רקע
דוד בן־גוריון
המפלגה וההסתדרות

י“ב בשבט תרפ”ה

בתנועת־הפועלים בארץ נשמעה עכשיו קריאת האיחוד. הקריאה באה כמעט בבת־אחת מחברים שונים מבלי שנדברו איש את אחיו. וקריאה זו אינה חדשה.

לא השנה ולא לפני שש שנים נתחדש דבר האיחוד בתנועתנו. מיום הכּר הפועל העברי בארץ את גורלו הקשה והגדול ואת אחריותו הרבה והכבדה לא שלווה נפשו מאין איחוד. ועד אשר דבר האיחוד לא יקום במלואו ובלי שיירים – לא יתן דמי.

וגם זאת עלינו לדעת: לא היום ולא מחר ואף לא מחרתיים יקום הדבר ויהיה. מעמד־הפועלים בארץ לא יבצע את דבר איחודו כל עוד לא השלים את דבר היבנותו. המעמד העובד בארץ עוד טרם קם ויהי. הוא רק הולך ומתהווה. העליה מהווה ובונה אותו מתוך חבלי־לידה קשים ובלתי־פוסקים. וחבלי־לידה אלה מלווים גם את תנועת האיחוד.

מיום שקמו בארץ שתי מפלגות־הפועלים הראשונות לפני עשרים שנה – לא פסקה פעולת האיחוד בתנועת הפועלים בארץ.

הנסיון הראשון לאיחוד, הידוע לי מתוך השתתפות בו, נעשה בפתח־תקוה בתחילת חורף תרס“ז. תכנית ה”איחוד" היתה אז צנועה מאוד: סידור כל פועלי המושבה באגודה כללית אחת אשר תנהל ברשותה את מטבח־הפועלים (זה היה אז “משק־הפועלים” היחיד בארץ) שנמצא אז ברשות המפלגה, תייסד מכבסה משותפת ותדאג להמצאת עבודה לכל הפועלים.

כמעט כל פועלי המושבה נתנו ידם ל“איחוד” זה: כל חברי “פועלי־ציון” (הם היו המתחילים בדבר), כל הבלתי־מפלגתיים ורוב חברי “הפועל הצעיר”. ראשי מרכז “הפועל הצעיר” ביפו (על תל־אביב עוד לא חלם איש בימים ההם) נבהלו משום־מה מאיחוד זה וחרדו לפתח־תקוה לדבר על לב חבריהם שלא יתחברו לאגודה. חברי “הפועל הצעיר” המקומיים התאבקו זמן־מה נגד מנהיגיהם, אך לבסוף גברה משמעת המרכז המפלגתי – וה“איחוד” לא יצא לפועל.

הנסיון שלא הצליח בפתח־תקוה עלה יפה בגליל. ואולי הודות לריחוק המקום ממרכז המפלגה ביפו. עתונות הפועלים עוד טרם היתה בארץ. הרכבת לגליל לא עלתה אפילו במחשבה, והקשר בין יהודה והגליל היה כמעט אך ורק ברגל. וההליכה לגליל היתה מעין מאורע שלא נתרחש בכל יום, אפילו לא בכל חודש. באותו זמן שמנהיגי “הפועל הצעיר” נלחמו בפתח־תקוה נגד ייסוד אגודת־פועלים כללית בלתי־מפלגתית – סודרה בסג’רה הסתדרות “החורש”, שאיחדה את כל פועלי הגליל התחתון (סג’רה, ימה, מסחה ומלחמיה) וניהלה את כל עניני העבודה במושבות הגליל. מספר פועלי הגליל הגיע אז לחמישים־ששים, מספר הנראה בימינו אלה כמעט נלעג, אולם אז היה זה כוח. בוועד “החורש” היו חברי שתי המפלגות – ואיני זוכר אף מקרה אחד של חילוקי־דעות בעבודה על פי הקו המפלגתי. המחיצות המפלגתיות לא בטלו באופן פורמאלי, אבל הניגודים המפלגתיים לא היו מורגשים כלל בפעולת “החורש”.

אחרי ביטול “החורש” באה תקופת ועדי הפועלים במושבות. גם מוסד־פועלים כללי זה, הנראה היום כל כך טבעי ופשוט והכרחי – קם אז רק אחרי התאמצות והתאבקות שנמשכה שנים אחדות.

בשנת תרע“א, בתחילת הקיץ, נוסדו ההסתדרויות החקלאיות הראשונות – תחילה בגליל, ואחר כך ביהודה. וגם כאן היו חבלי־איחוד קשים, וזמן רב לא פסקו החיכוכים והסכסוכים את המפלגה שעינה היתה צרה בפעולתה הישובית של ההסתדרות. המפלגה דרשה שההסתדרות תהיה רק “פרופסיונלית”. אולם סוף סוף ניצחה ההסתדרות ופרצה את מסגרת ה”פרופסיונאליות" הצרה.

בשנת תרע“ג נעשה נסיון להקים “ועד מאוחד של פועלי א”י”. בוועד זה השתתפו פועלי־יהודה החקלאים, פועלי הגליל ו“השומר”. אולם ועד זה לא נתקיים זמן רב. רק בסוף המלחמה הוקמה הסתדרות חקלאית אחת לכל הארץ – בוועידת־האיחוד בפתח־תקווה, שבה נתאספו בפעם הראשונה כל הפועלים החקלאים בארץ לוועידה כללית אחת (כ“ד אדר א' תרע”ט).

שני מפעלי האיחוד הגדולים של הזמן האחרון עודם חיים בזכרונו של חלק גדול מציבור הפועלים בארץ: האיחוד הציוני הסוציאליסטי ב“אחדות העבודה” בפתח־תקוה (אדר תרע"ט) והאיחוד הכללי בהסתדרות העובדים בחיפה (כסלו תרפ"א).

יש להוסיף גם את מעשה האיחוד האחרון שאף הוא יצא לפועל בפתח־תקווה – הצטרפות הפועל המזרחי להסתדרות הכללית (חשון תרפ"ה).

  • – – – –

בפתח־תקווה הועמדה לראשונה שאלת האיחוד בכל היקפה ובכל עמקה. תכנית האיחוד של “אחדות־העבודה” מיצתה את כל תכנה של תנועת־הפועלים בארץ. תכנית זו נבעה מתוך הכרה ואמונה עמוקה שבארץ קיים ציבור פועלים מגובש ומאוחד בדרך עבודתו ומגמת־חייו. זו היתה ההכרה שלמעמד־הפועלים בארץ אין מטרות של מעמד בלבד – אלא מטרות של עם; שתעודתו ההיסטורית של המעמד העובד היא – ביטול המעמדות וקביעת כל חיי העם בצורת חברת־עובדים בת־חורין ושוות־זכויות; שהכוח הגדול אשר יבנה את המעמד העובד ויגשים את מטרתו ההיסטורית היא עליה עממית גדולה, ובראשה עליה חלוצית אשר תפלס את הדרך למעמד עובד וכובש; ושאחד התנאים להגשמת המטרה של מעמד הפועלים – הציונות הסוציאליסטית – היא איחודה הגמור והשלם של תנועת־הפועלים בכל ענפיה וחלקיה.

הציונות הסוציאליסטית ש“אחדות־העבודה” קבעה במרכז תכניתה לא היתה התורה המופשטת, הערטילאית של הציונות הסוציאליסטית של בעלי ההלכה התיאורטית בגולה – אלא תורת החיים והמפעל של הפועל העברי בארץ במשך חמש־עשרה שנות עבודה, יצירה ומלחמה. הציונות הסוציאליסטית אשר נתגלמה ונתגבשה בחיי יום יום, ברצונות ובמאוויים שנשקעו במפעלי העבודה וההתישבות, התרבות והשמירה.

בלב ציבור הפועלים בשלה ההכרה שאין כל טעם ויסוד וזכות והצדקה לפירודים המפלגתיים ולקרעים הסידוריים, ושרק מתוך הרגלי המסורת הטפלה והעקרה קיימות המחיצות המלאכותיות המפוררות והמחלישות והמכשילות. בכוח־איתנים תקפה את כל חלקי הציבור העובד הרגשה בוערת שבשעה זו, בעמדנו על סף העליה החדשה, הרחבה, עם אפשרויותיה הגדולות ומכשוליה העצומים, הוטלה על תנועת־הפועלים בארץ אחריות רבה וכבדה ושליחות נאמנה להכשיר את הדרך לקליטת העליה בעבודה, בהתישבות, בתרבות, בשפה; ללקט וללכד בארץ ובחו"ל אל כל הכוחות הציוניים־סוציאליסטיים בתנועת־הפועלים ובתנועה הציונית לחטיבה אחת רבת־אונים ואדירת־השפעה לשם כיוון כל הפעולה הישובית והמדינית לקראת בנין המשק הלאומי בארץ ברשות העובדים ולקראת השלטת העבודה בארץ ובעם.

כשלהבתיה הוצתה ולהטה בנשמת ציבור־הפועלים, על כל סיעותיו ומפלגותיו, השאיפה לאיחוד שלם וגמור שאין אחריו כל שיור. לציבור־הפועלים שנמצא בארץ מלפני המלחמה הושיטו יד־חברים גם חלוצי העליה השלישית הראשונים שבאו לארץ עם הגדודים האמריקנים.

בוועידת האיחוד בפתח־תקוה, שכינסה בפעם הראשונה את כל פועלי ארץ־ישראל, הגיעה תנועת האיחוד לשיא יכלתה ואונה – ולא עצרה כוח להתגבר לגמרי על שעבוד המסורת.

לא על נקלה עלה הדבר בידי השוללים המעטים לפגום את האיחוד השלם והגמור. מששים הצירים שנועדו בוועידה החקלאית הכללית – ארבעים ושמונה, חברי מפלגה ובלתי־מפלגתיים, ענו כאחד בחיוב. אף אחד לא הרים ידו נגד, ורק שנים־עשר נמנעו מהצביע באותו מעמד. ורק לאחר איזולאציה מלאכותית מאחורי הפרגוד המפלגתי בתוך אטמוספירה מחוממת של יחסים מפלגתיים אינטימיים, הצליחו מתנגדי האיחוד, אחרי התאבקות קשה ובסבל רב, לקבל משנים־עשר הצירים את תשובתם השלילית. האיחוד השלם לא קם – ואחרי זה, כשהיה צורך להבאיש את האיחוד, להטיל דופי באחרים, באו המלעיזים והמציאו את ה“פירוש” הידוע בנוסח השגור שכל דבר־האיחוד לא היה אלא מַניבר סטראטגי שהוכן מראש, השתמשות במרמה בלוזונגים פופולאריים של איחוד, לשם עשיית קאפיטאל מפלגתי וכו' וכו' ככתוב.

תנועת־האיחוד הגדולה בפתח־תקוה העשירה והיפרתה את תנועת־הפועלים בארץ, אם כי לא ניתן לה כל רצונה. נוצרה “אחדות־העבודה” אשר הרימה את קרן הפועל העברי בתור כוח מעמדי־לאומי מכריע בישוב ואשר סללה את הדרך להקמת ההסתדרות הכללית.

באה העליה השלישית. מספר העולים החדשים עלה בכמותו על ציבור הפועלים שהיה בימי פתח־תקווה בארץ. בכוחה של העליה החדשה נתגברה תביעת האיחוד הכללי – והגיעו ימי חיפה. הפעם היה העיקר לא איחוד גמור – אלא איחוד כללי. מצע האיחוד החדש שעיבדה “אחדות העבודה” נתקבל בוועידת חיפה כמעט ככתבו וכלשונו, ונוסדה ההסתדרות הכללית.

נוצר הכלי הגדול המכיל את כל מעמד הפועלים בארץ והמוכשר לדלות בפעולתו את כל תכניה הלאומיים והמעמדיים של תנועת־הפועלים בארץ – בתנאי, שתפעל בתוכו מפלגה מכוונת רבת־יכולת ואדירת־רצון, אשר תדריך את מעשיו ותשליט בהם את המגמה של הציונות הסוציאליסטית.

עם ייסוד ההסתדרות נשתנו התנאים והיחסים הסידוריים בתנועת־הפועלים ודרכי הפעולה וההפעלה נעתקו למסלול חדש. כוח הפעולה והמעשה נתרכז בהסתדרות; ההדרכה והכיוון וההפעלה הוטלו על המפלגה.

ביסוד ההסתדרות לא הונחה כל תכנית ומגמה פרוגראמטית. בה ניתנה רק המסגרת הכללית, המסגרת לכל המעשים והפעולות והענינים של מעמד הפועלים. מתוך מסגרת זו הוצאו בכוונה הדעות וההשקפות, האמונות והמגמות. ההסתדרות אינה שואלה ל“אני מאמין” של חבריה, היא הסתדרותו של המעמד כמו שהוא. כל פועל, אם גם אינו מחייב את כל תכניה של תנועת־הפועלים בארץ ומתנכר לתעודתה הלאומית או המעמדית או גם לשתיהן יחד – הוא אזרח בהסתדרות, כל זמן שאינו מפר את משמעתה בפועל. החובה האחת שההסתדרות מטילה על חבריה – זוהי משמעת הפעולה. אולם טיבה של הפעולה, שההסתדרות מחייבת במשמעתה את חבריה – אינו נתון מראש במסגרת ההסתדרות.

פעולת ההסתדרות, מגמתה, כיוונה ונטייתה, תלויים ומותנים ברצונם וביכלתם של הכוחות השונים הפועלים ומכריעים בתנועת־הפועלים בארץ בתוך מסגרת ההסתדרות.

* * *

בימי פתח־תקווה היו הכוחות המצויים בתנועת־הפועלים בארץ מאוחדים במגמת עבודתם ובמאוויהם הפנימיים, אם כי באופן סידורי היו נפרדים ומפולגים. חמש־עשרה שנה של עבודה ונסיון משותפים גיבשו את ציבור הפועלים ועשוהו לחטיבה חברתית אחת. אולם מעמד פתח־תקווה היה יחיד בשעתו, ועם בוא העליה החדשה נשתנה המצב.

העליה לא זו בלבד שהיא מעבירה אלפי עולים בגיל העבודה מהגולה לארץ – היא גם משנה והופכת את כל הוויתם החברתית, הכלכלית והתרבותית. תנועת­־הפועלים בארץ אינה המשך והעתק של תנועת־הפועלים בגולה. בתנועת־הפועלים היהודית בגולה אין גידול מתוך עליה ואין שאלות קליטת העליה. אין הפועל היהודי בגולה עוסק בהתישבות, ואין הוא מרגיש עצמו אחראי על גורל הקמת המשק. מלחמתו המעמדית היא דלת־תוכן, מצומצמת ומוגבלת בשאלות המשכורת ותנאי העבודה יום־יום. אין לו המאוויים המעמדיים־לאומיים להשלטת העבודה בחיי העם ואין הוא מכיר את כל סבך השאלות והתפקידים של כיבוש ארצי. עצם מבנהו הכלכלי והחברתי הוא חד־צדדי, הוא סגור בתוך מקצועות עבודה אחדים שמקומם במשק הארץ אינו מכריע.

תנועת־הפועלים בארץ היא יצירה חדשה, ילידת מהפכה קשה ועמוקה, והיא מתפתחת לפי החוקים המכוונים את קליטת העליה ואת צמיחת הכלכלה והתרבות בארץ. מוצאו החברתי, חינוכו המעמדי, אפיו וטיבו הכלכלי, אוצר מחשבתו וערכיו המוסריים של הפועל לפני בואו לארץ לא הכשירו אותו למפרע לתפקידים שהוטלו עליו למלא בארץ בעבודה, בתרבות, ברכישת השפה, בהתישבות, בהסתדרות. הפועל בארץ נתבע לשינוי־ערכין בכל תפיסת־החיים, בעבודה, בהווי, בהכרת התפקידים והאחריות המעמדית והלאומית. שינוי ערכין אלה כרוך בקשיים ובמכשולים ולא בן־לילה ייעשה.

יוצאי המעמד הבעל־ביתי העוברים לארץ לעבודה, מביאים אתם את האידיאולוגיה הלאומית הכוזבת המתכחשת למעמד־הפועלים ומתנכרת למלחמתו המעמדית ולתעודתו בהשלטת העבודה בחיי העם והארץ. וחניכי ההכרה הפרוליטרית שבגולה מכניסים לארץ זרוּת וחוסר־הבנה ביחס לתפקידים הלאומיים־מעמדיים של הפועל העברי בעליה, בהתישבות ובתרבות, ודרכי מחשבתם ופעולתם אינם הולמים את צרכי העבודה בארץ.

ורק לאחר שעליה רבת־פרצופים־וניגודים זו נעקרת בטבוּרה מעברה המדולדל והעקר בגולה ונקלטת בשרשיה בקרקע הארץ, רק לאחר שהיא מהותכת ונצרפת בכור העבודה והנסיון בארץ – רק אז מתגבש הדפוס החדש המוצק והנאמן של תנועת־הפועלים הארצישראלית המתרקע ומזדכך על סדן המחשבה והמיפעל של העבודה בארץ.

פרוצס זה של היתוך וגיבוש בתוך תנועת־הפועלים בארץ אינו פוסק – כל עוד נמשכת העליה. ובינתיים גדולה ורבה ההתרוצצות של רצונות ומאוויים וזרמים זרים ושונים ומתנגדים.

מצב זה חייב בחיפה את הוויתור של “אחדות־העבודה” על תכנה הפרוגראמתי באיחוד המלא. ההסתדרות הכללית מחויבת לשמש בית ומקלט לכל מעמד הפועלים, על כל ניגודיו וזרמיו. ומצב זה הוא הוא שחייב את “אחדות העבודה” להישאר בתור מפלגה המכוונת ומַפעלת את ההסתדרות.

“אחדות־העבודה” לא יכלה לוותר על תביעתה היסודית של תנועת־הפועלים בארץ – תביעת האחדות הפנימית של התנועה לכל ענפיה וחלקיה, שבה היא רואה אחד התנאים המקודמים להגשמת מטרתה: הגשמת הציונות הסוציאליסטית, השלטת העבודה בארץ ובעם. מעמד הפועלים ותעודתו אינם ניתנים להפרדה. הנושא והנשוא של התנועה מהווים חטיבה אחת. זהו רעיון האיחוד. השינוי שחל ברעיון הזה בין פתח־תקווה וחיפה לא היה שינוי בתוכן ובמהות – אלא בצורת הגשמתו. בפתח־תקווה נתבעה התנועה ליצירת הכלי האחד אשר יכיל בתוכו גם את נושא התנועה וגם את נשואה: מסגרת כללית וכלילה בתכנה, בלי כל ריווח בין הדבקים. בחיפה ולאחריה ניתנה האפשרות ליצור רק את המסגרת הכללית. את החלל הריק כביכול שבמסגרת זו צריכה ומחויבת למלא המפלגה, שהיא היא השומרת על האחדות הזאת בתוך ההסתדרות בפועל. ההסתדרות לפי תפיסתה של “אחדות־העבודה” אינה מטרה לעצמה – היא לא באה רק לשם התועלת שבקיומה לחבריה, אלא בתור מכשיר להגשמת תעודתו ההיסטורית של מעמד הפועלים בארץ.

עמדה זו של המפלגה בהסתדרות הוגדרה במועצת “אחדות־העבודה” בירושלים שנתכנסה לאחר היווסד ההסתדרות (כח־כט כסלו תרפ"א) בארבעת הסעיפים הבאים:

א) “המועצה של “אחדות־העבודה” רואה בהסתדרות הכללית של העובדים את האירגון היחידי של מעמד הפועלים שעליו לסדר ולנהל בארץ ובחו”ל את כל הענינים הישוביים, הכלכליים, התרבותיים והמדיניים של המעמד העובד בארץ וקשריו את “החלוץ” ותנועת־הפועלים העברית והכללית בעולם.

ב) את תעודתה רואה “אחדות־העבודה” בפעולה אקטיבית ומאורגנת בתוך ההסתדרות – לשם השלטת הציונות הסוציאליסטית בכל פעולותיה של ההסתדרות.

ג) “אחדות־העבודה” ממשיכה את פעולתה להגשמת האיחוד המלא של פועלי ארץ־ישראל.

ד) “אחדות־העבודה” מנהלת ברשות עצמה רק אותן הפעולות, שטרם נכנסו לחוג פעולתה של ההסתדרות" (קונטרס ק"ד).

  • – – – –

מועצת “אחדות־העבודה” האחרונה הציגה מחדש את שאלת האיחוד על סדר־יומה של תנועת־הפועלים בארץ.

הפעם הוצגה השאלה לא כמו שהועמדה בפתח־תקווה ואף לא כמו שנתעוררה בחיפה. תנועת־הפועלים בארץ, ככל תנועה כובשת וריבולוציונית, מתיצבת מדי פעם לפני תפקידים ומצבים חדשים המחייבים אמצעי־פעולה ודרכי־השפעה וריכוזי־כוחות חדשים אשר יהלמו את הצרכים המתחדשים בתנאים שאין דומה להם בעבר התנועה.

תנועת־הפועלים אינה יכולה למוֹד את צרכיה בקנה־מידה של אתמול ואינה רשאית לקבוע את דרכיה רק מתוך הרגל ומסורת. השיטה שהתאימה אתמול לא תסכון מחר, והסיסמה שהיתה פעם מלאת־תוכן וריבולוציונית נעשית נבובה ועקרה עם שינוי התנאים.

מעמד פתח־תקווה לא ניתן להישנות. תנועת האיחוד בפתח־תקווה נבעה מתוך האמונה שציבור הפועלים כולו, במאה אחוזיו, מאוחד הוא בתוך־תוכו, בדרך פעולתו ובמגמת־מאווייו, והמטרה היתה לאחד את המאוחדים. כיום אין כל הציבור מאוחד ברצונו ובעבודתו. ועל הבלתי־מאוחדים אין לכפות את האיחוד בכוח, אפילו בכוח הרוב.

אפשר אמנם לבוא לוועידה הכללית של ההסתדרות במצע פרוגרמתי ציוני־סוציאליסטי מלא, שירכז סביבו רוב בהסתדרות ויהפוך בכוח הרוב את ההסתדרות הכללית להסתדרות ציונית־סוציאליסטית – אולם מעשה זה עלול לגרום ליצירת הסתדרות מתחרה אשר גם אם תהיה קטנה ודלת־תוכן וחסרת־אונים, תהרוס את אחדותה הסידורית של תנועת־הפועלים בארץ. ההסתדרות תיהפך אז למפלגה, לאחת המפלגות של הפועלים.

כוחה של ההסתדרות היום עדיף מכוחה של מפלגה. בוועידת חיפה נעשה מעמד הפועלים בארץ לגוף חי אחד שמחזור־דמו הכללי שוטף מתוך מרכז אחד ואליו הוא חוזר: המרכז הזה הוא ההסתדרות. בהסתדרות נשקעו ונצברו כל אוצרות היצירה והמרץ של ציבור הפועלים, בעבר ובהווה, ובה אחוזים ומעורים כל מפעלינו הישוביים והכלכליים. את המפלגה אפשר לעזוב – להסתדרות דבוקים בכל רמ"ח האיברים. ההסתדרות הכללית והיחידה של כל התנועה עומדת כסלע איתן, ולמרות כל רפיונה ולקוייה אין כוח בארץ אשר יפרק את איחודה.

משום כך אין לחזור על האיחוד בפתח־תקווה, ואין לשנות את אפיו ומשתיתו של האיחוד בחיפה.

מועצת “אחדות־העבודה” הציגה על סדר היום את שאלת האיחוד המדיני הסוציאליסטי בתוך ההסתדרות; איחוד כל אותם האישים, הקיבוצים, הגופים והמפלגות בתנועת־הפועלים בארץ שיש להם עמדה משותפת למעשה בכל השאלות המרכזיות והמכריעות של התנועה הציונית והסוציאליסטית, – לגוף מדיני אחד אשר יפעל בתוך ההסתדרות, בישוב, בארץ, בתנועה הציונית, בתנועת־הפועלים היהודית, באינטרנציונל הסוציאליסטי, ואשר יכוון ויכשיר את תנועת־הפועלים בארץ ובחו"ל לקראת מילוי תפקידיה ויעודיה החדשים בתוך התנאים המשתנים, בישוב, בעליה ובתנועה ציונית.


המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות