רקע
אהרן אברהם קבק
מקורות המאמרים

משורר האומה, “התורן”, גליונות כז, כח, כט, תרע"ו.

לצורתו הרוחנית של אחד העם, “השלוח” תרע"ד עמ' 231־242.

י' ל' פרץ (רשימה של בקורת), “השלוח” כרך לד, חוברות ריז, רכב, ניסן־אלול תר"ל.

ברדיצ’בסקי המספר, רשימה של ביקורת על הספר מעמק החיים, ספורים שונים מאת… הוצאת “תושיה” וראשה תרע"ב, “השלוח”, כרך כט, תרע"ב.

העיירה ביצירותיו של ש' בן־ציון, כתבי ש' בן־ציון (ערוכים ומוגהים על ידי המחבר) כרך א' וב' יפו, התרע"ד, “הפועל הצעיר” חוברת 36, אייר תרע"ד.

“דמויות וקומות” רשימות לתולדות והתפתחות הספרות העברית החדשה פריש 1928. “כתובים” גליון י“א, כסלו תרפ”ט.

כתבי א' נ' גנסין, ספורים, כרך א' הוצאת כתובים תל־אביב תר"ץ. “מאזנים”, שבועון, גליון מו תרצ"א.

רומן המשפחה, כתבי שלום אש, ספר חמישי, האם. תרגם מ' בן אליעזר, הוצאת “דביר” תל־אביב. תרפ"ט. “מאזנים”, שבועון, גליון לח, תרצ"א.

שירי יעקב כהן, ביקורת, יעקב כהן שירים, הוצאת “העולם” בהשתתפות “יבנה” אודיסה תרע"ג, “השלוח”, כ“ט תרע”ג.

י' ד' ברקוביץ (ליובל החמישים), “התקופה” כ“ט, תרצ”ו.

א. ראובני (ספורים, כרך ראשון. הוצאת אחיעבר, ירושלים־ת“א, תרפ”ח), “כתובים” גליון מ“א תרפ”ח.

המספר ברש. סיפורים, הוצאת “דביר” תל־אביב תר“ץ. תמונות מבית מבשל השכר, סיפור, ספריית מצפה – פרקים מחיי יעקב רודורפר, הוצאת הדים תל־אביב, תרפ”ח. “מאזניים”, שבועון II גליון ב' תר"ץ.

“נקמת־אבות” לי' שמי. ספרית מצפה ירושלים. ה“ארץ” י“ז טבת תרפ”ח.

“אמש” של ד' קמחי, “כתובים” ל“ז תרפ”ז.

אידיליה בערבה. ש' ל' בלאנק. צאן. סיפור הוצאת אברהם יוסף שטיבל, ברלין־תל־אביב, תר"ץ. “מאזנים” שבועון כרך א' גליון ל"ז תר"ץ; אדמה מאת… הוצאת מצפה, תל־אביב, תרצ"ב. “מאזניים” שבועון, שנה ג', גליון ל“ח תרצ”ב.

דברי א' א' קבק בוויכוח פומבי על ההצגה “כתר דוד” ב“הבימה”. כתובים“, שנה ג' גליון ל”ט, סיוון תרפ"ט.

“נתיבות”, בימה חופשית לענייני החיים והספרות. ספר ראשון. הוצאת חברת “אחיספר” וארשה תרע"ג. “השלוח”, כרך כ“ט ער”ה תרע"ד.


——- מפה המקורות מפוצלים למאמרים!

צפרירים. רשימת בקורת. “הפועל הצעיר” שנה ז' גליונות 21־20. תרע"ד.

ספרים וסופרים. “קולות” (ירחון חוברת א־ה. שנה ראשונה ווארשה תרפ"ג). “הארץ”, כ“ז טבת תרפ”ט.

“כנסת” (קווים מרפרפים). דברי ספרות של סופרי ארץ ישראל. העורך פ' לחובר. ספר ראשון הוצאת כנסת ת"א תרפ"א. “הארץ”, ג' כסלו תרפ"ט (16.11.1929).

“הבקורת” שלנו. “כתובים” שנה א' גליון ז', כ“ט אלול תרפ”ו.

במזיד. תשובה לה' בנימין מינץ בעל המאמר בשגגה. “כתובים” מ“ב (צ"א) תרפ”ז.

למה כתבתי את ספרי “במשעול הצר”? הרצאה במועדון בוגרי הגימנסיה העברית, רחביה ירושלים. “דבר” כ“ב טבת תרצ”ט (13.1.1939).


המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות