רקע
זאב יעבץ
שיחות מני קדם: עם מאמר הגיוני על סגלת המליצה הספורית בהגדות חז"ל בשם המקרא והאגדה

אפתחה במשל פי

אביעה חידות מני קדם

אשר שמענו ונדעם

ואבותינו ספרו לנו

(תהלים ע"י, ב' ג')


1.jpg

 

מאת המו"ל    🔗

חושבים אנו למיותר להקדים איזו הקדמה שהיא להוצאתו החדשה של הספר הזה, שנעשה זה כבר לספר-מקרא קלסי בספרות בני-הנעורים שלנו – ביחוד אחרי שהסופר המנוח כתב בעצמו הקדמה חדשה להוצאה זו, אבל רואים אנו חובה לעצמנו להעיר הערות אחדות הנוגעות להוצאה השניה: א) הספר הזה היה עומד לצאת בשנת 1923 על ידי הוצאת “מוריה”, שלשכתה הראשית היתה אז בברלין, אבל מפני סבות שונות, שאין כאן המקום לפרטן, נדחה הדבר, והוא רואה אור כאן בלונדון, מקום מושבו האחרון של המחבר המנוח בין כך נערך ונסדר לדפוס הכתב-יד של הספר על ידי העורך הספרותי של הוצאת “מוריה” הסופר הנכבד מר י.ח רבניצקי והננו מביעים לו בזה את תודתנו העמוקה בעד עבודתו החשובה. ב) מפני שהספר נועד בעיקר לבני-הנעורים ולעם חשבנו לנחוץ להדפיס את ההערות הבאות בסוף הספר בשם “להעיר אוזן” באותיות יותר גדולות ומאירות, ולא באותיות קטנות (“פעטיט” בלע"ז) כמו שנדפסו ההערות בהוצאה הראשונה. ג) “השיחות” יוצאות לאור בהוצאת “הספר”, סוכנות ספרותית, לונדון, ומפני שהוצאת הספרים של האדוניםז זבוטינסקי והדר. ש. פרלמן נושאת עליה גם כן את השם “הספר” ומקום מושבה של לשכתם הרשמית הוא גם כן לונדון, הננו מבקשים את הקהל הנכבד לבלי לערבב את שתי הוצאות-הספרים הללו, השונות במהלכן ובתכניתן.

“הספר” סוכנות ספרותית, לונדון.


 

הקדמה למהדורה שנית    🔗

שנים רבות עברו למיום צאת ספר זה לאור ראשונה.

ומה רבו החליפות אשר עברו על עמנו ועל רוחו למן העת ההיא ועד עתה הבקיעים הדקים אשר החלו אז להראות היו אחרי-כן לפרצות, והרסיסים היו כיום לשברים אשר ימאנו להרפא. יש אומרים, כי לא באה סתירה זו אלא על מנת לבנות במקומה, ואחרים אומרים כי סתירה זו עצמה בנין היא, כי כלל גדול הוא בידם סתירת נערים בנין ובנין זקנים סתירה.

ואולי צדקו לשיטתם, כי מנהג בנין בית הם נוהגים. הבונה בית מסיע אבנים ממחצב זה, לובן לבנים מעפר אחר, כורת עצים מן היער, מוציא ברזל מן המתפורת וזכוכית מן החולסית, ומביא את המינים השונים, יציאי המקומות השונים ומקרבם ומערבם ומכוננם לבנין אחד.

אף רבים מבני דורנו נוהגים כן, אוגדים מין בשאינו מינו לשם בנין האומה ולא עוד אלא שהם חולצים את אבני הפנה מן היסוד ומביאים אבנים אחרות ועפר אחר לטוח את בית ישראל. תחת מוסר התורה יחבבו על בנינו מוסר אחר אשר מוסר השרים יקבנו פיהם. תחת מולדתנו העתיקה אשר החלו אוהבי ציון לעוררה ולחיותה, החלו בני נעורנו בקרן צפונית מזרחית לטפל במולדת אחרת וטפול זה עמד לנו בדמים יקרים מאד תחת הדעות אשר חווּ חכמי ישראל זה אלפי שנה על תורתם, אשר בהיות היא רוחם ונשמתם היתה מתודעת ומתרגשת אליהם בכל טעמה וממשה, כמעט בכל נשימה ונשימה, שהיו נושמים, הנחילונו בדורנו חלומות תחת פתרונים פלפולי תהו על דבר התורה פסי זדון לב פרופיסורים ופסטורים אריים אשר למען רומם את שלהם יחללו בשאט נפש את קודש ישראל ותפארתו ובני נעורינו עונים אחריהם אמן בכל כחם.

תחת הסגנון העברי המתוקן בידי נביאינו והמעובד בידי רבותינו לפי הצורך המוטבע במעמקי רוח האומה, ולפי הטעם העומד בה מראשית היותה, הנהיגו בתוכנו סגנון יליד חוץ, אשר כונן ברחם זר ואשר לפי עצם טיבו מין בשאינו מינו הוא בטבע לשוננו.

קהל הקוראים שהיו רגילים בשפת תורתם ומשנתם הרגישו עד מהרה, כי סגנון זה בן נכר הוא, וכי שינה את הלשון העברית מעין בריאתה, עד אשר לא הכירוה עוד ולא הבינו את דבריה, ויפנו לה עורף, וידבקו בשפחתה הנכריה אשר ירשה את גברתה, בלשון הלעז הגרמני המשובשת. את הברכות שהביאה מולדת חוץ זו, שהיתה לאם חורגת לבני הגבירה, ימים יספרו.

ולכל החליפות אשר החליפו ולכל התמורות אשר המירו, עד כי לא השאירו מכל הויתה הראשונה דבר, יקראו כיום בנין.

ואנחנו, לוא גם הכחידו את כל מחמדינו העתיקים המשומרים בטהרתם, כי אם הרבו רק הרבה, לטפול עליהם קנינים זרים מן החוץ במדה יתרה, לא היתה רוחנו נוחה ביותר מן התוספת המרובה הזאת, שאינה נוהגת ואינה ראויה כי אם בבנין הדומם. לא כן בבנין גוף החי, הוא אינו נבנה אלא מעומק תוכו ואינו גדל אלא על פי החקים אשר הטבעו בו מראשית רוקמו ברחם הורתו.

ואת הדבר הזה שמנו לנו לעינים בכל פעלנו עובדים אנחנו את היהדות בעטנו אשר בידנו מימי נעורינו עד היום הזה, ומעולם לא נתנו לה אלא משלה את דברי ימי עמנו כלכלנו על פי מקורותיהם הנאמנים. טבע העם הזה המיוחד במינו, יצרי מחשבותיו, דרכי רוחו ודרכי לבו, היו לנו לקו ולמשקולת, גם בחקר תולדותיו גם בחקר דרכי לשונו גם בחקר תורת מוסרו הנבדלת מתורת מוסר כל עם ועם.

וגם הספר הקטן הזה “שיחות ושמועות מני קדם” איננו כי אם פרי עבודתנו בשיטה הזאת, משלו אין בו מאומה, כי אם שתי חמודות יצקנו בו למוצק אחד, את הסגנון הנאה של כתבי הקודש ואת חזון האגדה התמימה אשר מרוחה הטהורה שתה ישראל זה אלפי שנה ויחי.

ידענו גם ידענו כי קול השאון ההולך והסוער ובא מן הנכר הסיר אזני רבים משמוע קול דממה דקה כקול מוסר התורה הדוברת בנחת מתוך האגדה הרכה והענוגה אך גם זאת יכיר כיום כל איש, כי עיני הדור הולכות ונפקחות להכיר את הבוקה הגדולה והנוראה אשר בוקקו בו התערובות הזרות הבאות מן החוץ וכי כבר החלו הרהורי תשובה להתרגש. עתה יש תקוה כי הטעם העתיק המשומר מדורות עולם ישוב לאיתנו הראשון, ואז תשובנה גם שיחותינו להיות למקרא ולשעשועים בקהל ישראל.

המחבר.


 

המקרא והאגדה    🔗

במתכֻנתן אשה אל אחותה

כל יודעי חן ומלומדי טוב-טעם באיירופא, אף אלה אשר בארצותם לגוייהם עמדו לנס עמים מליצים אנשי-שם, לא יסתפקו בשלהם כי אם ינהו אחרי מליצי יון. דנטי האיטלקי, שכספיר האנגלי וגאָטהע האשכנזי, המופלגים מאד בכשרונם, לא אמרו מעולם לבטל או למעט במאומה את ערך פיוטי הומירוס וסופוקל. ונהפוך הוא, כי הם הם הללו אל קהל עמם את מליצי יון, כחותם תכנית לכל שירה ומליצה ואם היה דבר כל חכמי מליצי איירופא פה אחד לבכר את מליצת יון על פני מליצותיהם, אין זאת כי אם סגלה אחת הרגישו חכמים בשירי העם העתיק הזה, סגלה אשר יודעים הם בה כי עוד כל ימי הארץ לא תהיה לנחלה למליצי עמם על כן ישכימו לפתחי עם אַחר.

עצם הסגלה הזאת, אשר היתה לחוט משוך על יצירי רוח היונים להבדיל אותם לטובה מכל פיוטי העמים הבאים אחריהם, הוא האחדות. בכל החזיונות אשר חזה היוני סביבותיו, אשר אליהם נשא נפשו, ואת ערכם ומראיהם הביע בשירתו ובמדברו, ראה עולם אחד; דתו ומולדתו, תורת ממלכתו והליכות ביתו, דרכיו ומשפטיו כלם ברוח אחד כוננו, ילידי ארצו המה על כן נמצא כל מוסדות שיריו תמים יחדו אל ראש אחד, אל רוח חיי עם בני יון. לאחדות כזאת התאַוו העמים הבאים אחריהם ולא זכו לה, כי נבצרה ותפלא מהם בהיות מולדתם רומנית, גרמנית או סלאווית, דתם בליל דעות עבריות מהול בדמיונות בני הודו, תורת ממלכתם ומשפט עמם פליטת תרבות בני רומי והליכות ביתם ודרכיהם תערובת נמוסי עמים שונים, על כן לא יוכלו לקרב עצם אל עצמו במערכי חזיונותיהם; ובכל ההוד וההדר אשר לפיוטיהם איש איש לבדו, לא תמצא ידם לכלול בכלם דמות עולם מלא המשיב את הנפש ומישב את הדעת.

אך אם החכמים ההולכים בגדולות נשאו עיניהם כל היום אל דור שכבר גם צלליו נסו ואינם, לא נטו אחריהם המוני בני עמם. רוב הצבור הבריאים בחושיהם, אשר עיניהם תמיד אל המוחזק ולא אל הראוי, אל הקים ולא אל המדומה, בחרו וימצאו קורת-רוח במליצת עמם ילידת ביתם המספרת והמשפרת להם בלשונם את הדברים השגורים על פיהם והמצוים להם בכל זמן ובכל מקום. המליצה הזאת שונה היא תכלית שנוי ממליצות יון. אולם אף כי נופלת היא ממנה בצחות ובסדר, בכל זאת שקולה היא כנגדה בחן וביופי.

למען הבדל בין המליצה היונית העתיקה למליצת איירופא הצעירה קראו חכמי בקרת השיר ליונית “קלאסיק” לאמר: מליצה מובהקת, מליצת המופת, מליצה מן המובחר; ולאירופית “רומנטיק” לאמר: מליצת הלעז, כי דרך מליצה זאת היתה בראשיתה לבלתי הקפיד על לשונה, יען כי בימי בכוריה היו לשונות רבות משמשות בערבוביא.

מליצת הלעז (רומנטיק) הזאת היא מליצה נוצרת בקרב עם אשר דבר לו עם עמים אחרים, בקרב עם אשר מדי התבוננו ברשותו המיוחדת לו, לא יוכל להעלים עינו גם מקניני שכניו שהתגלגלו ובאו לתוך שלו בתורת ירושה או שאלה, בתורת פקדון או מציאה, בתורת מתנת רע או שלל אויב, עד כי שלו ושאינו שלו נסקרים לו בסקירה אחת. רבים ושונים הם הקנינים האלה אשר יהיו לרכוש אחד בנחלת החזון והשיר. על כן תהיה מליצת הלעז רבת צבעים כרבות השתות (Elemente) אשר מהם הושתתה מליצה כזאת נולדה באיטליא, צרפת, ואשכנז אחר חרבן רומי. בה היו לאחדים שארית מליצת רומי עם ראשית פיוטי העמים האלה, וגם רוח הערביאים נלוה עליהם ויהיו לערב זר אף נעים, רב אורים ורב צללים. ואחרי כי דרך השירה בכללה לחבר ולהתאים, תשים הרומנטיק אל הרמז (Allegorei) פניה, כי לא תמיד יחוברו אחד אל אחד, חזיונות עמים שונים ורחוקים איש מרעהו, גם בלבבם גם במקומם, והאליגוריא היא המקרבת רחוקים בזרוע. על כן מלאה הרומנטיק צפונות ותעלומות, רזים ורמזים1 להרנין ולהחריד את הלב בגיל ורעדה יד המליצה הזאת גברה על כל אנשי הרוח עד כי גם אלה אשר שמו להם את הקלאסיק למופת בתורת הלקּח והשחר, מבלתי סור מחקיה ימין ושמאל, ואשר על כן נקראו בפי משכילי עמם “פייטנים מובהקים” (קלאסיקער). קלאסיקים היו רק מצד אחד, מצד הסדר המדוקדק הנוהג במליצותיהם, אולם מצד השני רומנטיקים היו על כרחם שלא בטובתם. כי כל עוד אשר יפלא מהם לעקור את דורם המלא ערב רב, ולהמירו בדור שכלו מתאים, שכלו עולה בקנה אחד, לא יהיו לקלאסיקים גמורים, כי סימן לקלאסיקי שאין לו עולם אלא אחד, וסימן לרומנטיקי שדר בעולמות הרבה ואומר שירה.

המליצה היפה-פיה הזאת נתנה נשמה לעם, עד שקם בית המדיצים בפלורנץ, ומשכילי (הומניסטען) איטליא ואשכנז אחריהם, ויאמרו להעביר אותה מפני המליצה היונית העתיקה אשר החזירו עטרה ליושנה, מבלי שים לב כי אף אם אמנם נעלה היא השירה המובהקת באחדותה ובטהרתה, בסדורה ובדקדוקה, במערכתה ובמתכנתה, הלא צריך דור אחר ולצורך סדר עולם שכבר חרב נבראה זאת ראו רבים מתלמידי גאָטהע באשכנז והאשה Stael והמליץ Chateaubriand בצרפת, וישיבו את הרומנטיק לכבודה הראשון, ויכללו את הדרה בשומם בה סדרים ובהלבישם אותה שפה צחה עד מאד אך גם הם הפריזו על המדה בעשותם אותה עקר, ובהגדילם את תפארתה על המליצה המובהקת, אשר באמת יתרון וחסרון לכל אחת מהן. המליצה היונית המובהקת מתרוננת היא בּרן-יחד, אך עוברת היא ובטלה מן העולם, ומליצת הלעז חיה וקיימת היא על ברכי עם חי, אך זרע כלאים היא זה גורל פיוטי עמי אירופא בזמן הזה, למליצה היונית בעלת האחדות אין חיים, ולמצילה הצעירה הרומנטית בעלת החיים אין אחדות.

בין עמי אירופא אלה אשר בכל יפי חכמתם ואוצרות חמדתם לא מצאו אנשי-הרוח אשר בקרבם נחת-רוח בשלהם, ובכל כבוד עשרם כבדה עליהם יד המחסור לחזור על הפתחים, או לפקוד על הקברות ולהחזיק בנכסים שמתו בעליהם, – בין העמים התקיפים האלה מתגורר עם עני ואביון, אשר דל חלקו מאד בחיי בשרים ומושל ממשל רב במכמני חיי הרוח העם הזה בהצק אותו רוחו להשיב נפשו במראה עולם שכלו כליל ותמים, יצוק ומוצק, אחד ומיוחד, לא אל ארץ יון ישא עיניו כי אם אל גיא-החזיון אשר עליה חזו לו חוזיו חזות הכל. שם העם הזה ישראל, אשר מידו ומיד נביאיו לו מחמדיו מימי קדם, לא מיד עם אחר, ומה נשגבו אלה ומה נמרצו; במה נחשבו צלמי חזון הומירוס למול צלמי החן והנחת, העוז והנדיבות, הגדולה והגבורה המחוקים בספר בראשית, שמואל ורות? או במה נחשבו מדברות דמוסתן היוני למול דברי נביאי ישראל? הלא רק כמועצות בעלי-בתים צִקָנִים, אשר רק כלכלת צרכיהם הדלים והפחותים דוברת תמיד מתוך גרונם. או התערכינה שיחות אֵיריפיד בכל תאניותיו הנכאות אל תלונות איוב, המרגיז שמים בזעם שפתיו ומפורר ארץ ברעם פניו? – בפה מלא יאָמר כי העם הזה המרוטט והמנופץ בעולם המעשה, אדיר באדירים הוא בגבול הדעה והדבור.

ואם נוסיף להתבונן כי טבע האחדות הוא כל עצמת הקסם הנעלם המושך בכחו אבירי עמים אל פיוטי יון, יעלה הדבר בידנו כי גבהו כתבי-הקודש על מליצת יון. אחדות מליצה היונית אינה אלא חבור, מערכת דברים שונים אשר התלכדו ויהיו לאגודה אחת, כי הרוחות המושלות ברוחה, אשר להן ערכו היונים דמות ואת הדמות חצבו באבן, וישימו להם לאלהים ויעבדום, שונות היו בפניהן ודרכיהן, ורק ברב כח היו לאחדים ביד החוזה והמשורר. לא כן נבואת נביאי ישראל, הרוח אשר יְחַיֶהָ הוא אל אחד ושמו אחד אשר אין בו לא רבוי ולא שנוי, על כן היתה גם מליצת נביאיו, פרי רוח אלהים זה, למקשה אחת אשר אין בקיעים ואין רסיסים בה.

ומלבד האחדות הפנימית אשר נעלו בה מעשי ידי הנביאים על מעשי המליצים היונים גברה עליהם גם האחדות החיצונה בשלום אשר מטילים בין הקורא ובין המקרא האירופי הקורא בזמן הזה בספרי יון אם בכל לב הוא דבק בהם, לעמו הוא מתנכר ולדתו מתכחש; לא את תמונת אביו ואמו יביט בתרפים אשר הוא רואה שם כי אם צלמי זרים. התורה אשר תקח אזנו מפי ספרים אלה תועבה היא בעיני דתו סוף דבר לא יוכל לדבקה במשא נפשו דבק טוב, עד הפירו את האחוה, ברב או במעט, בינו ובין כל הקדוש והחביב בעיני העם, אשר בשר מבשרו ורוח מרוחו הוא ובכן נתן את אחדותו בעולם המעשה כפר אחדותו בעולם הדמיון. לא כן העברי, הוא בהגותו גם בזמן הזה בספר תורתו, נביאיו וכתוביו, ממקור חייו הוא שותה ונעוריו מתחדשים בקרבו שם יתודע אל אבותיו ואל אחיו שם יבקש את תורת אלהיו מפי הנביאים אשר הקים לו מקרב אחיו כמוהו.

אך הבגלל זה יאמר כי מעשי מליצי ישראל אחרי סתום החזון מיותרים הם בעולם? כי די לו להסתפק רק מאוצרות הקדם אשר אצרו אבות אבותיו? חלילה לאיש נבון להוציא משפט כזה! “כשם שהבאר נובע מים חדשים בכל שעה כך ישראל אומרים שירה חדשה בכל שעה” – אמרו חכמי ישראל (מדרש תהלים פ"ז) ומה נאמנו הדברים האלה! אמנם חייבת כל אומה לאמר שירה חדשה בכל דור, שאין לך דור שאין לו חמודות ונעימות, או גדולות ונוראות הראויות להגנז בגנזי השיר והחזון זכרון לדור אחרון, וכל המונע מחמדים כאלה מן הדורות הבאים מונע הוא טוב מבעליו.

באר מים חיים זה הנובע ממקור ישראל שירה חדשה בכל שעה, הוא הנקרא בפי חכמינו “אגדה” הדומה בכמה פנים אל הרומנטיק האירופית. האגדה הזאת החלה בבבל בימי הנביאים יחזקאל דניאל וזכריה, בראשית השמע שיר ציון על אדמת נכר, עד כֻתתו ישראל וכשדים גוי בגוי, ולא פסקה עד היום הזה הליכות הנביאים הנעלים האלה במדברותיהם וחזיונותיהם הוציאו מפי חכמי ישראל את המשפט הנכון: שמות מלאכים עלו מבבל. רוח האגדה הנוחה והנעימה מרחפת על כל חיי ישראל ועל כל ילידי רוחו, על מדרשי רבותינו ועל דעות פילון וחבריו, על חקרי בעלי אסופות ועל סודות המקובלים, על התפלות ועל הקרובות, על כלם אצלה האגדה, מעט או הרבה, מרוחה המלאה לה הרגשה עמוקה ותמימה, השגה חיה ובריאה, הבדלה חדה ודקה, אמונה עזה ואדוקה “האגדה מושכת את הלב” יאמרו קדמונינו, ודבריהם נכונו מאד כאם רחמניה היודעת גם לשעשע בתנחומיה את נפש פרי בטנה, גם ליסרו בשבט פיה, כן תדע האגדה, האומנת הנאמנת, לכלכל דבריה ולפלס דרכיה עם הנער ישראל אשר על ברכיה תגדלהו; בהיות רוחו סרה תשמחהו בחמדת שעשועיה, בהביעה לו שמועות מני קדם. ולמען מצוא רגע מקלט לרוחו הנדכאה והכבושה בגולה, תשאהו על כנפי רוח, תרכיבהו על גבהי מרומים תחביאהו בעמקי תחתיות, תחיש מפלט לו אל מרחבי ממלכות החלום והדמיון, תמלטהו למרחקי ראשית גויים וקדמי ארץ, ובנטות חניכה ישראל מני ארח, תעיר אזנו למוסר, תזכירהו מעשי אבות, תשוה לנגד עיניו בנהמת לב את הרעות אשר באו עליו מדי סורו מן הדרך הטובה והישרה יש אשר תספר לו זכרונות תולדות האומה וגדוליה בסגנון נמרץ ומדויק מאד, ויש אשר תטיף לו תורת אֵם בלשון למודים, אז תביע את דבריה בחידות, באמרי בינה Gnomen, ובמשלי שועלים Fabula. לשלשת דרכי הפיוט האלה נקרא כַּתָּבוּת2 Epigramatik, הזכרונות והכתבות למודים המה, על כן סגנונה בהם מועט מחזיק את המרובה לא כן ההגדות3 אשר קלטה האגדה מרוח העם ותשם בכליה, אותן קבלה במלא ארכן ורחבן, אך לא מראה אחד והפנים אחדים להגדות האלה הן אמנם כי כלן אוהבות את הפלאות, אך יש רבות בהן אשר יכריע מנהג הטבע את הפלאים, ורבות אשר יגבר הפלא על מנהג הטבע. המדה הראשונה נוהגת במרבית הספורים האחוזים בזמן, במקום ובאחד מאנשי השם, אז יקרב הספור אל דברי הימים, והמדה השנית שולטת ברוב הספורים אשר דבר אין להם לזמן ולמקום. למין הראשון יקראו חכמי בקורת השיר בלשון אשכנז “זאַגען” (שמועות), ולמין השני “מאֶרכען” (שיחות)4 השמועה היא ראי-קלל לדמות אשר ערך העם לכל המוצאות אותו לא את אמתת המאורע יש לנו לבקש בשמועה, כי אם את הרושם שעשה המאורע בנפש העם אשר הרגשתו רבה מידיעתו, אותו יש לנו לקחת בעינו ובמלואו בלי שום תקון ושנוי אם יש עם לבבנו לדעת את רוח העם במתכונתו אל דברי ימיו ואל דברי ימי חיי גדוליו והשיחה תשוה לנגדנו את ילדות העם בעצם תמה ובטהרתה, את הלך נפשו ואת משכיות לבבו, את רגשותיו ואת חזיונותיו המוטבעים בו מלדה ומבטן.

על פי הדברים האלה שלשה אבות אגדה הם: זכרונות, כתבוּת והגדה.

אולם לא חלק כחלק נחלו מיני האגדה חבה וכבוד מידי חכמי הדורות. הכתבות המעידה על תקף רוח העם, על דעתו הצלולה ועל עינו החדה זכתה להכבד במלא ערכה מיום היותה עד היום הזה וזכרונות תולדות האומה, אף כי בדורות הראשונים לא הרבו לשום עליהם לב, עלו לגדולה בדורנו, דור חקרי קדמוניות; לא כן ההגדות אף כי יש אשר נטו יחידי סגלה אזן לשמועה האחוזה, אחיזה כל שהוא, בדברי הימים, נטיה שלא לשמה היתה, לא להאזין טהר אמרי נעם המתרוננים על לשונה, כי אם להציל מפיה עדות שיחה לפי תמה, לקיים את חקירותיהם.

גם על הכתבוּת פקחו חוקרי דורנו את עיניהם ויקבעו עליה מדרש, אולם יותר הרבה דרשו למתכנתה אל בנות-מינה בעמים אחרים ובלשונות אחרות, מאשר חקרו על ערך עצמה ועל מולדתה כראוי לה בהיותה ילידת האומה הישראלית פרי רוחה ומעשי ידיה ובכן יצרו במעשיהם יצירה פילולוגית לא לאומית. אך אם נחשבו עוד אבני קדש אלה בעיני רבים מחכמי זמננו לשקעם תחת הנדבך בארמון זרים, מאסו הבונים האלה באבני חן, בשיחות הנעימות ויעלימו עין מהן ומן החמודות אשר בתוכן בהיות עיניהם ולבם כל היום להנחיל בחכמתם את עמם כבוד מחכמי הנכר. אולם באה עת לישראל לדעת מה גאון מולדתו שואל ממנו, מה הדר שיבתו מבקש מפיו ומה כח עלומיו דורש מידו; הרק בוז תפל ולעג שאננים אשר יבוזו וילעגו הריקנים שבנו לקדשי עמם חרפה היא לנו? לא, גם החלקות אשר יחליקו הטובים שבתוכנו אל חכמי העמים התקיפים, או ריבות שפתיהם, להוכיח להם כי רוח אדם, טעם וכשרון גם לישראל; גם החלקות והריבות האלה לבשת הן לנו וגם לכלמה הסבו סופרי ישראל, הסבו את עיניהם מן החוץ, ושימו פניכם אל בית ישראל פנימה; דברו עברית לעברים, ספרו באזני בניכם ובנותיכם את דברי הרוממות והנעימות הגנוזות באוצר האגדה אשר לא ידי יחידים יסדוהו כי אם ידי הגוי כלו גם אתם צעירי חובבי שפת עברית בארץ מגורי, השליכו מידכם ספרות של בעל “חקר דבר וצרור פרחים” וחבריו, אשר לחרפתנו ולבשתנו קראתם לאלה וכאלה ספרות עברית, והכינו לבבכם אל ספרות העברית הגמורה, אל הנבואה והאגדה שהם יוצרי העם הזה ויצוריו, וחיתה נפשכם, ואורו עיניכם, וחזקו ידיכם, וידעתם מי אתם ובני מי אתם, לא בני עם נקשה אשר אל חמדת ארץ ומלואה לא ישא עיניו, לא בני עם שפל בעיניו זוחל עפר כי אם בני עם עלז וטוב לב, עם אשר הדעת את ערכו ואת עולמו לא סרה ממנו אף רגע.

כן הדבר, רוח דעת נפש (בעוואוּסט זיין) הוא הרוח השפוכה על האגדה לכל מחלקותיה דעת הטבע, דעת ערך האומה ודעת ערך קורותיה הן הנה מוסדותיה לא נדבר הפעם על הידיעה המפלפלת החוקרת ומעמקת ברוב חכמתה לברר את משפט הדבר לכל חקתו, כי אם על דעת5 טובת טעם וטובת שכל הקולעת, כמעט מבלי החטיא, אל הטוב, המכוונת תמיד אל הנאה, והמבחנת בכל עת את הנכונה אבותינו בארצם, אשר מרמת סוחרים לא ידעו, ועיניהם כל היום לא היו בלתי אל חרישם ואל מרעיתם תחת שמי ה‘, המה ראו את מעשי ה’ במלא תפארתם. היקום היה בעיניהם לכליל כל חמדה ויופי, לתבנית לכל חק וסדר, למקור כל שמחה ונחת ולמראה דמות כבוד ה'. עברו הבקיאים בספרות עם ועם, חזרו על כל ספריכם והגידו אם במהרה אתם מוצאים שם מלים מלאים דעת ושמחה כדברים אשר קראו בעלי האגדה בסיימם פרשת מעשה בראשית.

הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מִתְגָּאֶה בְעוֹלָמוֹ וְאוֹמֵר:

“רְאוּ בְרִיאָה שֶׁבָּרָאתִי וְצוּרָה שֶׁיָּצַרְתִּי”!

בּוֹרְאָן מְשַבְּחָן

וּמִי מְגַנָּן?

בּוֹרְאָן מְקַלְּסָן

וִּמי נוֹתֵן בָּהֶן דּוֹפִי?

נָאִין הֵן! מְשֻׁבָּחִין הֵן, (ב“ר, י”ב)

מרוחה המלאה דעת הטבע וחבתה בכללה, אצלה האגדה גם על פרטי יצוריה כל קורא במדרש יתבונן כי מדי נשאו משל מן העולם הנראה, מבהמת השד, מעוף השמים או מצמח האדמה תחקה את משכיותיה בכל פתוחיהן; אף כי תעביר אותן על פנינו רק מעבר אחד, מן העבר הדומה במראיתו המוחשת אל הנמשל המושכל, אך העבר הזה כלול הוא בהדרו, תמים בעצם תמו נקרבה נא ונראה את הדמות אשר ערכה לשלום הטבע השמח בשלו והמבורך בכל:

אִילָן אִילָן!

בַּמָּה אֲבָרֶכְךָ? –

שֶׁיְּהוּ פֵירוֹתֶיךָ מְתוּקִין?

הֲרֵי פֵירוֹתֶיךָ מְתוּקִין;

שֶׁיְּהֵא צִלְּךָ נָאֶה?

הֲרֵי צִלְּךָ נָאֶה;

שֶׁתְּהֵא אַמַּת הַמַּיִם עוֹבֶרֶת לְפָנֶיךָ?

הֲרֵי אַמַּת הַמַּיִם עוֹבֶרֶת לְפָנֶיךָ,

אֶלָּא יְהִי רָצוֹן

שֶׁכָּל נְטִיעוֹת שֶׁנּוֹטְעִין מִמְּךָ

יִהְיוּ כָּמוֹךָ: (תענית ה':)

מה נכונה המראָה הזאת אל האזרח הרענן השתול בנוהו המכיר את מקומו; שלוה ושוקטת כמוהו, רויה ושאננה כמוהו אך גאון שלות השקט אשר השכיל בעל האגדה לשוות על שכית חמדתו זאת, לא שכח לכלול את תפארתה בחוט חסד אחד השופך רוח חן ותחנונים על הטבע, בחוט געגועי הבריאה חטובת צאצאיה, צורה נאה ליוצרה היא, לעם ישראל אשר גם בעיניו ברכת ה' בנים.

ככל אשר תשביע האגדה רצון ונחת את כל שומעיה דברה מדי דברה על הטבע מעשה ה', כן תמלא את בניה עז וגאון בפתחה את פיה על רום האומה הישראלית; וחמת גבר עת תראה נזר קדשי בני ישראל על ראש פרעות אויב, ורשעים נושאים ברית אלוהיו על פיהם, אז תנקם אף תנחם האגדה במשלה משל קטן לילדי שעשועיה.

תַּרְנְגוֹל וַעֲטַלֵּף הָיוּ מְצַפִּין לָאוֹר (בקר) אָמַר לוֹ תַּרְנְגוֹל לָעֲטַלֵּף:

אֲנִי מְצַפֶּה לְאוֹרָה שֶׁאוֹרָה שֶׁלִּי

אַתָּה לָמָּה לְךָ אוֹרָה?

עם אשר שח כל רום אנשים בקרבו, לא יהגה דעת נפש בזאת הנשקפת מבין שורות משל זה מה ירום לבנו לראות כי גם בשעת הגזרה, בשעת השמד, עת הערה ישראל למות נפשו, לא נתן כבודו לכלמה, אז ידע מי הוא ומי אויביו, מי משניהם הנדיב ומי הנבל, למי רק השעה המשחקת ולמי תפארת הנצח גם אז היו לו לעינים דברי מוריו: אפילו בשעת הסכנה לא ישנה אדם עצמו מן הרבנות (סנהדרין צ"ב) לאמר: מן הכבוד מה חזקו ומה נמרצו אמרי לולינוס ופפוס לטריאנוס (תענית י"ח:). מה רמו ומה עמקו דברי אבי הדבקים במולדתם ר' עקיבא בן יוסף, אל אחד המשכילים מבני רומי בעלי דת משה, פפוס בן יהודה; ומה נעלו הליכותיו ומה נשגבו מדברותיו, בכרעו לטבח על תורת אלהיו ועל כבוד עמו (ברכות ס"א:). כל אלה דברים אשר כמעט די לספרות לאומית בהם לבדם, ומי אצר לנו את היקרות האלה? הלא רק בעלי האגדה, בסגנון צח וצלול, מועט מחזיק את המרובה מסרו אותן לעמם. למיני האגדה האלה לא שלחנו עוד יד לתרגמם לשפת המקרא, יען כי קרובה לשונם ללשון תורה, ויען כי סדורם (רעדאקציאן) שלם היה אף בקצורו, בהיותו מסור מני אז בידי חכמי העם, ואם אנחנו או סופרים אחרים נתן לבנו לתרגמם ברבות הימים למען היותם למקרא לכל העדה, נקוה כי ירצה פעלנו לפני הקהל, כי טוב רק לחכם לקרא דברים במקורם, (ועל כן היה לרצון לקהל עם אשכנז פעל זימראק שתרגם את שירי גבוריהם “ניבעלונגען” לאשכנזית הנוהגת אף כי כל חכמי אשכנז ומשכיליה יבחרו לקרא שירי קדמוניהם בגוף לשון האשכנזית העתיקה). לא כן ההגדות בהיותן מסורות בימי קדם ביד העם ביד הכובסים, על כן בכל ארך לשונן אין סדורן שלם, ומרביתן נשמרו בשפת ארמית ולא יד הכל שוה בהן, עד כי גם עין משכיל לא תשורן, בכֶלְיָן הראשון, בעצם טהרן ובמלא גדלן, לכן הקדמנו תרגמן בשפת המקרא הנוחה ושגורה כמעט בפי כל העם מקצה ונקוה כי האגדה הנוה והמענגה, תשא חן וחסד בהגלותה לעיני מאהביה בשמלתה הזכה אשר לבשה כמה פעמים גם בימי חמדת עלומיה כי גם בעלי האגדה הראשונים, יש אשר הביעו את רוחם בשפת המקרא, מלבד אשר קרוב הדבר מאד כי רב חבר ויסדר את תפלת ראש השנה הדומה במתק שפתה, במעוף רוחה וברום הגיונה לדברי הנביאים (ירוש' ר"ה א‘, ג’), חרזו רבים מבעלי האגדה שירים נעימים מאד בשפת המקרא: בר קפרא בקצפו על בן אלעשה אשר מפני גסות רוחו הוקירו התלמידים הצעירים את רגליהם מבית ר' יהודה הנשיא חותנו, וגם הזקנים אשר מפני כבודם לא יכלו לעזוב את הבית הגדול והנכבד היו שבויים בעיניהם, חבר את השיר הנחמד הזה:

שְׁאוֹל מִשָּׁמַיִם נִשְׁקָפָה

הוֹמִיָּה בְּיַרְכְּתֵי בֵיתָהּ.

מְפַחֶדֶת כָּל בַּעֲלֵי כְנָפָיִם

רָאוּהָ נְעָרִים נֶחְבָּאוּ

וִישִׁישִׁים קָמוּ עָמָדוּ

הַנָּס יֹאמַר הוֹ הוֹ

וְהַנִּלְכָּד נִלְכַּד בַּעֲוֹנוֹ: (ירוש' מ"ק ג' א')

בעל האגדה העביר בחזון את חרדת עובדי האלילים ביום מתן תורה, ואת דברי בלעם אשר אליו באו לשאול פשר דבר קבע בשיר לאמר:

בִּלְעָם הָרָשָׁע

פָּתַח (פֶּה) לִבְנֵי בְלִיַעַל

וְדָבָר הֵשִׁיב:

אַל תִּירְאוּ מַלְכֵי אֲדָמָה

וְאַל תִּבָּהֲלוּ רוֹזְנֵי אָרֶץ.

שׁוֹכֵן שְׁחָקִים בִּכְבוֹדוֹ

נִגְלֶה עַל בָּנָיו בְּרַחֲמִים

הוֹפִיעַ לָתֵת לְעַמוֹ תּוֹרָה,

חָכְמָה וּמוּסָר לִידִידָיו: (פסיקתא ב')

אך אם בשירים האלה ובשירי המקוננים (מגלה ו', מ“ק כ”ה:) אשר רבים מהם נחמדים ונעימים, תראינה עיניו מדה וקצב ומלאכת מחשבת; בציורי הטבע מתכנת מלאה נחת ושקט בשמועות המדברות על האומה וקורותיה, תפארת רום אנשים תגלה לעינינו בהגדות המתורגמות בזה תערובות, אך תערובת רוממה ונשגבה דמות מלחמת איתנים בכח והדר, תורת אמת נלחמת בדעות נכר ומשלמת עמן למראית עין למען הכרע אותן לה לעבדים עושי דברה, אם תורת מציאות השדים (Dämologie) היא דעה אשר לא יוכל כל עם להמיש צוארו ממנה, גברה עליה רוח ישראל ותתעמר בה ותשם גם את צרתה זאת לכלי-חפץ בידה להורות בה צדק משפט ומישרים. פרי הרוח הזאת, הכובשת הדעות הצוררות לה ומשלמת עמן למען השתעבד בהן, הן השיחות והשמועות המפוזרות בתלמוד ובמדרש, אשר אין ערוך לשיחות האשכנזיות, שאספו האחים גרים אליהן, אך חכמי עם אשכנז הם בני עם חי יודע ומרגיש, מכיר טובה לנותני כבוד ועושי חסד לעמם, על כן אין די תודה בפיהם להאחים גרים על עבודתם, עד כי הנחילום כסא כבוד בין ראשי סופריהם וחכמיהם. לא כן מתחכמי בני עמנו בדורותינו אלה, הם בעינם הצרה ובדעתם הקצרה לא יעמיקו להתבונן באגדותינו, כי עמוקות ונשגבות הן, ובפחזותם לא ידעו רק חשד ולעג כל היום, על כן ילעגו על רבותינו שנהגו מנהג חכמים, לאצור ולנצור בתלמודם את שמועות בני עמם, ככל אשר אצרו ונצרו חכמי עם ועם את שמועותיהם ושיחותיהם למשפחותם לגויהם. לוּ היה להם לב לדעת כי הגדות כאלה יצירי רוח העם הנה, כי הן ראשית אונו, כי עתה הכירו ויוקירו את תקף רוח עמנו, ואת חכמינו הודו ויברכו על טעמם ועל עמלם לקיים בידי הדורות הבאים את היקרות האלה, ומכבוד העם לא יפול מאומה אם יש אשר יאמין גם בדבר נפלא.

בהתבונני אל קדשי מולדתנו אלה אשר רק מעטים יעריכום במלא ערכם, פניתי את לבי לצרוף ולסדר את שמועותינו ושיחותינו בשפת עברית צחה, בשפת המקרא, למען פתוח לבנים האוצרות שגנזו בהם אבותיהם אהבה וחסד, תם ונקיון, טהר וטעם; ולמען דעת גם החכם המתבונן, מה רך ומה מלא רגש העם הזה, מה עז ומה רם הרוח אשר יחיהו, מה גדלו שעשועיו במעט הטוב אשר ה' נותן לו, ומה עצמו געגועיו אל ה' ואל טובו באחרית הימים.

זאב יעבץ.


 

א. נִפְלָאוֹת בִּמְצוּלָה    🔗

א    🔗

א אִישׁ גִּבּוֹר חַיִל הָיָה אֵילוֹן הַזְּבוּלוֹנִי כָּל-יָמָ֑יו מַלָּח תֹּפֵשׁ מָשׁוֹט עֹשֵׂה מְלָאכָה בְּמַיִם רַבִּֽים: ב הַיָּם הָיָה מְשׂוֹשׂ לִבּוֹ וְשִׂמְחַת גִּיל֑וֹ וְהַיַּבָּשָׁה נֶחְשְׁבָה בְעֵינָיו כְּגֹלֶם עָכוֹר אֲשֶׁר אֵין-אוֹר וְאֵין-חַיִּים לֽוֹ: ג וַיְהִי כַּאֲשֶׁר זָקֵן אֵילוֹן וְלֹא יָכוֹל עוֹד לָשׁוּט וּלְשׁוֹטֵ֑ט וַיֵּלֶךְ וַיֶּט-לוֹ אֹהֶל עַל-שְׁפַת הַיָּם וַיֵּשֶׁב-שָֽׁם: ד וַיֹּאמַ֑ר טוֹבָה מְלוּנָה עַל-שְׁפַת הַיָּם מֵהֵיכַל מֶלֶךְ בַּיַּבָּשָֽׁה: ה וַיְהִי מְשׂוֹשׂ דַּרְכּוֹ לְהִתְבֹּונֵן בִּשְׁאוֹן גַּלִּים וִּבְגאוֹן הָאֳנִיּוֹת הַהֹלְכוֹת וָּבאוֹת יוֹמָ֑ם וּלְסַפֵּר בְּאָזְנֵי בְנֵי בָנָיו הַקְּטַנִּים הַנְּעָרִים וְהַנְּעָרוֹת הַנֶּאֱסָפִים סְבִיבוֹת הָאָח הַמְבֹעֶרֶת אֶת-מַעֲשֵׂה יְיָ וְאֶת-נִפְלְאוֹתָיו בִּמְצוּלָה לָֽיְלָה: ו וַיְדַבֵּר נִפְלָאוֹת עַל-הַסַּעַר בֶּעֱזוּז נוֹרְאוֹתָיו עַל-יוֹשְׁבֵי אִיִּים רְחֹקִים אֹכְלֵי בְשַׂר-אָדָם וְעַל-הַדֻּלְפָּנִים אֲשֶׁר מִמַּרְאֵה מָתְנֵיהֶם וְּלַמְעָלה דְּמוּת אָדָם לָהֵמָּה בַּעֲלֵי זְרֹעוֹת יָדַיִם וְשָׁדַֽיִם וּמֵחֲצִי מָתְנֵיֶהם וּלְמַטָּה תַּבְנִית דָּג לָהֶֽם: ז וְכָל-יֹרְדֵי הַיָּם יֹדְעִים הוֹסִיף הַזָּקֵן לְסַפֵּ֑ר כִּי הַיְּצוּרִים הָאֵלֶּה לֹא יָרֵעּו וְלֹא יֹשְׁחִיתוּ: ח לֹא-כֵן בַּת-גַּלִּ֑ים אֲשֶׁר נֵזֶר שַׂלְהֶבֶת לְבָנָה אֲדַמְדֶּמֶת בְּרֹאשָֽׁה: ט מִשְּׂאֵתָהּ יָגוּרוּ יֵחַתּוּ מִשְׁבְּרֵי-יָ֑ם וּמִדֵי הֵרָאוֹתָהּ עַל-בָּמֳתֵי-יָם תָּשִית תְּהוֹם רַבָּה לְחֶרְדַת אֱלֹהִֽים: י וְלֹא תָנוּח מִזַּעְפָּהּ עַד הִשָּׂבֵר הָאֳנִיָּה לִרְסִיסִ֑ים וְעַד-רִדְתָּהּ בִּמְצוֹלוֹת כְּמוֹ-אָֽבֶן: יא נוֹרָאָה הִיא הַיְפֵה-פִיָּה הַזֹּ֑את מְצוּקֵי אֶרֶץ לֹא יַעַמְדוּ לְפָנֶֽיהָ: יב וַיְהִי הַיּוֹם וַתֵּרָא עַל-בָּמֳתֵי-יָ֑ם וַתְּשִׂימֵהוּ לַמֶּרְקָחָֽה: יג שְׁלֹש מֵאוֹת מִיל הָיָה אֹרֶךְ כָּל-גַּ֑ל וְּשְלש מֵאוֹת מִיל קוֹמָֽתוֹ: יד וְהָאֳנִיָּה הַצֹּלֵעָה וְהַנִּדָּחָה עָלְתָה שָׁמַיִם יָרְדָה תְהֹמוֹת וַתָּרָם עַד-בֵּין כּוֹכָבִ֑ים עַד כִּי-עוֹד מְעַט הָיְתָה כָּל-הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר בְּתוֹכָהּ לְמַאֲכֹלֶת-אֵשׁ מִלַּהַט הַכּוֹכָב הַקּרֽוֹב: טו וּמִתּוֹךְ הַסַּעַר הַמַּחֲרִיש כָּל-אֹזֶן נִשְׁמַע תְּהוֹם אֶל-תְּהוֹם קוֹרֵ֑א מִי יִתֶּן-לִי יֶתֶר הַפְּלֵטָה הַנִּשֶׁאֶרת מִמֵּךְ וְאִבַּדְתִּֽיהָ: טז וְהִנֵּה-קוֹל עוֹנֶה לְעֻמָּתוֹ אַל-תִּתְהַלֵּל בִּגְבוּרָתֶךָ חָק-עוֹלָם לְךָ לֹא-תַעַבְרֵ֑הוּ חוֹל גְּבוּל לַיָּֽם: יז וַיִּשְׁמַע אִישׁ מִיּוֹשְׁבֵי הָאֳנִיָּה וַתֶּחֱזַקְנָה יָדָ֑יו וַיִּקַּח עֲנַף-עֵץ אַלָּה אֲשֶׁר שֵׁם-יְיָ צְבָאוֹת חָרוּת עָלֶיהָ וַיַּךְ בָּהּ אֶת-בַּת-גַּלִּים וַיַּעֲמֹד הַיָּם מִזַּעְפּֽו:


ב    🔗

א בַּיּוֹם הַהוּא הָיָה סַעַר גָּדוֹל גַּם עַל-הַיַּבָּשָׁ֑ה וַיָּבֹא כָל-הָעָם חֶדֶר בְּחֶדֶר לְהֵחָבֵֽא: ב אַךְ הָרֹכֵב הָאַדִּיר אֲשֶׁר עַל-כֹּחוֹ וּגְבוּרָתוֹ קֹרָא לוֹ הֻרְמִין בֶּן-לִילִ֑ית לֹא-נִחַת מִפְּנֵי הָרָֽעַשׁ: ג וַיִּרְכַּב עַל-סוּסוֹ וַיָּרָץ וַיַּעַל בִּמְלֹא שִׁטְפוֹ עַל-חוֹמַת הָעִ֑יר וַיַּרְעִישֶׁנּוּ כָּאַרְבֶּֽה: ד וַיְנַסּוּ הַפָּרָשִׁים לִרְדּוֹף אַחֲרָיו וּלְהַשִּׁיגוֹ וְלֹא יָכֹ֑לוּ וַיְהַתֵּל בָּהֶם הָרוֹכֵֽב: ה וּלְמַעַן הַרְעִימָם וּלְהוֹכִיחָם כִּי-נֹפְלִים הֵם מִמֶּנוּ בִּגְבוּרָתָ֑ם לָקַח בִּימִינוֹ כּוֹס יַיִן וְכוֹס רֵיקָה בִּשְׂמֹאלֽוֹ: ו וַיַּעַל עַל-פִּרְדָּה קַלָּה אֲשֶׁר עָמְדָה עַל-הַגֶּשֶר הַשֵּׁנִ֑י וּבְעוֹדוֹ מְדַלֵּג הֵרִיק מִכּוֹס אֶל כּוֹס וְלֹא נָפְלָה אַף טִפָּה אַחַת מִן-הַיַּיִן אָֽרְצָה: ז וַיְקַנְאוּ בּוֹ הַפָּרָשִׁים וַיָּבִיאוּ אֶת-דִּבָּתוֹ רָעָה אֶל-הַמֶּ֑לֶך וַיְצַו הַמֶּלֶךְ וַיְמִיתֻֽהוּ:


ג    🔗

א וַיְהִי הַיּוֹם וַיִּסָּכֵר מוֹצָא הַיַּרְדֵּ֑ן וַיַּעַל הַנָּהָר עַל-כָּל-גְּדוֹתָיו וַיִּשְׁטוֹף אֶרֶץ וּמְלֹאָֽה: ב וַיְבֻקַּשׁ הַדָּבָר וַיִּמָּצֵא כִּי-רְאֵם בֶּן-יוֹמוֹ הֵטִיל שָׁם גְּלָלִ֑ים עַל-כֵּן נֶעֶצְרוּ הַמַּיִם בְּזִרְמָתָֽם: ג וְקוֹמַת בֶּן-רְאֵמִים זֶה אַרְבַּעַת מִ֑יל אֹרֶךְ צַוָּארוֹ שְׁלֹשֶת מִיל וְדַלַּת רֹאשׁוֹ מִיל וָחֵֽצִי: ד וּצְפַרְדֵּעַ הָיְתָה בַיָּ֑ם אֲשֶׁר אִם-תַּעֲלֶה הַיַבָּשָׁה וְסָמְכָה בַּעֲבִי גַבָּה שִׁשִּׁים בָּתִּֽים: ה וַיָּבֹא תַנִּין וַיִּבְלַע אֶת-הַצְפַרְדֵּ֑עַ וַיָּטָשׁ בֶּן-עוֹרֵב וַיֹּאכַל אֶת-הַתַּנִּין וַיָּעָף וַיֵּשֶׁב עַל אַחַד הָעֵצִֽים: ו וְעַתָּה מַה-חָזָק עֲנַף הָעֵ֑ץ כִּי-נָשָׂא אֶת-הָעֹרֵב הַכָּבֵד הַזֶּה לָשֶׁבֶת עָלָֽיו: ז וְתוֹלַעַת קְטַנָּה וְכַלְבִּית שְׁמָהּ עָלְתָה בִּנְחִירֵי לִוְיָתָן שַׂגִּיא כֹחַ מְאֹֽד: ח וַתְּצִיקֵהוּ וַתְּאַלְּצֵהוּ עַד כִּי-מֵת הָאַדִּיר הַזֶּה בְּתִגְרַת יַד הָרֶמֶשׂ הַנִּבְזֶ֑ה וַיְקִיאֻהוּ הַמַּיִם וַיַּשְׁלִיכֻהוּ הַיַּבָּשָֽׁה: ט וַיְהִי בְּנָפְל֑וֹ וַיָּדָשׁ וַיָּדֶק שִׁשִּׁים עִ֑יר לְאָבָק פּוֹרֵֽחַ: י. וְיֹשְׁבֵי שִׁשִּׁים עָרִים אֲחֵרוֹת חָשׁוּ וַיִּקְחוּ מִבְּשָׁרוֹ וַיֹּאכְלוּ וַיִּשְׂבָּעוּ: יא וְאֵת אֲשֶׁר הוֹתִירוּ יֹשְׁבֵי הֶעָרִים הָאֵלֶּה מִשָּׂבְעָם בָּאוּ יֹשְׁבֵי עוֹד שִׁשִּׁים עָרִים וַיִּקְחוּ וַיִּמְלָּ֑חוּ וַיִּתְּנוּם לְמִשְׁמֶרֶת בְּבֵיתָֽם: יב מֵחֹר הָעַיִן הָאֶחָ֑ת מִלְּאוּ שְׁלֹש מֵאוֹת נֹאדוֹת שָֽׁמֶן: יג וּמִקֵּץ שָׁנָה נִקְהֲלוּ פְּלִיטֵי הֶעָרִים הֵנֶּחֱרָבוֹת וַיָּבֹואוּ בַמַּשּׂוֹר וּבַמְּגֵרָה וַיִּכְרְתוּ אֶת-עַצְמוֹת הַדָּ֑ג וַיִּבְנוּ בָהֶן אֶת-הֶעָרִים אֲשֶׁר הֶחֱרִֽיב: יד וַתִּהְיֶיןָ לָהֶם עַצְמוֹת הַלִּוְיָתָ֑ן תַּחַת עֲצֵי הַיַּעַר וְאַבְנֵי הַשָּׂדֶה:


ד    🔗

א עֲדַת אֲנָשִׁים יָרְדוּ בָּאֳנִיָּ֑ה וַתֵּלֶךְ הַסְּפִינָה הָלוֹךְ וָשׁוֹט הָלוֹךְ וָצוֹף עַל-פְּנֵי הַמַּיִם וְאֵין-אִי וְאֵין-חֽוֹף: ב וַתִּקְצַר נֶפֶשׁ הָאֲנָשִׁים בַּדָּ֑רֶךְ וַיִּלֹנוּ עַל-יְיָֽ: ג וַיְהִי מִקֵּץ יָמִים וְהִנֵּה אִי-קָטָן בְּלֵב הַיָּ֑ם וַיִּרְאוּ הָאֲנָשִׁים וַיִּשְׁמָֽחוּ: ד וַיַּחְתְּרוּ הָאֲנָשִׁים לְהָבִיא אֶת-הַסְּפִינָה אֶל-הָאִ֑י וַיִּקְרְבוּ וַיָּבֹאוּ וַיֵּרְדוּ-שָֽׁם: ה וַיִּתְהַלְּכוּ בָאִי לְאָרְכּוֹ וּלְרָחְבּוֹ וַיֵּשְׁבוּ עַל-הָאָ֑רֶץ וַיַּעַרְכוּ עֵצִים וַיָּשִׂימוּ אֵשׁ וַיָּזִידוּ לָהֶם נָזִֽיד: ו הֵמָּה עֹשִׂים כֹּה וָכֹ֑ה וְהִנֵּה הָאֲדָמָה רֹגֶזֶת תַּחְתֵּיהֶם זֶה כּוֹשֵׁל וְזֶה נוֹפֵֽל: ז וַיִּשְׂאוּ עֵינֵיהֶם וְהִנֵּה מִקְצֵה הָאִי מִתְרוֹמֵם רֹאשׁ תַּנִּין גָּדוֹל וְנוֹרָא מְאֹד פֹּעֵר פּיו וְשֹׁאֵף בְּאַפּוֹ לִבְלוֹעַ אוֹתָם חַֽיִּים: ח כְּכֹל אֲשֶׁר תֵּרוֹם גֻּלְגָּלְתּוֹ כֵּן-תִּשְׁקַע הָאֲדָמָה אֲשֶׁר מִתַּחְתָּ֑ם וַיָּחוּשׁוּ וַיָּנֻסוּ אֶל-נַפְשָׁם אֶל-הָאֳנִיָה וַיִּמָּלֵֽטוּ: ט וַיַּבִּיטוּ וַיִּרְאוּ וְהִנֵּה הָאָרֶץ הַרְקוּעָה עַל-הַמַּיִם מִתְהַפֶּכֶת עַל-צִדָּ֑הּ וְאֶל-אֲשֶׁר יִפְנֶה רֹאשׁ הַתַּנִּין שָׁם תִּפְנֶה גַם-הִֽיא: י. וַיֵּדְעוּ כִּי לֹא עַל-אַדְמַת-עָפָר הִתְהַלָּ֑כוּ כִּי אִם עַל-עֲבִי-גַבֵּי הַתַּנִּין הַגָּדוֹל אֲשֶׁר אָמַר לַעֲשׂוֹת בָּהֶם כָּלָה כַּאֲשֶׁר קָדְחָה אֵשׁ בִּבְשָׂרֽוֹ: יא וַיַּבִּיטוּ מֵרָחוֹק וַיִּתְבּוֹנָנוּ כִּי-שְׁתֵּי עֵינָיו כִּשְׁנֵי עַפְעַפֵּי שָׁחַר וּשְׁנֵי נְחִירָיו כִּשְׁנֵי אֲפִיקֵי-מָֽיִם: יב וַיִּיְראוּ הָאֲנָשִׁים יִרְאָה גְדוֹלָה אֶת-יְיָ֑ וַיְבָרְכוּ אֶת-יְיָ כִּי הִצִּיל נַפְשָׁם מִמָּֽוֶת:


ה    🔗

א זִיז שָׂדַי הוּא עוֹף גָּדוֹל מְאֹ֑ד וְּבָפְרשׂוֹ אֶת-כְּנָפָיו יְכַסֶּה אֶת-עֵין הָאָֽרֶץ: ב עַל-קַרְקַע הַיָּם תַּעֲמֹדְנָה רַגְלָיו הַשֹּׁקְעוֹת בַּמַּיִם עַד-קַרְסֻלֵּיהֶ֑ן וְרֹאשוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמָֽיְמָה: ג. וַיְהִי הַיּוֹם וַיַּעַבְרוּ אֲנָשִׁים עַל-פָּנָיו בָּאֳנִיָ֑ה וַיִּרְאוּ כּי-רַק עַד-קַרְסֻלֵּי הַצִּפּוֹר יַגִּיעוּ הַמָּֽיִם: ד וַיֹּאמְרוּ בִּלְבָבָם יָרֹד נֵרֵד פֹּה לִרְחֹץ אֶת-בְּשָׂרֵ֑נוּ כּי לֹא-עָמְקוּ הַמָּֽיִם: ה וְהִנֵּה-קוֹל קוֹרֵא אַל תֵּרֵ֑דוּ כִּי בְנַפְשְׁכֶם הֽוּא: ו כִּי בַּמָּקוֹם הַזֶּה חָלְפָה אֳנִיָּה וְאִיש חָרַשׁ עֵצִים יָשַׁב-בָּהּ וְגַרְזֶן בְּיָד֑וֹ וַיִּשַּׁל הַבַּרְזֶל מִן-הָעֵץ וַיִּפֹּל הַמָּֽיְמָה: ז וְעַתָּה הִנֵּה עָבְרוּ שֶׁבַע שָׁנִים לְמִן-הַיּוֹם אֲשֶׁר נָפָ֑ל וְאֶל-קַרְקַע הַיָּם עוֹד לֹא הִגִּיעַ: ח כִּי הַמְּעַט מִן הַמַּיִם כִּי עָמְקוּ עַזִּים וְסֹעֲרִים הֵמָּה מְאֹד וְרֶגַע לֹא יִשְׁקֹטוּ עַל-כֵּן לֹא-הָיְתָה עוֹד מְנוּחָה לַבַּרְזֶל הַצּוֹלֵל עַד-הַיּֽוֹם: ט וַיִּשְׁמְעוּ הָאֲנָשִׁים בְּקוֹל הַקּוֹרֵ֑א וַיֵּשְׁבוּ תַחְתָּם וְלֹא יָרָֽדוּ: י. וַיַּעַבְרוּ מִשָּׁם הָאֲנָשִׁים וַיִּרְאוּ וְהִנֵּה אַרְגַּז אֶבֶן יְקָרָה צָף וּמִתְנוֹסֵס בְּרָאשֵׁי הַגַּלִּים הַהוֹמִ֑ים וַהֲמוֹן דָּגִים עֹטְרִים אֹתוֹ לְשָׁמְרֽוֹ: יא וַיִּתְחַזֵּק אִישׁ מֵאַנְשֵׁי הָאֳנִיָּה וַיִּקְפֹּץ אֶל-הַמָּ֑יִם וַיְפָרֶשׁ יָדָיו לִשְׁחוֹת לְהַצִּיל אֶת-הָאַרְגָּז מִן-הַדָּגִֽים: יב וַיִּגַּשׁ אֵלָיו דָּג לִשְׁבוֹר אַחַת מִצַּלְעֹתָיו וַיַּרְא הָאִישׁ כִּי-נָגַע הַדָּג בְּכַף-יְרֵכוֹ וַיַּז עָלָיו מִן-הַחֹמֶץ אֲשֶׁר עִמּוֹ בַּנֹ֑אד וַיִּבְרַח מִפָּנָיו הַדָּג וַיָּנֹֽס: יג וַיִּשְׁלַח הָאִישׁ אֶת-יָדוֹ לָקַחַת אֶת-הָאַרְגָּ֑ז וַיִּקְרָא אֵלָיו מַלְאַךְ יְיָ מִן-הַשָּׁמַיִם לֵאמֹר הִשָּׁמֶר-לְךָ בֶּן-אָדָם מִנְּגוֹעַ בָּאַרְגָּז הַזֶּֽה: יד כִּי-מְשְׁמֶרֶת-הוּא בְּיַד הַדָּגִים לְאֵשֶׁת חֲנִינָא בֶן-דּוֹסָא עַבְדִּ֑י עַל עֲשׂוֹתָהּ גְּדִלִים בְּכַנְפֵי בְחִירַי הַמִּתְהַלְּכִים לְפָנַי בְּעֵדֶן גַּנִּֽי: טו וַיִּשְׁמַע הָאִישׁ אֶת-הַדָּבָר הַזֶּה וַיָּשָׁב אֶל-רֵעָיו הַהֹלְכִים אִתּוֹ וַיְסַפֵר לָהֶם אֵת אֲשֶׁר-רָאוּ עֵינָיו וַאֲשֶׁר שָׁמְעוּ אָזְנָ֑יו וַיִּשְׁתּוֹמְמוּ הָאֲנָשִׁים מְאֹד:


ו    🔗

א וַיָּסֻרוּ מִשָּׁם הָאֲנָשִׁים וְהִנֵּה לְנֶגֶד עֵינֵיהֶם מַלְאֲכֵי אֱלֹהִים יֹשְׁבִים בְּרֹאשׁ מִשְׁבְּרֵי-יָ֑ם וְחֹצְבִים בְּאַבְנֵי אֶקְדָּח גְּדֹלוֹת מְאֹד תַּבְנִית שְׁעָרִֽים: ב עֶשֶׂר אַמּוֹת רֹחַב הַשָּׁ֑עַר וְעֶשְׂרִים אַמּוֹת קֹמָתֽוֹ: ג וַיִּשְׁאֲלוּ אוֹתָם לְמִי-אֵ֑לֶּה וַיַּעֲנוּ הַמַּלְאָכִים לְחוֹמַת-אֵשׁ אֲשֶׁר בִּיְרוּשָׁלַיִם יִהְיוּ הַשְּׁעָרִים הָאֵֽלֶּה: ד וַיַּרְחִיקוּ עוֹד לָלָ֑כֶת וְהִנֵּה-אֶבֶן נוֹצֶצֶת מְאֹד נִשְׁקֶפֶת לָהֶם מִתּוֹךְ הַמָּֽיִם: ה וַיֵרֶד הָאִישׁ לָשׁוּט בַּמַּיִם וּלְקַחְתָּ֑הּ וַיָּרָץ תַּנִּין בַּחֲמַת כֹּחוֹ אֶל-הָאֳנִיָּה לִבְלֹעַ אֹתָהּ וְאֶת-כָּל-הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר בְתוֹכָֽהּ: ו וַיָּבֹא עֹרֵב וַיָּסַר אֶת-רֹאשׁ הַתַּנִּין מֵעָלָ֑יו וַיֵצֶק דַּם הַתַּנִּין וַיַּאְדִּימוּ הַמַּיִם וַיִּהְיוּ לְדָֽם: ז וַיְמַהֵר תַּנִּין אַחֵר וַיִּקַּח אֶת-הָאֶבֶן וַיִּתְּנָהּ עַל-הַתַּנִּין הֶהָר֑וּג וַיֶּֽחִי: ח וַיִּפְעַר עוֹד הַפַּעַם אֶת-כֶּפֶל רִסְנוֹ לִבְלֹעַ אֶת-הָאֱנִיָּה וְאֶת-כָּל-אֲשֶׁר-בָּ֑הּ וַיּבאֹ צִפּוֹר-שָׁמַיִם וַיַּהַרְגֵֽהוּ: ט וַיִּתְחַזְּקוּ הָאֲנָשִׁ֑ים וַיַּאַסְפוּ אֶת-הָאֶבֶן אֶל-הָאֳנִיָּֽה: י וַיְהִי בְּבוֹאָהּ שָׁם וַתִּחְיֶינָה הַצִּפֳּרִים הַטְּבוּחוֹת וְהַמְּלוּחוֹת וַתַּעֲמֹדְנָה עַל-רַגְלֵיהֶן וַתִּפְרֹשׂנָה כַנְפֵיהֶן וַתְּעוּפֶ֑ינָה וַיֵּדְעוּ הָאֲנָשִׁים כִּי אֶבֶן הַתְּחִיָה הֽוּא: יא וַיְהִי כִּי-הִתְעוֹפְפוּ הַיּוֹנִים וְהַתַּרְנְגֹל֑וֹת וַיִּרְעֲבוּ הָאֲנָשִׁים וַיִּתְאַוּוּ לֶאֱכֹל בָּשָֽׂר: יב וַיָּבֹאוּ אֶל-אַחַד הָאִיִּ֑ים וַיִּקְנוּ לָהֶם פָּר וַיִּשְׁחָטוּהוּ וַיְנַתְּחֻֽהוּ: יג וַיִּקְחוּ אֶת-הַצֵּלָע וְאֵת כַּף הַיָּרֵ֑ך וַיְנַקְּרוּ אֶת-גִּידֵיהֶם מֵעֲלֵיהֶם וַיָּשִׂימוּ עַל-הָעֵֽשֶׂב: יד וַיְהִי אַךְ נָגֹעַ נָגַע הַבָּשָׂר בָּעֵשֶׂב וְהִנֵּה קָרְבוּ הַגִּידִים אֶל-כַּף הַיָּרֵ֑ךְ וַיִּהְיוּ לְבָשָׂר אֶחָד כְּבַתְּחִלָּֽה: טו וַיִּתְּנוּ אֶת-הַבָּשָׂר עַל-הַגֶּחָלִים וַיִּצְלוּהוּ וַיֹּאכְלֻ֑הוּ וַיֵּיטִיבוּ לִבָּם וַיֵּלְכוּ לְדַרְכָּֽם: טז וַיָּשֻׁבוּ הָאֲנָשִׁים מִקֵּץ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ וְהִנֵּה הַגֶּחָלִים בֹּעֲרוֹת עוֹד כְּבָרִאשׁוֹנָ֑ה וַיִּתְמְהוּ הָאֲנָשִׁים אִיש אֶל-רֵעֵֽהוּ: יז וַיִשְׁאֲלוּ פִי-חָכָם וַיֹּאמֶר לָהֶם הָעֵשֶׂב הוּא סַמְתָּר הַמַּחֲלִים כָּל-בָּשָׂ֑ר וְהַגַּחֶלֶת רֹתֶם הוּא הַמַּחֲזִיק חֻמּוֹ שִׁבְעִים שָׁנָֽה:


 

ב שִׂיחוֹת עוֹבְרֵי דְרָכִים    🔗

א אִישׁ תַּיָּר הָלַךְ לְמַסָּעָ֑יו וַיָּבֹא הַמִּדְבָּרָה אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר-מֵתוּ לִפְנֵי יְיָ הָאֲנָשִׁים הַשֹּׂמְעִים בְּקוֹל מוֹצִיאֵי דִּבַּת הָאָֽרֶץ: ב וַיַּרְא וְהִנֵּה כֻלָּם שׁוֹכְבִים עַל-גַּבּוֹתָם וּפְנֵיהֶם לְמָ֑עְלָה וִידֵיהֶם וְרַגְלֵיהֶם נְטוּיוֹת לְאֹרֶךְ קוֹמָתָֽם: ג לְבַד מִן הָאֶחָד אֲשֶׁר הֵשִׁיב אֶת-רַגְלוֹ אֵלָ֑יו וַיְהִי רֶוַח תַּחַת בִּרְכּוֹ עַד כִּי-עָבַר תַּחְתָּיו הַתַּיָּר עַל-גְּמַלּוֹ וּבְיָדוֹ הָרֹמַח וְלֹא נָגַע בָּֽהּ: ד וַיֵּרֶד מֵעַל הַגָּמָל וַיּקְרַב אֶל-אַחַד מֵהֶ֑ם וַיִּכְרֹת אֶת-כְּנַף הַמְּעִיל אֲשֶׁר-לֽוֹ: ה כִּי-אָמַר בְלִבּוֹ אֱקָּחָה-נָּא אֶת-זֹאת וְאָבִיאָה אֶל-הַחֲכָמִים אֲשֶׁר בְּעִירִ֑י לְמַעַן הָאֵר עֵינֵיהֶם בְּמַעֲשֵׂה הַצִּיצִֽת: ו וַיַּעַל על-גְּמַלּוֹ לִרְכֹּב אֶל-דַּרְכּוֹ וָיְמָאֵן הַגָּמָל לָלָ֑כֶת וַיְעוֹרֵר עָלָיו שׁוֹט וְהוּא לֹא-זָע וְלֹא-נָֽע: ז וַיַּעֲבֹר אִישׁ-זָקֵן וַיֹּאמֶר אֵין-זֹאת כִּי אִם-לָקַחְתָּ מִיַּד הַמֵּתִים מְא֑וּמָה עַל-כֵּן לֹא תּוכַל לָמוּשׁ מִמְּקוֹמֶֽךָ: ח וַיִּשְמַע הָאִישׁ וַיְמַהֵר וַיָּשֶׁב אֶת-כְּנַף הַמְּעִיל וַיָּשָׁב וַיַּעַל עַל-גְּמַלּ֑וֹ וַיְמַהֵר הַגָּמָל לָרוּץ אֹרַח כִּתְמוֹל שִׁלְשֽׁוֹם: ט וַיְהִי בְלֶכְתּוֹ וַיַּרְא וְהִנֵּה עֲדַת עוֹף כָּנָף מִתְנַהֶלֶת לְאִטָּה וְכַנְפֵיהֶן רָפוּ מִכֹּבֶד חֵלֶב וָדָ֑שֶׁן וּמִתַּחְתָּם יָצוּף הֵלֶךְ-שֶׁמֶן כַּנָּֽחַל: י. וַיִּשְאַל אֶת-אַנְשֵׁי הַמָּקוֹם לְמִי-אֵ֑לֶּה וַיַּעֲנוּהוּ אֵלֶּה הֵם הַמֵּחִים אֲשֶׁר נָכוֹנוּ לְמִשְׁתֵּה הַשְּׁמָנִים אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה יְיָ לִירֵאָיו בְּעֵדֶן גַּן-אֱלֹהִֽים: יא וַיֹּסֶף הָאִישׁ לָלֶכֶת הָלוֹךְ וְנָס֑וֹעַ עַד-בֹּאוֹ אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר שָׁמַיִם וָאָרֶץ נָשָֽׁקוּ: יב וַיַּעַל שָׁמָּה וַיִּשְׁלַח אֶת יָד֑וֹ וַיָּשֶׂם אֶת-הַצֵּדָה אֲשֶׁר לָקַח בְּיָדוֹ לְדַרְכּוֹ בַּאֲרֻבַּת הַשָּׁמָיִֽם: יג וַיִפֶן כֹּה וָכֹה וַיָּשָׁב לָקַחַת אֶת-לַחְמ֑וֹ וְהִנֵּה אֵין-אֲרֻבָּה וְאֵין-לָֽחֶם: יד וַיִּשְׁתּוֹמֵם וַיִּקְרָ֑א הֲיֵשׁ גַּנָּבִים גַּם-פֹּה בִּקְצֵה הַשָּׁמַיִם וּבִקְצֵה הָאָֽרֶץ: טו וַיִּשְׁמַע קוֹל מְדַבֵּר לֵאמֹ֑ר לְמָחָר לְעֵת כָּזֹאת לְעֵת שׁוּב הַגַּלְגַּל הִנֵּה תִמְצָא אֶת-לַחְמְךָ בִּמְקוֹם אֲשֶׁר שַׂמְתּֽוֹ: טז כִּי בַגַּלְגַּל נְתַתּ֑וֹ הוּא נְשָׂאָהוּ וְהוּא יְשִׁיבֵֽהוּ: יז וַיַּעַשׂ הָאִישׁ כֵּן וַיּוֹחֶל יוֹם תָּמִים וַיָּשָׁב הַגַּלְגַּל לְמְקוֹמ֑וֹ וַיִּקַּח הַתַּיָּר אֶת-צֵדו וַיֵּלַֽךְ. יח וַיָּשֶׂם אֶת-פָּנָיו לָשׁוּב הַבַּיְתָה וַיְהִי בְלֶכְתּוֹ בַדֶּרֶךְ וְהִנֵּה-קוֹל זְוָעָה מִתַּחַת לָאָ֑רֶץ וְהַיָּם אֲשֶׁר רָאָה אֶת-שְׂפָתוֹ מֵרָחוֹק הוֹמֶה וְסוֹעֵֽר: יט וַיֶּחֱרַד לִבּוֹ וַיִּשָׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה בַיִת-קָטָן נֹטֶה לִנְפֹּ֑ל חַלּוֹנוֹתָיו נֻפָּצוּ וְהַטִּיחַ אֲשֶׁר-עָלָיו נָפָֽל: כ וַיָּסַר אֵלָיו וַיִּמְצָא אִישׁ זָקֵן מְאֹד יוֹשֵׁב שָֽׁם: כא וַיִּשְׁאַל אֶת-פִּי בַעַל הַבַּיִת וַיֹּאמַ֑ר הֲלֹא תַגֶּד-לִי מֶה קוֹל הַזְּוָעָֽה: כב וַיַעַן הַזָּקֵן מִדֵּי עֲלוֹת אֶל-אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם צַעֲקַת בָּנָיו מִפְּנֵי נֹגְשֵׂיהֶם יִסְפּוֹק כַּפָּ֑יו וְעֵינָיו הַמְשׁוֹטְטוֹת בְּכָל-הָאָרֶץ תֵּרַדְנָה דְמָעוֹת שְׁתָּֽיִם: כג מִקּוֹל נִפְלָן תִּרְעַשׁ הָאָרֶץ וְיִרְעַם הַיָּ֑ם הוּא הַקוֹל אֲשֶׁר שָמָֽעְתָּ:


 

ג רוּחוֹת מְסַפְּרוֹת    🔗

א אִישׁ הָיָה בִכְפָר קָטֹ֑ן תָּם וְיָשָׁר וְסָר מֵרָֽע: ב כָּל הַיּוֹם עָבַד עֲבוֹדָתוֹ בְּזֵעַת-אַפּוֹ חָרַשׁ חֲרִישׁוֹ וְקָצַר קְצִיר֑וֹ וּבְרָכָה לֹא הָיְתָה לוֹ בְּכָל-עֲמָלֽוֹ: ג וַיְהִי בְּעֶרֶב רֹאשׁ הַשָּנָה כְּבֹא הַשֶּׁמֶשׁ וַיִּתֵּן לְאִישׁ מִסְכֵּן שֶׁקֶל-כֶּסֶף אֶחָ֑ד וַיֵּלֶךְ בֵּית יְיָ לִשְׁפּוֹךְ שִׁיחֽוֹ: ד אַחֲרֵי כְּלוֹת תְּפִלַּת הָעֶרֶב שָׁבוּ כָל-הַקָּהָל לְבָתֵיהֶם וְהַנָּשִׁים וְהַטַּף יוֹצְאִים לִקְרָאתָם לְבָרְכָם בְּשָׁנָה טוֹבָ֑ה וְהִנֵה אִשְתּוֹ יוֹצֵאת לִקְרָאתוֹ לְחָרְפוֹ וּלְקַלְלוֹ עַל-הַשֶׁקֶל אֲשֶׁר נָתָֽן: ה הָאִישׁ הֵיטִיב אֶת-פָּנָיו חִנֵּן קֹלוֹ וַיְדַבֵּר עַל-לִבָּהּ לָנוּחַ מִזַּעְפָּ֑הּ וְהִיא כַּיָּם נִגְרָשׁ הַשְׁקֵט לֹא-תוּכָֽל: ו וַתִּקְצַר נֶפֶשׁ הָאִישׁ הַתָּמִים וַתֵּצֶר-לֹו מְאֹ֑ד לְחַלֵּל אֶת-הַיּוֹם הַקָּדוֹשׁ הַזֶּה מוֹעֵד רֵאשִׁית הַשָּׁנָה בִּשְׁמוֹעַ אָוֶן וּתְלָאָֽה: ז וַיֵּצֵא מִן הַבַּיִת וַיֵּלֶךְ אֶל-נַפְשׁוֹ וַיִּשְׁכַּב בַּשָּׁדֶ֑ה וְהוּא לֹא-יָדַע כִּי הַמָּקוֹם אֲשֶׁר-הוּא שֹׁכֵב עָלָיו שְׂדֵה-קְבָרִים הֽוּא: ח וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה וְהִנֵּה קוֹל רַעַשׁ קוֹל הֲמוֹן דְּבָרִ֑ים וַיַּט אָזְנוֹ וַיִּשְׁמַע וְהִנֵּה-רוּחַ הוֹמִיָּה לֵאמֹֽר:

ט שׁוּטִי רְעוּתִי חוּשִׁי וְנָחוּשָׁה-נָּ֑א וְנִשְׁמְעָה מָה-רָעָה תִּהְיֶה הַשָּׁנָֽה:

י. וְהִנֵּה-קוֹל כְּקוֹל נַעֲרָה עוֹנָה לְעוּמָּתָֽהּ: יא בְּמַחְצֶלֶת נִקְבַּרְתִּי לֹא-אוּכַל קוּם מִבּוֹרִ֑י שׁוּטִי אַתְּ הַקְשִׁיבִי בֹּאִי וֶאֱמֹֽרִי:

יב וַיִּדְמוּ הָרוּחוֹת וְדוּמָה שָׁבָה לִשְׁכּוֹן מִסָּבִ֑יב וַתִּפָּעֶם רוּחַ הָאִישׁ וַיַּעֲצֹם עֵינָיו מֵרֹב פַּחַד וַיִּישָׁן וַיֵּרָדַֽם:

יג וַיְהִי בְּטֶרֶם עֲלוֹת הַשָּׁ֑חַר וְהִנֵּה הָרוּחַ הומִיָּה לֵאמֹֽר: יד תְּבוּאַת רְבִיעָה רִאשׁוֹנָה עוֹדָהּ בְּאִבֶּ֑יהָ יֵרֵד עָלֶיהָ הַבָּרָד וְיַכּֽהָ:

טו הַשֶּׁמֶש יָצָא עַל-הָאָ֑רֶץ וְהָאִישׁ קָם וַיִּרְחַץ פָּנָיו בְּמֵי-הַנַּחַל אֲשֶׁר מִנֶּגֶד וַיָּבֹא בִּית יְיָֽ: טז וַיְהִי כַּאֲשֶׁר-בָּאוּ יְמֵי הַזֶּרַע וַיִּזְרַע כָּל-הָעָ֑ם וַיַּמְטֵר יְיָ בָּרָד כָּבֵד מְאֹד וַיַּךְ אֶת-כָּל-זֶרַע הָאָרֶץ וְאֶת-כָּל-עֵשֶׂב הַשָּׁדֶה וְצֶמַח הָאֲדָמָֽה: יז וְהָאִישׁ אֲשֶׁר זָרַע אַחֲרֵי-כֵן וַיְהִי זַרְעוֹ לִבְרָכָה בְּקֶרֶב הָאָֽרֶץ: יח וַיְהִי לִתְקֻפוֹת הַיָּמִים וַיֵּלֶךְ בְּלֵיל רֹאשׁ הַשָּׁנָה וַיִּשְׁכַּב בִּמְקוֹם אֲשֶׁר שָׁכַב-שָׁם בָּרִאשׁונָֽה: יט וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה וְהִנֵּה קוֹל רַעַשׁ קוֹל הֲמוֹן דְּבָרִ֑ים וַיַּט אָזְנוֹ וַיִּשְמַע וְהִנֵּה-רוּחַ הוֹמִיָּה לֵאמֹֽר:

כ. שׁוּטִי רְעוּתִי חוּשִׁי וְנָחוּשָׁה נָּ֑א וְנִשְׁמְעָה מָה-רָעָה תִּהְיֶה הַשָּׁנָֽה:

כא וְהִנֵּה-קוֹל כְּקוֹל נַעֲרָה עוֹנָה לְעֻמָּתָֽה: כב בְּמַחְצֶלֶת נִקְבַּרְתִּי לֹא-אוּכַל קוּם מִבּוֹרִ֑י שׁוּטִי אַתְּ הַקְשִׁיבִי בֹּאִי וֶאֱמֹרִי:

כג וַיִדְּמוּ הָרוּחוּת וְדוּמָה שָׁבָה לִשְׁכּוֹן מִסָּבִ֑יב וְהָאִישׁ עָצַם עֵינָיו וַיִּישָׁן וַיֵּרָדַֽם: כד וַיְהִי בְּטֶרֶם עֲלוֹת הַשָּׁ֑חַר וְהִנֵּה-רוּח הוֹמִיָּה לֵאמֽרֹ:

כה כֹּל אֲשֶׁר יִזָּרֵעַ בָּרְבִיעָה הַשְּׁנִיָּה יָבֹא רוּח הַקָּדִים וְיַכֵּהוּ שְׁאִיָּֽה:

כו הַשֶּׁמֶשׁ יָצָא עַל-הָאָרֶץ וְהָאִישׁ קָם וַיִּרְחַץ פָּנָיו בְּמֵי-הַנַּחַל אֲשֶׁר מִנֶּגֶד וַיָּבֹא בֵּית יְיָֽ: כז וַיְהִי כַּאֲשֶׁר-בָּאוּ יְמֵי הַזָּ֑רַע וַיְמַהֵר הָאִישׁ וַיִּזְרַע אֶת-זַרְעֽוֹ: כח וְכָל-הָעָם אָמְרוּ אַל-נָא נְמַהֵר וְנָחִישׁ אֶת-מַעֲשֵׂ֑ינוּ פֶּן יָבֹא הַבָּרָד וְהִכָּה אֶת-זַרְעֵנוּ כַּאֲשֶׁר הִכָּה זֶה שָׁנָֽה: כט וַיְהִי כַּאֲשֶׁר יָרַד הַגֶּשֶם הַשֵּׁנִי וַיִּזְרָעוּ וַיְנַהֵג יי אֱלֹהִים רוּחַ-קָדִים עַזָּה מְאֹד וַתּוֹבֶשׁ אֶת-כָּל-פִּרְיָ֑ם וְּבֶזַרע הָאִישׁ לֹא-נָגְעָה רוּחַ-הַקָּדִים לְרָעָֽה: ל. וַיְהִי זַרְעוֹ לִבְרָכָה בְּקֶרֶב הָאָ֑רֶץ וַיִּגְדַּל הָאִישׁ וַיִפְרֹץ מְאֹֽד: לא וַיַּרְא הָעָם כִּי-הָיָה יְיָ עִמּוֹ גַּם בַּשָּנָה הַהִיא גַּם בַּשָּׁנָה הַזֹּ֑את וַיִּפְצְרוּ-בוֹ לְהַגִּיד לָהֶם מַה-שֹּׁרֶשׁ דָּבָר נִמְצָא בֽו:ֹ לב וְלֹא-שָׁמַע אֲלֵהֶם לְהַגִּיד לָהֶ֑ם וַיִּרְפּוּ מִמֶּנּוּ וַיֵּלֵֽכוּ: לג וַתָּבֹא אֵלָיו אִשְׁתּוֹ וַתִּפְגַּע בּוֹ לְגַּלוֹת לָהּ סוֹד֑וֹ וַיְמָאֵֽן: לד וַיְהִי כִּי הִרְבְּתָה לְהָצִיק לוֹ יוֹם י֑וֹם וַיַּגֶּד-לָהּ אֶת-כָּל-לִבּֽוֹ: לה וַיִּתְגַלַּע רִיב מִקֵּץ יָמִים בֵּין אֵשֶׁת הָאִישׁ וּבֵין הָאִשָּׁה אֵם הַנַּעֲרָ֑ה הַקְּבוּרָה בִּמְקוֹם אֲשֶׁר-לָן הָאִֽישׁ: לו וַתֹּאמֶר אֵשֶׁת הָאִישׁ אֶל-אֵם הַנַּעֲרָה בֹּאִי וְאַרְאֵךְ אֶת-בִּתֵךְ קְבוּרָה בְּמַחְצֶלֶת וַתִּשָּׁא הָאִשָּׁה אֶת-קוֹלָהּ וַתֵּבְךְ: לז וַתֵּלֶךְ וַתִּתְנַפֵּל עַל-קֶבֶר בִּתָּה וַתִּשְׁפָּךְ-שָׁם אֶת-לִבָּ֑ה וְהָאִישׁ לֹא-יָדַע בְּכָל-אֵֽלֶּה: לח וַיְהִי בַּשָּׁנָה הַשְּׁלִישִית בְּלֵיל יוֹם הַזִּכָּר֑וֹן וַיָּבֹא וַיִּשְׁכַּב כְּפַעַם בְּפַעַם עַל-יַד הַקָּבֶֽר: לט וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה וְהִנֵּה קוֹל רַעַשׁ קוֹל הֲמוֹן דְּבָרִ֑ים וַיַּט אָזְנוֹ וַיִּשְׁמַע וְהִנֵּה-רוּחַ הוֹמִיָּה לֵאמֹֽר:

מ. שׁוּטִי רְעוּתִי חוּשִׁי וְנָחוּשָׁה נָּ֑א וְנִשְׁמְעָה מַה-רָעָה תִּהְיֶה הַשָּׁנָֽה:

מא וְהִנֵּה-קוֹל כְּקוֹל נַעֲרָה עֹונָה לְעֻמָּתָֽה: מב הַס רְעוּתִי חִשְׂכִי-נָא שְׂפָתַ֑יִם כִּי נִשְׁמְעוּ דְבָרֵינוּ בֵּין הַחַיִּֽים:

מג וְלֹא-יָסַף הָאִישׁ לִשְׁמוֹעַ עוֹד אֶת הָאוֹתִיוֹת בְּטֶרֶם תָּבֹאנָה וְלֹא-יַדָע עוֹד לְהִזָּהֵֽר: מד וַיַּךְ לִבּוֹ אֹתוֹ כָּל-הַיָּמִ֑ים עַל-אֲשֶׁר לֹא-מָשׁל בְּרוּחוֹ לְהַסְתִּיר דָּבָֽר:


 

ד. דְּגַן שָׁמָיִם    🔗

א הָרָעָב כָּבֵד בָּאָרֶץ וַיִּרְעַב הָעָם לַלָּ֑חֶם כִּי עָבְרוּ יְמֵי הַגְּשָׁמִים וּמָטָר לֹא-הָיָה עַל-פְּנֵי הָאֲדָמָֽה: ב וַיִּתְקַבְּצוּ וַיִקְרְאוּ צוֹם שְׁלֹשֶׁת יָמִים לֶחֶם לֹא אָכְלוּ וּמַיִם לֹא שָׁת֑וּ וְלֹא-שָׁמַע יְיָ אֶת קוֹלָֽם: ג וַיּוֹסִיפוּ וַיִּקְרְאוּ צוֹם עוֹד שְׁלֹשֶׁת יָמִים אֲחֵרִ֑ים וַיַּעֲבִירוּ קוֹל-בָּאָרֶץ לֵאמֽר: ד אִישׁ וְאִשָּׁה אַל-יִטְעֲמוּ מְא֑וּמָה בַּמַּיִם לֹא יִרְחָצוּ וּבַשֶּׁמֶן לֹא יָסֽוּכוּ: ה לֹא-יִבְנוּ בַיִת וְלֹא-יִטְעוּ-כֶרֶם וְלֹא-יִקְרְאוּ לְשָׁלוֹם אִישׁ לְרֵעֵהוּ וְאִשָּׁה לִרְעוּתָ֑הּ עַד אֲשֶׁר-יִרְאֶה יְיָ בְּעָנְיֵנוּ וּפָקַד אֶת-עַמּוֹ לַתֵת לָהֶם לָֽחֶם: ו וַיַּרְא הָעָם כִּי לֹא-עָנָם יְיָ גַּם הַפָּ֑עַם וַיּוֹצִיאוּ אֶת-אֲרוֹן הַקֹּדֶשׁ מִבֵּית הָאֱלֹהִים וַיַּצִּיגֻהוּ בִּרְחוֹב הָעִיר וַיִּתְּנוּ עָלָיו אֵֽפֶר: ז וַיִּגַּשׁ הַנָּשִׂיא וַיִּקַּח מִן-הָאֵפֶר וַיִּזְרְקֵהוּ עַל-רֹאשׁוֹ הַשָּׁמָ֑יְמָה וְאַחַר נִגְּשׁוּ כָל-הָעָם וַיִּקְחוּ מִמֶּנּוּ וַיְתְּנֻהוּ בְּרָאֹשֵיהֶֽם: ח וַיָּקָם זְקַן הָעֵדָה וַיְדַבֵּר עַל-לֵב הָעָם כִּי-יָשׁוּבוּ אֶל-יְיָ אֱלֹהֵיהֶם בְּכָל-לְבָבָם וּבְכָל-נַפְשָׁ֑ם וְאַחֲרֵי-כֵן הֵחֵלָּה הָרִנָּה וְהַתְּפִילָּֽה: ט וַיְהִי כִּי-קָרְאוּ אֶל-אֱלֹהִים בְּחָזְקָ֑ה וַיֵּעָתֵר לָהֶֽם: י. וַיִּשְׂאוּ עֵינֵיהֶם אֶל-הַחוֹף וַיִּרְאוּ וְהִנֵה אֳנִיּוֹת בָּאוֹת וְהַמַּלָּחִים צֹבְרִים אֶת-הַחוֹל אֲשֶׁר עַל-שְׂפַת הַיָּם וְטֹעֲנִים אֶת הָאֳנִיָּה וַיִּפָּלֵא הַדָּבָר בְּעֵינֵיהֶם: יא וַיָּסַר אִישׁ מֵהֶם אֶל-הָאֳנִיָּ֑ה וַיַּרְא וְהִנֵּה הַחוֹל נֶהְפַּךְ לְקָֽמַח: יב וַיְּמַהֵר וַיָּשָׁב אֶל אֶחָיו וַיִּקְרָא אַחַי יֶשׁ-שֶׁבֶר בָּאָרֶץ הִנֵּה הָאֳנִיּוֹת מְלֵאוֹת קָ֑מַח וַיַּרְא הָעָם וַיָּרֹֽנּוּ: יג וַיִּקַּח אִישׁ אִישׁ אֶת-צְרוֹר כַּסְפּ֑וֹ וַיָּטוּשׁוּ כַנְּשָׁרִים אֶל-הָאֳנִיָּה לִשְׁבּוֹר אֶת-שֶׁבֶר רַעֲבוֹן בָּתֵּיהֶֽם: יד וַיִּקְרַב אֲלֵיהֶם זְקַן הָעֵדָה וַיֹּאמֶר אַל-נָא בָנַי אַל-תִּקְנוּ וְאַל-תֹּאכְלוּ מִן-הַקֶּמַח הַזֶּ֑ה כִּי לֹא-יִהְיֶה לָכֶם לְשָׂבְעָה כִּי-מַעֲשֶׂה נִפְלָאוֹת הוּא: טו הַמַּלָּחִים אֲשֶׁר רְאִיתֶם מַלְאֲכֵי אֱלֹהִים הֵמָּה וְהַחוֹל הַנֶּהְפַּךְ לְקֶמַח דְּגַן-שָׁמַיִם ה֑וּא אֲשֶׁר לֹא-יֹאכַל מִמֶּנּוּ הָאָדָם וָחָי: טז הוֹחִילוּ מְעַט בָּנַי עוֹד הַיּוֹם תָּבֹאנָה אֳנִיּוֹת נֹשְׂאוֹת בָּר וָלָ֑חֶם מֵהֶן תִּקְנוּ וּמֵהֶן תֹּאכֵלוּ כִּי-מַאֲכַל אָדָם הֽוּא: יז וְהָאֳנִיּוֹת נֶעֶלְמוּ וַתֹּאבַ֑דְנָה וְאִישׁ לֹא-יָדַע אָנָה בָֽאוּ: יח וְהַקּוֹל נִשְׁמַע בֵּית-הַמֶּלֶךְ לֵאמֹר כָּזֹה וְכָזֶה קָרָה אֶת-הַזָּקֵן וְאֶת-עֲדָת֑וֹ וְלֹא הֶאֱמִין הַמֶּֽלֶךְ: יט וַיֹּאמֶר אִם-אָמְנָם הַזָּקֵן אִישׁ קֹרֵא לֵאלֹהָיו וְיַעֲנֵ֑הוּ מַדּוּעַ זֶה לֹא-שָׁמַע אֱלֹהִים בְּקוֹלוֹ לְהַמְטִיר עַל-הָאָֽרֶץ: כ. וְהַגְּבִירָה אִשָּׁה יִרְאַת יְיָ שָׁלְחָה אֶל-הַזָּקֵן לֵאמֹר: כא חַל-נָא אֶת-פְּנֵי אֱלֹהֶיךָ וְיִתֵּן מָטָר עַל-פְּנֵי הָאֲדָמָ֑ה וְיֵדְעוּ כָּל הָאָרֶץ כִּי-שֹׁמֵעַ יְיָ אֶת-תְּפִלַּת הַדְּבֵקִים בּֽוֹ: כב וַיָּשֶׁב הַזָּקֵן בְּיַד נַעֲרוֹ לֵאמֹֽר: כג בֵּית הַמֶּלֶךְ הַאֲזִינוּ עֲלוּ אֶל-קֶרֶן הָאֹפֶל וְשָׁם תִּהְי֑וּ כִּי-אֶקְרָא הַיּוֹם אֶל-יְיָ וְנָתַן מָטָר וּמָלְאוּ כָּל-הָעֲמָקִים מָֽיִם: כד וְקֶרֶן-הָאֹפֶל שֶׁן-סֶלַע ה֑וּא אֲשֶר אִם-יַעֲלֶה עָלָיו פָּרָשׁ רֹכֵב סוּס וְרֹמַח בְיָּדוֹ וְהָיָה בְּעֵינֵי הַנִּצָּב בְּתַחְתִית הָהָר כִּזְבוּב דָּֽק: כה וַיַּעֲלוּ כָּל-בֵּית הַמֶּ֑לֶךְ וַיַּעַל שָׁם גַּם-הַזָּקֵן וַיִּצְעַק אֶל-יְיָ וַיִּפְרֹשׂ כַּפָּיו הַשָּׁמָֽיְמָֽה: כו וַתַּעַל עָב קְטַנָּה מִפְּאַת-יָם וַתְּהִי לְעָנָן כָּבֵד וַיִּבָּקַע הֶעָנָן מִתַּחְתָּ֑יו וַיְהִי לְגֶשֶׁם שׁוֹטֵֽף: כז וַיִּגְבְּרוּ הַמַּיִם וַיִּרְבּוּ מְאֹ֑ד עַד אֲשֶׁר נִטְבְּלוּ רַגְלֵי הַמֶּלֶךְ הָעוֹמֵד בְּרֹאשׁ קֶרֶן אֹפֶל בִּקְצֵּה הַמָּֽיִם: כח וַיִּגַּשׁ הַמֶּלֶךְ אֶל-הַזָּקֵן וַיֹּאמַר אָמְנָם טוֹב אַתָּה בְעֵינֵי אֱלֹהֶיךָ וְטוֹב תַּעֲשֶׂה לְעַמְּךָ וְלְאַרְצֶ֑ךָ אַךְ הַטּוֹבָה אֲשֶׁר עָשִׂיתָ הַיּוֹם הַזֶּה רַבָּה הִיא מֵהָכִיל: כט וַיִּתְפַּלֵּל הַזָּקֵן וַיִּכָּלֵא הַגָּ֑שֶׁם וְהַמַּיִם הָלְכוּ הָלוֹךְ וְחָסוֹר וַתִּיבַשׁ הָאָרֶץ בַּיּוֹם הַהֽוּא: ל. וּמַלְאַךְ אֱלֹהִים בָּא אֶל-הַזָּקֵן בַּחֲלוֹם הַלַּיְלָה לֵאמֹֽר: לא רֵד מֵעַל מִשְׁכָּבְךָ אֲשֶׁר אַתָּה שֹׁכֵב עָלָיו מֵעוֹדְךָ עַד-הַיּוֹם הַזֶּ֑ה וּשְׁכַב בַּאֲשֶׁר תִּשְׁכָּֽב: לב וַיִּיקַץ וַיַּעַשׂ כֵּ֑ן וַיֵּלֶךְ וַיִּשְׁכַּב בְּמָקוֹם אַחֵר וַיִּישָֽׁן: לג וַיַּשְׁכֵּם בַּבֹּקֶר מִמָּחֳרָ֑ת וַיִּקְרַב אֶל-מִטָּתוֹ וַיַּרְא וְהִנֵּה הַמַּרְבַדִּים אֲשֶׁר עָלֶיהָ נִקְרְעוּ נִפְרְמוּ מִמַּדְקְרוֹת חָֽרֶב: לד וַיֵּדַע כִּי-מִשְלַחַת מַלְאֲכֵי רָעִים אֲשֶׁר צָרָה עֵינָם בִּכְבוֹדוֹ וּבְצִדְקָתוֹ שֻׁלְּחָה בּוֹ הַלָּ֑יְלָה לַעֲשׂוֹת אֹתוֹ כָּלָֽה: לה וַיְבָרֶךְ אֶת-יְיָ אֱלֹהֵי חַסְדּ֑וֹ עַל-אֲשֶׁר שָׁלַח אֶת-מַלְאָכוֹ הַטּוֹב לְמַלֵּט נַפְשׁוֹ מִמָּֽוֶת: לו וַיְחִי עוֹד הַזָּקֵן יָמִים רַבִּ֑ים וַיְצַו אֶת-בָּנָיו וְאֶת-בֵּיתוֹ וְאֶת-עַמּוֹ לְבִלְתִּי נַסּוֹת אֶת-יְיָֽ: לז לְבִלְתִּי הוֹגִיעַ אֶת-יְיָ֑ לִבְרֹא לָהֶם יוֹם יוֹם שָׁמַיִם חֲדָשִׁים וְאֶרֶץ חֲדָשָֽׁה: לח כִּי דְגַן שָׁמַיִם לֹא יִהְיֶה לְשָׂבְעָ֑ה וִילוּד אִשָּׁה כִּי-יַפְלִיא לַעֲשׂוֹת תֵּצַר-בּוֹ עֵין צְבָא מָֽרוֹם: לט וַיִּקְרָא בְאָזְנֵיהֶם תָּמִיד כָּל-הַיּוֹ֑ם הַשָּׁמַיִם שָׁמַיִם לַיְיָ וְהָאָרֶץ נָתַן לִבְנֵי-אָדָֽם:


 

ה. חֶלְדַּי וּבְרוֹרִית    🔗

א    🔗

א הַיִוֹם בֹּעֵר כַּתַּנ֑וּר וְנַעֲרָה כְּבַת שְׁבַע-עֶשְׂרֵה שָׁנָה לְבוּשַׁת שָׁנִי עִם-עֲדָנִים הוֹלֶכֶת בַּדֶּרֶךְ לָשׁוּב אֶל-בֵּית אָבִֽיהָ: ב וְהַנַּעֲרָה יָפָה עַד-מְאֹ֑ד וְאַנְשֵׁי הַמָּקוֹם קָרְאוּ-לָה בְרוֹרִית לֵאמֹר בָּרָה הִיא כַּחַמָּֽה: ג וַיְהִי בְלֶכְתָּהּ וַתִּצְמָא לַמָּ֑יִם וַתֵּט מִן-הַדֶּרֶךְ לִשְׁתּוֹת מִן-הַבְּאֵר אֲשֶׁר בַּשָׂדֶֽה: ד הִיא בָאָה שָׁ֑מָּה וְהִנֵּה נַעַר חָסוֹן כָּאַלּוֹן וְטוֹב תֹּאַר נִצָּב עַל-הַבְּאֵר וּמַשְׁקֶה אֶת-סוּסוֹ הָאַבִּֽיר: ה וְהִיא נָטְתָה מִפָּנָיו וַתַּעֲמֹד מֵרָחֽוֹק: ו וַיְהִי כְּכַלּוֹתוֹ לְהַשְׁקוֹת אֶת-סוּס֑וֹ וַיַּעַל עָלָיו וַיִּרְכַּב לְדַרְכּֽוֹ: ז אָז קָרְבָה אֶל-הַבְּאֵר וַתִּשְלַח יָדָהּ אֶל-חֶבֶל הַדְלִי לְתָפְשׂ֑וֹ וַתִּדַּח יָדָהּ וַתִּמְעַד רַגְלָהּ וַתִּפֹל אֶל-הַבְּאֵר וַתִּתֵּן קוֹל פְּחָדִֽים: ח וַיִּשְׁמַע הַנַּעַר הָרֹכֵ֑ב וַיָּטָשׁ כַּנֶשֶׁר וַיָּבֹא וַיִּקְפֹּץ מֵעַל סוּסוֹ אֶל-תּוֹךְ הַבְּאֵֽר: ט וַיִּבָּהֵל וַיִּשְׁתּוֹמֵם וַיִּקְרָא הִשְׁבַּעְתִּי אֹתָךְ אִם-לֹא תַגִּידִי לִי אִם בַּת-אָדָם אַתְּ אִם בַּת-הָרוּח֑וֹת הַלֹּכְדוֹת נְפָשׁוֹת בְּחַבְלֵי קֶסֶם יָפְיָֽן: י. וַתִּקְרָא מִצָּרַת נַפְשָׁהּ בַּת-אָדָם אָ֑נִי וַיֹּסֶף וַיֹּאמֶר בְּהַעֲלוֹתִי אֹתָךְ לִי תִהְיִֽי: יא וַתַּעַן לֵאמֹר לְךָ אֲנִי עַד-עוֹלָ֑ם וַיַּעֲלֶהָ בִּזְרוֹעַ עֻזֽוֹ: יב וַתִּשְׁאַל הַנַּעֲרָה לְשְׁמוֹ וַיַּגֶּד-לָהּ כִּי-שְׁמוֹ חֶלְדָּ֑י וַיִּכְרְתוּ שְׁנֵיהֶם בְּרִֽית: יג וַיֹּאמֶר חֶלְדַּי עֵדָה הַבְּאֵר הַזֹּאת וְעֵדָה הַחֻלְדָּה הָעוֹבֶרֶת בָזֶּ֑ה אִם-אֶקַּח אֲנִי לִי אִשָּׁה אַחֶרֶת וְאִם-תִּהְיִי אַתְּ לְאִישׁ אַחֵֽר: יד וַתַּעַן בְּרוֹרִית וַתֹּאמֶר עֵדִ֑ים וַיֹּאמֶר חֶלְדַּי הִנֵּה כָּרַתְנוּ הַיּוֹם בְּרִית וְהָעֵד עֵדִֽים: טו וְעַתָּה עֲלִי-נָא שֶׁאָהֲבָה נַפְשִׁי עַל-סוּסִי וְרָכַבְתְּ עִמִּי אֶל-בֵּיתִ֑י וּמָשַׁלְתְּ בְּכֹל אֲשֶׁר-לִֽי: טז וַתֹּאמֶר בְּרוֹרִית לֹא נָכוֹן לַעֲשׂוֹת כֵּן מַחֲמַד עֵינִ֑י כִּי בְנֵי יְשְׂרָאֵל שְׁנֵינוּ בְּנֵי אַנְשֵׁי-שֵֽׁם: יז אַתָּה תָּבֹא אֶל-בֵּית אָבִי וְאִמִּי וְּלַקְחַּתַּנִי מִשָּׁם וְאֵרַשְׂתַּנִי לְךָ בְּצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּ֑ט וְאַחֲרֵי-כֵן אָבֹא אֶל-בֵּיתֶךָ וְלֹא-אֶפָּרֵד מִמְּךָ עוֹד: יח וַיֹּאמֶר אֵת כָּל-אֲשֶׁר תְּצַוֵּנִי אֶעֱשֶׂ֑ה וּבְעוֹד שֹׁלשֶׁת יָמִים אָבֹא אֶל -בֵּית אָבִיךְ וּנְתָנֵךְ לִי לְאִשָּֽׁה: יט וַיְשַׁלַּח אוֹתָה עוֹד כִּבְרַת-אֶרֶץ וַיָּשָׁב לְדַרְכּ֑וֹ וְהִיא-בָאָה אֶל-בֵּית אָבִֽיהָ: כ. וְלֹא הִגִּידָה בְרוֹרִית לְבֵית אָבִיהָ דָּבָ֑ר כִּי-אָמְרָה יַעַבְרוּ-נָא שְׁלֹשֶׁת יָמִים וּבָא בְחִירִי הֵֽנָּה: כא וְהִגִּיד הוּא לָהֶם אֵת כָּל-הַגְּדֹלוֹת אֲשֶׁר עָשָׂה לְבִתָּם הַיְּחִידָ֑ה וּנְתָנוּנִי בָּכל-לְבָבָם בְּחֵיק לָעֶלֶם הַנֶּחְמָד הַזֶּה לְאִשָּֽׁה: כב אַךְ חֶלְדַּי אִישׁ עָלֵז וְטוֹב לֵ֑ב וַיְסַפֵּר לְאָבִיו אֵת כָּל-אֲשֶׁר הִקְרָה יְיָ לְפָנָיו בַּדָּֽרֶֽךְ: כג וְלֹא שָׂם אָבִיו לִבּוֹ אֶל-דִּבְרֵי בְנ֑וֹ וַיֹּאמַֽר: כד הֲיוֹדֵעַ אַתָּה כִּי-קְרוּאִים וְהֹלְכִים אֲנַחְנוּ הַיּוֹם לָבֹא אֶל-עִיר הַמְּלוּכָה אֶל-הַמִּשְׁתֶּה אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מָחָר קְרוֹבֵנוּ הַשַּׂר בֶּן-יָשָׁבְעָ֑ם לְיוֹם הֻלֶּדֶת בִּתּֽוֹ: כה וַיִּיטַב הַדָּבָר בְּעֵינֵי חֶלְדַּ֑י וַיֹּאמֶר אִם-לֹא תַעְצְרֵנִי שָׁם עַד-יוֹם הַשְּׁלִישִׁי וְהָלָֽכְתִּי: כו וַיַּעַן אָבִיו וַיֹּאמַ֑ר כַּאֲשֶׁר יִהְיֶה עִם-לְבָבְךָ כֵּן תַּעֲשֶׂה בְּנִֽי:


ב    🔗

א וַיָּקֻמוּ הָאֲנָשִׁים וַיִּרְכְּבוּ עַל-הַסּוּסִ֑ים וַיָּבֹאוּ אֶל-עִיר הַמְּלוּכָה אֶל-הֵיכַל בֶּן-יָשָׁבְעָֽם: ב וְעֵינֵי חֶלְדַּי אִישׁ אֹהֵב שִׂמְחָה לֹא-שָׂבְעוּ מֵרְאוֹת אֶת-תִּפְאֶרֶת הֵיכְלֵי קִרְיַת הַמַּמְלָכָ֑ה וְאָזְנָיו לֹא-מָלְאוּ מִשְּׁמוֹעַ אֶת-שְׁאוֹן הָעַלִּיזִים הָעוֹלֶה מִבָּתֵּי תַעֳנוּגֶֽיהָ: ג וְאַף כִּי-בְּבֹאוֹ אֶל-הֵיכַל בֶּן-יָשָׁבְעָ֑ם וַיַּרְא שָׁם אֶת-גְּאוֹן אֻלַמָּיו אֶת-הֲדַר חֲדָרָיו וְאֶת-מַעֲמַד מְשָׁרְתָיו וּמַלְבּוּשֵיהֶֽם: ד וַיְהִי כְּחֹלֵם וַיֹּאמֶר בְּלִבּוֹ מַה-בֶּצַע-לִי בְּעֹשֶׁר אָבִי אִם-אֶשְׁכּוֹן בַּכְּפָרִים יַחַד עִם-בֶּהֱמַת הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר גַּם-הִיא לֹא-תֵדַע בִּלְתִי אִם-אָכֹל וְשָׁתֹה וְלִישׁ֑וֹן הֲיִתְעַנֵּג אָבִי הַכָּבֵד בַּכֶּסֶף וַּבָזָּהָב עַל-כְּבוֹד בֵּיתֽוֹ: ה עוֹדֶנוּ הוֹגֶה וְהִנֵּה הַשַּׂר בֶּן-יָשָׁבְעָם בָּ֑א וַיְקֲדֵּם אֶת-פָּנָיו וְאֶת-פְּנֵי אָבִיו בִּנְשִׁיקוֹת אַהֲבָה וְכָבֽוֹד: ו וַיַּצֵּג לִפְנֵיהֶם אֶת-מִלְכָּה בִתּוֹ נַעֲרָה יְפַת-עֵינַיִם וּבַעֲלַת קוֹמָ֑ה אֲשֶׁר בְּכָל-הֲלִיכוֹתֶיהָ יָלִין כָּבוֹד וָעֹֽז: ז וַתִּיטַב גַּם-הִיא אֶת פָּנֶיהָ אֶל-הָאוֹרְחִ֑ים וַתְּבָרֶךְ אֶת-בֹּאָֽם: ח הַסָּרִיסִים הֶעֱלוּ נֵרוֹת וַהֲמוֹן הַקְּרוּאִים הוֹלֵךְ וָרָ֑ב עַד כִּי-מָלְאוּ כָּל-חַדְרֵי הַהֵיכָל הַנּוֹצְצִים בִּכְלֵי-פָז זְכוּכִית וּבְדֹלַֽח: ט וַיְהִי כַּאֲשֶׁר הִרְבְּתָה לְדַבֵּר עִם-חֶלְדַּי וַיַּגֶּד-לָהּ מַה-נַּעְלָה בְעֵינָיו עִיר הַמְּלוּכָה וַאֲנָשֶׁ֑יהָ וְהִיא אָמְרָה כִּי בְעֵינֶיהָ טֹבוּ הַכְּפָרִים וְיוֹשְׁבֵיהֶֽם: י. וְיָשָׁבְעָם אֲשֶׁר עָמַד מֵאַחֲרֵיהֶם וְהֵם לֹא-רָאוּהוּ קָרָ֑א וְאִם-כֵּן בִּתִּי הֲיִי לְבֶן-כְּפָר אִם-טוֹב בְּעֵינָיִֽךְ: יא וַיַּעַן חֶלְדַּי וּבֶן-כְּפָר הֲלֹא-אָ֑נִי וַיִּיַטב הַדָּבָר בְּעֵינֵי הַנַּעֲרָֽה: יב וַיַּעֲבֵר חֶלְדַּי אֶת-טַבַּעְתּוֹ מֵעַל יָדוֹ וַיְאָרְשֶׂיהָ וּמִקֵּץ יֶרַח יָמִים הָיְתָה-לוֹ לְאִשָּׁ֑ה וַתֵּצֵא לָשֶׁבֶת עִמּוֹ בְּנַחֲלַת אָבִֽיו: יג וַתַּהַר הָאִשָּׁה וַתֵּלֶד בֵּן לְחֶלְדַּ֑י וְלֹא-הָיָה קֵץ לְשִׂמְחָתָהּ כִּי-אַהֲבַת נֶפֶשׁ אָהֲבָה אֶת-חֶלְדַּי אִישָֽׁהּ: יד וַיְהִי בְּיוֹם מְלֹאת שְׁלֹשָׁה חֳדָשִים לַיֶּלֶד וַתְּשִׁימֵהוּ בְּחֵיקָהּ לַשׂוּשׂ בּ֑וֹ וְהִנֵּה חֻלְדָּה נִמְאָסָה מְקַפֶּצֶת וּבָאָה וַתְּנַתֵּר עַל-הַיֶּלֶד וַתִּשַּׁכֵהוּ וַתָּנֽוֹס: טו הָאֵם נִבְהֲלָה וְהַיֶּלֶד נָתַן-קוֹל וְאָנְשֵׁי הַבַּיִת הִבְהִילוּ אֶת הָרֹפְאִים וְאֵין מָזוֹר וְאֵין תְּרוּפָ֑ה וּכְבֹא הַשֶּׁמֶשׁ מֵת הַיָּֽלֶד: טז וּמִלְכָּה עָשְׂתָה אֵבֶל יָחִיד עַל-פְּרִי בִטְנָ֑ה אַף-חֶלְדַּי נֶעְצַב מְאֹד עַל-בְּנֽוֹ: יז יְמֵי הָאֵבֶל הִקִּיפוּ וַתֹּסֶף מִלְכָּה וַתַּהַר וַתֵּלֶד בֵּן שֵׁנִי לְחֶלְדַּי וַתִּנָּחֶם-בּוֹ אַחֲרֵי בְּנָהּ הַבְּכ֑וֹר וַתִּצּוֹר אֶת-הַיֶּלֶד מִכָּל-מִשְׁמָֽר: יח וַיְהִי כִּמְלֹאת שָׁנָה לַיֶּלֶד וַתִּשָּׁאֵהוּ אֹמַנְתּוֹ הַשָׂדֶה לִשְׁאוֹף רוּחַ-צַ֑ח וַתַעֲּבֹר עַל-פְּנֵי בְּאֵר-מָֽיִם: יט וַיַּרְא הַיֶּלֶד אֶת-דְּמוּת פָּנָיו עַל-פְּנֵי הַמָּ֑יִם וַיִּצְנַח מִזְּרֹעוֹתֶיהָ וַיִּפֹּל אֶל-הַמָּ֑יִם: כ. וְהַנַּעֲרָה זָעֲקָה זְעָקָה גְדוֹלָה וּמָרָה וַתִּקְפֹּץ אֶל-הַבְּאֵר וַתַּעֲלֵהוּ וְהִנֵה לֹא-נוֹתְרָה בּוֹ נְשָׁמָֽה: כא וַיִּמְרְחוּהוּ וַיְשַׁפְשְׁפ֑וּהוּ וְנֶפֶשׁ הַיֶּלֶד לֹא שָׁבָה אֶל-קִרְבּֽוֹ: כב וַיִּגְדַּל הַמִּסְפֵּד מְאֹ֑ד אַךְ מִלְכָּה אִשָּׁה יִרְאַת אֱלֹהִים מָשְׁלָה בְּרוּחָֽה: כג אוּלָם חֶלְדִּי אִישׁ אֲשֶׁר לֹא הוֹרִיד דִמְעָה מִיָּמָ֑יו מֵאֵן לְהִתְנַחֵם בַּפַּעַם הַזֹּאת: כד וַיָּבֹאוֹ כָּל-בֵּית אָבִיו וּבֵית חוֹתְנוֹ לְדַבֵּר עַל-לִבּ֑וֹ וְלֹא שָׁמַע אֲלֵיהֶֽם: כה גַּם-מִלְכָּה הָאֲבֵלָה נִסְּתָה דָבָר אֵלָיו לְנַחֲמוֹ וְלֹא קִבֵּל תַּנְחוּמִ֑ים וַיִּפָּלֵא הַדָּבָר בְּעֵינֶיהָ מְאֹֽד: כו וַיְהִי כְּכַלוֹת אֵבֶל שִׁבְעַת הַיָּמִ֑ים וַתִּפְצַר מִלְכָּה בְּאִישָׁה לְהַגִּיד לָהּ מַה-שֹׁרֶשׁ דָּבָר נִמְצָא בְּעִצְּבוֹנוֹ הַגָּדוֹל לִבְלִי-חֹקֽ: כז וַיְסַפֶּר-לָהּ אֶת-דְּבַר הַנַּעֲרָה אֲשֶׁר הִצִּ֑יל וְאֶת-הַשְּׁבֻעָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע-לָהּ וְאֶת-הָעֵדִים אֲשֶׁר הֵעִידָה בּֽוֹ: כח וַיִּקְרָא בְמַר-נֶפֶשׁ אִם-אָנֹכִי חָטָאתִי תְּהִי-נָא יַד-הָעֵדִים בִּי לַהֲמִיתֵ֑נִי וְאֵלֶּה הַצֹּאן מֶה-עָשֽׁוּ: כט וְלֵב מִלְכָּה מֵת וַיְהִי לְאָ֑בֶן אַךְ עַד-מְהֵרָה הִתְחַזְּקָה וָתְּחַבֵּק אֶת-בַּעְלָהּ וַתֹּאמַֽר: ל. מֵאַהֲבָתִי אוֹתְךָ הִנְנִי נִפְטֶרֶת מֵעִמְּךָ לְעוֹלְמֵי עַ֑ד כִּי-יָרֵאתִי פֶּן-תִּסָּפֶה גַם-אַתָּה בַּעֲוֹן הָאָלָֽה: לא וְעַתָּה לֵךְ וּכְנוֹס אֶת-הַנַּעֲרָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לָהּ כִּי הִיא חֶלְקְךָ בַּחַיִּ֑ים וַיֵּבְךְ חֶלְדַּי בְּכִי גָדוֹל מְאֹד: לב וַיְחַבֵּק וַיְנַשֵּׁק לְאִשְׁתּוֹ הַבָּרָה וְהַטְּהוֹרָה וַיִּתֶּן-לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻתֶ֑יהָ וְכָל-הַנִּצָּבִים שָׁם בָּכוּ הַרְבֵּה בֶֽכֶה: לג וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַיִּשָּׂא רַגְלָיו אֶל-בֵּית אֲבִי בְרוֹרִית וַיָּבֹא עִמּוֹ בִּדְבָרִ֑ים וַיִּמְצָא-חֵן בְּעֵינָֽיו: לד וַיֹּאמֶר חֶלְדַּי אֶל-אֲבִי הַנַּעֲרָה שָׁמַעְתִּי כִּי-בַת-חַיִל נָתַן לְךָ יְיָ֑ וְעַתָּה תְּנָה אֶת-בִּתְךָ לִי לְאִשָּֽׁה: לה וַיַּעַן הָאִישׁ טוֹב אַתָּה בְּעֵינַי לִהְיוֹת לְחָתָן לִ֑י אַךְ דַּע לְךָ כִּי-בִתִּי הֻכְּתָה בַּתִּמָהוֹן זֶה שְׁנָתַיִם יָמִֽים: לו וּמִדֵּי רְאוֹתָהּ אֶת-אַחַד הַגְּבָרִים תִּקְרַע אֶת-בְּגָדָיו וְאֶת-בְּגָדֶ֑יהָ וּתְגָרְשֵׁהוּ מִפָּנֶיהָ: לז וַיַּעַן חֶלְדַּי וִיהִי מָה אֶקָּחֶ֑הָ וְאוּלַי יְיָ אוֹתִי וְחָיְתָה נַפְשָׁהּ בִּגְלָלִֽי: לח וַיֹּאמֶר הָאִישׁ טוֹב הַדָּבָ֑ר וַיָּעַד עֵדִים וַיִּתֵן אֶת-חֶלְדַּי לָבֹא אֶל-בִּתּוֹ הֶחָֽדְרָה: לט הוּא בָּא הֶחָ֑דְרָה וְהִיא קָפְצָה עָלָיו וַתִּפֹּל עַל-צַוָּארָיו וַתֹּאמַֽר: מ. הַאַתָּה חֶלְדַּי הַאֻמְנָם לֹא שְׁכַחְתַּנִי הַאֻמְנָם לִי תִהְיֶה גַּם-אֲנִי לֹא-שְׁכַחְתִּ֑יךָ וַיִּתְּנוּנִי לִמְשֻׁגָּֽעַת: מא וַיֹּאמֶר חֶלְדַּי הָהּ חָטָאתִי לַיְיָ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וְלָךְ בְּרוֹרִית תַּמָּתִ֑י וַיְסַפֶּר-לָהּ אֶת-כָּל-הַמֹּצְאוֹת אוֹתֽוֹ: מב וַתִּשְׁתּוֹמֵם בְּרוֹרִית לְמִשְׁמַע אָזְנֶיהָ וַיִּשְׁתָּאֶה גַם אָבִ֑יהָ וַיְדַבְּרוּ עַל-לִבּוֹ וַיְשַׂמְּחוּהוּ מִיגוֹנֽוֹ: מג מִקֵּץ שְׁלֹשָׁה שָׁבֻעוֹת הָיְתַה בְרוֹרִית לְחֶלְדַּי לְאִשָׁ֑ה וַיְהִי לָהֶם בָּנִים וּבָנוֹת עֹשֶׁר וְכָבֽוֹד:


 

ו. שָׂשׂוֹן תַּחַת אֵבֶל    🔗

א    🔗

א אִישׁ עָנִי וָדָל הָיָה בְּעִיר קְטַנָּ֑ה וְלוֹ אִשָּׁה וַעֲשָׂרָה בָנִֽים: ב וְיָצָא הוּא וּבָנָיו עִמּוֹ יוֹם יוֹם הַחֹרְשָׁה וְקוֹשְׁשׁוּ עֵצִים וְּמָכרוּם וְהָיָה לְלֶחֶם בֵּיתָ֑ם כֵּן יַעֲשׁוּ כָּל-הַיָּמִֽים: ג וַיְהִי הַיּוֹם וַיֵּצְאו הַיַּעְרָה לִלְקוֹט עֵצִים כִּתְמֹל שִׁלְשֹׁם וַיָּבִיאוּ אֶת-הַלֶּקֶט הָעִירָה וְאֵין קוֹנֶֽה: ד וַיִּרְעֲבוּ וַיִּצְמְאוּ כָּל-הַיּוֹם וַתְּהִי לָהֶם דִּמְעָתָם לַלָּ֑חֶם וַיַּשְׁכִּימוּ בַבֹּקֶר וַיִּקְרָא הָאִישׁ לִבְנוֹ בְכוֹרוֹ לֶאֱלִישָׁע וַיֹּאמֶר לֽוֹ: ה הֵן לָנוּ לֹא-תוֹעִיל מְאוּמָה בְּכֹחַ יָדֶךָ וְעַתָּה קוּמָה וּלְכָה אֶל-אֶרֶץ מַרְחַקִּים וּבָאתָ אֶל-אֲחִיָּהוּ אָחִ֑י וּמָצָאתָ חֵן בְּעֵינָיו כִּי-חָכָם גִּבּוֹר חַיִל וִיפֵה תֹאַר אָֽתָּה: ו וַיִּשַּׁק הַנַּעַר לְאָבִיו וּלְאִמּ֑וֹ וַיִּשָּׂא רַגְלָיו וַיֵּלַֽךְ: ז וַיְהִי כְּבֹא הַנַּעַר אֶל-אֲחִיָּהוּ וַיַּגֶּד-לֹו מִי-ה֑וּא וַיִּשְׁמַח לִקְרָאתוֹ מְאֹד וַתִּשְׂמַחְנָה גַּם-אֵשֶׁת הָאִישׁ וּבִתּֽוֹ: ח וְהָאִיש נְשׂוּא פָנִים כָּבֵד בַּכֶּסֶף וּבַזָהָב וּבִתּוֹ נַעֲרָה יִרְאַת יְיָ יָפָה כַלְּבָנָה וּטְהוֹרָה כְּעֶצֶם הַשָּׁמַיִם אַךְ רוּחַ כֵּהָה נְסוּכָה עָלֶיהָ תָּמִֽיד: ט וַיְהִי כְּשֶׁבֶת הַנַּעַר בְּבֵית אֲחִיהוּ יָמִים אֲחָדִ֑ים וַתֶּחֱשַׁק נֶפֶשׁ-הַנַּעֲרָה בּוֹ וַתַּאֱהָבֵהוּ וְגַם-לֵב הַנַּעַר דָּבַק בָּהּ לְאַהֲבָה אֹתָֽהּ: י. וַיִּגַּשׁ אֵלֶיהָ לְדַבֵּר עַל-לִבָּהּ דִּבְרֵי חֵ֑ן וַתֵּיטֶב פָּנֶיהָ וַתֹּאמַֽר:

יא אֲהַבְתִּיךָ מַחֲמַדִּי אֲהַבְתִּיךָ אֱלִישָׁע אַךְ לֹא-אוּכַל לִהְיוֹת-לְךָ לְאִשָּׁ֑ה

וַתִּשָּׂא קֹלָהּ וַתֵּֽבְךְּ: יב וַיִּשְׁתּוֹמֵם אֱלִישָׁע וַיֵּלֶךְ אֶל-דּוֹדוֹ וַיְדַבֵּר אֵלָיו לֵאמֹ֑ר תְּנָה-לִּי אֶת-בִּתְךָ וְאֵרַשְׂתִּֽיהָ: יג וַיֵּיטֶב פָּנָיו אֵלָיו וַיֹּאמַֽר

אֲהַבְתִּיךָ בְנִי אֲהַבְתִּיךָ אֱלִישָׁע

אַךְ בִּתִּי לֹא-אוּכַל תֵּת-לְךָ לְאִשָּׁ֑ה

וַיִּשָּׂא קֹלוֹ וַיֵּבְֽךְּ: יד וַיִּשְׁאַל אֶת-דּוֹדוֹ וְאִם-טוֹב אֲנִי גַּם בְּעֵינֶיךָ גַּם בְּעֵינֵי בִתֶּ֑ךָ מַדּוּעַ זֶה תִּמְנָעֶנָּה מִמֶּֽנִּי: טו וַיְסַפֶּר-לוֹ אֲבִי הַנַּעֲרָה לֵאמֹר בִּתִּי אֹרָשָׂה זֶה שָׁלֹש פְּעָמִ֑ים וּמִדֵּי בֹא הֶחָתָן בַּלַּיְלָה אֶל-הַכַּלָּה הַחַדְרָה וָמֵֽת: טז וְעַתָּה לָמָּה תֶאֱסֹף גַּם-אַתָּה אֶת-נַפְשְׁךָ כְּנֶפֶש אַחַד מֵהֶ֑ם בְּקַחְתְּךָ אֶת-בִּתִּי לְאִשָּֽׁה: יז וַיַּעַן הַנַּעַר וַיֹּאמַ֑ר

יַעֲבֹר עָלַי מָה הִנְנִי וְאֶקָּחֶהָ

כִּי טוֹב מוֹתִי מֵחַיַּי בִּלְעָדֶֽיהָ:

יח וַיֹּאמֶר הָאִישׁ מַחֲצִית כַּסְפִּי וּזְהָבִי לְךָ ה֑וּא אַךְ לָקֹחַ אַל-תִּקָּחֶנָּה כִּי-יָקָר אַתָּה לִי בֶּן-אָחִֽי: יט וַיֹאמֶר לֹא-כֶסֶף וְלֹא-זָהָב דָּרַשְׁתִּי מִיָּדֶ֑ךָ כִּי אִם אֶת-בִּתְּךָ תְּנָה-לִּֽי: כ. וַיִּפְצַר-בּוֹ מְאֹד וַיֹּאמֶר לוֹ הָאִישׁ דַּבֵּר עַל-לֵב בִּתִּי וּשְׁמַע מַה-בְּפִ֑יהָ וַיָּבֹא אֶל-הַנַּעֲרָה וַיְדַבֵּר עַל-לִבָּֽהּ: כא וַתַּעַן הַנַּעֲרָה וַתֹּאמַר לְךָ אֲנִי וְכָל-אֲשֶׁר-לִי אַךְ מָה-אֶעֱשֶׂה וְכֹל הַקָּרֵב אֵלַי יָמ֑וּת וְעַתָּה לָמָּה תָמוּת גַּם אַתָּה לְנֶגְדִּֽי: כב אָנָּא יְיָ אֱלֹהִים תְּהִי-נָא יָדְךָ בִּ֑י אָמוּתָה אֲנִי וְאַל-יָמוּת מַחֲמַד-נַפְשִׁי זֶֽה: כג וַיְנַחֵם אֹתָהּ אֱלִישָׁ֑ע וַיְדַבֵּר אֵלֶיהָ דְּבָרִים נִחוּמִֽים: כד וַתֹּאמֶר אֵלָיו הֶרֶף מִמֶּנִּי יָמִים שְׁלֹשָׁה וְצַמְתִּי וְחִלִּיתִי אֶת-פְּנֵי יְיָ אוּלַי יֵעָתֶר-לִ֑י וַיִּשְׁמַע אֵלֶיהָ אֱלִישָׁע וַיְבָרְכֶהָ וַיֵּצֵֽא: כה הוּא מִתְהַלֵּךְ בַּשָּׁדֶה וְהִנֵה אִישׁ זָקֵן לִקְרָאתוֹ וּמַרְאֵהוּ כְּמַרְאֵה מַלְאַךְ אֱלֹהִ֑ים וַיִּשְׁתַּחוּ אֱלִישָׁע וַיִּקְרָא שָׁלוֹם עָלֶיךָ רַבִּי וּמוֹרִֽי: כו וַיַּעַן הַזָּקֵן שָׁלוֹם שָׁלוֹם גַּם-לְךָ גַּם לְבַת-דּוֹדֶ֑ךָ וַיִסְמֹךְ יָדָיו עַל רֹאשׁוֹ וַיְבָרְכֵהוּ וַיֹּאמַֽר: כז הָאֵל הַטּוֹב שְׁלָחַנִי לָתֵת בְּחֵיקְךָ אֵשֶׁת-חֵן אֶת-בַּת-דּוֹדֶ֑ךָ כִּי יָדַעְתִּי כִּי-יְרֵא אֱלֹהִים אָֽתָּה: כח וְעַתָּה בְנִי אַל-תִּירָ֑א לֵךְ וְאָרְשֶׂהָ וְקָחֶנָהָ לְךָ לְאִשָּׁה כִּי לְךָ הִיא: כט אַרְבָּעִים יוֹם בְּטֶרֶם הִוָּלְדֶ֑ךָ שָׁלַח אֱלֹהִים אֶת-מַלְאָכוֹ לְפָנֶיךָ וַיִּקְרָא בַּת-אֲחִיָּהוּ לֶאֱלִישָֽׁע: ל. וְעַתָּה זֹאת עֲשֶׂה בְּשִׁבְתְּךָ אֶל-שֻׁלְחַן מִשְׁתֵּה הַנְּשׂוּאִים וְרָאִיתָ אִישׁ עָנִי שׁוֹאֵל בַּפֶּתַח וְקַמְתָּ וְנִגַּשְׁתָּ אֵלָיו וְשַׂמְתָּ-לּוֹ מָקוֹם בְּרֹאשׁ הַקְּרוּאִ֑ים וְשַׂמְתָּ אֵלָיו לִבֶּךָ וְכִבַּדְתּוֹ וְהַאֲכַלְתּוֹ וְהִשְׁקִיתֽוֹ: לא כִּי-שְׁלֹשֶׁת הַחֲתָנִים אֲשֶׁר הָיוּ לְפָנֶיךָ בְּנֵי עֲשִׁירִים הָיוּ אֲשֶׁר גָּאָה לִבָּם בְּעָשְׁרָם וַיִּבְזוּ אֶת-הֶעָנִי גַּם בְּיוֹם שִׁמְחַת לִבָּ֑ם עַל-כֵּן חָרָה בָהֶם אַף-יְיָ וְלֹא נְתָנָם לָגֶשֶׁת אֶל-הָאִשָּׁה הַזַּכָּה וְהַטְּהוֹרָֽה: לב אוּלָם אִם אַחֲרֵי כָל-אֵלֶּה יָבֹא אִישׁ לִנְגֹּעַ בְּךָ לְרָעָה אַל-תִּירָא וְאַל-תֵּחָ֑ת כִּי-אִשְׁתְּךָ אֲשֶׁר עַוְלָה לֹא-נִמְצָא בִשְׂפָתֶיהָ תְּדַבֵּר אֵלָיו והְבְרִיחַתּוּ מֵעָלֶֽיךָ: לג רְאֵה בְנִי אַל-תַּפֵּל דָּבָר מִכֹּל אֲשֶׁר-אָמַרְתִּי לְ֑ךָ וְשָׁלוֹם לְךָ עַד-עוֹלָֽם: לד וַיֵּדַּע אֱלִישָׁע כִּי-אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא הוּא וַיִּפֹּל עַל-פָּנָיו אַרְצָה וַיִּשְׁתָּ֑חוּ וּמַלְאַךְ יְיָ הָלַךְ מֵעֵינָֽיו:


ב    🔗

א וַיְהִי מִקֵּץ שְׁלֹשֶׁת יָמִים וַיָּשָׁב אֶל-בַּת אֲחִיהוּ וַיּוֹסֶף לְדַבֵּר אֵלֶ֑יהָ וַתֵּאוֹת לוֹ וַיְאָרְשֶֽׂהָ: ב וְלֹא הִגִּיד דָּבָר לְאִ֑ישׁ מִכֹּל אֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלָיו אֵלִיָּהוּ הַנָּבִֽיא: ג וַיְהִי בְּלֵיל חֲתֻנָּתָ֑ם וַיֵּשְׁבוּ הַקְּרוּאִים לֶאֱכֽוֹל: ד וַיִּשָּׂא הֶחָתָן אֶת-עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה-אִיש מִסְכֵּן דַל בָּשָׂר וּשְׂעָרוֹ פָּרוּעַ מְאֹד וְּבְגָדָיו מְטֻלָּאִים קְרוּעִים וּפְרֻמִים עוֹמֵד יָחֵף פֶּתַח הַבָּֽיִת: ה וַיְמַהֵר וַיָּקָם וַיָּרָץ לִקְרָאתוֹ וַיּוֹשִׁיבֵהוּ עַל-כִּסְאוֹ וַיַּאֲכִילֵהוּ וַיַּשְׁקֵ֑הוּ וַיְשָׁרֶת לְפָנָיו כְּאַחַד הָעֲבָדִֽים: ו וַיִּפָּלֵא הַדָּבָר בְּעֵינֵי הַקְּרוּאִים וַיִּתְמְהוּ אִישׁ אֶל-רֵעֵ֑הוּ אַךְ הֶחָתָן לֹא-שָׂם לִבּוֹ כִּי-עֵינָיו הָיוּ אֶל-הַמִּסְכֵּֽן: ז הַקְּרוּאִים כִּלוּ לֶאֱכֹל וַיְבָרְכוּ אֶת-הֶחָתָן וְאֶת-הַכַּלָּה וַיִפְנוּ לְבָתֵּיהֶֽם: ח וְהַמִּסְכֵּן נִגַּשׁ אֶל-הֶחָתָן וַיֹּאמַר בְּני מַלְאַךְ הַמָּוֶת אֲנִי וְלָקַחַת נַפְשְׁךָ בָּ֑אתִי וְעַתָּה אֶקְּחָה-נָא אֶת-נַפְשְׁךָ וְהָלָֽכְתִּי: ט וַיֹּאמֶר אֱלִישָׁע הֶרֶף מִמֶּנִּי שָׁנָה אֶחָ֑ת וְלֹא-אָבָֽה: י. וַיֹּאמֶר לוֹ אֱלִישָׁע הַרְפֵּה מִמֶּנִּי שִׁשָּׁה חֲדָשִׁים אוֹ הַרְפֵּה מִמֶּנִּי חֹ֑דֶשׁ וְלֹא-אָבָה וְלֹא-שָֽׁמָע: יא וַיִּפְצַר בּוֹ וַיֹּאמַר אִם-כֵּן הַנִּיחָה-לִּי וַאֲבָרְכָה אֶת-אִשְׁתִּ֑י וְאַחֲרֵי-כֵן תַּעֲשֶׂה-כַּאֲשֶׁר אָמָֽרְתָּ: יב וַיַּעֲנֵהוּ הַמִּסְכֵּ֑ן לַדָּבָר הַזֶּה נָשָׂאתִי פָנֶֽיךָ: יג וַיָּבֹא הֶחָתָן הַחַדְרָה וְהִנֵּה-הִיא לְבוּשָׁה לְבָנִים דַּקִּים כֹּרַעַת עַל בִּרְכֶּ֑יהָ בּוֹכִיָּה וּמִתְפַּלֶּלֶת אֶל-יְיָ אֱלֹהֶֽיהָ: יד וַיְהִי כִּרְאוֹתָה אֹת֑וֹ וַתִּפֹּל עַל-צַוָּארָיו וַתְּחַבְּקֵֽהוּ: טו וַיֹּאמֶר לָהּ אֱלִישָׁע הִנֵּה-בָא הַמַּלְאָךְ לָקַחַת אֶת-נַפְשִׁ֑י וְעַתָּה שַׁלְּחִינִי-נָא וְאֵלֵֽכָה: טז וַתֹּאמֶר שְׁבָה-לְךָ בָּזֶ֑ה וַאֲנִי אֵצֵא וַאֲגָרְשֵׁהוּ מִזֶּֽה: יז וַתֵּצֵא וַתִּרְאֵהוּ וַתֹּאמַ֑ר שֶׁקֶר אַתָּה דֹבֵר לֹא שְׁלָחֲךָ יְיָֽ: יח הֲלֹא כֹה דְבַר יְיָ כִּי-יִקַּח אִישׁ אִשָּׁ֑ה נָקִי יִהְיֶה לְבֵיתוֹ שָׁנָה אֶחָת וְשִׂמַּח אֶת-אִשְׁתּוֹ אֲשֶׁר-לָֽקָח: יט וְעַתָּה הִנֵּה תּוֹרַת חַיִּים אֱמֶת הִ֑יא וְאַתָּה מָוֶת שֶׁקֶר אַתָּה דֹבֵֽר: כ. מַהֵר בְּרַח-לְךָ מִזֶּ֑ה וַיְּגַער יְיָ בּוֹ וַיֵּלַֽךְ: כא וְהִיא שָׁבָה הַחַדְרָה וַתִּשַּׁק-לוֹ וַתֹּאמַ֑ר לִי אַתָּה הַפַּעַם וְאֲנִי-לְֽךָ: כב וַיְבָרְכוּ אֶת-יְיָ֑ וַיִּשְׂמְחוּ וַיַּעַלְצוּ שְׁנֵיהֶם וַיֵּיטִיבוּ לִבָּם עַד-הַבֹּֽקֶר: כג וַאֲבִי הַנַּעֲרָה וְאִמָּהּ לֹא-יָדְעוּ-דָּבָ֑ר וַיֶּהְגּוּ אֵימָֽה: כד וַיְהִי בְּצֵאתָם מִבֵּית-הַמִּשְׁתֶּה וַיִּתְאַבָּֽלוּ: כה וַיָּקֻמוּ בַּחֲצִי הַלַּיְלָה לְהָכִין אָרוֹן וְלַחְצֹב קֶבֶר לַחֲתָנָ֑ם וַיְכַלּוּ אֶת-מַעֲשֵׂיהֶם עַד עֲלוֹת הַשָּֽׁחַר: כו וַיָּבֹאוּ אֶל-הַבַּיִת לָדַעַת מַה-נִּהְיָ֑תָה וַיַּטּוּ-אֹזֶן בַּלָּט אֶל-דַּלְתוֹת חֶדֶר בִּתָּם וְהִנֵּה שָׂשׁוֹן וְשִׂמְחָֽה: כָז וְלֹא-הֶאֱמִינוּ כִמְעַט לְמִשְׁמַע אָזְנֵיהֶ֑ם עַד אֲשֶׁר יָצְאוּ הֶחָתָן וְהַכַּלָּה מֵחֶדְרָם שְׁמֵחִים וְטוֹבֵי לֵֽב: כח וַיְהַלְּלוּ כֻלָם אֶת-יְיָ֑ וַיִּדְּרוּ נְדָרִים וַיַּעֲשׂוּ מִשְׁתֶּה שִׁבְעַת יָמִֽים: כט וַיִשְׁלַח אֲחִיָּהוּ וַיָּבֵא אֶת-אָחִיו אֲבִי-חֲתָנוֹ וְאֶת-אִשְׁתּוֹ וּבָנָ֑יו וַיִּתֵּן לְכֻלָּם שָׂדוֹת וְּכְרָמִים וַיִּשְׂבְּעוּ-לָֽחֶם: ל. וַיִּנְחֲלוּ כָבוֹד וַיִּיטַב לָהֶ֑ם וְעַל-בִּרְכֵּי-אֱלִישָׁע וְאִשְׁתּוֹ יֻלְּדוּ עוֹד בְּנֵי רִבֵּעִֽים:


 

ז. עֶבֶד מַשְׂכִּיל    🔗

א אִישׁ אֶחָד מִבְּנֵי יָוָן יָשַׁב בִּירוּשָלַיִם שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְשִׁשָּׁה חֱדָשִׁים לִלְמֹד לְשׁוֹן עֲרוּמִ֑ים וְלֹא הֶעֱלָה בְיָדוֹ מְאוּמָֽה: ב וַיַּרְא כִּי כָל-יְגִיעוֹ הָיָה לָרִיק וַיִּפֶן וַיֵּלֶךְ אֶל-אַרְצוֹ וְאֶל-בֵּית֑וֹ וַיִקַּח עִמּוֹ אֶת-הָעֶבֶד אֲשֶׁר קָנָה בִּיְרוּשָׁלַֽיִם: ג וַיְהִי הֵם הֹלְכִים בַּדֶּרֶךְ וַיֹּאמֶר הָעֶבֶד הַיּוֹם פָּנָה וְעַתָּה אֲדֹנִי נְמַהֶר-נָא לָלָ֑כֶת לְמַעַן נוּכַל לֶאֱרֹחַ לְחֶבְרָה אֶת-הָאֹרֵחָה הַהֹלֶכֶת לְפָנֵיֽנו: ד וַיֹּאמֶר הָאָ֑דוֹן אֵיכָכָה יָדַעְתָּ כִּי-אֹרֵחָה הֹלֶכֶת לְפָנֵ֑ינוּ: ה וַיֹּאמֶר הָעֶבֶד הַמְעַט מִמֶּנִּי כִּי-יָדַעְתִּי כִּי-אֹרֵחָה נוֹסַעַת לְפָנֵ֑ינוּ כִּי גַם-הַמֶּרְחָק אֲשֶׁר בֵּינֵינוּ וּבֵינָהּ לֹא נִכְחַד מִמֶּֽנִּי: ו וְשֵׁם הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר הֵם נֹהֲגִים בָּהּ וּמַרְאֶהָ וְהַמַּשָּׂא אֲשֶׁר עָלֶ֑יהָ הַכֹּל כַּאֲשֶׁר לַכֹּל יָדָֽעְתִּי: ז וַיֹאמֶר לֹו אֲדֹונָ֑יו הֲלֹא תָּגֶּיד-לִי מֶה מִין הַבְּהֵמָֽה: ח וַיַּעֲנֵהוּ הָעֶבֶד גָּמָל עַוֶּרֶת בְּאַחַת מֵעֵינֶיהָ וְתֹאֲמִים בְּבִטְנָ֑הּ וְהִיא נֹשֵׂאת שְׁנֵי נֹאדוֹת הָאֶחָד מָלֵא-יַיִן וְהַשֵּׁנִי שָֽׁמֶן: ט וַיִּשְׁאַל עוֹד אֲדֹנָ֑יו וּמֶרְחַק הָאֹרֵחָה מִן-הַמָּקוֹם הַזֶּה כַּמָּה הֽוּא: י. וַיַּעַן הָעֶ֑בֶד לֹא יוֹתֵר מֵאַרְבָּעָה מִֽיל: יא וַיִּתֵּן עָלָיו אֲדֹנָיו בְּקֹלוֹ וַיִּקְרָ֑א הוֹי בֶּן-עַם-קְשֵׁה-עֹרֶף אֵיךְ מְלָאֲךָ לִבְּךָ לְהַפִיחַ כְּזָבִים כָּאֵלֶּה בְּאָזְנָֽי: יב אִם רָחֲקָה הָאֹרֵחָה אַרְבַּעַה מִיל מִזֶּ֑ה אֵיכָכָה יָדַעְתָּ כִּי-הַבְּהֵמָה גָּמָל עַוֶּרֶת הִיא וְכִי תְאוֹמִים בְּבִטְנָֽהּ: יג וַיֹּאמֶר לֹו הָעֶבֶד שִׂים נָא עֵינְךָ אֲדֹנִי וְהִתְבּוֹנַנְתָּ אֶל-מְקוֹם רִבְצָהּ בַּח֑וֹל וְהִנֵּה תַּבְנִית תָּאֳמֵי גָמָל לֹו: יד וַיִּשְׁאָלֵהוּ עוֹד אֲדֹונָ֑יו וּבַמֶּה תּוֹכִיחַ לִי כִּי הַבְּהֵמָה עַוֶּרֶת הִֽיא: טו וַיַּעַן הָעֶבֶד הַשַׂמְתָּ לִבְּךָ אֲדֹנִי כִּי כָל-הָעֵשֶׂב אֲשֶׁר מֵעֵבֶר הַדֶּרֶךְ הָאֶחָד לִחֲכָה לְשׁוֹן הַבְּהֵמָ֑ה וְכָל-הָעֵשֶׂב אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַשֵּׁנִי עוֹדֶנּוּ בְּעֶצֶם תֻּמּוֹ וְלֹא-שִׁלְּחָה בוֹ שִׁנֶּֽיהָ: טז אֵין זֹאת כִּי אִם-הָעֵבֶר אֲשֶׁר רָאֲתָה עֵינָהּ אוֹתוֹ חָמְדָה וַתֹּאכַ֑ל וְאֶת הָעֵבֶר הַשֵּׁנִי לֹא שְׁזָפַתּוּ עֵינָהּ כִּי עַוֶּרֶת הִיא עַל-כֵּן לֹא-נָגְעָה בּֽוֹ: יז וַיּוֹסֶף אֲדֹנָיו וַיִּשְׁאָלֵ֑הוּ וּמִי הִגִּיד לְךָ כִּי נֹאד-יַיִן וְנֹאד-שֶׁמֶן טְעוּנִים עָלֶֽיהָ: יח וַיֹּאמֶר הָעֶבֶד הֲלֹא תִרְאֶה אֲדֹנִי כִּי-הֵלֶךְ טִפִּים מִימִין לְעִקְבוֹת הַבְּהֵמָ֑ה וְהֵלֶךְ טִפִּים מִשְּׂמֹאל לְעִקְבוֹתֶֽיהָ: יט הַטִפִּים אֲשֶר מִימִין שֹׁקְעִים וְנִבְלָעִים בַּחוֹל כִּי-יַיִן הֵ֑ם וַאֲשֶׁר מִשְּׂמֹאל תּוֹסְסִים וְצָפִים עַל פָּנָיו כִּי-שֶׁמֶן הֵֽמָּה: כ. וַיּוֹסֵף עוֹד אֲדֹנָיו שְׁאוֹל אוֹתֽוֹ וְאֵי-זֶה רוּחַ עָבַר עָלֶיךָ לְהַחֲלִיט כִּי לֹא-רְחֹקִים הֵם מִמֶּנּוּ מֵאַרְבָּעָה מִֽיל: כא וַיַּעַן כִּי-רַק עַד דֵּי-מַהֲלַךְ אַרְבָּעָה מִיל יִוָּדְעוּ עִקְבוֹת הַגָּמָל בַּח֑וֹל וְלֹא-יוֹתֵֽר: כב וַיְמַהֵר הָאָדוֹן וַיֵּלֶךְ הוּא וְעַבְדּ֑וֹ וַיַּשִּׂיגוּ אֶת-הַגָּמָל וְאֶת-הָאֲנָשִׁים הַהֹלְכִים עִמָּֽה: כג וַיִּתְבּוֹנֵן וְהִנֵּה לֹא-נָפַל דָּבָר מִכָּל-הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר הָעָ֑בֶד וַיְחַבֶּק-לוֹ אֲדֹונָיו וַיְנַשֶּׁק-לֽוֹ: כד וַיַּעַשׂ לוֹ מִשְׁתֶּה וַיִּתֶּן-לוֹ מַשְּׂאֵת כֶּסֶף וַיְשַׁלְּחֵהוּ לַחָפְשִֽׁי:


 

ח. חָכְמָה עִם נַחֲלָה    🔗

א אִישׁ עִבְרִי הָלַּךְ בַּדֶּרֶךְ לְמַסָּעָ֑יו וַיָּבֹא עִירָה אַתּוּנָא לַעֲרֹב שָׁם מַעֲרָבֽוֹ: ב וַיֶּחֱלֶא הָאִישׁ וַיֵּאָנַ֑שׁ וַיָּסַר אֶל-בֵּית אִישׁ מִסֹּחֲרֵי יָדוֹ לְהִתְרַפֵּא שָֽׁם: ג וַיַּרְא הָאֹרֵחַ כִּי קָרְבוּ יָמָיו לָמ֑וּת וַיִּקְרָא לְבַעַל הַבַּיִת וַיַּפְקֵד בְּיָדוֹ אֶת-כָּל-קִנְיָנֽוֹ: ד וַיּאֹמֶר לוֹ אִם-יָבֹא אִישׁ הֵנָּה וְעָשָׂה לְעֵינֶיךָ שְׁלֹשָׁה דְבָרִים בְּהַשְׂכֵּל וּבְדַעַת וְיָדַעְתָּ כִּי-בְנִי הוּא וְלוֹ מִשְׁפַּט הַיְרֻשָּׁ֑ה וְנָתַתָּ לוֹ אֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לִֽיִִ: ה וַיַּעַן בַּעַל הַבַּיִת וַיֹּאמַ֑ר כִּדְבָרְךָ כֵּן אֶעֱשֶֽׂה: ו וַיִּקַּח מִיָּדוֹ אֶת-כָּל-רְכֻשׁוֹ וַיִּטְמְנֵ֑הוּ וְהָאֹרֵחַ מֵת בַּיּוֹם הַהֽוּא: ז וַיְהִי מִקֵּץ שְׁלֹשִׁים יוֹם וְהִנֵה אִישׁ מִדַּלַּת הָעָם פּוֹתֵחַ אֶת-דַּלְתוֹת הַבָּ֑יִת וְהוּא עוֹמֵס צְרוֹר עֵצִים עַל-שִׁכְמוֹ וּמְמַלֵּט אֶת-הַמַּשָּׂא הַזֶּה אָֽרְצָה: ח וַיִּתֵּן עָלָיו בַּעַל הַבַּיִת בְּק֑וֹל מִי בִקֵּש זֹאת מִיָּדְךָ לְהָבִיא אֶת-הָעֵצִים הָאֵלֶּה אֶל-בֵּיתִֽי: ט וַיַּעַן הַסַּבָּל וַיֹּאמֶר הָאִישׁ הַזֶּה קָנָה מִיָּדִי אֶת-מְעַט הָעֵצִים וְיְצַוֵּנִי לַהֲבִיאָם הֵ֑נָּה וַיּוֹר בְּאֶצְבָּעוֹ עַל-עֶלֶם לָבוּשׁ בִּגְדֵי כָבוֹד הַהֹלֵךְ אִתּֽוֹ: י. וּמִי אַתָּה וּמִי-לְךָ פֹה כִּי מְלָאֲךָ לִבְּךָ לָבֹא וּלְהָבִיא אֶל-בֵּיתִי אֶת-הַצְּרוֹר הַזֶּ֑ה קָרָא בַּעַל-הַבַּיִת בְּנָשְׂאוֹ עֵינָיו אֶל-הָעֶֽלֶם: יא וַיַּעַן הַנַּעַר בֶּן-מְיֻדֳּעֲךָ אָ֑נִי בֶּן-הַסּוֹחֵר הָעִבְרִי אֲשֶׁר מֵת בְּבֵיתֶֽךָ: יב בַּעַל-הַבַּיִת הֵיטִיב אֶת-פָּנָיו אֶל-הָעָלֶם וַיְבָרְכֵ֑הוּ וַיְבִיאֵהוּ הַחַדְרָה וַיִּשְׁאָלֵהוּ עַל-דְּבַר הָעֵצִים: יג וַיְסַפֵּר הַנַּעַר וַיֹּאמַ֑ר רָאֹה רָאִיתִי כִּי-הִרְבֵּיתִי לִדְרוֹשׁ לְשִׁכְנְךָ וְאֵין מַגִּיד לִֽי: יד וָאֹמַר בְּלִבִּי אֵין זֹאת כִּי-שָׁתוּ כָּל-יֹשְׁבֵי הָעִיר יָדָם יַחַד לְבִלְתִּי הוֹדִיעַ אֶת-מְקוֹמֶ֑ךָ פֶּן-יָבֹא הַיּוֹרֵשׁ לִדְרוֹשׁ אֶת-הוֹן בֵּית-אָבִֽיו: טו וָאַעַשׂ גַּם-אֲנִי בְּעָרְמָה וָאֵלֵךְ וָאִקֶן-לִי עֲרֵמַת עֵצִים וָאֲצַו לַמּוֹכֵר לַהֲבִיאָם אֶל-בֵּיתֶ֑ךָ וַאֲנִי יָצָאתִי בְעִקְבוֹתָיו עַד-בֹּאִי אֶל-בֵּיתֶֽךָ: טז וַיִּשְׂמַח הָאִישׁ עַל-חָכְמַת בֶּן-אֹהֲב֑וֹ אַךְ הִסְתִּיר שִׂמְחָתוֹ בְּלִבּֽוֹ: יז וַיַּעֲמֵד אֶת-פָּנָיו וַיֹּאמֶר בַּמָּה אֵדַע כִּי בֶן-מְיֻדָּעִי אָ֑תָּה וְכִי לְךָ מִשְׁפַּט הַיְּרֻשָּֽׁה: יח וַיֹּאמֶר אֵלָיו שְׁבָה-נָּא אִתִּי יָמִים אֲחָדִים וְנִרְאֶה אֵיךְ יִפֹּל דָּבָֽר: יט וַיְהִי לְעֵת הָאֹ֑כֶל וַיִּקְרָא בַּעַל-הַבַּיִת אֶל-הַנַּעַר לֶאֱכוֹל עִמּוֹ בַּצָּהֳרָֽיִם: כ. וַתַּגֵש הָאִשָּׁה בַּעֲלַת הַבַּיִת חָמֵשׁ יוֹנוֹת צְלוּי֑וֹת וַיֹּאמֶר בַּעַל הַבַּיִת אֶל-הָעֶלֶם חַלֵּק אַתָּה אֶת-הַמָּנוֹת בֵּינֵֽינוּ: כא וְלָאִישׁ שְׁנֶי בָנִים וּשְׁתֵּי בָנֽוֹת: כב וַיַּעַן הָעֶלֶם וַיֹּאמַ֑ר הֲלֹא אֹרֵחַ אָֽנִי: כג וַיֹּאמֶר בַּעַל-הַבַּיִת אֵלָיו וּבְכָל-זֹאת אַל-נָא תָשֵׁב אֶת-פָּנָ֑י וַעֲשֵׂה כְּכֹל אֲשֶׁר בִּקַּשְׁתִּֽיךָ: כד וַיְּפְצַר-בּוֹ בַּעַל-הַבָּ֑יִת וַיִּשְׁמַע הָעֶלֶם לְקוֹל אֲדֹנֵי הַבָּֽיִת: כה וַיִּקַּח יוֹנָה אַחַת וַיָּשֶׂם לִפְנֵי הָאִישׁ וְאִשְׁתּוֹ וְאֶת-הַשֵּׁנִית שָׂם לִפְנֵי שְׁנֵי בָנָיו וְאֶת-הַשְּׁלִישִׁית נָתַן לִשְׁתֵּי בְנוֹתָ֑יו וְאֶת-הַשְׁתַּיִם הַנּוֹתָרוֹת הִגִּישׁ אֵלָיו וַיֹּאכַֽל: כו וַיִּתְמְהוּ הָאֲנָשִׁים אִישׁ אֶל-רֵעֵ֑הוּ אַךְ לֹא דִבְּרוּ דָּבָֽר: כז וַיְהִי בָעֶרֶב וַיִּקָּרֵא הָעֶלֶם אֶל-הַלָּ֑חֶם וְעַל-הַשֻּׁלְחָן הֹעֲלָה בַּרְבּוּר אָבֽוּס: כח וַיֹּאמֶר בַּעַל-הַבַּיִת אֵלָ֑יו חַלֵּק גַּם עַתָּה אֶת-הַמָּנוֹת בֵּינֵינֽוּ: כט וַיַּעַן הַנַּעַר וַיֹּאמַ֑ר הֲלֹא אֹרֵחַ אָֽנִי: ל. וַיֹּאמֶר בַּעַל-הַבַּיִת אֵלָיו וּבְכָל-זֹאת אַל-נָא תָשֵׁב אֶת-פָּנָי֑ וַעֲשֵׂה כְּכֹל אֲשֶׁר בִּקַּשְׁתּֽיךָ: לא וַיִּפְצַר בּוֹ בַּעַל-הַבָּ֑יִת וַיִּשְׁמָע הָעֶלֶם לְקוֹלוֹ: לב וַיִּכְרֹת אֶת-רֹאש הַבַּרְבּוּר וַיַּקְרֵב אֶל-בַּ֑עַל-הַבָּיִת וַיּוֹצֵא אֶת-הַקֶּרֶב וַיִּתֵּן לָאִשָּֽׁה: לג וַיּוֹשֶׁט אֶת-הַכְּרָעַיִם לִשְׁנֵי הַבָּנִ֑ים וְאֶת-הַכְּנָפַיִם לִשְׁתֵּי הַבָּנֽוֹת: לד וְאֶת גְּוִיַּת הַבַּרְבּוּר הִסִּיעַ אֵלָיו וַיֹּאכַֽל: לה וַיְהִי אַחֲרֵי כַלּוֹתָם לֶאֱכוֹל וַיִּצְחַק בַּעַל-הַבָּ֑יִת וַיִּשְׁאַל אֶת-הַנַּעַר הָאֹרֵחַ עַל-דְּבַר הַחֲלֻקָּה הַזָּרָה הַזֹּֽאת: לו וַיָּשֶׁב הָעֶלֶם הֲלֹא-מִצְוָתְךָ אֲדֹנִי חָזְקָה עָלַי לְחַלֵּק וַאֲנִי-מָ֑ה וּבְכל-זֹאת אֲדַמֶּה כִּי-הֱטִיבוֹתִי לְחַלֵּֽק: לז לְעֵת הַצָּהֳרַיִם נִתְּנוּ-לָנוּ חָמֵשׁ יוֹנ֑וֹת וָאֲחַלֵּק אוֹתָן בֵּינֵינוּ חֵלֶק כְּחֵֽלֶק: לח לְךָ וּלְאִשְׁתְּךָ נָתַתִּי שְׁלִישִׁיָּ֑ה לִשְׁנֵי בָנֶיךָ שְׁלִישִיָּה וְלִשְׁתֵּי בְנוֹתֶיךָ שְׁלִישִׁיָּֽה: לט וַאֲנִי יַעַן כִּי-יְחִידִי אָנִי לָקַחְתִּי לִי שְׁתָּ֑יִם לְמַעַן הַשְׁלֵם לְמִסְפַּר שְׁלֹשָֽׁה: מ. וְגַם עַתָּה לֹא-שָׁגִ֑יתִי לְךָ נָתַתִּי אֶת-הָרֹאשׁ כִּי רֹאשׁ הַבַּיִת אָֽתָּה: מא לְאִשְׁתְּךָ נָתַתִּי אֶת-הַקֶּ֑רֶב כִּי-קִרְבָּה הָיְתָה הֲרַת מַרְבִּית בֵּיתֶֽךָ: מב לְבָנֶיךָ הַכְּרָעָ֑יִם כִּי-הֵם כַּרְעֵי הַבַּיִת וְעַמּוּדָֽיו: מג לִבְנוֹתֶיךָ הַכְּנָפָ֑ים כִּי-עָשֹׂה תַּעֲשֶׂינָה לָהֶן כְּנָפַיִם לָעוּף אֶל-אַלּוּפֵי נְעוּרֵיהֶן אֲשֶׁר תִּנָּשֶׂאנָה לָהֶֽם: מד וַאֲנִי לָקַחְתִּי אֶת הַגֵּו הַנָּבוּב אֲשֶׁר תַּבְנִית סְפִינָה ל֑וֹ לְאוֹת כִּי בִסְפִינָה בָּאתִי הֵנָּה וּבִסְפִינָה אָשׁוּב לָלֶכֶת אֶל-מְקוֹמִֽי: מה וַיִּיטַב הַדָּבָר בְּעֵינֵי הָאִישׁ וּבְעֵינֵי כָּל-אַנְשֵׁי בֵית֑וֹ וַיִּשְׁתּוֹמְמוּ עַל-חָכְמַת הַנַּעַר הָעִבְרִֽי: מו וַיָּשִׁיבוּ לוֹ אֶת-הָעֹשֶׁר אֲשֶׁר עָשָׂה אָבִ֑יו וַיְשַׁלְּחוּהוּ לְבֵיתוֹ לְשָׁלֽוֹם: מז וַיְהִי בַדֶּרֶךְ וַיֵּט אֶל-עִיר אַחַת לָלוּן שָׁ֑ם וְלֹא מָצָא מָלֽוֹן: מח וַיָּסַר אֶל-בֵּית הַמִּשְׁתֶּה וַיְצַו לָתֶת-לוֹ כּוֹס-יָ֑יִן וַיְאַחֵר שָׁם עַל-הַיַּיִן בַּנָּֽשֶׁף: מט וַיֵּלְכוּ כָל-הַיּוֹשְׁבִים אִישׁ לְבֵית֑וֹ וַיִּשָּאֵר הוּא לְבַדּוֹ עִם בַּעַל בֵּית הַמִּשְׁתֶּֽה: נ. וַיִּשְׁאָלֵהוּ וַיּאֹמַ֑ר הֲיֵשׁ פֹּה מָקוֹם לָלֽוּן: נא וַיּאֹמֶר אֵלָיו יֵשׁ וָיֵ֑שׁ אַךְ חָק-הוּא לְעִירֵנוּ לְבִלְתִּי הָלִין אִישׁ-זָר בְּבֵיתֵנוּ עַד-קַפְּצוֹ שָׁלֹשׁ פְּעָמִֽים: נב וַיָּבֶן הַנַּעַר כִּי-עָרוֹם יַעְרִים-לוֹ הָאִ֑ישׁ לְמַעַן הוֹצִיאֵהוּ מִבֵּיתֽוֹ: נג וַיִּתַּמָּם וַיּאֹמַר חָלִילָה לִי לְהָפֵר אֶת-חֻקֵּי עִירֶ֑ךָ אַךְ הוֹרֵנִי-נָא אֲדֹנִי בְּחַסְדְּךָ דֶּרֶךְ הַקְּפִיצוֹת לְכָל-חֻקָּתָן וּלְכָל-מִשְׁפָּטָן כִּי לֹא-נִסִּיתִי בָּאֵֽלֶּה: נד וַיִּצְחַק בַּעַל-הַבַּיִת בְּקִרְבּוֹ עַל-תֻּמַּת הַנָּ֑עַר וַיְשַׁנֵּס מָתְנָיו וַיּאֹמֶר מִמֶּנִּי תִרְאֶה וְכֵן תַּעֲשֶֽׂה: נה וַיִּשָּׂא רַגְלָיו וַיִּקְפֹּץ קְפִיצָה אַחַת וַיַּעֲמֹד בַּחֲצִי הַחֶדֶר בַּתָּ֑וֶךְ וַיִּקְפֹּץ שֵׁנִית וַיַּעֲמֹד עַל הַמִּפְתָּן וַיִּקְפּץ-עוד וַיַּעֲמֹד בַּחֽוּץ: נו וַיְמַהֵר הָעֶלֶם וַיִּסְגֹּר בַּעֲדוֹ אֶת-בֵּית הַמִּשְתֶּה עַל-מַסְגֵּֽר: נז וַיָּלֶן שָׁם בַּלַּיְלָה הַהוּא וַיֵּאוֹר לוֹ הַבֹּקֶר וַיָּקָם וַיֵּלֶך לְדַרְכּֽוֹ:


 

ט. הַשִּׁכּוֹר וְיֵנוֹ    🔗

א אִישׁ הָיָה בְאַחַת הֶעָרִ֑ים וְלוֹ אַרְבָּעָה בָנִֽים: ב וַיְהִי כִּי זָקֵן הָאִ֑ישׁ וַיִּתֵּן בַּכּוֹס עֵינ֑וֹ וַיֵּשְׁתְּ וַיִּשְׁכָּר כָּל-הַיָּמִֽים: ג וַיְדַבְּרוּ בָנָיו אֵלָיו יוֹם יוֹם לַהֲשִׁיבוֹ מִדַּרְכּ֑וֹ וְלֹא שָׁמַע אֲלֵיהֶֽם: ד וַיִּרְאוּ הַבָּנִים כִּי כָבְדָה אֹזֶן אֲבִיהֶם מִשְׁמוֹעַ אֶת תּוֹכַחְתָּֽם: ה וַיִּוָעֲצוּ וַיַּשְׁקֻהוּ יַיִן וַיִּישָׁן וַיֵּרָדַ֑ם וַיִּשָּׂאֻהוּ בַלַּיְלָה וַיְבִיאֻהוּ אֶל בֵּית-הַקְּבָרֽוֹת: ו וַיֹּאמְרוּ יִיקַץ-נָּא אָבִינוּ מִיֵּינוֹ וְרָאָה קְבָרִים סְבִיבוֹתָ֑יו וְנָפַל עָלָיו פַּחַד אֱלֹהִים וְנָדַר נֶדֶר נָזִיר לַיְיָ לְבִלְתִּי שְׁתוֹת עוֹד יַיִן וְשֵׁכָֽר: ז הַבֹּקֶר הָיָ֑ה וְהַזָּקֵן עוֹדֶנּוּ יָשֵׁן וּשְׁנָתוֹ עָרְבָה עָלָיו מְאֹֽד: ח וְהִנֵּה אֹרְחַת יוֹגְבִים בָּאָ֑ה וּגְמַלֵּיהֶם נֹשְׂאִים כַּדֵּי תִירוֹשׁ וָיָֽיִן: ט הֵם עֹבְרִים עַל-פְּנֵי הַקְּבָרוֹת וְהִנֵּה קוֹל שָׁאוֹן עוֹלֶה מִן הָעִיר בְּאָזְנָ֑ם וַיִּבָּהֲלוּ וַיֵּחָפֵזוּ וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל-אָחִיו אֵין זֹאת כִּי מִלְחָמָה בָּעִיר חֶרֶב אִישׁ בְּרֵעֵהוּ וְעַתָּה נִמָּלְטָה נָּא עַל-נַפְשֵֽׁנוּ: י. וַיְמַלְטוּ אֶת-יֵינָם אֶל בֵּין הָעֵצִים אֲשֶׁר עַל הַקְּבָרִ֑ים וַיַּעֲלוּ עַל הַגְּמַלִים וַיִּרְכְּבוּ וַיָּנֻֽסוּ: יא וְהַשָּׁאוֹן הוֹלֵךְ וְגָדֵ֑ל וַיַּעַל גַּם בְּאָזְנֵי הַזָּקֵן הַיָּשֵׁן וַיִּיקָֽץ: יב וַיִּפְקַח אֶת-עֵינָ֑יו וַיַּרְא וְהִנֵּה כַדִּים מְלֵאִים יַיִן לְנֶגֶד עֵינָֽיו: יג וַיִּגַּשׁ אֲלֵיהֶם וַיֵּשְׁתְ מֵהֶם לָרְוָיָ֑ה וַיִּיטַב לִבּוֹ וַיָּשָׁב וַיִּשְׁכַּב וַיֵּרָדַֽם: יד וְאֶת הַקְּבָרוֹת לֹא רָאָ֑ה כִּי עֵינָיו הָיוּ אֶל הַכַּדִּים וְאֶל דַּם הָעֲנָבִים אֲשֶׁר בְּתוֹכָם: טו וְהַבָּנִים בָּאוּ לִרְאוֹת אֶת-שְׁלוֹם אֲבִיהֶם אִם הֵקִיץ וְאִם סָר יֵינוֹ מֵעָלָ֑יו וְהִנֵּה הוּא הוֹזֶה שׁוֹכֵב וּסְבִיבוֹתָיו חָבִיוֹת מְלֵאוֹת עֲמֻקּוֹת וּרְחָבֽוֹת: טז וַיֹּאמְרוּ כֻלָּם אִם הִקְרָה יְיָ לְךָ יַיִן גַּם בַּחֲצַר מָ֑וֶת חָלִילָה לָנוּ לְהַזִּיר אוֹתְךָ עוֹד מִמֶּֽנּוּ: יז וַיָּקֻמוּ וַיִּקְחוּ אֶת-אֲבִיהֶם וַיִּשָׂאֻהוּ הַבָּֽיְתָה: יח וַיָּשִׂימוֹ לָהֶם לְחֹק לַעֲבוֹד אִישׁ יוֹמ֑וֹ וּלְהַשְׁקוֹת בִּשְׂכַר עֲבֹדַת הַיּוֹם אֶת-אֲבִיהֶם יָֽיִן: יט וַיֵּשֶׁב הַזָּקֵן בְּתוֹךְ בָּנָיו יָמִים רַבִּ֑ים וַיֵּשְׁתְּ שָׁתֹה וּמָצֹה עַד בֹּא יוֹמֽוֹ:


 

א. שְׁמֻעוֹת נֹחַ.    🔗

תִּקוּן כְּלֵי מַחֲרִישָׁה.    🔗

א לְמִן הַיּוֹם אֲשֶׁר הֵחֵל הָאָדָם לַחֲטוֹא אֵרַר יְיָ אֶת הָאֲדָמָה וַתִּצְמַח קוֹץ וְדַרְדָּר; ב וַיּאכַל הָאָדָם אֶת פִּרְיָהּ בְּעִצָבוֹן כָּל יְמֵי חַיָּיו כִּי אָבְדָה עֵצָה מִמֶּנוּ לְהַסִּיעַ בִּידֵי בָשָׂר אֶת הַשָׁמִיר וְאֶת הַשַּׁיִת הָרָב אֲשֶׁר עָלָה; ג וַיֹּאכַל וַיָּמָץ אֶת כָּל חֵלֶב הָאָרֵץ מִבְּלִי הַשְׁאֵר כָּל מִחְיָה לַזֶרַע הָרַךְ אֲשֶׁר זָרְעוּ יָדָיו; ד וּבְבֹא הַקּוֹצֵר לִקְטוֹף אֶת מְלִילוֹתָיו הִתְנַגְּפוּ כַפָּיו בַּחוֹחִים הָרַבִּים אֲשֶׁר סְבִיבוֹתֵיהֶן; ה וַיְהִי מִקֵץ שְׁבַע מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים שָׁנָה וְשֶׁבַע שָׁנִים לְיוֹם בְּרוֹא אֱלֹהִים אֶת הָאָדָם וַיּוּלֶד לְלֶמֶךְ בֶּן מְתוּשֶׁלַח בֵּן; ו וַיִּגְדַּל הַנּעַר וַיֶּחֱזַק וַיְהִי גִּבּוֹר חָיִל; ז וַיֵלֶךְ אֶל תּוּבַל קַיִן רֹאשׁ כָּל חוֹרְשֵׁי נחֹשֶׁת וּבַרְזֶל וַיַעֲמֹד לְפָנָיו; ח וַיְהִי גַּם הוּא לְחָרָשׁ נוֹפֵחַ בְּאֵשׁ פֶּחָם פּוֹעֵל בִּזְרוֹעַ כֹּחוֹ בּפַּטִישׁ וּבְמַּקָבוֹת; ט אַךְ תַּחַת אֲשֶׁר הָיָה תוּבַל קַיִן אֲבִי כָל חָרַשׁ מַשְׁחִית יוֹצֵר חֶרֶב וְחֲנִית וְכָל כְּלֵי זַעַם וָמָוֶת שָׂם הַנַּעַר אֶת לִבּוֹ לְהָכִין כְּלֵי חֵפֶץ לָאָדָם כַלּוֹת אֶת הַחוֹחִים וְאֶת הַחֲרוּלִים מִן הַשָּׂדוֹת וּמִן הַכְּרָמִים; י וַיְהִי הוּא רֹאשׁ כָּל לֹטְשֵׁי אֵת מַגָּל חֶרְמֵשׁ וּמַחֲרָשֶׁת; יא וַיְהִי בִמְלֹאת יְמֵי מִלֻּאָיו וַיֵצֵא לַעֲבוֹד אֶת עֲבוֹדַת נַחֲלַת אָבִיו בַכֵּלִים הָאֵלֶה; יב וַיַּעֲבֵר עַל פְּנֵי חֶלְקַת שָׁדֵהוּ אֶת הַמַחְרִישָׁה וַתְּשַׂדֵּד אַת כָּל אַדְמָתָהּ וַתִּתּוֹשׁ מִמֶּנָּה נָתוֹשׁ וְאַבֵּד אֶת כָּל קוֹץ וְאֶת כָּל חוֹחַ מִינֵהוּ עַד בְּלִי הַשְׁאֵר לָהֶם כָּל שׂרֶשׁ; יג וַיִּצְלַח זַרְעוֹ מְאֹד כִּי הַדֶּשֶׁן הָרַב אֲשֶׁר הָיָה עַד הָעֵת הַהִיא מַאֲכֹלֶת לְקוֹץ מַכְאִיב הָיָה לְמִן הַיּוֹם הַהוּא לְמִחְיָה לַדָגָן הַתֶּירוֹשׁ וְהַיִּצְהָר; יד וְכַאֲשֶׁר בָּשַׁל הַקָּצִיר וְהַבָּצִיר וַיֵצֵא הַנַּעַר בַּמַּגָּל וּבַמַזְמֵרָה וַיִּקְצוֹר וַיִּבְצוֹר וְלֹא יָדַע עוֹד כָּל עָמָל וּמַכְאוֹב; טו וַיָּדָּשׁ אֶת דִישׁוֹ בַּמוֹרִגִים וּבַחֲרִיצֵי הַבַּרְזֶל אֲשֶׁר הֵכִין לוֹ; טז וַיִלַמֵּד גַּם אֶת יְדֵי כָּל אַנְשֵׁי דוֹרוֹ לִלְטוּשׁ לָהֶם כְּלֵי חָרִישׁ וְקָצִיר וְדַיִשׁ וְכָל כְּלֵי מַעֲשֶׂה לַעֲבוֹדַת הָאֲדָמָה; יז וַיֶּאֱהָבֻהוּ כָל יוֹדְעֵי מַעֲשֵׂהוּ וַיְבָרְכֻהוּ וַיִּקְרְאוּ אֶת שְׁמוֹ נֹחַ לֵאמֹר זֶה יְנַחֲמֵנוּ מִמַּעֲשֵׂינוּ ומִעִצְבוֹן יָדִינוּ מִן הָאֲדָמָה אֲשֶׁר אֵרֲרָה יְיָ; יח וַיֵּהֲפֹךְ נֹחַ בְּצִדְקָתוֹ ווּבְכִשְׁרוֹן מַעֲשֵׂהוּ אֶת הַקְלָלָה לִבְרָכָה; יט וַיַּרְא נֹחַ אֶת נַעֲמָה אֲחוֹת תּוּבַל קַיִן אֲדֹנָיו וְהִנֵּה טוֹבַת מַרְאֶה וְטוֹבַת שֵׂכֶל הִיא וְכָל דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וַיִּקָּחֶהָ לוֹ לְאִשָׁה וַיֶּאֲהָבֶהָ וַיְבִיאֶהָ אֶל אֹהֳלוֹ אֲשֶׁר נָטָה לוֹ; כ וַיִּקְרָא הָעָם אֶל אֹהֶל נֹחַ וְנַעֲמָה אֹהֶל יְשָׁרִים; כא וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל אָחִיו לְאִישׁ כָּזֶה יִקָּרֵא נּחַ כִּי כָל דְּרָכָיו נַחַת לְנַפְשׁוֹ וּלְבֵיתוֹ נַחַת לְזָקֵן וְנַעַר נַחַת לְרָחוֹק וּלְקָרוֹב נַחַת לְקָטֹן וְגָדוֹל; כב כִּי גַם כָּל הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר לְמִיּוֹם חֲטוֹא הָאָדָם נָתְנָה כָתֵף סוֹרֶרֶת וַתַּגְדֵּל עָקֵב וַתִּשָׂא קֶרֶן לבְעוֹט וְלִנְגּוֹחַ; כג גַם הַבְּהֵמָה הַסּוֹרֶרֶת הַזֹֹּאת הָשְׁלְמָה לְנֹחַ וּלְדוֹרוֹ וַתָּשָׁב לָסוּר אֶל מִשְׁמַעַת הָאָדָם ותָּבֵא אֶת צַוָּארָהּ בְּעֻלּוֹ וַתַּחֲרוֹשׁ אֶת חֲרִישׁוֹ; כד וַיָּנַח לְאָדָם מֵעֲמָלוֹ וּמִן הָעֲבוֹדָה הַקָּשָׁה אֲשֶׁר עָבַד עַד הָעֵת הַהִיא;


קֵץ כָּל בָּשָׂר.    🔗

א וַיְהִי לְעֵת זִקְנַת נֹחַ וַיִּשְׁחִיתוּ בְנֵי הָאָדָם אֶת דַּרְכָּם עַל הָאָרֶץ וַיִּהְיוּ רָעִים וַחֲטָאִים לַיְיָ מְאֹד; ב וַיֵלְכוּ אַחֲרֵי עֵינֵיהֶם וְאַחֲרֵי שְׁרִירוּת לִבָּם כָּל הַיּוֹם וַיַּקְשִׁיחוּ אֶת לִבָּם מִן הַחֶסֶד וּמִן הָרַחֲמִים; ג וַיְדַכְּאוּ אֶת הָעָנִי בַּשָׁעַר וַיִּגְזְלוּ וַיַּעֲשְׁקוּ וַיָּרֹצּוּ וַתִּמָלֵא הָאָרֶץ חָמָס; ד וְגַּם בְּהֱמַת הַשָּׂדֶה שָׁכְחָה גַם הִיא אֶת תֻּמָּתָהּ וַתַּשְׁחֵת דַּרְכָּה וַתִּתְהוֹלֵל וַתִּשְׁתּוֹלֵל מְאֹד וַתְּהִי כָל הָאָרֶץ לְחֶרְדַּת אֱלֹהִים; ה וַיְהִי נֹחַ לְבַדּוֹ אִישׁ צַדִּיק בָּאָרֶץ; ו וַיֵּרָא אֵלָיו יְיָ וַיַּגֵּד לוֹ כִּי מֵבִיא הוּא מַבּוּל לֵאמֹר שֶׁטֶף מַיִם רַבִּים לְשַׁחֵת אֶת כָּל בָּשָׂר אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאָרֶץ מִפְּנֵי רוֹעַ מַעַלְלֵיהֶם; ז וַיְצַוֵּהוּ לַעֲשׂוֹת תֵּבַת עֵץ גְּדוֹלָה מְאֹד וְלָבֹא אֵלֶיהָ הוּא וְאִשְׁתּוֹ וּבָנָיו וּנְשֵׁיהֶם לֶאְסוֹף אֶל תּוֹכָהּ מִכָּל הָחַי זָכָר וּנְקֵבָה לָשׂוּם לָהֶם שְׁאֵרִית פְלֵטָה; ח וַיַּעַשׂ נֹחַ כַּאֲשֶׁר צִוּה אוֹתוֹ יְיָ וַיָקָם וַיִּטַע אֲרַזִים וַיַּשְׁקְ אוֹתָם יוֹם יוֹם עַד אֲשֶׁר גָּדְלוּ וַיִּגְבְּהוּ מְאֹד וַיָּקָץ אוֹתָם מִקֵּץ מֵאָה וְעֶשׂרִים שָׁנָה וַיְנַסֵּר אוֹתָם לְלוּחוֹת עֵץ; ט וַיִּשְׁאֲלוּ הָאֲנָשִׁים אוֹתוֹ מַה זֹּאת הַמְלָאכָה אֲשֶׁר אַתָּה עוֹשֶׂה; י וַיֹּאמֶר לָהֶם הִנֵּה יְיָ מֵבִיא מַבּוּל עַל הָאָרֶץ בְּחַטְאוֹת יוֹשְׁבֶיהָ וַיְצַוֵּנִי יְיָ לַעֲשׂוֹת אֶת הַתֵּבָה הַזֹּאת; יא וַיֵּהָפֵךְ לֵב הָאֲנָשִׁים לִשְׂנוֹא אוֹתוֹ שִׂנְאָה גְדוֹלָה וְלֹא זָכְרוּ עוֹד אֶת הַחֶסֶד אֲשֶׁר הִפְלִיא לַעֲשׂוֹת לָהֶם וַיְמָרֱרֻהוּ וַיִּשְׂטְמֻהוּ; יב וַיְהִי כַּאֲשֶׁר תַּמּוּ שִׁבְעַת יְמֵי הָאֵבֶל לִמְתוּשֶׁלַח הַצַדִּיק אֲבִי לֶמֶךְ אֲבִי נֹחַ וַיְּבָּקְעוּ מַעְיְנוֹת תְהוֹם וַיָחֵלוּ לְהַצִיף אֶת מֵימֵיהֶם עַל כָּל פְּנֵי הָאֲדָמָה; יג וַיָּקֻמוּ הַגִּבּוֹרִים הֶעָרִיצִים וַיִּשְׂאוּ אֶת רַגְלֵיהֶם עַל פֶּרֶץ הַמַּיִם לַעֲצוֹר בַּעֲדוֹ; יד וַתּכָּוֶינָה כַפּוֹת רַגְלֵיהֶם כִּי הָיוּ הַמַּיִם רוֹתְחִים מִמּוֹקְדֵי שְׁאוֹל אֲשֶׁר עָבְרוּ עַל פְּנֵיהֶם בַּעֲלוֹתָם מִתַּחְתִּיּוֹת הָאָרֶץ וַתִּמְעַדְנָה רַגְלֵי הַגִּבּוֹרִים וַיִּדַּחוּ וַיִּפֹּלוּ; וַתִּפָּתַחְנָה אֲרֻבּוֹת הַשָּׁמָיִם וַיָּחֶל נֹחַ לָבֹא הוּא וּבֵיתוֹ אֶל הַתֵּבָה; טו וַיִּגְשׁוּ הֶעָרִיצִים לַהֲפוֹךְ אֶת הַתֵּבָה וְלִשְׁלוֹחַ יָד בְּנֶפֶשׁ נֹחַ; טז גַּם עֵין פְּרִיצֵי חַיּוֹת אֲשֶׁר הִשְׁחִיתוּ אֶת דָּרְכָּם הָיְתָה רָעָה גַם הִיא בְּנֹחַ וַיִּגְשׁוּ לַעֲשׂוֹת בּוֹ כָלָה וַתִּקְהֶינָה שִׁנֵּיהֶם וַתִּשָּׁבַרְנָה; יז וַיְמַן אֱלֹהִים הֲמוֹן אֲרָיוֹת וַיָבֹאוּ וַיַּכְתִּירוּ אֶת הַתֵּבָה וְלֹא נָתְנוּ לְאוֹיְבָיו לִנְגוֹעַ בַּתֵּבָה וּבְיוֹשְׁבֶיהָ לָרָעָה; יח וַיִּכָּלְמוּ הָאֲנָשִׁים הָרְשָׁעִים וְהַחַיּוֹת הָרָעוֹת וַיִּחַתּוּ וַיִּסֹּגוּ אָחוֹר; יט וַיֵּאָסְפוּ אֶל נֹחַ אֶל הַתֵּבָה נַפְשׁוֹת הַחַיָּה וְהַבְּהֵמָה הָעוֹף וְהָרֶמֶשׂ אֲשֶׁר אֶת דַּרְכָּם לֹא הִשְׁחִיתוּ; כ וַתָּבֹאנָה גַם הַרוּחוֹת שְׁנַיִם שְׁנַיִם וַתָּחֵשְׁנָה לָהֶם מִפְלָט אֶל הַתֵּבָה; כא וַיָּבֹא גַם הַשֶּׁקֶר בְּתוֹךְ הַבָּאִים וַיִּתְיַצֵּב נֹחַ בְּפָנָיו וַיֹּאמֶר לֹא תָבֹא הֵנָּה בִּלְתִּי אִם אֵשֶת בְּרִיתְךָ אִתָּךְ; כב וַיַּרְא הַשֶּׁקֶר כִּי אָבַד מִמֶּנוּ מָנוֹס כָּל עוֹד אֲשֶׁר בְּגַפּוֹ הוּא וַיֵּלֶךְ אֶל הַנְבָלָה אֲשֶׁר אָהַב אוֹתָה מְאֹד וַיְדַבֵּר עַל לִבָּה לִהְיוֹת לוֹ לְאִשָּׁה; כג וַתֵּרֶא הַנְבָלָה כִּי נֶחְפַּז הַשֶּׁקֶר כִי מִתְאַמֵּץ הוּא לִפְגוֹעַ בָּהּ לְמַהֵר לָבֹא עִמָּהּ בִּבְרִית; כד וַתַּרְחֵב גַּם הִיא אֶת נַפְשָׁהּ כִּשְׁאוֹל וַתֹּאמֶר לוֹ בְּאַחַת תִּתְחַתֵּן בִּי הַיּוֹם בְּתִתְּךָ לִי אֶת אֲשֶׁר תִּיגַע לֶאֱסוֹף וְלִכְנוֹס לָבֹא אֶל קִרְבִּי וּלְמַלֵּא אֶת בִּטְנִי; כה וַיֵּאוֹת הַשֶּׁקֶר לַנְבָלָה וַיִּשָּׂא אֶת פָּנֶיהָ גַם לַדָּבָר הַזֶּה בְּאַהֲבָתוֹ אוֹתָהּ בְּנַפְשׁוֹ; כו וַיְאָרֵשׂ הַשֶּׁקֶר אֶת הַנְבָלָה לְעוֹלָם וַיְהִי זֶה מִשְׁפַּט בֵּיתָם כָּל הַיָּמִים כִּי אֶת קְצִיר הַשֶּׁקֶר תֹּאכַל הַנְבָלָה בְּכָל פֶּה; כז וַיְהִי בְשׁוּב הַשֶּׁקֶר אֶל נֹחַ וְאִשְׁתּוֹ הַנְבָלָה עִמוֹ וְלֹא הָיָה עוֹד לְנֹחַ פִּתְחוֹן פֶּה לִסְגּוֹר בִּפְנֵיהֶם אֶת הַתֵּבָה וַיּבֹאוּ גַם הֵמָּה אֵלֶיהָ וַיִּמָלְטוּ; כח וַיָּבֹא גַם הָרְאֵם וַיֹּאמֶר לְהֵאָסֵף שָׁמָּה וַתִּקְטַן הַתֵּבָה וַתֵּצַר מֵהָכִיל אוֹתוֹ בִּמְלֹא גָדְלוֹ וַיָּבֹאוּ אֵלֶיהָ רַק גוּרָיו הַקְטַנִּים; כט וַיְהִי כַאֲשֶׁר תַּמּוּ כָל הַנֶּפֶשׁ לָבֹא אֶל הַתֵּבָה וַיְיָ הֶעֱלָה יוֹמָם עַל פְּנֵי הַשָּׁמַיִם אֶת מַעֲרֶכֶת הַכּוֹכָבִים אֲשֶׁר דְּמוּת טְלֵה חָלָב לָהּ וּשְׁמָה כִּימָה וַיַּתֵּר אֶת מַעֲדַנּוֹתֶיהָ וַיּוֹצֵא שְׁנֵי כוֹכָבִים מִמֶּנָּה; ל וַיָּחֵלוּ הַשָּׁמַיִם לְהַמְטִיר דֶּרֶךְ מְקוֹם שְׁנֵי הַכּוֹכָבִים הָהֵם אֶת כָּל הַמוֹן הַמַּיִם אֲשֶׁר מֵעַל לָָרָקִיעַ; לא וַיִּרְבּוֹ הַמַּיִם מְאֹד; לב וַיְמַהֵר נֹחַ וַיִּקְשׁוֹר בְּקֶרֶן הַתֵּבָה אֶת הרְאֵם אֲשֶׁר לֹא יָכוֹל לָבֹא אֶל תּוֹכָהּ מִפְּנֵי גָדְלוֹ וַיִּסְגּוֹר אֶת דְּלָתֶיהָ בַעֲדוֹ; לג וְעוֹג מִבְּנֵי הָעֲנָקִים אֲשֶׁר מָלַךְ אַחֲרֵי כֵן עַל אֶרֶץ הַבָּשָׁן אֲשֶׁר גָבַהּ בְּקוֹמָתוֹ עַל פְּנֵי מֵי הַמַּבּוּל הָיָה מְהַלֵּךְ עַל פְּנֵי הַמַּיִם עַל יַד הַתֵּבָה;


בְּתוֹךְ הַתֵּבָה    🔗

א וְהַמַּיִם גָּבְרוּ מְאֹד וַתָּרֶם הַתֵּבָה מֵעַל קַרְקַע הָאָרֶץ וַתֵּלֶךְ וַתַּשָׁט עַל פְּנֵי הַמָּיִם; ב וְאַף כִּי מְקוֹם מוֹשַׁב נֹחַ וּבֵיתוֹ הָיָה רְחַב יָדַיִם מְאֹד וּמָלֵא אוֹרָה כִּי שָׂם בְּסִפּוּן הַתֵּבָה עַל פִּי יְיָ אֲבָנִים יְקָרוֹת לְְהָאִיר אֶת הַבַּיִת וַהֲמוֹן צִפָּרִים טְהוֹרוֹת שׁוֹכִן עִמּוֹ לְשַׂמֵּחַ אֶת נַפְשׁוֹ בְּצִלְצְלֵי תְרוּעוֹתֵיהֶן; ג בְּכֳל זֹאת הָיָה עֲמָלוֹ רַב מְאֹד כִּי לֹא רָאָה שֵׁנָה בְעֵינָיו כָּל יְמֵי הַמַּבּוּל; ד שׁוֹקֵד הָיָה כָּל הַיּוֹם וְכָל הַלַּיְלָה לְהַגִּישׁ אֹכֶל לְכָל הַחַיָּה וּלְכָל הַבְּהֵמָה לְכָל הָרֶמֶשׂ וּלְכָל הָעוֹף אֲשֶׁר אֵתּוֹ; ה כִּי לֹא עֵת הָאֹכֶל אֲשֶׁר לַמִּין הַזֶּה הִיא עֵת הָאֹכֶל לַמִּין הָאַחֵר; ו עַל כֵּן קָרָא יְיָ לְנֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים כִּי לָאִישׁ הַיּוֹדֵעַ אֶת נֶפֶשׁ הַחַיָּה וְהַבְּהֵמָה צַדִיק יִקָרֵא; ז וְהַבָּאִים אַחֲרָיו קָרְאוּ לוֹ לוֹקֵחַ נְפָשׁוֹת חָכָם עַל חָכְמָתוֹ לָדַעַת לְהִתְהַלֵּךְ עִם נֶפֶשׁ כָּל חַיָּה וּבְהֵמָה וּלְכַלְכֵּל כּל מַחְסוֹרֵיהֶן בְּהַשְׂכֵּל בַַּעֲנָוָה בְאֹרֶךְ רוּחַ כִּי רַב מְאֹד הָיָה הָרֹגֶז וְהַמַּכְאוֹב אֲשֶׁר שָׂבַע צַדִּיק זֶה מִיַּד פְּרִיצֵי הַחַיָּה וְהָעוֹף אֲשֶׁר לֹא לָקְחוּ מוּסָר וְלֹא הֵטִיבוּ אֶת דַּרְכָּם גַם אַחֲרֵי אֲשֶׁר רָאוּ אֶת כָּל הַיְקוּם כִּי אָבַד בְּרִשְׁעָתוֹ; ח וְהַכֶּלֶב וְהָעוֹרֵב לֹא הִפִּילוּ מִדַּרְכָּם הַנִּשְׁחָתָה אַף אַחֲרֵי הִמָלְטָם אֶל הַתֵּבָה; ט וַיָּעַז הָעוֹרֵב אֶת פָּנָיו וַיְדַבֵּר אֶל נֹחַ עַזּוֹת כְּדַבֵּר אֶל אִישׁ אֲשֶׁר אַחֲרֵי עֵינָיו הָלַךְ לבּוֹ וְלֹא אָבָה לָלֶכֶת בַּדֶּרֶךְ אֲשֶׁר שָׁלַח אוֹתוֹ; י מִלְבַד עוֹף אֶחָד אֲשֶׁר חָסָה עֵינוֹ עַל נֹחַ וְעַל עֲמַל נַפְשׁוֹ; יא וַיְהִי הַיּוֹם וְנֹחַ שׁוֹכֵב עָיֵף וְיָגֵע וְשׁוֹאֵל אֶת הָעוֹף הַזֶּה מַדּוּעַ לֹא תִשְׁאַל מִמֶּנִּי אֹכֶל לְנַפְשֶׁךָ; יב וַיַּעַן הָעוֹף וַיֹּאמֶר אֶת יְגִיעֲךָ וְאֶת עֲמַל נַפְשְׁךָ רָאִיתִי וָאוֹמַר אַל נָא אֱהִי לָטֹרַח עָלֶיךָ אַף אָנִי; יג וַיְבָרֶךְ נֹחַ אוֹתוֹ וַיֹּאמַר עַד עוֹלָם יִהְיּוּ יְמֵי חַיֶּיךָ וּמָוֶת לֹא תֵדַע; יד וַיְּהִי לוֹ כֵן כִּי מִדֵּי הִמָּלֵא אֶלֶף שָׁנִים לִימֵי חַיָּיו תִּמָּרֵט נוֹצָתוֹ וְשָׁבָה נוֹצָה אֲחֶרֶת לִצְמוֹחַ תַּחְתֶּיהָ מֵעוֹר בְּשָׂרוֹ וֱהִתְחַדְשׁוּ נְעוּרָיו כְּיוֹם הִוָּלְדוֹ; טו עַל כֵּן יִקָרֵא לָעוֹף הַזֶּה חוֹל כִּי כַחוֹל אֲשֶׁר עַל שְׂפַת הַיָּם יַרְבֶּה יָמִים; טז לֹא כֵן הֵשִׁיבוּ יֶתֶר גָּרֵי הַתֵּבָה לְנֹחַ כִּגְמוּל יָדָיו בַחֶסֶד אֲשֶׁר הָיָה עוֹשֶׂה לָהֶם; יז וַיַּכֵּהוּ הָאַרְיֵה וַיִּשְׁבּוֹר אֶת־רַגְלוֹ; יח וַיָּחַל נּחַ וַיְהִי גוֹנֵחַ דָם מִגְרוֹנוֹ מִפְּנֵי הַצִנָּה; יט וַיְהִי מִקֵּץ חֲמִשִׁים וּמְאַת יוֹם וַיִּזְכּוֹר אֱלֹהִים אֶת־נֹחַ וְאֶת כָּל־נֶפֶשׁ הַחַיָּה אֲשֶׁר אִתּוֹ וַיֶּלְכוּ הַמַּיִם הָלוֹךְ וְחָסוֹר וַתֶּחְדַּל הַתֵּבָה לַהֲלוֹךְ הָלוֹךְ וָלֶכֶת וַתַּעֲמוֹד וַתָּנַח עַל הָרֵי אַרָרָט; כ וַיְשַׁלַּח נֹחַ אֶת־הָעֹרֵב וַיֵּצֵא יָצוֹא וַשׁוֹב מִבְּלִי הִוָּדַע לְנֹחַ דָּבָר עַל אוֹדוֹת יְבֹשֶׁת הָאָרֶץ; כא וַיַרְא נֹחַ כִּי מִפִּי הָעוֹרֵב לֹא־יַצִּיל דָּבָר וַיְשַׁלַּח פַּעֲמַיִם אֶת־הַיּוֹנָה אֲשֶׂר אִתּוֹ תָמִיד; כב וַתָּשָב בַּפַעַם הַשֵּׁנִית וַעֲלֵי זֲיִת בְּפִיהָ לֵאמֹר קַלּוּ הַמַּיִם הַזֵּידֹנִים מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה וְהָאוֹרָה יָצְאָה מֵאֵת פְּנֵי יְיָ לְהָאִיר עַל הָאָרֶץ וְיוֹשְׁבֶיהָ כִּי מִפְּרִי הַזַּיִת הֲלֹא יָמֹצּוּ שֵׁמֵן לַמָאוֹר; כג וַיִּקְרָא הָעָם לְמִן הָעֵת הַהִיא לָעֹרֵב הַשָּׁחוֹר מַלְאַךְ הַחֹשֶךְ וְלַיּוֹנָה הַצַּחָה הַטְהוֹרָה קָרְאוּ הַמַלְאֲךְ הַמֵּבִיא אֶת־הָאוֹרָה;


שְׁלֹשֶׁת בְּנֵי נֹחַ.    🔗

א וַיֵּצֵא נֹחַ וְכָל אֲשֶׁר אִתּוֹ מִן הַתֵּבָה וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ וַיַּעַל עוֹלוֹת וַיְבָרֶךְ אֶת־יְיָ עַל אשֶׁר הוֹצִיא מִמַּסְגֵּר נַפְשׁוֹ; ב וַיִּתְפַּלֵּל עַל־שֶׁטֶף מַיִם רַבִּים כִּי לּא יַגִּיעוּ עוֹד אֵלָיו וְאֶל כָּל בְּנֵי־הָאָדָם; ג וַיִּזְכּוֹר נֹחַ אֶת־הַחֶסֶד אֲשֶׁר הִפְלִיא לַעֲשׂוֹת בִּימֵי נְעוּרָיו לָאֲדָמָה וּלְעוֹבְדֶיהָ בַּהֲכִינוֹ לָהֶם כְּלֵי הֶחָרִיש וְהַקָּצִיר; ד וַיָּשֶׂם אֶת־פָּנָיו שֵׁנִית אֶל הָאֲדָמָה וַיִטַע כֶּרֶם; ה וַיְיָ בֵּרַךְ אֶת־מַעֲשֵׂה יָדָיו וַתִּתֵּן הַגֶּפֶן אֶת־פִּרְיָהּ בְּיוֹם נִטְעָהּ; ו וַיִּבְצוֹר נֹחַ אֶת־הַכֶּרֶם וַיֵּשְׁתְּ אֶת־יֵינוֹ בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַהוּא; ז וַיַרְא הַשָּׂטָן כִּי כֵן וַתֵּצַר עֵינוֹ הָרָעָה וַיִּתַּמֵם וַיאֹמֶר אֶל־נֹחַ יְהִי נָא חֶלְקִי עִמָּךְ וְהָיָה הַיַּיִן אֲשֶׁר יִשְׁתֶּה הָאָדָם בַּמִּדָּה בַמְשׁוּרָה יִהְיֶה לָךְ אֲשֶׁר יִשְׁתֶּה יוֹתֵר עַל־הַמִּדָּה וְהָיָה לִי וַיִּשְׁמַע נֹחַ וַיֵאוֹת לוֹ בְּתָם לְבָבוֹ; ח וַיֵּצֵא הַשָּׂטָן מֵאֵת פְּנֵי נֹחַ וַיִּזְבַּח כֶּבֶשׂ אֶחָד אַרְיֵה אֶחָד קוֹף אֶחָד וַחַזִיר אֶחָד וַיַּז מִדָּמָם עַל הַגֶּפֶן וְעַל הַכֶּרֶם כֻּלוֹ; ט וַיְהִי הַדָּבָר לְאוֹת כִּי כָל הָאִישׁ אֲשֶׁר יִמָּנַע מִשְׁתוֹת יַיִן וְהָיָה אִישׁ תָּם כְּכֶבֶשׂ תָּמִים; י וְהָאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁתֶּה רַק דֵּי חֻקּוֹ יֶאֱמַץ לִבּוֹ כָּאֲרִי לַעֲשׁוּת אֶת־הַיְשָׁרָה כִּי מֵחֵלֶק נֹחַ הוּא שׁוֹתֶה; יא אַךְ אִם יַרְבֶּה לְהָגִיחַ מִן־הַיַּיִן אֶל־פִּיו וְחָדַל מִהְיוֹת אָדָם וְהָיָה כְקוֹף הַשָּׂם אֶת־נַפְשׁוֹ לְלַעַג וּלְבוּז בְּעֵינֵי כָל רוֹאָיו כִּי מֵחֵלֵק הַשָּׂטָן הוּא שׁוֹתֶה; יב וְכִי יִשְׁתַּכֵּר מֵרוֹב סָבְאוֹ וְהוֹסִיף עוֹד חֶרֱפָּה עַל־חֶרְפָּתוֹ כִּי יִדְמֶה לַחֲזִיר הַסוֹפֵק בְּקִיאוֹ וּמִתְגָאֵל מִתְגוֹלֵל בְּטִיט חוּצוֹת וְהָיָה לְגֹעַל נֶפֶשׁ; יג וַיְהִי הַיּוֹם וַיִּשְׁכַּח נֹחַ וַיֵּשְׁתְּ יוֹתֵר מִכְדֵי חֻקּוֹ וַיַּעַבְרֶהוּ הַיַּיִן וַיִּשְׁכַּר וַיִּפֹּל עָרֹם בְּתוֹךְ אָהֳלוֹ; יד וּלְנֹחַ בֵּן לֹא חָכָם אֲשֶׁר לֹא הֵטִיב אֶת־דַּרְכּוֹ גַם בְּעוֹד הֱיוֹתוֹ עִם־אָבִיו בַּתֵּבָה וּשְׁמוֹ חָם; טו וַיְמַלֵּא חָם אֶת־פִּיו צְחוֹק וַיְמַהֵר אֶל שֵׁם וְיֶפֶת אֶחָיו וַיַּגֵּד לָהֶם אֶת אֲשֶׁר רָאוּ עֵינָיו וַיָּשֶׂם אֶת־אָבִיו הַצַּדִּיק לִשְׂחוֹק; טז וַיִּפְּלוּ מְאֹד פְּנֵי אֶחָיו בְּשָׁמְעָם כִּי נִקְלָה כְּבוֹד אֲבִיהֶם בְּעֵינֵי הַבֵּן הַמֵּבִישׁ; יז וַיִּקְחוּ אֶת־הַשִּׂמְלָה וַיֵּלְכוּ אֲחוֹרַנִית וַיְכַסּוּ אֶת־אֲבִיהֶם בַּלָּט וְאֶת־עֵינֵיהֶם הֵסַבּוּ לְבִלְתִּי רְאוֹת אֶת־מַעֲרוּמָיו; יח וַיְהִי כִּי הֵקִיץ נּחַ מִיֵינוֹ וַיֻגַּד לוֹ אֶת אֲשֶׁר עָשָׂה לוֹ חָם בְּנוֹ וְאֶת אֲשֶׁר עָשׂוּ לוֹ שֵׁם וְיֶפֶת בָּנָיו; יט וַיָּאֹר אֶת־חָם כִּי יִהְיֶה הוּא וְכָל יוֹצְאֵי חֲלָצָיו עַבְדֵי עֲבָדִים לְאֶחָיו הַטּוֹבִים מִמֶּנּוּ; כ וַתְּהִי יַד יְיָ בְּחָם וַיִּשָׁחֵת מַרְאֵהוּ וַתַּאַדֵמְנָה עֵינָיו אֲשֶׁר רָאוּ אֶת־קְלוֹן אֲבִיו וּשְׂפָתָיו אֲשֶׁר הִגִּידוּ אֶת־דְּבַר הַקָּלוֹן נַעֲווּ וַתֵּעָקַשְׁנָה וּשְׂעַר רֹאשׁוֹ הֵתְחָרֵךְ בַּחוּטִים בַּהֲרִיחָם אֵשׁ וְכָל עוֹרוֹ חָשַׁךְ מִשְׁחוֹר וְגַם לְמִשְׁפְּחוֹת הַכּוּשִׁים יוֹצְאֵי יֶרֶךְ כּוּשׁ בְּנוֹ הָיָה כֵן; כא וְאֶת שֵׁם וְיֶפֶת בֵּרַךְ נֹחַ וַיְהִי יֶפֶת לְאָב וּלְמוֹרֶה לְכָל אַנְשֵׁי טַעַם יוֹדְעֵי חֵן וְשֵׁם הָיָה לְאָב וּלְכֹהֵן מוֹרֵה דַעַת אֱלֹהֵי אֱמֶת וְתוֹרַת חֶסֶד צֶדֶק מִשְׁפָּט וּמֵישָרִים לְכָל חֲסִידֵי דוֹרוֹתָיו וְגַם לְאַבְרָהָם וּלְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב אֲבוֹתֵינוּ;


 

ב. שְׁמֻעוֹת אִיּוֹב    🔗

צִדְקַת אִיּוֹב.    🔗

א אִישׁ הָיָה בְּאֶרֶץ עוּץ אִיוֹב שְׁמוֹ תָּם וְיָשָֹר יְּרֵא אֱלֹהִים וְסָר מֵרָע; ב וְַתְּהִי רוּחוֹ נְדִיבָה וְעֶינוֹ טוֹבָה מְאֹד וְיָדוֹ פְתוּחָה לְכָל נִקְשֶׁה וְרָעֵב; ג וַיַּרְא יְיָ אֶת אִיּוֹב וְהִנֵּה כָל שָׂשׂוֹן לבּוֹ עֲשׂוֹת צְדָקָה וַיְבָרֶךְ אֶת־נִדְבַת יָדוֹ; ד וַיְהִי מִדֵּי קַחַת אִישׁ מָצוֹק מִיָדוֹ פְרוּטָה קְטַנָּה ו;צִוָּה יְיָ בָּהּ אֶת־בִּרְכָתוֹ; ה וְעָשָׂה בָהּ הָאִישׁ חַיִל וְהִצְלֵיחַ וְלֹא יָשׁוּב עוֹד לָקַחַת מִיַּד־אִישׁ מְאוּמָה;ו וַיְהִי אִיּוֹב כְּעֵץ רַעֲנָן אֲשֶׁר פִּרְיוֹ מַאֲכָל לָרעֵב וּבְצִלוֹ תֶחֱסֶה כָל נֶפֶש עֲיֵפָה;ז כִּי בְצִדְקָתוֹ הָרַבָּה הָיָה מָגֵן לְאֲנְשֵׁי דוֹרוֹ הַחַטָּאִים; ח וְלֹא עָשָׂה לָהֶם יְיָ כַּחֲטָאֵיהֶם בְּנָשְׂאוֹ אֶת־פְּנֵי אִיּוֹב; ט וַיִּתֵּן לוֹ יְיָ הוֹן עָתָק מִקְנֶה כָּבֵד ווַעֲבֻדָּה רַבָּה; י וַיִּפְרֹץ הָאִישׁ וַיֶּעְשַׁר מְאֹד וַיִּגְדַּל מִכָּל בְּנֵי־הַקֶּדֶם וַיֵּצֵא לוֹ שֵׁם בְּכָל־הָאָרֶץ; יא וְגַם אֶת־מַעֲשֵׂה יָדָיו בֵּרֵךְ יְיָ בְּרוֹב נִפְלְאוֹתָיו; יב וַיְהִי מִדֵּי הַעֲבִירוֹ אֶת־צֶמֶד בְּקָרוֹ עַל־חֶקְתַ שָׂדֵהוּ לַחֲרוֹשׁ אֶת־חֲרִישׁוֹ וּבָא אֲחַרָיו הַחֲמוֹר וְהָאָתוֹן וְאָכְלוּ אֶת־הַשׂעוֹרָה אֲשֶׁר בִּשְׁלָה ווַתִּגְמוֹל; יב כִּי הִפְלִיא יְיָ עִמּוֹ וַיְנוֹבֵב אֶת־זַרְעוֹ וַיַּבְשֵׁל קְצִירוֹ מִתַּחֵת לַמַּחֲרָשֶׁת; יג וּמִדֵּי פְרוֹץ עֲדַת זְאֵבֵי עֶרֶב וְיָצְאוּ אֶל־העֵדֶר הָעַתּוּדִים וְהַתְְּיָשִׁים וְהִתְמַרְמְרוּ אֲלֵיהֶם בַּחֲמַת כֹּחָם וֶהֶמִיתוּם וּנְשָׂאוּם בְּקַרְנֵיהֶם לְעֵת עֶרֶב הָעִירָה; וַיָּחָן אוֹתוֹ וַיִּתֶּן לוֹ שִׁבְעָה בָנִים גִבּוֹרֵי חַיִל וְשָׁלֹש בָּנוֹת יְפוֹת תֹּאַר עַד לְהַפְלִיא; טו וַיִּגְדְּלוּ וַיַּעַשִׁירוּ אַף הֵם וַיִּטַב לָהֶם וַיִּשְׂמְחוּ וַיְרַנְנוּ כָל־יְמֵיהֶם; טז וַיְהִי מִשְׁפַּט בְּנֵי אִיּוֹב לַעֲשׂוֹת מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה אִישׁ לְיּוֹם אִישׁ לַיּוֹם לְכָל אֶחָיו וְאַחְיוֹתָיו עַד־מְלֹאת מִסְפַּר יְמֵי הַשָּׁבוּעַ; יז וּבִמְלֹאת הַיָּמִים יַשְׁכִּים אִיּוֹב וְהֶעֱלָה עֹלוֹת מִסְפַּר כּל־בָּנָיו וּבְנוֹתָיו כִּי אָמַר מִי יוֹדֵעַ אוּלַי חָטְאוּ בָנַי בִּלְבָבָם מֵרוֹב כֹּל; יח כִּי יָרֵא הָיָה אִיּוֹב אֶת־יְיָ בְּכָל דְרָכָיו וּבְכָל מַעֲשָׂיו וַיִּתֵּן יְיָ אֶת־חִנּוֹ בְּעֵינֵי רוֹאָיו וּבְעֵינֵי כָל יוֹדְעֵי שֱׁמוֹ; יט וְלֹא הָיָה אַף אֶחָד בְּכָל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר צָרָה עֵינוֹ בִשְׁלוֹם אִיּוֹב בִכְבוֹדוֹ לְבַד מִן־הָאֶחָד בִּצְבָא הַמָּרוֹם בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל אֲשֶׁר אָרַב לוֹ לָשִׁית מוֹקְשִׁים לְנַפְשׁוֹ הַלֹא הוּא הַשָׂטָן; כ הַשָּׂטָן הוּא הַמַלְאָךְ הָרָע אֲשֶׁר זֶה הוּא כָל מְשׂוֹשׂ דַּרְכוֹ לָרֶדֶת לְהַתְעוֹת אֶת־הָאָדָם לַחֲטוֹא לְמַעַן יִמְצָא לוֹ תֹאֲנָה לְהַבְאִישׁ אֶת־רוּחוֹ בְעֵינֵי יְיָ וְלָקַחַת אֶת־נַפְשׁוֹ; כא וּבַיָּמִים הָהֵם קָם מֶלֶךְ חָדָשׁ בְּמִצְרַיִם אֲשֶׁר שָׂנֵא אֶת־בְּנֵי יִשְׁרָאֵל אֲשֵׁר בָּאוּ שָׁמָּה עִם יַעֲקֹב אֲבִיהֶם וְלֹא זָכַר לָהֶם אֶת־חַסְדֵי יוֹסֵף אַחֵיהֶם אֲשֶׁר הִצִּיל אֶת־הָאָרֶץ מִן הָרָעָב וַיֹּאמֶר לְהַמְעִיטָם וּלְכַלּוֹתָם; כב וַיִקְרָא לִשְׁלֹשֶׁת חֲכָמָיו הַלֹא הֵם יִתְרוֹ בִּלְעָם וְאִיּוֹב; כג וַיּוּעַץ עִמָּם מַה לַעֲשׂוֹת לָעָם הַזֶּה לְהַכְשִׁיל אֶת־כֹּחוֹ וּלְעַנּוֹתוֹ; כד וַיִּיעַץ בִּלְעָם אֶת־פַּרְעֹה לִכְבּוֹשׁ אֶת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל לַעֲבָדִים וְלִשְׁפָחוֹת; כה וְיִתְרוֹ שָׂם אֶת־כָּל־לִבּוֹ לְסַכֵּל אֶת־הָעֵצָה הָרָעָה הַזֹּאת; כו ואִיּוֹב לֹא יָדַע מַה לַעֲנוֹת וַיַּחְרֵשׁ וְלֹא דִבֶּר דָּבָר מִטּוֹב עַד רָע; כז וַיְהִי כְּבֹא כָל בְּנֵי הָאֱלֹהִים לְהִתְיַצֵּב עַל יְיָ וַיּבֹא גַם־הַשָּׂטָן בְּתוֹכָם וַיַגֵּד אֶת־עֲוֹן אִיּוֹב; כח וַיָּשֶׁשׁ הַשָּׂטָן בְּהַוָּתוֹ כִּי אָמַר עַתָּה יַסְּגִיר יְיָ בְּיָדִי אֶת־נֶפֶשׁ אִיּוֹב וְהוֹרַדְתִּיהָ דוּמה; כט אַךְ תִּקְוָתּוֹ לֹא בָאָה כִּי אָמַר לוֹ יְיָ הִנֵּה הוּא וְכָל אֲשֶׁר לוֹ בְּיָדֶךּ אַךְ אֶת־נַפְשׁוֹ שְׁמוֹר; ל ותֵּצֶר מְאֹד לַשָּׁטָן וַיִּפָּלֵא מִמֶּנּוּ לַעֲשׂוֹת לוֹ דָּבָר וַיְהִי בְעֵינָיו כְּאִישׁ אֲשֶׁר אָמְרוּ לוֹ אֶת־הֶחָבִית שְׁבוֹר אַך אֶת־יֶינָהּ שְׂמוֹר; לא וַיֵצֵא מֵאֵת פְּנֵי יְיָ וַיַּתֵּר אֶת־יַד מֵשְׁלַחַת מַלְאָכָיו הָרָעִים אֲשֶׁר שָּׂם יְיָ לְמִשְׁמַעְתּוֹ; לב וַיִּשְׁלַח אֶת גְדוּדֵי שְׁבָא וְאֶת גְדוּדֵי הַכַּשְׂדִּים וַיַּכּוּ אֶת־רוֹעֵי אִיּוֹב לְפִי חֶרֶב וְאֶת־הַצּאֹן וְאֶת־הַבָּקָר וְאֶת־הָאֲתוֹנוֹת וַאֶת־הַגְּמַלִּים נָהֲגוּ וַיֵּלֵכוּ; לג וַיְמַלֵּא אֶת־חָפְנָיו גַחֲלֵי אֵשׁ וַיִּפְרוֹשׂ כְּנָפָיו וַיָּעֹף וַיִּזְרֹק עַל עֶדְרֵי הַצּאֹן וְעַל הַנְעָרִים וַיִּהְיוּ לַעֲרֵמַת אֵפֶר; לד וַיָבֹא אֶל־הַחֶדֶר אֲשֶׁר מִשָּׁם תָּבֹא סוּפָה וַיּוֹצֵא מֵאוֹצְרוֹתָיו רוּחַ אֲשֶׁר לֹא שָׂם לָהּ כָּל מִשְׁקָל וַתִּפַּח וַתִּגַּח וַתִּגַּע בְּאַרְבַּע פִּנּוֹת הַבַּיִת אֲשֶׁר בְּנֵי אִיּוֹב אוֹכְלִים וְשׁוֹתִים שָׁם וַיַּפֵּל עֲלֵיהֶם וַיָּמוּתוּ; לה וְרָץ אַחַר רָץ בָּא לְהַגִּיד לְאִיוֹב אֶת כָּל אֲשֶׁר קָרָהוּ; לו וּמִדֵּי כְלוֹת מִפִּי כָל־רָץ בְּשׂוֹרָתוֹ הָרָעָה וְנָפַל גַּם הוּא וּמֵת עַד כִּי נָפְלוּ הָרָצִים אַחַד אֶחָד מֵתִים נֶגֶד עֵינֵי אִיּוֹב; לז וַיְהִי כִשְׁמוֹעַ אִיּוֹב אֶת־דַבַר בָּנָיו וַיִּקְרַע אֶת־מְעִילוֹ וַיֵבְךְּ בְּכִי גָדול; לח בְכָל זֹאת לֹא חָטָא אִיּוֹב וְלֹא הֶעְתִּיר אֶת־דְּבָרָיו עַל יְי וַיִּפֹּל אָרְצָה וַיִּשְׁתָּחוּ וַיַּצְדֵק אֶת־מִשְׁפַּט יְיָ וּמַעֲשֶׂהוּ עִמּוֹ; לט וַיַרְא הַשָּׂטָן כִּי עוֹד רוּחוֹ נְכוֹנָה בְּקִרְבּוֹ וַיִּזְרוֹק מִן־הָאֵפֶר הַשָּׁמַיְמָה וַיְהִי לְשְׁחִין פּוֹרֵחָ בְּעוֹד בְּשַׂר אִיּוֹב מִכַּף רַגְלוֹ עַד קָדְקָדוֹ; מ וַתֵּמַר נֶפֶשׁ אִשְׁתּוֹ מְאֹד; מא וַתְּסִיתֵהוּ לִשְׁלוֹחַ פִּיו בְּרָעָה לִשְׁלוחַ יָד בְּנַפְשׁוֹ לְמַעַן שִׂים קֵץ לְעָנְיוֹ לְאֶבְלוֹ וּלְכָל מַכְאוֹבָיו; מב וַיִּגְעַר בָּהּ וַיּאמֶר לָהּ כִּי נְבָלָה הִיא לְדַבֵּר כָּכָה; מג כִּי אִם לָקוֹחַ לָקְחוּ מִיַּד יְיָ אֶת־הַטּוֹבָה יֶשׁ־לָהֶם לָקַחַת מִיָדוֹ גַם אֶת־הָרָעָה מִבְּלִי הַלֵּן מְאוּמָה; מד וַיִשְׁמֹר גַּם הַפַּעַם אֶת־דַּרְכּוֹ מֵחֲטֹא בִלְשׁוֹנוֹ וַיִּשָׂא־כְּאֵבוֹ מִבְּלִי תֵת תִּפְלָה לֵאֱלֹהִים; מה וּשְׁלֹשֶׁת חַכְמֵי הַקֶּדֶם אֲשֶׁר הָיוּ בַדּוֹר הַהוּא הֲלֹא הֵמָּה אֱלִיפַז בִּלְדַד וְצֹפַר הָיוּ אוֹהֲבִים אִישׁ לְרֵעֵהוּ וְאוֹהֲבִים לְאִיּוֹב מִנְעוּרֵיהֶם; מו וַיְהִי כִי מָלְאוּ יְמֵי אַרְבַּעַת הָרֵעִים לִבְנוֹת לָהֶם בָּתִּים וַיָּשֵׂם אִישׁ אֵישׁ עַל לִבּוֹ לְבַקֵּשׁ מָכוֹן לְשִׁבְתוֹ; מז וַיְהִי בְּטֶרֶם הִפָּרְדָם וַיִּכְרְתוּ בְּרִית וַיִּשָּׁבְעוּ אִישׁ לְרֵעֵהוּ לְבִלְתִּי שְׁכוֹחַ אֶת־אַהֲבַת נְעוּרֵיהֶם כָּל יְמֶי חַיֵּיהֶם; מח וְכִי בְבֹא עַל אֶחָד מֵהֶם רָעָה וְחָרַד אֵלָיו אִישׁ מִמְקוֹמוֹ לִתְמוֹךְ בְּיָדוֹ וּלְדַבֵּר עַל לִבּוֹ; מט וַיִּקְחוּ לָהֶם אִישׁ אִישׁ לְשׁוֹן־זָהָב וַיִּתְּנוּ לַצּוֹרֵף וַיַּעַשׂ לָהֶם שְׁלֹשָׁה כְּתָרִים וַיָּחָק עַל כֶּתֶר כָּל אִישׁ אֶת־דְּמוּת שְׁלֹשֶׁת אוֹהֲבָיו לְמַעַן יַעֲנוֹד אִישׁ אִישׁ מֵהֶם אֶת־זֵכֶר אַנְשֵׁי בְרִיתוֹ עֲטָרָה לְרֹאשׁוֹ; נ וַיִּשְּׁקוּ אִישׁ לְרֵעֵהוּ וַיֵּלֶךְ אִישׁ אִישׁ לְדַּרְכּוֹ לְשָלוֹם; נא וַיֵּאָחֵז אִיּוֹב בְּאֶרֶץ עוּץ וֶאֱלִיפַז הָלַךְ תֵּימָנָה וַיֵּשֶׁב שָׁם וּבִלְדַד חָמַד אֶת־אֶרֶץ שׁוּחַ לְשִׁבְתּוֹ וְצֹפַר בָּחַר בְּעִיר נַעֲמָה; נב וַיֶרֶב הַמֶּרְחָק כִּשְׁלֹש מֵאוֹת מִיל בֵין אִישׁ לְאָחִיו; נג וַיְהִי בְבֹאָם אֶל־אַרְצוֹתָם וַיִּבְנוּ לָהֶם בָּתִּים וַיִּטְעוּ לָהֶם גַּנִּים; נד וַיִּטְעוּ בְּתוֹךְ הַגָּן שְׁלֹשָׁה שְׁלֹשָׁה עֵצִים רַעֲנַנִּים וַיִקְרְאוּ עַל כָּל־עֵץ אֶת שֶׁם־אֶחָד מִשְׁלֹשֶת אוֹהֲבֵיהֶם; נה וַיִּרְבּוּ הַיָּמִּים וַתִּרְבֵּינָה הַשָׁנִים וַיָּבֹאוּ הָאֲנָשִׁים בַּיָּמִים וַּיַּזְקִינוּ אַךְ אֶת־אוֹהֲבֵיהֶם מִנְעוּרֵיהֶם לֹא שָׁכָחוּ; נו וַיְהִי מִשְׁפָּטָם לְהַשְׁכִּים בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר אִישׁ אֶל־גַּנּוֹ וֱלִפּקוֹד אֶת־שְׁלֹשֶׁת הָעֵצִים לָדַעַת אֶת־שְׁלוֹם רֵעֵיהֶם אֲשֶׁר בַּמֶרְחָק; נז וּבִרְאוֹתָם כִּי לֹא קָרָה לָהֶם דָבָר וְשָׁבוּ הַבַּיְתָה שְׂמֵחִים וְטוֹבֵי־לֵב; נח כֹּה הָיָה מִשְׁפָּטָם כָּל הַיָּמִים; נט וַיְהִי מִמָּחָרַת יוֹם פְּגוֹשׁ הַשָּׂטָן בְּאִיּוֹב וַיַּשְׁכִּימוּ בַּבֹּקֶר כִּתְמוֹל שִׁלְשׁוֹם; ס וַיִרְאוּ אִישׁ בִּמְקוֹמוֹ וְהִנֵּה הָעֵץ אֲשֶׁר שֵׁם אִיּוֹב נִקְרָא עָלָיו אָבַַל נָבַל כֻּלּוֹ וַיִּבָּהֲלוּ מְאֹד; סא וַיְמַהֲרוּ אִישׁ אִישׁ אֶל חֲדַר מַשְׂכִּיתוֹ לְהִתְבּוֹנֵן אֶל־דְּמוּת פְּנֵי אִיוֹב אֲשֶׁר בַּכֶּתֶר וְהִנֵּה חָשַׁךְ תָּאֳרוֹ וּזְהַב צַלְמוֹ הוּעַם וַיִּשְׁנֶה; סב וַיֵּדְעוּ כִּי הָיְתָה יַד יְיָ בְּאִיּוֹב וַיָּקוּמוּ אִישׁ מִמְקוֹמוֹ וַיַּעַזְבוּ אֶת־בָּתֵּיהֶם וַיִּסְעוּ הָלוֹךְ וְנָסוֹעַ עַד בֹּאָם אַרְצָה עוּץ; סג וַי;הִי כִי יָדַע אִישׁ אֶת־נֶפֶשׁ רֵעָיו כִּי תְמִימָה הִיא בְאַהֲבָתָם וַיַּחֲנוּ לִפְנֵי שַׁעַר הָעִיר עַד בֹּא שָׁמָּה כֻּלָּם; סד וַיִּוָעֲדוּ שָׁם וַיַּעַבְרוּ שְׁלָשְׁתָּם דֶּרֶךְ שַׁעַר אֶחָד הָעִירָה וַיָּבֹאוּ בֵיתָה אִיּוֹב לָנוּד לוֹ וּלְנַחֲמוֹ; סה וַיִּרְאוּ אֶת־פְּנֵי־אִיּוֹב וְהִנֵּה אֵין מְתֹם בּוֹ וַיִּקְרְעוּ אֶת בִּגְדֵיהֶם וַיִּשׂאוּ קוֹלָם וַיִּבְכּוּ; סו וַיִּרְאוּ כִּי גָדַל כְּאֵבוֹ מְאֹד וְלֹא פָצוּ אֶת־פִּיהֶם לְדַבֵּר אֵלָיו דָּבָר וַיֵּשְׁבוּ אִתּוֹ דוּמָם שִׁבְעָה יָמִים וְשִׁבְעָה לֵילוֹת; סז אַחֲרֵי־כֵן פָּתַח אִיּוֹב אֶת־פִּיהוּ וַיְקֲלֵל אֶת־יוֹמוֹ וַיַּעֲזֹב עָלָיו שִׂיחוֹ בְמַר נַפְשׁוֹ וַיִּתְאוֹנֵן בְּצַר רוּחוֹ עַל דַּרְכֵי יְיָ עִמּוֹ; סח וַיִּתְוַכְּחוּ שְׁלֹשֶׁת רֵעָיו עִמוֹ חֲלִיפוֹת וַיִּתְחַזְקוּ לְהוֹכִיחַ כִּי כָל דַּרְכֵי מִשְׁפָּט יְיָ מִשְׁפָּט הֵנָּה; סט אַךְ תַּחַת שַׁעַשֵׁעַ בְּתַנְחֻמּוֹת אֶת־נַפְשׁוֹ הַדֹאֶבֶת הִתְמַלְּטוּ בְּתוֹכַחְתָּם דְּבָרִים קָשִׁים וְּשְׁנוּנִים אֲשֶׁר הִכְאִיבוּ מְאֹד מְאֹד אֶת־לִבּוֹ הַנִּכְאֶה; ע וַיִּתְיַצֵב בְּתוֹכָם עֶלֶם עִבְרִי חֲכַם־לֵב וַיּוֹכַח לְאִיּוֹב בְּלָשׁוֹן רַכָּה אֶת־צִדְקַת יְיָ וַיֵּט אִיּוֹב אֵלָיו אֹזֶן וַיֶחְדַּל רֹגֶז; עא אָז נִגְלֶה כְּבוֹד יְיָ אֶל אִיּוֹב מִן הַסְּעָרָה וַיּוֹרֵהוּ רַק אֶת־קְצוֹת דְּרָכָיו וַיְגַל אֶת־עֵינָיו לְהַבִּיט נִפְלָאוֹת מֵהֶן; עב וַיֵּדַע אִיּוֹב כִּי קָצְרָה רוּחַ אֶנוֹשׁ מִכַּלְכֵּל מִּשְׁפָּט אֶת־אָרְחוֹת יְיָ, ואֶת־דַּרְכֵי עֲלִילוֹתָיו; עג וַיֶּעְתַּר אִלָיו וַיְּכַפֵּר לוֹ יְיָ אֶת־חַטַּאת שׂפָתָיו; עד אַךְ בִּשְׁלֹשֶׁת רֵעָיו חָרָה אַף יְיָ, כִּי לֹא יָדְעוּ נֶפֶשׁ נַעֲנֶה וַיַּרְשִׁיעוּ אִישׁ נָקִי וְצַדִּיק אֲשֶׁר מַכְאוֹבָיו הִמְלִיטוּ מִפִּיו דְּבָרִים אֲשֶׁר לֹא כֵן; עה וַיִּתְפַּלֵּל אִיּוֹב אֶל יְיָ בַּעֲדָם וַיִּשְׁמַע יְיָ אֶת־קוֹלוֹ וַיִּשָּׂא אֶת־חַטַּאת שְׂפָתָם בְּנָשׂאוֹ אֶת־פְּנֵי אִיּוֹב; עו וַי;הִי בְהִתְפַלֵּל אִיּוֹב בְּעַד רֵעָיו אֲשֶׁר נִבְאֲשׁוּ בוֹ וַיָּשָׁב יְיָ שְׁבוּתוֹ וַיָּשֶׁב לוֹ אֶת־כָּל מַחֲמַדָּיו אֲשֶׁר לֻקְחוּ מִמֶּנּוּ וַיּוֹסֶף אוֹתָם לְמִשְׁנֶה; עז וַיָּשֶׁב לוֹ אֶת־שִׁבְעַת בָּנָיו וְאֶת שָָׁלֹשׁ בְּנוֹתָיו וַיָּקוּמוּ וַיִּחְיוּ לְפָנָיו; עח וַיְהִי כִּי הִגְדִּיל יְיָ אֶת־יְפִי בְנוֹתָיו פִּי שְׁנַיִם וַיְחַדֵּשׁ אֲבִיהֶן אֶת־שְׁמוֹתֵיהֶן; עט וַיִּקְרָא אֶת־שֵׁם הָאַחַת יְמִימָה כִּי פָנֶיהָ אוֹרוּ בְּאוֹר יוֹם וְלַשֵּׁנִית קָרָא קְציעָה כִּי צַח רֵיחַ אַפָּה כְּרֵיחַ קְצִיעָה וְשַלִישִׁית קָרָא קֶרֶן הַפּוּךְ כִּי הָיְתָה אוֹצַר חֶמְדַת בְּנוֹת הַחֵן כַּקֶּרֶן אֲשֶׁר יִתְּנוּ בָהּ אֶת־הַפּוּךְ רֹאשׁ תַּמְרוּקֵי הָעֲלָמוֹת; פ
וַיּוֹסֶף יְיָ אֶת־מִסְפַּר יָמָיו כִּפְלַיִם עַל שְׁנוֹת כּל־אִישׁ; פא וַיְחִי אִיּוֹב עוֹד מֵאָה וְאַרְבָּעִים שָׁנָה מִלְבַד שִׁבְעִים שָׁנָה אֲשֶׁר חַי לִפְנֵי בֹא שְׁנַת הָרָעָה; פב וַיִּהְיוּ כָּל יְמֵי אִּיּוֹב מָאתַיִם וְעֶשֶׂר שָׁנִים;


 

ג. שְׁמֻעוֹת יוֹסֵף.    🔗

א וְרָחֵל אֵשֶׁת יַעֲקֹב אֲבִינוּ וִידִידוּת נַפְשׁוֹ יָלְדָה לוֹ בִדְמוּתָה בְּצַלְמָהּ בֵּן וַתִּקְרָא אֶת־שְׁמוֹ יוֹסֵף; ב וַיְהִי יְפֵה־תֹאַר וִיפֵה־מַרְאֶה כָּמוֹהָ וְאָבִיו אֲהֵבוֹ כְּכֹל אֲשֶׁר אָהַב אֶת־אִמּוֹ תַּמָּתוֹ אֲשֶׁר מֵתָה עָלָיו בִּימֵי נְעוּרֶיהָ; ג כַאֲשֶׁר נִדְמֶה לְאִמּוֹ בִיפִי תָאְרָוֹ כֵּן נִמְשַׁל גַּם לְאָבִיו בְּכָל הַמּוֹצְאוֹת אוֹתוֹ וּבְכָל הַחֲלִיפוֹת אֲשֶׁר עָבְרוּ עָלָיו בִּימֵי חַיָּיו; ד וַיֶחְכַּם מְאֹד וַיָחַד חִידָה וַיִּמְשֹׁל מָשָׁל וַיָּבֶן בְּכָל חָזוֹן וַיִּשְׁמַע חֲלוֹם לִפְתֹּר אוֹתוֹ; ה וַיְהִי כִי אָהַב אוֹתוֹ אָבִיו עַל יָפְיוֹ וְעַל חָכְמָתוֹ וַיִבַכֵּר אוֹתוֹ עַל פְּנֵי כָל בָּנָיו וַיַּעַשׂ לוֹ כֻתֹנֶת מֶשִׁי דַקָּה מְאֹד אֲשֶׁר אִם לָבַשׁ אוֹתָה וְדָבְקָה עַל בְּשָׂרוַ וְנִרְאֲתָה מִתּוֹכָהּ קוֹמָתוֹ הַמְחֻטֶּבֶת בְּכָל יְפִי גִזְרָתָהּ; ו וְאִם פָּשַׁט אוֹתָה יִטְמְנֶהָ כֻלָּה בֱּכַף יָדוֹ; ז וַתְּהִי הַכְּתֹנֶת הַזֹאת לְמוֹקֵשׁ גַּם לְיוֹסֵף גַּם לְכָל בֵּית־יַעֲקֹב אֲבִיו; ח כִּי גָבַהּ לֵב הַנַּעַר וְאֶחָיו קִנְּאוּ בוֹ; ט וַיַחֲלוֹם חֲלוֹם כִּי הָאֲלוּמוֹת אֲשֶׁר אֶחָיו מְאַלְּמִים בַּשָּׂדֶה תְּשְׁתַּחֲוֶינָה לַאֲלוּמָתוֹ וְכִי הַשֶּׁמֶשׁ וְהַיָרֵחַ וְאַחַד עָשָׂר כּוֹכָבִים מִשְׁתַּחֲוִים לוֹ; י וַיֹּאמְרוּ אַחַד עָשָׂר אֶחָיו בִּלְבָבָם אֵין זֹאת כִּי מְנַשֵּׂא הוּא אֶת נַפְשׁוֹ יוֹמָם לְהִתְעַשֵּׂא לְרֹאשׁ לָהֶם עַל כֵּן יֶחֱזֶה לוֹ חֶזְיוֹנוֹת כָּאֵלֶּה בְּמַרְאוֹת הַלָּיְלָה; יא וַיִּשְׂטְמוּ אוֹתוֹ מַרְבִּית אֶחָיו מַשְׂטֵמָה רַבָּה מְאֹד; יב וַיְהִי הַיּוֹם וַיִּשְׁלָחֵהוּ אָבִיו שְׁכֶמָה לִרְאוֹת אֶת־שְׁלוֹם אֶחָיו הַרוֹעִים שָׁם אֶת־צֹאנָם; יג וַיִּפְקֹד יְיָ עָלָיו שְׁלֹשָה מַלְאָכִים וַיְעוֹפְפוּ מִמַּעַל לְרֹאשׁוֹ לְשָׁמְרוֹ בַּדֶּרֶךְ; יד אַךְ בְּקָרְבוֹ אֶל־מְקוֹם הַמִּרְעֶה נַעֲלוּ הַמַלְאָכִים מֵעָלָיו כִּי שׂוּמָה הָיְתָה מֵאֵת יְיָ לְהַסְגִּירוֹ בְיַד אֶחָיו; טו וַיִּרְאוּ אוֹתוֹ שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אֶחָיו וַיֹּאמְרוּ לְהֲמִיתוֹ; טז וַיְדַבֵּר רְאוּבֵן עַל לִבָּם לְבִלְתִּי עֲשׂוֹת אֶת־הַנְבָלָה הַזֹּאת לַאֲחִיהֶם לִשְׁפּוֹךְ אֶת־דָּמוֹ וַיִּיעָצֵם לְהַשְׁלִיכוֹ הַבּוֹרָה וַיַּעֲשׂוּ־כֵן; יז וַיָּשׁוּבוּ לִמְקוֹמָם וַיַּעַבְרוּ אֲנָשִׁים מִדְיָנִים וַיִּגְנְבוּהוּ מִן־הַבּוֹר וַיִּמְכְּרוּהוּ לְאוֹרְחַת יִשְׁמְעֵאלִים הַהוֹלְכִים מִצְרָיְמָה; יח וַיָּשׁוּבוּ אֶחָיו אֶל הַבּוֹר וַיִּרְאוּ וְהִנֵּה יוֹסֵף אֵינֶנוּ וַיִקְרְעוּ אֶת־בִּגְדֵיהֶם כִּי נִחֲמוּ עַל הָרָעָה אֲשֶׁר עָשׂוּ לוֹ; יט וַיִּקְחוּ אֶת־כֻּתֹנֶת הַפַּסִּים אֲשֶׁר הִפְשִׁיטוּ מֵעָלָיו וַיִּטְבְּלוּהָ בְדַּם שְׂעֵיר־עִזִּים וַיְבִיאוּהָ אֶל־אֲבִיהֶם; כ וַיִּקְרָא בְמַר נַפְשׁוֹ כְּתֹנֶת בְּנִי הִיא חַיָּה רָעָה אֲכָלַתְהוּ וַיִתְאַבֵּל עָלָיו יָמִים רַבִּים וַיְמָאֵן לְהִתְנַחֵם; כא וַיְיָ הֵעִיר רוּחַ צֶחָה מֵצָּפוֹן וָתָּבֹא וַתַּשֵּׁב בַּשַּׂקִּים הַמְלֵאִים צְרִי וָלֹט הָעֲמוּסִים עַל גְּמַלֵּי הַיִּשְׁמְעֵאלִים וַתַּזֵּל אֶת־בִּשְׂמֵיהֶם לְמַעַן הָשֵׁב מְעַט אֶת־נֶפֶשׁ יוֹסֵף הַמִּתְמוֹגָגֶת; כב וַתָּבֹא הָאֹרְחָה מִצְרַיְמָה וַיִּמְכְּרוּ הַיִּשְׁמְעֵאלִים אֶת יוֹסֵף לְפוֹטִיפַר סְרִיס פַּרְעֹה שַׂר הַטַבָּחִים; כג וַיְהִי יְיָ אֶת־יוֹסֵף וַיִּתֵּן אֶת־חִנּוֹ בְּעֵינֵי אֲדֹנָיו וַיְהִי עֵר וּמָהִיר בְּכָל דְּרָכָיו; כד וַיְהִי מִדֵּי תִתּוֹ אֶת־הַכּוֹס עַל כַּף אֲדֹנָיו וַיִּמְתַּק וַיֵּמַר וַיִּחַם וַיִּקַר מַשְׁקֶה אֲשֶׁר בְּתוֹכָהּ כְּכֹל אַוַּת נֶפֶשׁ שׁוֹתֵהוּ; כה וַיִּפָּלֵא הַדָּבָר בְּעֵינֵי שַׂר הַטַּבָּחִים וַיִּקְרָאֵהוּ סַרְאַפִּים כְּשֵׁם אֱלֹהָיו; כו וַיִּפְקוֹד אֶת־יוֹסֵף עַל־בֵּיתוֹ וְעַל כָּל אֲשֶׁר לוֹ וַתָּבֹא בִרְכַּת יְיָ לְרַגְלָיו בְּבֵית פּוֹטִיפַר; כז וַיְהִי יוֹסֵף נוֹשֵׂא חֵן וָחֶסֶד גַּם בְּעֵינָיו גַּם בְּעֵינֵי כָל רֹאָיו; כח וַיִּתְהַלֵּךְ בְּתֻמּוֹ אֶת־אֱלֹהִים וְאָדָם; כט וְהָיָה מִדֵּי עַלוֹת עַל לִבּוֹ דָבָר אֲשֶׁר לֹא כַדָּת וְנִרְאוּ אֵלָיו בְחָזוֹן דְּמוּת פְּנֵי אָבִיו בַהֲדַר שְׁכָחָה וּפְנֵי אִמּוֹ בְחֵן תֻּמַּת עֲלוּמֶיהָ וְהֵשִׁיבוּ אוֹתוֹ מֵעָוֹן; ל אֵשֶׁת פּוֹטִיפַר הָיְתָה אִשָּׁה רָעָה וְתָּסֵת גַּם אוֹתוֹ לַעַשוֹת אֶת הָרָע בְּעֵינֵי אֱלֹהִים וָאָדָם; לא וַיְמָאֵן יוֹסֵף וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אֵיכָכָה אֶעֱשֶׂה אֶת־הָרָעָה וְחָטָאתִי לֵאלֹהִים; לב וַתִּירָא הָאִשָּׁה פֶּן תִּגָּלֶה דָעָתָהּ וַתַּהֲפֹךְ אֶת־יָדָהּ עָלָיו וַתָּשֶׂם עָלָיו עֲלִילוֹת דְּבָרִים וַתַּכֵּהוּ בְּלָשׁוֹן לִפְנֵי אִישָׁהּ; לג וַיִּחַר אַף פּוֹטִיפַר בְּיוֹסֵף וַיֹּאמֶר לַהֲמִיתוֹ; לד וַתָּבֹא אֵלָיו אָסְנַת בִּתּוֹ הַנָּאוָה וְהַשַּׁאֲנַנָּה בַסֵּתֶר וַתִּפֹּל עַל צַוָּארוֹ וַתַּשְׁבִּיעֵהוּ לְבִלְתִּי הַפֵּל מֵשַּׂעֲרַת יוֹסֵף אָרְצָה; לה וַתַּגֵּד לוֹ כִּי יוֹדַעַת הִיא אֶל נָכוֹן כִּי יוֹסֵף הוּא הַצַּדִּיק וְכֳי דִבַּת שָׁוְא הוֹצִיאָה אִמָּה עָלָיו; לו וַיְהִי כִּי יָדַע פּוֹטִיפַר אֶת־תֻּמַּת בֵּתּוֹ וַיֶּאֱמָן לָהּ וְלֹא אָמַר עוֹד לְהַמִית אֶת־יוֹסֵף וַיִּקָחֵהוּ וַיִּתְּנֵהוּ אֶל בֵּית הַסֹּהַר; לז וַיַּרְא יְיָ אֶת־יוֹסֵף כִּי שָׁמַר ידוֹ מֵעֲשׂוֹת כָּל רַע וַיּוֹסֶף יְיָ לָצֶקֶת עָלָיו חֵן וְלֹא שָׁלְטָה בוֹ עוֹד עַיִן לְרָעָה כָל יְמֵי חַיָּיו; לח כִּי עַנְוַת צִדְקָתוֹ הָיְתָה לוֹ כְּשִׂרְיוֹן קַשׂקַשׁים מִפְּנֵי חִצֵּי כָל עַיִן עוֹיֶנֶת וְאוֹרָבֶת; לט עַל־כֵּן יֹאמְרוּ הַמּוֹשְׁלִים כְּכֹל אֲשֶׁר יְכַסּוּ הַמַּיִם עַל הַדָּגִים כֵּן הָיְתָה צִדְקַת יוֹסֵף מִכְסֶה לְמַחְסֶה לוֹ מֵפְּנֵי כָל שָׂטָן וְכָל פֶּגַע־רָע; מ וַתִּקְרַב יְשוּעַת יוֹסֵף לָבֹא בְעוֹדוֹ בְּבֵית הָאֲסוּרִים וַיְהִי לְמוֹשֵׁל גַּם שָׁם; מא כִּי הַשֵׂכֶל הַטּוֹב אֲשֶׁר חֲנָנוֹ יְיָ נָתַן גַּם שָׁם אֶת שְׁמוֹ לְכָבוֹד; מב אַךְ לֹא אָרְכוּ הַיָּמִים וַיְהִי לְמוֹשֵׁל גַּם עַל אֶרֶץ מִצְרַיִם הַגְדוֹלָה וְהָרְחָבָה; מג כִּי בָא יוֹם וּפַרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרַיִם חַָלַם חֲלוֹם זָר מְאֹד וּמִכָּל חֲכָמָיו וְחַרְטֻמָּיו אֵין פּוֹתֵר אוֹתוֹ; מד וַיֵּגַּשׁ שַׂר הַמַּשְׁקִים אֶל פַּרְעֹה וַיַּגֵד־לוֹ כִּי בְּבֵית־הַסֹּהַר אָסוּר נַעַר עִבְרִי עֶבֶד לְשַׂר הַטַבָּחִים אֲשֶׁר הִשְׂכִּיל לִפְתּוֹר אֶת־חֲלוֹמוֹ בִהְיוֹת גַּם־הוּא אָסוּר שָׁם; מה וַיְצַו הַמֶּלֶךְ וַיְמַהֲרוּ וַיּוֹצִיאוּהוּ מִבֵּית־הָאֲסוּרִים וַיָּבִיאוּ אוֹתוֹ לְפָנָיו וַיְסַפֶּר־לוֹ אֶת חֲלוֹמוֹתָיו וַיִפְתּוֹר אוֹתָם; מו וַיַּגֶּד־לוֹ כִּי הֶרְאָה אֱלֹהִים אֶת־פַּרְעֹה בְּחֶזְיוֹן לַיְלָה כִּי שֶׁבַע שְׁנוֹת רָעָב בָּאוֹת עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם; מז וַיִּפְקַח אֶת־עֵינָיו לִצְבּוֹר בַּר רָב כְּחוֹל הַיָּם בְּבָתֵּי הַמִּסְכְּנוֹת אֲשֶׁר לְמִצְרַיִם בְּטֶרֶם בֹּא הַשָּׁנִים הָרָעוֹת הָהֵן לְמַעַן הַצֵּל אֶת־מִצְרַיִם וְאֶת־כָּל־הָאֲרָצוֹת אֲשֶׁר לָהּ מִסָּבִיב מֵרָעָב; מח וַיַּרְא פַּרְעֹה אֶת־יוֹסֵף כִּי חָכְמַת אֱלֹהִים בְּקִרְבּוֹ לָדַעַת אֶת־הָאֹתִיּוֹת אֲשֶׁר תָּבֹאנָה; מט וַיָּשֶׂם אוֹתוֹ לְאָדוֹן עַל בֵּיתוֹ וּלְמוֹשֵׁל עַל כָּל אֶרֶץ מִצְרָיִם; נ וַיֵּצֵא מֵאֵת פְּנֵי פַרְעֹה בְּיּוֹם הַהוּא בְאֶחָד לַחֹדֶש הַשְּׁבִיעִי; נא וְהִנֵּה גַבְרִיאֵל מוּעָף בִּיעָף נִרְאֶה אֵלָיו וַיוֹסֶף אוֹת אַחַת עַל שְׁמוֹ וַיִּקְרָא אֶת־שְׁמוֹ יְהוֹסֵף; נב וַיַּגַּע עַל פִּיו וַיֹּאמֶר רְאֵה לִמַּדְתִּי אוֹתְךָ הַיּוֹם אֶת־לְשׁונות כָּל הַגּוֹיִם לְמִשְׁפְּחוֹתָם לְאַרְצוֹתָם; נג וַיְהְִי מִמָּחֳרָת וַיָּבֹאוּ שָׂרֵי מְלִיצֵי מֶלֶךְ מִצְרַיִם לְדַבֵּר עִמּוֹ בְלְשׁוֹן עַם וְעָם וַיְּדַבֵּר אֶל אִישׁ וָאִישׁ בִּלְשׁוֹן עַמּוֹ שִׁבְעִים לָשׁוֹן; נד וַיְנַסֵּם הוּא וַיְדַבֵּר אֲלֵיהֶם עִבְרִית וְלֹא יָדְעוּ לַעֲנוֹת אוֹתוֹ דָבָר; נה וַתֵּרֶב חָכְמַת יוֹסֵף מִחָכְמַת כָּל חַכְמֵי מִצְרָיִם; נו וַיְהִי בְצֵאת יוֹסֵף בְּמִרְכֶּבֶת הַמִּשְׁנֶה מֵאֵת פְּנֵי פַרְעֹה עוֹטֶה בִגְדֵי שֵׁשׁ וּרְבִיד הַזָּהָב עַל צַוָּארוֹ; נז וַתַּעֲלֶינָה בְּנוֹת הַמֶּלֶךְ ווְכָל בְּנוֹת הַשֵּׂרִים עַל הַחוֹמוֹת וְעַל הַגַּגּוֹת וַתַּשְׁלֵכְנָה עָלָיו אֶת־טַבְּעוֹתֵיהֶן צְמִידֵיהֶן וְנִזְמֵיהֶן לְמַעַן הָסֵב אֶת־עֵינָיו אֲלֵיהֶן; נח וַתִּדְבַּק נַפְשׁוֹ בְּאָסְנַת בַּת־פּוֹטִיפַר הַנָּאוָה וְהַשַׁאֲנַנָּה אֲשֶׁר אֲהֵבַתְהוּ גַם הִיא; נט וַיִּתֵּן אוֹתָהּ פַּרְעֹה לוֹ לְאִשָּׁה; ס וַיָּשֶׁב לוֹ יְיָ אֶת־גְּמוּלוֹ עַל בְּלִי לֶכְתּוֹ בַעֲצַת אִשֶׁת פּוֹטִיפַר הָרָעָה וַיִּתֶּן לוֹ אֶת־בִּתָּה הַטּוֹבָה מִמֶּנָּה; סא וַתֵּלֶד לוֹ אָסְנַת שְׁנִי בָנִים אֶת מְנַשֶּׁה וְאֶת אֶפְרָיִם; סב וּבְכָל זֹאת לֹא שָׁכַח גַּם בִּימֵי גְדוּלָתוֹ אֶת־אָבִיו אֲשֶׁר אָהַב כְּנַפְשׁוֹ; סג וּלְמִן הַיּוֹם אֲשֶׁר לֻקַּח מֵעָלָיו לֹא טָעַם עוֹד יַיִן ושֵׁכָר; סד וְעֵינָיו הָיוּ אֶל־עֲבוֹדָתוֹ כָּל הַיּוֹם לֶאֱצוֹר וְלֶאֱגוֹר אֶת־כָּל מוֹתַר אֹכֶל שֶׁבַע הַשָּׁנִים הַטּוֹבוֹת לְפִקָּדוֹן וּלְמִשְׁמֶרֶת לִשְׁנֵי הָרָעָב; סה וַיְהִי בְבֹא הַשָּׁנִים הָרָעוֹת הָהֵן אֲשֶׁר נִבָּא עֲלֵיהֶן יוֹסֵף וַיְהִי מַעֲשֵׂהוּ לְמִחְיָה וְלִפְלֵטָה לְכָל עַם מִצְרַיִם וּלְכָל הָעַמִּים אֲשֶׁר מִסָּבִיִב; סו וְיֶשׁ אֲשֶׁר הֶחְיָה יוֹסֵף גַּם אֶת־רוּחַ הַבָּאִים אֵלָיו לִשְׁבָּר בָּר; סז כִּי בִרְאוֹתוֹ בְתוכָם אִישׁ לֵבָב וְדִּבֶּר עַל לִבּוֹ וֶהֱבִיאָהוּ בִבְרִית אְלֹהֵי אַבְרָהָם אֲבִי אֲבוֹתָיו; סח וַיַּשְׁבֵּר בָּר לְכָל עַם הָאָרֶץ וַיְלַקֵט בִּמְחִירוֹ אֶת־כָּל־הַכֶּסֶף אֲשֶׁר בְּכָל הָאֲרָצוֹת וַיְבִיאֵם אֶל אֹצַר אֲדֹנָיו פַרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרָיִם; סט וַיִּטְמוֹן שְׁלֹשָׁה מַטְמֻנֵּי מִסְתָּרִים אֲשֶׁר מ;קוֹם הָאֶחָד מֵהֶם לֹא יוּדַע עַד הַיּוֹם אֲשֶׁר יִפְקוֹד יְיָ אֶת־עַמּוֹ בְאַחֲרִית הַיָּמִים;

ע וּבְתוֹךְ הַבָּאִים לִשְׁבּוֹר בָּר בָּאוּ אֶל יוֹסֵף גַּם אֶחָיו בְּנֵי יַעֲקֹב; עא וְלֹא נוֹתַר מֵהֶם בְּאֶרֶץ כְּנַעַן בִּלְתִּי בִנְיָמִין לְבַדּוֹ; עב וַיַּכֵּר אוֹתָם כְּרֶגַע וְהֵמָּה לֹא הִכִּירוּהוּ עוֹד מִפְּנֵי זְקָנוֹ; עג אֲשֶׂר לֹא הֵחֵחל אַף לְצַמֵּחַ בְּעוֹדוֹ עִמָּם בְּבֵית אָבִיו; עד ויַרְא וְהִנֵּה אֵין בִּנְיָמִין אָחִיו בֶּן אִמּוֹ בְּתוֹכָם וַיַחֲשׁוֹב מַחְשָׁבוֹת ל;הַמְרִיצָם לְהָבִיא גַם אוֹתוֹ אֵלָיו; עה וַיְשַׁו אֶת־נַפְשׁוֹ כִמְנַחֵשׁ וַיִּקַח אֶת־גְּבִיעַ הַכֶּסֶף אֲשֶׁר יִשְׁתֶּה בוֹ וַיַּךְ בּוֹ בְאֶצְבָּעוֹ; עו וַיַּגֵּד לָהֶם אֶת־שְׁמוֹתָם לְתוֹלְדוֹתָם וַיִּתְמְהוּ הָאֲנָשִׁים אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ; עז וַיּוֹסֵף וַיֹּאמֶר לָהֶם כִּי מְרַגְלִים הֵם; עח וַיַּעֲנוּ אוֹתוֹ כִּי שְׁנֵים עָשָׂר אַחִים בְּנֵי אָב אֶחָד הֵם וַאֲחִיהֶם הַקָטֹן בְּבֵית־אָבִיו וְאֶחָד מֵהֶם אָבַד וְאֵינֶנוּ; עט וַיֹּאמֶר לָהֶם כִּי רַק בְּזאֹת יִבָּחֲנוּ כִּי אֵינָם מְרַגְלִים וְכִי כֵּנִים הֵם בְּבֹא אֲחִיהֶם הַקָּטֹן עִמָּם וְעַד בֹּאוֹ יֶאֱסוֹר אֲחִיהֶם אֶחָד בְּבֵית הַמִּשְׁמָר; פ וַיְצַו אֶת עַבָדָיו לֶאֶסורֹ אֶת־שִׁמְעוֹן; פא וַיִּירְאוּ לִנְגוֹעַ בּוֹ וַיִּשְׁלַח וַיִּקְרָא לְשִׁבְעִים הַגִּבּוֹרִים הָעוֹמְדִים לִפְנֵי פַרְעֹה וַיִּגְשׁוּ אֵלָיו לְתָפְשׂוֹ וַיִּתֵּן קוֹל שְׁאָגָה וַיִּפְּלוּ כֻלָּם אָרְצָה; פב וַיְצַו יוֹסֵף אֶת־מְנַשֶּׁה בְּנוֹ הָעוֹמֵד עַל יְמִינוֹ; פג וַיִּגַּשׁ מְנַשֶּׁה וַיַּךְ אֶת־שִׁמְעוֹן עַל־שִׁכְמוֹ וַיֶּחֱזַק עָלָיו וַיִּתֵּן עָלָיו כַּבְלֵי בַרְזֶל וַיָּבֵא אוֹתוֹ אֶל בֵּית הָאֲסוּרִים; פד וְאֶת־אֶחָיו שָׁלַח אַרְצָה יִשְׂרָאֵל לְהָבִיא אֶת־בִּנְיָמִין; פה וַיְהִי אַךְ יָצָאוּ וַיְצַו אֶת אֲשֶׁר עַל בֵּיתוֹ לְהַאֲכִיל אֶת־שִׁמְעוֹן מִמִּבְחַר מַעֲדָנָיו וּלְהַשְׁקוֹתוֹ מִמֵּיטַב יֵינוֹ; פו וַיָּשׁוּבוּ אֶחָיו מִקֵּץ יָמִים מִבֵּית אֲבִיהֶם וַיָּבִיאוּ אֶת־בִּנְיָמִין וַיִּשְׂמַח יוֹסֵף לִקְרָאתָם; פז אַךְ אֶת־שְׁמוֹ טֶרֶם יַגִּיד לָהֶם וַיִּתְאַפֵּק וַיָּבֹא הַחַדְרָה וַיֵּבְךְּ; פח כִּי נִכְמְרוּ רַחֲמָיו אֶל־אָחִיו הַדּוֹמֶה בְתָאֳרוֹ וּבְכָל הֲלִיכוֹתָיו לְאִמּוֹ הַתַּמָּהָ לְחֵן וּלְיֹפִי; פט וַיֵּצֵא וַיַּעַשׂ לְכָל אֶחָיו מִשְׁתֶּה וַיּוֹשֵׁב עַל־יָדוֹ אֶת הַבְּכוֹר כִּבְכוֹרָתוֹ וְאֶת־הַצָּעִיר בִּצְעִירָתוֹ; צ וַיָּרַח אֶת־רֵיחַ הַגָּבִיעַ וַיֹּאמֶר שִׁשָּׁהּ אֵלֶּה הֵם בְּנֵי אֵם אַחַת יֵּשְׁבוּ נָא יַחַד; צא וְעַל דָן וְנַפְתָּלִי אָמַר בְּנֵי אֵם אַחַת יֵשְבוּ נָא יַחַד; צב וְעַל גָד וְאָשֵׁר אָמַר כִּי הֵם בְּנֵי אֵם אַחַת יֵשְׁבוּ נָא גַם הֵמָּה יַחַד; צג וַאֲנִי אֵין לִי אֵם וּלְבִנְיָמִין אֵין אֵם נֵשְׁבָה נָא שְׁנֵינוּ אִישׁ עַל יַד אָחִיו; צד וַיֵּשְׁתְּ יַיִן בַּלַיְלָה הַהוּא אַחֲרֵי אֲשֶׁר לֹא בָא יַיִן אֶל פִּיו זֶה כְּעֶשְׂרִים שָׁנָה לְמִן הַיּוֹם אֲשֶׁר גָּלָה מֵעַל שֻׁלְחַן אָבִיו; צה כִּי שָׂמַח לִבּוֹ מְאֹד לִרְאוֹת אֶת־כָּל אֶחָיו סְבִיבוֹתָיו; צו וַיְהִי בְקוּם אֶחָיו לָשׁוּב אֶל בָּתֵּיהֶם וַיֹּאמֶר בְּלִבּוֹ לָשׂוּם קֵץ לְהִתְנַכְּרוֹ אֶל אֶחָיו וַיְצַו לַאֲשֶׁר עַל בֵּיתוֹ לָשׂוּם אֶת־גְּבִיעַ הַכֶּסֶף אֲשֶׁר יִשְׁתֶּ בוֹ בְאַמְתַּחַת בִּנְיָמִן לִרְדּוֹף אַחֲרֵיהֶם אַחֲרֵי צֵאתָם וּלְחַפֵּשׂ בכִּלְיֵהֶם וַיַּעַשׂ כֵּן; צז וַיָּשֶׂם וַיִּרְדֹּף וַיְחַפֵּש וַיִּמְצָא אֶת־הַגָּבִיעַ בְּאַמְתַּחַת בִּנְיָמִן וַיָּשֵׁב אֶת־הָאֲנָשִׁים בֵּיתֵה יוֹסֵף; צח וַיַּרְא יוֹסֵף אֶת־יְהוּדָה אָחִיו וְהִנֵּה עֵין יְמִינוֹ זוֹלֶגֶת דַּם וְשַׂעֲרוֹת חָזֵהוּ כִּי סָמְרוּ; צט וַתֵּצֶאנָה וַתִּקְרַעְנָה אֶת־בְּגָדָיו אֲשֶׁר עָלָיו וַיִּירָא מְאֹד מִפְּנֵי אָחִיו וּמִפְּנֵי חֲמַת כֹּחוֹ; ק וַיִּבְעַט יוֹסֵף בַּעֲמוּד הַשַּׁיִשׁ אֲשֶׁר נִשְׁעַן עָלָיו וַיְפוֹצְצֵהוּ וַיְהִי לַעֲרָמוֹת אַבְנֵי חָצָץ; קא לְמַעַן יֵדַע יְהוּדָה אֶת־גְבוּרָתוֹ וְהֵשִׁיב אֶת־יָדוֹ מִמֶּנּוֹ; קב וְלֹא שָׁת יְהוּדֶה לֵב אֶל מַעֲשֶׂה יוֹסֵף וַיִּשְלַח אֶת־יָדוֹ לִשְלוֹף אֶת־חַרְבּוֹ מִתַּעְרָהּ וַתִּדְַבַּק הַחֶרֶב אֶל נְדָנָהּ וְלֹא יָצְאָה מִמֶּנָּה; קג וַיִּנָָּחֵם יְהוּדָה וַיֹּאמֶר בְּלִבּוֹ אֵין זֹאת כִּי אִם כְּבוֹד יְיָ סוֹכֵךְ בְּעֻזּוֹ עַל מִשְׁנֵה מֶלֶךְ מִצְרַיִם וַיֶּחְדַּל מֵרֹגֶז; קד וַיָּחֶל לְדַבֵּר אֵלָיו רַכּוֹת וַיָּשֶׂם לְנֶגֶד עֵינָיו אֶת־הָרָעָה אֲשֶׁר תִּמְצָא אֶת־אָבִיו הַזָּקֵן בְּשּוּבוֹ אֵלָיו אַרְצָה כְנַעַן וּבִנְיָמִן יֶלֶד זְקוּנָיו אֵין אִתּוֹ; קה אָז לֹא יָכוֹל עוֹד יוֹסֵף לְהִתְאַפֵּק וַיִּתֵּן קוֹלוֹ בִבְכִי וַיִּקְרָא אֲנִי יוֹסֵף אֲחִיכֶם הַעוֹד אָבִינוּ חָי; קו וַיִּבָּהֲלוּ אֶחָיו וַיֻכּוֹ בַתִּמָּהוֹן וַיִּהְיוּ כְחוֹלְמִים; קז וַיִּפֹל יוֹסֵף עַל צַוָּארָם וַיִּשַּׁק לָהֶם וַיֵּבְךְּ עַלֵיהֶם; קח וַיִּתֵּן בְּיָדָם מִכָּל טוּב אֶרֶץ מִצְרַיִם וַיִּשְׁלַח אוֹתָם אַרְצָה כְנַעַן לְבַשֵּׂר אֶת־אֲבִיהֶם כִּי עוֹדֶנּוּ חַי וּלְהָבִיא אוֹתו וְאֶת־כָּל־נַפְשׁוֹת בָּתֵּיהֶם אֵלָיו מִצְרָיְמָה; קט וַיְהִי בְּהָבֵא אֲחֵי יוֹסֵף אֶת־הַשְׁמוּעָה אֶל־אֲבִיהֶם אַרְצָה כְנַעַן וַיָפָג לִבּוֹ וְלֹא הֶאֱמִין לָהֶם; וַיַּזְכִּירוּ לוֹ אֶת רֻבֵּי תוֹרָתוֹ אֲשֶׁר הוֹרָה לְיוֹסֵף בְּיוֹם שָׁלְחוֹ אוֹתוֹ אֶל אֶחָיו שְׁכֶמָה; קיא אָז יָדַע כִּי נֶאֶמְנוּ דִבְרֵיהֶם כִּי מִכֻּלָם לֹא הָיָה אִישׁ בַּיּוֹם הַהוּא בְּבֵיתוֹ בְּהוֹרוֹתוֹ לְיוֹסֵף אֶת־הַחֻקִּים הָהֵם כִּי בִשְׁכֶם הָיוּ; קיב וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב הַזָקֵן וַיִּיקַר בְּעֵינָיו הָרֶגַע הַהוּא מֵכֹּל יְמֵי שְׁנוֹת חַיָּיו; קיג וַיִּקְרָא עַתָּה מָלְאוּ יְמֵי חַיַּי כִּי הַמַּחְסוֹר אֲשֶׁר חָסַר לִי שָׁב אֵלָי; קיד עַתָּה אֵלְכָה נָא וְאֶרְאֶה אֶת־יוֹסֵף בְּנִי אַחֲרֵי־כֵן אָמוּתָה בְשָׁלוֹם; קטו וַיָּקָם וַיִּקַח עִמוֹ אֶת־בָּנָיו וְאֶת־בְּנוֹתָיו וְאֶת כָּל־בָּתֵּיהֶם וַיֵּרֶד מִצְרָיְמָה; קטז וַיְהִי בְקָרְבוֹ אֶל גְּבוּל אֶרֶץ כְנַעַן וַתֵּעוֹר רוּחַ אַחֶרֶת בְּקִרְבּוֹ; קיז וַיֹּאמֶר אֶל־לִבּוֹ הֵן אָמְנָם הוֹלֵךְ אֲנִי אֶל־בְּנִי אֲשֶׁר אָהַבְתִּי אַךְ הַאֶזְכֶּה בְעֵינַי כִּי עוֹזֵב אֲנִי אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְיָ לְתִתָּהּ לְזַרְעִי; קיח וַיָּבֹא הָאֱלֹהִים אֵלָיו בַּחֲלוֹם הַלַּיְלָה וַיַּגֶּד לוֹ כִּי יוֹרֵד גַּם הוּא עִמּוֹ בִכְבוֹדוֹ מִצְרַיְמָה וְהוּא יַעֲלֵהוּ מִשָּׁם גַּם עָלֹה; קיט וַיִּשְׁמַע יַעֲקֹב כִּי כְבוֹד אֱלֹהִים יוֹרֵד עִמּוֹ מִצְרַיְמָה וַיִּשְׁלַח לְפָנָיו אֶת־יְהוּדָה גֹשְׁנָה אֶל הַמַּקוֹם אֲשֶׁר יָעַד יוֹסֵף לְשִׁבְתּוֹ לְהָכִין שָׁם מִקְדָשׁ מְעָט לֵאלֹהֵי אֲבוֹתָיו אֲשֶׁר שָׁם יוֹרֶה חֻקֵּי הָאְלֹהִים וְתוֹרֹתָיו לְבֵיתוֹ וּלְזַרְעוֹ; קכ וְיוֹסֵף לֹא־מָשַׁל בְּרוּחוֹ וְלֹא־נָתַן לָאִישׁ מןִ הָרַכָּבִים הָעוֹמְדִים לְפָנָיו לֶאֱסוֹר אֶת־מֶרְכַּבְתּוֹ וַיַּאַסְרֶה הוּא בְעֶצֶם יָדוֹ; קכא וַיַּעַל לִקְרַאת אָבִיו אַרְצָה גשֶׁן; קכב וַיְהִי יַעֲקֹב קוֹרֵא אֶת־שְׁמַע וְהִנֵּה בֶן־זְקוּנָיו מַחְמַד עֵינָיו נִרְאֶה אֵלָיו וַתִּפָּעֵם רוּחוֹ מְאֹד מְאֹד; קכג וְיוֹסֵף נָפַל בַּהֲמוֹן רַחֲמָיו עַל צַוְארֵי אָבִיו וַיִּשָּׁקֵהוּ וַיֵּבְךְּ; קכד וַיְהִי הָרַאֲיוֹן הַזֶּה אֲשֶׁר שָׁב הָאָב וְהַבֵּן לְהֵרָאוֹת אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ שִׁלּוּמִים לְכָל שְׁנוֹת הַנְדוּדִים אֲשֶׁר שָׂבָעוּ; קכה וַיִּקְרָא יַעֲקֹב בַּהֲמוֹן לִבּוֹ אָמוּתָה הַפַּעַם אַחֲרֵי רְאוֹתִי אֶת־פָּנֶיךָ בְּנִי כִּי עוֹדְךָ חַי; קכו וַיָבֵא יוֹסֵף אֶת אָבִיו אֶל הַמָּקוֹם הַשַּׁאֲנָן אֲשֶׁר הֵכִין לוְֹ; קכז וַיְחִי עוֹד יַעֲקֹב שְׁבַע עֶשְׂרֵה שָׁנָה בְאֶרֶץ גּשֶׁן וַיִהְיוּ לוֹ הַיָמִים הָהֵם מֵיטַב כָּל יְמֵי חַיָּיו כִּי בַכָל השָּׁנִים הָהֵן לֹא יָדַע עֶצֶב וָרֹגֶז; קכח וַיְבָרֵךְ אֶת־יוֹסֵף וְאֶת כָּל בָּנָיו בְּרָכָה רוֹמֵמָה וְנִמְלָצָה מְאֹד וַיִּגְוָע וַיָמָת שְׂבַע יָמִים עשֶׁר וְכָבוֹד; קכט וַיַּעַל יוֹסֵף וְכָל אֶחָיו וַיִשְׂאוּ אֶת־אֲבִיהֶם חָנוּט בָּאָרוֹן לִקְבּוֹר אוֹתוֹ אֶל אֲבוֹתָיו בִּמְעָרַת הַמַּכְפִּלָה כַּאֲשֵֶׁ הִשְׁבִּיעַ אֶת יוֹסֵף לִפְנֵי מוֹתוֹ; קל וַיַעֲלוּ עִם יוֹסֵף כָּל זִקְנֵי שָׂרֵי פַרְעֹה גַּם רֶכֶב וּפָרָשִׁים מַחֲנֶה כָבֵד מְאֹד; קלא וּמַלְכֵי כְנַעַן יָצְאוּ לִקְרַאת הַמַּחֲנֶה וַיָסִירוּ אֶת־כִּתְרֵיהֶם מֵעַל רָאשֵׁיהֶם וַיַעַטְרוּ בָם אֶת־אֲרוֹן יַעֲקֹב; קלב וַיְהִי בְשׁוּב יוֹסֵף מִקְבוֹר אָבִיו מִצְרַיְמָה וַיְחִי עוֹד שָׁנִים רַבּוֹת; קלג וַיָמָת בֶּן מֵאָה וָעֶשֶׂר שָּׁנִים; קלד וַיִַּשְׁבַּע אֶת־אֶחָיו לַחֲנוֹט אוֹתוֹ וּלְשׂוּמוֹ בָאָרוֹן וּלְהַעֲלוֹת אֶת־עַצְמוֹתָיו אַרְצָה כְנָעַן בְּיוֹם פְּקוֹד יְיָ אֶת־עַמּוֹ; קלה וַיִהְיוּ יְמֵי יוֹסֵף מְעַטִּים מִיְמֵי כָל אֶחָיו עַל חַטַּאת שָׁמְעוֹ אֶת־יְהוּדָה קוֹרֵא אֶת־אָבִיו בְּאְָזְנָיו עַבְדְּךָ אָבִי וְלֹא כִהָה בוֹ; קלו עַל כֵּן הָיֱתָה הָעֲרָבָה אֲשֶׁר יִקְחוּ בְנֵי יִשׂרָאֵל בְּחַג הַסֻּכּוֹת עִם כַּפַת הַתְּמָרִים לְאוֹת זִכּרוֹן לְיוֹסֵף; קלז כִּי בִנְבוֹל הָעֲרָבָה לִפְנֵי יֶתֶר שְׁלֹשֶׁת הַצְּמָחִים הַבָּאִים עִמָּהּ בַּאֲגוּדַת הֶחָג כֵּן נָבַל יוֹסֵף וַיִּמַל וַיָּמָת לִפְנֵי אֶחָיו; קלח וּבְנֵי יוֹסֵף שָׂמוּ תַּבְנִית שׁוֹר עַל דִּגְלָם לְאוֹת לְבֵית אֲבוֹתָם לֵאמֹר כְּכֹל אֲשֶׁר יַחֱרוֹשׂ הַשּׁוֹר בְּכֹחוֹ לְהוֹצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץ כֵּן הִשְׂכִּיל יוֹסֵף אֲבִיהֶם בְּחָכְמָתוֹ וּבְכֹחַ לִבּוֹ לְהַחֲיוֹת עַם־רָב; קלט וַתַּרְבֶּינָה הַשָּנִים וַתִּהְיֶינָה מֵאוֹת וַיָּבֹא הַיּוֹם הַגָּדוֹל אֲשֶׁר פָּקַד יְיָ אֶת־עַמּוֹ וַיִּגְאָלֵם מִיָּד הַמִּצְרִים אֲשׁר הֶעֱבִידוּ אֶת־בְּנֵי יִשְׁרָאֵל בְּפֶרֶךְ לְמִן הַיּוֹם אֲשֶׁר מֵת יוֹסֵף; קמ וַיִּזְכּוֹר לוֹ יְיָ אֶת־הַחֶסֶד אֲשֶׁר גָּמַ לְאָבִיו אַחֲרֵי מוֹתוֹ כִּי בְעֶצֶם יָדוֹ עָבַד אֶת־עֲבוֹדַת קְבוּרָתוֹ; קמא וַיִּתֵּן בְּלֵב משֶׁה אִישׁ הָאֱלֹהִים הַגָּדוֹל מִכּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה לָשֵׂאת הוּא בְעֶצֶם כְּבוֹדוֹ אֶת־עַצְמוֹתָיו אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְיָ לְתִתָּהִּ לבְנֵי יִשְׂרָאֵל; קמב וַיֵּלֶךְ משֶׁה אֶל שָׂרָה בַּת אָשֵׁר בַּת יַעֲקֹב אֲשֶׁר נוֹתְרָה מִן הַדּוֹר אֲשֶׁר בָּא עִם יַעֲקֹב מִצְרַיְמָה וַיִשְׁאֶהָ לִמְקוֹם אֲרוֹן יוֹסֵף; קמג וַתַּגֶּד לוֹ כִּי הַמִּצְרִים בְּדַעְתָּ כִּי בִרְכַּץ יְיָ בָּאָה לְרַגְלֵי יוֹסֵף בְּכָל אֲשֶׁר הוּא עָשׂוּ לוֹ אֲרוֹן בַּרְזֶל וַיּוֹרִידוּהוּ אֶל הַיְאוֹר לְמַעֶן אֲשֶׁר יְבָרֵךְ יְיָ אֶת־מֵימָיו בִּגְלָלוֹ; קמד וַיֵלֵךְ משֶׁה וַיִּתְיַצֵב עַל שְׂפַת הַיְאוֹר וַיִּקְרָא יוֹסֵף יוֹסֵף הִנֵּה גָאַל יְיָ אֶת־עַמּוֹ מִתַּחַת סִבְלוֹת מִצְרַיִם וְעַתָּה עַלֵה נָא אֵלֵינוּ וְהַעֲלִינוּ אֶת־עֶצְמוֹתֶיךָ אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשֱׁבַּע לָתֶת לָנוּ כַּאֲשֶׁר הִשְׁבַּעְתָֹּנוּ; קמה וַיַּעַל הָאָרוֹן וַיָּצָף וַיָּשָׁט עַל פְּנֵי הַמָּיִם וַיִּשְׁלַח משֶׁה אֶת־יָדוֹ וַיִּקָחֵהוּ; קמו וַיִּנָּשֵׁא בְּכָל יְמֵי לֶכֶת יִשְׁרָאֵל בַּמִּדְבָּר עַל יד אֲרוֹן בְּרִית הָאֱלֹהִים; קמז וַיִּרְאוּ עוֹבְרֵי דֶּרֶךְ וַיּשְׁאֲלוּ מַה לַאֲרוֹן עַצְמוֹת מֵת לְהִנָּשֵׂא עַל יַד אֲרוֹן הַבְּרִית אֲשֶׁר תּוֹרַת אֵל חַי בְּקִרְבּוֹ; קמח וַיַּעֲנוּ לָהֶם וַיֹּאמְרוּ יַעַן כִּי הָיְתָה הָתּוֹרָה הַנְשׂוּאָה בַאֲרוֹן הַזָהָב הַזֶּה לְנִשְׁמַת חַיִּים בְּאַף הָאִישׁ הַנָּשׂוּא בַּאֲרוֹן הַבַּרְזֶל הַזֶּה; קמט וַיְהִי בְמוֹת מֹשֶׁה אִישׁ הָאֱלֹהִים לִפְנֵי בוֹאוֹ אֶל אֶרֶץ כְּנַעַן וַיְצַו אֶת־בְּנֵי יִשׂרָאֵל לִקְבּוֹר אֶת־עַצְמוֹת יוֹסֵף בִּשְׁכֶם; קנ עַל כֵּן יֹּאמרוּ הַמּוֹשְׁלִים גָּנֹב גָּנְבוֹ כַד מָלֵא יַיִן מִן הַמַֹרְתֵּף וַיִּשְׁתּוּהוּ וַיִּקְרַב בַּעַל הַיַיִן אֶל שׁוֹתָיו וַיֹּאמֶר אֶת־הַיַּיִן אֲשׁר בּכַּד שְׁתִיתֶם וְעַתָּה הָשִׁיבוּ נָא אֶת־הַכַּד הָרֵיק לִמְקוֹמוֹ; קנא אַף יוֹסֵף גֻּנַּב מִשְׁכֶם וַיִּפַּח אֶת־נַפְשׁוֹ בְאֶרֶץ נָכְרִיָּה וְעַתָּה יוּשַׁב נָא שְׁכֶמָה אַחֲרֵי אֲשֶׁר יָצְאָה רוּחוֹ מִמֶּנּוּ; קנב וַיִּקָּבֵר יוֹסֵף בְּאֶרֶץ אֲבוֹתָיו אֲשֶׁר אֵלֶיהָ הָיוּ עֵינָיו וְלִבּוֹ גַּם בִּהְיוֹתוֹ מוֹשֵׁל בְּכָל אֶרֶץ מִצְרָיִם; קנג כִּי זָכָר לוֹ יְיָ אֶת־אַהֲבָתוֹ לָאָרֶץ הַהִיא אֲשֶׁר הִתְהַלֵּל בָּהּ בְּאָזְנֵי בְנֵי הַנֵּכָר כָּל יְמֵי חַיָּיו;


 

ד. שְׁמֻעוֹת דָּוִד הַמֶּלֶךְ    🔗

א רוֹעֵה צֹאן אָדָם    🔗

א וְנַעַר יְפֵה עֵינַים מָלֵא חֵן וְשֵׂכֶל טוֹב הָיָה בְבֵית־לֶחֶם־יְהוּדָה רוֹעֶה לְאָבִיו בַּצֹ֑אן וּשְׁמוֹ דָּוִד בֶּן־יִשַֽׁי: ב וַיְהִי הַנַּעַר גִּבּוֹר חַיִל אֲשֶׁר לִבּוֹ כְלֵב הָאַרְיֵֽה: ג וְהָיָה מִדֵּי בֹא אֲרִי אוֹ דוֹב וְנָשָׂא שֶׂה מֵהָעֵדֶר וְרָדַף אַחֲרָיו וְחָזַק עָלָיו וְהֶחֱזִיק בִּזְקָנוֹ וְהִכָּהוּ אָרְצָה וּמְאוּמָה אֵין בְּיָד֑וֹ וְהִצִּיל מִפִּיו אֶת־הַשֶּׂה וְהֵשִׁיב אוֹתוֹ אֶל עֶדְרוֹ בְשָׁלֽוֹם: ד וּכְכָל אֲשֶׁר רַבָּה גְבוּרָתוֹ כֵּן נָעֲמוּ דְרָכָ֑יו וְכֵן נָאווּ שַׁעֲשֻׁעָֽיו: ה כִּי מִדֵּי הֱיוֹת עֵינָיו אֶל הַצֹּאן הָרוֹעוֹת בְּהַשְׁקֵט וּבְבִטְחָה בִּירַק הָאָחוּ וּבְצֵל הַחֹרֶ֑שׁ וְיָשַׁב לוֹ מִנֶּגֶד לְמַרְעִיתוֹ וּפָרַט עַל־פִּי נֵבֶל וְחָלִיל צִלְצְלֵי זִמְרַת־יָהּ אֲשֶׁר הִרְנִינָה אֶת־כָּל־הַיְקוּם אֲשֶׁר מִסָּבִיב וַתְּשַׁו עָלָיו חֶמְדַּת נֹעַם אֲשֶׁר לֹא תֵחָקֵֽר: ו אַךְ עַל עָצְמַת גְּבוּרוֹתָיו וְחֵן מַנְגִּינוֹתָיו גָּבְרוּ רַחֲמָיו לְכָל יְצִיר נַעֲנֶֽה:ז וַיְהִי מִשְׁפָּטוֹ עִם הַצֹּאן לְהוֹצִיא רִאשֹוּנָה אֶת־הַטְּלָאִים וְאֶת־הַגְּדָיִם הָרַכִּים וְהָרָפִים אֲשֶׁר דַקּוּ שִנֵּיהֶם לֶאֱכֹל הָעֵשֶׂב הָרַךְ אֲשֶׁר בַּמִּרְעֶה וְאַחֲרֵי־כֵן יוֹצִיא אֶת־זִקְנֵי הָעֵדֶר אֲשֶׁר רָפוּ שִׁנֵּיהֶם מִזֹּקֶן לֶאֱכֹל אֶת־יֶתֶר הָעֵשֶׂב הָרַךְ אֲשֶׁר הוֹתִירוּ צְעִירֵי הַצֹּאן מִשָּׁבְעָֽם: ח וּכְכַלּוֹת גַּם אֵלֶּה לֶאֱכֹל אֶת חֻקָּ֑ם יִפְתַּח אֶת־דַּלְתוֹת הַמִּכְלָא אֲשֶׁר כָּלָא בוֹ אֶת הַכְּבָשִׂים הַבְּרִיאִים וְנִהַג אוֹתָם לִרְעוֹת אֶת־הָעֵשֶׂב הַקָּשֶׁה וְלִשְׂבֹּעַ אוֹתֽוֹ: ט וַיַּשְׁקֵף יְיָ וַיַּרְא אֶת חָכְמַת הַנַּעַר וְאֶת־הֲמוֹן רַחֲמָיו עַל צֹאן יָדוֹ וַיִּקְרָא אֵלָיו מִן הַשָּׁמַיִם וַיֹּאמַ֑ר יַעַן אֲשֶׁר יָדַעְתָּ אֶת־נֶפֶשׁ הַבְּהֵמָה לִפְקוֹד אוֹתָהּ וְלִֹשְׁמוֹר עָלֶיהָ וּלְכַלְכְּלָהּ בְּרַחֲמִים רַבִּים רוֹעֶה תִהְיֶה לְצֹאן תִּפְאַרְתִּי לְעַמִּי יִשְׂרָאֵל כָּל הַיָּמִֽים: י וַיְכַל יְיָ לְדַבֵּר אִתּ֑וֹ וַיָּבֹא אַחַד הָעֲבָדִים לִקְרֹא אוֹתוֹ לְבֵית יִשַׁי אָבִיו לַזֶּבַח אֲשֶׁר הֵכִין שָׁם שְמוּאֵֽל: יא וַיָּקָם וַיִּרְחַץ אֶת־בְּשָׂר֑וֹ וַיְחַלֵּף אֶת שִׂמְלוֹתָיו וַיִּתְקַדֵּשׁ וַיֵּלַֽךְ: יב וַיְהִי בְבֹאוֹ בְסַף הַבַּיִת וּדְבַר יְיָ הָיָה אֶל שְׁמוּאֵל הַנָּבִ֑יא קוּם מְשָׁחֵהוּ כִּי בוֹ בָחַרְתִּי לְקַחְתּוֹ מֵאַחֲרֵי הַצֹּאן לִרְעוֹת אֶת עַמִּֽי: יג וַּתִּצְלַח רוּחַ־יְיָ אֶל דָּוִד מֵהַיּוֹם הַהוּא וָמָֽעֳלָה: יד וַיְהִי הָרוֹעֶה הַתָּמִים לְמֶלֶךְ עַל יִשְׂרָאֵ֑ל אֶפֶס כִּי לֹא עָשָׂה מְלוּכָה וַיְהִי כְמַחֲרִישׁ עַד מוֹת שָׁאוּל הַמּוֹלֵךְ בָּעֵת הַהִֽיא:


 

ב. שִׁלֻּמַּת־הָעֵרָבוֹן    🔗

א וַיְהִי מִקֵּץ יָמִים רַבִּים וְדָוִד יוֹשֵׁב אַחֲרֵי בֹא הַשֶּׁמֶשׁ עַל פֶּתַח גִּדְרוֹת הַצֹּאן אֲשֶׁר הֵעִיז שָׁמָּה אֶת־מִקְנֵהוּ וַיִּעַף וַיֵּרָדַֽם: ב וַיַּחֲלֹם וְהִנֵּה אִישׁ זָקֵן נֶהְדָּר מְאֹד נִצָּב עָלָיו וַיֹּאמֶ֑ר אֲנִי יַעֲקֹב אֲבִי הָעָם אֲשֶׁר נָתַן יְיָ אוֹתְךָ עָלָיו מֶלֶךְ בְּאַהֲבָתוֹ אֶת־יְהוּדָה בְנִי אֲבִי שֵׁבֶט בֵּית־אָבִֽיךָ: ג וְעַתָּה דַע בְּנִי כִּי לֹא יִשָּׂאֲךָ כִּסֵּא יִשְׁרָאֵל לָשֶׁבֶת עָלָיו עַד אִם עָרַבְתָּ מֵעִמִּי אֶת־שֵׁבֶט בִּנְיָמִין בְּנִ֑י כְּכָל אֲשֶׁר עָרַב לִי יְהוּדָה אֲבִי אֲבוֹתֶיךָ אֶת־בִּנְיָמִין אָחִֽיו: ד וַיַּעַן דָּוִד וַיֹּאמֶר כִּדְבָרֶיךָ אֶעֱשֶֽׂה: ה וַיּוֹסֶף יַעֲקֹב לְדַבֵּר אֵלָיו וַיֹּאמֶ֑ר אִם לְקוֹלִי אַתָּה שׁוֹמֵעַ קוּמָה־נָּא דָּוִד לְמַטֵּה יְהוּדָה וְלֵךְ אֶל־מַעַרְכוֹת פְּלִשְׁתִּים אֶל שׂכֹה וְהַצֶּל־נָּא מִכַּף אוֹיְבֶיהָ אֶת־נֶפֶשׁ הַמֶּלֶךְ שָׁאוּל בֶּן קִישׁ לְמַטֶּה בִנְיָמִֽין: ו זֹאת דִּבֶּר יַעֲקֹב וַיַּעַל מֵעָלָֽיו: ז וְדָוִד הֵקִיץ וַיִּטּשׁ אֶת־הַצֹּאן וְאֶת־הַכֵּלִים עַל־יַד שׁוֹמֵ֑ר וַיִּשַּׁק לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ וַיָּרָץ הַמַּעֲרָכָֽה: ח וַיַּרְא אֶת־בֶּן־הָעֲנָק אֶת גָּלְיָת הַגִּתִּי בְּכֹבֶד נֶשֶׁק נְחֻשְׁתּוֹ וְאֶת־כָּל־הָעָם חַתִּים מִפָּנָ֑יו וַיִּשְׁמַע אֶת דִּבְרֵי הַחֶרְפָּה אֲשֶׁר חֵרֵף הֶעָרִיץ אֶת־יִשְׂרָאֵֽל: ט וַיְקַנֵּא הַנַּעַר לְעַמּ֑וֹ וַיֶּאֱזֹר חַיִל וַיִּקַח מֵאַבְנֵי הַנַּחַל אֲשֶׁר בְּיַלְקֻטּוֹ וַיָּשֶׂם בְּקַלְעוֹ אֲשֶׁר בְּיָדוֹ וַיְקַלַּע אֶל רֹאשׁ הַפְּלִישְׁתִּי וַתִּטְבַּע הָאֶבֶן בְּמִצְחוֹ וַיִּפֹּל וַיָּֽמָת: י וַתְּחִי רוּחַ הָעָם וַיַּכּוּ בְאוֹיְבֵיהֶם מַכָּה רַבָּה מְאֹד וַיָּשֹׁסּוּ אֶת מַחֲנֵיהֶֽם: יא וַיּוֹשַׁע דָּוִד בֵּית־הַלַּחְמִי אִישׁ יְהוּדָה אֶת־שָׁאוּל הַמֶּלֶךְ הַיְּמִינִי מִכַּף אוֹיְבֵי נַפְשׁ֑וֹ כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר לְיַעֲקֹֽב: יב וַיָּשֶׂם דָּוִד אֶת־כָּל־לִבּוֹ גַּם הוּא גַּם כָּל הַמְּלָכִים אֲשֶׁר יָשְבוּ לַכִּסֵּא אַחֲרָ֑יו לָשׂוּם אֶת־יְהוּדָה וְאֶת־בִּנְיָמִין לַאֲחָדִֽים: יג וַיִּצְלַח הַדָּבָר בְּיַד בֵּית דָּוִ֑ד וַיִּדְבְּקוּ שְׁנֵי הַמַּטּוֹת וְלֹא סָרוּ וְלֹא נִפְרְדוּ אִישׁ מֵעַל אָחִיו עַד הַיּוֹם הַזֶּֽה:


ג. אַיֶּלֶת הַשַֹּחַר נֵזֶר הָעֵדוּת וְשֶׁקֶל הַמֶּלֶךְ    🔗

א וַיְהִי בְשֶׁבֶת דָּוִד עַל־כִּסֵּא יִשְׂרָאֵ֑ל וַיִּזְכֹּר תָּמִיד כִּי מִיַּד יְיָ אֲשֶׁר לְקָחוֹ מֵאַחֲרֵי הַצֹּאן לִרְעוֹת אֶת עַמּוֹ הָיְתָה לוֹ הַמַּמְלָכָֽה: ב וַיְהִי שֵׁבֶט הָרוֹעִים אֲשֶׁר נֶהְפַּךְ לוֹ לְשֵׁבֶט מַלְכוּת לְשֵבֶט מִישׁוֹר וּלְמָקֵּל נֹעַם בְּיָד֑וֹ וַיַּעַשׂ צְדָקָה וּמִשְׁפָּט לְכָל עַמּֽוֹ: ג גַּם אֶת־שַׂעֲשֻׁעָיו מִימֵי עֲלוּמָיו לֹא עָזָֽב: ד וַתְּהִי תֹורַת אֶלֹהִים רֹאשׁ קֳדָשָׁ֑יו וְעַמּוֹ כְלִיל מַשַֹּא נַפְשׁוֹ וְכִנּוֹרוֹ מִבְחַר מַחֲמַדָּֽיו: ה וַיַּעַשׂ לוֹ כִיּנוֹר נָעִים בְּתַבְנִית אַיֶּלֶת הַשַּׁ֑חַר וַיִּתְלֵהוּ מִמַּעַל לְמִטָּתוֹ מְרַאֲשׁוֹתָֽיו: ו וְהָיָה בְטֶרֶם עֲלוֹת הַשַּׁחַר וּבָאָה רוּחַ צַחָה מִצָפוֹן וְנָשְׁבָה בִכְלִי הַשִּׁיר וְזָעוּ מֵיתָרָיו בְּקוֹל דְמָמָה דַקָּ֑ה וְהֵעִירוּ בִנְגִינוֹת נֹעַם אֶת־הַמֶּלֶךְ מִשְׁנָתֽוֹ: ז וְקָם מֵעַל מִשְׁכָּבוֹ וְשָׁלַח גַּם הוּא אֶת־יָדוֹ אֶל הַנֵּבֶל וְאֶל הַכִּנּ֑וֹר וְשָׁר שִׁירֵי עֹז לַיְיָֽ ח וְאַחֲרֵי כֵן יִקְרָא בְתוֹרַת הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר עִמּוֹ תָמִיד עַד אוֹר הַבֹּקֶֽר: ט אָז יָבֹאוּ חַכְמֵי יוֹעֲצָ֑יו וְכִלְכֵּל עִמָּם מִשְׁפַּט־עַמּוֹ בְּמוֹעֲצוֹת וְדַעַת כָּל הַיּֽוֹם:

יא וּבְמַרְצֶפֶת הַסִּפּוּן מִמַּעַל לַכִּסֵּא אֲשֶׁר יָשַׁב עָלָיו הַמֶּ֑לֶךְ הָיְתָה רְצוּפָה אֶבֶן שׁוֹאֶבֶת אֲשֶׁר יֵאָמֵר לָה הַיּוֹם מַגְנֵֽט: יב וַיְּהִי הַיּוֹם וַיִּתְגָּרוּ בְנֵי עַמּוֹן בְּיִשְׂרָאֵ֑ל וַיִּבְזוּ אֵת מַלְאֲכֵי דָוִד אֲשֶׁר שָׁלַח אֶל־מַלְכָּם לְכַבְּדֽוֹ: יג וַיֵּצֵא אֲלֵיהֶם דָּוִד וַיַּכֵּ֑ם וַיִּשָּׂא אֶת־שְׁלָלָם וּבְתוֹךְ־הַשָּׁלָל עֲטֶרֶת פָּז גְּדוֹלָה כִּכַּר־זָהָב מִשְׁקָלָֽה: יד וַיְהִי בַעֲלוֹת הַמֶּלֶךְ עַל הַכִּסֵּא וַתִּשְׁאַף הָאֶבֶן הַשֹׁאֶבֶת וַתִּמְשּךְ בְּכֹחָה אֶת־הָעֲטָרָה הַכְּבֵדָה אֶל־תַּחְתֶּ֑יהָ וַתִּשְׁאֶהָ בִיעָף וַתִּכֹּן עַל רֹאשׁ דָּוִֽד: טו וַיִּפָּלֵא הַדָּבָר בְּעֵינָיו וַיָּקָם מִכִּסְאוֹ וַיְצַו לְאֶחַד מֵאֹהֲבָיו לָשֶׁבֶת תַּחְתָּיו וַתִּזַּח הָעֲטָרָה וַתָּנַע הֵנָּה וָהֵנָּה וְלֹא נְכוֹנָה עַל־רֹאשֽׁוֹ: טז וַתְּהִי הָעֲטָרָה לְעֵדָה כִּי רַק לְדָוִד וּלְבֵיתוֹ נָאֲוָה כִסֵּא יִשְׂרָאֵ֑ל וְרַק עַל רֹאשׁוֹ יִכּוֹן נֵזֶר מֹשְׁלָֽיו: יז עַל כֵּן קָרְאוּ לַעֲטָרָה הַהִיא נֵזֶר הָעֵדֽוּת:

יז וְאַף כִּי יָצָא לְדָוִד שֵׁם בְּכָל הָאֲרָצ֑וֹת לֹא גָבַהּ לִבּוֹ וְלֹא רָמוּ עֵינָֽיו: יח וַיְהִי הַנָּקֵל כִּי שִׁוָּה לְנֶגְדּוֹ תָמִיד אֶת דִּבְרֵי יְמֵי נְעוּרָיו וְלֹא הֶעְלִים אוֹתָם מִקְהַל עַמּ֑וֹ וַיָּשֶׂם לָהֶם שְׁאֵרִית גַּם בַּכֶּסֶף הָעוֹבֵר בְּכָל־הָאֲרָצֽוֹת: יט וַיָּצֵר עַל־הַשְּׁקָלִים אֲשֶׁר יָצַק אֶת תַּבְנִית מִגְדַל־דָּוִד אֲשֶׁר בָּנָה לוֹ לְמִשְׂגָּב בִּגְאוֹן עֻזּוֹ מֵעֵבֶר מִזֶּ֑ה וְאֶת־מַקְלוֹ וְאֵת יַלְקוּט־הָרוֹעִים מֵעֵבֶר מִזֶּֽה: כ לְמַעַן יִזְכֹּר גַּם הוּא לְמַרְאֵה הַכֵּלִים הַדַּלִּים וְהַתְּמִימִים וּלְמַעַן דַּעַת גַּם עַמֵּי הָאֲרָצוֹת אֲשֶׁר כַּסְפּוֹ עוֹבֵר שָׁ֑ם כִּי לֹא רַק בִּגְבוּרָה לְבַדָהּ יִכּוֹן כִּסֵּא כִּי אִם גַּם בְּתֹם וַעֲנָוָה וְחַסְדֵי אֱלֹהִֽים:


ד. יִשְׁבִּי וַאֲבִישַׁי    🔗

א וּפְּלִשְׁתִּים נִלְחָמִים בְּיִשְׂרָאֵ֑ל וַתַּעַל עֲלֵיהֶם יַד אַנְשֵׁי דָוִד וַיַּכּוּ בְאַלְפֵיהֶֽם: ב וַיָּעַף עַם הַמִּלְחָמָה גַּם בְּמַעַרְכוֹת יִשְׂרָאֵל גָּם בְּמַעַרְכוֹת פְּלִשְׁתִּ֑ים וַיִּקְרְאוּ שֶׁקֶט לְיָמִים אֲחָדִֽים: ג וַיָּבֹא אֱלֹהִים אֶל־דָּוִד בַּחֲלוֹם הַלַּיְלָה וַיֹּ֑אמֶר אָמְנָם יָדַעְתִּי כִּי דְמֵי אָדָם יָקְרוּ בְעֵינֶיךָ מְאֹֽד:

ד אַךְ זְכוֹר נָא וְאַל תִּשְׁכַּח כִּי בְשֶׁלְךָ הִשְׁמִיד שָׁאוּל אוֹיִבְךָ אֶת־נֹב עִיר הַכֹּהֲנִ֑ים וְעַתָּה רַק בְּאַחַת מִשְׁתֵּי אֵלֶּה תְּכַפֵּר אֶת הַדָּם הַזֶּה בַּאֲבוֹד כָּל שָׂרִיד לְבֵיתְךָ אוֹ בְנָפְלְךָ שְׁבִי בְּיַד אוֹיְבֶֽיךָ: ה וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶפְּלָה־נָא בְּיַד אוֹיֵב וְצֶאֱצָאַי יִחְיוּ לְפָנֶֽיךָ: ו וַיַּעַל הָאֱלֹהִים מֵעָלָ֑יו וַיִּקֶץ מִשְׁנָתוֹ וַתִּפָּעֵם רוּחֽוֹ: ז וַיֵּצֵא מֵאָהֳלוֹ אֲשֶׁר בַּמַּחֲנֶה וַיָּבֹא הַחֹרְשָׁה אֲשֶׁר מִנֶּ֑גֶד וְהִנֵּה צְבִי נֶחְמָד נְטוּי גָּרוֹן רָץ וַיַּעֲבֹר לְפָנָיו כְּמַהֵר חֵֽץ:

ח וַיִּרְדֹף הַמֶּלֶךְ אַחֲרָיו לְתָפְשׂ֑וֹ אַךְ כְּכָל אֲשֶׁר יִרְדֹּף כֵּן יָנוּס מִפָּנָיו הַצְּבִי בְּדַהֲרוֹת דַהֲרוֹת עֹֽז: ט רֶגַע יֵעָלֵם בְּמַחְשַׁכֵּי סִבְכֵי הַיַּעַר וְאֵינֶנוּ וְרֶגַע יָשׁוּב יֵרָאֶה בִגְאוֹן מְרוּצָתוֹ וּבְתִפְאֶרֶת רוּם קַרְנָֽיו: י וְדָוִד לֹא יָשׁוּב מֵאַחֲרָ֑יו וַיִּרְדוֹף אַחֲרָיו הָלוֹךְ וְרָדוֹף עַד כִּי עָבַר לְתֻמּוֹ אֶת גְּבוּל אַרְצוֹ וַיָּבֹא אַרְצָה פְּלִשְׁתִּֽים: יא וְיִשְׁבִּי הַפְּלִשְׁתִּי מִבְּנֵי הָעֲנָקִים רָאָה מֵרָחוֹק אֶת־מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל רוֹדֵף עָיֵף וְיָגֵ֑עַ וַיִּפֹּל עָלָיו כְּחֶתֶף בְּפֶתַע־פִּתְאֹם בְּטֶרֶם מָצָא אֶת־יָדָיו וְאֶת רַגְלָיו לְהִתְיַצֵּב בְּפָנָֽיו: יב וַיַּאֲסְרֵהוּ בַעֲבוֹתִים חֲדָשִׁ֑ים וַיְחַזֵּק אֶת־מוֹסָרָיו מְאֹד וַיִּשָׂאֵהוּ אֶל אָהֳלֽוֹ: יג כִּי גִּבּוֹר הָיָה יִשְׁבִּי הָעֲנָק וְחָזָק מְאֹ֑ד בִּהְיוֹת עָרְפָּה אִמּוֹ לְמָעֹז לוֹ בְּעָצְמַת כְּשָׁפֶֽיהָ: יד וַיֹּאמֶר יִשְׁבִּי לְדָ֑וִד עַתָּה יָשׁוּבוּ דְּמֵי גָלְיַת אָחִי אֲשֶׁר הִכִּיתָ בְּרֹאשֶֽׁךָ: טו זֹאת דִּבֵּר וַיַּפִּילֵהוּ אָ֑רְצָה וַיָּגֶל עָלָיו מַשָּׂא כָבֵד מְאֹד לְמָעֵךְ אוֹתֽוֹ: טז וַיִּצְעַק דָּוִד אֶל יְיָ אֱלֹהָיו וַיְצַו יְיָ וַתִּשְׁקַע הָאֲדָמָה תַחְתָּיו כִּמְלֹא קוֹמָת֑וֹ וַתִּתֶּן לוֹ מָקוֹם לָנוּחַ שָׁם וְלֹא כָבְדָה הַמַּעֲמָסָה עָלָיו וְלֹא רָצְצָה אוֹתֽוֹ:

יז וּבְעֶצֶם הָעֵת הַהִיא רָחַץ אֲבִישַׁי רֹאשׁ גִּבּוֹרֵי דָוִד אֶת־בְּשָׂרוֹ בַמָּ֑יִם וַיַּרְא וְהִנֵּה טִפֵּי דָמִים צָפִים עַל־פְּנֵי הַמַּיִם וַיִּפָּלֵא בְעֵינָיו מְאֹֽד:

יח עוֹד הוּא מִשְׁתּוֹמֵם עַל הַמַּרְאֶה הַזָּר הַזֶּ֑ה וְהִנֵּה יוֹנָה תַמָּה וּטְהוֹרָה צַחָה מֵחָלָב מִתְדַּפֶּקֶת בְּרוֹךְ כְּנָפֶיהָ עַל הַחַלּוֹן וּמְנַהֶמֶת בְּקוֹל בּוֹכִֽים:

יט וַאֲבִישַׁי יָדַע כִּי הַיּוֹנָה בְתֻמָּתָהּ צֶלֶם דְּמוּת הִיא לְעַם יִשְׂרָאֵל בְּנֵי יִעֲקֹב אִישׁ תָּ֑ם עַל כֵּן הֶאֱמִין לְקוֹלָֽהּ: כ וַיִּתְנַשֵּׂא כָאֲרִי וַיִּקְרָ֑א אֵין זֹאת כִּי שֻׁלְּחָה הַיּוֹנָה לְבַשְׂרֵנִי כִּי מַלְכֵּנוּ נָתוּן בְּצָרָֽה: כא וְעַתָּה אָקוּמָה־נָּא וְאָרוּצָה וְאַשְׁלִיכָה נַפְשִׁי מִנֶּ֑גֶד לְמַעַן הַצִּיל אֶת־נַפְשֽׁוֹ: כב וַיָּרָץ אֶל אֹהֶל הַמֶּ֑לֶךְ וַיַּגִּידוּ לוֹ הַשּוֹמְרִים כִּי אֵינֶנוּ בְבֵיתֽוֹ: כג כִּי יָצָא בַבֹּקֶר וְאִישׁ לֹא יָדַע אָנָה פָֽנָה: כד וַיִּצֶר מְאֹד לַאֲבִישַ֑י וַיִּפָּלֵא מִמֶּנּוּ לָדַעַת אֶת־מְקוֹם אֲדוֹנָֽיו: כה עוֹדֶנּוּ מִשְׁתָּאֶה לָדַעַת מַה יַעֲשֶׂ֑ה וְהִנֵּה הַפִּרְדָה אֲשֶׁר יִרְכַּב עָלֶיהָ הַמֶּלֶךְ בָּאָה וַתִּפֹּל לְפָנָיו אַרְצָה בְּקוֹל נְאָקָה גְדוֹלָה וּמָרָֽה: כו וַיַּעַל עָלֶיהָ אֲבִישַׁי וַתָּקָם הַפִּרְדָה וַתֵּדֶא וַתָּעָף כְּעַל כַּנְפֵי־נְשָׁרִ֑ים וַתַּעֲבִירֵהוּ דֶרֶךְ חֳרָשִׁים וִיְעָרוֹת וַתְּבִיאֵהוּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר דָּוִד חָבוּשׁ שָֽׁם: כז וַיְהִי בְקָרְבוֹ לָבֹא שָׁמָּה וַתִּרְאֵהוּ עָרְפָּה הַמְכַשֵּׁפָה אֵם גָּלְיַת וְיִשְׁבִּ֑י וַתִּקְסָם־לוֹ קֶסֶם וַתַּשְׁלֵךְ עָלָיו אֶת־הַפֶּלֶךְ אֲשֶׁר בְּיָדָהּ לַהֲמִיתֽוֹ: כח וַתֵּרֶא כִי לֹא מָצָא אוֹתוֹ הַפֶּלֶךְ וְלֹא נָגַע בּוֹ וַתְּשַׁנֶּה אֶת־טַעֲמָהּ וַתְּחַנֶּן אֶת־קוֹלָּה וַתֹּאמֶר הָשִׁיבָה נָּא עֶלֶם גִּבּוֹר־חַיִל אֶת־הַפֶּלֶךְ אֲשֶׁר נָפַל מִיָדִֽי: כט וַיִקַּח אֲבִישַׁי אֶת־הַפֶּלֶךְ וַיַּשְׁלֵךְ אֵלֶ֑יהָ וַיָּרֹץ אֶת־רֹאשָׁהּ וַיְמִיתֶנָּה לְבִלְתִּי הֱיוֹתָהּ זְרוֹעַ לִבְנָֽהּ: ל וְיִשְׁבִּי רָאָה אֶת־אֲבִישַי בָּא וַיְמַהֵר וַיָּגֶל אֶת־הַמַּעֲמָסָה מֵעַל דָּוִד וַיִּקָּחֵהוּ וַיִּזְרְקֵהוּ בְרוֹב כֹּחוֹ הַשָּׁמַ֑יְמָה וַיָּשֶׂם אֶת־חֲנִיתוֹ תַחְתָּיו וַיַּהַפְכֵהוּ לְמַעֲלָה וַיִּתְקָעֵהוּ בָאָרֶץ לְמַעַן יִפֹּל עָלָיו וָמֵֽת: לֹא וַיַּרְא אֲבִישַׁי וַיִּקֹּב אֶת־הַשֵּׁם וַיִּקְרָ֑א וַיֻּתַּן דָּוִד בֵּין הַשָּׁמַיִם וּבֵין הָאָרֶץ וְלֹא הֻטַּל פִּתְאֹם אָֽרְצָה: לב וַיְהִי בְהִנָּשֵׂא דָּוִד עַל בָּמֳתֵי עָב וַיִּשָּׂא אֵלָיו אֲבִישַׁי אֶת־קוֹלוֹ וַיּוֹכַח אֶת דַּרְכּוֹ עַל פָּנָיו וַיֹּאמֶר לָמָה עָשִׂיתָ אֲדוֹנִי הַמֶּלֶךְ כַּדָבָר הַזֶּה וַתִּתֶּן אֶת־נַפְשְׁךָ כֹּפֶר בָּנֶיךָ מִבְּלִי הַעֲלוֹת עַל־הַלֵּב כִּי בַדָּבָר הַזֶּה תְּכַבֶּה אֶת־נֵר יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר רַק מִיָּדוֹ לְךָ כָּל־עֻזּוֹ וְכָל־תִּפְאַרְתּוֹ כַּיוֹם הַזֶּה: לג וַתֵּצֶר לְדָוִד מְאֹ֑ד וַיֶּהֱמֶה לִבּוֹ עַל אַחֲרִית זַרְעוֹ אֲשֶׁר אָהַב מִנַּפְשׁוֹ אַךְ בְּזָכְרוֹ אֶת־עַם־מַרְעִיתוֹ אֲשֶׁר יָקַר לוֹ גַּם מִנַּפְשׁוֹ גַּם מִזַּרְעוֹ הִתְחַזֵּק וַיֶּעְתַּר אֶל יְיָ כִּי יְמַלֵּט אֶת־נַפְשׁוֹ מִיַּד אוֹיֵב לְמַעַן עַמּוֹ וּבְבֵיתוֹ אַחֲרָיו יַעַשׂ יְיָ כַּטּוֹב בְּעֵינָֽיו: לד וַיִּשְׁמַע אֲבִישַׁי וַיִּטַּב בְּעֵינָ֑יו וַיִּקֹּב עוֹד אֶת־הַשֵּׁם וַיֵּרֶד דָּוִד יָרֹד וְרָחֹף יָרֹד וְרָחֹף וַיֵּט מֵעַל הַחֲנִית הַשְׁנוּנָה לְנֶגְדּוֹ הַצִּדָּה וַיָּנַֽח: לה וַיִּקַּח אֲבִישַׁי אֶת־אֲדֹנָיו הֶעָיֵ֑ף וַיַּרְכִּיבֵהוּ עַל הַפִּרְדָה וַיֵּלְכוּ שְׁנֵיהֶם לְדַרְכָּֽם: לו וַיִּרְדֹף יִשְׁבִּי אַחֲרֵיהֶ֑ם אַך סָר כֹּחוֹ מֵעָלָיו כִּי הִשְׁמִיד אֲבִישַׁי אֶת־מָעֻזּוֹ בַּהֲמִיתוֹ אֶת־אִמּוֹ אֲשֶׁר עָמְדָה לוֹ בְּרֹב כְּשָׁפֶֽיהָ: לז וַיַּהֲפוֹך אֲבִישַׁי לִקְרָאתוֹ וַיַּכֵּהוּ אָֽרְצָה: לח וַיָּבֹא הַמֶּלֶךְ וַאֲבִישַׁי בְּשָׁלוֹם אֶל־מְקוֹמָֽם: לט אָז נִשְּׁבְּעוּ אַנְשֵׁי דָוִד לוֹ לֵאמֹ֑ר לֹא תֵצֵא עוֹד אִתָּנוּ לַמִּלְחָמָה וְלֹא תְכַבֶּה אֶת־נַר יִשְׂרָאֵל:

מ וַתִּרְבֶּנָה הַשָּׁנִים וַיַּעַבְרוּ דוֹרוֹת רַבִּים אַחֲרֵי שָׁכַב הַמֶּלֶךְ דָּוִד עִם אֲבוֹתָ֑יו וַתָּקָם עַתַלְיָה הַמִּרְשַׁעַת וְאֵשֶׁת־הַדָּמִים אֲשֶׁר לָכְדָה אֶת־מַמְלְכוּת יְהוּדָה וָתְּאַבֵּד אֶת־כָּל־זֶרַע הַמַּמְלָכָֽה: מב וַיִּוָּתֵר רַק בֵּן אֶחָד לְמַלְכֵי בֵית־דָּוִד כְּכָל אֲשֶׁר נוֹתַר רַק בֵּן אֶחַד לְכֹהֲנֵי עִיר נֹ֑ב הֲלֹא הוּא אֶבְיָתָר בֶּן־אֲחִימֶלֶךְ הַכֹּהַּֽן: מג וַיְהִי יוֹאָשׁ הַפָּלִיט הַקָּטָן הַזֶּה אֲבִי כָל־מַלְכֵי בֵית דָּוִ֑ד אֲשֶׁר יָשְׁבוּ אַחֲרֵי כֵן לְכִסֵּא יִשְּׂרָאֵֽל:


ה. שֶׁטֶף וּפְלֵטָה    🔗

א וּלְעֵט זִקְנַת דַּוִד הֵכִין כֶּסֶף וְזָהָב

וְאַבְנֵי־חֵן הַרְבֵּה מְאֹ֑ד לִכְלֹל אֶת־תִּפְאֶרֶת הַבַּיִת הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ אֲשֶׁר יִבְנֶה שְׁלֹמה בְנוֹ אַחֲרָיו בְּרֹאשׁ הַר הַמּוֹרִיָּה לְשֵׁם יְיָ אֱלֹהֵי יִשְרָאֵֽל: ב וַיַּעַל עַל לִבּוֹ זֵכֶר מְקוֹם הַמִּזְבֵּחַ אֲשֶׁר גָּבַל לוֹ שְמוּאֵל הַנָּבִיא בִּשִׁבְתּוֹ לְפָנָיו בֵּין בְּנֵי הַנְבִיאִים בָּרָמָ֑ה בְּבָרְחוֹ מִפְּנֵי שָׁאֽוּל: ג וַיִּירָא פֶּן יִשָּׁכַח גְּבוּל הַמָּקוֹם בְּלֶכְתּוֹ בְדֶּרֶךְ כָּל הָאָ֑רֶץ וַיְּמַהֵר וַיַּפְקֵד אֲנָשִׁים לָגֶשֶׁת אֶל־מְלֶאכֶת בִּנְיַן הַמִּזְבֵּחַ בְּעוֹדֶנּוּ חָֽי: ד וַתְּהִי רֵאשִׁית מַעֲשֵׂיהֶם לַחְצוֹב בָּהָר אֶת־הַשִּׁתִים לֵאמֹ֑ר שֶׁפֶךְ צַר יוֹרֵד וּמַעֲמִיק מְאֹד אֲשֶׁר שָׁמָּה יֵרֵד נֶסֶךְ הַיַּיִן וְנֶסֶךְ הַמַּיִם אֲשֶׁר יִסְכוּ הַכֹּהֲנִים בַּקֹּדֶשׁ עַל סֵפֶל הַכֶּסֶף אֲשֶׁר בְּקֶרֶן הַמִּזְבֵּֽחַ: ה וְאֶבֶן הַשְׁתִיָּה אֲשֶׁר בְּהַר הַקֹּדֶשׁ הִיא צוּר לְבַב־הַתֵּבֵל כֻּלָּהּ וּמְקוֹר חַיָּי֑הּ וּמִשָּם יִפָּרְדוּ רַהֲטֵי שִקְתוֹתֶיהָ הַחוֹתְרוֹת וְהוֹלְכוֹת דֶּרֶךְ מַעֲמַקֵי תְהֹם לְהַחְיוֹת קַצְוֵי אֶרֶץ בְּשִפְעַת בִּרְכוֹתֵיהֶֽן: ו עַל־כֵּן תִּמְצָא יַד הָאִישׁ הַיּוֹדֵעַ אֶת־מוֹצָּאֵי פַלְגֵי תְעָלוֹתֶיהָ לִנְטוֹעַ עֲלֵיהֶן סְבִיבוֹת הָהָר הַהוּא כָּל פְּרִי וְכָל מֶגֶד לְמִינֵ֑הוּ אַף כִּי רָחְקוּ אַרְצוֹת מַטָּעֵיהֶם אִשָּׁה מֵרְעוּתָהּ כִּרְחוֹק מִזְרַח מִמָּעֲרָֽב: ז כּי שָׁמָּה תַּחַת אֶבֶן הַשְׁתִיָּה יִכְלוּ יִתַּמוּ אֶל מָקוֹם אֶחָד רָאשֵׁי חֶבְלֵי כָל הָאֲרָצֽוֹת: ח עַל־כֵּן הָיָה דָוִד נִצָּב כָּל־הַיּוֹם עַל הַחוֹפְרִים לְשָמְרָ֑ם פֶּן תִּדַּח יַד אֶחָד מֵהֶם וְהִכָּה בַמַעְדֵּר אֲשֶׁר בְּכַפּוֹ וְנָגַע בַּצִּנוֹר אֲשֶׁר כָּל מֵימֵי עוֹלָם עוֹבְרִים בּוֹ וְּנְקָבָהוּ וְיָצְאוּ הַמַּיִם וְשָׁטְפוּ אֶת־הָאָֽרֶץ: ט וַיְהִי כַאֲשֶׁר הֶעֱמִיקוּ אַנְשֵׁי דָוִד לַחְפּוֹר עַד חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה וַיִּגְּשׁוּ אֵלָיו וַיֹּאמְ֑רוּ כְּלִי חֶרֶס יָשָׁן מָצָאנוּ תָּקוּעַ בַּקַרְקַע וְיָדֵנוּ לֹא תִמְצָא לְהַסִּיעַ אוֹתוֹ מִמְקוֹמֽוֹ: י וַיִּקְרַב אֵלָיו וַיִּתְבּוֹנֵ֑ן וְהִנֵּה הוּא מָלֵא אָבָק וְעָפָר אֲשֶׁר דָבְקוּ בוֹ וַיִּהְיוּ לִצְרוֹרוֹת וּרְגָבִים מֵרוֹב יָמִֽים:

יא וַיִּשְׁלַח אֶת־יָדוֹ לְקַחְתּוֹ מִשָּׁם וַיַּעַן הַכְּלִי וַיֹּאמַ֑ר אַל־נָא תוֹצִיאֵנִי מִזֶּה פֶּן יַעֲלוּ עָלֶיךָ הַמַּיִם אֲשֶׁר מִתַּחַת לָאָרֶץ וְחִבְּלוּ אֶת כָּל מַעֲשֵׂי יָדֶֽיךָ: יב וַיִּשְׂחַק דָּוִד וַיֹּאמַ֑ר וּמִי אַתָּה כִי תַעֲצוֹר בַּמַּיִם לְבִלְתִּי יַהַפְכוּ אָֽרֶץ: יג וַיַּעַן הַכְּלִי וַיֹּאמַ֑ר בַּיֹּום אֲשֶׁר נִגְלָה יְיָ לְעֵינֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל עַל הַר סִינַי חָרְדָה הָאָרֶץ חֲרָדָה גְּדוֹלָה וַתַּעַל וַתֵּרֶד וַיִּבָּקַע אַחַד הָאֲפִיקִֽים: יד וָאֶכְבֹּשׁ אֲנִי בִקְשִׁי־גַבִּי אֶת־מַבּוּעַ מֵי־הַתְּה֑וֹם לְבִלְתִּי יָגִיחַ הָאֵיתָן הַקָּשֶׁה הַזֶּה בַּחֲמַת כֹּחוֹ מִן הַבֶּדֶק לַהֲפוֹךְ וּלְהַשְׁחִֽית: טו וְלֹא שָׁת דָּוִד אֶת־לִבּוֹ אֶל־הַכְּלִי וְאֶל־דְבָרָ֑יו וַיַּשְׁלִיכֵהוּ הַצִּדָּה וַיִּשָׁבֵֽר: טז אָז פָּרַץ פִּתְאֹם פֶּרֶץ־מַיִם מְזַנֵּק בְּזֶרֶם עַז מְאֹֽד: יז וַיִּקַּח דָּוִד חֶרֶס מֵחַרְסֵי הַכְּלִי לִסְתוֹם בּוֹ אֶת־הַפֶּטֶר וְלֹא יָכֽוֹל: יח וַיָּרֹבוּ רְבִיבֵי מֵימָיו עַל־עֵבֶר פְּנֵי הַמֶּלֶךְ וַיַּדִּיחוּהוּ וַיַּסִּיחוּהוּ וְלֹא נָתְנוּ מַעֲמָד לְכַפּוֹת רַגְלָֽיו: יט וַיֵּלְכוּ הַמַּיִם הָלֹךְ וְגָבֹר הָלוֹךְ וָר֑וֹב וַיָּצוּפוּ וַיַּעֲלוּ עַל־כָּל־גְדוֹת הַשֶּׁפֶךְ אֲשֶׁר חָפָרֽוּ: כ וַיִּשְׁטְפוּ שָׁטוֹף וְעָבוֹר וַיִּגְבְּרוּ מְאֹד וַיְכַסּוּ אֶת־פְּנֵי כָל הָהָר וּמִשָּׁם הִשְׁתַּפְּכוּ עַל פְּנֵי חֻצוֹת הָעִֽיר: כא וְהַשָּׁאוֹן הוֹלֵךְ וְסוֹעֵר כְּנַהֲמַת יַם־זוֹעֵ֑ף וַתֶּחְרַשׁ כָּל אֹזֶן עַד כִּי לֹא שָׁמַע אִישׁ אֶת־דִּבְרֵי פִֽיהוּ: כב וְכָל הָעָם מְמַלְטִּים בְּקֹצֶר־רוּחַ אִישׁ אֶת־נַפְשׁוֹ וְאֵת נֶפֶשׁ בָּנָיו וּבְנוֹתָ֑יו וְכָל אִשָּׁה אֶת־פְּרִי בִטְנָהּ אֶל־הַגַּגּוֹת וְאֶל הַחוֹמֽוֹת: כג וְהַמֶּלֶךְ וְכָל שָׂרָיו וְגִבּוֹרָיו נִצָּבִים עַל חוֹמַת מְצוּדַת צִיּוֹן וְרוֹאִים בְּצָרַת נַפְשָׁ֑ם כִּי עוֹד מְעַט וְשָׁטְפוּ הַמַּיִם אֶרֶץ וּמְלוֹאָה וּמָחוּ אֶת־כָּל־הַיְקוּם וְאֵין מַצִּֽיל: כד וַיִּקְרָא הַמֶּלֶךְ הַזָּקֵן בְּכָל כֹּחוֹ לְמַעַן יִשָּׁמַע קוֹלוֹ מִתּוֹךְ הַשָּׁאוֹן וַיֹּאמַ֑ר הַגִּידוּ־נָא זִקְנֵי עַמִּי הֲיַחְשׁוֹב יְיָ לְעַמִּי לְעָוֹן אִם לְמַעַן הַצֵּל אוֹתָם יִמָּחֶה שֵׁם קָדְשׁוֹ בַמַּיִם הָאֵֽלֶּה: כה וַיִּפָּלֵא מִן הַזְקֵנִ֑ים וְלֹא יָדְעוּ לַעֲנוֹת אֶת־מַלְכָּם דָּבָֽר: כו וַאֲחִיתֹפֶל יוֹעֵץ דָּוִד הַנִּצָּב מֵרָחוֹק צָחַק בְּקִרְבּוֹ וַיֹּאמֶר בְּלִבּ֑וֹ יֹאבַד־נָא דָּוִד בַּמַּיִם הַזֵּדוֹנִים אָז אַעֲבִיר אֲנִי אֶת הַמַּיִם מֵעַל פְּנֵי הָאָרֶץ וּמָלַכְתִּי אֲנִי תַחְתָּֽיו: כז וַיַּכֵּר דָּוִד כִּי יוֹצֵר אֲחִיתֹפֶל מַחְשָבָה רָעָה וַיְקַלֵּל וַיִּקְרָ֑א אָרוּר הָאִישׁ הַיּוֹדֵעַ לְהָשִׁיב לִי דָבָר וְחוֹשֵׂךְ אֶת־שְׂפָתוֹ מִזָּדוֹן וּמֵרוֹעַ לֵֽב: כח וַיִּבָּהֵל אֲחִיתֹפֶ֑ל כִּי יָדַע אֶת קִלְלַת אֲדֹנָיו כִּי לֹא תָשׁוּב רֵיקָֽם: כט וַיִּקְרָא אַף הוּא בְּכָל־כֹּחוֹ לֵאמֹ֑ר הֵן לְמַעַן עֲשׂוֹת שָׁלוֹם בֵּין גֶּבֶר וּבֵיתוֹ יָשִׂים הַכֹּהֵן מְגִלָּה אֲשֶׁר שֵׁם יְיָ כָּתוּב עָלֶיהָ בְּמַיִם וְאֵיךְ יִהְיֶה מַעֲצוֹר לַעֲשׂוֹת כָּזֹאת לְמַעַן הַצֵּל רִבֲבוֹת אַלְפֵי עָם מִשֶּׁטֶף וּמִמָּֽוֶת: ל וַיִּקַּח דָּוִד אֶת־הַחֶרֶס אֲשֶׁר הִצִּיל מֵחַרְסֵי הַכְּלִי וַיִּכְתוֹב אֶת־שֵׁם הָאֱלֹהִים הַמּוֹשֵׁל בְּגֵּאוּת הַיָּם וַיָּשֶׂם אוֹתוֹ בַקֶּלַע אֲשֶׁר בּוֹ הִצִּיל אֶת־עַמּוֹ בְּיוֹם הִלָחֲמוֹ בַּגִּבּוֹר הַפְּלִשְׁתִּ֑י וַיִּקְלַע בּכֹחַ גָּדוֹל וַיִּפֹּל הַחֶרֶס עַל־פִּי הַשֶּפֶךְ אֲשֶׁר הָיָה לְבוֹר שָׁאֽוֹן:

לא וַיְהִי אַךְ נָגֹעַ נָגַע הַחֶרֶס בְּקָצֵהוּ עַל־פְּנֵי קֶצֶף הָאֲבַעְבֻּעוֹ֑ת וַיָּשֹׁכּוּ הַמַּיִם וַתָּקָם הַסְעָרָה לִדְמָמָֽה: לב וַיָּשׁוֹבוּ הַמַּיִם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָהָ֑ר הָלֹךְ וָשׁוֹב הָלֹךְ וְהִקָּוֵה אֶל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר מִשָּׁם יָצָֽאוּ: לג וַיַּעַמְדוּ שָׁם נֵד אֶחָד וְלֹא נִתֹּכוּ עוֹד אָ֑רְצָה אַךְ אֶל־מְקוֹרָם טֶרֶם יָשׁוּבֽוּ: לד וַיֶּאֱסוֹף דָּוִד אֵת קְהַל הַלְוִיִם מְשׁוֹרְרֵי הַקֹּדֶשׁ אֲשֶׁר הֶעֱמִיד לִפְנֵי אֲרוֹן־יְיָ֑ וַיַּצִּיגֵם סְבִיבוֹתָיו בְּכִנוֹרוֹת וּבִנְבָלִים וַיִּתֵּן בַּשִּׁיר קוֹלֽוֹ: לה וַיָּשַׁר עִמָּהֵם בְּמַקְהֵלוֹת וּבְכָל־כְּלִי־שִׁיר אֶת־חֲמֵשֶׁת־עָשָׂר שִׁירֵי הַמַּעֲלֽוֹת: לו וְהָיָה מִדֵּי כַלּוֹתוֹ לָשִׁיר שִׁיר אֶחָד וְשָׁקְעוּ הַמַּיִם אַמָּה אַחַ֑ת עַד כִּי שָׁבוּ נֶאֱסְפוּ הַמַּיִם עַד תֻּמַּם אֶל־הַנֶּקֶב הַדַּק אֲשֶׁר בַּצַּֽוּר: לז וְשִׂפְתֵי הַנֶּקֶב קָרְבוּ אִשָּׁה אֶל־אֲחוֹתָ֑הּ וַתִּסָּגַרְנָה וַתִּדְבַּקְנָה כְּבָרִאשֽׁוֹנָה: לח וְהַמַּיִם אֲשֶׁר בְּחֻצוֹת הָעִיר וּסְבִיבוֹתֶיהָ נִבְלְעוּ בִמְקוֹמָ֑ם וַתָּשָׁב וַתִּיבַש הָאָֽרֶץ: לט וְכָל הָעָם הַנָּשִׁים וְהַטַּף יָרְדוּ מִן הַגַּגוֹת וַיָּשׁוּבוּ אֶל־בַּתֵּיהֶם לְשָׁלֽוֹם:


ו. מוֹת דָּוִד    🔗

א וַיְהִי כִי זָקֵן דָּוִד וַיִּשְׁאַל בַּיְיָ וַיִּקְרָ֑א הוֹדִיעֵנִי יְיָ קִצִּי וּמִדַּת יָמַי מַה הִֽיא: ב וַיֹּאמֶר לוֹ יְיָ חֻקַּת עוֹלָם הִ֑יא כִּי לֹא יֵדַע הָאָדָם אֶת־עִתּֽוֹ: ג וַיִּפְצֹר דָּוִד בֵּאלֵהִים וַיֹּ֑אמֶר אִם נִבְצְרָה מִמֶּנִי לָדַעַת אֶת מִסְפַּר שְׁנוֹת־חַיַי הוֹדִיעֵנִי־נָא אֵת שֵׁם הַיּוֹם אֲשֶׁר אָמוּת בּֽוֹ: ד וַיַּגֵּד לוֹ יְיָ כִּי הַיּוֹם אֲשֶׁר יָמוּת בּוֹ שַׁבָּת יִהְיֶֽה: ה וַתֵּצֶר לְדָוִד לָמוּת בַּיּוֹם הַקָּדוֹשׁ כִּי אָמַ֑ר מִי יוֹדֵעַ אוּלַי יְחַלְלוּ אַנְשֵׁי בֵיתִי בְחָפְזָם אֶת־יוֹם הַשַּׁבָּֽת:

ו וַיִּתְפַּלֵל אֶל־יְיָ וַיֹּאמַר אַל־נָא אֲדֹנָי אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אָמוּתָה־נָא מִמָחְרַת הַשַּׁבָּֽת: ז וַיַּעֲנֵהוּ יְיָ֑ אִם תִּחְיֶה עוֹד יוֹם אֶחָד יֶתֶר עַל שׁנְוֹתֶיךָ וְנִגְרַע הַיּוֹם הַהוּא מִימֵי מְלוּכַת שְּׁלמֹה בִנְךָ וְהָיָה לְךָ וְכֵן לֹא יֵעָשֶֽׂה: ח וַיֹּאמֶר עוֹד דָּוִד אֶל יְיָ֑ וְאִם כֵּן אָמוּתָה־נָא בַּיּוֹם הַשִּׁשִּֽׁי: ט וַיּוֹסֶף יְיָ לַעֲנוֹת אֶת־דָּוִד וַיֹּ֑אמֶר חָלִילָה לִי לִגְרוֹעַ יוֹם אֶחָד מִימֵי חַיֶּיךָ כִּי טוֹב לִי יוֹם אֶחָד שֶׁאַתָּה הוֹגֶה בְתוֹרָתִי מֵאַלְפֵי עוֹלוֹת וּזְבָחִֽים:

י וַיַּרְא דָוִד כִּי כָלָה הִיא מֵעִם יְיָ וַיָּשֶׂם אֶת־הַדָּבָר בִּלְבָב֑וֹ וַיָּשֶׂם לוֹ לְחֹק לְבִלְתִּי הָמֵשׁ מִפִּיו אֶת־תּוֹרַת־אֱלֹהָיו בִּימֵי הַשַּׁבָּתוֹת אַף רֶגַע אֶחָֽד: יא כִּי יָדוֹעַ יָדַע כִּי אֵין שִׁלְטוֹן לַמָּוֶת לָגֶשֶׁת אֶל־אִישׁ לָקַחַת אֶת־נַפְשׁ֑וֹ כָּל עוֹד אֲשֶׁר תּוֹרַת יְיָ עלַ־לְשׁוֹנֽוֹ: יב וַיָּחָל חַג הַשָּׁבֻעוֹת בַּשָּׁנָה הַהִיא לִהְיוֹת בְּיוֹם הַשַּׁבָּ֑ת וְדָוִד לֹא סָר מִדַּרְכּוֹ וַיֶּהְגֶּה כָל־הַיּוֹם בַּתּוֹרָֽה: יג וְיָיְ שָׁלַח אֶת־מַלְאָכוֹ לְהָבִיא אֵלָיו אֶת נֶפֶשׁ דָּוִ֑ד וַיִּפָּלֵא מִן הַמַּלְאָךְ לְקָרְבָה אֵלָֽיו: וַיַּעְרֵם הַמַּלְאָךְ וַיּוֹצֵא מִתַּחַת כְּנָפָיו רוּחַ עַזָּה מְאֹד וַתַּעֲבוֹר בְּגַן בֵּית־הַמֶּ֑לֶךְ וַתִּגְעַש וַתָּשֹׁק וַתָּשַׁח בְּקוֹל רַעַשׁ גָּדוֹל אֶת־כָּל עֲצֵי הַגַּן אָרְצָה לַעֲרוֹץ אוֹתָֽם: יד וַיַּחְפֹּז הַמֶּלֶךְ וַיְמַהֵר לָרֶדֶת בַּמַּעֲלוֹת אֶל־הַגַּן לִראוֹת מַה נִהְיָ֑תָה וַתִּמְעַד רַגְלוֹ וַיִּכָּשֵׁל וַיִּפֹּֽֽל: טו וַתִּדֹּם פִּתְאֹם רוּחַ־הַסְעָרָה וַיֶּחֶרְדוּ כָל־עַבְדֵי הַמֶּלֶךְ אֵלָיו לַהֲקִ֑ימוֹ וְהִנֵּה אֲדֹנֵיהֶם מֵֽת: טז וַיִּבָּהֲלוּ כָל־אַנְשֵׁי הַבַּית וַיִּתְּנוּ קוֹלָם בִּבְכִ֑י וַיִּשְׁלְחוּ אֶת־יְדֵיהֵם לְקַחְתּוֹ מִן הַמָּקוֹם הַהוּא אֲשֶׁר; שָּׁם תַּכֶּה עָלָיו הַשֶׁמֶֽשׁ: יז וְלֹא נָתַן שְׁלֹמֹה לְהָנִיד אוֹתוֹ מִמְּקוֹמוֹ עַד צֵאת הַשַּׁבָּ֑ת כִּי יָדַע אֵת נֶפֶשׁ אָבִיו כִּי דָאַג זֶה יָמִים רַבִּים פֶּן יחַלְלוּ בְשֶׁלּוֹ אֶת־הַשַּׁבָּֽת: יח וַיִּשְׁרוֹק שְׁלֹמֹה בִשְׂפָתָ֑יו וַיָּבֹאוּ עֲדַת נְשָׁרִים וַיְרַחֲפוּ מִמַּעַל לִגְוּיַת אָבִיו וַיָּסֹכּוּ עָלֶיהָ בְּכַנְפֵיהֶֽם: יט וְרִקְמַת חוּטֵי נֹגַהּ רְסִיסֵי מָטָר עַל יְרִיעַת כְּלִיל יְרַק־דֶּשֶׁא זַכָּה מְאֹד בָּאָה וַתַּעַט עַל־נִשְׁמַת הַמֶּלֶךְ דָוִד בֶּן־יִשַׁ֑י וַתַּעֲלֶהָ הַשָּמַיְמָה לַחֲסוֹת תַּחַת כַּנְפֵי יְיָ אֱלֹהֵי יִשְׁרָאֵֽל:


 

ה. שְׁמֻעוֹת שְׁלֹמֹה (יְדִידְיָהוּ) הַמֶּלֶך. מֶלֶךְ בַּלָּהוֹת    🔗

א    🔗

א לִידִידְיָהוּ מֶלֶךְ שָׁלֵ֑ם בָּא אֱלֹהִים בַּחֲלוֹם הַלַּיְלָה לֵאמֹֽר: ב רְאֵה נְתַתִּיךּ לְנָגִיד עַל־עַמִּ֑י וְעַל־כָּל־מַמְלְכוֹת הָאֲרָצוֹֽת: ג אֵת צְבָא הַשָּׁמַיִם אֲשֶׁר מִמַּעַל וְאֶת־הָאֵימִים וְאֶת־הָרְפָאִים אֲשֶֹר בִּשְֹאוֹל מִתַּחַת שַׂמְתִּי לְךָ לַעֲבָדִ֑ים וְגַם אֶת־חַיַּת הַשָּׂדֶה וְרֶמֶשׂ הָאֲדָמָה וּדְגֵי הַיָּם בְּיָדְךָ נָתָֽתִּי: ד וְעַתָּה קוּם וּבְנֵה־לִי הֵיכָל גָּדוֹל וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכ֑וֹ וְהָיִיתִי עִמָּֽךְ: ה אַךְ יָדוֹעַ תֵּדַע כִּי בְיוֹם הֲנִיפְךָ בַרְזֶל עַל־עֵצָיו וְעַל־אֲבָנָיו וְחִלַּלַתָּ אֶת־מִקְדָּשִׁ֑י וְחָרָה אַפִּי בָךְ וַהֲסִירוֹתִי חַסְדִּי מֵעִמָּֽךְ: ו וַיַּשְׁכֵּם הַמֶּלֶךְ בַּבֹּ֑קֶר וַיִּקְרָא לְחֲכָמָיו וַיְסַפֵּר לָהֶם אֶת־חֲלֹמוֹ וַיֹּאמַֽר: ז הֵן יִפָּלֵא מִמֶּנִי לִבְנוֹת בַּיִת בְּלִי גָרְזֵן וּמַקָּב֑וֹת וְעַתָּה עֻצּוּ־נָא אַתֶּם עָצָה וְדַבֵּרוּ כִּי־חֲכָמִים אַתֶּם וְלֹא־תִבָּצֵר מִכֶּם כָּל־מְזִמָּֽה: ח וַיְדַבְּרוּ הַחֲכָמִים לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ לאֵמֹֽר: ט מִקַּדְמֵי אֶרֶץ יִסַּד אֱלֹהִים אֶבֶן אֲשֶׁר כְּקַשׁ נֶחְשְׁבוּ־לָה בַּרְזֵל וּנְחֹשֶׁת וַיִּקְרָא שְׁמָהּ שָׁמִ֑יר וַיַּנִּיחֶהָ לְמִשְׁמֶרֶת בִּמְקוֹם לֹא־יֵדַע אֱנֽוֹשׁ: י וְעַתָּה יֵצֵא־נָא דְבַר־שִׁלְטוֹן מִלִּפְנֵי הַמֶּ֑לֶךְ וְהִתְיַצְבוּ עָלָיו מִכָּל־גְּבוּלָם כָּל שָׂעִיר לְמִינוֹ וְכָל־שֵׁד לְמִינֵֽהוּ יא כִּי אֵלֶּה עֵינָם בְּכָל הָאָ֑רֶץ וְהִגִּידוּ לַאֹדוֹנִי הַמֶּלֶךְ אֶת מְקוֹם הָאָֽבֶן: יב וַיַּעַשׂ הַמֶּלֶךְ כִּדְבַר הַחֲכָמִ֑ים וַיִּקֹּב אֶת־הַשֵּׁם וַיִּקְרָֽא: יג מֵאַרְבַּע רוּחוֹת בֹּאִי הַרוּחַ וְהַעֲלִי־לִי צִיִּים אֶת־אִיִּים שִׁדָּה וְשִׁדּ֑וֹת אִישׁ אַל־יִפָּקֵֽד: יד עוֹדֶנּוּ מְדַבֵּר וְהִנֵּה סַעַר גָּדוֹל נֵעוֹר מִיּרְכְּתֵי־אֶרֶץ וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ צָבָא רָב בְּהֵמָה וָרֶמֶשׂ עֵץ וְכָל־עֵשֶׂב אוֹצָרוֹת וּמַטְמוֹנִ֑ים לֹא־הָיָה דָבָר אֲשֶׁר לֹא־נִמְצָא־שָֽׁם: טו וַיְצַו הַמֶּלֶךְ וַיֵּאָסְפוּ כֻלָּם אֶל־נִקְרַת הַצּֽוּר: טז וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנֵי־שַׁחַץ כִּי תוֹדִיעוּ לִי אֵת מְקוֹם הַשָּׁמִ֑יר וְאִם־לֹא תַגִּידוּ לִי וּנְמַקֹּתֶם בַּמָּקוֹם הַזֶּה וְנִכְרַתֶּם לְעוֹלָֽם: יז וַיַּעֲנוּ כֻלָם פֶּה אֶחָד בְּקוֹל שָׁאוֹן נַחֲרָה וּשְׁרֵקָ֑ה חֵי נַפְשְׁךָ אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ כִּי אִישׁ מִמֶּנּוּ לֹא יֵדַע אֶת־מְקוֹם הַשָּׁמִֽיר: יח אַך אִם עַל־הַמֶּלֶךְ טוֹב יֵצֵא־נָא דְבַר־מַלְכוּת מִלְפָנָיו אֶל אַשְׁמְדַאי אֲשֶׁר הָיָה לְפָנִים מֶלֶךְ עָלֵ֑ינוּ כִּי –מִמֶּנוּ לֹא־יִכָּחֵד דָּבָר וְהִגִּיד לַאדֹנִי אֶת מְקוֹם הָאָֽבֶן: יט וַיִּשְׁאַל הַמֶּלֶךְ יְדִידְיָהוּ לִמְקוֹמֽוֹ: כ וַיַּעֲנוּ הָרוּחוֹת בְּאֵר כָּרָה לוֹ בְּמוֹרַד הָרֵי נָ֑שֶׁף וַיָּשֶׂם אֶבֶן עַל פִּיהָ וַיַּחְתְּמֶהָ בְּטַבַּעְתּֽוֹ: כא וּמִדֵּי יוֹם בְּיוֹמוֹ יַעֲלֶה הַשָּׁמַיְמָה לְהִתְיַצֵּב בֵּין בְּנֵי הָאֱלֹהִ֑ים וְאַחֲרֵי־כֵן בְּבֹאוֹ מִשּׁוּט בָּאָרֶץ יִתְבּוֹנֵן אִם־לֹא נָגְעָה יַד־אֱנוֹשׁ בְּחוֹתָמֽוֹ: כב וְגָלַל אֶת־הָאֶבֶן מֵעַל פִּי הַבְּאֵר וְשָׁתָה מִן־הַמַּיִם אֲשֶׁר בְּתוֹכָהּ וְהֵשִׁיב אֶת־הָאֶבֶן לִמְקוֹמָהּ וְחָתַם אוֹתָהּ בְּטַבַּעְתּוֹ כְּבָרִאשׁוֹנָ֑ה כֹּה יַעֲשֶׂה כָּל הַיָּמִֽים:


ב.    🔗

א וַיָּקָם מֶלֶךְ שָׁלֵם וַיִּקַּח רַתּוֹק בַּרְזֶל אֲשֶׁר שֵׁם אֱלֹהִים מְפֻתָּח עָלָיו וְטַבַּעַת זָהָב אֲשֶׁר שֵׁם אֱלֹהִים מְפֻתָּח עָלֳ֑יהָ וַיִּתֵּן בַּיד בֶּן־יְהוֹיָדָע שַׂר צְבָאֽוֹ: ב וְגַם גִּזֵּי צֶמֶר וְנֹאדוֹת יַיֲן נָתַן ל֑וֹ וַיֹּאמַֽר: ג אֶת־אֵלֶּה תִּקַּח וְהָלַכְתָּ אֶל־הָרֵי נָ֑שֶׁף וְהֵבֵאתָ לִי אֶת־מֶלֶךְ בְּנֵי־שַׁחַץ אָסוּר בָּאזִקִּֽים: ד וַיַּעַשׂ כֵּן בֶּן־יְהוֹיָדָע וַיֵּלֶךְ הָלוֹךְ וְנָסוֹעַ שִׁבְעַת יָמִים וְשִׁבְעַת לֵיל֑וֹת עַד־בֹּאוֹ אֶל־מְקוֹם הַבְּאֵֽר: ה וַיִּקְרַב בֶּן־יְהוֹיָדָע אֶל הָהָר וַיַּחְפֹּר גוּמָץ מִתַּחַת לְקַרְקַע הַבְּאֵר וַיִּקֹּב חֹר בַּקַּרְקַע וַיֵּרְדוּ הַמַּיִם מִן־הַבֵּאֵר֑ אֶל־הַגּוּמַץ וַיְמַהֵר וַיִּסְתֹּם אֶת־הַחֹר בְּגִזֵּי־צָמֶר:ו וַיֵּצֵא וַיַּעַל בְּמַעֲלֶה הָהָר וַיַּחְפֹּר עוֹד גּוּמָץ מִמַּעַל לַבְּאֵר וַיִּקֹּב חֹר וַיִּצֹק שָׁמָּה אֶת־הַיַּיִּן וַיִּסְתֹּם אֶת־הַחֹר בְּגִזֵּי צָֽמֶר: ז וַיְכַל אֶת־מַעֲשֵׁהוּ בְּתִקְרַת הַבְּאֵר֑ וַיַּעַל וַיֵּשֶׁב עַל־הָעֵץ וַיִּסָּתֵר שָֽׁם: ח וְאַשְׁמְדַאי בָּא מִשּׁוּט בָּאָ֑רֶץ וַיִּקְרַב וַיִּתְבּוֹנֵן אֶל־חוֹתָמוֹ וְהִנֵּה־הוּא בְּעֶצֶם תֻּמּֽוֹ: ט וַיָּגֶל אֶת־הָאֶבֶן לִשְׁתּוֹת מִמֵּימֵי הַבְּאֵר כִּתְמֹל שִׁלְשׁ֑ם וְהִנֵּה־יַיִן תַּחַת מָֽיִם: י וַיֶּחֱרַד וַיֹּאמַר אַל לַמְּלָכִים שְׁתוֹ יָיִ֑ן וְאַף כִּי־לָקַח בֶּן־אָדָם מַמְלַכְתִּי מִיָּדִי מַמְלֶכֶת אֶרֶץ תַּחְתִּיוֹת הֲלֹא מֶלֶךְ אָנִי וּכְבוֹדִי לְאָחֵר לֹא אֶתֵּֽן: יא לֵץ הַיַּיִן הוֹמֶה שֶׁכָר וְכָל־שׁוֹגֶה בוֹ לֹא־יֶחְכָּם רָשׁוּם בְּסֵפֶר כָּתַב אִישׁ רִיבִ֑י וְקֹשְׁתְ אִמְרֵי אֱמֶת אֲקַבֵּל גַּם מִפִּי אֹיְבִֽי: יב וַיֹּסֶף לְדַבֵּר אֶל־לִבּוֹ עַד כִּי־עָיֵף וְלֹא יָכֹל לִמְשׁוֹל בְּרוּחוֹ֑ וַיֵּשְׁתְּ וַיִּשְׁכַּר וַיֵּרָדַֽם: יג וַיְהִי רַעַשׁ מִקּוֹל נַחֲרוֹ וַיֵּדַע בֶּן־יְהוֹיָדָע כִּי יָשֵׁן ה֑וּא וַיֵּרֶד אֵלָיו בַּלָּט וָיָּשֶׂם אֶת־הָאזִקִּים עַל יָדָיו וְעַל רַגְלָיו וַיֵּשֶׁב מִנֶּֽגֶד: יד וַיְהִי כִּי־הֵקִיץ אַשְׁמְדַי מִשְּׁנָתוֹ וַיִּנָעֵר וַיַּרְא כִּי־אָסוּר ה֑וּא וַיֹּאמֶר לְנַתֵּק אֶת־הָאזִקִּים מֵעַל זְרֹעֹתָֽיו: טו וַיֹּאמֶר בֶּן־יְהוֹיָדָע הִשָּׁמֵר לְךָ פֶּן־תְּנַתֵּק אֶת הָעֲבֹתִ֑ים כִּי שֵׁם אֶלֹהֵי הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ חָרוּת עֲלֵיהֶֽם: טז וְעַתָּה קוּמָה וּלְכָה עִמָּדִ֑י אֶל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַצַוֶּֽךָ: יז וַיֵּלֶךְ שַׂר הַצָּבָא וּמֶלֶךְ הַבַּלָהוֹת הָלוֹךְ וְנָסוֹעַ שִׁבְעַת יָמִיִם וְשִׁבְעַת לֵיל֑וֹת וַיִּרְגַּז אַשְׁמְדַי בַּדֶּרֶךְ וַיְהִי כִּרְאֹתוֹ אֹהֶל רֹעֶה וַיִּתְמָךְ בּוֹ וַיַּהַפְכֵהוּ וַיַּרְא סֻכַּת נוֹצֵר וַיִּגַּע בָּהּ וַיַּפִּילֶֽהָ: יח וַיְהִי הַיּוֹם וַיִּקְרַב אֶל־בֵּית אִשָּׁה אַלְמָנָ֑ה וַתֵּצֵא וַתִּתְחַנֶּן־לוֹ לִבִלְתִּי הָפְכוֹ אֶת־בֵּיתָהּ ויַשְִּמַע בְּקוֹלָֽהּ: יט וַיֵּט מִמֶּ֑נָּה וַיְהִי בְּמַהֲרוֹ לִנְטוֹת וַתִּשָּׁבֵר אַחַת מִצַלְעוֹתָֽיו: כ וַיִּקְרָא מָה־רַבָּה חָכְמַת אֹיְבִי מֶלֶךְ שָׁלֵם הָאוֹמֵר לָשׁוֹן רַכָּה תִשְׁבָּר־גָּ֑רֶם רֹךְ לָשׁוֹן הָאִשָּׁה שָׁבַר אֶת־צַלְעִי הַיֹּום הַזֶּֽה: כא וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה עִוֵּר תֹּעֶה בַדֶּרֶךְ וַיַּטֵּהוּ אֱלֵי־אֹ֑רָח וַיַּרְא עוֹד וְהִנֵּה שִׁכּוֹר תֹּעֶה בַדֶּרֶךְ וַיַּטֵּהוּ אֱלֵי־אֹֽרַח: כב וַיֵּט אָזְנוֹ וְהִנֵּה קוֹל חָתָן וְקוֹל כַּלָּ֑ה וַיִּשָּׂא קֹלוֹ וַיֵבְךְּֽ: כג וַיֹּסֶף וַיִּשְׁמַע קוֹל־אִישׁ אֹמֵר לְאָחִיו עֲשֵׂה־לִי נְעָלִים לְשֶׁבַע שָׁנִ֑ים וַיִּפֹּל עַל־פָּנָיו וַיִּצְחָֽק: כד וַיֹּסֶף וַיַּרְא וְהִנֵּה חוֹבֵר חֲבֵרִים קֹסֵם בָּא֑וֹב וַיִּפֹּל עַל־פָּנָיו וַיִּצְחָֽק:


ג    🔗

א וַיְהִי מִקֵּץ שִׁבְעַת יָמִ֑ים וַיָּבֹא אַשְׁמְדַאי עִיר שָׁלֵם וַיֵּשֶׁב שָׁם שְׁלֹשֶׁת יָמִֽים: ב וַיְהִי בַּיֹּום הָרִאשׁוֹן וַיִּשְׁאַל מַדּוּעַ זֶה לֹא נִקְרֵאתִי הַיּוֹם לָבוֹא לִפְנֵי הַמֶּ֑לֶךְ וַיַּעֲנוּ הַסָּרִיסִים הַמֶּלֶךְ שָׁתָה לְשָׁכְרָֽה: ג וַיְמַהֵר אַשְׁמְדַי וַיָּשֶׂם אֶבֶן עַל־אָ֑בֶן וַיָּבֹאוּ הַסָּרִיסִים וַיַּגִּידוּ לַמֶּֽלֶךְ: ד וַיֹּאמֶר זֶה פִּתְרֹנ֑וֹ הוֹסִיפוּ לַמֶּלֶךְ עַל־יֵין מִשְׁתָּֽיו: ה וַיְהִי מִמָחֳרָת וַיִּשְׁאַל מַדּוּעַ זֶה לֹא נִקְרֵאתִי גַם־תְּמוֹל גַּם־הַיּוֹם לָבֹא לִפְנֵי הַמֶּ֑לֶךְ וַיַּעֲנוּ הַסָּרִיסִים הַמֶּלֶךְ אָכַל לְשָׂבְעָֽה: ו וַיְמַהֵר אַשְׁמְדַי וַיָּסַר אֶת־הָאֶבֶן מֵעַל הָאֶבֶן וַיִּתְּנָהּ עַל־הָאָ֑רֶץ וַיָּבֹאוּ הַסָּרִיסִים וַיַּגִּידוּ לַמֶּֽלֶךְ: ז וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ זֶה פִּתְרֹנ֑וֹ מִנְעוּ מִן־הַמֶּלֶךְ אֶת־לֶחֶם חֻקּֽוֹ: ח מִקֵּץ שְׁלֹשֶׁת הַיָּמִים בָּא אַשְׁמְדַי וַיַּעֲמֹד לִפְנֵי הַמֶּ֑לֶךְ וַיָּמָד לְפָנָיו בְּמַטֵּהוּ אַרְבַּע אַמּוֹת וַיֹּאמַֽר: ט זֹאת מִדַּת זְבוּלְךָ בְּאַחֲרִיתֶ֑ךָ וְלָמָּה לְךָ לָרֶשֶׁת אֲרָצוֹת לֹא־לְךָ וּלְהָרְגִּיז גַּם אֹתִי לָבֹא אֵלֶיךָ מִקְצֵה הָאָֽרֶץ: י וַיַּעַן הַמֶּלֶךְ וַיֹּאמַ֑ר חָלִילָה לִּי לַעֲשׂוֹת לְךָ מְאוּמָה רָעָה כִּי אִם־אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה אֲנִי שֹׁאֵל מֵעִמָּֽךְ: יא הִנְנִי בֹנֶה בַּיִת גָּדוֹל לֵאלֹהֵי הַשָּׁמַיִם וְעַתָּה תֶּן־לִי אֶת־הַשָּׁמִיר אֲשֶׁר בִּלְעָדָיו לֹא אוּכַל לַעֲשׂוֹת דָּבָ֑ר וְאַתָּה שׁוּב בְּשָׁלוֹם אֶל־מְקוֹמֶֽךָ: יב וַיּאֹמֶר אַשְׁמְדַי לֹא בְיָדִי הָאֶבֶן הַזֹּאת כִּי אִם־בְּיַד רַהַב אֹהֲבִי שַׂר הַיָּ֑ם וְהוּא הִפְקִיד אוֹתָהּ בְּיַד הַדּוּכִיפַת הָעֹמֶדֶת בִּשְׁבֻעָתָֽהּ: יג וַתִּקָּחֵהוּ הַדּוּכִיפַת וַתְּבִיאֵהוּ אֶל מְקוֹם נִשְׁכָּח מִנִּי רֶגֶל אֶל־שֵׁן סֶלַע אֲשֶׁר לֹא יֵעָבֵד וְלֹא יִזָּרֵ֑עַ וַתַּגַּע אֹתוֹ לְרֹאשׁ הָהָר וַיִּבָּקַע הָהָר וַיִּטְבַּע הַשָּׁמִיר וַיֵּעָלַֽם: יד וְאַחַרֵי־כֵן לָקְחָה הַדּוּכִיפַת אֶת־מֶשְֶׁך הַזֶּרַע וַתִּזֶר עַל־פָּנָיו וַיֵּהָפֵךְ שֵן הַסֶּלַע לְקֶרֶן בֶּן־שָׁ֑מֶן וְהַמָּקוֹם הַזֶּה נֶעְלַם מֵעֵינֵי כָל־חָֽי: טו עַל־כֵןְ יִקְרְאוּ הָאֲרַמִּים לָהּ נַגַּר־טוּרָ֑א לֵאמֹר מְפָרֵק הָרִֽים: טז כִּשְׁמוֹעַ הַמֶּלֶךְ יְדִידְיָה אֵת הַדָּבָר הַזֶּ֑ה וַיָּקָם וַיִּקַּח לֻחוֹת זְכוּכִית בְּיָדוֹ וַיִּתֵּן לְבֶן־יְהוֹיָדָֽע: יז וַיֹּאמֶר אֶת־אֵלֶּה תִּקַּח בְּיָדֶ֑ךָ וְהֵבֵאתָ לִי אֶת־הַשָּׁמִֽיר: יח וַיַּעֲבֹר מִקְצֵה־הָאָרֶץ וְעַד קְצֵה הָאָ֑רֶץ וַיִּקָּרֵא לְפָנָיו קַן דּוּכִיפַת וַיַּרְא וְהִנֵּה אֶפְרֹחִים בּוֹ וְאִמָּם אֵין אִתָּֽם: יט וַיְמַהֵר וַיָּשֶׂם אֶת־לֻחוֹת הַזְּכוּכִית עַל־הַקֵּ֑ן וַיֵּשֶׁב עַל־הָעֵץ מִנֶּגֶד וַיִּסָּתֵֽר: כ הַדּוּכִיפַת בָּאָה אֶל־הַקֵּן וְהִנֵּה סֻגַּר מִפָּנֶיהָ מִבֹּ֑א רָאֹה תִרְאֶה אֶת־גּוֹזָלֶיהָ וּקְרוֹב לֹא תוּכַל אֲלֵיהֶֽם: כא וַתִּתְמַרְמַר וַתְּנַקֵּר וַתַּךְ בַּלּוּחַ פִּיד פִּ֑יד וְאֵין פּוֹתֵחַֽ: כב וַתִּקְצַר נַפְשָׁהּ כִּי־רָאֲתָה כִּי־כָלוּ הַזֵּרְעֹנִים מִן־הַקֵּן וּבָנֶיהָ צְפוּיִם אֱלֵי־מָוֶת וַתִּפְרֹשׂ כָּנָף וַתָּעָף וַתֵּעָלַֽם: כג עוֹד מְעַט שָׁבָה וְאֶבֶן נוֹצֶצֶת בְּפִיהָ וַתַּנַּח עַל־הַלּוּחַ וַתִּבְקָעֵהוּ לִשְׁנָ֑יִם וַיַּרְא בֶּן יְהוֹידָע וַיֵּדַע כִּי־שָׁמִיר הוּֽא: כד וַיִּתֶּן־קוֹל וַתִּבָּהֵל הַדּוּכִיפַת וַתַּפֵּל אֶת־הַשָּׁמִיר מִפִּ֑יהָ וַיָּחָשׁ אֵלָיו וַיִּקָּחֵֽהוּ: כה וַיָּשָׁב עִירָה שָׁלֵם וְהַדּוּכִיפַת רָאֲתָה כִּי לֹא־עָמְדָה בִּשְׁבֻעָתָהּ וַתֵּחָנַֽק:


ד    🔗

א וַיְהִי הַיּוֹם וַיֹּאמֶר בֶּן־יְהוֹיָדָע לְאַשְׁמְדָ֑י מַדּוּעַ זֶה הִטֵּיתָ אֶת־הָעִּוֵּר הַתֹּעֶה אֱלֵי־אֹֽרַח: ב וַיַּעַן וַיֹּאמֶר קוֹל שָׁמַעְתִּי כִּי־תָם וְיָשָׁר ה֑וּא וְהָאִישׁ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה־לוֹ חֶסֶד יְבֹרַךְ וָחַי לְעוֹלָֽם: ג וַיֹּאמֶר בֶּן־יְהוֹיָדָע וּמַדּוּעַ זֶה הִטֵּיתָ אֶת־הַשִּׁכּוֹר הַתֹּעֶה אֱלֵי־אֹֽרַח: ד וַיַּעַן קוֹל שָׁמַעְתִּי כִּי־רָשָׁע ה֑וּא וָאַעַשׂ־לוֹ חֶסֶד לְמַעַן יְשֻּלַּם־לוֹ שְׂכָרוֹ עַל־הָאָרֶץ מִתָּֽחַת: ה וַיֹּאמֶר ע֑וֹד וּמַדּוּעַ בָּכִיתָ לְשֵמַע קוֹל־חָתָן וְקוֹל כַּלָּֽה: ו וַיַּעֲנֵהוּ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִים יוֹם יָמוּת הָאִ֑ישׁ וּשְׁתֵּים־עָשְׂרֵה שָׁנָה תֵּשֵׁב הָאִשָּׁה אַלְמָנָה בֵּית אָבִיהָ עַד אֲשֶׁר יִגְדַּל אָחִיו וְיִבְּמָֽהּ: ז וַיִּשְׁאָלֵהוּ וּמַדּוּעַ זֶה שָׂחַקְתָּ לְדִבְרֵי הָאִישׁ אֲשֶׁר צִוָּה לַעֲשׂוֹת־לוֹ נְעָלִים לְשֶׁבַע שָׁנִֽים: ח וַיַּעַן אַשְׁמְדַי מִי־הִגִּיד לוֹ כִּי עוֹד שִׁבְעַת יָמִים יִחְיֶֽה: ט וַיּוֹסֶף וַיֹּאמֶר בֶּן־יְהוֹיָדָ֑ע וּמַדּוּעַ זֶה שָֹחַקְתָּ עַל־הַקּוֹסֵֽם: י וַיַּעַן עֵינֵי כְסִיל זֶה בִּקְצֵה הָאָרֶץ בְּאוֹצָר הַמֶּ֑לֶךְ יַעֲלֶה־נָא בָאוֹב אֶת־הָאוֹצָר אֲשֶׁר מִתַּחַת לְרַגְלָֽיו:


ה    🔗

א וַיָּחֶל יְדִידְיָהוּ לִבְנוֹת אֶת־הַמִּקְדַ֑שׁ וַיִּגַּשׁ אֵלָיו אַשְׁמְדַי וַיֹּאמַ֑ר אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ שַּלְחֵנִי וְאָשׁוּבָה אֶל־מְקוֹמִֽי: ב וַיֹּאמֶר־לוֹ הַמֶּלֶךְ אִתִּי תֵשֵׁב עַד כַּלּוֹתִי לִבְנוֹת בֵּית אֱלֹהָ֑י וַתִּקְצַר נֶפֶשׁ אַשְׁמְדַי בַּעֲמָלוֹ וַיְקַנֵּא מְאֹד בַּמֶּלֶךְ יְדִידְיָֽהוּ: ג וַיִּמְלְאוּ שֶׁבַע שָׁנִים לְשֶבֶת אַשְׁמְדַי אֶת־הַמֶּלֶךְ וַיְכַל הַמֶּלֶךְ לִבְנוֹת בֵּית אֱלֹהָיו וַיַּחְנְכֵֽהוּ: ד וַיְהִי בַלַּיְלָה וְהַמֶּלֶךְ יוֹשֵׁב בְּבֵיתֹו בַּחֲדַר מַשְׁכִּיתוֹ וְאִישׁ אֵין עִמּוֹ בִּלְתִּי אִם־אַשְׁמְדַי לְבַדּ֑וֹ וַיְהַתֵּל בּוֹ הַמֶּלֶךְ וַיֹּאמֶר בַּמהֶּ כֹּחֲךָ גָדֽוֹל: ה וַיַּעַן וַיֹּאמֶר אִם תַּעֲבִיר אֶת־טַבַּעְתְּךָ וְתִתֶּן־לִי וְאֶת־הָאזִקִּים תְּפַתַּח מֵעַל יָדָ֑י וְיָדַעְתָּ אֶת־גְּבוּרָתִֽי: ו וַיִּצְחַק הַמֶּלֶךְ וַיָקָם מִכִּסְאוֹ וַיְפַתַּח אֶת־הָאזִקִּים מֵעַל יָדָ֑יו וַיֹּאמֶר אַשְמְדַי תְּנָה־לִי גַּם־אֶת־טַבָּעְתֶּֽךָ: ז וַיִּתֶּן־לוֹ הַמֶּלֶךְ וַיִּתְפְּשֶׂהָ אַשְׁמְדַי בְּכַפּוֹ וַיִּבְלְעֶ֑נָּה וַיִּשָּׂא אֶת־כְּנָפוֹ הָאַחַת עַד לִשְׁמֵי שָׁמַיִם וּבִכְנָפוֹ הַשֵּׁנִית הֵטִיל אֶת־הַמֶּלֶךְ יְדִידְיָהוּ אֶל־קְצֵה הָאָֽרֶץ: ח וַיְמַהֵר וַיֶּאֱסֹף כְּנָפָיו וַיִּלְבַּשׁ מַלְכ֑וּת וַיִּתֶּן בְּרֹאשׁוֹ אֶת־עֲטֶרֶת יְדִידְיָהוּ וַיַּעַל עַל־הַכִּסֵּֽא: ט וַיִּקְרָא לְכָל־הַסָּרִיסִים הָעוֹמְדִים לִפְנֵי הַמֶּ֑לֶךְ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶֽם: י אֶת־אַשְׁמְדַי מֶלֶך הַבַּלָּהוֹת הֲסִירֹתִי הַיּוֹם מֵעַל פָּנָ֑י וּבְשֵׁם יְיָ הִדַּחְתִּיו אֶל־אֶרֶץ צִיָּה וּשְׁמָמָה אֶל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר־בָּא מִשָּֽׁם: יא כִּי גָעֲלָה נַפְשִׁי בוֹ גַּם בְּבֶן־יְהוֹיָדָע חָרָה אַפִּי כִּי־הֱבִיאוֹ אֶל־בֵּיתִ֑י עַל כֵּן מְאַסְתִּיו מִהְיוֹת לִי לְשָׂר וְאֶת פָּנַי לֹא־יִרְאֶה עוֹד וְאַתֶּם לֹא־תִתְּנֻהוּ לָבֹא אֶל־בֵּיתִֽי: יב וַיַּעֲנוּ הַסָּרִיסִים כִּדְבַר אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ כֵּן נַעֲשֶׂ֑ה וַיִּשְׁתַּחֲווּ וַיֵּצֵֽאוּ: יג וְהַמֶּלֶךְ יְדִידְיָהוּ הוּטַל אֶל־אֶרֶץ מְלֵחָה אֲשֶׁר לֹא־עָבַר־בָּהּ אִ֑ישׁ וַתֵּצַר לוֹ מְאֹד מְאֹֽד: יד וַיִּצְמָא לַמַּיִם וַיַּרְא וְהִנֵּה בְאֵר בַּמְעָרָה בְּמוֹרָד הָהָ֑ר וַיָּסַר אֵלֶיהָ לִשְׁתּֽוֹת: טו וַיְהִי אַךְ טָעֹם טָעַם וְהִנֵּה יַיִן בְּפִיו יַיִן אֲשֶׁר יִשְׁתֶּה הַמֶּלֶךְ יוֹם יוֹם עַל שֻׁלְחָנ֑וֹ וַיִּשְׁתּוֹמֵם מְאֹֽד: טז וַיִּשָּׂא עֵינָיו מִסָּבִיב וַיַּרְא וְהִנֵּה מִמַּעַל לַבְּאֵר בְּגַג הַמְעָרָה נָ֑קֶב סָתוּם בְּגִזֵּי צָֽמֶר: יז וַיִּזְכֹּר אֶת־הַדְּבָרִים אֲשֶׁר סִפֶּר־לוֹ בֶּן־יְהוֹיָדָ֑ע וַיָּמָת לִבּוֹ וַיִּקְרָֽא: יח אָכֵן יוֹשֵׁב הַשָּׂטָן עַל־כִּסְאִ֑י וְאוֹתִי קָלַע בְּכַף־הַקֶּלַע אֶל־אֶרֶץ גְּזֵרָה אֶל־מַמְלֶכֶת יָדֽוֹ: יט מַה־נּוֹאַלְתִּי לְהִתְגָּרוֹת בָּרָ֑עָה אַךְ אָקוּמָה־נָא וְאָנוּסָה מִן־הַמָּקוֹם הַזֶּֽה: כ וַיָּקָם הָלוֹך וְנָסוֹעַ יָמִים רַבִּ֑ים וַיְהִי נָע וָנָד בָּאָֽרֶץ:


ו.    🔗

א וּמִבֵּית הַמֶּלֶךְ בְּעִיר שָׁלֵם נֶאֱסַף שִׂמְחָה וָגִ֑יל וַיִּתְמְהוּ הַסָּרִיסִים אִישׁ אֶל־רֵעֵהוּ וַיִּתְלַחֲשׁוּ לֵאמֹֽר: ב מַה־זֶה הָיָה לַאדֹנֵינוּ הַמֶּלֶךְ שֶׁכֻּלּוֹ נְדִיב֑וּת כִּי־יֵלֵךְ עִמָּנוּ בַּחֲמַת קֶֽרִי: ג וְהַשָּׂרִים דִּבְּרוּ בְּאָזְנֵי רֵעֵ֑הוּ מֶה־הָיָה לַאדֹנֵינוּ הַמֶּלֶךְ שֶׁכֻּלּוֹ חָכְמָה כִּי חָכְמָתוֹ נִסְרָֽחָה: ד וְנַעֲרֵי הַמֶּלֶךְ מְשָׁרְתָיו שָׁאֲלוּ זֶה אֶת־זֶ֑ה מֶה הָיָה לְאַדֹנֵינוּ הַמֶּלֶךְ שֶׁכֻּלּוֹ הוֹד וְהָדָר כִּי־יַעֲלֶה בָאְשׁוֹ עַל־בְּלִי רַחֲצוֹ אֶת־רַגְלָיו זֶה יָמִים רַבִּֽים: ה וְהַשָּׂרוֹת הָעֲדִינוֹת הִשְׁתָּאוּ אִשָּׁה אֶל־רְעוּתָהּ מֶה־הָיָה לַאדֹנֵינוּ הַמֶּלֶךְ שֶׁכֻּלּוֹ חֶמְדָה וָנֹעַם כִּי־הָיָה לְמֹרַת רוּחַ: ו וְאֵם הַמֶּלֶךְ נוּגָה וְקֹדֶ֑רֶת אוֹי מֶה־הָיָה לִבְנִי שֶׁכֻּלּוֹ אַהֲבָה וְכָבוֹד כִּי־יְדַבֵּר עַזּוֹת וּנְבָלָה בְּאָזְנָֽי: ז וַיְהִי הַיּוֹם וַיַּעַל אִישׁ גֵּר עָנִי קְרוּעַ בְּגָדִים הַשַּׁעְרָה אֶל־הַזְּקֵנִ֑ים וַיִּקְרָא בְּקוֹל גָּדֽוֹל: ח אֲנִי יְדִידְיָהוּ הָיִיתִי מֶלֶךְ בָּעִיר הַזֹּֽאת: ט וַיֹּאמְרוּ הַשּׁוֹטְרִים מְשֻגָּע ה֑וּא וַיִּגְּשׁוּ לְהָדְפֽוֹ: י וַיַּעֲנוּ הַזְּקֵנִים הַרְפּוּ מִמֶּנּוּ הָאִישׁ אֲשֶׁר כָּל־דְּבָרָיו תַּהֲפֻּכוֹת מְשֻׁגָּע הוּא לֹא־כֵן הַשּׁוֹגֶה רַק בְּאֶחָֽת: יא וּבֶן־יְהוֹיָדָע יוֹשֵׁב בְּתוֹךְ זִקְנֵי הָאָ֑רֶץ וַיִּפְנוּ אֵלָיו וַיִּשְׁאָלֽוּהוּ: יא הֲלֹא־רִאשׁוֹן אַתָּה לְרֹאֵי פְּנֵי אֲדֹנֵינוּ הַמֶּ֑לֶךְ וְעַתָּה עוּץ־נָא עֲצָתְךָ וְנִשְׁמְעֶנָּֽה: יג וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם בֶּן־יְהוֹיָדָ֑ע זֶה שֶׁבַע שָׁנִ֑ים לֹא נִקְרֵאתִי לָבֹא אֶל־הַמֶּלֶֽךְ: יד וַיִּשְׁתּוֹמְמוּ הַזְקֵנִים וַיֹּאמְרוּ גַּם־אֲנַחְנוּ לֹא־רָאִינוּ אֶת־פָּנָיו זֶה שֶׁבַע שָׁנִים הֲלֹא דָּבָר הֽוּא: טו וְעַתָּה קוּם־נָא בֶן־יְהוֹיָדָע וּלְכָה־נָּא אֶל־הַגְּבִירָה וְאֶל־אֵם הַמֶּלֶךְ וְהַצֵּל מִפִּיהֶן דְּבַר־אֱמֶ֑ת וַיַּעַשׂ בֶּן־יְהוֹיָדָע כֵּֽן: טז וַיְהִי בְּדַבְּרוֹ עַל־דְּבַר הַמֶּלֶךְ וּדְרָכָיו וַתַּסְתֵּר הַמַּלְכָּה פָנֶיהָ וַתִּכָּלֵם וְאֵם הַמֶּלֶךְ נָתְנָה קוֹלָהּ בִּבְכִ֑י וַיֹּאמֶר בֶּן־יְהוֹיָדָע אֵין זֹאת כִּי אִם־דְּבַר־בְּלִיַעַל יָצוּק פֹּֽה: יז וַיִּתְחַזֵּק וַיָּקָם וַיַּהֲדֹף אֶת־שֹׁמְרֵי הַסַּ֑ף וַיַּהֲרֹס לָבֹא אֶל־הַהֵיכָל פְּנִֽימָה: יח וַיְהִי כִּרְאֹתוֹ אֶת־הַמֶּלֶךְ הַיּוֹשֵׁב עַל־הַכִּסֵּא וַיַּכֵּר אֶת־נְעָלָיו וְהִנֵּה רֵקִים הֵמָּה כִּי־כַרְעֵי תַּרְנְגֹל לוֹ תַּחַת רַגְלֵי אָדָ֑ם וַיֵּדַע כִּי־שֵׁד הֽוּא: יט וַיִּקֹּב אֶת־הַשֵּׁם וַיִּבָּהֵל אַשְׁמְדָ֑י וַיַּעַל אֵבֶר וַיִּבְקַע אֶת־הַסִּפּוּן וַיָּעף וַיָּנָס דֶּרֶךְ הַגָּגֽ: כ וַיְמַהֵר בֶּן־יְהוֹיָדָע הַשַּׁעְרָה אֶל־הַזְּקֵנִ֑ים וַיִּגַּשׁ אֶל־הֶעָנִי וַיִּקְרָא בְּקוֹל־גָּדוֹל יְחִי הַמֶּֽלֶךְ: כא וַיִּגְּשׁוּ הַזְּקֵנִים וַיִּשְׁתַחֲווּ וַיָּשִיבוּ אֶת־הַמֶּלֶךְ בְּכָבוֹד אֶל־הֵיכָ֑לוֹ וַתִּפֹּל הַמַּלְכָּה עַל צַוָּארָֽיו: כב וְכָל־הַשָּׂרִים וְהַשָּׂרוֹת כָּרְעוּ עַל־בִּרְכֵּיהֶם וַתְּהִי רְוָחָה וַתֵּרֵב הַשִּׂמְחָה בַּבָּ֑יִת אַךְ מִלֵּב יְדִידְיָהוּ גָּלָה מָשֽׂוֹשׂ: כג וַיִּפְחַד יוֹמָם וָלַיְלָה וַיַּעֲמֵד שִׁשִּׁים גִּבֹּרִים סָבִיב לְמִטָּתוֹ מִפַּחַד בַּלֵּיל֑וֹת וַיִּקְרָא תָמִיד כָּל הַיּוֹם:

הֲבֵל הֲבָלִים הַכֹּל הָבֶל:


בַּת פַּרְעֹה    🔗

א וַיְהִי בְיוֹם כַּלּוֹת הַמֶּלֶךְ יְדִידְיָהוּ לִבְנוֹת אֶת-בֵּית יְיָ, וַיִּמְלְאוּ יְמֵי נִזְרֽוֹ: ב כִּי נֶדֶר נָדַר הַמֶּלֶךְ לַיְיָ֑ לְבִלְתִּי שְׁתוֹת יַיִן וְשֵׁכָר עַד כְּלוֹת מְלֶאכֶת בֵּית יְיָ לְכָל-חֻקָּתֽוֹ: ג וַיִּנָּזֵר מִן הַיַּיִן שֶׁבַע שָׁנִ֑ים כָּל-יְמֵי הִבָּנוֹת הַבַּיִת לְמִיּוֹם הִוָּסְדֽוֹ: ד וַיְהִי בְּיוֹם חֲנֻכַּת בֵּית-אֱלֹהִ֑ים וַיְגַלַּח הַמֶּלֶךְ רֹאשׁ נִזְרוֹ וַיַּקְרֵב כֶּבֶשׂ בֶּן-שְׁנָתוֹ לְעוֹלָה וְכַבְשָׂה אַחַת תְּמִימָה לְחַטָּאת וְאַיִל לִשְׁלָמִיֽם: ה וַיִּקַּח הַכֹּהֵן מִיָּדוֹ אֶת-הַזְּבָחִים וְאֶת-לֶחֶם-הֵתְּנוּפָ֑ה וַיַּעַשׂ אֶת-הַחַטָּאת וְאֶת-הָעוֹלָֽה: ו וַיִּפֶן הַמֶּלֶךְ אֶל-בֵּיתוֹ וַיַּעַשׂ מִשְׁתֶּה גָדוֹל לְכָל-שָׂרָיו וַעֲבָדָ֑יו וַיֵּשְׁתְּ יַיִן רָֽב: ז וְכָל-הָעָם שָׂמֵחַ עַל בֵּית יְיָ כִּי חֲנָכוֹ הַמֶּלֶךְ וְהַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִם בְּהַדְרַת-קֹ֑דֶשׁ וַתֵּהוֹם וַתֵּאוֹר כָּל-הָעִֽיר: ח בַּיּוֹם הַהוּא נָשָׂא יְדִידְיָהוּ אֶת-בַּת פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרַיִם לְאִשָּֽׁה: ט וַתֵּרֶא בַּת פַּרְעֹה כִּי טוֹב לֵב אֲלוּף-נְעוּרֶיהָ בַּיָּֽיִֽן: י וַתֵּצֵא הִיא וְנַעֲרוֹתֶיהָ בַּמְחוֹלוֹת וּבַהֲמוֹן כְּלֵי שִׁיר וַתַּחֲלֵק בְעֵינֶיהָ וַתֵּטֶב דַרְכָּהּ לִמְצֹא חֵֽן: יא וְלֹא שָׂבְעוּ עֵינֵי הַמֶּלֶךְ מֵרְאוֹת אֶת-הַמְּחוֹלוֹת הַשׁוֹנִ֑ים וְאָזְנָיו לֹא מָלְאוּ מִשְּׁמוֹעַ אֶת-זִמְרַת הַכֵּלִים הָרַבִּים כִּי אֶלֶף הָיוּ בְמִסְפָּר וְהַמְּחוֹלוֹת שְׁמוֹנִֽים: יב וַיִּשְׁכַּח הַמֶּלֶךְ אֶת-שִׂמְחָתוֹ בְבֵית יְיָ֑ וַיִּשְׂמַח בְּאִשְׁתּוֹ הַמִּצְרִיָֽה: יג וְגַם הַשָּׂרִים וְהָעָם אֲשֶׁר עִמּוֹ לֹא זָכְרוּ עוֹד אֶת-יְיָ֑ וַתִּשְׁעֶינָה עֵינֵיהֶם אֶל-בַּת-פַּרְעֹה וְאֶל-מְחוֹלוֹתֶֽיהָ: יד וַתֹּאמֶר בַּת-פַּרְעֹה אֶל אַחַת מִנַּעֲרוֹתֶ֑יהָ הֵן שִׁיר זֶה יוּשַׁר בְּבֵית בַּעַל-צְפוֹן אֱלֹהֵי מִצְרָֽיִם: טו וַתַּעַן הַנַּעֲרָ֑ה וְשִׁיר זֶה יָשִׁירוּ כֹהֲנֵי עַמּוֹן אֶרֶץ מוֹלַדְתִּי לִכְמוֹשׁ אֱלֹהָֽי: טז וְהַמֶּלֶךְ וְהַשָּׂרִים נִבְלְעוּ מִן הַיַּ֑יִן וְאָזְנָם לֹא לָקְחָה אֶת-הַדְבָרִים הָרָעִים אֲשֶׁר הִתְמַלְטוּ מִפִּי הַנָּשִׁים הַנָּכְרִֽיוֹת: יז וַיִּהְיוּ אֲנָשִׁים יִרְאֵי יְיָ אֲשֶׁר לֹא עֲבָרָם הַיַּ֑יִן וַיָּקוּמוּ וַיֵּצְאוּ מִן הַבַּיִת הַחוּצָה וַיִּשְׁמְעוּ קוֹל קוֹרֵֽא:

יח לְמִי הָאוֹרָה הַשִּׂמְחָה וְהַשִּׁ֑יר תִּתְנוֹסֵס תִּתְרוֹנֵן בְּכָל-הָעִֽיר?

יט לַחֲנֻכַּת בֵּית-אֵל הַשָּׁמָ֑יִם אוֹ לַחֲתֻנַּת בַּת נְגִיד מִצְרָֽיִם?

כ מֶלֶךְ שָׁלֵם תָּעָה בַשֵּׁכָר שְׂשׂוֹן יָהּ שָׁכַח מִפְּנֵי מְשׂוֹשׂ נֵכָ֑ר

גַּם אַל יִשְׁכָּחֵהוּ מִפְּנֵי זָר

כִּסְאוֹ וּמַמְלַכְתּוֹ יִירַשׁ צָֽר:

כא וַיִּשְׁמְעוּ הָאֲנָשִׁים וַיִּבָּהֲלוּ מְאֹ֑ד וַיִּירְאוּ לְהַגִּיד אֶת-הַשְׁמוּעָה אֶל הַמֶּֽלֶךְ: כב וַיְהִי כַאֲשֶׁר פָּנוּ כָל-הַקְּרוּאִים אֲשֶׁר בְּבֵית הַמֶּלֶךְ אִישׁ לְבֵיתֽוֹ: כג וַתִּמְשׁוֹךְ בַּת מֶלֶךְ מִצְרַיִם אֶת-יְדִידְיָה בַעֲבוֹתוֹת אַהֲבָ֑ה אֶל הָאַפִּרְיוֹן אֲשֶׁר עָשְׂתָה לֽוֹ: כד וְשָׁם מִטָּה כְבוּדָה רְבוּדָה חֲטֻבוֹת אֵטוּן מִצְרָֽיִם וִירִיעַת כְּלִיל תְּכֵלֶת מְלֵאָה כָל-אֶבֶן יְקָרָה פְרוּשָׁה עָלֶיהָ מִמָּֽעַֽל: כה וַיִּפְשׁוֹט הַמֶּלֶךְ אֶת-בְּגָדָ֑יו וַיָּשֶׂם אֶת-מַפְתֵּחַ בֵּית יְיָ מְרַאֲשׁוֹתָיו וַיַּעַל עַל הַמִּטָה וַיִּשְׁכַּב וַיֵּרָֽֽדֵם: כו וַיִּקַץ לְעֵת בֹּ֑קֶר וַיֹּאמֶר לָקוּם וְלָרֶדֶת מִמִּשְׁכָּבוֹ כְפַעַם בְּפָֽעַם: כז וַתֹּאמֶר אֵלָיו בַּת פַּרְעֹ֑ה לָמָה זֶה תְּמַהֵר לָקוּם שָׂא עֵינֶיךָ וּרְאֵה כִי עוֹד לֹא אָתָא בֹּֽקֶר: כח וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא אֶת-אַבְנֵי הָאֶקְדָח אֲשֶׁר בִּירִיעַת הַתְּכֵֽלֶת: כט וַיֹּאמֶר בְּלִבּו עוֹד הַכּוֹכָבִים מַזְהִירִים בִּרְקִיעַ-הַשָּׁמַ֑יִם וְעַתָּה אֶשְׁכְּבָה נָא וְאִישָׁנָה וַיָּשָׁב וַיִּשְׁכָּב וַיִּישָֽׁן: ל הוּא נִרְדַם עַל מִשְׁכָּב֑וֹ וְהִנֵּה אִשָּׁה בָאָה בַיָּמִים לְבוּשָׁה מַלְכוּת בָּאָה פִּתְאוֹם אֶל הַבָּֽיִת: לא וַתִּשְׁלַח יָדָהּ אֶל תַּחַת הַכַּר אֲשֶׁר הַמֶּלֶךְ יָשֵׁן עָלָ֑יו וַתַּשְׁמֵט אֶת-מַפְתְּחוֹת בֵּית-הָאֱלֹהִים וַתִּתֵּן לַנַּעַר הַכֹּהֵן הַבָּא עִמָּהּ וַתְּשַׁלְּחֵֽהוּ: לב וַתִּשְׁלוֹף אֶת-נַעֲלָהּ מֵעַל רַגְלָ֑הּ וַתַּךְ אֶת-הַמֶּלֶךְ עַל-הַלֶּחִי אַחַת וּשְׁתָּֽיִם: לג וַיֶּחֱרַד וַיִּלָפֶת וַיִּרְגַ֑ז וַיִּפְקַח עֵינָיו וַיַּרְא אֶת-אִמּוֹ נִצֶּבֶת לִקְרָאתוֹ וַיֶּחְדַל רֹֽגֶז: לד וְגַם הִיא הֵשִׁיבָה אַפָּ֑הּ וַתְּדַבֵּר אֵלָיו רַכּוֹת יוֹרְדוֹת חַדְרֵי בָֽטֶן:

לה אַל לְמַלְכֵי שָׁלֵם לַמְלָכִים לָמוֹ אֵל אָרְחוֹת נוֹסְכֵי שַׁמְנִי עוֹרְכֵי שֻׁלְחַן גַ֑ד

אַל לַמְלָכִים לָמוֹ אֵל מֶלֶךְ אֲבִי עַד

דַרְכֵי עַם נָכְרִי עַם צְפוֹן אָמוֹן וָבֵֽל:

לו אַל לְךָ בַר נְדָרָי אַל לְמֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל אַל לָכֶם רוֹזְנִים, שְׁתֹה פֶן תִּשְׁתַּכָּר֑וּ

מִשֵּׁגָל חֲדָלוּ פֶּן לָהּ תִּתְמַכָּרוּ

פֶּן תֹּאמְרוּ מַה לָּנוּ וּלְדַת הוֹרָה אֵֽל:

לז אַל תֵּשְׁתְּ בְּנִי פֶּן תִּנְחַל בּוּז תַּחַת הוֹד הֵן רוֹזְנֵי עוֹלָם לְפִתְחֶךָ יַשְׁכִּ֑ימוּ

רָזֵי עוֹלָם תֵּדַע סוֹד עָם יַעֲרִימוּ

אַל תֵּשְׁתְּ פֶּן יָבֹא הַיָּיִן וְיָצָא סֽוֹד:

לח מֶלֶךְ אַל יֵשְׁתְּ פֶּן בְּמִשְׁפָּט דָל יִמְעַל פִּיו יֵינוֹ יַשְׁקֶה לְרָעֵב יַשְׁקֶה לִשְׂבַע רֵ֑שׁ

רֹאשׁ רָשׁ יָרִים תִּירוֹשׁ וּקְצִינִים יְרוֹשֵׁשׁ

יְשַׂמַח יַיִן דַלִּים יְמַלְאֵם רֶגַע זִֽיו:

לט וַיִּשְׁמַע יְדִידְיָה אֶת-דִבְרֵי אִמּ֑וֹ וַיִּקַּח מוּסָֽר: מ וַיִּשַּׁק יַד אִמּוֹ וַיֹּאמַ֑ר בְּרוּכָה אַתְּ לַיְיָ כִּי יִסַרְתַּנִי כִּי אָמְנָם הִסְכַּלְתִּי עֲשֹֽׂה: מא וַיָּקָם וַיַּעַל בֵּית יְיָ וַיִּשְׁתַּחוּ שָֽׁם: מב וַיִּכְתּוֹב אֶת-תּוֹכַחַת אִמּוֹ זִכָּ֑רוֹן וַיַּנַח לִפְנֵי יְיָֽ: מג הֲלֹא הִיא כְתוּבָה עַל סֵפֶר מִשְׁלֵי שְׁלֹמֹה עַד הַיּוֹם הַזֶּֽה:


מַלְכַּת שְׁבָא    🔗

א וַיְהִי כְשֶׁבֶת יְדִידְיָה עַל-כִּסֵּא

מַמְלַכְ֑תּוֹ וַיִּתֵּן יְיָ בְיָדוֹ אֶת-כָּל-צְבָא הַמָּרוֹם וְאֶת-כָּל-מַלְכֵי הָאֲדָמָֽה: ב וְגַם אֶת-עוֹף הַשָּׁמַיִם וְאֶת חַיַּת-הַשָּׂדֶה נָתַן לֽוֹ: ג וַיְהִי הַיּוֹם וַיָּבֹאוּ כָל-מַלְכֵי הָאֲרָצוֹת אֲשֶׁר מִסָּבִיב וַיִּשְׁתַּחֲווּ ל֑וֹ וַיַּעַשׂ לָהֶם יְדִידְיָה מִשְׁתֶּה גָדוֹל וַיֹּאמַֽר: ד אֶשְׁרֶקָה לִי וְאֶקְבְּצָה לִי אֶת-כָּל-חַיְתוֹ אָרֶץ וְאֶת-צִפּוֹר כָּל-כָּנָף וְיָבֹאוּ וִישַׂחֲקוּ לְפָנֵֽינוּ: ה וַיִּשָּׂא הַמֶּלֶךְ אֶת-קוֹלוֹ וַיִּקְרָ֑א כֹּל רוֹמֵשׂ עַל-הָאָרֶץ כָּל-פּוֹרֵשׂ כְּנָפַיִם וְכָל-הַשֶּרֶץ הַשּׁוֹרֵץ בַּמַּיִם הִקָּבְצוּ וָבֹאוּ אֵלַֽי: ו עוֹד לֹא כָלוּ הַדְּבָרִים מִפִּּ֑יו וּמִכָּל-הַחַי מִכָּל-בָּשָׂר בָּאוּ שְׁנַיִם שְׁנַיִם לְשַׂחֵק לִפְנֵי הַמֶּֽלֶךְ: ז וַיְפַקֵּד הַמֶּלֶךְ אֶת-הַצָּבָא הָרָב וַיִּפָּקֵד מְקוֹם הַדּוּכִיפַֽת: ח וַיִּקְצוֹף הַמֶּלֶךְ מְאֹד וַיִּקְרָ֑א אִם לֹא תָבֹאִי כְרֶגַע לְכַפֵּר פָּנַי וּמָחִיתִי אֶת-שְׁמֵךְ מִסֵּפֶר תּוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָֽרֶץ: ט וַתַּעַט וַתָּעָף וַתָּבֹא הַדּוּכִיפַת עֲיֵפָה וִיגֵעָ֑ה וַתִּפּוֹל וַתִּשְׁתַּחוּ לִפְנֵי הַמֶּֽלֶךְ: י וַתִּפְתַּח פִּיהָ וַתֹּאמֶ֑ר שָׂא נָא מֶלֶךְ כָּל-הָאָרֶץ לַאֲמָתְךָ כִּי לְמַעַנְךָ הִתְמַהְמַהְתִּי עַד הֵֽנָּה: יא וַיִּשְׁאָלֶהָ יְדִידְיָה מֵאַיִן בָּאתְ שֶׁכָּכָה יָגַעַתְּ בְּרוֹב דַּרְכֵּֽךְ: יב וַתַּעַן הַדּוּכִיפַת זֶה שְׁלשָׁה חֲדָשִׁים נוֹדֶדֶת אֲנִי מִקִנִּי וּכְנָפַי פְרוּשׁוֹת לָעוּף כָּל-הַיּוֹם וְכָל-הַלַּֽיְלָה: יג עַל-עֲנַף עֵץ לֹא נַחְתִּי זֵרְעוֹנִים לֹא אָכַלְתִּי וּמַיִם לֹא שָׁתִֽיתִי: יד וַיִּשְׁאַל הַמֶּלֶךְ ע֑וֹד וְלָמָה זֶה וְעַל מַה זֶה הִרְחַקְתְּ נְדֽוֹד: טו וַתֹּאמֶר הַדּוּכִיפַ֑ת הַעֲלֵה הֶעֱלֵתִי אֵבֶר אֶל-גוֹבַהּ שָׁמָיִם וַתַּבֵּט עֵינַי בִקְצֵה הָאָֽרֶץ: טז וְהִנֵּה אֶרֶץ קִיטוֹר אֶרֶץ רַחֲבַת יָדַ֑יִם עֲפָרָהּ זָהָב וַאֲבָנֶיהָ סַפִּֽיר: יז וְכָל-הָעֵץ אֲשֶׁר בְּכָל-גְבוּלָהּ סָבִיב עֲצֵי יְיָ הֵ֑מָּה כָּעֵצִים אֲשֶׁר נָטַע בְּגַן עֵדֶן מִקֶּֽדֶם: יח וְנָהָר יוֹצֵא מֵעֵדֶן לְהַשְׁקוֹת אֶת-הָאָרֶץ הַטּוֹבָה הַהִֽיא: יט וְהָעָם אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ רַב וְעָצ֑וּם כֻּלּוֹ נוֹשֵׂא עַטְרוֹת פָּֽז: כ וּמֶלֶךְ אֵין לָהֶ֑ם כִּי אִם מַלְכָּה אֵשֶׁת חַיִל וְחָכְמַת לֵב מַלְכַּת שְׁבָֽא: כא וָאֹמַר אֶל לִבִּ֑י אֶפְרְשָׂה נָא כָנָף וְאָעוּפָה וְאֶרְאֶה אִם אֶת-עֲבוֹדַת אֲדוֹנִי הַמֶּלֶךְ הֵם עוֹבְדִים וְאֶת-מִצְוָתוֹ הֵם עוֹשִֽׂים: כב וָאָבֹאָה שָׁמָּה וָאָבִינָה וְאֵין שׁוֹמֵעַ אֶת-שֵׁמַע אֲדוֹנִי הַמֶּ֑לֶךְ וַיִּחַר לִי מְאֹ֑ד: כג וָאֹמַר אֲמַהֲרָה נָא וְאָשׁוּטָה וְאֶעֱלֶה אֶל אֲדוֹנִי הַמֶּ֑לֶךְ וְהִגַדְתִּי לוֹ אֶת-אֲשֶׁר רָאוּ עֵינָֽי: כד וְעַתָּה אִם טוֹב בְּעֵינֵי הַמֶּלֶךְ וְשַׁבְתִּי עַל כַּנְפֵי רוּחַ אַרְצָה קִיט֑וֹר וְהֵבֵאתִי אֶת-הַמַּלְכָּה וְאֵת שָׂרֶיהָ אֲסוּרִים בָּאזִקִּים אֶל הֵיכַל אֲדוֹנִי הַמֶּֽלֶךְ: כה וַיִּטַב הַדָּבָר בְּעֵינֵי יְדִידְיָ֑הוּ וַיְצַו וַיָּבִיאוּ לָהּ מְלֹא סֵפֶל זָהָב זֵרְעוֹנִם וּמַיִם הִגִּישׁוּ לָהּ בְּמִזְרַק זָהָב וַתֹּאכַל וַתֵּשְׁתְּ וַתָּשָׁב רוּחָה אֵלֶֽיהָ: כו וַתָּקָם אַחֲרֵי אָכְלָה וְאַחֲרֵי שְׁתוֹתָ֑הּ וְתָּרֶם רֹאשָׁהּ וַתַּחְבּוֹט בִּכְנָפֶיהָ פַעֲמַיִם וְשָׁלֹש לֵאמֹר הִנְנִי שְׁלָחֵֽנִי: כז וַיִּקָרְאוּ סוֹפְרֵי הַמֶּלֶךְ וַיִּכְתְּבוּ אִגֶּרֶת וַיַּחְתְּמוּ בְטַבַּעַת הַמֶּלֶךְ לֵאמֹֹֽר: כח שָׁלוֹם לָךְ מַלְכַּת שְׁבָ֑א וְשָׁלוֹם לְכָל עֲבָדַיִךְ הָעוֹמְדִים לְפָנָֽיִךְ: כט יָדוֹעַ תֵּדְעִי כִּי אוֹתִי נָתַן יְיָ לְמֶלֶךְ עַל-כָּל-גוֹיֵי הָאָֽרֶץ: ל וַיִּתֵּן בְּיָדִי אֶת-כָּל-הַחַיָּה וְאֶת-כָּל- הַבְּהֵמָה אֶת-הַדָּגָה וְאֶת-הָעוֹף וְאֶת-הָרָֽמֶשׂ: לא וְגַם אֶת-הָרוּחוֹת נָתַן בְּיָדִ֑י לַעֲשׂוֹת בָּהֵן כַּטּוֹב בְּעֵינָֽי: לב וְעַתָּה אִם תָּבוֹאִי לִי לְהִשְׁתַּחֲווֹת לְפָנַי וְכִבַּדְתִּ֑יךְ וְנָתַתִּי אֶת-כִּסְאֵךְ מֵעַל כִּסֵּא הַמְלָכִים אֲשֶׁר אִתִּֽי: לג וְכִי לֹא תָבוֹאִי אֵלַי וְלֹא תִקְרְאִי לְשָׁלוֹם לִ֑י וְשִׁלַחְתִּי בָךְ אֶת-כָּל-חֵילִי הַגָּדוֹל וְהִכּוּ אֶת-כָּל-אַרְצֵךְ חֵֽרֶם: לד וְכִי תֹאמְרִי אֵלַי מִי הֵם חֵילְךָ הַגָּדוֹל אֲשֶׁר אָמָֽרְתָּ: לה וְאָמַרְתִּי לָךְ אֵלֶּה הֵם גְדוּדָי קְהַל הָעוֹף הַקַּל עַל-פְּנֵי רוּחַ פָּרָשַׁי הֵֽמָּה: לו וְחַיְתוֹ הָאָרֶץ חֵיל רַגְלִי הֵמָּה לִ֑י עֲלֵיהֶם אֶפְקוֹד לִסְחוֹב וְלַהֲרֹֽג: לז וְעַל הָרוּחוֹת הָרָעוֹת אֲצַוֶּה לַחֲנֹק אֶת-אוֹיְבַי עַל-מִטָּתָם וּבַחֲדַר מִשְׁכָּבָֽם: לח וַיְכַלּוּ הַסּוֹפְרִים לִכְתּוֹב אֶת-הָאִגֶּ֑רֶת וַיָקוּמוּ וַיִּקְשְׁרוּהָ בִכְנַף הַדּוּכִיפַֽת: לט וַתָּרָם מֵעַל הָאָ֑רֶץ וַתַּעַל אֵבֶר וַתִּנָּשֵׂא וַתָּעוֹף וַעֲדַת צִפֳּרִים מְעוֹפֶפֶת אַחֲרֶֽיהָ: מ וַתָּבֹא אַרְצָה קִיטוֹר לְעֵת בֹּ֑קֶר וְהִנֵּה מַלְכַּת שְׁבָא יוֹצֵאת אֶל הַמַּיִם לְהִשְׁתַּחֲווֹת אֶל-הַשָּֽׁמֶשׁ: מא וַתִּפְשֹׁט עֲדַת הַצִּפֳּרִ֑ים וַתְּכַס אֶת-עֵין הָאָרֶץ וַתֶּחְשַׁךְ הַשֶּׁמֶשׁ וַתִּקְרַע הַמַּלְכָּה בְגָדֶֽיהָ: מב וַתִּקְרָא אוֹי מֶה הָיָה לִי כִּי מָנַע אֱלֹהַי אוֹרוֹ מִמֶּנִּי וּמֵאַרְצִֽי: מג וַתֵּרֶד הַדּוּכִיפַת וַתָּנַח אֵצֶל הַמַּלְכָּ֑ה וַתִּשָׂא אֶת-כְּנָפָהּ וַתֵּרֶא הַמַּלְכָּה אֶת-הַסֵּפֶר וַתִּקָחֵהוּ וַתִּקְרָאֵֽהוּ: מד וַיְהִי כְּכַלוֹתָהּ לִקְרוֹא אֶת-הַסֵּפֶר וַתִּתְחַלְחַל מְאֹ֑ד וַתִּשְׁלַח וַתִּקְרָא אֶת-כָּל-חַרְטוּמֵי קִיטוֹר וְאֶת-כָּל-חֲכָמֵֽיהָ: מה וַתִּשְׁלַח וַתִּקְרָא לְכָל-חוֹבְלֵי הַיָּ֑ם וַתִּתֵּן בְּיָדָם כָּל-אֶבֶן יְקָרָה וְזָהָב וְכֶסֶף הַרְבֵּה מְאֹֽד: מו וַתִּקַח שֵׁשֶׁת אַלְפֵי נְעָרִים וּנְעָרוֹת יְפֵי תֹאַר וּבְרִיאֵי בָשָׂר אֲשֶׁר קוֹמָה אַחַת מַרְאֶה אֶחָד שָׁנִים אֲחָדוֹת וּלְבוּשׁ אֶחָד לְכֻלָּֽם: מז וַתָּשֶׂם אוֹתָם בָּאֳנִיּוֹת וַתְּשַׁלְחֵם אֶל-יְדִידְיָ֑הוּ וְדָבָר שָׂמָה בְפִיהֶם לֵאמֹֽר: מח אִמְרוּ אֶל-הַמֶּלֶךְ הַגָּדוֹל מֶלֶךְ שָׁלֵ֑ם הֵן שֶׁבַע שָׁנִים מִקִּיטוֹר אַרְצִי עַד שָׁלֵם עִירֶֽךָ: מט אוּלָם לְמַעַן שְׁמוֹעַ חָכְמָתְךָ הַגְּדוֹלָה אֶעֱשֶׂה כְרוֹב נִפְלְאוֹתַ֑י וְהוֹצֵאתִי רוּחַ מֵאוֹצְרוֹתַי וּבָאתִי אֵלֶיךָ מִקֵּץ שָׁנִים שָׁלֽשׁ:

נ וַיְהִי מִקֵּץ שָׁלשׁ שָׁנִ֑ים וַיִּשְׁלַח יְדִידְיָהוּ אֶת-בֶּן-יְהוֹיָדָע לִקְרָאתָהּ לְקַדֵּם פָּנֶיהָ וְלַהֲבִיאָהּ אֶל-הֵיכָלֽוֹ: נא הִיא בָאָה בְמֶרְכַּבְתָּ֑הּ וַתֵּרֶא מֵרָחוֹק וְהִנֵּה כְשׁוֹשַׁנָּה רַעֲנַנָה וְצִיץ הַשָּׂדֶה צוֹמֵחַ סְבִיבוֹתֶֽיהָ: נב וַתִּקְרַב לָבֹא וְהִנֵּה הַשּׁוֹשַׁנָּה נֶהְפֶּכֶת מְעַט מְעַט לְמַרְאֵה הֵילֵל בֶּן-שַׁחַ֑ר וְכוֹכְבֵי בֹקֶר עוֹטְרִים אוֹתֽוֹ: נג וַתִּקְרַב עוֹד לָבֹא אֶל הַמַּרְאָ֑ה וְהִנֵּה הִיא דְמוּת פְּנֵי אָדָם נִצָּב בֵּין הֲמוֹן שָׂרִים וְסָרִיסִים לְבוּשֵׁי מַלְכֽוּת: נד וַתִּצְנַח מֵעַל הַמֶּרְכָּבָה וַתִּשְׁתַּחוּ וַתֹּ֑אמֶר אַשְׁרָי כִּי אֶת-יְדִידְיָהוּ הַמֶּלֶךְ בְּיָפְיוֹ רָאוּ עֵינָֽי: נה וַיְמַהֵר יְהוֹיָדָע וַיִּשְׁתַּחוּ וַיֹּאמֶ֑ר קָטוֹנְתִּי מִכָּל הַכָּבוֹד אֲשֶׁר עָשִׂית לִי לְהִשְׁתַּחֲווֹת לְפָנָֽי: נו וַאֲנִי רַק אֶחָד מֵעַבְדֵי אֲדוֹנִי הַמֶּלֶךְ יְדִידְיָהוּ הָעוֹמְדִים לְפָנָֽיו: נז וַתִּסוֹב אֶל-הַשָּׂרִים הַהוֹלְכִים בְּרַגְלֶיהָ וַתֹּ֑אמֶר בְּטֶרֶם רָאֲתָה עֵינִי אֶת-הָאַרְיֵה בְהוֹדוֹ חָזִיתִי אֶת-גְאוֹן רִבְצֽוֹ: נח וַיַּחְזֵק בֶּן-יְהוֹיָדָע בְּיַד מַלְכַּת שְׁבָ֑א וַיְבִיאֶהָ אֶל-יְדִידְיָהוּ הַמֶּֽלֶךְ: נט וְהַמֶּלֶךְ יוֹשֵׁב עַל-כִּסְאוֹ בְאוּלָם גָד֑וֹל וְקִירוֹתָיו וְרִצְפָּתוֹ בְדֹלַח טָהֽוֹר: ס וַתֹּאמֶר מַלְכַּת שְׁבָא בְלִבָּ֑הּ אֵין זֹאת כִּי אִם עַל פְּנֵי הַמַּיִם צָף הַמֶּלֶךְ בְּכִסְאֽוֹ: סא וַתַּחֲשׂף שׁוּלֵי שַׂלְמוֹתֶ֑יהָ וַתִּקְרַב אֵלָיו וַיֵּצֵא הַמֶּלֶךְ לִקְרָאתָהּ וַיְבָרְכֶיהָ וַיְהַלֵּל יָפְיָהּ וַיּוֹשִׁיבֶהָ לִימִינֽוֹ: סב וַתֹּאמֶר מַלְכַּת שְׁבָא אֶל-הַמֶּלֶךְ יְדִידְיָ֑הוּ אָחוּדָה נָא לָךְ שָׁלשׁ חִידוֹת וְאִם תַּגִּיד אוֹתָן לִיִ וְיָדַעְתִּי כִּי אֵין חָכָם כָּמוֹךָ בְּכָל-הָאָֽרֶץ: סג וַתִּשָׂא מַלְכַּת שְׁבָא מְשָׁלָהּ וַתֹּאמַֽר:

סד תִּשְׁעָה אַךְ יָצָאוּ וּשְׁמוֹנָה הֵן בָּאוּ

שְׁנַיִם יִסְכוּ נֶסֶךְ

אֶחָד שׁוֹתֶה מֶֽסֶךְ:

סה וַיַּעַן יְדִידְיָהוּ וַיֹאמֶר

יַרְחֵי לֵידָה כָלָיוּ

וִימֵי מִילָה אָתָיוּ

וּשְׁדֵי אֵם שְׁנֵיהֶם יַחַד

יָנִיקוּ יֶלֶד אַֽחַד:

סו וַתִּשָׂא מַלְכַּת שְׁבָא אֶת מְשָׁלָהּ וַתֹּאמַר

בֶּעָפָר נוֹצֶרֶת

וּבָאֵשׁ בּוֹעֶרֶת

כַּשֶּׁמֶשׁ מַזְהֶרֶת

כַּמַּיִם נִגֶּֽרֶת:

סז וַיַּעַן יְדִידְיָהוּ וַיֹּאמַר

הַנֵּפְטְ מֵעָפָר לֻקַּחַת

וּבָאֵשׁ קוֹדַחַת

כַּשֶּׁמֶשׁ זוֹרַחַת

כַּמַּיִם מְקַלַּֽחַת:

סח וַתּוֹסֶף מַלְכַּת שְׁבָא שְׂאֵת מְשָׁלָהּ וַתֹּאמַ֑ר

וּמִי זֹאת הַגְבֶרֶת

בָּרוּחַ סוֹעֶרֶת

בְּשַׁר הַמֵּת מְשַׁפֶּרֶת

רֶגֶל חַי אוֹסֶרֶת

בָּר לָעוֹף מַשְׁבֶּרֶת

וְדָג בְּחֶרְמָהּ גוֹרֶֽרֶת:

סט וַיּוֹסֶף יְדִידְיָהוּ לַעֲנ֑וֹת

הַפִּשְׁתָּה הִיא גְבִירָה נִכְסֶפֶת

בְּיוֹם סַעַר מְנַפְנֶפֶת

פְּאֵר פֶּגֶר עוֹטֶפֶת

חַי בְּחַבְלָהּ חוֹטֶפֶת

עוֹף בְּפִרְיָהּ מַטְרֶפֶת

דָג בְּרִשְׁתָּה סוֹחֶפֶֽת:

ע וַתּוֹסֶף עוֹד לְנַסּוֹת אֶת-הַמֶּלֶךְ בְּכָל-דְבַר חָכְמַת בִּינָֽה: עא וַיָּשֶׁב לָהּ הַמֶּלֶךְ דָבָר דָבוּר עַל אָפְנָ֑יו לֹא הָיָה דָבָר נֶעֱלָם מִמֶּנּוּ אֲשֶׁר לֹא הִגִּיד לָֽהּ: עב וַתִּפּוֹל מַלְכַּת שְׁבָא אַרְצָה וַתִּשְׁתָּֽחוּ: עג וַתֹּ֑אמֶר הַפַּעַם יָדַעְתִּי כִּי אֵין חָכָם וְנָבוֹן כָּמוֹךָ בְּכָל-הָאָרֶץ וְלֹא הֻגַּד לִי אַף הַחֵצִי מִכָּל אֲשֶׁר שָׁמְעוּ אָזְנָֽי: עד וַיַּעַשׂ הַמֶּלֶךְ מִשְתֶּה גָדוֹל לְמַלְכַּת שְׁבָא וּלְכָל-הַשָּׂרִים הַהוֹלְכִים עִמָּֽהּ: עה וַתֵּרֶא אֶת-מַאֲכַל שֻׁלְּחָנוֹ וּמַעֲמַד מְשָׁרְתָיו וּמַלְבּוּשֵׁיהֶ֑ם וַתִּשְׁתּוֹמֵם מְאֹד מְאֹֽד: עו וַיּוֹלִיכֶהָ יְדִידְיָ֑הוּ וַיַעֲבִירֶהָ אֶת-כָּל-חַדְרֵי בֵית הַמֶּלֶךְ וְאֶת-אוּלַמָּֽיו: עז וַיַּרְאֶהָ אֶת-עֲלִיָּתוֹ אֲשֶׁר יַעֲלֶה בֵּית יְיָ֑ וְלֹא הָיָה עוֹד בָּהּ רֽוּחַ: עח וַתֵּשֶׁב בְּבֵית הַמֶּלֶךְ שְׁלשָׁה חֳדָשִׁ֑ים וַתִּתֵּן לוֹ כֶסֶף וְזָהָב וּבְשָׂמִים הַרְבֵּה מְאֹד וַתִּכְרוֹת לוֹ בְרִֽית: עט וַתָּשָׁב הִיא וְכָל-שָׂרֶיהָ וַעֲבָדֶיהָ בְשָׁלוֹם אַרְצָה קִיטֽוֹר:

מַחְשְׂמָה הַמַּלְכָּה    🔗

א וְחִירָם אִישׁ צוֹרִי בֶּן-אִשָּׁה אַלְמָנָה מִמַּטֵּה נַפְתָּלִ֑י עָשָׂה לַמֶּלֶךְ יְדִידְיָהוּ יְרִיעַת תְּכֵלֶת שִׁשִּׁים מִיל אָרְכָּה וְשִׁשִּׁים מִיל רָחְבָּֽה: ב וַיָּצֶר עָלֶיהָ תְּמוּנַת כֹּל אֲשֶׁר בַּשָּׁמַיִם וּבָאָ֑רֶץ וַאֲשֶׁר בַּמַּיִם מִתַּחַת לָאָֽרֶץ: ג וְעָלָה הַמֶּלֶךְ עַל הַיְרִיעָ֑ה וְהֶחְזִיקוּ אַרְבַּעַת הַשָּׂרִים הָעוֹמְדִים לְפָנָיו בְּאַרְבַּע כַּנְפוֹת הַיְרִיעָה וְנָשְׂאוּ אֶת-הַמֶּלֶךְ וְאֶת-כָּל-אֲשֶׁר לוֹ עַל-כַּנְפֵי רֽוּחַ: ה וּבְהִנָּשֵׂא הַיְרִיעָה מֵעַל הָאָרֶץ יִנָּשְׂאוּ הַשָּׂרִים לְעֻמָּתָֽהּ: ו וְנָסַע אָסָף בֶּן-בֶּרֶכְיָהוּ הָאִישׁ רִאשׁוֹנָה מִימִין הַיְרִיעָ֑ה וְרַעַמְיָה הַשֵּׁד מִשְׂמאֹלָֽהּ: ז וַאֲרִיאֵל הָאַרְיֵה יִסַּע מֵאַחֲרֵי אָסָף מִיָּמִ֑ין וְשֶׁמְאֵבֶר הַנֶּשֶׁר מֵאַחֲרֵי רַעַמְיָהוּ מִשְׂמֹאל לָאַחֲרוֹנָה יִסָּֽעוּ: ח וְאָכַל הַמֶּלֶךְ יִדְידְיָהוּ אֶת-לַחְמוֹ בַּבֹּקֶר בְּדַמֶ֑שֶׁק וְשָׁתָה אֶת-יֵינוֹ בָעֶרֶב בְּמָדָֽי: ט כָּכָה יָעוּף מִמִזְרַח שֶׁמֶשׁ עַד מְבוֹאוֹ מִן הַבֹּקֶר עַד הָעָֽרֶב: י וּמִדֵי הַגְבִּיה לָעוּף בַּמָּרוֹם וְהִבִּיט אַרְצָה וְרָאָה אֶת-כָּל-הַנַּעֲשֶׂה תַּחַת הַשָּֽׁמֶשׁ: יא וַיְהִי הַיּוֹם וִידִידְיָהוּ נִשָּׂא בִירִיעָתוֹ עַד שְׁחָקִֽים: יב וַיָּרָם לִבּוֹ וַיִּקְרָ֑א מִי אַדִּיר כָּמוֹנִי בְכָל-הָאָֽרֶץ: יג וַיְצַו יְיָ וַתִּכָּלֵא הָרוּחַ רֶגַע אֶחָ֑ד וַתִּרְפֶּינָה כַּנְפוֹת הַיְרִיעָה וַתִּשְׁקַע פִּתְאוֹם וַיִּפְּלוּ בַּיּוֹם הַהוּא מִן הַיְרִיעָה אַרְבָּעִים אֶלֶף אִֽישׁ: יד וַיֵּצֶר לִידִידְיָהוּ מְאֹ֑ד וַיִּקְרָא עוּרִי רוּחַ בֹּאִי וּפְחִי וּשְׂאִי אוֹתִי עַל כְּנָפָֽיִךְ: טו וַתַּעַן הָר֑וּחַ עוּרָה יְדִידְיָהוּ וְשׁוּבָה אֶל אֱלֹהֶיךָ וְנָשָׂא אֶת-עֲוֹנֶךָ וּנְשָׂאתִיךָ גַּם אָֽנִי: טז וַיִּשְׁמַע יְדִידְיָהוּ וַיִּכָּלֵם וַיִּכָּנַע לִפְנֵי יְיָ֑ וַתּוֹסֶף הָרוּחַ לְשֵׂאתוֹ עַל הַיְרִיעָה כִּתְמוֹל שִׁלְשֹֽׁם: יז הוּא עוֹלֶה בִמְעוּפוֹ עַל בָּמֳתֵי עָ֑ב וְהִנֵּה מֵאַחַד הַנְחָלִים אֲשֶׂר בָּאָרֶץ מִתַּחַת עוֹלֶה קוֹל נְמָלָה בְאָזְנָיו הִמָלֵטְנָה נְמָלִים הַבַּיְתָה חִישׁ הֵאָסַפְנָה פֶּן תִּהְיֶנָה לְמִרְמָס לְרַגְלֵי חֵיל יְדִידְיָהוּ מֶלֶךְ שָׁלֵֽם: יח וַיִּחַר אַף יְדִידְיָ֑ה וַיֵּט וַיֵּרֶד וַיִּמְצָא אֶת-הַנְמָלָה נָחָה עַל רֶגֶב עָפָר עַל יַד הַנָּֽחַל: יט וַיֹּאמֶר מִי אַתְּ כִּי צִוִיתְ אֶת-אַחְיוֹתַיִךְ לְהִסָּתֵר מִפָּנָֽי: כ וַתַּעַן הַנְמָלָה אֲנִי מַחְשְׂמָה מְלֶכֶת הַנְמָלִים וָאֲצַו אוֹתָן לְהִטָּמֵן בֶּעָפָֽר: כא לְמַעַן הַעֲלֵם עֵינֵיהֶן מִתִּפְאֶרֶת רוּם אֱנוֹשׁ רִמָּ֑ה כִּי לַיְיָ לְבַדּוֹ הַגְדוָּלה וְהַתִּפְאֶֽרֶת: כב וַיּאֹמֶר יְדִידְיָה אֵלֶ֑יהָ הָבָה אֶשְׁאֲלָה נָא אֶת-פִּיךְ שְׁאֵלָה אַחַת קְטַנָּֽה: כג וַתֹּאמֶר הַנְמָלָה אִם אֶת-פִּי אַתָּה שׁוֹאֵל אַל-נָא תַגְבִּיהַ לָשֶׁבֶת מִמָּֽנִּי: כד וַיְמַהֵר יְדִידְיָהוּ וַיַּעֲלֶנָה אֵלָיו אֶל הַיְרִיעָֽה: כה וַתּוֹסֶף וַתֹּ֑אמֶר וְאִם אֶת-פִּי אַתָּה שׁוֹאֵל אַל-נָא תִגְדַל עָלַי וְאַל-נָא תַשְׁפִּיל לִרְאוֹת בִּֽי: כו וַיְמַהֵר יְדִידְיָהוּ וַיִּקָחֶהָ בְכַפּוֹ וַיְשִׂימֶהָ נֶגֶד פָּנָֽיו: כז וַתֹּ֑אמֶר עַתָּה שְׁאַל אֶת-שְׁאֵלָתְךָ וְאֶשְׁמָעֶֽנָּה: כח וַיִּשְׁאַל אוֹתָהּ יְדִידְיָהוּ לֵאמֹ֑ר הֲיֵשׁ אַדִּיר כָּמוֹנִי בְכָל-הָאָֽרֶץ: כט וַתַּעַן הַנְמָלָה וַתֹּ֑אמֶר יֵשׁ וָיֵשׁ גַּם אֲנִי גָדַלְתִּי מִמְךָ מְאֹד וְזֶה לְךָ הָאוֹת כִּי אוֹתְךָ שָׁלַח יְיָ מִקַּצְוֵי אֶרֶץ לָשֵׂאת אוֹתִי עַל כַּפֶּֽיךָ: ל וַיִּחַר בָּהּ אַף יְדִידְיָהוּ וַיַּשְׁלִיכֶהָ אַרְצָה וַיַ֑אֹּמֶר הֲיָדַעַתְּ כִּי אֲנִי יְדִידְיָהוּ מֶלֶךְ שָׁלֵֽם: לא וַתֹּאמֶר הַנְמָלָ֑ה יָדַעְתִּי כִּי עָפָר אַתָּה וְאֶל עָפָר תָּשֽׁוּב: לב וַיִּשְׁמַע יְדִידְיָהוּ וַיִּכָּלֵם וַיִּכָּנַע לִפְנֵי יְיָֽ:

לג וַיִּשָּׂא יְדִידְיָהוּ אֶת-קוֹלוֹ וַיִּקְרָ֑א עוּרִי רוּחַ בּוֹאִי וּפְחִי וּשְׂאִי אוֹתִי עַל כְּנָפָֽיִךְ: לד וַתָּבֹא הַרוּחַ וַתָּרֶם הַיְרִיעָה מֵעַל הָאָרֶץ וַתְעַלַ וַתַּגְבַּה מְאֹד מְאֹֽד: לה וַיַּעַט יְדִידְיָ֑הוּ וַיָּעָף הוּא וַאֲנָשָׁיו בְּמֶרְחֲבֵי רָקִיעַ שִׁבְעַת יָמִים וְשִׁבְעַת לֵילֽוֹת: לו וַיָּבֹא עַד יַרְכְּתֵי הָאָ֑רֶץ וַיַּרְא וְהִנֵּה הֵיכַל זָהָב טָהוֹר בָּנוּי עַל-הָאָרֶץ מִתָּֽחַת: לז וַיּאֹמֶר הַמֶּלֶךְ לְשָׂרָ֑יו הַרְאִיתֶם עוֹד הֵיכָל רָם וְנִשָּׂא כָזֶה בְכָל-הָאָֽרֶץ: לח וַיֵּט יְדִידְיָהוּ וַיֵּרַֽד: לט וַיִּקְרַב הַמֶּלֶךְ וְאָסָף בֶּן-בֶּרֶכְיָהוּ שַׂר-צְבָאוֹ אֶל הַהֵיכָ֑ל וְהִנֵּה רֵיחַ עֵדֶן גַן אֱלֹהִים עוֹלֶה בְאַפָּֽם: מ וַיָּסֹבּוּ אֶת-הַהֵיכָל הָלֹךְ וָסֹב הָלֹךְ וָסֹ֑ב וַיְבַקְשׁוּ אֶת-הַפֶּתַח וְלֹא מָצָאוּ וַיִּפָּלֵא מִן הַמֶּלֶךְ לָבֹא אֶל תּוֹכֽוֹ: מא וַיִּקְרָא לְרַעַמְיָה שַׂר צְבָא הַשֵּׁדִ֑ים וַיָּבֹא וַיִּשְׁתַּחוּ לְפָנָֽיו: מב וַיְצַו הַמֶּלֶךְ אֶת-רַעַמְיָה לֵאמֹר שְׁלַח נָא אֶת-חֵילְךָ הַגָּדוֹל וּבָאוּ וְתָרוּ וְרָאוּ הֲנִמְצָא שָׁם אָדָם בְּהֵמָה אוֹ עֽוֹף: מג וַיִּשְׁרוֹק רַעַמְיָה בִשְׂפָתָ֑יו וַתַּעַל וַתֵּעוֹר מִקְצֵה הָאָרֶץ דְּמוּת עַם רָב וַתִּנְחַת וַתָּנַח כְּעָנָן כָּבֵד וַתְּכַס אֶת-הַהֵיכָל כֻּלּֽוֹ: מד כַּעֲבוֹר רֶגַע נַעֲלוּ מֵעָלָיו וַיָּעוּפוּ עַל פְּנֵי רַעַמְיָ֑ה וַיִּרְעֲשׁוּ וַיִּשְׁרְקוּ בְאָזְנָיו וַיַּעֲלוּ בַתֹּהוּ וַיֹּאֵבדֽוּ: מה וַיִּשְׁאַל הַמֶּלֶךְ אֶת-רַעַמְיָה מָה הִגִּידוּ אֵלֶּה לָ֑ךְ וַיֹּאמֶר רַעַמְיָה כֹּה אָמְרוּ אֵלַי אֵין נֶפֶשׁ חַיָּה בְכָל-הַהֵיכָל זוּלָתִי נֶשֶׁר מְרַחֵף עַל גּוֹזָלָיו עַל גַּג הַבָּֽיִת: מו וַיֹּאמֶר הַמַּלַךְ לְשֶׁמְאֵבֶר שַׂר-צְבָא הָע֑וֹף לֵךְ וְהָבִיאָה לִי אֶת-הַנָּֽשֶׁר: מז וַיִּפְרוֹשׂ שֶׁמְאֵבֶר אֶת-כְּנָפָ֑יו וַיָּעֹף וַיָּבֵא אֶת-הַנֶּשֶׁר וַיַּצִיגֵהוּ לִפְנֵי הַמֶּֽלֶךְ: מח וַיִּפְתַּח הַנֶּשֶׁר אֶת-פִּ֑יו וַיְהַלֵּל אֶת-שֵׁם יְיָ בַּשִּׁיר וַיְבָרֶךְ אֶת-הַמֶּלֶךְ יְדִידִיָהוּ בַשָּׁלֽוֹם: מט וַיִּשְׁאָלֵהוּ יְדִידְיָהוּ מַה שְׁמֶךָ וְכַמָּה יְמֵי שְׁנֵי חַיֶּיֽֽךָ: נ וַיַּעַן הַנֶּשֶׁר וַיּאֹמַ֑ר שְׁמִי אַלְנוֹדָד וִימֵי שְׁנֵי חַיַּי שְׁבַע מֵאוֹת שָׁנָֽה: נא וַיֹּאמֶר הַמֶּ֑לֶךְ הֲרָאִיתָ אִם יָדַעְתָּ אֶת-מְקוֹם פֶּתַח הַהֵיכָֽל: נב וַיֹּאמֶר חֵי נַפְשְׁךָ אֲדֹנִי הַמֶּ֑לֶךְ אִם רָאִיתִי אוֹ יָדַעְתִּי אֶת-מְקוֹם הַפָּֽתַח: נג אִם טוֹב בְּעֵינֵי הַמֶּלֶךְ יָבִיא נָא אֶת-עֵיפַי אָחִי הַגָּדוֹל מִמֶּ֑נִּי אוּלַי יַגִּיד לְךָ אֶת-חֶפְצֶֽךָ: נד וַיָּשֶׁב שֶׁמְאֵבֶר אֶת-אַלְנוֹדָד לִמְקוֹמ֑וֹ וַיָּבֵא אֶת-עֵיפַי נֶשֶׁר בֶּן תְּשַׁע מֵאוֹת שָׁנָה וַיַּעֲמוֹד לְפֵני הַמֶּֽלֶךְ: נה וְלֹא יָדַע גַּם הוּא אֶת-מְקוֹם הַפֶּתַח וַיֹּאמֶר אִם עַל הַמֶּלֶךְ טוֹב יָבֵא נָא אֶת-אָחִי הַגָּדוֹל מִמֶּנִּי אוּלַי יַגִּיד לְךָ אֶת-חֶפְצֶֽךָ: נו וַיָּשֶׁב שֶׁמְאֵבֶר אֶת-עֵיפַי לִמְקוֹמוֹ וַיָּשָׁב בְּרֹאשׁ עֲדַת נְשָׁרִים נוֹשְׂאִים בְּכַנְפֵיהֶם נֶשֶׁר זָקֵן מְאֹד אֲשֶׁר כְּנָפָיו רָפוּ מִזֹּקֶֽן: נז וַיִּפְתַּח הַנֶּשֶׁר הַזָּקֵן אֶת-פִּ֑יו וַיְהַלֵּל אֶת-שֵׁם יְיָ בַּשִּׁיר וַיְבָרֶךְ אֶת-הַמֶּלֶךְ יְדִידְיָהוּ בַּשָּׁלֽוֹם: נח וַיֹּאמֶר יְדִידְיָ֑הוּ מַה שְׁמֶךָ וְכַמָּה יְמֵי שְׁנֵי חַיֶּיֽךָ: נט וַיַּעַן הַנֶּשֶׁר צוֹפַר שְׁמִ֑י וִימֵי שְׁנֵי חַיַּי אֶלֶף וּשְׁלשׁ מֵאוֹת שָׁנָֽה: ס וַיִּשְׁאָלֵהוּ יְדִידְיָהוּ הֲרָאִיתָ אִם יָדַעְתָּ אֶת-מְקוֹם פֶּתַח הַהֵיכָֽל: סא וַיַּעַן צוֹפַר הַנֶּ֑שֶׁר עֵינַי לֹא רָאוּ אֶת-הַפֶּתַח מֵעוֹדִי אוּלָם אָבִי הִגִּיד לִי כִּי יֶשׁ פֶּתַח לַהֵיכָל לִפְאַת יָם וְהָרוּחַ כִּסָהוּ בֶּעָפָֽר: סב וַיְצַו יְדִידְיָהוּ וַיִּתְגוֹרֵר סַעַר גָדוֹל מִיַּרְכְּתֵי אָ֑רֶץ וַיָּבֹא וַיָּשֶׂם אֶת-עֲרֵמוֹת הֶעָפָר לְאָבָק דָּק פּוֹרֵחַ וַיִּזְרֵהוּ לְאַרְבַּע רוּחוֹת הַשָּׁמָֽיִם: סג וַיֵּרָא לִידִידְיָהוּ שַׁעַר בַּרֶגֶל מְפוֹרָץ וּקְצוֹתָיו שְׂרוּפוֹת בָּאֵֽשׁ: סד וְעַל הַמַּשְׁקוֹף כָּתוּב לֵאמֹ֑ר דְּעוּ בְנֵי אִישׁ כִּי שְׂמָחוֹת וּנְעִימוֹת שָׂבַעְנוּ פֹּה הַרְבֵּה מְאֹד וַיָּבֹא הָרָעָב וַנִּטְחוֹן אֶת-הַמַּרְגָלִיּוֹת וַנֹּאכַל אוֹתָן וַנַּעֲזוֹב אֶת-הַבַּיִת וַיְהִי לִמְעוֹן נְשָׁרִֽים: סה וַיּוֹסֶף יְדִידְיָה וַיִּקְרָא עַל הַמַּשְׁקוֹף לֵאמֹר הָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא מֶלֶךְ וְלֹא נָבִיא הוּא אַל יָבֹא הֵֽנָּה: סו וַיַּרְא יְדִידְיָהוּ וְהִנֵּה שְׁקַעֲרוּרָה בְקִיר הַבַּיִת מִימִין הַשָּֽׁעַר: סז וַיַּחְתּוֹר בַּקִּיר וַיִּמְצָא שָׁם אֲרוֹן זְכוּכִ֑ית וַיִּפְתְּחֵהוּ וַיִּמְצָא שָׁם מַפְתֵּחַ וַיִּפְתַּח פֶּתַח קָטָן וַיִּפְגַע בְּשַׁעַר פָּז: סח וַיָּבֹא בוֹ וַיַּרְא וְהִנֵּה קִירוֹת הַבַּיִת מְלֵאִים כָּל אֶבֶן יְקָרָ֑ה וּבְרִיחַ כֶּסֶף אֲשֶׁר דְּמוּת עַקְרָב לוֹ נָטוּשׁ עַל הָאָרֶץ: סט וַיַּסַּע אֶת-הַבְּרִיחַ וַיֵּרֶד בַּמַּעֲלוֹת אֶל הַמְעָרָ֑ה וַיַּרְא שָׁם אוֹצָרוֹת לְאֵין חֵֽקֶר: ע וַיַּרְא וְהִנֵּה מִמַעַל לַפֶּתַח כָּתוּב לֵאמֹֽר: עא הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר יָשַׁב פֹּה גָּבַר מְאֹד בָּאָ֑רֶץ וַיְרַנֵּן וַיִּשְׂמַח כָּל הַיָּמִים וַיָּבֹא הַמָּוֶת וַיִּקָּחֵהוּ בַּחֲצִי יָמָיו וַיִּפֹּל הַנֶּזֶר מֵעַל רֹאשֽׁוֹ: עב וַיִּשָּׂא יְדִידְיָהוּ אֶת-עֵינָ֑יו וַיַּרְא וְהִנֵּה אִישׁ יוֹשֵׁב עַל הַכִּסֵּא וַיִּקְרַב אֵלָיו וְהִנֵּה צֶלֶם דוֹמֵם הֽוּא: עג וַיִּגַּע בּוֹ וַיִּתְגָעַשׁ הַצֶּלֶם מְאֹד וַתִּתְחוֹלֵל רוּחַ בְּבִטְנ֑וֹ וְיִּהְיוּ עֵינָיו לְגַחֲלֵי אֵשׁ וּמִנְחִירָיו יָצָא עָשָֽׁן: עד וַיֵּהוֹם וַיִּנְהוֹם וַיִּקְרָ֑א חוּשׁוּ לְעֶזְרָתִי עֲדַת בְּנֵי רֶשֶׁף וּקְהַל מְרִירֵי יוֹם חֵיל בֶּלַע וְכָל בַּלְהוֹת צַלְמָֽוֶת: עה וַיְהִי רַעַשׁ וַיַּעֲלוּ כֻלָּם כַּשּׁוֹאָה וַיֹּאמְרוּ לִשְׁלוֹחַ יָד בִּידִידְיָֽהוּ: עו וַיִּזְעַף יְדִידְיָהוּ וַיִּזְעַק הֵרוֹמוּ מֵעָלַי יַלְדֵי פֶשַׁע פֶּן אֲכַלֶּה אֶתְכֶם כְּרֶ֑גַע הַיְדַעְתֶּם כִּי יְדִידְיָה מַלְכְּכֶם אָֽנִי: עז וַיִּשְׁמְעוּ וַיְמַהֲרוּ וַיֵּעָלוּ מֵעָלָ֑יו וַיִּבָּהֲלוּ וַיַּחְפְּזוּ וַיָּרוּצוּ וַיִּקְפְּצוּ הַיָּֽמָה: עח כִּי אָמְרוּ נִפְּלָה נָא אֶל הַיָּ֑ם וּבְיַד מֶלֶךְ שָׁלֵם אַל נִפּוֹלָֽה: עט וַיִּפּוֹל הַצֶּלֶם עַל פָּנָיו אָֽרְצָה: פ וַיִּגַשׁ אֵלָיו יְדִידְיָ֑הוּ וַיִּקַּח אֶת-לוּחַ הַכֶּסֶף מֵעַל צַוָּארֽוֹ: פא וַיִּשָּׂא עֵינָיו וְהִנֵּה עֶלֶם יְפֵה עֵינַיִם בָּא מִן הַמִּדְבָּ֑ר וּמִשְׁתַּחֲוֶה לְפָנָֽיו: פב וַיִּתֵּן לוֹ יְדִידְיָה אֶת הַלּוּחַ֑ וַיִּקְרָא בוֹ הָעֶלֶם לֵאמֹֽר:

פג דִּבְרֵי הַמֶּלֶךְ הָרַב שְׁדַד בֶּן עֲדַ֑ד כָּתַב עַל הַלּוּחַ לְזִכָּרוֹן עֲדֵי עַֽד:

פד עַל אֶלֶף אַלְפֵי גִבּוֹר גָּבָ֑רְתִּי עַל אֶלֶף אַלְפֵי מֶלֶךְ שָׂרָרְתִּֽי:

פה עַל אֶלֶף אַלְפֵי מְדִינָה מָשָׁ֑לְתִּי וְלַמָּוֶת הָאֶחָד לֹא יָכָלְתִּֽי:

פט וַיִּשְׁמַע יְדִידְיָהוּ וַיִּקַּח מוּסָ֑ר וַיִּכָּנַע לִפְנֵי יְיָֽֽ:


 

ו. שִׁבְעִים שְׁנוֹת הַשֵּׁנָה    🔗

א אִישׁ הָיָה בְּשָׁנִים קַדְמוִניּוֹת חָסִיד וְאָהוּב לֵאלֹהָֽיו וְכֹל אֲשֶׁר-שָׁאַל פִּיו לֹא-אָצַל אֱלֹהִים מִמֶּֽנּוּ: ב בְּבֹאוֹ אֶל-הַמִּקְדָּשׁ לְהִתְפַּלֵּל וַיַּרְא כָּל-הָעָם כִּי-הֵאִיר הַהֵיכָל כֻּלּוֹ מִכְּבוֹד֑וֹ וַיֹּאמְרוּ אֵין זֹאת כִּי אִם בֶּן-בַּיִת הוּא בַּהֵיכָֽל: ג וַיְהִי כִּי-מָצָא חֵן בְּעֵינֵי יְיָ֑ וַיִּקְרָא-לוֹ הָעָם חוֹנִֽי: ד בְּהֵעָצֵר הַשָּׁמַיִם וְעָלוּ אֵלָיו כָּל-יִשְׂרָאֵ֑ל וְאָמְרוּ קְרָא-נָא אֶל-יְיָ וְיִתֵּן מָטָר עַל-פְּנֵי הָאֲדָמָֽה: ה וַיָּקָם חוֹנִי וַיָּחָג בְּמַטֵּהוּ מַעֲגָלָה סָבִיב וַיַּעֲמֹד בַּתָּ֑וֶךְ וַיֹּאמֶר לֹא-אָמוּשׁ מִזֶּה עַד תֵּת יְיָ גֶּשֶׁם עַל-הָאָֽרֶץ: ו וַיִּתֵּן יְיָ אֶת-שְׁאֵלָתוֹ וַיְהִי לְנֵ֑ס עַל-כֵּן קָרְאוּ אֶת-שְׁמוֹ חוֹנִי הַמַּעֲגֵּֽל: ז וְהָיָה מִדֵּי-רֶדֶת גֶּשֶׁם דַק עַל-הָאָרֶץ וְאָמַר לֹא-כָכָה שָׁאַלְתִּי כִּי אִם-גֶּשֶׁם שׁוֹטֵ֑ף וּמִדֵּי רֶדֶת מָטָר סוֹחֵף בְּזַעַף-אַף וְאָמַר לֹא-כָכָה שָׁאַלְתִּי כִּי אִם-גִּשְׁמֵי בְּרָכָֽה: ח וְשָׁמַע יְיָ לְקוֹל֑וֹ וּכְכֹל אֲשֶׁר יִשְׁאַל כֵּן יִהְיֶה וְכֵן יֵעָשֶֽׂה: ט וַיְהִי הַיּוֹם וְהִנֵּה קוֹל מֵהֵיכָל עוֹלֶה בְאָזְנָיו קוֹל מְשׁוֹרְרֵי הַקֹּ֑דֶשׁ בְּשׁוּב יְיָ אֶת-שִׁיבַת צִיּוֹן הָיִינוּ כְּחֹלְמִֽים: י וַיֹּאמֶר בְּלִבּוֹ הַאֻמְנָם אֶת-שִׁבְעִים שְׁנוֹת הַגּוֹלָה בְּבָבֶל זְרַמְתָּן יְיָ אֱלֹהִים שֵׁנָה הָיוּ כַּחֲלוֹם עָפ֑וּ הֲיִהְיֶה כַּדָּבָר הַגָּדוֹל הַזֶּה הֲיָנוּם אִישׁ אִם יַחֲלוֹם שִׁבְעִים שָׁנָֽה: יא וַיִּפָּלֵא הַדָּבָר מְאֹד בְּעֵינָ֑יו וַיֵּרֶד אֶל-בֵּיתוֹֽ: יב וַיְהִי מִקֵּץ יָמִ֑ים וַיַּחֲבֹש אֶת אֲתֹנוֹ וַיִּרְכַּב הַשָּׂדֶה אֶל-הַקּוֹצְרִֽים: יג וַיְהִי בַדֶּרֶךְ וַיַּרְא וְהִנֵּה אִכָּר זָקֵן נוֹטֵעַ חֲר֑וֹב וַיָּסַר אֵלָיו וַיִּשְׁאָלֵהוּ מָתַי יַעֲשֶׂה הָעֵץ הַזֶּה פֶּֽרִי: יד וַיַּעַן וַיֹּאמֶ֑ר בּעוֹד שִׁבְעִים שָׁנָה יַעֲשֶׂה הָעֵץ הַזֶּה פֶּֽרִי: טו וַיֹּסֶף לִשְׁאוֹל הֲאוֹמֵר אַתָּה לֶאֱכֹל עוֹד מִפִּרְי֑וֹ וַיֹּאמֶר הָאִכָּר כְּכֹל אֲשֶׁר הֵכִינוּ אֲבוֹת אֲבוֹתַי לִי כָּכָה אֲנִי מֵכִין לִבְנֵי בָנָֽי: טז וַיֵּרֶד מֵעַל אֲתֹנוֹ וַיּוֹצֵא מִיַּלְקוּטוֹ פַּת לֶחֶם וּפֶלַח דְּבֵלָ֑ה וַיִּשְׁאַב מַיִם מִן-הַנַּחַל בַּצַּפַּחַת וֵּישֶׁב תַּחַת הָעֵץ וַיֹאכַל וַיֵּֽשְׁתְּ: יז הוּא כִלָּה לֶאֱכ֑וֹל וְהִנֵּה הֲמוֹן חוּטִים כְּקוּרֵי עַכָּבִישׁ עֹטְרִים אֹתֽוֹ: יח הֲמוֹן הַחוּטִים הוֹלֵךְ הָלוֹךְ וָרָב הָלוֹךְ וְקָרֵב אַחַד אֶל-אֶחָ֑ד עַד כִּי-קָרְמוּ וַיִּהְיוּ לְבָֽגֶד: יט הַבֶּגֶד נֶהְפַּךְ וַיְהִי לְקִיר אֶבֶן אֲשֶׁר נִמְתַּח כָּאֹהֶל וַיְכַס עַל-חוֹנִי מִסָּבִיב וּמִמַּעַל ל֑וֹ וְעַל-חוֹנִי נָפְלָה תַּרְדֵּמַת אֱלֹהִים וַיִּישָֽׁן: כ וְאַנְשֵׁי בֵית חוֹנִי וְאַנְשֵׁי עִירוֹ לֹא יָדְעוּ אָנָא בָּ֑א עָבַר יוֹם עָבְרוּ יוֹמַיִם וְאֵינֶֽנּוּ: כא וַיִּרְבּוּ הַיָּמִים וַיִּהְיוּ לֶחֳדָשִׁים וְשָׁנִ֑ים וְעוֹדֶנּוּ לֹא יָשֽׁוּב: כב הַיְלָדִים אֲשֶׁר בְּבֵיתוֹ וּבְעִירוֹ גָּדְלוּ וַיִּהְיוּ לַאֲנָשִׁים וַיֵּלְדוּ בָנִים וּבָנוֹת וַיַּזְקִינוּ וַיַּאֲרִיכוּ יָמִים וַיֵּלְכוּ בְדֶרֶךְ כָּל-הָאָרֶץ וְאֵין זוֹכֵר עוֹד אֶת-חוֹנִֽי: כג אַף מַרְאֵהוּ וְקוֹלוֹ נִשְׁכָּ֑חוּ בִּלְתִּי אִם-דִּבְרֵי תוֹרָתוֹ וְחָכְמָתוֹ נִשְׁמְעוּ עוֹד בְּכֹל סוֹד חֲכָמִים וּבְכֹל בֵּית מִדְרָֽשׁ: כד וְחוֹנִי הוֹזֶה שֹׁכֵ֑ב וּמְשֻׂכַּת סֶלַע סֵתֶר לֽוֹ: כה וְרוּחַ תַּרְדֵּמָה נְסוּכָה עַל-כָּל-הַמָּקוֹם מִסָּבִ֑יב אֵין עֵץ נוֹדֵד עָנָף וְאֵין עוֹף נוֹדֵד כָּנָף עַד-מְלֹאת לַשֵּׁנָה שִׁבְעִים שָׁנָֽה: כו וַיְהִי בְעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה וְהִנֵּה רוּחַ עוֹבֵר רֶגֶשׁ בַּסֶּלַע וְחוֹנִי הֵחֵל לְהִנָּעֵ֑ר אַךְ עוֹד כָּבְדוּ חֶבְלֵי שֵׁנָה עַל-עֵינָֽיו: כז הַסֶּלַע הָלַךְ הָלוֹךְ וְדַק הָלוֹךְ וְדַק עַד אֲשֶׁר הָיָה לְבֶגֶד וְהַבֶּגֶד הָיָה לַהֲמוֹן חוּטִים הָלוֹךְ וָדָל עַד כִּי-דַל מְאֹ֑ד וַיָּמָשׁ וַיָּסַר וְאֵינֶֽנּוּ: כח וְחוֹנִי הֶעֱבִיר תְּנוּמָה מֵעַפְעַפָּ֑יו וַיָּקָם עַל-רַגְלָֽיו: כט וַיַּרְא וְהִנֵּה עֵץ רַעֲנָן נָטוּעַ מִנֶּגֶד וְאִישׁ אוֹרֶה אֶת-פִּרְיוֹ בַּסָּ֑ל וַיַּכֵּר אֶת-הָעֵץ כּי הוּא הַחֲרֽוֹב: ל וַיֹּאמֶר חוֹנִי לָאִ֑ישׁ הַאַתָּה נָטַעְתָּ אֶת-הַחֲרֽוֹב: לא וַיֹּאמֶר לוֹ אֵי-זֶה רוּחַ עָבַר עָלֶיךָ הֲיֹאכַל אִישׁ אֶת-פְּרִי הַחֲרוֹב אֲשֶׁר נָטְעוּ יָדָ֑יו אֲבִי אָבִי נָטַע אֶת-הָעֵץ וַיָּמָת וַאֲנִי אוֹכֵל אֶת-פִּרְיֽוֹ: לב וַיֹּאמֶר חוֹנִי אֶל-לִבּ֑וֹ אָכֵן יָשַׁנְתִּי שִׁבְעִים שָׁנָֽה: לג וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה הָאָתוֹן אֲשֶׁר רָכַב עָלָיו הָיָה לְגַל עֲצָמ֑וֹת וְהַכַּר אֲשֶׁר עָלֶיהָ בָּלָה וַיְהִי לְבֶגֶד עִדִּֽים: לד וּמִסָּבִיב לַנְּבֵלָה רֹעִים עֲדַת חֲמֹרִים וַעֲיָרִ֑ים אֲשֶׁר יָלְדָה הָאָתֽוֹן: לה וַיֹּסֶף לְהַבִּיט עַל-כָּל-הַכִּכָּר מִסָּבִיב וְהִנֵּה פָנָיו שֻׁנּוּ מִבָּרִאשׁוֹנָה הַשָּׂדֶה הָיָה לְגַן וְהַכֶּרֶם לִשְׂדֵה-זָ֑רַע הַכַּרְמֶל הָיָה לָיַּעַר וְהַיַּעַר לְפַרְדֵּס רִמּוֹנִֽים: לו וַיֵּאָנַח וַיִּקְרָ֑א נָכְרִי הָיִיתִי לְעִיר מוֹלַדְתִּֽי: לז וַיִּפֶן וַיֵּלֶך אֶל-בֵּיתוֹ וַיִּדְרשׁ לִבְנ֑וֹ וַיֹּאמֶר לוֹ בֶּן-חוֹנִי אֵינֶנּוּ עוֹד וּבֶן- בְּנוֹ הוּא הַמֹּשֵׁל כַּיּוֹם בְּכָל-אֲשֶׁר-לֽוֹ: לח וַיִּתְוַדַּע חוֹנִי אֶל-בַּעַל-הַבַּיִת וַיֹּאמֶר לוֹ אֲנִי חוֹנִי אֲבִי אָבִ֑יךָ וְלֹא-הֶאֱמִין לוֹ הָאִיֽשׁ: לט וַיֵּאָנַח וַיִּקְרָ֑א נָכְרִי הָיִיתִי לְיוֹצְאֵי חֲלָצָֽי: מ וַיָּשֶׂם אֶל-בֵּית-הַמִּדְרָשׁ פָּנָיו וַיִּשְׁמַע אֶת-הַחֲכָמִים נְדוֹנִים בְּחֻקֵּי הָאֱלֹהִים וְתוֹרוֹתָ֑יו זֶה אֹמֵר כֹּה וְזֶה אֹמֵר כֹּֽה: מא וַיִּקְרַב אֲלֵיהֶם וַיּוֹצֵא לֶאֱמֶת מִשְׁפָּ֑ט וַיִּיטַב בְּעֵינֵי הַחֲכָמִים וַיִּקְרְאוּ כְּדִבְרֵי חוֹנִי יָאִירוּ דְבָרֶֽיךָ: מב וַיַּעַן וַיּאֹמֶר אֲנִי אֲנִי הוּא חוֹנִ֑י וְלֹא הֶאֱמִינוּ לוֹֽ: מג וַיֵּאָנַח וַיִּקְרָ֑א נָכְרִי הָיִיתִי לְחַכְמֵי עַמִּֽי: מד וַיִּפֶן וַיַּעַל אֶל-הֵיכַל יְיָ וַיָּבֹא וַיִּשְׁתַּחוּ שָׁ֑ם וְהִנֵּה הֵאִיר הַהֵיכָל כֻּלּוֹ מִכְּבוֹדֽוֹ: מה וַיִּגְשׁוּ אֵלָיו הַכֹּהֲנִים וַיֹּאמְרוּ מִימֵי חוֹנִי לֹא נִהְיְתָה כָּזֹאת בְּמִקְדַּשׁ אֱלֹהֵינוּ וַיִּקְרָא אֲנִי חוֹנִי וְלֹא הֶאֱמִינוּ לֽוֹ: מו וַיֵּאָנַח וַיִּקְרָ֑א נָכְרִי הָיִיתִי לְכֹהֲנֵי בֵּית אֱלֹהָֽי: מז וַיֵּצֵא מִבֵּית יְיָ וַיְסוֹבֵב בַּשְּׁוָקִים וּבָרְחֹבוֹת וַיִּדְרשׁ לְמִשְׁכַּן רֵעָיו הַטּוֹבִים אֲשֶׁר גָּדְלוּ עִמּוֹ מִנְּעוּרָיו וְהִנֵּה כֻלָּם הָלְכוּ בְּדָרָךְ כָּל-הָאָֽרֶץ: מח וַיֹּאמֶר חוֹנִי אִם אֵין לִי חָבֵר בָּאָרֶץ לָמָּה לִי חַיִּֽים: מט וַיֵּלֶךְ אֶל-הַחֲרוֹב וַיִשְׁכַּב שָׁ֑ם וְהִנֵּה הֲמוֹן חוּטֵי פָז עֹטְרִים אֹתֽוֹ: נ הֲמוֹן הַחוּטִים הוֹלֵךְ הָלוֹךְ וָרָב הוֹלֵךְ וְקָרֵב אַחַד אֶל-אֶחָ֑ד עַד כִּי קָרְמוּ וַיִּהְיוּ לִירִיעוֹת כָּֽתֶם: נא הַיְרִיעָה נֶהֶפְכָה לְמַעֲטֵה אוֹר נֹגַהּ אֲשֶׁר נִמְתַּח כָּאֹהֶל וַיְכַס עַל-חוֹנִי מִסָּבִיב וּמִמַּעַל ל֑וֹ וְעַל-חוֹנִי נָפְלָה תַּרְדֵּמַת אֱלֹהִים וַיִּישָֽׁן: נב וּכְרֻבִים וְשַׂרְפֵי קֹדֶשׁ בָּאוּ וַיִּשְׂאוּ בְכַנְפֵיהֶם אֶת-חוֹנִי עֹטֶה אוֹר כַּשַּׂלְמָה אֶל-גֹבַהּ שָׁמָֽיִם: נג שָׁם רָאָה בְּמַעֲטֵה אוֹר לְבוּשׁוֹ אֶת-מַחֲמַדֵּי נַפְשׁ֑וֹ אֲשֶׁר בִּקֵּשׁ וְלֹא-מָצָא עַל-הָאָרֶץ מִתָּֽחַת: נד וַיִּקְרָא וַיֹּאמֶר הַפַּעַם אֵדַע כִּי-חַי אֲ֑נִי כִּי אֶת-הַנְּפָשׁוֹת אֲשֶׁר אָהַבְתִּי מָצָאתִי פֹה וּמַה לִי עֽוֹד:


 

ז עַפְרוֹת זָהָב או גַּם זוֹ לְטוֹבָה    🔗

א    🔗

א אִישׁ הָיָה בְּעִיר גִּמְזוֹ אֲשֶׁר לִיהוּדָ֑ה וּשְׁמוֹ נַחֽוּם: ב וַיֵּצֵא לוֹ שֵׁם בְּכָל-הָאָרֶץ בְּחָכְמָתוֹ וּבְצִדְקָת֑וֹ וּמִכָּל-קְצוֹת הָעָם נָהֲרוּ נַעַר וְזָקֵן לָקַחַת מִפִּיו תּוֹרָֽה: ג וּמִשְׁפַּט הָאִישׁ הַזֶּה עִם-אֱלֹהָיו בְּבֹא עָלָיו צָרָה וְאָמַר גַּם-זוֹ לְטוֹבָ֑ה וַיַּאֲמֵן הָעָם כִּי יַהֲפָךְ-לוֹ אֱלֹהִים אֶת הַקְּלָלָה לִבְרָכָֽה: ד וַיְהִי הַיּוֹם וַיִּתְקַבְּצוּ אֵלָיו כָּל-זִקְנֵי יִשְׂרָאֵ֑ל וַיְדַבְּרוּ אֵלָיו לֵאמֹֽר: ה הִנֵּה מֶלֶךְ חָדָשׁ קָם עַל-רוֹמִי וְהוּא לֹחֵץ אֶת יִשְׂרָאֵל בְּחָזְקָֽה: ו וְעַתָּה קוּמָה וּלְכָה אֶל-הָעִיר הַגְּדוֹלָה הַזֹּאת וְאֶת-הָאַרְגָּז הַזֶּה הַמָּלֵא כָּל אֶבֶן יְקָרָה תִּקַּח בְּיָדֶךָ וּנְתַתּוֹ מִנְחָה לְמֶלֶךְ רוֹמִי בְּשֵׁם כָּל-יִשְׂרָאֵֽל: ז אוּלַי יִתֵּן יְיָ אֶת-עַמּוֹ לְחֶסֶד וּלְרַחֲמִים בְּעֵינָ֑יו וְהָקֵל מִן-הָעֹל הַכָּבֵד אֲשֶׁר נָתַן עַל-צַוָּארֵֽנוּ: ח וַיַּעַן נַחוּם וַיֹּאמַ֑ר וּמִי אֲנִי כִּי אָבֹא אֶל-הַמֶּֽלֶךְ: ט וַיֹּאמְרוּ הַזְּקֵנִים שָׁמַעְנוּ כִּי אֱלֹהִים עִמָּ֑ךְ וְאֵת כָּל-אֲשֶׁר אַתָּה עוֹשֶׂה הוּא מַצְלִיחַ בְּיָדֶֽךָ: י וַיִּשְׁמַע נַחוּם לְקוֹל הַזְּקֵנִ֑ים וַיִּקַּח אֶת-הָאַרְגָּז וַיָּקָם וַיֵּלַֽךְ: יא וַיְהִי כִּנְטוֹת הַיּוֹם וַיָּעַף מֵעֲמַל הַדֶּרֶךְ וַיָּסַר אֶל-הַמָּלוֹן וַיִּשְׁכַּב-שָׁ֑ם וַיָּשֶׂם אֶת-הָאַרְגָּז מְרַאֲשֹׁתָיו וַיִּישָׁן וַיֵּרָדַֽם: יב וּבַעַל הַמָּלוֹן אִישׁ אֹהֵב בֶּצַע הִתְבּוֹנֵן מֵרָחוֹק אֶל-תַּבְנִית הָאַרְגָּ֑ז וַיִּתְאָו לִרְאוֹת גַּם אֶת-הַנִּמְצָא בְּתוֹכֽוֹ: יג וַיִּקְרַב בַּלָּאט וַיּוֹצִיאֵהוּ וַיִּפְתְּחֵ֑הוּ וְהִנֵּה כָּהוּ עֵינָיו לְנֹגַהּ בְּרַק אַבְנֵי אֶקְדָּֽח: יד וַיְמַהֵר וַיָּרֶק הָאַרְגָּז וַיְנַצֵּל אֶת-כָּל-עֶדְי֑וֹ וַיָּשֶׂם בָּאַרְגָּז עָפָר תַּחַת הָאֲבָנִים וַיְשִׁיבֵהוּ אֶל-מְקוֹמֽוֹ: טו וְנַחוּם הִתְהַלֵּךְ בְּתֻמּוֹ כָּל-הַיָּמִים וַעֲצַת רְשָׁעִים רָחֲקָה מִמֶּ֑נּוּ וְלֹא עָלְתָה עַל-לִבּוֹ כִּי בְתוֹךְ מִרְמָה הוּא יוֹשֵׁב הַפָּֽעַם: טז וַיַּשְׁכֵּם בַּבֹּקֶר שָׂמֵחַ וְטוֹב לֵב וַיְבָרֶךְ אֶת-בַּעַל הַבַּיִת וַיִּתֵּן שְׂכָרוֹ וַיִּקַּח אֶת-הָאַרְגָּז וַיֵּלֶךְ לְדַרְכּֽוֹ: יז וּבַעַל הַמָּלוֹן דִּבֶּר שָׁלוֹם בְּפִ֑יו וּבְלִבּוֹ בָּז וַיִּלְעַג-לֽוֹ: יח וַיָּנַע אַחֲרָיו רֹאשׁ לֵאמֹ֑ר לִי הַחַיִל וְהַחֹסֶן וּלְךָ מַפַּח-נֶפֶשׁ וּכְאֵב-לֵֽב:


ב    🔗

א מִקֵּץ יָמִים בָּא נַחוּם אֶל-רוֹמִי וַיַּעֲמֹד לִפְנֵי הַמֶּ֑לֶךְ וַיְדַבֵּר הַמֶּלֶךְ אֵלָיו קָשׁוֹת וַיִנְאַץ אֶת-עַמּֽוֹ: ב אַךְ יְיָ הָיָה עִם-פִּי נַחוּם וַיַּהֲפֹךְ אֶת-לֵב הַמֶּלֶךְ לְטוֹבָ֑ה וַיֵּעָתֶר-לוֹ הַמֶּלֶךְ לָקַחַת מִיָּדוֹ אֶת-הַמִּנְחָֽה: ג וַיִּכְרַע נַחוּם לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ וַיּוֹשֶׁט לוֹ אֶת-הָאַרְגָּ֑ז וַיְצַו הַמֶּלֶךְ אֶת-נֹשֵׂא כֵלָיו לָקַחַת אֶת-הָאַרְגָּז מִיָּדֽוֹ: ד וַיִּקָּחֵהוּ וַיִּפְתְּחֵ֑הוּ וְהִנֵּה עָפָר קַשׁ וּמוֹץ תַּחַת נֹפֶךְ סַפִּיר וְיָהֲלֹֽם: ה וַיִּקְצֹף הַמֶּלֶךְ מְאֹד וַיִּקְרָא הֵתַלְתֶּם בִּי יְהוּדִים כֻּלְּכֶם לָטֶבַח תִּכְרָ֑עוּ וַיָּמָת לֵב-נַחוּם וַיְהִי לְאָֽבֶן: ו וְהִנֵּה קוֹל דְּמָמָה קוֹרֵא בְאָזְנָיו נַחוּם גַּם-זוֹ לְטוֹבָ֑ה וַתָּשָׁב נַפְשׁוֹ אֶל-קִרְבּֽוֹ: ז וּמִבֵּין שָׂרֵי הַמֶּלֶךְ הָעֹטְרִים אֹֹתוֹ יָצָא שַׂר אֶחָד כֻּלּוֹ אֹמֵר כָּבוֹד וּמַרְאֵהוּ נוֹרָא מְאֹֽד: ח וַיִּשְׁתַּחוּ וַיֹּאמַ֑ר אַל-נָא יִחַר בְּעֵינֵי אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ וַאֲדַבֵּֽרָה: ט מֵרוֹמְמוּתֶךָ נֶעְתְּקוּ מִפִּי-הָאִישׁ הַזֶּה מִלִּ֑ין הִנֵּה הֶעָפָר הַזֶּה הוּא-עֲפַר אַבְרָהָם אֲבִיהֶם אֲשֶׁר אִם-זְרָקוֹ הַשָּׁמַיְמָה וַיְהִי לַהֲמוֹן חֲרָבוֹת וְהַקַּשׁ לִקְשָׁתוֹת דְּרֻכֽוֹת: י וְעַתָּה יְנַס-נָא אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ וְשָׁלַח אֶת-הֶעָפָר בְּיַד מַלְאָכָיו הַנֶּאֱמָנִים אֶל-הַמַּעֲרָכָ֑הְ וְרָאִיתָ אִם-לֹא כְּחִצִּים שְׁנוּנִים יִפּוֹל בְּלֵב אֹיְבֵי הַמֶּֽלֶךְ: יא וַיַּעַן הַמֶּלֶךְ אֶת-הַשָּׂ֑ר מִי אַתָּה קָרָאתָ אֶל-הַמֶּֽלֶךְ: יב הֵן מִדְבָּרְךָ וּמַלְבּוּשְׁךָ כְּאַחַד הַשָׂרִים הָעֹמְדִים לְפָנָ֑י וְאֶת-שִׁמְעֲךָ לֹא-שָׁמַעְתִּי וְאֶת-פָּנֶיךָ לֹא-רָאִיתִי עַד הַיּוֹם הַזֶּֽה: יג אַךְ יַעַן כִּי הֲלִיכוֹתֶיךָ הֲלִיכוֹת אַחַד הַשָּׂרִים הַגְּדוֹלִים וְגַם מַרְאֵה הָעִבְרִי הַזֶּה יַעֲנֶה כִּי-יָשְׁרָה נַפְשׁוֹ בּ֑וֹ לָכֵן זֹאת אֶעֱשֶׂה לָכֶֽם: יד שָׁלֹחַ אֶשְׁלַח בְּיַד נֶאֶמְנֵי רוּחַ אֶת-הֶעָפָר הַזֶּה אֶל-הַמַּחֲנֶ֑ה וּשְׁנֵיכֶם תֵּאָסְפוּ אֶל-מִשְׁמָר עַד שׁוֹב הָאֲנָשִׁים וְהִגִּידוּ אֵיךְ יִפֹּל דָּבָֽר: טו וְהָיָה אִם אֱמֶת דִּבַּרְתֶּם וְשַׁבְתֶּם בְּכָבוֹד הַבָּ֑יְתָה וְאִם-לֹא מוֹת תָּמֽוּתוּ: טז וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ לַאֲשֶׁר עַל-הַבָּ֑יִת לֶאֱסוֹף אֶת שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים אֶל-בֵּית הַסֹּהַר אֲשֶׁר-אֲסִירֵי הַמֶּלֶךְ אֲסוּרִים שָֽׁם: יז וַיְצַו לָתֵת לָהֶם אֶת-מַאֲכָלָם וְאֶת-מִשְׁתֵּיהֶם כְּיַד הַמֶּלֶךְ וּלְהַעֲמִיד לִפְנֵיהֶם סָרִיסִים לְשָׁרְתָ֑ם וַיַּעַשׂ-כֵּֽן:


ג    🔗

א וַיְהִי בִּהְיוֹת שְׁנֵיהֶם לְבַדָּם בַּבַּיִת וַיִּשָּׂא נַחוּם אֶת-עֵינָיו וְהִנֵּה מְעִיל הָאַרְגָּמָן סָר בְּאֶפֶס יַד מֵעַל הַשָּׂ֑ר וְלֹא-נִשְׁאַר עַל-בְּשָׂרוֹ בִּלְתִּי אִם-אַדֶּרֶת שֵׂעָר וְאֵזוֹר עֽוֹר: ב וַיֹּאמֶר הַשָּׂר אַל-תִּירָא נַח֑וּם כִּי-יְיָ צְבָאוֹת שְׁלָחַנִי לִשְׁמָרְךָ בַּדָּֽרֶךְ: ג כִּי רָאֹה רָאִיתִי אֶת-כָּל- הֶעָשׂוּי לְךָ בַּמָּ֑לוֹן כִּי-לָקַח בַּעַל הַמָּלוֹן אֶת-אַבְנֵי-הַחֵן וַיָּשֶׂם עָפָר תַּחְתֵּיהֶֽם: ד וָאֲצַו אֲנִי אֶת-בִּרְכָתִי וַיְהִי הֶעָפָר לְאַבְנֵי קָ֑לַע וָאָבֹא אַחֲרֶיךָ אֶל-הַמֶּלֶךְ וָאֱהִי לְמֵלִיץ לָֽךְ: ה וַיֹּאמֶר נַחוּם הַגִּידָה-נָּא-לִי אֲדֹנִי מַה-שְׁמֶ֑ךָ וְכִבַּדְתִּֽיךָ: ו וַיַּעַן הַשַּׂר שַׂר-צְבָא יְיָ אָנִי וּשְׁמִי אֵלִיָֽהוּ: ז וַיִּפֹּל נַחוּם עַל-פָּנָיו אַרְצָה וַיִּשְׁתָּ֑חוּ וַיִּקְרָא הַאַתָּה זֶה אֲדֹנִי אֵלִיָּֽהוּ: ח וַיְמַהֵר אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא וַיְקִימֵהוּ וַיֹּאמֶר לוֹ אַל-תִּירָא וְאַל-תֵּחָ֑ת כִּי חָכָם אַתָּה בְּיִשְׂרָאֵל וְחָכָם כָּמוֹךָ לֹא-נוֹפֵל הוּא מִנָּבִֽיא: ט וְעַתָּה נֵשְׁבָה-נָא יַחַד עַד שׁוֹב מַלְאֲכֵי הַמֶּלֶךְ מִדַּרְכָּ֑ם וְהִגַּדְתִּי לְךָ תַּעֲלֻמוֹת חָכְמָה וְסִתְרֵי תוֹרָֽה: י וְסָרִיסֵי הַמֶּלֶךְ עָרְכוּ אֶת-הַשֻּׁלְחָן וַיָּבִיאוּ לִשְׁנֵי הָאֲסִירִים אֶת-מְנָת חֶלְקָם וְכוֹסָם מִפַּתְבַּג הַמֶּלֶךְ וַיֵּצֵֽאוּ: יא וַיִּשְׁלַח אֵלִיָּהוּ אֶת-קְצֵה הַמִּשְׁעֶנֶת וַיִּגַּע בַּשֻּׁלְחָ֑ן וַתֵּצֵא אֵשׁ וַתֹּאכַל אֶת-הַבָּשָׂר וְאֶת-הַמָּרָֽק: יב וְעֶגְלָה שְׁלִישִׁיָּה יִבְרָא אֵלִיָּהוּ יוֹם י֑וֹם וְהָיָה לְנַחוּם לְאָכְלָֽה:


ד    🔗

א וַיְהִי הַיּוֹם וַיַּשְׁכֵּם נַחוּם בַּבֹּ֑קֶר וַיִּגַּשׁ אֶל-הַחַלּוֹן וְהִנֵּה קוֹל הַקִּרְיָה הוֹמָֽה: ב הוּא מַפְנֶה שִׁכְמוֹ מִן-הַחַלּוֹן וְהַדֶּלֶת נִפְתָּ֑חָה וְשָׂרֵי הַמֶּלֶךְ וְשַׂר הַבַּיִת בְּרֹאשָׁם בָּאוּ וַיִּשְׁתַּחֲוֽוּ: ג וַיֹּאמְרוּ אֲדוֹנֵינוּ הַמֶּלֶךְ שָׁלַח לְבָרֵךְ אוֹתְךָ אִישׁ אֱלֹהִים אֲשֶׁר עָשִׂיתָ הַתְּשׁוּעָה הַגְּדוֹלָ֑ה כִּי הִרְבָּה הֶעָפָר לֶאֱכוֹל בְּאֹיְבֵינוּ מֵאֲשֶׁר אָכְלָה הֶחָֽרֶב: ד וְעַתָּה בֹּא-נָא אִישׁ אֱלֹהִים אֶל-אֲדוֹנִי הַמֶּ֑לֶךְ וְנָתַן הַמֶּלֶךְ אֶת-שֶׁאֱלָתֶֽךָ: ה וַיֵּלֶךְ נַחוּם אֶל-הַמֶּ֑לֶךְ וַיֵּצֵא הַמֶּלֶךְ לִקְרָאתוֹ וַיָּסַר אֶת-טַבַּעְתּוֹ מֵעַל יָדוֹ וַיִּתְּנָהּ עַל-יַד נַחֽוּם: ו וַיְבָרֶךְ נַחוּם אֶת-הַמֶּ֑לֶךְ וַיִּפֹּל לְפָנָיו וַיֵּבְךְּ וַיִּתְחַנֶּן-לוֹ לְהַעֲבִיר אֶת-הָרָעָה אֲשֶׁר חָרְשׁוּ יוֹעֲצֵי זִמּוֹת עַל-עַמּֽוֹ: ז וַיַּעַן הַמֶּ֑לֶךְ הַפַּעַם רָאִיתִי כִּי-יְיָ עִמָּכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵֽל: ח וְעַתָּה חֵלֶק כְּחֵלֶק תֹּאכְלוּ מִטּוּב הָאָ֑רֶץ עִם כָּל-הָעַמִּים אֲשֶׁר בְּכֹל מְדִינוֹת מַלְכוּתִֽי: ט וַיִּקְרָא הַמֶּלֶךְ לַאֲשֶׁר עַל-הַבַּיִת וַיְצַוֵּהוּ לֵאמֹר מַלֵּא אֶת-הָאַרְגָּז אֲשֶׁר הֵבִיא אִישׁ הָאֱלֹהִים אַבְנֵי נֵזֶר וְהָיוּ לוֹ וּלְעַמּוֹ אַבְנֵי זִכָּרוֹן כִּי-כִּידוֹן רוֹמִי הִכָּה בַּאֲלָפָיו וַעֲפַר יַעֲקֹב בְּרִבְבוֹתָ֑יו וַיֵּעָשֶׂה כֵּֽן: י וַיִּשַּׁק הַמֶּלֶךְ לְנַחוּם עַל-רֹאשׁוֹ וַיְשַׁלְּחֵהוּ בְּכָבוֹד גָּד֑וֹל וְרַבִּים מִזִּקְנֵי בֵית-הַמֶּלֶךְ וּגְדוֹלָיו עוֹלִים עִמּוֹ לְשַׁלְּחוֹ בְּרֶכֶב וּבְסוּסִים וּבְפָרָשִֽׁים: יא וּמִכָּל-עִיר וָעִיר אֲשֶׁר עָבַר-בָּהּ נַחוּם יָצְאוּ לִקְרָאתוֹ מַלְאֲכֵי בְּנֵי-יִשְׂרָאֵ֑ל בְּתֹף וּבְכִנּוֹר בְּשִׂמְחָה וּבְשִׁירִֽים: יב וְכָל-הָאָרֶץ צָהֲלָה וְשָׂמֵ֑חָה וַיְהַלְלוּ אֶת-יְיָ אֱלֹהֵיהֶם וַיֹּאמְרוּ קָדוֹשׁ לְנַחוּם עַבְדֽוֹ: יג וַתִּשְקֹט הָאָרֶץ כָּל-יְמֵי הַמֶּלֶךְ הַה֑וּא וְכָל-יְמֵי נַחוּם אִישׁ גִּמְזֽוֹ:


ה    🔗

א וּבַעַל הַמָּלוֹן אֲשֶׁר סָר אֵלָיו נַחוּם גַּם-בְּשׁוּבוֹ מֵרוֹמִי שָׁאַל אֶת-פִּיהוּ בַּמֶּה עָשָׂה אֶת כָּל-הַכָּבוֹד וְהָעשֶׁר הַזֶּ֑ה וַיְסַפֶּר-לוֹ אֵת כָּל-הַדְּבָרִים הָאֵֽלֶּה: ב וַיָּקָם בַּעַל הַמָּלוֹן וַיִּקַּח עָפָר רַב מִן-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר לָקַח בַּלַּיְלָה הַהוּא וַיְמַהֵר וַיֵּלֶך אֶל-קִרְיַת הַמַּמְלָכָה וַיֹּאמֶר בָּאֵלֶּה תַּכֶּה אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ אֶת-כָּל-אֹיְבֶיךָ עַד-כַּלּוֹתָֽם: ג וַיְצַו הַמֶּלֶךְ וַיְנַסּוּ שָׂרֵי הַצְּבָאוֹת אֶת-הֶעָפָר בַּמִּלְחָמָה וְהִנֵּה עָפָר מִן-הָאֲדָמָ֑ה וַיִּהְיוּ לִשְׂחוֹק בְּעֵינֵי אֹיְבֵיהֶם בְּזָרְקָם אוֹתוֹ עֲלֵיהֶֽם: ד וַיִּקְצֹף הַמֶּלֶךְ מְאֹד וַיְצַו וַיְמִיתֻ֑הוּ וַיְקַצְּצוּ אֶת-יָדָיו וְאֶת-רַגְלָיו וַיִּתְלוּהוּ עַל-הָעֵֽץ: ה וַתָּשָׁב רָעַת בַּעַל הַמָּלוֹן אֲשֶׁר אָמַר לַעֲשׂוֹת לְנַחוּם בְּרֹאשׁ֑וֹ וּלְנַחוּם וּלְעַמּוֹ הָיָה שָׁלֽוֹם:

 

ח אַבָּא חִלְקִיָּהוּ    🔗

א אִישׁ הָיָה בְּיָמִים קַדְמוֹנִים בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵ֑ל וּשְׁמוֹ חִלְקִיָּהֽוּ: ב וְאַף כִּי לֹא הָלַךְ הָאִישׁ בִּגְדֹלוֹת וּבְנִפְלָאוֹת מֵעוֹדוֹ וַיָּשֶׁת לִבּוֹ לַעֲבֹדָתוֹ בַּשָּׂדֶה כָּל-הַיּוֹם כְּאַחַד הָאִכָּרִ֑ים יָדְעוּ-בוֹ כָּל-הָעָם כִּי-חָכָם וְחָסִיד הֽוּא ג וַיִּקְרְאוּ לוֹ אַבָּא חִלְקִיָּ֑הוּ כִּקְרֹא לִנְבִיאֵי הַקֹּדֶשׁ אָבִי אָבִי רֶכֶב יִשְׂרָאֵל וּפָרָשָֽׁיו: ד וַיְהִי הַיּוֹם וַיִּשְׁלְחוּ אֵלָיו כָּל-יִשְׂרָאֵל מַלְאָכִים שְׁנֵי-תַלְמִידֵי חֲכָמִים לֵאמֹֽר: ה יָדַעְנוּ כִּי-יְיָ עִמָּ֑ךְ וְעַתָּה קוּמָה-נָא וְהִתְפַּלֵּל וְנָתַן מָטָר עַל-פְּנֵי הָאֲדָמָֽה: ו וַיָּבֹאוּ הָאֲנָשִׁים בֵּיתָה חִלְקִיָּ֑הוּ וַתֹּאמֶר הָאִשָּׁה הִנֵּה בַעֲלִי בַּשָּׂדֶֽה: ז וַיֵּלְכוּ שָׁמָּה וַיִּמְצָאֻהוּ עֹדֵר תַּחַת הַגָּ֑פֶן וַיִּקְרְאוּ-לוֹ לְשָׁלוֹם וְלֹא-הֵשִׁיב לָהֶם דָּבָֽר: ח וַיְהִי לְעֵת עֶרֶב וַיִּקַּח אֶת-הַמַּעְדֵּר וְאֶת מְעַט הָעֵצִים אֲשֶׁר לִקַּט וַיָּשֶׂם עַל-שִׁכְמוֹ הַאַחת וְאֶת-בִּגְדוֹ קִפֵּל וַיִּתֵּן עַל- שִׁכְמוֹ הַשֵּׁנִ֑ית וַיִּפֶן וַיֵּלֶךְ יָחֵף הַבָּֽיְתָה: ט וַיְהִי בְּבֹאוֹ לַעֲבֹר אֶת-הַנָּ֑חַל וַיָּשֶׂם אֶת-נְעָלָיו בְּרַגְלָיו וַיַּעֲבֹֽר: י וַיֹּסֶף לָלֶכֶת וְהִנֵּה קוֹץ וְדַרְדַּ֑ר וַיֶּחֱשׂף אֶת-שׁוּלֵי בְגָדָיו וַיַּעַבְרֵם בְּרֶגֶל חֲשׂוּפָֽה: יא וַיִּקְרַב אֶל-הָעִ֑יר וְהִנֵּה אִשְׁתּוֹ יוֹצֵאת לִקְרָאתוֹ בְּבִגְדֵי חֲמֻדוֹת וּבְתַמְרוּקֵי הַנָּשִֽׁים: יב וַיָּבֹא אֶל בֵּיתוֹ וַתֵּלֶךְ אִשְׁתּוֹ רִאשׁוֹנָה וְהוּא אַחֲרֶיהָ וּשְנֵי הָאֲנָשִׁים אַחֲרָ֑יו וַיֵּשֶׁב אֶל-הַשֻּׁלְחָן לֶאֱכָל-לֶחֶם וְלַמַּלְאָכִים לֹא קָרָֽא: יג וַיִּתֵּן לִבְנוֹ הַגָּדוֹל עֻגָּה אַחַת קְטַנָּ֑ה וּלְבָנָיו הַקְּטַנִּים נָתַן שְתַּיִם שְׁתָּֽיִם: יד אַחֲרֵי-כֵן דִּבֶּר בְּאָזְנֵי אִשְׁתּוֹ בַּלָּ֑ט וַיֹּאמֶר יָדֹעַ יָדַעְתִּי כִּי עַל-דְּבַר הַגְּשָׁמִים בָּאוּ אֵלֵינוּ הָאֲנָשִֽׁים: טו וְעַתָּה נְמַהֲרָה-נָּא וְנַעַל אֶל-הָעֲלִיָּ֑ה וְחִלִּינוּ אֶת פְּנֵי יְיָ בְּטֶרֶם יֹאמְרוּ אֵלֵֽינוּ: טז וְהָיָה בְּתֵת יְיָ מָטָר לֹא-יִוָּדַע לְאִישׁ כִּי בְשֶׁלָּנוּ ה֑וּא וְלִבֵּנוּ לֹא יָרֽוּם: יז וַיְמַהֲרוּ וַיַּעֲלוּ שְׁנֵיהֶם הָאִישׁ וְהָאִשָּׁה וַיִּתְפַּלְּלוּ וַיִּשְׁמַע יְיָ אֶת-קוֹלָ֑ם וַיַּעַל הֶעָנָן מֵעֵבֶר הַבַּיִת אֲשֶׁר הָאִשָּׁה נִצֶּבֶת שָֽׁם: יח וַיְהִי גֶשֶׁם שֹׁטֵף וַתְּכַס שִׁפְעַת מַיִם אֶת-הָאָ֑רֶץ וַיַּרְא חִלְקִיָּהוּ כִּי-כֵן וַיֵּרַֽד: יט וַיֹּאמֶר אֶל-הָאֲנָשִׁ֑ים הַגִּידוּ-נָא לִי אֲדֹנַי מֶה-חֶפְצְכֶֽם: כ וַיַּעֲנוּ לֵאמֹ֑ר חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל שְׁלָחוּנוּ לְבַקֵּשׁ פָּנֶיךָ כִּי-תִקְרָא לַיְיָ עַל-דְּבַר הַמָּטָֽר: כא וַיִּצְחַק חִלְקִיָּהוּ וַיֹּאמַ֑ר בָּרוּךְ יְיָ כִּי לֹא-הִצְרִיךְ אֶתְכֶם לְחִלְקִיָּֽהוּ: כב וַיַּעֲנוּ הָאֲנָשִׁים יָדַעְנוּ גַם יָדַעְנוּ כִּי בְשֶׁלָּכֶם נָתַן יְיָ אֶת-הַגֶּשֶׁם הַזֶּ֑ה אַךְ הֲבִינֵנוּ נָא אֶת-דְּרָכֶיךָ מַדּוּעַ זֶה לֹא-הֲשֵׁבוֹתָ לָנוּ שָׁלֽוֹם: כג וַיַּעַן וַיֹּאמֶר יַעַן כִּי לֹא-לִי הָיְתָה הַמְּלָאכָה אֲשֶׁר עָשִׂיתִי כִּי שָׂכִיר הָיִי֑תִי וּמִי יִפְטְרֵנִי מֵחוֹבַת עֲבֹדָתִי אַף כְּדֵי דָבָר אֶחָֽד: כד וַיִּשְׁאָלוּהוּ וַיֹּאמְרוּ מַדּוּעַ זֶה שַׂמְתָּ אֶת-הַמַּעְדֵּר וְאֶת-הָעֵצִים עַל-בְּשַׂר זְרוֹעֶךָ וְלֹא-פָרַשְׂתָּ תַחְתָּם אֶת-הַבֶּגֶד אֲשֶׁר נָשָׂאתָ עַל-שִׁכְמְךָ הַשֵּׁנִ֑י לְמַשָּׂא וְלֹא לְהוֹעִֽיל: כה וַיַּעֲנֵם יַעַן כִּי-הַבֶּגֶד לֹא-לִי הוּא כִּי-שָׁאוּל הוּא עִמָּדִ֑י וַאֲנִי לִלְבּוֹשׁ שְׁאִלְתִּיהוּ וְלֹא-לָשׂוּם עָלָיו מַשָּֽׂא: כו וַיֹּאמְרוּ לוֹ וּמַדּוּעַ הָלַכְתָּ יָחֵף בְּכָל-הַדֶּרֶךְ וְלֹא-ב֑שְׁתָּ וּבְבֹאֲךָ הַמַּיְמָה מְקוֹם אֵין רֹאֶה שַׂמְתָּ נְעָלִים בְּרַגְלֶֽיךָ: כז וַיַּעַן לָהֶם יַעַן כִּי לֹא-תִשְׁלַט בַּת-עֵינִי לִרְאוֹת בַּמָּ֑יִם יָרֵאתִי פֶּן-תִּדְרֹךְ רַגְלִי עַל-שֶׁרֶץ אוֹ-נָחָשׁ וּנְשָׁכָנִֽי: כח לֹא-כֵן בַּיַּבָּשָׁ֑ה שָׁם רֹאֶה אֲנִי אֵת אֲשֶׁר לְפָנַי וְלֹא-אִירָא רָֽע: כט וַיִּשְׁאָלוּהוּ עוֹד וּמַדּוּעַ זֶה חָשַׂפְתָּ אֶת-שׁוּלֵי בְגָדֶיךָ בְּלֶכְתְּךָ עַל-קוֹץ וְדַרְדַּ֑ר הֲלֹּא מָחַצְתָּ אֶת-רַגְלֶֽיךָ: ל וַיַּעַן וַיֹּאמֶר רַגְלִי כִּי-אֶגּוֹף וְהַעַלְתָה אֲרוּכָה וְנִרְפָּ֑אָה אַךְ בִּגְדִי כִּי-יִקָּרֵעַ מִי יִרְפָּאֶֽנּוּ: לא וַיּוֹסִיפוּ עוֹד שְׁאֹל אֹת֑וֹ מַדּוּעַ זֶה לֹא-קָרָאתָ אוֹתָנוּ אֶל-הַלָּֽחֶם: לב וַיָּשֶׁב אֹתָם דָּבָר יַעַן כִּי-מְעַט הָיָה לְכַלְכֵּל בּוֹ גַּם אֶת-נַפְשׁוֹת בֵּיתִי גּםַ אֶת-הָאֹרְחִ֑ים עַל-כֵּן אָמַרְתִּי אַל-נָא אֶגְנֹב אֶת-לִבְּכֶם בְּאִמְרֵי-שָֽׁקֶר: לג וַיּוֹסִיפוּ עוֹד דַּבֵּר אֵלָיו לֵאמֹ֑ר מַדּוּעַ זֶה נָתַתָּ לְבִנְךָ הַגָּדוֹל עֻגָּה אַחַת וּלְבִנְךָ הַקָּטֹן מִמֶּנּוּ שְׁתֵּי עֻגּֽוֹת: לד וַיַּעֲנֵם יַעַן כִּי-הַגָּדוֹל בְּבֵיתוֹ יוֹשֵׁב כָּל-הַיּ֑וֹם וְהַקָּטֹן לֹמֵד בְּבֵית הַסֵּֽפֶר: לה וַיִּשְׁאָלוּהוּ עוֹד וּמַדּוּעַ זֶה עָלוּ הָעֲנָנִים מֵעֵבֶר הַבַּיִת אֲשֶׁר הִתְפַּלְּלָה אִשְׁתְּךָ שָֽׁם: לו וַיַּעַן אֹתָם דָּבָר יַעַן כִּי-אִשָּׁה יוֹשֶׁבֶת בַּיִת וּפֹרֶשֶׂת לֶעָנִי לֶחֶם אֲשֶׁר כְּרֶגַע יֹאכְלֶ֑נּוּ וַאֲנִי אֶתֵּן רַק אֶת-כַּסְפִּי וְעַד אֲשֶׁר יִקְנֶה-בּוֹ הֶעָנִי אֶת לַחְמוֹ עוֹדֶנּוּ רָעֵֽב: לז וּגְדוֹלָה עוֹד מִזֹּאת אֲנִי הִתְפַּלַּלְתִּי עַל-הָרְשָׁעִים אֲשֶׁר בְּעִירִי שֶׁיָמוּתוּ וְהִיא הִתְפַּלְּלָה כִּי-יָשׁוּבוּ אֶל-יְיָ בְּכָל-לְבָבָ֑ם עַל-כֵּן קָרוֹב יְיָ אֶל-שַׁוְעָתָֽהּ: לח וַיִּפְטֹר אַבָּא חִלְקִיָּהוּ אֶת-הָאֲנָשִׁים לְשָׁלוֹם וַיְבָרְכֵ֑ם וַיָּשׁוּבוּ לִמְקוֹמָם שְׂמֵחִים וְטוֹבֵי לֵֽב: לט וַיְסַפְּרוּ הָאֲנָשִׁים אֶת-הַדְּבָרִים אֲשֶׁר רָאוּ עֵינֵיהֶ֑ם וַאֲשֶׁר שָׁמְעוּ אָזְנֵיהֶֽם: מ וַיְכַבֵּד כָּל-הָעָם אֶת-אַבָּא חִלְקִיָּ֑הוּ וַיֵּדְעוּ כִּי-חָכְמַת אֶלֹהִים בְּקִרְבּֽוֹ:


 

ט. רַבִּי חֲנִינָא בֶּן-דּוֹסָא    🔗

א.    🔗

א אִישׁ הָיָה לְפָנִים בְּיִשְׂרָאֵל וּשְׁמוֹ רַבִּי חֲנִינָא בֶּן-דּוֹסָ֑א וַיֶּחְכַּם וַיִּצְדַּק עַד-מְאֹד וַיָי אֲהֵבֽוֹ: ב וְאַף כִּי לֹא-שָׁמֵן חֶלְקוֹ בַּחַיִּי֑ם שָׂמֵחַ וְטוֹב לֵב הָיָה כָּל-יָמָֽיו: ג וּבְכָל-יוֹם וָיוֹם קוֹל יוֹצֵא מֵאֵת פְּנֵי-יְיָ וְקוֹרֵא

מְלֹא עוֹלָם פְּרִי מַעַלְלֵי חֲנִינָא אוֹכֵל לְשִׂבְעָ֑ה

וּמְלֹא קַב חֲרוּבִים דַּי לִבְנִי זֶה לְיָמִים שִׁבְעָֽה:

ד וְכַאֲשֶׁר לֹא-הִתְאוֹנֵן מֵעוֹדוֹ עַל-עָנְי֑וֹ כֵּן הִסְתִּיר אֶת-רִישׁוֹ מִנֶּגֶד עֵין רֵעֵֽהוּ: ה וְהָיָה מִדֵּי אֱפוֹת כָּל-הַנָּשִׁים מַאֲפֵה תַנּוּר לְיוֹם הַשַּׁבָּ֑ת וְלָקְחָה אִשְׁתּוֹ קֶלַח אֶחָד וְזָרְקָה אוֹתוֹ אֶל-תַּנּוּרָהּ לְבַעֲבוּר הַעֲלוֹת מַשְׂאַת עָשָׁן רַבָּ֑ה לְבִלְתִּי יִוָּדַע כִּי שֻׁלְחָנָהּ רֵֽיק: ו וּשְׁכֶנֶת רָעַת-עַיִן בָּאָה אֶל-אֵשֶׁת רַבִּי חֲנִינָא בְּעֶרֶב שַׁבָּ֑ת וַתֵּבוֹשׁ בַּעֲלַת-הַבַּיִת וַתֵּחָבֵא בֶּחָֽדֶר: ז וַתִּפְתַּח הַשְּׁכֶנֶת אֶת-הַדֶּלֶת וַתִּקְרָא לְבַעֲבוּר הַרְעִימָ֑הּ מִי לֹא-יֵדַע כִּי אֵין-לָךְ מְאוּמָה וְלָמָּה-לָךְ לִגְנוֹב אֶת-לִבִּֽי: ח עוֹד דְּבָרָהּ עַל-לְשׁוֹנָ֑הּ וְהִנֵּה תַנּוּר מָלֵא מַעֲשֵׂה אֹפֶה וּמִשְׁאֶרֶת מְלֵאָה בָצֵק לְנֶגֶד עֵינֶֽיהָ: ט וַתְּשַׁנֶּה הַשְּׁכֶנֶת אֶת-טַעְמָהּ וַתִּקְרָא שְׁכֶנְתִּי שְׁכֶנְתִּי מַהֲרִי וּרְדִי אֶת-הַלֶּחֶם מִן-הַתַּנּוּר פֶּן-יְהִי לְמַאֲכֹלֶת-אֵֽש: י וַתַּעַן אֵשֶׁת הָרָ֑ב עַל-כֵּן בָּאתִי הַחַדְרָה לְהָבִיא מִרְדֶּה לִרְדּוֹתֽוֹ: יא וַתֵּבוֹשׁ הַשְּׁכֶנֶת וַתִּכָּלֵ֑ם וַתָּשָׁב עַל-עֵקֶב בָּשְׁתָּֽהּ:


ב    🔗

א וְאֵשֶׁת רַבִּי חֲנִינָא אָמְרָה אֶל-בַּעֲלָ֑הּ הַגִּידָה-נָא לִי יְדִיד נְעוּרַי עַד-מָתַי נִשְׂבַּע רֹגֶז בְּאֶרֶץ הַחַיִּים: ב וַיֹּאמֶר לָהּ אִישָׁ֑הּ וּמָה-אֶעֱשֶׂה-לָךְ תַּמָּתִֽי: ג וַתֹּאמֶר אֵלָיו חַל-נָא אֶת-פְּנֵי אֱלֹהֶ֑יךָ אוּלַי יִתֶּן לְךָ מְאֽוּמָה: ד וַיִּשְׁמַע רַבִּי חֲנִינָא לְקוֹל אִשְׁתּ֑וֹ וַיִּצְעַק אֶל-יְיָֽ: ה וַיִּשָּׂא עֵינָיו וְהִנֵּה תַּבְנִית יָד שְׁלוּחָה אֵלָיו וְהִיא אֹחֶזֶת רֶגֶל שֻׁלְחַן זָהָב כִּכָּר מִשְׁקָלָ֑הּ וַתָּשֶׂם הַיָּד אֶת-רֶגֶל שֻׁלְחַן הַזָּהָב לְפָנָיו וַתָּסַר וַתֵּעָלַֽם: ו וְתַרְדֵּמָה נָפְלָה עַל-הָאִשָּׁ֑ה וַתִּישָׁן וַתַּחֲלֹם וְהִנֵּה הִיא בְּעֵדֶן גַּן-אֱלֹהִֽים: ז וְהִנֵּה כָּל-חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל וַחֲסִידָיו יוֹשְבִים אִישׁ אִישׁ עַל-שֻׁלְחַן-זָהָ֑ב וְשָׁלשׁ שָׁלשׁ רַגְלַיִם לַשֻּלְחָֽן: ח וּבֶן-דּוֹסָא בַּעְלָהּ יוֹשֵׁב עַל-שֻׁלְחַן זָהָב טָה֑וֹר אֲשֵׁר אֵין-לוֹ בִּלְתִּי שְׁתֵּי רַגְלָֽיִם: ט וַתִּקְרַב וַתִּתְבּוֹנֵן וְהִנֵּה קֶצֶב אֶחָד וּמִדָּה אַחַת לְרַגְלַיִם אֵלֶּה וְלָרֶגֶל אֲשֶׁר נָתְנָה לְאִישָׁהּ הַיָּד הַשְּׁלוּחָה משְּׁמֵי שָׁמָיִם וַתֵּדַע כִּי מִן-הַשֻּׁלְחָן הַזֶּה לֻקָּחָה הָרָֽגֶל: י וַתִּיקַץ וַתִּפָּעֶם רוּחָהּ וַתֹּאמַר הַגִּידָה-נָא לִי יְדִיד נְעוּרַי הֲיִיטַב בְּעֵינֶיךָ לִרְאוֹת אֶת-כָּל-רֵעֶיךָ יוֹשְׁבִים עַל-שֻׁלְחַן זָהָב נָכוֹן עַל-שָׁלשׁ רַגְלָ֑ים וְרַק אַתָּה לְבַדְּךָ תֵּשֵׁב עַל-שֻׁלְחָן בַּעַל שְׁתֵּי רַגְלָֽיִם: יא וַיֹאמֶר לָהּ אִישָׁהּ וּמָה אֶעֱשֶׂה-לָךְ תַּמָּתִֽי: יב וַתֹּאמֶר אֵלָיו חַל-נָא אֶת-פְּנֵי יְיָ אֱלֹהֶ֑יךָ וְשָׁלַח אֶת-הַיָּד לָקַחַת אֶת-הָרֶגֶל אֲשֶׁר נְתָנָֽה: יג וַיִּקְרָא חֲנִינָא אֶל-יְיָ עַל-דְּבַר הָרָ֑גֶל וַיִּשַׁמַע יְיָ אֶת-קֹלוֹ וַתָּבֹא הַיָּד וַתִּקָּחֶֽהָ: יד וַתִּגְדַּל הַשִּׂמְחָה עַל-הִלָּקַח עֶשֶׁת הַזָּהָ֑ב מֵאֲשֶׁר גָּדְלָה עַל-הִנָּתְנָֽהּ:


ג    🔗

א וַיְהִי הַיּוֹם וַיַּרְא בֶּן-דּוֹסָא אֶת-בִּתּוֹ וְהִנֵּה-הִיא נוּגָ֑ה וַיֹּאמֶר לָהּ אָבִיהָ עַל-מַה-זֶה נֶעְצַבְתְּ בִּתִּֽי: ב וַתֹּאמֶר הַנַּעֲרָה וְאֵיךְ לֹא אֵעָצֵ֑ב הֲלֹא רַד הַיּוֹם וְהַשַּׁבָּת קְרוֹבָה לָבֹֽא: ג וַאֲנִי אָמַרְתִּי אָשִׂימָה-נָא שָׁמֶן בַּמְּנוֹרָה וְאַעֲלֶה-לִי נֵר שַׁבָּ֑ת וָאֶקְרַב אֶל-הָאָסוּךְ וְהִנֵּה חֹמֶץ תַּחַת שָֽׁמֶן: ד וַיֹּאמֶר לָהּ אָבִיהָ אֵין דָּבָ֑ר צְקִי-נָא אֶת-הַחֹמֶץ בַּמְּנוֹרָה וְהַעֲלִי-בוֹ אוֹר וְאַל תֵּעָצְבִי בִּתִּֽי: ה יְיָ אָמַר לַשֶּׁמֶן כִּי יִתֵּן אוֹר֑וֹ וְהוּא גַּם-יֹאמַר לַחֹמֶץ וְנָתַן גַּם-הוּא אֶת-אוֹרֽוֹ: ו וַתַּעַשׂ הַנַּעֲרָה כֵּן וַיָּאֶר הַחֹמֶץ כָּל-הַלַּיְלָה וְכָל-הַיּוֹ֑ם עַד כִּי-בֵרַךְ עָלָיו רַבִּי חֲנִינָא בִּרְכַּת מְאוֹרֵי הָאֵשׁ בְּצֵאת הַשַּׁבָּֽת:


ד    🔗

א יוֹם אֶחָד הִשְׁכִּימָה אֵשֶׁת רַבִּי חֲנִינָא בַּבֹּקֶר לִפְתּוֹחַ דַּלְתּוֹת הַבָּ֑יִת וְהִנֵּה תַרְנְגֹלוֹת מְצֻמָּדוֹת אִשָּׁה אֶל-רְעוּתָה עַל-הַסָּֽף: ב וַתִּשְׂמַח הָאִשָּׁה עֲלֵיהֶן וַתִּקָּחֵן וַתְּבִיאֵן אֶל-אִישָׁ֑הּ וַתֹּאמֶר הַפַּעַם תִּהְיֶיןָ הַבֵּיצִים אֲשֶׁר תְּמַלֵּטְנָה אֵלֶּה לָנוּ לְאַכְלָֽה: ג וַיַּעַן בֶּן-דּוֹסָא אַל-לָךְ תַּמָּתִ֑י אַל-תִּקְחִי מֵהֶן וְאַל-תִּגְעִי בָהֶן כִּי לֹא-לָנוּ הֵֽן: ד וַתְּמַלֵטְנָה בֵיצִים וַתִּרְבַּצְנָה עֲלֵיהֶ֑ן וַתְּגַדֵּלְנָה הֲמוֹן אֶפְרֹחִֽים: ה וַיְהִי כִּי-הִרְבּוּ הָאֶפְרֹחִים נֵזֶק בְּבֵית רַבִּי חֲנִינָ֑א וַיִּמְכְּרֵם וַיִּקֶן עִזִּים בִּמְחִירָם וַיְגַדְּלֵֽם: ו וַיֻּגַּד-לוֹ לֵאמֹר הִנֵּה עִזֶּיךָ מַרְבּוֹת נֵזֶק בַּשָּׂד֑וֹת וַיַּעַן וַיֹּאמֶר אִם-אֱמֶת הַדָּבָר יֹאכְלוּ הַדֻּבִּים אֶת-הָעִזִּֽים: ז וַיְהִי לְעֵת עֶרֶב לְעֵת שׁוּב הַצֹּאן וְהַבָּקָר הָעִירָה מִן-הַשָּדֶ֑ה וְהִנֵּה עִזִים מְהַלְּכוֹת לִפְנֵיהֶם וְדֻבִּים בֵּין קַרְנֵיהֶֽן: ח וַיֵּדַע כָּל-הָעָם כִּי-שֶׁקֶר עָנוּ בַּעֲלֵי הַשָּׂד֑וֹת וְכִי גַם בֶּהֱמַת צַדִּיקִים לֹא תָרֵעַ וְלֹא תַשְׁחִֽית: ט וַיְהִי מִקֵּץ יָמִים וַיָּבֹא אִיש לְבֶן-דּוֹסָ֑א וַיֹּאמֶר תַּרְנְגֹלוֹת הִנַּחְתִּי עַל-פֶּתַח בֵּיתֶךָ וְעַתָּה הָשִׁיבָה-נָא לִי אֶתְהֶֽן: י וַיֹּאמֶר רַבִּי חֲנִינָא תְּנָה-לִי אוֹת כִּי-לְךָ הָיוּ וַיִּתֶּן-לוֹ אוֹת וַיָּשֶׁב-לוֹ בֶּן-דּוֹסָא אֶת-הָעִזִּים אֲשֶׁר קָנָה בִּמְחִירָֽם:


ה    🔗

א וְאִשָּׁה אַלְמָנָה אַחַת מִן-הַשְּׁכֵ֑נוֹת צָעֲקָה אֶל-בֶּן-דּוֹסָא לֵאמֹֽר: ב אֲמָתְךָ בָּנְתָה בָּיִ֑ת וַיְהִי הַבַּיִת לְקָרוֹת וְהִנֵּה הַקֹּרוֹת קְצָרוֹת לֹא-תַגִּיעֶנָה מִן-הַקִּיר עַד-הַקִּֽיר: ג וְעַתָּה הוֹשִׁיעָה נָא אִישׁ אֱלֹהִ֑ים כִּי אֵין-לַאֲמָתְךָ עוֹד מְאוּמָֽה: ד וַיֹּאמֶר יוֹשִׁיעֵךְ יְיָ אֱלֹהִ֑ים הַגִּידִי נָא לִי מַה-שְׁמֵךְ וּלְכִי לְבֵיתֵךְ לְשָׁלֽוֹם: ה וַתֵּלֶךְ הָאִשָּׁה הַבַּיְתָה וַתִּמְצָא כִּי הַקֹּרוֹת הֶאֱרִיכוּ מִזֶּה וּמִזֶּ֑ה וַתְּבָרֵךְ אֶת-יְיָֽ: ו וַתָּקָם וַתִּקַּח עוֹד מִן-הַקֹּרוֹת הָעוֹדְפ֑וֹת וַתַּעַשׂ בָּהֶן מִסְעָד לַבָּֽיִת:


ו    🔗

א וִימֵי הֶחָג הֹלְכִים וּקְרֵבִ֑ים וְכָל-הָעָם מַעֲלִים עוֹלָה וּמִנְחָה אֶל-הֵיכַל יְיָ אֲשֶׁר בְּעִיר הַקֹּֽדֶשׁ: ב וּלְבֶן-דּוֹסָא אֵין עוֹלָה וְאֵין מִנְחָ֑ה וְאֵין צֵדָה לַדָּֽרֶךְ: ג וַיֵּרַע הַדָּבָר בְּעֵינֵי בֶּן-דּוֹסָ֑א וַיִּקְרָא הֲרַק אֲנִי לְבַדִּי אֵרָאֶה אֶת-פְּנֵי יְיָ רֵיקָֽם: ד וַיָּקָם וַיֵּצֵא הַמִּדְבָּרָה וַיִּמְצָא-שָׁם אֶבֶן גְּדוֹלָה אֲשֶׁר-אֵין אֲדוֹנִים לָהּ וּמָרְקָהּ וַיסַתְּתֶהָ וַיֹּאמֶר לְהַעֲלוֹתָה יְרוּשָׁלָֽמָה: ה וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה חֲמִשָּׁה אֲנָשִׁים עֹבְרִ֑ים וַיָּסַר אֲלֵיהֶם וַיִּשְׁאָלֵם בְּכַמָּה תַעֲלוּ-לִי אֶת-הָאֶבֶן הַזֹּאת יְרוּשָׁלָֽמָה: ו וַיַּעֲנוּ הָאֲנָשִׁים בְּמֵאָה כֶסֶף וַיֹּאמֶר מֵאַיִן לִי מֵאָה כֶסֶף אוֹ חֲמִשִּׁים לָתֵת לָכֶ֑ם וַיֵּלְכוּ הָאֲנָשִׁים לְדַּרְכָּֽם: ז וַיַּעֲבְרוּ חֲמִשָּׁה אֲנָשִׁים אֲחֵ֑רִים וַיָּסַר אֲלֵיהֶם וַיִּשִׁאָלֵם בְּכַמָּה תַעֲלוּ-לִי אֶת-הָאֶבֶן הַזֹּאת יְרוּשָׁלָֽמָה: ח וַיַּעֲנוּ הָאֲנָשִׁים לֵאמֹ֑ר אִם-תִּתֵּן אֶת-יָדְךָ עִמָּנוּ נַעֲלֶה בַּחֲמִשָּׁה כָֽסֶף: ט וַיֵּאוֹת לָהֶם רַבִּי חֲנִינָ֑א וַיָּרִימוּ הָאֲנָשִׁים אֶת הָאֶבֶן וְרַבִּי חֲנִינָא נִגַּש לָתֵת יָדוֹ עִמָּהֶֽם: י וַיְהִי אַךְ נָתֹן נָתַן אֶת-אֶצְבָּעוֹ עַל-הָאָבֶן וְהִנֵּה רַגְלָיו וְרַגְלֵי הָאֲנָשִׁים הַנֹּשְׂאִים עִמּוֹ עֹמְדוֹת בְּשַׁעֲרֵי יְרוּשָׁלָֽ.םִ: יא וַיִּשְׁלַח אֶת-יָדוֹ אֶל-חֵיקוֹ לְהוֹצִיא אֶת-חֲמֵשֶׁת הַכֶּסֶף לָתֵת לָהֶם וְהִנֵּה אֵין-אִישׁ מִן-הָאֲנָשִׁים כִּי כֻלָּם נֶעֱלָֽמוּ: יב וַיִּמְכֹּר אֶת-הָאֶבֶן וַיִּקֶן בִּמְחִירָהּ עֹלוֹת וּזְבָחִ֑ים וַיִּשְׂמַח שִׁבְעַת יָמִים לִפְנֵי יְיָֽ:


ז    🔗

א וְאַנְשֵׁי הָעִיר בָּאוּ אֶל-בֶּן-דּוֹסָ֑א וַיֹּאמְרוּ הִנֵּה חֲבַרְבָּר קִנֵּן בִּמְסִבֵּי הָעִיר וּמִדֵּי-יוֹם בְּיוֹמוֹ יָגִיחַ מֵחֹרוֹ וְנָשַׁךְ רַבִּים מִן-הָעָם וָמֵֽתוּ: ב וּמַהֵר יְמַהֵר הַמַּשְׁחִית הַזֶּה לָבֹא הַמָּיְמָה בְּטֶרֶם מְצֹא עוֹד הַנָּשׁוּךְ אֶת-יָדָיו וְאֶת-רַגְלָֽיו: ג כִּי בְהַקְדִּים הַנֹּשֵׁךְ לָבֹא הַמַּ֑יְמָה וּמֵת הַנָּשׁ֑וּךְ וְאִם-הַנָּשׁוּךְ יַקְדִּים וּמֵת הַנֹּשֵֽׁךְ: ד וְעַתָּה הַעְתִּירָה-נָא לַיְיָ אֱלֹהֶ֑יךָ וְיָסֵר מֵעָלֵינוּ אֶת-הַמָּוֶת הַזֶּֽה: ה וַיֹּאמֶר בֶּן-דּוֹסָא הַרְאוּ-נָא לִי אֶת-חוֹר֑וֹ וַיֵּצְאוּ וַיַּרְאוּ-לוֹ מֵרָחוֹק אֶת-מְקוֹם הַחוֹר כִּי יָרְאוּ לָגֶשֶׁת אֵלָֽיו: ו וּבֶן-דּוֹסָא נִגַּשׁ אֶל-הַח֑וֹר וַיָּשֶׂם רַגְלוֹ עָלָיו וַיַּעֲמֹד וַיִּתְפַּלֵּל אֶל-יְיָֽ: ז וְהַנִּצָּבִים עָלָיו חָרְדוּ אִישׁ אֶל-אָחִ֑יו עַל-נֶפֶשׁ רַבִּי חֲנִינָֽא: ח וַיְהִי הוּא עֹמֵד וּמִתְפַּלֵּ֑ל וְהִנֵּה הַחֲבַרְבָּר יוֹצֵא מָלֵא חֵמָה וַיִּשֹׁךְ אֶת-הַמִּתְפַּלֵּל נְשִׁיכָה עַזָּה מְאֹֽד: ט וַיִּרְאוּ הָאֲנָשִׁים וַיֵּצֵא לִבָּם וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל-אָחִיו מַה-זֶּה עָשָׂה אֱלֹהִים לָנ֑וּ כִּי-הֱסִיתָנוּ בְּאִיש אֱלֹהִים לַהֲבִיאוֹ הֵנָּה וְלַהֲמִיתֵֽהוּ: י וְרַבִּי חֲנִינָא כִּלָּה לְהִתְפַּלֵּ֑ל בְּדַבֵּר הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה אֶת-דִּבְרֵיהֶֽם: יא וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אַל-תֶּחֶרְדוּ בָנַי וְאַל-תִּירְאוּ כִּי לֹא הֲמִתֶּם אֹתִ֑י גְּשׁוּ הֵנָּה וּרְאִיתֶם מִי הַמֵּת וּמִי הֶחָֽי: יב וַיִּקְרְבוּ וַיִּרְאוּ וְהִנֵּה הַחֲבַרְבָּר מֵֽת: יג וַיָּשִׂימוּ אֶת-עֵינֵיהֶם בְּבֶן-דּוֹסָ֑א וַיִּשְׁתּוֹמְמוּ עַל-הַמַּרְאֶה כִּי מָקוֹר נִפְתַּח תַּחַת רַגְלָֽיו: יד וַיֵּדְעוּ כִּי לְמַעַן יַקְדִּים הוּא לִטְבּוֹל רַגְלָיו בַּמָּ֑יִם יָצָא הַמַּעְיָן הַזֶּֽה: טו וַיִּקְרְאוּ וַיֹּאמְרוּ אֱמֶת הַדָּבָר הָאָמוּר בְּשִׁירֵי קָדְשֵׁ֑נוּ רְצוֹן יְרֵאָיו יַעֲשֶׂה וְאֶת-שַׁוְעָתָם יִשְׁמַע וְיוֹשִׁיעֵֽם:


ח    🔗

א וַיָּשֶׂם בֶּן-דּוֹסָא אֶת-לִבּוֹ לְמִן הַיּוֹם הַהוּא לְהַשְׁבִּית כָּל-חַיָּה רָעָה מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵֽל: ב וַיֵּצֵא הַשָּדֶה וַיִּקְרָא הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם כֹּל חַיְתוֹ-טָרֶף אִם-תֵּרָאוּ וְאִם-תִּמָּצְאוּ עוֹד בְּכֹל גְּבוּל יִשְׂרָאֵֽל: ג וַתִּשְׁמַעְנָה כָּל-הַחַיּוֹת הָרָעוֹת וַתְּנוּסֶינָה מִן-הָאַרְיֵה אֲשֶׁר בַּיַּעַר עַד-הָעַקְרָב אֲשֶׁר בָּעִי נָדְדוּ הָלָֽכוּ: ד וַיִּשָּׂא בֶּן-דּוֹסָא אֶת-עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה גּוּר-אַרְיֵה עֹבֵר לְפָנָ֑יו מִתְנַהֵל לְאִטּֽוֹ: ה וַיִּקְרָא אִי-לְךָ מֶלֶךְ חַלָּשׁ הֲלֹא שָׁמַעְתָּ בְּהַשְׁבִּיעִי אֶת-כָּל-אַחֶיךָ וְאֶת כָּל-בֵּית אָבִיךָ לַעֲזֹב אֶת-אַרְצֵ֑נוּ וְעַתָּה מַה-לְּךָ פֹה משֵׁל אֵין אוֹנִֽים: ו אַךְ עַד-מְהֵרָה נִחַם בֶּן-דּוֹסָא עַל-דְּבָרָיו וַיַּךְ לִבּוֹ אוֹתוֹ כִּי בָז לְרֵאשִׁית דַּרְכֵי אֵ֑ל כִּי לָעַג לָאַרְיֵה אֲשֶׁר נְתָנוֹ אֱלֹהִים עֶלְיוֹן עַל כָּל-חַיְתוֹ בַּיָּֽעַר: ז וַיֹּאמֶר הִסְכַּלְתִּי וָאֶשְׁגֶּה הַרְבֵּה כִּי חַלָּשׁ וְאֵין אוֹנִים קְרָאתִ֑יךָ אָמְנָם לֹא חַלָּשׁ אַתָּה כִּי לַיִשׁ גִּבּוֹר בַּבְּהֵמָה קָרָא יְיָ שְׁמֶֽךָ: ח אָכֵן דְּבָרַי אֲשֶׁר יָצְאוּ מִפִּי לֹא יַשׁוּבוּ רֵיקָ֑ם וְעַתָּה מַהֵר הִמָּלֵט עַל-נַפְשֶׁךָ פֶּן-תִּסָּפֶה בָּאָלָה אֲשֶׁר שָׁמְעוּ אָזְנֶֽיךָ: ט וַיְמַהֵר הָאַרְיֵה וַיִּשָּׂא אֶת-רַגְלָ֑יו וַיִּבְרַח וַיַּעֲזֹב אֶת-הָאָֽרֶץ: י וַיִּשְׁכֹּן יִשְׂרָאֵל בֶּטַח וְשַׁאֲנַן מִפַּחַד רָעָ֑ה כֹּל יְמֵי בֶן-דּוֹסָֽא:


 

י. מוֹלִיךְ חֲכָמִים שׁוֹלָל    🔗

א מֶלֶךְ גָּדוֹל מָלַךְ בְּעִיר רוֹמִ֑י וַיִּתֵּן אֶת-לִבּוֹ לָדַעַת אֶת-כָּל-חַכְמֵי מְדִינוֹת מַלְכוּתֽוֹ: ב וַיְהִי הַיּוֹם וַיִּקְרָא לְרֹאשׁ חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל וּשְׁמוֹ בַּן-חֲנַנְיָ֑ה וַיְדַבֵּר אֵלָֽיו: ג שָׁמַעְתִּי עָלֶיךָ כִּי חָכַמְתָּ מְאֹד וְעַתָּה אִם-אֱמֶת הַדָּבָר קוּם לֵךְ אַרְצָה יָוָֽן: ד וּבָאתָ אֶל-חַכְמֵי עִיר אַתּוּנָא וּלְכַדְתָּם בְּאִמְרֵי פִיךָ וְהֵבֵאתָ אֵלַי שִׁשִּׁים מֵחַכְמֵיהֶ֑ם וְיָדַעְתִּי כִּי אֵין-חָכָם כָּמוֹךָ בְּכָל-הָאָֽרֶץ: ה וַיַּעַן בֶּן-חֲנַנְיָה אִם עַל-הַמֶּלֶךְ טוֹב יִבֶן-נָא לִי אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ אֳנִיָּה אַחַת גְּדוֹלָה מְאֹ֑ד וְשִׁשִּׁים חֲדָרִים יִהְיוּ בָהּ וְשִׁשִּׁים כִּסְאוֹת יָכִין בְּכָל-חָֽדֶר. ו וְיָרַדְתִּי בַאֳנִיָּה וּבָאתִי אֶל-אַתּוּנָ֑א וְעָשִׂיתִי כִּדְבַר אֲדֹנִי הַמֶּֽלֶךְ: ז וַיַּעַשׂ הַמֶּלֶךְ כֵּ֑ן וַיֵּרֶד בֶּן-חֲנַנְיָה בָּאֳנִיָּה וַיָּבֹא עִירָה אַתּוּנָֽא: ח וְאַתּוּנָא עִיר גְּדוֹלָה כְּאַחַת עָרֵי הַמַּמְלָכָ֑ה וְכָל-אֲנָשֶׁיהָ נְבוֹנִֽים: ט וּמִבְצָר גָּדוֹל בְּתוֹךְ הָעִיר אֳשֶׂר-שָׁם יָשְׁבוּ שִׁשִּׁים אִישׁ וְהֵמָּה חֲכָמִים מְחֻכָּמִ֑ים וְאוֹתָם אָמַר הַמֶּלֶךְ לְהָבִיא אֵלָיו בְּיַד בֶּן-חֲנַנְיָֽה: י וְחֹק הָיָה לִבְנֵי אַתּוּנָ֑א כִּי-אִישׁ אִישׁ מִיּוֹשְׁבֵי הָעִיר אֲשֶׁר יַרְאֶה לְאִישׁ נָכְרִי אֲשֶׁר-לֹא מִבְּנֵי אַרְצָם הוּא אֶת-מְבוֹא הַמִּבְצָר מוֹת יוּמָֽת: יא וַיְהִי כַּאֲשֶׁר הֵחֵל בֶּן-חֲנַנְיָה לָבוֹא בָעִ֑יר וַיָּסַר אֶל-בֵּית הַמִּטְבָּחַיִם וַיַּרְא וְהִנֵּה הַטַּבָּח מְשַׁסֵּעַ רֹאשׁ פַּר-בֶּן-בָּקָֽר: יב וַיִּגַּשׁ אֵלָיו וַיֹּאמֶר בְּכַמָּה תִּמְכֹּר לִי אֶת-רֹאשְׁ֑ךָ וַיַּעַן הַטַּבָּח בְּמַחֲצִית הַשָּֽׁקֶל: יג וַיִּתֶּן לוֹ בֶּן-חֲנַנְיָה אֶת-הַכָּ֑סֶף וַיּוֹשֶׁט לוֹ הַטַּבָּח אֶת-רֹאשׁ הַפָּֽר: יד וַיִּשְׂחַק בֶּן-חֲנַנְיָה וַיֹּאמַ֑ר הֲלֹא אֶת-רֹאשְׁךָ קָנִיתִי לִי וְלֹא אֶת-רֹאשׁ הַפָּֽר: טו וַיִּפְּלוּ פְּנֵי הַטַּבָּח וַיֵּצֶר-לוֹ מְאֹ֑ד וַיִּקְרָא בַּמָּה אֶפְדֶּה מִיָּדְךָ אֶת-רֹאשִֽׁי: טז וַיֵּטֶב בֶן-חֲנַנְיָה אֶת-פָּנָיו אֵלָיו וַיֹּאמַ֑ר בְּהַרְאוֹתְךָ לִי אֶת-מְבוֹא הַמִּבְצָֽר: יז וַיַּעַן הַטַּבָּח אִם-אֶעֱשֶׂה כַּדָּבָר הַזֶּה הֲלֹא יַהַרְגוּנִי אַנְשֵׁי הָעִֽיר: יח וַיַּעֲנֵהוּ בֶּן-חֲנַנְיָה זֹאת עַשֵׂ֑ה וְחָיִיתָ וְלֹא תָמֽוּת: יט קַח נָא אֶת-עֲרֵמַת הַתֶּבֶן הַזֹּאת עַל-שִׁכְמֶךָ וַעֲבוֹר עַל-פְּנֵי הַמִּבְצָר כְּאִישׁ הֹלֵךְ לְתֻמּֽוֹ: כ וּבְבֹאֲךָ עַד-מְקוֹם הַמָּבוֹא וְעָמַדְתָּ שָׁם רֶגַע כְּאִישׁ עֹמֵד לְהִנָּפֵֽשׁ: כא וְיָדַעְתִּי כִּי-זֶה הוּא הַמָּקוֹם וְנִקִּיתָ מִמֶּנִּי וְהָיְתָה-לְךָ נַפְשְׁךָ לְשָׁלָֽל: כב וַיִּשְׁמַע הַטַּבָּח לְקוֹל בֶּן-חֲנַנְיָ֑ה וַיַּעַש-כֵּֽן: כג וַיֹּאמֶר חֲנַנְיָה בְּלִבּוֹ נִקֵּיתִי הַפַּעַם מֵחַכְמֵי אַתּוּנָ֑א כִּי כְּכֹל אֲשֶׁר יְהָתֵלוּ הֵמָּה בִּבְנֵי עַמִּי כֵּן אֲהַתֵּל אֲנִי-בָֽם: כד וַיָּבֹא אֶל-אוּלָם הַשַּׁעַר וַיַּרְא וְהִנֵּה אֵפֶר מְזֹרֶה עַל-קַרְקַע הַבָּ֑יִת וְשֹׁמְרִים מֻפְקָדִים לַשַּׁעַר מִבַּיִת וּמִחוּץ לְבִלְתִּי תֵּת לַמִּבְצָר יוֹצֵא וּבָֽא: כה וְהָיָה אִם-יַכִּירוּ גָּרֵי הַבַּיִת עֲקֵב-אִישׁ בָּאֵפֶ֑ר וְהִתְבּוֹנְנוּ אִם-פְּנֵי הֶעָקֵב מָפְנִים הַחוּצָה וְהָרְגוּ אֶת-הַשֹּׁמְרִים אֲשֶׁר מִבַּיִת עַל-אֲשֶׁר נָתְנוּ לָאִישׁ לָצֵאת מִשָּֽׁם: כו וְאִם יִרְאוּ כִּי-הֶעָקֵב פּוֹנֶה פְנִ֑ימָה וְהֵמִיתוּ אֶת-הַשֹּׁמְרִים אֲשֶׁר בַּחוּץ עַל-תִּתָּם לָאִישׁ לָבֹא הַבָּֽיְתָה: כז וַיְמַהֵר בֶּן-חֲנַנְיָה וַיִּתְגַּנֵּ֑ב וַיָּשֶׂם אֶת פְּנֵי-נַעֲלוֹ בָּיְתָה וַיִּתְחַמֵּק מִשָּֽׁם: כח וַיִּרְאוּ אַנְשֵׁי הַבַּיִת אֶת-עִקְבוֹת הַנָּ֑עַל וַיָּקֻמוּ עַל-שֹׁמְרֵי הַחוּץ וַיַּהַרְגֽוּם: כט וַיִּתְגַּנֵּב בֶּן-חֲנַנְיָה עוֹד הַפָּעַם וַיַּהֲפֹךְ אֶת-פְּנֵי נַעֲלוֹ הַחוּצָה וַיִּתְחַמֵּק מִשָּֽׁם: ל וַיִּרְאוּ אַנְשֵׁי הַבַּיִת אֶת-עִקְבוֹת הַנָּעַל וַיָּקֻמוּ עַל-הַשֹׁמְרִים אֲשֶׁר מִבַּיִת וַיַּהַרְגֽוּם: לא וַיָּבֹא בֶּן-חֲנַנְיָה אֶל-הַבַּיִת וַיַּרְא וְהִנֵּה הַזְּקֵנִים מְסִבִּים אִישׁ אִישׁ עַל-כִּסְא֑וֹ וְהַנְּעָרִים יוֹשְׁבִים לָהֶם מִמָּֽעַל: לב וַיֹּאמֶר בְּלִבּוֹ אִם-אֶקְרָא לְשָׁלוֹם לַזְּקֵנִים בָּרִאשׁוֹנָה וְאָמְרוּ הַנְּעָרִים אֲנַחְנוּ הָעֶלְיוֹנִים וְאִם לַנְּעָרִים אֶקְרָא לְשָׁלוֹם וְאָמְרוּ הַיְשִׁישִׁים אֲנַחְנוּ הַזְּקֵנִים אֵין טוֹב כִּי אִם-לִקְרֹא שָׁלוֹם לְכֻלְּכֶ֑ם וַיַּעַשׂ-כֵּֽן: לג וַיִּשְׁאֲלוּ כֻלָּם פֶּה אֶחָ֑ד מֶה-חֶפְצֶךָ פֹּה: לד וַיַּעַן מֵחַכְמֵי יִשְׂרָאֵל אָ֑נִי וְלִגְרוֹעַ אֵלַי חָכְמָה בָּאתִי אֲלֵיכֶֽם: לה וַיֹּאמְרוּ לוֹ לֵאמֹ֑ר אִם-כֵּן הָבָה נִוָּכֵֽחָה: לו וַיֹּאמֶר טוֹב הַדָּבָר אִם-תֶּחְכְּמוּ אַתֶּם מִמֶּנִּי וְהָיִיתִי לְעֶבֶד לָכֶ֑ם וְאִם-אֶחְכַּם אֲנִי מִכֶּם וּבָאתֶם אִתִּי אֶל-הָאֳנִיָּֽה: לז וַיֵּאֹתוּ הָאֲנָשִׁים וַיָּחֵלוּ לְנַסּוֹתוֹ בְחִיד֑וֹת וַיֹּאמְרוּ הַהֹלֵךְ לָקַחַת אִשָּׁה הֲיִבְחַר דַּרְכּוֹ אֶל-גְּדוֹלִים מִמֶּנּוּ אוֹ אֶל-קְטַנִּים מִמֶּֽנּוּ: לח וַיִּקַּח בֶּן-חֲנַנְיָה צְרוֹר וַיִּתְּנֵהוּ עַל-קוֹרַת הַסִּפּ֑וּן וַיִּפֹּל הַצְּרוֹר מִשָּֽׁם: לט וַיִּקָּחֵהוּ וַיְשִׁיתֵהוּ עַל-הָאָרֶץ וַיָּנַח-שָׁ֑ם וַיִּקְרָא זֶה פִּתְרוֹן שְׁאֵלַתְכֶֽם: מ וַיִּרְאוּ הָאֲנָשִׁים כִּי יָכוֹל לָהֶם בֶּן-חֲנַנְיָה בִּשְׂפַת אֱמֶ֑ת וַיָּחֵלוּ לְנַסוֹתוֹ בִּלְשׁוֹן תַּהְפֻּכֽוֹת: מא וַיִּשְׁאָלוּהוּ מֶלַח כִּי-יַבְאִישׁ בַּמֶּה יִמָּלֵ֑חַ וַיַּעַן וַיֹּאמַר בְּשִׁלְיַּת הַפִּרְדָּֽה: מב וַיֹּאמְרוּ לוֹ חַכְמֵי אַתּוּנָ֑א הֲיֵשׁ שִׁלְיָה לַפִּרְדָּֽה: מג וַיֹּאמֶר לָהֶם גַּם בֶּן-חֲנַנְיָ֑ה הַרְאִיתֶם מִימֵיכֶם מֶלַח כִּי-יַבְאִֽישׁ: מד וַיְנַסּוּהוּ עוֹד לִשְׁאוֹל הֲיֵש לְאֵל יָדְךָ לִבְנוֹת לָנוּ בַּיִת בֵּין הַשָּׁמַיִם וּבֵין הָאָרֶץ וַיֹּאמֶר יֵשׁ וָיֵֽשׁ: מה וַיֹּאמְרוּ לוֹ אִם-כֵּן עֲלֵה לְךָ וּבְנֵ֑ה וַיֹּאמֶר כֵּן אֶעֱשֶׂה אַךְ מַהֲרוּ הַעֲלוּ-לִי שָׁמָּה חֹמֶר וּלְבֵנִֽים: מו וַיִּשְׁאָלוּהוּ עוֹד אַיֵּה מְקוֹם טַבּוּר הָאָ֑רֶץ וַיִּגַּע בְּאֶצְבָּעוֹ בָּאָרֶץ וַיֹּאמֶר פֹּֽה: מז וַיּוֹסִיפוּ עוֹד דַּבֵּר אֵלָיו וּמִי יֹאמַר לָנוּ כִּי כֵנִים דְּבָרֶ֑יךָ וַיֹּאמֶר הָבִיאוּ חֲבָלִים וָמֹֽדּוּ: מח וַיֹּאמְרוּ לוֹ יֶשׁ-לָנוּ בְאֵר בַּשָּׂדֶ֑ה וְעַתָּה עוּצָה-נָא אֵיכָכָה נְבִיאֶהָ הָעִֽירָה: מט וַיֹּאמֶר זֹאת עֲשׂוּ קְחוּ לָכֶם אֵפֶר וּקְלַעְתֶּם אוֹתוֹ לַחֲבָלִים וְלַעֲבוֹת֑וֹת וּמְשַׁכְתֶּם בָּהֶם אֶת-הַבְּאֵר הָעִירָה כַּטּוֹב בְּעֵינֵיכֶֽם: נ וַיֹּאמְרוּ עוֹד אַחַת נִשְׁאָלְךָ בִינָ֑ה הַטַּחֲנָה אֲשֶׁר הָיְתָה לָנוּ נִשְׁבָּרָה וּמַה נַעֲשֶׂה לְרַפֵּא אֶת-שְׁבָרֶֽיהָ: נא וַיַּעַן אֹתָם לֵאמֹר הוֹצִיאוּ לִי אֶת-הַחוּטִים אֲשֶׁר נִתְפְּרָה בָּהֶ֑ם וּתְפַרְתִּיהָ וְשָׁבָה כְּבָרִאשׁוֹנָֽה: נב וַיֹּאמְרוּ הַחֲכָמִים מֵאַיִן תִּקַּח מַגָּל לִקְצוֹר אֶת-הַחֲרָבוֹת וְהַשַּׂכִּינִים הַצֹּמְחִים מִן-הָאֲדָמָ֑ה וַיֹּאמֶר קֶרֶן הַחֲמוֹר יִהְיֶה-לִי לְמַגָּֽל: נג הַאֻמְנָם תִּצְמַחְנָה חֲרָבוֹת מִן-הָאָ֑רֶץ קָרְאוּ בְנֵי אַתּוּנָא וַיִּצְחָֽקוּ: נד הַאֻמְנָם יֵשׁ קֶרֶן לַחֲמ֑וֹר קָרָא גַם-הוּא וַיִּצְחָֽק: נה וַיֹּאמְרוּ לוֹ עוֹד רְאֵה נָא אֶת-הַבֵּיצָה הַזֹּאת הֲתַרְנְגֹלֶת לְבָנָה מִלְטַתָּהּ אִם תַּרְנְגֹלֶת שְׁחוֹרָֽה: נו וְאַתֶּם רַבּוֹתַי הִתְבּוֹנְנוּ נָא בֶּחָלָב הַזֶּ֑ה הַאִם מִשְּׁדֵי פָרָה לְבָנָה יָצָא אוֹ מִשְּׁדֵי פָרָה שְׁחוֹרָֽה: נז אֶפְרוֹחַ כִּי יָמוּת בְּבֵיצַת אִמּוֹ הוֹסִיפוּ חַכְמֵי אַתּוּנָא לִשְׁאוֹל אֵי זֶה הַדֶּרֶךְ תֵּצֵא רוּחֽוֹ: נח וַיַּעַן בֶּן-חֲנַנְיָ֑ה בַּדֶּרֶךְ אֲשֶׁר בָּאָה בָּהּ תֵּצֵֽא: נט וַיַּרְא בֶּן-חֲנַנְיָה כִּי יָכוֹל לָהֶ֑ם וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם עַתָּה רְדוּ עִמִּי אֶל-הָאֳנִיָּה כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתֶּֽם: ס וַיֶּאֱסֹף אִישׁ אִישׁ מֵהֶם אֶל-חֶדֶר לְבַדּֽוֹ: סא וַיְהִי כִּרְאוֹת כָּל-אִישׁ כִּי-שִׁשִּׁים כִּסְאוֹת נָכוֹנוּ בֶּחָ֑דֶר וַיִּשְׂמַח וַיֹּאמֶר אֵין-זֹאת כִּי-אִם כָּל-רֵעַי יֶאֶרְחוּ לְחֶבְרָה עִמִּֽי: סב וּבֶן-חֲנַנְיָה לָקַח מֵעֲפַר הָאָרֶץ וַיָּשֶׂם בַּשַּׂק וַיַּעֲמֹס עַל-הָאֳנִיָּ֑ה וַיֹּאמֶר לְרַב הַחֹבֵל נְהַג וָלֵֽךְ: סג וַיִּפְרֹשׂ נֵס וַתְּהַלֵּךְ הָאֳנִיָּה עַל-פְּנֵי הַמַּיִם לָבֹא עִירָה רוֹמִ֑י וַתָּבֹא עַד-בֵּית-בֶּלַע וַיָּטֶל שָׁם בֶּן-חֲנַנְיָה עֹגֶן וַתָּֽנַח: סד וּבֵית-בֶּלַע הוּא מָקוֹם בְּלֶב-יָ֑ם הַשּׁוֹאֵף לִבְלוֹעַ כֹּל מֵימֵי עוֹלָֽם: סה וּשְׁלשֶׁת צַלְמֵי אֵיתָנִים נִצָּבִים עָלָי֑֑ו לְבִלְתִּי תֵת-לוֹ לְהָגִיחַ אֶל-קִרְבּוֹ אֶת-שִׁפְעַת מֵי הַיָּֽם: סו הָאֶחָד יָדוֹ עַל-רֹאשׁוֹ וְהַשֵּנִי יָדוֹ עַל-לִבּוֹ וְהַשְּׁלִישִׁי יָדוֹ נְטוּיָה אֲחֹרַנִּֽית: סז וַיֵּרֶד בֶּן-חֲנַנְיָה וַיִּשְׁאַב מִן-הַמַּיִם וַיִּתֵּן בַּכְּלִי וַיְצֻרֵהוּ וַיַּחְתְּמֵ֑הוּ וַיָּבֵא אֶל-הָאֳנִיָּה וַיּוֹלִיכֶהָ לְדַרְכָּֽהּ: סח וַיָּבֹא וַיַּעֲמֹד לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ וַיַּצֵּג לְפָנָיו אֶת-שִׁשִּׁים הַחֲכָמִים אֲשֶׁר הוֹלִיךְ שׁוֹלָֽל: סט וַיַּרְא הַמֶּלֶךְ אוֹתָ֑ם וְהִנֵּה רוּחָם סָרָה וּפְנֵיהֶם נָפָֽלוּ: ע וַיֵּרַע בְּעֵינֵי הַמֶּלֶךְ וַיַּחְמֹל עֲלֵיהֶ֑ם וַיִּקַּח בֶּן-חֲנַנְיָה מִן-הֶעָפָר אֲשֶׁר עִמּוֹ בַּשַּׂק וַיִּזְרֹק עֲלֵיהֶֽם: עא וַיְהִי אַךְ עָלֹה עָלָה בְּאַפָּם רֵיחַ עֲפַר אַרְצָם וַיִּשָּׂאֵם לִבָּ֑ם וַיְדַבְּרוּ אֶל-הַמֶּלֶךְ קָשֽׁוֹת: עב וַיִּקְצֹף הַמֶּלֶךְ וַיֹּאמֶר בֶּן-חֲנַנְיָה הִנָּם בְּיָדֶ֑ךָ עֲשֵׂה בָּהֶם כַּטּוֹב בְּעֵינֶֽיךָ: עג וַיִּצֹק בֶּן-חֲנַנְיָה אֶת-מֵי בֵית בֶּלַע אֶל-חָבִית גְּדוֹלָ֑ה וַיִּפְקֹד אֶת-שִׁשִּׁים הָאִישׁ לְמַלֵּא אֶת-הֶחָבִית מַיִם עַד-פִּֽיהָ: עד וַיְהִי כִּי-נָתְנוּ אֶת-מֵימֵיהֶם בֶּחָבִ֑ית וַיִּבְלְעוּ מֵי בֵית-בֶּלַע אֶת- מֵימֵיהֶֽם: עה וַיִּלְאוּ לָצֶקֶת מַיִם אֶל-הֶחָבִית עַד כִּי נָפְלָה כְתָפָם מִשִּׁכְמָ֑ם וַיָּמֹכּוּ וַיָּשֽׁוֹחוּ: עו וַיִּנָּחַמוּ בַּצַּר לָהֶ֑ם עַל אֲשֶׁר הֵרֵעוּ מַעֲשֵׂיהֶם לִלְעוֹג לְחַכְמֵי עַם-אַחֵֽר:


 

שְׁמֻעוֹת רַבִּי עֲקִיבָא    🔗

הָאוֹתוֹת וְהָעֲטָרוֹת    🔗

א וּמשֶׁה עָלָה אֶל־הָאֱלֹהִים וַיַרְא וְהִנֵּה יְיָ יוֹשֵׁב עַל־כִּסֵא רָם וְנִשָׂא וְכוֹתֵב אֶת־סֵפֶר הַתּוֹרָה: ב לְפָנָיו נָגֹלָּה לְשׁוֹן אֵשׁ נֹגַהּ וּבִימִינוֹ שֵׁבֶט סוֹפְרִים: ג וַתְּהִי לוֹ לַהֶבֶת אֵשׁ לְבָנָה לְגִלָּיוֹן וִיקוֹד אֵשׁ אֲפֵלָה לִדְיוֹ: ד וַיְהִי כְּכַלוֹתוֹ לִכְתּוֹב אֶת־הַתּוֹרָה וַיַּז מִן הַדְּיוֹ עַל־רֹאש משֶׁה פַּעֲמַיִם וַתַּעֲלֶינָה לוֹ שְׁתֵּי קַרְנִי אוֹר: ה וּמִשְׁאֵרִית הַדְּיוֹ לָקַח וַיִזְרוֹק רִשְׁפֵּי אֵשׁ עַל־רָאשֵׁי הַתָּוִים וְהָאוֹתוֹת אֲשֶׁר בַּתּוֹרָה וַתִּהְיֶינָה לָעֲטָרוֹת: ו וַיַּרְא מֹשֶׁה וַיִּפּוֹל עַל־פָּנָיו וַיֹּאמֶר יְיָ אֱלֹהִים לְמִי הָעֲטָרוֹת הָאֵלֶה: ז וַיַּעַן יְיָ הִנֵּה בֵן נוֹלָד לְבֵית־יִשְׂרָאֵל עֲקִיבָא בֶן־יוֹסֵף שְׁמוֹ: ח אֶת־עֵינָיו אֲגַלֶה וְהִבִּיט נִפְלָאוֹת מִן הָעֲטָרוֹת הָאֵלֶה: ט וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אִם מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ יְיָ אֱלֹהִים הַרְאֵנִי־נָא אֶת־הָאִישׁ הַגָּדוֹל הַזֶּה: י וַיִקָּחֵהוּ יְיָ וַיַּעֲבִירָהוּ עַל־פְּנֵי שְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה מַעַרְכוֹת לְמוּדֵי יְיָ, הַיוֹשְׁבִים לְפָנָיו: יא וַיְבִיאֵהוּ אֶל־קְצֵה הַשְׁמוֹנֶה עֶשְׂרֵה וַיוֹרֵהוּ אִישׁ וַיֹּאמֶר זֶה עֲקִיבָא עַבְדִּי: יב וַיֵט מֹשֶׁה אָזְנוֹ וַיִּשְׁמַע קוֹל אוֹמֵר מֵאַיִן לָךְ עֲקִיבָא רַבִּי דָבָר זֶה: יג וְרַבִּי עֲקִיבָא עוֹנֶה מִפִּי הַשְׁמוּעָה לְמַדְתִּיהָ הֲלָכָה הִיא לְמֹשֶׁה מִסִּינָי: יד וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה וַיִּשְׂמַח וַיֹּאמַר וְאִם גָּדוֹל אִישׁ זֶה מְאֹד מַדּוּעַ בָּחַרְתָּ בִּי לָתֵת תּוֹרָה לְעַמְךָ יִשְׂרָאֵל וְלֹא בָחַרְתָּ בוֹ: טו וַיַּעַן יְיָ אַל־תַּגְבַּהּ שְׁאֵלָה כֹּה יָעַצְתִּי וַעֲצָתִי אֵין לְהָשִׁיב: טז וַיּוֹסֶף מֹשֶׁה וַיֹּאמַר הֵן הִרְאִיתַנִי אֶת־כְּבוֹד הָאִישׁ וְאֶת־גָּדְלוֹ וְעַתָּה הַרְאֵנִי נָא אֶת־שְׂכָרוֹ: יז וַיֹּאמֶר יְיָ שָׁא נָא עֵינֶיךָ וּרְאֵה וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה נַעֲרֵי הַשַּׁבָּחִים עַבְדֵי הַמֶּלֶךְ דָשִׁים אֶת־בְּשָׂרוֹ בַּחֲרְצוֹת הַבַּרְזֶל: יח וַיִצְעַק מֹשֶׁה וַיִּקְרָא זוֹ תּוֹרָה וְזֶה שְׂכָרָהּ: יט וַיַּעַן יְיָ אַל־תַּגְבַּהּ שְׁאֵלָה כֹּה יָעַצְתִּי וַעֲצָתִי אֵין לְהָשִׁיב:


 

אַהֲבַת־תָּמִים    🔗

א נַעַר יְפֵה עֵינַיִם גִבּוֹר חַיִל וּבַר לְבָב הָיָה רוֹעֶה לְכַלְבָּא־שָׁבוּעַ בַּצֹּאן וּשְׁמוֹ עֲקִיבָא בֶן־יוֹסֵף: ב וכַלְבָּא־שָׁבוּעַ שָׂר וְגָדוֹל בִּירוּשָׁלָיִם וְאֵין בְּכָל־שָׂרֵי יְהוּדָה אַדִּיר וְנָדִיב כָּמְהוּ: ג וְלוֹ בַת יָפָה לְהַלֵּל מְאֹד וּשְׁמָהּ רָחֵל נַעֲרָה כְבַת עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְהַנַּעֲרָה יְרֵאָה אֶת־יְיָ מְאֹד: ד וַתִּשָּׂא רָחֵל אֶת־עֵינֶיהָ אֶל־עֲקִיבָא כִּי רָאֲתָה כִּי רוּחַ נְדִיבָה בוֹ: ה וַיְהִי הַיּוֹם וַתִּתְהַלֵּךְ רָחֵל בְּגַן הֵיכַל בֵּית אָבִיהָ בִירוּשָׁלָיִם: ו וַתִּעֲבוֹר אֶת־הַגָּן לְאָרְכּוֹ עַד בֹּאָהּ שַׁעַר חוֹמַת הָעִיר וַתֵּט הַשָּׂדֶה וַתֵּצֵא בְעִקְבֵי הַצֹּאן וַתֵּתַע בֵּין מִשְׁכְּנוֹת הָרוֹעִים הָלֹךְ וְתָעֹה: ז וַיַּרְא עֲקִיבָא מֵרָחוֹק וְהִנֵּה בַת אֲדוֹנָיו תּוֹעָה בַשָׂדֶה וַיָּרָץ לִקְרָאתָהּ וַיִּשְׁתַּחוּ וַיֹּאמַר: ח אִם־נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינַיִךְ שָׂרָתִי סוּרִי־נָא הָאֹהֱלָה כִּי כָשְׁלוּ בִרְכַּיִךְ מֵרוֹב הַדָּרֶךְ: ט וַתְּמָאֵן רָחֵל לָבֹא אֶל תּוֹךְ הָאֹהֶל וַתָּסַר וַתֵּשֶׁב פֶּתַח הָאֹהֶל: י וַיְמַהֵר הַנַּעַר אֶל־הָעֵדֶר וַיָּבֵא חָלָב בִּכְלִי טָהוֹר וַיִּגַּשׁ לִפְנֵי הָעֲנוּגָה וַתִּקַּח מִיָדוֹ וַתְּבָרְכֵהוּ וַתִּשְׁתְּ וַתִּשְׁאָלֵהוּ לִשְׁלוֹם הַצֹאן: יא וַיְהִי כַּאֲשֶׁר הִרְבְּתָה לְדַבֵּר עִמּוֹ וַתִּשְׁתּוֹמֵם עַל חָכְמַת אֱלֹהִים אֲשֶׁר בְּקִרְבּוֹ: יב וַתְּכַל לְדַבֵּר עִמּוֹ וַתֹּאמֶר קוּם לֵךְ לְפָנַי וְהַרְאֵנִי אֶת־מְבוֹא הָעִיר: יג וַיֵּלֶךְ עִמָה הָרוֹעֶה הָלֹךְ וְדַבֵּר וַיַעֲלֶיהָ אֶל־אַחַד הֶהָרִים וַיּוֹרֶיהָ אֶת־דֶרֶךְ הָעִיר לֵאמֹר: יד הִנָּךְ רוֹאֶה אֶת־הָעִיר מִנֶּגֶד וְעַתָּה לְכִי נִכְחֵךְ אַל־תִּטִּי יָמִין וּשְׂמֹאל וּבָאתְ עוֹד מְעַט יְרוּשָׁלַיְמָה: טו וַתֵּלֶךְ רָחֵל לְדַרְכָּהּ וַעֲקִיבָא שָׁב לִמְקוֹמוֹ; טז וַיְהִי בְהִפָּרֵד הַנַּעֲרָה מֵעַל הָרוֹעֶה וַתִּסּוֹב אֲחוֹרַנִית וַתְּמַהֵר וַתָּשָׁב אֶת־פָּנֶיהָ בִּרְאוֹתָהּ כִּי גַם הוּא הִבִּיט מֵאַחֲרָיו: יז וַיִהְפֶךְ לָהֶם לֵב אַחֵר וַיֵדַע הָרוֹעֶה כִּי דָבְקָה נַפְשׁוֹ בְּבַת אֲדוֹנָיו: יח וּבַת הַנָּדִיב יָדְעָה גַם הִיא כִּי נָטָה לִבָּהּ אַחֲרֵי הָרוֹעֶה: יט וַתִּתְנַהֵל רָחֵל לְאִטָהּ עַד בּוֹאָהּ בֵּית אָבִיהָ וַתָּשֶׁת לִבָּהּ לַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר הָלָכָה:

כ וְנַעַר אֶחָד מִנַּעֲרֵי הָרוֹעִים אֲשֶׁר לְכַלְבָּא־שָׁבוּעַ רָאָה אֶת־בַּת־אֲדוֹנָיו מְדַבֶּרֶת רַכּוֹת אֶל־עֲקִיבָא וַיְקַנֵּא בְוֹ: כא וַיָּבֵא אֶת־דִבָּתוֹ רָעָה אֶל־זְקַן הָרוֹעִים וַיְמַהֵר הַזְקֵן הָעִירָה וַיִּגֶל אֶת־אֹזֶן אֲדוֹנָיו: כב וַיִתְגָעַשׁ אֲבִי הַנַּעֲרָה וַיִזְעַף מְאֹד וַיִּקְרָא לְבִתּוֹ הַחַדְרָה וַיֹּאמַר: כג הַאֻמְנָם לֹא־מָצָאתָ בְּכָל־בְּנֵי עַמְךָ בָּחוּר וְטוֹב לָךְ מֵעֲקִיבָא הָרָשׁ וְהַנִּקְלֶה: כד וַתַּעַן הַנַּעֲרָה הֲיֵּאָמֵר נִקְלֶה לַאֲשֶׁר רוּחַ נְדִיבָה וְדַעַת קְדוֹשִׁים בּוֹ: כה וַתַּעַל בָּהּ חֲמַת אָבִיהָ וַיִּקְרָא בָחֲרֵי אָף אִם טוֹב בְּעֵינַיִךְ לִהְיוֹת־לוֹ לְכִי אַחֲרָיו אַךְ אֶת־פָּנַי לֹא־תִרְאִי עוֹד: כו וַתֵּצֵא רָחֵל נִכְלָמָה מֵאֵת פְּנֵי אָבִיהָ: כז וַתַּשְׁכֵּם בַּבֹּקֶר וַתֵּצֵא אֶת־הָעִיר וַתֵּלֶךְ בַּדֶּרֶךְ אֲשֶׁר עָבְרָה אֶתְמוֹל: כח וַתָּבֹא אֶל הָעֵדֶר אֲשֶׁר עֲקִיבָא רוֹעֶה אוֹתוֹ וַיֶחֱרַד הַנַּעַר לִקְרָאתָהּ וַיֹּאמֶר הֲשָׁלוֹם: כט וַתַּעַן רָחֵל שָׁלוֹם וַתֹּאמֶר הֵן גֹרַשְׁתִּי מֵאֵת־פְּנֵי אָבִי וְעַתָּה הַתְּאַסְפֵנִי אֶל־אָהֳלֶךָ: ל וַיִּשְׁתּוֹמֵם הַנַּעַר וַיִּקְרָא בַּמֶה מָצָאתִי חֵן בְּעֵינַיִךְ לְהַכִּירֵנִי וְאָנֹכִי דַל וְאֶבְיוֹן: לא וַתֹּאמֶר כִּי יָדַעְתִּי כִּי יִהְיֶה אֱלֹהִים עִמְךָ וְהָיִיתָ לְחָכָם גָּדוֹל וּלְגִּבּוֹר בְּיִשְׂרָאֵל: לב וַיִּפְּלוּ פְנֵי עֲקִיבָא וַיֹּאמַר הֲיָכוֹל אוּכַל לְהָבִין בְּתוֹרַת יְיָ וִימֵי יַלְדוּתִי פָנוּ וּמְאוּמָה עוֹד לֹא־לָמָדְתִּי: לג וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא אֶת־שׁוֹקֶת הָאֶבֶן אֲשֶׁר יַשְׁקֶה בוֹ אֶת־צֹאנוֹ וְאֶת־הַמַּכְתֵּשׁ אֲשֶׁר חָקְקוּ בוֹ הַמַּיִם מֵרוֹב יָמִים: לד וַיְדַבֵּר אֶל־לִבּוֹ לֵאמֹר הֵן צוּר הַחֲלָמִישׁ הַזֶה רַךְ מִפְּנֵי טִפֵּי הַמַיִם וְאֵיךְ לֹא־יֵרַךְ לֵב הַבָּשָׂר אֲשֶׁר בְּקִרְבִּי מִפְּנֵי דְבַר יְיָ הַמְפוֹצֵץ סֶלַע וַתַּחֲזִקְנָה יָדָיו:

לה וַיְאָרֵשׂ לוֹ הָרוֹעֶה הַתָּמִים אֶת־בַּת הַנָּדִיב בְּצֶדֶק וּבֶאֱמוּנָה וַיִּקְדִישׁוּ שְׁנֵיהֶם אֶת־אַהֲבָתָם לַיְיָ לְתוֹרָתוֹ לְעַמּוֹ וּלְאַרְצוֹ: לו וַתִּנָשֵׂא רָחֵל לַעֲקִיבָא בְמִסְתָּרִים וַיָּלִינוּ בְנֶשֶׁף חַשְׁקָם בְּבֵית הַתָּבֶן: לז וַיַּרְא עֲקִיבָא בַבֹּקֶר וְהִנֵּה עָלָה מוֹץ בְּמִקְלְעוֹת רַעֲיָתוֹ תַמָּתוֹ וַיָּסַר אֶת־הַמּוֹץ מִבֵּין מַחְלְפוֹת רֹאשָׁהּ וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ: לח תַּחַת הָעֲטָרָה הַזֹּאת שֶׁעֻתַרְתְּ בְּיוֹם שִׂמְחַת לִבֵּךְ אֶשִׂים עָלַיִךְ צִיץ זָהָב אֲשֶׁר דְמוּת יְרוּשָׁלַיִם מְחֻקָּה עָלָיו אִם יִהְיֶה אֱלֹהִים עִמָּדִי: לט וַתַּעַן רָחֵל טוֹב לִי תוֹרַת פִּיךָ מֵאַלְפֵי זָהָב וְכֶתֶר תּוֹרָה נִבְחַר לִי מִכָּל־כָּתֶר: מ עוֹד הַנָּוָה וְהַמְעֻנָּגָה מִתְנַחֲמֶת עַל־עָנְיָהּ וְהִנֵּה אִישׁ עָנִי בָא וַיֹּאמַר: מא אָנָא רֵעִים אֲהוּבִים הֵן בֵּרַךְ אֱלֹהִים אֶתְכֶם בְּחֵן וּבְחֶסֶד נְעוּרִים: מב וְעַתָּה עֲשׂוּ לִי גַם אַתֶּם חֶסֶד וְהָרִימוּ עֶרְמַת תֶּבֶן לְמַצַע לְאִשְׁתִּי הַיּוֹלֵדָה כִּי אֵין לָהּ כֹּל: מג וַתָּקָם רָחֵל וַתַּעֲמוֹס עַל־שִׁכְמוֹ תֶּבֶן מְלֹא עֻמְסוֹ וַתְּנַחֲמַהוּ בְרוּחַ חֵן וְתַחֲנוּנִים וַיְבָרְכֶהָ הֶעָנִי וַיֵּלֶךְ: מד וַתִּשְׂחַק רָחֵל לְבַעַל נְעוּרֶיהָ וַתּאמַר הַחֵפֶץ לָנוּ בְזָהָב אִם גַּם בְּקַשׁ תִּמְצָא יָדֵנוּ לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וָחָסֶד: מה וַיַּעַן עֲקִיבָא עַל־כֵּן נֶחְשְׁבוּ רְסִיסֵי הַמּוֹץ אֲשֶׁר בִּקְוֻצּוֹתַיִךְ כְּתוֹרֵי הַזָּהָב אֲשֶׁר לְרֵעוֹתָיִךְ: מו וְהֵם לֹא־יָדְעוּ כִּי אֶת־אֵלִיָהוּ מַלְאַךְ הַבְּרִית רָאוּ עֵינֵיהֶם כִּי אוֹתוֹ שָׁלַח אֱלֹהִים לְנַחֲמָם וּלְחַזֵּק לִבָּם:

מז וַיְהִי מִקֵּץ חדֶשׁ יָמִים וַתִּשַׁק רָחֵל לַעֲקִיבָא וַתְּשַׁלְחֵהוּ אֶל־בֵּית מִדְרָשׁ רַבִּי־ אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי־יְהוֹשְֻׁעַ לָקַחַת מִפִּיהֶם תּוֹרָה: מח וְלֹא־אָרְכוּ הַיָּמִים וַיִכָּבֵד בְּעֵינֵי הָעָם וַיִּקְרְאוּ לוֹ כָל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רַבִּי עֲקִיבָא:


שֶׁלִי וְשֶׁלָכֶם שֶׁלָהּ    🔗

א וַיִרְבּוּ הַיָּמִים וַיִהְיוּ לִירָחִים וְשָׁנִים: ב וְרָחֵל נָשְׂאָה לִבָּהּ כָּל־הַיּוֹם לְאַלּוּף נְעוּרֶיהָ וְעֵינֶיהָ הָיוּ לְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ אֲשֶׁר בּוֹ מָצְאָה לַחְמָהּ: ג וְדַלּוֹת עַם הָאָרֶץ אֲשֶׁר בְּתוֹכָם יָשְׁבָה לְמִיוֹם גְלוֹתָהּ מֵעַל שֻׁלְחַן אָבִיהָ כִּבְּדוּהָ כְמַלְאַךְ אֱלֹהִים: ד לְבַד מִן הָאֶחָד אֲשֶׁר הִכְעִיסָהּ תַּמְרוּרִים יוֹם יוֹם בְּאִמְרֵי פִיו: ה הוּא הָרוֹעֶה אֲשֶׁר הִכָּה אֶת־רַבִּי עֲקִיבָא בַלָּשׁוֹן לִפְנֵי זְקֵן הָרוֹעִים בְּקַנְאוֹתוֹ בוֹ: ו וְהֶחְרִישָׁה רָחֵל וְלֹא־תַעֲנֶה לוֹ דָבָר מִטּוֹב וְעַד־רָע: ז וַיְמָלְאוּ שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה לְשֶׁבֶת רַבִּי עֲקִיבָא בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ וַיְפַקֵּד אֶת־צְבָא תַלְמִידָיו וַיִּמְצָאֵם שְׁנֵים עָשָׂר אֶלֶף אִישׁ: ח וַיֹּאמֶר אֵלְכָה נָא וְאֶפְקְדָה אֶת־אִשְׁתִּי וַיֵּלְכוּ עִמּוֹ תַלְמִידָיו: ט וַיַצֵּג אֶת־הָעָם אֲשֶׁר עִמּוֹ בְעוֹד כִּבְרַת אֶרֶץ לָבֹא הָעִירָה: י וַיִּתְחַפֵּשׂ וַיָּבֹא אֶל־הָעִיר וַיִקְרַב בַּלָּט אֶל־אֹהֶל אִשְׁתּוֹ: יא וַיִּשְׁמַע קוֹל אִישׁ אוֹמֵר הֵטִיב אָבִיךְ לַעֲשׂוֹת בְּגָרְשׁוֹ אוֹתָךְ מֵעַל פָּנָיו כִּי חִלַּלְתָּ אֶת־אָבִיךְ מְאֹד מְאֹד בְּהִנָּשְׂאֵךְ לְבוּז מִשְׁפָּחוֹת: יב וַתִּקְטַן עוֹד זֹאת בְּעֵינֵי הָרוֹעֶה וַיִבְגוֹד בָּךְ וַיַּעַזְבֵךְ וְהִנָּךְ הַיּוֹם צְרוּרָה אַלְמְנוּת חַיּוּת: יג וְהִנֵּה קוֹל רָחֵל עוֹנֶה לוּ שָׁמַע עֲקִיבָא מַחְמַדִּי לְקוֹלִי כִּי עַתָּה הוֹסִיף לִלְמוֹד תּוֹרָה כַיָּמִים אֲשֶׁר לָמָד: יד וַיִּשְׁמַע רַבִּי עֲקִיבָא וַיֹּאמֶר בְּלִבּוֹ מַה טָהוֹר לְבַב הָאִשָּׁה הַזֹּאת קֹדֶשׁ אַהֲבָתָהּ אוֹתִי לְתוֹרַת יְיָ: טו וְעַתָּה אָשׁוּבָה־נָא לִי וְהֵבֵאתִי לָהּ מַתְּנַת מִשְׁנֶה עַל־הַמַּתָּנָה אֲשֶׁר הֵבֵאתִי לָהּ הַיוֹם אַרְבָּעָה וְעֶשְׂרִים אֶלֶף לְמוּדֵי יְיָ, תַּחַת שְׁנֵים עָשָׂר אָלֶף: טז וַיָּשָׁב רַבִּי עֲקִיבָא לִמְקוֹמוֹ הוּא וְכָל־הָעָם אֲשֶׁר בְּרַגְלָיו וַיֵּשֶׁב שָׁם יָמִים רַבִּים: יז וַתִּכְלֶינָה עוֹד שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה וַתַּעֲבוֹר הָרִנָּה בָעִיר אֲשֶׁר רָחֵל בָּהּ לֵאמֹר: יח הִנֵּה חָכָם בָּא לָעִיר וְאַרְבָּעָה וְעֶשְׂרִים אֶלֶף אִישׁ עִמּוֹ: יט וַיִּשְׁמְעוּ יוֹשְׁבֵי הָעִיר וַיִרְחֲצוּ וַיָּסוּכוּ וַיַּחֲלִיפוּ שִׂמְלוֹתֵיהֶם וַיֵּצְאוּ הֵם וּנְשֵׁיהֶם וְטַפָּם לִקְרַאת הֶחָכָם לְקַדֵם פָּנָיו: כ וַתֵּצֵא גַם רָחֵל וַתֹּאמַרְנָה לָהּ הַשְּׁכֵנוֹת שַׁאֲלִי לָךְ שִׂמְלָה וְשִׂימִי עָלַיִךְ כִּי לֹא־נָכוֹן לְהֵרָאוֹת אֶת־פְּנֵי הֶחָכָם בְּבִגְדֵי חוֹל: כא וּשְׁכֵנָהּ הָרָשָׁע לָעַג לָהּ וַיֹּאמַר בּוֹשִׁי בַת נָדִיב אַף שִׂמְלָה אֵין לָךְ: כב הֶחָכָם הִקְרִיב לָבֹא וַיַּעֲבוֹר עַל־פָּנֶיהָ וַתַּכִּירֵהוּ וַתִּפּוֹל עַל־פָּנָיו וַתְּחַבְּקֵהוּ: כג וַיִגְשׁוּ לְהָדְפָהּ וַיַּחֲזֵק בָּהּ רַבִּי עֲקִיבָא וַיִּבְךְ: כד וַיֹּאמֶר הַרְפּוּ מִמֶּנָּה וּתְנוּ כָבוֹד לָאִשָּׁה הַזֹּאת כִּי שֶׁלִי וְשֶׁלָכֶם שֶׁלָהּ לֵאמֹר מִיָּדָהּ הַתּוֹרָה אֲשֶׁר לְמַדְתֶּם מִפִּי: כה וַיָּשֶׂם עַל־רֹאשָׁהּ צִיץ זָהָב אֲשֶׁר מַרְאֵה עִיר הַקֹּדֶשׁ מְפֻתָּח עָלָיו: כו וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ חֶמְדַת יְרוּשָׁלַיִם מָשְׁכָה אוֹתָךְ בַּעֲבוֹתוֹת אַהֲבָה בֵּין הֶהָרִים אֶל הַגְּאָיוֹת וַתָּבֹא אוֹתָךְ אֵלַי וְעַתָּה תַעֲלֶה־נָא יְרוּשָׁלַיִם עַל־רֹאשׁ שִׂמְחָתֵךְ: כז וַתִּתְנַהֵל רָחֵל הָעֲנִיָּה מְעֻטֶּרֶת פָּז לִימִין רַבִּי עֲקִיבָא הַדָּגוּל מֵרְבָבָה: כח וַיְבִיאוּם הָעָם הָעִירָה בְכָבוֹד גָדוֹל וּבְהָמוֹן חוֹגֵג: כט וַיֹּאמְרוּ רָאשֵׁי הָעִיר עִמָּנוּ תָּבֹא רַבֵּנוּ אֶל־הַבַּיִת הַגָּדוֹל וְהַטּוֹב אֲשֶׁר פָּנִינוּ לָךְ: ל וַיַעַן לָהֶם רַבִּי עֲקִיבָא לֹא כִי אֶל־אֹהֶל אִשְׁתִּי הַדַּל שָׁמָּה אָסוּרָה וְשָׁם אֵשְׁבָה: לא גַּם בַּמַּטְעַמִים אֲשֶׁר הֵכִינוּ לוֹ רָאשִׁי הָעֵדָה לֹא-נָגְעָה יָדוֹ בְּאָמְרוֹ אִשְׁתִּי אֲשֶׁר עִנְתָה אֶת־נַפְשָׁהּ לְמַעֲנִי יָמִים רַבִּים מִיָּדָהּ אֶבְרֶה וּמְלַחְמָהּ הַצַּר אוֹכֵלָה: לב וַיָּבֹא רַבִּי עֲקִיבָא אֶל־אֹהֶל רָחֵל אִשְׁתּוֹ וַיְשַׂמְחֶהָ וַיְנַחְמֶהָ וַיַּלְבִּישֶׁהָ חֲמֻדוֹת וַיֹּאמֶר לָהּ הַפַּעַם לֹא־אֵבוֹשׁ לְהָרִים פָּנַי אֵלַיִךְ בַּת־נָדִיב כִּי גַם אֲנִי עָשָׁרְתִּי: לג עֶשְׂרִים וְאַרְבַּעַת אַלְפֵי הַנְפָשׁוֹת אֲשֶׁר עִמִּי מַעֲשֵׂי יָדַי הֵנָּה כִּי לְחַיֵי עוֹלָם הֲבִיאוֹתֵין: לד אַךְ חֵלֶק כְּחֵלֶק תִּנְחֲלִי רַעְיָתִי תַמָּתִי בְּתוֹךְ נַחֲלַת שַׁדַּי זֹאת: לה כִּי אַתְּ נָפַחַת בִּי רוּחַ אֱלֹהִים חַיִּים לַעֲשׂוֹת כָּל־הַמַּעֲשִׂים הָאֵלֶה: לו עוֹדָם מְדַבְּרִים וְהִנֵּה מֶרְכָּבָה מְרַקֵּדָה עָמְדָה פֶתַח הָאֹהֶל: לז הֲמוֹן סָרִיסִים הִבְהִילוּ וַיּוֹרִידוּ בְנַחַת וּבְכָבוֹד אֶת־הַשָּׂר הַזָּקֵן הַיּוֹשֵׁב בְּתוֹכָהּ הָאֹהֶלָה: לח וַיִּשְׁתַּחוּ הַזָּקֵן וַיִּקְרָא שָׁלוֹם עָלֶיךָ רַבִּי וּמוֹרִי: לט וַיֹּאמֶר דְבַר סֵתֶר לִי אֵלֶיךָ רַבִּי וּמוֹרִי: מ וַתִּשְׁמַע רָחֵל וַתֵּצֵא מִן הָאֹהֶל: מא וַיַּעַן הַזָּקֵן וַיֹּאמַר נְכָסִים רַבִּים נָתַן לִי יְיָ וּבַת יְחִידָה יִרְאַת אֱלֹהִים וּמַשְׂכֵּלֶת: מב וַיְהִי הַיּוֹם וַתִּשָׂא עֵינֶיהָ אֶל־אַחַד הָרוֹעִים אֲשֶׁר לִי בַצֹּאן: מג וַיְהִי כְשָׁמְעִי אֶת־הַדָּבָר וָאֶחְפּוֹז וָאֲגָרֵשׁ אוֹתָהּ מֵעַל פָּנַי וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר לִי הֶחֱרַמְתִּי עָלֶיהָ: מד וַתֵּצֵא מִמֶנִי וְלֹא יָדַעְתִּי אָנָּא בָאָה זֶה לִי אַרְבַּע וְעֶשְׂרִים שָׁנָה: מה וְעַתָּה הִנֵּה נִחַמְתִּי עַל הָרָעָה הַגְּדוֹלָה אֲשֶׁר עָשִׂיתִי אַךְ מַה אֶעֶשֶׂה וַאֲנִי פָצִיתִי פִי אֶל־יְיָ: מו וְעַתָּה קוּם נָא רַבִּי וּמוֹרִי וְהַתֵּר לִי אֶת־נִדְרִי וְשָׁלַחְתִּי מַלְאָכִים לְבַקֵּשׁ אֶת־בִּתִּי בְכָל גְּבוּל יִשְׂרָאֵל: מז וַיִּשְׁאַל רַבִּי עֲקִיבָא וּמַה עָוֶל מָצָאתָ בַּנַּעַר הָרוֹעֶה כִּי הֶגְלֵיתָ אֶת־בִּתְּךָ מִבֵּיתְךָ בִּגְלָלוֹ: מח וַיָּשָׁב לוֹ הַשָּׂר הֻגֵּד הֻגַּד לִי כִּי אָמַר מִי יִתֵּן לִי תַלְמִיד חָכָם וְגֵרַמְתִּי אֶת־עַצְמוֹתָיו: מט וַיּוֹסֶף רַבִּי עֲקִיבָא וַיִּשְׁאַל לוּ יָדַעְתָּ כִּי הָפַךְ הָרוֹעֶה אֶת־לִבּוֹ לְאַהֲבָה אֶת־הַחֲכָמִים וּלְדָבְקָה בָם הֲגַם אָז גֵרַשְׁתָּ בִתְּךָ וַתַּחְרִימֶהָ: נ וַיַּעַן הַשָּׂר חָלִילָה חָלִילָה לוּ יָדַעְתִּי כִּי כֵן כִּי עַתָּה לֹא גֵרַשְׁתִּיהָ וְלֹא הֶחֱרַמְתִּיהָ: נא וַיִּשְׁאַל רַבִּי עֲקִיבָא הָיָדַעְתָּ אֶת־שְׁמִי כִּי בָאתָ אֵלַי לְהַתִּיר לְךָ נִדְרֶךָ: נב וַיַּעַן הַשָּׂר אֶת־שֵׁמַע חָכְמָתְךָ שָׁמַעְתִּי וְאֶת־שִׁמְךָ לֹא אֵדָע: נג וַיַּעַן רַבִּי עֲקִיבָא וַיֹּאמַר שְׁמִי עֲקִיבָא בֶּן יוֹסֵף וְשֵׁם אִשְׁתִּי רָחֵל בַּת כַּלְבָּא שָׂבוּעַ: נד וַיִּדּוֹם הַשָּׂר כָּאָבֶן וַיָּפָג לִבּוֹ וְרָחֵל שָׁמְעָה אֶת־הַדְּבָרִים וַתִּפְרוֹץ הָאֹהֶלָה וַיִּפְּלוּ שְׁלָשְׁתָּם אִישׁ עַל צַוְארֵי רֵעֵהוּ וַיִּבְכּוּ: נה וַיִּקְרָא כַלְבָּא שָׂבוּעַ וַיֹּאמַר אָמוּתָה הַפַּעַם אַחֲרֵי רְאוֹתִי אֶת־פְּנֵי בִתִּי כִּי עוֹדֶנָה חַיָּה וְאֶת־חֲתָנִי אֲשֶׁר מָאַסְתִּי בוֹ כִּי רֹאשׁ חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל הוּא: נו וְסוֹד חֲכָמִים נוֹסְדוּ יַחַד וַיָּשֶׂם כַּלְבָּא שָׂבוּעַ לִפְנֵיהֶם אֶת־דְּבַר נִדְרוֹ אֲשֶׁר נָדַר: נז וַיַּרְאוּ הַחֲכָמִים כִּי מִשְׁגֶה הָיָה לוֹ וַיִּקְרְאוּ פֶּה אֶחָד מֻתָּר לְךָ מֻתָּר לְךָ מֻתָּר לָךְ: נח וַיֹּאמֶר כַּלְבָּא שָׂבוּעַ אָנֹכִי הִסְכַּלְתִּי וְאָנֹכִי הֶעֱוִיתִי וַחֲתָנִי וּבִתִּי הַצַּדִּיקִים: נט וְעַתָּה כִּתְבוּ־נָא אֶת־כָּל־נְכָסַי לְרַבִּי עֲקִיבָא וּלְרָחֵל וְהָיוּ לָהֶם שִׁלּוּמִים עַל שְׁנוֹת הֶעָמָל אֲשֶׁר שָׂבְעוּ מִיָּדִי: ס וַיַּעֲשׂוּ כֵן הַחֲכָמִים הַשּׁוֹפְטִים וַיְהִי כָל־רְכוּשׁ כַּלְבָּא שָׂבוּעַ לְרַבִּי עֲקִיבָא וּלְרָחֵל:


מִיָּגוֹן לְשִׂמְחָה    🔗

א יַלְדָּה יְפֵה־פִיָה וְרַבַּת־חֵן כְּיוֹנָה עַל־אֲפִיקֵי מָיִם הָיְתָה לְרַבִּי עֲקִיבָא בֶּן־יוֹסֵף: ב וּמִדֵּי יוֹם בְּיוֹמוֹ הִשְׁכִּימָה בַבֹּקֶר אֶל־גַּן בֵּית אָבִיהָ לִלְקוֹט שׁוֹשַׁנִּים וְלִלְכּוֹד צִפָּרִים: ג וַיְהִי הַיּוֹם וַתִּגַּשׁ אֶל־הַבְּרֵכָה הַזַּכָּה אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ וַתֵּרֶא אֶת־דְּמוּת פָּנֶיהָ וַתֹּאמַר:

הָעִידִי בְרֵכָה עֲנוּ בִי מָיִם

הֲיֵשׁ כְּיָפְיִי תַּחַת הַשָּׁמָיִם:

ד הַמַּיִם צָפוּ נָהֲרוּ כִּתְמוֹל שִׁלְשֹׁם וְלֹא עָנוּ דָּבָר: ה וַתִּשְׁנֶה הַיַּלְדָּה וַתְּשַׁלֵּשׁ וַתִּשְׁאַל וְאֵין־עוֹנֶה: ו וַתִּרְקַע הַנַּעֲרָה בְּרָגֶל וַתִּקְרָא מַדּוּעַ לֹא־תַעֲנוּ מָיִם: ז וְהִנֵּה מִבֵּין סִבְכֵי הָעֵצִים נִשְׁמַע קוֹל קוֹרֵא

מַה־בֶּצַע יַלְדָּה מַה־בֶּצַע כִּי יָפָה אָתְּ

אִם בְּיוֹם שִׂמְחַת לִבֵּךְ יִשָׁכֵךְ נָחָשׁ וָמָתְ:

ח לֵב הַיַלְדָּה הַנָּוָה וְהַמְעֻנָּגָה הָיָה לְאָבֶן: ט וַתִּשָׂא עֵינֶיהָ וְהִנֵּה מִן־הַסְּכָךְ זָחַל וַיַּחֲלֵק נָחָשׁ שָׁחוֹר יְרַקְרַק וּכְרֶגַע נֶעְלַם בְּתוֹךְ חָצִיר וָגֹמֶא וְאֵינֶנּוּ: י וְאַחֲרָיו יָצָא קוֹסֵם זָקֵן חוֹבֵר חֲבָרִים אֲשֶׁר שְׁמוֹ וּמַרְאֵהוּ הָיָה לְחָגָא לְכֹל אַנְשֵׁי הַמָּקוֹם וַיָּשֶׂם עֵינָיו בַּיַלְדָּה וַיֵּצֵא מִן־הַגָּן וַיֵּלֶךְ לְדַרְכּוֹ: יא וּמִן־הַיַּלְדָּה אֲשֶׁר נִבְעֲתָה מִפְּנֵי הַמְּנַחֵשׁ וְהַנָּחָשׁ נֶאֱסַף שִׂמְחָה וָגִיל וְלֹא הוֹסִיפָה עוֹד לַעֲלוֹז וּלְשַׁחֵק כְּבָרִאשׁוֹנָה וַתֵּעָצֵב וַתְּהַלֵּךְ אַט כָּל־הַיָּמִים: יב אַךְ כְּכֹל אֲשֶׁר רַב עִצְבוֹנָהּ כֵּן גָּדְלָה וַתִּיף עַד כִּי־דָמְתָה לְתָמָר בְּקוֹמָתָהּ וּלְאַיֶּלֶת הַשַּׁחַר בְּיָפְיָהּ: יג וְכֵן עָשְׂתָה חַיִל בְּצִדְקָתָהּ בְּבֹר לְבָבָהּ וּבְבֹר כַּפֶּיהָ עַד כִּי־הָיְתָה לִתְהִלָּה בְּכָל־הָאָרֶץ: יד וַיִרְבּוּ הַיָּמִים וַתִּגְדַּל הַנַּעֲרָה וַיִּמְלְאוּ־לָהּ שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה שָׁנָה: טו וַיִּנְהֲרוּ אֶל־בֵּיתָהּ בַּחוּרֵי חֶסֶד מִתִּפְאֶרֶת בַּחוּרֵי יִשְׂרָאֵל לִמְצֹא חֵן בְּעֵינֶיהָ וּלְדַבֵּר עַל־לִבָּהּ: טז אַךְ הִיא לֹא־הֶאֱזִינָה וְלֹא־שָׁמְעָה אֲלֵיהֶם לָתֵת יָדָהּ לְאַחַד מֵהֶם: יז כִּי אָמְרָה בְלִבָּהּ הִנֵּה אָנֹכִי הֹלֶכֶת לָמוּת וְקֵץ יְמֵי בְתוּלַי קֵץ יְמֵי חַיַּי וְלָמָּה זֶה לִי דּוֹדִים: יח וַאֲבִי הַנַּעֲרָה הָיָה אִישׁ חָכָם וְצַדִּיק מְאֹד וַיֵּרַע בְּעֵינָיו כִּי הֵשִׁיבָה רֵיקָם אֶת־פְּנֵי כָּל־ הַבַּחוּרִים: יט וַיֹּאמֶר הַאֵין אֶחָד בְּכָל־בְּנֵי עַמְּךָ אֵלֶּה אֲשֶׁר תִּבְחֲרִי־בוֹ הֲגַלְמוּדָה תֵשְׁבִי כָּל־הַיָּמִים: כ וַתֵּבְךְ הַנַּעֲרָה וַתְּסַפֵּר לְאָבִיהָ אֵת חֲזוֹן הַקּוֹסֵם וַיִּפְּלוּ פְּנֵי אָבִיהָ: כא אַךְ עַד־מְהֵרָה הִתְחַזֵּק וַיְחַזֵּק אֶת־יַד בִּתּוֹ בַּאלֹהִים: כב וַיִּקְרָא וַיֹּאמֶר עֲשִׂי אַתְּ הַטּוֹב וְהַיָּשָׁר בְּעֵינֵי יְיָ. וְכָל־קֶסֶם וְאוֹב עָלַיִךְ לא־יִצְלָח: כג וְעַתָּה בִתִּי בַּחֲרֵי־לָךְ אֶת־הַטּוֹב בְּעֵינַיִךְ וִהְיִי־לוֹ וַיָי הַטּוֹב בְּעֵינָיו יַעֲשֶׂה: כד וַתִּשְׁמַע הַנַּעֲרָה לְקוֹל אָבִיהָ וַתְּאֹרַשׂ לְבָחוּר יְרֵא אֱלֹהִים גִּבּוֹר חַיִל וְטוֹב־תֹּאַר וַתֶּאֱהַב אֶת־בְּחִירָהּ וְהוּא גַם־הוּא אֲהֵבָהּ: כה וַיְצַו הָעֶלֶם לַצּוֹרֵף לַעֲשׂוֹת־לָהּ צִיץ זָהָב כְּכֹל אֲשֶׁר הָיְתָה לְאִמָּהּ לְרָחֵל וְלָחֹק עָלֶיהָ אֶת־דְּמוּת עִיר הַקֹּדֶשׁ: כו לְפָנִים בְּיִשְׂרָאֵל בְּהִוָּלֵד בֵּן לְאִישׁ וְעָלָה אָבִיהוּ אֶל־הַר הַלְּבָנוֹן וְלָקַח מִשָּׁם עֲנַף עֵץ־אֶרֶז רַךְ וָטוֹב וְנָטַע אֹתוֹ בַּחֲצֵרוֹ וְקָרָא־לוֹ שֵׁם כְּשֵׁם בְּנוֹ: כז וּבְהִוָּלֵד לָאִישׁ בַּת וְעָלָה וְלָקַח שׂוֹכַת תִּרְזָה רַכָּה וַעֲנֻגָּה וּשְׁתָלָהּ בַּחֲצֵרוֹ וְקָרָא־לָהּ שֵׁם כְּשֵׁם בִּתּוֹ: כח וְכַאֲשֶׁר יִגְדַּל הַבֵּן וְנָשָׂא אִשָּׁה וּבָאוּ הַבַּחוּרִים אֲשֶׁר רֵעוּ לֶחָתָן שְׁלֹשֶׁת יָמִים לִפְנֵי הַחֲתֻנָּה וְלָקְחוּ מֵעַנְפֵי הָאֶרֶז וְהַתִּרְזָה וּקְלָעוּם יָחַד לְחֻפַּת כָּבוֹד וּלְסֻכּת־צֵל לֶחָתָן וְלַכַּלָּה:

כט וְהָיָה אִם־יְסֻבְּכוּ הָעֲנָפִים אֶחָד בְּאֶחָד וְהָיוּ לַאֲחָדִים וְיָדַע כָּל־אִישׁ כִּי מֵיְיָ יָצָא הַדָּבָר: ל וַיְהִי כִּשְׁלֹשָׁה יָמִים לִפְנֵי הַחֲתֻנָּה וְהַכַּלָּה מִתְהַלֶּכֶת בַּגָּן לְתֻמָּהּ וְלֹא רָאֲתָה כִּי נָחָשׁ יָרֹק רֹחֵשׁ זֹחֵל אַחֲרֶיהָ מֵרָחוֹק וְאֶל כָּל־אֲשֶׁר יִהְיֶה רוּחַ הַנַּעֲרָה לָלֶכֶת שָׁם יֵלֵךְ הַנָּחָשׁ: לא וַיְמַהֲרוּ עַבְדֵי בֵית־אָבִיהָ לְהַטּוֹתוֹ הַצִּדָּה וְלֹא יָכֹלוּ כִּי כְכֹל אֲשֶׁר יַטּוּהוּ הֵם יָשׁוּב הוּא אֶל־מְקוֹמוֹ לָלֶכֶת אַחֲרֶיהָ: לב וַיִסְקְלֻהוּ בָּאֲבָנִים לָרֹץ אֶת־גֻּלְגָּלְתּוֹ וְהִנֵּה לְקַשׁ נֶחְשְׁבוּ־לוֹ אַבְנֵי־קָלַע: לג וַיֹּסֶף לִסְחוֹף עַל־גְּחוֹנוֹ פִּיו תּוֹסֵס וּלְשׁוֹנוֹ שׁוֹתֵת וְעֵינָיו הַנֹּצְצוֹת לֹא־יִגְרַע מִן־הַנַּעֲרָה הָאֻמְלָלָה: לד וְאַלּוּף נְעוּרֶיהָ בָּא לִקְרָאתָהּ שָׂמֵחַ וְטוֹב לֵב: לה וַיִּקְרָא שִׂמְחִי יְדִידוּת נַפְשִׁי הִנֵּה עַנְפֵי הָאֶרֶז וְהַתִּרְזָה אֶחָד בְּאֶחָד נִגָּשׁוּ אוֹת הוּא כִּי־בְרִיתְנוּ בְּרִית עוֹלָם תִּהְיֶה: לו וַתַּבֵּט מֵאַחֲרֶיהָ וַתֹּאמַר וּמַדּוּעַ זֶה הֵקִים יְיָ אֶת־זֶה לְאֹרֵב עָלָי: לז אַךְ אָחוּשָׁה־נָא הַבַּיְתָה כִּי אִישׁ עָנִי בָּא וְכָל־אַנְשֵׁי הַבַּיִת עֵינֵיהֶם אֶל־עֲבֹדָתָם וְאֶל הַחֲתֻנָּה וְעַתָּה לָמָּה יָשׁוּב הֶעָנִי רֵיקָם: לח וַתְּמַהֵר אֶל־הֶעָנִי וַתְּבִיאֵהוּ הַבָּיְתָה וַתַּבְרִיאֵהוּ מֵחֵלֶב מִשְׁמַנֵּי הַמִּשְׁתֶּה: לט וַתַּשְׁקֵהוּ מִמֵּיטַב יֵינָהּ וַתִּתֶּן־לוֹ גַּם־לְבָנָיו וְלִבְנוֹתָיו הַבָּיְתָה וַתִּתֶּן־לוֹ שֶׁקֶל זָהָב וַתְּשַׁלְּחֵהוּ לְשָׁלוֹם: מ וַיִּפְתַּח הֶעָנִי אֶת־פִּיהוּ וַיֹּאמַר בְּרוּכָה אַתְּ וְאַלוּף נְעוּרַיִךְ לִפְנֵי יְיָ עַד־עוֹלָם: מא וְכַאֲשֶׁר לֹא־חִסַּרְתֶּם נַפְשִׁי וְנֶפֶשׁ עוֹלָלַי מִטּוֹבָה הַיוֹם הַזֶּה כֵּן לֹא יֶחְסַר לָכֶם כָּל־טוֹב כֹּל יְמֵי חַיִיכֶם: מב וּדְעִי לָךְ כַּלָּה יְפֵי־פִיָה כִּי זָהָב נָתַתְּ לִי וְזָהָב יִמְחַץ קָדְקֹד מְשַׁנְאָיִךְ: מג זֹאת דִּבֶּר הֶעָנִי וַיִּשְׁתַּחוּ וַיֵּלַךְ: מד וְהַנַּעֲרָה שָׂמְחָה בְּשִׂמְחַת הֶעָנִי אַךְ לֹא־פָנְתָה אֶל־בִּרְכָתוֹ כִּי לֹא־ הֶאֱמִינָה עוֹד בַּחַיִּים: מה וַיְהִי בַלַּיְלָה וַתָּבֹא הַחַדְרָה וַתִּפְשֹׁט אֶת־בְּגָדֶיהָ וְאֶת־צִיץ־הַזָּהָב אֲשֶׁר עָלֶיהָ שָׁתָה בָחוֹר אֲשֶׁר בַּקִּיר וַתַּעַל עַל־מִטְתָהּ וַתִּשְׁכָּב: מו אַךְ דַּאֲגַת לִבָּהּ לֹא־הִנִּיחָה לָהּ לִישׁוֹן: מז וַיְהִי כַּעֲלוֹת הַשַּׁחַר וַתָּקָם מֵעַל מִשְׁכָּבָהּ וַתִּרְחַץ וַתָּסָךְ וַתִּלְבַּשׁ וַתַּעַד עֶדְיָהּ וַתִּגַּשׁ אֶל־הַחוֹר לָקַחַת אֶת־הַצִּיץ וְהִנֵּה נָחָשׁ סוֹרֵחַ אַחֲרָיו: מח וַתִּבָּהֵל וַתִּזְעַק אַךְ עַד־מְהֵרָה רָאֲתָה כִּי מֵת הַנָּחָשׁ כִּי קֶרֶן הַצִּיץ נָקַר אֶת־עֵינוֹ וַיְשַׁסַּע אֶת־גֻלְגָּלְתּוֹ: מט וַתְּמַהֵר וַתִּפֹּל עַל פָּנֶיהָ וַתִּשָׂא אֶת־יָדָהּ אֶל־יְיָ וַתָּרָץ וַתַּגֵּד לְאָבִיהָ וּלְאַלוּף נְעוּרֶיהָ: נ וַיָּבֹאוּ כֻלָּם וַיִּרְאוּ וַיִשְׂמָחוּ וַיְבָרְכוּ אֶת־יְיָ: נא וַיְהִי בְּיוֹם חֲתֻנָתָהּ וַתִּגְדַּל הַשִּׂמְחָה מְאֹד: נב וַאֲבִי הַכַּלָּה לָקַח אֶת־הַנָּחָשׁ הַמֵּת וַיָּשֶׂם אֹתוֹ עַל־נֵס: נג וַיִּקְרָא בְאָזְנֵי הַקְּרוּאִים הַמְעַט מִן־הַצְּדָקָה כִּי־תַצִּיל לְקוּחִים לַמָּוֶת כִּי־עוֹד תִּתֵּן חַיִּים אֲרוּכִים חַיֵּי שָׁלוֹם: נד כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֲבִי הַכַּלָּה כֵּן הָיָה לָהּ כִּי הֶאֱרִיכָה יָמִים עִם־אִישָׁהּ: נה וַיִהְיוּ בְרוּכִים כָּל־יְמֵיהֶם וַיִּחְיוּ מֵאָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה:


טוֹבִים מַעֲשֵׂי יְיָ    🔗

א וְרַבִּי עֲקִיבָא הָלַךְ לְמַסָּעָיו וַיַּחֲבוֹשׁ לוֹ אֶת־הַחֲמוֹר וַיִּקְח בְּיָדוֹ תַרְנְגוֹל אֶחָד וְנֵר אֶחָד וַיִּרְכַּב לְדַרְכּוֹ: ב וַיְהִי הַשֶׁמֶשׁ לָבֹא וַיֵּט אֶל יַעַר צוֹמֵחַ עֵצִים אֲשֶׁר מֵעֵבֶר לַדֶּרֶךְ לָלוּן שָׁם: ג וַיִּקְרַב אֶל־עֵץ רַעֲנָן וַיְפַתַּח אֶת־חֲמוֹרוֹ וַיִפְתַּח אֶת־שַׂקּוֹ וַיָּבָל לוֹ מִסְפּוֹא וַיִּתֵּן לְפָנָיו וַיֹּאכַל: ד וּמִיַּלְקוּטוֹ הוֹצִיא מְלֹא כַפּוֹ זֵרְעוֹנִים וַיִּזֶר לִפְנֵי הַתַּרְנְגוֹל וַיִלְקוֹט: ה וַיִרְחַץ אֶת־כַּפָּיו בַּמַּיִם אֲשֶׁר עִמּוֹ בַּצַפַּחַת וַיֹּאכַל אֶת־פִּתּוֹ וַיְבָרֶךְ אֶת־יְיָ: ו וְהַחֲמוֹר נוֹעֵר עַל בְּלִילוֹ וְהַתַּרְנְגֹל קוֹרֵא בְשָׂשׂוֹן עַל לִקְטוֹ וְרַבִּי עֲקִיבָא שָׂמֵחַ כִּי יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ: ז וַיְהִי כַּאֲשֶׁר כִּלָּה הַחֲמוֹר לֶאֱכוֹל וִיאַסְרֵהוּ אֶל הָעֵץ וַיּוֹשֶׁב אֶת־הַתַּרְנְגֹל בֵּין הָעֳפָיִם לָבֶטַח: ח וַיְהִי הַלַּיְלָה וַיַּעַל אֶת־הַנֵּר וַיְקַח אֶת־הַמִּרְדַעַת אֲשֶׁר עַל הַחֲמוֹר וַיִפְרוֹש תַּחְתָּיו וַיִּשְׁכַּב וַיִּתְכַּס וַיִּהְגֶה בְתוֹרַת יְיָ: ט וַיִּשְׁמַח רַבִּי עֲקִיבָא וַיְבָרֶךְ אֶת יְיָ יוֹצֵר אוֹר עַל הַנֵּר אֲשֶׁר הֵאִיר לוֹ אֶת־חֶשְׁכַּת הַלָּיְלָה: י הוּא נִרְדַם עַל מִשְׁכָּבוֹ וְהִנָּה קוֹל אַרְיֵה שׁוֹאֵג וַיִקַץ וַיֵּחָפֵז וַיָּסַר לִרְאוֹת: יא וְהִנֵּה שָׁבַר הָאַרְיֵה אֶת־הַחֲמוֹר לֹא־נוֹתַר מִמֶנוּ בִּלְתִּי הַחֶבֶל אֲשֶׁר הָיָה אָסוּר בּוֹ: יב וַיֶהֱמֶה לִבּוֹ וַיִּקְרָא הֲלֹא זֶה חֲמוֹרִי אֲשֶׁר רָכַבְתִּי עָלָיו זֶה יָמִים רַבִּים: יג וְעַתָּה אֵין לִי עוֹד חֲמוֹר לִרְכּוֹב עָלָיו בְּלֶכְתִּי לַדָּרֶךְ: יד אַךְ חָלִילָה לִי לְהִתְאוֹנֵן בְּאָזְנֵי יְיָ כִּי כָל־מַעֲשָׂיו לְטוֹבָה וַיָּשָׁב אֶל־רִבְצוֹ וַיִּשְׁכַּב וַיִתְכָּס: טו הוּא נִרְדָם עַל מִשְׁכָּבוֹ וְהִנָּה קוֹל חָתוּל נוֹאֵק וַיִּקַץ וַיִּחָפֵז וַיָּסַר לָרְאוֹת: טז וְהִנֵּה אָכַל הֶחָתוּל אֶת־ הַתַּרְנְגֹל לֹא־נוֹתַר מִמֶּנּוּ בִּלְתִּי מְלֹא כַף נֹצוֹת: יז וַיֶּהֱמֶה לִבּוֹ וַיִּקְרָא הֲלֹא זֶה תַּרְנְגֹלִי אֲשֶׁר הֵעִירַנִי מִשְׁנָתִי לְרֹאשׁ אַשְׁמֻרוֹת זֶה יָמִים רַבִּים: יח וְעַתָּה אֵין לִי עוֹד תַּרְנְגֹל אֲשֶׁר יְעִירֵנִי בְאַשְׁמֹרֶת הַבֹּקֶר: יט אַךְ חָלִילָה לִי לְהִתְאוֹנֵן בְּאָזְנֵי יְיָ כִּי כָל־מַעֲשָׂיו לְטוֹבָה וַיָּשָׁב אֶל־רִבְצוֹ וַיִשְׁכַּב וַיִתְכָּס: כ הוּא נִרְדַם עַל מִשְׁכָּבוֹ וְהִנָּה קוֹל הֲמוֹן רוּחַ סְעָרָה עוֹלֶה בְאָזְנָיו וַיִּקַץ וְהִנֵּה חֹשֶׁךְ סְבִיבוֹתָיו כִּי כִבְּתָה הָרוּחַ אֶת־הַנֵּר: כא וַיִֶּהֱמֶה לִבּוֹ וַיִּקְרָא הֲלֹא זֶה נֵרִי אֲשֶׁר הֵאִיר לִי אֶת־מַחְשַׁכֵּי הַיַּעַר וְעַתָּה מִי יָאִיר לִי אֶת־הַלַּיְלָה הַזֶּה: כב אַךְ חָלִילָה לִי לְהִתְאוֹנֵן בְּאָזְנִי יְיָ כִּי כָל־מַעֲשָׂיו לְטוֹבָה וַיָּשָׁב אֶל־רִבְצוֹ וַיִּשְׁכַּב וַיִתְכָּס: כג הוּא נִרְדָם עַל־מִשְׁכָּבוֹ וְהִנֵּה קוֹל פַּעֲמֵי גְדוּד וְהַלְמוּת עִקְבֵי סוּסִים עוֹלֶה בְאָזְנָיו וַיִּקַץ וַיֵּחָפֵז וַיַּקְשֵׁב וַיִשְׁמָע: כד וְהִנֵּה אִישׁ מְדַבֵּר לֵאמֹר נָסְעָה הָאוֹרְחָה מִזֶה וְעַתָּה קוּמוּ וְנִרְדְפָה אַחֲרֶיהָ וּמָצָאנוּ שָׁלָל כִּי גַם חֲמוֹרִים גַּם תַּרְנְגֹלִים לָהּ: כה הַדָּבָר יָצָא מִפִּי הָאִישׁ וְהָרוֹכְבִים הַרְעִישׁוּ אֶת־סוּסֵיהֶם וַיִרְדְפוּ וַיִּשְׁטוֹפוּ: כו וְשַׁעֲטַת פַּרְסוֹת הַסּוּסִים אֲשֶׁר נָהְמָה כְּנַהֲמַת יַם נָדַמָּה מְעַט מְעָט: כז וַיִּשָּׂא רַבִּי עֲקִיבָא עֵינָיו וְיָדָיו אֶל יְיָ וַיִּקְרָא אָמְנָם חָלִילָה לָאִישׁ לְהִתְאוֹנֵן בְּאָזְנִי יְיָ: כח לוּ הָיָה חֲמוֹרִי נוֹעֵר תַּרְנְנֹלִי קוֹרֵא וְנֵרִי מֵאִיר כִּי עַתָּה מְצָאוּנִי הַשׁוֹדְדִים וַיַּהַרְגוּנִי: כט אַךְ יֵיָ אֲשֶׁר כָּל־מַעֲשָׂיו לְטוֹבָה שָׁלַח אֶת-עוֹשֵׂי דְבָרוֹ לָקַחַת אֶת־הַחֲמוֹר וְאֶת־הַתַּרְנְגֹל וְלָפַחַת אֶת־הַנֵּר לְמַעַן הֶיוֹת לִי נַפְשִׁי לְשָׁלָל: ל וַיְאוֹר לוֹ הַיוֹם וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ וּמִפִּיו לֹא סָר הַדָּבָר אֲשֶׁר דִּבֵּר לֵאמֹר כָּל־מַעֲשֵׂי יְיָ לְטוֹבָה:


חֵיל יָם    🔗

א וּמֶלֶךְ עַז מָשַׁל בְּרוֹמִי וַיִּלְחוֹץ אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּחָזְקָה: ב וַיַּעַל עֲלֵיהֶם מַס כָּבֵד וַיִּגוֹשׂ אוֹתָם מְאֹד מְאֹד: ג וַיְהִי כִּי תַם הַכֶּסֶף מִבָּתֵּי הָעֲשִׁירִים וַיְוָעֵץ רַבִּי עֲקִיבָא אֶת־זִקְנֵי בֵיתוֹ וְתַלְמִידָיו הָעוֹמְדִים לְפָנָיו: ד וַיֹּאמֶר אָקוּמָה־נָא וְאֵלְכָה אֶל־הַמַּטְרוֹנִית הָרוֹמִית אֲשֶׁר בְּקֵיסָרִי כִּי עֲשִׁירָה וּנְדִיבָה הִיא אוּלַי תַלְוֶה לָנוּ כֶסֶף לְשִׁלֻמַּת הַמָּס: ה וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ עִירָה קֵיסָרֵי וַיָּבֹא אֶל־הָאַרְמוֹן הַגָּדוֹל אֲשֶׁר לַמַּטְרוֹנִית עַל שְׂפַת הַיָּם: ו וַתָּבֹא הַשִׁפְחָה וַתַּגֵּד הִנֵּה רַבִּי עֲקִיבָא בָּא לִרְאוֹת פָּנָיִךְ: ז וַתָּקָם הַגְּבִירָה וַתֵּצֵא לִקְרָאתוֹ וַתְּקַדֵם אֶת־פָּנָיו בְּכָבוֹד: ח וַתְּבִיאֵהוּ אֶל־חֲדַר מַשְׂכִּיתָהּ וַתָּשֶׂם לו כִסֵּא וַתְּנַסֵּהוּ בְחִידוֹת וַתִּשְׂמַח מְאֹד עַל חָכְמָתוֹ: ט וַיְהִי אַחֲרֵי־כֵן וַיַּגֵּד לָהּ רַבִּי עֲקִיבָא אֶת־חֶפְצוֹ וַיֹּאמַר לִלְוֹת כֶּסֶף מִיָּדֵךְ בָּאתִי: י וַתֹּאמֶר הַמַּטְרוֹנִית וּמִי יַעֲרוֹב אוֹתְךָ מֵעִמָּדִי כִּי תָשִׁיב לִי אֶת־מַשֵּׁה יָדִי לִיוֹם הַשִּׁלוּם: יא וַיֹּאמֶר רַבִּי עֲקִיבָא הַיָּם הַגָּדוֹל הַזֶּה וְהָאֱלֹהִים אֲשֶׁר עָשָׂהוּ הֵמָּה יַעַרְבוּנִי וּמִיָּדָם תְּבַקְשִׁי אֶת־הַכֶּסֶף אִם לֹא אֲשַׁלֵּם לָךְ לְמוֹעֵד הַיָּמִים: יב וַתֹּאמֶר הַמַּטְרוֹנִית טוֹב הַדָּבָר וַיִכְתּוֹב רַבִּי עֲקִיבָא שְׁטָר וַיָּשֶׂם מוֹעֵד וַיִּחְתּוֹם בְּטַבַּעְתּוֹ וַיָּעַד עֲדִים: יג וַתִּשְׁקוֹל הַמַּטְרוֹנִית כִּכְּרֵי זָהָב מֵאָה בְמִסְפָּר וַיַּעַמְסוּ הָעֲבָדִים עַל הַגְּמַלִים וַיִתְּנוּם בְּיַד אַנְשֵׁי רַבִּי עֲקִיבָא וַתְּשַׁלַּח הַמַּטְרוֹנִית אֶת־רַבִּי עֲקִיבָא לְשָׁלוֹם: יד וַיִּשְׁלַח רַבִּי עֲקִיבָא מַלְאָכִים לְמֶלֶךְ רוֹמִי וַיִּתֵּן בְּיָדָם אֶת־מְאַת הַכִּכָּר: טו וַיָּבֹאוּ הַמַּלְאָכִים וַיַּעֲלוּ אֶת־הַמַּס בֵּיתָה הַמֶּלֶךְ וַיָּקָחֵהוּ הַסּוֹכֵן מִיָּדָם וַיִשְׁתַּחֲווּ וַיֵּצֵאוּ: טז עוֹדָם מִתְמַהְמְהִים בָּעִיר וְהַקוֹל נִשְׁמַע לֵאמֹר: יז הִכָּה יְיָ אֶת־בַּת הַמֶּלֶךְ בְּתִמְהוֹן לֵבָב וַתִּשְׁתּוֹלֵל: יח וַתַּשְׁלֵךְ בִּמְצֻלוֹת יָם אַבְנֵי חֵן בִּמְחִיר מֶאָה כִּכַּר זָהָב וַתֵּהוֹם הָעִיר:

יט הַיָּמִים הִקִיפוּ וְיוֹם הַשִּׁלּוּם בָּא וְהַמַּטְרוֹנִית נִשְׁקְפָה בְּעַד הַחַלּוֹן לֵאמֹר מָתַי יָבֹא רַבִּי עֲקִיבָא וְהֵשִׁיב לִי אֶת־ כַּסְפִּי: כ וַתֹּאמֶר הָאִשָּׁה בְלִבָּהּ יָדַעְתִּי אֶת רַבִּי עֲקִיבָא כִּי צַדִּיק תָּמִים הוּא בְכָל־דְּרָכָיו וְאִם יְאַחֵר לְשַׁלֵּם אֵין זֹאת כִּי אִם אָסוֹן קָרָהוּ: כא וַתִּקְרָא לְאֶחָד מֵעֲבָדֶיהָ וַתּאמַר קַח לְךְ סוּס וּרְכַב עִירָה בְנֵי בְרַק וְקָרָאתָ לְרַבִּי עֲקִיבָא לְשָׁלוֹם וּמִהַרְתָּ וְהוֹדַעְתַּנִי אֶת־שְׁלוֹמוֹ: כב וַיִּרְכַּב הָעֶבֶד וַיָּשָׁב בַּיּוֹם הַהוּא וַיָּשֶׁב אֶת־גְבִרְתּוֹ דָבָר לֵאמֹר אֶת־פְּנֵי רַבִּי עֲקִיבָא לֹא יָכוֹלְתִּי לִרְאוֹת כִּי חוֹלֶה הוּא מְאֹד: כג וַתִּתְעַצֵּב הָאִשָּׁה אֶל־לִבָּהּ כִּי נִכְמְרוּ רַחֲמֶיהָ עַל רַבִּי עֲקִיבָא וְגַם עַל עָשְׂרָהּ חָרַד לִבָּהּ: כד וַתִּגַּשׁ אֶל־הַחַלּוֹן הַפּוֹנֶה אֶל־הַיָּם וַתִּפְתְּחֵהוּ וַתִּקְרָא: כה יְיָ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אַתָּה יָדַעְתָּ כִּי רַק לְמַעַן עֲשׂוֹת חֶסֶד לַעֲקִיבָא עַבְדְּךָ הִלְוִיתִי לוֹ אֶת־כָּל־הוֹנִי: כו וְלִדְבָרוֹ הֶאֱמַנְתִּי אֲשֶׁר אָמַר כִּי אַתָּה וִיצִיר כַּפְךָ הַיָּם הַזֶּה עָרַבְתָּ אֶת־כַּסְפִּי מֵעִמָּדִי: כז וְעַתָּה עֲשֵׂה־נָא כְּכֹל נִפְלְאוֹתֶיךָ וְיָדַעְתִּי כִּי אַתָּה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֱלֹהִים לְבַדֶּךָ וַעֲקִיבָא עַבְדֶךָ: כח עוֹדֶנָה מְדַבֶּרֶת וַיְיָ הֵטִיל רוּחַ גְדוֹלָה עַל הַיָּם וַתְּרוֹמֵם גַּלָּיו לִשְׁמֵי שָׁמָיִם: כט הַמַּטְרוֹנִית נָסּוֹגָה אָחוֹר וְהִנֵּה חַשְׁרַת מַיִם מָרְדֶפֶת אֶל הַחַלּוֹן נִתֶּכֶת עַל הָרִצְפָּה: ל וּמִתּוֹכָהּ נִשְׁקֶפֶת תֵּבַת שֵּׁן יְקָרָה וְיָפָה עַד מְאֹד: לא וַתִּשְׁלַח הַמַּטְרוֹנִית אֶת־יָדָהּ וַתִּקָּחֶהָ וַתִּפְתְּחֶהָ וְהִנֵּה אוֹצַר כָּל־אֶבֶן יְקָרָה לְמִינָהּ רָאֲתָה עֵינָהּ שָׁם: לב וַתִּתְבּוֹנֵן בָּהֶן הֵיטֵב וַתַּעֲרֵךְ עֶרְכָּן וַתַּעֲרֵךְ אַחַת אֶל אַחַת לִמְצֹא חֶשְׁבּוֹן וְהִנֵּה מְחִירָן עוֹלֶה כִּכְּרֵי זָהָב מֵאָה וַתִּכְרַע עַל בִּרְכֶּיהָ: לג וַתֹּאמַר הַפַּעַם יָדַעְתִּי כִּי יֵשׁ אֱלֹהִים בְּיִשְׂרָאֵל הָעוֹשֶׂה רְצוֹן יְרֵאָיו: לד וַיְהִי מִקֵץ יָמִים וַיְרַחֵם יְיָ עַל רַבִּי עֲקִיבָא וַיָּקָם מֵחָלְיוֹ וַיֶּחִי וַיֶּחֱזָק: לה וַיָּצַר אֶת־הַכֶּסֶף וַיָּשֶׂם בַּשָׂקִים וַיַּעֲמוֹס עַל הַגְּמַלִּים וַיֵּלֶךְ וַיָּבֹא אֶל הַמַּטְרוֹנִית: לו וַתֵּצֵא הַמַּטְרוֹנִית לִקְרָאתוֹ וַתִּקָּחֵהוּ וַתְּבִיאֵהוּ אֶל חֲדַר־מַשְׂכִּיתָה וַתַּרְאֵהוּ אֶת־אוֹצַר הַחֶמְדָה אֲשֶׁר הֵבִיאוּ לָהּ גַּלֵי הַיָּם: לז וַתֹּאמֶר כַּסְפְּךָ בָּא אֵלַי בְּמִשְׁקָלוֹ יְהִי לְךָ אֲשֶׁר לָךְ: לח וַיִּשְׁתּוֹמֵם רַבִּי עֲקִיבָא וַיְבָרֶךְ אֶת־יְיָ בְּכָל־לִבּוֹ וַיָּשָׁב אֶל בֵּיתוֹ שָׂמֵחַ וְטוֹב לֵב כָּבֵד בַּכֶּסֶף וּבַזָהָב: לט וַיְהִי בְּקוּם בַּר־כּוֹכְבָא הַגִּבּוֹר הָאַדִּיר לִפְרוֹק אֶת־עוֹל רוֹמִי הָרְשָׁעָה מֵעַל צַוְארֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל: מ וַיְהִי רַבִּי עֲקִיבָא לְרֹאשׁ וְאַלְפֵי תַלְמִידָיו לְמִבְחַר צִבְאוֹת בַּר־כּוֹכְבָא וַיַּקְדֵשׁ רַבִּי עֲקִיבָא אֶת־כָּל אוֹצְרוֹתָיו לַמִּלְחָמָה הַהִיא: מא וַיִּשָׂגְבוּ גְדוּדִי בְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּמִבְצַר בֵּיתָר וַיִלְחֲמוּ בְּרוֹמִי שָׁלֹשׁ שָׁנִים:


חֶרֶב וְחוֹרֵב    🔗

א נָפְלָה נִלְכְּדָה בֵיתָר גִבּוֹרֶיהָ כֻּלָּם נִגָּפוּ בַּר־כּוֹכְבָא נָפַל חָלָל צְבָאָיו לְכָל־רוּחַ נָפוֹצוּ: ב רָפְתָה כָּל־יָד בְּיִשְׂרָאֵל אַנְשֵׁי־לֵב נָפֹגוּ נָמֹגוּ רַק אֶחָד לֹא־זָע לֹא־נָע כְּקֶדֶם אֵיתָן עוֹדֶנּוּ: ג רַבִּי עֲקִיבָא הוּא בֶן־יוֹסֵף זְקַן גִבּוֹרֵי עַמּוֹ: ד שׁוּבִי חֶרֶב בַּרְזֶל - פָּתַח פִּיהוּ וַיַּעַן אַל־תַּעֲרֵךְ אֶל־תַּעֲרֵךְ הֵאָסֵפִי מֵעָפָר נֻקַרְתָּ לֻקַחַתְּ: ה בָּךְ מֵעוֹלָם לֹא־בָטַחְתִּי מִפָּנַיִךְ עַד־עוֹלָם לֹא־אֵחַתָּה: ו יִמְאָסֵךְ כָּל־גִּבּוֹר תָּמִים תִּגְעַל־בָּךְ נֶפֶשׁ אִישׁ־חַיִל כִּי־כְבוֹדֵךְ גָלֹה יִגְלֶה בְּכַף־גִבּוֹרִים לֹא־עוֹד תִּתָּפֵשִׂי: ז צַלְמֵי תֹהוּ כָאֵימִים עוֹד מְעַט יָגְדוּ יִתְגּוֹדָדוּ עַל־רוֹמִי מַלְכוּת הַחֶרֶב יֵעוֹרוּ יַעֲלוּ יִתְמוֹדָדוּ:

ח בְּמַשְׁאוֹת שָׁוְא בְּמַשָׁאוֹן יְכַסּוּ אֶת־עֵין הָאָרֶץ בְּשֵׁבֶט מוּסַר הֲבָלִים יַכּוּ תֵבֵל שְׁאִיָּה:

ט בְּיָדָם תִּנָּתֵן רוֹמִי וְחַרְבָּהּ הֵמָּה יִירָשׁוּהָ וְלֹא בִגְבוּרָה יִלָּחֲמוּ לֹא־בְרוּם אֲנָשִׁים וָחָיִל:

י בְּדָמִים בַּחֲלָקוֹת וּרְמִיָה יַחֲנִיפוּ הֵמָּה אֶת־הָאָרֶץ וְנַחְנוּ לֹא־בְכֹחַ נִלְחַם בְּרוּחַ נוּכַל לָמוֹ:

יא אִישׁ חַרְבּוֹ מֵהַר חוֹרֵב עַתָּה בָנִים חֲגוֹרוּ תּוֹרַת־אֵל חֶרֶב וּמָגֵן בָּהּ הִשָּׁגֵבוּ חוּשִׁים הֵחָלֵצוּ:

יב הִקָּבְצוּ וָבֹאוּ אֵלַי וּמִלְחָמָה אֲלַמֶּדְכֶם אָנִי – וַיִּקְהֵל קְהִלוֹת בָּרַבִּים וַיְלַמֵּד תּוֹרָה וָדָעַת:


תּוֹרַת חָכְמָה    🔗

א רַבִּי עֲקִיבָא יוֹשֵׁב דּוֹרֵשׁ בִּמְרוֹמֵי קָרֶת וּמִבְחַר בַּחוּרֵי עַמּוֹ שׁוֹמֵעַ שׁוֹמֵר אֶת־פִּיהוּ:

ב נִפְלָאוֹת וּנְצֻרוֹת דִבֵּר יַד־אֱלֹהִים בַּכֹּל שַׁלֶּטֶת זוּלָתִי לְבַב הָאָדָם בִּלְתּוֹ אָדוֹן לוֹ אָיִן:

ג כִּי־יַד־אֵל בַּכֹּל מוֹשֵׁלָה עֵינוֹ אֶת־כָּל נוֹטֵרָה עֵדָה כָּל־עַיִן טְהוֹרָה בַּיְקוּם תּוּר הֶעֱמִיקָה:

ג6 כָּל־אֹזֶן לֹא־כָבְדָה מִשְׁמוֹעַ דְבָרִים יָמִים יְסַפֵּרוּ: ד כִּי־לֵב בְּיַד־אִישׁ עֵד הַלֵב עֲדָה תוֹרַת אֱלֹהַּ כֹּל בְּיַד־אֵל וְלֵב בְּיַד־אִישׁ אֵיכָה יִכֹּנוּ יַחַד: ה תַּעֲלוּמָה הִיא לָנוּ אֶפֶס שְׁתֵּי־קְצוֹתֶיהָ נִרְאֶה לָאֱלֹהִים הָאֱמֶת כֻּלָהּ וְלָאָדָם הַמְעַט מִמֶּנָּה:

ו דֵי־כַלְכֵּל רוּחוֹ לָדַעַת אֵיכָכָה יַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂהוּ: ז וְהַדָּן עוֹלָמוֹ בְטוּבוֹ לְפִי־רוֹב הַמַּעֲשֶׂה יְדִינֵהוּ: ח מֵהִגָּיוֹן מִשִּׁגָּיוֹן חֲדָלוֹ בַּמַעֲשֶׂה הַחֲזִיקוּ וְהִתְחַזָקוּ וּמְאַבְּדֵיכֶם יֹאבֵדוּ וּמְכַלֵּיכֶם יִכְלָיוּ וְאַתֶּם תַּעֲמְדוּ:


רַבִּי עֲקִיבָא וּפָּפּוֹס    🔗

א אַל־תַּטֵּף אַל־תַּטֵּף עֲקִיבָא הִשָּׁמֵר וּשְׁמוֹר נַפְשֶׁךָ הָעוֹסֵק בַּתּוֹרָה יוּמָת גְּזֵרָה חֵמָה יָצָאָה:

ב פָּרַץ הַמַּעֲגָלָה וַיֵּחָפֵז וַיִּקְרָא פָּפּוֹס בֶּן־יְהוּדָה וְרַבִּי עֲקִיבָא לֹא־קָם וְלֹא־חָת וַיִּשָּׂא מְשָׁלוֹ וַיֹּאמַר: ג עַל־הַנָּהָר הִתְהַלֵּךְ שׁוּעָל וְיִרְא בְּמַעֲמַקֵי הַמָּיִם וְהִנֵּה מְהוּמָה וּמְבוּכָה הַדָּגִים נֶחְפָּזִים לִבְרוֹחַ:

ד מִפְּנֵי־מִי דָגִים תָּנוּסוּ? – מִפְּנֵי הָרֶשֶׁת וְהַמַּכְמֹרֶת יָקְשׁוּ לָנוּ בְנֵי־אִישׁ – לָשׁוּעָל הַדָּגִים הֵשִׁיבוּ:

ה שִׁמְעוּ דָגִים לַעֲצָתִי הֵן־יְדַעְתֶּם כִּי־מִכֹּל חָכָמְתִּי:

ו הַמַּיִם עִזְבוּ וִחְיוּ וּשְׁבוּ עַל־יָדִי בַּיַּבֶּשֶׁת בִּמְקוֹם אֵין־חָח אֵין־חַכָּה וְסִירַת דוּגָה לֹא־תַעַבְרֵהוּ:

ז הֲזֹאת חָכְמָתְךָ שׁוּעָל – עָנוּ הַדָּגִים יַחְדָּו לֹא מִכֹּל חָכַמְתָּ כִּי מִכֹּל נִבְעַרְתָּ:

ח הֵן בִּמְקוֹר חַיֵינוּ שֶׁחָלַק אֱלֹהִים לָנוּ תְּבוֹאֵנוּ רֶגֶל דַיָג וְאַף כִּי־נַעַזְבֵהוּ וָמָתְנוּ:

ט הַתּוֹרָה חַיִּים לְיִשְׂרָאֵל וּמְקוֹר חַיִּים כִּי־יַעֲזוֹב הֲיִחְיֶה וַיְסַב פָּנָיו מִמֶנוּ וַיּוֹסֶף לִלְמוֹד וּלְלַמֵּד:


מִיתַת רַבִּי עֲקִיבָא    🔗

א מַה־קוֹל־הָמוֹן בְּחֻצוֹת קֵיסָרִי מַדּוּעַ נִגַּשׁ הָעָם מִקָּצֶה כָּל־הָעָם נִזְעָקוּ בַּשַּׁחַר בְּטֶרֶם בֹּקֶר:

ב כֻּלּוֹ שָׁב בִּמְרוּצָתוֹ שׁוֹטֵף סוֹבֵב הוֹלֵךְ כָּל־פָּנִים קִבְּצוּ פָארוּר וְכָל־מָתְנַיִם חַלְחָלָה מָלֵאוּ: ג עַם־לוֹעֵז עַם־חָנֵף בַּדָּם יִמְחַץ לְבָב-גּוֹי כֻּלּוֹ קֹדֶשׁ יִשְׂרָאֵל וְתִפְאַרְתּוֹ בוֹסְסָה רוֹמִי בְרָגֶל:

ד אֶת־רַבִּי עֲקִיבָא אֶת־רַבִּי עֲקִיבָא הִקְדִישָׁה לְיוֹם הֲרֵגָה: ה מְמוֹתֵי חָלָל אַל־תְּמִיתֻהוּ בֶּחָרוּץ בְּשָׂרוֹ דְשׁוּ יֵדַע כָּל־עַמּוֹ מַכְאוֹבָיו – אַנְשֵׁי דָמֶיהָ צִוֵּתָה:

ו וְעָרִיצִים מַכּוֹתָיו הִפְלִיאוּ בְּשָׂרוֹ לִגְזָרִים קָרָעוּ וְרַבִּי עֲקִיבָא לֹא פָצָה פֶה לֹא הָפַךְ עַיִן:

ז לַעֲדַת עָרִיצִים לֹא הִבִּיט לְתַלְמִידָיו שְׂפָתָיו מִלֵּלוּ: ח שְׂאוּ עֵינֵיכֶם קֵדְמָה וּרְאוּ אִם־עָלָה הַשַּׁחַר וְיִחַדְתִּי שֵׁם אֱלֹהַי וְקִדַשְׁתִּיהוּ בְטֶרֶם אָמוּת:

ט עֲקִיבָא רַבֵּנוּ קְדוֹשֵׁנוּ הֲעוֹד רוּחֲךָ נָכוֹנָה יוֹם שֶׁקִוִּיתִי מָצָאתִי וּבְקִרְבִּי לֹא־תִכּוֹן רוּחִי:

י הַיוֹם בְּקַחְתּוֹ נַפְשִׁי בְּנַפְשִׁי אֶלִי אֶעֲבוֹדָה וְעַתָּה שְׁמַע יִשְׂרָאֵל שְׁמַע עַמִּי וְאָעִידָה:

יא יְיָ אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ אֱלֹהֵינוּ עוֹלָם וָעֶד מֶלֶךְ כָּל־הָאָרֶץ יְיָ אֶחָד וּשְׁמוֹ אֶחָד:

יב וַתֵּצֵא נִשְׁמָתוֹ בְּאֶחָד וַתַּחַד עִם־אֵל אֶחָד: יג וַיְקוֹנְנוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֵרוּ בָּטְלוּ זְרוֹעִי תּוֹרָה בָּטֵלוּ

נִסְתְּמוּ מַעְיְנֵי חָכְמָה נִסְתָּמוּ: 

י"ב שְׁמֻעוֹת רַבִּי פִּנְחָס בֶּן-יָאִיר    🔗

א.    🔗

א אִישׁ צַדִּיק וְעֹשֵׂה פֶלֶא הָיָה רַבִּי פִינְחָס בֶּן-יָאִ֑יר וַיֵּצֵא לוֹ שֵׁם בְּכָל הָאָֽרֶץ: ב וַיְהִי הַיּוֹם וַיֵּלֶךְ בַּדֶּ֑רֶךְ וַיָּסַר אֶל אַחַת הֶעָרִים לָלוּן שָֽׁם: ג וַיָּבֹאוּ אַנְשֵׁי הַמָּקוֹם וַיִּצְעִ֑קוּ אָנָּא אִישׁ אֱלֹהִים הוֹשִׁיעָה-נָּֽא: ד הִנֵּה עַכְבָּרִים עָלוּ בִגְבוּלֵ֑נוּ מַחֲנֶה כָבֵד מְאֹד: ה וַיַּשְׁחִיתוּ אֶת-פְּרִי אַדְמָתֵ֑נוּ וְלַעֲבָדֶיךָ לֹא יַשְׁאִירוּ כָּל-מִחְיָֽה: ו וְאַחַד מֵעַבְדֵי הַמֶּלֶךְ נִגַּשׁ אֵלָיו וַיִּקְרָֽא: ז אֲהָה אֲדוֹנִי אִישׁ הָאֱלֹהִ֑ים הַמֶּלֶךְ הִפְקִיד עַל-יָדִי אֶבֶן אַחַת יְקָרָֽה: ח וַיֹּאמֶר אֵלַי נַפְשְׁךָ תַחְתֶּיהָ אִם תֹּאבַד מִיָּדֶ֑ךָ וַיָּבֹא עַכְבָּר וַיִּבְלָעֶֽהָ: ט וְעַתָּה כְבֹא עַבְדְּךָ אֶל-הַמֶּ֑לֶךְ וְהָאֶבֶן אֵין בְּיָדִי וַהֲרָגָֽנִי: י וַיִּשְׁרוֹק רַבִּי פִינְחַס אֶל-הָעַכְבָּרִ֑ים וַיִּקְבְּצֵם אֶל-מָקוֹם אֶחָֽד: יא וַיִּתְבּוֹנֵן אֶל-הָאֶחָד וְהִנֵּה מִגַּבּוֹ הוּא גָבוֹהַּ מִכָּל עֲדָת֑וֹ וַיֹּאמֶר לוֹ וַיָּקֵא אֶת-הָאָבֶן וַיִּקָּחֶהָ הָעֶבֶד וַיִּשְׁתַּחוּ וַיֵּלַֽךְ: יב וּלְכָל הַנִּצָּבִים עָלָיו מֵאַנְשֵׁי הַמָּקוֹם אָמַֽר: יג הַשְׁמַעְתֶּם אֶת-קוֹל הָעַכְבָּרִ֑ים הַיְדַעְתֶּם מָה הֵם מְצַפְצְפִֽים: יד וַיַּעֲנוּ הָאֲנָשִׁים ויֹּאמְרוּ לֹֽא: טו וַיַּעַן בֶּן-יָאִיר וַיֹּאמַ֑ר זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר הֵם מְצַפְצְפִֽים: טז הָבִיאוּ אֶת-כָּל הַמַּעֲשֵׂר וְגָעַרְתִּי לָכֶם וְלֹא יַשְׁחִית לָכֶם אֶת-פְּרִי הָאֲדָמָה כִּדְבַר יְיָ בְּיַד מַלְאָכִֽי: יז וַיִּשְׁמְעוּ הָאֲנָשִׁים בְּקוֹל אִישׁ הָאֱלֹהִ֑ים וַיְמַהֲרוּ אֶל-בָּתֵּיהֶם וַיַּעַשְׂרוּ אֶת-תְּבוּאוֹת זַרְעֵיהֶם וַיָּרִימוּ תְרוּמָה וַיִּתְּנוּ לַכֹּהֵן לַלֵּוִי וְלַגֵּר וְלֶעָנִי וְלַיָּתוֹם אֲשֶׁר בְּשַׁעֲרֵיהֶֽם: יח וַיַּעַשׂ יְיָ כִּדְבַר פִּינְחָס בֶּן-יָאִ֑יר וַיָּסוּרוּ הָעַכְבָּרִים וַיֹּאבְדוּ מִן הָעִיר וּמִכָּל גְּבוּלָהּ מִסָּבִֽיב:


ב    🔗

א וּשְׁנֵי אֲנָשִׁים עֲנִיִּים עָבְרוּ עַל-פֶֶּתַח בֵּית רַבִּי פִינְחָס וְסָאתַיִּים שְׂעֹרִים בְּיָדָ֑ם וַיַּפְקִידוּ בְיָדוֹ וַיֵּלְכוּ לְדַרְכָּֽם: ב וַיְהִי לִתְקֻפוֹת הַיָּמִ֑ים וַיָּבֹאוּ הָעֲנִיִּים בֵּיתָה בֶּן-יָאִיר לָקַחַת אֶת-פִּקְדוֹנָם מִיָּדֽוֹ: ג וַיֹּאמֶר לָהֶם בַּעַל הַבַּ֑יִת הָבִיאוּ גְמַלִּים וְטַעֲנוּ עֲלֵיהֶם אֶת-שְׂעֹרֵיכֶֽם: ד וַיִּתְמְהוּ הָאֲנָשִׁים אִישׁ אֶל-אָחִיו וַיֹּאמְר֑וּ הַסְּאָה לַגֻּלְגֹלֶת לֹא יוּכַל אִישׁ שְׂאֵת עַל-שִׁכְמוֹ כִּי יֹאמַר אֵלֵינוּ הָבִיאוּ גְמַלִּים לִשְׂאֵתָֽן: ה וַיִּקְרָא לָהֶם רַבִּי פִינְחָס אֶל-הַמְּגוּרָ֑ה וַיַּרְאֵם אֶת-פְּרִי הַתְּבוּאָה אֲשֶׁר הוֹצִיא לָהֶם מִן-הָאָרֶץ מִמְּעַט הַשְׂעֹרִים אֲשֶׁר זָרַע וַיִּקְצֹר וַיֶּאֱסֹֽף:ו וַיִּשְׂמְחוּ הָאֲנָשִׁים מְאֹד וַיְבָרְכוּ אֶת-רַבִּי פִינְחָס בְּשֵׁם יְיָ֑ וַיַּעַמְסוּ אֶת-תְּבוּאָתָם בַּשַּׂקִּים עַל-הַגְּמַלִּים וַיֵּלְכוּ לְבֵיתָם שְׂמֵחִים וְטוֹבֵי לֵֽב:


ג    🔗

א וְהַקּוֹל נִשְׁמַע בּבֵית רַבִּי פִינְחָס לֵאמֹֽר: ב בַּת נְחוּנְיָא הֶחָסִיד נִסְחֲפָה בְמַיִם אַדִּירִים בְּלֶכְתָּה בַּדֶּרֶךְ לָשׁוּב לְבֵית אָבִ֑יהָ וְאֵינֶנָּֽה: ג וַיֵּצֶר לְרַבִּי פִינְחָס מְאֹד וַיֵּאָנַ֑ח כִּי עָלָה עַל לִבּוֹ זֵכֶר בֶּן-נְחוּנְיָא אֲשֶׁר מֵת זֶה מְעַט בַּצָּֽמָא: ד וַיְּמַהֵר בֶּן-יָאִיר אֶל בֵּית-נְחוּנְיָא לְדַבֵּר עַל לִבּוֹ וּלְנַחֲמֽוֹ: ה וַיְמָאֵן נְחוּנְיָא לְהִתְנַחֵ֑ם וַיֵּרַע הַדָּבָר בְּעֵינֵי רַבִּי פִינְחָס בֶּן-יָאִֽיר: ו וְרַבִּי חֲנִינָא בֶּן-דּוֹסָא בָּא גַם הוּא לְדַבֵּר עַל לֵב נְחוּנְֽיָא: ז וַתַּעֲבֹר הַשָּׁעָה הָרִאשׁוֹנָה וַיֹּאמֶר בֶּן-דּוֹסָ֑א שָׁלוֹם לְבִתְּךָ אַל תִּירָֽא: ח וַתַּעֲבֹר הַשָּׁעָה הַשֵּׁנִית וַיֹּאמַ֑ר שָׁלוֹם לְבִתְּךָ אַל תִּירָֽא: ט וַתַּעֲבֹר הַשָּׁעָה הַשְּׁלִישִׁית וַיֹּאמֶר בֶּן-דּוֹסָא לִנְחוּנְיָ֑א בָּרֵךְ אֶת-יְיָ כִּי הִצִּיל אֶת-נֶפֶשׁ בִּתְּךָ מִשָּֽׁטֶף: י וַיִּשְׂאוּ כָל הַיּוֹשְׁבִים אֶת-עֵינֵיהֶ֑ם וְהִנֵּה הַנַּעֲרָה בָאָה אֶל-הַבָּיִֽת: יא וַיָּרָץ אָבִיהָ לִקְרָאתָהּ וַיִּפֹּל עַל צַוָּארָהּ וַיִּשְׁאַ֑ל מִי מִלֵּט אֶת-נַפְשֵֽׁךְ: יב וַתַּעַן בַּצַר לִי פֵרַשְׂתִּי יָדַי לִשְׂח֑וֹת וְהִנֵּה שְׁתֵּי קַרְנַיִם עוֹלוֹת בִּשְׁתֵּי יָדָי וָאַחֲזֵק בָּהֵן וְהִנֵּה מִן הַמַּיִם אֲנִי מוּצֵֽאת: יג וָאֶפְקַח עֵינַי וָאֵרֶא וְהִנֵּה אַיִל תָּמִים לְנֶגְדִ֑י וְאִישׁ זָקֵן נוֹהֵג בּֽוֹ: יד וַתֵּפֶן אֶל רַבִּי פִינְחָס בֶּן-יָאִיר וַתֹּאמַ֑ר זֶה הָאִישׁ הַזָּקֵן אֲשֶׁר רָאָה בְצָרַת נַפְשִׁי וַיַּצִּילֵֽנִי: טו וַיִּשְׁתּוֹמְמוּ כָל הַיּוֹשְׁבִים שָׁם וְאִישׁ מֵהֶם לֹא יָדַע כִּי אַבְרָהָם אָבִינוּ הָיָה הַזָּקֵן אֲשֶׁר אָמָ֑רָה אֲשֶׁר תָּאֳרוֹ כְּתֹאַר בֶּן-יָאִֽיר: טז וְהָאַיִל הוּא הָאַיִל אֲשֶׁר הֶעֱלָה אַבְרָהָם בְּהַר הַמּוֹרִיָּ֑ה תַּחַת יִצְחַק בְּנֽוֹ: יז כִּי הָאַיִל הַזֶּה יָשׁוּב וְיִחְיֶה מֵעֲרֵמַת אֶפְר֑וֹ לְמַלֵּט מִמָּוֶת זֶרַע צַדִּֽיק: יח וַיִּשְׁאַל אִישׁ אֶת-רַבִּי חֲנִינָא וַיֹּאמַ֑ר אֵין זֹאת כִּי אִם נָבִיא אַתָּה לַיְיָ וְהוּא גִלָּה אָזְנְךָ בְּשִׁבְתְּךָ פֹה בְתוֹכֵנוּ כִּי בַּת-נְחוּנְיָא עָלְתָה מִן הַמָּֽיִם: יט וַיַּעַן רַבִּי חֲנִינָא לֹא נָבִיא אָנֹכִי וְלֹא בֶן-נָבִ֑יא כִּי אִם אֶת-הַדָּבָר הַזֶּה חֲשִׁיבוֹתִי אֶל לִבִּֽי: כ הֵן אֵל צַדִּיק יְיָ הַמְּשַׁלֵּם לָאִישׁ כְּצִדְקָת֑וֹ וְאֵיכָה יְאַבֵּד בַּמַּיִם בַּת-נְחוּנְיָא הַחוֹפֵר בְּאֵרוֹת לְמַעַן הַשְׁקוֹת בָּאֵי מוֹעֵד וְעוֹבְרֵי דֶרֶךְ מָֽיִם: כא וַיִּשְׁמְעוּ הָאֲנָשִׁים וַיִּיטַב בְּעֵינֵיהֶֽם:


ד    🔗

א וּגְדוּדִים פָּשְׁטוּ בְעָרֵי הַגְּב֑וּל וַיִּשְׁבּוּ מְתֵי מִסְפָּר מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל שֶֽׁבִי: ב וַיִּקַּח רַבִּי פִינְחָס אֶת-צְרוֹר כַּסְפּוֹ וַיַּחֲבֹשׁ אֶת-אֲתוֹנ֑וֹ וַיְמַהֵר אֶל שַׂר הַגְּדוּד לְהָחִישׁ לָהֶם פְּדֽוּת: ג וְהַיָּמִים יְמֵי קָצִ֑יר וּנְהַר גִּינַי מָלֵא עַל כָּל-גְדוֹתָֽיו: ד וַיָּבֹא שָׁמָּה רַבִּי פִנְחָס וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וְאֵין דֶּרֶךְ לַעֲבוֹר וַתֵּצֶר לוֹ מְאֹד וַיִּפָּלֵא מִמֶּנּוּ לַעֲשׂוֹת דָּבָֽר: ה וַיִּשָּׂא קוֹלוֹ וַיִּקְרָֽא: ו הִבָּקְעוּ מִפָּנַי מֵי גִינַי הִבָּקֵעוּ כִּי לַעֲשׂוֹת דְבַר יְיָ אֲנִי הוֹלֵֽךְ: ז וַיַּעֲנוּ הַמַּיִם וַיֹּאמֵ֑רוּ דְבַר יְיָ אֲשֶׁר אֲנַחְנוּ עוֹשִׂים נִצָּב לְעוֹלָם וּדְבַר יְיָ אֲשֶׁר אַתָּה עוֹשֶׂה בֶן-אָדָם טֶרֶם יָדַעְתָּ אִם יִצְלַח בְּיָדֶֽךָ: ח וַיֹּאמֶר רַבִּי פִינְחָ֑ס אִם לֹא יִבָּקְעוּ לְפָנַי מֵימֶיךָ גִּינַי הַיּוֹם הַזֶּה וְהוֹבַשְׁתִּיךָ וְשַׂמְתִּיךָ לְאַכְזָב כָּל-יְמֵי עוֹלָֽם: ט וַיִּבָּקַע הַנָּהָר וַיַּעֲבֹר רַבִּי פִינְחָס וַיֹּאמַר יַעֲבָר נָא גַם הָאִישׁ הַהוֹלֵךְ מֵאַחֲרַי הַנּוֹשֵׂא שַׂק הַחִטִּים עַל שִׁכְמֽוֹ: י כִּי בְדֶרֶךְ מִצְוָה הוּא הוֹלֵךְ לִטְחוֹן אוֹתָם וְלֶאֱפוֹת מַצּוֹת וַיַּעֲבֹר גַּם הֽוּא: יא וַיּוֹסֶף וַיֹּאמַ֑ר יַעֲבָר נָא גַם הַיִּשְׁמְעֵאלִי הַזֶּה כִּי לֹא נָכוֹן לְעוֹבְרֵי דְרָכִים לַעֲזוֹב אַחַד מֵהֶם לְנַפְשׁוֹ וַיַּעֲבֹר גַּם הֽוּא: יב וַיָּבֹא אֶל-הַמָּלוֹן אֲשֶׁר מֵעֵבֶר לַנָּהָר וַיְפַתַּח אֶת-אֲתוֹנוֹ וַיִּקֶן לָהּ מִסְפּוֹא מְלֹא הָעֹמֶר שְׂעֹרִים וַיִּתֵּן לְפָנֶֽיהָ: יג וַתַּהֲפֹךְ הַבְּהֵמָה פָנֶ֑יהָ וְלֹא אָכְלָה וְלֹא טָעֲמָה מִן הַמִּסְפֹּֽא: יד וַיִּקַּח בֶּן-יָאִיר אֶת-הַמִּסְפֹּא וַיְנַעֲרֵהוּ וַיַּחְבְּטֵהוּ וַיָּשֶׂם לְפָנֶ֑יהָ וְלֹא נָגְעָה בוֹ וְלֹא הִבִּיטָה אֵלָֽיו: טו וַיַּקְרֵב בֶּן-יָאִיר אֶת-בְּלִיל הַשְׂעֹרִים אֵלָ֑יו וַיָּרֶם מִמֶּנּוּ אֶת-הַתְּרוּמָה וְאֶת-הַמַּעֲשֵֽׂר: טז וַתְּמַהֵר הָאָתוֹן אֶל הַמִּסְפֹּ֑א וַתָּחָשׁ וַתֹּאכַל בְּנֶפֶשׁ רְעֵבָה וְשׁוֹקֵקָֽה: יז וַיִּפָּלֵא הַדָּבָר בְּעֵינֵי הָרוֹאִ֑ים וַיְסַפֵּר לָהֶם רַבִּי פִינְחָס לֵאמֹֽר: יח גָּנֹב נִגְנְבָה הָאָתוֹן הַזֹּאת מִמֶּנִי וְלֹא יָדַעְתִּי אָנָּה בָאָ֑ה וַיְהִי מִקֵּץ שְׁלֹשָׁה יָמִים וַיְשִׁיבוּהָ הַגַּנָּבִים לִֽי: יט וַיֹּאמְרוּ נֶפֶשׁ בְּהֶמְתְּךָ תְּתַעֵב כָּל אֹ֑כֶל כִּי לֹא טָעֲמָה מְאוּמָה זֶה שְׁלֹשָׁה יָמִֽים: כ וָאַעַן וָאֹמַ֑ר אֵין זֹאת כִּי אִם לֹא הֲרֵמוֹתֶם מִתְּבוּאוֹתֵיכֶם הַמַּעֲשֵׂר וְהַתְּרוּמָֽה: כא וָאַגֶּשׁ לָהּ מֵאֲשֶׁר לִ֑י ותֹּאכַל אָכוֹל וְשָׂבוֹעַ בְּכָל אַוַת נַפְשָֽׁהּ:


ה    🔗

א וַיֻּגַּד לְרַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא לֵאמֹ֑ר הִנֵּה רַבִּי פִינְחָס בֶּן-יָאִיר עוֹבֵר דֶרֶךְ עִירֶֽךָ: ב וַיָּקָם וַיֵצֵא לִקְרָאתוֹ הוּא וְכָל-זִקְנֵי בֵ֑יתוֹ וַיִּשְׁתַּחוּ וַיֹּאמַֽר: ג אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אִישׁ אֱלֹהִ֑ים יָבֹא נָא אֶל הַמִשְׁתֶּה אֲשֶׁר אֶעֱשֶׂה לֽוֹ: ד וַיִּיטַב הַדָּבָר בְּעֵינֵי בֶן-יָאִיר וַיֹּאמַֽר: ה הַפַּעַם לֹא אָבוֹא כִּי בְדֶרֶךְ מִצְוָה אֲנִי הוֹלֵ֑ךְ וּבְשׁוּבִי לְשָׁלוֹם בֹּא אָבוֹא אֵלֶיֽךָ: ו וַיִּשְׂמַח רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא מְאֹ֑ד וַתָּאֹרְנָה עֵינָֽיו: ז וַיַּרְא רַבִּי פִינְחָס וַיֹּאמַ֑ר הֲנֶחֱשַׁבְתִּי בְעֵינֶיךָ כְּאִישׁ אֲשֶׁר הִזִּיר נַפְשׁוֹ מֵאֲכֹל בְּבֵית בְּנֵי עַמּוֹ חָלִילָה לִֽי: ח אַךְ יָדוֹעַ יָדַעְתִּי אֶת-בְּנֵי הָאָדָ֑ם כִּי יֵשׁ אֲשֶׁרִּ תִּמְצָא יָדוֹ וְלֹא יִדְּבֶנוּ לִבּוֹ וְיֵשׁ אֲשֶׁר לִבּוֹ יִשָׂאֵהוּ וְיָדוֹ תִּקְצָֽר: ט וְאַתָּה כִּי הִרְחִיב יְיָ גַּם אֶת-יָדְךָ גַּם אֶת-לִבְּךָ מַדּוּעַ לֹא אֹכַל בְּלַחְמֶֽךָ: י וַיְבָרֶךְ בֶּן-יָאִיר אֶת-הַנָּשִׂיא וַיֵּלֶךְ לְדַרְכּוֹ וַיִּפְדֶה אֶת-הָאֲסִירִים מִיַּד שׁוֹבֵיהֶ֑ם וַיָּשָׁב אֶל בֵּיתוֹ דֶרֶךְ עִיר הַנָּשִֽׂיא: יא וַיְהִי בְקָרְבוֹ לָבֹא אֶל בֵּית הַנָּשִׂ֑יא וְהִנֵּה פְרָדִים לְבָנִים בַּחֲצַר הַבָּֽיִת: יב וַיִּקְרָא בֶן-יָאִיר הַנָּשִׂיא יִשְׂרָאֵל יְכַלְכֵּל מַלְאֲכֵי מָוֶת כָּאֵלֶּה בְּבֵית֑וֹ חָלִילָה לִי לָסוּר אֶל בֵיתוֹ וַיִּסֹב וַיֵּלַֽךְ: יג וַיֵּלֶךְ אַחֲרָיו רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא ויֹּאמַ֑ר אִם רַע בְּעֵינֶיךָ וּמָכַרְתִּי אֶת-הַפְּרָדִֽים: יד וַיַּעַן בֶּן-יָאִ֑יר לֹא נָכוֹן לְהַחֲטִיא בָהֶם אֶת-הָאִישׁ אֲשֶׁר יִקְנֵס מִיָדֶֽךָ: טו וַיּוֹסֶף רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא וַיֹּאמַ֑ר אִם רַע בְּעֵינֶיךָ לִמְכּוֹר אוֹתָם וּשְׁלַחְתִּים לְנַפְשָׁם וְהָלְכוּ בַאֲשֶׁר יֵלֵכֽוּ: טז וַיַּעַן רַבִּי פִינְחָס בֶּן-יָאִ֑יר לֹא נָכוֹן לְהַרְבּוֹת הַנֵּזֶק בְּשַׁלֵּחֲךָ אוֹתָם לַחָפְשִֽׁי: יז וַיֹּאמֶר עוֹד הַנָּשִׂ֑יא אִם רַע בְּעֵינֶיךָ לְשַׁלְחָם לְנַפְשָׁם וְעִקַּרְתִּי אֶת רַגְלֵיהֶם וְלֹא יַשְׁחִיתוּ עֽוֹד: יח וַיַּעַן רַבִּי פִינְחָ֑ס לֹא נָכוֹן לְהַכְאִיב נֶפֶשׁ חַיָּֽה: יט וַיּוֹסֶף הַנָּשִׂיא וַיַּעַן וְאִם רַע בְּעֵינֶיךָ לְעַקֵּר אֶת-רַגְלֵיהֶם וְצִוִּיתִי לַעֲבָדַי וֶהֱמִיתֽוּם: כ וַיַּעֲנֵהוּ רַבִּי פִינְחָס וַיֹּאמַ֑ר לֹא נָכוֹן לְאַבֵּד הוֹן בְּיָדָֽיִם: כא וַיִּפְצַר בּוֹ הַנָּשִׂיא עַד בּוֹשׁ לָבֹא אֶל הַמִּשְׁתֶּה אֲשֶׁר הֵכִין ל֑וֹ וַיַעַל סֶלַע כָּבֵד וַיַּבְדֵל בֵּין שְׁנֵיהֶם וְלֹא רָאוּ עוֹד אִישׁ אֶת-אָחִֽיו: כב וַיְמַהֵר רַבִּי יְהוּדָה וַיִּשְׁלַח מַלְאָכִים לְדַבֵּר עַל לֵב רַבִּי פִינְחָ֑ס וַיַּשִּׂיגוּהוּ פֶתַח שַׁעַר עִירֽוֹ: כג וַיִּקְרָא רַבִּי פִינְחָס צְאוּ אֵלַי בְנֵי עִירִי וְעִטְרוּנִי מִסָּבִ֑יב כִּי קְרוֹבִים אַתֶּם לִי מִבְּנֵי עִיר אַחֶֽרֶת: כד וַיֵּצְאוּ כָל בְּנֵי עִירוֹ וַיַּעַטְרוּהוּ וַיָּסֹכּוּ עָלָֽיו: כה וַיִּקְרְאוּ אַנְשֵׁי רַבִּי יְהוּדָ֑ה פַּנּוּ מָקוֹם וְשִׂימוּ כָבוֹד לְמַלְאֲכֵי נְשִׂיא יִשְׂרָאֵֽל: כו וַיָּפֻצוּ אִישׁ לְעֶבְרֽוֹ: כז וַיִּקְרָא רַבִּי פִינְחָס צְאוּ אֵלַי בָּנַי וְעִטְרוּנִי מִסָּבִ֑יב כִּי קְרוֹבִים אַתֶּם לִי מִבְּנֵי אִישׁ אַחֵֽר: כח וַיֵּצְאוּ אֵלָיו בָּנָיו וַיַּעַטְרוּהוּ וַיָּסֹכּוּ עָלָֽיו: כט וַיִּקְרְאוּ אַנְשֵׁי רַבִּי יְהוּדָ֑ה פַּנּוּ מָקוֹם וְשִׂימוּ כָבוֹד לְמַלְאֲכֵי נְשִׂיא יִשְׂרָאֵֽל: ל עוֹד הֵם מְדַבְּרִים וְאֵשׁ אֱלֹהִים יָרְדָה מִן הַשָּׁמָ֑יִם וַתְּהִי לְחוֹמַת אֵשׁ סְבִיבוֹת רַבִּי פִינְחָס וּסְבִיבוֹת בָּנָֽיו: לא וַיִּפְּלוּ הַמַּלְאָכִים עַל פְּנֵיהֶם וַיִּשְׁתַּחֲווּ וַיָּקוּמוּ וַיֵּלְכוּ לְדַרְכָּ֑ם וַיְסַפְּרוּ לְרַבִּי יְהוּדָה אֵת אֲשֶׁר רָאוּ עֵינֵיהֶֽם: לב וַיִּקְרָא רַבִּי יְהוּדָ֑ה יְיָ אֱלֹהִים אִם לֹא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ לֵאוֹר בְּאוֹר פְּנֵי בֶן-יָאִיר בְּעוֹדֶנִּי חַי עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה הַזֹּֽאת: לג אָנָּא תִּיקַר נָא נַפְשִׁי בְעֵינֶ֑יךָ לִשְׂבּוֹעַ אֶת-תְּמוּנָתוֹ אַחֲרֵי שָׁכְבִי עִם אֲבוֹתָֽי:


 

י"ג שֵׁבֶט פֶּה    🔗

א רַב וּמוֹרֶה הָיָה לְפָנִים בְּיִשְׂרָאֵ֑ל וּשְׁמוֹ רַבִּי יוֹסֵי מִן-יוֹקֶרֶת: ב וַיְהִי הָאִישׁ תָּמִים בְּכָל-דְּרָכָ֑יו וְנֶאֱמָן בְּכָל-מַעֲשָֽׂיו: ג וְרוּחַ יִשְׁרַת לֵב נֶאֶצְלָה מִמֶּנּוּ עַל כָּ-אֲשֶׁר-לוֹ מִסָּבִ֑יב גַּם עַל-הָאָדָם גַּם עַל-הַבְּהֵמָֽה: ד וְהָיָה מִדֵּי הַשְׂכִּירוֹ אֶת-חֲצֹרוֹ וְעָבַד בּוֹ הַשּׂוֹכֵר אֶת-עֲבֹדָתוֹ כָּל-הַיּ֑וֹם וְנָתַן הַכֶּסֶף עַל-גֶּרֶם הַחֲמוֹר וְהֵשִׁיב הַחֲמוֹר אֶת-הַשָּׂכָר לִבְעָלָֽיו: ה וְאִם יַמְעִיט הַשּׂוֹכֵר מִן-הַשָּׂכָר הַנָּקוּב אוֹ יַעְדִּיף עָלָ֑יו לֹא-יָמוּשׁ הַחֲמוֹר מִמְּקוֹמוֹ עַד אִם-הוֹסִיפוּ אֶת-הֶחָסֵר אוֹ לָקְחוּ מֵעָלָיו אֶת-הָעֹדֵֽף: ו וַיְהִי הַיּוֹם וַיְשַׁלֵּם הַשּׂוֹכֵר אֶת-שְׂכַר הַבְּהֵמָה כְּכֹל אֲשֶׁר שָׁתוּ בְעָלֶ֑יהָ וְהִיא לֹא-הֵנִידָה רָֽגֶל: ז וַיָּסַר לִרְאוֹת וְהִנֵּה נְעָלָיו עָלֶ֑יהָ וַיִּקָּחֵם וַתֵּלֶךְ לְדַרְכָּֽהּ: ח לָרַב זֶה הָיָה בֵּן וּבַ֑ת וַיַּעֲבֹד הַבֵּן עִם-הַנְּעָרִים הָעֹבְדִים בִּשְׂדֵה אָבִֽיו: ט וַיְהִי לְעֵת הָאֹכֶל וַיִּשְּׂאוּ הַנְּעָרִים הָעֹבְדִים בִּשְׂדֵה אָבִֽיו: ט וַיְהִי לְעֵת הָאֹכֶל וַיִּשְּׂאוּ הַנְּעָרִים אֶת-עֵינֵיהֶם וַיִּתְמְהוּ אִישׁ אֶל-רֵעֵ֑הוּ מַדּוּעַ זֶה לֹא-יָבִיא בַעַל הַשָּׂדֶה אֶת-לֶחֶם חֻקֵּנוּ כִּתְמֹל שִׁלְשֹֽׂם: י וַיִּשְׁמַע הַנַּעַר וַיִּקְרַב אֶל-הַתְּאֵנָה אֲשֶׁר זֶה מְעַט הֵחֵלָּה לַחֲנוֹט פַּגֶּ֑יהָ וַיִּקְרָא

תְּאֵנָה תְאֵנָה מַהֲרִי פִּרְיֵךְ הָבִי

וְיֹאכְלוּ וְיִשְׂבָּעוּ שְׂכִירֵי בֵּית אָבִיֽ:

יא וַתִּשְׁמַע הַתְּאֵנָה לְקוֹל הַנַּעַר וַתַּבְשֵׁל וַתִּגְמוֹל פִּרְיָ֑הּ וַיֹּאכְלוּ הַנְּעָרִים וַיִּשְׂבָּֽעוּ: יב וַיְהִי כְּבֹא רַבִּי יוֹסֵי בַּעַל הַשָּׂדֶה וַיֹּאמַר שְׂאוּ-נָא לִי נְעָרִים מִצְוָה בָּאָה לְיָדִי וָאַעַשׂ אוֹתָ֑הּ עַל-כֵּן אֵחַרְתִּי לְהָבִיא אֶת-לַחְמֵכֶם הַיּֽוֹם: יג וַיַּעֲנוּ הַנְּעָרִים כֵּן יַשְׂבִּיעֲךָ אֵל-חַי כָּל-הַיָּמִים כַּאֲשֶׁר הִשְׂבִּיעָנוּ בִנְךָ הַיּוֹם הַזֶּ֑ה הוּא צִוָּה וְהַתְּאֵנָה נָתְנָה פִּרְיָֽהּ: יד וַיֵּרַע הַדָּבָר בְּעֵינֵי הָרַב וַיֹֹּאמַר

בְּנִי בְני

בְּלֹא יוֹמָה נִקְטְפָה הַתְּאֵנָה בְּפַחֲזוּתֶ֑ךָ

וּבְלֹא יוֹמְךָ בְּנִי יִקָּטֵף גַּם-אִבֶּֽךָ:

טו וְלֹא אָרְכוּ הַיָּמִים וַיָּמָת הַבֵּן וַיֵּאָסֵף בְּלֹא עִתּ֑וֹ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אָבִֽיהוּ: טז וַיְהִי הַיּוֹם וּבִתּוֹ נַעֲרָה מְאֹרָשָׂה לְאִישׁ יָפָה עַד-מְאֹד מִתְהַלֶּכֶת בַּגָּן לְרוּחַ הַיּ֑וֹם וְאָבִיהָ מְהַלֵּךְ אַחֲרֶֽיהָ: יז וַיִּשְׁמַע קוֹל חוֹתֵר בְּקִיר הַגָּדֵ֑ר וַיֵּט שָׁמָּה וַיַּרְא אִישׁ עֹמֵד מֵאַחֲרֵי הַגָּדֵר וַיִּשְׁאָלֵהוּ מַה-לְךָ פֹֽה: יח וַיֹּאמֶר הָאִישׁ אִם-לֹא הוֹכִיחַ יְיָ אֶת-בִּתְּךָ לִי לְאִשָּׁ֑ה מַדּוּעַ זֶה לֹא אֶתְעַנֵּג עַל-מַרְאֵה יָפְיָֽהּ: יט וַיִּגַּשׁ הָרַב אֶל-בִּתּוֹ וַיִּקְרָ֑א בִּתִּי בִתִּי

מִכְשׁוֹל לָרַבִּים הָיָה הֲדָרֵךְ

עַתָּה שׁוּבִי שׁוּבִי לַעֲפָרֵֽךְ:

כ וְלֹא אָרְכוּ הַיָּמִים וַתָּמָת הַנַּעֲרָה הַיָּפָה וַתָּשָׁב אֶל-עֲפָרָ֑הּ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלֶיהָ אָבִֽיהָ: כא וַיִּשְׁמְעוּ חַכְמֵי יִשְׂרָאֵ֑ל וַיִּבָּדְלוּ מִמֶּנּוּ בְּזָֽעַם: כב וַיֹּאמְרוּ גַּם-עֲנוֹשׁ לַצַּדִּיק לֹא-ט֑וֹב כִּי-דַרְכֵי הַתּוֹרָה דַּרְכֵי נֹעַם וְכָל-נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלֽוֹם: כג וְתַלְמִיד חָכָם הָיָה לְרַבִּי יוֹסֵ֑י וּשְׁמוֹ רַבִּי יוֹסֵי בַּר-אָבִֽין: כד וַיִּקְרָא וַיֹּאמַ֑ר הָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא-חָסָה עִינוֹ עַל-נֶפֶשׁ בְּנוֹ וּבִתּוֹ אֵיךְ יִשָּׂא פָנָֽי: כה וַיַּעֲזֹב אֶת-מוֹרֵהוּ וַיֵּלֶךְ אֶל-רַב אַשֵּׁי הַמּוֹרֶה הַגָּדוֹל לִבְנֵי יִשְׂרָאֵ֑ל וַיִּקַּח תּוֹרָה מִפִּיו כָּל-הַיָּמִֽים: כו וַיִּשְׂמַח בְּתוֹרַת רַבּוֹ עַד-מְאֹ֑ד כִּי תוֹרַת חֶסֶד יָצְאָה מִפִּי-הָאִישׁ הַזֶּה שֶׁכֻּלּוֹ חָֽסֶד: כז הַתּוֹרָה הַזּאֹת תִּקָּרֵא בְּפִינוּ תַּלְמוּד בַּבְלִ֑י כִּי כְּתָבוֹ רַב אַשֵּׁי בְּבָבֶֽל:


 

י"ד מְעַט לַצַּדִּיק    🔗

א אִישׁ חָסִיד הָיָה בָּאָרֶץ וּשְׁמוֹ רַבִּי אֶלְעָזָר אִישׁ בַּרְתּוֹתָֽא: ב וְהָיָה מִדֵּי רְאוֹת גַּבָּאֵי הַצְּדָקָה אֹתוֹ וְנֶחְבָּ֑אוּ כִּי יָדְעוּ בוֹ כִּי כָל-יֶשׁ-לוֹ הוּא-נֹתֵן לָהֶם מִבְּלִי הַשְׁאִיר-לוֹ כֹּֽל: ג וַיִּקְרְבוּ יְמֵי חֲתֻנַּת בִּתּוֹ וַיַּעַל הַשַּׁעֲרָה לִקְנוֹת לָהּ עֵרֶךְ בְּגָדִ֑ים וַיִּרְאוּהוּ הַגַּבָּאִים וַיָּנֽוּסוּ: ד וַיִּרְדֹּף אַחֲרֵיהֶם וַיַּשִּׂיגֵ֑ם וַיֹּאמֶר הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם גַּבָּאֵי צְדָקָ֑ה אִם-תְּכַחֲדוּ מִמֶּנִּי אֶת-הַדָּבָר אֲשֶׁר אַתֶּם עֹשִׂים הַפָּֽעַם: ה וַיַּעֲנוּ וַיֹּאמְרוּ אֵלָ֑יו יְתוֹמָה אֲנַחְנוּ מַשִּׂיאִים לְיָתֽוֹם: ו וַיֹּאמַ֑ר אִם-כֵּן הַדָּבָר הִנֵּה לָכֶם אֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לִֽי: ז וַיִּשְׁאָלוּהוּ הָאֲנָשִׁים לֵאמֹ֑ר הֲלֹא לְבִתְּךָ הֲכִינוֹתָ אֶת-כָּל-אֵֽלֶּה: ח וַיַּעַן הֶחָסִיד וַיֹּאמֶר חַי יְיָ יָתוֹם וִיתוֹמָה קוֹדְמִים לְבִתִּ֑י כִּי לָהּ יֶשׁ-אָב וָאֵם וְלָהֶם אֵין-אָב וְאֵין-אֵֽם: ט וְלֹא-אָבוּ הַגַּבָּאִים לָקַחַת מִמֶּ֑נּוּ וַיִּפְצַר בָּהֶם וַיִּקָּֽחוּ: י וַיֵּלֶךְ וַיִּקֶן בַּאֲגוֹרַת כֶּסֶף אֲשֶׁר נִשְׁאֲרָה לוֹ מְלֹא הָעֹמֶר חִטִּ֑ים וַיַּשְׁלֵךְ אֶל-הַמְּגוּרָֽה: יא וַתַּשְׁכֵּם הָאִשָּׁה בַּבֹּ֑קֶר וַתִּשְׁאַל אֶת-בִּתָּה הַהֵבִיא אָבִיךְ אֶמֶשׁ דָּבָר הַבָּֽיְתָה: יב וַתַּעַן הַנַּעֲרָה וַתֹּאמַ֑ר אֵת כָּל-אֲשֶׁר הֵבִיא אָבִי אֶמֶשׁ שָׂם בַּמְּגוּרָֽה: יג וַתָּקָם הַנַּעֲרָה לִפְתּוֹחַ אֶת-הַמְּגוּרָה וְלֹא יָכ֑וֹלָה וַתֵּט בְּכֹחַ וַיָּחֵלּוּ חִטִּים מְעַטִּים לְבַצְבֵּץ מִבֵּין הַדֶּלֶת וְהַמְּזוּזָֽה: יד וְהַמְּגוּרָה לֹא נִפְתָּ֑חָה כִּי הַחִטִּים אֲשֶׁר מָלְאוּ אֶת-כָּל-הַמְּגוּרָה הִכְבִּידוּ עַל-הַדְּלָתֽוֹת: טו וַתְּמַהֵר הַנַּעֲרָה אֶל-אָבִיהָ וַתִּקְרָא לְכָה חֲזֵה אָבִי אֶת-הַחֶסֶד אֲשֶׁר-הִפְלִיא לְךָ אֱלֹהִ֑ים הַמְּגוּרָה מָלְאָה חִטִּים מִן-הַקַּרְקַע עַד-הַקּוֹרָֽה: טז וַיַּעַן אֵלֶיהָ אָבִ֑יהָ לֹא-לָנוּ בִתִּי לֹא-לָנוּ הָאוֹצָֽר: יז לֹא בְכֹחֵנוּ וְעֹצֶם יָדֵנוּ עָשִׂינוּ לָנוּ אֶת-הַחַיִּל הַזֶּ֑ה וְאִם-נָתַן יְיָ לִי מַטְמוֹן חֵלֶק כְּחֵלֶק יֹאכְלוּ עִמִּי עֲנִיֵּי עַמִּֽי: יח וַיָּקָם וַיֶּאֱסֹף אֶת-עֲנִיֵּי הָעִיר וַיִּפְתַּח אֶת-הַמְּגוּרָ֑ה וַיִּלְקְטוּ הָעֲנִיִּים עֹמֶר לַגֻּלְגֹּלֶת וַיִּשְׂאוּ הַבָּֽיְתָה: יט וּבַעַל הַמְּגוּרָה לָקַח גַּם-הוּא רַק-עֹמֶר אֶחָד לְלֶחֶם בֵּית֑וֹ וַיְצַו יְיָ אֶת-בִּרְכָתוֹ בָּעֳמָרִֽים: כ וַיְהִי כִּי-הֵבִיאוּ הָעֲנִיִּים אֶת-הָעֹמֶר הַבַּיְתָה וַיִּמָּלְאוּ בָתֵּיהֶם בָּ֑ר וְגַם-בֵּית הֶחָסִּיד מָלֵא בָר וָלָֽחֶם: כא וְעָנִי לֹא-הָיָה עוֹד בְּכָל-הָעִ֑יר כִּי יִתֶּן-לוֹ אֶת-לַחְמוֹ וְאֶת-כַּסְפּֽוֹ: כב וַיָּקָם וַיִּמְכֹּר אֶת-חִטָּ֑יו וַיֵּלֶךְ וַיִּקֶן לְבִתּוֹ בְּגָדִים שֵׁנִית וַיִּתֶּן-לָהּ נֵֽדֶה: כג וַיִּתְּנָהּ בְּחֵיק אִישׁ חַיִל יְרֵא אֱלֹהִים וַתְּהִי לוֹ לְאִשָּֽׁה: כד וַיְהִי לָהֶם בָּנִים וּבָנוֹת שָׂדוֹת וּכְרָמִ֑ים וַיִּהְיוּ שְׂמֵחִים וְטוֹבֵי לֵב כָּל-יְמֵיהֶֽם: כה וְאָזְנֵי בְּנֵי בְנֵיהֶם לֹא-מָלְאוּ מִשְּׁמוֹעַ תָּמִיד אֶת-הַשְּׁמוּעָה הַנְּעִימָה הַזֹּאת אֲשֶׁר סִפְּרוּ לָהֶם הַזְּקֵנִים הַטּוֹבִים וְהַיְשָׁרִֽים:


 

ט"ו בָּרָק מִן הַמֵּצַח    🔗

א מִקָּרוֹב וּמֵרָחוֹק נוֹעֲדוּ נַעֲרֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל לָקַחַת תּוֹרָה מִפִּי חָכָם אֲשֶׁר הָיָה בָּעִ֑יר וּשְׁמוֹ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן-פְּדָֽת: ב וַיְהִי הָאִישׁ עָנִי וָדָ֑ל כִּי בֵרַךְ יְיָ אֶת-תּוֹרַת פִּיו אַךְ לֹא אֶת-מַעֲשֵׂה יָדָֽיו: ג וַיִּשְׁלַח לוֹ נְשִׂיא הָאָרֶץ מַתָּנוֹת רַבּוֹת וִיקָר֑וֹת וְלֹא קִבֵּֽל: ד וַיְהִי הַיּוֹם וַיָּחַל וַיִּפֹּל לְמִשְׁכָּב וַיְצַוּוּ הָרֹפְאִים לְהַקִּיז לוֹ דָּ֑ם וַיּעַשׂ-כֵּֽן: ה וַיְצַוּוּהוּ לִשְׁתּוֹת יַיִן וְלֹא שָׁתָה כִּי לֹא-הָיָה ל֑וֹ וּמִיַּד אֲחֵרִים לֹא אָבָה לָקַֽחַת: ו וַיֹּאמֶר שׂוֹנֵא מַתָּנוֹת יִחְיֶה יֹאמַר מְשַׁל הַקַּדְמוֹנִ֑י וְאֵיכָכָה אֶתְרַפֵּא אֲנִי בְּדָבָר אֲשֶׁר-מָוֶת בּֽוֹ: ז וַיָּעַף הָאִישׁ מְאֹד וַיִּקַּח רֹאשׁ בָּצֵל וַיִּתֵּן אֶל-פִּיו לְהָשִׁיב נַפְשׁ֑וֹ וַיִּישָׁן וַיִּתְעַלָּף וְלֹא-נוֹתְרָה בוֹ כָּל-נְשָׁמָֽה: ח וַיִּצָעֲקוּ כָל-מֻיֻדָּעָיו וְכָל-חֲנִיכָיו לְחַיּוֹתוֹ וּלְהָשִׁיב רוּחוֹ אֶל-קִרְבּ֑וֹ וְלֹא-יָכֹֽלוּ: ט וַיַּרְפּוּ מִמִִֶּנּוּ וַיֵּשְׁבוּ מִנֶּ֑גֶד וַיֹּאמרוּ נוֹאָשׁ וַיִּתְעַצְּבוּ מְאֹֽד: י וַיְהִי בְהִתְלַחֲשָׁם אִישׁ אֶל-אָחִ֑יו וַיִּקְרַב הָאֶחָד וַיַּרְא וְהִנֵּה פִי הַחוֹלֶה נִמְלָא צְחוֹק וּמֵעֵינָיו זֹרְמוּ דְמָעֽוֹת: יא וַיְמַהֵר וַיַּגֵּד לְאֶחָיו וַיִּגְּשׁוּ כֻלָּם אֵלָ֑יו וּבְגִשְׁתָּם וַיֵּצֵא מִמִּצְחוֹ בָּרָק וַיֶּחִי וַיִּיקַץ וַיִּתְחַזֵּק וַיֵּשֶׁב עַל-הַמִּטָּֽה: יב וַיִּשְׁאָלֻהוּ כָל-הַנִּצָָּבִים עָלָיו עַל-חֲלִיפוֹת הַצְּחוֹק וְהַבֶּ֑כִי אֲשֶׁר עָבְרוּ עַל-פָּנָֽיו : יג וַיֹּאמֶר הָאֵל הַטּוֹב בָּא לְבַקְּרֵ֑נִי וָאֶקְרָא יְיָ אֱלֹהִים עַד-מָתַי אֶהְיֶה עָלַי לְמַשָּׂא בָּעוֹלָם הַזֶּֽה: יד וַיֹּאמֶר יְיָ אֵלַי אִם-טוֹב בְּעֵינֶיךָ וְהִכֵּיתִי אֶת-כָּל-הָאָרֶץ חֵ֑רֶם וְאָסַפְתִּי גַּם-אֶת-נַפְשְׁךָ גַּם אֶת-נֶפֶשׁ כָּל-הָאָֽדָם: טו וּבָרָאתִי שָׁמַיִם חֲדָשִׁים וְאֶרֶץ חֲדָשָׁה וְשַׁבְתִּי וְיָצַרְתִּי אֶתְכֶם ונָתַתִּי רוּחִי בָכֶם וִחְיִיתֶ֑ם אוּלַי תְּהִי הָעֵת הַהִיא עֵת מִחְיָה לְכֹל הַנּוֹלַד בָּֽה: טז וָאֹמַר אֲהָהּ יְיָ אֱלֹהִים הַאַחֲרֵי כָּל-הַמַהְפֵּכָה הַגְּדֹלָה עוֹד לֹא-נָכוֹן הַדָּ֑בָר הוֹי מַה-קָּשִׁים מְזוֹנוֹת הָאָֽדָם: יז וָאוֹסֵף וָאֹמַ֑ר הַעוֹד אֶחְיֶה כְּמִסְפַּר הַשָּׁנִים אֲשֶׁר חָיִֽיתִי: יח וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים חָיֹה תִחְיֶה יָמִים רַבִּ֑ים אַךְ לֹא כְּמִסְפַּר הַיָּמִים אֲשֶׁר חָיִֽיתָ: יט וָאֵבְךְּ וָאֹמַר אִם-כֵּן הַדָּבָר יֻתַּן-לִי לַחְמִי כַּמִשְׁפָּט הָרִאשׁוֹן לֶחֶם צָ֑ר כִּי רֹאֶה אֲנִי כִּי עוֹלָם עוֹבֵר הוּא הָעוֹלָם הַזֶּֽה: כ וַיֹאמֶר יְיָ אֵלָ֑י יַעַן אֲשֶׁר לֹא-שָׁאַלְתָּ לְךָ לֶחֶם הִנֵּה לֶחֶם נָתוּן לְךָ כֹּל יְמֵי חַיֶּיֽךָ: כא וַיַּרְאֵנִי שְׁלֹשָׁה עָשָׂר נַהֲרֵי שֶׁמֶן זַךְ וָצֹ֑רִי וַיֹּאמֶר זֹאת מְנָת חֶלְקְךָ בְּעֵדֶן גַּן אֱלֹהִֽים: כב וָאֶשְׂמַח וָאֶשְׁאַל הֲרַק שְׁלֹשָׁה עָשָׂ֑ר הֲיֵשׁ קֵץ וּגְבוּל לַחֲסָדֶיךָ יְיָ אֱלֹהִיֽם: כג וַיַּעֲנֵנִי יְיָ֑ וּמָה אֶתֵּן לְרֵעֶיךָ אִם-הַכֹּל יִנָּתֶן-לָֽךְ: כד וָאֹסֵף וָאֶשְׁאַל הֲיֵשׁ לִיכָלְתְּךָ קֵ֑צֶה וְאִם יֵשׁ מְצָרִים לְנַחֲלַת שַׁדַּי מִמָּֽעַל: כה וַיָּאֶר יְיָ פָּנָיו אֵלַי וַיִּשְׂחַק לִשְׁאֵלֹתַי וַיִּשְׁלַח אֶצְבַּע וַיַּגַּע אֶל-מִצְחִי וַיֵּצֵא מִמֶּנִי בַּנֹּ֑גַהּ וּכְבוֹד יְיָ נַעֲלָה מֵעָלַי וַאֲנִי הֱקִיצֽוֹתִי: כו וְכָל-הַיּוֹשְׁבִים מִסָּבִיב הִשְׁתּוֹמְמוּ לִשְׁמוֹעַ אֶת-הַדָּבָר הַגָּדוֹל הַזֶּ֑ה מִפִּי הֶחֶכָם הַזֶּה וַיֵּדְעוּ כִּי-יְיָ עִמּֽוֹ: כז וְחֶסֶד יְיָ לֹא-עֲזָבוֹ ע֑וֹד וַיֵּרָפֵא וַיֶּחֱזַק וַיִּשְׂבַּע לֶחֶם כָּל-יָמָֽיו: כח וַיְהִי רֹעֶה נֶאֱמָ֑ן לְכֹל מְבַקֵּשׁ אֶת-דְּבַר יְיָֽ: כט וַיָּמָת זָקֵן וּשְׂבַע יָמִ֑ים וּשְׁמוֹ הָיָה לִבְרָכָה בְּקֶרֶב הָאָרֶץ עַד הַיּוֹם הַזֶּֽה:


 

ט"ו אַלֶּכְּסַנְדֵּר מוֹקְדוֹן    🔗

א מֶלֶךְ גָּדוֹל קָם עַל-אֶרֶץ יָוָ֑ן וּשְׁמוֹ אַלֶּכְּסַנְדֵּר מוֹקְדֽוֹן: ב וַיַּכְנַע אֶת-כָּל-הַגּוֹיִם וְהָאֲרָצ֑וֹת וַיִּשָּׂאֵהוּ לִבּוֹ לַעֲלוֹת עַל-בָּמֳתֵי עָב וַיִּרְכַּב עַל-כַּנְפֵי נֶשֶׁר וַיָּעֹֽף: ג וַיַּשְׁקֵף מִמְּרוֹם רְכוּב֑וֹ וַיַּרְא אֶת-הָאָרֶץ וְהִנֵּה-הִיא תַחְתָּיו בְּלֶב-יָם כְּתַפּוּחַ צָף עַל-פְּנֵי-מַיִם בַּקְּעָרָֽה: ד וַיְהִי הַיּוֹם וַיָּשֶׂם פָּנָיו אֶל-יַרְכְּתֵי אַרְצוֹת אַפְרִיקִי אֲשֶׁר-שָׁם הַזָּהָ֑ב וַאֲשֶׁר-שָׁם נָשִׁים תִּמְלֹכְנָה אַף תִּלָּחַמְנָה בְּאֹיבֵי עַמָּֽן: ה וַיֶּאֱסֹף אֶת-זִקְנֵי הַנֶּגֶב וַיִּשְׁאַל אֶת-פִּיהֶ֑ם עֻצוּ-נָא עֵצָּה אֵיכָכָה אָבֹא אֶל-אֶרֶץ הַזָּהָֽב: ו וַיַּעֲנוּ הַזְּקֵנִים וַיֹּאמרוּ לֹא-תוּכַל לָבֹא שָׁ֑מָּה כִּי הָרֵי נֶשֶׁף יִסְגְּרוּ עָלֶיךָ אֶת-הַדָּֽרֶךְ: ז וַיַּעַן הַמֶּלֶךְ בָּחֳרִי-אַף אַחַת דִּבַּרְתִּי וּמִמֶּנָּה לֹא-אָשׁוּב בֹּא אָבֹא שָׁ֑מָּה וְעַתָּה עֻצוּ-נָא וְדַבֵּֽרוּ: ח וַיַּעֲנוּ וַיאמְרוּ אִם-כָּלָה הִיא מֵעִמְּךָ לָלֶכֶת שָׁ֑מָּה יָבִיאוּ-נָא עַבְדֵּי הַמֶּלֶךְ חֲמוֹרִים מֵאֶרֶץ לוּב אֲשֶׁר כָּל-חֹשֶׁךְ לֹא-יַחֲשִׁיךְ מֵהֶֽם: ט וְחַבְלֵי פִשְׁתִּים אֲרֻכִּים מְאֹד יִקְּחוּ בְיָדָ֑ם וְקָשְׁרוּ אֶת-קְצֵהֶם הָאֶחָד בְּקַרְנוֹת הֵיכָלֶֽךָ: י וְרָכַב אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ וְכָל-מַחֲנֵהוּ עַל-הַחֲמוֹרִ֑ים וְאֶת-הַחֲבָלִים יַחֲזִיקוּ בִידֵיהֶם: יא וְהָיָה אִם-לֹא-יִמְצָא אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ אֶת-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר-הוּא מְבַקֵּ֑שׁ וְשָּב הוּא וְכָל-הָעָם אֲשֶׁר עִמּוֹ עַל-עֲקֵבָם עַל-יַד הַחֲבָלִים עַד-בֹּאָם אֶל-הֵיכַל אֲדֹנִי הַמֶּֽלֶךְ: יב וַיִּיטַב הַדָּבָר בְּעֵינֵי אַלֶּכְּסַנְדֵּר וַיִּקַּח הוּא וְכָל-חֵילוֹ אֶת-הַחֲבָלִים בִּידֵיהֶם וַיִּרְכְּבוּ עַל-חֲמוֹרֵי ל֑וּב וַיָּבֹאוּ אֶל-אֶרֶץ הַזָּהָב לְהִלָּחֵם בִּנְשֵׁי הַמַּמְלָכָה וְהַצָּבָֽא: יג וַתֵּצֶאןָ כָל-הַנָּשִׁיּם לִקְרָאת֑וֹ וַתּאֹמַרְןָ אִם יָקָר כְּבוֹדְךָ אַל-נָא תִגַּע בָּֽנוּ: כִּי אִם-תֶּחֱזַק עָלֵינוּ וְאָמְרוּ בַגּוֹיִם רַק עַל-נָשִׁים גָּבְרָה יָד֑וֹ וְאִם-תִּנָּגֵף לְפָנֵינוּ וְאָמְרוּ אִשָּׁה הֲרָגָֽתְהו: טו וַיִרֶף מֵהֶן וַיֹאַמֶר שׂימוּ לָֽחֶם: טז וַתַּגֵּשְׁנָה לוֹ חַלַּת לֶחֶם זָהָב עַל-שֻׁלְחַן זָהָ֑ב וַיִּשְׁאַל הַמֶּלֶךְ לֵאמֹר הֲיִהְיֶה-לִי הַזָּהָב לֶאֱכֹל לְשָׂבְעָה כִּי-הִגַּשְׁתֶּן אֹתוֹ לִֽי: יז וַתַּעֲנֶינָה הַנָּשִׁים וַתֹּאמַרְןָ וְאִם-לֶחֶם אַתָּה מְבַקֵּשׁ לָמָּה זֶּה בָּאתָ אֵלֵ֑ינוּ הֲמִבְּלִי אֵין-לֶחֶם בְּאַרְצֶךָ הִרְחַקְתָּ נְדוֹד עַד-כֹּֽה: יח וַיִּכָּלֵם אַלֶּכְּסַנְדֵּר וַיֵּצֵא מִן-הָעִ֑יר וַיְתָו עַל-דַּלְתוֹת הַשַׁעַר אֵת הַדְּבָרִים הָאֵֽלֶּה: יט אֲנִי אַלֶּכְּסַנְדֵּר שׁוֹגֶה הָיִיתִי כָּל-יְמֵי חַיָּ֑י עַד אֲשֶׁר הוֹרוּנִי נְשֵׁי אַפְרִיקִי דֵּעָה וְהַשְׂכֵּֽל: כ וַיָּשָׁב הוּא וְכָל-צְבָאוֹ אֶל-אֶרֶץ מוֹלַדְתּֽוֹ: כא וַיְהִי בַדֶּרֶךְ וַיֵּשֶׁב לֶאֱכָל-לֶחֶם עַל-שְׂפַת הַנָּהָ֑ר וַיּוֹצֵא מִיַּלְקוּטוֹ דָּג מָלוּחַ וַיְדִיחֵהוּ בְּמֵי הַּנָּהָר וַיַּעַל בְּאַפּוֹ רֵיחַ נִיחֹֽחַ: כב וַיִּשְׁתּוֹמֵם אַלֶּכְּסַנְדֵּר וַיֹּאמַ֑ר אֵין-זֹאת כִּי אִם-הַנָּהָר הַיּוֹצֵא מֵעֵדֶן הֽוּא: כג וַיֵּלֶךְ לְאֹרֶךְ הַנָּהָר הָלוֹךְ וְנָס֑וֹעַ עַד-בֹּאוֹ עַד-שַׁעֲרֵי גַן-עֵֽדֶן: כד וַיַּעֲמֹד עַל-רַגְלָיו וַיִּקְרָא וַיֹאמֶר פִּתְחוּ לִי שַעֲרֵי צֶ֑דֶק וַיִּשְׁמַע קוֹל עוֹנֶה זֶה הַשַּׁעַר לַיָי צַדִּיקִים יָבֹאוּ בֽוֹ: כה וַיָּשָׁב אַלֶכְּסַנְדֵּר וַיִּקְרָ֑א כַּבְּדוּנִי וּתְנוּ-לִי מְאוּמָה כִּי מֶלֶךְ אָֽנִי: כו עוֹד הוּא מְדַבֵּר וְהִנֵּה יָד שְׁלוּחָה אֵלָיו וְנוֹתֶנֶת לוֹ גֻּלְגֹּלֶת אָדָ֑ם וַיִּקָּחֶהָ וַיֵּלֶךְ וַיָּשָׁב לִמְקוֹמֽוֹ: כז וַיָּשָׁב הַבַּיְתָה וַיִּתֵּן אֶת-הַגֻּלְגֹּלֶת עַל-כַּף הַמֹּאזְנַיִם וַתִּשְׁקַע אָרְצָה וַיִּתֵּן עַל-הַכַּף הַשֵּׁנִית אַלְפֵי זָהָב וָכֶסֶף לְהַכְרִיעָהּ וְלֹא יָכוֹל וַיִּפָּלֵא מִמֶּנּוּ לְהַגְבִּיהָהּ מֵעַל הָאָֽרֶץ: כח וַיִּשְׁאַל אֶת-פִּי הַחֲכָמִים וַיֹּאמְרוּ בַּגֻלְגֹּלֶת הַזֹּאת מוֹשַׁב עֵין-בָּשָׂר וָדָ֑ם הִיא אֲשֶׁר לֹא-תִשְׂבַּע כֶּסֶף וְזָהָֽב: כט וַיִּשְׁאַל הַמֶּלֶךְ שֵׁנִית וּמֶה לַעֲשׂוֹת לָ֑הּ וַיֹּאמְרוּ לוֹ זְרוֹק מְעַט עָפָר עַל הָעַיִן וְלֹא תִרְאֶה וְלֹא תַחְמֹֽד: ל וַיַּעַשׂ הַמֶּלֶךְ כֵּן וַתֵּקַל הַגֻּלְגֹּלֶת וַתָּרָם כַּף-הַמֹּאזְנָ֑ים וַיֵּדַע הַמֶּלֶךְ כִּי-חָכְמַת אֱלֹהִים בְּקֶרֶב הַחֲכָמִים לְהָבִין דָּבָֽר:


 

י"ז שְׁמֻעוֹת יִשְׂרָאֵל וְרוֹמִי    🔗


אֲרִי־בֵית־עִילָי    🔗

וּמַלְכֵי רוֹמִי רָעִים וְחַטָּאִים מְאֹד לֹא יָדְעוּ אֶת־יְיָ: ב וַיְהִי הַמְּעַט מֵהֶם כִּי הִקְשִׁיחוּ אֶת־לִבָּם מִיִּרְאַת אֱלֹהִים חַיִּים וּמֶלֶךְ עוֹלָם: ג וַיִּתְּנוּ אֶת לִבָּם כְּלֵב אֱלֹהִים וַיֹּאמְרוּ לָשֶׁבֶת מוֹשַׁב אֱלֹהִים בְּתוֹךְ עַמָּם: ד וַיְצַוּוּ אֶת־הָעַמִּים אֲשֶׁר בְּכָל־מְדִינוֹת מַלְכוּתָם לְהִשְׁתַּחֲווֹת וּלְזַבֵּחַ לָהֶם: ה וַיַּעֲשׂוּ כֵן כָּל הָעַמִּים וַיָּשִׂימוּ לָהֶם אֶת־מַלְכָּם לֵאלֹהִים וַיְזַבְּחוּ לָהֶם וַיְּקַטְּרוּ לָהֶם:ו וַיִּכְרְעוּ וַיִּשְׁתַּחֲווּ לָהֶם גּוֹי גּוֹי מִמְּקוֹמוֹ וְעַם יִשְׂרָאֵל לֹא יִכְרַע וְלֹא יִשְׁתַּחֲוֶה: ז וַיִּרְאוּ מַלְכֵי רוֹמִי כִּי מֵאֲנוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל לַעֲבֹד אוֹתָם עֲבוֹדַת אֱלֹהִים וַיַּרְפּוּ מֵהֶם:ח וְהָיָה מִדֵּי בֹא אַחַד מֵחַכְמֵי יִשְׂרָאֵל אֶל הֵיכַל הַמֶּלֶךְ וְהִתְוַכְּחוּ עִמּוֹ: ט וְחַכְמֵי יִשְׂרָאֵל לֹא יָשׁוּבוּ מֵאַחֲרֵיהֶם עַד הוֹכִיחָם לָהֶם כִּי אֱנוֹשׁ רִמָּה הֵם וְלֹא אֱלֹהִים: י וַיְהִי הַיּוֹם וַיֵּשֶׁב רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן־חֲנַנְיָה לִפְנֵי הַקֵּיסָר אַדְרְיָנוֹס: יא וַיֹּאמֶר אַדְרְיָנוֹס שְׁמַע־נָא יְהוֹשֻׁעַ הִנֵּה שָׁמַעְתִּי אֶת־דִּבְרֵי נְבִיאֵיכֶם אוֹמְרִים אַרְיֵה שָׁאָג מִי לֹא יִירָא יְיָ אֱלֹהִים דִבֶּר מִי לֹא יִנָּבֵא: יב הֵן קְטֹן פָרָשַׁי יַכֶּה אֶת־הָאַרְיֵה בַיַּעַר וְלֹא־יִתְהַלֵּל וְאַתֶּם תִּתְהַלְלוּ בֵאלֹהֵי מָעֻזְכֶם כִּי דִמְיוֹנוֹ כְאַרְיֵה: יג וַיֹּאמֶר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הֲיָדַעְתָּ אֶת־יַעַר בֵית־עִילַי אִם שָׁמַעְתָּ אֶת־שֵׁם הָאַרְיֵה אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ: יד וַיַּעַן הַמֶּלֶךְ לֹא יָדַעְתִּי וְלֹא שָׁמָעְתִּי: טו וַיִּצְעַק בֶּן־חֲנַנְיָה אֶל־יְָי וַיֵּעוֹר אֲרִי־בֵית־עִילַי מִמְּקוֹמוֹ וַיֵּלֶךָ הָלוֹךְ וְקָרוֹב אֶל עִיר רוֹמִי: טז וַיְהִי לוֹ עוֹד אַרְבַּע מֵאוֹת מִיל לָבֹא רוֹמִי וַיִּשָּׁמַע קוֹל נַהֲמוֹ וַתִּפֹּל חוֹמַת הָעִיר תַּחְתֶּיהָ וְכָל הָרוֹתֶיהָ שִׁכֵּלוּ: יז וַיִּקְרַב עוֹד לָבֹא מֵאָה מִיל וַיִּשָּׁמַע קוֹל נַהֲמוֹ שֵׁנִית וַתִּפֹּלְנָה וַתִּשָּׁבַרְנָה שִׁנֵּי בְנֵי הָעָם וְהַמֶּלֶך נָפַל מִכִּסְאוֹ אָרְצָה: יח וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ מַהֲרוּ אֶת־בֶּן־חֲנַנְיָה וַיָּבֹא וַיַּעֲמֹד לְפָנָיו: יט וַיֹּאמֶר אַדְרְיָנוֹס קוּם קְרָא אֶל אֱלֹהֶיךָ וְיָּשֵׁב אֶת־הָאַרְיֵה לִמְקוֹמוֹ: כ וַיִּקְרָא אֶל יְיָ וַיָּשָׁב הָאַרְיֵה לִמְקוֹמוֹ יַעֲרָה בֵית־עִילַי וַתֵּשֶׁב רוֹמִי לָבֶטַח כִּתְמוֹל שִׁלְשׁוֹם:


עֵינַיִם רָמוֹת    🔗

א וַיּוֹסֶף הַמֶּלֶךְ אַדְרְיָנוֹס וַיָּבֹא עִם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בִּדְבָרִים וַיֹּאמֶר לוֹ הַרְאֵנִי נָא אֶת־אֱלֹהֶיךָ פָּנִים אֶל פָּנִים: ב וַיַּעַן בֶּן־חֲנַנְיָה טוֹב הַדָּבָר אֲנִי אַרְאֶךָּ: ג וַיּוֹצֵא אֶת־הַמֶּלֶךְ הַחוּצָה וַיֹּאמַר שָׂא נָא עֵינֶיךָ וְהַבֵּט אֶל פְּנֵי הַשֶּׁמֶשׁ אַל תִּגְרַע עַיִן מִמֶּנָּהּ עַד אִם אָמַרְתִּי לָךְ: ד וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ

אֵיכָכָה אוּכַל לְהָרִים פָּנֲי אֶל הַשֶּׁמֶשׁ הֲלֹא עֵינַי תִּכְהֶינָה מֵרֹב אוֹרָהּ: ה וַיִּצְחַק רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וַיֹּאמַר הֵן כָּהוּ עֵינֶיךָ לִרְאוֹת אֶת־אַחַד עַבְדֵי אֱלֹהַי הַקְטַנִּים וְאֵיךְ יִשָּׂאֲךָ לִבְּךָ לְהַבִּיט אֶל עַצְמוֹ וְאֶל כְּבוֹדוֹ:ו וַיִּשְׁמַע אַדְרְיָנוֹס אֶת־מוּסַר כְּלִמָּתוֹ וַיִּדֹּם:


מְשָׁרְתֵי עֶלְיוֹן    🔗

א וַיְהִי הַיּוֹם וַיִּקְרָא אַדְרְיָנוֹס לְבֶן־חֲנַנְיָה וַיֹּאמַר הִנֵּה יָעַצְתִּי לַעֲשׂוֹת מִשְׁתֶּה לֵאלֹהֶיךָ כְּיַד הַמֶּלֶךְ: ב וְעַתָּה עוּץ נָא עֵצָה אֵיזֶה מָקוֹם אֶבְחַר לַעֲרֹךְ אֶת־הַשֻּׁלְחָן: ג וַיַּעַן רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ עַל שְׂפַת נְהַר רַבִּית תַעֲרֹךְ שֻׁלְחָן כִּי הַמָּקוֹם רְחַב יָדַיִם מְאֹד: ד וַיְצַו הַמֶּלֶךְ אֶת־שָׂרֵי הַטַּבָּחִים וְאֶת־שָׂרֵי הַמַּשְׁקִים וְהָאוֹפִים וַיִּטְבְּחוּ וַיִּמְסְכוּ וַיּאֹפוּ וַיְבַשְּׁלוּ כָּל יְמֵי הַקָּיִץ: ה וַיְהִי מִקֵּץ שִׁשָּׁה חֳדָשִׁים וַיַּעֲבֵר יְיָ רוּחַ עַל הָאָרֶץ וַיִּשָּׂא אֶת־הַמַּטְעַמִּים וְאֶת־כָּל־הַמַּאֲפֶה וַיִּתְקָעֵם הַיָּמָה:ו וַיִּשְׁאַל אַדְרְיָנוֹס מַה זֹּאת:ז וַיַּעַן בֶּן־חֲנַנְיָה הָרוּחוֹת עַבְדֵי הַמֶּלֶךְ יְיָ צְבָאוֹת הֵם אֲשֶׁר שָׁלַח לְפָנָיו לְטַאֲטֵא אֶת־בֵּית־הַמִּשְׁתֶּה: ח וַיָּשָׁב הַמֶּלֶךְ וַיֶּאֱסֹף אֶת־שָׂרֵי הַטַּבָּחִים הַמַּשְׁקִים וְהָאוֹפִים וַיְצַוֵּם לָשׁוּב לַעֲרֹךְ שֻׁלְחָן לֵאלֹהִים עַל שְׂפַת נְהַר רַבִּית כְּיַד הַמֶּלֶךְ: ט וַתֵּרֶב הַתְּכוּנָה הַטֶּבַח וְהַמֶּסֶךְ כָּל יְמֵי הַחֹרֶף: י וַיְהִי מִקֵּץ שִׁשָּׁה חֳדָשִׁים וַיָי הִמְטִיר גֶּשֶׁם שׁוֹטֵף עַל הָאָרֶץ: יא וַיָּצֶף הַגֶּשֶׁם אֶת־שֻׁלְחַן הַמֶּלֶךְ וְאֶת־כָּל־הַמַּעֲדַנִּים וְהַמַּמְתַּקִים אֲשֶׁר עָלָיו וַיְשִׂימֵם לִמְבוּסָה כְּטִיט חֻצוֹת: יב וַיִּשְׁאַל אַדְרְיָנוֹס מַה זֹּאת וַיֹּאמֶר בֶּן־חֲנַנְיָה הַגְּשָׁמִים עַבְדֵי הַמֶּלֶךְ יְיָ צְבָאוֹת הֵם אֲשֶׁר שָׁלַח לְפָנָיו לְרַבֵּץ אֶת־קַרְקַע בֵּית הַמִּשְׁתֶּה לְבִלְתִּי עֲלוֹת מִמֶּנּוּ אָבָק: יג וַיֹּאמֶר אַדְרְיָנוֹס אִם אֵלֶּה עֲבָדָיו וְאֵלֶּה מַלְאָכָיו קָצְרָה יָדִי מֵעֲשׂוֹת לוֹ מִשְׁתֶּה:


פֶּלֶךְ וְכִישׁוֹר    🔗

א וּבַת הָיְתָה לְמֶלֶךְ רוֹמִי מַאֲרֶכֶת לָשׁוֹן וְסָרַת טָעַם: ב וַתִּתְלוֹצֵץ וַתֹּאמֶר לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אִם אֱמֶת הַדָּבָר כִּי אֱלֹהֵיכֶם חָרַשׁ עֵצִים הוּא הַמְּקָרֶה בַמַּיִם עֲלִיּוֹתָיו יַעַל נָא לִי פֶלֶךְ וְכִישׁוֹר לִטְווֹת בוֹ מַעֲשֶׂה יָדָי: ג וַיַּעַן וַיֹּאמֶר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אָמֵן יְיָ תֶּן לָהּ כַּאֲשֶׁר שָׁאָלָה: ד וַיִּפֶן אֵלֶיהָ וְהִנֵּה הִיא מְצֹרַעַת כַּשָּׁלֶג: ה וַיְמַהֲרוּ עַבְדֵי אָבִיהָ הַמֶּלֶךְ הָרוֹפְאִים וַיָּבִיאוּ לָהּ פֶּלֶךְ וְכִישׁוֹר: ו כִּי חֹק הוּא לִבְנֵי רוֹמִי לָתֵת לְכָל צָרוּעַ מַטְוֶה וְטָווּ בִידֵיהֶם כָּל הַיּוֹם בְּרֹאשׁ חֻצוֹת: ז וְרָאוּ כָל־הָעָם אֶת־עָנְיָם וְהִתְפַּלְלוּ אֶל אֱלֹהֵיהֶם לֶאֱסֹף אוֹתָם מִצָּרַעְתָּם: ח וַיְהִי מִקֵּץ יָמִים וַתִּשְׁלַח וַתִּקְרָא לְבֶן־חֲנַנְיָה וַתֹּאמַר הִתְפַּלֶּל נָא אֶל אֱלֹהֶיךָ וְיִקַּח מִיָדִי אֶת־הַפֶּלֶךְ אֲשֶׁר נָתַן לִי: ט וַיַּעַן בֶן־חֲנַנְיָה הִקְשִׁית לִשְׁאֹל הֵן נָתוֹן יִתֵּן יְיָ אֱלֹהַי לִבְנֵי אָדָם אֶת־מִשְׁאֲלוֹתֵיהֶם אַךְ לָקֹחַ לֹא יִקַּח מֵהֶם כָּל מְאוּמָה: י וַתְּהִי בַת אַדְרְיָנוֹס מְצֹרַעַת עַד יוֹם מוֹתָהּ:


בַּכּוֹשָׁרוֹת    🔗

א וְרַבּוֹת מִנְּשֵׁי רוֹמִי חַכְמוֹת לֵב וְטוֹבוֹת שֶׂכֶל הָיוּ: ב וַתֶּאֱהַבְנָה לִשְׁמֹעַ חָכְמָה מִפִּי חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל וּלְנַסּוֹתָם בְּחִידוֹת: ג וַיְהִי הַיּוֹם וַתֹּאמֶר אַחַת הַגְּבִירוֹת לְבֶן־חֲלַפְתָּא הַגִּידָה נָא לִי יוֹסִי רַבִּי בְּכַמָּה יָמִים עָשָׂה יְיָ אֶת־הַשָּׁמַיִם וְאֶת־הָאָרֶץ: ד וַיַּעַן הָרַב וַיֹּאמַר בְּשִׁשָּׁה יָמִים עָשָׂה יְיָ אֶת־הַשָּׁמַיִם וְאֶת־הָאָרֶץ: ה וַתִּשְׁאַל הַגְּבִירָה עוֹד וּלְמִן הַיּוֹם אֲשֶׁר כִּלָּה יְיָ מַעֲשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ מַה מַעֲשֵׂהוּ: ו וַיֹּאמֶר לָהּ רַבִּי יוֹסִי יְיָ יוֹשֵׁב בַּשָּׁמַיִם וְיוֹסֵד אֲגֻדּוֹת כָּל־הַיּוֹם לֵאמֹר בַּת פְּלוֹנִי לִפְלוֹנִי וּרְכוּשׁ פְּלוֹנִי לִפְלוֹנִי: ז וְסֻלַּמּוֹת יִבְנֶה לִבְנֵי הָאָדָם אֶת־זֶה יַשְׁפִּיל וְאֶת־זֶה יָרִים: ח לְאֶחָד יָבִיא אֵשֶׁת נְעוּרִים מֵרָחוֹק וְיִתְּנֶהָ בְחֵיקוֹ וְאֶת־הָאֶחָד יוֹלִיךְ לְמֶרְחַקִּים לִמְצֹא אֶת־חֲבֶרְתּוֹ נְוַת בֵּיתוֹ: ט וַתִּצְחַק הָאִשָּׁה וַתֹּאמַר הֲיַּעֲשֶׂה אֱלֹהִים דָּבָר אֲשֶׁר גַּם יַד אֱנוֹשׁ תִּמְצָא לַעֲשׂוֹת כָּמֹהוּ אַף אֲנִי אֶהְיֶה כֵּאלֹהִים וְאֶעֱשֶׂה כֵן: י וַיֹּאמֶר בֶּן־חֲלַפְתָּא אִם נָקֵל הַדָּבָר בְּעֵינַיִךְ גָּדוֹל הוּא בְעֵינֵי אֱלֹהִים מְאֹד מְאֹד: יא וַיְכַל בֶּן־חֲלַפְתָּא לְדַבֵּר וַיִּפֶן וַיֵּלֶךְ אֶל־בֵּיתוֹ: יב וְהַגְּבִירָה שָׁלְחָה וַתְּשַׁמַּע כְּרֶגַע אֶת־עֲבָדֶיהָ וְאֶת־שִׁפְחוֹתֶיהָ אֶלֶף בְּמִסְפָּר וַתַּעַרְכֶם אֵלֶּה לִקְרַאת אֵלֶּה: יג וַתַּעֲבֹר בֵּין שְׁתֵּי הַמַּעֲרָכוֹת בַּתָּוֶךְ וַתַּחֲזֵק בְּאַחַת הַשְּׁפָחוֹת וַתַּקְרֵב אוֹתָהּ אֶל הָעֶבֶד אֲשֶׁר מִמֻלָהּ וַתֹּאמֶר הֱיִי לוֹ לְאִשָּׁה: יד וַתּוֹסֶף לַעֲשׂוֹת כֵּן וַתִּמְסֹר שִׁפְחָה לְעֶבֶד שִׁפְחָה לְעֶבֶד עַד תֹּם כָּל הַשְּׁפָחוֹת וְהָעֲבָדִים וַתְּשַׁלְחֵם אֶל בֵּית הָעֲבָדִים וַיֵּלֵכוּ: טו וַתִּשְׂמַח הָאִשָּׁה וַתִּתְבָּרֵךְ בִּלְבָבָהּ עַל מַעֲשֵׂה אֱלֹהִים אֲשֶׁר עָשְׂתָה בְרוּחַ פִּיהָ: טז וַתַּשְׁכֵּם מִמָחֳרָת וְהִנֵּה קוֹל מְהוּמָה וַהֲמוּלָה בַחוּץ וַתִּקְרַב וַתִּפְתַּח אֶת־חַלּוֹנָהּ וְהִנֵּה בְכִי וַאֲנָקָה שֶׁבֶר יָד וְשֶׁבֶר רֶגֶל מַחַץ קָדְקֹד וּנְקוֹר עָיִן: יז וְכָל עֲבָדֶיהָ וְשִׁפְחוֹתֶיהָ צוֹבְאִים פֶּתַח הַבָּיִת: יח זֶה אוֹמֵר לָמָּה הֲרֵעוֹת גְבִרְתִּי לָתֵת בְּחֵיקִי אִשָּׁה מְבִישָׁה וְרָעַת מַרְאֶה כָזֹאת: יט וְזֹאת אוֹמֶרֶת מַה פִשְׁעִי וּמַה חַטָּאתִי כִּי הִרְכַּבְתְּ לְרֹאשִׁי אַכְזָר וְנִבְזֶה כָזֶה: כ וַתְּהִי הַצְּעָקָה גְּדוֹלָה מְאֹד אֵין נֶפֶשׁ אֲשֶׁר שָׁלוֹם בְּפִיהָ וּמְתֹם בִּבְשָׂרָהּ: כא וַתִּשְׁלַח וַתִּקְרָא לְבֶן־חֲלַפְתָּא וַתֹּאמַר אֱמֶת הַדָּבָר אֲשֶׁר אָמָרְתָּ: כב וַתּוֹסֶף וַתֹּאמַר הַפַּעַם יָדַעְתִּי כִּי גָדוֹל יְיָ מִכָּל אֱלֹהִים וּדְבָרוֹ בְּפִי חַכְמֵי תוֹרָתוֹ אֱמֶת:


בֶן־תְּמַלְיוֹן    🔗

א וְזִקְנֵי רוֹמִי נֶאֶסְפוּ יַחַד לְהָסֵב אֶת־לֵב בְּנֵי יִשְׁרָאֵל מֵאַחֲרֵי יְיָ אֱלֹהֵיהֶם וַיַּעֲרִימוּ סוֹד וַיַּעֲמִיקוּ עֵצָה לְהָקִים דָּבָר לֵאמֹר: ב אִישׁ אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יַזִּיר נַפְשׁוֹ מִכָּל־טֻמְאָה וּבְשַׂר חֲזִיר לֹא יֹאכַל וּמֵת הָאִישׁ הַהוּא: ג וְאִישׁ אֲשֶׁר יָמוּל אֶת־עָרְלַת בְּנֹו דָּמוֹ בּוֹ: ד וְנֶפֶשׁ כִּי תִשְׁמֹר אַחַת מִכָּל שַׁבְּתוֹת יְיָ וּמֵתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִיא: ה וַיִּשְׁמְעוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת־הַדָּבָר הָרָע הַזֶּה וַיִּתְאַבָּלוּ וְלֹא יָדְעוּ מַה לַעֲשׂוֹת: ו וַיָּקָם אִישׁ מִתּוֹךְ הָעֵדָה וּשְׁמוֹ רְאוּבֵן הָאִטְצְרוֹבְלִי וְהָאִישׁ חָכָם וְנָבוֹן מְאֹד: ז וַיְגַלַּח כְּמִשְׁפַּט הָרוֹמִיִים וַיְחַלֵּף אֶת־שִׂמְלוֹתָיו וַיִּלְבַּשׁ בִּגְדֵי רוֹמִי וַיַּעַל וַיֵּשֶׁב בְּתוֹכָם: ח וַיְהִי בְּדַבְּרָם עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמַר לֹא טוֹבָה הָעֵצָה אֲשֶׁר יְעַצְתֶּם: ט שָׁמוֹר יִשְׁמֹר יִשְׂרָאֵל אֶת־הַשַּׁבָּת אָז יִדַּל אָז יִוָּרֵשׁ וְעָלְתָה יָדֵנוּ עָלָיו וְהִכְחַדְנוּהוּ: י הִמּוֹל יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ וּבְשַׂר חֲזִיר לֹא יֹאכַל וְסָר כֹּחוֹ מֵעָלָיו וְחָזַקְנוּ מִמֶּנּוּ וְהָיָה לָנוּ לְעֶבֶד עוֹלָם: יא וַיִּיטַב הַדָּבָר בְּעֵינֵי זִקְנֵי רוֹמִי וַיָּפֵרוּ אֶת־הָעֵצָה אֲשֶׁר יָעָצוּ וַיִּשְׁמְעוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל וַיִּשְׂמָחוּ: יב וַיְהִי בַּיוֹם הַשְּׁלִישִׁי וַיֻּגַּד לְזִקְנֵי רוֹמִי לֵאמֹר הָאִישׁ אֲשֶׁר דִבֶּר אֶת־דְבָרָיו בְּיוֹם הַקָּהָל אִישׁ עִבְרִי הוּא: יג וּבְנֵי עַמּוֹ שְׁלָחֻהוּ בְעָרְמָה לֵאמֹר לֵךְ סַכֶּל־נָא עֲצַת זִקְנֵי רוֹמִי: יד
וַיִּשְׁמְעוּ הַזְּקֵנִים וַיִּחַר אַפָּם וַיָּקֻמוּ וַיִכְתְּבוּ אֶת־הַחֻקִּים וַיַּחְתְּמוּ בְטַבַּעַת הַמֶּלֶךְ: טו וַתֵּצֶר לְיִשְׂרָאֵל מְאֹד וַיַּאַסְפוּ אֶת־כָּל־הַחֲכָמִים וְהַזְּקֵנִים לַחֲקֹר וְלִדְרשׁ וְלָדַעַת מַה לַעֲשׂוֹת וַיֹּאמְרוּ מִי יָפֶר לָנוּ אֶת־עֲצַת זִקְנֵי רוֹמִי:

טז וַיַּעַן אִישׁ מִן הַיּוֹשְׁבִים שָׁם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן־יוֹחַי יֵלֵךְ וְהֵפֵר לָנוּ אֶת־עֲצַת זִקְנֵי רוֹמִי כִי עוֹשֵׂה פֶלֶא הוּא: יז וְזֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר הֶאֱמִין הָעָם בְּבֶן־יוֹחַי כִּי מַפְלִיא לַעֲשׂוֹת הוּא: יח מִדֵּי שִׂים הַמֶּלֶךְ מַס עַל יִשְׂרָאֵל וְקָם רַבִּי שִׁמְעוֹן וְיָצָא אֶל הַבִּקְעָה וְהֵנִיף יָדוֹ וְקָרָא בִּקְעָה בִּקְעָה הִמָלְאִי דִנְרֵי זָהָב וּמָלְאָה הַבִּקְעָה אֲדַרְכֹּנֵי זָהָב לַאֲלָפִים וְלִרְבָבוֹת: יט וּמִהֵר רַבִּי שִׁמְעוֹן וְשָׂם אֶת־הַזָהָב בַּשַּׂקִּים וְנָתַן עַל הַחֲמוֹרִים וְהֶעֱלוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת־הַמַּס אֶל הַמֶּלֶךְ: כ עַל־כֵּן יָצָא לוֹ שֵׁם בְּיִשְׂרָאֵל כִּי עוֹשֵׂה נִפְלָאוֹת הוּא: כא וַיְהִי בֶאֱמֹר לוֹ הָאִישׁ כִּי יֵלֵךְ רוֹמִי וַיְבַקֵּשׁ כִּי יֵלֵךְ עִמּוֹ גַּם רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן רַבִּי יוֹסִי: כב וַיַּעַן רַבִּי יוֹסִי אֲבִי רַבִּי אֶלְעָזָר מִי יֹאמַר לְאִישׁ הַשְׁלֵךְ נֶפֶשׁ בִּנְךָ מִנֶּגֶד כִּי תֹאמְרוּ אֵלַי שְׁלַח אֶת־בְּנֶךָ: כג וַיַּעַן רַבִּי שִׁמְעוֹן וּמִי יֹאמַר לְיוֹחַי אָבִי הַשְׁלֵךְ נֶפֶשׁ בִּנְךָ מִנֶּגֶד כִּי תֹאמְרוּ אֵלַי לֵךְ בְדֶרֶךְ רְחוֹקָה: כד וַיֹּאמֶר רַבִּי יוֹסִי לֹא מִהְיוֹת הַדֶּרֶךְ רְחוֹקָה יָרֵאתִי לִשְׁלוֹחַ אֶת־בְּנִי עִמְּךָ כִּי יָדַעְתִּי כִּי כָל־הַיּוֹצֵא מִפִּיךָ יַעֲשֶׂה: כה וְעַתָּה אוּלַי יְדַבֵּר בְּנִי לְפָנֶיךָ דָּבָר אֲשֶׁר לֹא כַדָּת וְחָרָה אַפְּךָ בוֹ וַהֲרַגְתּוֹ בְאִמְרֵי פִיךָ: כו וַיֹּאמֶר רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּי נִשְׁבַּעְתִּי כִּי לֹא תְאֻנֶּה לוֹ כָּל רָעָה: כז וַיִּשְׁמַע רַבִּי יוֹסִי בְקוֹל רַבִּי שִׁמְעוֹן וַיִּתֶּן לוֹ אֶת־בְּנוֹ וַיֵּלְכוּ שְׁנֵיהֶם יַחְדָו: כח וַיְהִי בַדֶּרֶךְ וַיֹּאמֶר רַבִּי שִׁמְעוֹן שָׁלשׁ פְּעָמִים נִרְאֹה נִרְאָה מַלְאַךְ אֱלֹהִים לְהָגָר שִׁפְחַת בֵּית אָבִינוּ וּמִמֶּנּוּ אָבַד כָּל־חָזוֹן: כט וַיִּשָׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה נַעַר קָטֹן רָץ וַיִּשְׁאָלֵהוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן מִי אַתָּה וּמַה מַעֲשֶׂיךָ: ל וַיַּעַן הַקָּטֹן יֶלֶד מִיַלְדֵי הָרוּחוֹת אָנִי וּשְׁמִי בֶּן־תְּמַלְיוֹן: לא וּמְלַאכְתִּי לְהוֹלִיךְ נְפָשׁוֹת שׁוֹלָל וְעַתָּה אִם טוֹב אֲנִי בְעֵינֶיךָ אָבוֹאָה עִמָּךְ: לב וַיַּעֲנֵהוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן אִם טוֹב בְּעֵינֶיךָ לָלֶכֶת לְפָנַי לֵךְ אַךְ עִמִּי לֹא תָבֹא: לג וַיֵּלֶךְ בֶּן־תְּמַלְיוֹן וַיָּשָׁט וַיָּעָף כִּשְׁלשָׁה יָמִים לִפְנֵי בֹא שָׁמָּה בֶן־יוֹחַי וְרַבִּי אֶלְעָזָר רֵעֵהוּ: לד וַיְהִי כְּבֹאָם הָעִירָה וַיִּשְׁמְעוּ וְהִנֵּה בַת־הַמֶּלֶךְ הִשְׁתּוֹלְלָה וְכָל רוֹפְאֵי הַמֶּלֶךְ לֹא יִמְצְאוּ אֶת־יְדֵיהֶם לְהַצִילָהּ מֵרָעָתָהּ: לה וַיָּשֶׂם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן־יוֹחַי אֶת־פָּנָיו אֶל בֵּית הַמֶּלֶךְ וַיִּתְיַצֵּב פֶּתַח הַבָּיִת: לו וַיִּשָׂא קוֹלוֹ וַיִּקְרָא הֶרֶף בֶּן־תְּמַלְיוֹן הֶרֶף מִבַּת הַמֶּלֶךְ וְלֵךְ לִמְקוֹמְךָ הֲלֹא צִוִּיתִיךָ: לז וַיִּשָׂא הַמֶּלֶךְ אֶת־עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה נַעַר קָטֹן פוֹרֵשׂ כְּנָפַיִם נַעֲלָה מֵעַל רֹאשָׁהּ וַיִּתְעוֹפֵף הַחוּצָה: לח וַיִּפֶן אֶל־בִּתּוֹ וְהִנֵּה הִיא נִרְפָּאָה: לט וַיִּפֹל עַל צַוְארֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן וַיִּקְרָא מַה תְּבַקֵּשׁ מִיָדִי וְאֶתְּנָה לָךְ: מ אִם טוֹב בְּעֵינֶיךָ וְנָתַתִּי לְךָ מְלֹא בֵיתְךָ כֶּסֶף וְזָהָב: מא וַיַּעַן רַבִּי שִׁמְעוֹן לֹא כֶסֶף וְזָהָב אֶשְׁאַל מִיָדְךָ כִּי אִם אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה תַעֲשֶׂה לִי הֲבִיאֵנִי נָא אֶל אוֹצַר הַכְּתָבִים וְהוֹצִיאָה לִי מִשָׁם אֶת־הַשִּׂטְנָה אֲשֶׁר כָּתְבוּ זִקְנֵי עַמְּךָ עַל עַמִּי: מב וַיַּעַשׂ הַמֶּלֶךְ כֵּן וַיְבִיאֵהוּ אֶל הָעַרְכִי7 וַיּוֹצֵא לוֹ אֶת־הַשִּׂטְנָה וַיִּקְרָעֶהָ וַיַּעֲבֵר אֶת־רָעַת הַזְּקֵנִים מֵעַל יִשְׂרָאֵל: מג וַיִּתֵּן מַתָּנוֹת רַבּוֹת וִיקָרוֹת לְרַבִּי שִׁמְעוֹן וּלְרֵעֵהוּ וַיְשַׁלְחֵם אֶל עִירָם וְאֶל אַרְצָם בְּכָבוֹד:


רֹאשׁ שִׁבֹּלֶת    🔗

א וַתְּהִי עֵת צָרָה לְיִשְׂרָאֵל וַיִּשְׁלְחוּ מַלְאָכִים רוֹמִי אֶת־רַבָּן גַמְלִיאֵל הַנָּשִׂיא אֶת־רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְאֶת־רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ לְכַפֵּר אֶת־פְּנֵי מַלְכוּת רוֹמִי בְמִנְחָה: ב וַיָּבֹאוּ וַיֹּאמְרוּ לָסוּר אֶל בֵּית אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּדְרְשׁוּ וַיְבַקְשׁוּ וְלֹא מָצָאוּ וַיָּסוּרוּ אֶל אַחַד הַשְּׁוָקִים וַיִּמְצְאוּ עֲדַת יְלָדִים מְצַחֲקִים: ג וְהִנֵּה יֶלֶד מוֹדֵד מְלֹא כַף חוֹל בַּחֶרֶשׂ וַיֹּאמַר רְאֵה נָא הִנֵּה הֲרִימוֹתִי אֶת־הַמַּעֲשֵׂר וְאֶת־הַתְּרוּמָה: ד וַיֵּדְעוּ הַחֲכָמִים כִּי בְנֵי יִשְׂרָאֵל שׁוֹכְנִים בַּמָּקוֹם הַזֶּה: ה וַיִּגַּשׁ רַבָּן גַּמְלִיאֵל אֶל הַיֶּלֶד וַיֹּאמַר הַגִּידָה נָא לִי בְּנִי הֲיֵשׁ בָּזֶה מָקוֹם לָלוּן: ו וַיַּעַן הַיֶּלֶד אֵלְכָה נָא וְאַגִּידָה לִבְתֵירָה לֵאמֹר אֲנָשִׁים מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל בָּאוּ הֵנָּה: ז וַיַּשְׁלֵךְ מִיָּדוֹ אֶת־הַחוֹל וְאֶת־הַחֶרֶשׂ וַיָּרֹץ: ח וַיֵּצֵא הָאִישׁ וַיֹּאמַר סוּרוּ אֲדוֹנַי הִנֵּה כָל בֵּיתִי לִפְנֵיכֶם: ט וַיַּאַסְפֵם הָאִישׁ הַבַּיְתָה וַיָּשֶׂם לִפְנֵיהֶם לָחֶם: י וַיְהִי מִדֵּי הֲבִיאוֹ אֶת־הַמַּטְעַמִּים הַחַדְרָה וְהִגִּישׁ אוֹתָם אֶל הַתָּא אֲשֶׁר בְּיַרְכְּתֵי הַבַּיִת וַאַחֲרֵי כֵן יַעֲלֵם עַל הַשֻּׁלְחָן: יא וַיִּפָּלֵא הַדָּבָר בְעֵינֵיהֶם וַיִּשְׁאֲלוּ אֶת־בַּעַל הַבַּיִת מַדּוּעַ אַתָּה עוֹשֶׂה כֹה: יב וַיֹּאמֶר לָהֶם אָבִי נָדַר נֶדֶר לְבִלְתִּי צֵאת מִן הַתָּא הַזֶּה עַד אִם זָכָה לִרְאוֹת אֶת־פְּנֵי חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל: יג וַיֹּאמֶר רַבָּן גַמְלִיאֵל לֵךְ אֱמֹר לְאָבִיךָ הִנֵּה שְׁלשָׁה אֲנָשִׁים בָּאוּ אֶל בֵּיתְךָ מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל הֵמָּה יַתִּירוּ נִדְרֶךָ: יד וַיֹּאמֶר אֵלָיו הָאִישׁ וְאִם יֹאמַר לִי אָבִי מַה שְׁמוֹתָם מָה אֹמַר אֵלָיו: טו וַיַּעַן הַנָּשִׂיא שְׁמִי גַמְלִיאֵל וְשֵׁם הָאֲנָשִׁים הַהוֹלְכִים עִמִּי אֱלִיעֶזֶר וִיהוֹשֻׁעַ: טז וַיִּיטַב הַדָּבָר בְּעֵינֵי בַעַל הַבַּיִת וַיָּבֹא וַיַּגֵּד לְאָבִיו: יז וַיִּצְהַל הַזָּקֵן קוֹלוֹ וַיִּקְרָא אִם כֵּן לָמָּה לִי לְהַתִּיר נִדְרִי הֲלֹא הָאֲנָשִּים הָאֵלֶּה הֵם רָאשֵׁי חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר לָהֶם יִחַלְתִּי עַד הַיּוֹם: יח וַיֵּצֵא אֲלֵיהֶם הַזָּקֵן וַיִּשְׁתַּחוּ וַיִּקְרָא שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם רַבּוֹתַי וּמוֹרָי: יט וַיַּעֲנוּהוּ הַחֲכָמִים שָׁלוֹם וַיִּקָּחֻהוּ וַיּוֹשִׁיבֻהוּ בְתוֹכָם וַיֹּאמְרוּ מַה שְׁאֵלָתְךָ אִישׁ זָקֵן הַגִּידָה נָא לָנוּ: כ וַיֹּאמֶר הַזָּקֵן הִנֵּה אֵשֶׁת בְּנִי עֲקָרָה הִיא כִּי בַעֲלֲת כְּשָׁפִים סָגְרָה אֶת־רַחְמָהּ: כא וַיֹּאמֶר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אַיֵּה הַמְּכַשֵּׁפָה הַגִּידָה נָא אֵי זֶה מְקוֹמָהּ: כב וַיַּעַן הַזָּקֵן לְמִיּוֹם עֲשׂוֹת הַמְּכַשֵׁפָה אֶת־הַמְזִמָתָה לֹא רְאִינוּהָ עוֹד: כג וַיֹּאמֶר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ מַהֲרָה הֵנָּה מְלֹא כַף זֶרַע פִּשְׁתִּים וַיָּבֵא: כד וַיִּזֶר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אֶת־הַזֶּרַע בְמַפֹּלֶת־יָד עַל הַשֻּׁלְחָן וַיַּעֲלוּ פִשְׁתֵּי עֵץ מְלֵאוֹת וְטוֹבוֹת: כה* וַיֹּאמֶר קְחוּ לִי קִשּׁוּאִים וַאֲבַטִּיחִים וַיִּקְחוּ לוֹ: כו וַיֵּהָפְכוּ בְיָדוֹ לִצְבָאוֹת וּלְאַיְלוֹת הַשָּׂדֶה וַתְּשַׂחֵקְנָה וַתְּקַפֵּצְנָה בְתוֹךְ קָמַת הַפִּשְׁתָּה: כז וַיִּשְׁלַח אֶת־יָדוֹ וַיִּקְטֹף אֶת־שִׁבֲּלֵי הַפִּשְׁתִּים אַחַת אֶחָת: כח וַיְהִי הוּא קוֹטֵף אֶת־רֹאשׁ הַשִּׁבֹּלֶת הָאַחֲרוֹנָה וְהִנֵּה צִיצִת רֹאשׁ אִשָּׁה בְיָדוֹ: כט וַיִּקְרְבוּ אַנְשֵׁי הַבַּיִת וַיִּרְאוּ וְהִנֵּה אִשָּׁה בִמְלֹא קוֹמָתָהּ נִסַּעַת וְעוֹלָה מֵעַל פְּנֵי הַשֻּׁלְחָן וַיִּקְרְאוּ כֻלָּם זֹאת הִיא בַעֲלֲת הַכְּשָׁפִים: ל וַיֹּאמֶר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ פִּתְחִי כְרֶגַע אֵת אֲשֶׁר סָגָרְתָּ: לא וַתֹּאמֶר הָאִשָּׁה בִּי אֲדוֹנִי אֵין בְיָדִי הַמַּפְתֵּחַ כִּי הִשְׁלַכְתִּיו הַיָּמָה: לב וַיָּשֶׂם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אֶת־פָּנָיו אֶל הַיָּם וַיִּשָׂא קוֹלוֹ וַיִּקְרָא הִשְׁבַּעְתִּי אוֹתְךָ רַהַב מָעוֹז הַיָּם בְּשֵׁם מוֹשֵׁל בְגֵאוּת הַיָּם פְּלֹט אֶת־אֲשֶׁר בָּלָעְתָּ וַיִּפְלֹט: לג וַיִּתְפַּלְלוּ שְׁלשֶׁת הַחֲכָמִים אֶל יְיָ עַל דְבַר הָאִשָּׁה וַיִּפְתַּח אֶת־רַחְמָהּ: לד וַתַּהַר הָאִשָּׁה וַתֵּלֶד בֵּן: לה וַתֹּאמֶר הַפַּעַם אוֹדֶה אֶת־יְיָ כִּי יָלַדְתִּי בֵן לִבְתֵירָה אִישִׁי וַתִּקְרָא שְׁמוֹ יְהוּדָה: לו וַיִּגְדַל הַנַּעַר וַיְהִי יְיָ עִמּוֹ וַיֶּחְכַּם וַיִּצְדַק וַיִּקְרְאוּ שְׁמוֹ בְיִשְׂרָאֵל רַבִּי יְהוּדָה בֶן בְּתֵירָה עַד הַיּוֹם הַזֶּה:


גֶשֶׁם נְדָבוֹת    🔗

א וְחַג הַסֻּכּוֹת הוֹלֵךְ וְקָרֵב וְרִבֲבוֹת אַלְפֵי בָאֵי מוֹעֵד עוֹלִים מִכָּל גְּבוּל יִשְׂרָאֵל לֵרָאוֹת אֶת־פְּנֵי יְיָ אֱלֹהִים הַשּׁוֹכֵן בִירוּשָׁלָיִם: ב וּבְאֵרוֹת הַמַּיִם דָּלְלוּ וְחָרְבוּ כִּי לֹא הָיָה מָטָר עַל הָאָרֶץ זֶה יָמִים רַבִּים וַיִּצְמְאוּ עוֹלֵי הָרֶגֶל לְמָיִם: ג וְשַׂר וְגָדוֹל הָיָה בְיִשְׂרָאֵל בַּיָּמִים הָהֵם וּשְׁמוֹ בּוּנִי בֶן־גֹרְיוֹן וּבְכָל יַקִּירֵי יְרוּשָׁלַיִם אֵין נָדִיב כָּמֹהוּ: ד וַיְמַהֵר אֶל אַחַד שָׂרֵי רוֹמִי הַיּוֹשְׁבִים בִּירוּשָׁלַיִם וַיֹּאמֶר לוֹ: ה שָׁמַעְתִּי עָלֶיךָ לֵאמֹר שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה בְאֵרוֹת מַיִם לָךְ וְעַתָּה תְּנָה אוֹתָן לִי לְהַשְׁקוֹת אֶת־בְּנֵי עַמִּי: ו וַהֲשִׁיבוֹתִי לְךָ מִקֵּץ יָמִים אוֹתָן וְאֶת־מֵימֵיהֶן: ז וְאִם לֹא תִמָּלֶאנָה מַיִם עַד מְלֹאת הַיָּמִים וְשָׁקַלְתִּי עַל יָדְךָ שְׁנֵים עָשָׂר כִּכַּר כֶּסֶף כִּכָּר לַבְּאֵר כִּכָּר לַבְּאֵר: ח וַיִּיטַב הַדָּבָר בְּעֵינֵי הַשָּׂר וַיִּתֵּן לְבֶן־גֹרְיוֹן אֶת־הַבְּאֵרוֹת וַיִּשְׁתּוּ כָל־הָעָם וַיִּרְוָיוּ: ט וַיִּתְמוּ יְמִי הֶחָג וְכָל יִשְׂרָאֵל שָׁבוּ אִישׁ לְאֹהָלָיו וַיָי עָצַר אֶת־הַשָּׁמַיִם וְגֶשֶׁם לֹא הָיָה עוֹד: י וַיְהִי לְמוֹעֵד הַיָּמִים אֲשֶׁר יָעַד בּוּנִי וַיַּשְׁכֵּם הַשַּׂר הָרוֹמִי בַּבֹּקֶר וַיִּשְׁלַח אֵלָיו לֵאמֹר תְּנָה לִי מַיִם אוֹ כָסֶף: יא וַיַּעַן בּוּנִי אֶת־הָעֶבֶד לֵךְ אֱמֹר לַאֲדוֹנֶיךָ כֹּה אָמַר בֶן־גֹרְייב יב וַיְהִי בַצָהֳרָיִם וַיִּשְׁלַח אֵלָיו שֵׁנִית תְּנָה לִי מַיִם אוֹ כָסֶף: יג וַיַּעַן בּוּנִי אֶת־הָעֶבֶד לֵךְ אֱמֹר לַאֲדוֹנֶיךָ כֹּה אָמַר בֶן־גֹרְיוֹן עוֹד הַיּוֹם גָּדוֹל: יד וַיְהִי כִנְטוֹת הַיּוֹם וַיִּשְׁלַח הַשַּׂר פַּעַם שְׁלִישִׁית הָבָה לִי אֶת־מֵימַי אוֹ אֶת־מִכְרָם: טו וַיַּעַן בּוּנִי אֶת־הָעֶבֶד לֵךְ אֱמֹר לַאֲדוֹנֶיךָ עוֹד לֹא פָנָה יוֹם וְאֵין מַעְצוֹר לַיָי לְמַלֵּא אֶת הַבְּאֵרוֹת מַיִם עַד בֹּא הַשָּׁמֶשׁ: טז וַיִּשְׁמַע הַשַּׂר וַיִּתֵּן קוֹלוֹ בִשְׂחוֹק וַיִּלְעַג בְכָל־פֶּה עַל בּוּנִי וְעַל תֻּמָּתוֹ: יז וַיֹּאמֶר זֶה יָמִים רַבִּים לֹא יָרַד גֶּשֶׁם וְעַתָּה הֲיַעֲשֶׂה יְיָ אֲרֻבּוֹת בַּשָּׁמָיִם: יח וַיָּקָם וַיֵּרֶד אֶל בֵּית הָרַחְצָה לְהֵטִיב לִבּוֹ וְלִמְשֹׁךְ אֶת־בְּשָׂרוֹ: יט וּמֵעָיו שָׂשׂוּ עַל הַכֶּסֶף אֲשֶׁר הוּא נָכוֹן לָקַחַת מִיָּד בּוּנִי: כ הוּא יָרַד אֶל בֵּית הָרַחְצָה וּבֶן־גֹרְיוֹן עָלָה אֶל בֵּית יְיָ וַיִּפְרֹשׂ כַּפָּיו וַיִּקְרָא: כא יְיָ אֱלֹהִים אַתָּה לְבַדְּךָ יָדַעְתָּ אֶת־לְבָב בְּנֵי הָאָדָם: כב זְכֹר־נָא כִּי לֹא לְמַעֲנִי עָרַבְתִּי לַשַּׂר אֶת־הַמַּיִם כִּי אִם לְמַעַנְךָ לְהַשְׁקוֹת אֶת־עַמְּךָ בְחִירֶךָ: כג וְעַתָּה עֲשֵׂה לְמַעַן שִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְתֵן מָטָר עַל־פְּנֵי הָאֲדָמָה וּמָלְאוּ הַבְּאֵרוֹת מָיִם וְעָלָה נוֹשִׁי מֵעָלָי: כד עוֹדֶנּוּ מְדַבֵּר וְהִנֵּה עָנָן כָּבֵד עוֹלֶה וַיְכַס אֶת־עֵין הָאָרֶץ: כה וַיְיָ נָתַן קוֹלוֹת וּבְרָקִים וַיְהִי גֶשֶׁם שׁוֹטֵף מְאֹד מְאֹד וַתֵּלַכְנָה הַחֻצוֹת מָיִם: כו וְהַבְּאֵרוֹת מָלְאוּ וַיַּשִּׁיקוּ וַיַּעַבְרוּ הַמַּיִם אֶת־פִּיהֶן: כז וַיִכְרַע בֶּן־גֹרְיוֹן עַל בִּרְכָּיו וַיְבָרֶךְ אֶת־יְיָ עַל הַחֶסֶד אֲשֶׁר הִפְלִיא לַעֲשׂוֹת לוֹ: כח הוּא יוֹרֵד מִבֵּית יְיָ וְהִנֵּה הַשַּׂר לִקְרָאתוֹ עוֹלֶה מִבֵּית הָרַחְצָה וַיִּצְחַק בֶּן־גֹרְיוֹן וַיֹּאמֶר לוֹ הָשִׁיבָה נָא לִי אֶת־מְחִיר הַמַּיִם הָעֹדְפִים עַל אֲשֶׁר נָתַתִּי לָךְ: כט וַיַּעַן הַשָּׂר הַפַּעַם יָדַעְתִּי כִּי אֱלֹהִים עִמְּךָ וּלְמַעַנְךָ עָשָׂה הַיּוֹם נִפְלָאוֹת בַשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ: ל אֶפֶס כִּי מִנִּשְׁיִי עוֹד לֹא נֵקִּיתָ כִּי אַחֲרֵי עֲבֹר הַמּוֹעֵד אֲשֶׁר יָעַדְתָּ לִי יָרַד הַמָּטָר אַחֲרֵי אֲשֶׁר חָשַׁךְ הַלָּיְלָה: לא וְעַתָּה אֶת־הַמַּיִם נָתַן לִי יְיָ וּמְחִיר הַמַּיִם אֲשֶׁר לָקַחְתָּ מִמֶּנִּי עוֹד לִי בְיָדְךָ כְּבָרִאשׁוֹנָה: לב וַיָּשָׁב בֶן־גֹרְיוֹן וַיַּעַל אֶל בֵּית יְיָ וַיִּקְרָא אָנָּא יְיָ יִוָּדַע נָא בַגּוֹיִם כִּי תַפְלִיא חֲסָדֶיךָ לַחֲסִידֶיךָ הַבּוֹטְחִים בְּךָ בְּכָל לִבָּם: לג וַיְהִי כְּכַלּוֹתוֹ לְדַבֵּר וַיָּפֻצוּ הֶעָבִים וַיִּזְרַח לוֹ הַשֶּׁמֶשׁ וַיָּאֶר אֶת־הָאָרֶץ: לד וַיַּרְא הַשַּׂר כִּי הִגִּידוּ הַשָּׁמַיִם צִדְקַת בֶן־גֹרְיוֹן וַיַּבוֹשׁ וְלֹא הוֹסִיף לְדַבֵּר בִּדְבַר הַכָּסֶף: לה וַיִּקְרָא הָעָם לְבּוּנִי נַקְדִּימוֹן כִּי אָמְרוּ נִקְדְרָה8 לוֹ חַמָּה לֵאמֹר זָרְחָה לוֹ הַשָּׁמֶשׁ:


 

להעיר אזן    🔗


1 נפלאות במצולה    🔗

מוצאו (פסחים ד') “אכיף ימא אסיסני ביראתא” — (בכורות ח'), מאי דולפנין אר“י בני ימא — (רש"י שם) שחצים צורת אדם וחצין צורת דג ובלעז שריינ”א (Sirene). (ב“ב ע”ג־ע"ה) אשתעו לי נחותי ימא…גלא דמטבע לספינתא…בין גלא לגלא…רמי לה גלא קלא לחברתא…הורמין בר לילית…אורזילא בר יומיה…אקרוקתא…כוורא דיתבא ליה אכלה טינא באוסייה…כוורא דיתבא ליה חלתא אגביה. (ויקרא רבא כ"ב) זיו שדי…בשעה שהוא פורש כנפיו מכחה גלגל חמה (ב"ב שם). כוורא ודמיין עייניה כתרי סיחרי ונפוץ מיא מתרי זימיה…קרטליתא דדביתהו דר' חב"ד…סמתרי…נומרי דדיתמא מלאכי השרת דיתבי ומנסרי אבנים טובות… כל האגדות האלה אין ערוך ליפין ולקסם תפארתן. אך דרך הספור הנוהג באגדותינו העתיקות לספרן בלשון גוף ראשון, לדידי חזי לי, נתן מקום לטועים לטעות, כי המלקט החכם רבה בר בר חנה דבר על נפשו ויספר את הקורות אותו בימי חייו, ולא שמו על לב, כי התנא השונה: “כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו” לא היה שומר לעולם ולא הכשיר שום נזק מעודו, כי אם חכם מורה היה, וכי אליפז התימני באמרו אני ראיתי וגו' (איוב ה' נ') לא ראה מעודו, כי אם דבר בשיר, וכן רבה בר בר חנה, באמרו לדידי חזי לי, ספר את שיחתו בסגנון העם, אשר ממנו קבל כאשר אמר “אשתעו לי נחותי ימא”.


2. שיחות עוברי דרכים    🔗

(ב“ב ע”ג:) אווזי דשמטי נדפייהו…אחוי לי (ברכות נ"ט) אובא טמיא — מתי תדבר, (ב“ב ע”ד) היכי דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי — גם שיחה זו גם שיחות “נפלאות במצולה” לא שיחות פשוטות הן (איינפאַך), כי אם אגודות (מעהרכענגרוּפפען). על צרך האגידה להגדות שאין בשום אחת מהן כדי סדור ספור שלם נדבר בהערה 4.


3. רוחות מספרות    🔗

מוצאו: אדר“נ פ”ג; ברכות י"ח: מעשה בחסיד אחד וכו'. כבר אמרתי כי ההגדה מעשה ידי העם הוא. העם העובד את אדמתו ועינו כל היום אל חקות השמים ואל שבעות חקות קציר וזרע, הוא עושה הוא כוננה, על כן גם במשא נפשו ובחזיון לבו אך חקים תראה עינו, תשמע אזנו; ואף האדם, אשר לבו ברשותו, כעץ השדה בעיניו, אשר חק לו ולא יעברהו, ובעברו זה דרך העם לצממם את הדברים אשר ישים בפי יצורי חזיונו בחרוזים קצובים, למען יראה ענינם סתום וחתום בחותם צר, בהיות פתגמם קבוע וטבוע במטבע קים, שעליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע, ומטעם זה גם מדת דבר שהוא שנוי ( וויעדערהאלוּנג; Repetition), שהיא אחת מן המדות שהאגדה נדרשת בהן (ל"ב מדות) נוהגת הרבה בכל פיוטי העמים ועוד יותר בהגדותינו, מפני שהעם שהוא יוצר האגדה, תלמיד הטבע הוא שכל חזיונותיה נראים וחוזרים ונראים, ומעשיה נעשים וחוזרים ונעשים פעם אחר פעם, על כן בחרנו גם אנו בחרוזים ובכפל ענין, להטעים ולהנעים בהם גם את הגדה זאת, גם את שאר הגדותינו, אם טבען מכשירן לכך.


4. דגן שמים    🔗

מוצאו: א“ר מרי ברה דבת שמואל אנא הוה קאימנא אגודא דנהרא וכו' — א”ל איפרא הורמיז אמיה דשבור מלכא לברא וכו' — אתא אבוה אתחזי ליה בחלמא…א"ל שני דוכתיך וכו' (תענית כ"ד:), קרן האופל (שם כ"ב).

ארבע השיחות האלה נעימות וערבות מאד, גם בשלל צבעיהן גם בעזוז דמיונן, אך קצורן פוסלן מידי ספור. ואנחנו ברצותנו להוריש את העם את נחלת דורות הקדמונים ולהטות את לבם אליהם, נטלנו לנו הרשות הנתונה לסופרים (Licentia poetica) לקיים את עצם הענין אף בשנותם את צורתו ואת סדרו הראשון ולחבר את השיחות האלה אשר רוח אחת להן על פי הצד השוה שבהן, שכלן שיחות גשמים הן, ולהבריח את כולן בבריח תיכון, להחל את ספורם בסדרי תעניות, שהיו אבותינו מתענים על הגשמים. דברי הצומות וזעקתם והנפלאות הקשורות בהם היו תמידד לשיחות שעשועים ואנו אין לנו כי אם להעמיד את טעמם בנו ולקים את הגדולות במלא גדלן ולעשות את הקטנות שאין בהם כדי תפיסת יד לאגודה אחת. אך גם זאת יש לנו לזכור, כי נטעי נעמנים כאלה אינם נאגדים אלא במינם.


5 חלדי וברורית    🔗

(תענית ח'.) כמה גדולים בעלי אמנה. מנין, מחולדה ובור (רש"י שם), מעשה בבחור א' שנתן אמונתו לריבה אחת — תוס' שם מעשה היה בנערה אחת (ערוך ע' חלד) מעשה בנערה אחת שהיתה הולכת לבית אביה…ועליה אמר הכתוב “עיני בנאמני ארץ”. שיחה זו הידועה ומפורסמת בישראל בשם חולדה ובור עתיקה היא מאד, ולא נזכרה בגמרא אלא בשמה סתם ובתורת אות ומופת למדת האמונה (טרייע), אךְ לא בפרטיה ובסדר השתלשלותה. אך לעמת זה שמורה היא לנו בדברי הקדמונים בשלשה נוסחאות, הנוסח הקצר והסתום שבהם הוא נוסח רש"י, בו מספר מעשה ברית דודים, העדים והמעל והענש, הבינוני נוסח תוספת, בו קדמה הצלת הריבה מן הבאר ונוסף עליו דבר גרוש הנשואה ונשואי הריבה, והארוך והמבואר שבכלם הוא נוסח בעל הערוך, אשר אותו שמנו לנו לעינים ואנחנו הוספנו פה דבר אחד את דמות כבוד בית בן ישבעם ואת תפארת רום עיני בתו, למען באר היטב את טעם השכחה, שנשכחה ברורית התמה מלב חלדי ואת מלכה שוינו לאשה יראת אלהים, הנעלה עוד בצדקתה ובכח לבה הכביר, על ברורית, כי בברורית לא נוכל עוד לברר את רגשותיה, אם געגועיה וכליון נפשה פרי תום ואמון הם, או רק פרי אהבת דודים המצויה לא רק בצדיקים, כי אם גם בבינונים. לא כן מלכה, היא נתנה את אהבת דודיה כפר שלום בעלה וכפר קדושת האלה, על כן הארכתי בערך דמותה. ואתם מליצי עמנו בינו זאת בבוא אחד מכם לעבד שיחה זאת לשיר עליליה (דראַמא), גמלו חסד עם עלובה זו על פי פעלה, ותנו לה מקום לפי כבודה בעולם השיר.


6. ששון תחת אבל    🔗

מוצאו תנחומא האזינו ששיחה זאת נסוח היא (Parodie) שנתנסחה מגלת טוביה שבאפוקריפא, אך תחת שהמגלה ההיא עושה גמילות חסד עם המתים עקר, תכלית שיחה זו להורות תורת חיים וחסד אל החיים.


7. עבד משכיל    🔗

מוצאו סנהדרין ק"ד “מעשה בב' ב”א שנשבו בהר הכרמל — (איכה רבתי), רבתי בגוים, חד מאלינס אתא לירושלים עבד ג' שנין ופלג. כל השיחות שסדרנו עד הנה תבענה רוך רגש או יפי דמיון, על כן תחשבנה על פיוטי ההגות (ליריק) או על פיוטי החזות (עפיק); לא כן שתי השיחות הבאות, כי שנונות הנה (וויטציג) ולולא מסגרת הספור שהיתה להן כי עתה נחשבו לפי ענינן על הַכַּתָּבוּת.


8. חכמה עם נחלה    🔗

מוצאו (איכה רבתי, רבתי בגוים) חד מירושלם אזל למדינתא — חד מירושלים אזל גבי תגרא באתינוס.


9 השכור ויינו    🔗

מעשה באחד שהיה מוכר כל כלי ביתו ושותה (ויקרא כ“ב, י”ב). מין שמועה זו יקרא בלשונות אירופא Humor לאמר: הנכתבות

מטוב לב והמשמחות את לב הקורא, ויען כי בכל הלשונות מצא מין זה חן מאד על כן הבאתי שמועה זו לדוגמא שלנו.


13 שמועות דוד המלך    🔗


רועה צאן אדם.

“בדק לדוד בצאן וכו'” (שמ"ר ב')


שלומת הערבון.

“למוד שבט יהודה וכו'” (מדרש שמואל ש“א י”ז, י“ח; ילקוט ש”א רמז קכ"ו).


אילת השחר נזר העדות ושקל המלך.

“כנור היה תלוי למעלה וכו'” (ברכות ג':), “אבן שואבת וכו'” (ע“ז מ”ד.), “מוניטין שלו מקל ותרמיל מכאן ומגדל מכאן” (ב“ר ל”ט).


ישבי ואבישי.

“א”ל הקב“ה עד מתי יהיה עון זה טמון בידך וכו'” (סנהדרין צ“ה, ילקוט שמואל רמז קנ”ה), ובילקוט נוסף על דברי המראות שראה אבישי גם מאמר זה: “אתיא פרדה ובכה קמיה”, ועי' גם ב“ר נ”ט, ואנחנו למען כון את שמועה זו לפרשה שבמקרא (ש“ב כ”א, ט“ו־י”ז) שבה היא תלויה, קבענו אותה בזמן מלחמת פלשתים בישראל ובמקום המחנה.


שטף ופלטה.

“בשעה שכרה דוד שתין וכו'” (סוכה נ"ג.), מאי דכתיב וישבו בניות ברמה" (זבחים נ"ד), “נטע בו כל מיני מגדים של זהב” (יומא כ"א:), “ולמה נקרא שמה שתיה שממנה הושתת העולם” (נ"ד: ), וללעתנו שתין ושתיה קרובים הם.


מות דוד.

“אמר דוד לפני הקב”ה: הודיעני ה' קצי וכו‘" (שבת ל'), "מה עשה שלמה לנשרים קרא וכו’", רות רב' ג' (ילקוט תהלים רמז תשל"ה), “שכרן של צדיקים מביאין אור נוגה גשמים ודשאים” (ילקוט ש“ב רמז קס”ה).


14. שמועות שלמה (ידידיהו) המלך    🔗

מלך בלהות.

מוצאו גיטין ס“ח: “והבית בהבנותו וגו' א”ל לרבנן היכי אעביד וכו'” — סנהדרין כ‘: אר"ל בתחלה מלך שלמה וכו’" — תרגום קהלת א' י“ב. — רש”א גיטין פ“ז “כל אותם השנים הוה אשמדי משתמש בעבדי שלמה ולא היו מרגישין בו”. — ועוד כמה מקומות. ואני קראתי פה למלך שלמה בשם ידידיה ע”פ הכתוב (ש“ב י”ב כ"ה), גם לירושלם החזרתי שמה הראשון שלם (בראשית י“ד י”ח, תהלים ע"ו ג') יען כי שלמה המע“ה היה מן האנשים, שדבריהם הכתובים ומסורים לנו בכה”ק, מעשים מוחשים הם, קבועים ומדוקדקים כחוט השערה. בתולדות אנשים כאלה יש לנו להזהר מאד, שלא תגנה האגדה ביפיה את עצם המאורע באמתת הויתו, על כן בחרתי לשנות את שמו ואת שם מקומו הרגילים, לשמות שלא הורגלו בם, לבלתי בלבל צעירי הקוראים ולהביאם לידי ערבוב דברי הימים בדברי הגדה. לא כן נהגתי בהגדות של נחום איש גמזו ושל חוני המעגל וחבריהם, שם פרשתי את שמם ואת שם עירם, ולא חששתי פן ישבשו האגדות את הדעת, מפני שמעשיהם שהם זכרונם, רובי תורתם וצדקתם הם דברים שאין דרכם להיות מסומנים במצריהם ולהאגדה נוח להאחז בהם ולשוות עליהם הוד והדר מבלי שנות אותם מעין בריתם ומבלי טשטש את פתוחי פניהם ומראיהם במאומה. השיחה היפה־פיה הזאת, העשירה בחזיונותיה כמעט מכל הגדותינו, עניה היא במקום אחד, בפרשת מקום גלות שלמה, שם תזכיר סתם פסקיה ת' פרסי (גיטין ס"ח: ), ואנחנו למען מלא הפגימה הזאת שמנו מקום לגלות שלמה בארץ ממשלת יד אשמדי מלפנים ובזה יגדל ההפך (געגענזאַץ) והחלף (אבוועכסלונג) שהם כמעט ראשי מוסדות היופי בכל פיוט ומליצה.

בת פרעה.

ז' שנים שבנה שלמה ביהמ“ק לא שתה בהן יין (ויקרא רב' י"ב), אלף מיני זמר (שבת נ"ו: ), נטלה סדין וקבעה בו כל מיני כוכבים (מדרש משלי ל'), נכנסה אמו נטלה קורדיקון (ויקרא רב' שם), שחזר שלמה והודה לאמו (סנהדרין ד' ע': ). מאמרים אלה הם מוצאי גופי המעשים שסדרתי בשמועה זו, ובשירי הראשון הבעתי מאמרי: אמר הקב”ה של מי אקבל של אלו וכו‘, באותה שעה עלה על דעתו להחריב את ירושלם הה"ד כי על אפי (ויקרא י"ב), ובשירי השני כלולים מרבית דברי רבותינו על פסוקי א’־ט’ שבמשלי ל“א: מה לך…לשותים יין ומשתכרים ועושים כל מיני זמה וכו' מה לך אצל שאומרים מה לנו אל, הדין נמסר למלכות ב”ד…תשתה יין…תזכה את החיב ותחיב את הזכאי (ילקוט משלי תת“ק ס”ד), שתי לא במדה ונתבזה (ב“ר ל”ו), ולרוזנים אי שכר מי שכל רזי עולם גלויין לו וכו' א"ד מי שכל רוזני עולם משכימין לפתחי וכו' (סנהדרין ע': ), נכנס יין יצא סוד (ערובין ס"ה).

מלכת שבא.

מוצאה תרגום שני אסתר א‘, ג’, ואת המשלים קבעתי בשיר, ואת המשל הראשון המדבר על כלי שאינו מצוי בדורותינו, החלפתיו במשל שהוא ראשון לשלשת המשלים השמורים בנוסח אחר (ילקוט דה“י תתרפ”ה), ומפני הכבוד שניתי את השבעה לתשעה ואת התשעה לשמונה, (ע"ש).

מחשמה המלכה.

הגדה זו בשם “מעשה הנמלה” נמצאה בסוף כת“י של מדרש ויושע, האצור בביבליותיקה של קמברידש באנגליה, וגם נדפסה פ”א בירושלים בסוף המדרש ההוא, ואני הוצאתיה מס' “בית המדרש” חדר ה' ששמה נאספה בדיוק. שם “מחשמה” (נמלה בל"ע) ושמות השד והנשרים אשר הסבותי ללשוננו, ירק מראה היריעה, ורוח המוסר העשויה יותר לדכא את הנפש מלרומם את הלב, יענו עליה כי מאוחרת היא, פרי רוח יהודי ערב ותימן, בימי הוסד דת האשלם,

כי הרבה ממנה נמצא בס' הישמעאלים, ובספרי רבותינו לא זכיתי למצא ממנה כי אם דבר אחד דומה לה דמיון קל: “נשר גדול היה לו לשלמה והיה רוכב עליו והולך לתדמור ובא בו ביום אחד” (קהל' רב' ב' י"ג), ותדמור זו נזכרת לפי הערת בעל ס' ביהמ“ד גם בס' ישמעאל. האגדה העברית בכללה נוה ומעונגה היא ומחלפת שמלותיה לפי מנהג המקום, יוצאת היא בא”י בבגדי לבן מגוהצים ובבבל בבגדי צבעונים. שמועת בת פרעה, פרי רוח רבותינו שבא“י, לא הרבתה לענינה ממין הצובעים יותר מכדי צרכה להעלות רוח חן על דברי מוסרה. עזה ממנה בשלל צבעי רקמתה, היא הגדת מלכת שבא אשר, לפי טעמנו, חוברה בבבל אחרי ימי חתום התלמוד, אך גם האגדה שבא”י, גם זו שבבבל, תמות ותמימות הן, משמחות את הבריות בחן שפתותיהן, ומנחילות להן מוסר השכל בדרך שעשועים, וגם מן האדם שיצרו מתגבר עליו, תמנע האגדה העבריה ברוב רחמיה, את זכר יום המיתה, עד אם ראתה כי גם העסק בתורה גם זכרון גדולת ה' (ק"ש) לא הועילו לו להשיבו לבצרון (ברכ' ה' ד"ה לעולם ירגיז). לא כן אגדת מחשמה הבאה מן הדרום, ומלאה כלה צורי שכנינו עזי הדמיון. כרבות תפארתה, אשר מנוגה זהרוריה תכהה כל עין כן תרבה חתיתה אשר תפול על קורא בה, בזכר יום המיתה, אשר הוא כל פרי תבואת מוסרה. הגדת שלמה ואשמדי (מלך בלהות בשיחות מ"ק) וציור כסא שלמה והחיות והכסא (הארץ צד 41) בנות מינה של הגדת מלכת שבא הנה.


15. שבעים שנות השנה    🔗

מוצאו (תענית כ"ג) אר"י כל ימיו של אותו צדיק…אמר מי איכא דניים ע' שנה וכו' (ירושלמי תענית ג' ט'), וחמי עלמא מי חלף…שמעינן דהוה עליל לעזרה והיא מנהרא וכו'. — פה באנו להעיר על הדעה הפילוסופית העמוקה הספונה בשמועה הזאת, כי

האדם לא נברא אלא לדורו ואף האיש אשר צדקתו עומדת לעד וזכרו לא ימוש מקרב עמו עד סוף כל הדורות, בכל זאת לא יכירנו עוד מקומו בדור אחר. הדעה הזאת מלאה דאבון אך אמת היא ובמה נחשבה השיחה האשכנזית (דארנרעזכען) מול השמועה הזאת, דומה היא לה רק בצורתה אך לא בענינה, כי שם הענין דל מאד, ובכלל סימן מובהק הוא להגדותינו, כי מרביתן מלאות חכמה ומוסר אך אל נא נשחית הוד הגדותינו להוציא מהן על כרחן תמצית מוסר, כל זמן שאינו צף ועולה מאליו, כי רבות מהן לא נבראו אלא לנוי ורבות עלו מאליהן ברוח בני העם, כמו שיחות רבב“ה שבמס' ב”ב, ושבח גדול הוא להן שהן מראות לבנים באספקלריא המאירה את יפיות9 (שעהנהייטען) אבותיהם את דמיונם בכל פרקי יצירתו.


 

16 עפרות זהב או גם זו לטובה    🔗

מוצאו (תענית כ"א) זימנא חדא וכו' — (סנהדרין ק"ח:) נחום איש גמזו הוה רגיל — הגדה זאת וכל הבאות אחריה לא שיחות הן, כי אם שמועות בהיותן אחוזות באיש אחד מאנשי השם, ושמועה זאת, למען הבריח את ראשיתה וסופה, לבלתי היות שם פרץ קבעתי בנתים פרק אחד הדומה לשלפניו ולשלאחריו, כי על פי אמונת עמנו הורה אליהו ליקירי עמו (כתובות ק"ו) סתרי תורה, גם יצירת עגלא תילתא היא מן הדברים השגורים בפי העם (סנהדרין כ"ז). ונגיעת קצה המשענת שביד המלאך התפרסמה בישראל עוד בימי קדם (שופטים ו' כ"א), והסופרים האוצרים לאומה את קדמוניותיה זכאים או חיבים לשום מקום לכל קטנה וגדולה ככל אשר תמצא ידם.


17. אבא חלקיה.    🔗

מוצאו תענית כ"ג — אבא חלקיה בר בריה דחוני המעגל הוה, לפי מסגרת הספור על שיחות הגשמים תחשב, אך שם אבא חלקיה מוציאה מידי שיחה, והשאלות אשר ישאלו שני תלמידי החכמים והתשובות אשר ישיב עליהן אבא חלקיה יעשו אותה לשמועה שנונה (וויטציגע זאגע).


18. רבי חנינא בן דוסא    🔗

מוצאו תענית כ“ד בכל יום ויום ב”ק יוצאת…דאייתי דובי בקרניה שה“ש רבה, קהלת רבה פסוק א‘, ברכות ירוש’ ברכות, תנחומא ויגש ג'. שמונה השמועות האלה בחבורן מתעלות על פי סדורן אל מעלה גדולה ויתרה על המסודרות עד כה, השמועה היא בבואה10 (שאטטענבילד) לדמות אשר יערוך העם לדברי ימיו. אך אם דומה השמועה הבודדה במראיתה אל המאורע הבודד בדברי הימים, למחברת כזאת יקראו האשכנזים “זאגענקרייז”, ואנחנו נקרא להם סדר שמועות ואין שמועות מצטרפות לסדר שלם אא”כ יש בהן צד שוה (געמיינזאַמעס מערקמאל) בנושא משותף לכלן כמו רחב"ד שלפנינו שכל השמועות אינן עוסקות אלא בו או כמו סדר שמועות של ר' עקיבא בן יוסף ושל ר' פינחס בן יאיר או בשתוף הזמן ועיקר המאורע כגון סדר שמועות של חורבן וכיוצא בהן, מלבד שתוף הנושא או המאורע שהוא חבור הפנימי והנעלם יש לנו לבקש במקומות רבים גם חבור חיצוני למען משוך את לב הקורא ודבר זה יעלה ביד סופר נקי דעת המבחין את החוטים הדקים מן הדקים ששמועות בנות גיל אחד משתתפות בהם ולקשרם יחד במקום שאין טבע הענין מעכב קשור כזה.


19 מוליך חכמים שולל    🔗

מוצאו בכורות: א“ל קיסר לריב”ח, איכה רבתי: רבתי גוים; חד מאתינס והוה מפלי באנשי ירושלים, שמועה זו שנונה היא מאד מאד וקרובה ע“פ שאלות ותשובות המחודדות שבה יותר אל פיוטי הכתבות ועל פי יסוד הנפלאות המכריע בה תחשב אל השיחה (מאהרכען), אך שם ריב”ח שהוא נושא הגדה זו מוציאה מידי שיחה ומביאה לידי שמועה (זאגען), שונה היא הגדה זו מכל הגדותינו הרכות והענוגות, כי לא ידעה רחם על אנשי ריבה, על חכמי אתונא, כי התלה בם בכל פה וכי גזרה עליהם גזרת שואבי מים שאין להם סוף, אין זאת כי נקמה אחת היתה מכל הרעות אשר הדיחו עליהם היונים במעשה ומכל האון אשר המיטו עליהם בדבור, על כ שמתי את חוט לעג היונים וחכמתם לשתי בכל המסכת הזאת ומי יודע אם ספור “חד מאתינוס…והוה מפלי באנשי ירושלם” איננו רמז כולל לטציטוס ופלוטארך וחבריו סופרי יון ורומי ההוללים והעריצים אשר היו בימים ההם.


20 שמועות רבי עקיבא    🔗

האותיות והעטרות.

בקולמוס נשתייר קמעא ( שמ“ר מ”ז), בשעה שעלה משה למרום (מנחות כ"ט: ).

אהבת תמים.

ר“ע רעיא דבן כלבא שבוע וכו' (כתובות ס"ב:), ר”ע איתקדשת לי' ברתא דכלבא שבוע (נדרים נ'.) מן מזייה, מלקט התבן משערותיה (ר"ן שם), מי חקק אבן זו (אדר"נ ו').

שלי ושלכם שלה.

…י“ב שנין…י”ב אלפי תלמידים וכו' וכו' (כתוב' שם), שמע אחורי בתיא דקא“ל חד רשע (נדר' שם), ירושלם דדהבא כדעבד לי' רע”ק (ש“ב נ”ט: ), מי יתן לי ת"ח ואשכנו וכו' (פסח' מ"ט: ).

מיגון לשמחה.

מוצאו שבת (קנ"ו) דר“ע הוה ליה ברתא — ירושלם דדהבא כדעבד ליה ר”ע לדביתהו (גטין נ"ח). למען הביע את הדעת הנוהגת בעם בימים ההם, כי המזיקים מתקנאים בכל צדק, טהר ויופי ואין טהר בתבל כהבל פיהם של תינוקות; ולמען המרץ והעמק את רושם תוגת נעורי הבת האומללה פתחתי הגדה זאת בספור עליצות היפה־פיה הנקיה הזאת ומשובתה התמה בעודה ילדה קטנה, גם את מנהג אבותנו לשתול עצים לזכר בניהם המעיד על רוח החן השפוך על כל חיי העם החכם הכנסתי.

טובים מעשי ה'.

דר"ע הוה קאזיל באורחא (ברכות ס"ה).

חיל ים.

מן ו' מילי וכו' ומן מטרונית (נדרים שם), ע' רש“י (רגמ"א) ר”ן ורא"ש.

חרב וחורב.

מן השמועה הזאת, עד תום כל שמועות רע“ק, שנינו את סגנוננו תכלית שנוי. עזבנו את המליצה הפרזת ונבחר מתוך מיני החרוזים הנוהגים בכתבי הקדש (אשר דבר אין להם עם מספר ההברות ועם דמיון הצלצול) בחרוז בעל שתי דלתות בעלות שלש מדות, ויש אשר יבא גם חרוז בעל שלש דלתות, שהשתים הראשונות שבהן, או כל שלשתן, בעלות שתי מדות הנה. כל מדה מלה אחת יחידה היא, או כל הטפל מחובר לה במקף. על יקר החרוז העתיק הנוהג בכתבי קדשנו ועל הכשרו לפיוטי החזות Epik נדבר אי”ה בקרוב בהקדמתנו “לנגינות מיני קדם”, ספר חרבן בית ראשון ושני, שאנו עתידים להוציא אי“ה בקרוב, ולע”ע יעיין הקורא על טיבו של מין חרוז זה, מ“ע ס' הקדמת בן מנחם לשירת הים בבאורו לתורה, והקדמת ר”י ברי“ל לבאורו לתהלים. הענין הנעלה והנשגב של שמועות רע”ק מכאן ואילך, השונות מן הראשונות, הצריכנו לשנוי הסגנון הזה הנעלה. בשמועות חרב וחורב שוינו את האדם הגדול הזה בגנזו את החרב ובהנבאו עליה ובהוכיחו לתלמידיו כי כח ישראל יצוק בתורתו.

תורת חכמה.

בה כלולה שטת רע"ק: הכל צפוי וכו' (א“ב ג', ט”ו) ונלוה אליו מאמר ר' אליעזר רבו: ומנעו בניכם (ברכ' כ"ח).

רע"ק ופפוס.

פ"א גזרה המלכ' (ברכ' ס"א).


מיתת רע"ק.

בשעה שהוציאו את רע“ק להריגה (שם), משמת רע”ק (סוטה מ"ט).


21 שמועות רבי פינחס בן יאיר    🔗

א. עכבריא אכלי עבורן, “מרגלי מן דמלכא” (ירושלמי דמאי א‘, ג’).

ב. ב' “מסכנין” אפקדן ב' סאין שעורין (שם), שמועה זו דומה לשמועת התרנגולים והעזים של ר“ח בן דוסא (תענית כ"ה.) אלא שהשמועה ההיא יפה בתוצאותיה (עיין שמועות מני קדם צד 142), ועל דמיון שמועות רפב”י בירושלמי לשמועות רחב“ד בבבלי כבר העיר הרה”ג שי“ר ז”ל.

ג. מעשה בחסיד “חופר בורות” (ירושלמי שם), מעשה בבתו של ר' נחוניא חופר שיחין (יבמות קכ“א, ב”ק נ'). את השמועה הזאת יחליט תלמוד בבלי כלה לרחב“ד, וירושלמי כלה לרפב”י, והבבלית של רחב“ד עולה ביפיה, בסגנוו לשונה, בהמון לבה ובמעשה נפלאותיה על זו שבירושלמי, ואנחנו עשינו את שני אבירי השמועה לשותפים באגדה זו מבלי קפח שום אחד מהם, ונשם את שני נוסחי השמועה לאחדים בידינו, למען הביא אור בציור הזקן הנוהג את האיל שבבבלי, המוצג בירושלמי בצלם המלאך שירד בדמות רפב”י להציל את בת נחוניא, כי רפב"י הוא לדעת בעלי הרמזים מעין דוגמת אברהם אבינו, ובדרך הפיוט (פאָעזיא) השואף תמיד למראית עין הבענו את הדבר בדברים האלה: “אברהם אבינו” אשר תארו כתואר “בן־יאיר” ולפי זה נאה לאיל הנהוג בידי אברהם אבינו להיות “אילו של יצחק” אשר אגדות רבות קשורות בו.

ד. רפב“י הוה קאזיל לפדיון שבוים (חולין ז'.), רמי ליה שערי לחמרי (שם), חמרתי' דרפב”י גנבונה ליסטי (ירושלמי דמאי א‘, ג’).

ה. שמע ר' נפיק לאפי' (חולין ז':) סלק רפב"י לגביה [דר' יהודה הנשיא] (תענית ג' א').


22 שבט פה    🔗

מוצאו תענית כ“ג: — ר”י בר אבין הוה שכיח קמיה דר“י מן יוקרת וכו' — בעזיבת ר' יוסי בר אבין את ר' יוסי דמן יוקרת רבו ללכת אל רב אשי יש רמז רב ענין, כי מדת הדין בתוקף קשיותה איננה אהובה לפני המקום ואינה חביבה לחכמי ישראל, על כן שמתי את השמועה הזאת בסיומה, להקדמה לתלמוד בבלי, ככל אשר השכילו רבותינו לשום את ספר איוב להקדמה לתורת משה, כי גם את איוב ורעיו שוה בעל הספר לצדיקים גמורים, אך ארבעת האנשים האלה לא הכירו כי אם את מדת הדין הגוברת בעולם, ככתוב בדברי אליפז: אף שוכני בתי חומר וגו' (איוב ד' י"ט) ובדברי איוב: אלוה לא ישיב אפו (ט' י"ג) תם ורשע הוא מכלה (כ"ב) ובדבר בלדד: ומה יצדק אנוש עם אל ומה יזכה ילוד אשה (כ"ה ד'). רק אליהו אשר ממשפחת רם, לאמר, מבני יהודה (דהי"א ב' ט') הוא בהיותו מזרע אברהם הורה כי ה' מנהג את עולמו בחסד ומדה טובה מרובה ממדת פורעניות ככתוב: אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף וגו' (איוב ל“ג כ”ג) אין הקב”ה בא בטרוניא עם בריותיו ומסיים את דבריו במאמר: שדי לא מצאנוהו שגיא כח וגו' (ל“ז כ”ג) שהטיבו רבותינו לפרשו לאמתו כך אמר אליהו: לא מצינו כח גבורתו של הקב“ה עם בריותיו שאין הקב”ה בא בטרחות עם בריותיו לא בא על האדם אלא לפי כחו (שמות רבה ל"ד) וכן פירש התרגום, רש“י וראב”ד, רמב"ן וספורנו (איוב שם). את היתרון הנעלה הזה הביעו קדמונינו (ירוש' ברכות פ"ט): “פרוש יראה כאיוב פרוש אהבה כאברהם”.

גם אנחנו בשמועתנו זאת יש לפנינו צדיק כביר, אך צדקתו נתנה למלאכי השרת ולא לבני אדם, על כן עזבו ר"ח בר אבין ללכת אל רב אשי הידוע בכל דבריו ומעשיו לאיש שכלו חסד ורחמים.


23 מעט לצדיק    🔗

מוצאו תענית כ"ד אלעזר איש ברתותא,


24 ברק מן המצח    🔗

מוצאו תענית ר"א בן פדת דחיקא ליה מילתא, כי הוו משדרי ליה מתנות מבי נשיאה לא הוה שקיל (מגילה כ"ח).


25 אלכסנדר מוקדון    🔗

מוצאו תמיד דף ל“ב, (ויקרא רבה). את השמועה הזאת שמנו למאסף לצבא הדוגמאות11, אשר נתנו לאות למיני השיחות והשמועות שנהגו בנו בימי קדם, כי שונה היא מכל השמועות הקודמות לה בהיות כלן עוסקות בגדולי עמנו ומקבילות לפי זה אל תולדות העם, אשר ברוח פיו נוצרו (נאַציאָנאַל־געשיכטע) ושמועה זו עוסקת באחד מגדולי העמים ובכן היא מכונת כנגד מאורע בדברי ימי עולם (וועלט־געשיכטע). מין שמועות זה, אף כי אניננו מרובה בספרותנו העתיקה מצוי הוא וע”פ הרוב עין טובה נשקפה מהן. אות ומופת הוא, כי לא צר עין ולא מתעב גוים היה עמנו מעולם וכי ישב לבטח עם עמים אחרים, אף כי שמר את רגליו מלכת בדרכיהם. גם על העם אשר מידו לנו כל צרותינו וכל ענויינו, גם על מלכות רומי הרשעה לא שפכה שמועתנו את חמתה. בלתי אל הדורות אשר נגאלו כפיהם בדמי בני עמה, לא כן דורותיהם הקודמים, כי המעט ממנה, כי לא הכתם בלשונה השנונה, כי עוד אספוה את השמועה הרומית על דבר רומוס ורומולוס ותסמיכה בהנמת לב מלא רחמים על פסוק: יתום אתה היית עוזר (מדרש תהלים). הן אמנם כי השמועה היא להם ראי מתהפכת המפזזת כל היום למול ספר דברי הימים יש אשר תגדיל את אותיותיו לבלי חוק ויש אשר תעקש את השורות למעקשים זרים מאד. רגע תצפה אותן זהב טהור, אשר מנגה נגדו תכהה כל עין ורגע תעיף תניף כהרף עין את מראה כל הכתוב בו אל גבה שחקים. אך מי האיש אשר חננו ה' יד חזקה לעצור בראי־פז זה ועין זכה ובריאה להתבונן בה, הוא יראה מתוכה, כי החזון אשר חזה עם ישראל על דברי ימיו ועל דברי ימי העולם ואשר פריו היא השמועה העברית מלא חסד ואמת הוא, רגש טהור ועמוק לישראל ולאדם כלו ושכל טוב ומשפט ישר בכלכלת דברי המאורעות הגדולים שאירעו בעולם.


26 שמועות ישראל ורומי    🔗

ארי בית עילי.

אריא דבי עילאי “א”ל קיסר לריב“ח אלהייכו כאריא מתיל” (חולין נ"ט: ).

עינים רמות.

בעינא דאחזי לאלהייכו (שם).

משרתי עליון.

בעינא דאיצביה ליה נהמא לאלהייכו…כנושאי זלוחאי (חולין ס'. ) רביתא “תיבר” הוא לדעתי, הנהר אשר רומי יושבת עליו.

פלך וכישור.

א“ל בת קיסר לריב”ח אלהכון נגרא (שם).

בכושרות.

מטרונה שאלה את ר' יוסי בן חלפתא (ב“ר ס”ח), ויען כי ר“י בן חלפתא קרא לפניה את המקרא: “אלהים מושב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות” (תהלים ס"ח ז'). קראנו לאגדה זו “בכושרות” אשר לפי דברי המדרש ולפי דברי המתרגם הארמי ולפי הראב”ע לפסוק במקומו מורה המלה הזאת על קשורי משפחה הכשרים הנעשים ביד ה' לבדו. וקרוב הדבר מאד כי אמנם המלה הזאת היחידה במקרא שם מיוחד הוא לדבר זה ותרגום “אסירים בכושרות” בל"א: “אין זאַנפטען עהעבאנדען געפעססעלט”.

בן תמליון

שפעם אחת גזרה…יצא לקראתו בן תמליון (מעילה י"ז), וכמו תינוק קטן הוא (תוס' שם ד"ה: יצא), כן היה רשב"י אומר בקעה בקעה התמלאי דינרי זהב (ירושלמי ברכות ט' ב').

ראש שבלת.

ר' אליעזר ור"י בן חנניה ורבן גמליאל סלקון לרומי (ירושלמי סנהדרין ז' י"ג).

גשם נדבות.

פעם אחת עלו כל ישראל לרגל, הלך נקדימון בן גוריון (תענית, י"ט:). על שמועות ישראל ורומי תחשבנה כמה אגדות אשר עלו על ס' שיחות מני קדם, כמו שמועות “עפרות זהב” (שמועות מ"ק 130) וכיוצא בה, וגם “חיל ים” בשמועות רע“ק (הארץ ח"ד). השמועות המספרות את עצם הרעות אשר הדיחה רומי עלינו, חברנו בסגנון אחר בספר מיוחד “נגינות מני קדם” בסגנון שמועות האחרונות של מיתת רע”ק (הארץ שם) והשמועות המובאות פה, ועל כלן אלה שר"י בן חנניה הוא המדבר שם, מרביתן שנונות הן ומלאות עקיצות דקות מאד ונותנות לצחוק את העם הזה התקיף מאד בכח גופו, וחלש מאד ורפה בתכלית הרפיון בכל דבר חן ושכל טוב, בכל דבר חכמת אלהים, הן אמנם כי יש אשר תנקם האגדה בחלקת לשונה הרכה נקם־אחת מכל האון אשר המיטה רומי עלינו, כשמועת “פלך וכישור”. אך מי יחשוב זאת לעון לעם מדכא אשר לא בפעל כפים יתנקם משונאיו כי אם באגדה שנונה יניח את כל חמתו, והתנחם ושב ודבר שלום לגוים כאשר פקדו עליו נביאיו וחכמיו.

למותר הוא לי להגיד, כי דוגמאות אלה רק מעט מן המעט הן מן ההגדות הרוממות והעמוקות, החלקות והשנונות הנעימות והנמרצות, ואם יחיינו ה' קוראים נכבדים עוד נתראה פנים וה' אלהי אבותינו יהי עמנו. 1. ומזה נשתלשל לקרוא לשמועות הסקאנדינאוויות “רומנטיק” מפני שהן מחוסרות סדר כמוה ומרובות ברזי–רזים כמוה אף כי בעקרן הן אחדות, שלמות ומסכימות בכל חלקי ציוריהן כקלאסיק גמורה.  ↩

 2. עיין ערך מלה זו בס‘ התשבי לר’ אלי' בחור.  ↩

 3. הגדה בה“א, בשפת המקרא תתורגם מלת ערצעהלען, מיטטהיילען שבל”א בפעל הגד הנוהג יותר בכה“ק מפעל ”ספר“. ובכן הגדה בה”א הוא תרגום ערצעהלונג, מה שאין כן אגדה באלף שהיא כוללת כל מיני המליצה הנהגים אחרי חתום החזון.  ↩

 4. ומזה: שיחות מלאכים ושיחות שדים (סכה כ"ח.) שיחת הרים גבעות ובקעות, שיחות עצים ועשבים, שיחות חיות ובהמות (סופרים ט"ו, ט').  ↩

 5. מלת הדעת הנוהגת הרבה בלשוננו שונה בהוראתה במקרא מהוראתה בתלמוד. העקר המשותף לשתי ההוראות הוא ודאות בשכל בחוש ובהרגשה, אך תחת אשר במקרא משמשת מלה זו על קנין המושכל המוחש והמורגש מן החוץ (אביעקטיוועט וויסען) תשמש בתלמוד על הכשרון המוטבע ברוח האדם להשכיל לחוש ולהרגיש (סוביעקטיווער זינן), ואנחנו משמשים בשם זה בשמושו התלמודי.  ↩

 6. מספור הפסוקים (פעמיים ג) – כך במקור. הערת פב"י  ↩

 7. ארכיוו — אוצר הכתבים (קידושין ע"ו).  ↩

 8. קשה מאד לעמוד על דמיון מלת קדירה למלת זריחה, ועיין רש"י (תענית כ'), ואם קבלה היא נקבל כי אין דקדוק הלשון נוגע בעצם האגדה.  ↩

 9. בגמ‘ מגילה ט’ “יפיותו של יפת ישכון באהלו של שם” (לא יפיפותו, כמו שנשתבש בפי העם) ויפיות איננה שם (שעגער געגעגשטאַנד) כי אם לרוח המרחפת על יצורי היופי למערכת החקים, שאי אפשר ליופי בלעדיה וגם לרגש הסתום שאדם מרגיש את היופי גם מבלי דעת את חקיו (שעגהייט אַלם אבסטראקטע אידעע; אסטהעטיק אסטהעטישער זיגן).  ↩

 10. בבואה היא דמות אשר בבת העין קולטת מן המוחש הנראה ובבת העין שהיא אות ודוגמא לחכמי הפאָטאָגראַפיע, וחדר האופל הנקרא (Camera abscura) שהיא כלי אומנתם, ומעתה נראה לי לקרוא לצורה פוטוגראַפית בבואה.  ↩

 11. במהדורה הראשונה.  ↩

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 48467 יצירות מאת 2698 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 20793 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!