מה שאי שאפשר.

משאב"ל מפני שאין בקיאין לשמה.

משאה"כ מה שאמר הכתוב, משלם את הכל.

משאז"ל מה שאמרו זכרונם לברכה.

משאחז"ל מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה.

משאיל"מ מתוך שאינו יכול לישבע משלם.

משא"כ מה שאינו כן, מה שאמרו כאן.

משאלה"ס מים שאין להם סוף

משאל"ס מים שאין להם סוף

משאל"ת ממון שאין לו תובעים.

משאמ"ו מי שאינו מצווה ועושה.

משא"נ משארסתי נאנסתי.

משאע"כ מי שאינו עושה כן.

משאצ"ל מלאכה שאינה צריכה לגופה.

משאצל"ג מלאכה שאינה צריכה לגופה.

משא"ק מכתב שפאניען אנדאלוזיען קאטאלאניען.

משאק"ב מה שקנתה אשה קנה בעלה.

משארז"ל מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה.

משאת"ל מום שבך אל תאמר לחברך.

מש"ב מידי שבוע בשבוע, מידי שבת בשבתו, מחאה שלא בפניו, מי שברך, מפני שיש בו, מרבין שלום בעולם, משום שכר בטלה, מתן שכרה בצדה.

משב"ג משנה שבגמרא.

משב"ז משבצות זהב.

משבע“ש יב”ש מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת.

מש"ג מרדכי שאול גירונדי, משלם גמול.

משגע"ח מריב שכרות גרושת הלב ערבוביא חצופה.

משג"ר משיג גבול רעהו.

משדו"ה משלם ד' וה'.

משד"ל מה שדומה לו.

משד"ש מאי שייר דהאי שייר.

מש"ה מאי שנא התם, מדרש שיר השירים, מה שאחר הטבע, מה שאמר הכתוב, מהלך שבילי הדעת, מחלוקת שמאי הלל, מטטרון שר הפנים, ממכון שבתו השגיח, משום הכי, משורת הדין, משל הם, משה שר התורה, משה שת הבל, משעה ההיא.

משה"א משפט האורים

משה"ב משמרת הבית.

מש“ה ב”ר לי"ב מי שקורא הכתב בלא רשות לא יבא בקהל.

משה"ד משורת הדין.

משהומה"ג משיב הרוח ומוריד הגשם.

משהז"ג מצוה שהזמן גרמא.

משה"ח משגיח החברא.

משה"ט מי שהיה טמא, משפטי הטעמים.

משה"כ משום הכי, משפט הכהנים.

משה"ק מצות שלוח הקן, משל הקדמוני, משמרת הקדש.

משהק"ס משה הקטן סופר.

משהק"ש משה הקטן שלמון.

משה"ר משיב הרוח.

משואיל"מ מחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם.

משו"ה משום הכי, משורת הדין.

משוה"ד משורת הדין.

משוה"ע מי שאמר והיה העולם.

משו"ט מדרש שוחר טוב.

משויל"מ מחויב שבורה ואינו יכול לישבע משלם.

משו"מ משכב ומושב, מתפלל שבע ומתודה.

משו"פ משוה פרוטה.

משו"ק משלי ־ שיר השירים ־ וקהלת.

מש"ז מוציא שכבת זרע, מי שזכה, משבצות זהב, משום זה, משום זוגות, משכב זכר, משקין שזבו.

מש"ז לש"ז מי שנה זו לא שנה זו.

משז"ל מה שאמרו זכרונם לברכה, מוציא שכבת זרע לבטלה.

מש"ח מיתה של חיבה, משיב חמה, משל חברו.

משח"ב מהר שלל חש בז.

משחב"ה משחרב בית המקדש..

משחבהמ"ק משחרב בית המקדש.

משח"ה מזמור שיר חנוכת הבית.

משחה"ל מזמור שיר חנוכת הבית לדוד.

משח"נ משלם חצי נזק.

מש"ט מדרש שוחר טוב.

מש"י מהולל שם יי, ממון של ישראל, מנחת שי.

משי"ב מששת ימי בראשית.

משי"ח מורי שיחיה, מר שיחיה.

משי"ט מכתב של יהודים טייטש.

משיט"ה מכתב של יודים טייטשלאנד הונגריא.

משיל"מ מתוך שאינו יכול לישבע משלם,

משיל"ס מים שיש להם סוף.

מש"כ מה שכתב, מה שכתב כאן, משום כך.

משכ"ב מה שכתוב בזה.

משכב"צ מכתב של כתב הצרפתי, מעשה שהיה כך היה.

משכו"מ מטה ־ שלחן ־ כסא ומנורה, משכב ומושב.

משכ"ז משכב זכר.

משכח"ל משכחת לה.

משכ"כ מה שכתב כאן, מה שכתב כבודו.

משכ"ל מה שכתבתי למעלה, משכחת לה.

משכ"ע מה שכתב עליו.

משכ"פ מבקש שכר כפנחס.

מש"ל מה שכתבתי למעלה, מה שנהגו לומר, מוציא שם לבטלה, מוריש שבועה לבניו, משכחת ליה, משנה למלך.

משל"א מצוה שבאה לידי אקיימנה.

משלא"ת מצוה שבאה לידך אל תחמיצנה.

משל"ב מחאה שלא בפניו.

משל"ה מזמור שיר ליום השבת, מתנות שלא הורמו.

משלה"ל מה שטענו לא הודה לו.

משלי"ה מזמור שיר ליום השבת.

משליה"ש מזמור שיר ליום השבת.

משל"כ מה שלא כן.

משל"ל משום לועג לרש, מתוך שלא לשמה.

משל"מ משנה למלך.

משלפ"ב מי שיש לו פת בסלו.

משל"ר מי שלא ראה.

משל"ש מחלוקת שהיא לשם שמים, משבת לשבת.

משל"ת מזכה שטרא לבי תרי, ממון שאין לן תובעין.

מש"מ מוראה של מלכות, מי שמת, מי שמתו, מקרא שכתבו מקרא, משוח מלחמה, משום מחיצה, משום שלום מלכות, משנה מקום, משנה מזל, מתנת שכיב מרע.

משמה"ב משמרת הבית.

משמה"ק משמרת הקודש.

משמ"כ מה שמעלתך כתב.

מש"נ מקום שנהגו, משובב נתיבות.

משנ"ח משנת חכמים.

משני"צ משרש נחש יצא צפעי.

מש"ס מאי שנא סיפא, משום סכנה.

מש"ע מה שכתב עוד, מלחמה של עמלק, מנהגו של עולם.

משעבי"ה משמש עבודת בית האלהים.

משע"ה משעלה עמוד השחר.

משע"נ מי שעשה נסים.

משע"ע מה שעשה עשוי.

מש“ע ק”ר מה שקנה עבד קנה רבו.

מש"פ משא פנים, משום פרוטה, משום פנים.

מש"פ האי' משפט האישיי.

משפ' החל' משפט החלקיי.

משפ' המוח' משפט המוחלט.

משפ' השו' משפט השולל.

משפ' מה' משפט מהופך.

משפ' מח' משפט מחייב.

משפ' סת' משפט סתמי.

משפ"צ משפט צדק.

מש"צ מיכאל שליח צבור, משיח צדקנו.

מש"ק מה שאמר קרא, מוצאי שבת קודש, מחלוקת של קרח, מחצית שקל, מטיבן של קרובים, משה קורדווירו.

משק"ה מכתב של קונטרס הצרפתי.

משקה"י משקדש היום.

משקו"ח משלם קרן וחומש.

משקוחו"א משלם קרן וחומש ואשם.

משק“ע ק”ר מה שקנה עבד קנה רבו.

מש"ר מאי שנא רישא, מאמר שפתי רננות, מה שכתב רבינו, מוציא שם רע, מפלתן של רשעים, משה רבינו, משום רבינו, משם ראיה.

מש“ר ומש”ס מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא.

משרז"ל מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה.

משרמ"ה מדרשו של ר' משה הדרשן.

משרע"ה משה רבינו עליו השלום.

מש"ש מה שכתבתי שם, מוסף של שבת, מנחה של שבת, משום שבות, משנה לימה שינו.

משש"א מקצת שבחו של אדם.

משש"ל מוציא שם שמים לבטלה.

משש"צ מתן שכרם של צדיקים.

משש"ק מערכה שניה של קטרת.

מש"ת מאי שנינו תמן, מדבר שקר תרחק, מולד של תהו, מוצא שפתיך תשמור, מחברת שערי תפלה, מפני שיבה תקום, משנה תורה.

מ"ת מאיר תהלות, מאי תקנתיה, מאן תנא, מגלת תענית, מדרש תהלים, מדרש תנחומא, מהדורא תנינא, מחמת תשמיש, מים תחתונים, מכחישי תורה, מכתב תחיה, מלמדי תינוקות, מסכת: תמורה, ־תמיד, ־תענית, ־תרומות, מעלת תורתו, מעלת תפארתו, מעשה תלוי, מצות תורה, מרביצי תורה, משנה תורה, מתן תורה.

מת"א מזל תאומים, מתוך אהבה, מתיר אסורים, מתלא אמר, מתנת אביונים.

מת"ב מתנת בריא.

מתב"ו מתנת בשר ודם.

מתב"י מרביץ תורה בישראל.

מתב"ס מתן בסתר.

מתב"ר מקדיח תבשילו ברבים.

מת"ד מאמר תמים דעים, מתוך דבריו, מתן דמים.

מתד"ה מתוך דבר הלכה.

מתדו"ה משלם תשלומי ד' וה'.

מת"ה מאמר תחית המתים, מפני תקון העולם, מתולדות הזקנים.

מתה"מ מאמר תחית המתים.

מתה"ע מפני תקון העולם.

מתו"ד מתוך דבר, מתוך דבריו.

מתוו"ו מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה.

מתוע"ס מתחלה ועד סוף.

מתו"צ מזוזה תפילין וציצית.

מתו"ת ממני תראו וכן תעשו.

מת"ח מאמר תא חזי, מאמר תלמיד חכם, מתנת חכם.

מתחב"נ מתחייב בנפשו.

מתח"י מתחת ידו.

מת"ט מתנה טובה.

מת"י מתחת ידו, מתנת יד.

מת"כ משלם תשלומי כפל, מתוך כך, מתנות כהונה.

מת"ל מאנ תנא להא, מה תלמוד לומר.

מת"נ מלמדי תינוקות.

מתנבאי"ם משה תנוח נפשו בגן אלהים יהושע מכניס.

מתנו"כ משנה תורה נביאים וכתובים.

מתנ"ח מתנת חנם.

מתני' מתניתא, מתניתין.

מתנ"כ מתנות כהונה.

מת"ע מפני תיקון עולם, משום תקנת עגונות, מתנות עניים.

מתע"מ מתרעם על מדותיו.

מתעמ"ל מתנה על מנת לחזיר.

מתעמשכה"ת מתנה על מה שכתוב בתורה.

מת"צ מזוזה ־ תפלין ־ צצית, מתוך צער, מתוך צרה.

מת"ק מאן תנא קמא.

מתקה"ע מפני תקון העולם.

מתקש"א מתשעה קבין של אחרים.

מתקש"ח מתשעה קבין של חברו.

מת"ר מי תהום רבה.

מתר"נ מתרחיש ניסא.

מת"ש מתוך שבועה, מתוך שכחה, מתוך שמחה, מתוך שנאה, מתן שכר.

מתשא"א מתלמידיו של אברהם אבינו.

מתשאי"ל מתוך שאינו יכול לישבע.

מתשאיל"מ מתוך שאינו יכול לישבע משלם.

מתש"ב מתן שכרה בצדה.

מת"ת מגילה ־ תענית ־ תמיד, מתוך תלמוד תורה, מתן תורה.נ'


נ' נאמר, נביא, נהר, נון, נוסח, נוף, נחל, נטמן, נפטר, נפש, נקבה, נקודות, נר, נראה, נתיב.

נ"א נא אדוני, נ' אמה, נביא אלהים, נביאים אחרונים, נדב אביהו, נוטל אדם, נוסחא אחרינא, נוסח אשכנז, נזיר אלהים, נחל איתן, נחל ארנון, נחל אשכול, נחלת אבות, ניחום אבלים, נכד אחותי, נסוג אחור, נעם אלימלך, נפילת אפים, נר אחד, נר אלהים, נשך אכל, נשמת אדם, נתוח אברים, נתיב א'.

נא"ב נאדר בקדש, נאמן בית.

נאב"י נאמן אוצר בית ישראל.

נאב"ע נפטר אל בית עולמו.

נאג"ז נחום איש גם זו.

נא"ה נאמן אהבתו, נבוא אל הענין, נביאי אומות העולם.

נאה"ב נבא אל הבאור.

נאה"מ נקרא אל השמים מעל (תאר למיתה).

נאו"ח נאף אשה חסר לב.

נאט"ז נאטהאנזאהן.

נא"י נוסח ארץ ישראל.

נא"כ נאמר כאן.

נא"מ נוצר אמונים.

נא"ע נאסף אל עמיו.

נאק"ה נחש אופה קרח המן.

נא"ש נפתלי אילה שלוחה.

נאש"מ נברך אלהינו שאכלנו משלו.

נ"ב נאדר בקדש, נאמן בית, נוגע בעדות, נודע ביהודה, נודע בשערים, נוהג בארץ, נות בית, נחלת בנימין, נחפה בכסף, נייבויער, נכתב ביום, נכתב בצדו, נערה בתולה, נעשה בסיס, נצחוני בני, נראה בעיני, נשמתו בעדן, נתן באחרת, נתנה באחר.

נב"א נגעי בני אדם, נוהג בארץ, נחוניא בן אלנתן.

נבאה"ע נביאי אומות העולם.

נבא"ת נפשו בגן אלהים תנוח.

נב"ג נקדימון בן גוריון, נשמתו בגן.

נבגא"ת נשמתו בגן אלהים תנוח [תתלונן].

נבג"מ נשמתו בגן מנוחתה, נשמתו בגנזי מרומים.

נבנ"ע נשמתו בגן עדן.

נב"ד נהיה בדברו, נצח בינה דעת.

נב"ה נכנס בעבי הקורה, נפשו בגן האלהים, נפשו בצרור בחיים.

מש"ר מאי שנא רישא, מאמר שפתי רננות, מה שכתב רבינו, מוציא שם רע, מפלתן של רשעים, משה רבנו, משם ראיה.

מש“ר ומש”ס מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא.

משרז"ל מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה.

משרמ"ה מדרשו של ר' משה הדרשן.

משרע"ה משה רבינו עליו השלום.

מש"ש מה שכתבתי שם, מוסף של שבת, מנחה של שבת, משום שבות, משנה שלימה שנינו.

משש"א מקצת שבחו של אדם.

משש"ל מוציא שם שמים לבטלה.

משש"צ מתן שכרם של צדיקים.

משש"ק מערכה שניה של קטרת.

מש"ת מאי שנינן תמן, מדבר שקר תרחק, מולד של תהו, מוצא שפתיך תשמור, מחברת שערי תפלה, מפני שיבה תקום, משנה תורה.

מ"ת מאיר תהלות, מאי תקנתיה, מאן תנא, מגלת תענית, מדרש תהלים, מדרש תנחומא, מהדורא תנינא, מחמת תשמיש, מים תחתונים, מכחישי תורה, מכתב תחיה, מלמגי תינוקות, מסכת: תמורה, ־תמיד, ־תענית, ־תרומות, מעלת תורתו, מעלת תפארתו, מרביצי תורה, משנה תורה, מתן תורה.

מת"א מזל תאומים, מתוך אהבה, מתיר אסורים, צתלא אמר, מתנת אביונים.

מת"ב מתנת בריא,.

מתב"ו מתנת בשר ודם.

מתב"י מרביץ תורה בישראל.

מתב"ס מתן בסתר.

מתב"ר מקדיח תבשילו ברבים, מרביצי תורה ברבים.

מת"ד מאמר תמים דעים, מתוך דבריו, מתן מים.

מתד"ה מתוך דבר הלכה.

מתדו"ה משלם תשלומי ד' וה'.

מת"ה מאמר תחית המתים, מפני תקון העולם, מתולדות הזקנים.

מתה"מ מאמר תחית המתים.

מתה"ע מפני תקון העולם.

מתו"ד מתוך דבר, מתוך דבריו.

מתוד"ה מתוך דבר הלכה.

מתוו"ו מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה.

מתוע"ס מתחלה ועד סוף.

מתו"צ מזוזה תפלין וציצית.

מתו"ת ממני תראו וכן תעשו.

מת"ח מאמר תא חזי, מאמר תלמיד חכם, מתנת חנם.

מתחב"נ מתחייב בנפשו.

מתח"י מתחת ידו.

מת"ט מתנה טובה.

מת"י מתחת ידו, מתנת יד.

מת"כ משלם תשלומי כפל, מתוך כך, מתנות כהונה.

מת"ל מאן תנא להא, מה תלמוד לומר.

מת"נ מלמדי תינוקות.

מתנבאי"ם משה תנוח נפשו בגן אלהים יהושע מכניס.

מתנו"כ משנה תורה נביאים וכתובים.

מתנ"ח מתנת חנם.

מתני' מתניתא, מתניתין.

מתנ"כ מתנת כהונה.

מת"ע מפני תיקון עולם, משום תקנת עגונות, מתנת עניים.

מתע"מ מתרעם על מדותיו.

מתעמ"ל מתנה על מנת להחזיר.

מתעמשכב"ת מתנה על מה שכתוב בתורה.

מת"צ מזוזה ־ תפלין ־ צצית, מתוך צער, מתוך צרה.

מת"ק מאן תנא קמא.

מתקה"ע מפני תקון העולם.

מתקש"א מתשעה קבין של אחרים.

מתקש"ח מתשעה קבין של חברו.

מת"ר מי תהום רבה.

מתר"ג מתרחיש ניסא.

מת"ש מתוך שבועה, מתוך שכחה, מתוך שמחה, מתוך שנאה, מתן שכר.

מתשא"א מתלמידיו של אברהם אבינו.

מתשאי"ל מתוך שאינו יכול לישבע.

מתשאיל"מ מתוך שאיו יכול לישבע משלם.

מתש"ב מתן שכרה בצדה.

מת"ת מגילה ־ תענית, ־ תמיד, מתוך תלמוד תורה, מתן תורה.


 

נ'    🔗

נ' נאמר, נביא, נהר, נון, נוסח, נוף, נחל, נטמן, נפטר, נפש, נקבה, נקודות, נר, נראה, נתיב.

נ"א נא אדוני, נ' אמה, נביא אלהים, נביאים אחרונים, נדב אביהו, נוטל אדם, נוסחא אחרינא, נוסח אשכנז, נזיר אלהים, נחל איתן, נחל ארנון, נחל אשכול, נחלת אבות, ניחום אבלים, נכד אחותי, נסוג אחור, נעם אלימלך, נפילת אפים, נר אחד, נר אלהים, נתוח אברים, נתיב א'.

נא"ב נאדר בקדש, נאמן בית.

נאב"י נאמן אוצר בית ישראל.

נאב"ע נפטר אל בית עולמו.

נאג"ז נחום איש גם זו.

נא"ה נאמן אהבתו, נבוא אל הענין, נביאי אומות העולם.

נאה"ב נבא אל הבאור.

נאה"מ נקרא אל השמים מעל (תאר למיתה).

נאו"ח נאה וחסודה.

נא"ח נסוג אחור.

נאח"ל נאף אשה חסר לב.

נאט"ז נאטהאנזאהן.

נא"י נוסח ארץ ישאל.

נא"כ נאמר כאן.

נא"מ נוצר אמונים.

נא"ע נאסף אל עמיו.

נאק"ה נחש אופה קרח המן.

נא"ש נפתלי אילה שלוחה.

נאש"מ נברך אלהינו שאכלנו משלו.

נ"ב נאדר בקדש, נאמן בית, נוגע בעדות, נודע ביהודה, נודע בשערים, נוהג בארץ, נות בית, נחלת בנימין, נחפה בכסף, נייבויער, נכתב ביום, נכתב בצדו, נערה בתולה, נעשה בסיס, נצחוני בני, נראה בעיני, נשמתו בעדן, נתן באחרת, נתנה באחר.

נב"א נגעי בני אדם, נוהג בארץ, נחוניא בן אלנתן.

נבאה"ע נביאי אומות העולם.

נבא"ת נפשו בגן אלהים תנוח.

נב"ג נקדימון בן גוריון, נשמתו בגן.

נבגא"ת נשמתו בגן אלהים תנוח [תתלונן].

נבג"מ נשמתו בגן מנוחתה, נשמתו בננזי מרומים.

נבג"ע נשמתו בגן עדן.

נב"ד נהיה בדברו, נצח בינה דעת.

נב"ה נכנס בעובי הקורה, נפשו בגן האלהים, נפשו בצרור החיים.

נבה"ע נברא העולם.

נבה’ק נחוניא בן הקנה.

נב"ו נשב בדד ונבכה.

נבוה"ז נבוכי הזמן.

נבו"ט נבלה וטרפה.

נבונח"ב נכתב ביום ונחתם בלילה.

נבו"ש נבלה ושחוטה.

נב"ט נפטר בשם טוב.

נבט"ת נפשו בטוב תלין.

נב"י נודע ביהודה, נפשו בחייו יברך.

נבי"א נפשו בגן יי אמן, נפשו בטוב יירש ארץ.

נבי"ק נודע ביהודה קמא.

נב"כ נוהג בו כבוד, נחפה בכסף.

נבכ"י נדון בכל יום.

נב"ל נפשי בתוך לבאים.

נב"מ נחלה בלי מצרים, נחלת בנימין מצוה.

נבמ"י נפטר במבחר ימיו.

נב"נ נביא בן נביא, נס בתוך נס.

נב"ס נעשה בסיס.

נב"ע נחני בדרך עולם, נשמתו בגן עדן.

נבצה"ח נפשו בצרור החיים.

נב"ק נחוניה בן קנה, נערץ בסוד קדושים.

נבש"ט נפטר בשם טב.

נבש"מ נתבקש בישיבה של מעחה.

נבש"ת נפשו בצל שדי תתלונן, נתן בן שמואל תבון.

נב"ת נודע ביהודה תנינא, נפשו בגן תנוח, נרו בוער תמיד.

נבתוי"א נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ.

נבת"נ נס בתוך נס.

נ"ג נוסח גמרא, נזקי גופו, נייגרעשל, נס גדול.

נג"ד נגמר דינו.

נגדיכ"ש נא גבור דורשי יחודך בבת שמרם.

נג"ה נוחו גן ה'.

נגה"ד נגמר הדין.

נה"ט נגד הטבע.

נגה"ש נס גדול היה שם.

נגוא"ה נגעים ואהלות.

נגו"מ נגיד ומצוה.

נג"ט נגינת טעם.

נגי"ד נגיב ידים.

נגי"ט נגינת טעם.

נג"מ נגמרה מלאכתו.

נגמ"ל נגמרה מלאכתו.

נג“ע ר”ע נפילים גבורים ענקים רפאים עמלקים.

נ"ד נגמר דינו, נדון דידן, נדת דם, נהמא דכסיפא, נועל דלת, נחלת דוד, נכד דודי, נפש דוד, נצוצא דנורא, נראה דעת.

נד"א נכרין דברי אמת.

נדב"י נדכה ביסורין, נאמן דבית ישראל.

נדב"ל נועל דלת בפני לוין.

נד"ד נדון דידן.

נד"ה נאלמתי דומיה החשיתי, נחמיה דוד האפמאנן.

נדה"מ נאלמתי דומיה החשיתי מטוב.

נדו"א נדב ואביהו, נחות דרגא ונסיב איתתא.

נ“ד ואנ”מ נאה דורש ואין נאה מקיים.

נדו"ז נכד דודי זקני.

נדונ"ד נדרים ונדבות.

נ“ד ונ”מ נאה דורש ונאה מקיים.

נד"ז נדון זה, נכד דודי זקני.

נד"ח נגינה דגש חירק.

נד"ל נתבאר דינו למעלה, נתת דבריך לשיעורים.

נדמ"ח נדפס מחדש.

נד"נ נצוצא דנורא.

נדנ"א נחות דרגא נציב אתתא.

נדע"ק נשים דעתן קלות.

נדפ“מ – נדפמ”ח נדפס מחדש.

נד"צ נדבת צבור.

נדצ"ל נראה דצריך לומר.

נ"ה נביאים הקדושים, נברא העולם, נגמר הדין, נוחה הימנו, נוסחא הישנה, נוסחא האמבורג, נחש הקדמוני, נחום המדי, נייהויז, נייהייזל, נכד המחבר, נמי הכי, נסוך היין, נסוך המים, נעילת הסנדל, נערה המאורסה, נץ החמה, נצח הוד, נקודות הכסף, נר הבדלה, נשחטה הותרה, נשמה הטהורה, נתאי הארבלי.

נה"א נפש האלהית.

נה"ב נחל הבשור, נפש הבהמית, נקוד הבבלי.

נה"ג נוסח הגמרא.

נה"ד נהר דינור, נייר הדבוק, נקיי הדעת.

נהד"כ נהמא דכסופא.

נהדכ"ס נהמא דכסופא.

נה"ו נזר הזמן והדרו, נפתלי הירץ וועזעל.

נהוה"ש נהורא השלם.

נהו"ל נוסח האמבורג ולאנדאן.

נהו"מ נהורא מעליא.

נהו"ע נהורא עילאה.

נהו"ק נהור קדמאה.

נהו"ש נהורא שלם.

נהו"ת נהורא תתאה.

נה"ח נפש החיונית, נפש החיים, נפש החכמה, נץ החמה, נתיב החיים.

נה"ט נגד הטבע, נפש הטבעית.

נה"י נצח הוד יסוד.

נהי"ח ניטל הפסח יום חמשים.

נהי"מ נצח הוד יסוד מלכות.

נהי"ק נר הבדלה יין קדוש.

נה"כ נקודות הכסף.

נה"ל נחום הלבלר.

נה"מ נסוך המים, נתיבות המשפט.

נהמד"כ נהמא דכסופא.

נה"נ נחש הנחשת.

נה"ס נעילת הסנדל.

נה"ע נאמן העדה, נברא העולם, נעמה העמונית.

נה"ק נזר הקדש, נחמן הכהן קראכמאל, ניצוצות הקדושה.

נה"ר נדיב הרב, נפשו הרמה, נשיא הרבנים.

נה"ש נהורא השלם, נהור שרגא, נהר שלום, נפש השכלית, נתיבות השלום.

נ"ו נאור ויאיר, נגיד ומצוה, נדב ואביהוא, נעשה ונשמע, נפטר ונקבר, נצבים וילך, נשבר ונדכה.

נו' נוכח, נוסח.

נו"א נבזה וחדל אישים, נגנבו ואבדו, נדב ואביהוא, נוסח אחר, נוסח אקספארד, נוסח אשכנז, נועם אלימלך.

נוא"י נוסח ארץ ישראל.

נו"ב נוגע בעדות, נודע ביהודה, נוסח בערלין, נר ובשמים.

נוב"י נודע ביהודה.

נוב"ק נודע ביהודה קמא.

נוב"ת נודע ביהודה תנינא.

נו"ג נוב וגבעון, נוסח גמרא.

נוד"ב נודע ביהודה, נודע בשערים.

נו"ה נצבים וילך האזינו, נצח והוד.

נוה"י נוסח הירושלמי.

נוה"מ נוסח המשנה.

נו"ו נוסח וויען.

נו"ז נוסח זה, נער וזקן.

נו"ח נבון וחכם.

נוח"ב נוטל חלק בראש.

נוט' נוטריקון.

נו"ט נבלה וטרפה, נותן טעם, נותר וטמא, נקודות וטעמים, נשים וטף.

נוט"ל נותן טעם לדבריו, נותן טעם לפגם, נותן טעם לשבח.

נוטל“פ – נוטולפ”ג נותן טעם לפגם.

נוטל"ש נותן טעם לשבת.

נו"י נוסח ישן.

נו"כ נביאים וכתובים, נבל וכנור, נושאי כליו, נושאים כפיהם.

נו"ל נוח לו לאדם, נוסח לאנדאן.

נו"מ נגיד ומצוה, נוחל ומנחיל, נוסח מצבתו, נועם מגדים, נחלה ומנוחה.

נו"נ נדרים ונדבות, נוחי נפש, נוקם ונוטר, נושא ונותן, נים ולא נים, נין ונכד, נע ונד, נעשה ונצליח, נעשה ונשמע, נעריצך ונקדישך, נפטר ונקבר, נצא ונבא, נתחיל ונגמור.

נונ"ד נדרים ונדבות, נראה ונדחה, נשבר ונדכא.

נוס' נוסח.

נו"ס נוסח ספרד.

נו"ע נוחי עדן, נחשים ועקרבים, נכרי ועבד, נשים ובדים.

נוע"א נועם אלימלך.

נועארק"ש נחמו ־ ותאמר [ציון] ־ עניה [סוערה] ־ אנכי [אנכי] ־ רני [עקרה] – קומי [אורי] ־ שוש [אשיש].

נוע"ד נועל דלת.

נזעו"ק14 נשים ועבדים וקטנים.

נוע"י נועם ירושלמי.

נוע"מ נועם מגדים.

נוע"פ נופלים על פניהם.

נוע"ק נחשים ועקרבים.

נופ"ש נוטל פי שנים.

נו"צ נופת צופים.

נוק' נוקבא.

נו"ק נגיד וקצין, נדיב וקצין, נורא וקדוש.

נו"ש נבלה ושחוטה, נושא שכר, ניים ושכב, נקם ושלם.

נושו"ר נבלה וטרפה שקצים ורמשים.

נו"ת נוקשה ותערובות, נורא תהלות, נשך ותרבות.

נות"ע נוקשה ותערובות.

נז' נזכר.

נ"ז נאטהאנזאהן, נדון זה, נדרי זריזין, נזם זהב, נחל זרד, נעים זמירות.

נזב"ח נזם זהב באף חזיר.

נזב"י נעים זמירות בישראל.

נזבל"ז ניקב זה בלא זה.

נז"ג נזקי גופו.

נזה"ק נזר הקודש.

נזו"נ נזכר ונכתב.

נז"י נזר ישראל, נעים זמירות ישראל.

נז"ל נזכר למעלה.

נז"מ נזקי ממון.

נז"ע נזיר עולם.

נז"ש נזירות15 שמשון, נזכר שם, נזק שלם.

נ"ח נדר חמור, נובלות חכמה, נס חנוכה, נפש חיה, נפש חפצה, ניציק חיבור, נקיטת חפץ, נר חנוכה, נשאר חייב, נשים חייבות, נשמת חיים, נשף חשקי, נתיבות חכמה.

נח"א נחל איתן, נחל ארנון, נחל אשכול, נחלת אבות, נחלת אריאל.

נח"ב נוטל חלק בראש, נחלת בנימין, נפשי חשקה בתורה.

נח"ד נחלת דוד.

נח"ה נדה ־ חלה ־ הדלקה, נחש הקדמוני.

נחוע"ק נחשים ועקרבים.

נח"י נחלת יהודה, נחלת יהושע, נחלת יעקב.

נחי"ת נסים ־ חיים ־ ים ־ תורה, נפלאות ־ חרות – ימינך ־ תלוי (ראש), נביאים ־ חסידים ־ ישרים ־ תמימים, נוראות ־ חרון ־ ידך – תהומות.

נח"ל נוצר חסד לאלפים, נחזור לעניננו, נחלה ליהושע, נפשינו חכתה ליי.

נחל"א נחי “ל” “א”.

נחל"ה נחי “ל” “ה”.

נחמצו"י נחמת ציון וירושלים.

נח"נ נפשא חלף נפשא.

נח"ע נחלת עזריאל.

נחע"ו נחי “ע” “ו”.

נחפ"י נחי “פ” “י”..

נח"צ נחלת צבי, נחמת ציון.

נחצו"י נחמת ציון וירושלים.

נח"ק נחל קדומים, נמצא חומרו קולו.

נח"ר נחת רוחו.

נח"ש נדוי חרם שמתא, נחלת שבעה, נחלת שמעוני.

נחשד"ה נעקר ־ חלדה ־ שהיה ־ דרסה ־ הגרמה.

נח"ת נר ־ חמור ־ תרנגול.

נ"ט נותן טעם, נייר טוב, נשמה טהורה.

נטבנ"ט נותן טעם בר נותן טעם.

נטו"ק נטורי קרתא.

נט"י נטילת ידים.

נטי"מ נטילת מקום.

נט"ל נותן טעם לדבריו, נותן טעם לפגם, נותן טעם לשבח, נטילת לולב.

נטל"ד נותן טעם לדבריו.

נטל"פ נותן טעם לפגם.

נטל"ש נותן טעם לשבח.

נט"מ נטילת מקום.

נטנ"ש נטילת נשמה.

נט"ק נטורי קרתא, נטילת קבלה.

נט"ר נטילת רשות, נטע רבעי, נטריה רחמנא.

נט"ש נטע שעשועים.

נ"י נדחי ישראל, נוסח יוני, נוסח ישן, נחלת יהודה, נחלת יהושע, נחלת יעקב, נטילת ידים, נמוקי יוסף, נעם ירושלמי, נפוצות יהודה, נצח ישראל, נרו יאיר, נרו יהל, נר ישראל, נשים יקרות, נשמה יתירה.

ניב"י נאום יהודה בן יחייא.

ניה"ק נר ־יין ־ הבדלה ־ קדוש, נשיקות ידיו הקדושות.

ני"ו נרו יאיר ויזרח, נרו יאיר ויופיע, נשיקת ידים ורגלים.

ניו"ק נשיקת ידי ורגלי קדשו.

ניט"ל נולד ישו ט' לטבת.

ני"י נדחי ישראל יכנס.

ניי"ס נכנס יין יצא סוד.

ני"ל נקם ישיב לצריו, נרו יאיר לנצח.

נינ"א נר יי נשמת אדם.

נ“י ע”ה פ"ה נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק.

ני"ק נשיקות ידי קדשו.

נית"ל ניתק לעשה.

נ"כ נאמר כאן, נביאים כתובים, נודד כנף, נוהג כבוד, נושא כליו, נושא כתבים, נטילי כסף, נקי כפים, נקרא כן, נשיאת כפים, נשך כסף, נשמה כפולה.

נכד"א נכרין דברי אמת.

נכו"ע נכרי ועבד.

נכ"ח נשמת כל חי.

נכ"ר נכה רגלים, נכה רוח.

נ"ל נאה לו, נאמר להלן, נבאר לקמן, נבון לחש, נברך לאלהינו, נוח לו, נוכל לומר, נזכר למעלה, נחזור לעניננו, נחלה ליהושע, נטילת לולב, ניחא ליה, נכון לדעת, נסתלק לעולמו, נפקא ליה, נפשיה לשלמא, נראה לי, נראה לומר, נראה לפרש, נראה לתרץ, נר למאור, נשמע להם.

נל"א נחי “ל” “א”.

נלב"א נודה לשמך בתוך אמוני, נתן לבני אדם.

נלב"ב נכון לבו בטוח ביי.

נלב"ח נשי לא בעי חיי.

נלב"ע נפטר לבית עולמו.

נל"ג נתינה לגר.

נל"ד נראה לפי דעתי.

נל"ה נחי “ל” “ה”.

נלו"ל נכנס לפני ולפנים.

נל"ז נעשה לזכרון.

נל"ח נראה לחמיר.

נל"י נראה לישב, נרו לא ידעך, נרו לנצח יאיר.

נל"כ נבהר למעלת כבוד, נותן ליעף כח, נסתר למעלה כבודו.

נל"ל ניחא ליה לאינש, נראה לי לומר, נראה לי לסמוך, נראה לי לפרש.

נל"מ נפקא לן מינה, נר למאור.

נל"נ נשמה לנשמה.

נלנ"ל נר לאחד נר למאה.

נל"ע נחזור לעניננו, ניתק לעשה, נשמתו לחיי עד.

נלע"ד נראה לפי עניות דעתי.

נלענ"ד נראה לפי עניות דעתי.

נל"פ נראה לפי פירושו, נראה לפרש.

נלפ"ע נראה לפי ענינו.

נלפע"ד נראה לפי עניות דעתי.

נל"צ נפשות לצדיקים.

נל"ק נוהגין לקרות, נראה לפי קצורי.

נל"ש נלקח לשמים.

נלש"מ נתבקש לישוב של מעלה.

נלש"נ נוח לו שלא נברא.

נל"ת נראה לתרץ.

נ"מ נביא מהימנא, נזקי ממון, נכסי מלוג,נערה מאורסה, נפקא מינה, נר מערבי, נר מצוה, נתיבות משפט.

נמ"ב נבוכדנצר מלך בבל.

נמ"ה נתעלם מן העין.

נמה"ק נמיכות הקול.

נמה"ר נמוכי הרוח.

נמו"י נמוקי יוסף.

נמ"ז נפתלי ־ מנשה ־ זבולון.

נמ"י נמוקי יוסף.

נמ"ל נכסי מלוג, נפקא מינה לדינא, נפתלי משכיל לאיתן.

נמ"נ נפש משיב נפש.

נמ"ק נערץ מכל קדושתו.

נמק"י נמוקי יוסף.

נמרצ"ת נואף ־ מואבי ־ רוצח ־ צורר ־ תועבה.

נמ"ש נביא מורה שקר.

נ"נ נבוכדנצר, נוחי נפש, נח נפשיה, נח נסתר, נח נראה, נחש נחשת, נטעי נאמנים, נעשה נבלה, נצח נצחים, נצר נתעב, נר נשמה.

ננ"א נר נשמת אדם.

ננ"ב נטוש נבלתא בשוקא.

ננו"פ נהרא נהרא ופשטיה.

ננ"ס נח נסתר.

ננ"ר נבוכדנצר רשיעא, נח נראה.

ננ"ש נטילת נשמה.

נ"ס נוסח ספרד, נחום סאקאלאוו, נפך ספיר, נצח סלה, נשים סומכות.

נס"א נסוג אחור, נתיב אתתא, נצח לה אמן.

נסב"ת נעוץ סופו בתחלתו.

נסו"א נסוג חור, נצח סלה ועד אמן.

נסובת"ח נעוץ סופן בתחלתן.

נסס"ל נזירא סחור סחור לכרמא.

נספ' נספחים.

נס"ר נשים סומכות רשות.

נסת' נסתלק, נסתם, נסתר.

נ"ע נאמן עדה, נברא עולם, נוחי עדן, נזיר עולם, נחי עין, נחל עדנים, נחלת עזריאל, נר עליון, נשמתו עדן, נתיבתו עולם.

נעבמ"א נעביד ביה מצוה אחריתא.

נע"ג נשמתו עדן גן.

נע"ד נעילת דלת.

נע"ח נשים עצלניות הן.

נעה"ג נכתב על הגליון.

נעה"ח נ וף עץ החיים.

נעה"כ נוב עיר הכהנים.

נעה"מ נערה המאורסה.

נעהמאו"ר נערה המאורסה.

נעה"ס נעילת הסנדל.

נע"ו נושא עון ופשע, נחי “ע” “ו”.

נעו"ז נער וזקן.

נעו"נ נעריצך ונקדישך, נעשה ונגמר, נעשה ונשמע.

נעונ"ג נעשה ונגמר.

נעונ"ק נעריצך ונקדישך.

נע"ז נחלת עין זיתים.

נע"ח נוף עץ חיים, נעשה חליפין.

נע"ט נעשה טבע.

נע"י נחי “ע” “י”.

נע"ל נחלתי עדותיך לעולם, נכתם עונך לפני.

נעל"כ נעשית לי כהיתר.

נע"מ נועם מגדים, נערה מאורסה.

נע"נ נ' על נ', נעשית נבלה.

נע"ס נעשה סניגור.

נע"פ נופלים על פניהם, נחי “ע” פעל.

נע"צ נתפס על צערו.

נע"ר נפלה עטרת ראשנו.

נער"ק נשיקת עפר רגלי קדשו.

נע“ש מ”ה י"ה נחש ־ עקלתון ־ שטן ־ מלאך המות ־ יצר הרע.

נע"ת נעשו תישים.

נפ' נפטר, נפתלי.

נ"פ נבול פה, נדבות פורים, נהר פרת, נח פה, נטמן פה, נכתב פה, נראה פירושו, נראה פשוט, נשוא פנים.

נפ"א נחי “פ” “א”, נפילת אפים.

נפ"ב נפל פיתא בבירא, נפטר בקצרות.

נפבש"ט נפטר בשם טוב.

נפה"ח נפש החיים.

נפ"ח נפש חיה, נפש חכמה, נפש חפצה.

נפטו"נ נפטר ונקבר.

נפ"י נחי “פ” “י”, נפוצות יהודה, נפש יהודה.

נפ"ל נפקא ליה.

נפ“ל בגעת”נ נפשו לעד בגן עדן תנוח.

נפ"מ נפקא מינה.

נפרנ"ה נדבת פי רצה נא השם.

נפ"ש נוטל פי שנים, נפולה ־ פסוקה ־ שבורה.

נפתל"י נצח פדותנו תצמיח להאר יחודך, נתקבלה פה תפלתי לפניך יי.

נ"צ נגע צרעת, נדבת צבור, נופת צופים, נחלת צבי, נחמת ציון, נטילת צפרנים, נשים צדקניות, נשמות צדיקים.

נצ"ב נכסי צאן ברזל.

נצב"ה נפשי צרורה בצרור החיים.

נצבה"א נפשי צרורה בצרור החיים אמן.

נצבי"ם נחדש צדק בקרוב ימי משפט, נשכים צפרא במוצאי יום מנוחה.

נצ"ו נופת צופים, נצבים וילך.

נצו"י נחמת ציון וירושלים, נצבים וילך.

נצוי"ל נצבים וילך.

נצטד"ק נכונים ־ צדיקים ־ טהורים ־ דכים ־ קדושים.

נצ"י נחמות ציון.

נצי"ב נפתלי צבי יהודה בערלין.

נצ"ל נפש צדיק לברכה, נצטדק לבריות.

נצע"ה נפשו צרורה עם הצדיקים.

נצ"פ נחלת צבי פרקים.

נצ"ק נצוצות קדושה.

נצרשו"ב נזק ־ צער ־ ריפוי ־ שבת ־ ובושת.

נק' נקבה, נקבר, נקיות, נקרא.

נ"ק נחל קדומים, נחל קדרון, נחל קישון, נחמן קראכמאל, נטורי קרתא, נטל קבלה, נכסי קטן, נערה קטנה, נפתלי קעללער, נציצות קדושה, נשמות קדושים, נתן קורניל.

נקב"ג נקדימון בן גוריון.

נקב"ה נפשנו קצה בלחם הקלוקל.

נקדב"ג נקדימון בן גוריון.

נקהו"ו נקובת הוושט.

נקה"כ נקודות הכסף.

נקו' נקובה, נקודה.

נקוה"כ נקודות הכסף.

נקו"ט נקודות וטעמים.

נק"ח נקיטת חפץ

נקי"ה נר ־ קדוש ־ יין ־ הבדלה.

נק"כ נקי כפים.

נקמ"ו נמצא קרח מכאן ומכאן.

נקת"ג נקבה תסובב גבר.

נ"ר נביאים ראשונים, נחת רוח, נטילת רשות, נטע רבעי, נטריה רחמנא, נמוכי רוח, נפש רוח, נפש רעה, נשים רחמניות, נתינת רשות.

נר"ה נשים רחמניות הן.

נר"ו נטריה רחמנא ופרקיה, נפש רוח ונשמה.

נרו"ת נרו תמיד.

נר"ח נשמת רוח חיים.

נר"ט נבוזרדן רב טבחים.

נ“ר ישרא”ל נר יפה של ר’אברהם לוי.

נר"ל נראה לי.

נר"ן נפש רוח נשמה.

נרנח"י נפש רוח נשמה חיה יחידה.

נרני"ח נפש רוח נשמה יחידה חיה.

נרע"ל נחת רוח עשיתי לבעלי.

נר"פ נתחים ראש פדר.

נר קר"א נחש ־ רחב ־ קמת ־ רחש ־ אחז.

נ"ש נביא שקר, נהר שלום, נוה שאנן, נוה שלום, נושא שכר, נזירות שמשון, נזכר שם, נזק שלם, נחלת שבעה, נחלת שמעוני, נטע שורק, נטע שעשועים, ניב שפתים, ניישטאדט, נימוקי שמואל, ניקלשבורג, נערה שנתפתתה, נר שבת, נתינת שלום, נתן שפירא.

נש' נשאר, נשמה.

נש"א נשיא אלהים, נשמת אדם.

נשא"ז נדה ־ שפחה ־ אשת (איש) ־ זונה.

נשא"י נכסים שאינם ידועים.

נשאל"א נכסים שאין להם אחריות.

נשאלא"ח נכסים שאין להם אחריות.

נשא"ש נגיד שמא אבד שמא.

נש"ב נשמה שנתת בי, נ' שערי בינה.

נשג"א נדה ־ שפחה ־ גויה, ־ אשת (איש).

נשג"ז נדה ־ שפחה ־ גויה ־ זונה.

נשו"נ נשא ונותן.

נשו"ע נבל שמו ונבלה עמו.

נשו"פ נשוא פנים.

נשו"ת נשך ותרבות.

נש"ז נגד שטר זה.

נש"ח נרות של חנוכה, נשמת חיים.

נש"ט נ' שערי טומאה.

נש"י נשמה יחידה, נשמות ישראל.

נשיב"א נכסים שיש בהם אחריות.

נשיל"א נכסים שיש להם אחריות.

נש"כ נשיאת כפים, נשך כסף.

נשכ"ז נדה ־ שפחה ־ כותית ־ זונה.

נש"מ נר של מצוה.

נשמ"א נשמת אדם.

נשמ"ב נחלת שבעה מהדורא בתרא.

נשמ"ר נבחר שם מעושר רב.

נש"ע נרו של עולם.

נשע"א נדה ־ שפחה ־ עכו"ם ־ זונה.

נש"צ נשמותיהן של צדיקים.

נש"ק נשמת קדושים.

נש"ר נפתלי שבע רצון.

נשר"צ נפתלי שבע רצון.

נת' נתבאר, נתיב.

נ"ת נברא תחלה, נגד תמונתו, נורא תהלות, נמי תנן, נר תורה, נר תמיד, נתינת תורה.

נת"א נקודות תגין אותיות, נתיבות אור.

נתב"ל נתבאר למעלה.

נתבמ"ד נתבקש במתיבתא דרקיע.

נתבע"ת נשמתו תהיה בגן עדן תמיד.

נתבש"מ נתבקש בישיבה של מעלה.

נת"נ נקבה תסובב גבר.

נתד"ל נתת דבריך לשיעורין.

נת"ה נגד תמונתו הנבואה, נתיב הישר.

נתה"א נתרצה האב.

נתה"מ נתיבות המשפט.

נתה"ש נתיבות השלום.

נתו"מ נתין וממזר.

נתומ"א נתינים וממזרים אסורים.

נתחב"ס נעוץ תחלתן בסופן.

נתח"ל נפל תורא חדד לכינא.

נת"ט נתינת טעם.

נת"י נתיבות ירושלים.

נת"ל נתבאר למעלה.

נת"נ נפש תחת נפש.

נת"ע נתיבות עולם.

נתפע"צ נתפס על צערו.

נת"צ נותן צדקה.

נתצב"ה נפשו תהי צרורה בצרור החיים.

נת"ר נעילות [הסגדל] ־ תשמיש המטה ־ רחיצה.

נתרו"פ נתחים ראש ופדר.

נת"ת נתינת תורה.


 

ס'    🔗


ס' סאה, סבה, סברא, סוגיא, סגנון, סר, סוד, סוכות, סוף, סימן, סך, סמך, סמיכה, סעודה, סעיף, ספר, ספרא, ספרד, ספרי, ספק, ספירה, סתומה.

ס"א סאה אחת, סבה אחת, סברא אחרונה, סברא אחרת, סגנון אחר, סדר אליהו, סדרי אותיות, סוגיא אחרינא, סומכות אומר, סופג ארבעים, סטרא אחרא, סימן אחד, סימן אחר, סימני אוכף, סימני איילונית, סעודה אחת, סעודת אירוסין, סעיף א', ספק איסור, ספר אגדה, ספר אדם, ספר אלחנן, ספר אלים, ספרים אחרים, סריס אדם.

סא"א סעודת אברהם אבינו, ספק אשת איש, ספר אבי יוסף, ספר אגודת אזוב, ספרים אחרים אינו.

סא"ב סרטן ־ אריה ־ בתולה.

סא"ד סלקא אדעתיה.

סאה"ד ספר אלה דברים.

סאה"ק ספר ארץ הקדושה.

סאו"נ סעודת אירוסין ונשואין.

סא"ז סדר אליהו זוטא, ספר אור זרוע.

סא"ל סוד אלהים ליראיו, סוף אדם למות, סוף אין לאחדותו.

סא"נ סלה אמן נצח.

סא"ר סדר אליהו רבה, סעודת אירוסין.

סא"ש סוד אנשי שלומים, ספר אלה שמות.

ס"ב סדר ברכות, סולדת בו, סולת בלולה, סומא בארובה, סימן ב‘, סימן בינוני, סעיף ב’, ספק ברכה, ספר ב', ספר בראשית.

סב"א ספק ברכה אחרונה, סופו באונס, סרח בת אשר, סדר ברכה אחרונה.

סבאו"נ סדר ברכות אירוסין ונשואין.

סבא"י סמיכה בארץ ישראל.

סבג"ע סידור ב' גזרי עצים.

סב"ט ספר ברכת טוב.

סבי' סבירין.

סב"י סלף בוגדים ישדם.

סב"כ סדר ברכת כהנים.

סבכה"ס סבת כל הסבות.

סב"ל סבירא ליה, סוף בהמה לשחיטה, ספק ברכה לבטלה, ספק ברכה להקל.

סב"מ סדר ברית מילה, סעודת ברית מילה.

סב"ס סימן בתוך סימן.

סבס"ב סבתא בביתא סימא בביתא.

סבפ"ב סבא בביתא פחא בביתא.

סבפ"י סבר פנים יפות.

סב"ר סדר ברכות רמ"מ.

סב"ת סופו בתחלתו.

ס"ג סדר גאונים, סדר גדולים, סדר גטין, סוד גדול, סוף גמרא, סימן ג‘, סימן גאולה, סנהדרי גדולה, סעדיה גאון, סעודה ג’, סעודה גדולה, סעיף ג', סעיף גדול, ספק גירושין, ספר גדול, ספר גלגולים.

סגה"כ סגן הכתנים.

סגו"ח סדר גטין וחליצה.

סגו"מ סגולת מלכים.

סג"ט סגין טבחוהי.

סג"ל סגי ליה, סגיד ליה, סגן להן, סוף גנב לתלויה, סכנה גדולה לו, סניף גדול לכהונה.

סגל"ת סמיכת גאולה לתפילה.

סג"מ סגולת מלכים, ספר גט מקושר.

סג"נ סגי נהור, סורי גפן נכריה.

סג"ע ספר גן עדן.

סג"ר סדר גט ראשון.

סג"ש סדר גט שני.

ס"ד סוכת דוד, סוף דבר, סוף דעתו, סוף דף, סייעתא דשמיא, סלקא דעתך, סימן ד', ספיקא דאורייתא, ספק דרוסה, ספרא דצניעותא, סרכא דבוקה.

סד"א סבי דבי אתונא, סוף דף א', סלקא דעתך אמינא, ספיקא דאורייתא.

סדא"ז סדר אליהו זוטא.

סדאל"ח ספיקא דאורייתא לחומרא.

סדא"ק ספרא דאדם קדמאה.

סדא"ר סדר אליהו רבה.

סדב"ר ספרי דבי רב.

סד"ד ספרא דצניעותא דיעקב, ספרי דדייני.

סד"ה סדור דרך החיים, סדר הגדה, סדר הדורות, סדר היום, סוכת דוד הנופלת, סוף דבור המתחיל, סערדאהעלי.

סדה"ג סדר הגדה.

סדה"ח סדור דרך החיים.

סה"י סדר היום, סדר דברי הימים,.

סדה"נ סוכת דוד הנופלת, סוף דבר הכל נשמע.

סדו"ע סדום ועמורא.

סד"ז סדר זה.

סד"ח סדר חליצה.

סדח"ה סדנא דארעא חד הוא.

סד"ט סדרי טהרה.

סדט"ה סדר טהרות.

סד"י סדר יוצרות.

סדכ"ס סתימא דכל סתימין.

סד"ל סדור דרך לחיים, ספר דאקטאר לעווי.

סדל"ח ספר דרושים לכל חפציהם.

סדל"ע סעודה דלעתיד.

סד"מ סוכת דוד מלכא, סמא דכלה משתוקא.

סד"ס סבא דסבין, סבי דסורא.

סד"ע סדר עולם.

סד"פ סבי דפומבדיתא, סיומא דפירקא.

סדפה"ב סדר פדיון הבן.

סד"צ ספרא דצניעותא.

סדק"פ סדר קרבן פסח.

סד"ר סימנין דרבנן, ספיקא דרבנן.

סדר"ב ספיקא דרבנן.

סדרע"ג סדר ר' עמרם גאון.

סדש"ש סידורו של שבת.

סדת"ש סדר תשליך.

ס"ה סדר היום, סוגית הש"ס, סוד הכתוב, סוד הסודות, סוף המקרא סוף הפסוק, סימן ה‘, סימן המין, סימן המשקל, סך הכל, סלע המחלוקות, סם המות, סעודה המפסקת, סעיף ה’, ספירת העומר, ספר הבהיר, ספר הברית, ספר הזהר, ספר החהמה16, ספר היראה, ספר הכונות, ספר המצות, ספר התרומות.

סה"ב סימן הבנין, סעודת הבראה, ספר הבהיר, ספר הבחור, ספר הברית.

סה"ג סדר הגאונים, סימן הגוף, ספר הגלגולים, ספר הלכות גדולות.

סהגש"פ סדר הגדה של פסח.

סה"ד סדן הדרומי, סדר הדורות, סוף הדבור, סוף הדף.

סהו"ה ספר התחיה והפדות.

סה"ז סוף הזמן, ספר הזהר, ספר הזכות, ספר הזכרונות.

סה"ח סדר הטבת חלום, סם החיים, ספר החכמה, ספר החנוך.

סהט"ח סדר הטבת חלום.

סה"י סדר היום, ספר היראה, ספר הישר.

סה"כ סגן הכהנים, סך הכל, ספר הכונות.

סה"ל סדר הלוחות, סוד השם ליראיו, סוף הכבוד לבוא.

סה"מ סדר המנהגים, סדר המערכה, סוף המשנה, סיבת המיתה, סימן הבא מאליו, סימן המין, סימן המשקל, סם המות, סנדל המסומר, סעודה המפסקת, ספר המוסר, ספר המצות, ספר המקנה, ספרים המדויקים, סרס המקרא.

סהמבע"י סעודה הראויה מבעוד יום.

סהמ"ו סרס המקרא ודרשהו.

סהמו"דסרס המקרא ודרשהו.

סהמ"י סימן המין, ספר המיימוני.

סהמ"צ ספק המצוי, ספר המצות.

סה"נ סדר התרת נדרים, סוד הנצח, ספירת הנוצרים, ספר הנצחון, ספר הנקוד.

סה"ס סבת הסבות, סוד סודות, סוף הסימן, סוף הספר, סימני הסופרים, ספר הסוד.

סה"ע סדר העבודה, סוד העבור, סוף העולם, סוף העמוד, סוף הענין, סימן העליון, סך הכל עולה, ספירת העומר, ספר העברונות, ספר העטור, ספר העקרים, ספר הערוך, ספר העתים.

סהע"ק ספר העקידה, ספר העקרים.

סהע"ת סופו הוכיח על תחלתו, ספר העתים.

סה"פ סוף הפסוק, סוף הפרשה, ספר הפליאה, ספר הפרדס, ספר הפרחון, ספר הפרנס.

סה"צ סדן הצפוני, ספר הצבא, ספר הצחות.

סה"ק סדר הקריאה, ספר הקנה, ספרי הקבלה, ספרי הקדש.

סה"ר סימן הרבים, ספר הרוקח, ספר הרקמה.

סה"ש סוף השבוע, סוף השנה, סימן השאלה, ספק השקול, ספר השהם, ספר השנה, ספרי השרשים.

סהש"ס סוגית הש"ס.

סהש"פ סדר הגדה של פסח.

סהש"ק ספק השקול.

סה"ת סוגית התלמוד, סימן התחתון, ספר התגין, ספר התורה, ספר התחיה, ספר התלמוד, ספר התרומות.

סהת"נ סדר התרת נדרים.

סו' סוף.

סו"ב סולדת בו, סולת בלולה.

סובת"ח סופן בתחלתן.

סוג' סוגיא.

סו"ג סבר וגמיר.

סו"ד סוף דבר, סוף דעתו, ספרא ודיינא.

סוד"ה סוף דבור המתחיל.

סו"ה סיני ועוקר הרים.

סוהכ"ל סוף הכבוד לבוא.

סוה"ע סוף העולם, סוף העמוד, סוף הענין.

סוה"פ סוף הפסוק, סוף הפרק, סוף הפרשה.

סוה"ר סיני ועוקר הרים.

סוה"ש סוף השבוע, סוף השנה.

סו"ז סר וזעף.

סוזק"ל סוף זמן קדוש לבנה.

סו"ח סוס וחמור, סופר וחזן.

סו"י סוד ישרים, סופרי ישראל.

סוכ"ד סופא כל דרגין.

סוכה"ד סוף כל הדורות.

סוכ"ס סוף כל סוף.

סוכ"ע סובב כל עלמין.

סוכ"ש סוכת שלום.

סו"ל סולת למנחה.

סו"מ סופו מוכיח, סופר מהיר, סופר מובהק, סור מרע, סורר ומורה, סליחה ומחילה.

סומ"א סוף מלכות אדום.

סומועש"ט סור מרע ועשה טוב.

סומ"ט סומק טפי.

סומ"י סוף מלכות יון, סוף מלכות ישמעאל.

סומ"ל סלח ומחל לנו.

סומ"מ סובב וממלא.

סו"ס סופה וסערה, סוף סימן, סוף סוף, סוף ספר.

סוס"ט סוד וסימן טוב.

סוס"י סוף סימן.

סו"ע סדום ועמורה, סיחון ועוג.

סוע"א סוף עמוד א'.

סוע"ה סיני ועוקר הרים.

סועה"ר סיני ועוקר הרים.

סו"פ סוסים ופרדים, סוף פסוק, סוף פרק.

סו"ק סבר וקבל, סנפיר וקשקשת.

סו"ר סוס ורכב.

סו"ש סוד שבת, סוכת שלם, סוקלין ושורפין.

סו"ת סופי תיבות.

ס"ז סדר זרעים, סוף זמן, סימן ז', סימן זה, סימן זכר, סמיכת זקנים, ספק זכר, ספר זה, ספר זהר, ספר זכרון, ספרי זוטא.

סזא"ז סותרין זה את זה.

סז"ב סתירת זקנים בנין.

סזס"נ ספק זכר ספק נקבה.

סזק"ל סוק17 זמן קדוש לבנה.

ס"ח סבא חסידא, סבה חמרית, סדר חליצה, סימן ח', סכינא חריפא, סליחת חטאים, סמיכת חכמים, סם חיים, סעודת חובה, סעודת חתנים, ספר חזקוני, ספר חיים, ספר חסידים, ספר חרדים, ספרים חיצונים, סריס חמה.

סח"ח ספק חסרון חכמה.

סחי"ד ספק חסרון ידיעה.

סחס"ב ספק חיה ספק בהמה.

סט' סטרא.

ס"ט סדר טהרות, סדרי טהרה, סופו טוב, סימן ט', סימן טוב, סימני טהרה, סימני טרפה, סין טין, ספק טומאה, ספק טרפה, ספר טוביה, ספרדי טהור.

סט"א סטרא אחרא.

סטכ"ט סוף טוב כלו טוב.

סט"מ סופו טוב מאד.

סי' סימן.

ס"י סוד ישרים, סופרי ישראל, סימן יפה, סמיכת ידים, ספורי ירושלים, ספר יוחסין, ספר יוסיפון, ספרי יראים, ספר ילקוט, ספר יצירה, ספר ישן, סתם יינם.

סי"א סימן אמצעי, סימן י"א.

סידו"ש סידור דובר שלום.

סי"ז סימן זכר, סימן י"ז.

סי"ט סוד יי טמון, סימן טוב, סימן טומאה, סימן י"ט.

סי"ל סברית יי לפורקנך, סוד יי ליראיו, סיג לחכמה, סיג לתורה, סימן יפה לבנים.

סיל"ח סיג לחכמה שתיקה.

סיל"ת סיג לתורה.

סי"מ סימן מובהק.

סי"נ סימן נקבה.

סי"ע סידור יעקב עמדין.

סיר"ה סידור ר' הערץ.

ס"כ סדר כפרות, ספר כוזרי, ספר כריתות, סרכא כסדרן.

סכ"ה סך הכל.

סכה"ד סוף כל הדורות.

סכה"ס סבת כל הסבות.

סכ"ח סכינא חריפא.

סכ"נ סכנת נפשות.

סכ"ס סוף כל סוף.

סכ"פ סדר כפרו, סכך פסול.

סכ"ש סכין שחיטה.

ס"ל סבירא ליה, סגן לויה, סח לי, סיג לתורה, סימן לדבר, סמוך לחשכה, סמוך למיתה, סמך לדבר, סתור לי.

סלב"ת סליחות לב' תנינא.

סל"ד סימן לדבר, סמך לדבר.

סל"ה ספיר לבית הלוי.

סל"ו סביב ליראיו ויחלצם.

סלו"א ספר לוח ארש.

סלו"מ סליחה ומחילה.

סל"ח סיג לחכמה, סמוך לחשכה.

סל"י סברית לפורקנך יי, סלח לנו יוצרנו.

סליב"ט סליחות לי' בטבת.

סלי"ר סליחה רבתי.

סל"מ סדר למשנה, סולת למנחה, סמוך למיתה, ספר לחם משנה.

סל"פ סמוך לפרקן.

ל"ק סמוך למיתה קבורה.

סל"ש סדר ליל שמורים, סיג לחכמה שתיקא, ספר לבושי שרד.

סמ' סמאל.

ס"מ סגולת מלכים, סדרי משנה, סדר מועד, סדר מעמדות, סופר מהיר סור מרע, סימן מובהק, סלון ממאיר, סעודה מפסקת, סעודת מצוה, ספק מוקצה, ספק משקין, ספר מאזנים, ספר מכלול, ספר מצוה, ספרים מדויקים, סתם מקשן, סתם משנה.

סמ"א סוף מלכות אדום.

סמ"ג ספר מעין גנים, ספר מצות גדול.

סמגאול"ת סמיכת גאולה לתפלה.

סמג"ע ספר מצות גדול עשין.

סמ"ד סדר מעמדות, ספר מאה דפין.

סמ"ה סימנא מילתא היא, סעודת מלוה המלכה.

סמו"ב סירכא מינה ובה.

סמו"ט סור מרע ועשה טוב.

סמול"ח סמוך לחשיכה.

סמול"מ סמוך למיתה.

סמול"פ סמוך לפרקן.

סמוע"ט סור מרע ועשה טוב.

סמ"ח סמיכת חכמים.

סמח"כ סמיכת חכמים.

סמ"י סדר מלכי ישראל, סוף מלכות יון, סוף מלכות ישמעאל, ספק מלוה ישנה, ספר מלחמות יי.

סמל"ד סמוך לדבר.

סמל"ח סמוך לחשכה, סמוך מעוטא לחזקה.

סמל"מ סירכא ממקום למקום.

סמ"מ סעודת מלוה מלכה, ספר מגיד מישרים, ספר מגיד משנה.

סמ"ן סוכה ־ מבוי ־ נר (חנוכה).

סמ"ע סדר מעמדות, ספר מאירת עינים.

סמע"ה סתם מקשן עם הארץ.

סמ"ק ספר מצות קטן.

סמ"ר סמיכת רבנים.

ס"נ סגי נהור, סדר נזיקין, סדר נשים, סטראי נינהו, סימני נערות, סימן נקבה, סכנת נפשות, ספר נדה, ספק נזירות, ספק נפל, ספק נפשות, ספק נקבה, ספר נצחון.

סנ"ג סנהדרי גדולה.

סנה' סנהדרין.

סנה"ג סנהדרי גדולה.

סנה"ק סנהדרי קטנה.

סנו"ק סנפיר וקשקשת.

סנ"ק סנהדרי קטנה.

ס"ס סאת סלת, סודי סודות, סוף סוף, סוף סימן, סוף סעיף, סוף ספר, סלו סלו, ספק סכנה, ספק ספיקא, ספרי ספרד, ספר סליחות, סתם ספרא, סתימה סתימה, סתרי סתרים.

ססדמ"ג סתם ספרי דדייני מגמר גמירי.

סס"ז סוף סימן זה.

ססלל"ת סחור סחור לכרמל לא תקרב.

סס"נ ספק סכנת נפשות.

סס"ס סלה סלה סלה.

סס"ק סוף סוף קשיא.

ס"ע סדר עבודה, סדר עולם, סובל עונות, סוד עבור, סוד עמוק, סומך עניים, סליחת עונות, סעודת ארעי, ספירת עומר, ספק עברה, ספר: עברונות, ־עטור, ־עקרים, ־ערוך.

סע"א סוף עמוד אחד.

סעא"ר סעודת אירוסין.

סע"ב סדר עבודת בורא, סוף עמוד ב', ספר עברונות.

סעב"מ סעודת ברית מילה.

סע"ג סעדיה גאון, סעודה גדולה.

סעג"ס סוכה על גבי סוכה.

סע"ד סעודה דלעתיד, סרטן ־ עקרב ־ דלי.

סעו"א סעודת אירוסין, סעודת ארעי.

סעוב"מ סעודת ברית מילה.

סעו"ג סעודה גדולה.

סעוה"ב סעודת הבראה.

סעוהמ"פ סעודה המפסקת.

סעו"ח סעודת חובה, סעודת חתנים.

סעו"ל סעודה לעתיד, סעודת לויתן.

סעו"מ סעודת מצוה.

סעומ"מ סעודת מלוה מלכה.

סעו"פ סעודת פורים.

סעו"ק סעודה קטנה, סעודת קבע.

סעוש"ל סעודה של לויתן.

סע"ז סדר עולם זוטא.

סעי' סעיף.

סע"ל סעודה לעתיד, סעודת לויתן.

סע"מ סעודת מצוה.

סע"פ סדר ערב פסח, סעודת פורים.

סע"ק סעודה קטנה, סעיף קטן.

סע"ר סדר עולם רבה.

סע"ש סמוך על שלחנו.

סעש"ל סוכת עור של לויתן.

סעתה"ש סדר עבודת תמיד השחר.

ספ' ספק, ספר.

ס"פ סבה פועלת, סוד פסוק, סוף פסוק, סוף פרק, סוף פרשה, סעודת פורים, ס' פעמים, ספר פליאה, ספר פנינים, ספר פסיקתא.

ספ"א סוף פרק א', ספרים אחרים.

ספ"ב ספק בהמה.

ספ"ג ספק גירושין, ספר גדול, ספר גלגולים.

ספגה"נ סוף פרק גיד הנשה.

ספד"א ספיקא דאורייתא.

ספדא"ו ספיקא דאורייתא.

ספד"י ספיקא דיומא.

ספד"נ ס' פולסין דנורא.

ספד"צ ספרא דציעותא.

ספד"ר ספיקא דרבנן.

ספ"ה סדר פדיון הבן, סוף פרק ה'.

ספה"ב סדר פדיון הבן, ספר הבהיר, ספר הברית.

ספה"ז ספר הזהר, ספר הזכרונות.

ספה"ח ספר החיים, ספר החכמה, ספר החנוך.

ספה"י ספר היראה, ספר הישר.

ספה"כ ספר הכונות.

ספה"מ ספר המוסר, ספר המצות, ספר המקנה.

ספה"נ ספירת הנוצרים, ספר הנצחון, ספר הנקוד.

ספה"ע ספירת העומר.

ספה"ק סוף פסוק הקודם, ספרי הקבלה, ספרי הקודש.

ספהש"ק ספר השקול.

ספה"ת ספר התרומות.

ספ"ח סוף פרק ח', ספק חיה, ספר חזקוני, ספר חיים, ספר חסידים, ספר חרדים, ספרים חיצונים.

ספי' ספירה.

ספ"י סבר פנים יפות, סוף פרק י'. ספורי ירושלים, ספר יוחסין, ספר יוסיפון, ספרי יראים, ספר ילקוט, ספר יצירה, ספר ישן.

ספי"נ סוף פרק יש נוחלין.

ספכ"ר ספר כריתות.

ספ"מ סבר פנים מסבירות, ספק מוקצה, ספק משקין, ספרים מדויקים, ספר מאזנים, ספר מכלול, ספר מצוה.

ספמ"ע ספורי מעשיות.

ספ"נ ספק פקוח נפש, ספק נדה, ספק נזירות, ספק נפל, ספר נצחון.

ספ"ס ס' פעמים ס, ספק ספיקא.

ספ"ע ספירת עומר, ספר עברונות.

ספ"ק סוף פרק קמא.

ספק"ב ספרי קבלה.

ספ"ר ספר רזיאל, ספר רוקח.

ספ"ת ספר תהלים, ספר תורה.

ס"צ סבה צורית, ספורי צדיקים, ספר צחות.

ס"ק סבא קדישא, סדר קדשים, סדר קריאה, סוף קונטרס, סימן קללה, סעודה קטנה, סעודת קבע, סעיף קטן, ספק קדושין, ספרי קבלה, ספרי קודש, ספר קרנים.

סק"י סדור קול יעקב.

סקל"ע סתם קנין לכתיבה עומד.

סק"מ סדור קרבן מנחה.

סק"פ סדר קרבן פסח.

סק"ש סדר קריאת שמע.

סקשע"ה סדר קריאת שמע על המטה.

סקשעה"מ סדר קריאת שמע על המטה.

ס"ר סבה ראשונה, סברי רבנן, סודי רזיא, סימן רבים, סימן רע, סמיכות רבנים, ספר רוקח, ספר רזיאל, ספר רקמה, ספרא רבא, ספרי רפואה, ס' רבוא.

סר"א סריס אדם.

סר"ה ספר רזיאל הגדול.

סרו"י ספרא רבה ויקרא.

סר"ז ספר רזיאל.

סרכ"י סמיכות רבוי כיוי ידיעה.

סרכי"ב סמיכות רבוי כיוי ידיעה בנין.

סר"ל סבר ר' למימר, סימן רע לו.

סרנ"כ סמיכות רבוי נקבה כנוי.

סר"ס סדור ר' סעדיה.

סרע"ג סדור ר' עמרם גאון.

סר"פ סבוב ר' פתחיה.

ס"ש, סוד שבת, סכין שחיטה, ספרי שעשועים, ספרים שלנו, ספר שמות, ספר שרשים.

סשא"ז סהדי שקרי אאוגרייהו זילי.

סשאמ"ל סעודה שאינה מספקת לבעליה.

סש"ב ספר של בינונים.

סשג"ע סדור שני גזרי עצים.

סשהו"ח סקילה שריפה הרג וחנק.

סש"ל סליחות שומרים לבקר, סעודה של לויתן.

סשכ"ס סירכא שלא כסדרן.

סש"פ סדר של פסח.

סש"ר ספר שמות רבה.

סש"ש סדורו של שבת.

ס"ת סדר תשליך, סדור תפלה, סופי תבות, סיבה תכלית, ספרי תכונה, ספר תהלים, ספר תורה, ספר תניא, ספר תרומה, ספר תשבי, סרכא תלויה, סתרי תורה.

סת"ב סדר תשעה באב.

סתה"ג ספר תרומה הגדול.

סתו"מ ספרים, תפלין ומזוזות, ספר תורת משה.

סת"י סדור תפלת ישראל, סתם יינם.

סת"מ סופר תראכטמאנן, ספרים ־ תפלין ־ מזוזות, ספר תורת משה, סתם מקשן, סתם משנה.

סת"ק סדר תקנות קברנים.

סת"ר סוף תוך ראש, סתם ריעותא, סתרי תורה.

סת"ש סדר תקוני שבת, סדר תקוני שבועות, סדר תקון שטרות.


 

ע'    🔗

ע' עבירה, עֵד, עַד, עולם, עין, עיין, על, עלה, עמוד, ענין, עיקר, עקידה, ערב, ערך.

ע"א עבודת אלילים, עבותות אהבה, עובד אדמה, עובר אורח, עגלה אחת, עד אחד, עדות אהרן, עדות אשה, עוד אחרת, עוללות אפרים, עטרת אליהו, עיר אחרת, על אדות, על אמה, על איסור, עליות אליהו, עם ארץ, עמוד א‘, עמודי אש, עמנו אל, ענין אחד, ענין אחר, ענינם אחד, ענף א’, עצי אלמוגים, עצי ארזים, עקיבא איגר, עקרי אמונה, עשרון אחד.

עא"א עכשיו אני אומר, על איזה אופן, על אלה אבכה, על אשת איש.

עאא"ב על אלה אני בוכיה..

עאב"ב עד אנה אבכה בציון.

עאדא"ל עבעד אינש דזבין ארעא ליומא.

עאד"ו עביד אינש דמקרי ואמר.

עאה"ח עד אחר החג.

עאה"פ עד אחר הפסח.

עאוע"ח על אפי ועל חמתי.

עאח"ז עד אחר זמנו.

עא"כ על אחת כמה, עשה אזנך כאפרכסת.

עאכ“ו – עאכו”כ על אחת כמה וכמה.

עאכ"מ על אכילת מצה, על אכילת מרור.

עאמ“ד מר”ד עני ־ אביון ־ מסכן ־ דל – מך – רש ־ דך.

עא"נ עד אחד נאמן.

עאנב"א עד אחד נאמן באיסורין.

עא"ע עלוי אחר עלוי.

עא"פ עור או פסח.

עא"ק עד אין קץ.

עא"ר עיין אליה רבה.

עא"ת עד אין תכלית.

ע"ב עבדין בישין, עבודת בורא, עד ביאת, עדות ביוסף, עדות ביעקב, עוזר בלאשטיין, עול ברזל, עולת בקר, עט ברזל, עינא בישא, עיר בנימין, עיין בו, עמד בפרץ, עמוד ב', עמק ברכה, עצי ברושים, עצי בשמים, ערים בצורות, ערל בשר, עשרה בטלנין.

עב' עבר, עברונות.

עב"א עבודת אהרן, עיין ב' אלפים, עיין בית אלפים, עם בני אדם.

עבא"ו עדים בצד אסתן ותאסר.

עבא"ש עני באותה שעה.

עב"ב עגל בן בקר, עם בני ביתו.

עבבד"מ עבדי בישי בתר דעבדין מתמלכין.

עבב"ז עושה בעילתו בעילת זנות.

עבב"י עובר בבל יראה.

עבב"א עברית בעברית.

עבבת עובר בבל: ־תאחר, ־תוסיף, ־תלין.

עב"ג עבודת גילולים, עד ביאת גואל, עם בת גילו.

עבג"צ עד ביאת גואל צדק.

עבנצב"א עד ביאת גואל צדק במהרה אמן.

עב"ד עד בלי די, עופות בהמות דגים, על בית דואר.

עבד"ת עוסק בדברי תורה.

עב"ה עבדים היינו, עבודת הבורא, עד ביאת הגואל, עד ביאת המשיח, עשרת בני המן.

עבה"ג עד ביאת הגואל, עיין באר הגולה, עיין בהגהות.

עבהג"א עד ביאת הגואל אמן. עיין בהגהות אשר"י.

עבהגבב"א עד ביאת הגואל במהרה בימינו אמן.

עבה"ז עבר הזמן.

עבה"ט עיין באר היטב.

עבה"י עבודת היום, עבר הירדן.

עבה"כ עבודת הככבים, עבודת הכרם.

עבה"מ עד ביאת המשיח, עשרת בני המן.

עבה"נ עבר הנהר.

עבה"צ עבודת הצבא.

עבה"ק עבודת הקדש.

עב"ו עמית בתורה ומצות.

עבו"ג עבודת גילולים.

עבוה"ב עבודת הבורא.

עבוה"ג עבודת הגרשוני.

עבוה"י עבודת היום.

עבוה"כ עבודת הככבים, עבודת הכרם.

עבוה"ל עבודת הלב.

עבוה"צ עבודת הצבא.

עבוה"ק עבודת הקדש.

עבו"י עבודת ישראל.

עבו"כ עבודת ככבים.

עבוכ"ג עבודת כהן גדול.

עבו"ק עבדים וקרקעות.

עבוק"ט עבדים וקטנים.

עבו"ת עבדו בנו ותלמידו.

עב"ז ע"ב זקנים, עבר זמנו, עניים במקום זה.

עבז"ל עדיו בתחומיו זכין לו.

ע"ח על בעור חמץ.

עבח"ש עוסקין בחיי שעה.

עב"ט עני בן טובים, עשרה בטבת.

עב"י עבר יומו, עד ביאת ינון, עד בלי ירח, עדת בני ישראל, עזרנו בשם יי, עיין בית יוסף, על בת ישראל, עם בני ישראל, עמד בפרץ ירושלים, עני במרחב יה.

עב“י וע”י כנ"ב על בית ישראל ועל עם יי כי נפלו בחרב.

עב"כ עבודת ככבים, עד ביצי כנים, עם ב' כוללים.

עב"ל עוסק בתורה לשמה.

עב"מ על בלי מה, על ב' משקלים, על ברית מילה, עקביא בן מהללאל.

עבמ"ח עלה במחשבה.

עבמחה"ק עלה במחשבה הקדומה.

עבמ"צ עד ביאת משיח צדקנו.

עבנ"ל עבדא בהפקירא ניחה ליה.

עבנ"צ עיין בנחלת צבי.

עב"ע עבד עברי, עבודת עבה, עבר במקום עתיד, עברית בעברית, עין בעין, עם ב' עדים.

עבע"ב עברית בעברית.

עבע"ח על בעור חמץ.

עב"פ על בת פקועה.

עבפמ"ה עוסק במצוה פטור מן המצוה.

עב"צ עבודת צבור.

עב"ר עיין בראשית רבה.

עבר"צ עלה ברצונו.

עברצה"פ עלה ברצונו הפשוט.

עב"ש עיין בית שמואל, עיר בנימין שני, עני באותה שעה.

עבשל"ש עוסק בתורה שלא לשמה.

עבשפ"ד עיין בשפתי דעת.

עב"ת על בל תוסיף, על ב' תמונות.

ע"ג עבוד גדולה, עבירה גדולה, עדי גוים, עובד גלולים, על גוים, עזרת גוים, עין גדי, עיר גבורים, עין גרונית, על גבי, על גג, על גפי, עמוד ג', עמודי גולה, עמרם גאון, עצירת גשמים, עשרים גרה.

עג"א עדן גן אלהים, עיין ג' אלפים, על גבי ארונות, על גבי אריח.

עגא"צ על ג' אצבעות.

עג"ב על גבו.

עג"ד כל גבי ד‘, על ג’ דברים.

עגה"ג עגולי הגת.

עגה"ג עגולי הגת.

עגה"ק עגלת הקטור, על גבי הקבר, על גבי הקרקע.

עגה"ש עיין גליון הש"ס.

עג"ז על גב זה.

עג"ח על גבי חברו.

עג"ט על ג' טפחים.

עג"ל על גבי לבנה, עריות ־ גזל ־ לשון הרע.

עגל"ב על גבי לבנה.

עג"מ על גבי מזבח, על גבי מימיו.

עגמ“נ – עג”נ עגמת נפש.

עג"ס על גבי סוכה.

עג"ע עבירה גורת עבירה, עגלה ערופה, על גלוי עריות.

עגע"ח עיר גבורים עלה חכם.

עג"ק על גבי קרקע.

עג"ש על גבי שומר, על גבי שלחנו.

עג"ת עבודה ־ גמילות [חסדים] ־ תורה.

ע"ד עדת דבורים, עוברי דרך, עוקר דירתו, עיר דוד, על דא, על דבר, על דעת, על דרך, על דת, עלה דיונה, עלילות דברים, עלילת דם, עמא דבר, עניית דעתי, ענין דנא, ערות דבר, עשרת דברות, עת דודים.

עד"א עכברא דשכיב אדינירי, על ד' אותיות, על דא אסמוך, על דאבדין, על דאטפת אטפוך, על דבר אמת, על דרך אחד, על דרך אחר, עם דרך ארץ.

עדאול"מ על דאבדין ולא משתכחין.

עד"ב על דעת בעלה.

עד"ג על דרך גחמא.

עד"ד על ד' דרכים.

עד"ה על דרך האמת.

עדה"ב על דעת הבוררים.

עדה"ד על דרך הדרש.

עדה"ח על דרך החדוד.

עדה"ט על דרך הטבע.

עדה"י על דרך היושר.

עדה"כ על דרך הכתוב.

עדה"מ על דעת המקום, על דרך המדרש, על דרך המשל.

עדהמב"ה על דעת המקום ברוך הוא.

עדה"ס על דעת הסוברים, על דרך הסברא, על דרך הסוד.

עדה"פ על דעת הפוסקים, על דרך הפלגה, על דרך הפשט.

עדה"צ על דרך הצוי.

עדה"ק על דעת הקהל, על דרך הקבלה.

עדה"ד על דעת הרבים, על דרך הרמז.

עדה"ש על דרך השאלה, על דרך השלילה.

עדה"ת על דרך התורה.

עדול"ת עשה דוחה לא תעשה.

עדועד"ק על דעתו ועל דעת קונו.

עדו"ק על דא ודאי קבכינא.

עד"ז על דבר זה, על דרך זה.

עדזי"ה על דבר זה ידוו הדוים.

עד"ח עדי חתימה, על דבר חנם, על דברי חכמים, על ד' חלקי, על דעת חברו, על דבר חדוש.

עדח"מ עדים חתומי מטה.

עד"ט על דבר טוב, עקרי דינים טירנו.

עד"י עדת ישראל, על דבר יושר, על דרכי יהודים.

עד"כ על דבר כן, על דעת כן.

עדכ"ש על דבר כבוד שמך.

עדל"ת עשה דוחה לא תעשה.

עדלתו"ע עשה דוחה לא תעשה ועשה.

עד"מ עדות ממון, עדי מסירה, על דבר מה, על דבר מועט, על דרך מרובעים, על דרך משל, על דרך משפט.

עדמ"א עיין דרוש מכתב אלהים.

עדמ"פ על ד' מאות פרסה.

עדמ"ר עגולא דנפק מגו רבוע.

עד"נ עדות נפשות, על דברי נביאים, על דרך נביאים.

עד"ס על דרך סברא, על דרך סגולה, על דרך סוד.

עד"ע על דעת עצמו, ערבא דערבא, עשה דוחה עשה, עתיקא דעתיקא.

עדעול"ת עשה דוחה עשה ולא תעשה.

עד"פ על דרך פשע.

עד"צ עדת צדיקים, על דברי צדקה.

עד"ק על דברי קדשו, על דעת קונו.

עד"ר על דעת רבים, על דרך רמז.

עד"ש על דבר שמך, על דבר שקר, על דרך שאמרו, על דרך שלום, ערוב דבר שחין.

עדש"א על דרך שאמרו.

עדשאה"כ על דרך שאמר הכתוב.

עדש"ה על דרך שאמר הכתוב.

עדש"כ על דרך שכתב.

עדש"ל על דרך שנתבאר למעלה.

עדש"ק על דבר שקר.

עד"ת על דברי תורה, על דרך תענוג, על דרך תשובה.

ע"ה עבדים היינו, עבודת הבורא, עבודת הלוי, עבודת הקדש, עבודת השם, עד האידנא, עד היכן, עדן העליון, עולם האמת, עולם הבא, עולם הזה, עולם הנפשות, עולם הפוך, עולת הבקר, עולת התמיד, עון הדור, עוקר הרים, עזרא הסופר, עזרת השם, עין העדה, עין הקורא, עין הרעה, עיר הגדולה, עיר הנדחת, עיר הקדש, על הכל, על הנסים, על הפסוק, על התורה, על התחום, עליו הראיה, עליו השלום, עם האותיות, עם הכולל, עם הארץ, עם העולם, עמוד האש, עמוד הגולה, עמוד הימיני, עמוד העולם, עמוד הענן, עמוד השחר, עמנו הייתם, עמק הבכא, עמק הברכה, עמק הלכה, עמק המלך, עמק השם, ענין הזה, ענין הרע, עץ הדעת, ערוגת הבשם, ערוך הקצר, עשרת הדברים, עשרת השבטים.

עה"א עולם האמת, על האחרונים, על האנוסה, על הארץ, עליו הכתוב אומר, עם הארץ.

עהא"ב על החדשים אנו בושים.

עהא"מ על האמת, על הראשונים אנו מצטערים.

עה"ב עבודת הבורא, עולם הבא, עולת הבקר, על הבהמה, על הבנים, על הבשמים, עמק הבכה, עמק הברכה, ערוגת הבשם.

עהב"ה ענבי הגפן בענבי הגפן.

עהב"י על המדינות בו יאמר.

עהב"ש עני היה באותה שעה.

עה"ג עבודת הגרשוני, עולם הגלגלים, על הא גירסא, על הגביים, על הגורן, על הגליון, על הגמור, על הגפן, על הגשמים, עמוד הגולה, ענבי הגפן, עצירת הגשמים.

עהגמ"ר עיין הגהות מרדכי.

עהגש"פ על הגדה של פסח.

עה"ד עון הדור, עורך דין, עורכי הדיינים, עות הדין, עיר הדמים, על הדין, על הדעת, על הדף, על הדרך, עלמא הדין, עמוד הדין, ענוי הדין, עץ הדעת, עשרת הדברים.

עהד"ט עץ הדעת טוב.

עה"ה על ההדס.

עהו"ס עזרא הסופר וסייעתו.

עהוע"ה על התורה ועל העבודה.

עהו"ש עמי היתה ושלחתיה.

עה"ז עבר הזמן, עולם הזה, על הזכור.

עהז"מ עבר הזמן.

עה"ח עבור החדש, עדים החתומים, על החדש, על החזה, על החיוב, על החיים, על החמור, על החמץ, על החתום, על החתיכה, עץ החיים.

עה"ט על הטובה, על הטומאה, עין הטובה.

עהט"ו עץ החיים טוב ורע.

עה"י עבדים היינו, עבודת היום, עבר הירדן, על הידים, על היחיד, על הישן, עמוד הימיני.

עה"כ עיר הכהנים, על הכל, על הכלאים, על הכלכלה, על הכוס, על הכתוב, עלי היו כולנה, עם הכולל, ערכי הכנוים, עשאן הכתוב.

עהכ"א עד היכן כבוד אב, עליו הכתוב אומר.

עהכ"ס על הכסא.

עה"ל עבודת הלב, עם הלכותיה, עמק הלכה.

עהלל"מ על הלכה למשה מסיני.

עה"מ עבד המלך, עול המלכות, עונת המעשר, עיר המלוכה, עיר המקלט, על המזבח, על המחיה, על המטה, על המילה, על המס, על המעשה, על המקח, על המת, עמק המלך, ענין המחייב, עשרת הרוגי מלכות.

עה“מ ועה”כ על המחיה ועל הכלכלה.

עהמ"ז על המזבח, על המזון.

עהמ"ח על המחיה, על המחק.

עהמ"צ על המצות.

עהמ"ק עבודת המקדש, ערי המקלט.

עה"נ עולם הנפשות, עיר הנדחת, על הנסים, על הנר.

עהנ"ד עיר הנדחת.

עה"ס עד הסוף, עזרא הסופר, על הספק, על הר סיני.

עה"ע עד עולם, עולם העליון, על העבודה, על העבר, על העומד, על העליונה, על העץ, על הערוה, עלת העילת, עמוד הענן, עשרה העליונים.

עה"פ עולם הפוך, עין הפעל, על הפטור, על הפירות, על הפסולת, על הפסוק, על הפקודים, על הפרוץ, על הפרט, על הפרק, על הפת, על הפתח, ערב הפסח.

עהפ"ת על הפתחים.

עה"צ עבודת הצבא, על הצבור, על הצדיקים, על הצואר, עמוד הצדקה.

עה"ק עבודת הקדש, עגלת הקטור, עולם הקטן, עין הקורא, עיר הקדש, על הקדש, על הקל, על הקרן, ערוך הקצר.

עה"ר עולם הפוך ראיתי, עונותינו הרבים, עין הרעה, על הראש, על הרעה, עליו הראיה.

עהר"פ עהרענפעלד.

עה"ש עולם השפל, על השטר, עלות השחר, עליו השלום, עליכם השלום, עמוד השחר, עמר השכחה, עשרת השבטים.

עהש"ח עלות השחר, עמוד השחר.

עהש"ט על השטר.

עהשי"מ עד היכן שידו מגעת.

עה"ת עולם התהו, עולם התחתון, עולת התמיד, על התורה, על התחתונה, על התנור, עמוד התורה.

עהתועה"ע על התורה ועל העבודה.

ע"ו עולם ועד.

עו"א עבד ואמה, עובד אלילים, עובי אצבע, עני ואביון, עפר ואפר, עץ ואבן, עשרים וארבע.

עוא"ב עני ואביון.

עואב"י עיר ואם בישראל.

עו"ב עבר ובטל, עול ברזל, עולי בבל, עולת הבקר, עונה בינונית, עוסק בתורה, עור ובשר, עושה בעילתו, עמון ובשן, עצמי ובשרי, ערב ובקר.

עובא"ח18 עור ובשר חופין את רובו.

עובב"ז עושה בעילתו בעילת זנות.

עובד' עובדא, עובדיה.

עוב"ד עוברי דרכים, עזרא ובית דינו.

עוב"ח עור ובשר חופין.

עובחא"כ עור ובשר חופין את כולו.

עובחא"ר עור ובשר חופין את רובו.

עוב"י עיר ואם בישראל.

עובל"ס עובר לסוחר,.

עוב"מ עוסק במצוה.

עובמ"ז עובר במעי זרה.

עוב"נ ערל ובן נכר.

עוב"ע עושה בעילתו.

עובש"ח עור ובשר חופין.

עוב"ת עוסק בתורה.

עובת"ל עוסק בתורה לשמה.

עו"ג עובד גילולים, עצה וגבורה, עצמות וגידין.

עו"ד עוברי דרכים, עוזר דלים, עורך דין.

עו"ה עו"ה עולם הבא, עונותינו הרבים, עוקר הרים.

עוה"א עולם האמת.

עוה"ב עולם הבא, עולת הבקר.

עוה"ג עול הגלות, עולם הגלגלים.

עוה"ד עולם הדין, עורך הדין, עורכי הדיינים.

עוה"ז עולם הזה.

עוה"מ עולם המלאכים.

עוהמ"ז עולם המזלות.

עוה"נ עולם הנפשות.

עוה"ע עולם העליון.

עוה"פ עוד הפעם.

עוה"צ עולת הצבור.

עוה"ר עונותינו הרבים.

עוה"ש עולם השפל.

עוה"ת עולם התהו, עולם התחתון, עולת תמיד.

עו"ז עולה וזבח.

עוז"ד עוזר דלים.

עו"ח עולת חדש, עולת חובה, ערכין וחרמים.

עוחא"ר עור ובשר חופין את רובו.

עוחז"ל עוד חזון למועד.

עו"ט עוד טעם, עוף טהור, עוף טמא, עור טוב, עושה טוב, עיקר וטפל, ערל וטמא.

עוט"ב עמון ומואב טהרו בסיחון.

עוט"ש ערל וטמא שרץ.

עו"י עולה ויורד, עולה יפה, עולל ויונק, עולת יצחק, עומד ויושב, עזי וזמרת יה, ערום ויחף.

עויו"ט עונג יום טוב.

עוי"ל עוד יש לומר.

עוי"ר עולה ויורד.

עו"כ עובדי ככבים, עוד כתב, עולת כליל, עוף כנף, עושר וכבוד.

עוכומ"ז עובדי ככבים ומזלות.

עוכ"י עלינו ועל כל ישראל.

עוכ"נ עוף כנף.

עו"ל עובר לעשייתן, עוז והדר לבושו, עולה לדוכן, עולה לחליצה.

עול"ד עולה לדוכן,

עול"ח עולה לחליצה.

עול"י עולה ליבום.

עול"ס עובר לסוחר.

עולע"ב עד ולא עד בכלל.

עול"ת עולה לתורה, עולת תמיד, עשה ולא תעשה.

עו"מ עובד מאהבה, עוברות ומיניקות, עולה ומנחה, עולי מצרים, עול מלכות, עומד ומכריז, עושה מצוה, עמוד ונעשה מלאכתנו, עמון ומואב, עניה ומרודיה, ערמה ומזימה.

עומ"א עובד מאהבה.

עומ"ב עושה מעשה בראשית.

עומ"ה עונשין מן הדין.

עומה"ב עוג מלך הבשן.

עומה"ד עונשין מן הדין.

עומח"א עולה ־ מנחה ־ חטאת ־ אשם.

עומ"י עובד מיראה.

עומע"ב עושה מעשה בראשית.

עומע"ז עושה מעשה זמרי.

עומ"צ עולי מצרים, עול מצות.

עומ"ש עול מלכות שמים.

עו"נ עוללות נפתלי, עולת נדבה, עולת נקבה, עונש נפשות, עושק ונלוז, עושר ונכסים, עמך ונחלתך.

עונ"ג עונש גדול.

עונ"ד עולת נדבה.

עונ"מ עונש מלקות, עונש ממון, עמוד ונעשה מלאכתנו.

עונ"ק עונש קטן.

עו"ס עזרא וסייעתו.

עוס"ב עוסק בתורה.

עו"ע עוברי עבירה, עלה ועלול, עמוני ולא עמונית, עצור ועזוב, ערום ועריה.

עוע"א עובדי עבודת אלילים.

עוע"ב עד ועד בכלל.

עוע"ג עובדי עבודת גילולים, עומד על גבו.

עוע"ד עוברת על דת.

עועופ"ע עדן ועדנים ופלג עדן.

עוע"ז עובדי עבודה זרה.

עועכעב"י עלינו ועל כל עמו בית ישראל.

עועכ"י עלינו ועל כל ישראל.

עועכע"י עלינו ועל כל עמו ישראל.

עוע"צ עלי ועל צוארי.

עועש"מ עולה על שלחן מלכים.

עו"פ עוד פעם, עורבא פרח, עור ופסח, עקש ופתלתול, עושה פירות, עושין פסין.

עו"צ עובדי צלמים, עושה צדקה, עושה צרכיו, עלי ועל צוארי.

עו"ק עבדים וקרקעות, עובי קולמס, עוד קשה, עולם קדמון, עולם קטן, עיר וקדיש.

עוק"ה עוקר הרים.

עוק"ל עוד קשה לי.

עוק"נ עור קיבה נבלה.

עו"ר עולי רגלים, עולת ראיה, עושה רושם, ענוג ורך, עני ורש, עשיר ורש.

עור"ק עושים רצון קונם.

עור"ר עמל ורעות רוח.

עורש"מ עושים רצונו של מקום.

עו"ש עבדים ושפחות, עבר ושנה, עוברים ושבים, עוד שם, עולה ושלמים, עולת שבת, עולת שמואל, ערבית ושחרית.

עושב"מ עושה שלום במרומיו.

עושו"כ עושר וכבוד.

עו"ת עול תורה, עולת תמיד.

ע"ז עבודה זאת, עבודה זרה, עבר זמנו, עד זומם, עטרת זהב, עטרת זקנים, עין זיתים, על זדונו, על זה, על זנות, עמודי זהב, עם זה, עם זוגתו, ענין זה.

עז"א על זה אמר.

עזאה"כ על זה אמר הכתוב.

עזא"ל עזרא אלטשולער.

עזא"נ עזרת אנשים.

עזב"ק עבר זמנו בטל קרבנו.

עז"ג עוזרי גבאים, עזרת גוים.

ע“ז ג”ע ש"ד עבודה זרה, גלוי עריות, שפיכות דמים.

עז"ד עזרת דלים, על זה דרש.

עז"ה עזרת השם, על זה האופן, על זה הדרך.

עזה"א על זה האופן, על זה הוא אומר.

עזה"ד על זה הדרך.

עזה"נ עזרת הנשים.

עזה"ס עזרא הסופר, על זה הסדר.

עזה"ש עזרת שם.

עזו"ס עזר וסייעתו.

ע“ז וע”ז על זה ועל זה.

עזו"פ עזות פנים.

עזו"ש עד זקנה ושיבה.

עז"י עזרת ישראל.

עזי"ה עליה זו ירידה היא.

עזל"ש עניה זו לשוא שמרה.

עז"כ עזר כנגדו, עזרת כהנים, על זדונם כרת, על זה כתב.

עז"מ עדים זוממין.

עז"נ עוד זה נקרא, עזי נפש, עזרת נשים, על זה נאמר, על זנות.

עז"פ עזות פנים, עזי פנים, על זה פירש.

עז"ק עבר זמן קריאת [שמע], על זה קשה.

עזק"ש עבר זמן קריאת שמע.

עז"ת עבר זמן תפלה, על זה תירוץ.

ע"ח עבירה חמורה, עד חמס, עד חצות, עדי חזקה, עדי חתימה, עולת חדש, עולת חובה, עיר חדש, עיר חומה, על חברו, על חוב, על חומש, על חומרא, על חטא, על חצו, עם חשכה, עץ חיים, ערב חנוכה, ערובי חצרות, ישרה חמרים.

עח"י עולם חסד יבנה.

עח"כ עדי חתימה כרתי.

עחל"ח על חייו לא חס.

עחל"ש עיין חיבורו לחם שמים.

עח"מ עדים חתומים מטה, עיין חלקת מחוקק, על חמש מגלות, עץ חיים מהרי"ל.

עחע"ש עתים חלים עתים שוטה.

עחפ"מ עץ חיים פירוש משניות.

עח"צ ערובי חצרות.

עחש"ל על חטא שחטאנו לפניך.

עח"ת עם חסיד תתחסד.

עט' עטרה, עטרת.

ע"ט עברי טייטש, עדי טומאה, עדיף טפי, עהרענטהייל, עוללי טפוחים, עוף טהור, עוף טמא, עושה טוב, עין טובה, על טהרת, על טוב, על טעם, על טפח, ענין טבעי, עצה טובה, עשרה טפחים.

עט"א עוד טעם אחר, עיין טורי אבן.

עט"ב עטרת בעלה, ענין טבעי, ערב ט' באב.

עטה"ט עטיפת הטלית.

עטה"ק על טהרת הקדש.

עטה"ר על טרפות הריאה.

עט"ז עטרת זקנים, עיין טורי זהב.

עטז"ק עטרת זקנים.

עט"ח עטרת חכמים.

עט"מ עופות טמאים, על טמא מת.

עט"פ עטרת פז.

עט"צ עטרת צבי.

עט"ק על טהרת קדש.

עט"ר עטרת ראש, עטרת ראשי.

עט"ש על טמא שרץ.

עטש"נ עטיו של נחש.

עט"ת עטרת תפארת.

ע"י עבודת ישראל, עדי ישראל, עדים ישרים, עדת ישראל, עולת יצחק, עזרת ישראל, עין יעקב, עין יפה, עין ישראל, עיר ישראל, על ידי, עליון ישמרהו, עניי ישראל, עץ יהודה, עצמות יוסף, עקדת יצחק, ערש יצועי, עשיה יצירה, עשרה יוחסין, עשרה ימים, עשר ידות, עתיק יומין.

עי"א עובר ירך אמו, על ידי אחר.

עיב' עיבור.

עי"ג עיר גבורים, על ידי גוי, על ידי גט.

עיגוה"ג עיגול הגדול.

עיד"א על ידי דבר אחר.

עי"ה על יום הבא.

עיה"ז על ידי הזמה, עיה"כ ערב יום הפורים.

עיה"צ עיר הצדק.

עיה"ק עיר הקדש.

עיה"ר עין הרע.

עיה"ש על ידי השואה.

עיה"ת עיר התהלה,עצת יי היא תקום, עשרת ימי התשובה.

עיוה"כ ערב יום הכפורים.

עיוהכ"פ ערב יום הכפורים.

עיו"ח עם יוצאי חלציו.

עיו"ט ערב יום טוב.

עיוט"ר ערב יום טוב ראשון.

עיו"כ ערב יום כפורים.

עיו"מ עד יום מותך.

עיוצ"ח עם יוצאי חלציו.

עי"ז על ידי זה, על ידי זכאי, על ידי זכות.

עי"ח עיר חדש, על ידי חולי, על ידי חייב, על ידי חימום, עם יוצאי חלציו.

עי"ט על ידי טובים, ערב יום טוב.

עיי"ש עיים שם.

עי"כ על ידי כן, על יד כותי, ערב יום כפורים.

עי"ל עוד יש: לדקדק, ־לומר, ־להקשות, ־לתרץ, עיין לעיל, עיין לקמן.

עיל"ד עוד יש לדקדק.

עיל"ת עוד יש לתרץ, עצת יי לעולם תעמוד.

עי"מ עבור יניקה מוחין, עד יום מותו, עין משפט, עיר מלוכה, עיר מקלט, על ידי מוקדם, על ידי מיוחד, על ידי מיעוך, על ידי משרת.

עי"נ עדות יי נאמנה, עוד ידו נטויה, על ידי: נאמנים, ־נכרים, ־נשים.

עי"ס על ידי סרסור.

עיסל"מ עיין יש סדר למשנה.

עי"ע עיין עוד, עיין עליו, עיין ערך, על ידי עבדו, על ידי עדים, על ידי עצמו, על ידי ערב, עמדו יקרים עמודו.

עיעו"א על ידי עובדי אלילים.

עיע"צ על ידי עצמו.

עי"פ עירוב פרשיות.

עי"צ עיט צבוע, עיר צדקנו.

עיצ"פ עמך ישראל צריכין פרנסה.

עי"ק על ידי קוץ, עיר קודש.

עיקו"ת עיר קדשנו ותפארתנו.

עיקת"ו עיר קדשנו תבנה ותכונן.

עי"ר ערב יום [טוב] ראשון.

עי"ש עזרת ישראל, עיין שם, על ידי שוורים, על ידי שליח.

עיש"ב עיין שם באורך.

עיש"ח על ידי שאלת חכם, על ידי שאלת חלום.

עיש"מ על ידי שליח מיוחד.

עיש"צ על ידי שליח צבור.

עיש"ש עיסה של שבולת.

עי"ת עיר תהלה, על ידי תערובות, עשרת ימי תשובה.

עיתי"מ ערבית ־ יממה ־ תשעה ־ יום כפור ־ מנוחה.

ע"כ עבד כנעני, עבודת ככבים, עד כאן, עד כותי, עד כמה, עדי כיעור, עדי כתיבה, עדים כשרים, עול כבד, עולת כליל, עוף כנף, עזר כנגדו, עזרת כנים, על כבודו, על כל, על כן, על כסאך, על כרחך, עם כל, ענוש כרת, ענין כפול, עצי כהנים, ערלת כרמים, עשר כחות, עשר כתרין.

עכ"א עד כאן אומרים, על כל אחד, על כל אופן, על כן אמר, עם כל אדם, עם כל איש.

עכאו"א על כל אחד ואחד, עם כל אחד ואחד.

עכא"ח על כרחך אתה חי.

עכ"ב על כל ביאה, על כנפי בגדיהם.

עכב"ב עם כל בני ביתו.

עכבו"ב על כל ביאה וביאה.

עכבו"ת על כל ברכה ותהלה.

עכ"ג עבודת כהן גדול.

ע“כ ג”ע ש"ד עבודת ככבים, גלוי עריות, שפיכות דמים.

עכ"ד עד כאן דבריו, על כל דא, על כל דבר, על כל דבריו, עם כל דא.

עכדה"ק עד כאן דבריו הקדושים.

עכדו"ד על כל דבור ודבור.

עכד"פ על כל דבר פשע.

עכדפח"ח עד כאן דברי פי חכם חן.

עכדפח“ח ש”י עד כאן דפרי פי חכם חן שפתים יושק.

עכד"ק עד כאן דברי קדשו.

עכ"ה עד כאן הגה"ה, עד כסא הכבוד, על כל הארץ, על כל המתים, עלת כל העלות.

עכה"א על כל הארץ.

עכה"ב על כל הברכות.

עכה"ג עיין כנסת הגדולה.

עכה"ד עיין כל הדבור.

עכה"כ עד כסא הכבוד.

עכה"מ על כל המעשים, על כל המצות, על כל המתים.

עכה"ע על כל העולם, עלת כל העלות.

עכה"פ על כל: הפסוק, ־ הפרק, ־ הפרשה.

עכה"ת על כל התורה.

עכו"מ עובדי כוכבים ומזלות.

עכומב"ד על כריתות ומיתות בית דין.

עכומ"ז עובדי ככבים ןמזלות.

עכו"נ עדים כשרים ונאמנים.

עכו"ס עכורין וסרוחין.

עכוק"כ עז כנמר וקל כנשר.

עכ"ז על כל זה, על כל זמן, עם כל זה.

עכ"ח עיני כל חי, על כרחך.

עכ"י על כל ישראל, עם כל ישראל.

עכיו"ב על כיוצא בו.

עכיו"ח עם כל יוצאי חלציו.

עכי"ח עם כל יוצאי חלציו.

עכ"ל עד כאן לשונו, על כאחך לומר.

עכל"ה עד כאן לשונו הטהור.

עכלה"ט עד כאן לשונו הטהור.

עכלה"ק עד כאן לשונו הקדוש.

עכל"פ עד כאן לא פליגי, על כל פנים.

עכל"ק עד כאן לשון קדשו.

עכ"מ עד כאן מצאתי.

עכמ"ה עד כאן מקום הספר.

עכמ"נ עולם כמנהגו נוהג.

עכמ"ע על כל מצות עשה.

עכ"נ עולם כמנהגו נוהג, על כן נראה, על כל נעלם.

עכנו"כ עם כל נושאי כליו.

עכ"ע על כל עונותיו, עם כבד עון.

עכ"פ עד כאן פירושו, על כל פנים, על כן פסקו.

עכ"צ על כל צרה.

עכצא"ל על כרחך צריך אתה לומר.

עכצ"ל על כן צריך לומר.

עכצש"ת על כל צרה שלא תבא.

עכר"ו עיין כרתי ופליתי.

עכ"ת על כתיפן.

עכת"ד עד כאן תוכן דבריו.

עכתד"ק עד כאן תוכן דברי קדשו.

עכת"ה עד כאן תוכן הדבר.

עכת"ל עד כאן תוכן לשונו.

עכת"ש עד כאן תחום שבת.

ע"ל עדות לישראל, עובר לסוחר, עולה לדוכן, עולה לתורה, עיין להלן, עיין לעיל, עיין לקמן, ע' לשון, על לשון, עפרא לפומיה, עצי לבונה, ערוך לנר, ערל לב, עתיד לבוא, עת לעשות.

על"א עלייהו איתמר.

עלא"ה עתיד ליתן את הדין.

על"ג עבידא לגלויא.

על"ד עלייה לדוכן, עלילת דם.

עלדאת"ג עלמא דאתגליא.

עלדאתכ"ס עלמא דאתכסוא.

עלדו"ח עתיד ליתן דין וחשבון.

על"ה עובר לפני התיבה.

עלה"ש עלות השחר.

עלו"א עיין לוח ארש.

עלו"י עינים להם ולא יראו.

עלו"ל עיניו למטה ולבו למעלה, עשיק לגביך ושוי לכריסך.

עלח"מ עיין לחם משנה.

על"י עדות לישראל, עומד לפני יי, עשיו לבן יוסף.

על"כ עלייהו כתיב.

עלל"י עת לעשות ליי.

עלל"מ עבד לוה לאיש מלוה.

על"מ עביד ולא מהני, עדי לעד מקויים, עליון לנו מלך.

על"נ ערוך לנר.

על"ס עובר לסוחר.

על"ע עלומי עין.

עלע"ל עתים לטובה עתים לרעה.

עלפה"ת עובר לפני התיבה.

עלפ"ק עד לפרוטה קטנה.

על"ר עין לא ראתה, עשה לך רב.

עלרא"ז עין לא ראתה אלהים זולתך.

ע"מ עבדי מלוג, עבודת מצרים, עבודת מקדש, עבודת מתנה, עגל מרבק, עדות מיוחדת, עדות ממון, עדי מכירה, עדי מסירה, עד ממהר, עול מלכות, עול מפורסם, עונש מלקות, עונש ממון, עושה מצוה, עין משפט, עינות מים, עיר מלוכה, עיר מקלט, על מדת, על מה, על מחלה, על מכונם, על מלונם, על ממונו, על מנין, על מנת, על מקרא, על משפט, על משקל, עם מים, עני מרי, עץ מאכל, ערבות מואב, ערך מלין, עשירים מקמצין, עשרה מאמרות, עשר מכות, עתים מזומנים.

עמ"א עיין מגן אברהם, על משקל אחד, על משקל אחר, עמודי אור, עשרה מאמרות.

עמאה"ב על מת אחר הוא בוכה.

עמאוע"ש עד מאה ועשרים שנה

עמ"ב עושה מעשה בראשית, עמק ברכה, עני מהפך בחררה.

עמב"ד עם משיח בן דוד.

עמב"ת עובר משום בל: תאחר, ־ תוסיף, ־תלין, ־תשקצו.

עמ"ג עמרם גאון.

עמ"ד על מאי דאיתמר.

עמד"א על מאי דאיתמר.

עמ"ה עוג מלך הבשן, עונשין מן הדין, עוקר מן השרש, עיין מהדורות, עמוד הדין, עמק הלכה, עמק המלך.

עמה"ב עמק הבכה, עמק הברכה.

עמה"ד עונשין מן הדין.

עמה"י עמוד הימיני.

עמה"ל עמק הלכה.

עמה"מ עמק המלך.

עמה"ע עמוד הענן.

עמה"ש עמוד השחר.

עמוב"מ עצם מעצמי ובשר מבשרי.

עמוג"ח עמוד גמילות חסדים.

עמוה"ג עמוד הגילה.

עמוה"ע עמוד העבודה.

עמוה"ש עמוד השחר.

עמוה"ת עמוד התורה.

עמו"מ על מצות ומרורים.

עמונ"ח עמך ונחלתך.

עמונמ"ל עמוד ונעשה מלאכתנו.

עמוע"ש עד מאה ועשרים שנה.

עמו"ק עיין מור וקציעה.

עמו"ש עד מאה ועשרים שנה,

עמ"ז עושה מעשה זמרי, עיין מטת זהב, על מדוכה זו, עמוד זהב, עשב מזריע זרע.

עמ"ח על מחצא, על מים חיים.

עמחז"ל על מאמר חכמינו זכרונם לברכה.

עמ"י עזרי מעם יי, עיין מנחת יעקב, עיין מדרש ילקוט, על משכבו ינוח, עמק יהושע.

עמיל"ל על מי יש לנו להשען.

עמ“י עש”ו עזרי מעם יי עושה שמים וארץ.

עמיש"ו על משכבו יבא שלום וינוח.

עמ"כ עדי מסירה כרתי, על מנת כן, עשר מכות.

עמ"ל על מנת: לבער, ־להחזיר, ־להטפיח, ־ללמד, ־לתפור, -לתקן.

עמלה"ח על מנת להחזיר.

עמלח"ט על מנת להטפיח.

עמלח"ש עיין מהדורות לחם שמים.

עמל"מ עיין משנה למלך.

עמלמ"ל עיין משנה למלך.

עמל"פ על מנת לקבל פרס.

עמל"ש עיין מהדורות לחם שמים.

עמ"מ עושה משפט ממעונו, על מקרא מגילה.

עמ"נ על מה נחלקו.

עמ"ס עדי מסירה, על מדות סדום, על מסכת.

עמ"ע על מצות עירוב, על מצות עשה.

עמע"ב עושה מעשה בראשית.

עמפ"ע עד מפי עד.

עמ"צ על מצות ציצית.

עמצו"מ על מצות ומרורים.

עמצ"ל עומר ־ מילה ־ ציצית ־ לולב.

עמצ"ת על מצות תפלין.

עמ"ק עזר מקודש.

עמר"א עפר מים רוח אש.

עמ"ש עד מאה שנים, עול מלכות שמים, עיין מה שכתבתי, על מה שאמר, על מה שכתוב, על מסכת שבת, על משקל, ענין משולל.

עמשא"ס עד מאה שנים אמן סלה.

עמש"ב על מה שכתוב בתורה.

עמשב"ת על מה שכתוב בתורה.

עמש"ט עד מאה שנים טובים.

עמש"י על מה שיסמוכו, על ממונם של ישראל.

עמשי"א על משכבו ינוח אמן.

עמשי"ס על מה שיסמוכו.

עמש"כ עיין מה שכתב, על מה שכתב.

עמשכב"ת על מה שכתוב בתורה.

עמשכ"ע עיין מה שכתבתי עליו.

עמש"ל עיין מה שכתבתי למעלה.

עמש"ע עיין מה שאכתוב עוד.

עמש"ש עיין מה שכתבתי שם.

עמ"ת ע