רקע
ברל כצנלסון
מוֹשב בּרלין ב'
mנחלת הכלל [?]
aמאמרים ומסות
פרטי מהדורת מקור: תל אביב: מפלגת פועלי ארץ־ישראל; תש"ו

1

(לישיבת הועד הפּוֹעל הציוֹני)

שוּב יוֹצאים צירים מן הארץ לשם ישיבה ציוֹנית בּגוֹלה. אכן, מספּר היוֹצאים הפּעם אינוֹ רב. עיפוּ סוֹף סוֹף האנשים מרוֹב נסיעוֹת. וגם העבוֹדה בּארץ, הקלה כּל כּך בּעיני מכַנסי הישיבוֹת בּחוּץ-לארץ עד כּדי לקרוֹע מדי פּעם את העוֹבדים כּאן מעל מלאכתם, אף היא תוֹבעת את שלה ואוֹמרת לעוֹשׂיה: הִיכָּבדוּ וּשבוּ ועשׂוּ את מלאכתכם. לא יִפּלא איפוֹא כּי אוּסישקין ורוּפּין וּבן-גוּריוֹן וקפּלנסקי אינם בּיוֹצאים הפּעם.

מדוּע תכוּפה כּל כּך הישיבה עד כּדי היקָרא בּעצם עוֹנת העבוֹדה הציוֹנית החָרפּית? מדוּע אין לדחוֹתה עד האביב, אשר, כּידוּע, ניתנה הבטחה לקרוֹא בּוֹ ישיבה בּארץ-ישׂראל, הבטחה שאינה מתבּטלת, חלילה, אלא רק נדחית מפּעם לפעם? אין שוֹאל ואין עוֹנה. כּאילוּ בּרוּר כּי ישיבה זוֹ תכוּפה היא, בּאשר נקראה לקבּל את החלטוֹתיה של ועדת השבעה2, אוֹ של שתי ועדוֹת השבעה, של הוייצמנית והמַרשלית. אך זה שמוּר בּסוֹד. סוֹד בּפני הקהל הציוֹני; בּפני חברי הועד הפּוֹעל הציוֹני אשר לא קיבּלוּ את טוֹפס המסקנוֹת החדשוֹת, כּדי לעיין בּהן לפני נסיעתם; ויש לחשוֹש כּי הסוֹד הוּא גם בּפני חברי ההנהלה הציוֹנית שבּארץ. הרֶז’יסוּרה הציוֹנית מכינה לנוּ “הפתעה”: הלוַאי שההפתעה תהיה משׂמחת. אבל הלא גם אפשר שתהיה עגוּמה. מדוּע איפוֹא לא ניתנה האפשרוּת ל“המוֹן” הציוֹני את באַחריוּתן של ההחלטוֹת החדשוֹת, ולא לקבּל אוֹתן מידי “סוֹד-יוֹעצים” סגוּר?

שאלה היא, אחת השאלוֹת הרבּוֹת המעוֹררוֹת מחשבוֹת נוּגוֹת על גוֹרל תנוּעתנוּ.

מוֹשב בּרלין א' היה נצחוֹן פּנימי גדוֹל לציוֹנוּת. לפני התכּנסוֹ וּבשעת התכּנסוֹ, בּהלָך-רוּחוֹ, בּהרפּתקאוֹתיו וּבמַסקנוֹתיו השתתף – מאיליו, מבּלי אשר הוּזמן – קהל ציוֹני עצוּם, עֵר ורגיש, מכּל תפוּצוֹת החיים הציוֹניים. הדוֹ הגיע גם אל מעֵבר תחוּמי הציוֹנוּת הפוֹרמלית. הקשיבוּ לוֹ, בּרגש וּבכבוֹד, בּכל תפוּצוֹת העם. נתגלוּ: כּוֹח ההחלטה והאחדוּת של חלקים גדוֹלים וּמכריעים בּתנוּעה, רצוֹן הרחבת המפעל יחד עם שמירת קלַסתר-הפּנים המוּסרי שלוֹ,שלהבת המַצפּוּן הציוֹני התלקחה בּכל עוֹז. התדעך הפּעם?

אין איש מאִתנוּ רוֹצה לשׂים כֵּפים וּמוֹקשים בּפני ספינת הסוֹכנוּת. אוּלם אם יבוֹא מוֹשב בּרלין ב' להוֹריד למען ספינה זוֹ חלק מן המטען הציוֹני, הכּבד מדי בּעיניה – לא נכּיר בּסַמכוּתוֹ. המשקל המוּסרי הרב שהיה להחלטוֹת בּרלין א' אינוֹ ניתן להיפּסל על ידי שינוּי קוֹניוּנקטוּרה לאחר חדשים מספּר. יזכּרוּ זאת חברי הועד הפּוֹעל הציוֹני המשתתפים בּישיבה. אם בּאמת צצוּ בּינתים ויתוּרים חדשים וּנסיגוֹת חדשוֹת, כּי אז אַל נא ימהר המוֹשב לקבּל על עצמוֹ את האחריוּת. ישמע וידע את הדברים “העם” הציוֹני, ויוּבאוּ הדברים להחלטה אל מוֹשב האביב של הועד הפּוֹעל בּארץ-ישׂראל, שיהיה ודאי רב-עם ורב-משקל.


כּסליו תרפ"ט.  1. “דבר”, גליוֹן 1079, ל' בּכסלו תרפ“ט, 13.12.1928. החתימה ב. כ. מוֹשב זה של הועד הפּוֹעל הציוֹני נתקיים בּסוֹף דצמבר 1928 בּבּרלין, וּבוֹ נתקבּלה החלטה בּשאלת הסוֹכנוּת היהוּדית. בּמוֹשב הקוֹדם של הועד הפּוֹעל הציוֹני בּיוּלי 1928, אף הוּא בּבּרלין, נדוֹנוּ מסקנוֹת ”ועדת־החקירה" (עיין כּרך ג', עמוּד 407 [בספר, הערת פב"י]).  ↩

  2. ועדת השבעה. בּועידת הלא־ציוֹנים למען ארץ־ישׂראל, שנתכּנסה בּניוּ־יוֹרק בּ־20.10.1928, הוּחלט ליפּות את כּוֹחוֹ של לוּאי מַרשל למַנוֹת ועדת ארגוּן בּת שבעה חברים לשם מינוּי בּאי־כּוֹחם של הלא־ציוֹנים בּסוֹכנוּת היהוּדית.  ↩

המלצות קוראים
תגיות