רקע
רחל מורפורגו
אגרות לשד"ל

3

2

1

5

4


 

1    🔗

ב"ה


פאדובה אל גרם המעלות בחכמה ותבונות כמ“ר שד”ל יה"ו.

טריאסטי י' סיון התר"י.


לא אמנע עטי מלכתוב לו אגרת שלומים, על ידי שלמים כלם מבורכים, והנה יצאתי ממשפטי הראשון בקצור הדברים, על אדות השוא והתנועה בדברי רחל כי בכל שיטות אחרונות לבד יבא בהן השוא “מי כמותך רחל, מכלימות אפחד”. ולכן יעשה אדוני מה שלבו חפץ והרשות בידו לשלחו לעכבו, להניחו, כראשון, כאחרון, ומה שיעשה יהיה טוב בעיני.

וזה שלשה ימים עיינתי בכוכבי יצחק, בשירים שכתב ר' שלמה בן גבירול כמהר"ר סטערן כתב תחתיהם (וכל מי שיגיד לי פתרונם הנני נותן לו את בריתי שלום) והנה רחל באה בתוך הבאים להחזיר לו שלום עם פתרון חלש כפי קוצר דעתי, ואינו אלא כבוסר גומל שאינו מבושל כל צרכו כי אין בידי מכלול השרשים.


כנשר עוף ואל תבטח בצירים

ופרוש כפיך השמים ואל תבטח בקוצים,

ותאחז כיולדה בחבלי משיח,

וכל מגד אגוד בימי בצירים

לך עמי בא בחדרך וסגור דלתיך, בעדך,

ותקן את דלתיך בצירים

כמדומה לי בוא שחוק והיתול על שתי וערב,

בבגד אם יהי לך רב שתילי

חשבתי שהוא כנוי לצלוב אותו האיש,

אם ערב לך יש בו שתילי

יסוד זה הוא מנצר מטעי מלשון עץ שתול,

ויין זה שחיטה מן שתילי

הידועה והיא נסתרת והיא נטמאה ואינה צריכה בדיקת מי סוטה?

ולמה לאשה תאמר שתי-לי

עשה עד שאתה מוצא ומצוי לך,


ושתי שיטות אחרונות לא ידעתין, ואולי דברי ימצאו חן בעיני אדוני, ואם לא יסלח וימחול זדוני. וסוד ה' ליראיו ובל יראה ובל ימצא על הדפוס מדאגה מדבר.

ואתה עתה ברוך ה' הודיעני אם ישר בעיניך פתרון החידה לראב"ע ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום.

שפחתך רחל מורפורגו

 

2    🔗

ב"ה


קרובי וידידי כמ"ר שמואל דוד בן דודי.

והיה כבוא הספר הזה אליך, על יד נדיב נדיבות יעץ, להקריב לפניך קרבן פסח הקרב את העם אנשים נשים וטף וקרא בקול גדול כה כתבה הצעירה מן הצאן, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה יברך את כל עדת ישראל ונזכה ונעלה להקריב פסחים על גבי המזבח, שמחים וששים בבנין בית מקדשנו במהרה בימינו אמן, ובשכר זה ברכתו תהי כפלים על כל משפחתך היקרה.

שפחתך רחל מורפורגו

כ“ה אדר התר”י.


 

3    🔗

להחיות לב נדכאים המה כמ"ר שמואל דוד בן דודי

ומשפחתו היקרה ה"י לעד יחיו ובירושלים ינוחמו.


בעברי בעמק הבכה. אם לכתוב אליך אם לא על כי יראתי להוסיף על צערך כרעי איוב. שמעתי מפי קרובנו מרדכי הכהן יצ"ו כי חפצת לאגרתי. על כן אמרתי הבה באתי במגילת ספר לסעדך. ותהי זאת נחמתך. כי הבחור הנעים נפטר בכבוד על מטתו כדרך כל הארץ. והניח אחריו שם טוב לא כן אביר הרועים פה עמנו כי הוא מצטער על בניו והאחד הלשין את אחיו. והוא נאסר זה שנה וחצי. ועוד גזרו עליו ד' שנים כלוא בכבל ומי יודע אם יסבול ויצא ואחיו בקצה תבל מוצאו פילאדעלפיאה. על רוב רעתו הוצרכו להגלותו שם. ודוד המלך אמר נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו וביד אדם אל אפלה. ועלינו לומר צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. ואתה עתה ברוך ה' הרשני לומר לפניך דבר אחד. על כי אהבת עולם אהבתיך ואתה עשית חסד עמדי. וגמלתני הטובות. לכן אחלה פניך אם תוכל להשיב ספר תורה נדרשת כי הדברים ההם לא ישרו בעיני. כי כבר נאמר ויאמינו בה' ובמשה עבדו. ולא לחנם קראו להם דור החכמה. ונאמר וינסו אותי זה עשר פעמים. באופן שלא נשאר שום ספק. ועוד באיזה דת אנושית תמצא סודות ורמזים לאלפים ולרבבות. בצורת האותיות. בשמותן. במספרן. בנקודתן, בטעמיהן. עד כי אין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע. ורחוק המקום בין האמת האלקי לשקר האנושי כי האמת יורה דרכו ולדרוש ולחקור על הודאי יזיק ולא יועיל. כמו בריא אולם השותה רפואות בלי צורך. ובזה אתחנן אל ה' שישיב את שבותך ויברך אותך כמו שברך את אחרית איוב מראשיתו. ואורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך (כבדני נא במכתביך ואדעה אם דברי מצאו חן בעיניך).

 

4    🔗

ב"ה


שלום רב ושפע טוב. יחיה ויהיה תמיד כגן רטוב.

כמ“ר שמואל דוד בן דודי קרובי וידידי וכל בני ביתו ה”י

אכי"ר:


יום שני של ראש השנה הגיעני מכתבך היקר עם ספר נחמד למראה וטוב להשכיל הגיון בכנור אשר על כן שמחתי בראותי כי עברת על עוני ושנשאת אותו ולא מנעת הטוב ממני. לכן אחלה פניך כשתכתוב, לא תשכח להודות להרב המחבר יצ“ו על חסדו שגמלתני ועלי לשבח מעשהו. אמנם דעתי החלושה, כי הארץ לעולם עומדת. ואם מוט התמוטטה ארץ נוע תנוע ארץ כשכור. לא נאמר לחדוש וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. ועוד שאלה אחת קטנה אני שואלת מעמך. אם תוכל להודיעני אם יצא לאור כוכב י”ט כי זה יתר משנה תמימה שלא כתבתי ולא קבלתי מהרב כמ"ר שטערן שום אגרת ואין לי ידיעה ממנו.

ואתה עתה ברוך ה‘. חכם אתה כדניאל כי הסתרת סודך ולא יכלתי לעמוד על חשבונך של ראשי תיבות, וה’ אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם. ויחתמנו בספר חיים טובים עם כל ישראל אמן:

שפחתך הקטנה רחל בת ברוך ודודתך ברכה ז"ל.

פה טריאסטי ה' לחדש תשרי שנת תרי"ה.

ישמחו השמים ותגל הארץ.

 

5    🔗

אחי ורעי כמ"ר שמואל דוד בן דודי ה' יברך אותך עם

כל בני ביתך וישלח ברכה בכל מעשה ידיך.


הנה שמעתי בקולך ואכתוב זה השיר. אם ימצא חן בעיניך לשלחו לכמ“ר שטערן יצ”ו הרשות בידך, ואם לא ישאר בין הנשכחים, קבלתי ביד המשכיל אשכנזי כוכב י"ט והודיעני מה חובתי ואל מי אתן כסף שברו להגיעו אליך.

ת"ל ככחי אז כחי עתה לעסוק בצרכי ביתי אבל לא לכתוב בלי בתי עינים, ולכן אקצר דברי ואורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך.

שפחתך בת דודתך רחל מורפורגו.

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 47902 יצירות מאת 2669 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 20429 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!