רקע
דוד פרישמן
אגרון עברי פולני

(הערת פרויקט בן‏־יהודה: הספר המקורי הכיל תרגומים לפולנית של כל טקסט. אנו מביאים כאן את הטקסטים העבריים בלבד.)

אגרון עברי פולני: כולל מכתבים שונים, ונלוה לזה דרשות מודרניות לבר מצוה, טואסטים למשתה נשואין, לחתונת כסף, לבעלי יובל.

‬‬‬

 

א) מכתבי ברכה    🔗

1    🔗

מכתב בן אל אביו לברכהו ביום הולדת אותו.

בני אהובי!

כיום הזה, בהתקדש חג יום הולדת אותך, מלא לבי שמחה וברכות על כל גדותיו, כי תהיה בריא אולם וטוב וחסד יעטרו את ימי שני חייך הבאים לקראתך.

יום יום אזכרה ונפשי תברכך, אבי היקר, כי אתה כבודי ומרים ראשי ומידך לי כל זאת כי אלמד ואשכיל למען היותי לאיש מועיל בחברת האדם. ישלם ה' משכרתך חלף כל הטוב אשר עשית עמדי ואשר אתה עושה עוד כיום הזה, יצו נא את ברכתו אתך והריק עליך את כל אוצרו הטוב למען היותך מאושר וצולח בימי זקנתך ושיבתך.

ואני הנני לגבר חילים ולעשות את כל אשר בכחי למען שַׂמח את לבך ולמען היותי הגוּן בעיניך לכל חסדיך ולכל אהבתך אשר אהבתני.

קחה נא את ברכותי ואת דברי אלה היוצאים מלב נאמן, לב בן האוהב את אביו, כי אותם אוביל לך שי היום ביום הולדתך אותך, ולבך יהיה נא סמוך ובטוח כי ברוב למודים אשר אלמד ובדרך אשר אלך למלא את כל חובותי, לא אחדל עד עולם מהשתדל למצוא חן בעיניך. ובלב מלא אהבה וכבוד הנני תמיד

בנך הסר למשמעתך ונותן לך את תודתו ג.


2    🔗

תשובת האב.

בני אהובי!

רב תודות לך על כל ברכותיך אשר ברכתני ליום הולדת אותי, כי יוצאות הן מלב נאמן המוכשר לקבל כל טוב; רק שמר לך ושמרת לנפשך לבלתי הפנות את לבך אל רשמי הרע, ועַל תתע מדרך האמת. גדולות ורבות הדאגות אשר ידאג האב לבנו, ואין דבר אשר יגמלהו טוב תחת כל אלה בלתי אם בראותו את בנו הולך למישרים. שים נא, בני, את הדבר הזה אל לבך תמיד והיו מעשיך ככה, כי זה אדיר כל חפצי, ולבי יגיד לי כי לא לשוא אקוה ממך אשר תמלא אחרי חפצי זה. ובמלאך את חפצי זה הלא תמלא גם את חובותיך אשר חבת לנפשך, כי תשכיל ותעשה את כל אשר בכחך למען היותך לאיש בבואך בין אנשים, ויכלת לעשות טוב וחסד ולאכול את פרי עמלך אשר עמלת בימי בחורותיך. בני האהוב! התאזר והיה לאיש טוב ומועיל בבוא עתך, אַל תמנע דבר למען היותך לאיש כזה, כי בזאת אתה ממלא את תקות אביך אשר יאהבך. אין חפצי להאריך ימים על האדמה ככל הימים אשר אתה אומר לי, ורק זה חפצי לחיות ולראותי בהיותך לאיש אשר בא על מקומו בשלום ויכלת היות למשען חדש לבית אביך. העתירה בעדי אל האלהים, והיה סמוך ובטוח כי אהבת אביך לא תמנע דבר מכל הדברים אשר יוכלו להיטיב לך.

אביך האוהב אותך…


3    🔗

בן אל אביו; מכתב ברכה לראש השנה.

אבי היקר!

אין מלים בפי להביע לך עד כמה יודע אני את כל החסדים אשר אתה עושה עמי באין מעצור, ורק לבי מרגיש את כל אלה. הנני מרהיב בנפשי עוז להגיד לך, אבי היקר, כי עד עולם לא תמצא בי עול לאמר כי עשית את חסדיך לאשר לא נכון לו. ויען כי חפצתי לתת לך אות על הדבר הזה, לכן אעמול משנה עמל למלא אחרי כל דבר אשר יתן שמחה בלבך. אכן לא רק חג ראש־השנה ישים דברים כאלה בפי להודות לך, כי ככה יהיה לבי עמך תמיד באין חליפות, ורק השתמשתי במקרה הזה למען הגיד לך כיום כי אין דבר בארץ אשר ימחה את הרגש הזה מעל לבי. ואל אלהים אני תפלה כי יאריך את מנוחתך ואת אָשרך, ואני מקוה כי יקשיב אלהים את התפלה היוצאת מלב נאמן, לב בן המשתחוה ביראת הכבוד….


4    🔗

תשובה.

בני אהובי!

אני ואמך הטובה נותנים לך את תודתנו על הברכה אשר ברכתנו לראש השנה הזאת, ואולם רק בזאת נכיר את תודתך הגדולה אשר תודה על אהבת אבותיך אותך,בעשותך תמיד את כל אשר בכחך למען היותך לאיש טוב ומועיל בחברת בני האדם. לכן התאזר נא להשתלם בחכמה ובלמודים, ועשית חיל מיום אל יום, וכח רצונך הטוב יגדל נא בהלחמו עם כל תאותיך. הלא בימים האלה נקל לך כל דבר ודבר לעשותו, כי ימי הנעורים הם ימי הזריעה, לכן זרע את זרעך עתה בלב טוב, ובאחרית הימים תאכל את פריך אשר תקצור. מלא נא את הבטחתך אשר הבטחתנו והיית לנו לבן מקשיב גם בשנה הזאת, אז היה סמוך ובטוח כי בשמחה ובגיל נכונים גם אנחנו לעשות את כל אשר בכחנו ואת כל הדרוש לחפצך.

ואלהים יהיה עמך גם בשנה החדשה הזאת ויצו לך את ברכתו.

אביך האוהב אותך…


5    🔗

מכתב דומה לזה.

תורתך, בני, תגמלני על כל הדאגות אשר דאגתי לך, ואני תקוה כי אתה תשכיחני את משא הזקנה אשר אשא על שכמי. ברכותיך טובות ויקרות לי מכל הברכות אשר באו לי כיום הזה, כי באות הן מלב טהור ולא על פי מנהג אנשים מלומד. ואני תקוה כי ישמע אלהים גם את תפלתך, רק למען היותי לך עוד לתועלת ולמען תהיה עוד לאל ידי להראותך אותות על כל האהבה אשר אני אוהב אותך.

אביך האוהב אתך עד עולם ג.


6    🔗

ברכת בן לאמו ביום הולדת אותה.

אמי היקרה!

היום אשר בו תחוגי את יום הולדת אותך הוא אחד הימים הטובים לי מכל ימי־חיי ואיך איטיב לחוג את חגך אם לא בהתפּללי אל ה' כי יתן לך חסד ושלום עד אחרית ימי זקנתך וכח וגבורה יתן לך למען אשר תוכלי למלא תמיד את חובותיך, חובות אֵם טובה לבניה, כאז וכעתה. ואני הנני להגדיל את שמחת לבך, אמי היקרה, כי אשתדל לתת לך אותות נאמנים על כל התודה אשר ירחש לבי לך חלף עמלך אשר עמלת בי לגדל אותי לדעת את הטוב ואת הישר ולבקש חכמה ודעת, כי על כן הולך אני למישרים ואתמיד על למוּדי ואמלא את חובות הבן לאבותיו, ועיניך תראינה.

קחי נא, אמי היקרה, את ערובתי כי אסור למשמעתך עד עולם למצוא חן בעיניך.

בנך המלא רגשי תודה…


7    🔗

מכתב נערה אל דודתה ביום הולדת אותה.

דודתי היקרה!

היום הזה הוא יום הולדת אותך, כי על כן יום חג הוא לי, ואני לא אוכל להביע את רגשי האהבה והכבוד אשר ירחש לבי לך, בלתי אם בהתפללי אל ה' כי יתן לך חיים ושלום ויאריך את ימיך למען תוכלי לעשות טוב וחסד כאז וכעתה. גם הנני נכונה להשתדל לצאת בעקבותיך ולעשות כמעשיך הטובים, למען קנות לי את לבך למצוא חן בעיניך, כי זה הדבר אשר תבקש ממך בת אחיך (אחותך) הסרה למשמעתך

סופיה.


8    🔗

מכתב נכד אל אביו־זקנו ליום הולדת אותו.

אבי־זקני היקר!

בבוא יום הולדת אותך יהמו מעי בי כי אזכרה את כל הטוב אשר עשית עמדי בידך הרחבה מימי ילדותי ועד עתה. לא אורך העת ולא המרחק אשר בינינו יעצרו כח להשמיד את הזכרונות האלה מקרב לבי. עד כמה הגדלת טובך עמי להורותנו את כל דרך התורה והלמודים! עד כמה קנאת לי קנאה גדולה ועד כמה שכחת את נפשך ואת עניניך, ותדאג רק לי ועל לבי שמרת, ומה לעשות עוד ולא עשית למען היותי לאיש – לא רק לאיש מועיל בקרב חברת בני האדם כי גם לאיש טוב וישר! על כל תגמוליך אלה עלי לא אוכַל לתת לך אות תודה בלתי אם בהראותי אותך כי הולך אני מחיל אל חיל בלמוּדי ומוסר וחוקי ישר שמרתי, למען תת שמחה גדולה בלבך, אבי־זקני, ולמען תת לך אות כי גם בימים הבאים רצתה נפשי להיות הגון לכל אהבתך אשר אהבתני. ואני תפלה אל ה' כי יאריך את ימיך ויתן לך שנות אושר ונחת וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך. זאת תורת הברכה אשר יברכך נכדך המלא רגשי־תודה…


9    🔗

מכתב בת אל אמה לברכה בראשית השנה.

אמי אהובתי!

יום יום תוסיפי ולא תחדלי להראות לי אותות חסדיך הגדולים, חסדי אם אוהבת, אשר תעשי עמדי; וכאשר תגדילי חסדיך כן יגדלו רגשי התודה בקרב לבי, והמה הלא רבים מאד גם עד עתה. הה, לוּ יכלתי גם אני להשיב את תגמוליך אלה אל חיקך! ואולם ידי תקצר מעשות דבר, בלתי אם להביע לך את רחשי לבי המלא תודה ויראת הכבוד על כל גדותיו. אלה הדברים אשר ירחש לבי כיום הזה בהחל השנה החדשה, וככה אפן לי אל האלוהים, הנותן כל טוב, להתפלל אליו בכל לב להאריך את ימיך ולהיטיב עמך. האל הטוב יצו את ברכתו הגדולה עמך וימלא את כל משאלותיך! ואני עד עולם אשתדל להיות הגונה ומוכשרת לכל אהבתך וטובתך למען הראותך כי מלא לבי את יראת הכבוד לך, וככה

הנני בתך הסרה למשמעתך…


10    🔗

מכתב־ברכה אל רֵעַ ליום חתונתו.

הנה כן, רעי הצולח, נמלא עתה אחד ממשאלות לבי: זוּ נטליה אשר אהבת, לך היא עתה! בשמחתך גם לי שמחה גדולה, ואני תודה אל רעיתך הצעירה על כי נתנה את ידה לאיש אשר רֵעַ נאמן הנני לו ואשר לו יאתה לקנות לב אשה כמוה. יתן ה' לכם את ברכתו ואת חסדו והייתם מאושרים כל ימיכם! אכן אין שמחה ואין אושר תחת השמים בלעדי השמחה אשר לאדם ביום ראותו שני אנשים האוהבים איש את אחיו מתאחדים יחד, והמה נושאים כאיש אחד את הטוב ואת הרע, את השמחה ואת המכאוב.

שים שלום בשמי על רעיתך האהובה והיה עם פי להביע לה את רגשי הכבוד אשר אני הוגה לה. הגידה נא לה כי כבדתיה תמיד בכל לבי, ואולם משנה כבוד ירחש לבי לה עתה, על הטוב אשר עשתה גם עם אחד מרעי הנאמנים להיות לו לאשה טובה עד נצח. יהי לבכם סמוך ובטוח כי אין איש אשר יוכל לברך אתכם בלב נאמן יותר ממני

רעכם הנאמן….


11    🔗

מכתב דודה אל בת אחותה או בת אחיה (ברכה לחג חתונתה)

בת אחותי (אחי) הנחמדה!

בשמחה גדולה קראתי את מכתבך האחרון ואגיל על אשר הסוחר קלוג יתחשב מעתה בבני משפחתנו. זה מכבר יודעת אני אותו לאיש אמונים, כי התרועע פה עם רבים מאנשי בריתי, ואני שמעתי אל אדותיו תמיד דברים רבים וטובים. ובהיותו איש ישר אשר לבו הולך אחרי הליכות ביתו, לכן ידרוש גם ממך כי תהיי אשה צופיה הליכות ביתה, והדבר הזה לא יכבד ממך, כי אבותיך הלא הורו ויגדלו אותך לאהוב את הסדרים ולהשגיח אל המשטר הישר בבית. ומלבד זאת סמוך לבי ובטוח בחכמתך כי תדעי ותביני בנפשך את הדרך אשר בו תקני את לב בעלך להיות לך אמונה כל הימים, וברכה ונחת לא יחסרו לכם עד עולם.

ואף גם זאת עלי לשים אל לבך, בת אחותי (אחי) האהובה, לבלתי שמוע לדבת מלשינים הזורעים מדון בין איש ואשתו, ואם יש אשר בעלך יתרגז וישתער אליך, הלא עליך לדעת כי זה משפט אנשים סוחרים במצוא אותם רגז ותלאה, ועליך לעשות את כל אשר תוכלי לשכּך את חמתו בדברים רכים עד בוא עליו שנית הרוח הטובה. אל נא תקצפי עלי על דברי אלה, כי האהבה אשר אני אוהבת אותך והדאגה אשר אדאג לך, שמו אותם בפי.

שים שלום על בעלך, וחייתם בשמחה ובלב טוב, ולפעמים תפקדו אותי במכתב.

דודתכם הנאמנת אתכם…


12    🔗

מכתב אל רֵעַ (ביום יוּלַד לו בן).

אהובי, ידיד נעורַי!

זה עתה קבלתי את מכתבך מיום 25 יולי, אשר הביא לי את הבשורה הנעימה כי רעיתך ילדה לך בן למזל טוב.

הנני נותן לך את ברכתי בלב שלם ליום אשר עלה מספַר בני ביתך ויגדל, ואני אגיל ואשמח אם אראה כי אתה ואשתך תשבעו נעימות ושמחות בקרב בני ביתכם הנחמדים, וטוב וחסד ירדפוכם תמיד.

הנני נותן לך שנית את תודתי על כי השתדלת בעדי בנוגע לַעֲסָקַי אשר לי עם האדון שאָפער.

הנני רעך המכבדך ומוקירך ג. ג.


13    🔗

מכתב אח אל אחותו (ביום היותה לכלה לאיש).

אחותי האהובה!

מכתבך הנחמד שמחני שמחה גדולה; – dir=“rtl” הנה כן מצאת לך גם אַת לב אוהב אשר עמו תאמרי לבלות יחדו את יתר ימי חייך ולהיות לכם גורל אחד. אני רק הלל אהללך על הבחירה אשר בחרת, כי ידעתי גם ידעתי זה מכבר אשר בבוא לך יום הבחירה לא תבקשי יתרונות חיצונים כי אם פנימים. תפארת הבעל איננה ביפי גוו וביפי פניו, כי אם בהיות לו את המקום אשר תעמוד עליו; על פי בעלה תרומם האשה ועל פיהו תשפל. את הדברים האלה אני כותב אליך, לא לעודד את רוחך כי אם למלאות אחריך בדבר בחירתך, כי האיש הזה הגון ומוכשר לאשה כמוך, ומי יתן והיית צולחת בחברת האיש הזה, כי לך יאתה, וכל משאלותיך ימלא ה'.

הנני מברך אותך, אחותי האהובה, כי יארכו ימי אָשרך עד בלי קץ, ומקור האושר הלא הוא האמונה ומוצאו מלב טהור, ואהבה וכבוד ינחוהו. גם במוט ימי הנעורים לא תמוט אמונת הלב, וגם בבוא דאגות ומכאובים, תלאות ודמעות למרר את חיי האדם המעטים והרעים, לא תחלוף האמונה.

חיי בנעימים, אחותי האהובה, היי צולחת ומאושרת בברכת אחיך הנאמן האוהב אותך.

נ. נ.


 

ב) מכתבי אנשים אחים וקרובים    🔗

14    🔗

אחי אהובי!

בלב מלא שמחה קראתי את מכתבך וארא כי שלום לך, כאשר תאבה נפשי, וגם שמחוני הבשורות הטובות כי עסקיך ועניניך הולכים הלוך וטוב, עד כי מצאה ידך לבנות לך בית יפה ורחב ידים ולהרבות את קניניך. ואני כי אשמח אל גיל על כל הטובה אשר היתה לך,אתפללה אל אלהים כי לא יסיר את חסדו ואת אמתו ממך גם בימים הבאים ורוב שמחות ישביעך עד זקנתך ועד שיבתך!

ממעמקי לבי אנכי נותן לך את תודתי על דבר מלוה הכסף אשר אמרת להלוות אותי, ואני אין לי חפץ במלוה וחסדיך גבהו ממני; יד חרוצים וקמצנות היו לי לערובה נאמנה כי בעזרת אלהים לא יחסר לי דבר, ולמותרות הן לא תאבה נפשי. אכן בזאת תעשה עמי חסד גדול ותראני את אהבתך, אהבת אח לאחיו, אם תעשה לי הדבר אשר אנכי מבקש ממך הפעם, והוא נוגע אל בני בכורי פ., שהוא נער רב תבונות, יפה עינים ונחמד למראה, ושוקד על למודיו מאין כמוהו. מילדותו ועד היום הזה ידע לקנות לו את לב אבותיו ומוריו ואת לב כל איש אשר היה לו עמו שיח ושיג, כי מקשיב הוא על כל דבר טוב ומשכיל בכל דרכיו. ועתה כי גדלה בקרבו תאותו למלאכת־מחשבת ולמדעים, ובעירי הקטנה אין בתי ספר ובתי תורה כאלה, לכן אמרתי לשלוח אותו אל עיר מגוריך אשר תושביה וחכמיה הגדולים עשו לה שם עולם, וסוחריה וכנעניה היו לתפארת ולתהלה, כי חפצתי אשר ישתלם בני בלמודיו בעיר הזאת ואחרי כן יבחר לו הוא את הדרך אשר יחפוץ ללכת עליה, אם דרך החושבים והחכמים או דרך הסוחרים והכנענים.

לכן אבקשך, אחי יקירי, כי תפתח לו את ביתך ואת עיניך תשים עליו והיית לו ליועץ בכל עת תמיד, והיה אם תבטיחני לעשות לי כדבר הזה, אז אשלחהו אליך בימים הקרובים, וכל ההוצאות ופרשת הכסף אשר תוציא לו, אנכי אשא ואנכי אשלם.

מחכה אני אל תשובתך אשר תשיבני בקרוב, והנני

אחיך האוהב אותך לנצח….


15    🔗

תשובה.

אחי האהוב!

אמנם את אשר חפצתי בא לי! זה לי ימים רבים אשר חשקה נפשי לקחת את בנך בכורך אל ביתי, כי שמעתי את שמעו הטוב מפי סוחרים העוברים והשבים, ואמרתי: יבוא נא הלום ואדע אותו פנים אל פנים והיה לחבר טוב לבני, והשתלמו יחדו בלימודיהם ולקח גם הוא חלק מכל הברכה אשר חנני אלהים. ואולם יראתי להשמיע את חפצי זה באזניך, כי אמרתי: קשורה נפשך בנפש בנך ולא תחפוץ להרחיק אותו ממך; אכן הנה באת אתה, ואת אשר היה בלבי אותה הגדת לי, לכן מעמקי לבי אקרא לך: כן וכן! ואבקשך למהר ולהחיש את מעשיך ושלחת אלי את בנך במהרה. בכל עת תמיד אשים עליו את עיני ודבר לא יחסר לו בביתי, כי כאחד מבָּני כן יהיה לי ואתה לא תדאג לו עוד עד מה, רק אַל תוסף דבר אלי עוד על דבר ההוצאות אשר תאמר להשיב לי, ראה בקשתיך; הן גמולי יוּשב לי שבעים ושבעה ביום ראיתי כי בנך השיג פה את מטרתו והיה לאיש המשמח אלהים ואנשים. ואני מחכה עתה בכליון עינים אל בואו והנני…


16    🔗

מכתב איש בצאתו לדרך.

אדון נכבד!

על פי מקרים אשר באו לי פתאם ולא ידעתים מראש, אנוס אנכי עתה לצאת לדרך ולנסוע מזה בחפזון נמרץ, עד כי לא אמצא עוד לפָני עת ומועד לראות את פניך, אדוני הנכבד. לכן קבל נא בזה את תודתי העצומה על כל הטוב והחסד אשר עשית עמדי, ולבך יהיה נא סמוך ובטוח כי לא תמוש תודתי מקרב לבי עד עולם ואזכרך תמיד ברגשי כבוד,

והנני עבדך הסר למשמעתך נ. נ.


17    🔗

מכתב בן אל אביו.

אבי היקר!

אתמול לפנות ערב באתי בשלום אל מחוז חפצי, ותהי ראשית דרכי ללכת אל בית אדוני דודי, והוא בא לקראתי ויקבל את פני בשמחה גדולה ובאהבה רבה ויפַנה לי חדר מיוחד בבית משכנותיו, אשר שמה אשב כל ימי היותי בעיר הזאת. ואני כי הייתי עיף ויגע בבואי מן הדרך, לכן לא יצאתי מפתח הבית וחוצה עד היום לפנות הצהרים, והיום לעת הצהרים קמתי, ובני דודי הלכו עמי, ואבוא אל כל אוהביך וידידיך אשר נתת לי מכתבי־מליצה למסור אותם להם, וכלם הבטיחוני להיות לי לעזר ולישועה בכל אשר תהיה לאל ידם, עד אבוא אל מטרתי.

ועתה הנני, אבי יקירי, ואמלא בזה את חובתי הקדושה להודות לך הפעם בכל לבי ובכל מאדי על כל הטוב והחסד אשר עשית עמדי למן הרגע הראשון אשר יצאתי מבטן אמי ועד היום הזה. איכה אשלם לך את כל גמוליך הטובים אשר אתה גומל עלי? דברי אשר בפי מעט ורעים מאד, עד בלתי אוכל להביע בהם את מלא מדת תודתי ורחשי לבי. לכן קבל נא ברצון את הבטחתי כי אתמיד ואשקוד על למודי עד היותי לאיש מושלם ומועיל לחברת האדם, כמה שהורותני, והיתה לך הבטחתי זאת כאִלו הקרבתי לך את תודתי אשר אני חיב ואשר קצרה לשוני מהביע אותה לך חלף כל הטוב אשר עשית עמדי!

שים שלום בשמי על אמי הנחמדה ועל אַחי ואחיותי האהובים, והנני ביראת הכבוד וברחשי אהבה

בנך הסר למשמעך.


18    🔗

מכתב אב אל בנו.

בני הנחמד!

נתת שמחה בלבי בבשורתך אשר בשרת לי כי באת בשלום עירה נ. וכי דודך, זה אחי האהוב, קבל אותך בסבר פנים יפות ויפַנה לך חדר למשכן בתוך חדרי ביתו.

בני! שים את מטרתך לנוכח עיניך ורדפת אחריה עד השיגך אותה, וידעת תמיד את שרש דבר שבתך בעיר הזאת; שמע לכל תורה אשר יורוך וזכור את עצתי הטובה אשר יעצתי אותך בטרם הלכת ממני, קנה לך למוּדים וידיעות רבים, ועל כלם שמר נא את חקות המוסר ודרך־הארץ. שמע לדברי מוריך, הט אזן לעצת זקנים ונבונים, ובשבתך בסודם ובחברתם, אַל נא תמהר להוציא את רוחך ולהשמיע במרום קולך. “שמע הרבה ודבר מעט” זה כלל גדול בדברי מוסר ובדרך תבונות, ובפרט נטל על בני הנעורים לשום לב אל הכלל הזה; ובזה תבוא אל המסלה העולה אל אָשרך, לטוב לך ולנפשך, ולשמחה להוריך אוהביך אשר אתה נחמתם וכל תקותם.

בני! עוד דבר אחד אני שואל מעמך: כבד את דודך ואת דודתך בכל לבך ובכל מאדך, והם אם גם כבן ירצוך ויאהבוך, אַל נא תשכח גם רגע אחד את הכבוד אשר עליך לכבד אותם; אַל נא תהי נמהר לבקש ולשאול מהם דבר, אם כי נחוץ הוא לך, ואל תדמה בנפשך להיות חפשי בדבריך, ובמעשיך כאחד מבניהם יוצאי ירכם, רק עניו תהיה לפניהם ולפני בניהם וגם לפני משרתיהם, כי אז תהיה אהוב ונחמד בעיני כל, ויקדמו את פניך בלב טוב ואת משאלותיך ימלאו בטרם תשאל, ולא תהיה להם למשא.

אביך אוהבך…


19    🔗

מכתב אל אשה ע"ד בנה ההולך בלמודיו מחיל אל חיל.

גברתי הנכבדה!

האדון ג., הוא הדירקטור אשר על בית הגימנאזיום פה, אמר אלי, בדברו עמי לפני ימים אחדים על דבר בנך והתמדתו והליכות דרכו, כי שוקד הוא על למודיו בכל עת וכי כשרונות מיוחדים לו; הליכות דרכו בבית הספר טובות מאד מאד, עד כי היה למופת לחבריו ובני גילו. ואף יעץ אותי הדירקטור כי אקנה לו ספרים אחדים, למען הקל מעליו את העבודה בלמדו את למודיו בפני עצמו, ואעש כדבר הזה, ואחרי היות הספרים מכורכים, אוכל לשלוח אליך את פרָשׁת החשבון. בין הספרים תמצאי את ספר־המלים היוני אשר עשה פאססאָוו וספר המלים הרומי אשר עשה שעללער, וגם יש ביניהם ספרים אחדים הנוגעים אל החכמות היפות ולמלאכת מחשבת. והשמחה אשר שמח בנך דוד עליהם תתן תקוה בלבי כי בימים יבואו עוד יוסיף לגבר חילים בלמודיו עד היותו לאיש משכיל ורב חיל; ובפרט יש ידים לקוות לכמו אלה, אחרי כי ראינו כי בנך איננו אוהב את השעשועים ואת משחקי בני הנעורים, כמעשה אשר יעשו חבריו המבלים את רוב עתות היום בכמו אלה, והוא רחוק מהם ומתעלוליהם, ורב לו אם פּעם אחת ביום ילך לשוח בחוץ.

שמחי נא, אשה עדינה, כי נתנך אלהים לאֵם לבן פורת אשר כזה ודעי כי ככל שמחתך לי שמחה.

והנני עבדך המשתחוה לקראתך…


20    🔗

מכתב אח אל אחיו (דומה אל אשר לפניו).

אחי אהובי!

במכתבך האחרון שאלתני על דבר בנך הנחמד והליכות דרכו, ואני אשמח על גיל כי יש לאל ידי להשמיעך רק בשורות טובות ומשמחות לב. הודות לאלהים כי הולך הנער הלוך וגדול ועושה חיל בגופו וברוחו מיום אל יום. מוריו מעידים עליו תעודות טובות מאין כמוהן, כי הליכותיו יפות עד מאד וידו עושה חיל בכל למודיו אשר הוא לומד. גם אשתי האהובה ובני וכל הנלוים עלי ישמחו תמיד שמחה גדולה על הנער הנחמד הזה.

ורק אחת היא אשר אתאונן עליו באזניך: הנער הזה שוקד על למודיו יותר מדי, והוא יושב על ספריו יומם ולילה ולא ישבותי רגע למען השיב רוחו ולבלתי הביא מחלה על עיניו. ואני בדברי אליו על אדות הדבר הזה ובהוכיחי לו כי חטאת הוא לעבוד בפרך כל היום ולהשחית את מאור עיניו, והיה רק כהפנותי שכמי ממנו, אז ישוב אל עבודתו ואל ספריו. יום יום יקום בבקר השכם מעל משכבו, וכל היום ישקוד על למודיו ורק לעתים רחוקות הוא יוצא השדה לשאף רוח ויש אשר גם יָצֹא לא יֵצא. זה הדבר אשר לי להתאונן עליו באזניך, ואתה נסה נא ושאלת אתה את פיו על אדות הדבר הזה.

אחיך האוהב אותך…


21    🔗

האב אל בנו.

על כל שמחה שִׂמחו את לבי בשורות אשר שמעתי על אדותיך במכתב אשר כתב אלי דודך, ותעודתו אשר הוא מעיד עליך לפָני הלא טובה בעיני מעשר תעודות אחרות, אחרי כי ידעתי כי נאמן הוא לפני ולא יעשה שקר בנפשו, כי על כן אוכל לבטוח בו. הוסיפה נא, בני, ללכת על הדרך אשר בחרת לך, הוא דרך הצדקה והאמת, כי שתים טובות אתה עושה בזה: ראשית, הלא שַׂמח תשׂמַח בזה את נפש אבותיך וקרוביך וגואליך, ושנית, הלא תהיה לך כל זאת לברכה לך ולנפשך.

קבל נא בזה מתנה קטנה אשר אנכי שולך לך סגורה וחתומה בתבה ומצאת בה שני בגדים חדשים ושש כתנות בד אשר תפרה לך אמך הנחמדה בעצם ידיה, ונוסף עליהם צרור כסף אשר תמצא באמתחת אחד הבגדים. את הכסף אנכי שולח לך למען יהיה בידך לענג בו את נפשך באחד מתענוגות בני האדם בצאתך מעת אל עת לשוח בחוץ, או לעשות בו כטוב בעיניך.

ואף גם זאת עלי להגיד לך, בני, כי לא תשקוד על ספריך יותר מדי, פן תרע לבשרך ונחלית. הכן לך שעה או שתים ביום לצאת לשוח ולשובב את נפשך, ולרוח היום תצא עם אחד מבני דודך או מחבריך הצעירים ושאפת רוח; כי עד עולם לא אשא ולא אסלח לך אם לא תט אזן קשבת לעצתי זאת, הן לכל עת וזמן, וכל המוסיף גורע; וגם הישיבה אשר אתה יושב במקום אחד תשחת את הבשר ותביא על הגוף תחלואים רעים, וכל המעַבּד את נפשו בפרך ובאכזריות, יחטא מאד לנפשו. ראה צויתיך על הדבר הזה, ונפשי בתקותי כי תתן לי אזן קשבת, וגם תשַׂמח את לבי במכתב אשר תכתוב אלי במהרה. אביך אוהבך…


22    🔗

תשובה.

אבי אהובי!

את מכתבך ואת מתנתך אשר נתת לי קבלתי, ואמצא את שני הבגדים החדשים ואת שש הכתנות ואת צרור הכסף, ואתה קבל נא בזה את תודתי הנובעת מקרב לבי; אכן, טובותיך וחסדיך אשר אתה עושה עמי מיום אל יום, אבי אהובי, גדלו ועצמו ממני עד בלתי אוכל עוד למצוא די מלים בפי להביע לך את רחשי תודתי במדה הנכונה. ישלם לך ה' כעל כל תגמוליך וישיב לך מאה שערים כל אשר אתה עושה לי בידך הנדיבה. – את הכסף נתתי על יד דודי לשמור אותו, כי איננו דרוש לי עוד בימים האלה, אחרי היות לי עוד די כסף מן הכסף אשר נתת לי ביד רחבה להוצאות הדרך; ואת אשר דרוש לי לענג את נפשי בתענוגות בני אדם, אותו יתן לי דודי הטוב, יברכהו ה'!

את עצתך אשר אתה יועץ אותי, אמלא, ואָכין לי שעות אחדות ביום להשיב רוחי, ואולם עד כה לא יכלתי עוד לעשות כדבר הזה, כי נטל עלי לעשות כפלים לתושיה למען השיג את אשר אחרתי מן המועד, אחרי כי חברי ובני גילי הקדימו לי עד מאד; אבל עתה, אחרי כי עוד מעט ובעזרת האלהים אשיג אותם, אז יכול אוכל להנפש מעט ולא אתמיד עוד על למודי יותר מדי, חיה בטוב וברך בשמי את אמי הנחמדה ואת אַחי ואחיותי.

בנך הסר למשמעתך…


23    🔗

מכתב אב אל בנו.

פאול אהובי!

בעשרים לחדש הזה, הוא היום אשר בו תקבל את המכתב הזה, נחוג אנחנו פה, אני ואמך, אחי ואחיותיך, את חג יום הולדת אותך במלאת לך שמונה עשרה שנה. קבל נא בזה, בני מחמדי, את ברכותינו אנחנו כולנו, יצו האל הטוב את חסדו עליך תמיד והיית בריא אולם כל הימים! היה לאיש צולח וטוב, והיית לנו לנחמתנו ולשמחתנו בבוא ימי הזקנה הקרובים!

ועתה, בני, דבר לי אליך אשר תשים אליו לבך. ראה הנה עברו עליך ימי ילדותך, ותהי לאיש, אשר לו כח וגבורה, דעת ומדע למדי; עתה הנה באה העת כי תבחר לך יד ושם בחיים, להיות לפניך למחיה לעתיד, ולמען היותך למועיל לך ולאחרים, והקימות לך גם אתה בית נאמן. הנה דודך הנחמד כתב אלי באחרונה כי חושב הוא מחשבות עליך לספח אותך אל בית מסחרו, וקבלת ממנו את משכרתך לשנה, ומקץ חמש שנים תהיה לו לשותף לאחד מחלקי מסחרו. אמנם רחוק הדבר ממנו לתת לך עצות ולצוות עליך הפעם, רק אתה תבחר וכטוב בעיניך תעשה; ואולם אחת אבקש ממך כי במהרה תודיעני את אשר גמרת בלבך לעשות, אם תעשה כעצת דודך או אם בחרת לך תעודה אחרת בחיים. כתב נא לי על אדות הדבר הזה באין מעצור, ואם עצה תבקש מפי, אז בכל לבי ומאדי אתננה לך.

אביך האוהב אותך….


24    🔗

תשובה.

אבי היקר!

בשמחה גדולה קראתי את מכתבך הנחמד ואת דברי ברכותיך הנאמנים ליום מלאת לי שמונה עשרה שנה. יקר מכל סגולה ומכל מטמון היה לי דבר אבותי וברכתם, והאל הטוב יצו את ברכתו גם עליכם ונתן לכם ארך ימים טובים ומלאים כל נחת וכל שמחה.

ועתה הנני ממהר, אבי היקר, לענות אותך דבר על אדות מחשבת דודי הטוב האומר לסַפֵּח אותי אל בית מסחרו. חי אני, כי חסדך ואהבתך וענוָתך הָרַבה, המה באו אל קרבי עד כי המו מעי וָאֵבְךְ. dir=“rtl” אתה אשר לך הצדקה לצוות אותי כי אבחר את אשר בחרת אתה, אתה מדַבר אלי כדַבר איש אל רעהו ואומר אלי כי כטוב בעיני אעשה ואת אשר אבחר אני, הוא הטוב. יהי אפוא כדברך, אם כן חפצת, ואני אגיד לך את אשר גמרתי בלבי! אמת הוא כי כאש בוערת בלבי התשוקה ללמודים ולמדעים, אחרי כי רק מעט למדתי עד כה, ועוד הרבה מאד אמצא לפָני אשר נסתר ממני, בכל אלה מאמין אני כי אין לי דרך אחרת בלתי אם לבחור לי את המסחר לתעודה בחיים, אחרי כי מעולם לא חשבתי לעשות את התורה לקרדום לחפור בו ולא עלה על לבי כי היא תהיה לי לאָכלה; ואולם חושב אני כי היום יהיה לי למלאכה ולעבודה במסחרי, והלילה והשעות הפנויות יהיו לי ללמודים ולדברי תורה. ובכן רואה אתה, כי בכל לבי ובכל נפשי אט את אזני לעצת דודי הטוב, כי איה איפה אמצא עוד איש כמוהו אשר ארכיבהו אלוף לראשי בחפץ לב? – והנני לסור אל בית מסחרו אם תסכים, אבי יקירי, לדבר הזה גם אתה וחפצי זה יהיה גם חפצך. הנני מחכה לדבריך בכליון עינים, וברגשי כבוד הנני

בנך הסר למשמעתך…


25    🔗

מכתב אח אל אחותו, דברי נחמה במול עליה בתה.

אחותי האהובה!

מות בתך אשר היתה לשלל למחלת האבעבועות מחץ גם את לבי. הנה אמרתי לגשת אליך ולנחם אותך ככל אשר אוכל, ואולם שגיתי מאד, כי אין לי הכח לתת נחומים לך, בעוד אשר גם אני, בזכרי את בתך הקטנה והנחמדה ישבר לבי בקרבי ולא אוכל להתאפק עד אם בכיתי.

ובכל זאת, אחותי הנחמדה, נתפללה נא לאלהים כי יתן לנו כח ועוז לשאת את המכאוב הגדול אשר הכאיב לבנו האסון הזה, ורוח חדשה, רוח מנוחה ונחומים, תבוא אל קרבנו לרפא אותנו.

אחיך האוהב אותך…


26    🔗

מכתב נחומים אל שאר־בשר במות עליו אחותו

אדוני N הנכבד!

בצרתך צר גם לי מאד במות עליך אחותך הנחמדה. לב טוב ברא לה אלהים ורוח טהור ועל כן כבדתיה מאד, ועתה באבוד נפש כזאת מתוכנו בלא עת מלא לבי מכאובים עד בלי די, כי כח וגבורה היה לה כעץ רענן ותהי לה תקוה להאריך ימים רבים מאד על הארץ. מדוע נקטפה פתאום בלא עת? לא אדע לענות דבר על השאלה הזאת, ידידי הנעים, כי על כן אין לנו דרך אחרת בלתי אם להבין כי חכמת האלהים הנסתרה והנעלמה ממנו, היא עושה את אשר תעשה, ומעשיה טובים מאד. נמצא נא אפוא נחומים באמונתנו זאת ואיש איש ממנו ילמד לשאת במנוחה את הנסיונות הקשים אשר יביאו לנו החיים.

רעך הנאמן…


27    🔗

מכתב אב אל בנו.

מה אומר ומה אדבר כי נדמית פתאם זה ימים רבים? זה חדש ימים מחכה אני למכתבך יום, יום, ואין קול ואין עונה, ואתה הן לא הסכנת לעשות לי כה. אמנם יודע אני את רוב עניניך ועסקיך, ואדע כי עתה לא תרשה עתך לך לכתוב אלי מכתבים רבים כאשר הסכנת לפנים, ואולם לחשות עד בלתי כתוב אף מלה אחת היא חטאת. הלא ידעת עד כמה דואגים אנחנו לך, אני ואמך, אם יעברו עלינו ימים רבים באין מכתב ממך, וגם דודך, זה אחי אהובי, לא כתב אלי זה ששה שבועות, והדבר הזה ימלא את לבי מחשבות זרות מאד. לכן מבקש אני ממך לענות אותי במהרה ולהודיעני שרש דבר; יהי אשר יהיה, רק הוציאני מן הספק למען אדע, כי נכון אני לכל שמועה. אביך הדואג מאד והמחכה לדבריך בכליון עינים…


28    🔗

מכתב בן אל אביו להודיעהו את מות אחיו.

אבי יקירי ומחמדי!

תבוא נא אמונתך ויראתך את אלהים ונתנו לך כח וגבורה לשאת את השמועה הנוראה היוצאת היום מפי עטי הרועד. אויה, מה גדול האסון ומה תרעדנה עוד כל עצמותי עד בלתי אוכל להחזיק את עטי בידי־אחיך היקר, הוא דודי הטוב והנעלה איננו עוד! – אתמול בחצי הלילה עלה המות בחלונינו ויקח ממנו את תפארתנו ומלבנו השבית את משׂוֹשֵׂנוּ; מקץ שלשה שבועות לחליו, בא קצו. עמל כל הרופאים הגדולים אשר בעירנו נשאר מעל, תפלת כל היראים והחרדים אשר התפללו בעדו אל אלהים לא הועילה, לשוא, לשוא היתה כל זאת! אלהים אמר לקחת אותו אליו, ותהי. היום לעת הצהרים קברנו את עצמותיו בכבוד גדול, כי עם רב ועצום נהרו אחרי מטתו ובתוכם כל אצילי העיר וראשיה. ועתה זה לי רק כשתי שעות מעת שובי מבית מועד לכל חי, ולא אוכל עוד להתאפק ולנוח. אין לאל ידי להוסיף לכתוב היום, ומחר בשובי מעט למנוחתי, אכתוב אליך את כל הנוגע לדבר מחלתו ולצואָתו אשר צוה אחריו. הה, עד רגעו האחרון אהב אותי אהבה גדולה! ינחם נא האלהים הטוב אותנו כלנו וירפא את שבר לבנו ההרוס.

בנך האוהב אותך לנצח…


29    🔗

מכתב אשה אל אחותה להודיע לה את מחלת אמה.

אחותי הטובה והנחמדה!

אמנו הטובה חלתה זה שלשה שבועות ודאגות גדולות בלבנו. הרופא N יבוא יום יום אל ביתנו, והוא אומר לנו כי אין סכנה לנוכח עיניו; את הדבר הזה אכתוב לך למען הרגיע את לבך; ואולם למען הקל מעלינו כלנו את משא לבבנו ולהיות למנוחה ללב אמנו האהובה השוקקת לראותך, הטיבות לעשות, לו באת אלינו לשבת בביתנו שבועות אחדים. כמעט בכל רגע תשאל אמנו: “היודעת ק… כי כה נדכיתי ונחליתי? אוכל עוד לראותה בטרם יבוא קצי?”.

בתקותי לחבק אותך בזרועותי עד מהרה, הנני אחותך האוהבת אותך תמיד…


30    🔗

מכתב איש אל קרובו החדש להודיעו כי בא במסורת ברית התנאים.

אדוני הנכבד!

אִכָּבדה נא בעיניך להודיע אותך ואת ביתך כי באתי במסורת ברית התנאים עם בת אחיך (אחותך) הנחמדה, היא העלמה הכבודה N dir=“rtl” . אמנם יקרה בעיני ההתחתנות הזאת שבעתים, כי בכבודה גם לי כבוד להיות קרוב ממשפחה נודעה אשר תמיד נשאתי אליה עיני ביראת הכבוד. ואחרי כי תמיד משכת חסד לי, על כן אקוה כי גם לך תנעם ההתחתנות הזאת; ואני אעשה את כל אשר ביכלתי למען היותי הגון לאהבתך ולאחוָתך אשר אותן אדרוש ממך. ובצאתי מאת פניך עתה, הנני ביראת הכבוד…


 

ג) מכתבי תודה    🔗

31    🔗

מכתב בן אל אביו להודות לו.

אבי האהוב!

בבואי עתה להודיע אותך, אבי יקירי, כי קבלתי אל נכון את הסך מאתים רובל־כסף אשר שלחת לי, הנני נותן לך את תודתי ממעמקי לבי על החסד החדש אשר עשית לי באהבתך אותי. ואני לא רק בארחות חיי כי אם גם בבואי להשתמש בכסף אשר שלחת לי, אעמול למצוא חן בעיניך ולמלאות את כל פּקודיך וכל חקיך הטובים אשר הורתני, למען היותי מוכשר והגון לאהבתך אשר אהבתני, כי הגמול הזה הוא האחד אשר יוכל לב בנך להוביל שי לך. יהי נא לבך סמוך ובטוח כי דברי אלה יוצאים ממַעמקי לבי ומשוך חסדך גם בימים הבאים לבנך האוהב אותך…


32    🔗

מכתב־תודה אל הרופא בקום החולה מחליו ובהובילו לו שי.

אדוני הרופא הנכבד!

אותך אוהב ואותך אכבד, כי אתה האיש אשר הצלת אותי ממות ונתת לי חיים חדשים, והיה כל נחת ועדן אשר אמצא עוד בחיים ואדע כי לאלהים ולך אני חייב את תודתי עליהם, אחרי כי בעמל גדול וביד חרוצים בחכמה ובהשכל שמרת עלי. קבל נא בזה את הבטחתי כי מלב נאמן יוצאים הדברים האלה, ואף קבל תקבל את אשר אני מוסיף בזה על מכתבי זה ואל תביט אל השי הזה הקטן בערכו, כי הוא רק לפי הוני ולא לפי רגשי תודתי. והיה בכל עת אשר תזכור כי הצלת נפש איש ממות והשיבות לבני ביתי את נותן לחמם, אז יהיה לך הדבר הזה לגמול ולמשכרת טובה הרבה יותר מכל שי אשר אוביל לך. יהי נעם ה' עליך, ונתן לך כח ועצמה וחיים ארוכים למען היותך לברכה לבני אדם! אלה הן הברכות אשר יברכך יום יום

עבדך אשר לבו מלא רגשי תודה לך…


33    🔗

מכתב תודה אל רֵע בהושיעו את רעהו.

רעי היקר!

לוּ יכלתי להביע לך את כל רחשי לבי אשר ארחש לך בזכרי את תשועתך הגדולה אשר הושעתני בצר לי! – הנני נותן לך את תודתי ואת ברכתי, כי זה כל הדבר אשר אוכל לתת לך.

אכן אָשרי וכבודי הוא הרעיון באמרי אל לבי כי אוהב נאמן נתן לי אלהים; אוהב נאמן הוא אוצר יקר, ולא כל איש זוכה לו.

ישלם לך ה' על כל החסד אשר עשית עמי בטוב לבך! זאת הברכה אשר יברך אותך האיש אשר עד עולם לא יחדל מאָהוב אותך וּמכַּבֵּד את שמך. והנני

רעך הנותן לך את תודתו….


34    🔗

מכתב־תודה לאיש מורם מעם בהושיעו איש וביתו בצרתם.

שוע נכבד! אדון רב חסד!

הוד תפארתו עשה עמי חסד גדול מאין כמוהו בבואו לי לעזרתה, אשר על כן מלא לבי רגשי קדש אשר יאלצוני לבוא לפניו ולתת לו את תודותי.

כי לא לי לבדי עשה את אשר עשה, כי אם לכל ביתי, ועל כן יברך ה' אותו עם כל ברכותיו על הגמול אשר גמל עלינו, כי עשירים אנחנו ברחשי לבנו ועניים באמרי פינו, עד בלתי יכלת להביע את תודתנו לפי מדת חסד – אמנם כן, רגשי תודה ימלאו את לבי ואת לב בני ביתי. ישלם לך ה' את משכרתך וישיב לך את גמולך, אדון טהר לב!

עבדו המשתחוה לפני הוד תפארתו….


35    🔗

מכתב־תודה לאיש להודות לו על חסדו.

אדוני ורעי הנכבד!

בימי שבתי במאָסקווא עשית עמי חסד אשר נפשי יודעת מאד כי קצרה ידי מהשיב לך כגמולך. קבל נא בזה את השי הקטן הזה, והיה לך לאות על תודתי; הן קטן ודל הוא בערכו, ואולם לב נאמן ומכיר תודה הוביל אותו אליך, ועל כן קבל נא אותו ברצון, ואולם לב נאמן ומכיר תודה הוביל אותו אליך, ועל כן קבל נא אותו ברצון, כי על כן בקשתיך, והיה לך לאות מצער על רחשי לבי ועד כמה יקרה בעיני אחוָתך.

רעך הנותן לך את תודתו…


36    🔗

מכתב־תודה על דבר השי המוּבל ליום החתונה.

אדון מאד נעלה!

מחשבותיך הטובות אשר חשבת עלי ביום חתונתי, בפקדך אותי בפקודות טובות, עוררו בלבי ובלב רעיתי רגשי תודה רבים ונאמנים; ואולם בבואך להוסיף עליהן ולהוביל לנו גם שי גדול ויקר, אותו לא פללנו. השי הזה יהיה לנו תמיד לזכרון על חסדך ועל אמתך, ויעורר אותנו כל הימים לרדוף ולהשיג את חסדך אשר אתה נוטה לנו. מי יתן ועל פי הדברים המעטים והצנועים האלה תשפוט על הכבוד והיקר אשר נכבדך ונוקירך בלבנו באין – – – ובאין מדה, וככה אהיה כל הימים

עבדך המשתחוה לפניך….


37    🔗

מכתב־תודה על הטובה אשר עשה איש לרעהו.

אדוני!

בטוב לבך מלאת אחרי פקודותי אשר שמתי לפניך, והנני מודה לך על כל זאת. אמנם לא רק לפי חפצי ורצוני מלאת אחרי, כי גם המחיר אשר שלמת על חשבוני הלא דל ומעט מאד, וכפי אשר אראה יש לך יד עם כל הפועלים הטובים והנבחרים. מי יתן ופנית לך אתה גם אלי, למלא אחרי פקודותיך בעירי, כי עתה בשמחה רבה אעשה את כל אשר תאמר אלי – – – למען שַׁלמי גם אני מדה כנגד מדה.

והנני ברגשי כבוד….


38    🔗

מכתב־תודה בהשיב איש לרעהו את הספר אשר שאל.

אדון נכבד!

ברב תודה הנני משיב לך את הספר אשר שאלתי מאתך באחד הימים שעברו, והנני מבקש את סליחתך על כי התמהמהתי עד עתה ולא השיבותיהו לך עד כה.

הנני מחכה למועד אשר אוכל גם אני לעשות לך חסד כאשר תשאל

והנני רעך הנאמן….


39    🔗

מכתב בן להודות לאיש על החסד אשר עשה עם אביו.

רֵע נכבד!

איכה אשיב לך את גמולך ככל החסד אשר עשית עם אבי! אכן הגדלת מעשיך על כל מחשבה אשר היתה בלבי! על פי פעלך ועמלך הוּשב אבי אל כנו ומעמדו כבראשונה; ואני, לוּ יכלתי לפתוח לפניך את לבי ולהראות לך את כל מחשבותי ורגשותי, כי עתה ידעת עד כמה תקצר לשוני מהביע לך את כל אלה. אכן זה משפט אות אהבתך הנאמנה, כי כאשר עלו הצרות למעלה ראש קמת ועמדת לימין אבי; ולוּ מצאתי גם אנכי מועד נכון להקריב לך קרבן גדול גם אני, כי אז בשמחה רבה נגשתי אל המלאכה למען הראותך כי לא הבאת את אות אהבתך לאיש אשר איננו הגון להם ואולם אנכי היודע עד כמה גדלו מעלות רוחך ועד כמה אתה מתעב את דברי התודה בעשותך את מעשיך הנאוים, כי על כן אחדל ורק אחת אומר לך כי עד עולם אהיה

רעך הנאמן אשר לבו מלא רגשי תודה….


40    🔗

מכתב־תודה להודות לאיש על חסדו.

אוהב אדם!

השם הזה הוא הטוב והנבחר לקרוא את כבודו בו; השם הזה הוא שם תפארת לא אך בעיני האדם כי אם גם בעיני אלהים האוהב יושר וצדקה, והשם הנכבד הזה יוצא עתה ממעמקי לבי ואיננו לעשות בו חנף.

אותות חסד ורחמים מאין כמוהם הראית לנו, אדון רב ומושיע! בימי צרה ומצוקה הושעת אותי ואת ביתי, על ימי חיינו הגהת אור חדש, את סבל דאגותי הרבות הסירות מעלי ואף הבאתני עד הלום כי אוכל לשאת עיני אל העתיד במנוחת לבב.

קבל נא, אדוני הגדול, את רחשי תודתי הנאמנים בעד כל מפעליך! והרגש הטוב אשר יתעורר בלב כל עושה חסד, הוא יתעורר גם בלבך והוא יהיה לך לשלוּמים על כל חסדיך, כי עטי דל ורפה מבלתי יכלת להביע לך את כל אשר ירחש לבי לך. ישלם אלהים את משכרתך בזה ובא, כי לך יאתה, ואותי יחונן כי עוד ימים רבים אוכל לשרת לפניך ולקרוא בשמך.

עבדך המשתחוה לפניך ביראת הכבוד N


 

ד) מכתבי מליצה    🔗

41    🔗

מכתב אשה אל אחותה להמליץ טובות על מורה לבניה.

אחותי האהובה!

מורה אַת מבקשת להורות את בנַיך, ואני אשמח אלי גיל כי אוכל לקרוא לפניך בשם האדן N, אשר אותו שלח אלהים לפניך. אנכי יודעת אותו זה כחמש שנים, והוא איש נאמן ויקר רוח, המלא חכמה ודברי תורה ואשר קנה לו נסיונות רבים הדרושים לו למלאכתו הכבדה להורות ולגדל את צעירינו, וגם ישרו וטוב לבו עושים אותו למורה הגון. העלם אברם זאָהן הוא תלמידו, ואת הלא ידעת מה נכבד העלם הזה ומה גדלו עתידותיו; והמופת האחד הזה הלא דיו לך, למען בחרך באיש הזה, אם לא בחרת עוד עד כה במורה אחר. הנני מקוה לבוא גם אני במהרה עירה ח… ושם אוכל לדבר באזניך עוד יותר על דבר האדון N.

אחותך הנאמנה האוהבת אותך…


42    🔗

מכתב 'המליץ על איש כותב וסופר.

אדוני הנכבד והיקר!

שמעתי כי אדוני מבקש לו עתה איש סופר אשר יעשה את מלאכתו, והיה אם לא מצאת עוד איש כלבבך עד היום הזה, הנני ואציג לפניך בזה את האיש המוסר על ידך את מכתבי זה, והוא ברוב ידיעותיו וכשרונותיו יהיה לו למליץ לנפשו באין מליצות זר. האיש הזה הוא סופר מהיר, וידו רבה בידיעת שפת הצרפתים ושפת האנגלים. עד היום הזה הורה את תלמידיו בבתי־אבות שונים, ובמשלח ידו זה החיה גם את אמו הזקנה; ואני זה לי שנים מספר אשר אדע אותו, ואף אוכל להגיד לו ישרו כי ידע להלוך עם אנשים ובהיותו עָנָו מאד, לכן הללוהו כל יודעיו. ידעתי כי ישקוד על מלאכתו וישמור עת ומועד, ובזה ימצא חן בעיני כבודך; וגם ימצא האיש הצעיר הזה מועד נכון, בבואו אל ביתך, ללמוד לדעת את עניני המסחר, ואתה בספחו אותו אליך תבנה את היסוד הראשון לאָשרו ותעשה חסד גדול עם אמו, וגם עמי תעשה חסד למען אוסיף כַבּד אותך על כל הכבוד אשר יהגה לך.

עבדך הנאמן…


43    🔗

מכתב להמליץ על נער צעיר הבא להיות חֲנִיך בית מסחר.

אדוני הנכבד!

כי ידעתי את מחשבותיך הטובות אשר אתה חושב עלי, לכן הנני בא למלאות אחרי בקשת אחד מרעי, אשר לבו נוטה אחריך, ועל כן ישאל אותך: אם יש את לבך לספח את בנו אל בית מסחרך למען חֲנוֹךְ אותו למסחר? לולא ידעתי גם את הנער הצעיר הזה כאשר אדע את אביו, כי עתה גם החל לא החלותי לשאול את פיך, ואולם אחרי כי בכל לב אוכל להבטיח אותך כי הנער הצעיר הזה המלא רוח דעת והשכל הגון ומוכשר למצוא חן בעיניך; כי על כן אבוא לפניך לדבר עליו טובות באזניך. בן ארבע עשרה שנה הוא ועתה ומבנה גויתו איתן, ונחמד למראה והוא כותב כתיבה יפה ונקיה, ואם יתרגל בעבודתו זאת ילך מחיל אל חיל, גם יודע הוא לחשב חשבונות על צד היותר טוב לפי שנותיו, וגם השפה הצרפתית והשפה האשכנזית אינן זרות לו, כי על כן ידעתי אשר ברבות הימים יהיה הנער הזה לתפארת לבעליו , אם איש כמוך ישים עליו את עינו להיות לו למועיל. גם את אביו ידעתי לאיש נאמן רוח וישר דרך, והוא נכון לתת על ידך כסף שלוּמים תחת אשר ילמד בנו בביתך, וגם את יתר תנאיך ימלא בשמחת לב, כי מחכה הוא לדבריך.

מחכה אני לדבריך על אדות העניין הזה, והנני מוקירך ומכבדך …

44    🔗

מכתב דומה אל ההולך לפניו

אדוני הנכבד!

בהיותי בפעם האחרונה בעיר N אמרת אלי כי יש עם לבך לקחת אל בית מסחרך נער מחוץ לעירך אשר יתרגל בעבודה עמך, והיה אם לא בחרת לך עוד נער כזה עד עתה, אז הנני להציג לפניך נער צעיר לימים אשר אוכל להעיד עליו רק את הטובות ואשר ימצא חן בעיניך; הלא הוא הבן השלישי אשר לה' לעהמאנן המורה היושב בזה. הנער הזה בקר בבית הגימנאזיום פה ויבוא עד המחלקה השביעית, ויהי לנס בשקידתו אשר שקד על למודיו ובהליכותיו עם אנשים. גם אביו קנה לו שם טוב בעירנו, אם כי לא בעשרו יההלל בהיות לו בנים ובנות רבים, ואולם כל אנשי עירנו יודעים אשר נתן לבניו תורת אמת ונטע בתוכם למודים טובים, כי על כן יודע אני אל נכון אשר האיש הצעיר ראָבערט לעהמאנן לא יכה בחרפה את לחיי וקנה יקנה את לבך לאהבה אתו בבואו אל ביתך לשרת לפניך במסחרך. בכל אופן אבקש ממך להשיב אותי דבר ברור למען אדע את אשר לפני והנני ברגשי כבוד ובענוה עבדך …

45    🔗

מכתב אב להמליץ על כנו לפני אומן באמרו לשלוח אליו את בנו

אדוני הנכבד!

שמואל, בני הצעיר חשקה נפשו מאד ללמוד את המלאכה אשר בה תתפאר אתה, ובאין אוּמן טוב בעירי אשר ישכיל ויצליח במלאכה הזאת ובני מלא כשרונות טובים, לכן אמרתי גם אני לחפצו טוב להיות לו לעזרה בלמדו את המלאכה הזאת.

ועתה הנה נא שמעתי עליך כי דורש אתה לך נער ישר דרך אשר לו הידיעות הראשונות בפנה הזאת, ואני אחרי כי באמת ובלב תמים אוכל לקרוא באזניך בשם בני, לכן באתי בזה לשאול את פיך, אם יש את לבבך לאסוף את בני אל בית מלאכתך ומה התנאים אשר תשים לפנינו?

אל תשובתך אשר תשיבני בטוב לבך אחכה, והנני ברגשי כבוד ובענוה

N. N.


 

ה) מכתבי בקשה    🔗

46    🔗

בקשה אל אדם גדול לבקש ממנו כתב־מליצה.

אדון מאד נעלה!

נפשי רצתה מאד את משמרת הרבנות בעיר פ…, אשר אין לה רב עתה, ואולם בעיר הזאת אין איש יודע אותי, וגם כתבי תעודה ומכתבי מליצה אין בידי להראותם, ואנשי העיר הזאת עיניהם נשואות רק אל אלה. אכן הברכה האחת היא לי כי אדוני יודע אותי, וגם בטוח אני כי גם את מדות ידיעותי ואת דרכי ידעת, וידעת כי לא יפלא ממני הדבר אשר אליו אנכי נושא את עיני, כי על כן ארהיב בנפשי עוז לבקש את פניך להעיד עלי את עדותך, ואני בפה מלא אבטיח אותך כי אעמול ואיגע תמיד לשום כבוד ותפארת למליצתך אשר תמליץ עלי ולא תבוש בי כל הימים, כי ברוח אמונים ובלב תמים אמלא את חובותי תמיד, ובזה אשיב לך את תודתי.

בתקותי כי מַלא תמלא את בַּקָּשָתִי, הנני עבדך המשתחוה לפניך….

תשובה

אדוני N.N. פה.

את בַּקָּשָׁתךְ אני ממלא בזה והנני שולח אליך שני מכתבי מליצה כתובים

אל שני ראשי עדת ישראל בעיר פ…, הלא הם ה' ג. בערנשטיין וה' מ. בראָמבערגער, ואתה תמסור את המכתבים האלה על יד בעליהם ביום בואך העירה, וראית כי יהיו לך לברכה ולתועלת. ואני, בברכי אותך כי תבוא אל מחוז חפצך בשלום, הנני וכו'.


48    🔗

אל בעל בית־שטרות לבקש מלפניו ע"ד משמרת ופקודה.

אחד מרעי הגיד לי כי בבית מסחרך נמצא עתה מקום פנוי לאחד מרואי־חשבונות ואני ארהיב בנפשי עז לבוא לפניך ולקרוא את שמי באזניך, והיה אם תתן לי את היד הזאת בביתך, ושמתני למאושר. על דבר כשרונותי ועל דבר מלאכתי בפנה הזאת עד היום הזה, וכן בדבר ישרי ותם דרכי, הנני מַרשה לנפשי לשום לפניך בזה את התעודות הנוספות על מכתבי זה, וכאשר עמלתי ויגעתי עד כה למלא את כל חובותי, כן אהיה עמך גם בימים הבאים למלא את כל חובותי בתמים ובלב נאמן, וידעתי בנפשי כי אמצא חן בעיניך.

אחרי אדוני לענות אותי במהרה כאשר קותה נפשי, והנני ברגשי־כבוד ובענוה, עבדך

N. N.


49    🔗

תשובת למלא את בקשת השואל.

כאשר ידעת שאלתי על אדותיך את פי אדונך, ה' זאַקק, והוא מלא פיו את תהלתך. לכן פתוח לך בית מסחרי כיום הזה, ואתה תוכל לעלות לדוכנך אשר בקשת; ואולם את התנאי הזה אני מַתנה עמך, כי בראשון לחדש אָקטאָבר תבוא על מקומך, ולא תאחֶר מן המועד הזה. והיית מאוכלי שלחני ושׂמתי לך משכן בביתי, וסך חמש מאות רו"ב לשנה תהיה משכרך, ואת הכסף הזה תקבל לחלקים ארבע פעמים בשנה.

אם ימצאו התנאים האלה חן בעיניך, אז הודיעני נא את דבר בואך.

והנני….


50    🔗

תשובה להשיב פני השואל ריקם.

אל ה' N.N בציערניגאָוו.

צר לנו להודיעך כי המקום הפנוי אשר היה בבית מסחרנו כבר נועד לאחר, הוא ה' בערמאנן מקייב, ולפי שעה אין לך על מה לסמוך עלינו. אם בימים הבאים ימצא דוּכן פנוי בבית מסחרנו לאיש כמוך, אז הֱיֶה סמוך ובטוח כי אליך נפנה בשמחה.

והננו וכו' האָראָוויץ וחברו.


51    🔗

אל הרופא

אדון מאד נכבד, אדוני הרופא!

תפל נא תחנתי לפניך לסור אל ביתי במהרה, כי בתי הצעירה חלתה פתאם במחלת הקדחת, ואני דואג מאד לנפשה.

בכליון עינים מחכה אני לך, והנני בענוה וברגשי כבוד….


52    🔗

עלם צעיר לימים מבקש את דודו לתת לו משען בשנות למודיו.

אדוני דודי הנכבד!

לפני שנים אחדות הטיבות כי היה עם לבבך להגיד לי אשר פתוח תפתח את ידך להיות לי למשען בשנות למוּדַי, ואולם בימים ההם לא חפצתי להיות עליך למשא, כי עוד עצרו אבותי הטובים כח לתת לי את כל צרכי. אבל עתה, אחרי אשר באתי עד הלום לצאת מבית הספר ולהכנס אל בית מדרש המדעים, מת עלי אבי ואָבד ממני משען, עד כי כמעט אמרתי נואש ללמודי, לולא אתה דודי היקר, שנתת לי אותות רבים לטובה ולחסד, למען אוכל לקוות כיום הזה, כי עתה, בצר לי ובדָרשי את עזרתך, לא תעזבני ולא תטשני. ואתה אדוני דודי, יהי נא לבך סמוך ובטוח כי אעמול כל הימים להיות הגון ומוכשר לכל חסדיך אשר תעשה עמדי, ומקץ שנים אחדות, קותה נפשי, כי מעמל כפי אֹכל לחמי ואלך על דרכי קדימה, ואז אזכור תמיד כי אתה הוא האיש אשר ירה את אבן הפנה לאָשרי ואני תפלה אל אלהים כי כאז וכעתה יצו את ברכתו עמך, והנני בענוה גדולה וברגשי כבוד בן אחיך (– אחותך) המשתחוה לפניך…


53    🔗

מכתב רֵעַ להיות לו לפה במַשמרתו אשר הוא מבקש.

ידידי הנכבד!

בשם ידידותינו מימי נֹעָר ובהיותי בוטח בטוב לבך, מרהיב אנכי עז בנפשי לכתוב אליך את מכתבי זה ולבקש מלפניך את הדבר הכתוב בזה: הנה נא שמעתי כי רואה־חשבון אתה בבית המסחר אשר לדודך ה' פ…. ודבריך נשמעים בבית הזה, ואני כי חדלתי מהיות נער ואבוא בשנים אשר עלי לדאוג לנפשי, אחרי אשר אבי הזקן והחלש אין לאל ידו להיות לי עוד למשען, – לכן אנכי בא אליך עתה לשאול את פיך אם אין משמרת ופקודה לאיש כמוני בבית המסחר אשר לדודך? באמונה ובלב תמים נכון אנכי לעבדו ככל אשר תהיה לאל ידי, למצוא חן בעיניו, כי ידיעות שונות רכשתי, ואדע את השפה הרוסית והאשכנזית והצרפתית, וגם יודע אנכי לחשב חשבונות וגם כתיבת ידי נקיה וטובה, כאשר עיניך רואות במכתבי זה, ולוּ גם לא אצלח לכל מלאכה בלתי אם להיות למעתיק בבית מסחרכם, הלא רב לי לפי שעה. הודיעני נא על פי המוכ"ז אם יש לי תקוה לדבר הזה, כי חסד גדול אתה עושה עמדי היום, וגם שמח תשמח מאד את לב אבי הזקן והטוב, אשר זה אדיר כל חפצו לראות אותי בא על משמרתי בעוד בחיים חיתו.

והנני רעך הנאמן….


54    🔗

תשובה להשיב פני השואל ריקם.

ידידי הנכבד!

הענינים הרבים אשר נתנו בידי לענות בהם כל היום, לא יתנו אותי להרבות שיחה עמך, אם כי זה אדיר כל חפצי, ועל כן עונה אני אותך בקצרה כי צר לי מאד אשר אין לאל ידי עתה להיות לך לעזר, וגם תקוה לא אוכל לתת עתה בלבך למצוא לך מקום ומנוחה בבית המסחר אשר לדודי בימים הבאים, כי עוזרינו ואנשי בית מסחרנו רבים עתה מאד, ואין אנחנו יכולים להוסיף עוד עליהם. ואולם, ידידי, יהי נא לבך סמוך ובטוח כי תמיד אזכור אותך, ואם המצא תמצא משמרת ופקודה בבית מסחרנו או בבית המסחר אשר לאנשי בריתנו, אמהר להודיע אותך את הדבר הזה, ואתה תהיה לנו ראשון לכל הבאים לבקש. את הדברים האלה ידַבר אליך

ידידך….


55    🔗

תשובה למלא את בקשת השואל.

ידידי היקר

את מכתבך קבלתי אל נכון, ולבי ישמח גם אני כי אוכל להיות לך לעזר הפעם. בקשתך באה לפנינו בעת רצון, כי קרה המקרה אשר אחד מעוזרינו עזב את ביתנו בימים האלה כי נקרא לשוב אל בית אביו החולה למות, והוא קם ויעזוב אותנו וישב אל ארץ מולדתו, ודודי אמר אלי כי אביט כה וכה לראות אם אין איש המוכשר למלא את הפקודה הזאת, והנה בא אלי מכתבך. ואני כי ידעתי את בר לבך ואת ישרת דרכך, על כן קראתי בשמך באזני דודי, וגם הראיתי לו את כתיבת ידך אשר מצאה חן בעיניו, והוא אמר לקרוא לך לבוא אל המשמרת ההיא. לכן חכה נא עד קבלך בימים הקרובים מכתב כתוב ביד דודי, אשר ישים לפניך את אָפני המלאכה אשר עליך לעשות בביתו וגם את דבר משכרתך יגיד לך.

ידידך…


 

ו) מכתבי קריאה    🔗

56    🔗

מכתב אח אל אחיו לקרוא לו ליום חתונתו.

אחי יקירי!

שנה אחת חלפה עברה מעת אשר שמחתי עמך ביום שמחתך שמחה גדולה, הוא היום אשר נתת לי אָחות חדשה ונכבדה אשר לקחת אותה לך לאשה, ואתה כי היית לי למופת, לכן אבוא גם אני כיום הזה לעשות כמעשיך, והנני קורא לך גם אני לבוא אלי ולשמוח עמי בשמחתי.

הלא ידעת את אמאליע אשר בחרתי לי, וידעת כי לה יאתה להיות לך לאָחות. ביום העשירי בחדש הזה נחוג את חג כלולותינו, כי הוא יום הולדת את רעיתי, ואולם אתה ואשתך בואו נא אלינו ימים אחדים לפני היום ההוא. דברים רבים לי להגיד לכם, ואותם לא אוכל לכתוב על הגליון, וגם לוּ יכלתי, לא עשיתי כדבר הזה, כי רגעות עתותי ספורים ורעיתי לא תתן לי מנוח. היו שלום!

בכליון עינים יחכה לכם אחיכם…..


57    🔗

מכתב אשה אל רעותה לקרוא לה לבוא לשבת עמה בשדה.

רעותי הטובה!

צר לי מאד כי לא מלאת את דבריך אשר דברת אלי לבוא אלי לשבת עמי בנאות השדה, ואני לא אדע את אשר היה לך. האם יחר אפך עלי? ואנכי הן לא הכלמתיך מעודי, ונפשי לא תדע דבר, או היש סבות אחרות אשר ימנעוך מבוא אלי? הסירי נא מחסום מפיך ושפכי לפני את לבך, רעיתי הנחמדה, למען שים קץ לדאגתי זאת, כי כאשר תארך העת כן תגדל הדאגה. ואם יש אשר תוכלי לבוא לשבת עמי, אז בואי נא חיש מהר, כי נחוץ לי הדבר מאד אשר נשפיך את לבנו אשה באזני רעותה.

בכליון עינים תחכה לך רעותך הנאמנה…


58    🔗

תשובה

ראָזאַליע הנחמדה!

לו באמת שכחתי את אשר הבטחתני כי עתה בושתי ונכלמתי מאד, ואולם מקרים שונים עצרוני מבוא לשבת עמך בשדה כאשר אמרתי, ורק בשבוע הבא אבוא אל נכון ולא אאחר עוד, ושם אמצא מועד להצטדק לפניך וידעת כי באמת לא יכלתי למלאות את דברי עד עתה.

רעך הנאמן…


59    🔗

מכתב קריאה לבוא למשתה התנאים.

אמצא נא חן בעיני האדון N.N ורעיתו הנכבדה לבוא אל ביתי בתשיעי בחדש הזה אחרי הצהרים בשעה החמישית, למשתה התנאים אשר לה' N. N. עם אחותי הצעירה.

לוצק, 1 אפריל 1875.

N. N.


60    🔗

מכתב בן לאביו לקרוא לו למשתה ברית מילה.

אבי היקר!

בעליצות נפש בא אנכי הפעם לבשר לך כי באה רעיתי האהובה עד משבר ותלד לי אתמול בערב בשעה העשירית בן יפה אף בריא, ושניהם, היולדת והילד, שמחים על רב שלום. מהרה אפוא, אבי יקירי, ובא אלי ליום השלישי בשבוע הבא, הוא היום אשר בו תראה את פני נכדך הראשון בהכנסו בבריתו של אברהם אבינו. וגם אבקש ממך כי תביא אלי את אחותי הבכירה, כי לה ולבן־דודי (דודתי) N יאתה להביא את הילד אל כסא הסנדק.

נפשי יודעת מאד כי מלא תמלא את שאֵלתי, והנני

בנך האוהב אותך לנצח…


61    🔗

תשובה

בני יקירי!

קבל נא בזה את ברכותי אשר אני מברך אותך ואת אשתך האהובה ליום יוּלד בנכם בכורכם. האל הטוב יברך את הנער, והיה לאיש ישר דרך וצולח, לשמח את לב הוריו כל הימים ולהיות למשיב נפש גם לי בימי זקנתי. ואולם את אשר שאלת ממני כי אבוא אליכם ביום הכנס בנכם בבריתו של אברהם, הקשית לשאול, כי נחליתי מעט והרופאים צוו עלי מצֵאת מפתח ביתי החוצה ימים אחדים, למען שמור את נפשי מרוחות רעות. אבל את אחותך הבכירה ואת בני השלישי… שולח אנכי אליך. ואני אבקש אותך בני, כי תגיל ותשמח ביום שמחתנו זה ואל תדאג לי עד מה, כי מחלתי קלה מאד, כאשר תשמע מפי אחותך ואחיך.

גם אשאל ממך כי תקרא לבנך כשם זקנך אבי אמך, כי כן שאל מאתנו טרם מותו.

והנני אביך אשר בשמחתך גם לו שמחה…


62    🔗

מכתב אב אל בנו לקרוא לו למשתה חתונת הזהב.

בני יקירי!

זה לי שנים אחדות אשר שמחתני מימים ימימה לקרוא לי לבוא ולחג עמך את חגיך, ועתה הנני גם אני כי אקרא לך לבוא גם אלי לשמוח עמי את שמחתי. בעשרים בחדש הזה תמלאנה לי שבעים שנה, הוא הגבול אשר יעשה אלהים את חסדו עם האדם להחיותו, והיום הזה יקר לי שבעתים כי הוא היום אשר בו תמלאנה גם חמשים שנה מיום אשר באתי במסרת הברית עם אמך החמודה והטובה. והיה אחרי שפכי את שיחי לפני האלהים ביום הזה על כל החסד אשר עשה עמדי, אקרא לכם ולכל רעי וידידי אל המשתה אשר אעשה לכם. בואו אפוא, בני ונכדי, בואו ומהרו אל אביכם השב, שישו עמו משוש כאשר ישיש אביכם עמכם! ועל כלם אותך, בני יקירי, אבקש למהר אלי, אתה ואשתך ובניך וכל רעיך הטובים, כי בזרועות פתוחות מחכה אני לכם וארוץ לקראתכם, ובראותי את פניכם ביום ההוא וגדלה שמחתי פי שנים.

בכליון עינים אחכה לכם, והנני….


 

ז) מכתבי אהבה    🔗

63    🔗

עלם גולה את אזן נערה הנודעת לו מכבר באהבתו אותה.

פוילינע ידידתי!

זה לי ימים וירחים אשר גמרתי בלבי לדבר אליך פה אל פה ולשפוך לפניך את לבי, ואולם כפעם בפעם באמרי לגשת אליך, נסוגותי אחור באפס יד, ויש אשר לא מצאתי לפני עת רצון ויש אשר לא מצאתי רוח בקרבי לדבר אליך כאשר עם לבבי; כי על כן אבוא היום בכתובים עמך, לדבר אליך בכתב את אשר לא אדבר אליך במו פי. האם לא יגיד לך לבך את הדבר אשר לי אליך? הלא כי אהבתיך, אהבתיך זה ימים ושנים, אהבתיך בכל נפשי ומאדי, ותהי לי אַת לנר נשמתי, ואחשוב רק בך יומם ולילה, ורק בראותי את פניך אדע שלו בנפשי. אכן יודע אנכי כי בלעדיך לא אמצא עוד נחת בחיי, ועל כן אדיר כל חפצי לקנות לי את לבך ולקרוא לך: לי אָת! הלא ידעת אותי ואת כל הענין אשר תחת ידי, ועל כן עליך לנסות את לבך לדעת התוכלי לאהוב אותי ולהיות לי לאשה אם לא, וממך משפטי יצא אם אבוא לפני אביך לדבר אליו את דברי אם לא, ואולם אם לשבט ואם לחסד יצא משפטי, יהי נא לבך סמוך ובטוח, פוילינע יקירתי, כי עוד עולם לא אחדל מהיות לך

עבדך הנאמן…


64    🔗

מכתב דומה אל ההולך לפניו.

אל העלמה הכבודה אננא!

ברגע אשר מצאתי אשרי לראות את פניך ולדעת אותך, ברגע הזה נהפכו בקרבי רחשי הכבוד אשר הגה לך לבי ויהיו לרחשי אהבה, וזה כל חפצי ורצוני עתה לבוא עמך בברית עולם. אם לא הלך עוד לבך אחרי איש אחר ואם יש עם לבך ללכת אחרי אז תעשיני למאשר בארץ. ואני בהקריבי לך היום את ידי ואת לבי ובשאלי גם ממך כדבר הזה לעשותו, עלי להגיד לך כי הכסף אשר לי והרכוש העצום אשר רכשתי הם יהיו עם פי להבטיח אותך כי יכול תוכלי לחיות עמי חיי אושר וכבוד ודבר לא יחסר לך. הן לא אשאל לי דבר בלתי אם את לבך לבד, והוא יקר לי מכל כסף ורכוש.

בכליון עינים מחכה אנכי לדבר אשר תעניני, והנני עבדך הנאמן…


65    🔗

תשובה לא מוחלטת.

אדוני הנכבד!

הן ידעתי אותך היטב בכל הימים אשר התהלכת בבית אבי ואתענג עליך תמיד ואכבד אותך בלבי, וגם תאר פניך וידיעותיך ורכושך מתאימים כלם עם מאויי לבי, בכל אלה הרעיש מכתבך את מיתרי לבי כי בפתאום היה הדבר, ועלי לנסות בראשונה את לבי. לכן אבקש ממך, אדוני, לחכות לי ימים אחדים עד דברי את דברי עם אבותי ועד אשר אדע מה בלבי, ואז אבוא לענות אותך דבר ברור.

והנני ברגשי כבוד….


66    🔗

מכתב להשיב פני השואל ריקם

אדון נכבד!

על פי דבריך הטובים אשר השמעתני, מוטל עלי החוב להגיד לך כי נכונה אנכי להתחתן בקרב הימים עם איש צעיר לימים ויקר רוח, והדבר הזה ימנעני לשום לי שיג ושיח עם איש אחר. אכן צר לי עליך מאד כי אין לאל ידי להשיב לך כגמולך חלף כל הטוב אשר אמרת לשום לפני, ואולם לבי ירחש לך רחשי תודה על כל המחשבות הטובות אשר חשבת עלי, והנני מברכת אותך כי תמצא טוב ונחת עם נערה אחרת אשר תבחר לך יתר גדול מאד מכל אשר יכלתי אני להמציא לך בכישרונותיי המעטים; כי אז בשמחה ובטוב לב אחבק את רעותי ההיא ואכבדנה בלבי על כי תהיה לך לרעיה הלוקחת חלקה בכל אָשרך ושמחותיך.

והנני המוקירה והמכבדת אותך…


67    🔗

מכתב דומה לאשר לפניו

אדוני הנכבד!

את אשר לא פללתי עשית הפעם, כי דברת אלי דברים במכתבך אשר עליך היה לדבר אותם אל אבותי, ואני הן עודני צעירה ורכה, ולא אוכל לעשות את הישר בעיני, ורק אבותי היו לי תמיד למורי דרך, ואחריהם אני הולכת גם בכל הדברים הנוגעים אל נפשי.

אם נא מצאתי חן בעיניך הן לא תשיב את פני ריקם אם אשאל ממך לבלתי עשותך בזה קטנה או גדולה בטרם גלותך את אזני אבותי.

והנני ברגשי כבוד…


68    🔗

מכתב אל אבי הנערה על אדותיה.

אדון מאד נכבד!

לפני שנים אחדות החלותי בעיר הזאת את משלח ידי, ובאמת ובלב תמים אוכל להגיד כיום הזה כי הלכתי מחיל אל חיל ואנכי שמח בחלקי; ואולם לבלתי הסב את לבי מאחרי משלח ידי, עלי ליאֶש את לבי על כל הליכות ביתי, וגם לשום את הליכות ביתי ביד משרתים ועבדים לא אוכל, אם לא אחפוץ לראות בנזקי יום יום, ועל כן באה לי העת לבקש, אולי אמצא לי רעיה כלבבי. לפני ירחים אחדים נכבדתי לראות את פני בתך הבכירה בבית ה' נ., ועתה מרהיב אנכי עז בנפשי לשאול את פיך אם תרשני לדבר על לב הנערה להיות לי לאשה. אמת הדבר כי עשר וסגלות רבות אין לי, ורק ביתי ומשלח ידי וכל הכלים הרבים אשר בביתי, כל אלה לי המה, ולא חיבתי לאיש דבר. והיה אם תבקש לבתך איש אשר לו שם טוב, ואשר המלאכה והליכות ביתו המה כל מאוייו, אז בתמים ובלב שלם אוכל להתיצב בשורה אחת עם כל איש אשר יאמר להיות חתן לבתך. אכן מובן הדבר מאליו כי בתך היא הבוחרת וכאשר יגיד לה לבה כן תעשה, ואני רק אשאל ממך להודיעני אם אתה תהיה עמנו אם תבחר בתך בי. נפשי בתקותי כי תענה אותי דבר ברור.

והנני ברגשי כבוד…


69    🔗

תשובה.

לו באו אלי דבריך על אדות בתי לפני ששה שבועות, כי עתה שמחתי עליהם מאד; כל איש מגיד את תהלתך בעירנו, כי איש חיל אתה וישר רוח, ונפשי רצתה מאד לקחת חתן כמוך לבתי. ואולם צר לי עליך כי אחרת מן המועד בשאלתך אשר שאלת ממני,כי זה לי חדש ימים אשר נתנה בתי את ידה לה' נ. הסוחר אשר בעירנו. יהי נא לבך סמוך ובטוח כי איש לא ידע את דבר מכתבך אלי, וגם בתי לא תדע דבר.

אם לא תוכל להיות לי לחתן, היה נא לי לרֵע טוב, כי על זאת יתפלל אליך

עבדך…


70    🔗

מכתב אל נערה להתחתן בה.

גברתי הנכבדה N. N.!

זה לי ארבעה ירחים אשר אמצא אותך בבתי מיודעינו; זה לי ארבעה ירחים אשר אעמול לחקור את לבך. רחשי הכבוד והחבה אשר ירחש לך לבי הולכים הלוך ורב מיום אל יום, ומיום אל יום תחז עיני בך כשרונות חדשים ונעלים. האנשים הרבים אשר סוב סבוּני תמיד עד היום הזה, המה שמו עבותים על ידי ומחסום לפי, ואני נשאתי אותם ונאנחתי, ואולם עתה תקצר בי רוחי ולא אוכל לשאת עוד את תלאותי אלה; בכליון עינים חכיתי אל הרגע אשר אוכל לגלות לפניך את כל לבי ולאמר לך כי חפץ אחד לי בחיים, הוא החפץ לבוא עמך במסרת הברית ולהיות לך עבד לעולם. הן שפה דלה תשמע אזנך הפעם, ואולם שפת האמת היא אשר אדבר אליך, ונפשי בתקותי כי גם אַת תעני לי דברים נאמנים בשפה ברורה. והיה אם לשבט ואם לחסד יצא משפטי מלפניך, אחת היא אשר אשאל ממך כי לא תבוזי לי בלבך, אחרי אשר ידעתי כי בלעדיך לא אוכל לראות חיים.

באהבה ואחוה יחכה לתשובתך

עבדך הנאמן…


71    🔗

מכתב סוחר עשיר וצעיר לימים אל נערה עניה.

גברתי הנכבדה!

אבותי ישאלו ממני כי אקח לי אשה, והם בקשו לי נערה עשירה היורשת נכסים רבים, ועשרה וכל סגלותיה יהיו לי לפנות לי אל ענינים גדולים לענות בהם, ואולם אנכי אין את לבי לרדוף אחרי כבוד אשר כזה, ורק מטרה אחת לי בחיים אשר שם האֹשר והכבוד. רק בך לבדך אמצא את אשר אבקש בבואי לקחת לי אשה, רוח טהורה באין גאון וגאוה, יופי ונעם באין שקר ובאין תאוה להתיפה, חן ורוח נמוכה אשר יקחו את לב כל היודע אותך. ואַת לוּ לי תשמעי, כי עתה תעשי עמי חסד גדול מאין כמוהו; פתחי נא את פיך ואמרי לי “כן”, למען הסר את השפק האכזרי מקרב לבי, ואם מצאתי חן בעיני אלהים למצוא חן גם בעיניך, כי אז אעצר כח להגיד לך את כל אשר ירחש לבי לך, והנני

עבדך הנאמן…


72    🔗

תשובה להשיב את פני השואל ריקם.

אדוני הנכבד!

אמנם נעימים וטובים היו לי רחשי לבך אשר הבאת לפני, ובכל זה עלי ליאש את לבי על כל האשר אשר תאמר להנחיל אותי בהתחברך אלי, אחרי כי אַפני חיי הידועים גם לך יהיו לי לשטן בדרכי. כי משען אנכי לאמי הזקנה והחולה, ועל כן חוב קדוש הוא לי להיות על יד ימינה כל הימים אשר היא חיה, ואתה תשפוט בחכמתך, וראית כי לא רשעתי ממך בעשותי כדבר הזה. לוּ שונים היו אָפני חיי מאשר הם עתה, כי אז בשמחה ובטוב לב נתתי את ידי לך והייתי לך לרעיה ללכת עמך יחדו בדרך החיים; ועתה, אם כי יכבד ממני ליאש את לבי על כל הטוב אשר אמרת להנחיל אותי, אחרי כי כבד אכבדך מאד בלבי, אולם חוב־בנים הוא אשר חיבתי גם אני לאמי, מבלתי יכלת לעשות אחרת, והדבר הזה יהיה לי לשלוּמים.

ברגשי כבוד ובלב נאמן הנני…


73    🔗

תשובה למלא את בקשת השואל.

אדוני!

הן שמתי לי סתר פנים בכל הימים אשר ידעתני, ובכל זה, תאמין נפשי כי כבר ידעת את סוד לבי, והדברים אשר שמת עתה לפני לא ירשוני עוד להצפין את סודי עמי. אכן יודעת נפשי מאד עד כמה נאמן אתה לפני בדַבּרך אלי, וגם יודעת אני כי אותך רוממו אבותי על לשונם מכל יתר הבחורים, ועל כן לא אמצא אָון בנפשי אם אבוא אנכי לענות אותך “כן” בטרם דברו אליך אבותי כדבר הזה.

נקוה נא כי האנשים ההם, אשר בידם נצפנו עתה עתותינו, יאמרו גם הם לדבק טוב, ואתה שים נא את לבך לדברי הנערה אשר בפעם הראשונה תקרא לנפשה שֵׁם.

ידידתך….


74    🔗

תשובה אחרת.

אדוני הנכבד!

הן סתר פנים שמת לך תמיד בדברך אלי, ובכל זאת אמרתי והאמנתי כי חושב אתה מחשבות על אדותי, ועתה הנה קבלתי את מכתבך ואראה כי לא שגיתי. אכן כבדתני מאד בראותי כי מצאתי און לי לעורר את רחשי לבך עלי, ובפרט כי איש ישר דרך וטוב לב אתה אשר רבים יהללוך. ואולם לצרף את לבך ולדעת אם לארך ימים תהיה כזאת הגות לבך אלי, שאלה אחת אני שואלת ממך, לתת לי מועד למען דעת אותך ואת דרכיך אל נכון, וגם אתה בהתהלכך עמי הן תמצא עת רצון לפניך לדעת ולהכיר גם אותי ואת ערכי

על כן נקוה כי העתיד יתן לנו את אשר לא יוכל ההוה לתת לנו עוד!

והנני ברגשי כבוד…


75    🔗

מכתב אל אשה אלמנה להתחתן בה.

אל האשה הנכבדה N. N.

אותות רבים הראית לי כי תאמיני לי וכי היית לי לרעה, ועל כן ארהיב בנפשי עז להגיד לך עתה את חפץ לבי אשר אליו התפללתי כמה ואשר מיום אל יום גבר בי ואשר רק בידך הוא למלאות אותו. אכן לא קטן הדבר הזה מך כי נוגע הוא אל עצמך ואל בשרך, כי הלך לבי אחריך למן היום הראשון אשר ראיתיך. ואני שמתי לפי מחסום עד היום הזה, כי אָפני חיי צוו עלי לבלתי בנות לי בית בטרם אדע אל נכון כי לחמנו נכון לפנינו, ואולם עתה הנה עשיתי חיל ומצאתי הון, עד כי בלב תמים וברוח נאמן אוכל לקום ולהביא אל ביתי את האשה אשר הוכיח לי ה', ועל כן הרהבתי עז בנפשי, אשה נכבדה, להקריב לך את לבי ולתת את ידי לך. ולך קותה נפשי כי נראה חיים טובים ונמצא נעם ונחת יחדו, כי יודע אנכי אשר בך אמצא את כל המעלות הטובות שאליהן נושא איש את נפשו בקחתו לו אשה: את הליכות הבית תדעי ואת הסדרים הטובים תאהבי, לבך לא ילך אחרי הפזרנות ודרכיך דרכי נועם בהתהלכך עם אישך, ואני גם אני אדמה בנפשי, כי אמצא חן בעיני אשה אשר לא ילך לבה אחרי אחד הבחורים המתיפים ואשר תבקש לה איש נאמן ונבון דבר. והיה אם לא נדרת נדר להיות צרורה באלמנותך כל הימים ואם תעב לא תתעבי אותי, אז תני נא לי את ידך ויהי לבך סמוך ובטוח כי אעשה את כל אשר בכחי לעשות למען היטיב עמך בביתי.

בכליון עינים אחכה לתשובתך, והנני

רעך הנאמן…


76    🔗

תשובה

ידידי היקר!

הנני להשיב אותך דבר בפאָסט החוזרת אליך, למען הראותך כי לא שפת חלקות ודברי חֹנף דרושים לך למען אשר תוכל לדבר על לבי; דברים היוצאים מן הלב יקרים לי מאד, ואותם שמעתי מפיך, כי ידעתיך לאיש נאמן אשר כבדתיו אותו תמיד בלבי, ולכן לא תתפלא כי אם אדע לענות אותך את דברי חיש מהר.

קבל נא בזה את הבטחתי, כי ככלות הימים אשר אותם הקדשתי לזכרון בעלי המת, או אקום ואתן את ידי לך בלב אמונה, ומטרה אחת אציב לי בחיים להיות לך לרעיה נאמנה גם בימים הטובים וגם בימים הרעים.

רעותך הנאמנה….


 

ח) מכתבי תביעה    🔗

77    🔗

מכתב להזכיר בדברים רכים את הלוה ע"ד נשיו.

אדון נכבד!

באין ספק שכחת את חשבוני מן החדש האחרון, ועל כן עלי לבקש אותך לשוב ולזכור אותו. בימים הקרובים עלי לשלם חובות אחדים אשר הגיעו להם ימי תשלומים, וכסף אין תחת ידי; ולולא באתי במצור אשר כזה, כי עתה לא הייתי לך למשא בזיכרונותי, ואולם בקשתיך לבלתי חשוב לי את הדבר הזה לרעה ולכבדני גם בימים הבאים במשאך ובמתנך.

עבדך….


78    🔗

עוד מכתב כזה.

אדון נכבד!

סלח נא לנו אם נרשה לנו להזכירך לשום את לבך אל החשבון אשר שלחנו אליך זה שלשה שבועות, ואנחנו אחרי אשר נחכה אל כסף השלומים במהרה, הננו….


79    🔗

עוד מכתב כזה.

אדון נכבד!

כבודו לא היטיב עוד לשום את לבו אל החשבון אשר שלחתי לו בראשון לחדש פעברואר בדבר הסך 150 זה המגיעים לי ממנו, ואני אחרי אשר הרשיתי לנפשי להזכיר אליו את הדבר הזה, הנני….


80    🔗

אדון נכבד!

ימי השוק בלייפציג הקרובים לבוא, הם יהיו לי לימי פרעון ושלוּמים רבים, ועל כן סלח נא לי אם אבקשך לבקר את חשבוני אשר שלחתי אליך ולשלוח לי את הסך 250 זה' עם 55 גר, לא יאוחר מיום העשרים וחמשה לחדש הזה.

ואני מחכה לך באמונה כי תמלא את בקשתי, והנני ברגשי כבוד…


81    🔗

תשובה.

אדוני!

לבי ישמח בקרבי כי מצאה ידי לשלם לך את חובך אשר דרשת ממני בצדקה, וצר לי כי לא יכלתי למלא את חובתי עד היום הזה.

הנני שולח לך בזה את הסך 000 זה' אשר חיבתי לך, ויהי לבך סמוך ובטוח כי כאז וכעתה

הנני עבדך….


82    🔗

מכתב להזכיר שנית.

אדוני הנכבד!

כבודו לא שם את לבו בימי השוק בלייפציג אל בקשתי הנחוצה אשר בקשתי ע"ד הסך 200 זה' המגיעים לי ולא ענה אותי דבר, על כן אנוס אנכי עתה, בקרוב ימי השוק בניזשני־נאָוונאָר, לחזור על דברי.

תקותי חזקה כי בפעם הזאת לא אחכה לשוא עד כי תמלא את בקשתי הנחוצה

והנני…


83    🔗

תביעה נחוצה.

אחרי אשר שלחנו אליך את חשבוננו זה שלש פעמים, נבקש עתה ממך בפעם הרביעית והיא האחרונה, כי תשיב לנו בלי אחור את הסך המגיע לנו, כי דברנו נחוץ. אכן לא טוב הדבר לתת את הסוחר (הפועל) לחכות אל מחיר סחורתו (עבודתו) יותר מששה ירחים, והיה אם גם עתה לא נמצא ממך חזון, אז צר לנו כי נהיה אנוסים לדבר עמך משפטים למען קבל את המגיע לנו.


84    🔗

עוד מכתב כזה.

אדון נכבד!

אחרי אשר לא ענית לנו גם על מכתבנו האחרון, אנוסים אנחנו לבחור לנו דרך אשר גם לך וגם לנו יהיה למורת רוח. עוד נחכה לך עד תם החדש הזה ואחרי כן לא נשא עוד פני איש ונעשה לך כאשר נעשה לכל בעלי משה־ידנו בקומנו אתם למשפט.


85    🔗

אדון נכבד!

לא מצאתי חן בעיניך לענות לי על מכתבי האחרון, אשר בקשתיך להשיב לי את הסך 500 זה' המגיעים לי זה כמה, ועלי להגיד לך כי חרה לי מאד על המחסום אשר שמת לפיך, כי רואה אנכי עד כמה לא תדע לערוך את הגמול הנעשה לך. אכן יכבד ממני מאד לכתוב את הדברים האלה על הגליון ולתבוע אותך שנית להשיב את המגיע, ואולם הן כתבתי אליך עוד במכתבי האחרון כי באתי במצור וכספי דרוש לי מאד מאד.

אם באמת חפצת כי לא אאמין אשר אחת היא לך אם איש בריתך אני ואם לא אז מהרה נא ושלח אלי את כספי ביום קבלך את מכתבי זה, כי בכל אופן המכתב הזה הוא האחרון.

תקותי חזקה כי לא תחפוץ בקומי עמך למשפט,

והנני…


86    🔗

אדון נכבד!

בכל נפשי ומאודי אודה לך הפעם על כי נשאת עמי עד כה, והנני עושה את כל אשר בכחי לעשות, להסיר מעלי עקשות פה לבלתי אמר עלי כי לא מלאתי את חובתי באמונה. בראותי כי אין ידי משגת לשלם את המגיע, פניתי לי אל אחד מרעי אשר הלוה לי את הסך הזה, למען הראותך כי רחוק מכליותי לבגוד בבריתנו.

היטיבה נא ברצונך לשלוח אלי את תעודת הקבלה, והיה סמוך ובטוח, כי ברגשי=כבוד הנני…


87    🔗

תשובה לבעל־מלאכה ע"ד חשבון המגיע לו.

אדון נכבד!

הנני שולח אליך בזה שטר המחאָה לפי הסך ארבעים ושבעה זה' ועשרים וחמש גר' המגיעים לך, והיה ביום הראותך את השטר הזה לעיני הסוחר ה' N.N. וקבלת את הכסף כרגע. אכן צר לי כּי נטל עליך לחכות לכספך עד היום הזה, ובפרט כי בזאת באת במבוכה אשר לא פללת, ואולם רק משגה הוא כי היה כדבר הזה, כי יצאתי לדרך בחפּזון, ובהיותי נחפז עשיתי את כל הסדרים הדרושים בבית מסחר ועל ענינך פסחתי. ובכל זאת אקוה כי לא תחשוב לי את הדבר הזה לרעה בבואי לבקש את מלאכתך בימים הבאים.

והנני ברגשי כבוד….


88    🔗

מכתב להזכיר את דבר שלוּמי הנשך.

אדון נכבד!

בשבוע הבא עלי לשלם סך הגון על יד ה' נ. לוריא במאָהילב, והכסף אין בידי, לכן אפנה לי אליך כי תיטיב לשלם לי את שלוּמי הנשך הנוסף על הכסף אשר לוית ממני זה שלש שנם ואָשר את נשכֹּו לא שלמת עוד כל הימים האלה, ולפי השטר הן עליך לשלם לי את הנשך מדי כל מחצית השנה. הן ידעתי כי שומר אתה עת ומועד והכסף לא היה דרוש לי כל הימים ההם, לכן חכיתי עד היום הזה, ואולם עתה מאמין אני באמונה שלמה כי תמלא את בקשתי בלי איחור.

מכבדך ומוקירך…


89    🔗

בקשה להאריך את זמן הפרעון.

אדוני הנכבד!

לוּ היה עם לבבך להאריך את זמן הפרעון לשטרי עוד שלשה ירחים, כי עתה חסד גדול עשית עמדי, אחרי כי בזאת יכלתי לשלם את חובי בכספי שלי, ולא נטל עלי ללוות לי כסף ממקום אחר למען שלם את המגיע לך, בעת אשר לא עלתה עוד בידי למכור את צמרי במקח יפה. אם אין לך עלי טינא בלבך ואם הכסף איננו דרוש לך עוד, אז אקוה כי מלא תמלא את בקשתי; והנני שולח לך את שלוּמי הנשך, סך… המגיע לך.

ענני נא בטובך במהרה על דבר בקשתי, והנני עבדך…


90    🔗

מכתב אל רע לבקש ממנו מִלוֶה.

פעמים רבות כבר הראיתני אותות לטובה, ועל כן ארהיב עז בנפשי להיות לך למשא עוד הפעם.

הן ידעת כי קניתי את הבית אשר לשווארצער, ולכן ריק אני כיום הזה וכסף אין לי, עד כי לא מצאה ידי לקנות בימים האלה מערכת סחורות שונות אשר הייתי יכול לקנותן במקח השוה, וכל זה יען כי 700 זה' חסרו לי לקנין הזה; ואולם אני בהיותי סוחר באמונה, נטל עלי להרחיב את גבולות בית מסחרי בכל עת ומועד אשר תמצא ידי ולהשתמש בכל מקרה הטוב לי, ועל כן אבקשך להלוות אותי את הסך הנזכר בעבוט, ומקץ ששת ירחים אשיב לך בתודה רבה את המגיע לך.

הן ידעת גם ידעת עד כמה אעמול תמיד לשמור עת ומועד, ומלבד זה הן את ביתי אתן לך בעבוט עפ"י השטר אשר אכתוב לך למען היותך בוטח בי, ועל כן קותה נפשי כי תמלא את שאלתי.

והנני עבדך…


 

ט) מכתבי סוחרים    🔗

91    🔗

מכתב גלוי בהפתח בית מסחר לטאַבאַק וציגאַרים.

אָדעססא, 1 יאנוואר 1926.

אל האדון פ. א. בראמסאָן בווילנא.

בזאת אנחנו מודיעים לך כי כיום הזה פתחנו לנו בית מסחר בשם:

האחים פריעדבערג

למכור בו לסוחרים גדולים כל מיני טאַבאַק המובא מאמריקה ומהודו המזרחית והמערבית ומתוגרמה, ונוסף עליו גם בית חרשת למעשה הציגאַרים.

בבית מסחרנו ימצאו תמיד כל מיני הטבאַק השונים אשר יש עליהם קופצים רבים, ובהיות לנו התחברות עם רוב בעלי הטאַבאַק אשר במדינות הים, לכן יש לאל ידנו לתת תמיד לקונים אשר לנו סחורה מן המובחר ובמקח הזול.

בבית המלאכה למעשה הציגאַרים אשר לנו, כבר הוחל העבודה, ומינים שונים ומשובחים כבר נכונים למכירה, ועל כן נקוה כי יש לאל ידנו למלא את כל פקודותיך אשר תשים עלינו.

הננו שולחים אליך בזה את רשימת המקחים, ונבטיח אותך כי בכל עת נעמול למלא באמונה את כל פקודותיך, אשר בהן תשמחנו.

וגם זאת נבקש מלפניך כי תשים לב אל חתימת ידינו המסורה לך בה,

והננו בענוה וברגשי=כבוד

האחים פריעדבערג

שמועל פריעדבערג יחתום: האחים פריעדבערג.

יעקב פריעדבערג יחתום: האחים פריעדבערג.

(החתימות השתים האלה נכתבות ביד).


92    🔗

מכתב גלוי בהפתח בית מסחר למשי ולצמר.

מאָסקווא 1 ספטמבר 1926.

אל האדון מ. נ. פעטערסאָן בשקלאָוו.

בזה נכבדה נא בעיניך להודיע אותך, כי פתחנו לנו פה בית מסחר לממכר סחורות משי וחצי=משי, צמר וצמר גפן וכל יתר הסחורות מן המינים האלה אשר יש להן מהלכים בארץ. ושם בית המסחר יהיעה: שאַרף ולינדנער. נסיונות רבים אשר קנינו וידיעות רבות אשר רכשנו במקצוע הזה, וכן סך הכסף ההגון אשר לקחנו בידינו, והמקום הטוב אשר בחרנו לנו לבית מסחרנו באחד הרחובות הכי נכבדים, כל אלה יתנו תקוה בלבנוו כי עשה נעשה וגם יכול נוכל. והיה אם תבטח בנו, כאשר שאלנו מעמך, אז ביושר ובאמונה נעמול למלא את כל פקודותיך בהקדם היותר אפשרי, למצוא חן בעיניך.

היטיבה נא ברצונך לשים לב אל חתימות ידינו, והיה סמוך ובטוח כי אנחנו הננו תמיד מוקיריך ומכבדיך שארף ולינדנער.

א.שארף יחתום: שארף ולינדנער.

ע. לינדנער יחתום: שארף ולינדנער.


93    🔗

מכתב גלוי להודיע על מות בעל בית המסחר וכי אשתו ובנו יעמדו עתה בראש.

פטרבורג, 10 מאָי 1926.

אל ה' פ. ראָזענבערג במינסק.

בשלשים לחדש אפריל בשנה הזאת מת עלי בעלי האהוב, הסוחר ב' לינדאָוו, אחרי חלותו את חליו הקשה, והוא בן ששים שנה.

אחרי מלאי את חובתי והמעציבה להודיע אותך את צערי זה, אבוא לבשרך כי בית המסחר ליין ולשכר אשר לבעלי המת יוסיף עוד לעמוד על תלו כאז וכעתה, כי אני ובני הבכור אלכסנדר לינדאָוו נבוא לעמוד בראשו, ושם בית המסחר לא ישֻׁנה והיה כמקדם.

היטיבה נא ברצונך לשום את בטחונך גם בנו כאשר שַׂמת את בטחונך בבעלי המת, והיית עמנו ככל אשר היית עמו; ואנחנו בכל עת תמיד ניגע ונעמול להיות הגונים ומכשרים לכל הבטחון אשר תבטח בנו.

יהי נא בטובך לשום לב אל חתימת יד בני, והנני ברגשי כבוד ובענוה

העלענע לינדאָוו, מולדת בית מיכאילאָוו.

אלכסנדר לינדאָוו יחתום: ב. לינדאָוו.


94    🔗

מכתב גלוי בהפתח בית מסחר לחילופי שטרות וכסף.

אל ה' ג. ג. בדינאבורג.

אמצא נא חן בעיניך להודיע אותך כי בעצם היום הזה פתחתי לי בעירנו בית מסחר לחלופי כסף ושטרות, ושמי נקרא על הבית הזה.

אל משלח־ידי זה אנכי נגש היום ברכוש הגון הדרוש למסחר אשר כה ובנסיונות רבים אשר קניתי לי בכל השנים אשר למדתי אל דרכיו בבתי מסחר רבים וגדולים, ונפשי בתקותי כי עשה אעשה וגם יכול אוכל. ואותך, אדוני, אבקש, כי תהיה לי לעזר בשומך את בטחונך בי בכל עת תמיד, ועל דבר בר רוחי ופרשת רכושי תוכל לשאול את פי האדונים:

פ.ר ראָזענבלולם בווילנא,

מ.ט. בלומענטהאל בווארשא

ול.מ. פערלמאנן בריגא

שהם יהיו לך למקורים נאמנים לדעת את דרכי.

היטיבה נא ברצונך לשום לב אל חתימת ידי, והנני בענוה וברגשי־כבוד…


95    🔗

מכתב גלוי במסור איש את בית מסחרו לרעהו.

אל ה' נ. נ. בנ.

אכבדה נא בעיניך להודיע אותך בזה, כי בעצם היום הזה מכרתי את בית מסחרי לממכר תבואות הארץ לה' א. פ זילברשטיין לצמיתות. חובות אין לי אף אחד, ואת כל אשר אנכי נושה באחרים אבוא לקבל אני בעצמי.

בבואי עתה לתת את תודתי לכל אנשי בריתי על הבטחון אשר בטחו בי, אבקש את פניהם לבטוח גם באיש הבא אחרי כאשר בטחו בי, כי ככל אשר הייתי אנכי עמם כן יהיה עמם האיש הזה הבא אחרי.

והנני יוצא מעל פניהם בענוה וברגשי כבוד

ג. קרוג.


96    🔗

מהקבל את בית המסחר כותב על הדף השלישי של המכתב הגלוי.

אל ה' נ. נ.

אל המכתב הגלוי אשר מעבר לדף נשענתי, ובזאת אכבדה גם אני להודיע אותך כי קניתי לצמיתות מאת ה' נ. קרוג את בית מסחרו לממכר תבואות הארץ אשר לו בעירנו, ומהיום והלאה יקרא שמי על הבית הזה, ומשפט אחד יהיה לו כאז וכעתה.

בכל נפשי ומאדי חפצתי כי כבטחון אשר בטחת באיש ההולך לפני תבטח גם בי, ואני אעמול למלא את פקודותיך בכל עת תמיד על צד היותר טוב, ורכושי וניסיונותיי הרבים יהיו לי למשען.

היטיבה נא ברצונך לשום לב אל חתימת ידי, והנני ברגשי כבוד ובענוה

א. פ. זילברשטיין.


97    🔗

שאלה על דבר איש סוחר ודרכי מסחרו.

אדון נכבד!

בוטח אני בך כי תדע לכסות דבר, ואל אחוָתךְ אשָׁען אשר את אותותיה הראיתני תמיד, ועל כן פונה אני אליך בשאלתי:

ה' ס. פעאוולאָוו מעירך מבקש ממני לתת לו מיני סחורות שונים במחיר 1800 זה' בערך, ואת חצי הכסף הוא אומר לתת ביום קבלו את הסחורות, ואת החצי השני יאמר לשלם מקץ שלשת ירחים. ואולם אני אינני יודע את האיש הזה, וגם אין את נפשי לבוא בברית עם איש אשר את דרכיו ואת משפטו לא ידעתי, ועל כן מבקש אני ממך להודיע אותי בטובך אם אין סכנה לנגדי בתתי על יד הסוחר הזה את סחורתי.

על מכתבו לא עניתי עוד ולא אענה עד אם קבלתי בראשונה את תשובתך, ועל כן בקשתיך מאד להחיש את דבריך. ואני הנני מבטיח אותך כי דבריך יהיו כמוסים עמדי ואיש לא ידע אותם, והנני נכון גם אני לשרת לפניך בכמו אלה בכל עת תמיד…


98    🔗

תשובה.

אל ה' נ.נ. בנ.

בתשובה על מכתבך הנכבד מיום העשרים לחדש הזה, אבוא לענות אותך בשמחת לבב כי ה' ס. פאוולאָוו הוא איש סוחר נודע בשערים, אשר יסד פה את בית מסחרו זה שנים אחדות, וכל אנשי עירנו בוטחים בו, וגם אני נכון הייתי בכל עת תמיד לתת לו במלוה כמכסת הכסף אשר ישאל ממך. האיש הזה נודע כבר רוחו ובנקיון כפיו, ומשלח ידו עד היום הזה יראה אותנו כי נזהר הוא מאד בדרכיו וכי אל רכושו ישען.

יהי לבך סמוך ובטוח כי נכון אני תמיד לשרת לפניך,

והנני מכבדך ומוקירך…


99    🔗

בקשה ע"ד סחורות למבחן והקפה.

אל ה' נ. נ. בריגא.

לרגלי המכתב הגלוי אשר שלחנו אליך, באים אנחנו עתה לבקש מלפניך לשלוח אלינו בפאָסט החוזרת חתיכות למבחן מסחורות המשי האדום והנקוד, ואת מחירן המוחלט תשים בצדן.

אחרי אשר יסוּד בית מסחרנו החדש אכל כסף רב מכספנו, לכן נשאל מעמך כי את מחצית הכסף אשר יגיע לך בעד הסחורות אשר נבחר, תתן לנו בהקפה לזמן ששת ירחים.

נכון לבנו ובטוח כי תמלא את משאלותינו, והננו בענוה וברגשי כבוד

ל. מיכעלזאהן ורעהו.


100    🔗

תשובה

אל ה' ל. מיכעלזאָהן ורעהו בברדיטשוב.

בתשובה על מכתבכם הנכבד מיום השביעי לחדש הזה, באים אנחנו לברך אתכם בכל לבנו על דבר בית מסחרכם אשר יסדתם.

בזאת אנחנו שולחים אליכם למבחן מן המשי אשר שאלתם. המשי האדום יעלה לכם כל מטר במחיר 3 זה' 35 גר‘, והשחור במחיר 4 זה’ 50 גר' המטר ומזה ננכה לכם 4% ראבאטט בתתכם את הכסף תומ"י.

גם הוספנו לכם בזה למבחן מן הסחורה המאנשעסטרית; ועלו לכם הצבוּעים במחיר 2 זה' והשחורים במחיר 1 זה' 60 גר'

ובדבר מועד הפרעון נמלא את משאלותיכם בחפץ לבב, ורק נשאל מכם כי תשלחו אלינו שטרות לפי מכסת הכסף המגיע וזמן הפרעון יגיע להם בקרב ששת חדשים.

ואנחנו תקוה כי תכבדונו במהרה בפקודותיכם אשר תפקדו עלינו, והננו נכונים לשרת לפניכם בענוה וברגשי כבוד….


101    🔗

מכתב רצען אל המעבד־עורות.

אדון נכבד!

כל העור הרב אשר היה נכון עמי בבית מלאכתי הולך הלוך ומעט, ועל כן אבקשך לשלוח לי על ידי העגלון נ., הבא לעירך בשני בשבוע הבא, את מיני העור האלה:

100 ליטרא עורות לכף־הרגל

25 עורות תיש,

30 עורות עגל

50 עורות יופטען.

והנני מבקש אותך לשלוח לי מן המובחר, ואם תשלח לי עורות בעלי מום, אשיב אותם אליך מיד, כי תחת השכר יעלה לי רק נזק אשר לא אוכל לשאת אותו. את הכסף לפי החשבון האחרון אשר שלחת לי, נתתי על יד העגלון, ואתה תיטיב ברצונך לתת על ידו את תעודת הקבלה.


102    🔗

מכתב סוחר אשר סחורתו לא תמצא חן בעיניו.

אל ה' נ. נ. בנ.

היום קבלתי את עשר חביות הצמוקים אשר שלחת אלי ביום 13 לחדש הזה, וצר לי מאד כי עלי להשיב לך את כל המשלוח.

אתה מכרת לי צמוקים חדשים המובאים מסמירנא אשר פרים הצהוב נחמד למראה, ואני מצאתי בכל עשר החביות האלה רק מינים קטנים אשר טעמם אין בם ואשר שזופים הם למראה; מינים כאלה אינם דרושים לי עד מה, ואתה תוכל לקבל אותם בחזרה ולצוות לי את המקום אשר אשלח אותם שמה, כי גם מקום פנוי אין בבית אוצרי להכילם.

ההוצאות אשר הוצאתי להוביל את הסחורה אל ביתי, עולות לסך… רו"ב, ואת הסך הזה תשלח לי בטובך בבואך לדרוש את סחורתך מידי בחזרה.

והנני…


103    🔗

תשובה (בקשת סליחה, זלזול המחיר).

אדון נכבד!

בלב כואב קראתי את מכתבך מיום העשרים ואחד לחדש הזה, כי תאמר להשיב אלי את עשר חביות הצמוקים המובאים מסמירנא, אשר שלחתי אליך ביום… לחדש הזה, כי נשחתים הם. האף אמנם לפי דעתי הפרזת מעט על המדה בדבר הצמוקים וטעמם הרע, בכל זה נכון אנכי להוריד לך מחיר כל צנטנר עד כדי 1 זה' 50 גר', לבלתי שַׁחת את הברית אשר כרתנו במסחרנו זה שנים רבות; וגם אבטיח אותך כי לא בזדון נעשה כדבר הזה. הצמוקים ההם נשלחו אליך ביום אשר הביאה האניה אותם, ואני לא ראיתים ולא ידעתי את טיבם, ורק כאשר הורדתי מעל האניה את יתר הצמוקים ראיתי את אשר עשה לי סוכני היושב במקום המשלוח.

ואני תקוה כי המקרה הרע הזה לא יהיה לך לסבה להסב את לבך מאחרי לבלתי שים לך עוד שיח ושיג עמי, והנני מחכה לפקודותיך בענוה וברגשי כבוד….


104    🔗

אל ה' נ. נ. בנ.

הנה אנחנו נותנים לך את תודתנו על הבטחון אשר בטחת בנו במכתבך מיום החמשה עשר לחדש מאַי, ואנחנו בכל כחנו נעמול לעשות את בריתנו ברית אמונה ויושר, למען הראותך כי לא שמת מבטחך באנשים שאינם מהוגנים לו.

בין החתיכות למבחן אשר שלחת אלינו, בחרנו לנו את המינים הנרשמים לפניך בזה, ואשר תשלח אותם אלינו במסלת הברזל.

5 חתיכות סחורת־משי, מראה זית,

18 " " בשלל צבעים שונים,

15 " " שחורות,

וכל אלה תהיינה בדיוק לפי חתיכות המבחן.

ואנחנו נקוה כי תבחר לנו את הסחורות האלה מן המובחר, בפרט אחרי כי סוחרים אחרים אומרים לתת לנו את המינים האלה במחיר יותר פחות ממחירך.

אם ה' מ. בחארקוב ימסור על ידך חבילה קטנה לשלחנה אלינו, אז היטיבה נא ברצונך לשלוח גם אותה עם המשלוח, וסלחת לנו על התלאה הזאת אשר נעמיס עליך, והננו ברגשי כבוד…


105    🔗

אלה' נ. נ. בנ.

לרגלי מכתבנו מיום החמשה עשר לחדש הזה עם החשבון אשר שלחנו אליך בדבר הסחורות הנשלחות אליך, באים אנחנו לפניך היום בבקשה לקבל בשבילנו את הכסף המגיע לנו מאת ה' N.N. בעירך לפי שטר־ההמחאה העולה לסך 1000 זה' אשר אנחנו שולחים אליך בזה. האיש הזה חייב לנו את הסך הנזכר זה עשרה חדשים ולא ענה אותנו על כל תביעותינו אשר תבענו אותו, ואנחנו, אשר ידענו כי מצבו אינו רע, נכונים לקבוע לו זמן פרעון בקרב ארבעה או ששה שבועות, ורק נבקש מעמך כי באופן כזה יתן לך בשבילנו את שטרותיו. אכן אם באמת תאמר בלבבך כי מצבו איננו איתן וכי סכנה לנגד עינינו אם נתמהמה ונחכה לו, אז הודיענו נא בטובך את הדבר הזה במהרה, למען אשר נקנה תחבולות לדעת כדת מה לעשות.

סלח נא לנו כי נעמוס עליך את הסבל הזה, והיה סמוך ובטוח כי נכונים גם אנחנו לשרת לפניך בכל עת תמיד,

והננו ברגשי כבוד….


106    🔗

אל ה' נ. נ. בנ.

ה' א. גאָלד אשר בזה הראה לי לפני ימים אחדים חתיכות צמר למבחן, באמרו אלי כי את הסחורה הזאת קנה ממך במחיר…זה' לכל ק“ג, ואני מצאתי כי הסחורה טובה ומחירה איננו רב, ועל כן אבקשך לשלוח אלי שק צמר כזה בן 35 ק”ג, וחתיכה קטנה אני מוסיף בזה למבחן למען תדע בדיוק את המין אשר בחרתי.

לוּ תוכל לשלוח לי את שק הצמר ההוא בעצם היום אשר תקבל את מכתבי זה, כי עתה הטיבות מאד לעשות, אחרי כי יוצא אני לדרך וחפצתי כי הצמר הזה יהיה לי גם לתועלת במסעי ההוא. והנני….


107    🔗

אדוני הנכבד!

רעי ה' ט. בראָמבערג היטיב עמי לקרוא את שמך באזני ולהגיד לי כי קונה אתה כפעם בפעם מיני קאפע וצוקער רכים. גם עורר אותי רעי ההוא לכתוב אליך כי נכון אני להיות לך לסוכן למקנה המינים ההם, ועל כן מרשה אני לעצמי לעמוד לשרת לפניך, והנני שולח אליך בזה את רשימת המקחים החדשים.

בכל הקנינים אשר תקנה בזה נכון אני לשום לך הקפה לזמן חמשה ירחים, ולא אוסיף לך על ההוצאות בלתי אם 11/5%, ולבי סמוך ובטוח כי לא תמצא בזה איש סוחר אשר ימעיט לך מן המחיר הזה ואשר יוכל להיות מהיר במלאכתו יותר ממני. על כן אקוה כי תנסה לכרות עמי ברית, ובתקותי זאת

הנני עבדך…


108    🔗

אל ה' נ. נ. בנ.

את פקודתך אשר פקדת אותי במכתבך מיום החמשה עשר לחדש הזה, מלאתי ככל אשר היה לאל ידי, ושלחתי אליך היום במסלת הברזל את מיני הסחורות הדרושים, והנני מבקש אותך לכתוב לטוב לי את הסך 158 זה' 65 לפי החשבון המוסגר בזה ונפשי יודעת מאד כי המשלוח הזה יפיק ממך חן ורצון.

למען היות סדרים לחשבונותינו, הנני מוסיף לך בזה את העתקת החשבון אשר לך בספרי, וראית כי מלבד המשלוח החדש, מגיע לי עוד ממך 995 זה', ואתה היטיבה נא ברצונך להודיעני אם החשבונות נכונים, ולמען היות לנו סדרים, תטיב נא לשלוח אלי במהרה שטרות לכל הסכום אשר כבר הגיע לו זמן הפרעון.

ואני הנני נכון למלא את פקודותיך בכל עת תמיד, והנני ברגשי כבוד….


109    🔗

אל ה' נ. נ. בנ.

עם מכתבך מיום העשירי לחדש הזה קבלתי גם:

25 דולר במחיר 5 זהוב 81 גר. ־ gr.129.50 Zl.

5 ליטשט במחיר 24 זהוב 85 גר. ־ 124.25

־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־־

Gr. 253.75 Zl.

אכן הרבית במחיר הזהב יותר מן המדה, והדבר הזה יהיה לי לנזק, כי גם מטבעות הלואידאָר קלים במשקלם, ואולם למען הראותך עד כמה נאמן אני עמך בבריתך, לא אפיל דבר מכל החשבון אשר אמרת ואכתבהו לטוב לך בספרי.

גם מאַמת אני בזה את אשר כתבתי לך במכתבי ביום החמישי לחדש הזה, והנני מודיע אותך היום כי פקדתי את ה' נ. בלומבערג במינסק לכתוב עליך המחאות לקבל ממך 5,000 זה' לזמן שלשת ירחים, ואתה תיטיב ברצונך לתת על חשבוני כפעם בפעם את הכסף אשר ידרוש ממך, עד מלאת לו הסך הנזכר.

והנני בענוה וברגשי כבוד…


110    🔗

אל ה' נ.נ. בנ.

בתשובה על מכתבך מיום השמיני לחדש הזה, אשר בו הודעתני את מחיר כל סחורותיך, הנני בא לבקש ממך לשלוח לי במהרה במסלת הברזל:

20 ק"ג קאפ’ע (דאָמינגאָ בינוני),

120 " סֹלת צוקר מנופה,

10 " פלפל.

ואבקש לשלוח לי מן המובחר אשר לך במינים האלה, ואחכה למכתבך בנוגע לדברים האלה.

את שטר ההמחאה, אשר שלחת אלי בשלישי בחדש הזה, לדרוש מאת ה' פ. לעווינזאָהן את הסך 550 זה', הראיתי לאדון הזה תומ"י, והוא ענה כי אין ידו משגת לשלם את המגיע ברגע הזה, ורק כאשר דברתי עמו פה אל פה להוכיח אותו ולהביא מרך בלבו, עלתה לי לשמוע מפיו כי את מחצית חובו נכון הוא לשלם בעשרים וחמשה לחדש הזה, ואת המחצית השני ישלם בעשרים וחמשה לחדש ספטמבר, ובין כה וכה יתן לך שטרות לערובה. כשאני לעצמי אדמה כי בלכתך עמו בקרי לא תבוא אל מטרתך עד עולם, ולהפך, מאמין אני כי שַׁלם ישלם האיש הזה את שטרותיו בבוא הזמן המוגבל, ועל כן גמרתי לקבל את השטרות ולשלוח אליך את המגיע בבוא העת, אם לא יהיה רצון מלפניך לשַׁנות מן המטבע ההוא.

לתשובתך אחכה,

והנני ברגשי כבוד…


111    🔗

אל ה' נ.נ. בנ.

לרגלי חשבון הכסף המגיע לנו ממך, לקחנו לנו רשות למסור היום על יד ה' מ. ל. הַמחאָה העולה לסך 800 רו"ב, לדרוש ממך באחרון לחדש הזה, ואתה בטובך תשלם את הסך הזה על יד בעליו בבוא ההמחאה אליך.

אל פקודותיך החדשות אנחנו מחכים, והננו ברגשי כבוד ובענוה

ע. פריינד וחברו.


112    🔗

אל ה' נ. נ.בנ.

על ידי העגלון N. N., אשר התחיב למסור לידך בקרב ארבעה או חמשה ימים במחיר 1 זה' 50 גר, כל ק"ג תקבל את המינים האלה:

סחורת משי, תבה אחת – 18 ק"ג.

אינדינאָ, חבית אחת־ 4 "

־־־־־־־־־־־־־

22 ק"ג

ובקבלך את הסחורות האלה בלי מפגע ומקרה רע, תיטיב נא לשלם את הסך המגיע לעגלון, ואת אשר תעשה עם הסחורה, אותה אודיע לך במועדה.


113    🔗

אל ה' נ. נ. בנ.

על ידי המַקָח גוסטאוו ראַש הבא באניתו המסומנת עם האותיוות C. D. L., תקבל שלש חביות מלאות זרע שעורים:

חבית ראשונה: 8 ק"ג 20 דקא

" שניה: 7 " 15 "

" שלישית: 9 " 5 "

־־־־־־־־־־־־־־־־־־

25 ק"ג

ובקבלך את הסחורות האלה אל נכון, תיטיב נא לתת על יד העגלון את שכרו שני רו"ב במחיר כל פוד, ותחכה עד אשר נודיע אותך את הדבר אשר תעשה עם הסחורה.

ברגשי כבוד ובענוה…


114    🔗

משלוח כסף.

אל ה' א. מארקאָוו במיטוי.

למועד נכון קבלתי את סחורות מיני המשי אשר שלחת, לפי שהודעתני במכתבך מיום השנים עשר לחדש אפריל. בכלל מצאה הסחורה חן בעיני, ורק בחבילת בתי־הידים העשוים משי שחור מצאתי שנים עשר בתי ידים אשר לא יצלחו, כי נשחתו על פי כתמים צהובים אשר נראו בהם, ואין לי תקוה למכור אותם אף במחיר מצער מאד. ועל כן תתן לפעלי צדק בראותך כי אנכה מן המגיע לך את הסך…. זה‘… גר’, כי גם בעשותי זאת עוד יבואני חסר.

לפי החשבון הזה שולח אני לך עתה… זה‘….גר’, והמה צרורים בצרור, והיה אם תחשב להם את הסך…. זה' אשר גביתי, וראית כי החשבון עולה יפה.

ואני מחכה אל תעודת־הקבלה אשר תשלח אלי בטובך,

והנני ברגשי כבוד ובענוה גדולה….


 

דרשה לבּר מצוה    🔗

אבותי היקרים וקרובינו הנכבּדים!

בּרגשי לבבי אקדם את היום הזה, יום מלאת לי שלש עשרה שנה, ונודע לכולנוּ בּשם “בּר מצוה”. היום הזה יביא אתוֹ תּקוּפה חדשה בּחיי, כּי מעתּה יצאתי מזמן הילדוּת והגעתּי לזמן השחרות וכפי המקוּבּל אצלנוּ אבא בּמסרת הברית לקים את המצות אשר למדתּי ואשר אלמד בּעזרת ה' וּלהנזר מן המצות אשר לא תעשינה. מן היום הזה אין עוֹד אָבי חיב להטפל בּי; חוֹבת החנוּך איננה עוד חלה על אבי כי אם עלי בּעצמי, כי מעתּה בּר עונשין הנני ועלי לתת דין וחשבּון על כל מעללי לקבל שכר בּעד צדקותי וישר דרכּי ולהענש בּעד חטאותי, וּבהכּנעי בּכל חשק לבבי תּחת עוֹל מצות אמוּנתי אשמרם וּבגאה וגאוֹן אקרא: עברי אנכי! ואת אלהי השמים אני ירא! יהיוּ נא הדברים האלה פתגמי עד יומי האחרוֹן.

שלש עשרה שנות העבר אוּכל בּצדק לכנוֹת כּפּרוֹזדוֹר לפני חיי, כי עד עתּה חפשי הייתי בּכל דרכי וּמעללי; הלכתי במחשך בּאין דעת ואין תּבוּנה בּשרירות יצר לבי אשר משל בּי, ומן היום הזה עלי לשוּם את לבּי לכונן צעדי ולהתכונן לדרך רחוקה דרך לא סלוּלה ומלאה חתחתּים, מוֹקשים ומעקשים; דרך החיים אשר לפני. אוֹ כאשר יאמרוּ המושלים: מן היום הזה אחל לשחות בּים החיים, כי גורלנוּ כגורל האניה בים. מה מגן האניה בעת אשר גלי הים יטלטלוּהוּ טלטלה חזקה? התּורן והמשוט! ומה נתן לנוּ ה' למגן וּמחסה בּעת אשר שונאינוּ וצרינוּ יאמרוּ להטביענוּ? תּחת התורן נתן לנוּ ה' את התּורה ותּחת המשוט הנחילנוּ את התּפילין; בּהם נשחה ובּהם נעבור בּשלוֹם בּלי יראה ופחד, כי הם מגננו ומחסנוּ פה בחיינוּ.

מה מאשר אני, כי מן העת הזאת קניתי לי את המגינים האלה! החלותי לשאת אותם: מלכי, על זרועי טוטפות אמונתי על ראשי וגם עליתי לתּורה וּבּזה שם ה' נקרא עלי!

ועתּה קרואינו הנכבּדים, הרשוני נא רגעי מספּר למלא את חובתי לאבותי היקרים; הנני לתת להם כּבוד ותּודה על העמל אשר מנוּ להם טרם הביאוּני עד כה.

הן כל מעינם היה לשמרני מכל רע, מכל נגע ומחלה, הבּיטוּ אחרי, נצרוּני כּאישוֹן עינם, זהוּבים כזבוּבים וכסף כאפר נחשבוּ בּעיניהם למען קיוּמי, מורים חכמים בּחרוּ לי ללמדני תּוֹרה, חכמה ודעת וּלהדריכני בּדרך ישרה.

לכם אבותי הנחמדים אשים דברתי; אבקשכם: אַל תּעזבוּני! תמכוּני וסמכוּני גם לימים הבּאים, כי רק בּעזרתכם אוּכל להיות לאיש מועיל לי ולעמי, אשר לזאת כל תּקותי וּמגמתי ואשר לזאת אתפּלל לפני שוֹכן מרומים כּי ימלא את חפצי זה, אמן!

פּ. ק.

 

למשתּה נשוּאין    🔗

א    🔗

הידד! הידד!

הכוסות מורמות, היין לשפתים

לכּבוד החתּן והכּלה נשתּה לחיים!

נשתּה וּנשמח את החתן והכּלה

ההצלחה תרימם למעלה ומעלה

נשתּה ונצא במחולות מחנים

והמברך יריק בּרכתו משמים

בּ    🔗

כנחל השוטף לאט ובנחת

כן תּבּלו שנותיכם בּאהבה נצחת

האושר יאר אליכם פּנים

ותּזכו לראות בּנים וּבני בנים

בּרכתי זו אל תהי קלה בּעיניכם

כּי היא תאשר את דרך החיים לפניכם.


 

לחתוּנת כסף    🔗

כזרוח הסהר יזהירו פּניכם

בּראותכם מסביב אוהביכם וּמכריכם

כלם מביעים לכם היום בּרכה

ואני מאחל לכם כפלים ככה.

הן דמות הלבנה היא סמל חתוּנתכם

לכן תּגיה עליהם וּתחדש אהבתכם.


 

ליובל של עסקן צבּוּרי    🔗

ימים על ימים וירחים יחלופו

ירח אחר ירח ושנות יובל ינקופו.

מלאך מושיע היית תּמיד לאחיך

לעזרתם חשת והקדשת את עתּך

לפני עבודתך הכבדה אני מרכין את ראשי

לחיי עתידך המזהיר אני מרים את כּוסי.

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 49287 יצירות מאת 2722 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 21026 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!