רקע
ברל כצנלסון
להצעתו של החבר יוסף טרומפלדור

1 יוֹסף טרוּמפּלדוֹר פוֹנה אל פוֹעלי ארץ-ישֹראל בּהצעה בּת-ערך. חבל מאד שהחבר טרוּמפּלדוֹר מצא עוֹד לנחוּץ להוֹסיף אל ההצעה המעשֹית והפּשוּטה הזאת גם נוֹפך, תערוֹבת של הערכוֹת ויחסים, אשר אינם מוֹסיפים לדבריו לא “ניטרליוּת” ולא “שחרוּר מהשקפוֹת פּרטיוֹת”, דברים הרצוּיים, לכאוֹרה, כּל כּך לבעל הצעה. בּיקוֹרת “נייטרלית” זוֹ, התוֹפסת מקוֹם הגוּן בּמכתב, ודנה וּפוֹסקת על רגל אחת גם בּדבר “מַהוּתה ורוּחה” של “אחדוּת-העבוֹדה”, וגם בּדבר “אי-ההסכּמה של “הפּוֹעל הצעיר” למוּת, כּל עוֹד לא הוֹכיחוּ לוֹ שאין זכוּת לקיוּמוֹ”, ודוֹאגת אפילוּ ליחס השלילי של “פּוֹעלי-ציוֹן” בּחוּץ-לארץ ל“אחדוּת-העבוֹדה”, הבּאה, רַחמָנָא ליצלָן, “להאפיל על הבּהירוּת המפלגתית” – מוּטב היה, כּמדוּמה, שבּיקוֹרת זוֹ תראה אוֹר מחוּץ לגבוּלוֹת ההצעה המעשֹית, הבּאה לאַחד כּוֹחוֹת וּלמַעֵט פּירוּדים. אוּלם לא נטַפּל בּצד זה של המכתב, כּשם שאיננוּ מטפּלים בּשאר ספרוּת-הפּוּלמוּס, היוֹרדת עלינוּ בּשפע. סחוֹרת-אֶכּספוֹרט זוֹ – פּניה מוּעדוֹת מערבה, אל מוּל פני הועידה של “צעירי-ציוֹן”, פּן יתוּר חס ושלוֹם לבּם אחרי דברי “אחדוּת-העבוֹדה”. – – אוּלם חשוּבה לנוּ, חשוּבה מאד, ההצעה גוּפה של החבר טרוּמפּלדוֹר. ואליה, אל ההצעה המעשֹית, רוֹצים אנוּ להבּיע את יחסנוּ גלוּי, מבּלי לב ולב.

אנוּ מקבּלים אוֹתה.

מקַבּלים מבּלי דחיוֹת ועיוּנים והגהוֹת, מבּלי דברי סחוֹר-סחוֹר.

טרוּמפּלדוֹר מציע:

“הפּוֹעלים (יוֹתר נכוֹן העמלים שאינם מנַצלים את עמל האחרים) בּוֹחרים צירים למוֹעצה משוּתפת. שיטת הבּחירוֹת תהיה פּרוֹפּוֹרציוֹנַלית. רשימוֹת יכוֹלים להציג גם המפלגוֹת וגם אגוּדוֹת שוֹנוֹת אחרוֹת. המוֹעצה היא בּלתי-מפלגתית ויוֹצרת מוֹסדוֹת משוּתפים”.

אנוּ מקבּלים את ההצעה, מבּלי עקיפין, מבּלי הַחְמָצָה. ועוֹד יוֹתר. אנוּ נכוֹנים ללכת הלאה, לקראת כּל הצעה, המרחיבה את חוּג-הפּעוּלה של מוֹעצת-פּוֹעלים נבחרת, המרבּה את זכוּיוֹתיה, המַגבּירה את כּוֹחה. אנוּ מקבּלים, עד כּמה שהדבר תלוּי בּקבּלתנוּ. כּי, לצערנוּ הגדוֹל, למדנוּ בּמשך הימים, כּי קבּלת-הצעה זוֹ מצדנוּ אינה מספּיקה עדיין להגשמתה.

וכאן חוֹבה עלינוּ לספּר לפני חברינוּ ולפני קוֹראינוּ, שהצעה זוֹ גוּפה, בּעצם יסוֹדה, וּבצוּרוֹת שוֹנוֹת, הוּצעה על ידינוּ כּמה פּעמים, וּללא תוֹצאוֹת. לא פּעם נאמרוּ ונכתבוּ מצדנוּ דברים מעין אלה, הנאמרים כּיוֹם על ידי החבר טרוּמפּלדוֹר, לא פּעם נכנסנוּ בּמשֹא-וּמתן בּרוּח זה, וּבמקוֹם שיתוּף-פּעוּלה הביאוּ לנוּ הדברים רק מַפּח-נפש.

בּקוּנטרס ט', עמוּד 28, אמוּר 2: "סידוּר מוֹעצה חקלאית, נבחרת מכּל העוֹבדים החקלאים, אם הבטחת זכוּת המיעוּט, בּתוֹר מוֹסד עליוֹן, העוֹמד למעלה מכּל ההסתדרוּיוֹת ויחסיהן. לא מוֹסד, המתַווך וּמפַשר בּין שני “צדדים, צריכה להיוֹת מוֹעצה זוֹ, כּי אם המוֹסד העליוֹן של העוֹבדים החקלאים. הדרך היחידה ליצירת מוֹעצה כּזוֹ, אשר תשחרר אוֹתנוּ מכּל חיכּוּכים בּין-מפלגתיים, היא דרך הבּחירה העממית, הכּללית והפּרוֹפּוֹרציוֹנַלית, הנוֹתנת את האפשרוּת לכל “זרם” וחוּג להשפּיע על מהלך הענינים בּמידה המגיעה לוֹ. אילוּ היתה הצעה זוֹ מתקבּלת, אילוּ היתה מוֹעצה זוֹ נכנסת לחיים וּמצליחה, היה אפשר לראוֹת בּזה פתח תקוה לעוֹד מוֹסדוֹת אחרים, כּלליים לכל ציבּוּר העוֹבדים, מוֹסדוֹת בּעלי כּוֹח משפּטי, מוּכּר וּמאוּשר מכּל ציבּוּר העוֹבדים. אם תקותנוּ, כּי “אחדוּת-העבוֹדה” תהיה לאחדוּת כּל העוֹבדים, תקוּם בּקרוֹב אוֹ לא, אבל, לפי שעה, היוּ מוֹסדוֹת כּעין אלה מקיימים בּענינים חלקיים את אחדוּת-העוֹבדים”.

בּקוּנטרס י', עמוּד 33–32, כּוֹתב נ. גוֹלדבּרג: “רוֹצה אני להשֹיח לכם את המעיק על לבּי, וּבמלים בּרוּרוֹת. אנוּ עוֹמדים לפני מצב קשה. כּל עבוֹדתנוּ סוֹבלת מן הפּירוּדים, ואסוּר לעשֹוֹת מזה משֹחק והתחָרוּת של מפלגוֹת. הענינים מקבּלים על ידי זה צוּרה מכוֹערה עד למאד. זה ירעיל וישחית את כּל אחד מאִתנוּ. אפילוּ את החדש שרק זה בּא אוֹ עוֹמד לבוֹא אלינוּ. תמוּנוֹת אחדוֹת מן הזמן האחרוֹן עוֹמדוֹת לפנַי, ואני רוֹאה ירידה בּתוֹכנוּ. אני מַציע איפוֹא שנתאַסף עוֹד הפּעם לשם האיחוּד. אנוּ מוּכרחים להתגבּר על כּל מיני הֶרגלים, וּלהתרוֹמם כּראוּי למצבנוּ ולתעוּדתנוּ. ועוֹד אִתי הצעה זמנית, עד סידוּר האיחוּד הגמוּר: תיבָּחר מתוֹך כּל ציבּוּר הפּוֹעלים החקלאים מוֹעצה חקלאית לשם קבּלת עבוֹדה וסידוּרה, ותיבּחר כּמוֹ כן לשכּה אִינפוֹרמַציוֹנית אחת. שתי הצעוֹת אֵלוּ הן בּעינַי הכרחיוֹת מכּל הצדדים, פּן נגיע, חלילה, לידי ירידה בּחוֹמר וּברוּח”.

דברים אלה לא מצאוּ הד. יוֹתר נכוֹן, הצעה פּשוּטה זוֹ לאיחוּד-הכּוֹחוֹת נהפּכה עצמה לסלע מחלוֹקת. וּלסלע זה נתפּוֹצצוּ כּל אָפני-הפּתרוֹן שהוּצעוּ מאִתנוּ בּכמה פּגישוֹת חברים. אנחנוּ הצענוּ מוֹעצה בּלתי-מפלגתית ונבחרת על ידי בּחירוֹת כּלליוֹת וּפּרוֹפּוֹרציוֹנַליוֹת מאת כּל העוֹבדים, שאינם חיים על ניצוּל, אם הם בּ“הפּוֹעל-הצעיר”, אוֹ בּ“ארץ-ישֹראלי הצעיר”, אוֹ ב“אַחדוּת-העבוֹדה”, אוֹ עוֹמדים מחוּץ לכל הסתדרוּת. נגד הרעיוֹן של מוֹעצה בּין-מפלגתית ונבחרת דרש “הפּוֹעל הצעיר” מוֹעצה בּין-מפלגתית וּממוּנה.

נסיוֹנוֹת להגיע לידי פּעוּלה מאוּחדת-מאוּרגנת נמשכוּ מצדנוּ גם אחר-כּך. בּזמן שהוּתה של המשלחת של “אחדוּת-העבוֹדה” בּחוּץ-לארץ, נתחדש המשֹא-וּמתן בּצוּרה חדשה וּמעשֹית. בּישיבה בּפּריס, אשר נכחוּ בּה: ד“ר הוּגוֹ בּרגמן, בּ. כּצנלסוֹן, אליעזר קפּלן, י. שוֹחט, י. שפּרינצק, הוּצעה הצעה על דבר יצירת מוֹסדוֹת כּלליים, חוּקיים לפוֹעלי ארץ-ישֹראל. בּ. כּצנלסוֹן הציע תכנית, אשר על פּיה יקָבע בּדיוּק חוּג הזכוּיוֹת והחוֹבוֹת של המוֹסדוֹת הנבחרים ו”יוּבטח כּוֹחם המשפּטי כּלפּי חוּץ וּכלפּי פְּנים". הצעה זוֹ נתמכה גם מצד אנשי חוּץ-לארץ. מצד בּא-כּוֹחוֹ של “הפּוֹעל הצעיר” לא בּאוּ ערעוּרים, אלא הוֹדעה, כּי הוּא ישאל את פּי חבריו בּארץ-ישֹראל. תשוּבה לא הגיעה אלינוּ עד היוֹם. הנסיוֹן לחידוּש המשֹא-וּמתן הזה למעשֹה, בּלוֹנדוֹן, לא הביא לשוּם תשוּבה חיוּבית, אף לא להצעת סידוּר חיוּבי אחר, כּי אם להטלת חשדים בּעצם ההצעה.

המשֹא-וּמתן הזה נתחדש שוּב בּשבוּעוֹת האחרוֹנים בּארץ-ישֹראל. שתי ישיבוֹת משוּתפוֹת היוּ לנוּ עם חברי “הפּוֹעל הצעיר”, בּנוֹכחוּתוֹ וּבהשתתפוּתוֹ גם של החבר טרוּמפּלדוֹר. אנוּ חזרנוּ על הצעוֹתנוּ: מוֹסדוֹת משוּתפים נבחרים, כּלליים וחוּקיים, הצענוּ כּי תיסָגרנה לשכוֹת-העבוֹדה המיוּחדוֹת של המפלגוֹת, כּי תיבָּטלנה קוּפּוֹת-החוֹלים הנפרדוֹת, וּתסוּדרנה: לשכּת-עליה (לקבּלת הבּאים), לשכּת-עבוֹדה, לשכּה חקלאית (אשר תרַכּז וּתנהל את כּל המשֹא-וּמתן בּעבוֹדה יִשוּבית וחקלאית עם מוֹסדוֹת הישוּב), קוּפּת-חוֹלים והנהלה לעניני בּנק-הפּוֹעלים. אנוּ מצדנוּ מוּכנים לסגוֹר את כּל מוֹסדוֹתינוּ העוֹסקים בּכך, ולמסוֹר למוֹסדוֹת שיבָּחרוּ מאת ציבּוּר הפּוֹעלים את כּל הזכוּיוֹת כּלפּי ציבּוּר הפּוֹעלים וּכלפּי מוֹסדוֹת-חוּץ.

הצעה זוֹ לא נתקבּלה מצד “הפּוֹעל הצעיר”. נגד זה בּאה הצעה: לא לסגוֹר את הלשכוֹת הקיימוֹת, כּי אם לסדר לשכּה שלישית, אשר תפַשר בּין הלשכוֹת הקיימוֹת, ותדאג להקטין את שטח הניגוּדים. לשכּה שלישית זוֹ תיבָּחר לא בּבחירוֹת כּלליוֹת וּפרוֹפוֹרציוֹנַליוּת, כּי אם תמוּנה מֶחֱצָה על מחצה, על ידי המפלגוֹת. עד כּאן הגיע המשֹא-וּמתן בּדבר “שיתוּף-הפּעוּלה”.

וּלסיפּוּר-מעשֹה זה יש לנוּ להוֹסיף מלים אחדוֹת: אנחנוּ מאמינים בּאפשרוּת הגמוּרה של איחוּד העוֹבדים בּארץ-ישֹראל. אנחנוּ מוּכנים להצעוֹת של איחוּד, המרחיקוֹת לכת הרבּה יוֹתר מאשר הצעוֹת מוֹסדוֹת כּלליים משוּתפים. אוּלם לא נסכּים לשוּם צוּרה אשר תזייף את האיחוּד, אשר לא תמסוֹר את הנהלת הענינים לידי נבחרי-העוֹבדים, כּי אם תחַלק את השלטוֹן בּעוֹבדים על פי הסכּמת-מפלגוֹת. בהצעה של טרוּמפּלדוֹר, בּהצעה של יסוּד מוֹסדוֹת משוּתפים נבחרים (על ידי מוֹעצה אוֹ על ידי הציבּוּר) בּבחירוֹת כּלליוֹת וּפרוֹפוֹרציוֹנַליוֹת על ידי כּל העוֹבדים – אנוּ תוֹמכים בּכל תוֹקף ודוֹרשים את הגשמתה. אבל לא נסכּים להחליף מוֹסדוֹת פּוֹעלים בּסוּרוֹגָטים, אִרגוּן-פּוֹעלים בּלתי-מפלגתי בּסידוּר-ענינים בּין-מפלגתי, וּבחירת-העוֹבדים בּמינוּי של ועדי-מפלגוֹת.

טבת תר"פ.


  1. “קוּנטרס”י“ט, טבת תר”פ, עמוּד 39, בּשם: אמר הקוּנטרס; “ילקוּט אחדוּת–העבודה”, א', עמוּד 55. החתימה: בּ. כּצנלסוֹן. עצם הצעת טרוּמפּלדוֹר – בּ“קוּנטרס” הנ"ל, עמוּד 37.  ↩

  2. [עיין למעלה, עמוּד 166]  ↩

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 49896 יצירות מאת 2759 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 21301 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!