רקע
ישראל מהלמן
הדפוס העברי בקושטא מאת אברהם יערי: הערות ותוספות

ספר" כרך מ"ג

בספר זה השקיע אברהם יערי ידע רב, שקדנות גדולה, יכולת בקרתית וכושר אמצאה. המחבר לא הסתפק ברישום ספרים בלבד אלא הקדים וגולל לפני הקורא את תולדות הדפוס העברי בקושטא לדורותיו. סקירה היסטורית זו משופעת בעובדות והארתן. החלוקה לעשר תקופות אינה מיוסדת על עיקרון רב משמעות, אין לה קשר עם מצב היהודים בקושטא על מעלותיו ומורדותיו, אלא נובעת היא מצרכים שימושיים ומעשיים. הן הסקירה הכללית והן רשימת הספרים נערכו לפי סדר כרונולוגי ונוחות הן לשימוש.

מכשול כבד ברישום הספרים לפי שיטה זו הוא ריבוי ספרים חסרי שנת הדפוס (כ⁻110), שגם הם נערכו לפי סדר הזמנים. לא מחוור שיקול הדעת, שלפיו יוחסו תאריכי הדפסה לספרים מסוג זה (“ר”ע לערך“: מס' 29, 30, 35; רס”ה⁻רע“ד: מס' 33, 34; רע”ז: מס' 53; רע“ה⁻ר”פ: מס' 76 וכו') ושלפיו נקבי להם מקום ברשימה. קיימות גם סטיות לא מעטות ולא מוצדקות מהסדר הכרונולוגי, למשל: מדוע בא תורו של מס' 71 [“רע”ה⁻ח לערך“] אחר מס' 64 [”רע“ט”] ואחר מס' 68 [“ר”פ לערך"], או תורו של מס' 26 (י“ג ימים לחודש אייר רע”ד) אחר מס' 25 (ט“ו לחודש תמוז רע”ד)? הזיקה לשיטה הכרונולוגית גרמה, כנראה, לכמה סיבוכים.

כיון שהספר “הדפוס העברי בקושטא” הוא פרי עבודה רבת שנים, לא נשמרה בו אחידות מלאה בדרכי הרישום. רוב הספרים זכו לתאור מדויק, וכל הפרטים נרשמו בקפדנות, ואולם יש גם ערכים מקוטעים, שבהם חסרות ידיעות ביבליוגרפיות הכרחיות. ראויים לציון כמה ערכים, החורגים מהמסגרת המקובלת ושבהם הובאו קטעי⁻ספרים, בעלי ערך היסטורי (למשל הספרים שר' יצחק עקריש הביאם לדפוס, מס' 185⁻187).

הערות בודדות מעין “יחיד בעולם” או “לא היה ולא נברא” עלולות להטעות את המעיין בספר. למשל מספר “מעלפת ספירים” (מס' 257) נשתמרו כמה טפסים, ובירושלים בלבד נודעו שני טפסים שלמים ואחד פגום. כן לא צדקו דברי א. יערי בויכוחו עם ח. ד. פרידברג (עמ' 33, הערה 21) בענין מס' פסחים, דפוס דונה ריינה, אלמנת יוסף הנשיא: “לא מצאתי מסכת כזו בשום ספריה ואוסף, ולא מצאתי זכרה בשום מקום”. ואולם מסכת זו נדפסה, ורפאל נטע רבינאוויטץ הציע למכירה מסכת זו שלא היתה שלמה, אך כללה את השער (רשימת ספרים ישנים, מינכן תרמ"ו, מס' 4661).

כמובן, קשה במחקר כה גדול, המקיף 758 ערכים, להשמר מכל שגיאה, ואי אפשר להגיע בו לכלל שלמות. לא מעטות הן ההשמטות. ועם זה רב חשיבות הוא הספר, לא רק כמחקר ביבליוגראפי, אלא גם כמכשיר עזר לחקר תולדות יהודי תורכיה וספרותם.

רואה אני צורך לעצמי להעיר כמה הערות לערכים בודדים (עד שנת ת"ק) ולהוסיף כמה השלמות על סמך הספרים הנמצאים בספריתי – כאות תודה והוקרה למחבר ז"ל, אחד הביבליוגראפים החשובים והפוריים ביותר בדורנו.

 

הערות    🔗

1] [ארבעה טורים לר' יעקב בן אשר]. בעקבות משה שטיינשניידר קבע יערי שהספר הראשון נדפס בקושטא בשנת רס“ד, אעפ”י ששנת ההדפסה צוינה במפורש בקולופון במלים “בשנת חמשת אלפים ומאתים וחמישים וארבעה”. “טעמו העיקרי של שטיינשניידר הוא, שאין אנו מוצאים שום ספר שנדפס בקושטא בין שנת רנ”ד לשנת רס“ד, ואין להניח שמכל הספרים שנדפסו שם במשך עשר שנים נעלמו כל הטפסים ללא שריד כל שהוא. וכן אין להניח, שלאחר שהדפיסו שני האחים שם ספר גדול… הפסיקו את פעולת הדפוס ולא חידשוה אלא לאחר עשר שנים” (הדפוס העברי בקושטא, עמ' 17). מקרה של הפסקת פעולת בית דפוס בראשיתו למספר שנים אינו יחיד, אפילו בתולדות הדפוס בקושטא. יערי עצמו מספר: “בשנת תקס”ח (1808) נוסד בקושטא בית דפוס עברי חדש ע“י יצחק בן אברהם קאסטרו, ובשנה ההיא הדפיס ספר “תיקוני הזוהר” (מס' 484). מאיזו סיבה שהיא הפסיק את מלאכתו לאחר הדפסת בספר זה, ושוב חידשה בשנת תקפ”ג 1823)…" (שם, עמ' 54). חלה איפוא הפסקה של חמש עשרה שנה אחר הדפסת הספר הראשון! ע“כ אין מן ההכרח להתכחש לקולופון, הקובע את ראשית הדפוס בשנת רנ”ד. אף הנימוק הנוסף של יערי (עמ1 17), אין בו משום כוח הכרעה, עד כדי דחיית ראשית הדפוס בקושטא לעשר שנים. ואין גם להתעלם מן האפשרות שספרים אחדים חש“ד נדפסו בתקופה בין שנת רנ”ד לשנת רס"ה.

2] תורה עם פירוש רש“י… רסה⁻רס”ו. הטופס הנמצא בפארמה גם הוא חסר בראשו, וע"כ לא נודע עד עתה טופס שלם. ההפטרות נדפסו גם כמנהג הקראים. (ניו⁻יורק).

7] פירוש הלכות קדוש החודש לר' עובדיא בכ"ר דוד. אינו כנראה ספר מיוחד, אלא צורף לס' משנה תורה (מס' 6) כחלק ממנו.

34] [משנה תורה להרמב“ם… רס”ה⁻רע"ד לערך] קרוב לודאי שספר זה הוא אינקונבל ספרדי.

56] שאלות תשובות להרא“ש ז”ל… רע"ז. באותו זמן נדפס הספר, לפחות ראשיתו, בצורה אחרת, באותיות שונות קצת. בספריתי קטע בן 7 דפים, הכולל ראשית השו“ת, ללא הפתיחה והכללים. הסימן הבולט בטופס זה (מלבד דף, א‘, עמ’ א): הכותרות,ראשי הפרקים, התיבות “שאלה”, “ששאלת”, “תשובה” – נדפסו באותיות קטנות, אותיות רש”י. “דף על דף”. יש להניח שזוהי הדפסה ראשונה (של מהדורת רע"ז), שנפסקה באמצע.

60] ליקוטים וחיבורים… רע"ט. כיון שהספר הוא יקר מציאות מאד, ושלשה הטפסים שהיו לנגד עיני א. יערי לא היו שלמים, אין התיאור מדויק. בספר כלולים עוד חיבורים אלה: ארבעה ועשרים דברים מעכבין את התשובה; עשר אותות באות לעולם קודם הקץ; אלו ימים שמתענין בהם; מדרש מגלת אסתר; שבעה דברים מעכבים את התפלה;… גזרו שמד על יהודה שכן מסורת בידם מאבותיהם שיהודה הרג את עשו.

השם של הספר אינו “ליקוטים וחיבורים”. הספר מורכב משני חלקים: א) ספר “בן סירא”, שתחילתו “אוקיר לאסיא”… ובאמצע מתחילה“אלפא ביתא אחרת לבן סירא”. בסוף: נשלם ספר בן סירא בסייעא דאל גדול גבור ונורא / תם ונשלם שבח לאל בורא עולם הסופר לא יזק לא היום ולא לעולם“. – ב) ס' ליקוטים ומעשיות, שאין לו שם כולל, ומתחיל “מעשה ר' יהושע בן לוי ז”ל”.

בן סירא: [18] דף. – מעשה ר' יהושע: [62] דף. ◦4. ראיתי טופס ובו שנויים טיפוגראפיים קלים.

90] ספר לשון למודים. השם קצר “לשון למודים”. בקולופון “ותשלם המלאכה המפארה הזאת בי”ט לחדש טבת שנת פר“ה ורבה פה קושטנטינה רבתי אשר תחת ממשלת האדון שולטן סלים יר”ה שלבע". [56] דפים. [דף 49 ואילך: שקל הקדש].

96] [חמשה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס… רפ"ב]. האם אין זה קטע מהחומש משנת רס“ה רס”ו [מס' 2]?

101] פירושים לרש“י זצ”ל. השנויים בין הטפסים אינם רק בשער ובסידור הדפים הראשונים (הטקסט של 7 דפים בטופס אחד מרוכז ב6 דפים של הטופס השני) אלא גם בהמשך הספר. בטופס שלפני שני דפים (מפר' ויקרא, צו, שמיני) כפולים, ובהם שנויים בולטים בסידור ושנויים קלים בנוסח. ייתכן שנדפסו שתי מהדורות של הספר.

128] אמאדיש די גאולה. בספר השלם: [82] דפים.

144] חמשה חומשי תורה… עם הפטרות וחמש מגלות… תרגם המקרא בלשון יון ולשון לעז. קרוב לודאי שההפטרות וחמש המגילות לא נדפסו. בטופס שלי כפולים 20 דפים מפר' בראשית, נח, לך לך, ובהם שנויי נוסח רבים (ביחוד בכתיב) בתרגום לעז (ספרדי).

162] [שאלות ותשובות ר' יוסף ן' לב. ח“א קושטאנטינא שכ”א]. מקום הדפוס ושנת הדפוס אינם נכונים. האותיות מעידות, שהספר נדפס בשאלוניקי: גם נצטרפה לכך עדות מכריעה מצד המחבר: “זה לי הרבה שנים כתבתי פסק אחד והוא נדפס בספר הפסקים הראשונים שצויתי להדפיס בשאלוניקי” (שו“ת ר' יוסף ן' לב, ח”ג, קושטא, של"ג, סוף סי' סח)1. אין ספק שהספר נדפס בשאלוניקי בשנת שי“ט או שי”ח. שכן בראש הספר “אמר המדפיס… (יוסף ולא שלמה!)… בה”ר יצחק… כי אחר השלמתי זה הספר… שהם שלושים קונטרסים ב“ה אתחיל להדפיס התלמוד”. והרי עד שנת שכ"א נדפסו שלוש מסכתות (קידושין, כתובות, בבא מציעא), ולשם כך נדרשו שנתיים לפחות.

172] נר מצוה. בסוף כוללים שני דפים (לא שני עמודים) את המפתחות למאמרי חכמים ופסוקי תנ“ך. נמצאים גם טפסים, שבהם ישנו דףשער בלבד, ולא 4 דפים בראש. נוסח השער מקוצר בהם: “נר מצוה” במסגרת מרובעת, ומתחתה רק שתי שורות: הוא פירוש האזהרות חברו וגם חקרו החכם הוותיק / פלפלא חריפא כה”ר משה בכ“ר חיים לבית פיזנטי יצ”ו. מעבר לשער נדפסו “אלה דברי המשורר… כה”ר שמואל אף נעים יץ" ובסוף העמוד שיר. ואין הבדל בין עמוד זה ובין העמוד השני של הדף הרביעי במהדורה הרגילה.

173] ספר שני מתשובות שאלות… יוסף ן' לב. התחלת הדפסת הספר בשנת שכ“א (השגי“ח לפ”ג) וסיומה טו בשבט שנת שכ”ב (וכבשה = כבש“ה לפ”ג). בשנת שכ"ב חל טו בשבט ביום ד.

180] דרך חיים… מנחם די לוזאנו. בטופס שלפני: “עבודת המקדש”: [15] דף.

185] אגרת אוגרת. א) אגרת אל תהי כאבותיך – מחברה ר' פרופיט דורן (אפודי); אגרת הויכוח – מחברה ר' שםטוב בר' יוסף ן' פלקירא. – ב) קרוב לודיא שה“קונטרס”… על ענין חשבון האדם עם קונו… וחבוט הקבר…" הוא ספר בפני עצמו. [4] דפים. 120. – ג) הפיסקה האחרונה בערך זה: “הקינות והשיר, שנזכרו בשער הכללי, נדפסו בסוף קונטרס זה” אינה נכונה; הם נדפסו אחר איגרת הויכוח לר' שם טוב… פלקירא.

204] חסדי אבות פירוש למסכת אבות. בטופס שלפני: 114 דף. ◦4. פנים המשנה באו“מ והפירוש באו”ר. דף קיא, עמ' ב–קיד: מפתחות; קיד, עמ' א: דברי סיום של המחבר, ותחילתם: אהללה ה' בחיי ואזמרה…; קיד, עמ‘: דברי תהילות של האב ר’ שלמה לבנו המחבר ובסופם שיר המתחיל: בני חכם ישמח אב… בטופס זה חסר הקולופון הנזכר ע"י יערי.

229] ליברו… יחוס הצדיקים. יתכן שהספר נדפס בשלמות; בספריתי 2 דפים מקונטרס ב'.

321] ספר הישר. הספר השלם כולל 152 דפים. הקולופון: “על ידי הפועל העוסק במלאכ' הקדש סעדי המכונה בכור אנג’יל יצ”ו / על ידי הפועל העוסק במלאכת הקדש יחיאל מיכל בכ“ר שמעון יצ”ו.

328] [פירוש רש"י]. שער הספר: פירוש רש“י זלהה / על התורה / והוגה ביתר שאת ויתר עז /… בדפוס המחוקק הר”ה יונה בכמה“ר / יעקב יצ”ו / בקושטנדינא / תחת ממשלת… שולטן / מחמוד… / שנת התצ"ב [1732].

 

השלמות    🔗

1] [תלמוד בבלי מס' קידושין, עם פיר' רש“י ותוספות, בערך ר”פרפ“ה]. שינויי נוסח ביחוד בתוספות. בספריתי קטע בן 3 דפים ◦2; טופס כמעט שלם, אך חסר בראשו וסופו, נמצא בגנזי הספרים של הד”ר מ. בניהו (ירושלים). התאריך נקבע על פי דמיון האותיות לאותיות של “תוספות על סמ”ג" (מס' 93 – רפ"א) ו“תורת הכהנים” (מס' 98), ואולם ייתכן גם ש“מס' קידושין” ו“תורת הכהנים” נדפסו עוד לפני שנת רס"ד, וקשה להכריע.

גם סביב שנת רס“ט יצאו לאור מסכתות אחדות בקושטא, שאותיותיהן זהות עם אותיות הרי”ף (דפים אחדים בספרית שוקן). (מס' 5). הראשון שעמד על כך שנדפסו גמרות בקושטא בראשית המאה ה16 היה דניאל חוואלזאן: “דף י”ו וי“א דפים האחרונים הם מדפוס ישן נושן בלתי נודע, וע”פ הנייר והאותיות נוכל לשער כי הם יתר הפלטה מגמרא דפוס קושטא לערך רערעה אשר עין לא ראתה. ואלו הדפים משונים משלנו ובהם נוסחאות שונות הרבה מאד והתוספות משונות בכל וכל מתוספות שלנו וגם מתוספות ישנים. והם בלי ספק יחידים בעולם" (רשימת ספרי ישראל, מס' 1832, מסכת יומא).

2] [לוח לשנת שי"ט (1559⁻1558)] ההתחלה: עשה ירח למועדים יראת יי היא אוצרו… השנה… שנת חמשת אלפים ושלש מאות ויט לבריאת העולם… תתקס“ו לישמעאלים אלף תקנ”ט [1559] לנוצרים מינארו הבא…1 דף. ◦2 גדול (פגום קצת). או"מ (באותיות שונצינו).

אותיות שונצינו נשארו בשימוש מספר שנים (אחרי שנת ש"ז), והסתייעו בהן משה בן אלעזר לבית פרנס הרופא וגם שמואל העליץ, שהדפסת שניהם נפסקה בשנת שי“ג בערך. כנראה נתקיימו שרידי בתי הדפוס האלה עד סוף שנת שי”ח ואפשרו את הדפסת הלוח. – אין מקום להשערה קוסמת, שהלוח נדפס במצרים (קהיר) בבית דפוסו של גרשם בן אליעזר שונצינו, משום השוני באותיות ובטיב ההדפסה. מבית דפוס זה נשתמרו רק שני ספרים עממיים “פתרון חלומות” משנת שי“ז ו”רפואות התלמוד" משנת שי“ז או שכ”ב

3] [לוח לשנת שכ"ח 68–1567]. בשורה העליונה: יערב עליו שיחי אנכי ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו מלכי שבא ושבא[!] אשכר יקריבו… [דפוס יעבץ, קושטא]. 1 דף. ◦2 גדול. או"מ.

הלוח נדפס בחמישה טורים. בטור הימני: שנת השכח מעוברת.. ג' אלפים צ“ל לרדת אבותינו למצרים…ב' אלפים ת”ת’פ ליציא' מצרים ומתן תורה, אלף תתקץ לחרבן בית ראשון… אלף תקס“ח (1568) לנוצרי' מיינירו הבא אלף תתקעח לישמעאלים.. ע”ו לגלות ספרד… בטור החמישי (אחרון מצד שמאל): חדשי היונים וחדשי הישמעאלים. – קיימת גם אפשרות, שהלוח נדפס בבית יעבץ בשאלוניקי.

4] [ס' איוב עם פיר' פצעי אוהב לר' ישראל נגארה, קורו ג’ישמי שנ"ח בערך]. 6 דפים בודדים ופגומים (מפרקים א⁻ו). ◦4. הפנים או“מ, הפירוש או”ר.

בעל “קורא הדורות” סבור היה שהספר נכתב ולא נדפס (מהדורה ב, דף מט). לא נשתמר טופס שלם. חוץ מהדפים הנמצאים ברשותי, נודעו עוד שני דפים שבספריה העירונית בפראנקפורט (ZFHB vii. P. 127)

5] [לוח לשנת תק"ה 50⁻1749]. בראש הטור הקיצוני משמאל: שנת התק“י ליצירה י”ט למ“ק כ”ב למ“ג שנת אקס”ב לישמעאלים… שנת אתשמ“ט (1749) ליונים …הר' ראובן והר' נסים בני יונה זלה”ה [קושטנטינא]. 3 טורים, נקראים משמאל לימין. 1 דף. ◦2.

6] סדר כתר מלכות / לרבי שלמה ן' גבירול…/ אין לאדינו…/…הביאו לבית הדפוס… העומד על / התורה ועל העבודה לשרת ולכהן כה“ר מרדכי / בכ”ר… יוסף הכהן נר“ו / נדפס / בקושטאנדינא / תחת ממשלת… שולטן מחמוד / יר”ה / בדפוס המדפיס כה“ר בנימין בכ”ר משה רושי / נ“ע [בין תקי”ב⁻תקי"ד 4⁻1752]. [2], 14 דף. ◦12.

7] קופלאס / די יוסף הצדיק…/ לאס אורדינו איל ח“ר אברהם טולידו / ע”ה / מיוסדות על פי דברי רבותינו זלה“ה / בלשון לעז… / נדפסו / בקושטא נדינה / אשר תחת ממשלת… /שולטן עוצמאן יר”ה / בשנת השירה… לפ“ג / (1755) בדפוס הר' נסים אשכנזי יצ”ו בכמה“ר / יונה המדפיס זלה”ה /. 20 דפים. ◦12. או“מ ואו”ר.

8] אלקאראדוס /לאס דייס נסיונות קי סי פריב“ו /… / די אברהם אבינו… נסים… /…אין מצרים… /…אין לה מאר… / אי… דייז / נסיונות… אין איל מדבר. הביאם לבית הדפוס… כה”ר יהושע / ברוך וחבירו הר' משה סיד… / בקושטאנדינה / תחת ממשלת… שולטן מוסטפה… / שנת… כננתה לפ“ק (תקכה = 1765) / בדפוס האחים כה”ר ראובן והר' נסים אשכנזי / יצ“ו. 4 דפים. ◦12. או”מ, בשער גם או"ר. (עברית ולאדינו לסירוגין).

9] [אגרת פקידי עה"ה חברון]… קרא… כל דברי / האגרת… כי יש בה מצות הצלת נפשות וקדוש ה' /… / באו אלינו… הדיינים /…מעיר חברון… מוהר“ר חיים רחמים באג’אייו… שני… / מוהר”ר יצחק זאבי… וספרו לנו כל התלאה כאשר מצאתם…/ ממשא מלך וצרי’ם… / הוכרחו ללוות ברבית סך גדול… /…מהתורגמים… / והם… יארובו לגרשם מן הארץ ולהביא נכרים במקום הקודש… / וחצי לישראל מאד… / והדת נתנה לשבעה שנים שימתינו הבעלי חובות בכדי שילכו השלוחים / לק“ק פראנקייאה… ויחזרו לשלום… /… פקידי עה”ק חברון תוב“ב החותמים בקושטאנדימא / אברהם בכמה”ר יהודה מיוחס שלמה אלפאנדרי /…יצחק חודארה. ברוך זונאנה. משה בכה“ר יעקב אשכנזי. חיים יוסף ברוך. [בערך תקכה 1765]. 1 דף. ◦2. או”ר או"מ.

עי' אברהם יערי: שלוחי ארץ ישראל, עמ' 586⁻587.

10]…שולחן ערוך / די מועדים / איג’ו פארה לוס תלמידס פור פרוב’יג’ו די לאס / חברות די תלמוד תורה… / נדפס בקושטא נדינה יע“א / תחת ממשלת… שולטן מחמוד /…שנת ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם / לפ”ק [תקפ“ג 1823] / בדפוס יצחק די קאסטרו ובנו / אין איל סאראיי די איל אינגליז. [1], 22 דפים. [בטופס שלפני: 1, יב”כב]. ◦8 או“ר ואו”מ.

הדינים רק בעברית; בטופס שלפני – אחר השער – דף י"ב, מתחילות הלכות ראש השנה.

11] לה איסקאלירה / אה לה / אנביזאדורה… / פארה אין אוסו די לאס איסקולאס / אי די לאס פאמילייאס / אין איל אנייו די / חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין / לא יסור ממנה (תרי"ג 1853)… קונסטאנטינופלה / אימפרימידו אין לה אימפרינטה די א. ג’ורג’חיל. 4, 226, [2] עמ'. ◦8. או“ר ומעט או”מ.

“הסולם אל הלימוד”, עם ציורים רבים. מספרי המיסיון האנגלי.

12] קאנון נאמי / די טיג’ארט / איסטאנפאדו אין לה איסטאנפאריאה דיל / ג’ורנאל ישראלית א. / ביי אוגלו… / קושטאנטינופולי / בשנת 5623 [תרכ“ג 1863]. 126 עמ'. ◦8. או”ר ומעט או"מ. 515 סעיפי חוקים.

13] קונסטיטוסייון / פארה לה נאסייון ישראלי⁻תה די לה / טורקיאה / איזו אין אנייו 5625 (תורכ"ה 1865) אי מיטיד’ה קון איראדי אימפירייאל אין איזיקוסייון / אין לה איטאמפארריאה דיל ג’ורנאל ישראלית. 21 עמ' ◦8. או“ר ומעט או”מ.

14] ספר / תורת אמת… דין אמתאיס כנוי את תורה שבע“פ. אסיגין טופאמוס אין קרח קי /…סובר לה פרה אדומה קי איס סיקריטו תורה שבע”פ… היום א' לחדש / אלול שנת לא תסיג גבול רעך [תרכ“ו 1866]… / הצעיר / חיים אברהם עוזיאל ח”י בן א“א יאוה עוזיאל ז”ך / נדפס בקושטנדינא יע“א / ת”מ… שולטן עבדול עזיז… / בדפוס של טאטייאוס דב' יג’איין. 24 דפים (חסר בסוף). ◦12. או“ר ומעט או”מ.

15] ביוגרפ’יאה / די סינייור / יצחק משה אולפ’ו קרימייו / סינאיטור אה ב’יד’ה / פריסדנטי דילה אליאנסה ישראלית / אוניברסאלי / קונסטאנטינופלה 5640 (ה’תרמ 1880)/ איסטאמפ' דיל איל נאסייונאל… 46 עמ'. ◦8. או“ר ומעט או”מ. אחר השער תמונת אדולף קרימיה.

16] איסטאטוטוס דילה אסוסייאנסייון נאסייונאל / אין פ’אב’ור דילה פ’לוטה אוטומאנה / סוטו איל אאוגוסטו פאטרונאז’י / די מאאיסטאד' אימפרייאל / איל סולטאן / אימפרימיריאה ארדיטי /… / קונסטאנטינופלה / 5671 (ה’תרעא 1911). [1], 24 עמ'. או“ר ומעט או”מ.

7[1 [לוח לשנת תרפ"ה]… קאלינדארייו די קונסטאנטינופלה / 5685. שנת ישועה ורחמם (רפה 1925) לפ“ק / איג זאמינאד’ה… רב… / רבי יצחק שאקי / פובליקאד’ה… בנימין רפאל ב' יוסף / אימפ' נומיסמאטי דיס איסטאמבול… / Benjamin Behar Joseph / Constantionopke 33, [3] ע'. ◦12. או”מ ואו"ר.

18] [לוח לשנת תרפ"ז]… (תורכית) / קאלינדארייו / פור… 5687 / … אידיטאד’ו אל פרופ’יטו דיל / תלמוד תורה / די / איזמירנה /.. אימפ. פ’קאטיללי חיים / קונסטאנטינופלה / 5686 1926. 29, [30] עמ'. ◦12. או“מ ואו”ר. לוח זה יצא במשך כמה שנים. ברשותי לוחות לשנים תר“צ, תרצ”א, תרצ"ד.

19] [לוח שמושי⁻ספרותי לשנת תרפ"ח]. קאלינדארייו ישראליתה / פור לה אנייאדה / 5688 1… / התרפ“ח – פשוטה /… קומפואיסטו פור ב’יקטור לוי / אנייו 4 / קונסטאנטינופלה / סוס. אנון. די פאפ. אימפ. פ’ראטיללי חיים / 8⁻1927. 299, [13], 24 ע', ◦8. או”ר ומעט או"מ. התוספת, ע' 1⁻24, באותיות לטיניות.

בצד השני של הלוח: Lunaio Israelitico / per l’anno dell’era ebraica / 5688 / … Compilatore: Vittorio Levy / anno IV … Constantinopoli / Societa Anonima di Cartoleria & Stamperia / 1927.

20] [לוח לשנת תרצ"ז]. קאלינדארייו / אנואל / 5697 1 תזכו לשנים רבות / חוברה די רפאל אלכאחיר / שנת בצרתה… לפ“ק / (תרצ,ז 1937). אימפרימיריאס אי קאזה די ב’ינדיד’ה / אלכאחיר… / ריקאביט… / איסטנבול. 29, [3] עמ'. ◦12. או”מ ואו"ר.

לוח זה יצא במשך שנים רבות. ברשותי לוחות לשנים תרצ“ח⁻תשכ”א.


  1. על פסקה זו הודיעני ד"ר מאיר בניהו, ומודה אני לו על כך.  ↩

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 49533 יצירות מאת 2734 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 21102 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!