אָבֵד

* 1, אָבָד, שת"ז,—דבר שעלול להֵאבד, להשחת, להתקלקל ולהפסד, was verloren geht; ce qui se perd: דבר האבד עושין אותו במועד ושאינו אבד אין עושין אותו במועד במה דברים אמורים בתלוש אבל במחובר אפילו דבר האבד אין עושין אותו במועד (תוספתא מו"ק א יא). שינוי במועד בדבר האבד2 (גמ' שם יב.). דבר האבד מותר לעשותו בחול המועד (טור ושו"ע או"ח, חוה"מ תקלז).1 נקוד לוי ודלמן אָבֵד, וכך קריאת הספרדים. והרשי״סטקסט מחוק במקור. אולי רשי"פ?, לפי הקריאה המסורה של האשכנזים, אָבָד. — 2 כך בנוסחʹ ובר״ח שם וברי״ף.

חיפוש במילון: