רקע
אלמוני/ת
חוקת חובת העבודה בצבא
אלמוני/ת
תרגום: שמואל יוסף פין (מרוסית)

מאניפעסט


כבוד הוד הקיסר ירום הודו בדבר חקת הצבא החדשה

בחסד ה'

אנחנו אלכסנדר השני קיסר ומושל יחידי בכל ארצות רוססיא, מלך פולין, נסיך פינלאנד וכו' וכו' וכו' מודיעים את כל עבדינו הנאמנים.

כשקידתנו תמיד לטובת ממשלתנו ולתת לה חוקים חדשים טובים, לא יכלנו להעלם עין מסדר הלכות עבודת הצבא הנהוג עד היום. לי החקים הנהוגים עד העת הזאת, היתה חובת העבודה מוטלת רק על מעמד העירונים (Mѣщaнe) והאכרים (Kpecтьянe), וחלק גדול מכלל עבדי ממשלת רוססיא היו פטורים מן החוב הזה, הראוי להיות קדוש לכלם כאחד. החוקים האלה אשר נעשו ונתקנו לפי מצב הימים הראשונים, אינם נאותים אל יסודות הנהגת הממשלה אשר שנו פניהם בימינו, ואינם מסכימים אל חפצי עבודת הצבא החדשים. המעשים אשר חדשים מקרוב נעשו בארץ הראו לדעת כי לא במספר צבאותיה לבד כח הממשלה, כי אם, וביחוד במעלות מדותיהם המוסריות והמדעיות, והנה (המעלות האלה) לא תגענה לשלימות מרום קצן, כי אם לעת אשר דבר החסות על ארץ־אבות, יהיה דבר כל העם כלו, וכלם כאחד באין הבדל תור המעלה והמעמד יעופו יתחברו לעבודת מלאכת הקדש הזאת.

בראותנו כי נחוץ הדבר לשנות את סדרי העבודה בצבא המדינה (האימפעריא) על פי הוראות הנסיון בימים האלה, פקדנו בשנת 1870 על שר המלחמה לגשת אל מלאכת הצעת עצות למלאות את מספר מערכות חילנו כחפץ הזמן הזה, בקבוע חובת העבודה בצבא על כל מפלגות העם תמים יחדו.

אמונת כל עבדי ממשלתנו הבדוקה והמנוסה, להקריב את נפשם ומאדם קרבן לטובת ארץ מולדתם, היתה לנו לערובה כי הרוססים ישישו לקראת קול קראנו ויענו בשמחה, ותקותנו לא נכזבה, אפרתינו (Двopянcтвo) נדיבי עז, ושאר המעמדים אשר היו פטורים ממס־עובד, הודיעו השמיעו פעמים הרבה, כי נכונים המה בשמחה לשאת במשא חובת העבודה בצבא, שכם אחד עם כל העם.

בגאון שמחה הקשבנו את הדברים האלה ובחרדת קדש ברכנו את ההשגחה העליונה כי נתנה בידינו שבט מלכות על העם הזה אשר אהבת ארץ מולדתו בכל לב ונפש היא סגולת נחלתו, מורשת לכל מפלגותיו מדור דור.

אחרי הדברים והאמת האלה צוינו אספת קאמיססיא מיוחדת להכין הצעת חוקים חדשים בסדרי עבודת הצבא, ובקאמיססיא הזאת נקראו ובאו שרי כמה וכמה בתי הנהגת המדינה השונים (вѣдoмcтвa) ובתוכם גם שאר אנשים יודעים ומבינים בדבר הליכות הענין הזה. הצעת החוקים אשר הציעה הקאממיססיא הזאת, ואשר תקנו אותה אחרי העיון והחקירה בכל פרטיה בסוד מועצת הממשלה (ѣтъГocyдapcтвeнный Coв) יצאה מתוקנת ערוכה בכל ודרושה לחפצינו. על יסוד ההנחה העקרית, כי להגן על כסא המלוכה ועל הארץ, היא חובה קדושה על כל עבדי ממשלת רוססיא, הטילה החוקה החדשה על כל הזכור בארץ לעבוד עבודה בצבא, מבלי אשר יוכל איש לפדות נפשו בכסף או לתת כפרו איש אחר החפץ לעבוד בגללו oxoтникъ)). מכלל החובה החדשה הזאת יצאו רק הקאזאקים הנושאים משא העבודה הזאת לפי סדרים מיוחדים קבועים להם, וכמו כן איזה מן ילידי ארצות אחרות (инopoдцы) הדרים במחוז הקאויקאז, ועמהם עוד שאר יושבי מדינות רחוקות הנקובים בפקודתנו אל הסענאט, ולהם יוחקו חוקים מיוחדים. ועל פי הדבר האלה, מלבד היוצאים מן הכלל המפורשים, וההנחות לפי שעה המבוארות בפקודה הנזכרת, כל הזכרים באימפעריא ובמלכות פולין אחרי הגיעם לשנות העשרים, יוטלו בגורל פעם אחת ולא ישונה, והגורל יוכיח ויודיע מי הוא המחויב לצאת בצבא העבודה הגמורה (дѣйcтвитeльнaя cлyжбa) ומי הוא הפטור ממנה. הבאים לעבוד עבודה בצבא־היבשה, אף כי זמן משך עבודתם הוא חמש עשרה שנה, ישובו לביתם אחרי שש שנים, וכשיהיה אפשר גם קודם לזה, בחיוב לבוא שוב שנית אל דגלי הצבא, לקול הקורא אשר תקרא להם הממשלה לצאת למלחמה בעת ההכרח הגדול. ולפני הבאים לעבוד עבודה בצבא האניות, או במערכות הצבא החונים במדינות רחוקות, נקבעו זמני עבודה מיוחדים, ובני הנעורים אשר למדו בבתי הספר ואפילו בבתי הספר להתחלת הלמוד (начальныя училища) זמן עבודתם בצבא לעתות השלום, מתקצר הרבה, לפי ערך מעלת ההשכלה אשר סגלו להם, ומלבד זאת נעשו להם גם הנחות נכבדות אחרות.

ובקיימנו ובאשרנו את חוקת העבודה בצבא, המיוסדת על היסודות האלה ובקראנו אל עבדי מלכותנו בשם ארץ אבותינו היקרה לכלם כאחד, לשמור לעשות את כל המוטל עליהם, בלב שלם. אין את נפשנו לנטות מן המסלה אשר אחזנו והלכנו בה בלי חשך בכל ימי מלכותנו, אין אנחנו רודפים, כאשר לא רדפנו עד היום, אחרי תהלת כבוד מלחמה, ונחלת אמרנו מאל שפרה לנו, להעלות ולהביא את רוססיא אל מרום הגדולה, בנתיבות השלום וברבות טובה בכל ענפי השלימות פנימה. והיסוד המעלה לכח צבא אמיץ וכביר, לא יפרע ולא יאחר את מהלך ההשתלמות הזאת. ואך להפך כי באשר ישמור על בטחת הממלכה מכל אסון ופגע, ויקדם פני כל הבא להשבית מנוחתה, יערוב לטוב את מהלך ההשתלמות לפנים בלי מעצור, והזכיות הגדולות זכינו בהן לבני הנעורים אשר סגלו להם סגולת ההשכלה, מי יתן, והיו אמצעים חדשים להפיץ בקרב עמנו השכלה־נאמנה אשר רק בה הננו רואים יסוד הצלחת ממשלתנו העתידה וערובתה. –

נתן בס' פעטערבורג ביום ראשון לחדש יאנואר שנת אלף שמונה מאות שבעים וארבע לס"ה, והתשע עשרה למלכותנו. על גוף הפקודה חתם ביד כבוד הוד מלכותו

אלכסנדר.


פקודת הקיסר יר"ה אל הפראוויטעלסטוויושצי סענאט

בקיימנו בעצם היום הזה את החקה החדשה בדבר חובת העבודה בצבא הננו מצוים לאמר:

1) להוציא את החקה הזאת אל הפועל בכל האימפעריא ובממלכת פולין מלבד במקומות אלה:

א) מושבות הקאזאקים יוצאי צבא, הנואם משא עבודת הצבע לפי חוקים מיוחדים.

ב) במקומות המפורשים מטה, וחלקי הישוב אשר אופן עבודתם בצבא יתבאר בהמשך הזמן, מסכים לפי תכונות המקומות האלה מיוחדים והם. א) במחוז (קראיי) קאויקאז, במחוז טורקעסטאן, בפלך פרימארסקי ואמורסקי, בגלילות מרעדנע־קאלימסקי, ווערחאיאנסקי, ווילויאיסקי בגלילות פלך יאקוטסקי; החלק הטורוכאני, והבאגוצאני בגובערניא עניסייא, והגלילות, החלק הטאגורי בגובערניא טאמסק, והגלילות גלילות בערעזאוו, וסורגוט בגובערניא טאבאלסק. ב) מושבות בני הנכר (инopoдeчecкoe) אשר לא נשאו עוד במשא עבודת הצבא לא בגופם, ולא בכספם, אשר בצפון הקאויקאז, בגובעדרניא אסטראחאן בפלך טורגייא ואוראל. וכל הגובערניות והפלכים בסיביריא המערבית והמזרחית, וכמו כן הסאמאיעדים הדרים באויעזד מעזעצק בגובעדניא ארחאנגעל.

2) בהטיל חובת העבודת בצבא על הבאשקירים והטעפטיארים, יהיו פטורים מן המס המיוחד ששים קאפ' לגלגלת אשר הושם עליהם על פי החק מיום 14 מייא שנת 1863.

3) לשמור את ההנחות ממס העבודה, לאותן (שיתבארו למטה) ולבניהם שבאו עמהם. а) כל עודם חיים; לרוסנאקים אשר באו בארץ רוססיא בשנת 1854; אל בני מדינות אחרות אשר נתישבו בקרקעות אדמות אדונים (וולאדעלצעסקיא) וקבלו עליהם עול מלכות רוססיא על יסוד חות דעת סוד מועצת הממשלה אשר קיימנו ביום 18 דעקאבער שנת 1861; אל הצעחים אשר באו להאחז במחוז נגב־המערב שגם עליהם נמשכו המשפטים והזכיות המבוארים בחות דעת סוד מועצת הממשלה הנזכרת; לבני ארצות אחרות אשר נאחזו במלוכת פולין עד ליום 1 יאנואר שנת 1872 וקבלו עליהם עול מלכות רוססיא, וכמו כן אל הרוססים אשר מאת המדינות הפנימות באו ונאחזו בקרקעות אדמות הממשלה בסביבות המבצר נאוואגעארגיעווסק. б) במשך עשרים שנה למן עת התישבם: למענאניטים אשר נתישבו בקאלאניות חדשות באימפעריא ע"פ החוקים מיום 19 נאיאבר שנת 1851, ואלה אשר נתישבו בקרקעות אדמות אדונים וקבלו עול מלכות רוססיא על יסוד חות דעת סוד המועצה המקוימת על ידנו ביום 18 דעקאבער שנת 18611. в) במשך עשרים שנה מיום 31 מארט שנת 1860, לעירונים (מיעשצאנעס) עיר וולאדיקאווקאז אשר נכתבו בספר העיר הזאת עד שלא יצאה הפקודה הזאת, ודיירי אנאפא ונאוואראססיק, שהיו ערים לפנים, אשר באו בספר עיר החוף טעמרוק. г) ובמשך שש שנים מיום נתון הפקודה הזאת אל כל המענאניטים היושבים באימפעריא אשר לא יהיה להם זכות ההנחה המבוארת באות б בסעיף זה.

4) מבני משפחות הנהרגים על אמונתם אל כסא המלוכה ואל תורת חקי הארץ, בעת המרידה האחרונה במלכות פולין ובמחוז המערב, יהיה פטורים מעבודת הצבא, שלשה אנשים מכל משפחה, ויקבו בשמות מספר הפטורים, לראשונה בני הנהרגים ואחריהם נכדיהם ממש.

5) לפטור ממס עבודת הצבא את האנשים העומדים עד יום נתון הפקודה הזאת, על עבודת מלאכת מסלות־הברזל: הווארשא – הוויענית, הווארשא בראמבערגית, הווארשא – טערעספאלית, הלאדזינית – הפאברקית אשר מטעם הסעיף 15 מדיני המעמדים והאנשים, הנוספים על המאניפעסט שלנו מיום 26 יוני (8 יולי) לשנת 1868 בדבר החלץ אנשים לצבא במלכות פולין, זכו להיות פטורים מעבודה הזאת.

6) בחמשה הנאבארים הראשונים אחרי התפשט חוקת חובת עבודת־הצבא הזאת, הרשות נתונה להרחיב הזמן לבוא בצבא העבודה, על פי הגורל היוצא, על משך ארבע שנים לבני המחזיקים, על פי תעודת גילדיא, או פראמיסל, בתי־מסחר, פאבריקים, ובתי עסקים הידועים בשם פראמישלעניא זאוועדעניא (промышленныя заведенiя) חוץ מבתי מכירת משקים חריפים בפרוטרוט (פיטייני אוסטאוו סעיף 301 בהוספה לשנת 1869 והערה לזה), אפילו כשהם אצל אביהם או זקניהם, הראוים ליגיעת מלאכה, ויש להם גם אחים רק כשהם קטנים מבני שש עשר שנה. אך זמני הרחבות הזמן (Oтcpoчки) האלה לא יבואו במספר שנות זמני עבודת הצבא, לא בעבודה בפעל ולא בחסן הצבא (запасъ).

7) לגמור את דבר תקון הגלילות למקרא העבודה (призывные участки) ע"פ היסודות המבוארים בסעיף 67 והלאה מחוקת העבודה בצבא, במשך שלשה חדשים מיום התקבל הפקודה הזאת בכל גובערניא וגובערניא.

8) לאלה המחויבים לעמוד למקרא הנאבאר הראשון אשר יהיה ע"פ חוקת העבודה בצבא החדשה – היינו אותן האנשים אשר מלאה להם שנת העשרים בהמשך שנת 1873, נתן זמן חצי שנה מיום הנתן הפקודה הזאת לגלוי דעתם לאיזה מן הגלילות למקרא העבודה (פריזיווניע אוצסטקי) רוצים שיהיו נכתבים.

9) בכלל המחויבים לעמוד למקרא העבודה בחיל הגדודים (Ополченiе) יחשבו, מלבד העומדים על פקודיה מטעם הסעיף 10 והסעיף 154 בחוקת העבודה בצבא, כל הגברים (חוץ מן המפורשים בסימן 4, 5 של הפקודה הזאת) שאינם עובדים עבודת הצבא, מבני עשרים ואחת מיום 1 יאנואר 1874 עד בני ארבעים וכמו כן גם העובדים כעת עבודת הצבא, ויצאו מצבא העבודה קודם הגיעם לשנת הארבעים.

10) הנאבאר אשר הודיענו במאניפעסט שלנו מיום 22 נאיאבר שנת 1873 שיהיה מן יום 15 יאנואר עד יום 15 פעברואר שנת 1874 יתנהג על פי יסודי התקנות המבוארות במאניפעסט הנזכר. והחובות מחלקי הרעקרוטים (peкpyтcкiя дoлгoвыя дoли) אשר ישארו על הרעקרוטסקיא אוצאסטקי אחרי ימלא חוב הנאבאר הזה, וכמו כן כל חובות הרעקרוטים הישנים (peкpyтcкiя нeдoимки) יעברו מן החשבונות.

11) ובנוגע אל הזאצעטניא רעקרוטסקיא קוויטאנציות, אשר יוכל להיות שימצאו בידי העם אחרי אשר ימלא חוב הנאבאר לשנת 1874 המוזכר בסימן הקודם, יתנהגו על פי החוקים האלה:

а) את הקוויטאנציות האלה יעמידו לא יאוחר מן יום 1 אקטאבער לשנת 1874 בבתי הפריסוטסטוויות, (присутствiя) לעניני עבודת הצבא באויעזדים בגלילות, ואשר בעירות, והמה יחליפו את הקוויטאנציות האלה על קוויטאנציות בציור (אבראזעץ) חדש, או יעידו בכתב ידם עליהן שהעמידו אותן לפניהם.

б) כל קוויטאנציא אשר יעמידו בהפריסוטסטוויות האלה, האויעזדיניות הגליליות ואשר בעירות תכתב רק על שם איש אחד כפי רצון בעל הקוויטאנציא, ובכן לא תוכל עוד להמסר או להמכר לאיש אחר.

в) הקוויטאנציות יקובלו בחשבון המקרא לעבודת הצבא רק בעד האיש אשר על שמו נכתבה, או בעד אחיו מבטן או אחיו חורגו, אחיו מן האב או אחיו מן האם וכן גם אחיו שני (двоюродный братъ שוועסטער קינד).

г) הקוויטאנציות אשר לא יעמידו אותן להחליפן אל הזמן המוגבל אבדו זכותם.

д) כל מי שיש לו קוויטאנציא יוכל להעמידה אל הקאזנא ויקבל בעדה ארבע מאות שמונים וחמשה רו"כ.

е) סדר פדיון הקוויטאנציות וזמן פדיונם יגביל שר האוצרות אחרי אשר יביאו בחשבון סך מספר כל הקוויטאנציות הנמצאות בידי העם.

הפראוויטעלסטוויושצי סענאט לא יאחר לעשות את הנדרש להוציא לאור את הפקודה הזאת.

על גוף הכתב חתום ביד כבוד הודו

אלכסנדר.

ס' פעטערבורג יום 1 יאנואר 1874.

־־־־־־־־־־־־־־־־־־

על גוף הכתב חתום בכתב יד כבוד הודו

“כן יקום”

ס' פעטערבורג

יום 1 יאנואר 1874


חקת חובת עבודת הצבא


 

פרק א: הקדמות כלליות    🔗

1) חובה קדושה על כל איש ואיש מעבדי רוססיא להגן על כסא המלוכה ועל ארץ אבותיו, וכל הגברים מבלי הבדל מעמדיהם מחויבים בחובת עבודת הצבא.

2) מחובת העבודה הזאת לא יוכל שום איש לפדות את עצמו לא בפדיון כסף ולא בכפר נפש (אחאטניק) תחתיו.

3) הזכרים מבני חמש עשרה ומעלה יכולים לצאת מעול ממשלת רוססיא, באופן אם ימלאו בעצמם חובת העבודה בצבא, או כאשר יעלה עליהם הגורל הפוטרם מעבודת הצבא הקבוע.

4) בלכת משפחה להתישב במקומות מן האימפעריא אשר שם חובת עבודת הצבא ערוכה לפי חוקים מיוחדים, מחויבים הזכרים (בני המשפחה ההיא) מבני חמש עשרה ומעלה למלא את החובה הזאת על פי החוקים הכללים.

5) חיל צבאות הממשלה נכללים א) בחיל צבא קבוע (постояныя войска) ב) בחיל־גדודים (ополченiе), החיל האחרון הזה נקרא לצאת חלוצים רק בעת ההכרח הגדול בימי מלחמה.

6) חיל הצבא הקבוע נחלק לצבא היבשה ולצבא הים.

7) חיל הצבא הקבוע ביבשה, מיוסד א) מן החיל הנאסף על ידי תרומת הצבא (נאבאר) בכל שנה ושנה מכל האימפעריא ב) מחסן־החיל (זאפאס) הנעשה להביא את מערכות החיל למספר צבאם השלם, ובו יחשבו כל אלה הנפטרים לביתם עד כלות משך זמן עבודתם ג) מחיל הקאזאקים, ד) מחיל המאוסף מבני עמי הנכר (אינאראדצי).

8) חיל צבא הים, מחובר מן העומדים על פקדת עבודתם בים, ומן חסן חיל אניות המלחמה.

9) מספר האנשים הדרושים להשלים את החיל בים וביבשה, נגבל מדי שנה בשנה בסדר מערכי החוקים (זאקאנאדאטעלנים פאריאדקאם) על פי הצעת שר המלחמה ומתפרסם על פי פקודת הרוממות הנתנה אל הפראוויטעלסטוויושצי סענאט.

10) היציאה לעבודה לקול הקורא (פריזיוו) נחתכת ונגמרת על פי הגורל אשר יוטל לאיש ואיש רק פעם אחת לכל ימי חייו, האנשים אשר לפי הנומער הגורל היוצא, אינם מחויבים לצאת לעבודה בצבא הקבוע, יחשבו במנין חיל הגדודים.

11) אל הגורל יקראו מדי שנה בשנה רק בני פרק שנה אחת ידועה היינו בני הנעורים אשר מלאה להם שנת העשרים ליום 1 יאנואר של השנה ההיא שבה נעשה הנאבאר.

12) האנשים אשר קנו להם ידיעות בלמודים כפי התנאים המפורשים בזה, רשות נתנה להם לצאת לעבודת הצבא, לא על פי הגורל, אך גם בתורת מתנדבים לעבודה (вoльнooпpeдѣляющiecя) על פי החוקים המבוארים בפרק 12 בספר החקה הזאת.

13) משוללי כל משפטי המעמדים (правъ состоянiя) וכמו כן משוללי משפטים וזכיות מיוחדות אשר לכל איש ואיש בעצמו או מעמדו, לא יקרבו לגורל ולא יבואו לעבוד עבודת הצבא.

14) הקריאה призывъ מדי שנה לצאת לעבודת הצבא, והטלת הגורל לדעת מי ומי הם המחויבים לצאת, יהיה מן יום 1 נאיאבר עד יום 15 דעקאבר, ובסיביר מיום 15 אקטאבר עד יום 31 דעקאבר.

15) להשלים מספר צבא אניות המלחמה יבוא. 1) הנקראים למלא חובת העבודה בצבא מאותן המקומות המיועדים להשלים צבא אניות המלחמה (Флoтъ), והאנשים אשר לא יקובלו לעבודה בצבא האניות, יבואו לעבוד בצבאות היבשה. 2) מאלה הנקראים למלא חובת העבודה בצבא בכל מקומות האימפעריא והם א) אשר עבדו עבודת המלחים (מאטראזען) באניות היורדות בים והשטות על יד שפת הים (Kaбoтaжъ) לכל הפחות שייטת (Haвигaцiя) אחת סמוך לפני הנאבאר. ב) אשר עשו במלאכת המאשיניסטים, מסיקי התנורים (koчeгapъ) באניות הקטור לכל הפחות במשך שייטה אחת סמוך לפני הנאבאר וכן אשר עמדו על המלאכה בבתי מלאכת אניות הקטור לא פחות משנה אחת. ג) חרשי עץ (פלאטניקעס) מזפתי החבלים (קאנפאטציקעס) מסיקי הדודים (קאטעלשציקעס) העושים מלאכתם באניות, כשלא ימצאו במקומות המיוחדים די מספר אנשים הנדרשים להשלים חיל האניות. ד) הספנים מנטיתם לזה בעצם, היינו אלה אשר יודיעו כי חפצם לעבוד בעבודת צבא האניות. אך מאלה לא יקובלו לעבודה כי אם לפי המספר אשר יגביל המיניסטעריום שעל האניות מדי שנה בשנה.

16) יחוד המקומות הראוים לקחת מהם אנשים להשלים חיל צבא האניות (סימן 15) והם אשר יושביהם לפי עסקי פרנסתם מוכשרים ביותר לעבודה באניות המלחמה, יעשה על פי הסכמת שרי המניסטריום: שעל הים שעל המלחמה ושעל פנים המדינה, ואחרי אשר תקוים הסכמתם זו מאת הרוממות, תודע ותתפרסם למען דעת כל העם.


 

פרק ב: משך זמני העבודה בחיל צבא הקבוע ובחסן חיל הצבא (זאפאס)    🔗

17) משך זמן העבודה בכלל, בצבא חיל היבשה ליוצאי צבא על פי הגורל, הוא חמש עשרה שנה, ומהן שש שנים בעבודה בפעל (דייסטוויטעלנאיא סלוזבא) ותשע שנים בחסן הצבא (זאפאס) אך הנשלחים לעבוד בצבא בגליל המלחמה בטורקעסטאן (טורקעסטאנסקי וואיעני אקרוג) וכן בחיל החונה במחוז סעמיפלאטינסק, זאבאיקאלסק, יאקוטסק, אמורסק ופרימארסק יוצאים מן הכלל הזה, משך זמן עבודתם אינו כי אם עשר שנים, ומהן שבע שנים בעבודה בפעל ושלש שנים בחסן הצבא.

18) משך זמן העבודה הכללית בחיל הים הוא עשר שנים, מהם שבע שנים עבודה ממש, ושלש שנים בחסן הצבא.

19) זמן העבודה ליוצאים לה על פי הגורל, נחשב א) לאלה היוצאים לעבודה בזמן המיוחד למקרא הכללי (Oбщiй призывъ) (14§) מיום 1 יאנואר שאחר המקרא, ב) לאלה היוצאים לעבודה בשאר ימות השנה (חוץ מן המבוארים בסימן 219) מיום הראשון בחדש שאחר בואם לצבא.

20) זמני העבודה המבוארים בסימנים 17, 18 נעשים לעתות השלום, אך לעת כי תקרה מלחמה, נשארים הנמצאים בעבודתם בחיל היבשה והים על משמרתם כל זמן שיהיה דברם נחוץ אל הממשלה.

21) ברשות שר המלחמה ושר אניות המלחמה לפטור את אנשי החיל מן המדריגות התחתונות (нижныe чины) מחיל היבשה והים מן העבודה בפעל, אל חסן הצבא, כשימצאו באפשרות גם קודם זמני צבא העבודה הגמורה, המפורשים בסימן 17, 18 וגם שרי פקודות החיל ביבשה ובים יש להם הרשות לפטור את אנשי החיל מן המערכות התחתונות במשך זמן העבודה לביתם לפי שעה, עד שנה תמימה.

22) בנוגע לפטור אנשי חיל הים, מן העבודה הגמורה אל הזאפאס יתנהגו על פי החוקים המיוחדים האלה. א) פטור אנשי חיל האניות לזאפאס בכלל איננו נעשה כי אם אחרי שוב האניות ממסען, אך לא קודם חדש נאיאבר. ב) אנשי החיל הנמצאים על אניות המלחמה השטות מחוץ למדינה, אחרי כלות זמן עבודתם בפעל יכולים להיות נפטרים, כשירצו, תיכף בבוא האניה אל אחד מחופי רוססיא. אך לפי סבות נחוצות נאמנות יש ביד הקאמנדיר של האניה לפטור אל הזאפאס את המבקשים גם בעוד היות האניה בחופי חוץ המדינה. אך באופן הזה יחזרו הנפטרים לרוססיא על הוצאותיהם. ג) הזמן אשר ישארו אנשי חיל הים על עבודתם בפעל יותר מן הזמן הקבוע להם, יחשב להם בכפלים למספר זמן הקבוע להם לעמוד בזאפאס, ואלה מאנשי חיל הים אשר יהיו מעוכבים בעבודה בעתות השלום יותר מן הזמן הכללי הקבוע לעבודה בפעל, יש להם זכות העובדים יותר מן הזמן הקבוע (cвepxcpoчнoй cлyжбы) ואשר לא ירצו להשתמש בזכות הזאת יקבלו בעד זמן־עבודתם העודף, שכר עבודתם משנה (דוואינאע שטאטנאע זאלאוואניא).

23) אנשי חיל הזאפאס נקראים לעבודה בפעל לעתות ההכרח למלא מערכות הצבא למספר צבאם השלם. המקרא לעבודה נעשית על פי פקודות הרוממות אל הפראוויטעלסטוויושצי סענאט, ובזמן עמדם בזאפאס יש ביד שר המלחמה ושר האניות לקרוא ולאספם, לפי הראוי, אל מקום מועד הלמוד והחנוך, (учебные сборы) אך לא יותר משתי פעמים בכל משך זמן עמידתם בזאפאס, ובכל פעם לא יותר מששה שבועות.

24) האנשים העומדים על משמרת הממשלה המדינית (גראזדאנסקאיא סלוזבא) או על משמרת הקהלות (אבצעסטוועננאיא) המבוארים ברשימה מיוחדת, בעת עמידתם בזאפאס פטורים לצאת למקרא העבודה. הרשימה הזאת תבא לפני כבוד הוד הקיסר יר"ה לקיימה על יד הקאמיטעט מיניסטראוו.


 

פרק ג: הזכיות האזרחיות (גראזדאנסקי פראווא) של העובדים בצבא והעומדים בחסן הצבא (זאפאס) וחובותיהם    🔗

25) העומדים על משמרת עבודת הצבא בפעל, יש להם כל זכיות הגוף וזכיות הקנינים המסוגלות למעמדיהם, חוץ באיזה פרטים נחוצים שיתבארו בסדר מערכי־החוקים. ואנשי המעמד משלמי מסים (פאדאטנע סאסלאוויע) מתחשבים אל כלל הקהלות אשר עמדו בקרבם לעת צאתם לצבא, ויש להם כל הזכיות המבוארות בהלכות המעמדים.

26) אנשי המעמד הפאדאטני פטורים בעת עמדם על פקודת העבודה בפעל, מכל המסים הנגבים לגלגלת, מסי הממשלה (גאסודארסטווענניא) מסי צרכי הרבים (זעמסקיא) ומסי הקהלות (אבצעסטווענניא), וכמו כן פטורים בעצמם ממסי־עובד (נאטוראלניא פאוויננאסטי) אך בנוגע אל אחוזת נכסיהם הם מחויבים לשלם כל המסים ושאר הגביות, והתשלומים הרובצים על הנכסים האלה על פי החוקים הכוללים.

27) והעומדים בחסן חיל הצבא (זאפאס) שווים לכל דבר חוק ומשפט עם כל אזרחי הארץ, וניאותים, על פי החוקים הכללים, בזכיות המיוחדות למעמדיהם ובזכיות אשר זכו להם בימי העבודה. אך מחויבים בחובות חוקים מיוחדים, הנעשים על פי סדרי מערכי־החוקים לצרכי חשבון הזאפאס.

28) הנחשבים בחסן החיל (זאפאס) יכולים לבוא ולשרת במשמרת הממשלה המדינית ובמשמרת הקהלות או לבחור להם איזה עסק אחר כטוב להם על פי החוקים הקבועים לכל. העליה בתור המעלה במשמרת המדינות (גראזדאנסקי צין) לא תעמוד להם בשובם אל צבא העבודה, לעלוי תור המעלה במשמרות הצבא, מאשר עמדו בו בצאתם מן העבודה בפעל.

29) הנחשבים בחסן החיל הנקראים לעבודת הצבא מאת עבודתם במשמרת הממשלה המדינית (גאסודארסטוועננאיא סלוזבא) נשארים במשמרותיהם, ויש להם צדקה לשוב אליהם, בצאתם מצבא העבודה.

30) על כל דבר עון ופשע אשר יעשו העומדים בחסן הצבא לאשמה, ישפטו בדיני נפשות על פי חוקי האזרחים, חוץ מן האופנים האלה א) אם לא יבואו לקול הקריאה לעבודת הצבא, או למועדי־החנוך והלמוד (אוצעבניע סבארי) ב) העון והפשע אשר יעשו בעת מועד הלמודים. ג) על הפרם חק המשמעת (דיסציפלינא), וחלול הכבוד המוטל על אנשי החיל לחלק לשריהם בעת אשר מדי בגדי הצבא עליהם, על הפשעים האלה ידונו אנשי חסן החיל בדיני המלחמה.

31) העומדים בחסן החיל ניאותים בהנחה המבוארת בסימן 26 להפטר מן המסים הנגבים לגלגלת מסי הממשלה ושאר הגביות, וממסי עובד, אשר היו מחויבים בהם מצד עצמם, במשך השנה הראשונה למן העת אשר יתחשבו אל חסן החיל, ובעת אשר יקראו מן חסן החיל אל מערכות הצבא ישובו ויאותו בהנחה זאת במשך שנה מיום צאתם מצבא העבודה.


 

פרק ד: על דבר האנשים אשר אינם ראוים לעמוד בעבודתם בצבא, ופרנסתם, ופרנסת בני בית העובדים בצבא    🔗

32) העומדים על פקודת עבודת הצבא בפעל או בזאפאס, כשיחדלו מהיות ראוים לגמרי, אם מפני מחלה, או מפני חבלה, (Увѣчьe) לעבוד לא עבודה במערכה ולא כל שאר עבודה, נפטרים מן העבודה לגמרי, ויוצאים מן רשימות הזאפאס, ותעודה ינתן להם כי יצאו ידי חובת הצבא (סימן 160 ה’1), אך הנפטרים מעבדת הצבא על דבר פצע (שנפצעו במלחמה) הרשות בידם, כשירצו בעצמם, להמנות בחיל הזאפאס.

33) אנשי החיל מן המדריגות התחתונות שנעשו בימי עמידתם בעבודת הצבא בפעל בלתי ראוים להוסיף לעמוד בעבודתם, וכן אנשי חיל מן המדריגות התחתונות מן הזאפאס, אשר נחבלו בעת מועדי־הלמודים (אוצעבניא סבארי), ומפני זה אינם יכולים להתפרנס מיגיעם והם אין להם כל מוצא לפרנסתם בעצמם ולא קרובים אשר היו רוצים לכלכלם, יקבלו מאוצר הממשלה שלשה רו“כ מדי חדש בחדשו, וכשימצאו חלשים מאד עד שהם צריכים גם לפקוח ולסעד זולתם (אוחאד), יובאו בבתי תומכי דלים (באגאדעלניע) ובתי עבודת הצדקה (בלאגאטוואריטעלניא זאוועדעניא). אך באפס מקום שם, תשלם הממשלה הוצאת פרנסתם אך לא יותר מן ששה רו”כ לחודש.

34) בני בית אנשי החיל המתים או האובדים במלחמה ולא נודעו איה איפוא הם וכמו כן המתים מן המכות אשר הכו במלחמה יתפרנסו על פי יסוד החוקים המיוחדים להם.

35) בני בית אנשי חיל הזאפאס אשר יקראו לעתות המלחמה לעבוד עבודה בצבא בפעל, מתפרנסים על הוצאות הזעמסטווא, וכמו כן על הוצאות קהלות הערים והכפרים, מקום שם נמצאו המשפחות האלה, והקהלות אשר לא תשיג ידם לפרנס מכיסם את המשפחות העניות האלה, יותן להם עזר ההכרחי, מאוצר הממשלה.

הערה. אופן פרנסת המשפחות האלה, וסדר הערכת הכסף הנדרש לזה על הזעמסטווא, קהלות הערים, והכפרים, וכמו כן סדר נתינת כסף העזר מאוצר הממשלה ויציאות הכסף, יפורש על פי חוקים מיוחדים.


 

פרק ה: גדודי הממשלה (Гocyдapcтвeннoe oпольчeнie)    🔗

36) בכלל גדודי הממשלה (סימן 5) יחשבו כל הגברים אשר אינם עובדים עבודת הצבא בפעל וראוים לצאת בכלי נשק מבני פרק הקריאה (סימן 11) עד בני ארבעים ועד בכלל. מן הקריאה לצאת לגדודי הקרב לא יפטרו גם אלה אשר כבר שולחו לביתם בכלות שנות עמידתם בזאפאס בחיל היבשה והים כל זמן שלא הגיעו לפרק זה (שנת הארבעים).

37) בני ארבעים ומעלה לא ימנע גם מהם להכנס בגדודי הקרב, כשירצו בעצמם.

38) אנשי הגדודים נקראים בני קרב (ратники) ונחלקים לשני מחלקות (ראזריאדען). בהמחלקה הראשונה, שתכליתה לערוך את מערכות הגדודים וכמו כן לחזק ולהשלים את מערכות הצבא הקבוע כאשר תיגע ידם, או כשהזאפאס בלתי מספיק, יבואו בני ארבעה פרקים הצעירים, היינו הנמנים במספר הגדודים (סימן 154), בארבעה פרקי הקריאה לעבודה האחרונים ובמחלקה השניה שנעשית רק להערכת מערכות הגדודים לבד, יחשבו כל אנשי שאר פרקי השנים.

39) אספת גדודי הממשלה נקראת על פי מאניפעסט של הרוממות. אך מחלקת בני הקרב (ראטניקעס) הראשונה, לעת ההכרח הגדול לחזוק מערכות הצבא הקבוע, תוכל להקרא גם על ידי פקודות הרוממות אל הפראוויטעלסטוויושצי סענאט.

40) גדודי הממשלה נפטרים לביתם אחרי עבור המלחמה, וגם קודם לזה כשלא יהיה צרך בהם, וכמו כן יפטרו לביתם בני הקרב מן המחלקה הראשונה הנקראים לחזוק מערכות הצבא הקבוע.

41) פרנסת משפחות בני הקרב מוטלת על הזעמסטווא וקהלות הערים והכפרים על פי יסוד חוקים מיוחדים לזה. אך משפחות בני הקרב אשר ימותו במלחמה, או מן הפצעים אשר יפצעו במלחמה, מתפרנסים שוה בשוה כמשפחות אנשי הצבא.


 

פרק ו: מי הם היוצאים מן החובה הכללית, הרחבת הזמן (oтcpoчкa) וההנחות בחובת עבודת הצבא    🔗

א. היוצאים מן החוקים הכוללים, והרחבת הזמן בסבת מומי הגוף.

42) מכלל המחויבים לצאת לעבודת הצבא על פי הגורל (סימן 10) נפטרים מן החובה הזאת, אלה אשר בסבת מומי הגוף או מיחוש מחלה אינם מוכשרים בשום אופן לעבודת הצבא. – מן הכלל הזה יצאו אלה אשר חבלו בעצמם בזדון (סימן 218), שהם מחויבים לצאת לעבודה על כל פנים.

43) מדת הקומה הדרושה להתקבל לעבודת הצבא היא לא פחות מן 2 ארשין 21/2 ווירשקי – באורי פרשת מומי הגוף, והמחלות המניעות להתקבל בעבודת הצבא, וכן ההנהגות אשר יתנהגו הפריסוטסוויות לחובת העבודה, בנוגע לסדר בקורת האנשים אשר יצאו בגודל, יצאו מאת השרים – שעל פנים המדינה, שעל המלחמה, ונגוד המיניסטעריום שעל צבאות הים ועל פי הסכמת כולם, אחרי אשר יעיינו וידקדקו בזה בסוד הרופאים (מעדיצינסקי סאוויעט).

44) אלה אשר עוד לא בא גופם למעמד הגברים בשלמות, או חולי חליים אשר לא נכרו לחליים הפוטרים מן העבודה בצבא, וכמו כן אלה אשר לא שבו עוד לאיתן בריאותם אחרי קומם מחלים, לאלה ירחיבו זמן קבלתם לעבודה על משך שנה אחת, וכאשר ימצאו גם אחרי עבור השנה הזאת דלי כח, יבואו לעבוד עבודה במשך השנה השניה, כשימצאו מוכשרים לה, אך כאשר לא יוכלו גם אז לצאת לעבודה, יותן להם תעודות שהם נפטרים מן העבודה (סימן 160 הערה 1).


ב) ההנחות לפי מעמד המשפחה.

43) שלשה מיני הנחות נעשות לפי מעמד המשפחה:

המחלקה הראשונה (1 ראזריאד) א) לבן יחיד האחד הראוי לעמל הפרנסה בבית אביו שאינו ראוי לעמל או בבית אמו האלמנה. ב) לאח יחיד האחד הראוי לעבודת הפרנסה לפרנס אחיו או אחותו, אחיו או אחיותו היתומים הגמורים. ג) לנכד יחיד האחד הראוי לפרנס את זקנו או זקנתו אשר אין להם בן ראוי לעמל פרנסתם. ד) בן יחיד בבית אביו כשאביו גם הוא ראוי לעבודת פרנסה.

המחלקה השניה (2 ראזריאד) לבן יחיד האחד הראוי לעמל הפרנסה בבית אביו הראוי גם הוא עוד לעבודת הפרנסה ויש לו אחים שלא הגיעו לבני שמונה עשר שנה.

המחלקה השלישית (3 ראזריאד) אל הסמוך בשנים לאחיו העובד, על פי המקרא (פריזיוו), עבודת הצבא בפעל, או אשר מת במלחמה.

הערה א). האסופים אשר נלקחו לבנים עד היותם בני עשר, ובנים חורגים אצל אביהם חורגם או אמם חורגתם שאין להם בנים, נחשבים כבנים גמורים.

הערה ב) במשפחת המחמדים, אשר לפי חוקי אמונתם, נושאים נשים הרבה, כל בני אב אחד, הם אחים בלתי נחלקים, ובן יחיד נחשב רק הבן שהוא יחיד בכל בית אביו.

46) ראוים לעבודת הפרנסה במשפחה, נקראים הגברים מבני שמונה עשרה עד בני חמשים וחמש, חוץ מאלה א) אשר אינם ראוים לשום עמל ועסק, מפני חבלה (Увѣчье) או מפני חלישותם מחליים. ב) אשר שולחו בידי פשעם (סאסלאניע). ג) אשר יצאו מביתם ולא נודעו איה איפוא המה יותר משלש שנים. ד) העובדים בעבודת הצבא בפעל ממדרגה התחתונה (ניזניא ציני) בחיל היבשה והים.

47) האנשים אשר יש להם זכות ההנחות לפי מעמד המשפחה – נקראו לעבוד עבודה, לפי הסדר המבואר להלן בסימן 146, 152 בחקה הזאת, רק אז, כשלא ימצאו אנשים הנקראים אל הגורל די להשלים מספר הנאבאד.

48) האנשים אשר יש להם זכות ההנחות, מן המחלקה הראשונה והשניה יאבדו זכותם זאת, כשיאמרו עליהם אביהם או אמם, זקנם או זקנתם שאינם מתעסקים להחזיק בפרנסת ביתם.

49) כשיעדר לאיזה סבה שתהיה מבית אב או אלמנה ובניהם, מבית אב זקן או אם זקנה ונכדיהם וכן מבית אח גדול ואחיו הקטנים היתומים, האיש האחד הראוי לפרנסת הבית ישוב איש אחד מבני הבית הזה הנמצאים בעבודת הצבא לביתו כפי אשר יאמר ראש הבית הזה. – חוץ מבעתות המלחמה, ומן הזמן הקבוע למועדי הלמוד (אוצעבניע סבארי).

50) אם יקרבו שני אחים אשר נולדו בבית אב אחד ובשנה אחת, אל הגורל יחדיו, ועל שניהם יעלה הגורל לצאת לעבודת הצבא, מי שעלה עליו הנומער היותר גדול, ימנה בחיל הגדודים, וכמו כן הרשות נתונה אל שני האחים האלה להחליף ביניהם את גורליהם.

51) את האיש ההוא בבני בית אביו המחויב לצאת למערכת הצבא על פי הגורל אשר יצא עליו או שהוא עומד מכבר בעבודה, יוכל איש אחר מבני משפחתו, אחיו ממש או אחיו חורגו, אחיו מן האב או מן האם, אחיו־שני (דוואיוראדניא בראט) כשהוא רוצה, להחליפו, כשהאח הזה אינו מחויב בעצמו לצאת לקול הקריאה (פריזיוו) ואיננו עומד במספר חסן הצבא (זאפאס), ולו לא פחות מעשרים ולא יותר מעשרים ושש שנה. המחליף את אחיו מחויב לעבוד כל משך זמן העבודה הקובע בעבודת הצבא בפעל ובחסן הצבא – ואשר החליפהו אחיו, ימנה במספר חיל הגדודים.


ג) הרחבת הזמן (אסטראצקא) לפי מעמד נכסי המשפחה.

52) האנשים המנהלים בעצמם, עניני נכסיהם שאינם מיטלטלים (ניע דוויזימאע אימוסצעסטווא) או מנהלים בתי המסחר ובתי הפאבריקין ובתי העסק (פראמישלעניא זאוועדעניע) שלהם, חוץ מבתי המחיה שעוסקים במכירת משקים חריפים בפרוטרוט (אוסטאוו פיטייני סימן 301 פראדאלזעניע לשנת 1869), רשות נתונה להרחיב להם זמן חובתם לצאת לעבודת הצבא, למען אשר יוכלו לסדר ולתקן את מעמד נכסיהם ומעמד עסקי ביתם – אך לא יותר מעל שתי שנים. זמני ההרחבה הזאת (אָסטראצקי) לא יעלו בחשבון זמן העבודה הכללית.


ד) הרחבת הזמן וההנחות לפי מעמד ההשכלה.

53) תלמידי בתי הלמוד (Учeбныe зaвeдeнiя) הנקובים בההוספה הנספחה אל הסימן הזה, נקראים גם המה למלא חובת עבודת הצבא כשיגיעו לפרק השנים המיוחד (סימן 11), ככל זולתם, אך למען אשר יוכלו לגמור חק למודיהם, אם ירצו בזה, יורחב להם זמן צאתם לעבודת הצבא על פי הגורל אשר יעלה עליהם:

1) עד הגיע לשנת העשרים ושתים, לאלה הלומדים בבתי הלמוד ממערכה שניה (2 ראזריאד) וכמו כן לתלמידי בתי הלמוד הנקראים אימפעראטארסקאיא אקאדעמיא חודאזעסטוו, ומאסקאווסקאע אוצילישצע זיוואפיסי, וואיאניא אי זאדצעסטווא, ס' פעטערבורגסקאיא ומאסקאווסקאיא אימפעראטארסקאווא רוססקאווא מוזיקאלאנאווא אבצעסטווא, וכן בתי הלמוד הנקראים אוציטעלסקי אינסטיטוטים סעמינאריא ושקאלא, (עיין הוספה לסימן זה);

2) עד הגיעם לשנת העשרים וארבע: לתלמידי בתי הלמוד הידועים בשם דוכאווניא פראוואסלאווניא, ארמיאנא־גריגאריאנסקיא ורימסקה־קאטאליצעסקיא סעמינאריא, וכמו כן לאלה הלומדים בבתי למוד חכמת־הירידה־באניות (נאוויגאציאנאע אוצילישצע) השונים בשמותיהם;

3) עד הגיעם לשנת העשרים וחמש לתלמידי בית הלמוד הנקרא מאסקאווסקאע אוצילישצע זיוואפיסי, וואיאניא אי זאדצסעטווא אשר זכו לקבל מעדאליע של כסף עד שלא הגיעו לשנת העשרים והשתים, ומוסיפים ללמוד בבית הזה להשתלם בהשכלת האומנות האלה, וכמו כן לתלמידי מערכת הנגנון בפה (клaccъ пѣнiя) בס' פעטערבורגסקאיא ומאסקאווסקאיא קאנסערוואטאריא אימפעראטארסקאווא רוססקאווא מוזיקאלנאווא אבצעסטווא, אשר יכלו לעמוד על בחינת נסיון (пoвѣpoчнoe иcпытaнie) עד שלא הגיעו לשנת העשרים ושתים, ומוסיפים ללמוד ולהשתלם בחכמתם, בבתי הקאנסערוואטאריא האלה.

4) עד הגיעם לשנת העשרים ושבע: לאלה הלומדים בבתי מדרש החכמה מן מדרגה הראשונה; לאלה אשר נבחרו אחרי שלמם חק למוד האוניווערסיטעט, להכין את עצמם לעמוד על משמרת מורים (Учитeл), וכמו כן תלמידי ס' פעטערבורגסקאיא ומאסקאווסקאיא קאנסערוואטאריא אימפעראטארסקאווא רוססקאווא אבצעסטווא, אשר זכו לקבל תעודה (אטעסטאט) עד שלא הגיעו לשנת העשרים ושתים ונשארו בבתי הקאנסערוואטאריא להוסיף ולהשתלם בחכמתם.

5) עד הגיעם לשנת העשרים ושמונה: לתלמידי בתי מדרשי החכמה הנקראים דוכאווניא־פראוואסלאווניאיא ורימסקא־קאטאליצעסקאיא אקאדעמיא; לאלה אשר נבחרו אחרי שלמם חוק למודי האוניבווערסיטעט להשתלם ולהתכשר לעמוד על משמרת פדאפעסארים, וכן לתלמידי אימפעראטארסקאיא אקאדעמיא חודאזסטוו אשר זכו לקבל מעדאליע, של כסף קודם הגיעם לשנת העשרים ושתים, ונשארו באקעדעמיא ללמוד ולהשתלם בהשכלת חכמת אומנתם.

54) כל הלומדים בבתי הלמוד הנקובים בסימן 53 רשות נתונה להם להודיע במשך שני חדשים ולא יאוחר קודם זמן הקריאה (פריזיוו) לבוא אל הגורל, שיש את נפשם לעבוד עבודת הצבא, בתורת מתנדבים־לעבודה (וואלנא־אפרעדיעליאיושציעסיא) ובהודיעם כזאת הם נפטרים מן הגורל, ויש להם זכות הרחבות הזמנים המפורשים למעלה, למען אשר יוכלו להשלים חק למודיהם.

55) האנשים אשר שלמו חק למודיהם ביתר שאת בהפראוואסלאווניא דוחאווניא אקאדעמיא וסעמינאריא – נתן להם הרחבת זמן שנה אחת, אחרי תשלום חקם, לבוא ולשרת במשמרת הדת (דוחאוונאע זוואניע) הפוטרת אותם מעבודת הצבא.

56) האנשים אשר הגיעו אל מדרגות מעלות הלמודים המפורשות למטה, כשיבואו לעבודת הצבא על פי הגורל, נקבע להם זמני עבודה מקוצרים, על פי האופנים האלה;

1) אשר שלמו חק למודיהם באוניווערסיטעטים ובשאר בתי הלמוד ממדרגה ראשונה או אשר יכלו לעמוד על הבחינה בלמודים במדה זו, יעמדו בעבודת הצבא בפעל ששה חדשים, ובחסן החיל (זאפאס) ארבע עשרה שנה וששה חדשים.

2) אשר שלמו חק למוד שש מערכות (קלאססען) הגימנאזיא, או רעאלנעא אוצילישצע, או המערכה השניה (2 קלאסס) בדוחאוונאיא סעמינאריא וכמו כן חק למוד שאר בתי הלמוד ממדרגה השניה ואשר יכלו לעמוד בבחינה בלמודים, במדה זו, יעמדו בעבודת הצבא בפעל שנה אחת וששה חדשים בחסן החיל (זאפאס) שלש עשרה שנה וששה חדשים.

3) אשר שלמו חק למודם או עמדו בבחינה בלמודים, בחק בתי הלמוד ממדרגה שלישית, יעמדו בצבא העבודה בפעל שלש שנים ובחסן החיל (זאפאס) שתים עשרה שנה.

4) ואשר יש להם תעודה כי יודעים הם חק למודי (קורס) בתי ספר ההתחלה (נאצאלנאע נאראדנאע אוצילישצע) המגבל באוסטאוו מיום 14 יולי שנת 1864. או חק־למודי שאר בתי הספר ממדרגה רביעית, הם א) כאשר יובאו לעבוד בכל מערכות הצבא (חוץ מן הצבא החונה במקומות המפורשים באות ב' להלן) יעמדו על העבודה בפעל ארבע שנים ובחסן־החיל עשתי עשר שנה. ב) כאשר יושלחו לעבוד עבודת הצבא בגליל המלחמה הטורקעסטאנסקי ובמחוזות: סעמיפאלאטינסקי, זאביאקאלסקי, יאקוטסקי, אמורסקי, פרימארסקי, וכמו כן אם יושלחו לעבוד באניות המלחמה (פלאָטע) יעמדו על העבודה בפעל שש שנים ובחסן חיל הים והיבשה ארבע שנים.

הערה. התעודות על ידיעות הלמודים של בתי הספר ממדרגה הרביעית בקיום אמתתם כראוי על פי יסוד התקנות המיוחדות אשר יתוקנו על ידי המיניסטעריום להשכלת העם בהסכמת שר המלחמה, והמחלוקה הרביעית (4 אטדעלעניא) מן הקאנצעלאריא של כבוד הוד הקיסר יר"ה, יותן מסוד מורי בתי הספר האויעזד (איעזדניע אוצילישצניע סאוויעטי) ובמקום שאינם נמצאים – יותנו מסוד הפידאגוגי של בתי הספר (פעדאגאגיציסקיע סאוויעטי אוצילשץ).

57) האנשים אשר לא מבני עם הרוססי, הלומדים בבתי הספר לעם (נאראדנאיא שקאָלא) וכן בשאר בתי הספר אשר תלמוד לשון רוססיא לא נקבע שם לחובה, בתת גם להם זכות התקצרות זמני העבודה, כמבואר (בסימן 56), יבוקש מהם, שידעו, נוסף על ידיעתם את חק למודי בתי הספר האלה, לקרוא מהר היטיב בלשון רוססיא בהבנת מה שהם קוראים, וכן לכתוב כתיבה ברורה (צעטקא) בלשון הזאת. תעודות על זה יוכלו לתת מסוד־הפידאגוגים בכל בתי למוד של הממשלה, העומדים תחת פקודת המיניסטעריום שעל השכלת העם.

58) בבוא האנשים הנקובים באות א' וב' בסימן 56, לצבא על פי הגורל (חוץ מן המעדיקים הוועטערנארים והפארמאצעווטים אשר ימלאו חובת העבודה בצבא, במלאכת־עבודת חכמתם) לא יתפקדו על משמרות העבודה שלא בקשרי המלחמה (нecтpoeвыя дoлжнocти и кoмaнды) כי אם לפי הסכמתם, ומן האנשים האלה אשר בסבת מומי הגוף, או מיחוש־מחלה לא יהיו ראוים לעבודה בקשרי המלחמה (въ cтpoю) יפטרו מן העבודה לגמרי.

59) האנשים הנקובים באות א' וב' בסימן 56 רשאים: א) לבוא לעבודת הצבא אחרי גמר חק למודם או אחרי עמדם על הבחינה, בכל עת מבלי להמתין עד הזמן המיועד אל המקרא לעבודה (סימן 14), ובאופן הזה יחשב להם זמן עבודתם על פי החק המבואר באות ב' סימן 19. ב) לבוא באיזה ממפלגות הצבא אשר יבחרו ובתנאי שלא יעדף מספר כלל האנשים האלה בכל את המפלגות, יתר על הסכום הקצוב על פי המיניסטעריום שעל המלחמה.

60) בני הנעורים הנקובים באות 1, 2, 3, בסימן 56 מכלל הזקוקים למקרא העבודה במקומות המיוחדים למלא צבא חיל האניות (סימן 15 אות 1 וסימן 16) חוץ מאלה אשר גמרו חק למודם בבתי הלמוד לחכמת הירידה באניות (מארסקיא אוצעבניא זאוועדעניא) לא יתפקדו במשמרת העבודה באניות כי אם לפי רצונם, וכשלא ירצו, יבואו לעבוד בעבודת חיל היבשה. ובבואם לעבוד באניות המלחמה לרצונם מחויבים לעבוד שלש שנים בעבודה בפועל ושבע שנים יעמדו בחסן הצבא.

61) לאלה הנקובים מטה הבאים לעבוד בצבא אניות המלחמה על פי הגורל, נקבעו זמני עבודה שונים המבארים בזה:

1) אשר התכשרו על פי הבחינה (עקזאמען) לתור שקיפער לנסיעה רחוקה או על יד החוף, או למעלת שטורמאן לנסיעה רחוקה, יעמדו על פקודת העבודה בפעל שתי שנים ובחסן החיל שמונה שנים.

2) אשר התכשרו על פי הבחינה (עקזאמען) לתור שטורמאן לנסיעה על יד החוף יעבדו עבודה בפעל שלש שנים ובחסן החיל שבע שנים.


ה) היוצאים מן הכלל על פי מעמדם ודרכי עסקיהם.

62) מחובת עבודת הצבא נפטרו: 1) שומרי משמרת הדת – הנקובים בשם סוויאשצענאסלוזיטעלי לכל אמונות הנוצרים. 2) פראוואסלאווני פסאלאמסציקי אשר גמרו חק למודם בדוכאוונאיא אקאדעמיא, בסעמינאריא ובדוכאוונאע אוצילישצע, אך אלה אשר עזבו משמרת הפסאלאמסציק עד מלאת שש שנים מן העת אשר נפטרו מעבודת הצבא בגלל משמרתם זאת, זקוקים למלא חובת העבודה, בחיוב לעמוד בעבודת הצבא בפעל ובחסן החיל משך זמן נערך למעלת השכלתם, ואשר עזבו משמרת צערקאוונאסלוזיטעלסטווא אחרי מלאת להם שש שנים, ימנו מיד אל מספר חסן החיל (זאפאם) עד הגיעם לשנת השלשים ושש לימי חייהם.

63) האנשים הנקובים מטה, בעלות עליהם הגורל המחייבם לבוא בעבודת הצבא הקבוע יפטרו מן העבודה בפעל בעתות השלום ויחשבו במספר חסן החיל למשך חמש עשרה שנה:

1) אשר יש להם מעלת דאקטאר מעדיציני או מעלת לעקאר, מאגיסטער לחכמת הוועטערנאריא או הפארמאציא, וכן אשר יש לו מעלת וועטערינער, כשאינם מחויבים לעבוד בצבא על פי תקנות בתי מדרשי החכמה אשר למדו שמה.

2) הפאנסיאנערם של האימפעראטארסקאיא אקאדעמיא חודאזעסטוו אשר נשלחו אל מחוץ למדינה על הוצאות הממשלה להשתלם בחכמת אומנתם.

3) מורי בתי הלמוד (אוצעבניא זאוועדעניא) המבוארים בהוספה לסימן 53 וכמו כן בכל שאר בתי הלמוד של הממשלה גם אשר לא נתפרשו בהוספה הנזכרת, המורים את הלמודים שנקבעו ללמוד שם על פי יסוד (אוסטאוו) בתי הלמוד האלה, וכמו כן המחנכים הקבועים (שטאטניע וואספיטאטעלי2) ועוזריהם הקבועים (שטאטניע פאמאשצניקי) בבתי הלמוד של הממשלה, וכמו כן בבתי הלמוד אשר יסוד־תקנתם (אוסטאוו) מקוים מאת הממשלה. אך עד מלאת להם שש שנים מיום שנמנו בחסן החיל (זאפאס) מחויבים המה להעמיד בכל שנה ושנה אל בית הפקודת לחובת הצבא (אָ וואינסקאי פאווינאסטי פריסוטסטוויע) שהם שייכים לו, תעודה מאת שרי הפקודות שלהם, כי לא עזבו את עבודתם הנאותה למעמדם, אך אלה אשר נפטרו מעבודת המשמרות האלה קודם הזמן הזה, יקראו לעבודת הצבא בפעל על הזמן המוגבל לפי ערך מעלת השכלתם –

הערה. המורים בבתי הלמוד להליכה בים (נאוויגאציאנניא אוצילישצא) כשהם מכלל אותן האנשים המיועדים לעבוד בצבא־האניות יתחשבו במנין חסן חיל האניות למשך עשר שנים.

64) האנשים הנקובים למטה נפטרים מעבודה בפעל לעתות השלום, ומתחשבים בחסן חיל־הים לזמן עשר שנים כשעלה עליהם הגורל לצאת לעבודת הצבא:

1) השקיפערים והשטורמאנים לנסיעה רחוקה או לנסיעה על יד החוף ואינזענער־מעחאניקים המפקחים על מכונת האניות (סודאוויא מאשינא) כשהם עומדים על משמרותיהם באניות־המסחר היורדות־בים הנוסעות תחת דגל ממשלת רוססיא (רוססקי פֿלאג).

2) לאצמאנים ותלמידי־לאצמאנים, אשר יש להם זכות תור המעלות האלה על פי החוקים. אך האנשים האלה (הנקובים באות א' ב') אם לא יעמדו על משמרת העבודה המקבלת לתור מעלתם במשך עשר שנים יותר משייטה (נאוויגאציא) אחת, יקראו לעבוד בצבא באניות עבודה בפעל לזמן שבע שנים, ובזמן הזה יחשב להם זמן עמדם במשמרתם המיוחדת להם לפי מעמדם.

65) זמני העבודה בפעל באניות המלחמה (פלאטע) המוגבלים בסימן 18 ובאות 4 לסימן 56 מתקצרים, בהתארך נגד זה זמני העמידה בחסן הצבא לפי הערך, לאנשים הנקובים מטה:

1) לאלה אשר עמדו לא פחות משתי שייטות (נאוויגאציא) בעבודת המלחים (מאטראסים) באניות לנסיעות גדולות ורחוקות, או בעבודת מאשיניסטים באניות הקטור, זמן־עבודתם מתקצר בשתי שנים.

2) לאלה אשר עמדו לא פחות משתי שייטות בעבודת המלחים באניות הים לנסיעות קטנות ובאניות השטות על יד החוף או בעבודת מסיקי התנורים (קאצעגאר) באניות הקטור, זמן עבודתם מתקצר בשנה אחת.

66) העובדים עבודת מלחים באניות הים לצי המסחר לארץ רוססיה (רוססקי טארגאוואי פלאט) וכמו כן המאשינסטים, קאצעגארים בכל אניות הקטור אשר לצי המסחר הזה, כשיעלה עליהם הגורל לצאת לצבא יורחב להם הזמן לצאת לעבודה, בעתות השלום, עד עת תם זמן שטר השכירות (условiе) אשר נעשה עמהם, ועל כל פנים לא יורחב להם הזמן ביותר משיגיעו לפרק שנת העשרים והחמש לימי חייהם, והזמן אשר עמדו במשמרתם בצי המסחר הנזכר, אחרי אשר יצא עליהם הגורל עד בואם לעבודת הצבא, יחשב להם בזמן העמידה בחסן אניות המלחמה – בחשבון שתי שנות עבודה פרטית (צאסטנאיא סלוזבא) לשנה אחת בחסן צבא האניות.


 

פרק ז: תקון גלילות־המקרא לעבודת הצבא (призывные участки)    🔗

67) למלא חובת העבודה בצבא, יתוקנו גלילות המקרא, בהקף גלילות המקרא יכנס חלק אויעזד או אויעזד שלם.

68) הערים היוצאות לא פחות מעשרת אלפים איש זכר יחשבו כגליל אחד בפני עצמו. ולרצון יושבי הערים הרשות נתונה לעשות גליל אחד בפני עצמו גם מעיר מעוטה ביושביה, אך כשאין בה לא פחות מחמשת אלף איש זכר.

69) בגובערניות קורלאנד וליפלאנד יחשב לאויעזד בבחינת תקון הגלילות, בגובערניא קורלאנד – גליל הארדנונגסגעריכט ובגובערניא ליפלאנד – גליל ההויפטמאנסגעריכט.

70) גלילי הפלך של הוואיסקא דאנסקאַוואָ חוץ מן הגלילים מיוסקי ודאנסקי, וכמו כן האויעזדים של הפלכים אוראלסקי קובאנסקי טערסקי, כל אחד מהם יחשב לגליל־מקרא אחד, ארצות אסטראחאן וארענבורג של חיל הקאזאקים יתחברו על גלילות־המקרא של האויעזדים הסמוכים להן בגורבערניא אסטראחאנסק סאראטאו וארענבורג, ועל פי הצעת האבלאסטניא פאראוולעניות יתכן לשנות את סדרי החלוקות האלה ברשיון שר המלחמה בהסכם שר פנים המדינה.

71) הקף כמות גלילות המקרא נקבע: גליל יושבי כפרים לבד (סעלסקי) וגליל מעורבב מיושבי כפרים וערים ביחד, יכול מן שמונה עד עשרים אלף איש זכר. וגליל יושבי־ערים ביחוד, יכיל מן חמשה עד ארבעים אלף איש זכר, העיר אשר מספר אנשיה הזכרים יותר מארבעים אלף תתחלק לכמה גלילות.

72) במעשה תקון גלילות המקרא ישמרו גם את החקים האלה:

1) הוואלאסטים אינם נחלקים בשום אופן.

2) יושבי הפלך וואיסקא דאנסקאווא המחויבים בחובת עבודת הצבא הכללית, הדרים במושבות הקאזאקים (cтaничныxъ зeмляxъ) נכתבים לענין חובת העבודה הזאת בספר הוואלאסטים הסמוכים להם, חלוקת הסטאניצות האלה תעשה על פי האבלאסטנאע פראוולעניא בהסכמת הוואיסקאווע פריסוטסוויא לעניני האכרים (пo кpecтьянcкимъ дҌламъ).

3) גלילות המקרא של הכפרים (סעלסקיא) בסיביר נעשים, אם מוואלאסט אחד לבד, או מכמה וואלאסטים ביחד אך לא יותר משלשה. אל הוואלאסטים יכתבו בנוגע לחובת עבודת הצבא, קהלות הכפרים (סעלסקיא אבצעסטווא) הסמוכות להם, וכן בתי המלאכה (הזאוואדים) ויושביהם וכן שאר האנשים המחויבים בחובת עבודת הצבא הכללית הדרים בקרקעות של הממשלה, של הקאזאקים ושל אנשים פרטים. הוואלאסטים הסמוכים לעירות אשר מספר אנשיהם הזכרים פחות מחמשת אלפים, יתחברו לגליל אחד. וביד הגענעראל הגובערנאטאר במקומות ההם לעשות גם שנוים מוכרחים בכללים האלה.

73) בכל גלילות־המקרא (פריזיווני אוצאסטאקי) יוגבל מקום מיוחד למקרא העם, ולקבלת (פריאם) המחויבים לעבודת הצבא.

74) מרחק הישובים ממקום המועד למקרא העם לא יהיה יותר מחמשים וויערסט.

75) כשלא ימצא בגבול הגליל מקום טוב לשבת הנקראים, יוכלו לבחור מקום־המועד באחת הערים או הכפרים הסמוכים אל הגליל ההוא, אך בשמירת הכלל המונח בסימן 74 על דבר המרחק.

76) הצעת דבר חלוקת האויעזדים לגלילות ויחוד מקומות המועד (פריזיווני פונקט) מוטלת:

א) בגובערניות אשר הנהיגו שם את הזעמסקיא אוצרעזדעניא מוטל הדבר על האויעזדנאע זעמסקאע סאבראניע,

ב) בגובערניות אשר עוד לא הנהיגו שם את הזעמסקיע אוצרעזדעניא, מוטל הדבר על קאממיסיות מיוחדות, מאת ראש האפרתים באויעזד (אויעזדני פרעדוואדיטעל דוואריאנסטווא), ראש עירוני העיר (גראדסקי גאלאווא), איספראווניק, ומיראוואי פאסרעדניק (אשר יבוחר על פי המיראוואי סיעזד),

ג) בנובערניות פריבאלטייסקי מוטל על הקאמיסיא, מראש אפרתי האויעזד (או ממלא מקומו) בורגמיסטר בעיר האויעזד (או ממלא מקומו) ועמהם האנשים האלה: בגובערניא ליפלאנד הארעדענונגסריכטער, ואיש אחד מבתי משפט הפריחאד, בגובערניא עסטלאנד מן השופטים הנקראים האקענריכטערים ואיש אחד מבתי משפט הפאליצייא, ובגובערניא קורלאנד ההויפטמאן ואחד מבית משפט האכרים באויעזד (כרעסטיאנסקי אויעזדני סוד).

ד) בגליל מיוסקי ודאנעצקי מן הפלך וואיסקא דאנסקאווא מוטל הדבר על האבלאסטנאע פראוולעניא בפלך ההוא, ארצות אסטראחאן וארענבורג של חיל הקאזאקים, נחלקות לפי גלילות־המקרא של האויעזדים הסמוכים להם בגובערניות סאראטאוו אסטראחאן וארענבורג על ידי הזעמסקאע סאבראניא, או על ידי הקאממיסיות הקרואות לחלק את האויעזדים האלה לגלילות כמשפט, ובתוכם יבואו גם דעפוטאטים מן האופראוולעניא של חילות הקאזאקים.

ה) בסיביר – מוטל הדבר על קאממיסיא מאת ראש האקרוזנאע הפריסוטסטוויע לחובת העבודה בצבא (סימן 85 אות ט), אקרוזני איספראווניק, גאראדסקי גאלאווא, ומיראוואי פאסרעדניק (באלטאייסקי גארני אקרוג).

77) מעשה הצעת חלוקת הערים לגלילות־המקרא מוטל על הגאראדסקיא אופראווא ובמקום שאינה, על הדומא ובתי הפקודות הדומים לה.

78) ההצעות הנעשות, על פי הכללים האלה, למעשה גלילות המקרא יעמידו אל הגובערנאטאר או אל נאצאלניק האבלאסט לקיימן.

79) אם לפי תכונות המקומות המיוחדות יקשה הדבר לחלק את גלילות המקרא, לפי המשטרים הקצובים בסימן 71, 74, 75 תוגש ההצעה בחלוקות הגלילות הנעשית בנטיות מן המשטרים הקצובים, לפני שר פנים המדינה ושר המלחמה לקיימה, ולפני המיניסטרים האלה תוגשנה גם ההצעות לעשות איזה שנוים בגלילות שכבר נקבעו.

80) את כל הידיעות בנוגע אל גלילות־המקרא הנעשים על פי המבואר בסימנים הקודמים בצרוף פרטי ידיעות מחלקי הגלילות ומקומות המועדה להתאסף הנקראים (סימן 73 – 75) יעמידו הגובערנאטרים או הנאצאלניקים של האבלאסטים אל המיניסטעריום שעל פנים המדינה ושעל המלחמה. המיניסטעריום שעל פנים המדינה, יפרסם גלוי לכל את רשימות גלילות המקרא, והשנוים שנעשו בהם.


 

פרק ח: בתי הפקודות (yчpeҗдeнiя) המיוחדים למעשה חובת העבודה בצבא    🔗

81) בכל גובערניא ואבלאסט חוץ מן המבוארים למטה בסימן 83, תהיה גובערנסקאע או אבלאסטנאע פריסוטסטוויע לחובת הצבא (пo вoинcкoй пoвиннocти присутствiе) תחת פקודת הגובערנאטאר או האבלאסטני נאצאלניק, ועל ידו החברים (члeны) אלה: הגובערענסקי פרעדוואדיטעל דוואריאנסטווא, ראש (פרעדסיעדאטעל) של הגובערנסקאיא זעמסקאיא אופראווא, ועמו עוד אחד מן האופראווא על פי בחירת האופראווא, גובעררנסקי וואינסקי נאצאלניק או ממלא מקומו, פראקוראר של האקרוזני סוד, או חברו (טאָווארישץ).

82) בגובערניות והאבליאסטים הנקובים למטה סוד הפריסוטסוויא לחובת הצבא משתנה על פי האופנים האלה:

א) בגובערניות אשר לא הנהיגו עוד שם הזעמסקיא אוצרעזדעניא, יבוא בסוד הפריסוטסוויע במקום הפרעדסיעדאטעל של הגובערנסקאיא זעמסקאיא אופראווא ובמקום הצלען מקרבה שני אנשים (члeны) מן הגובערנסקאע פריסוטסוויא לעניני האכרים (пo Kpecтьянcкимъ дҌлaмъ).

ב) בגובערניות אשר עוד לא הנהיגו שם הסודעבניע אוסטאווי יבואו במקום הפראקוראר מן האקרוזני סוד, הגובערנסקי פראקוראר או איש אחר זולתו מן הפראקוראסקי נאדזאר.

ג) בגובערניות הפריבאלטייסקי ובגובערניות ממלכת פולין, ובסיביר במקום הפרעדסיעדאטעל והצלען מן הזעמסקאיא אופראווא, יבוא – בגובערניות הפריבאלטייסקי, צלען מיוחד מצד הממשלה וצלען מן הקאמיססא לעניני האכרים, בגובערניות ממלכת פולין – הצלען התמידי (ניעפרימיענני צלען) מן הפריסוטסוויא למשפטי האכרים, ואחד מן האויעזדני קאמיססארים לעניני האכרים, ובסיביר – סאוויעטניק מן הפראוולעניא הגובערנסקאע או האבלאסטנאע.

ד) באבלאסטים אקמאלינסקי וסעמיפאלאטינסקי (מלבד מן השנוי בסוד הפריסוטסטוויא המבואר באות ג) יבוא במקום הגובערענסקי וואינסקי נאצאלניק, שטאב־אפיצער אשר יבחר השר המפקד על הצבא באבלאסט (קאמאנדוישצי וואיסקאמי).

83) באבלאסטים וואיסקא דאנסקאווא, קובאנסק, אוראלסק פקודת משמרת הגובערנסקאע פריסוטסטוויע לחובת העבודה בצבא תושם על האבלאסטנעא פראוולעניע.

84) בכל אויעזד ואקרוג תהיה גם אויעזדנאע או אקרוזנאע פריסוטסטוויא לחובת העבודה בצבא תחת פקודת האויעזדני פרעדוואדיטעל דוואריאנסטווא ועמו חברים (צלעני) אלה: אפיצער על פי בחירת הוואיענאע נאצאלסטווא, אויעזדני איספראווניק או איש אחר הראוי למלא מקומו, וצלען מן הזעמסקאיא אופראווא על פי בחירת האופראווא. – ובגליל המקרא (פריזיווני אוצאסטאק) אשר במשטרו נכנס גם ישוב עיר יבוא בסוד הפריסוטסטוויע גם צלען אחד מן הגאראדסקאיא אופראווא, על פי הסכם האופראווא, ובמקום שאין גאראדסקאיא אופראווא נהוגה עוד, צלען אחד אשר יבחרו קהל העיר (גאראדסקאע אבצעסטווא), ומלבד אלה, למעשי הפריסוטסוויע במקום המועדה למקרא העם, יצורף גם איש אחד מתושבי האוצאסטאק אשר יבוחר על פי האויעזדנאע זעמסקאע סאבראניע, לשלש שנים.

85) במקומות המבוארים למטה ישתנה גם סוד חברי הפריסוטסוויע האויעזדנאע או האקרוזנאע על פי הדברים האלה:

א) בגובערניות אשר עוד לא הנהיגו שם זעמסקיא אוצרעזדעניא, ראש הפריסוטסוויע יהיה אחד מן העומדים על הפקודים (דאלזנאסטנאיע ליצע) אשר יוכיח הגובערנאטאר, ובמקום הצלען מן הזעמסקיא אופראווא יבוחר לבוא בסוד הפריסוטסטוויע על פי המיראוואי סיעזד, אחד מן המיראווי פאסרעדניקים. וצלען מיוחד להצטרף במעשי הפריסוטסטוויא במקום מועד המקרא, לא ימצא שם.

ב) בגובערניות הפריבאלטייסקי, בסוד חברי הפריסוטסטוויות באויעזדים, יבואו: ראש הפריסוטסטוויא (פרעדסיעידאטעל) יהיה אחד מן העומדים על הפקודים על פי אשר יוכיח הגובערנאטאר, וחבריו 1) אפיצער על פי בחירת הוואיענא נאצאלסטווא, 2) הארדגונגסריכטער בגובערניא ליפלאנד, ההאקענריכטער (בגליל שלו) בגובערניא עסטלאנד, ההויפטמאן בבובערניא קורלאנד 3) צלען אחד על פי בחירת זקני הוואלאסטים cтapшины שיבוחר לשלש שנים. ולמעשי הפריסוטסטוויע במקום מועדי המקרא אשר בכללם נכנס גם ישוב עיר יבוא גם הבורגאמיסטער או ממלא מקומו.

ג) בגובערניות ממלכת פולין יהיה סוד האויעזדני־פריסוטסטוויא באופן הזה, ראש הפריסוטסטוויע (הפרעדסיעדאטעל) הוא האויעזדני נאצאלניק, וחבריו: העוזר (פאמאצניק) של האויעזדני נאצאלניק לדברי הפאליציא (פאָ פאָליצייסקים דיעלאם), קאממיסאר לדברי האכרים (פאָ קרעסטיאנסקים דיעלאם) שני חברים (צלענים) מתושבי המקום ההוא אשר יבחר הגובערנאטאר לשלש שנים, וכן הוואיט מאותה הגמינא והבורגאמיסטער מאותה העיר, שאנשיה נמסרים לעבודה.

ד) עד אשר ינהיגו באבלאסט וואיסקא דאנסקאווא את הזעמסקיא אוצרעזדעניות, חובת מעשי פריסוטסטוויות האויעזדניות מוטלת על פריסוטסטוויות מיוחדות אשר יוסדו באופן הזה: ראש הפריסוטסטוויע, (הפרעדסיעדאטעל) הוא הפרעדוואדיטעל דוואריאנסטוויא וחבריו (צלעני): אפיצער על פי בחירת הוואיסקאווי נאקאזני אטאמאן, אקרוזני נאצאלניק ואחד או שנים מן המעראוויי פאסרעדניקים – ובאקרוג צערקאססק יתוסף על סוד הפריסוטסוויע צלען אחד אשר יבחרו תושבי העיר נאווא צערקאססק שאינם ממעמד הקאזקים – מספר הפריסוטסוויות האלה, ומשטר גבול פעולת כל אחת מהן יוסד ויוגבל על פי האבלאסטנאע פראוולעניא.

ה) בהאבלאסט קובאנסקי, טערסקי אוראלסקי יסודרו הפריסוטסטוויות האויעזדניות באופן הזה: ראש הפריסוטסטוויא (פרעדסיעדאטעל) הוא האויעזדני נאצאלניק, וחבריו (צלעני): צינאווניק – על פי פקודת הנאצאלניק של האבלאסט, ואיש אחד נבחר מצד העיר ההיא שבה נעשה הפריזיוו. בערים עקאטערינאדאר, וולאדיקאווקאז, אייסק, קיזליאר, אוראלסק, יבואו בסוד הפריסוטסיויע גם פאליצמייסטער של הערים האלה; אם יראו הנאצאלניקים של האבלאסטים קובאנסקי טערסקי אוראלסקי וימצאו שלפי תכונות המקומות ההם המיוחדות, אין טוב ליסד בכל אויעזד ואויעזד פריסוטסטוויא מיוחדת, ויותר ראוי להמשיך ולהרחיב פעולת פריסוטסטויע אחת על שנים או שלשה אויעזדים – יוכל הדבר הזה להעשות בהסכמת שר המלחמה אחרי אשר יקח דברים בנוגע אל האבלאסט קובאנסקי וטערסקי את המשנה (נאמיעסטניק) בקאווקאז.

ו) בגובערניות סיביר ובאבלאסטים זאבאיקאלסקי ויאקוטסקי, יהיה סוד הפריסוטסוויות על האופן הזה: הראש (פרעדסיעדאטעל) יהיה איש אחד משרי הפקודות (דאלזנאסטנאע ליצא) על פי בחירת הגענעראל גובערנאטאר, וחבריו: (צלעני) אפיצער על פי בחירת הוואיענאוואע נאצאלסטווא, צינאווניק, אשר יבחר הגובערנאטאר או נאצאלניק האבלאסט, אקרוזני איספראווניק (ובגארני אקרוג האלטייסקי גם מיראוואי פאסרעדניק) והגאלאווא מן הוואלאסט ההוא, אשר ימסרו יושביו לצבא. ולמעשי הפריסוטסטוויות באותן הגלילות שנכללים בהן גם ישובי־ערים יבוא בסודה חבר אחד (צלען) מן הגאראדסקאע אופראוולעניא, אך באבלאסט אקמאלינסק, סעמיפאלאטינסק, יחובר סוד הפריסוטסטוויות האויעזדניות, מן הראש (פרעדסיעדאטעל) – אויעזדני נאצאלניק, וחבריו (צלעני): אפיצער אשר יבוחר על ידי הוואיענאע נאצאלסטווא, גאראדסקי גאלאווא, וצלען אחד מן הגאראדסקאע אופראוולעניא.

86) האויעזדנאע או האקרוזנאע פריסוטסטוויע עושה מעשיה בגלילות המקרא הנתונות תחת ידה בסדר בזה אחר זה (פאָאָצערעדנא).

87) בערים: ס' פעטערבורג, מאסקווא, אדעססא, ריגא, קאזאן, חארקאוו, קיעוו, סאראטאוו, ווילנא, קישענעב, קראנשטאדט ניקאלאיעוו וסעוואסטאפאל, יהיו פריסוטסטוויות לדברי חובת העבודה בצבא מיוחדות, תחת פקודת הראש (פרעדסיעדאטעל) של הגאראדסקי גאלאווא, ועמו אפיצער על פי פקודת הוואיענאע־נאצאלסטווא, צינאווניק אשר יבחר נאצאלניק הפאליצייא, ושני אנשים מן הגאראדסקאע אבצעסטוועננאע אופראוולעניא על פי בחירת האופראוולעניא הזאת; וגם בעיר ווארשוי יהיה פריסוטסטווא בעד העיר ביחוד, ובסודה יבוא פרעזידענט העיר לראש הפריסוטסטוויא (פרעדסיעדאטעל) ועמו חבריו (צלעני): אפיצער מטעם הוואייענאע־נאצאלסטווא, צניאווניק מצד הפאליצייא, ושני אנשים מתושבי העיר אשר יבוחרו על פי המשנה (נאמיעסטניק).

88) הגאראדסקאע פריסוטסטוויע (סימן 87) תעשה מעשיה רק בגלילות אותה העיר.

89) על הגובערענסקאע או האבלאסטנאע פריסוטסטוויא לדברי חובת העבודה בצבא מוטל:

א) להשגיח על כל הגובערניא או על כל האבלאסט שיהיה תהלוכות סדר קריאת העם (פריזיוו) וקבלתם לעבודת הצבא כחוק ומשפט.

ב) לחלק את מספר המחויבים לצאת לצבא (נאוואבראנצאי) המורם מכל הגובערניא או האבלאסט, בין כל הגלילות (אוצאסטקי).

ג) לשוב ולבקר בקורת שניה (пpeocвидҌтeльcтвoвaнie) את הזקוקים לחובת העבודה בצבא, באופנים המבוארים בספר־החוקים הזה.

ד) לעיין בהקובלנות (жaлoбы) אשר יקבולו על הפריסוסטטוויות האויעזדנאע האקרוזנאע והגאראדסקאע.

ה) לעיין בחשבונות (oтчeты) האויעזדנאע, האקרוזנאע והגאראדסקאע פריסוטסטוויות ולעשות חשבון כולל oбщiй oтчeтъ)) ממוצא כל מקרא־העם (פריזיוו) בגובערניא ובאבלאסט.

ו) לברר הספקות אשר יפלו בענינים אלה בהפריסוטסטוויות האויעזדניות האקרוזניות והגאראדסקיות, ולהביא לעת הצורך את ספיקותיהם, לפני בתי הממשלה הגבוהים, לעיין בהם ולהתירם.

90) על הפריסוטסטוויות האויעזדניות האקרוזניות והגאראדסקיות מוטל:

1) להכין רשימות־למקרא־העם (פריזיווזני3 ספיסקי) בגלילותיהן, מן האנשים המבוארים בסימן 95).

2) לבקר את הרשימות־למקרא־העם.

3) להעמיד אל המיניסטערסטוות, בסדר הראוי (סימן 130) ידיעות ממספר המחויבים לבוא למקרא העם לחובת העבודה בצבא הנמצאים בכל הגלילות העומדות תחת פקודת הפריסוטסטוויע ההיא.

4)לקרוא ולהזעק את המחויבים בחובת העבודה בצבא אל המקומות המיוחדים לזה (סימן 134).

5) לבאר את זכיות כל איש ואיש מן הנקראים ומשפטו בדברי חובת העבודה בצבא.

6) לבאר מי ומי מן הנקראים נמסרים לעבודה ובאיזה אופן.

7) לבקר בעת המקרא וגם אחרי העת ההיא, את כל המחויבים בחובת עבודת הצבא, אם ראוים הם לעבודה.

8) לקבל לעבודת הצבא (пpieмъ) את היוצאים לה (нoвoбpaнцы).

9) להגיש אחרי כלות מעשיהם בגלילות המקרא, חשבון פרוטרוט אל הגובערנסקאע או האבלאסטנאע פריסוטסטוויע לחובת העבודה בצבא, ממוצא מעשי המקרא (פריזיוו), והקבלה לעבודה.

91) לבקרת המיועדים לצאת לעבודת הצבא, ולקבלתם לעבודה, יבואו בסוד הפריסוטסטוויות האויעזדנאע האקרוזנאע והגאראדסקאע גם שני רופאים (מעדיקים) האחד מצד הגראזדאנסקאע אופראוולעניע, והשני מצד הוויאיעננאע אופראווילעניא, וכמו כן וואיענני פריעמשציק, (מצד שרי פקודות חיל היבשה או הים – לפי הנצרך) וכמו כן יבואו בסוד הפריסוטסטוויות הגובערנסקאע והאבלאסטנאע, לבקורת שניה (пpeocвидѢтeльcтвoвaнie) שני מעדיקים, על פי היסוד הזה בעצמו. מעשה הרופאים בסוד הפריסוטסאוויות אינו כי אם לחוות דעתם אם ראוי העומד להתקבל לעבודת הצבא. אך חובות הוואיענני פריעמשציק יתבארו על פי אינסטרוקציע מיוחדת מטעם שר המלחמה ושר האניות.

הערה. בסיביר, רשות נתונה לצאת מגדר החוקים המבוארים בסימן זה, בדברים אלה: 1) בסוד הפריסוטסטוויע יוכלו ליעד רק מעדיק אחד (בהסכמת הגובערנאטאר עם הוואיעננאע נאצאלסטווא). 2) חובות הפריעמשציק הוואיענני יוכלו להטיל על האפיצער שהוא חבר (צלען) הפריסוטסטוויא.

92) סדרי תהלוכות הענינים (дѢлoпpoизвoдcтвo) בהפריסוטסטוויות לחובת הצבא, וכמו כן הפֿאָרמות (Фopмы) המתיחסות ודרושות אל התהלוכות האלה יתבאר על פי אינסטרוקציא שתהיה מקוימת על פי שר פנים המדינה בהסכמת שר המלחמה.

93) הניירות הדרושות למכתב תהלוכות הענינים למקרא העם ולקבלתם לעבודה, ולכל אשר יבואו היחידים בכתובים עם בתי הממשלה ושריהם, בכל הנוגע לדברים אלה, יהיו ניירות פשוטות (לא הערבאווא).


 

פרק ט: המנוי אל גלילות המקרא (פריזיווני4 אוצאסטקי) וסדר מעשי רשימות המקרא (פריזיווניע ספיסקי)    🔗

I המנוי אל גלילות־המקרא, ודבר תעודות המנוי בגליל המקרא.    🔗

94) האנשים שבאו בסְפָר־העם (Peвизcкiя ckaзки) וכמו כן הנכתבים אל הקהלות אחרי הספר (הרעוויזיא) נחשבים בגלילות־המקרא אשר שם נמצאו הערים והכפרים (וואלאסט) אשר המה נכתבים שם.

95) האנשים אשר לא נתחייבו לבוא בספר העם העשירי (народная перепись) וכמו כן אלה אשר יצאו אחרי הספר מן המעמד הפאדאטני מחויבים להמנות, בבחינת חובת העבודה בצבא, אל אחד מגלילות המקרא באויעזד ההוא אשר שם נמצאו הנכסים שאינם מיטלטלים (нeдвижимaя coбcтвcннocть) מאחוזתם או אחוזת אבותיהם, או בגליל המקרא ההוא שהם דרים שם, או שעמדו שם לאחרונה, קודם שעקרו דירתם משם (סימן 4).

96) המנוי אל הגליל נעשה על פי ההודעה שמחויב הבא להמנות לתת ולהודיע אל אותה הפריסוטסטוויע לחובת עבודת הצבא האויעזדנאע האקרוזנאע הגאראדסקאע אשר תחתיה עומד הגליל שהוא רוצה להמנות אליו, ויצרף לזה תעודה מעטריציסקיה (мeтpичecкoe cвдѣтeльcтвo) או מכתב קיום (удocтoвѣpeнie) אשר כחו כח התעודה המעטריצעסקיה.

97) כל הזכרים, חוץ מבעלי הבתים בכפרים ממעמד הפאדאטני מחויבים אחרי הגיעם לשנת שש־העשרה, ולא יאוחר ליום 31 דעקאבר בשנה ההיא שמלאה להם שנת העשרים, לקבל תעודה מעידה עליהם שהם נכתבים בספר גליל־המקרא (פריזיווני אוצאסטאק) (סימן 94, 95).

98) תעודות המנוי בגלילות־המקרא אל האנשים הנקובים בסימן 95 יותן מאת הפריסוטסטוויות לחובת העבודה בצבא האויעזדניות האקרוזניות והגאראסדקיות. ולאלה אשר באו בספר העם (רעוויזיסקיא סקאזקי) ואשר נכתבו אל הקהלות אחרי הספר (הרעוויזיא) יותן מאת הגאראדסקאע אופראוולעניע.

99) בתעודות המנוי־בגליל־המקרא (פריפיסנאע סווידעטעלסטווא) יבואר, א) שם האיש, שם אביו שם המשפחה, והכנוי של הנכתב, ב) השנה, החדש, והיום שבו נולד, ג) מעמדו (סאסלאוויע) עסקו, מלאכה, או מסחר, ד) אם יודע הוא לקרוא ולכתוב (גראמאטניע), ובית הלמוד (אוצעבניע זאוועדעניע) אשר שם גמר חק למודו או שהוא לומד שם עוד, ה) על ידי מי נתנה לו התעודה הזאת ומתי נתנה (שנה, חדש ויום) ובאיזה נומער.

100) האנשים הנקובים בסימן 97, כשהם באים לקחת אשה או לשרת במשמרת הממשלה, או במשמרת הקהלות (государственная или общественная5 служба) מחויבים להעמיד את התעודה שהם נמנים אל אחד מגלילות־המקרא.

101) הדינים המבוארים בסימנים 94 – 100 אינם מתפשטים על הגובערניות בממלכת פולין ושם יתנהגו בנוגע אל הדבר הזה על פי סדר מיוחד, (עיין בסימן 102 הערה 1 וסימן 105).


II סדר מעשי רשימות למקרא העם (пpизывныe cпиcки)    🔗

102) למקרא העם למלא חובת העבודה בצבא יעשו בתחלת כל שנה ושנה, רשימות־המקרא פרטיות; לאלה הנקובים בסימן 95, יעשו הרשימות (לכל גליל וגליל בפרט) על ידי הפריסוטסוויות לחובת עבודת הצבא האויעדניות, האקרוזניות, והגאראדסקיות – ולאלה אשר באו בספר העם או המחויבים לבוא בו, יעשו הרשימות על ידי הגאראדסקאע אופראוולעניא או הוואלאסטנאע פראוולעניע.

הערה

1) במלכות פולין נעשים רשימות־מקרא (פריזיווניע ספיסקי) – בווארשא על ידי הפריסטאווים של הפאליצייא איספאלינטעלנאיא – ובשאר ערי הגובערניות והאויעזדים על ידי הפרעזידענטים והבורגאמיסטרים, ובכפרים (גמינא) על ידי הוואיטים.

2. באבלאסטים אוראלסק, קובאנסק, וטערסק, נעשים רשימות־המקרא לאלה המחויבים בחובת עבודת הצבא הכללית, על יד האויעזדנאע או האקרוזנאע פאליצייסקאע אופראוולעניע.

103) ברשימות־המקרא נכתבים כל אלה אשר הגיעו לשנת העשרים במשך השנה שלפני המקרא (פריזיוו), חוץ מאלה אשר יצאו לעבודת הצבא בחפץ נפשם (וואלנא אפרעדיעליאיושציעסיא) אשר להם יחשב חשבון מיוחד בכל גליל וגליל, על פי הידיעות אשר יתקבלו על אודותם (בגלילות ההן), הידיעות האלה ישלחו הוואינסקי נאצאלניקים תיכף אחרי קבלת יוצאי הצבא בחפצם לעבודה, אל אותן הפריסוטסטוויות לחובת העבודה בצבא הגארדסקיות האויעזדניות והאקרוזניות אשר אליהם הדבר נוגע. והפריסוטסטוויות האלה ישלחו את הידיעות על דבר קבלת יוצאי־הצבא־בחפצם ההם אשר דבר רשימות־המקרא שלהם מוטל על בתי פקודות (אוזרעזדענים) אחרים או על שרים אחרים, כמשפט ובסדר שיבואו הידועות ההן אליהם, אל בתי הפקודות והשרים האלה.

104) ברשימות המקרא יכתבו כל הידיעות הנחוצות הנזכרות בסימן 99 ונוסף עליהן מקום דירת כל הנקרא לעבודה, וכמו כן אותן הידיעות ממעמדו ממשפחתו ומקניניו (סעמייננאע ואימוסצעסטוועננאעי פאלאזעניא) אשר יש בהן לתת לו זכות על ההנחות (לגאטא) (סימן 45, 52).

105) היסודות לתקון רשימות המקרא הם א) תכן המעטריקים (мeтpичecкiя выписи) ב) רשימות ספר העם (רעוויזסקיא סקאזקי) (לאלה שלא יצאו מכלל חובת המנין בספר העם העשירי). ג) ידיעות מן הנוספים בחשבון ספר העם והנגרעים מחשבונו (пpичиcлeнiе и oтчиcлeнie), וכל שאר מיני הרשימות (cпиcки) שנעשו להשלים את רשימות ספר העם ד) תעודות המנוי בגלילות המקרא (פריזיווניע אוצאסטקי) וההודעות שהודיעו הנמנים בעצמם. ובממלכת פולין יעשו רשימות המקרא על פי הספרים למכתב הישוב התמידי ושאינו תמידי (книги пocтoяннaгo и нeпocтoяннaгo нaceлcнiя)

106) תקון תכן המעטריקאס מוטל: א) לבני ברית האמונה הפראוואסלאווית ושאר אמונות הנוצרים על הפריחאדסקיע סוויאשצעניקי, על הנאסטאיאטעלי של הצערקוועס והפאסטארים כמשפט ב) לבני האמונה המחמדית על הדוכאווניא מאהאמעטאנסקא סאבראניא. ג) ליהודים ולבני שאר האמונות על אותן בתי הממשלה (פראוויטעלסטוועניא אוצרעזדעניא) של הגראזדאנסקאע וויעדאמסטווא, אשר מטעם החוקים, עליהם מוטל לכתוב המעטריקעס, או בידיהם שמורים המעטריקאס של בני האמונות והדתות האלה.

107) תכן המעטריקעס (מעטריצעסקאיא וויפיס) יכלול בתוכו רשימות כל הזכרים מבני פרק השנה ההיא, שהגיעה עתם לצאת לעבודת הצבא, בתכן הזה יבואר שם האיש הזקוק לעמוד למקרא, חדש ויום הולדו, וכמו כן שם אביו וכנויו, ובנוגע אל השתוקים (нeзaкoнopoждeнныe) יבואר שם אמו, אביה ושם משפחתו. על אלה שהיו מחויבים לעמוד למקרא ומתו, יעירו בתכן המעטריקעס כצד המקום שהיה נכתב שם, השנה החדש והיום שמת בו, התכנים האלה נעשים לכל עיר ולכל וואלאסט בפני עצמו ונשלחים אל המקומות (אוצרעזדעניא) ששם נעשים רשימות המקרא (פריזיווניא ספיסקי) כמשפט (סימן 102 והערה 2) התכנים האלה מחויבים שיהיו נשלחים אל המקומות ההם לא יאוחר מן יום 15 יאנואר.

108) בתעודות המנוי בגלילות המקרא, וכמו כן ברשימות המקרא יוגבל פרק השנים (וואזראסט) על פי תעודות המעטריקעס, תכן המעטריקעס (מעטריצעסקאיא וויפיס) ועל פי רשימות ספר העם (רעוויזסקיא סקאזקי) ושאר הדאקומענטים אשר לפי החוקים כחם ככח תעודות המעטריקעס.

109) האיש המחויב לקבל תעודה שהוא נמנה בגליל המקרא, (97) ובבואו לבקש את התעודה הזאת לא יעמיד אף אחד מן הדאקומענטים המבוארים בסימן הקודם, אך יאמר שאין לו יותר מתשע עשרה שנה יותן לו תעודה, בבאור פרק שנותיו לפי דבריו, אולם כשיאמר שהוא בן יותר מתשע עשרה שנה, יותן לו תעודה לפי שעה שהוא נכתב ובלא באור פרק שנותיו. ופרקו יוחלט אחרי כן ויתבאר בתעודה לפי מראהו לעינים (по наружному видy), כאשר יכירו ויוכיחו הפריסוטסטוויות לחובת עבודת הצבא האויעזדניות האקרוזניות הגאראדסקיות על פי יסוד הסימנים 137, 138 בספר החקה הזה.

110) כשימצאו סתירות בהוכחת פרק השנים בין תכן המעטריקעס או תעודות המעטריקעס ובין הרעוויזסקיא סקאזקי או דאקומענט אחר, יוקבע פרק השנים –לנוצרים עפ"י המעטריקעס – ולשאינם נוצרים על פי הרעוויזסקיא סקאזקי, אם לא יפלו ספקות באמתת דברי הסקאזקא בעצמה.

111) הספקות באמתת הדאקומענט שעל פיו ראויה להיות הוכחת פרק השנים, יוכלו לעורר אותן המקומות (אוצרעזדעניות) בעצמם (סימן 102) והערה 2) שעליהם מוטל מעשה תקון רשימות המקרא ונתינת תעודות המנוי בגלילות המקרא, או גם אנשים אחרים.

112) פרק השנים יוקבע לפי המראה לעינים:

1) בכל האופנים כשלא נמצא כל שום דאקומענט הגון נעשה כהלכה להוכיח פרק השנים,

2) לבני ברית אמונות הנוצרים, באופן שפרק השנים מוכח רק מרעוויזסקאיא סקאזקא ונמצאו ספקות באמתת ההוכחה הזו,

3) לאנשים שלא מאמונות הנוצרים, בכל האופנים כשיוטלו ספקות באמתת הדאקומענטים להוכחת פרקי השנים ובכללם גם באמתת המעטריקעס. אולם כשאין סתירה בין הוכחת המעטריקעס ובין הוכחת הרעוויזסקאיא סקאזקא אם גם הוטלו ספיקות באמתת הוכחתם, יוקבע פרק השנים על פי הדאקומענטים האלה ולא למראה עינים.

113) בתי פקודות הממשלה (אוצרעזדּעניא) ושרי הפקודות, שעליהם מוטל מעשה רשימות המקרא (סימן 102) יכינו רשימות מיוחדות לאלה אשר פרק שנותיהם צריך שיהיה נודע ומוכח למראה עינים ויבארו ברשימות ההן הטעמים מפני מה לא היה פרק שנותיהם יכול להתברר על פי הדאקומענטים, והאנשים ההם אשר לפי אחד הדאקומענטים שלהם ראוים לעמוד למקרא העם (פריזיוו) בנאבאר הסמוך, נרשמים גם ברשימות המקרא.

114) האנשים אשר פרק שנותיהם צריך שיתברר למראה עינים, מחויבים לבוא בדבר הזה למקום מועד המקרא בגליל שלהם בעת מקרא העם לעבודה הסמוך.

115) תקון מעשה רשימות המקרא הפרטיות (סימן 102) מחויב שיהיה נגמר ביום 1 אפריל, ואז יצינו או יתלו את הרשימות האלה כמשפט על משך שני שבועות בהפריסוטסוויות לחובות הצבא האויעזדניות האקרוזניות והגאראדסקיות, וכמו כן בהגאראדסקיא אופראוולעניות ובוואלאסטני פראוולעניות, והרשימות השייכות אל ישובי הכפרים (סעלסקאע אבצעסטווא) יהיו נקראות במעמד אספת בני הכפר.

116) במשך שני שבועות קודם העמדת הרשימות אל הפריסוטסטוויות האויעזדניות האקרוזניות והגאדאדסקיות (סימן 118) הרשות נתונה לכל איש ואיש להודיע את החסרון או הטעות אשר ימצא ברשימות האלה. – ההודעות האלה מחויבות שיובאו בספר מיוחד לזה ובמשך שבעה ימים יחקרו ויאמנו על פי הדאקומענטים הנמצאים, ועל פי דרישות וחקירות שונות, והטעותים שימצאו בהם יותקנו. החסרונות והטעותים שימצאו ברשימות המקרא הפרטיות הנעשות על ידי הפריסוטסטויות לחובת הצבא האויעזדניות האקרוזניות והגאראדסקיות (סימן 102) יודיעו אל עצם הפריסוטסטוויות האלה, במשך זמן שני השבועות המוגבל בסימן הזה.

117) האנשים אשר אחרו את המועד המוגבל המבואר בסימן 116 רשאים לפנות בהודעותיהם על דבר החסרונות והטעותים שימצאו, אל הפריסוטסאוויות לחובת הצבא האויעזדניות האקרוזניות והגאראדסקיות, רק באופן שיוכלו להוכיח בראיות (דאקאזאטעלסטווא) שלא אחרו את הזמן כי אם מפני סבות נחוצות ראויות באמת שיושם אליהן לב, והפריסוטסטסוויות הנזכרות בידם לעיין באותן הראיות ולבא עד תכונתם.

118) בתי הפקודות ושרי הפקודות, שעליהם לעשות רשימות הפרטיות (סימן 102 והערה) מחויבים להעמיד כמשפט, את הרשימות האלה וכמו כן את רשימות האנשים אשר פרק שנותיהם צריך להתברר על פי המראה לעינים אל הפריסוטסטוויות האויעזדניות האקרוזניות והגאראדסקיות לא יאוחר מן יום 1 מייא.


III. המשנים מקום מנויים מגליל מקרא אחד לגליל מקרא אחר (пepeчиcлeнie)    🔗

119) המחויבים בחובת העבודה בצבא יכולים לבוא למקרא העם אם באותו הגליל שהם נכתבים בו או בגליל ההוא אשר יש להם או לאבותיהם שם נכסים שאינם מיטלטלים (ניעדוויזימאע אימושצעסטווא) או במקום שהם דרים שם, לא פחות משלשה חדשים קודם ליום שהודיעו חפצם באיזה מן הגלילות רוצים לבוא למקרא (סימן 102).

120) הרוצים למלא את חובת העבודה בצבא לא באותו הגליל שהם נמנים בו כי אם בגליל אחר, מחויבים להודיע מזה (בצרוף תעודת ברור (אודאסטוויערעניא) שיש להם זכות על זה) לא יאוחר מן 15 יאנואר של השנה ההיא שבה הם מחויבים לעמוד למקרא העם (פריזיוו): הנכתבים בספר העם (רעוויזעסקיא סקאזקא) והמחויבים לבוא בספר הזה יודיעו מזה אל הוואלאסטנאע פראוולעניא או אל הגאראדסקאע אופראוולעניא כן בגליל שהוא רוצה לבוא שם למקרא וכן בגליל שהוא נמנה שם; ושאר האנשים יודיעו מזה אל בתי הפקודות המפקחים על דברי מקרא העם בגליל האחד והשני. אך אחרי עבור הזמן הזה לא יקובלו ההודעות האלה כי אם בברור הסבות הנחוצות, שבגללן אחרי המועד.

121) בשנות, המחויבים שיהיה להם תעודת המנוי (בגלילות המקרא) את מקום מנויים למקרא, מגליל לגליל, יעשה על תעודתו זאת, בבתי הפקודות (אוצרעזדעניא) ההם אשר בגבולם נמצא גליל המקרא שבא להמנות בו, הוספה לבאר את השנוי הנעשה הזה.

122) מכל היוצאים להמנות במקום אחר יעשה רשימת־הודעה מיוחדת (вѣдoмocть) ויצרפוה אל רשימת המקרא הפרטית, וברשימות המקרא בגליל ההוא אשר בו נתמנו יכתבו האנשים האלה בפרק מיוחד.


IV. גלוי דעת (зaявлeнie) החפצים בהרחבת הזמן למלא חובת העבודה בצבא    🔗

123) הרוצים בהרחבת הזמן עד אשר יגמרו חק למודיהם, עליהם לגלות את דעתם אל הפריסוטסטוויע לחובת הצבא האויעזדנאע, האקרוזנאע או הגאראדסקאע אשר המה שייכים לה, בצרוף תעודה מאת בית הלמוד (אוצעבנאע זאוועדעניע) שהמה לומדים שם להעיד שהמה נכונים לגמור חק למודיהם, ובבאור חפצם אם דעתם למלא חובת העבודה בצבא על פי הגורל או בחפץ נפשם (וואלנאאפרעדיעלאיושציסיע).

124) הרוצים שיותן להם הרחבת הזמן מפני היותם מושכרים על פי שטרי אמנה (קאנטראקטען) באניות של צי המסחור הרוססי (רוססקי טארגאוואי פלאט) לעבודת מלחים (מאטראזען) מאשיניסטים, וקאצעגארים, יעמידו אל הפריסוטסטוויות לחובת העבודה האויעזדניות האקרוזניות והגאראדסקיות, את גוף שטר האמנה (קאנטראקט) או העתק מקוים ומאושר ממנו.

125) האנשים הנקובים בסימן 123, 124 וכמו כן החפצים שיותן להם הרחבת הזמן בגלל מעמד קנין אחוזתם (אימושצעסטוועננאע פאלאזעניא) עליהם לגלות דעתם זו אל הפריסוטסטוויא לחובת הצבא, השייכת להם, לא יאוחר משני חדשים קודם עת בוא המקרא לעבודה (פריזיוו) ואחרי הזמן הזה לא יתקבלו הודעותיהם כי אם כאשר יבארו את הסבות הנחוצות הנאמנות אשר הכריחוהו להעביר המועד.

126) אלה אשר להם המשפט להפטר מעבודת הצבא בכלל, או מן העבודה בצבא לעתות השלם, וכמו כן אלה אשר להם המשפט להתקצר שנות עבודתם יעמידו אל אותה הפריסוטסטוויא לחובת הצבא האויעזדנאע האקרוזנאע או הגאראדסקאע שהם שייכים לה: הראשונים – יעמידו תעודה נכונה ממעמדם או עסקיהם הנותן להם את המשפט להפטר מעבודת הצבא או מן העבודה בצבא בעתות השלום, והשניים – יעמידו דיפלאם או אטעסטאט על תור המעלה הלמודית (yчeнaя cтeпeнь) או תור המעלה הקלאססית (клaccнaя cтeпeнь), או תעודה (סווידעטעלסטווא), מאת שרי פקודות־הלמודים (אוצעבנאע נאצאלסטווא) שגמרו חק למודם או שעמדו בבחינה בלמודים במדה משוערת אל החק ההוא.


 

פרק י: המקרא לעבודת הצבא והקבלה (пpieмъ) לעבודה    🔗

I. תקוני ההכנות אל מקרא העבודה    🔗

127) הפריסוטסטוויות האויעזדניות האקרוזניות והגאראדסקיות אחרי אשר יקבלו את רשימות המקרא (פריזיווני ספיסקי) יעיינו ויבחנו אותם אם נעשו כהלכה, ויתקנו את החסרונות אשר ימצאו בהן אם על ידי עצמם או בשאלת פי בתי הפקודות (האוצדעזדענים) השייכים לזה.

128) ואחרי אשר יעריכו הפריסוטסטוויות האויעזדניות האקרוזניות והגאראדסקיות, את ההודעות (зaявлeнiя) אשר יקבלו (סימן 123 – 126) עם הידיעות הנמצאות ברשימות־המקרא (סימן 104), יעשו הערות, כן ברשימות המקרא האלה, וכן ברשימת המקרא המיוחדת הנעשית לאנשים הנקובים בסימן 95, לדעת מי ומי מן הנכתבים ברשימות יש להם זכות על ההנחות מחובת העבודה בצבא ומה היא ההנחה שיש לו.

129) ואחרי הבחינה והברור ברשימות־המקרא הפרטיות יעשו הפריסוטסטוויות האויעזדניות האקרוזניות והגאראדסקיות מן הרשימות האלה רשימות כוללות לגלילות, לכל גליל וגליל בפני עצמו, ויצרפו אל כל רשימה כוללת כזאת, שלש רשימות מיוחדות A) לאלה מאנשי הגליל המחויבים על יסוד הסימנים 158, 217, 218 לצאת לצבא העבודה שלא על פי הגורל, Б) לאלה מאנשי הגליל אשר הוציאו להם את גורלם בשנה העברה, ונתן להם הנחה עד המקרא לעבודה בשנה שהם עומדים בה, В) לבני פרק העבודה בגליל ההוא העומדים בצבא בתורת יוצאי צבא בחפצם וכמו כן לאלה הנמצאים בבתי הלמוד (אוצעבניא זאוועדעניא) אשר גלו דעתם כי יש את נפשם למלא חובת העבודה בצאתם לה בחפץ נפשם.

130) ואחרי אשר יסדרו פריסוטסטוויות האויעזדניות, האקרוזניות והגאראדסקיות את הרשימות לפי הגלילות יעמידו על ידי הפריסוטסטוויות הגובערענסקיות או האבלאסטניות, אל המיניסטערסטווא שעל המלחמה ושעל פנים המדינה, ליום 1 יולי ידיעות ממספר האנשים הנכתבים ברשימות המקרא לעבודה לכל גליל וגליל, לבדו, וסך הכולל לפי כל אויעזד, ולא יביאו במספר הזה את האנשים אשר יצאו להמנות במנוי גלילות אחרים, והנרשמים בתוספי־הרשימות (דאפאלניטעלניע ספיסקי A. Б. (סימן 129) וכמו כן האנשים אשר מטעם סימן 62 פטורים מעבודת הצבא.


II חלוקת מספר הנקראים לעבודה מדי שנה    🔗

131) המיניסטערסטווא שעל המלחמה אחרי אשר יקבל את הידיעות האמורות בסימן הקודם, יחלק את מספר־המקרא הכללי לשנה בין הגובערניות והאבלאסטים לפי מספר האנשים הבאים ברשימות המקרא שלהם. – חלוקת מספר המקרא לשנה לפי הגובערניות והאבלאסטים יודיע המיניסטערסטווא אל הפריסוטסטוויות לחובת הצבא, הגובערנסקיות והאבלאסטניות, ותתפרסם לדעת כל העם:

132) הפריסוטסטוויות לחובת הצבא הגובערנסקיות והאבלאסטניות יעשו חלוקת מספר המקרא בין כל גלילות המקרא אשר בגובערניא או באבלאסט לפי מספר האנשים הבאים ברשימות־המקרא של הגלילות, (סימן 130). השברים (дpoби) היוצאים מן החלוקות האלה – יפולו, והשלמת סך האנשים שיחסרו למספר המוגבל יוטל על הגלילות יותר גדולים6 כמות המספר של המחויבים לעמוד למקרא העבודה, ויתחלק ביניהם (אך לא יותר מנפש אחת על גליל אחד) ובשווים במספרם, יוטל על הגלילות אשר כמות השברים הנשארים בהם מרובים ביותר.

133) סדר החלוקה בין גלילות המקרא הנעשה על ידי הפריסוטסטוויות הגובערענסקיות והאבלאסטניות יודיעו אל הפריסוטוסטוויות האויעזדניות האקרוזניות והגאראדסקיות, ויתפרסם במכתבי העתים היוצאים במקומות ההם.


III המקרא לעבודה    🔗

134) לפני בא תור המקרא לעבודה יועידו הפריסוטסטוויות האויעזדניות והגאראדסקיות ימי מועד למקרא העם בגלילות ויעשו סדרים לקרוא אל מקום המועדה בכל גליל וגליל ליום המוגבל כן את האנשים הנכתבים ברשימות המקרא, ותוספי הרשימות Б.. A (סימן 129) (חוץ מן המבוארים בסימן הסמוך 135) וכן את האנשים אשר פרק שנותיהם עומד להתברר למראה עינים.

135) אך לא יקראו לבוא אל מקום המועדה בגליל א) האנשים אשר נתמנו במשמרת הכהונה (cвящeнный caнъ) לאמונת הפראווסלאווית ולשאר אמונות הנוצרים, וכמו כן במשמרת פראוואסלאווניע פסאלאמשצקי, אחרי אשר הובאו ברשימות המקרא. ב) הלומדים בבתי הלמוד (אוצעבניע זאוועדעניא) אשר נתן להם הרחבת הזמן לגמור חוק למודיהם. ג) האנשים אשר נתן להם הרחבת הזמן להיותם עומדים בעבודתם על פי שטר אמנה (קאנטראקט) באניות צי המסחור.

136) סבה נאמנה לעכוב הביאה אל מקרא־העם תחשב רק סבת מחלה מסוכנת, או מחלה עזה או מניעות אחרות אשר לא היה מן היכלת להסיר אותן, ובאופן כשיש ראיות ברורות מוכיחות אמתת הסבה ההיא. לראיה על המחלה תקובל תעודת הרופא (מעדיק) והפאליציא, וכשאין רופא במקום שנמצא החולה תקובל עדות (אודאסטאוויערעניע) מן הסוויאשצעניק שבמקום ההוא וכמו כן עדות שופט השלום (המיראוואי סודיא) זקן הוואלאסט (וולאסטני שטארשינא).


IV. הגבלת פרק השנים למראה עינים    🔗

137) תחלת דבר הפריסוטסטוויע האויעזדנאע האקרוזנאע והגאראדסקאע בבואם אל הגליל (אוצאסטאק) היא להגביל על פי מראה לעינים, את פרקי השנים (וואזראסט) של אותן האנשים אשר שנותיהם לא היו יכולות להתברר על פי הדאקומענטים המיועדים לדבר הזה (סימן 109,111, 112).

138) הגבלת פרקי השנים למראה עינים בהפריסוטסטוויות האויעזדנאע והגאראדסקאע לא תהיה כי אם במעמד כל חברי הפריסוטסטוויע, ועל פי רוב דיעות. וכשהם חלוקים בדיעותיהם, יובאו דיעותיהם לפני הפריסוטסטוויע הגובערנסקאע והאבלאסטנאע לעיין בהם ולחתוך הדבר, ובידה כשתמצא הדבר נחוץ לשוב ולבקר את האיש ההוא (אשר עליו נדונו) בקרת שניה.

139) האנשים הנכתבים ברשימות המקרא (פריזיוונאי ספיסאק), אשר הפריסוטסטסוויע השייכת לזה (סימן 138) תכיר אותם לבני פרק השנים הנדרש למקרא העבודה (פריזיוונאי וואזראסט), יכתבו בפרקים המיוחדים לזה ברשימה האמורה.


V. הברור האחרון של רשימות המקרא והאנשים המחויבים לקרוב אל הגורל    🔗

140) כשישלימו הפריסוטסטויות האויעזדנאע האקרוזנאע או הגאראדסקאע את רשימת המקרא יעבירו לפניהם על פיהם ועל פי תוספי הרשימותА, Б את כל הבאים לעמוד למקרא, יקראו באזני כל העם את הרשימות האלה ואת תוספת הרשימה B וכמו כן את כל ההערות שנעשו ברשימות למי ומי נעשה הנחה (לגאטא) איזה הנחה ומאיזה טעם. וכל הקרואים למקרא, ושאר האנשים הנמצאים במעמד ההוא רשאים לטעון כנגד אמתת ההערות האלה, וכשימצא הפריסוטסטוויע את הטענות האלה צודקות יתקנו את הרשימות על פיהן. אחרי כן יקרבו אל דבר הוצאת הגורלות שמחויבים בה כל הנכתבים ברשימות המקרא לגליל ההוא, חוץ מאלה שנתמנו במשרת הכהונה (סוויאשצעני סאן) לאמונת הפראוואסלאווית, ולשאר אמונות הנוצרים. אך האנשים הנכתבים בתוספי הרשימות אינם קרבים אל הגורל.


VI. סדרי הוצאת נומערי הגורלות    🔗

141) קודם שיקרבו אל הוצאת הגורלות, יערוך היושב בראש הפריסוטסטוויא (פרעדסיעדאטעל) את מספר הפתקאות המוכנות המסומנות בנומערים אל מספר האנשים הנכתבים ברשימות המקרא, ויתוה איזה תו על הפתקאות. אחרי אשר יקופלו הפתקאות לעיניו, יטרפו ויותנו בתיבה מיוחדת או בגלגל (кoлeco), והרשות נתונה אל הקרואים אל הגורל לבחור אחד מקרבם לשוב ולמנות את הפתקאות ולטרפם היטיב בטרם שיותנו בתיבה או בגלגל.

142) ולפני הוצאת הגורלות יתבאר גם כן על פי הגורל, אשר יוטל בין הקהלות מבני הערים או הכפרים ומשאר כלל האנשים הנמנים בלי אמצעי אל הגליל, (סימן 95) מי מהם יקרבו אל הגורל ראשונה, ואחרי כן יקראו את האנשים בסדר שהם נכתבים ברשימות המקרא המיוחדות. כל הנקרא בא ומוציא גורלו, ובעד אותן האנשים שלא באו אל הגורל, יוציאו קרוביו הנמצאים במעמד ההוא או הפרעדסיעדאטעל של הפריסוטסטוויע או הצלענעס של הגראדסקאע אופראוולעניע, או זקני הוואלסים (שטארשינא). את נומער הגורל ישמיע אחד מחברי הפריסוטסטוויא בקול באזני כל הנועדים ויודיע גם שם האיש והנומר שלו ברשימת המקרא וימסרו אל יד חברי הפריסוטסטוויא, לבחון אותו ולהעיר הערה כן על הפתקא עצמה וכן ברשימות המקרא. ובאותה שעה יכתב שם המוציא את הגורל ונומער שלו ברשימת המקרא, ברשימת הגורלות (жepeбьвoй cпиcoкъ) ואחרי כן יומסר הפתקא והנומר אל האיש אשר הוציאו להיות בידו.

143) מעשה הוצאת נומערי הגורלות בגליל אחד יושלם, כשיהיה אפשר ביום אחד, וכשאי אפשר יהי נמשך והולך ימים רצופים עד הגמרו. ויתנהגו בזה על פי הסדרים האלה:

א) התיבה או הגלגל יהיו עומדים במקום כל רואים.

ב) נומערי הגורלות יוצאו מן התיבה או הגלגל לעיני כל העם.

ג) הקרב להוציא את הגורל בטרם יושיט ידו אל התיבה או אל הגלגל, צריך לחלוץ בית ידו עד האציל ולהראות אותה ערומה לעיני כל העומדים שמה.

ד) חוץ מן המוציא את הגורל אין שום אדם אחר רשאי לנגוע בתיבה או בגלגל.

ה) כל אחד ואחד מוציא גורלו בפעם אחת, והמוציא אותו עליו למלא חובת העבודה כחק הנומער שעלה בידו ואפילו הוציא אותו בטעות קודם הגיע התור אליו (אצערעד).

ו) כשלא יהיה באפשרות לגמור מעשה הוצאות הגורלות ביום אחד, לא יניחו את התיבה או את הגלגל והגורלות בתוכם ליום המחרת, אם לא יחתמו אותן כל חברי הפריסוטסוויע בחותמותיהם ולא יעמידו עליהן משמר מיוחד לשמרם.


VII הבקרת (ocмoтpъ) והקבלה (пpieмъ) לעבודה    🔗

144) אחרי הוצאת הגורל, תקרב האויעזדנאע האקרוזנאע או הגאראדסקאע פריסיטסטוויע לבקר את הנקראים למלא חובת הצבא ולקבל את אשר ימצאו ראוים אל העבודה. בשעת הבקרת, הנעשית על פי יסוד החוקים האמורים (בסימן 43), יוכל להיות, לפי ראות עין ראש הפריסוטסטוויא, גם אנשים אחרים.

145) אלה אשר יעמידו תעודה מאת רופא אחד (вpaчъ) העומד במשמרת הממשלה (גאסודארסטווענאיא סלוזבא) כי לא נמצא לא בבנין גופם ולא במעמד בריאותם, החסרונות המעכבים להתקבל לעבודת הצבא נפטרים מן הבקרת.

146) קודם כל יתבקרו האנשים הנכנסים ברשימות הנוספות.Б. A (סימן 129) ואחרי כן בזה אחר זה לפי סדר נומערי רשימת הגורל אלה אשר אין להם זכות ההנחות לפי מעמד המשפחה (סעמיינאע פעלאזעניא), אך כשאין בהם די למלאות את מספר הנחלצים לצבא нoвoбpaнцы)) המגיע מאותו הגליל, יתבקרו לפי הסדר הנזכר, האנשים אשר יש להם זכות ההנחות לפי מעמד המשפחה מן המחלקה השלישית, ואחריהם מן המחלקה השני וסוף דבר גם מן המחלקה הראשונה עד אשר ימלא המספר הנדרש מאותו הגליל.

147) האנשים אשר הוציאו גורלם והם עומדים תחת חקירת הדינים (пoдъ cлѢдcтвieмъ) או עומדים להיותם נדונים (пoдъ cyдoмъ) גם המה יתבקרו, ויוקבלו לעבודה, הראשונים – מיד אחר כלות החקירה כשיצאו זכאים ולא ימסרו לדין, והשניים – אחרי אשר יקוים עליהם גזר דינם כשאין בכללו ענש שלילת כל זכויות המעמדים או שלילת כל הזכיות והמשפטים המיוחדים המסוגלים להם לעצמם או למעמדם.

148) המודיעים בשעת הבקרת שהם נגועי חולי נכפה או שאר חליים נסתרים אשר בגללם לא יוכלו לשאת משא העבודה בצבא, כשיש מקום לחשוד כי הודעתם שקר, תשלח אותם הפריסוטסטוויע אל ההאספיטאל הלאזארעט או הבאלניצע הסמוך, ושם יבחנו אם ראוים הם לעבודת הצבא – כדבר הזה תעשה הפריסיטסטוויע גם באופן כשיחליטו הרופאים, שיש מקום לשער שמהחלה המעכבת את הקבלה לעבודת הצבא איננה כי אם עשויה ומשתמרת בידים (иcкyствeннo). פרנסת הנשלחים אל בתי בקור החולים (лeчeбныя зaвeдeнiя) כל ימי היותם שמה לבחינה, תהיה על הוצאת הממשלה, כשלא ירצו לפרנס את עצמם בבית־בקור־החולים על הוצאותיהם.

149) בבחינת היות האנשים המתבקרים ראוים או בלתי ראוים לעבודת הצבא אין הפריסוטסטוויות מחויבות לקבל דעת הרופאים העושים את הבקרת, והאנשים העומדים על הבקרת (סימן 144) הרשות נתונה להם לטעון כנגדם בהחליטם את אחד המתבקרים, לבלתי ראוי לעבודת הצבא – הטענות האלה יכתבו בהזורנאל של הפריסוטסטוויע האויעזדנאע, האקרוזנאע או הגאראדסקאע, והפריסוטסטוויע הגובערנסקאע או האבלאסטנע הרשות בידן, באופנים כאלה, לשוב ולבקר פעם שנית גם את אלה אשר הסכימו עליהם הפריסוטסטוויע אשר עשתה הבקרת, בהסכמה אחת.

150) השלמת הסך המגיע מאת הגליל לפי החלוקה, במקום 1) המוחלטים לבלתי ראוים, 2) הטעונים בקרת־שניה, 3) הנשלחים אל בתי בקור החולים, 4) אשר לא באו אל המקרא (פריזיוו7), 5) העומדים תחת חקירת הדיינים או עומדים להיות נדונים, תעשה לפי סדר נומערי הגורלות, ובהדרגה המבוארת (בסימן 146).

151) האנשים הנקובים באות 2, 3, 4, בסימן הקודם יתפקדו לעבודת הצבא, כשימצאו ראוים לה, מיד אחרי הבקרת השניה (פרעאסווידעטעלסטוואוואניע), אחרי כלות ימי הבחינה, כאשר יתפסו, או יבואו בעצמם. ואלה אשר נתקבלו במקומם וכמו כן במקום האנשים האמורים באות 5 בסימן הקודם, יש להם המשפט לצאת מן העבודה בצבא ולהמנות במספר חיל הגדודים, בהפוך סדר הנומערים שלהם ברשימות הגורלות (מן המאוחר אל הקודם) לפי אשר יבואו לעבודה האנשים ההם, אשר תחתיהם נתקבלו אלה.

152) הנמצאים ראוים לעבודת הצבא, הבאים בכלל סך הנחלצים לצבא (נאוואבראנצי) הנדרש מאת הגליל, יחשבו מקובלים לעבודה, ויובאו תיכף בספר הקבלה לעבודה (פריעמנאיא ראספיס), אך אלה אשר יש להם זכות ההנחות לפי מעמד המשפחה מן המחלקה הראשונה (1 ראזריאד) לא יובאו בספר הקבלה (פריעמנאיא ראספיס) כי אם באופן שעל דבר חיובם לצאת לעבודה, יצא על פי הצעת שר המלחמה, משפט מיוחד מסוד הממשלה (גאסודאסטווענני סאוויעט), ומקוים מאת הרוממות.

153) בספר הקבלה לעבודה (פריעמנאיא ראספיס) יכתב שם האיש המקובל לעבודה, שם משפחתו וכנויו וכל הידיעות הנחוצות לחבור מגלת קורות עבודתו (пocжлyжный cпиcoкъ).

154) ככלות מעשה קבלת האנשים לעבודה במערכות הצבא הקבוע, תביא, הפריסוטסטוויע האויעזרנאע, האקרוזנאע, והגאראדקסע, במנין חיל הגדודים, לפי רשימות הגורלות, את כל שאר האנשים הנקראים למלא חובת העבודה בצבא, חוץ מאלה אשר ימצאו למראה לעינים בלתי ראוים לשאת כלי זיין.

155) סוף מעשי הפריסוטסטוויע האויעזדנאע והגאראדסקאע, אחרי הקריאה (פריזיוו8) והקבלה לעבודה בכל גליל וגליל, הוא לקרוא באזני כל העם את רשימות שמות האנשים אשר נתקבלו לעבודת הצבא הקבוע ולהשביעם. את האנשים אשר נתקבלו לעבודה, יוכלו לשלח לביתם על איזה זמן, על פי פקודת הפריסוטסטוויע לחובת הצבא הגובערנסקאע או האבאלאסטנאע, והמה יתנהגו בדבר הזה, על פי ההוראות אשר יגיעו אליהם מטעם שר המלחמה בהסכמת שר פנים המדינה.

156) מן השבועה (סימן 155) יפטרו האנשים האלה אשר על פי יסודות אמונתם אינם רשאים להשבע, ועל אודותם יעירו בספר הקבלה לעבודה (פריעמנאיא ראספיס) הערה בדבר הזה.

157) המענאניטים יתפקדו רק לעבודות שלא במערכה (нecтpoeвыя) על יד בתי ההאספיטאלים ובבתי המלאכה (acтepcкiям) אשר לחיל היבשה והים, וכדומה מן הבתים האלה, ובעבודתם זו הם פטורים מלשאת עליהם כלי זיין. הכלל הזה איננו מתפשט על המענאניטים האלה אשר יתחברו אל הכתה הזאת או אשר יבואו מחוץ למדינה להתישב באימפעריא אחרי הנתן החוקה הזאת.


VIII ע"ד האנשים אשר לא הובאו ברשימות המקרא    🔗

158) איש איש מבני פרק שנות המקרא (פריזיווני וואזראסט) אשר יתודע כי לא הובא ברשימת המקרא ולא הודיע מזה עד יום אשר קרבו בני גילו אל הגורל (סימן 142). אבד זכותו על הגורל, וכשימצא ראוי, ימסר לעבודה. מן הכלל הזה יצאו אלה אשר יעמידו ראיות נכונות ונאמנות בעיני הפריסוטסטוויא האויעזדנאע האקרוזנאע או הגאראדסקאע כי לא במעלם לא הובאו ברשימות המקרא. לאנשים כאלה כשימצאו ראוים לעבודה תעשה הפריסוטסטוויע גורל בפני עצמם.

159) בעשות גורל מיוחד לאיש אחד, או לאיזה אנשים יוטלו בתיבה או בגלגל פתקי גורלות (בילעטען) כמספר אשר הוטלו בגליל ההוא לכל בני גילם (141), מי שיוציא נומר שוה אל הנומער אשר סיימו בו את הקבלה לעבודת הצבא הקבוע או נומר למטה ממנו (סימן 146) יתפקד לעבודת הצבא הקבוע ואשר יוציא נומר למעלה מן הנומר ההוא יתפקד לחיל הגדודים. – ובכל האופנים יכתב שם המוציא את הגורל ונומער הגורל בסוף רשימת הגורל, ועל פתקא של הגורל יעשו הערה “גורל מלואים”. (жepeбiй дoпoлнитeльный)


IX התעודות למלוא חובת העבודה בצבא    🔗

160) לכל אשר יקרב אל הגורל ולא התחייב לצאת לעבודת הצבא הקבוע יותן תעודה כי בא למלא את חובת הצבא על האופנים האלה:

1) לאשר החליטוהו שאיננו ראוי בשום אופן לעבודת הצבא, לו יותן תעודה גמורה בלא הגבלת זמן (בעזסראצנאע) כי נפטר מעבודת הצבא לגמרי.

2) לאשר התפקד בבני קרב (ראטניק) יותן לו תעודה גמורה בזה, וגם כן בלא הגבלת זמן, אך יפורש בה נומער גורלו.

3) לאלה אשר נעשה להם הרחבת הזמן לצאת לעבודת הצבא וכמו כן לאלה הטעונים בקרת שניה, הנשלחים לבתי בקור החולים, העומדים בחקירת המשפט, ולהיות נידונים (סאסטאישציע פאד סלעדסטוויעם, סודאס) יותן תעודה לפי שעה (вpeмeннoe cвидѣтельcтвo) ויבואר בה באר היטיב למתי, ובאיזה תנאי יתום זמן זכות התעודה הזאת.

161) המחויבים שתהיה בידם תעודה שהם נכתבים לאחד מגלילות המקרא (פריזיווני9 אוצאסטאק) (סימן 97) כשיבואו אל המקרא למלא חובת העבודה בצבא, יכתב דבר בואם זה לזכרון על התעודה ההיא.

162) מי שנתן לו תעודה לפי שעה (סימן 160 אות 3) מחויב בכלות זמן כח התעודה, להודיע מזה אל הפריסוטסטוויע האויעזדנאע האקרוזנאע או הגאראדסקאע שהוא שייך לה, למען אשר תורה אותו לדעת למתי, ובאיזה מקום יבוא להתבקר בקרת שניה, ולמתי יקובל לעבודה.

163) את התעודות הנתנות לעדות כי בא למלא חובת העבודה בצבא (סימן 160) וכמו כן תעודת המנוי לאחד מגלילות המקרא עם ההערות הנעשות עליהן (סימן 161) מחויבים בעליהן אשר כבר עברו את פרק השנים המיוחד אל המקרא לעבודה להראותם בכל האופנים המפורשים בסימן 100).


 

פרק יא: ההוצאות על מקרא העם לעבודה והקבלה לעבודה    🔗

164) מאוצר הממשלה (גאסודארסטוועננאיא קאזנא) יותן להוצאות על מקרא העם לעבודה והקבלה לעבודה, יציאות אלה:

1) על הוצאת הנסיעה, והאכסניא, ולחם חק של שר פקודת הצבא (האפיצער הוואיענני) של הרופאים (הוואיענני והגראזדאנסקי) ושל הוואיענני פריעמשציק.

2) לתקון הדברים הנצרכים למדידת הקומה, ולדעת מעמד הבריאות של האנשים העומדים להתקבל לעבודת הצבא.

3) על צרכי הקאנצעלאריא של הפריסוטסטוויות האויעזדניות האקרוזניות והגאראדסקיות, לעשות פתקי הגורלות, התיבות והגלגלים, ועל ניירות המודפסות לרשימות המקרא בעד הוואלאסטניא אופראוולעניות.

165) ההוצאות לצרכי הדברים המפורשים באות 3 מסימן הקודם, יתחשבו בערך כללי רובל אחד לכל איש הנחלץ לצבא (נאוואבראנעץ) סכום כל הכסף לפי החשבון על פי היסוד הזה, שיותן מאת אוצר הממשלה (גאסודארסטוועננאע קאזנאצייסטווא) יחלק לפי ההצטרכות הנחוצה בין הגובערניות והאבלאסטים על פי שר האוצרות (מיניסטער פינאנאסאוו) בהסכם שר פנים המדינה – ובין הפריסוטסטוויות האויעזדניות האקרוזניות והגאראדסקיות על פי הפריסוטסטוויות לחובת הצבא הגובערנסקיות והאבלאסטניות.

166) הוצאות הנסיעה והאכסניא של ראש הפריסוטסטוויות וחבריה מצד הזעמסטווא (ובמקום שאין הזעמסקיא אוצערעזדניות נוהגות עוד הוצאות הפרעדסיעדאטעל של הפריסוטסטוויא והמיראוואי פאסרעדניק) יוטלו על המס הזעמסקי הכלל המורם מכל הגובערניא (oбщiй зeмcкiй cбopъ). קצב ערך הסך הנדרש להוצאות אלה וכמו כן המחאת (aссигнoвaнie) תוספת ההוצאות לצרכי הקאנצעלאריא כפי הנדרש אל הפריסוטסטוויות האויעזרניות האקרוזניות והגאראדסקיות10, יעשה לפי ראות עיני אספות קרואי מועד הגובערניא (גובערנסקיא זעמסקיא סאבראניא) ובמקום שאין הזעמסקיע אוצערעזדניות נוהגות עוד, יעשה על פי הסדר הקבוע מאז לקצוב את ההוצאות הלקוחות מקופת המס זעמסקיא גובערנסקאיא פאווינאסט.

167) מקום לשבת הפריסוטסטוויות לחובת הצבא האויעזדניות האקרוזניות והגאראדסקיות, יותן בבתים השייכים אל הממשלה או אל הקהלות – וכשלא נמצא בבתים האלה מקום פנוי או הגון, יותן דמי שכירות מקום לפריסוטסטוויא, וכלי תשמישם (мeблиpoвaнie) דמי העצים והנרות מקופת המס הזעמסקי הכללי המורם מכל הגובערניא.

168) בגובערניות ממלכת פולין יוקחו ההוצאות הנקובות בסימן 166, 167, מאוצר הממשלה.

169) הנקראים למלא חובת העבודה בצבא מחויבים לבוא אל מקום המועד בגליל שלהם, בבגדים ובמנעלים שלמים ולהתפרנס עד יום קבלתם לעבודת הצבא על הוצאותיהם.

170) פרנסת המקובלים לעבודת הצבא הקבוע מאוצר הממשלה תתחיל מיום בואם אל מקום מועד אספתם (cбopныя мѣcтa) (סימן 155) לאלה מן הנחלצים לצבא (נאוואבראנצי) אשר יושלחו לצבא ממקום־המקרא, יותן להם פרנסתם האמורה מיום שנתקבלו לעבודה.


 

פרק יב: בהיוצאים לעבודת הצבא בחפצם (Вoльнooпpeдѣляющiecя)    🔗

I היוצאים לעבודת צבא היבשה    🔗

171) היוצאים בחפצם לעבודת צבא היבשה לא יקובלו כי אם על פי התנאים האלה:

1) יהיו לא פחות מבני שבע עשרה שנה, וכשלא הגיעו לפרק הגברים (ecoвepшeннoлѣтieн) עליהם להעמיד תעודה מאת אבותיהם או אפיטרופסיהם שהם מסכימים על ידיהם לצאת לעבודת הצבא בחפץ נפשם.

2) שיהיו בריאים ושלימים בבנין־גופם, לפי התנאים המותנים המכשירים להתקבל לעבודת הצבא.

3) להעמיד תעודה שעמדו על הבחינה מחק הלמוד השלם (пoлный кypcъ) באחד מבתי הלמוד (אוצעבניא זאוועדעניא) משתי המדרגות הראשונות המפורשים בהוספה לסימן 53, או מחק הלמוד משש מערכות הגימנאזיום (קלאסס), או רעאלנאע אוצילישצע, של המערכה (קלאסס) השניה בדוכאווניא סעמינאריא, או תעודה שעמדו בבחינה המיוחדת על פי התכנית (פראגראממע) אשר תעשה על פי הסכמת שר המלחמה את שר השכלת־העם.

172) לא יוכלו לצאת לעבודה מחפץ נפשם, א) העומדים להנדון בדיני נפשות (אוגאלאווני סוד) או בחקירות משפטי הדינים ההם (סלעדסטוויע), ב) אשר נחרץ עליהם משפט הענש ההוא אשר יש בכללו שלילת הזכות לשרת במשמרות הממשלה (גראזדאנסקאיא סלוזבא), ג) ואשר על פי הדין (סוד) נחלטו לחייבים בגנבה, או ברמאות (мoшeнничecтвo), ולמען דעת נאמנה כי לא נדבק בהם מאום מן הדברים המרשיעים האלה, יוקח מאת הבאים לעבוד בחפץ נפשם ערובתם בכתב ידם.

173) הבאים לעבוד בחפץ נפשם נחלקים לשלש מחלוקות לפי ערך הלמודים אשר סגלו להם ומחויבים לעבוד בעבודת הצבא בפעל:

1) אשר עמדו על הבחינה בחק למודי בתי הלמוד מן המדרגה הראשונה – שלשה חדשים.

2) אשר עמדו על הבחינה מחק הלמודים בבית הלמוד מן המדרגה השניה במתכנת המדה (oбъeмъ) האמורה לעיל (סימן 171 אות ג) ששה חדשים.

3) אשר עמדו על הבחינה על פי התכנית (פראגראמם) המיוחדת אשר תעשה על פי הסכמת שר המלחמה את שר השכלת העם, שתי שנים.

כאשר ישלימו ימי זמני עבודתם, הרשות ביד העובדים בחפץ נפשם, בעתות השלום, כן מן מדרגות התחתונות (ניזניע ציני) וכן אשר נתעלו לתור אפיצערים, להוסיף לעבוד עבודת הצבא בפעל, או להמנות אל חוסן החיל (זאפאס) ובו יעמדו תשע שנים. – אך בבחינת תוספת העבודה בימי המלחמה גם עליהם יעבור החק הכללי המבואר בסימן 20.

174) היוצאים לעבודה בחפץ נפשם מתקבלים לעבודה בהמשך כל השנה, וזמני עבודתם יחשב להם מיום הראשון לחדש שאחר בואם במערכת הצבא.

175) היוצאים לצבא בחפצם לא יקובלו אל העבודה כי אם לשרת במשמרת מערכות קשרי המלחמה (cтpoeвыя дoлжнocти) בכל מיני הצבא, אשר שם יקובלו עובדי עבודה בחפצם לפי השטאַט שלהם (пo штaтaмъ). הברירה להם לבוא באיזה ממפלגות הצבא אשר יבחרו אך בתנאי שלא יעלה מספר היוצאים לעבודה בחפץ נפשם במפלגה ההיא על המספר אשר יקצוב לה שר המלחמה. בעתות המלחמה יכנסו היוצאים לעבודה מחפץ־נפשם תחלה בצבא החיל השוכן במקומם.

הערה. יוצאי צבא־בחפצם מן הפעלדשערים רשאים לעבוד בצבא במשמרת פעלדשער.

176) יוצאי־צבא־בחפצם הנכנסים בגווארדיא, או בקאוואלעריא, מתפרנסים על הוצאותיהם, ובשאר חלקי הצבא פרנסתם על הוצאת הממשלה, אם לא יודיעו שרצונם להתפרנס על הוצאותיהם.

177) יוצאי־צבא־בחפצם העובדים ומתפרנסים על הוצאותיהם הרשות נתונה להם שלא בעת האסף־למחנה באהלים על פני השדה (вpeмя лaгepныxъ cбopoвъ) לדור בדירות שלהם. – אך שרי פקודות חלקי הצבא יכולים לפי ראות עינם לקחת את הזכות הזאת מיוצאי הצבא בחפצם, האלה, אשר ימצאו אותם שהם טעונים השגחה מיוחדת.

178) יוצאי צבא בחפצם נכנסים לעבודה בשורה (ריאדאוויע) ונושאים את העבודה הזאת שוה בשוה עם אנשי החיל ממדרגות התחתונות (ניזניע ציני) אשר באו לעבודה על פי המקרא (פריזיוו), בהניח להם רק הקולות ההן (אבלעגצעניע) אשר יעשה שר המלחמה למענם.

179) ולהבדיל בין יוצאי הצבא בחפצם ובין אנשי החיל ממדרגות התחתונות הבאים לעבודה על פי המקרא (פריזיוו) יהיה להם סימן מיוחד לאות על בגדיהם, אך האות הזה אין בו כל שום זכות עלוי בעבודה (слyжeбныя пpeимyщecтвa)

180) יוצאי צבא בחפצם אשר יעמדו בבחינות הידועות, כשימצאו ראוים בעיני שרי פקודותיהם (ближaйшee нaчaльcтвo) יתעלו 1) לתור אונטער אפיצער: השייכים לפי הסימן 173 אל המחלקה הראשונה אחרי אשר עבדו בעבודה בשורה (ריאדאוויא) – שני חדשים; השייכים אל המחלקה השניה, ארבעה חדשים; השייכים אל המחלקה השלישית שנה אחת, 2) לתור אפיצערים, השייכים אל המחלקה הראשונה, אחרי אשר עבדו במדרגה התחתונה – שלשה חדשים, השייכים אל המחלקה השניה – ששה חדשים, והשייכים אל המחלקה השלישית – שלש שנים. לעלות למעלת אפיצער ידרש מלבד האמור בזה, מכל יוצאי צבא בחפצם וגם השייכים אל המחלקה הראשונה בכלל, שיעבדו בעבודת הצבא במחנה האהלים, (לאגערני סבאר) לכל הפחות פעם אחת.

181) האפיצערים מיוצאי צבא בחפצם השייכים לפי סימן 173 אל המחלקה השלישית היינו אשר עמדו בבחינה על פי תכנית (פראגראמם) מיוחדת (סימן 173 אות ג), יש להם הזכיות הקשורות עם תור מעלת האפיצער גם אם יבואו לשרת במשמרות הממשלה המדיניות (גראזדאנסקאיא סלוזבא) בתנאי שיעבדו בעבודת חיל הצבא בתור אפיצערים לא פחות משלש שנים.

182) יוצאי הצבא בחפצם יכולים להיות נפטרים מעבודה לצרכי ביתם (oтпycкъ) עד ארבעה חדשים, והימים אשר הם נפטרים מן העבודה יגבו להם, כן מזמן הקצוב להם לעבודת הצבא בפעל וכן מן הזמן המוגבל להם להתעלות למעלת אונטער אפיצער ואפיצער.

183) חניכי (вocпитaнники) המערכות המיוחדות (ספעציאלניע קלאססי) בפאזעסקי קארפוס של כבוד הוד הקיסר יר"ה, ובתי למוד תכסיסי המלחמה (וואיעננאע אוצילישצע), לרגליים (פיעחאטניא) ניקאלאעווסקאווא קאוואלערייסקאווא, ניקאלאעווסקאווא אינזענערנאווא, מיחאלאווסקאווא אריסטיללערייסקאווא, וואיעננא־טאפאגראפיצעסקאווא, דינם בבחינת חובת העבודה בצבא כדין יוצאי לצבא בחפצם, וחשבונם יחשב על פי היסוד המונח בסימן 103 – חניכי בתי הלמוד האלה אשר יצאו משם לעבודה כן בתור אפיצערים וכן בתור אנשי חיל מן המדריגות התחתונות (ניזניע ציני) יחשב להם זמן למודם בבתי הלמוד לתכסיסי המלחמה הנקובים ובהקלאססים הספעציאלנים של הפאזעסקי קארפוס, בזמן הכללי הקצוב לעבודת הצבא, אך בעבודה בפועל מחויבים הם לעמוד שנה ומחצה לכל שנה משנות למוד שהיו בבתי הלמוד האלה. וזמני העבודה יחשב להם: זמן הכללי מיום הראשון לחדש הבא אחרי הכנסם בבתי הלמוד, וזמן העבודה בפעל מיום הראשון לחדש אחרי צאתם מבתי הלמוד.

184) חניכי בתי הלמודים המפורשים בסימן 183 הקודם כשיצאו מן הבתים האלה קודם גמר חקם באיזה מן המערכות (קלאסס) שתהיה, גם המה מחויבים לעמוד בעבודת הצבא בפעל שנה ומחצה לכל שנה משנות הלמוד אשר היו בבתי הלמודים האלה, ובכל אופן לא יתעלו למעלת אפיצערים קודם עמדם בעבודה במערכות החיל בשורה (въ cтpoю) שנה אחת.

185) אלה אשר התפרנסו על הוצאות הממשלה, בעת למודם בבתי הלמודים שתחת יד שרי הפקודות להנהגה המדינית (гpaждaнcкoe вѣдoмcтвo) לא ימנע מהם המשפט למלא חובת העבודה בצבא בתור יוצאי צבא בחפצם (וואלנאאפרעדיעליאושציעסיא), ובכל האופנים הם מחויבים למלא חובת השירות המוטלת עליהם (בגלל קבלת פרנסתם) לשרת במשמרת הממשלה המדינית (גראזדאנסקאיא סלוזבא), אחרי אשר ימלאו מקודם את חובתם לעבודת הצבא בפעל במשך הזמנים הקצובים בחוקה הזאת.


II. יוצאי צבא בחפץ נפשם בצבא אניות המלחמה (פֿלאט)    🔗

186) מן הבא לעבוד ברצונו בצבא האניות ידרש, מלבד התנאים המפורשים בסימן 171, 172, שיבחן בהידיעות על פי הסדרים הקבועים לפקודות צבא האניות (מארסקאע וויעדאמאסטווא) ועל פי הפראגראמות הערוכות אל אותה העבודה באניות שיוצאי צבא בחפצם רוצים לבוא אליה.

187) יוצאי צבא בחפצם לעבודה באניות מחויבים לעמוד בעבודה בפעל שתי שנים ובחסן החיל חמש שנים.

188) יוצאי צבא בחפצם מתקבלים לעבודה באניות המלחמה במשך כל ימות השנה וזמני עבודתם נחשבים על פי יסוד המונח בסימן 174.

189) יוצאי צבא בחפצם מתקבלים כן לעבודה באניות המלחמה ביחוד, וכן בחלקי העבודה הזאת המיוחדים (ספעציאליניע), במדריגת יונקערים, הברירה להם לבוא באיזה מחלקי העבודה אשר יבחרו, אך בתנאי שלא יעלה מספרם בחלק ההוא על המספר אשר יוקצב על פי שר האניות.

190) למען אשר יוכלו יוצאי צבא בחפצם לעלות למעלת גארדעמארינים קאנדוקטארים עליהם לעמוד בבחינה הדרושה לזה, ולעשות דרך מסע אחד בים לכל הפחות במשך ששה חדשים. בעלותם אל המעלה הראשונה במעלות האפיצערים, נתן להם משפט הקדימה (cтapшинcвo) במעלה ההיא מיום שיצאו ידי חובת התנאים המותנים לזה בפקודות צבא האניות (מארסקאע וויעדאמסטווא). וזמן עמידתם במעלת גארדעמארינים וקאנדוקטארים יחשב להם מיום השלימם חק זמני העבודה בפעל המבוארים (בסימן 173). וכשלא יעמדו בבחינה האחרונה הדרושה לעלוי במעלות האפיצערים במועדם, ובסבתם, יותן להם משפט הקדימה במעלת האפיצערים, מיום שיעמדו בבחינה.

191) יוצאי צבא בחפצם, כשבאים לעלות במעלת הגאראדעמערינים או הקאנדוקטארים לעת שהם מתפקדים לחסן הצבא, עליהם לעמוד בבחינה הדרושה לתור המעלות האלה.

192) יוצאי צבא בחפצם בעבודת אניות המלחמה כשלא יוכלו לעמוד בבחינה האמורה בסימן 190 אחרי השלימם עבודת שתי שנים, יתפקדו אל חוסן צבא היבשה במעלת אונטער־אפיצער לזמן הקבוע בסימן 173, בנכוי זמן עבודתם באניות המלחמה, אך לא ימנע מהם להוסיף ולעבוד עבודה בפעל בצבא האניות, כשירצו, ושרי הפקודים (נאצאלסטווא) ימצאו אותם מועילים לעבודה; ואם לא, רשאים לעבוד עבודה בפעל בצבא היבשה, על פי יסוד החוקים הכללים הקבועים ליוצאי צבא בחפצם בעבודת צבאות היבשה.

193) יוצאי צבא בחפצם לעבודת האניות רשאים לדור בדירות עצמם, ובעת מסע האניות כל מחסוריהם על האניה, (מארסקאע דאוואלסטוויא) ועד עת עלותם במעלת גארדעמארינים וקאנדוקטארים, יותן להם מאוצר הממשלה בגדי מדם (oбмyндиpoвaнie).

194) מלבד החוקים המבוארים למעלה המיוחדים ליוצא צבא בחפצם באניות המלחמה, יתפשטו עליהם גם החוקים המבוארים בסימן 20, 181, 182,.

195) חניכי המארסקאע אוצילישצא, טעכניצעסקאע אוצילישצע של המארסקאע וויעדאמסטווא, יונקערסקיא קלאססי בעיר ניקאלאעוו וכמו כן הנקראים יונגים של אניות הלמוד (yчeбныxъ кopaблeй) ושל השקאלות (кoлыш) נחשבים, בבחינת חובת העבודה בצבא, כיוצא צבא בחפצם (וואלנאאפריעדעלאיושציעסיא) בעבודת אניות המלחמה, ובנוגע לחשבון המקרא, יחשבו אתם על פי הכלל המבואר בסימן 103).

196) חניכי בתי הלמודים המבוארים בסימן 195 וכמו כן יוצא צבא בחפצם אשר למדו בבתי הלמוד האלה, או ביונקערסקיא קלאססי בעיר ניקאלאעוו וכמו כן יוצאי צבא בחפצם אשר קנו להם ידיעתם בחכמת תהלוכות האניות, בעזר הוצאות הממשלה, בעלותם למעלת גארדעמארינים וקאנדוקטארים מחויבים לעמוד בעבודה בפעל, שנה ומחצה לכל שנה משנות הלמוד בבתי־הלמוד, היונגים יעמדו בעבודה בפעל עשר שנים ובכלות הזמן הזה יתחשבו מיד אל חיל הגדודים. הזמן הזה מתחיל לאלה היוגנים אשר יצאו מבתי למודם עד שלא הגיעו לשבע עשרה שנה – מפרק השנה הזאת, ולאלה מהם אשר יצאו מבתי הלמוד אחרי הגיעם לשנת השבע עשרה, מיום שיצאו מאת בתי הלמוד.


 

פרק יג: הקובלנות (Жaлoбы) בעניני חובת העבודה בצבא    🔗

197) על כל המעשים והסדרים אשר יעשו בתי הפקודות (yчpeждeнiя) המפקחים על חובת העבודה בצבא רשות נתונה לקבול בהמשך הזמנים המפורשים למטה (סימן 201, 205, 211) על פה או בכתב.

198) הקובלנות שעל פה, יכתבו על ידי בתי הפקודות השייכים לזה, בספרים מיוחדים, ויכולים הקובלים להעמיד כל מיני דאקומענטים, להוכיח אמתת קובלנותיהם.

199) הנותן קובלנא, יותן לו, כשידרוש, תעודה שנתקבלה קובלנתו.

200) ברור דברי הקובלנות איננו מעכב את מעשי הפריסוטסטוויע לחובת העבודה בצבא – בבחינת מעשי המקרא (פריזיוו) והקבלה (פריעם) לעבודה.

201) קובלנות על בתי הפקודות (אוצערעזדעניא) והשרים עושי מעשה רשימות המקרא הפרטיות, כי נמצאו ברשימותיהם דברים שלא כדין, יכולים לתת במשך שני שבועות למן היום של הזמן האחרון המוגבל (בסימן 118) להעמדת רשימות המקרא הפרטיות.

202) הקובלנות האמורות בסימן 201 הקודם, יכולים לתת אם אל הפריסוטסטוויע האויעזדנאע האקרוזנאע או הגאראדסקה בלא אמצעי, (нeпoсpeдcтвeннo) או אל בתי הפקודות והשרים עושי מעשה רשימות המקרא הפרטיות, והם מחויבים להעמיד את הקובלנות האלה אל המקום המיועד לזה.

203) הפריסוטסטוויע האויעזדנאע האקרוזנאע והגאראדסקע, יבחנו את הקובלנות כסדרן לפי זמן בואן אליהם, בשבת אספתם (зacѣдaнie) הראשונה. וכשימצאו לפי תכן הקובלנא כי נחוץ לעשות ברורים במקום המעשה, ישלחו מהם צלען אחד לדבר הזה.

204) במשך שני שבועות מיום נשמע דבר כל קובלנא וקובלנא בהפריסוטסטוויע יחתכו פסק דינה ויודיעו מזה אל נותן הקובלנא במשך שלשה ימים. – ואם ידרוש הקובל יותן לו גם העתק מן העלה במוסכם (פראטאקאל).

205) קובלנות על פסקי הפריסוטסאוטוויות האויעזדניות האקרוזניות והגאראדסקיות בבחינת הדברים הלא כנים הנמצאים ברשימות המקרא וכמו כן באופני הגבלת ההנחות (לגאטעס) והגבלת פרקי השנים למראה עינים, וההכשר (гoднocть) לעבודה יובאו לפני הפריסוטסטוויע לחובת העבודה בצבא הגובערענסקאע או האבלאסטנאע, במשך ארבעה שבועות מיום הודעת הפסק.

206) הקובלנות אל הפריסוטסטוויע לחובת העבודה בצבא הגובערנסקאע או האבלאסטנאע, ימסרו אל אותה הפריסוטסטוויא האקרוזנאע או הגאראדסקאע בעצמם שעליה המה קובלים, והפריסוטסטוויות האלה מחויבות במשך שבעה ימים לשלח את הקובלנות אל המקום שהנה הולכות שם, בצרוף העלה במוסכם (פראטאקאל) השייך אל נושא הקובלנא, והידיעות הנחוצות, וטעמם ונימוקם בזה.

207) כשימצאו בפריסוטסטוויע לחובת העבודה בצבא הגובערנסקאע או האבלאסטנאע את הקובלנא על הידיעות הבאות ברשימות המקרא (פריזיוונאי ספיסאק) צודקת, יודיעו דברם אל הפריסוטסטוויע האויעזדנאע האקרוזנאע או הגאראדסקאע, למען אשר יתקנו על פיה את רשימות־המקרא.

208) הפריסוטסטוויע לחובת העבודה בצבא הגובערנסקאע או האבלאסטנאע מחויבת לשוב ולבקר שנית את כל איש ואיש אשר יקבול על הבקרת שבקרו אותו בבחינת הכשרו לעבודת הצבא והגבלת פרק שנותיו למראה עינים שנעשית שלא כדין. אך על פי קובלנות אנשים אחרים זולת המבוקר בעצמו אין עליה לעשות בקרת שניה כי אם באופן אשר תמצא הדבר נחוץ.

209) פסק דין הפריסוטסטוויע הגובערנסקאע או האבלאסטנאע על הקובלנות המוגשות לפניהם יודיעו אל הקובלים במשך שבעה ימים מיום גמר הדין.

210) פסקי הפריסוטסטסוויע הגובערענסקאע או האבלאסטנאע על הקובלנות בדבר הידיעות הבלתי נאמנות שבאו ברשימות המקרא והגבלת פרקי השנים למראה עינים שנעשית שלא כהלכה, גומרים את הדין ואין אחריהם קובלנא כלום.

211) ועל פסקי הפריטוסטסוויא הגובערענסקאע או האבלאסטנאע על הקובלנות בנוע אל הגבלת ההנחות ואל הבקרת בדבר ההכשר (גאדנאסט) לעבודת הצבא שלא נעשו כהלכה, רשות נתונה להגיש קובלנא אל הפראוויטעלסטוויושצי סענאט (1־טען דעפארטאמענט) במשך שני חדשים מיום הודעת הפסק. הקובלנות האלה יוגשו אל הפריסוטסטוויע אשר עשתה הפסק ההוא, והיא מחויבת להעמיד אותן אל הסענאט בצרוף העלה במוסכם (פראטאקאל) שלה, הידיעות הנחוצות וטעמה ונימוקה בזה.


 

פרק יד: עונשי העוברים על חוקי חובת העבודה בצבא    🔗

212) האנשים המחויבים למנות את עצמם אל גלילות המקרא (פריזיווני אוצאסטאק) (סימן 95, 97) אם לא ימלאו את חובתם זו עד סוף השנה ההיא אשר מלאה להם בה שנת העשרים. יענשו:

ענש כסף לא יותר ממאה רובל.

113) אשר לא הובאו ברשימות המקרא באשמתם, ושבגלל זה לפי האמור בסימן 158 המה נמסרים לעבודת הצבא בשלילת הזכות על הגורל, כשימצאו בלתי ראויים לעבודת הצבא, אך לא חבלו בעצמם בכוונה (סימן 218) יענשו:

ענש חבישה בבית הסהר (тюpьми) של הגראזדאנסקאע וויעדאמסטווא משנים עד ארבעה חדשים או להיות בכלא (apecтъ) לזמן לא יותר משלשה חדשים.

214) המחויבים על פי הגורל שהוציאו לצאת לעבודה בצבא הקבוע, כשלא יבואו, מבלי סבות נאמנות, לימי בקרת הנקראים לעבודת הצבא (סימן 144), מלבד מה שימסרו לעבודת הצבא כשימצאו ראוים, יענשו:

ענש ארעסט לא יותר משלשה חדשים.

215) אשר יאמרו בשעת הבקרת שהמה נגועי מחלה מסתרת אשר לא תתנם לעבוד בצבא, כשיודע אחרי הנסיון בבתי בקור החולים, ששקר ענו בעצמם ימסרו לעבודת הצבא ויענשו:

בענשי אנשי החיל (דיסציפלינארני) כפי ראות עין שרי פקודות החיל שעליהם.

216) אשר נתקבלו לעבודה בצבא הקבוע (סימן 155) או הזקוקים לעבודה על פי נומער הגורל אשר הוציאו, כשלא יבואו אל העבודה ליום המיועד, מבלי סבות נאמנות, יענשו:

בענשים המזומנים למי שלא בא אל העבודה, המבוארים (בסימן 155) בהלכות העונשים לאנשי החיל (вoинcкiи ycтaвъ o нaкaзaнiяxъ)

217) אשר יעשה תחבולות מרמה כדי להשמט מחובת העבודה בצבא או כדי להשתמש בעת עמידתו בעבודה, בהנחות שאין לו זכות עליהן, יומסר לעבודת הצבא ויענש:

ענש חבישה בחדר מיוחד (oдинoчнoe) במאסר אנשי חיל (וויאננאיא טיורמא) מארבעה חדשים ושני שבועות עד ששה חדשים.

218) בענש המבואר בסימן הקודם בצרוף המסירה לעבודה, יענשו גם אלה, אשר למען השמט מן העבודה בצבא, יעשו על ידי עצמם או על ידי אחרים, חבלה בעצמם, ימרקו בעצמם חבורות פצע או ישחיתו את בריאותם באיזה אופן שיהיה.

219) זמני העבודה לאלה אשר לא יבואו ליום המוגבל (סימן 216) שמפני זה נתקבלו לעבודה אחרי הזמן המוגבל לצאת בני גילם לעבודה יחשבו – לאלה אשר נתקבלו במחצה הראשונה מן השנה, מיום 1 יולי של השנה ההיא – ולאלה אשר נתקבלו במחצה השניה מן השנה, מיום 1 יאנואר הבא אחרי בואם לעבודה.

220) הנקובים בסימן 216, 217, כשאינם ראוים לעבודת הצבא או כשיתודעו אחרי שכבר הגיעו לשנת שלשים וארבע להולדם יענשו:

ענש חבישה בבית האסורים של הגראזדאנסקאע וויעדאמסטווא –

א) הנקובים בסימן 216, במשך זמן מן ארבעה עד שמונה חדשים;

ב) הנקובים בסימן 217 במשך זמן משמונה חדשים עד שנה אחת וארבעה חדשים.

221) האשמים באשמת חבלה באיש אחר לפי בקשתו (של הנחבל) או בהסכמתו, כדי שלא יוכל להתקבל לעבודת הצבא, וכל האשמים בסיוע לעושי חבלה בעצמם, יענשו בענש חבישה בבית האסורים של הגראזדאנסקאע וויעדאמסטווא במשך זמן מן שמונה חדשים עד שנה אחת וארבעה חדשים.

והעושה חבלה באחרים בכוונה זו אבל לא לפי בקשת הנחבל, או שלא בהסכמתו, יענשו בענשים המיועדים בדיני נפשות (yгoлoвныe зaкoны) לכל מי שעושה באחרים בכוונה מיושבת חבלה, חבורה, או שאר נזק בגוף.

222) דבר משפט (дѣлo) העושה חבלה באחרים, יתעורר, גם בזולת קובלנא מצד האיש ההוא אשר בו נעשה החבלה או איזה קלקול אחר בבריאותו.

223) המסיתים להשמט מן החובות המוטלות על פי החוקה (ycтaвъ) הזאת, וכמו כן העוזרים, והמסתירים את המשמיטים את עצמם מחובת העבודה בצבא יענשו:

העונשים המיועדים, על יסוד החוקים הכללים, לכל מסייע לעוברי עבירות, בהטיל עליהם בכל אופן שיהיה, אותן העונשים האמורים למעלה אשר אינם זקוקים11 למסירה אל עבודת הצבא.

224) על האנשים אשר השמיטו עצמם מעבודת הצבא לא ימשך עליהם כח המשפטים הכללים בנוגע להזדקן הדבר (дaвнocть)

על גוף הכתב חתום: נשיא סוד מועצות הממשלה

קאנסטאנטין.

־־־־־־־־־־־־־־־


 

הוספה לסימן 53 מספר חוקת העבודה בצבא    🔗

על גוף הכתב נכתב "כבוד הוד הקיסר יר"ה

הואיל לשים עינו עליו בס' פעטערבורג יום 1 יאנואר 1874"

וחתום גאסודארסטוועניע סעקרעטאר

ד. סלאסקי


 

רשימת שמות בתי הלמוד (אוצעבניע זאוועדעניא) לפי התחלקם למחלוקתיהם בנוגע לחובת העבודה בצבא    🔗

המחלקה ראשונה (1 ראזריאד), בתי למוד הגבוהים    🔗

(ВЫСШIЯ УЧЕБНЬІЯ ЗAВЕДЕНІЯ):

a) העומדים תחת פקודות דברי האמונה הפראוואסלאווית12:

(דוחאוונאע וויעדאמאסטווא).

דוחאווניא אקאדעמיא.

б) העומדים תחת פקודות שר השכלת העם: האוניווערסיטעטים.

אימפעראטארסקי איסטאריקא־פֿילאלאגיצעסקי אינסטיטוט בס' פעטערבורג:

ליצייא: צעסארעוויצא ניקאלאיא במאסקווא (לחניכי הקורס האוניווערסיטעטסקי), דעמידאווסקי יורעדיצעסקי ביאראסלאוו קנאזיא בעזבארדקא בניעזין.

לאזערעווסקי אינסטיטוט ללשונות בני קדם (וואסטאצניך יאזיקאוו) במאסקווא. (לאשר גמרו חק למודיהם בהספעציאלני קלאססען) אינסטיטוט סעלסקאווא חאזאייסטווא אי ליעסאוואדסטווא בנאוואאלעקסנדריא. וועטערינארניע אינסטיטוטים בקאזאן, חארקאוו, ודערפאט.

в) העומדים תחת פקודת שר ארמון כבוד הוד הקיר"ה (מיניסטער דווארא). אימפעראטארסקאיא אקאדעמיא חודאזעסטוו (לאלה אשר זכו לשם המעלה קלאססניי חודאזניקי מן 1. 2. סטעפען בכל מקצועות חדשת האומנות).

г) העומדים תחת פקודות שר הענינים החצונים (אינאסטראנניך דיעל): אוצעבנאע אטדיעלעניא וואסטאצניך יאזיקאוו על יד האזיאטסקי דעפארטאמענט של המיניסטערסטווא לענינים החצונים.

д) העומדם תחת פקודות שר האוצרות (מיניסטער פינאנסאוו):

גארני אינסטיטוט.

ס' פעטערבורגסקי פראקטיצעסקי טעכנאלאגיצססקי אינסטיטוט:

פאליטעכניצעסקאע אוצילישצע בריגא.

e) העומדים תחת פקודת שר המלחמה (מיניסטער וואיענני):

אימפעראטארסקאיא מעדיקא־חירורגיצעסקאיא אקאדעמיא בס' פעטערבורג (בכל המחלקות).

וואיעננא־יורידיצעסקאע אוצילישצע בס' פעטערבורג.

ж) העומדים תחת שר פנים המדינה (וונוטרענניך דיעל):

סטראיטעלנאע אוצילישצע בס' פעטרערבורג.

רימסקא־קאטאליצעסקאיא דוחאוונאיא אקאדעמיא בס' פעטערבורג.

קאנסערוואטאריא אימפעראטערסקאווא רוססקאווא מוזיקאלנאווא אבצעסטווא (לאלה אשר זכו בדיפלאמען).

з) העומדים תחת פקודת שר המשפט (מיניסטער יושטיץ):

אימפעראטארסקאע אוצילישצע פראוואוועדעניא בס' פעטערבורג.

קאנסטאנטינאווסקי מעזאוואי אינסטיטוט.

и) העומדים תחת פקודת שר נכסי הממשלה (גאסודארסטוועניך אימושצעסטוו).

פעטראווסקאיא זעמלעדיעלצעסקאיא, ווליעסנאיא אקאדעמיא בקרבת העיר מאסקווא.

ס' פעטערבורגסקי זעמלעדעלצעסקי אינסטיטוט.

і) העומדים תחת שר התחברות מסלות המדינה (פוטייא סאאבסצעניא13 (пyтeй cooбщeнiя)

אינסטיטוט אינזענעראוו פוטייא סאאבשצעניע.

к) העומדים תחת פקודות ההשגחה של כבוד הוד הקסרית אימפעראטריציא14 מאריה יר"ה

אימפעראטארסקי אלעקסאנדראווסקי ליצייא בס' פעטערבורג

אימפעראטארסקאע מאסקאווסקאע טעכניצעסקאע אוצילישצע (לאלה אשר גמרו הקורס הספעציאלני).


המחלקה השניה (2 ראזריאד), בתי הלמוד התיכונים:    🔗

CPEДHIЯ YЧEБHЬIЯ ЗABEДEИIЯ:

a) העומדים תחת פקודות דברי האמונה הפראוואסלאווית (דוחאוונאע וויעדאמסטווא):

דוחאווניא סעמינאריות, (לאלה אשר שלמו לא פחת מחק המערכה השניה)

б) העומדים תחת פקודת שר השכלת העם:

גימנאזיות, ובכללם גם הגימנאזיא אימפעראטארסקאווא צעלאוויעקאלויביוואוואָ אבצעסטווא (לאלה אשר שלמו לא פחות חק המערכה הששית) ניזעגאראדסקי אלעקסאנדראווסקי אינסטיטוט,

לאזערעווסקי אינסטיטוט וואסטאצניך יאזיקאוו (ללשונות בני קדם) (לאלה אשר גמרו חק המערכות הכוללות).

ריצארסקאע דאמסקאע אוצילישצע ברעוואל.

קאללעגיא פאוולא גאלאגאנא בקיעוו

אוצילישצא, אשר על יד הצערקווות של האמונות אחרות; – בס' פעטערבורג על יד הצערקווי ס' פעטרא, ס' אננא, ורעפארמאטסקי צערקווי; ובמאסקווא ע"י הלוטעראנסקי צערקווי ס' פעטרא אי פאוולא.

ליצייא: צעסארעוויצא ניקאלאייא (במאסקווא לתלמידים מן הגימענאזיצעסקי קורס).

צאסטניא גימנאזיי.

רעאלניא אוצילישצא, של שבע ושל שש מערכות,

וויסשעע רעמעסלעננאע אוצילשצע בלאדז.

קאממערצעסקאע אוצילשצע באדעססא

אוציטעלסקיע איסטיטוטים, המיוסדים על יסוד התקנה (פאלאזעניא) מיום 31 מייא לשנת 1872, להכין מורים לגאראדסקיא איצילישצא.

в) העומדים תחת פקודות שר הארמון כבוד הוד הקיסר יר"ה:

אימפעראטארסקאיא אקאדמיא חודאזסטוו (לאשר זכו למעלת קלאסני חודאזניק מן המדרגה השלישית או ניעקלאססניי חודאזניק לכל מפלגות חרשת האומנות).

אוצילישצע זיוואפיסי, וואיאניא, אי זאדעצטווא, העומד על יד המאסקאווסקאע חודאזעסטוועננאע אבצעסטווא.

г) העומדים תחת פקודות שר האוצרות:

מאסקאווסקאיא פראקטיצעסקאיא אקדעמיא קאממערצעסקיך נאאוק (הידיעות הנוגעות אל המסחר).

אוראלסקאע גארנאע אוצילישצע בעקאטערינענבורג.

מארעחאדניע קלאססי של המחלוקה השניה והשלישית (2. 3. ראזריאד) המיוסדים מטעם הפאלאזעניא מיום 27 יוני 1867.

д) העומדים תחת פקודת שר המלחמה:

פאזעסקי קארפוס של כבוד הוד הקיסר יר"ה (לאלה אשר גמרו חק למודי המערכות הכוללות).

פילאנדסקי קאדעטסקי קארפוס (לאלה אשר גמרו חק למודי המערכות הכוללות).

וואיענניי גימנאזיא (לאלה אשר גמרו חק הלמודים לא פחות משש מערכות) אוציטעלסקאיא סימענאריא במאסקווא

ספעציאלניא שקאלי ארטיללערייסקאווא וויעדאמסטווא: פיראטעכניצעסקאיא וטעכניצעסקאיא.

е) הועמדים תחת פקודות שר אניות המלחמה (מארסקאע מיניסטערסטווא): מארסקאע אוצילישצע בס' פעטרבורג (לאלה אשר גמרו הקלאסען הכוללים). מארסקאע טעכֿניצעסקאע אוצילישצע בקראנשטאדד לאלה אשר גמרו הקורס הכללי).

ж) העומדים תחת פקודות שר פנים המדינה:

דוחאווניא סעמינאריא – רימסקא־קאטאליצעסקיא, וארמיאנא־גריגאריאנסקיא קאנסערוואטאריא אימפעראטארסקאווא רוססקאווא מוזיקאלנאווא אבצעסטווא (אשר זכו לקבל אטעסטאטים).

з) העומדים תחת פקודת שר המשפט:

שקאלא מעזעוויך טאָפאָגראַפאָוי.

и) העומדים תחת השגחת כבוד הוד הקסרית אימפעראטאריצא מאריא:

גאטצינסקי ניקאלאעווסקי סיראטסקי אינסטיטוט.

קאממערצעסקיא אוצילישצא, ס' פעטערבורגסקא ומאסקאווסקאע.


המחלקה השלישית (3 ראזריאד) בתי־הלמוד הקטנים:    🔗

НИСШIЯ УЧEБHЫЯ ЗABEДEHIЯ

а) העומדים תחת פקודות שר השכלת העם:

גאראדסקיא אוצילישצא.

אויעזדנאיא אוצילישצא, והאוצילישצא הדומים להם הנמצאים בארץ וואיסקא דאנסקאווא.

אוציטעלסקיא סימענאריא להכין מורים בבתי הספר להתחלת־הלמוד לעם, (נאצאלניא נאראדניא אוצילישצא), העומדים על הוצאות הממשלה, ובכללם הנמצאים באקרוג ווארשאוי, ובאקרוג דערפאט, וכמו כן הטאטארטסקיא15 אוציטעלסקי שקאלי באופא ובסימפעראפאל.

עקאטערינענסקי אוציטעלסקי אינסטיטוט בטאמבאוו.

זעמסקיא אוציעטעלסקיא סעמינאריא ושקאלי אשר הקורס הלמודי שם שוה אל הקורס בהאוציטעלסקיא סעמינאריא המיוסדים מטעם הממשלה, ויש להם גם איזה מן הזכיות שיש לאלה האחרונים.

דוואוך קלאססניא גאראדסקיא אוצילישצא בגובערניות: קיעוו, פאדאלסק, וואהלינען.

דוואוך קלאססניא סעלסקיא אוצילישצא המיוסדים מטעם המיניסטערסטווא להשכלת העם בכפרים גדולי הישוב ביותר, העומדים בתוך הכפרים הסמוכים להם (צענטראלניא) בכמה אויעזדים שונים.

б) העומדים תחת פקודות שר הארמון של כבוד הוד הקיר"ה:

פרידווארנאיא פיעווצעסקאיא קאפעללא.

טעאטראלניא אוצילישצא בס' פעטערבורג ובמאסקווא.

в) העומדים תחת פקודות שר האוצרות.

סטראגאנאווסקאע אוצילישצע טעכניצעסקאווא ריסאוואניא במאסקווא. ס' פעטערבורגסקאע פראבירנאע אוצילישצע.

אלעקסאנדראווסקאע טעכניצעסקאע אוצילישצע בצערעפעווצא.

שטייגערסקאיא שקאלא בליסיצאנסק.

אקרוזניא גארנא־זאוואדסקיא אוצילישצא בעקאטערינבורג בזלאטאוסטע וכמו כן בהזאוואדים: קאוושווינסקי, בָאגאָסלאָווסקי, וואטקינסקי.

מארעחאדניא קלאססי מן 1 ראזריד.

נאוויגאציאנני קלאסס על יד הפראגימנאזיא בליבאווא.

שקיפערסקיא שקאלי בקעמי וארחאנגעלסק.

г) העומדים תחת פקודות שר המלחמה:

וואיענניא פראגימנאזיא.

ארוזייניא שקאלי בטול, ובאיזעווסק.

וואיעננא־פעלדשערסקיא שקאלי.

д) העומדים תחת פקודת שר אניות המלחמה:

פעלדשערסקייא שקאלי.

е) העומדים תחת פקודות שר פנים המדינה:

קאלפינסקאיא עוואנגעליצעסקא־לויטעראנסקאיא אוציטעלסקאיא סעמיגאריא אצל העיר גאטצינא, להכין מורים בפריחאדסקיא שקאלי לפיננים.

ж) העומדים תחת פקודות שר נכסי הממשלה:

זעמלעדיעלצעסקיא אוצילישצא: גאריגארעצקאע, חארקאווסקאע, קאזאנסקאע, ומארינסקאע.

זעמלעדיעלצעסקאיא שקאלא מאסקאווסקאווא אבשצעסטווא סעלסקאווא חאזייאסטווא.

זעמלעמיערא־טאקסאטארסקיא קלאססי על יד הגאריגארעצקאע אוצילישצע.

אומאנסקאע אוצילישצע סאדאוואדסטווא וזעמעלעדיעליא.

אוצילישצא סאדאוואדסטווא 2 ראזריאד, פענזענסקאע, ובעססאראבסקאע.

ניקיטסקאע אוצילישצע סאדאוואדסטווא אי ווינאדיעליא.

ליסינסקאע ליעסנאע אוצילישצע.

ליפעצסקאע עגערסקאע אוצילישצע (העומדת להסגר מטעם פקודת הרוממות יום 10 אפריל 1872).

з) העומדים תחת פקודות שר התחברות מסלות המדינה:

(פוטיי סאאבשצעניא):

קאנדוקטארסקיא שקאלי.

דעלוויגאווסקאע זעלעזנא־דאראזנאע אוצילישצע במאסקווא.

אלעקסאנדראווסקאע רעמעסלעננאע זעלעזנא־דאראזנאע אוצילישצע בעיר עלץ. טעכניצעסקיא זעלעזנא־דאראזניא שקאלי.

и) הועמדים תחת השגחת כבוד הוד הקסרית אימפעראטאריצא מאריא יר"ה:

קאממיסאראווסקאיא טעכניצעסקאיא שקאלא במאסקווא.

אוציטעלסקאיא סעמינאריא ע"י ס' פעטערבורגסקאעם וואספיטאטעלנאם דאמיע. פעלדשערסקיא שקאלי: מאסקאווסקאווא וואספיטאטעלנאווא דאמא על יד מאסקאווסקאי גאליצינסקאי באלניצע, ועל יד ס' פעטערבורגסקאי אבוחאווסקאי גאראדסקאי באלניצע:


המחלקה הרביעית (4 ראזריאד) בתי הספר להתחלת הלמודים:    🔗

HAЧAЛЬHЬIЯ YЧИЛИЩA))

а) העומדים תחת פקודות שר השכלת העם:

נאצאלניא נאראדניא אוצילישצא בשמותיהם השונים: אדנאקלאססניא גאראדסקיא, וסעלסקיא, פריחאדסקיא, צערקאוונא־פריחאדסקיא שקאָלי. וואיסקאוויא שקאלא.

б) העומדים תחת שר ארמון הקיר"ה: עגערסקאיא שקאלא.

в) העומדים תחת פקודת שר האוצרות:

נאצאלניא אוצילישצא זאוואדאוו בגארני אקרוגים: עקאטערינבורגסקי, גאראָבלאגאדאטסקי, באגאסלאווסקי, קאמסקא־באטקינסקי, זלאטאאוסטאווסקי, אלאנעצקי, לוגאנסקאי ובאקרוג פערמסקיך פושעצניך זאוואדאוו.

г) העומדים תחת פקודות שר המלחמה:

שקאלי סאלדאטסקיך דיעטיי וואיסק גווארדיא.

ראזדעסטווענסקאיא שקאלא לבני אנשי החיל ברעוועל.

בעזפלאטנאיא שקאלא לבני אנשי החיל על יד אחטענסקי פאראחאוואי זאוואָר.

д) העומדים תחת פקודות שר אניות המלחמה:

אוצעבני מארסקאי עקיפאז ושקאלא פיסאריי וסאדערזאטעליי.

е) העומדים תחת פקודות שר פנים המדינה:

צערקאווניא שקאלא: עוואנגעליצעסקא־לוטעראנסקיא, ארמיאנא־גריגאריאנסקיא

ж) העומדים תחת השגחת כבוד הוד הקסרית אימפעראטאריצע מאריא יר"ה.

סעלסקיא שקאלי בהאקרוגים של הוואספיטאטעלניא דאמי.

з) העומדים תחת שר נכסי הממשלה:

רעמעסלעננאע אוצילישצע על יד הגאריגארעצקאע זעמלידיעלצעסקאע אוצילישצע.

על גוף הכתב חתום: נשיא בית מועצות הממשלה (פרעדסיעדאטעל גאסודארסטוועננאווא סאוויעטא)

קאנסטאנטין. 1. במקור נדפס בטעות כך: “1681”. הערת פרויקט בן יהודה.  ↩

 2. “וואספיטאעלי” במקור – הערת פרויקט בן יהודה.  ↩

 3. “פריוויזני” במקור – הערת פרויקט בן יהודה.  ↩

 4. “פריוויזני”במקור – הערת פרויקט בן יהודה.  ↩

 5. במקור נדפס בטעות כך: “общчественная”. הערת פרויקט בן יהודה.  ↩

 6. במקור נדפס בטעות כך: “גדולי”. הערת פרויקט בן יהודה.  ↩

 7. במקור נדפס בטעות כך: “פריזוו”. הערת פרויקט בן יהודה.  ↩

 8. במקור נדפס בטעות כך: “פריוויז”. הערת פרויקט בן יהודה.  ↩

 9. במקור נדפס בטעות כך: “פריוויזני”. הערת פרויקט בן יהודה.  ↩

 10. במקור נדפס בטעות כך: “והגאראסקיות”. הערת פרויקט בן יהודה.  ↩

 11. במקור נדפס בטעות כך: “זוקקים”. הערת פרויק בן יהודה.  ↩

 12. במקור נדפס בטעות כך: “הפראסלאווית”. הערת פרויק בן יהודה.  ↩

 13. במקור נדפס בטעות כך: “סאבאסצעניא”. הערת פרויק בן יהודה.  ↩

 14. במקור נדפס בטעות כך: “אימפרעטאריציא”. הערת פרויקט בן יהודה.  ↩

 15. במקור נדפס בטעות כך: “הטארטסקיא”. הערת פרויקט בן יהודה.  ↩

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 47933 יצירות מאת 2673 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 20499 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!