רקע
עמנואל בן גריון
רשימת המקומות שבהם פורסמו המאמרים לראשונה
 1. “אחרון שקדתי”, הפועל הצעיר, שנה מ“ו, כרך כ”ד, חוברת מס' 49־50, כ“ו באלול תשי”ג (6.9.1953), עמ' 16־17. [על ספר בן־סירא].

 2. “משנה מקרא”, מאזניים, כרך י“ח, ניסן־אלול תש”ד (1944), עמ' 240־244. [על “קדמוניות היהודים” ליוסף בן־מתתיהו].

 3. “חידת רחל מורפורגו”, מאזניים, כרך ט“ז, ניסן־אלול תש”ג (1943), עמ' 235־236.

 4. “נחלת מיכ”ל“, מאזניים, כרך ט”ו, תשרי־אדר תש“ג (1942־1943), עמ' 321־323. [על קובץ שירי מיכ”ל במהדורת יעקב פיכמן].

 5. “קיצור התועה”, מאזניים, כרך כ‘, ניסן־אלול תש"ה (1945), עמ’ 371־373. [על “התועה בדרכי החיים” לפרץ סמולנסקין בנוסח המקוצר של דב קמחי].

 6. “המשורר הלאומי”, הפועל הצעיר, שנה ל“ז, כרך ט”ו, חוברת מס' 41־42, י“ט בתמוז תש”ד (10.7.1944), עמ' 9. [על חיים נחמן ביאליק].

 7. “מעתיק הרים”, מאזניים, כרך ט“ו, תשרי־אדר תש”ג (1942־1943), עמ' 215־217. [על טשרניחובסקי המתרגם].

 8. “פלאו של משורר”, הפועל הצעיר, שנה ל“ז, כרך ט”ו, חוברת מס' 6־7, י“ג בחשון תש”ד (11.11.1943), עמ' 5־4. [על שירת טשרניחובסקי].

 9. “שירת הזהב”, מאזניים, כרך י“ט, תשרי־אדר תש”ה (1944־1945), עמ' 8־10. [על הפואמה “עמא דדהבא” לשאול טשרניחובסקי].

 10. “במחזה: משהו על הדרמות של יעקב כהן”, מאזניים, כרך כ“ב, ניסן־אלול תש”ו (1946), עמ' 285־289.

 11. “יעקב פיכמן בן השבעים: יסוד האהבה”, דבר, ט“ו בכסלו תשי”ב (14.12.1951), עמ' 3.

 12. “יעקב פיכמן: במלאות לו 75 שנה”, דבר, י“ב בכסלו תשי”ז (16.11.1956), עמ' 4.

 13. [“על יעקב שטיינברג”], דבר, א' באב תש"ז (18.7.1947), עמ' 5. [עם פטירתו].

 14. “בחידות”, הפועל הצעיר, שנה מ‘, כרך י"ח, חוברת מס’ 43, ו' באב תש"ז (23.7.1947), עמ' 7. [עם פטירתו].

 15. “יעקב שטיינברג: שנה למותו”, דבר, י“ב בתמוז תש”ח (19.7.1948), עמ' 2.

 16. “על בורלא”, מאזניים, כרך ט‘, אייר תרצ“ט – חשון ת”ש (1939), עמ’ 221־227. [ליובל החמישים].

 17. “יהודה בורלא בן הששים: מגיד מישרים”, מאזניים, כרך כ“ג, תשרי־אדר תש”ז (1946־1947), עמ' 97.

 18. “הסופר וספרו”, בתוך: יהודה בורלא, עלילות עקביא, הוצאת עם עובד (ספריה לעם), תל־אביב תשי"ז, עמ' 9־10.

 19. “ברנר בזכרון בני זמנו”, מאזניים, כרך י“ח, ניסן־אלול תש”ד (1944), עמ' 411־412. [על “יוסף חיים ברנר: מבחר דברי זכרונות” בעריכת מרדכי קושניר].

 20. “ספר האידיליות לדוד שמעונוביץ”, מאזניים, כרך י“ט, תשרי־אדר תש”ה (1944־1945), עמ' 178־179.

 21. “מחשבה של הלב: משהו על רשימותיו ומשליו של דוד שמעונוביץ”, מאזניים, כרך כ“ב, ניסן־אלול תש”ו (1946), עמ' 326־330.

 22. “בטרם ארגעה”, מאזניים, כרך ט“ו, תשרי־אדר תש”ג (1942־1943), עמ' 37־41. [על ספרו של ג' שופמן].

 23. “רחמי אם: על סיפוריה החדשים של דבורה בארון”, מאזניים, כרך ט“ז, ניסן־אלול תש”ג (1943), עמ' 394־397.

 24. “משפחת האדמה”, מאזניים, כרך י“ח, ניסן־אלול תש”ד (1944), עמ' 52־53. [על ספרו של משה סמילנסקי].

 25. “שירה ולשון”, דבר, י' בכסלו תשט"ז (25.11.1955), עמ' 5. [על שירת ישראל אפרת].

 26. “כינוס שירתו של רגלסון”, דבר, כ“ב באב תשכ”ד (31.7.1964), עמ' 9.

 27. “ש. הלקין: עד משבר”, דבר, א' באלול תש"ה (10.8.1945), עמ' 3.

 28. “עד משבר”, הפועל הצעיר, שנה נ“ח, כרך ל”ד, חוברת מס' 50־51, כ“ח באלול תשכ”ג (17.9.1963), עמ' 36. [על הרומן של שמעו הלקין].

 29. “בשולי ‘מעבר יבוק’ לש. הלקין”, הפועל הצעיר, שנה נ“ט, כרך ל”ז, חוברת מס' 44, ט“ז באב תשכ”ו (2.8.1966), עמ' 22.

 30. “ש. שלום: לצאת ‘ספר השירים והסונטות’”, מאזניים, כרך י‘, כסלו־אדר ב’ ת"ש (1939־1940), עמ' 564־566.

 31. “אלישע רודין וחיים לנסקי”, מאזניים, כרך י‘, כסלו־אדר ב’ ת"ש (1939־1940), עמ' 304־307.

 32. “במערכות החי”, דבר, כ“א בשבט תשט”ז (3.2.1956), עמ' 6. [על ספרו של ברוך פישקו].

 33. “ברוך פישקו (דגון): שלושים למותו”, מאזניים, כרך ה‘, סיון תשי“ז – חשון תשי”ח (1957), עמ’ 427.

 34. “סיפורי יעקב הורוביץ”, מאזניים, כרך י‘, כסלו־אדר ב’ ת"ש (1939־1940), עמ' 122־125. [על הספר “חתולותי הלבנות”].

 35. “פ. לחובר בן השישים”, מאזניים, כרך י“ז, תשרי־אדר תש”ד (1943־1944), עמ' 160־163.

 36. “ש. א. הורודצקי”, דבר, י“ג באלול תשי”א (14.9.1951), עמ' 3.

 37. “ש”י פנואלי – לזכרו“, מאזניים, כרך כ”א, סיון תשכ“ה – חשון תשכ”ו (1965), עמ' 72־74.

 38. “בני הדור ומוריו”, מאזניים, כרך ט‘, סיון תשי“ט – חשון תש”ך (1959), עמ’ 455־456. [על ספרו של מרדכי שניר].

 39. “הנעימה האחת: עם הופעת כתבים אחרונים למרדכי שניר”, מאזניים, כרך י“ח, כסלו־אייר תשכ”ד (1963־1964), עמ' 460־461.

 40. “שירי הומרוס בעברית”, סדרים: מאסף סופרי ארץ־ישראל, הוצאת החברה למפעלי הספרות בא“י, תל־אביב תש”ב, עמ' 510־514. [על האיליאדה והאודיסיאה בתרגום טשרניחובסקי].

 41. “המנון אל הרמס”, מאזניים, כרך ט“ו, תשרי־אדר תש”ג (1942־1943), עמ' 262־263. [על ההמנונות ההומריים בתרגום שלמה שפאן].

 42. “במחצית נתיב חיינו”, מאזניים, כרך י“ח, ניסן־אלול תש”ד (1944), עמ' 118־120. [על “התופת” לדאנטה בתרגום עמנואל אולסבנגר].

 43. “מחזות על בימותינו”, הפועל הצעיר, שנה מ“ז, כרך כ”ה, חוברת מס' 35, א' באייר תשי"ד (4.5.1954), עמ' 14־15. [על “מקבת” לשקספיר בתרגום אפרים ברוידא]

 44. “משהו על סונטות שקספיר ועל המלט”, מאזניים, כרך י“ז, תשרי־אדר תש”ד (1943־1944), עמ' 63־69. [על תרגום ש' שלום לסוניטות ותרגום ש“צ דוידוביץ ל”המלט"].

 45. “בשולי פאוסט והצגתו”, מאזניים, כרך ג‘, אייר תשט“ז – חשון תשי”ז (1956), עמ’ 115־117. [על תרגומו של יעקב כהן למחזהו של גתה].

 46. “תרגום חדש של וילהלם טל”, הפועל הצעיר, שנה נ“ח, כרך ל”ו, חוברת מס' 9, ה' בכסלו תשכ“ה (10.11.1964), עמ' 23. [על תרגומו של יוסף ליכטנבום למחזהו של שילר בהשוואה לתרגומיהם של ח”נ ביאליק ושל ש' בן־ציון].

 47. “נפשות מתות”, הפועל הצעיר, שנה מ“ב, כרך כ‘, חוברת מס’ 26־27, י”א בניסן תש"ט (10.4.1949), עמ' 22־23. [על הרומן של גוגול בתרגומו של יצחק שנברג־שנהר].

 48. “‘אידיוט’”, דבר, כ“א באדר א' תשי”ז (22.2.1957), עמ' 6. [על הרומן של דוסטויבסקי בתרגום ש. הרברג].

 49. “‘היינריך הירוק’ בלבושו העברי”, מעריב, י“ז באדר תשכ”ט (7.3.1969), עמ' 28. [על הרומן של גוטפריד קלר בתרגומו של מרדכי טמקין].

 50. “שלושה ספרי מופת”, דבר, ז' באב תשי“ד (6.8.1954), עמ' 5. [על תרגומי “שלוש נובלות” לקלייסט, “אויז’ני גראנדה” לבלזק ו”ילדות נעורים עלומים" לטולסטוי].

 51. “בכלי שני”, מאזניים, כרך א‘, שבט־אב תשט"ו (1955), עמ’ 117־120. [על הרומן “לוטה בוויימאר” לתומס מאן בתרגומו של מרדכי אבישאול].

 52. “אחרי ארונו של תומס מאן”, דבר, א' באלול תשט"ו (19.8.1955), עמ' 5.

 53. “שניים תרגום”, מאזניים, כרך ט“ז, ניסן־אלול תש”ג (1943), עמ' 117־118. [על שני תרגומים עבריים ל“שיר אהבתו ומותו של הקורנט כריסטוף רילקה” מאת ריינר מריה רילקה].

 54. “משהו על רימרק”, בסער, מאסף, הוצאת אגודת הסופרים העבריים, תל אביב תש"ג, עמ' 346־349.

 55. “בן מנחם ובן יהושע”, מאזניים, כרך ט“ו, תשרי־אדר תש”ג (1942־1943), עמ' 383־385. [על משה מנדלסון ושלמה מיימון].

 56. “מיימון וקאנט”, דבר, כ“א בחשון תש”א (22.11.1940), עמ' 4.

 57. “ק־ן שנה לפטירת אפרים קוּא”, דבר, י“ב באב ת”ש (16.8.1940), עמ' 3.

 58. “גבולו שלום: עם צאת כתבי פרוזה של היינה במחזור ספרי ‘לגבולם’”, מאזניים, כרך י“ז, תשרי־אדר תש”ד (1943־1944), עמ' 333־339. [על תרגומיו של שמואל פרלמן].

 59. “מוריץ היימן: למלאת עשר שנים לפטירתו”, מאזניים, כרך ד‘, סיון תרצ“ה – טבת תרצ”ו (1935), עמ’ 425.

 60. “מוריץ היימן”, מאזניים, כרך ז‘, ניסן־אלול תרצ"ח (1938), עמ’ 524־525.

 61. “על קפקא”, מאזניים, כרך ט“ז, ניסן־אלול תש”ג (1943), עמ' 168־173.

 62. “שלושה פרקי חיים: עם הופעת הספרים האוטוביוגרפיים של צווייג, טולר וארתור רופין בעברית”, מאזניים, כרך י“ט, תשרי־אדר תש”ה (1944־1945), עמ' 89־96.

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 49251 יצירות מאת 2722 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 21026 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!