רקע
ברל כצנלסון
על מות בוריס קריצ'בסקי

1

על שוּלחן-הניתוּח, תחת הכּלוֹרוֹפוֹרם, גוַע בּפּריס בּוֹריס קריצ’בסקי. יהוּדי זה – נמוּך, בּלתי-מגוּהץ, זקן בּלא עת (לוֹ טרם מלאוּ חמישים ושלוֹש שנים) וּבוֹדד – היה לפנים מרַבּי-ההשפּעה על הדוֹר הצעיר, הוֹגה-דעוֹת ולוֹחם ישר-לב.

ילד-עילוּי, בּן מלמד משֹכּיל מהאדיטש שבּפּוֹלטַבה אשר מסר לפני מוֹתוֹ בּצוָאה לבנוֹ להתעסק דוקא בּ“חכמוֹת חיצוֹניוֹת”. גָלה למקוֹמוֹת התוֹרה שבּחוּץ-לארץ. שם התמכּר הנער לא רק לחָכמוֹת החיצוֹנית, אשר מהן לא חדל כּל ימיו, כּי אם גם לתנוּעת-הפּוֹעלים ושחרוּר-החברה. מאז מתחילים חיים של סוֹהר, של גניבת-גבוּלים, של נדוּדים מארץ לארץ ושל מלחמוֹת-רוּח. התחיל כּתלמיד נאמן לסוֹציאל-דמוֹקרטיה הגרמנית, השתתף בּיצירת התנוּעה הסוֹציאל-דמוֹקרטית בּרוּסיה. בּעתוֹנוּת הבּלתי-לגַלית הרוּסית (רַבּוֹצֵ’יֶה דיֶלוֹ") וּבעתוֹנוּת הס. ד. הגרמנית (“נוֹיאֶ צייט”, “פוֹרבֶרטס”, “לייפּציגר פוֹלקס-צייטוּנג”) היה מסבּיר את דעוֹתיו שלוֹ, המיוּחדוֹת, אשר נטוּ קצת מן הדרך, ויחד עם פּלֶכַנוֹב 2, בּר-פלוּגתֵיה, היה הוּא צירה של הסוֹציאַליוּת הרוּסית בּקוֹנגרסים העוֹלמיים וּבלשכּת האִינטרנַציוֹנַל. מפּני הלָך-דעוֹתיו המיוּחד רחק מעל הסוֹציאל-דמוֹקרטיה והתמכּר לתנוּעת-הפּוֹעלים הסינדיקלית שבּצרפת 3, אשר היה לה קרוֹב בּרוּחוֹ. על ידוֹ של ז’וֹרֶס4 היה הוּא אחד העוֹזרים הנאמנים ועוֹרך המחלקה המדינית בּ“הוּמַניטה”.

שנים רבּוֹת חי קריצ’בסקי חוּץ לחיי-ישֹראל. בּשנים האחרוֹנוֹת הוּשבּר לבּוֹ על שבר עמוֹ, התמכּר לעבוֹדת-ההגנה על זכוּיוֹת חיינוּ, היה הוֹגה בּספר התנ"ך, אשר ממנוּ, לדבריו, לא נפרד כּל חייו. וארץ-ישֹראל היתה תנחוּמיו.

עד יוֹם מוֹתוֹ עבד, יחד עם מוֹצקין, בּועד המשלחוֹת היהוּדיוֹת.

על קברוֹ נאמוּ שלוּחי הסוֹציאליוּת הצרפתית והרוּסית, נאוּמים עבריים לא נשמעוּ.

טבת, תר"פ.


  1. “קוּנטרס”כ“א, טבת תר”פ, עמוּד 15. נכתב על ידי בֶּרל, כּרשוּם בּרשימה אחת בּכתב–ידוֹ.  ↩

  2. פּלֶכַנוֹב.גיאוֹרג פּלכנוֹב.1918–1856. מראשי הסוֹציאל–דמוֹקרטיה הרוּסית. ממיסדי האִינטרנַציוֹנל הסוֹציאליסטי. התנגד ללנין ולדיקטטוּרה של הבּוֹלשביקים. מספריו הוֹפיעוּ בּעברית: “הפּרוֹבּלימוֹת היסוֹדיוֹת של המַרכּסיזם”; “האישיוּת בּהיסטוֹריה”.  ↩

  3. תנוּעת הפּוֹעלים הסינדיקלית בּצרפת.זרם בּתנוּעת הפּוֹעלים הרוֹאה את האגוּדה המקצוֹעית (ולא את המפלגה הסוֹציאליסטית) כּנוֹשׂא עיקרי של מלחמת הפּוֹעל ושוֹאף לשינוּי המשטר על ידי השתלטוּת האגוּדה על היִצוּר.  ↩

  4. ז‘וֹרֶס. ז’ן ז'וֹרס. 1914–1859. מנהיג הסוֹציאליסטים בּצרפת. סוֹפר ונוֹאם גדוֹל. היה בּין הלוֹחמים לביקוֹרת משפּט דרייפוּס וגילוּי צדקתוֹ. פּציפיסט ולוֹחם אמיץ בּמיליטריזם. מיסדוֹ ועוֹרכוֹ של “הוּמניטה”, עתוֹן יוֹמי סוֹציאליסטי. נרצח בּידי לאוּמוֹני קנַאי עם פּרוֹץ מלחמת העוֹלם הקוֹדמת. בּעברית הוֹפיעו מדבריו: “כּתבים נבחרים”.  ↩

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות