רקע
ברל כצנלסון
לבואו של אֵבּ. כהן

1

בּא אלינוּ אוֹרח חשוּב. אֵבּ. כּהן2, עוֹרך ה“פוֹרברטס” שבּניוּ-יוֹרק, העתוֹן היהוּדי הנפוֹץ בּיוֹתר. אדם העוֹמד זה 40 שנה וָמעלה בּמערכת החיים של הפּוֹעלים היהוּדים בּאמריקה, בּא להתבּוֹנן לעבוֹדתנוּ. בּא, כּפי שאנו מאמינים, בּכונוֹת כּנוֹת, להסתכּל בּחיינוּ, להכּירם לדעת וּלספר לפּוֹעלים היהוּדים ולהמוֹני העם בּאמריקה את אשר ראוּ עיניו בּארץ-ישׂראל.

ידוֹע ידענוּ כּי אבּ. כּהן אינוֹ נמנה על אוֹתן המפלגוֹת של הפּוֹעלים היהוּדים המרגישים קרבת-רוּח להסתדרוּתנוּ. לא נעלם מאִתנוּ, כּי בּינינוּ מַפרידים חילוּקי-דעוֹת עמוּקים: על עתידוֹ של העם העברי, על תפקידוֹ של הפּוֹעל היהוּדי בּאוּמה, על יעוּדה של ארץ-ישׂראל בּחיי עמנוּ. ואת חילוּקי-הדעוֹת האלה אין לנוּ כּל רצוֹן לטשטש. כּל מַהוּתנוּ שלנוּ מצַוה עלינוּ את מלחמתנוּ על דעוֹתינוּ בּתוֹך תנוּעת הפּוֹעלים היהוּדית, עד הנצחוֹן.

וּאוּלם כּל הצדדים המפרידים הללוּ אין בּכוֹחם להעלים את הקוים המקָרבים וּמאַחדים, אין בּכוֹחם למחוֹק את רגש הכּבוֹד וההערכה לאדם, שהיה מראשית נעוּריו אחד החלוּצים הראשוֹנים של תנוּעת הפּוֹעלים היהוּדית. חזקה על פּוֹעלי ארץ-ישׂראל אשר בּכל מקצוֹעוֹת חייהם הוּטל עליהם להיוֹת חלוּצים, – כּי יֵדעוּ להעריך את חלוּצי הסוֹציאַליזם היהוּדי כּערכּם האמיתי.

בּשנים של דכּאוֹן כּלכּלי ותרבּוּתי, בּקרב אנשים אשר הגוֹרל עֲקָרָם וקיבּצם למדינה אחת, פּליטי פּרעוֹת, תלוּשים מבּיתם – הדליק קוֹמץ קטן של אידיאליסטים את לפּיד הסוֹציאַליוּת. וּמראשוֹני הראשוֹנים היה אבּ. כּהן.

מַהי תמוּנת הפּוֹעל-המהַגר היהוּדי בּחשכת הימים ההם? 18–16 שעוֹת עבוֹדה מפרכת בּיוֹם. ניצוּל איוֹם. עבוֹדת “זיעה”. דלוּת ועזוּבה, בּדידוּת וּתלישוּת ממשפחתוֹ. דירה מזוּהמת. פּינת חדר. חיים רוּחניים יהוּדיים טרם היוּ בּארץ. היוּ רק חוּגים קטנים של אינטליגנציה הוֹזה הזיוֹת, וּמדבּרת בּאסיפוֹתיה רוּסית. מחשבתם הקוֹסמוֹפּוֹליטית על גאוּלת הפּוֹעל לא ידעה אפילוּ לדבּר לפּוֹעל היהוּדי בּלשוֹנוֹ.

אבּ. כּהן היה הראשוֹן בּין כּל אלה שהתחיל לדבּר אל הפּוֹעל היהוּדי כּלשוֹנוֹ. אוֹתוֹ הבינוּ, סביבוֹ התלקטוּ. הוּא מצא את הגשר אל ההמוֹנים, הוּא הכניסם אל תחת כּנפי ה“יוּניוֹן”. עשׂרוֹת שנים יצא בּמַערכוֹתיהם. לא לחינם שוֹמר לוֹ הדוֹר ההוּא אמוּנים והערצה.

וּכשהתנוּעה נתרחבה, והתעמוּלה בּעל-פּה לא הספּיקה, והתחילה המלחמה רבּת המסירוּת והקרבּנוֹת ליצירת עתוֹנוּת הפּוֹעלים – הוֹפיע גם כּאן אבּ. כּהן כּאחד הראשוֹנים, ואוּלי הראשוֹן.

לא נשׂים שקר בּנפשנוּ, גם בּשעת קבּלת פּני אוֹרח, לאמוֹר, כּי קלַסתר-פּניה של עתוֹנוּת זוֹ, אשר בּראשה עוֹמד אבּ. כּהן, מניח את דעתנוּ. לאי-כּבוֹד היה זה גם לנוּ גם לאוֹרח אילוּ היינוּ מסתירים תחת לשוֹננוּ, כּי תביעוֹת רבּוֹת יש לנוּ לעתוֹנוּת הפּוֹעלים בּאמריקה, וכי אין אנוּ מסתלקים כּלל מתביעוֹתינוּ. אוּלם אנוּ יוֹדעים גם את הסביבה ההיסטוֹרית אשר בּה התחילוּ את פּעוּלתם ראשוֹני הסוֹציאַליסטים היהוּדים, ויוֹדעים כּי מתחת למוּשׂגי הסוֹציאַליזם ה“קוֹסמוֹפּוֹליטי” פּעם לה עממי חם, והוּא אשר הרים את ההמוֹנים היהוּדים משפלוּתםוּמדכאוֹנם והוֹציאם למרחב החיים החברתיים.

אנוּ, פּוֹעלי ארץ-ישׂראל, רוֹאים את המוֹני הפּוֹעלים היהוּדים שבּכל העוֹלם כּאוֹרגניזם אחד. הוּא אמנם מפוּזר בּכל קצוי תבל, מפוֹרר למפלגוֹתיו, חלקים רבּים בּתוֹכוֹ מתכּחשים למפעלנוּ, אוּלם אנוּ רוֹאים בּוֹ את אחינוּ, את חברנוּ. עצם מעצמנוּ וּבשׂר מבּשׂרנוּ. וּכשאנוּ פּוֹגשים הפּעם על אדמת ישׂראל את אחד החלוּצים הראשוֹנים של תנוּעת הפּוֹעלים היהוּדית, אנוּ אוֹמרים לוֹ: בּוֹא, התבּוֹנן וּראֵה! הכּל פּתוּח לפניך. ואם לבּך עוֹדנוּ צעיר כּדי התרשם בּאמת, ואם מוֹחך חפשי הנהוּ ממשפּטים קדוּמים וּמיחסים נוֹשנים – תראה ותלמד ותכּיר כּי הדבר ההוֹלך ונעשׂה כּאן חשוּב הנהוּ לפּוֹעל היהוּדי בּאשר הוּא שם: כּי ענין זה, שהתחיל בּקוֹמץ חלוּצים, גדוֹל ערכּוֹ כּיוֹם בּשביל המוֹני העם, וערכּוֹ זה הוֹלך וגדֵל. ואם בּימים עברוּ לא הלך לבּך אחרי ה“חלוֹם” הרי חוֹבתך להוֹדוֹת בּמציאוּת החיה, בּמפעל היצירה, אשר עמל רבבות פּוֹעלים וּמַשׂא-נפש אידיאלי של עם שלם שקוּעים בּתוכה. חוֹבתך לראוֹת כּי בּעמל חלוּצים הוּכשרה קרקע זוֹ והיתה בּית-קבּוּל וּמקלט לאלפים ולרבבוֹת. וּברוּר, כּל מה שכּוֹח היצירה הציבּוּרית יִגדל – תתגַלינה האפשרוּיוֹת, וירחב כּוֹח הקליטה, וארץ קטנה זוֹ תקבּל ותשריש המוֹנים המוֹנים. עכשיו כּבר אין צוֹרך להיוֹת חוֹלם חלוֹמוֹת, כּדי לראוֹת את החזיוֹן הזה המתדפּק על דלתנוּ. אין צוֹרך להיוֹת ציוֹני דוקא כּדי לראוֹת כּי בּימינוּ ארץ זוֹ היא היא ארץ העליה והעבוֹדה, וּבתגרת המאוֹרעוֹת, שאינם תלוּיים בּנוּ, – הארץ היחידה לקליטת ההגירה היהוּדית. כּמוֹ כן אין צוֹרך שאדם יוֹדה בּכל עיקרי האמוּנה שלנוּ, כּדי שיִראה נכוֹחה, כּי בּשנים אלה של דלדוּל תנוּעת הפּוֹעלים היהוּדית, של התנַונוּת כּלכּלית של המוֹני העוֹבדים היהוּדים, של חוּרבּן מקוֹרוֹת המִחְיָה של העם, הוֹלכים ונבראים כּאן, דוקא כּאן, חיים של עבוֹדה פּרוֹדוּקטיבית, חיים שיש בּהם מאוֹר האידיאה הגוֹאלת, חיים שיש בּהם חירוּת ותרבּוּת ויצירה סוֹציאליסטית, חיים המאירים מכּאן, כּעמוּד-אש, לכל הצעיר והאמיץ שבּיהדוּת, וקוֹראים אוֹתוֹ לחיי גבוּרה ויצירה.

הכּירוּ זאת טוֹבי האישים של הסוֹציאַליזם העוֹלמי: מַקדוֹנַלד3, בֶּרנשטיין4, בּלוּם5 ורבּים אִתם. עתידים להכּיר זאת סוֹף סוֹף גם הסוֹציאליסטים היהוּדים6, אם יחסיהם המפלגתיים לא יעַוורוּ את עיניהם. ואם אבּ. כּהן יכּיר בּזה, תתגלגל על ידוֹ הזכוּת להרים וּלהעשיר את חייו של הפּוֹעל היהוּדי בּאמריקה וּלהגבּיר את קשרי החברים בּינוֹ וּבינינוּ.

אנוּ בּטוּחים כּי חברינוּ בּארץ, בּכּפר וּבעיר, יפתחוּ לפני אבּ. כּהן את שערי אגוּדוֹתיהם וּמשקיהם. בּכל מקוֹם אשר יד יהוּדית עוֹבדת, בּמַחרשה וּבמַעדר, בּכף הסַיידים וּבאיפסר הגמל, וּליד קַטר הרכּבת, יקבּלוּהוּ החברים בּסבר הראוּי לוֹ, בּאשר יפגשוּהוּ.


תשרי תרפ"ו.


  1. “דבר”, גליוֹן 100, ט' בּתשרי תרפ"ו, 27.9.1925. דבר היוֹם. החתימה: צ. ב. צוּין בּרשימת מאמריו של בּרל, בּאחד מפּנקסיו, בּכתב ידוֹ.  ↩

  2. אֵבּ. כּהן. נוֹלד בּשנת 1860. סוֹפר ועסקן סוֹציאליסטי יהוּדי בּאמריקה. אחר פּרעוֹת 1881 בּרוּסיה הצטרף אל קבוּצת “עם עוֹלם” והיגר לארצוֹת–הבּרית. היה ממחוֹללי התנוּעה הסוֹציאליסטית היהוּדיתבּאמריקה. מיסד ה“פוֹרברטס” ועוֹרכוֹ הראשי. ציר בּקוֹנגרסים הראשוֹנים של האינטרנציוֹנל הסוֹציאליסטי. נמנה עם ה“פרבּנד” הסוֹציאליסטי היהוּדי בּאמריקה, אשר התיחס בּשלילה לציוֹנוּת. אחרי בּיקוּרוֹ של אֵבּ. כּהן בּארץ היה לידיד הציוֹנוּת.  ↩

  3. מקדוֹנלד. ג'מס רמזי מקדוֹנלד. 1866–1937. סוֹציאליסט אנגלי. ממיסדי מפלגת העבוֹדה בּאנגליה וראשיה. אחד מאישי הסוֹציאליזם הבּין–לאוּמי. היה פּעמַים ראש ממשלת הפּוֹעלים בּאנגליה (בּראשוֹנה בּשנת 1924). בּשנת 1921 בּיקר בּארץ–ישׂראל והתקרב אל המפעל הציוֹני וּבנין הארץ.  ↩

  4. בּרנשטין. אֶדוּאַרד בּרנשטין. 1850–1932. מראשי הסוֹציאל–דמוֹקרטיה הגרמנית. בּסוֹף ימיו התקרב לאישי “פּוֹעלי–ציוֹן”. היה פּעיל בּועד למען ארץ–ישׂראל בּגרמניה.  ↩

  5. בּלוּם. ליאוֹן בּלוּם. נוֹלד בּשנת 1872. ראש המפלגה הסוֹציאליסטית בּצרפת. בּשנת 1936 עמד בּראש ממשלת צרפת. מתיחס בּאַהדה לציוֹנוּת ולתנוּעת העבוֹדה בּארץ–ישׂראל.  ↩

  6. עתידים להכּיר זאת סוֹף סוֹף גם הסוֹציאליסטים היהוּדים. כּלוֹמר, העוֹמדים בּמערכוֹת הסוֹציאליזם היהוּדי (שהרי גם שנַיִם מהנזכּרים, בּרנשטיין וּבּלוּם, הם יהוּדים).  ↩

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 49227 יצירות מאת 2721 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 21026 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!