רקע
פנחס גריבסקי
זכרונות קדומים מתקופת התפתחות הישוב של עדת האשכנזים בירושלים

נעתקו מגופי הכתבים ויצאו לאור

ע"י

פנחס בן צבי גראייבסקי בעל“מגנזי ירושלים”

ירושלם – תרפ"ח

– – – – – – – –

דפוס העברי של י. ורקר ירושלים


משפחת אמזלג, משפחה ספרדית אצילה ורוממה, עלתה לארץ־ישראל מג’יברלטר בתחלת המאה התשע עשרה והשתקעה בירושלם בראשונה, ואח"כ העתיקה את מושבה ליפו.

המשפחה הנ"ל הקימה אנשים חכמים ובעלי מרץ אשר הקדישו הרבה מזמנם ומאודם לבסוס הישוב וקיומו ואשר עזרו הרבה בימים ההם להתפתחות ההתישבות והפרחתה. הם היו סוחרים ותיקים וידועים וגם בעלי השפעה בחוגים הרשמיים והודות להשפעתם זאת עמדו בפרץ בכל עת מצוא לבוא לעזרת אחיהם תושבי הארץ.

(זכרון לחובבים הראשונים חוברת ה' פרק: <<השר חיים אמזלג ז"ל.>>)

ראש המשפחה הזאת היה החכם המופלא, נגיד ועושה חסד, סי' יוסף אמזלג ז"ל.

כשבא השר משה מונטיפיורי בפעם הראשונה לבקר את ירושלם (בשנת תקפ"ז) התארח בביתו של ר' יוסף אמזלג ואחרי כן בבית בנו ר' חיים אמזלג, קונסול האנגלי ביפו, מני אז נשארו “ידידים נאמנים”. עוד נמצא ביד נכדו ר' יוסף אמזלג ביפו (אחד הסוחרים האמידים וסוכן החברה הידועה לוידס) מנחת זכרון אהבה: תיבת כסף יפה, ששלח השר מונטיפיורי לזקנו ר' יוסף אמזלג, ועליה חקוקים הדברים האלה:

“מזכרת אהבה וזכרון תודה לכבוד ידידי המפואר, עושה צדקה בכל עת, כש”ת כה' יוסף אמזלג נ“י לעד בעה”ק ירושלם תו"ב למען לא ימוש זכרי ממנו נצח

משה מונטיפיורי. פה לונדרה הבירה יום גדול למכ“י הת”ר לברי“ע.”

בספרו “משה וירושלם” (תרל"ה) מספר לנו השר: “בכבדות רבה יכולתי להיות בבית התפלה ביום השבת (כ"ח תמוז ) אבל ענג גדול היה לי להיות יחד עם אנשי המנין, ולרצון היה לי לשמוע את ברכת כהנים בדוכנם. לא היה שם במנין מקום לנשים, אבל ראיתי בחצר נשים רבות מלובשות בבגדי כבוד, עומדות שם בחוץ ומתפללות. ובעת הגבהת התורה, נגשו אז אל הפתח והשתחוו בהדרת קודש. אחר גמר התפלה הכרתי בתוכן את האשה הכבודה רחל אמזלג, האלמנה של אוהבי היקר ה' יוסף אמזלג, עם כלתה, ובקשתי מה שבחסדן תבאנה אלי לבקרני”.

והיא היא הגברת רחל אמזלג הנזכרת בתעודות שאנו מפרסמים בזה.

ר' יוסף אמזלג היה חשוב אצל הממשלה, חבל שאין בידינו כעת הפירמן שקבל מאת השולטן בקושטא, ועוד נשוב לדבר בו.–

בזה אני מוסר התעודות מכל המשא והמתן בין משפחת אמזלג ובין ראשי הכולל של עדת האשכנזים, עתקה נאמנה מגופי הכתבים שהיו והנם ספונים וטמונים במקום שמור.

עוד יש ת"י חמר חשוב לפרסם, וזה יבוא בחוברות הבאות.


זכרונות קדומים: מתקופת התפתחות הישוב האשכנזי בירושלים


 

משפחת אמזלג ויחסה לחורבת ר' יהודא החסיד ז"ל    🔗

תקצ“ט–תרכ”ד    🔗

בינו עמי עשו

היות הידוע שאנחנו הח“מ חכמי ורבני וממוני פקידי ומשגיחי כוללנו ק' אשכנזים פרושים הי”ו דפעה“ק ירושלם ת”ו קבלנו לידינו סך מאה אלפים גרו“ש טערקיש מיד הגבאים ורוזנים ואמרכלי דחורבת הק' הנק' ע”ש ר“י החסיד נ”ע והוא מהסך מאה וחמישים אלף גרוש שקבלו הרבנים הרוזנים הנ“ל מיד הגביר רצ”ו סי' יוסף עמזאליג הי“ו ובעדם ובעבורם נתנו החצר הנ' חורבת הק' במשכנתא להגביר הנז' הי”ו וב“ך1 וי”א לדורות עולם כמפורש יוצא בשטר המשכנתא שביד הגביר מהר"י הנז' ועלו ובאו לידינו הסך מאה אלפים גרוש הנז' לטובת ותועלת כוללינו ק' לפקוח נפשות ממש ופרעון איזה חובות והכשרים של כוללינו ק' ההכרחיים.

ובכן מעתה ומעכשו קבלנו עלינו אנחנו הח“מ ועל כל ב”ך והב“א לשרב”ק מעתה ועד ביאת גואל צדקנו בב“א כל ממונה פקיד ומשגיח על כוללינו ק' אשר יהיה בימים ההם, שמדי שנה בשנה בבא השד”ר דכוללינו ק' מרוזני וגבאי ווילנא הי“ו עם תרומת הק' מחוייב השג”ר ההוא אשר יהיה בימים ההם למסור סך מאה אלף גרוש ליד אחד מגבאי ורוזני החורבה חצר הק' הנז' כנז' המרוצה לרובם להיות שמור בידו לחלק מזה מדי חדש בחדשו לפיקו“נ דוקא. לת”ח ועניי כוללינו ובכח תורתנו הק' ובחרם חמור גזרנו על כל שד“ר שיבא המוביל הברכה כאמור טרם שימסור שום פרוטה לכוללינו ק' מחלוקה דרבנן וטרם שום פרעון חוב פרטי או כללי ימסור מקודם הסך מאה אלף גרוש ליד אחד מגבאי חצר הק' הנז' כנז' להיות לקרן קיימת מדי שנה בשנה לפיקו”נ דוקא כאמור, וחלילה וחלילה לשום גזבר ואמרכל וממונה פקומ“ש אשר בארץ ובחו”ל אשר יהיה באיזה זמן מהזמנים מעתה ועד עולם לשנות אפי' קוש"י ממש מכל האמור.

כל האמור נעשה ונגמר מידינו דחתימי לתתא בהסכם כולנו וברצונינו הגמור יחד מסכימ“י קום ובת”ך ובפ“מ ובש”א ע“ד המקום ב”ה וע“ד הנב”א ועד“ר בביטוי שפתים אשר לא ישונה ולא יעבור מתוך היהודים כוללינו ק' כחק וגזירת ותקנת חכמים האמור לעיל בכל פרט ופרט אפי' קוש”י ממש. ומבלי שנוכל לאמר באיזה זמן מהזמנים חתמנו ולא נשבענו וחו“ח שט”ד כחו“ח ותקף כל שטרות וגזירות דרבנן דלית להון התרה עולמית העשויין כדת של תורה כהוגן וכתחז”ל, ולא יודע כח שט“ד לא משום חי”ל ויתו“ל וגדר ומחק וטשטוש ולשנא שמשתמע לתרי אנפין אלא לעולם יהא שט”ד ותוקפו וחומרו נדון ונדרש לקיומו ואשורו נגד כל מין סברא ודיעה הן שכבר עלה על מזבח הדפוס או שלא עלה עדין והיא לא נדפס“ה ולעולם תהא יד המערער נגדו על התחתונה כו' והכל דלא וכו' ודלא כו' בביטול כו' ובפיסול וכו' כדרך שפוסלין ומבטלין בג”נ והכל בקגו“ש במדל”ב מ“ך כתחז”ל שקנו אחרים מידינו לקיום כל הנז“ל בלי שום שינוי ותמורה כלל. ועד”א באעה“ה בשליש הראשון לחדש שבט שנת התק”ץ ותשע ליצירה פעה"ק ירושלים תובב"א והכל שריר ובריר ונכון וקיים.

נאם צבי הירש באאמו“ה יוסף זללה”ה איש ירושלם

נאם משה באאמו“ה עקיבא זללה”ה מאנטיפאלין

נאם יוסף זונדל במוה“ר בנימין בינש זללה”ה מסלאנט

נאם אברהם שלמה זלמן ס"ט איש ירושלים

נאם מרדכי בלא“א מו”ה אביגדור ז"ל

נאם מאיר שלום במוה“ה שמרי' כץ זללה”ה

והיתה לבאר שמה שכתוב לעיל שני אלפים אדומים יומסר לאחד מגזברי החורבה לפקו“נ דוקא, רצינו לבאר שבעוד שיהי' חובות על כוללינו ק' יהי' אלף אדומים לפרעון חובות ואלף אד' לפיקו”נ, אולם אם בעז“ה יוטהר כוללינו ק' מחובות יהי' הכל לפקו”נ שמור ת“י המרוצה כאמור מדי שנה בשנה. והרעסט חלוקה אינו בכלל כי בודאי ישולם מקודם ודין קיומא ושו”ק.

הק' נתן נטע בהרב החסיד מוהר“מ מנדיל זלה”ה

ונאם נתן נטע בהרב א“א מו”ר החסיד המפורסם מוה“ר סעדיה זצל”ה


 

ב.    🔗

ב"ה

מ“א הח”מ הגשו“ק כמודה בבד”ח היות אמו“ץ שבדבר החצר דיר אשכנז העומדת פעה”ק ת“ו אשר שכרתי מאת מע' הרבנים הגזברים והאמרכלים דחצר הנז' כמפורש יוצא בהשטר שכירות שתחת ידי העשוי' כהוגן וכתחז”ל הן עתה כל מין זכות ויפוי כח שיש לי בהחצר הנז' ככתוב בשטר שת“י כנז' חזרתי והשכרתי למע' הרבנים הממונים הנז' לקופת הכולל פרושים הי”ו שישולם לי בכל שנה ושנה סך מאתים ושבעים מאג’אריס טו“ת וכן לבאי כחי וי”א עד ביאת גואל צדקנו, היינו בכל שנה בביאת השד“ר דכוללם ק' כמבואר בשטר השכירות שבידי בח”י כל הרבנים הממונים דכולל ק' פרושים הי“ו הנז', והכל כמפורש יוצא כתוב וחתום בשטר השכירות שבידי והכל כחו”ח וכו' ולא יופסל וכו' ודלא וכו' ודלא כו' בביטול כו' ובפיסול כו' והכל בקגו“ש במדל”ב מ“ך כתחז”ל שקנו אחרים מידי לקיום כל הנז' והכל בת“ך ובפ”מ ועד“א ח”ש בש“א לחדש אדר שנת התק”ץ ותשע ליצירה פעה“ק ירושלם ת”ו והכל שריר וקים

ע"ה יוסף אמזלג Josef Amzlag


 

ג. תעודת הקונסיל הבריטי    🔗

(הטקסט בעברית וחתום באנגלית)


מ“א הח”מ איך בהיותי חפץ מטוב רצוני בענין הטו“ת אשר יש להאשה סי רחל אמזעליג עם מע' חו”ר כוללות האשכנזים אשר פעה“ק ירוש' ת”ו שיגמר בכי טוב עפ“י דייני ישראלים שבררו להם הצדדים הן מצד האשה מ' רחל הנז' הן מצד מע' האשכנזים הי”ו וכל אשר יצא מהבוררים כנז“ל כן יקום ולכל תוקף ועוז על כל הנז”ל באתי עה“ח בש”א לחו' סיון מש' התר"ט ליצירה וקים.

J. FINN

H.B.M Consul

Jerusalem 8 June 1849

(מקום החותם)


 

ד.    🔗

ב"ה

להיות כי מזה זמן שמעלת ממוני ומנהלי כוללות ק“ק פרושים הי”ו דפעה“ק נטלו וקבלו מאת מע' הגביר המפו' רודף צדקה וחסד כמוה”ר סי' יוסף אמזאליג ז“ל סך שלשה אלפים אדומים הנקראים מאג’אריס טו”ת ובעדם ובעבורם השכירו לו ולב“ך החצר של החורבה הידועה לכו' ק”ק נז' עוד כל ימי עולם עד ביאת הגואל צדק בב“י, ואח”ך חזר מע' הגביר הנז' והשכירה לכו' ק“ק נז' בעד סך מאתים ושבעים מאג’אריס בכל שנה עוד כל ימי עולם עד ביאת הגואל ככתוב ומפורש יוצא כ”ז בשטר הדבוק עם שט“ד ומשם בארה וזמן שטר הנז' היא בש”א לח' שבט התקצ"ט

והנה זה זמן דמשיך ואזיל סכסוכיא וטו“ת בנדון גוף השכירות הנ”ל בין מע' חו“ר ק”ק אשכנזים כו' פרושי' הי“ו ובין האשה הגבירה מ' סי' רחל ת' אלמנת הגביר סי' יוסף הנז' ז”ל ובניה ה“ה שלשה המה החכם הש' כה”ר סי' חיים הי“ו ומשנהו מע' הח' השלם כה”ר סי' שלמה הי“ו והשלישי הארוס וחשוב הח' כה”ר רפאל הי“ו ולא באו לעמק השוה עדי באו ב' הצדדים נהז”ל דהיינו מעלת חו“ר דכו' ק”ק נז' בשטר הרשאה מספקת מיחידי אנשי כו' הנז' ובכח פקודת הרוזנים הפקידים אשר בעוב“י ווילנא יע”א, והאלמנה ובניה הנז“ל, ועמדו בפנינו ב”ד החו“מ ובקשו מאתנו לתווך ביניהם בשלום ובמישור וקיימו וקבלו עליהם הב' צדדים הנז' בקגו”ש במדל“ב כתחז”ל לשמור ולעשות ולקיים ככל אשר נגמור בכי טוב ביניהם בנדון גוף השכירוות הנז‘, ובכן נזדקקנו לזה ואחרי שמוע מב’ הצדדים כל הטו“ת עשינו בין מע' חו”ר ומורשי כו' הנז' ובין הגביר' האלמנה ובניה הנז' פשר גמור ונתרצו ונתפייסו הב' צדדים כו' ק“ק הנז' והאלמנה ובניה הנז' מרצונם הטוב והגמור בלי שום אונס ופיתוי והכרח כלל והעמדנו לחק ולא יעבור כתיב עד ביאת הגואל או עד אחר שיפרעו להם הסך ג' אלפים מאגאריס הנז' שלקחו כו' ק”ק נז' בתו' שכירות מוקדם כנז“ל לערך כל מאג’אר מ”ח גרושי' ולנכות מהם הסך השייך להק' ת"ת כמבו' למטה כל אופני הפשר באר היטב.

ואלה הם אופני הפשר אשר גמרנו בכי טוב בין ב' הצדדים הנז'.

א. שמסך השכירות ע“ר מאג’אריס הנז' נגרע מהם סך תשעים מאג’אריס וחיובא דרמיא מכאן ולהבא על חו”ר כו' ק“ק נז' וע”כ הב“א לשב”ק לשלם שכירות מקופת הכו' הנז' בכל שנה ושנה סך שבעה אלפים ותפ“ח גרושים ממעות העוברות בשוק של חטים ובמקולין, זה יתנו ליד האלמנה הגבי' ובניה הנז' וליד ב”כ, ועוד סך אלף ומאתים גרושים יתנו ליד הגבאים ומשגיחי' על ת“ת ליתו' ובני עניים דכו' ק”ק פרושים הנז' חי“ו וכה יהיה משפט חיוב הנז' על חו”ר ק“ק פרושים הנז' ועל הב”א לשב“ק לקיים פרעון דשכירות הסך הנז' מקופת כו' ק”ק פרושים הנז' מדי שב“ש ולא יעבור כתיב עד ביאת הגואל צדק או עד אחר שיפרעו כל הסך ג' אלפים הנז' לפי ערך כל מאג’אר מ”ח גרושים כנז"ל.

ב. עוד זה נתחייבו מע' הממונים דכו' ק“ק הנז' להביא כתב חיוב מהרבנים רוזני ווילנאי יע”א שיהיה מבואר שמחוייבים לקיים מצות שילוח דמי השכירות הנז' שהם סך שבעה אלפים ותפ“ח גרושי' כנז' ליד האלמנה ובניה הנז' וב”כ ולבד זה סך אלף ומאתים גרושים להק' ת“ת כנז' וכן יקיימו בכל שנה ושנה חק ולא יעבור כנז' ושיהיה מבואר בכתב חיוב הנז' בתנאי גו”ש כתחז“ל שאם בהמשך הימים לא יצא י”ח פרעון הסך הנז' יחזור הענין לחיובם הראשון דהיינו סך ע“ר מאג’אריס בלכ שנה ושנה, וזמן ניתן להשג יד כתב הנז' מהיום דלמטה עד כלות שנה תמימה, ואם לא יביא כתב חיוב כזה מרוזני ווילנא יע”א אזי הרשות נתונה ביד האלמנה ובניה הנז' וב“כ לבטל הפשר הנז' מאז ואילך וישוב השטר הראשון לאיתנו כמאז ומקדם, אולם כשיביאו כתב חיוב הנז' מרוזני ווילנא יע”א מחוייבת האלמנ' ובניה הנז' וב“כ להחזיר לחו”ר כו' ק“ק הנז' המכתב הראשון ששלחו רוזני וילנא יע”א מקדם לבעלה הגביר המנוח הנז'.

ג. תנאי גו“ש התנו בין חו”ר כו' ק“ק הנז' ובין האלמנה ובניה הנז' באופן היותר מועיל ומספיק וחזי לפו”ד וכתחז“ל כתנאי בני גוב”רש כ“ז אשר חו”ר כו' ק“ק הנז' והב”א לשב“ק שיעמדו על משמרתם ויתמידו לקיום חיובם הנז' לפרוע הסך שבעה אלפים ותפ”ח גרושי' ליד האלמנה ובניה הנז' וב“כ לבד האלף ומאתים גרושי' השייכים להק' ת”ת כנז' יהיה הפשר הנז' משיך ואזיל ונכון וקיים מטוב רצון האלמנה ובניה הנז' בהשלמת דעתם בל“ש ונ”ח, ואין להאלמנה ובניה הנז' רשות לתבוע עוד לא מכו' ק“ק הנז' ולא מרוזני וילנא יע”א יותר מהסך הנז' כפי הפשר הנז' ולא עוד, ואם ח“ו חלילה באיזה שנה לא יצאו י”ח פרעון הסך הנז' חו“ר כו' ק”ק נז' או הב“א לשב”ק כפי הפשר הנז' מאיזה סבה הן מצד דוחקא דשעתא או שיקום איזה מערער וטוען מאנשי כו' ק“ק הנז' קטון או גדול יחיד או רבים לעכב פרעון השכירות הנז' אפי' שיאמרו שיש להם טענה עפ”י תורה“ק אזי הכח ורשות נתונה בידי האלמנה ובניה הנז' וב”ך לבטל מאותה שעה ואילך הפשר הנז' וישוב נדון ואופן השכירות לכמות שהיה באופן ששטר השכירות מחיוב הראשון יחזור לאיתנו כמאז ומקדם כמו שהיה קודם פשר הנז' כי על תנאי זה נתרצו ונאותו מע' האלמנה ובניה הנז' בפשר הנז' שלא ישתנה בשום צד ואופן שבעולם כלל וכלל.

ד. בפירושא איתמר שמע' חו“ר ק”ק הנז' סילקו ליד האלמנה ובניה הנז' סך תשעה עשר אלף ומאתים לבד הסך שני אלפים וק' גרושים שקבלה האלמנה הנז' מכבר מחיר שכירות ג' שנים שהם ש' תר“ז וש' תר”ח וש' תר“ט עד ר”ח שבט דהאי שתא, ומר“ח שבט התר”י הבא עלינו לשלום ואילך מתחיל זמן השכירות כפי הפשר הנז' להבא לשלם בכל שנה בס“ש כנז”ל או בזמן ביאת השד"ר.

ה. שילוח דמי שכירות הנז' מאת הרבנים רוזני ווילנא יע“א יתנהג בכל שנה ושנה על שם האלמנה הנז' ובניה וב”כ או לשם מי שיסדרו רק לזה יצורף שם אחד מהממונים דכו' ק“ק הנז' למען ידעו חו”ר ק“ק נז' החשבון, וכל הוצאות משילוח דמי השכירות הנז' על כו' ק”ק הנז' ליהדר והם באחריותם ד שיגיעו ליד האלמנה ובניה הנז' וב"כ.

ו. עוד זה מפורש יוצא שנתרצו מע' האלמנה ובניה הנז' שכאשר בעה“י יהיה אופן למע' חו”ר כו' ק“ק נז' או להב”א לשב“ק להחזיר להם דמי הקרן הידוע דהיינו ג' אלפים מאג’ארי' הנז”ל שעולים סך מאה וארבעה וארבעים אלף גרושים טורקי כפי הפשר שנתפשרנו שמחוייבת לקבל ערך כל מאג’אר מ“ח גרושים כנז”ל מחויבים האלמנה ובניה הנז' או ב“כ לקבלם אך מפורש יוצא שינוכה מזה הסך הנז' סך שנים עשר אלף ושמונה מאוד גרושים וימסרו תחת יד איש נאמן ובטוח מאנשי כו' ק”ק הנז' בידיעת יורשי הגביר סי' יוסף הנז' ליתנם לריוח היום לתועלת הקדש ת"ת דכו' הנז' עד ביאת גואל צדקנו.

והנה. כל הנז' נו“נ בפנינו ב”ד דחתמין לתתא בכל תוקף ועז באופן שמע' חו“ר כו' הנז' בכח המסור בידם כנז' קבלו עליהם ועל הב”א לשב“ק בחיוב גו”ש לקיים כל הנז“ל בשעבוד כל ניכסי כו' הנז' מקואג”ם וכל אשר יבוא לשם כו' הנז' לחלוקא דרבנן וכל שכירות הבתים והחנוייות השייכים לחורבת ר' יאודה החסיד זלה“ה בכל השעבודים המבוארים בשטר שכירות הראשון הדבוק עם שט”ד. וכן האלמנה ובניה הנז' קיימו וקבלו עליהם ועל ב“ך בחיוב גו”ש בתקיעת כף בביטו' מודעי ומודעי דמודעי ע“ס כל המודעי וכו' ובפיסו' כל עדי מודעי וכו' וגם נשבעו ש”ח בפ“מ האש' מ' רחל הנז' ובניה ע”ד המב“ה וע”ד הנב“א שלא עשו שום מסירת מודעה על פשר הנז' באופן שהפשר הנז' יעמוד לעולם בכל תוקף ועוז עפ”י התנאים הנז' שאפי' אם יבואו כל הרוחות שבעולם לא יזיזו אותו ממקומו כ“א שמחוייבים האלמנה ובניה הנז' לאשר ולקיים כל הנז”ל עפ“י התנאים הנז' ולפצות כל מי שיבא לערער על הפשר הנז‘, וכגון דא צריכים אנו למודעי שמע’ האפוטרופוס חב' ה”ה מע' השד“ר כמוה”ר יום טוב המ' מירקאדו פרחי איננו פעיה“ק כי נסע לשלום ברם כבר הניח מורשה גו”ש לפקח ולהשגיח ע“כ עסקיו ועניניו ה”ה מע' הרב כמוהר“מ פאניז’יל הי”ו ומע' המורשה הנז' הסכים בפשר הנז' כמו שבא עה“ח למטה, וגם ידוע לכל יודעי דת ודין בכח ב”ד יפה לעיין בטובת היתומים ולגמור בכי טוב וכן הוה דחזינן בעינא פקיחא כי טובת האלמנה ובניה הנז“ל לעשות הפשר הנז' ונגמר כל הנז' ברצון האלמנה ובניה הנז' ובכח ב”ד יפה בפיסו' כל עדי מודעא לדעת הרשב“א זלה”ה ומעתה הנה כחנו כח ב“ד יפה בגזירת נח”ש לאשר ולקיים כל הנז“ל ולא יהיה שום פתחון פה לשום בע”ד לחלוק ע“כ הפשר הנז' לא בד”י ולא בד“א וחו”ח פשר הלז כדברי הל“מ מסיני וכל המשנה אין רו”ח נוחה הימנו ודבריו יהיו בטלין ומבוטלין כחרס הנשבר לא שרירין ולא קימין וחו“ח וכו' כחו”ח וכו' ולמען תהיה האמת נהדרת בהדרת קדש באנו עה“ח אנחנו ב”ד הצדק דפעה“ק ירושת”ו בש“א לח' מרחשון מש' הת”ר ועשר ליצירה בא סימן אשרי ת’ב’ח’ר' ותקרב לפ"ק והכל שריר ובריר ואמת ויציב ונכון וקיים.

ר“ל להוספה ביאור שכל האמור ומדובר מתחי' ועד סוף הפשר הנ”ל בכל תנאיו הכל נגמר ונעשה בקגו“ש במדל”ב כתחז“ל שקנינו אנחנו ב”ד דח“ל מיד השני הצדדים דהיינו ממוני ומנהלי כו' האשכנזים הנז' והאלמנה הנז' ושלשה בניה הנז”ל והכל באופן היותר מועיל ומספיק ועולה כהוגן לפו“ד וכתחז”ל ואתקיים שנית.

חיים דניאל. יעקב קאפילוטן. (חתימה מסולסלת שאינה נכרת)


אנחנו הח“מ ממוני ומורשי ק”ק אשכנזים כו' פרושים הי“ו מ”מ בהודאה גשו“ק שבכח המב”י בפקודת הרבנים הרוזנים פקומ“ש שבעוב”י ווילנא יע“א וביחוד מיחידי כוללנו הנז' עמדנו לפני בי דינא רבא הנז”ל וקבלנו בחגו“ש ובקגו”ש במדל“ב לאשר ולקיים כל אשר יגמרו הב”ד הנז' עפ“י פשרה בינינו ביני גבירה אל' הגביר רודף צדקה וחסד המנוח סי' יוסף אמזאליג נ”ע ושלשה בניה הנז“ל ע”ד עטו“ת שהיה לנו בנדון גוף השכירות המכו' בשטר ראשון כנ”ל ובכן מעתה כל הכתו' ומפורש למעלה בח“י ב”ד צדק הנז' הכל רצוי ומקובל לכוללנו בהשלמת הרצון בלי שום פקפוק כלל כל החיובים והתנאים המבוארים לעיל הכל שרירין וקיימין יהיו בלי שום טו“מ ופ”פ ודו“ד בלי שום שינו ותמורה כלל עד ביאת הגואל צדק או עד אחר שתשיג ידינו ונחזיר להם הסך שלשה אלפים מאג’אריס שלקחנו מהגביר הנז”ל כפי אשר נתפשרנו כל מאג’אר בערך מ“ח גרושי' טורקי' אשר המה עולים סך קמ”ד אלפים גרושים כנז“ל ורק שינוכה אז מהקרן הנז' סך י”ב אלפים ות“ת גרושים השייך להק' ת”ת דכוללנו ושיהיו תחת יד בטוח מאנשי כוללנו לעשות פרי בידיעת יורשי המקדיש הנ“ל וב”כ בכל הנז“ל, וכל עוד שלא נחזיר להם דמי הקרן הנז' והרי אנחנו וכל הב”א לשב“ק מחויבים לתת בכל שנה ושנה מקופ' כוללנו הנז' ליד האלמנה הגבירה ובניה הנז' וב”כ סך שבעת אלפים ותפ“ח גרושי' מעות העוברות בשוק של חטים ובמקולין ולבד זה מחוייבים ליתן ליד הגבאים משגיחי ת”ת דכוללנו סך אלף ומאתים גרושי' הן המה דמי השכירות כפי הפשר הנז' ולא יעבור בכשו“ש ומו”מ בכח יפה שבידינו כנז' שעבדנו להאלמנה ובניה הנז' וב“כ את כל נכסי כוללנו מקואג”ם דו“ד שעבוד גו”ש וכל דמי שכירות הבתים והחנויות מחצר הנז“ל ככל הכתוב בשטר הראשון וכל מיני מעות אשר יעלה ויבא ויגיע לשם כוללנו מכל מקומות אחב”י ובפרט מעוב“י ווילנא כנהוג הכל כאשר לכל יהון אחראין וערבאין לפרעון דמי השכירות כפי הפשר הנז' מדי שב”ש, בשעבוד גו“ש כהוגן וכתחז”ל, וגם קבלנו בחגו“ש להשיג ולהביא ליד האלמנה ובניה הנז' כתב מאת הרבנים הרוזנים דווילנא ככל האמור למעלה ויתר כל פרטי אופני ותנאי וחיובי הפשר הנז”ל הכל נו“נ בהשלמת רצון כוללנו הי”ו בחגו“ש לאשר ולקיים כל הכתוב ומפו' לעיל בלי שום טו”מ ופ“פ וערעור ופקפוק כלל וכלל ובלי שום שינוי ותמורה מכל הנז”ל והכל נו“נ דלא וכו' ודלא וכו' בביטו' וכו' בפיסו' וכו' לדעת הרשב”א זלה“ה וע”ד אמו“ץ חק ולא יעבור באנו עה”ח בש“א לח' מרחשון משנת הת”ר ועשר ליצירה בא סימן ב’ר’ב' ו’ת' הטובה לפ"ק.

פעה“ק ירושלם תובב”א והכל שריר ובריר ואמת ויציב ונכון וקיים.

יוסף זונדל מסלנט. משה יוסף בהרב המנוח מוהרי"ץ מנדלזאהן

אריה בא“א מוה”ר ירחמיאל זללה"ה נאמן מארקוס

דוד הוא הקטן טבלי ברלין

(מקום חותם הכולל וחותם החורבה)


גם אנחנו הח“מ מודים בהודאה גשו”ק איך אמו“ץ שכל המבואר למעלה בח”י הב“ד צדק הנ”ל הי“ו בכל אופני השכירות והחיובים והתנאים הנז”ל הכל נו“נ מרצוננו הטוב והגמור בלי שום אונס ופיתוי והכרח כלל כי אם בל”ש ונ“ח ודעת מיושבת ובכח ב”ד יפה אשר אזנו וחקרו ועשו פשר גמור ע“ד הטוב והישר וגמרו בעדינו לטוב, ובכן נשבענו לפני הב”ד צדק הנז“ל בש”ח בפ“מ לקיים כל אופני הפשר אשר כתוב לעיל בח”י הב“ד צדק הנז”ל עפ“י התנאים הנז”ל בביטו' כל מסירה דמודעי ומודעי דמוגעי וכו' ע“ס כל המודעות ופסלנו כל עדי מודעי וכו' וכל עדי מודעי כדרך שמבטלין ופוסלין בג”נ ולדעת הרשב“א זלה”ה ואין עוד לנו ולא לב“ך ולא לשום אפוטרופוס לערער על פשר הנז' שום ערעור ופקפוק בעולם לא בד”י ולא בד“א כלל ועיקר וכל המערער אין אנחנו אין ע”י גירי דילן ולא ע“י שום נברא שבעולם דברי ערעור יהיו בטלין ומבוטלין הן בד”י הן בד“א באופן שלא יזדקק שום בי דינא רבא או זוטא ושום שר ושופט וקונסולאטוס לדברי המערער על הפשר הנז”ל ועד“א וצדק באנו עה”ח בש“א לח' מרחשון הנז”ל ש' התר“י פעה”ק ירושת"ו והכל שריר ובריר וקיים.

הצעיר הצעיר

רחל אמזליג (בחותמה) הצעיר חיים אמזליג ס“ט הצעיר שלמה אמזליג ס”ט הצעיר רפאל אמזליג ס"ט

גם אני הבא עה“ח בכח הרשאתי מהרב כמהרי”ט פרחי המכו' מירקאדו כנ“ל מודה ומסכים על כל הנ”ל.

הצעיר רפאל פאניזיל ס"ט

The above documents Were read over in my By virtue of the Paragraph 13 in the Will of

Presence before all the parties signing them Mr. Joseph Amzalag I give my consent to

And compared with the registration in the the above transection between the heirs

Consular Register and with the copies in the of the said Joseph Amzalag and the

hands of the Ashkenazim Perushim Ashkenazim – Perushim Community of

Community. Jerusalem.

Jerusalem 5 dec. 1849 I, Finn,

I Finn,

Consul – Jerusalem 5 Dec. 1849


 

ה.    🔗

זאת תהי' לעדה ולראי' מהימנא ביד הרבנים הגדולים הממונים והמנהלים מכולל פרושים אשכנזים הי“ו והגבאים הגזברים מחורבת הק' של רבינו יהודא חסיד זיע”א, איך שאנחנו הח“מ מודים בהודאה גו”ש כמודה בבד“ח, על דבר השטר שכירות אשר נמצא אצלינו מעזבון אבינו הגביר סי' יוסף אמזעלאג על חרבת הק' הנ”ל מסך שלשה אלפים מג’אראס (דענדליך) הנכתב בש“א לח' שבט ש' תקצ”ט וחתומים עליו הרבנים הג' הממונים מכולל פרושים היינו, הרב ר' ישראל ז“ל, והרב ר' ישעיה נ”י והרב ר' נטע בהרמ“מ ז”ל והר“ר ארי' נאמן נ”י וחתום בחותם הכולל לבדו בלתי חותם החורבה הנז‘, ושם בארה שכל החורבה הנז’ במצריה וסימניה וכל הבנינים מתהומא ולרקיע וכל הכנסות הכל מושכר ומשועבד לאבינו הנז‘, וזה השטר שכירות מצאנוהו קרוע כד“ת בתוך כתבי אבינו ז”ל, כי זה השטר נכתב בטעות ובטלוהו, ונכתב אח“כ שטר שכירות אחר החתום בח”י כל הממוני’ היינו ארבעה חתימות הנ“ל וגם הר' מלמן והר”ר צבי הירש והר“ר מאיר שלום הכהן והר”ר מרדכי והר“ר אלחנן והר”ר נטע בהר“ס ונוסף עליו גם חותם של חורבת הק' הנז' עם חותם הכולל, וזה השטר שכירות הוא העיקרי והוא בידינו ובו כתוב מפורש לאמור שהביהמ”ד מנחם ציון והעזרות והמרחץ ובית הטבילה לא שייך לאלו השכירות והשעבוד כלל, והנה השטר הראשון אשר בארבעה חותמות הנ“ל נעתק בטעות ובשגגה בקאנסעלעריע ענגליזי ביום י”א לח' כסלו ש' ת“ר ע”י הח“ר יוסף זאמירי בכתיבתו ובחתימתו, והן היום אחרי מצאנו ראינו כי בטעות ובשגגה נעתקה בפנקס הקאנסלעריי אשר לא כדת, ולמען לא תשכון באהלינו עולה להוציא המכשלה מתחת ידינו הננו באנו אנחנו הח”מ יורשי אבינו הגביר סינ' יוסף אמזעלאג הנז' להודיע קושט אמרי אמת, והננו מודים בהודאה גו“ש כמודה בבד”ח מרצוננו הטוב ובדעת צלולה ומיושבת בלי שום אונס והכרח כלל איך אמת גמור שההעתק משטר שכירות הראשון הנמצא מועתק בפנקס הקאנסלערייע הנ“ל וגם השטר אשר מצאנוהו קרוע הנה הוא בטל ומבוטל כחרס הנשבר וכדבר שאב”מ וכאפס ותוהו נחשב ואין בידינו וכחינו ולא ביד ב“ך ולא ביד שום אינש בעולם לתבוע בזה השטר או ההעתק הנ”ל שום פרוטה קטנה לא בד“י ולא בדאו”ה ולא בשום קאנסלערייע בעולם כאלו לא נכתב ונחתם כלל ועיקר, כי אם עפ“י השטר שכירות השני' החתום בח”י העשרה רבני' ממוני' וגזברי' הנ“ל ובחתימות שני החותמות מהכולל ומהחורבה, וכל אלו דברי השובר הנ”ל ניתן רשות מאתנו הח“מ להעתיקם בפנקס הקאנסילעריי הנ”ל להיות מחזה מול מחזה שאין ממש בהעתק ההוא.

כל הנ“ל אמרנו והודינו אנחנו הח”מ בהודאה גמורה כדת של תוח“ק וכנימוסי המלכיות דלא כאסמתכא ודלא כטו”ד כו' בביטול כל מודעי ובפיסול ע“מ כדרך שמבטלין בג”נ ולדעת הרשב“א זללה”ה ולהיות האמת נאדר“ת באנו עה”ח יום י“ד לח' חשון ש' תריו”ד בירושלם עה“ק ת”ו ושובו"ק.

רחל אמזלג חיים אמזלג שלמה אמזלג רפאל אמזלג

(בחותמה)

בפנינו עדים הח“מ חתמו עצמן הגבירה מרת רחל תחי' ובני' סינ' חיים וכה' שלמה וכמר רפאל הי”ו בני הגביר סינ' יוסף אמזעלאג מ“כ על כל הנ”ל, וכן קנינו מידם קגו“ש במדל”ב ע“כ הנ”ל. ואשרנוהי וקיימנוהי כדחזי, ולהיות האמו“ץ באנו עה”ח אנן סהדי ביום הנ“ל פעה”ק ת"ו.

יעקב יוסף תורג’ימן ס“ט יצחק קלאמארו ס”ט


ב"ה

במותב תלתא כחדא הוינא נחנא בי דינא דחתימין לתתא הנפק שטרא דנא קדמנא ומדאבריר לנא כד“ת חתימת החתומים על שטרא דנא מן הצד ה”ה האשה הכבודה הגבירה רחל אמזעליג ת“מ בטבעת שלה ובניה האחים הגבירים רבי חיים אמזעליג ורבי שלמה אמזעליג ורבי רפאל אמזעליג בחתימת ידיהם ממש וחתימת העדים ה”ה החכם רבי יעקב יוסף תורג’ימאן הי“ו והחכם רבי יצחק קאלאמארו הי”ו אשרנוהו וקימנוהו כדחזי ודין קיומיה ואתקים.

משה בן נחמיאס ס“ט חיים יצחק פיזאנטי ס”ט משה בן ויניסט ס"ט


 

ו.    🔗

היות אמו“ץ שנתקיים התנאי והגיע לידינו שטר החדש מהרוזנים דווילנא יע”א מלבד שטר הראשון משנת תקצ“ט שנשאר בידינו כעת עד אשר אם ירצו רוזני ווילנא לשלוח שטר חדש כפי הנוסח אשר בידינו החתום עליו לסימן הרב הגדול כמוהר”ר בנימין מרדכי נבון הי“ו והרב הגדול ר' שמואל סלאנט הי”ו ואז יוחזר להממונים של כוללות פרושים הי“ו השני כתבים של ווילנא הנז”ל והברירה ביד רוזני ווילנא עד תום שלשה שנים מיום דלמטה או לשלוח שטר חדש כנז“ל ולקבל בחזרה השני כתבים הנז”ל או שישארו בידינו השני כתבים הנז“ל, ואם עד תום שלשה שנים מהיום דלמטה לא ישלחו שטר חדש כנז”ל אזי ישארו בידינו השני כתבים הנז“ל לעולם כמו שכתוב בהם ועליהם מעל”ד בכל תוקף ומעתה הפשר דמעלד“ז הוא בכל תקף ועוז עד ביאת הגוא”צ כי נתקיימו כל תנאיו כד“ת. אך אם באיזה שנה לא יצאו הכולל פרושים ידי חובת פרעון המבואר בשטר פשר הלז אזי יחזור החיוב הראשון מהכולל פרושים משנת תקצ”ט והחיוב הראשון של הרוזנים דווילנא דהיינו סך מאתיים ושבעים מאג’אריס לאיתנו הראשון וכמבואר בכתב פשר דמעלד“ז ולתקף ועוז נתקבל מאיתנו קגו”ש ובקאג“ס מדל”ב כתחז“ל והכל דלא וכו' ודלא וכו' בביטול וכו' ובפיסול כו' לדעת הרשב”א ז“ל ולראיה חתמנו שמותינו יום ב' שלישי לחדש שבט משנתינו התרי”א לפ“ק פעה”ק ירושלם תובב"א והכל שריר ובריר וקיים.

רחל אמזליג (בחותמה) הצעיר חיים אמזליג ס“ט הצעיר שלמה אמזליג ס”ט הצעיר רפאל אמזליג ס"ט


Done in my presence

I, Finn,

Jerusalem 5 Jan. 1851. Consul


 

ז.    🔗

מודים אנחנו הח“מ איך שנתחייבנו בחיוב גשו”ק אשר באם יגיע לידינו עד תום שלשה שנים מהיום דלמטה שטר חדש מאת הרבנים הרוזנים הגבאים דכולל פרושים הי“ו אשר בעי”ת ווילנא יע“א ויהיה נכתב עפ”י הנוסח אשר הוכשר בעיני מעלת כבוד הרב הגדול מעוז ומגדול כמוה“ר בנימין מרדכי נבון הי”ו ואשר לסימנא מילתא חתם על הנוסח מע' הרב הנז“ל הי”ו הן בהגיע לידינו שטר החדש כנז“ל אזי מחויבים אנחנו וב”כ להחזיר להכולל פרושים הי“ו את הכתב הישן מווילנא מש' תקצ”ט אשר בידינו וגם השטר חדש ששלחו לנו מווילנא הנכתב באלול ש' ית“ר לפ”ק בלי שום טו“מ ודו”ד כלל, ואם לא ירצו רוזני ווילנא לשלוח כתב חדש כנז“ל ועד תום ג' שנים מיום דלמטה לא יגיע לידינו שטר חדש כנ”ל אזי ישארו בידינו השני כתבים הנז“ל לעולם, ולראיה באנו עה”ח פעה“ק ירוש' ת”ו בש“א לחדש שבט משנת התרי”א ליצירה והכל שו"ב וקים.


רחל אמזליג בחותמה חיים אמזלג שלמה אמזלג רפאל אמזלג


 

ח.    🔗

בעה"י

כן באו לפנינו הגבאים הכוללים דמדינת רוסיא, מחזיקים בעץ החיים כולל פרושים שבארץ החיים וכו' תוב“ב, – הפשרה הנעשית עפ”י ב“ד הגדול שבירושלם תיבב”א בין ממוני ראשי העדה דכו' פרושים לבין הכבודה הגבירה סי' רחל אלמנת המנוח הגביר הנדיב סי' יוסף אמזעליג ובניה בני הגביר המנוח הנ“ל, נדון דמי עולמית שנתחייבו כו' פרושים להעלות משכירות החצר שהיא נקראת חורבת ר' יהודא החסיד ז”ל שני מאות ושבעים מאג’אריס בכל שנה ושנה משנת תק“צטית והלאה לדורות עולם כל זמן שלא יסולק להגביר המנוח או יו”א וב“ך וסך שלשת אלפים מאג’ארעס שקבלו כו”פ מהגביר הנ“ל, והן בחו' מרחשון שאשתקד ש' תבח”ר לפ“ק נתפשרו לפני בי”ד הגדול שבירוש' לגרוע סך תשעים מאגארעס מהסך שני מאות ושבעים מאגארעס הנ“ל ונתחייבו מעכשיו ליתן רק מאה ושמנים מאגארעס בכל שנה ע”ע כ“ז שלא יסולק השלשה אלפים מאג’ארעס הנ”ל, והמאה ושמנים מאגארעס הנז' יותן בזה האופן היינו סך מאה וחמשים וחמשה מאגארעס להאלמנה ובני המנוח הנ“ל או לב”כ, וסך עשרים וחמשה מאגארעס יותן לידי הגבאים של תלמוד תורה דיתומים ובני עניים מכו' פרושים הי“ו, והברירה יהי' ביד כו”פ או ליתן הסך מאה ושמנים מאגארעס או ליתן תמורתם להאלמנה ובניה כנ“ל סך שבעת אלפים וארבע מאות ושמנים ושמנה גרשי' ולהגבאים דת”ת כנז' סך אלף ושני מאות גרשי'.

לזאת הננו אנחנו הגבאים הכוללים שאה“ק ת”ו מחזיקי היסוד דכו“פ מתחייבים מעתה ומעכשיו בחוב גמור שו”ב ומקבלים אנחנו בחוב גמור עלינו ועל הגבאים הבאים אחרינו לשב“ק שכל זמן שלא יסולק השלשה אלפים מאג’ארעס הנ”ל כאמור, אזי מחויבים אנחנו מעכשיו ומקבלים בחוב גו“ש מעכשיו גם על הגבאים הב”א לשב“ק ליתן בכל שנה ושנה מקופת הצדקה דמעות אה”ק שיעלה בידינו הגבאים הח“מ או בידי הגבאים הבאים אחרינו סך מאה ושמונים מאג’ארעס, היינו מאה וחמשי' וחמשה מאג’אר' לאלמנת סי' אמזעליג ובני המנוח הנ”ל וב“כ וסך עשרים וחמשה מאג’אר' לגבאי הת”ת דכו“פ כנ”ל או לסלק תמורתם היינו שבעת אלפים ותפ“ח גראשי' להאלמנה ובני' הנז' וב”כ ואלף ומאתים גראשי' לגבאי הת“ת דכו”פ כנ“ל בלי שום עיכוב וטו”ת כלל, והרי חוב זה מוקדם לכל סילוק שמחוייב כו' פרושי' או שום חלוקה לעניי הכולל הנ“ל, כ”א ראשית כל יוקח מדי שנה בשנה הסך מאה ושמונים מאגארעס או תמורתם כנ“ל לדמי עולמית הנ”ל בחוק ולא יעבור ע“ע כל זמן שלא יסולק כל הסך שלשה אלפים מאג’אר הנ”ל, והננו מקבלים עלינו הח“מ ועל הגבאים הב”א לשב“ק בתנאי גו”ש כתחז“ל שאם בהמשך הימים לא נצא י”ח פרעון הסך מאה ושמונים מאגארס הנ“ל כאמור אזי יחזור השט”ח הראשון לאיתנו וחיובינו הראשון דהיינו עלינו וע“כ הגבאים הב”א לשב“ק ליתן שני מאות ושבעים מאגאר' בכל שנה ושנה ויד בעהש”ט יהי' תמיד על העליונה להיות נדון ונדרש לטובתו, ולתוקף ועוז ולזכות וראיה מהימנא ביד האלמנה הנז' ובני המנוח סי' יוסף אמזעליג הנז' וב“כ שיאושר ויקוים ככל האמור הננו באים עה”ח.

בפני נתרצו האלמנה הנז“ל ובניה הי”ו בנוסח הנ“ל ולאות אמת חתמתי שמי היום ג' לח' שבט מש' התרי”א וש"וקים.

נאם בנימין מרדכי נבון ס"ט


 

ט. שוברים מיורשי אמזלג להכולל    🔗

1.

ב"ה

מודים אנחנו הח“מ היות אמו”ץ שנטלנו וקבלנו מאת מע' הממונים דכוללות ק“ק פרושים הי”ו שכירות שנה אחת דהיינו עד ר“ח שבט דהאי שתא התרי”א ליצי' סך שבעה אלפים וארבע מאות ושמונה ושמונים גרו“ש כמבואר בשטר הפשר הנעשה בחו' מרחשון ש' ית”ר לפר“ק והגיע הסך הנז”ל לידינו עספ“א, ולהיות אמו”ץ ח“ש פעה”ק ירוש' ת“ו בש”א לח' שבט שנתינו התרי“א ליצירה והכל שריר ובריר וקיים. ובפירושא אתמר שקבלנו כל הסך הנז”ל ע“י הרב ר' דוד טעבלי הי”ו וגם סילקו ליד גבאים דת“ת דכו”פ הי“ו סך אלף ומאתים גרו”ש כפי התנאי וקים ב'.


רחל אמזלג בחותמה חיים אמזלג שלמה אמזלג רפאל אמזלג


2.

מודים אנחנו ח“מ איך שק' ממע' הרבנים מכו”פ הי“ו סך שבעת אלפים וארבע מאות ושמנה ושמונים גרוש טורקיש, זאגע 7488 גרוש והן המה משכירות המגיע לנו מכו' הי”ו בכל שנה ושנה וכפי הכתבים שתחת ידינו וכאשר אנו מקבלים כל שנה אשר שולחים רבני ווילנא הי“ו כן קבלנו גם כעת סך הנ”ל במזומן וזה לבד האלף ומאתים גרוש אשר נותנים רבני כו“פ הנ”ל עבורינו לקופת ת“ת דשב”ר הי“ו מכו”פ הי“ו וכפי צוואת אבינו המקדיש ז”ל והי' לאות אמו“ץ באנו עה”ח בחו' שבט ש' תבר“ך לפ”ק בעה“ק ירוש' ת”ו והכל שו"ב וקים.

רחל אמזלג בחותמה חיים אמזלג והחותם שלמה אמזלג והחותם רפאל אמזלג והחותם


3.

ב"ה

מודים אנחנו ח“מ איך שקבלנו לנכון מאת מע' הרבנים דכולל פרושים ממחוז ווילנא הסך שבעת אלפים וארבעה מאות ושמונה ושמונים גרוש טורקי', 7488 גרוש והן המה השכירות המגיע לנו מכולל פרושים בכל שנה ושנה עפ”י הכתבים שבינינו אשר תחת ידינו וכאשר כן אנחנו מקבלים כל שנה אשר שולחים רבני גבאי ווילנא וכן קבלנו כעת הסך הנזכר לעיל במזומן וזה לבד האלף ומאתים גרוש אשר נותנים רבני כולל פרושים עבורינו לקופת הת“ת דתשב”ר דכולל פרושים הי“ו וכפי צוואת אבינו המקדיש ז”ל, ולאות אמו“ץ באנו עה”ח בחודש שבט תר“כגימל לפ”ק פעה“ק ירושלם תובב”א והכל שריר ובריר וקיים.

רחל אמזלג בחותמה חיים אמזלג שלמה אמזלג רפאל אמזלג


מהצד השני

אנוכי קבלתי לידי כל הסך האמור בניה“ד שבעה אלפים וארבע מאות ושמונה ושמונים גרוש טורקי מיד הר”ש סלאנט נ’י ולראי' ח“ש והם שכירות של שנת התרכ”ג הצעיר שלמה אמזליג ס"ט


4.

בה"י

מודים אנחנו חתומי מטה אשר קבלנו מאת מעלת הרבנים דכולל פרושים הי“ו מחוז ווילנא והנלוים להם הסך שבעת אלפים וארבע מאות ושמנה ושמנים גרוש טורקי‘, זאגע 7488 גרוש טורקי’ המגיע לנו מכולל פרושים בכל שנה ושנה כפי הכתבים שבינינו ומונחים תחת ידינו: וכאשר כן אנחנו מקבלים מהם כל שנה אשר שולחים רבני גבאי ווילנא וכן קבלנו כעת הסך הנזכר במזומן – וזה לבד האלף ומאתים גרוש שנותנים רבני כולל הנ”ל עבורינו לקופת הת“ת דתשב”ד דכולל פרושים כפי צוואת אבינו המקדיש ז“ל, ולאות אמו”ץ באנו עה“ח בחודש שבט ת’ר’כ’דלי”ת לפ“ק פעה”ק ירושלם תובב"א והכל שריר וקיים.

רחל אמזלג בחותמה חיים אמזלג שלמה אמזלג רפאל אמזלג


מהצד השני

אנוכי קבלתי לידי במזומן הסך הנז“ל היינו שבעה אלפים וארבע מאות ושמונה ושמונים גרוש צג. זאגע 7488 גרוש ומסרתי החלק המגיע לאמי ולאחי הי”ו וע“ד אמו”ץ חתמתי שמי בחו' שבט התרכ"ד ליצי'

הצעיר שלמה אמזלג ס"ט


 

יוד.    🔗

ב"ה

להיות אשר בחודש שבט שנת התקצ“ט לפ”ק נתן אישי ואבינו המנוח הגביר הנכבד רצ“ו טוב שם מו”ה סי' יוסף אמזעליג נ“ע סך שלשה אלפים אדומים זהב (מאג’אריס) ליד מעלות הרבנים הגדולים ממוני ומשגיחי ומנהלי המ”ק חורבת רבינו יהודא החסיד זלה“ה לטובת ותועלת בניני המ”ק שבחצר הרי“ח ז”ל, ובעדם ובעבורם השכירו הרבנים הנ“ל לאישי ואבינו ז”ל את כל הנחלה הנ“ל עד ביאת הגו”צ וכמפורש יצא בהשטר הנעשה בכל תוקף ועוז בחודש שבט הנ“ל וחתומי' עלי' מע' הרה”ג מו“ה ישראל ז”ל בעה“מ ס' תקלין חדתין והרב מו”ה נטע בהה“ג מו”ה מענדיל ז“ל והרב מו”ה נטע בהר“ס ז”ל והרבנים דעמייהו, ואח“כ השכיר אישי ואבינו ז”ל למע' הרבנים הנ“ל את כל הנחלה הנ”ל בסך מאתים ושבעים אדומים (מאג’אריס) לשנה עד ביאת הגו“צ וכמבואר בהשטרות ומשם בארה, ואח”כ בשנת תבח"ר לפ“ק נתהוו איזו סכסוכים בינינו לבין הרבנים הנ”ל אחרי פטירת אישי ואבינו ז“ל, ונשתוינו ברצונינו הטוב והגמור אז לפחות מהשכירות תשעים אדומים זהב לשנה ולקבל מעת ההיא ומעלה כל שנה שכירות מאה ושמונים אדומים זהב (מאג’אריס) ובהחשב כל אדום זהב לסך שמנה וארבעים גרוש טורקי' ומזה הסך יותן כל שנה עבור תלמוד תורה דכולל פרושים אלף ומאתיים גרוש כצוואת אישי ואבינו ז”ל, והמותר נקבל לידינו וב“כ וכמבואר בהשטרות שנעשו בשנת תבח”ר הנ“ל ומשם בארה ולקיום הענין באנו על החתום אנחנו וגם הרבנים ממוני הזמן דכולל פרושים הי”ו וגם הרבנים הגדולים דחכמי הספרדים הי“ו וגם יש לנו שני שטרות התחייבות מאת הרבנים הגדולים אמרכלים דע”ת ווילנא יע“א אחד מחודש תמוז תקצ”ט ושנית מחודש אלול שנת ית“ר לפ”ק והכתבים הנ“ל הועתקו ונתקיים בחותם הקונסולאט של הקאנזול איינגליז יר”ה. ומאז ועד היום קבלנו את השכירות בשלמות.

והן עתה מודים אנחנו ח“מ כמודים בביד”ח וחתימותינו תעיד עלינו כמאה עדים כו“נ איך אשר קבלנו כהיום מיד שליח נבחר ששלחוהו הרוזנים הפקידים והאמרכלים דאה”ק אשר בע“ת ווילנא יע”א גבאי כולל פרושים דמחוז ווילנא ונלוים אליהם ה“ה הה”ג מוהרש“ש נ”י והה“ג מוהרא”פ נ“י והה”ג מוהרש“י נ”י את כל הסך אשר נתן אישי ואבינו המנוח ז“ל בשלימות (אחר ניכוי סך שנים עשר אלף ושמונה מאות גרוש טורקי אשר הנחנו אותם לטובת התלמוד תורה דתשב“ר דכולל פרושים ממחוז ווילנא והנלוים אליהם אשר מחויבים הרבנים הנ”ל והב“א לשב”ק לתן פירות והריוח מזה סך אלף ומאתים גרוש כל שנה ושנה על שכר לימוד עבור תשב“ר דכולל פרושים לקיים צוואת אישי ואבינו המקדיש ז”ל כידוע וכאשר התנהג עד כה) והכסף הנ”ל שקבלנו את השליח הנ“ל במזומן נתן להרבנים הנ”ל איש נדיב אחד לתועלת ענין הזה. ובעד סך שקבלנו במזומן מהשליח הנ“ל מכרנו ועברנו והחלטנו למשלחיו הרבנים הגאונים ופקידים דאה”ק כולל פרושים דמחוז ווילנא והנלוים אליהם השלשה רבנים הנקובים הנ“ל עבור כוללם הנ”ל את כל הזכיות ויפוי כח שהי' לנו על הנחלה הנ“ל מכירה גמורה וחלוטה מכירה גלויי' ומפורסמת, ומסרנו להשליח הנ”ל כל הכתבים והשטרות שהי' לנו בכדי שיקנה אותם עבור משלחיו הנ“ל כנ”ל בתורת כתיבה ומסירה כד“ת – וכן עשה השליח וזכה בהם ובכל הזכותים האמור בהם ובכל שעבודייהו דאית בהו עבור משלחיו כנ”ל (ואולי המצא ימצא בידינו או ביד ב“כ ויו”א עוד איזה שטר או כתב אשר לא מסרנו להשליח הנז' הרי הוא בטל ומבוטל כחרס הנשבר וכדבר שאין בו ממש) ומעתה כל הזכיות שהיה לנו עד כה בחצר הרי“ח ז”ל שייכים המה להגבאים דאה“ק מכולל פרושים דמחוז ווילנא והנילוים אליהם עבור כוללם וככל הנ”ל ולא שיירנו לעצמנו וב“כ ויו”א שום שיור זכות כלל, וביד הרבנים הגבאים הנ“ל לעשות ככל אשר יעלה בדעתם הרמה לטובת כוללם כי כל הזכיות שהי' לנו שייכים להם מעתה ומעכשיו עד ביאת גו”צ כנ“ל וקבלנו עלינו אחריות גו”ש ע“כ נכסינו מקואגמ”ט דקו“ד לפצות כל מין טוען ומערער על כל הנעשה מאתנו הן שיערער מצדינו או מצד אישי ואבינו ז”ל באופן שאנחנו מחויבים להעמיד ולקיים מכירה זו ככל האמור משופה ומנוקה בידי הקונים הנ“ל וככל הנ”ל – והכל נו“נ ברצונינו הטוב דלא וכו' ודלא וכו' בביטול וכו' בפיסול וכו' ובקגו”ש במדל“ב כתחז”ל שקנו אחרים מידינו ובכל אוהיו“מ כד”ת וכתחז“ל וגם נו”נ בתוקף נמוסי הקונסלירי יר“ה ועל כל האמור לעיל באנו עה”ח בש“א לחודש אב הנחמות שנת התרכ”ד לפ“ק פה עיה”ק ירושלים תובב"א והכל שריר וקיים ואמת ויציב.

והיתה לבאר שמה שכתוב לעיל וקבלנו עלינו אחריות גו“ש כו' לפצות כל מין טוען ומערער כו' הכוונה הוא אשר אם אולי יבוא איזה בע”ח אשר יתבע איזו חוב מאתנו או מאישי ואבינו ז“ל או שיבוא איזה יורש זולתינו אשר יאמר שיש לו ג”כ איזו זכות בזה, על כל זה קבלנו אחריות. ושבה והיתה לבאר אשר ניתן מאתנו כהיום עוד שטר כשטרא דנא ומכוונים אות באות ונתננו השני שטרות אלו למען אשר האחד יוליכהו השליח הי“ו למשלחיו הקונים הרה”ג הגבאים בווילנא הי“ו והאחד ישאר בירושלם, והכל כתחז”ל והשו"ב.

מודים אנחנו על כל הנז"ל

רחל אמזליג בחותמה חיים אמזליג ס“ט שלמה אמזליג ס”ט רפאל אמזליג ס"ט


ב"ה

בפנינו עדים חתומי מטה חתמה האשה מרת רחל אלמנת המנוח הגביר רצ“ו סי' יוסף אמזעליג בחותם טבעת שלה הנז' וגם בניה השלשה האחים הגבירים ה”ה הגביר כהר“ר חיים אמזעליג ואחיו הגביר הח”ר שלמה אמזעליג הי“ו ואחיו הגביר הח”ר רפאל אמזעליג הי“ו בחתימות ידיהם ממש וקבלנו מהם קגו”ש כד“ת על כל האמור מרישא לסיפא והכל נעשה מהם ברצונם הטוב והגמור ובלב שלם ובקשו אותנו לקבל מהם הקגו”ש ולבא על החתום, ובכן קבלנו מהם קגו“ש על כל הנ”ל ובאנו על החתום בזמן הנ“ל פעה”ק ירושלם ת“ו והשו”ב

יעקב יוסף תורג’ימאן ס“ט יצחק קאלאמארו ס”ט


I hereby certify that the Signatures and seal attached to the foot of the above documents are truly those of Rachel Amzalag, Salomon Amzalag, Haim Amzalag and Rephael Amzalag.

British Consulate

Jerusalem. August 25 th. 1864

Noel Temple Moore

Consul.


 

יא.    🔗

ב"ה

להיות לראי' ביד מע' הגבירה הכבודה מ' רחל ת“מ א' המנוח הגביר היקר רצ”ו סי' יוסף אמזעליג ז“ל ובניה הגבירים הנכבדים כה”ר סי' חיים הי“ו וה”ר סי' שלמה הי“ו וכ”ה סי' רפאל אמזעליג הי“ו, אשר בעתש”ק קבלו כהיום את המעות מידי הח“מ שליח מהרבנים הגבאים הכוללים הה”ג מוהרש“ש נ”י והה“ג מוהרא”פ והה“ג מוהרש”י נ“י מחיר הכתבים והניירות שהי' להם על הנחלה דחורבת הרי”ח ז“ל, השאירו אצל הגבאים עוד לזכות נשמת אביהם המקדיש ז”ל סך 12800 גרוש, שנים עשר אלף ושמונה מאות גרוש אשר מחוייבים הגבאים הכוללים הנ“ל והב”א לשב“ק על כולל אה’ק דמחוז ווילנא והנילוים ליתן ריוח מזה כל שנה סך אלף ומאתים גרוש עבור תשב”ר דכולל פרושים ממחוז ווילנא והנילוים אליהם לתשלום שכר לימוד מתשב“ר הנ”ל וכפי צוואת אביהם המקדיש ז“ל שיהי' לעילוי נשמתו עד ביאת הגו”צ וכאשר כן מבואר בהכתבים שקבלתי עתה מהאלמנה והיורשים הנ“ל, ולאות אמו”ץ באעה“ח בש”א לחודש אב תרכ“ד לפ”ק פעיה“ק ירושלם ת”ו.

נאם מאיר משה בהרב הג' מוה“ר אלימלך ז”ל

ליתר תוקף ועוז באנו עה“ח אנחנו ממוני ומנהלי דכולל פרושים הי”ו ממחוז ווילנא והנילוים אליהם והננו מאשרים ומקיימים את כל האמור לעיל אשר כן יאמר מפורש בעת שגמר הרב מוהר“ר מאיר משה נ”י בהרב הג' מוהר“ר אלימלך ז”ל השליח של הה“ג הגבאים דכולל פרושים במחוז ווילנא והנילוים אליהם וככל האמור לעיל אשר סך אלף ומאתים גרוש מחויבים לתן שנה שנה על שכר לימוד לתשב”ר דכוללינו פרושים ממחוז ווילנא והנילוים לעילוי נשמת המקדיש המנוח הגביר סי' אמזעליג ז“ל וככל האמור לעיל ולראיה חתמנו שמותינו זמן הנ”ל פעיה“ק ירושלם תובב”א בנימין דוד מוילנא יצחק אייזיק בהר“י אנדריאר מאיר בא”א מו“ה אשר נ”י מאניקסט

לאות אמת וצדק אשר בפני נעשה כל הנ“ל וכתקון חז”ל באתי גם אנכי עה“ח יום הנ”ל.

נאם שמואל סלנט (חותם)


 

בית אמזלאג בחרבת ר' יהודה החסיד.    🔗

ונתתי להם בביתי ובחומתי י.ד. ושם

באחד הבתים בחרבת ר' יהודא החסיד בבית “תלמוד התורה וישיבת עץ החיים” מוצאים אנו אבן עתיקה משנת תקצ"ט, המכרזת ואומרת:

האבן הזאת תהי' לאות כי הבית הזה, מקרא ק“ו, יהי לעי”נ החכם הנדיב כמו“ה יצחק דוד נ”ע בן הגביר המפורסם רודף צדקה וחסד כמוה“ר יוסף אמזלאג הי”ו. והבית הזה יהי עליון להעלות נשמתו תמיד באור תורה דתשב“ר ויקרא בשם “תולדות יצחק” שם טוב מבנים יהיה לו, ולו תהיה לנחלה קדושת עולמים עד עמוד לקץ הימין תנצב”ה וקשורה בשלהבת קדושת א"ת, ונר מצוה לזכר עולם יהי צדיק.

נלב“ע ב' אדר תקצ”ט פעיה“ק ת”ו

ושם אמזלג נשאר לברכה וכבוד למזכרת נצח זכרון לפני ה' תמיד בעי“ק ירושלם ת”ו.


  1. ב“ך כאן ובהמשך החיבור משמעו ב”כ – בא כוח או בא כוחו (הערת פרויקט בן־יהודה)  ↩

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 47933 יצירות מאת 2673 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 20499 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!