רקע
שמואל יוסף פין
רבינו יהונתן הכהן מלוניל אל הרמב"ם

עתה אקום יאמר אומר ועושה, עתה ארומם עתה אנשא, להיות לדל ולאביון מעוז ומחסה, והוכן בחסד כסא, כסא כבוד מרום מראשון, לנצורים נצורים כאשון, כי לו תכרע כל ברך תשבע כל לשון.. .

פחדו בציון חטאים, אחזה רעדה חנפים, מי יגור לנו מוקדי עולם מי יצילנו מיד האדירים? פועל ישועות מגיד משרים, ברומו מושל ועל יצרו מולך ויהבו על צורו מַשְׁלֵך, דבריו ייטיבו עם הישר הולך, הולך תמים ופועל צדק וכו'. בצדק אמרותיו צדיק נושע וברוח שפתיו ימית רשע, בדבש תורה שבכתב ימתיק חכו, ובצל תורה שבע"פ יכין סוכו, ויתן עוז למלכו, וילמד ענוים דרכו, להורות בדרך ישרה המטים עקלקלותם… יום ליום תורת אלהיו יביע, ולילה ללילה נפשות אביונים יושיע, וחטא ישא ולפושעים יפגיע. ביראת יוצרו נפשו דבקה, לעשות משפט וצדקה נפשו חשקה, קטון הוא בעיניו גדול ונשוא פנים לפני אדוניו.

הנמצא כזה? אשר מחזה שדי יחזה, מאין נמצא ואיזה מקום תורתו? מי יתן ידעתי אמצאהו אבא עד תכונתו, הלא בוחן לבות הבין דרכו וידע מקומו, מבטן קראו וממעי אמו הזכיר שמו בטרם יצרהו בבטן ידע שרשו, ובטרם יצא מרחם הקדישו, ויאמר לו עבדי אתה לגדור גדר ולעמוד לפני בפרץ, לנטוע שמים וליסוד ארץ, רעיוניו על פני מים ירקיע, מסיני בא מהר פארן הופיע, ובהר שניר אב לבנים יודיע, עד השמים שיאו וראשו לעב התבונה יגיע, ובכל אשר יפנה ירשיע…. הוא הגבר הוקם על שפתותיו במשפט לא ימעל, נזר החכמים, וכתר הישרים והתמימים, נגיד ומצוה לאומים… הוא מרנא ורבנא מאור הגולה רבינו משה אשר יצק על ראשו שמן משחת קדש לדורותיו, ומצא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם, בן כבוד גדולת קדושת גפן אדרת צבי הארץ לכבוד ולתפארת מרנא ורבנא מיימון בגורל עבדי ה' הנאמנים יהי חבלו וכסא כבוד ינחילו.

אזן שמעה ותאשרהו, עין ראתה תגיד ישרהו, תחת כל השמים ישרהו, ועל מי לא יקום אורחו, הכי קרא שמו משה מושה עמו מימי השגגות, לזכור ימי עולם המעלם מים, המשביח שאון ימי הספקות ודכים, ולא נודע מקומם אים, כגן אלקים כארץ מצרים, ועור ידו נטויה על ירושלים ועל קצוצי פאה, ויתר הגולה הנמצאה, במהללו יתהלל המתהלל, ועל זאת כל חסיד לעת מצוא יתפלל, תורת אלהיו בקרבו, ומשפט בני ישראל על לבו….. לחכמה קרא רעיתי ולתבונה יונתי תמתי, והשכל שם אחיהו, והתלמוד אביהו ושפתיו ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. יוצרו הוא מנת חלקו וכוסו, משגבו ומנוסו, תומך גורלו ומפיל בנעימים חבלו, עקב אשר שמר משמרתו והתהלך לפניו תמים, ודת ודין על ראשו יחדיו יהיו תַמים, נתן על לבו את האורים ואת התומים, לעבוד ולשרת לפני ה' הוא ובניו כל הימים, נשבע ה' ולא ינחם, כי נחם עמו וענייו ירחם, להקים להם מורה צדק להחזיק בדק, לחשוב מחשבות, להניף גשם נדבות, להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבות, ולהכרית מן הארץ את האובות ואת הידעונים, ולהגביר ברית אבות ברית חורב וסיני, ולהורות את בני ישראל את החקים’אשר צוה ה‘, ולהבדיל בין הקדש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור, למען ייטב להם ולבניהם לעולם, ויש תקוה לאחריתם נאם ה’ ושבו בנים לגבולם,

ברוך שומר הבטחתו לישראל, כי לא תשכח מפי זרעו גואל להשיב ההוד והגדולה, אל המקום אשר היה שם אהלו בתחלה, להיות לו מכל בני תבל סגולה. ולתתו עליון ידו נשא והוד תורתו שמים כסה…. מלכים ויועצי ארץ אנשי עצתו וכל קדושי תבל בני בריתו, יַרְעֵם בשבט תם לבבו ואמונתו, וינחם וינהלם על מימי מנוחתו, וישקם מצוף תורתו ויניקם דבש נעם אמרתו….. זרע הקדושה זרע, וממלכות הטומאה מעל עמו קרע, לקנאות לצורו כתשבי נכסוף נכסף, וזרוע תפארתו חשף, לתת חורב בסף, במעונות המטים עקלקלותם, וצור חרבו שלף בחטאים ההם בנפשותם, באור ספר משנה תורה מחשב תבל האיר, וגדולות ונצורות בֵאר, וברית טומאה נַאר, ומקום הקדושה פאר, וברכה אחריו השאיר, נער הפורצים בברית פרץ, לעשות אותם גוי אחד בארץ. וקרב אותם אחד אל אחד והיו לבשר אחד….. הן אלה קצות דרכיו, ומעט קט ממהלכיו. יהי ה' עמו ויעל, מעלה מעלה וכו'. אמן ואמן

ואתה קדוש ה' מרנא ורבנא מאור הגולה, שמע נא בקול עבדיך שואבי מימיך, להשביעני עוד בספר מורה הנבוכים אשר שמענו שמעו ובארץ מצרים יצא טבעו, ובצדקתך החזקת ולא התרפית ומבני אדם יפיפית, והוצק חן בשפתותיך, באוצרות תורתך, ביראת ה' עד רחבי ארץ ההתבוננת, ומשפט וצדקה לבני יעקב כוננת, ודין אמת ואמונה בהם דנת, ולעם ה' דעת ובינה והשכלה חננת, בירח וכובבים אשר כוננת…. כתבת לנו שלישים במועצות ודעת, לצפירת תפארת ועטרת ומגבעת, אותות בדים הפרת באותותיך, ומופתי קוסמים הוללה במופתיך, והוברי שמים הובשת בשָׁמֶיךָ, מעשה אצבעותיך הורדת עלינו טלך, ושלחת אל עמך נדבות ביום חילך, כיד ה' הטובה עליך, לוית חן למכיריהם… דרושים לכל חפציהם וכל חפצים לא ישוו בהם, על כן הננו אתאנו לך להעמיד [להעמידנו] לימין גורלך גם בשאר ספריך, יהיו מֵתֵינוּ נבלתנו יקומון, כי נקשרה נפשנו באהבתם, ואם הם כאן הכל כאן, אמת ויציב ומתוקן לא חסרנו דבר, לא לזרות ולא להבר, כי מהם תוצאות חיים ואם מטה לחם נשבר מה לתבן את הבר, ”כי בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי כי באלה חפצתי נאם ה'".

וגאונו ובתי מדרשו למגדול ועד קטן נפשנו קשורה בנפשו ולברך אותם מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו, ונחנו מה לא עלינו גמולכם, כי על יוצרנו יוצר הכל אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש, והוא ברחמיו הרבים יתננו לרחמים לפני גאוננו וחכמיו וזקניו וסופריו העומדים לפניו לשַבֵע את רעבוננו ולרוות את צמאוננו, ולא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דבר ה', הצור הושיעה, המלך יעננו ביום קראנו, ויאיר במחשכים עינינו בעת שוענו, וירפא חולי לבבנו ברגע צעקתנו.

כל כלי יוצר עליך לא יצלח, וכל לשון תקום אתך למשפט תפלח, חץ תשובתך כליות ולב וכבד השואל הנאלח… ותמחול לשואל כי אתה טוב וסלח. ורב חסד לכל קוראיך יערוף כמטר לקחך.. . שתים הנה קוראותינו המחזיקות אצבעותינו הנוטפות מר עובר על כפות המנעול אשר ננעל בפנינו ברוב עונינו, והצור העלים ממנו, על כן הרפה לנו כי נפשנו מרה לנו, וחתור חתרנו להשיב אל היבשה ולא יכולנו.

אין הביישן למד ולא הקפדן מלמד, ואיוב הצדיק אמר אם אמאס משפט עבדי ואמתי בריבם עמדי, והעד העיד בנו משה לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול, ואם בימי יהושע נשתכחו שלש מאות הלכות, שמורות היו בכל וערוכות, מהלכה למשה מסיני חתוכות, יען וביען היו הנפשות נבוכות.. ואף כי לבב אנוש דומה למחט סדקית בכלי מתכות, קשה לשמוע ומהיר לאבד ככלי זכוכית, אף כי הנה עשויות פרודות פרודות, מרוב הצרות אשר בהימה שפוכות, וקשתות הזמן הרע עלינו דרוכות, שתים הנה מערכות יוצאות ברֵכות נמשכות, הן הנה המְשֻׁבָּחות המפותחות פתוחי חותם בעט ברזל ועפרת עליהם נתכות.. לכן אחד מבאורך הפריש עלינו… וענדנו עטרת ממלכת.


מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 49514 יצירות מאת 2733 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 21102 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!