רקע
צבי הירש מסליאנסקי
הלל הבבלי ושמאי הירושלמי

הלל הבבלי, הענק הרוחני, חש בנפשו כי במחשכים נולד ולגדולות נוצר, ויעזוב את בבל החשכה בהיותו בן ארבעים, ויעל לארץ ישראל, שמש תלמידים חכמים ארבעים שנה, התעלה וישב על כסא הנשיאות ארבעים שנה. ובכן היו שנותיו כשנות המחוקק מאה ועשרים שנה.

*

אביו היה בנימיני ואמו מגזע ישי בית הלחמי. שבנה אחיו היה איש עשיר והלל מאן להשתתף עמו בעסקיו, כי נפשו חשקה בתורה. בארץ ישראל נהיה לשכיר יום וממשכורתו הדלה שלם לשומר פתח בית המדרש של שמעיה ואבטליון, כי ירשהו לבא הביתה לשמוע לקחם. ויהי היום, והלל לא השתכר מאומה, ויעל על גג הבית וישכב על הארובה ויט אזנו לשמוע את הלקח. ערמות שלג נפלו עליו ויכסוהו וכמעט קפא תחת השלג. ברוב עמל השיבו את רוחו אליו. אחרי הכירם את גדלו בתורה ובמדות הושיבוהו על כסא הנשיאות.

*

כאהבתו את התורה כן אהב את החכמות והשפות ויהי בלשן גדול. בדרך הזאת נהג גם את תלמידיו וילמדם לאחוז בתורה ולבלתי הנח ידם משאר החכמות. (סוכה כח)

כעזרא כהלל היו מיסדי התורה, ושניהם הצטיינו ברוב חכמתם ובמדותיהם; הוא היה הראשון בין חכמי המשנה, אשר חרץ משפּטו, כי תכלית הדת היא שמירת החובות אשר בין אדם לחברו:

“דעלךָ סני, לחברך לא תעבד”. (שבת ל:)

בהפתגם הנשגב הזה השתמש אחרי כן בן יוסף הנגר מנצרת, אולם הפריז על המדה…

מה רבה וגדולה היא הסבלנות האצורה במשפּטו של הלל:

“אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו!” (אבות פ"ב)

ענותו היתה כענות איש האלהים, והם אמרו:

“לעולם יהא אדם ענותן כהלל” (שבת ל)

“ברוך ה' יום יום!” – היה שגור על שפתיו, ברוב בטחונו באל.

*

את ברית האהבה בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל עמו יצייר בדברים הנעימים האלה:

"במקום שלבי אוהב, רגלי מוליכות אותי; אם אתה תבוא

לביתי, אני אבוא לביתך; אם אתה לא תבוא לביתי, אני

לא אבוא לביתך". (תוספתא סוכה פ"ה)

מה עמוק הוא מאמרו:

"פּעם אחת ראה גולגולת צפה על פני המים ואמר: "על

דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופון". (אבות פ"ב)

מה רבה החכמה הצפונה בהמאמר העמוק, אשר גם החכמים המתקדמים הקיצוניים ישימוהו לזר למאמריהם:

"אם אין אני לי – מי לי?

וכשאני לעצמי – מה אני?

ואם לא עכשו – אימתי"

חריצות, זריזות, אומץ לב, שקידה לעבודה – כל אלה צפונים במאמרו זה ובמאמרו השני:

“אל תאמר: לכשאפנה אשנה! שמא לא תפּנה!”

*

בזהירות רבה שמר את נקיון גופו ויחשוב את זאת למצוה גדולה. בהפּרדו מתלמידיו אמר להם:

הנני הולך לעשות מצוה – לרחוץ את בשרי. אמרו לו:

וכי מצוה היא? אמר להם: הן! האדם אשר נברא בצלם

אלהים, איך לא ישמור אותו בנקיות וטהרה?!"

*

“אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד” –

מחאה נמרצה נגד אלה הבורים המתחפשים באפר היראה.

“אל תפרוש מן הצבור” –

מחאה נגד הפוסעים על ראשי ההמון בגאותם.

“אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו לשמע” –

לאמר: חלילה לנו להכריח את העם.

עוד יותר הראה את סבלנותו, באמרו:

“לא הבישן למד ולא הקפּדן מלמד”.

*

הורדוס העבד האדומי הביא שואה על יהודה, ועוד מעט והיתה הממשלה לגויה מתה, אחרי אשר הנשר הרומי פרש את כנפיו השחורות עליה, אור התורה הועם וגאון היהדות נשבר. והנה פתאום שלח ה' את מלאכו הטוב באישיות הנשיא הבבלי, הלל שמו, אשר כשמש צדקה הופיע לעמו האומלל והגוע, וישב את רוחו אליו, ויחיה את נשמתו, בתתו לו חוקים טובים ומשפטים צדיקים.

*

הלל הזקן דרך ככוכב חדש על שמי היהדות ויהי למופת לבני ישראל לדור דורים, ברוחו הטובה, במזגו הרך והזך, בענותנותו הרבה, בסבלנותו ובהליכותיו בשלום ואהבה עם כל איש בדור תהפוכות, בימי קטטות ומלחמת אחים. הוא היה הראשון אשר יסד בית תלמוד, ויקרא על שמו: “בית הלל”.

מתנגדו היה הירושלמי הגדול שמאי. גם הוא הקים לו בית אולפנא, הנקרא על שמו: “בית שמאי”.

*

שונים היו שני החכמים הגדולים האלה בטבעם מן הקצה אל הקצה, וכמוהם כן תלמידיהם אחריהם. הראשון היה רך בטבעו, ענותן, רודף שלום ומקרב את כל אדם בסבר פנים יפות, והשני היה קשה, אמיץ לב, קפּדן ורגזן, דוחה את כל איש אשר לא התאים אתו בדעותיו.

הראשון השתדל להתאים את חוקי הדת עם החיים, תקן תקנות טובות ומועילות: את הפּרוזבול וגאולת בית בעיר חומה על ידי בית דין בלי דעת הקונה.

והשני היה מסור בכל לבו ונשמתו להחוקים היבשים, מבלי נטות אף כמלא השערה מהאותיות הפּשוטות, עד כי אכף את בנו הילד הקטן – למרות רוח החכמים – לצום ביום הכפּורים. (תוספתא יומא)

גם הסיר את המעזיבה (הגג) מעל חדר כלתו היולדת, למען יקיים נכדו היונק את מצות סוכה.

(סוכה כח)

הראשון היה אהוב וחביב בעיני כל העם, אשר ענדהו בספּורי אגדה יפים ונפלאים המתארים את מדותיו הטובות.

ומהשני לא ספּרו לנו כל דבר זולת הלכותיו ומשפּטיו, אשר גם מהם נוכל להכיר את קשי לבו ועז רוחו המרחפת עליהם.

*

כהלל כן אשתו היתה נדיבה וטובה עד להפליא.

פּעם אחת ערכה ארוחה טובה לבעלה הנשיא ולאחד מאוהביו ומקורביו, אשר הזמינו לסעודתו. והנה עני אחד בא הביתה ויספּר לה, כי היום יחוג את חג חתונתו ואין לו מאומה למשתהו. הנשיאה הרחמניה נתנה כרגע את ארוחתה אשר הכינה להעני, ותמהר להכין ארוחה אחרת לבעלה ולאורחו. הלל התפּלא מאד בבואו יחד עם האורח הביתה ולא מצא את אשתו. ויהי בשובה, בקשה סליחה מאת הנשיא ואורחו על אשר התאחרה בהכנת סעודתה, בספּרה למו את אשר קרה לה. ויען הלל ויאמר:

“ברוכה את לאלהי החסד והרחמים, היטבת בתי לעשות!”1

(מסכת דרך ארץ)

*

ריב היה תמיד בין שני הבתים: “בית הלל” ו“בית שמאי”. בית הלל הקלו ובית שמאי החמירו. ובכל זאת חיו באהבה ובשלום ויתחתנו בינותם, כבדו והעריצו איש את אחיו בהוכחם לדעת ולהבין, כי מחלוקתם היא רק מחלוקת לשם שמים.

*

במות הלל הנשיא ספדו לו כל העם:

“הוי, חסיד! הוי, ענו! תלמידו של עזרא!” (סנהדרין טו)

*


  1. במסכת דרך ארץ רבה פ"ו הנוסחא כְך: אמר לה: בתי, אף אני לא דנתי אותך לכף חובה אלא לכף זכות, שכל המעשים שעשית, לא עשית אלא לשם שמים. המגיה דובער אלפּערין.  ↩

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 47906 יצירות מאת 2671 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 20429 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!