רקע
אליעזר צוקרמן
מאטל דער שוסטר

"ניט קיין מיוחס איז מיין העלד, ניט קיים בעל־הבית קיין יוסטער,

נאָר אַ געמיינער ייד: מאָטל דער שוסער.

געהאָרעוועט כל ימיו ווי אַן אָקס אין דער סאָכע,

דאָס שטיקל ברויט צו פאַרדינען פאַר זיין משפחה.

אַכט קינדערלאַך מיט אַ ווייב אַ חלושה,

אַ טשאַכאָטעצניצע 1 – פון דער מאַמען בירושה.

געוואוינט האָט ער אין שכנות ביי יודל דעם שמש,

אין אַ דירה’לה אַ קליינס פון ד' אמות,

אויפן בוידם־שטיבל אין דער הויך;

תמיד פול מיט טשאַד און רויך,

וואו ווינטער האָט געגאָסן פון די ווענט

און זומער האָט געסמאַליעט און געברענט,

בקיצור: אַ פּאַלאַץ, אַ פּראַכט.

דאָרט פון גאַנץ פרי ביז אַ שטיק אין דער נאַכט

איז מאָטל צוגעשמיט צום שוסטער־שטול

געזעסן איינגעבויגן אין דרייען איבער’ן קאפּול".2
  1. חולת שחפת.  ↩

  2. אימום.  ↩

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות