אָדוּם

°1; ש"ז, מ"ר אֲדוּמִים, - שם למטבע של זהב, Dukat; ducat: ו' אדומים וב' גדולים (פנקס פוזנא שנ"ה, חדש' גם ישנ' פ"ז 25).  ובקנס חמשים אדומים להשר יר"ה וחמשים אדומים לצדקה(פנקס קראקא, שנ"ט).  ואילולי שקנה אותם בהחבא היו מעלים אותם עד חמשים אדומים (שבחי האר"י משנת שס"ג).  מאה זהובים אדומים על עניי א"י (תקנ' המדינ' משנת שפ"ג, כנסת ישראל שפ"ר, תקנה נג).  עד שהלוה לו אלף אדומים ואז הפך הרמאי עורף ולא פנים (אורי וישעי, שער הצדקה). פי' זהובים דבאגודה (כלומר שנזכרו בספר אגודה) הם אדומים (שו"ת חוט השני צז). ולנדוניא הפרזתי מאה אדומים (ר"י עמדין, מגלת ספר קנב). לפני י"ח שנים רצו החברה קדושה לקנותו ואני רציתי דוקא אלף אדומים בזהב (שם קנג). אנכי כאשר הצליח ד' דרכי והשגתי הון ועושר כעשרת אלפים אדומים הלויתי לפלוני אלמוני חמשת אלפים אדומים (ר"י מדובנא, פיר' הגדה אמת ליעקב). כן על חלקי בשטר ההוא כן על חמשים אדומים וכו' הכל כאשר לכל ידרשו (רמא"ג, קרית ספר).1 מן אָדֹם, ע"ש גונו, ונתחדש כנראה בפולניה לפי השם הפולני  czervoniec, שר"ל אָדֹם, ואעפ"י שהתאר אָדֹם הוא מהחלומים וחסר, מכל מקום, עפ"י ההברה הרגילה של השם הזה קבעתי לו להשם מדור פה.

חיפוש במילון: