רקע
אלמוני/ת
פנקס ועד ק"ק פאדוואה שס"ד–ש"צ (1603–1630)

ההדיר והוסיף מבוא והערות דניאל קארפי


(רנט) מנוי ד'

הושם פרטי למנות הארבעה, כנראה בפרטי נעשית מיום א' ו' ימים לחג המצות שע“א שעבר;1 אך בזאת יבואר, שמכאן והלאה יהיה להם קונטומאציי'2 מששה,3 בכל חוזק ותוקף הפרטי הנ”ל;4 וימשך מנויים בעד ששה חדשי'. נשאר ע“פ י”ג הן י"א לאו

ובכן ר' שלמה עזיז קרא לכמ' יוסף ספיריאל                              ונשאר ע“פ י”ו הן ו' לאו

ור' אהרן ב“ש קרא לר' שמואל כ”ץ                                      ונשאר ע"פ י' הן ח' לאו

ור' יוסף ספיריאל קרא לר' אברה' אבוהב                                   ונשאר ע“פ י”ב הן י' לאו

ור' דוד בר ד“מ קרא לר' יעקב בר אברה' שלו'                              ונשאר ע”פ י' הן ט' לאו

ור' אברה' אבוהב קרא לר' אליה נכנס                                        ונשאר ע“פ י”ב הן י' לאו

ור' משה מוריטו קרא לכמהר“ר שמריה מרפורק לנכנס                         ונשאר ע”פ ט"ו הן ו' לאו


(רס תשלום למנחם טריווס על סיועו לפרנסים)

הושם פרטי לתת לכמ' מנחם טריויס שלשה דוק‘, ששִמֵש לפרנסי’ בצרכי הקק“י הרבה פעמי' בששה חדשי' שעברו; והמעות הנ”ל יתנו לו בגבייה ראשונה,5 וג“כ יפרעו לו כנ”ל בעד שלשה שנים הע“ל, מששה חדשי' לששה חדשי‘;6 ויהיה חייובו לשמש הפרנסי’ מהקק”י בצרכי הקק“י כמו ויצייו7 שמש. נשארה ע”פ כ"ג הן א' לאו


אלה8 שמות הנועדים ליל ב' ו' טבת שע"ב9 בבית המדרש    🔗

כמ“ר נריה בר יחיאל פרנס, כמ”ר שמעון בר ש“י פרנס, כמ”ר משה כהן10 נכנס, כמ“ר אהרן שלו', כמ”ר שלמה בר ד“מ, כמ”ר מיכאל בר אהרן, ר' אלחנן יעקב ארקוואלטי, כמ“ר פינחס בהח”ר גבריאל, כמהר“ר שמריה מורפרק, כמ”ר נריה בר יעקב, כמ“ר שמואל כהן,11 כמ”ר שלמה עזיז, כמ“ר מיכאל ספיריאל, כמ”ר יעקב בר אברהם,12 כמ' יודא נאפולי, כמ' יוסף דאלבו, ר' יודה מוייא, כמ“ר משה בר מנחם, כמ”ר אברהם אבוהב, ר' שמעון בר ד“מ, כמ”ר שמעון לוריא‘, ר’ דוד בר ד"מ.


(רסא מינוי נאמנים על עזבונו של ר' חיים משולם)

הושם פארטי מצד שני הפרנסים, ה“ה כמ”ר נריה בר יחיאל וכמ“ר שמעון בר ש”י יצ“ו והנכנס כמ”ר משה כהן יצ“ו, למנות13 שלשה נאמנים על חפצי זהב וכסף ונכסים אחרים מעזבון כה”ר חיים משלם14 זלה“ה; והשלשה נאמנים הנ”ל יחזיקו הכל בתיבה אחת סגורה עם שתי מפתחות, אשר הראשון מהנאמנים אשר יובחר יחזיק התיבה בביתו וכל אחד מחבריו יחזיק מפתח אחד מן התיבה הנ“ל, והתיבה הנ”ל יקנו אותה מדמי הקדש הבתי חיים;15 ויהיו נמסרים החפצים והנכסים הנ“ל ליד הנאמנים הנ”ל בכתב יושר,16 שיזָכֵר בו כל דבר ודבר בפרט על פינקס, ויהיה חתום מיד הנאמנים הנ“ל, וימשך מנוי הנאמנים הנ”ל בעד ג' שנים רצופים; בבאור, שתשמישם של הכלים וחפצים הנ“ל יהיו באופן זה, דהיינו שהכלים והחפצים כגון לאמפידי17 וכל דבר שדרך תשמישו הוא בבית הכנסת דווקא, אם לפאר הב”ה או להאיר בו בשמן למאור לב“ה, וכן לתכשיטי ויפויי ס”ת, כגון מפות18 ומעילים19 ורימונים ותפוחים20 וכתר תורה של כסף,

יהיו לשמושם הנז' בב“ה של האשכנזים לבד דווקא,21 כנהוג; והכלים והחפצים והכספים22 אשר הם לתשמיש ברית מילה לבד, ולא לדבר אחר, ישתמשו בהם לצורך ברית מילה כל בני הק”ק פאדובה יצ“ו הנז'; והכלים והכספים אשר דרך תשמישם ומצותם הוא בב”ה וחוץ לב“ה, כגון בציל וברונזין23 אשר דרך תשמישם הוא בב”ה לרחוץ ידי הכהנים בעלותם לדוכן וכן חוץ לב“ה לרחוץ ידי המוהל המתבוסס בדמי המילה, גם זה24 בבואם להשתמש בהם בב”ה לרחוץ ידי הכהנים הנ“ל לא יהיה אלא דווקא בב”ה של האשכנזים כנהוג, שהוא המקו' אשר היה שם תשמישם בתחילה בחיי המנוח המֵנִיח25 בעל העזבון הנ“ל, כי שם היה בית תפלתו, וכן התנהגו ג”כ אחרי מותו כמפורסם, וברצותם להשתמש בבציל וברונזין הנ“ל בברית מילה, כל אנשי קקפ”י ישתמשו בהם לברית מילה כנז‘, ולא זולת; ועוד לא יורשו ולא יוכלו לא למכרם ולא למשכנם26 וגם לא להשאילם כדי למשכנם, ויחוייבו הנאמנים לקיים הסדר הנ“ל ולתת אותם לכל המצות הנ”ל בעת המצטרך כנ“ל וכנ”ל, וכן לחזור ולקחת אותם מיד מי שישאילום למצוות הנ“ל, וזה בגזרת נח”ש27 ובכל האלות והקללות הכתובות בספר התורה ובקנס חמש מאות דוקאטי28 אפליקאטי אל הארסינאלו מויניצייאה,29 ולא יהיה נקרא מוֹסֵר30 מי שיגלה ויפרסם הדבר לשרי הארסינאלו כדי לקיים הפארטי הזאת; וכל הסדר הנ“ל ינהגו הנאמנים שיֵעָשו מזמן לזמן31 ע”פ בני הקק“י32 יצ”ו ע“י בושלו ובַלוטִי,33 ויבואר שהשלשה נאמנים שיובחרו יהיה להם קונטומציה,34 אמנם35 לא יוכלו לבחור נאמנים עוד להבא כי אם במעמד כל בני הועד יצ”ו חוץ משנים, ויחוייבו הפרנסי’ אשר יהיו בזמן ההוא אשר יובררו הנאמנים הנ“ל, להכריז בב”ה כ“ד שעות קודם עשיתם הברירה מהנאמנים הנ”ל;|

קמט ע“א ועוד יֵעָשו שני רואי חשבונות, שיהיו עומדים אצל הנאמנים הנ”ל בשעת אשר ימָסרו הכלים

והחפצים הנ“ל ביד הנאמנים הנ”ל, וימשך מנוים של הר“ח הנ”ל בכל משך זמן ג' שנים כמו הנאמנים הנ“ל, וכן כל זמן שיובררו נאמנים אחרים36 ג”כ יובררו שנים רואי חשבונות אחרים כנ“ל; וכן יחוייבו השמשים בגזרת חרם, להשיב ולמסור ליד הנאמנים כל הכלים אחרי אשר ישתמשו בהם כנ”ל, בזמן שלשה ימים אחרי שמושם, וכל זה בתנאי שלא יהיה נגד רצון וכוונת המנוח המֵנִיח הכלים והחפצים הנ“ל; ולא יוכל שום פרנס להשים פארטי לחתוך ולבטל הפארטי הזאת לעולם, וזה בגזרת חרם וכל האלות והקללות הכתובים לעיל ובקנס חמש מאות דוקאטי אפליקאטי כנ”ל, וגם אם יהיה נעשית פארטי נגד זאת לא תועיל לבטל הפרטי הזאת ותהיה כאלו לא נעשית כלל; והפארטי הזאת תהיה נקראת לפני האנשים אשר יש להם הכח מק“ק האשכנזים37 יצ”ו על עסק זה, ולפני האנשים אשר יש להם הכח מק“ק הלועזים יצ”ו כנ“ל, כדי שיהיה קיום לדברי הפארטי הזאת לעולם בכלל ובפרט, ויקבלו עליהם בגזרת חרם שני החלקים38 הנ”ל לקיים כל מה שנעשה בפארטי הזאת ובכל הכח אשר נתן להם.

נשארה ע“פ כ”א הן ולאו אחד39 |


קמט ע“ב אלה שמות הנועדים ליל ג' כ”א טבת השע"ב40    🔗

כמ“ר נריה בר יחיאל, כמ”ר שמעון בר ש“י, כמ”ר משה כה“ץ,41 כמ”ר מיכאל בר אהרן, כמ“ר שלמה עזיז, כמ”ר אליה קאטלאן, כמ“ר יצחק אלאטרינו,42 כמ”ר יודא נאפולי, כמ“ר זילמן43 בר ד”מ, כמ“ר יעקב בר אברהם שלו', כמ”ר משה בר מנחם, כמ“ר נריה בר יעקב, כמ”ר זאלמן בר ד“מ, כמ”ר אברהם אבוהב, כמ“ר מיכאל אספיריאל, כמ”ר אלחנן יעקב ארקיוואלטו, כמ“ר שמואל כה”ץ,44 כמ“ר פינחס דניגרי, כמ”ר דוד בכמ“ר ד”מ, כמ“ר שמריה קוניין, כמהר''ר שמריה מורפורג, כמ”ר אהרן שלו', כמ“ר יוסף דאלבה, כמ”ר זימלן לוריאה.


(רסב) חיוב הפרנסי' לחתום הפארטי בזמן ג' ימי'

הושם פארטי מצד מ“כ שני הפרנסים, ה''ה כמ”ר נריה בר יחיאל וכמ“ר שמעון בר ש”י והנכנס כמ“ר משה כה”ץ יצ“ו, שמכאן והלאה כל הפארטי שיֵעשו45 להבא יהיו מחוייבים הפרנסים שיהיו מזמן לזמן46 לחתום כל הפארטי47 מחתימת ידם של כל שלשה הפרנסים, בזמן שלשה ימים, ואם יהיה אחד מהפרנסים שלא ירצה לחתום הפארטי, יחתמו השנים פרנסים האחרים ויהיה להם כח וחוזק כאלו נחתמה מיד שלשתם, וכל זה בקנס48 חרם וחמשה דוקאטי חציים להקדש הקקפ”י וחציים לדיין אקוילה;49 אך יחוייבו לקראות הפרטי, שתהיה מכוונת אל טופס הפרטי שנקרא מתוך השקוורצו בעת הבאלוטציוני, קודם חתימתם;50 ויחוייבו הפרנסים היוצאים, תכף ביציאתם ממנויהם, למסור פנקס הקקפ"י ליד הפרנסים הנכנסים.

נשארה ע“פ י”ג הן י"א לאו


(רסג) ג' פרנסי' ונכנס שבט אדר ניסן השע"ב

הושמו באלי בבוסולו למנות ג' פרנסים ונכנס כנהוג, בעד שבט אדר ואדר ניסן השע"ב

ובכן כמ“ר זימלן בר ש”י קרא לכמ“ר שמואל כה”ץ להיות פרנס

ונשאר ע“פ י”א הן ח' לאו

כמ“ר פינחס בכמהר”ר גבריאל קרא לכמ“ר מיכאל ספיריאל ונשאר ע”פ י"ב הן י' לאו

כמ“ר משה בר מנחם קרא לכמהר”ר שמריה מורפורג ונשאר ע“פ י”ג הן ט' לאו

כמ“ר יוסף דאלבה קרא לכמ”ר משה כהץ מוריטו להיות נכנס ונשאר ע“פ י”ב הן י"א לאו


(רסד מינוי אחד במקום ר' שמואל כ"ץ ו’נכנס' לארבעה על ההענשה)

עוד הושמו באלי בבוסלו לברור איש אחד, שיכנס לכלל הארבעה51 היושבים על מדין52 לענוש העבריים53 במקו' כמ' שמואל,54 ונכנס אחד.

וכמ“ר נריה בר יחיאל קרא לכמ”ר שמעון לוריאה להיות במקו' כמ“ר שמואל כ”ץ               

ונשאר ע“פ י”ג הן ט' לאו

וכמ“ר פינחס קרא לכמ”ר יוסף דאלבה להיות נכנס בארבעה הנ"ל               

ונשאר ע“פ י”ד הן ח' לאו

(–) נריה בר יחיאל ז"ל פרנס55

(–) שמעון בר שאול יודא ז"ל פרנס56


ליל ב' ל' יינאר שע"ב57 נועדו האנשים האלה בבית הכנסת הגדולה58    🔗

כמהר“ר שמריה59 יצ”ו, כמ“ר שמואל כה”ץ, כמ“ר משה כה”ץ יצ“ו, כמ”ר נריה בר יחיאל, כמ“ר מיכאל בר אהרן, כמ”ר אברהם אבוהב, כמ“ר שלמה עזיז, כמ”ר שמריה קוניאן, כמ“ר דוד בר ד”מ, כמ“ר יודא מוייא, כמ''ר אהרן שלו', כמ”ר יודא נאפולי, כמ“ר זימלה60 בר ש”י, כמ“ר זלמן בר ד”מ, כמ“ר פינחס בכהח”ר גבריאל, כמ“ר זימלן בר ד”מ.


(רסה) נבחרים על דבר קוראצי

להיות כי הצבור מהעיר61 הזאת שואלים ומבקשים מבני הקק“י סך מעות עבור הוצאות הקוראצי;62 לכן הושם פארטי מ”כ63 שני הפרנסים האלוף כמהר“ר שמריה יצ''ו וכמ”ר שמואל כה“ץ יצ”ו והנכנס כמ“ר משה כה”ץ יצ“ו, שיבררו ע”פ בושלו ובאלוטי שלשה אנשים אשר יפקחו ולהשתדל64 ויתעסקו בעסק זה,65 וגם אם יהיו פסולים מחמת קורבה ושנאה יוכלו לעסוק בעסק זה; וכל אשר יסכימו שלשתם בעסק זה, יהיה מקויים כאלו נעשה בהסכמת כל בני הק“ק יצ”ו, ויהיה להם הכח ג“כ להוציא כל המצטרך עבור עסק זה; ולא יוכל שום אחד אשר יבורר למאן ולפודאר,66 בגזירת נח”ש.                נשארה ע“פ ט”ו הן א' לאו


הושמו באלי בבוסולו לברור השלשה אנשי' הנ"ל

וכמ“ר משה כהן67 קרא לכמ”ר אהרן שלו' להיות אחד מהמשתדלי' בעסק הנ“ל                ונשאר ע”פ ח' הן ה' לאו

כמ“ר שלמה עזיז קרא לכמ”ר זימלן לוריאה להיות אחד מהמשתדלים                ונשאר ע“פ י”ב הן ג' לאו

כמ“ר יהודה נפולי קרא לכמ”ר שמואל כה“ץ יצ”ו להיות אחד מהמשתדלים הנ"ל

ונשאר ע“פ י”ג הן א' לאו

(–) שמריה בכמ“ר אהרן מרפורך יצ”ו פרנס

(–) שמואל בכהר“ר גרשון כ”ץ י"ץ פרנס

(–) משה כהן בר יצחק כהן פרנס68 |


קנ ע“א ואלה שמות הנועדים ביו' א' ר”ח אדר השני שע"ב69    🔗

כמהר“ר שמריה מורפורק, כמ”ר שמואל כה“ץ, כמ”ר מיכאל אספריאל, כמ“ר משה כה”ץ, כמ“ר נריה בר יחיאל, כמ”ר אליה קטאלנו, כמ“ר שמריה קוניין, כמ”ר דוד בכמ“ר ד”מ, כמ“ר אלחנן יעקב ארקיוואלטו, כמ”ר יעקב שלו‘, כמ“ר זימלן לוריא, כמ”ר יודא נאפולי, כמ"ר אהרן שלו’, כמ"ר יוסף דאלוה.


(רסו) כמה יהיו הקרואים לברית מילה ונשואין

הושם פארטי70 מצד מ“כ שלשת הפרנסים, ה”ה האלוף כמהר“ר שמריה מורפורק וכמ”ר שמואל כה“ץ וכמ”ר מיכאל אספריאל, שמכאן והלאה, כל איש מבני הקקפ“י אשר יבא לו שמחת ברית מילה, לא יוכל לקרא לאכול על סעודת הברית כי אם שמנה עשר בני אדם בין זכרים ונקבות, לבד מהחזן והשמש והאורחים71 וחצונים72 שיוכל להוסיף כרצונו; וכן על סעודת נשואין לא יוכל לקרא כי אם ארבע ועשרים בני אדם בין זכרים ונקבות, מלבד החזן והשמש והאורחים כנ”ל, ואם ירצה לקרא כל בני הבית מאיש אחד,73 יכָתְבו בִּפְרָטוּת בפוליצה,74 וכל אחד מהם יעלו לחשבון הקרואים, וכל זה בלא ערמה ומרמה כלל, וזה בגזרת חרם; ויהיה נחשב לעובר כאלו מאכיל את הקרואים נבלות וטרפות, ובקנס חמשה ועשרים דוקאטי לכל העובר, חציים להיות נגבים ונחלקים לעניי ישראל תרי קקפ“י75 וחציים לחדר הארסינאלי מויניצייא, והפרנסים אשר יהיו בימים ההם יהיו חייבים לנגוש ולכוף העובר לפרוע הקנס הנ”ל, ואם העלם יעלימו לבלתי עשות לו כדת וכהלכה כנ“ל, יחוייבו {הפרנסים לפרוע} הפרנסים הם עצמם לפרוע הקנס משלהם, וילכדו ג”כ בעונש החרם כנ“ל; והפארטי הזאת לא יוכל שום ריגולאדורי76 להוסיף ולגרוע בה דבר לעולם, אם לא ימָצֵא בועד כל הנועדים ושיסכימו כלם לדעת אחד, חוץ מבאלה אחת,77 ע”פ בוסלו ובלוטי.                נשארה ע"פ ט' הן ה' לאו


(רסז איסור משלוח-מנות בפורים)

עוד הושם פארטי78 מצד מ“כ הפרנסים יצ”ו הנ“ל לקיים בעד פורים הע”ל את הפארטי מפורים נעשתה ביום ה' אדר הש“ע; אמנם התבאר, שהפרנסים והגבאים יעשו הערכים מהי”ב דוקאטי, וישאר כל ערך ע“פ חמשה מהם.                נשארה ע”פ י"ב הן ב' לאו

(–) שמריה מרפורך פרנס

(–) שמואל בכהר“ר גרשם כ”ץ י"ץ פרנס

(–) מיכאל אשפיריאל פרנס79ואלה הנועדים ליל ו' כ“ו אדר שני שע”ב80    🔗

כמהר“ר שמריה מרפורק, כמ”ר שמואל כה“ץ, כמ”ר מיכאל אשפיריאל, כמ“ר משה כה”ץ, כמ“ר שמעון בכמ'”ר ש“י, כמ”ר אלחנן יעקב ארקיוואלטי, כמ“ר אברהם אבוהב, כמ”ר יודא נאפולי, כמ“ר יוסף דאלווה, כמ”ר דוד בכמ“ר ד”מ, כמ“ר יצחק בכמ”ר אהרן ז''ל, כמ“ר פינחס בכמה”ר גבריאל, כמ“ר יודא מוייא, כמ”ר זימלן לוריאה, כמ“ר אליה קאטילאנו, כמ”ר יעקב בר אברהם ז“ל, כמ”ר זימלן בר ד“מ, כמ”ר נריה בר יעקב ז"ל.


(רסח גבייה לקמח של פסח)

הושם פארטי מצד שלשת מ“כ הפרנסים יצ”ו לגבות מאה ושבעים ליטרי' לעולי‘81 לקנות חטין או מצות ולחלקם82 ע"פ הפרנסים והגבאים ע’“פ בושלו ובאלוטי כנהוג; והפרנסים יוכלו למשכן החייבים83 על הפוליצה שתֵעָשה, שלא יפרעו בזמן שיוגבל, ולא יוכל שום אדם לריוואקאר או לשושפינדיר,84 בגזרת נח”ש, והמשכונות ימכרו תכף ומיד כפי רצון הפרנסים.

(–) שמריה מרפורך פרנס

(–) שמואל בכהר“ר גרשם כ”ץ י“ץ פרנס                נשארה ע”פ ט"ו הן ג' לאו


(רסט) ברוך בר ק[לונימוס] מוייא

עוד הושם פארטי לתן לכמ“ר ברוך בר קלונימוס מוייא שני דוקאטי בכל שנה, בעבור שיתחייב ללכת להכשיר85 כל התנורים שאופין בו היהודים לחם, בכל יום שאופין בו; והמעות ינתנו לו ממעות הק”ק יצ“ו, בכל שלשה חדשים חצי דוקאטו.                נשארה ע”פ ט"ו הן ג' לאו


בהיות כי הפארטי הנ“ל הושמה בטעות, כי כבר נעשה פארטי מקודם שאין יכולין להעלות שכר לשום אדם אם לא יהיה בהסכמת כל הועד,86 ובעשיית הפארטי הנ”ל לא נמצאו כל הנועדים, ע“כ הפארטי הנ”ל87 היא בטלה ומבוטלת88 וחשובה כחרש הנשבר שאין בו ממש, והפארטה89 נכתבת בדף קיח כאן לאחרינו.90


אלה שמות הנועדים יום ה' ראשון של חול המועד של פסח שע"ב91    🔗

כמהר“ר שמריה מרפורק, כמ”ר שמואל כה“ץ, כמ”ר מיכאל אשפיריאל, כמ“ר פינחס בכהר”ר גבריאל, כמ“ר אהרן זרח, כמ”ר משה בר מנחם, כמ“ר דוד בר ד”מ, כמ“ר יעקב בר אברהם, כמ”ר שלמה עזיז, כמ“ר אברהם אבוהב, כמ”ר משה שלו‘, כמ“ר מיכאל בר אהרן, כמ”ר שמעון בר ש“י, כמ”ר אהרן שלו’, כמ“ר יודא נפולי, כמ”ר נריה בר יחיאל, כמ“ר אליה קאטילאנו, כמ”ר יוסף דאלווה, כמ“ר יצחק בר אהרן, כמ”ר זימלן בר ד“מ, כמ”ר זלמן בר ד“מ, כמ”ר נריה בר יעקב, כמ“ר אלחנן יעקב ארקיוואלטו, כמ”ר משה מוריטו כהן, כמ“ר יהודא מוייא, כמ”ר זימלן לוריאה.


(רע ‘תורת ההערכה’)

הושם פארטי מצד מ“כ שלשת הפרנסים יצ”ו למנות ארבעה מעריכים ושני נכנסים לעשות ערך לכל אחד ואחד מהקק“י, הן איש הן אשה, ויצא מנוים ע”י בוליטיני92 כנהוג, ולקיים תורת ההערכה שקדמה, נעשית ונכתבת כאן לאחרנו93 ביום כ“ה כסליו השס”ז,94 ולעשות ככל הכתוב בה; ויהיה נוסף בה, אם יהיו בבית אחד שלשה אנשים או יותר, אי אפשר לעשות להם רק95 ערך אחד,96 ועל שם אותו שכבר נכתב בערך הקודם; וכשיכתבו מ“כ המעריכים הערך על הפוליצה97 כדי שיראו הנכנסים,98 יכתבו ג”כ שמות הנערכים וגם סך ערכם.99                נשארה ע“פ י”ז הן ט' לאו

(–) שמריה מרפורך פרנס

(–) שמואל בהח“ר גרשם כ”ץ י"ץ פרנס

(–) מיכאל אשפיריאל פרנס |


קנ ע"ב [מעריכים]

אלה הם המעריכים אשר יצאו בגורל על הסדר

כמ“ר נריה בר יעקב, כמ”ר זימלן לוריאה, כמ“ר יצחק בר אהרן, כמ”ר פינחס, בכהר"ר גבריאל

ולהיות כי ע“פ הגורל יצא כמ”ר נריה בר יעקב להיות מעריך ואחריו יצא כמ“ר זימלן לוריאה להיות מעריך, וטען100 שאיננו יוכל לֵשֵב עם כמ”ר נריה הנ“ל, לפי נוסח הפרטי של כ”ה כסליו שס“ז101 הנ”ל, להיותו102 שלשי בשלשי עם כמ"ר נריה הנ''ל והראה סדר תלדותיה'.103

וליום המחרת נתועדו יחד כל הנועדים הנ“ל, היינו ביום ו' ב' של ח”ה של פסח,104 והושם פארטי מצד שלשת מ“כ הפרנסי' יצ”ו לברור שני דיינים, שיהיו בחברת כמ“ר אלחנן יעקב ארקיוולטי,105 שיהיו דיינים הקק”י106 בעד כל זמן אשר יוכתבו הערכים שיעריכו מ''כ המעריכים הנ“ל בפינקס.107 נשארה ע”פ כ"ה הן לאו אחד

כן הושמו באלי בבוסולו לברור הב' דייני'

כמ“ר שמואל כה”ץ קרא לכמ“ר אברהם אבוהב להיות דיין ונשאר ע”פ י"ו הן ח' לאו

וכמ“ר אהרן זרח קרא לכמ”ר זלמן בר ד“מ ונשאר ע”פ י' הן ח' לאו


ואח“כ הקריבו מ”כ הפרנסים את משפט כמ“ר זימלן לוריאה יצ”ו לפני מ“כ הדיינים הנ”ל כנ“ל, ופסקו מ”כ הדיינים יצ“ו לפי נוסח הפרטי הנ”ל,108 הואיל והוא שלישי בשלישי עם כמ“ר נריה הנ”ל, שלא יוכל להיות מעריך יחד עם כמ“ר נריה הנ”ל; לכן יצא אחריו109 כמ“ר משה כה”ץ יצ"ו להיות מעריך.


[נכנסי']

כמ“ר יוסף דאלווה, כמ”ר יודא מוייא ב"ר יעקב ישכר.


באותו מעמד הנ“ל בא כמ”ר משה כה“ץ, אחד מן המעריכים הנ”ל, לפני מ“כ הדייני' ‏ מהקק”י ‏ וטען, שהפרטי מהמעריכים ותורת הערכה110 תהיה בטלה, להיות כי לא נתקיים ככל הכתוב בה, היינו שתכף ומיד ישבעו המעריכים,111 וזה לא נעשה בזמנם, לכן יובן שתורת ההערכה הנ“ל תתבטל כלה;112 ומ”כ הדיינים יצ“ו פסקו, כי להיות כי113 היה באונס, מפני איזה סיכסוכים שנתהוו בין אנשי הק”ק בועד, לכן בשביל זה לא תתבטל הפרטי כלל, וינתן השבועה למ“כ המעריכים ככתוב בפארטי הנ”ל, ותשאר שרירא וקיימא.


יום א' ד' של חול של מועד מפסח השע"ב114 נתועדו יחד העדה ואלה שמותם    🔗

כמהר“ר שמריה מרפורק, כמ”ר שמואל כה“ץ, כמ”ר מיכאל אשפיריאל, כמ“ר שלמה עזיז, כמ”ר משה בר מנחם, כמ“ר אהרן זרח, כמ”ר אליה קאטילאנו, כמ“ר אהרן שלו', כמ”ר יעקב שלו', כמ“ר דוד בר ד”מ, כמ“ר נריה בר יחיאל, כמ”ר יודא נאפולי, כמ“ר אברהם אבוהב, כמ”ר אלחנן יעקב, כמ“ר זַלמן115 בר ד”מ, כמ“ר זימלן בר ד”מ, כמ“ר פינחס בכהר”ר גבריאל, כמ“ר יצחק בר אהרן, כמ”ר משה כה“ץ, כמ”ר יוסף דאלווה, כמ“ר נריה בר יעקב, כמ”ר יודא מוייא.


(רעא) לקיים הערכי'

הושם פארטי מצד מ“כ הפרנסים, שהערכים שעשו מ”כ המעריכים, לעולם לא יוכלו להבטל ולכרות הערכים האלה מחמת שום דבר שבעולם, לא מחמת שום סכסוך או טעות או סיניסטרו,116 הן נעשה117 קודם עשית הערכים או אחרי עשיתם, יהיה מה שיהיה, בשום סיבה שבעולם, הערכים הנ“ל לא יבוטלו כלל לעולם; אך התנאי שנכתב בקאפיטולו בתורת ההערכה118 ע”ד עשיית הפוליצה,119 שישמרו מ"כ המעריכים לעשות ככל הכתוב בו; והפארטי הזאת יובן הן על הְערכים שעשו המעריכים וגם אשר יעשו מעריכי המעריכים.

               ונשארה ע“פ י”ו הן ו' לאו

(–) שמריה מרפורך פרנס

(–) מיכאל אשפיריאל פרנס

(–) שמואל בכהר“ר גרשם כ”ץ י"ץ פרנס


(רעב) מעריכי המעריכי' והנכנסי'

באותו מעמד הנ“ל הושם באלוטי בבוסולו להוציא ע”פ הגורל מעריכי המעריכים ושני נכנסי' כנהוג.

ואלה הם מעריכי המעריכים אשר יצאו ע"פ הגורל על הסדר

כמ“ר אליה קאטילאנו, כמ”ר יודא נאפולי, כמ“ר יעקב בר אברהם שלו', כמ”ר אהרן זרח כה"ץ

ואלו הם הנכנסי'

כמ“ר זימלן בר ד”מ, כמ"ר אברהם אבוהב |


קנא ע“א אלה הם נועדי' יום א' כ’ז ניסן שע”ב120 לפ"ק    🔗

כמהר“ר שמריה מרפורק, כמ”ר שמואל כה“ץ, כמ”ר מיכאל אספיריאל, כמ“ר יעקב בר אברהם שלו', כמ”ר זַלמן121 בר ד“מ, כמ”ר משה כה“ץ, כמ”ר דוד בר ד“מ, כמ”ר משה משלו', כמ“ר זימלן בר ד”מ, כמ“ר יצחק בר אהרן, כמ”ר שבתי סיצה,122 כמ"ר מיכאל בר אהרן.

(רעג) ב' ר"ח של גשפארו דיארזינטי

הושם פארטי מצד מ“כ הפרנסים לברור שני אנשים, שיראו החשבונות של גאשפארו דארזינטי,123 הן עם ישראלים או עם ערלים, מיום שנכנסנו בגיטו עד עתה; וכן אם יצטרכו לריב124 ולטעון עמו, או עם מי שיהיה, עבור עסק זה והנמשך מהחשבונות הנ”ל, יהיו מחוייבים שני האנשים שיובררו לריב ולטעון הן בד“י הן בדא”ה,125 והכל לתועלת הקק“י; והמסרב או ימאן126 אַחַר אשר יהיה נשאר ע”פ רוב הבאלי,127 יֵעָנֵש בקנס עשרה דוקאטי; ומנויים זה יהיה רק בפעם הזאת בלבד.128                נשארה ע"פ י' הן ב' לאו


כמ“ר מיכאל קרא לכמ”ר זאלמן בר ד“מ להיות רואה חשבון הנ”ל

               ונשאר ע"פ ה' הן ג' לאו

כמ“ר משה משלו' קרא לכמ”ר שמואל כה“ץ להיות רואה חשבון שני הנ”ל

               ונשאר ע''פ ה' הן ד' לאו


(רעד) ר"ח שלישי

הושם באלי בבוסולו לברור ראה חשבון שלשי, שיהיה עם הרואה חשבונות שכבר נמנו מהק“ק יצ”ו129 ובחברותם כנהוג, להיות במקו' כמ''ר פינחס אשר היה נברר כבר.130

וכמהר“ר שמריה קרא לכמ”ר שמריה קונייאן להיות ראה חשבון שלישי כנ"ל

               ונשאר ע‘"פ ו’ הן ה' לאו


(רעה) ג' פרנסי' ונכנס

הושם באלי בבוסולו לבחור שלשה פרנסים ונכנס אחד כנהוג, בעד שלשה חדשי' הע“ל אייר סיון תמוז שע”ב

וכמ“ר זימלן בר ד”מ קרא לכמ"ר יעקב בר אברהם להיות פרנס

               ונשאר ע"פ ז' הן ג' לאו

ואח''כ131 נתוספו בועד כמ“ר פנחס דניגרי, כמ”ר יודא נפולי, כמ“ר אלחנן יעקב ארקיוולטי, כמ”ר שמריה קונייאן

וכמ“ר שמואל כה”ץ קרא לכמ“ר שמעון לוריאה להיות פרנס ונשאר ע”פ ט' הן ה' לאו

וכמ“ר זלמן בר ד”מ קרא לכמ“ר נריה בר יחיאל להיות פרנס                ונשאר ע”פ ט' הן ו' לאו

וכמ“ר משה כהן קרא לכמ”ר יוסף דאלווה להיות נכנס                ונשאר ע“פ י”א הן ג' לאו


(רעו סיוע לבתולה)

הושם פארטו מצד מ“כ הפרנסים, כדי לסיים132 בדבר מצוה, לתת ארבעה דוקאטי לבתולה הידוע להם, ממעות הק”ק; והמעות יהיו נגבאים בגביה ראשונה שיעשה.

               ונשארה ע“פ י”ג הן ב' לאו

(–) שמריה מרפורך פרנס

(–) שמואל בכהר“ר גרשם כ”ץ י"ץ פרנס

(–) מיכאל אשפיריאל פרנסליל מוצאי שבת י' סיון שע“ב133 נועדו בני הק”ק יצ"ו ואלה שמותם134    🔗

כמ“ר שמעון לוריאה, כמ”ר נריה בר יחיאל, כמ“ר יעקב בר אברהם שלו', כמ”ר אברהם אבוהב, כמ“ר משה כה”ץ, כמ“ר מיכאל בר אהרן, כמ''ר שמואל כה”ץ, כמ“ר אהרן בר שלו',135 כמ”ר אליה קאטילאנו, כמ“ר יצחק בר אהרן, כמ”ר אלחנן יעקב ארקוולטי, כמ“ר מיכאל אספריאל, כמ”ר יהודא נאפולי, כמ“ר נריה בר יעקב, כמ”ר זלמן בר ד“מ, כמ”ר דוד מאליאה,136 כמ“ר שמריה קוניאן, כמ”ר יהודא בר ש“י,137 כמ”ר זימלן בר ד“מ, כמ”ר יחיאל בר נריה,138 כמהר“ר שמריה מורפורג, כמ”ר דוד בר ד“מ, כמ”ר פינחס בכמהר“ר גבריאל, כמ”ר מרדכי לאבאדיאה,139 כמ“ר משה בר מנחם, כמ”ר שבתי סיצה, כמ“ר אברמין כה”ץ,140 כמ“ר זימלן בר ש”י, כמ“ר יוסף אספיריאל, כמ”ר משה שלו', כמ“ר שלמה עזיז, כמ”ר אהרן זרח, כמ“ר יוסף דאלווה, כמ”ר אליה בייאטאר.141


(רעז בחירת הארבעה על ההענשה וה’נכנסים' שלהם)

הושם באלי בבוסולו לקרוא ולמנות אנשים142 להיות עם השלשה פרנסים, וימשך מנויים ששה חדשים כנהוג

כמ“ר יהודה בר ש”י קרא לכמ“ר פנחס בכמהר”ר גבריאל להיות מהאנשי' הנ"ל

               ונשאר ע“פ י”ח הן י"ד לאו

כמ“ר יהודא בר ש”י קרא לכמ“ר אלחנן יעקב ארקיוולטו                ונשאר ע”פ י"ו הן ו' לאו

כמ“ר פנחס הנ”ל קרא לכמהר“ר שמריה                ונשאר ע”פ כ"ב הן ט' לאו

כמ“ר אהרן זרח כה”ץ יצ“ו קרא לכמ”ר יוסף דאלווה                ונשאר ע“פ כ”ה הן ו' לאו

כמהר“ר שמריה קרא לכמ”ר יוסף אספיריאל להיות נכנס ונשאר ע“פ כ”ו הן ה' לאו

כמ“ר נריה בר יעקב קרא לכמ”ר אליה קאטילאנו להיות נכנס שני

               ונשאר ע“פ י”ח הן י"ב לאו |


קנא ע“ב אלה שמות הנועדים ביום ה' כ”ו תמוז שע"ב143    🔗

כמ“ר נריה בר יחיאל, כמ”ר שמעון לוריאה, כמ“ר יעקב בר אברהם שלו', כמ”ר משה כה“ץ, כמ”ר אליה קאטילאנו, כמ“ר זלמן בר ד”מ, כמ“ר אלחנן יעקב ארקיוואלטו, כמ'”ר יודא נאפולי, כמ“ר מיכאל בר נריה,144 כמ”ר שמריה קונייאנו, כמ“ר מיכאל בר אהרן, כמ”ר זימלן בר ד“מ, כמ”ר נריה בר יעקב ז“ל, כמ”ר שמריה מוייא.


(רעח) ג' פרנסי' ונכנס

הושמו באלי בבוסולו למנות שלשה פרנסים ונכנס כנהוג, בעד אב אלול תשרי הע"ל

כמ“ר משה כה”ץ קרא לכמ“ר יהודא בר ש”י להיות פרנס                ונשאר ע"פ ד' הן ג' לאו

כמ“ר זאלמן בר ד”מ קרא לכמ“ר אליה קאטילאנו להיות פרנס                ונשאר ע”פ ז' הן ו' לאו

כמ“ר מיכל בר נריה קרא לכמ''ר פנחס בכמהח”ר גבריאל להיות פרנס

               ונשאר ע"פ ז' הן ו' לאו

כמ“ר נריה בר יחיאל קרא לכמ”ר משה כה“ץ להיות נכנס                ונשאר ע”פ כלם


(רעט) ממונה על נקיית רחוב הגיטו

הושם פארט מצד שני הפרנסים, ה“ה כמ”ר נריה בר יחיאל וכמ“ר יעקב בר אברהם שלו‘, למנות איש אחד אשר יהיה לו הכח והממשלה להחזיק רחובו’ הגיטו נקיים מכל אשפה ורפש וטיט; ויוכל לשכור סבל145 או שנים, או מי שיהיה, שיכבדו146 וינקו הרחובות בכל שבוע;147 ויוכל לגבות דמי השכירות148 הנ”ל מכל בוטיגה149 או מכל בית, רק שלא יעלה יותר מן א' שולדו לכל שבוע לא';150 ויוכל לעשות עם המכבדים תנאים כפי רצונו, כדי שישארו הרחובות נקיים; וימשך זמן מנויו עם כל התנאים הנ"ל משך שנה תמימה, מַתְחֶלֶת מן היום הזה.

               נשארה ע"פ ז' הן ד' לאו

ובכן הושם באלי בבוסולו לקרא איש כנ"ל

וכמ“ר שמריה קוניין קרא לכמ”ר מיכאל בר אהרן להיות הממונה על נקיית רחובות הגיטו כנ"ל

               ונשאר ע"פ ז' הן ד' לאו


(רפ) ממוני' על הבשר

ובאותו מעמד, מ“כ הממונים על מכירת הבשר, היינו כמ”ר זאלמן בר ד“מ וכמ”ר אלחנן יעקב ארקווילטי, להיות כי151 נשלם זמן מנוים וחוייבי‘152 למנות שלשה אחרים במקומם בהסכמת הועד, ע“כ על פיהם הושמו באלוטי בבוסלו למנות שלשה אנשים, שיהיו ממונים ע”ד הבשר, ככל אשר נתבאר בפארטי נעשית יו’ א' כ“ב תמוז שע”א לפ"ק.153

כמ“ר משה כה”ץ קרא לכמ“ר שמריה קוגייאנו להיות אחד מהממונים. על הבשר כנ”ל

               ונשאר ע"פ ח' הן ג' לאו

כמ“ר זאלמן בר ד”מ קרא לכמ“ר יעקב בר אברהם ז”ל להיות ממונה כנ"ל

               ונשאר ע"פ ט' הן ב' לאו

כמ“ר אלחנן יעקב קרא לכמ”ר משה כה“ץ להיות ממונה כנ”ל ונשאר ע"פ ז' הן ד' לאו


אלה שמות הנועדים בליל ב' כ“ה תשרי השע”ג154 בב“ה הגדולה155 יצ”ו    🔗

כמ“ר פנחס בכמהח”ר גבריאל, כמ“ר אליה קאטילאן, כמ”ר יודא בר ש“י, כמ”ר משה כה“ץ,156 כמ”ר נריה בר יחיאל, כמ“ר מיכאל בר אהרן, כמ”ר יעקב שלו', כמ“ר יודא נאפולי, כמ”ר נריה בר יעקב, כמ“ר יצחק בר אהרן, כמ”ר אלחנן יעקב ארקיוואלטו, כמ“ר יחיאל בר נריה, כמ”ר שבתי סיצי, כמ“ר דוד בר ד”מ, כמ“ר זימלן לוריאה, כמ''ר זימלן בר ד”מ.


(רפא) להשיא בתולה

הושם פארטי מצד שלשת מ“כ הפרנסים לתת לסיוע להשיא בתולה שהית' מבני הקק”י ששה דוקאטי, ויגבו אותם עתה בגביה הראשונה שיעשה.157                ונשארה ע“פ י”ב הן ד' לאו


(רפב) להשיא בתולה

עוד הושם פארטי מצד שלשת מ“כ הפרנסים לתת עוד ששה דוקאטי לסיוע להשיא בתולה אחרת היתה ג”כ מתושבי הקק“י ויגבו אותם עתה כנ”ל. ונשארה ע“פ י”ג הן ג' לאו


(רפג) ‏ ג' פרנסי' ונכנס מרחשון כסליו טבת השע"ג

הושמו באלי בבוסולו למנות שלשה פרנסים ונכנס כנהוג בעד שלשה חדשי' הע"ל מרחשון כסליו

טבת

כמ“ר אליה קאטילאן קרא לכמ”ר זימלן לוריאה להיות פרנס ונשאר ע"פ ח' הן ז' לאו

כמ“ר משה כה”ץ קרא לכמ“ר יעקב שלו' להיות פרנס                ונשאר ע”פ ז' הן ה' לאו

כמ“ר שבתי158 קרא לכמ”ר משה כה“ץ להיות פרנס                ונשאר ע”פ ח' הן ז' לאו

כמ“ר דוד בר ד”מ קרא לכמ“ר זימלן בר ד”מ להיות נכנס                ונשאר ע"פ ו' הן ד' לאו

(–) פנחס בכמהח"ר גבריאל פרנס

(–) אליה בכ"מ משה קאטילאן פרנס

(–) יהודא בר שאול יודא פרנס |


קנב ע“א אלה שמות הנועדים ליל ג' ח' טבת שע”ג159 לפ"ק בב' המדרש    🔗

כמ“ר זימלן לוריא, כמ”ר משה כה“ץ,160 כמ”ר יעקב שלו‘, כמ“ר זימלן בר ד”מ, כמ“ר שמריה מוייא, כמ”ר ברך בר נתן,161 כמ“ר אלחנן יעקב ארקוואלטו, כמ”ר שלמה עזיז, כמ“ר דוד בר ד”מ, כמ“ר שמריה קוניין, כמ”ר יודא נאפולי, כמ“ר מאיר בר נריה,162 כמהר”ר שמריה מורפורג, כמ“ר מיכאל בר אהרן, כמ”ר יחיאל בר נריה, כמ“ר מיכאל אשפריאל, כמ”ר אהרן שלו’, כמ“ר דוד מאליאה, כמ”ר משה בר מנחם, כמ“ר מרדכי דלאבאדיאה, כמ”ר יוסף אשפריאל, כמ“ר אברהם אבוהב, כמ”ר יוסף דאלבו, כמ“ר אליה אבייטאר, כמ”ר אהרן זרח כה“ץ, כמ”ר זלמן בר ד“מ, כמ”ר שמואל כה“ץ, כמ”ר פנחס דניגרי, כמ“ר נריה בר יחיאל, כמ”ר אליה קאטילאן, כמ“ר יהודה בר ש”י, כמ“ר משה שלו', כמ”ר זימלן בר ש"י.


(רפד) ב' אנשי' מנויים על דבר השחיטה והבדיקה

כדי להרים163 מכשול מבני הקק“י ע”ד אכילת בשר שיש בו חשש אסור שלא נשחט או שלא נבדק כראוי ולהסיר כל חשש וספק, לכן הושם פארטי מצד שלשה מ“כ הפרנסים יצ”ו למנות ולברור שני אנשים בבוסולו ובאלוטי, שיהיה עליהם המשרה לעשות תקנות וסדרים ע“ד הבשר להשום164 שומרים או בודקים ולהסיר כל מכשול וחשש כפי ראות עיניהם, וגם יהיה להם כח להוציא עד סך ששה דוקאטי או פחות ולא יותר, ושיהיה מסכימים דעת שניהם יחד לדעת אחד, וימשך מנוים בעד שנה אחת, ובנדון זה יהיה להם הכח ככח כל הקהל יחד יצ”ו.

               ונשארה ע“פ כ”ב הן ט' לאו


וכן הושם באלי בבוסולו לברור השני אנשים הנ"ל

וכמ“ר זלמן בר ד”מ קרא לכמ“ר שמואל כה”ץ להיות א' מהשני אנשים הנ"ל

               ונשאר ע“פ כ”ב הן ב' לאו

וכמ“ר אברהם אבוהב וכמ”ר אליה בייאטאר הלכו לחוץ

וכמ“ר יהודא בר שאול יודא קרא לכמ”ר מיכאל בר אהרן להיות השני מהאנשי' הנ"ל

               ונשאר ע“פ י”ו הן י"ב לאו


(רפה) ד' אנשי' עם הג' פרנסי' וב' נכנסים

באותו מעמד הושם הבאלי בבוסלו לקרא ולמנות ארבעה אנשים165 להיות עם השלשה פרנסים, וימשך מנויים ששה חדשים כנהוג

כמ“ר שמריה מוייא קרא לכמ”ר יוסף אשפריאל להיות אחד מהארבעה הנ"ל

               ונשאר ע“פ כ”ה הן ו' לאו

כמ“ר אהרן שלו' קרא לכמ”ר אליה קאטילאנו להיות אחד מהנ"ל

               ונשאר ע“פ י”ו הן י"ג לאו

כמ“ר יוסף דאלבו קרא לכמ”ר יודא בר ש“י להיות אחד מהנ”ל

               ונשאר ע“פ י”ז הן ז' לאו

כמ“ר אלחנן יעקב קרא לכמ”ר אברהם אבוהב להיות אחד מהנ"ל

               ונשאר ע“פ י”ט הן י"ב לאו

כמ“ר מיכאל בר אהרן קרא לכמ”ר פנחס להיות נכנס                ונשאר ע"פ כ' הן ח' לאו

כמ“ר משה בר מנחם קרא לכמ”ר שמואל כה“ץ להיות נכנס                ונשאר ע”פ כ"א הן א' לאו

(–) שמעון בכמהר“ר ישראל לוריא זצ”ל פרנס

(–) משה בר יצחק כהן ז"ל פרנס


אלו הנועדים ליל ו' כ''ה טבת שע“ג166 בב”ה    🔗

כמ“ר שמעון לוריא, כמ”ר משה כה“ץ, כמ”ר יעקב שלו‘, כמ“ר זימלן בר ד''מ, כמ”ר שבתי סיצי, כמ“ר אליה קאטילאן, כמ”ר אלחנן יעקב ארקיוואלטו, כמ“ר יוסף אשפריאל, כמ”ר דוד בר ד“מ, כמ”ר מאיר בר נריה, כמ“ר מיכאל בר אהרן, כמ”ר נריה בר יעקב, כמ“ר שלמה עזיז, כמ”ר יודא נאפולי, כמ“ר זעלמלן כה”ץ,167 כמ“ר יהודא בר ש”י, כמ“ר פנחס בכהר”ר גבריאל, כמ“ר יחיאל בר נריה, כמהר”ר שמריה מורפורק, כמ“ר זלמן בר ד”מ, כמ“ר יוסף דאלווה, כמ”ר מרדכי דלבאדיאה, כמ"ר אהרן משלו’, כמ“ר אברהם בר ישי, כמ”ר ברך בר נתן.


(רפו) ממונה על מפתח הקאסילה של האורחי'

הושם פארטו מצד מ“כ הפרנסים יצ”ו למנות איש, שיהיה בידו המפתח מהקאסילה168 אשר בה הפתקים כנהוג,169 אשר ינתנו על ידו לעוברים ושבים האורחים הבאים להתאכסן; ויהיה הרשות בידו לתן פתקי' לכל אשר יראה בעיניו; וימשך מנויו בעד משך שתי שנים רצופים, והקאסילה עם הפתקים תשאר ביד כמ“ר יחיאל כה”ץ כמקדם.170                ונשארה ע“פ כ”ב הן ב' לאו


והושם באלי בבוסלו לקרא האיש הנ"ל

וכמ“ר שמעון לוריא קרא לכמ' משה כהן171                ונשאר ע”פ י"ח הן ה' לאו


(רפז) ג' פרנסי' ונכנס שבט אדר ניסן שע"ג

באותו מעמד הושמו באלי בבוסלו למנות שלשה פרנסים ונכנס כנהוג בעד שלשה חדשים הע"ל שבט אדר ניסן

כמ“ר יעקב בר שלו' קרא לכמ' יוסף אשפריאל להיות פרנס ונשאר ע”פ י"ג הן ט' לאו

כמ“ר דוד בר ד”מ קרא לכמ' אלחנן יעקב ארקיוולטו להיות פרנס

               ונשאר ע“פ י”א הן ז' לאו

כמ' אברהם בר ישי קרא לכמ' פינחס להיות פרנס ונשאר ע“פ י”ג הן י' לאו

כמ“ר זעלמלן כה”ץ קרא לכמ“ר זימלן בר ד”מ להיות נכנס                ונשאר ע"פ י' הן ט' לאו

(–) משה בר יצחק כהן ז"ל פרנס

(–) יעקב בר אברהם משל' פרנס |


קנב ע"ב (רפח) ממונה על חלוקת הלחם

הושם פארטי מצד מ“כ הפרנסים יצ”ו למנות איש אחד ע“פ באלי ובוסלו, שיחלק הלחם והמעות לעניים בכל ערב שבת ומועד כנהוג, אך שישמור הסדר אשר יסדרו172 לו מ''כ הפרנסים בחלוקת הלחם והמעות, כפי הפוליצה173 אשר ימסרו לידו, ככה ישמור לעשות וממנה לא יסור; וימשך מנויו משך שתי שנים רצופים.                ונשארה ע”פ י"ט הן ו' לאו


והושם באלי בבוסלו וכמ“ר יהוד' בר ש”י קרא לכמ' שמואל כה"ץ

ונשאר ע“פ י”ד הן ו' לאו


(רפט) רשות הטבילה לאשת י"נ

להיות כי נעשה פארטי כבר,174 ששום אשה מקהלנו לא תטבול כי אם במקוה הקק“י, בקנסות כמבואר בפארטי הנ”ל; ועתה בא לפנינו, פרנס' הקק“י, כמ”ר יהודא נאפולי והודיע לנו, ‏ שנולדו איזו הפרשות ומריבות בינו ובין המחזיק עתה במקוה הקק“י, ובקש ממנו הנ”ל שנִתֵן לו רשות שאשתו תוכל לטבול באיזה. מקוה שישר בעיניה; ולהיות כי אין לנו כח175 לתן הרשות, וברור אצלנו האיבה והמריבה והקטט שכן הוא;176 לכן הושם פארטי מצד מ“כ הפרנסי', שתנתן לו רשות שאשתו תוכל לטבול במקוה שתראה בעיניה, אם כן יראה בעיני מ”כ הקהל, וזה כל זמן שימשך באיבה וקטטה הנ“ל בלבד; ובזה לא תהיה רשות נתונה בפארטי הזאת כי אם לאשתו לבד, ולא תהיה פארטי הזאת שום פיריודיציו לפארטו177 הנעשית כבר כ”ז אדר שנ“ז ע”ד המקוה מהקק“י הנ”ל178 ולא לשום גרעון כח כלל.                ונשארה ע“פ י”ד הן י' לאו

(–) משה בר יצחק כהן ז"ל פרנס

(–) יעקב בר אברהם שלו' פרנס


נועדי ליל מצ“ש179 ג' אדר השע”ג180    🔗

ר' יוסף אשפריאל, ר' פינחס דניגרי, ר' אלחנן ארקוואלטי, ר' שמעון בר ד“מ, ר' נריה בר יחיאל, ר' משה כהן, ר' יחיאל בר נריה, ר' אליה קאטילאנו, ר' יהד' נאפולי, ר' אברהם בר ישי כה”ץ, ר' מיכאל בר אהרן, ר' שבתי שיצי, ר' דוד בר ד“מ, ר' יעקב בר שלו‘,181 ר’ מאיר בר נריה, כמ”ר זימלן לוריא, ר' יוסף דאלוה.


(רצ) ו' דוקאטי לצנועה

הושם פארטי מצד מ“כ שלשת הפרנסים יצ”ו, שינתן לצנועה שהיא מתושבי עירנו הידוע למ"כ הפרנסים ששה דוקאטי, שיהיו נגבים בפוליצה ראשונה מהעולים שתעשה.182

               ונשארה ע“פ י”א הן ד' לאו


(רצא) פורים

הושם פארטי מצד מ“כ הפרנסים לקיים פארטי ה' אדר ש”ע183 בדבר הפורים, כולה כמו שהיא, לא יפול צרור ארצה ממנה. ונשארה ע“פ י”ד הן א' לאו


(רצב) מצות לעניי' לפסח

להעלות על ראש שמחתנו את אביוני עירנו בחג המצות הע“ל, הושם פארטי184 מצד מ”כ הפרנסים יצ“ו לקנות ולחלק מצות לעניים כפי מה שיצטרך, ע”פ פוליצה שתֵעשה ע“פ הפרנסים והגבאים, ע”פ ב“ו כנהוג; ותהיינה נגבות המעות באופן זה, יקחו ראשונה כל מה שנשאר ביד פרנסי' משנה זו, מר”ח תשרי שע“ג שעבר עד ר”ח אייר הע“ל, ומה שנמצא בקופה של לחם, והמותר יהיה נגבה על ככרי העולים תכף ומיד; והפרנסים יוכלו למשכן, הן הפרנסים ישנים שיש בידם מותר פוליצה שלהם, הן החייבים על הפוליצה שתעשה, שלא יפרעו בזמן, ולא יוכלו שום אחד לריווקאר או לסוספינדיר, בגזרת נח”ש, והמשכונות ימכרו תכף ומיד לרצון הפרנסים.

               נשארה ע"פ כלם


(רצג) ר"ח

הושם באלי בבוסולו לקרא185 שלשה רואי חשבונות כנהוג, וימשך מנוים ע"כ186 חדש אייר

שע“ד הע”ל

כמ“ר נריה בר יחיאל קרא לכמ”ר דוד בר ד“מ להיות ר”ח                ונשאר ע"פ ט' הן ג' לאו

כמ“ר אברהם בר ישי קרא לכמ”ר יוסף דאלווה להיות ר“ח                ונשאר ע”פ ט' הן ז' לאו

כמ“ר שבתי שיצי קרא לכמ”ר אליה קאטילאנו להיות ר“ח                ונשאר ע”פ י"א הן ה' לאו

(–) פנחס בכמהח''ר גבריאל פרנס

(–) Josef Esperiel187

(–) אלחנן יעקב בלא“א הגאון כמהר”ר שמואל ארקיוולטי זצ"ל |


קנג ע“א נועדי ליל ג' י”ט אדר שע"ג188    🔗

כמ''ר פינחס בכהר“ר גבריאל, ר' אלחנן יעקב ארקיוואלטו, ר' יוסף אשפריאל, ר' נריה בר יחיאל, ר' שבתי שיצי, ר' נריה בר יעקב, ר' זימלן בר ד”מ, ר' שמריה קוניין, ר' זאלמן בר ד“מ, ר' דוד בר ד”מ, ר' ברך בר נתן, כמהר“ר שמריה,189 ר' יחיאל בר נריה, ר' אהרן שלו‘, ר’ יוסף דאלוה, ר' משה כה”ץ,190 ר' אברמין כהן,191 ר' יעקב משלו, ר' מיכאל אשפיריאל, ר' שלמה עזיז, ר' דוד מאליאה, ר' יצחק אלאטרינו, ר' מרדכי לאבדיא‘, ר’ אהרן זרח כה“ץ, ר' יהודא בר ש”י, ר' זימלן,192 ר' אליה בייאטרה, ר' משה בר מנחם, ר' משה שלו‘, ר’ מיכאל בר אהרן, ר' מאיר בר נריה, ר' שמואל כה"ץ, ר' אליה קאטילאן.


(רצד) ‏ גבאי העולים

הושם פארטי מצד מ“כ שלשה הפרנסים יצ”ו למנות גבאי, שיגבה העולים בעד משך‏ שני שנים,193 עם כל החיובים וכל התנאים הנכתבים בפארטו נעשה י“ד אייר ש”ע194 בעסק הגבאי; וינתן לו לשכרו חמשה דוקאטי עבור כל פוליצה שיגבה, מכיס הקק“י, מדי ששה חדשים וששה חדשים כנהוג,195 וגם אם בתוך הששה חדשים יקרה לגבות איזה פוליצה בלתי מסודרת,196 יחוייב לגבותה ג”כ בלי שכר אחר; וכל אשר ישאום לבם לקרב197 להיות גבאי‘, יהיו נבררי’ ע“פ ב”ו,198 וכל מי שישאר עם רוב באלי הוא יהיה נבחר להיות הגבאי, אך בתנאי שלא יהיה באלוטאדו199 שום אחד, אם לא יתן קודם לכן ערבות בטוח לפני הקק“י; וגם יחוייב הגבאי אשר יוברר, על אחריותו,200 לפרוע האדון אקוה פינדינטו201 שלא יגיע נזק ולא שום הוצאה202 לפני הקק”י, הגם שלא ינתן בידו הפוליצה עדיין.203                נשארה ע“פ כ”ט הן ה'

לאו


וכמ“ר יהודא בר ש”י נברר ע“י ב”ו להיות גבאי כנ“לונכנס ערב בעדו כמ”ר יעקב שלו'

               ונשאר ע“פ כ”ט הן ה' לאו


(רצה ‏ ייפוי-כוח לפרנסים לקניית מכשירי-כיבוי)

הושם פארטו מצד מ“כ הפרנסים יצ”ו, שינתן למ“כ הפרנסים יצ”ו כח ורשות להוציא ממעות הקק“י לקנות כלים המצטרכים לכבות האש והדלקה בעת הצורך ח”ו, ויהיו למשמר.

ונשארה ע“פ ל”א הן ג' לאו


(רצו) ‏ רשות הטבילה לאשת אשפריאל

להיות כי204 כמ“ר יוסף אשפריאל יצ”ו כבר נִתן לו רשות מכ''ת הגאון כמהר“ר שמואל ארקיוואלטו זצ”ל שאשתו של כמ“ר יוסף תוכל לטבול באיזה מקוה אשר ישר בעיניה מפני טעמים ידועים למכ”ת, וכדי להסיר עצמו מכל ספק וחשש איסור,205 שאל מאת בני הקק“י להתיר לו ג”כ כאלה להבא; לכן הושם פארטי, שגם להבא תוכל אשתו של כמ“ר יוסף הנ”ל לטבול באיזה מקוה שתרצה כמו שעשתה בשכבר, ולא תהיה עוברת שום קנס ותקנה כלל; אכן הפארטי הזאת לא תהיה לשום פריודיציו ולא לגרעון כח206 לפארטי הנעשית ע“ד מקוה הקק”י,207 כי בחזקתה וקיומה תעמוד ותתקיים.                ונשארה ע“פ כ”ט הן ד' לאו

(–) פנחס בכמהח“ר גבריאל פרנס ק”ק יצ"ו

(–) אלחנן יעקב בלא“א הגאון כמוהר”ר שמואל ארקוולטי זצ"ל


אלה שמות הנועדים ליל ג' י“א ניסן שע”ג208 בבית המדרש    🔗

ר' פינחס בכהר“ר גבריאל, ר' יוסף אשפריאל, ר' אלחנן ארקיוואלטי, ר' אליה קאטילאן, כמהר”ר שמריה,209 ר' אברהם אבוהב, ר' אהרן שלו‘, ר’ שמואל כה“ץ, ר' זימלן בר ש”י, ר' זאלמן בר ד“מ, ר' מאיר בר נריה, ר' יצחק בר אהרן, ר' יודא נאפולי, ר' יודא בר ש”י, ר' מיכל בר נריה,210 ר' יעקב בר אברה‘, ר’ שמריה קוניין, ר' דוד בר ד“מ, ר' מיכאל בר אהרן, ר' שמריה מוייא, ר' זימלן בר ד”מ, ר' אברהם בר ישי, ר' ברך בר נתן, ר' שבתי שיצי, ר' מרדכי לאבאדיאה.


(רצז) ג' דייני הקק"י והנכנס

הושם באלי בבוסולו לקרא שלשה דייני הקק“י ונכנס אחד כנהוג, וימשך זמן מנויים שנה אחת מַתחלֶת מהיום ועל כל211 חדש ניסן שע”ד הע"ל

וכמ“ר אליה קאטילאנו קרא לכמ”ר יעקב בר אברהם להיות דיין

               ונשאר ע“י י”ב הן ו' לאו

כמ' זימלן בר ש“י קרא לכמ' אליה קאטילאן להיות דיין                ונשאר ע”פ ט"ו הן ה' לאו

כמ“ר יהודא בר ש”י קרא (לכמ"ר) יוסף דאלוה להיות דיין                ונשאר ע“פ י”ו הן ח' לאו

כמ“ר זלמאן קרא לכמ”ר פנחס דינגרי להיות נכנס ו               נשאר ע“פ י”ז הן ג' לאו |


קנג ע"ב באותו מעמד הנכתב מעבר לדף

(רצח) מצודת נח“ש פרושה על כל הולך בעש”ג אף בלי פרסום וגם היודע בדבר צריך להבדל

ממנו פן יהיה כמוהו

הושם פארטי מצד מ“כ הפרנסים יצ”ו, שכל איש ואשה אשר מהיום הזה והלאה יעבור ח“ו ויעשה דבר נגד הפארטי והסכמות ותקנות הקק”י וילך בעש“ג לעשות דבר איזה פעולה212 בין בדבור בין במעשה בלתי רשות מ”כ הפרנסים, יובן מעתה ומעכשיו, שיהיה האיש ההוא או האשה ההיא נלכדי' בחרם נדוי ושמתא; וגם אולי לאיזה סיבה שתהיה יהיו ידי מ''כ הפרנסים אסורים, שלא יוכלו לפרסם האיש או האשה העוברי‘,213 מעתה ומעכשיו נתבאר, שיהיה אותו האיש או האשה ההיא בחרם בלל שום פרסום והכרזה אחרת, וכל מי שיוָדע אליו הדבר יבדלו ממנו וינהגו בו כדין מוחרם ומנודה ושלא ידברו עמו ולא יתעסקו עמו כלל ולא ישבו בתוך ד’ אמות אצלו, וזה בלי ערמה ומרמה כלל, חוץ מבני ביתו שלא יהיו בכלל זה; וכל מי שיהיה ידוע לו הדבר ויעבור ח“ו וידבר עמו או יתעסקו עם האיש או האשה ההיא העוברי', יהיה גם הוא נלכד ונתפס בכלל הנח”ש הנ“ל; וגם אם איש או אשה ירצו לדבר עם האיש או האשה העוברים על הנ”ל כדי להחזירם למוטב ולהטיב, לא יהיו רשאין לדבר אתם כי אם ברשות מ“כ הפרנסים; וכל זה לא יהיה לשום פיריודיציו. ולא לגרעון כח214 לשום פארטי שכבר נעשה סביב עסק זה, כי לא נעשה זאת הפארטי כי אם לתוספת חוזק ולקיום כל הפארטי הקודמות לזאת; וגם למחר בעז”ה215 תקָרֵא הפארטי הזאת ותפרסם בשתי בתי כנסיות216 ע“י שמש הקק”י: ותנאי הושם בכל הדברים הנ“ל, שלא יהיה נגד רצון מעלת הריטורי217 יר”ה והשופטים שלהם.218

ונשארה ע“פ כ”ד הן א' לאו

(–) פנחס בכמהח"ר גבריאל פרנס

(–) אלחנן יעקב בלא“א הגאון כמוהר”ר שמואל ארקוול' זצ“ל פרנס קק”י


אלה שמות הנועדים ליל מוצאי ש“ק וי”ט219 שהוא כ“ג ניסן שע”ג220    🔗

כמ“ר נריה בר יחיאל, ר' שמעון לוריאה, ר' יעקב שלו‘, ר’ זאלמן בר ד”מ, רִ' אברהם אבוהב, ר' משה שלו‘, ר’ מיכאל בר אהרן, ר' יצחק בר אהרן, ר' דוד בר ד“מ, ר' שמריה קוניין, ר' שמעון בר ד”מ, ר' נריה בר יעקב, ר' אהרן שלו‘, ר’ אהרן זרח כה“ץ, ר' משה כה”ץ, ר' אלחנן ארקיוואלטי, ר' יוסף אשפריאל, ר' שמעון בר ש"י, ר' פינחס דניגרי, ר' מיכאל אשפריאל, ר' מאיר בר נריה.


(רצט) ג' פרנסי' ונכנס אייר סיון תמוז שע"ג

הושם באלי בבוסלו למנות שלשה פרנסים ונכנס כנהוג, בעד ג' חדשים, היינו אייר סיון תמוז שע"ג

כמ“ר נריה בר יחיאל קרא לכמ”ר זימלן לוריא להיות פרנס                ונשאר ע“פ י”ו הן ג' לאו

כמ“ר יעקב שלו' קרא לכמ' מיכאל אשפריאל                ונשאר ע”פ י"ב הן ז' לאו

כמ“ר מאיר בר נריה קרא לכמ' יעקב שלו'                ונשאר ע”פ ח' הן ז' לאו

כמ“ר יוסף אשפריאל קרא לכמ”ר אברהם אבוהב להיות נכנס                ונשאר ע“פ י”ד הן ו' לאו


נועדי העדה בליל ד' כ“ח תמוז שע”ג221 בב"ה הגדולה ואלה שמותם

כמ“ר יעקב בכמ”ר אברהם שלו‘, כמ“ר אברהם אבוהב, כמהר”ר שמריה,222 כמ“ר משה כה”ץ, ר’ שלמה עזיז, ר' אהרן שלו‘, ר’ שמעון בר ש“י, ר' שבתי שיצי, ר' דוד בר ד”מ, ר' זלמן בר ד“מ, ר' נריה בר יחיאל, ר' אלחנן ארקיוואלטו, ר' יוסף דאלוה, ר' יודא נאפולי, ר' יחיאל בר נריה, ר' זימלן בר ד”מ, ר' מאיר בר נריה, ר' אברמין כה“ץ, ר' נריה בר יעקב, ר' מיכאל בר אהרן, ר' פינחס בכהח”ר גבריאל, ‏ ר' אהרן זרח כה“ץ, ר' שמואל כה”ץ, ר' יצחק בר אהרן, ר' מרדכי דלאבאדיאה.


(ש) ג' פרנסי' ונכנס אב אלול תשרי

הושם באלי בבוסולו למנות שלשה פרנסי' ונכנס כנהוג, בעד ג' חדשי' אב אלול תשרי הע"ל

וכמ“ר משה כה”ץ קרא לכמ“ר שמואל כה”ץ להיות פרנס ונשאר ע“פ י”ב הן ח' לאו

וכמ“ר שמעון בר ש”י קרא לכמהר“ר שמריה להיות פרנס ונשאר ע”פ י"ו הן ח' לאו

וכמ“ר אלחנן ארקיוואלטו קרא לכמ”ר משה כה"ץ להיות פרנס

               ונשאר ע“פ י”ד הן ט' לאו

וכמ“ר נריה בר יעקב קרא לכמ”ר פינחס להיות נכנס ונשאר ע“פ י”ד הן ו' לאו |


קנד ע“א הנועדים ליל ב' כ”ט תשרי שע“ד223 בב”ה הגדולה224 יצ"ו    🔗

כמהר“ר שמריה, כמ”ר משה כה“ץ, כמ”ר שמואל כה“ץ, כמ”ר שמעון לוריא, כמ“ר אהרן בר שלו‘, כמ’ נריה בר יחיאל, כמ' יהודא נאפולי, כמ”ר מיכל בר נריה, כמ“ר שמעון בר ד”מ, כמ“ר יעקב בר אברהם, כמ”ר מאיר בר נריה, כמ“ר מיכאל בר אהרן, כמ”ר יודא בר ש“י, כמ”ר מיכאל אשפריאל, כמ“ר שבתי סיצי, כמ”ר דוד בר ד“מ, כמ”ר נריה בר יעקב, כמ“ר אברהם בר ישי כה”ץ.


(שא) שני אנשים על מקומות רקים ובלתי שכרות225

הושם פארטי מצד מ“כ הפרנסים, שיובררו שני אנשים ע”פ בוסולו ובאלוטי, שיהיה עליהם המשרה לחקור ולדרוש על כל המקומות והבתים וחדרים שהם של בני הקק“י226 יצ”ו ומשתמשים בהם בני אדם שאינם פורעים מהם שכירות;227 ויהיה כח לשני האנשים אשר יובררו והממשלה228 להכריח ולכוף ולנגוש הדרים בהם ומשתמשים במקומו' הנ“ל, להריק הבתים והמקומות ולפנותם, ולהשכירם כפי רצונם לתועלת בני הקק”י, ויהיה להם הכח כאלו היו מושכרים מבני כל הקק“י;229 וימשך זמן מנויים עם כל היפויי כחות הנ”ל שני שנים רצופים מתחילים מעצם היום הזה.                ונשארה ע“פ ט”ו הן ג' לאו

וכן הושמו באלי בבוסולו לקרא שני האנשים הנ"ל

וכמ“ר שמואל כה”ץ קרא לכמ“ר משה כה”ץ להיות אחד מהאנשים הנ"ל

               ונשאר ע“פ י”ד הן ג' לאו

וכמ“ר מיכאל אשפריאל קרא לכמ”ר אלחנן ארקיוואלטו להיות אחד מהאנשים הנ"ל

ונשאר ע“פ י”ג הן ג' לאו


(שב) ‏ ג' פרנסי' ונכנס מרחשון כסלו טבת שע"ד

עוד הושמו באלי בבוסולו למנות ג' פרנסי' ונכנס בעד ג' חדשים כנהוג, היינו מרחשון כסליו טבת

שע"ד

כמ“ר יודא נאפולי קרא לכמ”ר יהודא בר ש“י להיות פרנס                ונשאר ע”פ ז' הן ב' לאו

והאחרי' יצאו מחמת קורבה230

כמ“ר מיכל בר נריה קרא לכמ”ר יוסף אשפיריאל להיות פרנס                ונשאר ע“פ י”א הן ז' לאו

כמ“ר מאיר בר נריה קרא לכמ”ר פינחס מניגרי להיות פרנס                ונשאר ע“פ י”ג הן ד' לאו

כמ“ר מיכל בר נריה קרא לכמ”ר משה כה“ץ להיות נכנס                ונשאר ע”פ ט"ו הן ב' לאו


(שג) ג' ממוני' על הבשר

עוד הושם בלוטי בבוסלו למנות שלשה אנשים, שיהיו על עסקי הבשר כנהוג וכמבואר בפארטו נעשית כ“ב תמוז שע”א231

כמ“ר דוד בר ד”מ קרא לכמ“ר משה כה”ץ להיות ממונה על הבשר                ונשאר ע“פ י”ג הן ד' לאו

כמ“ר מיכאל אשפריאל קרא לכמ”ר דוד בר ד“מ להיות על הבשר                ונשאר ע”פ ח' הן ד' לאו

וכמ“ר שמעון בר ד”מ קרא לכמ“ר מיכאל בר אהרן להיות על הבשר                ונשאר ע”פ י"ב הן ד' לאו


(שד) איש מבורר להיות עם כמ"ר יעקב לריב עם החייטים

הושם פארטי מצד מ“כ הפרנסים, שיוברר איש אחד שיהיה בחבורת כמ”ר יעקב בר אברהם להשתדל ולריב232נגד החייטים233 ע“ד שאין רצונם שיוכל שום יהודי לחתוך שום דבר אִין פעצה234 לחלקים קטנים למכור אותו, כי אם חלק אחד בלבד,235 והנמשך מזה;236 ויהיה כח לשניהם יחד להוציא בעסק זה סך עשרים דוקאטי.                ונשארה ע”פ י' הן ח' לאו


הושמו באלי בבוסלו לברר האיש הנ"ל

וכמ“ר משה כה”ץ קרא לכמ“ר שמעון בר ד”מ להיות עם כמ“ר יעקב הנ”ל                ונשאר ע"פ ח' הן ה' לאו

(–) שמריה מרפורך פרנס

(–) שמואל כ"ץ פרנס

(–) משה בר יצחק כהן פרנס |


קנד ע“ב. ליל מוצאי ש”ק,237 אחרי שסבב השמש פעמים ושלש לקרא לכל בני הקק"י הבאים לועד; אלה    🔗

שמות בני ישראל הבאים בבית המדרש

כמ“ר יוסף אשפריאל, כמ”ר פינחס בהח“ר גבריאל, כמ”ר יודא בר ש“י, כמ”ר אליה קאטילאנו, כמ''ר יצחק בר אהרן, כמ“ר יודא נאפולי, כמ”ר משה כה“ץ, כמ”ר שלמה עזיז, כמ“ר נריה בר יעקב, כמ”ר יעקב שלו‘, כמ"ר משה שלו’, כמ“ר מיכאל בר אהרן, כמהר”ר שמריה, כמ“ר מיכל בר נריה, כמ”ר אלחנן ארקיוואלטו, כמ“ר מאיר בר נריה, כמ”ר נריה בר יחיאל, כמ“ר שבתי שיצי, כמ”ר אברמין כה"ץ.


(שה הגבלת זמן לסגירת החשבונות)

הושם פארטו מצד מ“כ הפרנסים, שאם נמצא איש או אשה שיש להם דין ודברים נגד בני הקק”י238 עבור פוליצי239 או קרידיטו240 שיש להם לקבל מבני הקק“י, יחוייבו לבא לפני מ''כ הרואי חשבונות לליקוידאר241 אותם הפוליצי והקרדיטי בזמן כל חדש טבת השע”ד הע“ל, וכל אשר יעביר הזמן הנ”ל, מעתה ומעכשיו יתבאר, שכל פוליצי או קרידיטו שלא יהיה ליקויטדו242 ממ“כ הפרנסי' לזמן הנ”ל, יהיו נחשבים כּחֶרש הנשבר ולא יהיה משום ממשוש,243 ובני הקק“י יהיו פטורי' מכל פוליצה או קרידיטו שימצא אח”כ244 שנעשה קודם לזמן הזה.                נשארה ע“פ י”ב הן ז' לאו


(שו מינוי שלושה על שמירת צביון הגיטו)

הושם פארטו מצד מ“כ הפרנסים לברור שלשה אנשים ע”פ ב“ו,245 אשר עליהם תהיה המשרה להשגיח ולעיין הטיב246 בעין השגחתם הפרטית,247 שלא יתמעט ולא יעדר כח הגיטו ובניינו ויסודותיו, כמו שנבנה והוסד בראשונה עם כל התנאים והפארטו שנתיסדו ותקנות שנתתקנו סביב עסק זה; ואם ימצא איש או אשה מבני עמנו שירצה לחדש דבר מבניינו הראשון, היינו לפתוח פתח או שער חדש או באלקונו שיצא חוץ לגיטו, מלבד השערים והפתחי' שכבר נבנו ונעשו ביו' הוסדו, יהיה הכח והרשות נתונה לשלשה האנשים אשר יובררו, להשתדל בכל יכולתם לבטל כונתו ושלא יחדש דבר כנ”ל, ולעשות כל המצטרך בעסק זה ולריב248 ולדון עם האיש ההוא פה פאדובה לפני הפרסידינטי249 או השרים250 והריטורי251 יר“ה, או בויניציאה לפני כל משפטי השררה יר”ה;252 וגם יהיה להם הכח והרשות לשלשת האנשי' שיובררו, להוציא

כל סך המצטרך בעסק זה כדי להחזיק חזקת הגיטו על חזקתו ומעמדו הראשונה, וכל זה על הין צדקם,253 ושיסכימו לפחות שני' מהם לדעת אחת בהוצאה אשר יוציאו; וגם אם יראה בעיני שלשת האנשים הנ"ל לקרא בעזרם, פה בתוך העיר אנשים אחרים להיות בעזרם או לִסע עמהם לויניציאה, יחוייב האיש ההוא או האנשים אשר יקָרְאו, ללכת אתם בכל מקו' שיצטרך, וזה בקנס

עשרה דוקאטי להקדש קקפ“י, וגם בגזרת נח”ש לכל העובר וממאן ללכת את האנשים בזמן אשר יקראו; וגם האנשים אשר יובררו לא יוכלו למאן ולסרב במנויים254 ולעשות השתדלות הראוי בעסק הזה, בקנס עשרה דוקאטי לכל אחד, וגם בגזירת נח“ש אשר יעשו וישתדלו על הין צדקם כפי יד ה' הטובה עליהם, וחֵפץ ה' בידם יצלח; ותמשך זמן מנויים של האנשי' הנ”ל שנה תמימה מַתְחֶלֶת מהיו' הזה; והפרטו הזאת לא תהיה שום פיריודיציו לתקנות ופארטי כבר נעשו על עסק זה.                נשארה ע"פ כלם

מלבד כמ"ר יצחק בר אהרן וכמ''ר אליה קאטילאן לא רצו לבאלוטר


וכן הושמו באלי בבוסולו לקרא לשלשה אנשי' הנ"ל

וכמ“ר משה כה”ץ קרא לכמ“ר אהרן בר שלו' להיות אחד מהאנשי' הנ”ל                ונשאר ע"פ ח' הן ד' לאו

וכמהח“ר שמריה קרא לכמ' יוסף אשפריאל להיות אחד מהמבוררי' הנ”ל ו               נשאר ע“פ י”א הן א' לאו

וכמ“ר מיכל בר נריה קרא לכמ”ר משה כה“ץ להיות אחד מהמבוררי' הניל                ונשאר ע”פ ט"ו הן א' לאו

(–) פנחס בכמהח“ר גבריאל פרנס ק”ק יצ"ו

(–) Josef Esperiel ferma255

(–) יהודה בר שאול יודא פרנס ק“ק יצ”ו256 |


קנה ע“א ליל ג' כ”ו טבת השע“ד257 נתועדו העדה בב”ה ואלה שמותם    🔗

כמ“ר פינחס,258 כמ”ר יוהא בר ש“י, כמ”ר יוסף אשפריאל, כמ“ר דוד בר ד”מ, כמ“ר יוסף דאלווה, כמ”ר זימלן בר ד“מ, כמ”ר מרדכי דלאבדיא‘, כמ“ר משה כהן, משה בר מנחם, שבתי סיצי, יודא נאפולי, מיכאל בר אהרן, כמ”ר זימלן לוריא’, כמ“ר נריה בר יחיאל, כמ”ר יחיאל בר נריה, כמהר''ר שמריה, אברמין כהן, יעקב שלו', אהרן זרח כה"ץ, מאיר בר נריה.


(שז סיוע לצנועה)

כדי להתחיל הלילה הזאת בדבר מצוה, הושם פארט מצד מ“כ הפרנסים לתן לצנועה מרוויגו ארבעה דוקאטי בזמן שתכנס לחופה, שיהיה קודם פורים הע”ל.

               ונשארה ע“פ י”ו הך ג' לאו


(שח מינוי ‘בעל חנות’)

עוד הושם פארטי מצד מ''כ הפרנסים למנות בעל חנות259 כנהוג, שיקבל החשבון מיד כמ“ר אליה קאטילאנו,260 ויקבל מידו ג”כ כל המשכונות שלא עברה עליהם שנה,261 אם כן יראה בעיני הבעל חנות שיוברר שיהיו שוים מה שהִלוה עליהם,262 והשאר שעברה עליהם שנה יחוייב הבעל חנות שעבר263 למכור אותם או לתן לו המעות מזומנים,264 וכן מן המשכנות חדשים265 שלא יראה בעיניו לקבלם, והחשבון יקבל ממנו במעמד הרואה חשבונות מהקק“י; והבעל חנות שיוברר לא יוכל למאן במנויו, בקנס ששה דוקאטי חציים להקדש קקפ”י וחציים למאנדיקאנטי מפה,266 ויהיו מחוייבים הפרנסים אשר יובררו,267 לכוף ולנגוש הבעל חנות שיוברר וגם הבעל חנות שעבר, זה שימסור החשבון וזה שיקבלנו, בתוך זמן כל חדש שבט הע“ל, ואם יעברו הפרנסים יפלו גם המה בקנס הנ”ל.                נשארה ע"פ כלם

והושם באלי בבוסלו לברור הב“ח268 הנ”ל

וכמ“ר משה כה”ץ קרא לכמ“ר פינחס להיות הב”ח הנ“ל                ונשאר ע”פ י"ד הן ד' לאו


(שט פרנסי שבט–אדר–ניסן שע"ד)

עוד הושם באלי בבוסולו לברור ג' פרנסי' ונכנס כנהוג, על ג' חדשי' היינו שבט אדר ניסן

כמהר“ר שמריה קרא לכמ”ר משה כה“ץ להיות פרנס ו               נשאר ע”פ י' הן ט' לאו

כמ“ר מיכאל בר אהרן קרא לכמ' זימלן בר ד”מ להיות פרנס ונשאר ע"פ ט' הן ו' לאו

כמ“ר מרדכי דלאבאדיאה קרא לכמ”ר שמואל כה“ץ להיות פרנס                ונשאר ע”פ י"א הן ו' לאו

כמ“ר יוסף דאלווה קרא לכמהר”ר שמריה להיות נכנס                ונשאר ע“פ י”א הן ו' לאו


(–) פנחס בכמהח“ר גבריאל זצ”ל פרנס ק“ק יצ”ו

(–) Josef Esperiel ferma269

(–) יהודה בר שאול יודא פרנס ק“ק יצ”ו |


קנה ע“ב ליל ג‘, ביאת יו’ ג‘,270 שהוא ט’ אדר שע”ד271 לפ"ק, אלה שמות הנועדי'    🔗

כמ“ר נריה בר יחיאל, כמ”ר שמעון לוריא,272 כמ“ר שמואל כה”ץ, כמ“ר יעקב שלו', כמ”ר שלמה עזיז, כמ“ר {יעקב} משה שלו', כמ”ר אליה קאטילאן, כמ''ר יוסף אשפריאל, כמ“ר יצחק בר אהרן, כמ”ר אהרן שלו', כמ“ר פינחס, כמ”ר אלחנן ארקיוואלטי, כמ“ר משה מוריטו,273 כמ”ר ברך בר נתן, כמ“ר זימלן בר ש”י, שמריה קוניין, כמ“ר אברהם אבוהב, כמ”ר אהרן זרח כה“ץ, כמהר”ר שמריה, כמ“ר זימלן בר ד”מ, כמ“ר יוסף דאלבו, כמ”ר מאֵזין.274(שי) פורים

הושם פארטי מצד מ''כ הפרנסים לקיים פארטי ה' אדר ש“ע275 בדבר הפורים, כלה כמו שהיא, לא יפול צרור ארצה ממנה.                נשארה ע”פ ט"ו הן ז' לאו


אלה שמות הנועדים יו' ו' שני של חול המועד של פסח שע“ד276 לפ”ק277 בב"ה

כמ“ר משה כה”ץ, ‏ כמ“ר שמואל כה”ץ, כמ“ר זימלן בר ד”מ, כמ“ר אהרן בר שלו',278 כמ”ר שמעון לוריא, כמ“ר יעקב שלו', כמ”ר אליה קטילאן, כמ“ר שלמה עזיז, כמ”ר יודא נאפולי, כמ“ר אברהם אבוהב, כמ”ר אהרן זרח כה“ץ, כמ”ר אלחנן ארקיוואלטו, כמ“ר משה בר מנחם, אברמין כה”ץ, מאיר בר נריה, מרדכי דלאבדיאה, כמ“ר יוסף אשפריאל, כמ”ר זלמן בר ד“מ, כמ”ר שבתי שיצי, כמ“ר שמריה מוייה, כמ”ר נריה בר יחיאל, כמ“ר דוד בר ד”מ, כמ“ר דוד מאיליאה, כמ”ר שמריה קונייאן, כמהר"ר שמריה.279


(שיא) תורת ההערכ'

הושם פארטי280 מצד מ''כ הפרנסי' למנות ארבעה מעריכים ושני נכנסים לעשות ערך אל כל אחד ואחד מהקק“י, הן איש הן אשה, ויצא מנויים ע”פ הגורל ע“י בוליטיני כנהוג, ויכתבו הערך מכל א' וא' בפנקס הערכים כנהוג, ולא יוכל שום א' לריפודאר מחמת שנאה כי אם שנים; ויהיו281 כלם כשרים זה לזה, גם שלשי בשלשי282 ובעל283 השניוֹת,284 שמן הדין הם כשרים, דתרי בעל כאשתו לא אמרינן,285 יהיו פסולים למעריכים ולנכנסים הנ”ל ולשבת יחד286 בין להעריך

בין להֵעָרך,287 וגם אם יהיה קרוב לבנו של הנערך, היינו הנשוי אשה, או לאחד מאחיו מהנערך, או שונא לאחד מהנ“ל, יהיה ג”כ פסול כנ“ל, וכמו כן יהיו קרובים שנתרחקו288 פסולי' זה לזה, ואם לא תהיה הבאנקה יורידיקה289 מחמת שנאה או מחמת קורבה, אז יוציאו כשרים בגורל,290 ויפסקו המעריכי' האחרים ע”ד השנאה, ואם איזה נערך או אחד מהמעריכים לא תנוח דעתו שהמעריכים יפסקו על השנאה, אז יפסקו עליה דייני הקק“י אם יהיה בה כדי לפסול המעריך על שונאו; ויתחיל הערך הזה ר”ח חשון שע“ד שעבר וימשך עכ”ח291 תשרי שע“ו הע”ל; והנכנסי' לא יהיה להם עוד דין ראשון ושני כאשר יָצאו ע“פ הגורל292 בשעת מנויים, רק יהיו293 נתונים בבוסלו על שני פתקים, והנערך יוציאם ע”פ הגורל, ואותו שיוציא ישב לעשות לו ערכו; וכל הערכים יכְתבו המעריכים על פתקים וישימו אותם תוך בוסולו, שהמפתח ממנו יהיה ‏ ביד אחד מן הפרנסים294 עד כלותם, ואח"כ יכָתבו295 בפנקס הערכים;


וזאת התורה אשר המעריכים יהגו בה ועל פיה ישקו

ראשונה יעשו ערך לכל א' וא' באופן זה, היינו יעריכו על הממון שיראה בעיניהם שישנו לכל אחד ואחד, וכמו כן על המשא ומתן שנקרא טראפיקו, ומי שיש לו קרן חוץ לעיר שבא לו ריוח ממנו, ומי שיש לו בביתו אנשי מעשה הנותני' לו סיוע, וכמו כן מי שיש לו ממון, ומי שאין לו ממון ומרויח הרבה במשאו ומתנו הנקרא אינדוסטריאה, ויעריכו ג“כ לפי ההוצאה וההכנסה; כלל העולה, המעריכים יתנו עין להפרע ממי שריוחיו מרובים והוצאותיו מועטות, הכל כפי ראות עיני המעריכים; וישקיפו בהין צדקם למי שקבל תועלת בחזקה שקנה בגיטו בדבר העסקי‘, וכן להפך, ויעשו למשודכים ערך א’ בעד קודם הנשואין וערך אחד בעד אחר הנישואין, בין לצד החתן בין לצד הכלה; ויהיה ברשותם לפטור לכל מי שיראה בעיניהם, אך לא יעשו ערך לשום אחד פחות מדוק' אחד, ויעשו ערך גם למי שיש לו חזקה בפאדובה אע”פ שאינו דר בפאדובה; ולמען תהיינה גביות העולים ושאר הוצאות הקק“י הולכות בדרך סלולה פטורה296 מכל בלבול ועכוב, יבארו המעריכים ערכו של כל א' וא' ויכתבו ‘פלו’ יפרע כך וכך ככרים‘, וכל ככר יפרע בשוה, בין ככר הנערך הבא בועד בין ככר הנערך שאינו בא בועד, ומככר א’ עד י' ככרים יבארו המעריכים מי יבא לועד ומי לא יבא בו, אמנם כל מי שיכתבו ערכו עשרה ככרים ומעשרה ולמעלה יוכל לבא לועד; ויוכלו המעריכים לשום באקורדאדי מי שיראה בעיניהם ולפרש ערכם שיפרעו כ”כ ככרים או יפרעו כ"כ ליט' לשנה מכל סך שירצו, ואותם שיפרשו פרעונם לליטרי' לא יפחתו ולא יעדיפו מסך ערכם אשר יעשו, ולא יבאו לועד;297

לא יוכלו המעריכי' ונכנסים ראשוני' גם לא מעריכי המעריכים ונכנסי' לראות פנקס ישן מן הערכים, רק יעשו הערכים בהין צדקם כיד ה' הטובה עליהם; |

קנו ע"א ‏ יתחייבו המעריכי' והנכנסי' ראשוני' להחזיק חשבון בפוליצה מסך כל הנערכי' ולכתוב שמות כל הנערכי' וערכם,298 כדי שהנכנסי' יוכלו לראות איך נהגו המעריכי‘, כדי שיוכלו להשוות המדות, וכמו כן יעשו מעריכי מעריכי’ והנכנסי' שלהם בערך המעריכי'; ואחרי גמר מלאכתם יודיע299 סך הסכים מהערכים

שעשו, אל המעריכי המעריכים ולנכנסים עמהם, היינו שיתנו בידם פוליצה חתומה מיד כלם מסך הסכים מהערכי' שעשו, מהככרים בפני עצמם, הן מהנערכים הן מהאקורדא‘, ומהליט’ בפני עצמם, גם יודיעו אם הוסיפו או פחתו הבאים לבלוטאר, וכל זה בלי הזכרת שמו' הפורעים ובלי הודיע להם על פה ‘זה פורע כך וזה כך’,300 ותושם הפוליצה הנ“ל בבוסלו הנ”ל, ואם תמָצא301 שהפוליצה ההיא לא תהיה צודקת, אז יפלו המעריכים ונכנסי' ראשוני' בנח“ש ויפרע כל א' וא' מהם עשרה דוקאטי להקדש קקפ”י, ויחוייבו לחזור ולעשות הערכים מחדש ולתת פוליצה אחרת צודקת מסך הסכים כנ“ל, חתומה מיד כלם אל המעריכי מעריכי' ונכנסים בחומרא ובקנס הנ”ל; לבד זה יוּתַר להם בכל פוליצה שיתנו כנ"ל שלא לחוש לתוספת ולמגרעת עשרה דוקא', כי גם באופן זה צודקת תחשב;

וקודם עשות הערך לא יוכלו המעריכי' ונכנסי' ראשוני' גם לא מעריכי המעריכי' ונכנסים לדבר זה עם זה יחד משום ערך, רק הבאנקה יורידיקה מהד' שיעשו כל ערך וערך, המה ישאו ויתנו וידברו מהערך אשר עליהם לעשות וזה בגזרת נח"ש;

יוכלו המעריכי' להשביע הנערכים על הממון פעם אחת בלבד כדי להוציא לאור האמת, אם ככה יראה בעיניהם, ומפעם ראשונה בעשיית הערכי' והלאה לא יוכלו להשביעם בשום אופן, גם לא לפחות בשום אופן ע"י שבועה;

ובהיות שיש בקהלנו יחידים המשתתפי' עם איזה אחד ואין להם קרן, ויש ג"כ יחידים שאין להם דירת קבע פה, בהיות שהם בחורים הולכים וסובבים בעיר, והם יום א' פה ויום אחר בעיר אחרת, לכן אם יראה בעיני המעריכי', ישימו עליהם עול באופן שיראה בעיניהם צדק וישר;

תכף ומיד שיצאו המעריכי' ונכנסים בגורל הנ“ל, ישבעו שבועה בפתיחת ארון הקדש ע”ד המקו' ב“ה וע”ד רבים, כעין ש“ד, בלי ערמה ובלא מרמה כלל, לפני מ”כ הפרנסים יצ''ו וע''י השמש, שיעשו ערך לכל א' וא' ע''פ הין צדקם, לא מאהבה ולא משנאה ח“ו, וכמו כן שלא ידברו דבר עם שום א' מהקק”י ועם שום איש ואשה, לא בדבור ולא במכתב ולא ברמיזה, על עסקי ערכי‘, וכמו כן שלא ישמעו דבר מרצונם, לא בדבור וכו’ כנ"ל, לא קודם עשית הערכים, גם אחרי302 הגמרם;

ובגזרת נח“ש, תכך בצאתם בגורל כנ”ל לא יצאו מב“ה עד אחר שישבעו כנ”ל, אך אם יצא בגורל איזה מעריך שלא יהיה בב''ה או בעיר, אז יחוייב השמש לאינטימר אל המעריכי' אשר לא יהיו בב“ה, וכן אל הנכנסים, תכף הזדמנם לפניו, שלא ידברו כו' כנ”ל ושלא ישמעו כו' כנ“ל ושיבאו תכף לב”ה להשבע גם הם כנ“ל, ובין כך יהיה נח”ש כרור על עקב [מי]303 שידבר או יכתוב או ירמוז מאיזה304 מהמעריכי' ונכנסי' דָבָר בעסקי ערכם; ויוציאו305 המעריכי' והנכנסי' ליל מוצ[אי שב]ת306 הע“ל, ואשר יצאו בגורל יקבלו עליהם השבועה תכף, וישבו לעשות מלאכת ההערכה תכף ליל מוצאי שבת;307 וכל מי מבני הקק”י אשר ישלחו המעריכי' לקרא לו ע“י השמש ולא יבא תכף, יעשו לו הערך אבסינטו;308 וכל בני הועד יחוייבו לבא לב”ה האשכנזים להתפלל ערבית של מוצאי שבת הע“ל, ואחרי גמר התפלה יבאו לועד בב”ה כלם, בגזרת נח“ש; וכאשר יתחילו המעריכי' מלאכת ההערכה לא יסתלקו זה מזה עד שיגמרו אותה, אכן בלילה יוכלו ללון כל א' וא' מהם בביתו ויחזרו יחד בבקר השכם, ולא יתעסקו בדבר אחר, וזה בגזרת נח”ש;

מנוי המעריכי מעריכי' והנכנסי' עמהם יהיה גם הוא ע"פ הגורל (כמנוי כל המעריכי');309

יחוייבו המעריכי' לקרא כל הבני הקק“י, חוץ ממקבלי צדקה, להעריכם או לפטרם כאשר יראה בעיניהם, ולכל האורחים, וכן לכל אותם שהתעסקו זה שתי שנים עברו או פחות מכך בבוטיגה ולא פרעו בעולים גם לא נפטרו, יחוייבו לעשות להם ערך, לא לבד להבא אבל גם לשעבר בעד כל זמן שהתעסקו;310 ולא יוכלו שום מעריך או נכנס לסרב מנויו, וזה בגזרת נח”ש;

לא יוכלו המעריכי' ונכנסי‘, גם לא המ"מ ונכנסי’, לפרש בהערכתם311 כך בעד ממון וכך בעד טראפיקו, רק יכתבו הערך בסך א' בלבד, וכאשר יגידו לכל א' את ערכו לא יוכלו לריאלדיר;

אל השותפים יעשו ערך בפני עצמו לכל א' וא' מהם, הגם שיאכלו על שלחן אחד, ואב ובן וכן האחים בין שיאכלו312 על שלחן אחד בין שלא יאכלו על שלחן א', אם ירצה כל אחד מהם ערך לעצמו, יסדרו דבריהם לפני המעריכים ויעשו להם שנים או שלשה ערכים כפי ראות עיניהם, ובלבד שיהיה הנערך החדש נשוי אשה או בן י"ח שנה לפחות; ויכתבו כל אחד ואחד מהנערכים בפנקס, והנכתב בו הוא לבדו יבא לבאלוטר ולא אחר בשמו; |

קנו ע“ב אם יארע לאיזה מהנערכים נזק מפורסם ח”ו לכל מראה עיני דייני הקק"י, אז יוכל לבא להתרעם

על ערכו פעם אחת בלבד בכל משך הב' שנים הנ“ל, והרשות נתונה לפרנסים אשר יהיו מזמן לזמן, לצוות למי שיראה בעיניהם, שישוב לפני המעריכי' לחדש את ערכו, אם יראה בעיניהם שהוסיף סיגול בבוטיגה או חוצה לה יותר ממה שהיה לו, או שנזדמן לו ריוח גדול, ויוכלו המעריכי' להוסיף על ערכו, כי תמיד יהיה יד הקק”י על העליונה ויד המתרושש והון רב על התחתונה;

תכף ומיד שיצאו המעריכי מעריכי' ונכנסי' בגורל וישבעו כנ"ל, יסָגרו בחדר ויעשו הערכים למעריכים ונכנסי' ראשוני';

לא יוכלו המעריכי' ומעריכי המעריכים לעשות שום ערך על תנאי, כי אין כח בידם לגרוע הכח אשר לפרנסי' לצוות אל הנערכי' לחזור לפני המעריכי' כנ“ל, וכל זה להרחיק הנזק וההונאה מהקק”י;

פנקס הערכים יהיה מופקד תמיד ביד סופר הקק“י ומשם לא יזוז בשום אופן; והערכים שיעשו313 יכתבם הסופר הנ”ל בפנקס מידו;

אחרי פרסום הערכים לא יהיה שום איש מבזה בדברי' את המעריכים והנכנסי' בשום אופן לשום אחד מהם, ומי שיעבור על זה יפול בקנס עשרה דוקאטי להקדש קקפ“י,314 ועוד יהיה נח”ש כרוך על עקבו של העובר ומבזה, עד שיחזור בתשובה ויפייס הנעלב, ויחוייבו315 הפרנסי' לפרסם העובר למוחרם;

המשודכי' יהיו פסולים מחמת קורבה למעריכי‘, קודם הנשואין כלאחר נשואין, וכמו כן יהיו פסולים לעמוד יחד גם שלשי בשלישי באופיציו אחד, והשותפין לא יוכלו לעשות ערך זה לזה; ואם יהיה מעריך איזו א’ שבנו או אחיו יהיה שותף עם איזה אחד מהקק“י, לא יוכל המעריך הנ”ל לעשות ערך אל השותף הנ“ל, וכמו כן מעריך אחד לא יוכל לעשות ערך לאביו של שותפו; והכל כדי להרחיק העול ולקרב הצדק בקהלנו יצ”ו;

דייני הקהל והנכנס יוכלו להמנות מעריכים, הכל כפי נוסח פארטי מיום א' ח“ה של פסח שנ”ו הכתובה בפנקס הזה;

הסופר יוציא מהבוסולו את הבוליטיני מהנערכים, אחד אחד, ועל ספר יכתבם בפני המעריכים, ויושמו הבוליטיני אין פילצה למשמרת כמנהג, ויתגלו הערכי‘, ודמן דינא שקיל גלימאה ליזיל לזמר באורחא, ולכל עדת בני ישראל יהיו החיים והשלו’;316

ובהיות כי כמ“ר זימלן בר ש”י לא נמצא פה עמנו, המעריכי' לא יעשו לו ערך עד באו לעמוד לפניהם, הואיל ואנוס הוא, וגם אם לא יבא עד שיפרסמו הערכים שיערכו, זה לא יהיה שום פוריודיציו לשאר הערכי' אשר יהיו נעשים, והמעריכי' יעשו לו הערך אח''כ כנ“ל.                נשארה ע”פ כ"ג הן ב' לאו


ליל מוצאי שבת וח“ה של פסח שע”ד317 נועדו318 כל העדה בב"ה להוציא המעריכי' והנכנסי'

בגורל

ואלה שמות היוצאים ע''פ הגורל


[מעריכי']

כמ“ר יודא בר ש”י, כמ“ר מאיר בר נריה, כמ”ר שלמה עזיז, כמ"ר שמריה בר יעקב יששכר319


[נכנסים]

ואלה שמות הנכנסים

כמ“ר מיכאל בר אהרן, כמ”ר שבתי סיצי.


(שיב ‏ ל’נכנס' שלא מן המניין אין להראות יותר מארבעה ‘ערכים’)

הושם פארטי מצד מ''כ הפרנסי' ובארו, הגם שנשאר בפארטו הנעשית יו' ו‘,320 שהמעריכים יחוייבו להראות לנכנסי’ הערכים שעשו,321 כדי שיוכלו להשות המדות, עתה בארו, אם יצטרך להוציא לאיזה נערך נכנס אחד בגורל322 מלבד אותם הנ“ל,323 לא יוכלו ולא יהיו מחוייבי' המעריכי' להראות לנכנס ההוא, כי אם ארבעה ערכים מאשר ישאלו להם, ולא יותר. נ               שארה ע”פ כ"ז הן ו' לאו

(–) שמואל בן לא“א324 כמהר”ר גרשם כ“ץ י”ץ פרנס

(–) משה בר יצחק כהן פרנס

(–) שמעון בר דוד משה פרנס |קנז עא ליל מוצאי שבת שהוא כ“ז ניסן שע”ד325 נתועדו יחד העדה יצ"ו ואלה שמותם    🔗

כמ“ר משה מוריטו, כמ”ר שמואל כה“ץ, כמ”ר זימלן בר ד“מ, כמ”ר שמעון לוריא, כמ“ר אהרן שלו', כמ”ר אליה קאטילאן, כמ“ר שלמה עזיז, כמ”ר משה בר מנחם, כמ“ר אברהם אבוהב, כמ”ר יעקב שלו‘, כמ“ר אהרן זרח, כמ”ר יצחק בר אהרן, כמהר“ר שמריה,326 כמ”ר פנחס,327 כמ“ר יוסף אשפריאל, כמ”ר יחיאל בר נריה, כמ“ר נריה בר יעקב, כמ”ר דוד בר ד“מ, כמ”ר משה שלו’, שלמה בר ד“מ, כמ”ר יודא נאפולי, כמ“ר שמריה קוניין, כמ”ר יוסף דאלווה, כמ"ר

מיכאל אשפריאל, כמ“ר ברך בר נתן, אלחנן יעקב ארקיוואלטו, אברמין כה”ץ.


(שיג) מעריכי מעריכי' ונכנסי'

הושם באלי בבוסלו כדי להוציא מעריכי המעריכי' ונכנסי' ע"פ הגורל, ואלה שמות היוצאי'

כמ“ר אהרן שלו', כמ”ר יודא נאפולי, כמ“ר משה מוריטו, כמ”ר אליה קאטילאנו

ואלו הנכנסי'

כמ“ר זאלמן בר ד”מ, כמ"ר מיכאל אשפריאל


(שיד ‏ לא יבוטל ‘ערך’ משום סיבה)

הושם פארטי מצד מ“כ הפרנסי, שהערכים שנעשו ע”י המעריכי' ונכנסי' הנ“ל לא יבוטלו בשום אופן ושום שטראזורדינו,328 הן בעבור יחיד או רבים יהיה מי שיהיה, וגם הערכים אשר יעשו מעריכי המעריכי‘,329 אלא כלם יעמדו קיימים ושרירין; וגם יתבאר ויובן, שאם לא תקויים הפארטי הזאת,330 שהערכים331 שנעשו יהיו נכרתים ומבוטלין, ויהיו חייבים המעריכים והנכנסי’ לחזור ולעשות הערכים מחדש; ויתחילו332 לעשות מלאכתם מהערכה333 תכף,334 ולא יצאו ממקומם אשר יאספו שם עד כלותם הערכי‘; אך שמעריכי המעריכי’ יהיו להם השקפה335 בשמירת פארטי תורת הערכה הנ”ל ובכוון החשבון336 כאשר נתבאר בפארטי הנ“ל.                נשארה ע''פ ט”ו הן ז' לאו


(שטו שלא לבזות את המעריכים)

הושם פארטו מצד הנ“ל, שלא לחרף ושלא לבזות המעריכים ומעריכי המעריכי' והנכנסי' לא בדבור ולא במעשה, בקנס נח”ש ועשרה דוקאטי להקקפ“י, וככל אשר נתבאר בתורת ההערכה הנ”ל.                ונשארה ע“פ כ”א הן ו' לאו


(שטז סדר עשיית ‘ערך’ על נדוניה)

עוד הושם פארטי, שכל זמן שאחד מבני הק“ק יעשה נשואין, יחוייבו הפרנסי' שיהיו בעת ההיא לקרא להם ולעשות לו הערך על הנדוני' שקבל, וזה חדש ימים אחרי הנישואין, וזה בקנס חרם לפרנסי'. ונשארה ע”פ כ"ד הן ג' לאו


(–) שמואל בן לא“א כמהר”ר גרשם כ“ץ י”ץ פרנס

(–) משה בר יצחק כהן פרנס

(–) שמעון בר דוד משה פרנס


(שיז מחלוקת על רישום פתקי ה’ערכים').

להיות כי בפתיחת הבוסולו מהבולוטיני337 נולד הפרש,338 כי נמצאו איזה בולוטיני שהם פחותים מעשרה ככרים, שכתוב עליהם שיבואו לבאלוטאר,339 ומקצתם לא נכתב עליהם אם יבואו או לא יבואו;340 והמעריכים ומעריכי המעריכים בארו פה אחד כלם, כי כוונתם היתה, כי כל מי שנכתב על בולוטיני ככרים,341 שיבאו לבאלוטר, הגם שלא נכתב עליהם,342 כי כן בארו והתנו ביניהם בראשית מלאכת הערכה; ולקצץ המחלוקת, סדרו343 מ“כ הפרנסי, שיבאו דייני הקהל לדון על זה, אם יבאו לבאלוטר מי שלא נתבאר בו שיבא לבאלוטר עַל הבולוטינו שלו,344 הואיל כי בתורת ההערכה נכתב, שיבארו המעריכים מי שיבא לבאלוטר כנ”ל; ולהיות כי כמ“ר אליה קאטילאן, אחד מן הדייני', יצא חוץ לעיר, וכמ”ר פנחס הנכנס לדיין שונא עם כמ“ר יעקב בר אברהם, ולהיות כי הפרנסי' היו לצד אחד345 והמעריכי' ומעריכי המעריכי' לצד אחרת, אשר לסיבת זה ישבו לדין רק שני הדייני', היינו כמ”ר יעקב בר אברהם שלו' וכמ“ר יוסף דאלווה; ואחרי אשר שמעו טענות החלקים346 ועיינו ג”כ לשון הפארטי, פסקו וסדרו, כי המעריכים ישבעו בנקיטת חפץ על כל ערך וערך אשר יוָלד347 ספק בו הנ“ל, אם דעתם היה שיבאו לבאלוטאר, הגם שלא נכתב על הבולוטינו מהככרים שיבאו לבאלוטר; הדברי' האלה יצאו מפי מ”כ הדייני' הנ“ל יו' א' כ”ז ניסן שע"ד, ביום ובעת שנפתחו ונתפרסמו הערכי'. |


קנז ע“ב היום יציאת ל”ג לעומר ליל ביאת יו‘348 ב’ י“ט אייר שע”ד349 נתוועדו לב"ה אלו הנקובי' שמותם    🔗


כמ“ר שמואל כה”ץ, כמ“ר אהרן שלו', כמהר”ר שמריה, כמ“ר מיכאל אשפריאל, כמ”ר שמריה קוניין, כמ“ר זַלמן350 בר ד”מ, כמ“ר שבתי סיצי, כמ”ר דוד ד“מ,351 כמ”ר נריה בר יעקב, כמ“ר זימלן בר ש”י, כמ“ר שלמה עזיז, כמ”ר אברהם כה“ץ, כמ”ר זימלן בר ד“מ, כמ”ר מיכאל בר נריה,352 כמ“ר ברך בר נתן, כמ”ר יודא נאפולי, כמ“ר מיכאל בר אהרן, כמ”ר משה בר מנחם, כמ“ר נריה בר יחיאל, כמ”ר אליה קאטילאן, כמ“ר יוסף דאלווה, כמ”ר משה מוריטו כה"ץ.


(שיח) פרנסי' ונכנסי' אייר סיון תמוז שע"ד

הושם באלי בבוסלו במצות353 רוב הנועדים, כדי למנות ג' פרנסי' ונכנס עבור ג' חדשים, היינו כל חדש אייר סיון תמוז כנהוג

כמ“ר ברך בר נתן קרא לכ”מ מרדכי354 הנקרא אניולו355 בר אברהם שלו' להיות פרנס                ונשאר ע“פ י”א הן ז' לאו

כמ“ר נריה בר יחיאל קרא לכמ”ר זימלן לוריא                ונשאר ע''פ י"א הן י' לאו

כמ“ר משה בר מנחם קרא לכמ”ר נריה בר יחיאל                ונשאר ע"פ י' הן ט' לאו

כמ“ר מיכאל בר אהרן קרא לכמ”ר משה מוריטו כה“ץ להיות נכנס                ונשאר ע”פ י"ח הן ג' לאו


יו' ג' ערב שבועות שע“ד356 נתועדו כל אלה הנועדים יצ”ו    🔗

כמ“ר שמעון לוריא, כמ”ר נריה בר יחיאל, כמ“ר שמואל כה”ץ, כמ“ר משה בר מנחם, כמ”ר משה בר שלו', כמהר“ר שמריה, כמ”ר מיכאל אשפריאל, כמ“ר זַלמן357 בר ד”מ, כמ“ר שמעון בר ד”מ, כמ“ר מיכאל בר אהרן, כמ”ר שלמה עזיז, ‏ כמ“ר אליה קאטילאן, כמ”ר שבתי סיצי, כמ“ר פינחס נירו,358 כמ''ר יצחק בר אהרן, כמ”ר זימלן בר ש“י, שמריה מוייא, מרדכי לאבאדיאה, כמ”ר מיכל בר נריה, אברמין כה“ץ, כמ”ר יודא נאפולי, כמ“ר דוד בר ד”מ, כמ"ר יוסף דאלווה.


(שיט) סלוק ערבות הקצין לוריא

בהיות כי נעצרה הנכבדת והצדקת הנערה מר' לונה359 בבית מעלת המושל360 יר“ה איזה ימים, ואח”כ פטרהּ לשלו' שתלך לביתה כהיום הזה, ואח“כ עלה ברצון מעלת המושל יר”ה, שינתן לו ערבות מסך אלף דוקאטי, שלא תפרד הנערה הנ“ל מפה העיר פאדובה כל משך זמן אשר מעלתו יעמוד פה בממשלתו;361 לכן הושם פארטו מצד מ”כ הפרנסי‘, שינתן רשות אל הקצין כמ“ר שמעון לוריא יצ”ו לכנוס362 ולתן הערבות כפי רצון מעלת המושל, וכל הקהל יחוייבו לסלק הקצין הנ“ל מכל נזק ופרעון מכח הערבות הנ”ל והנמשך ממנו; כלל העולה, יהיה כחו ועשיתו בנדון זה במצות בני הקק“י כעשית הקק”י, ושעבודו כשעבוד כל הקק“י, ויחייבו הקק”י לסלקו מכל נזק כנ“ל וכנ”ל.                ונשארה ע“פ כ”ב הן א’ לאו

(–) אנ רייה363 בר יחיאל ז"ל

(–) שמעון בכמהר“ר ישראל לוריא זצ”ל פרנס

(–) אני מרדכי שלום


יו' ה' כ“א סיון שע”ד364 נועדו בני הק"ק ואלה שמותם    🔗

כמ“ר נריה בר יחיאל, כמ”ר שמעון לוריא, כמ“ר מרדכי שלו', כמ”ר אליה קאטילאן, כמ“ר משה כהן מוריטו, כמ”ר נריה בר יעקב, כמ“ר זימלן בר ד”מ, כמ“ר אברהם אבוהב, כמ”ר יודא נאפולי, כמ“ר יוסף דאלווה, כמהר”ר שמריה, כמ“ר זלמן בר ד”מ, כמ“ר מיכל בר נריה, כמ”ר דוד בר ד“מ, כמ”ר שלמה עזיז, כמ“ר אלחנן ארקיוואלטו, כמ”ר אהרן שלו‘, כמ“ר שבתי סיצי, כמ”ר מרדכי לאבאדיא’, כמ"ר מיכאל בר אהרן.


(שכ) ג' ר"ח

הושם באלי בבוסלו לבחור שלשה רואי חשבונות כנהוג, וימשך מנויים מתחילת ר“ח365 סיון זה העבר עכ”ח366 תשרי שע“ו הע”ל

וכמ“ר משה כה”ץ קרא לכמ“ר שמואל כה” להיות ר“ח367                ונשאר ע”פ ט' הן ד' לאו

וכמ“ר זימלן בר ד”מ קרא לכמ“ר פינחס להיות ר”ח                ונשאר ע“פ י”ב הן ג' לאו

ונתוספו בועד חמשה אנשי' הנכתבי' לעיל באחרונה368

וכמ“ר אלחנן ארקיוואלטי קרא לכמ”ר אליה קאטילאנו להיות ר“ח                ונשאר ע”פ י"ד הן ה' לאו


(שכא) ‏ דייני' ונכנס

ובאותו מעמד הושמו באלי בבוסלו לבחור ג' דייני' ונכנס כנהוג, וימשך מנויים כל משך זמן הר“ח369 הנ”ל היינו עכ“ח370 תשרי שע”ו הע"ל

כמ“ר מרדכי שלו' קרא לכמ”ר אלחנן ארקיוואלטי להיות דיין                ונשאר ע“פ י”א הן ה' לאו

וכמ''ר מיכל בר נריה קרא לכמהר“ר שמריה להיות דיין                ונשאר ע”פ י"א הן ז' לאו

וכמ“ר שלמה עזיז קרא לכמ”ר נריה בר יחיאל להיות דיין                ונשאר ע“פ ט”ו הן ב' לאו

כמ“ר אהרן שלו' קרא לכמ”ר משה מוריטו להיות נכנס ונשאר ע“פ ט”ו הן ד' לאו |


קנח ע"א במעמד הנכתב מעבר לדף

(שכב גבייה לכיסוי ההוצאות שנעשו בעסק מרת לונה)

הושם פארטו מצד מ“כ הפרנסי‘, להיות כי371 נעשו איזו הוצאות בעסק הנעימה והחסידה הנערה מר’ לונה372 מב”ת,373 לכן הושם פארטי לגבות תכף ומיד סך חמש מאות ליטרי' בהסכמת הר“ח.                ונשארה ע”פ ט"ו הן ה' לאו


יום א' י“ד למנחם שע”ד374 לפ“ק נקרא הועד ע”פ השמש במצוות רוב הנועדים, אשר אלה שמות    🔗

הנועדים יצ"ו

כמ“ר נריה בר יחיאל, כמ”ר משה כה“ץ, כמ”ר שמואל כה“ץ, כמ”ר דוד בר ד“מ, כמ”ר אברהם אבוהב, כמ“ר שמעון לוריא, כמ”ר אברהם בר ישי כ“ץ, כמ”ר יהודא נאפולי, כמ“ר נריה בר יעקב, כמ”ר מיכאל בר אהרן, כמ“ר שלמה עזיז, כמ”ר שמעו' בר ד“מ, כמהר”ר שמריה, כמ“ר שבתי שיצי, כמ”ר מיכל בר נריה, כמ“ר אהרן זרת כה”ץ.


(שכג) ג' פרנסי' ונכנס אב אלול תשרי

הושם באלי בבוסלו כדי למנות ג' פרנסי' ונכנס עבור ג' חדשים, היינו כל חדש אב אלול תשרי כנהוג

וכמ“ר אברמין כה”ץ קרא לכמ“ר משה כה”ץ מוריטו להיות פרנס                ונשאר ע"פ ט' הן ו' לאו

וכמ“ר מיכל בר נריה קרא לכמ”ר שמעון בר ד“מ לפרנס                ונשאר ע”פ ז' הן ה' לאו

וכמ“ר נריה בר יעקב <קרא ל>כמ”ר אלחנן בכמהר"ר שמואל ארקוואלטי לפרנס

ונשאר ע“פ י”א הן ג' לאו

ונתוספו בועד375 כמ“ר זלמן בר ד”מ וכמ“ר יודא בר ש”י

וכמ“ר משה כה”ץ קרא לכמהר“ר שמריה להיות לנכנס פרנס                ונשאר ע”פ ט' הן ו' לאו


ליל ג' כ“ז תשרי שע”ה376 לפ“ק נועדו בני הקק”י, ואלה שמותם

כמ“ר משה כה”ץ, כמ“ר זימלן בר ד”מ, כמ“ר אלחנן ארקיוואלטו, כמ”ר זימלן לוריא, כמ“ר מיכאל בר אהרן, כמ”ר דוד בר ד“מ, כמ”ר ר ברך בר נתן, כמ“ר אהרן שלו', כמ”ר אליה קאטילאן, כמ“ר יודא נאפולי, כמ”ר יודא בר ש“י, כמ”ר יצחק בר אהרן, כמ“ר נריה בר יחיאל, כמ”ר נריה בר יעקב, כמהר“ר שמריה, כמ”ר יחיאל בר נריה, כמ“ר זאלמן בר ד”מ, כמ“ר יוסף אשפריאל, כמ”ר יעקב בר אברהם שלו'.


(שכד) ‏ אסור קנין גבינות

הושם פארטי377 מצד מ“כ הפרנסים, ששום אדם אשר בשם ישראל יכוּנֶה, הן איש או אשה, תושב ושכיר378 או חצון,379 לא יוכל ולא יהיה רשאי לקנות גבינה משום מוכר גבינות הערלים אשר בעיר הזאת, היינו חתיכות מחותכות, כי אם גבינות שלמות אשר יעידו עליהם הפרנסים שהם כשרות, ולא בשום אופן אחר; וכל העובר על זה יהיה כאוכל ומאכיל נבלות וטרפות לישראל; והפרטי הזאת תקויים ותעמוד לעד ולעולמי עולמים, ולא יבּטל זכרה מתוך היהודים, וגם לא תוכל להתבטל כי אם שיהיו בועד כל הבאים בועד לבאלוטר, כלם חוץ ארבעה, ותשאר380 ע”פ שני שלשים מכל הנועדי' הנ“ל.                נשארה ע”פ י"ד הן

וכמ“ר אהרן שלו' וכמ”ר יודא נאפולי וכמ"ר יוסף אשפריאל

וכמ“ר יצחק בר אהרן וכמ”ר יעקב בר אברהם לא רצו לבאלוטר


(שכה) ערך המוכר גבינות

עו' הושם פארטו מצד הנ“ל, ששום אדם לא יוכל למכור גבינות או גבינה לבני הקק”י, לא ליחיד ולא לרבים, כי אם ברשות מ“כ הפרנסי' אשר יהיו בעת ההיא; וגם המה הפרנסי' הנ”ל ישימו עליו הערך381 כמה ימכרוהו, ולא יוכל המוכר למכור ולא הקונה לקנות בערך יותר על מה שיעריכו מ“כ הפרנסי' הנ”ל, ויתנו ביד המוכר הערך אשר העריכו אותו,382 כתוב וחתום מידם מהחותם,383 אשר ג“כ יהיה חתום על הגבינה384 אשר העריכו למכור אותה; וזולת התנאי' הנ”ל לא יוכל המוכר למכור ולא הקונה לקנות, בחומר כל החומרות הנ“ל בפארטי של מעלה מזאת.385                נשארה ע”פ י"ד הן

וחמשה אנשים הנ“ל לא רצו לבאלוטאר כנ”ל386


(שכו) ג' פרנסי' ונכנס חשון כסליו טבת

הושם באלי בבוסלו לברור שלשה פרנסי' ונכנס עבור ג' חדשי' כנהוג, כדי שלא לעבור על גזירות חרם המוטל על מ"כ הפרנסי' לעשות פרנסי' קודם צאתם ממשמרתם387

וכמ“ר אליה קאטילאנו קרא לכמהר”ר שמריה להיות פרנס                ונשאר ע"פ ז' הן ה' לאו

והאחרי' יצאו מב''ה כנ"ל388

וכמ“ר נריה בר יחיאל קרא לכמ”ר זאלמן בר ד"מ להיות פרנס

ונשאר ע"פ ו' הן ב' לאו

וכמהר“ר שמריה קרא לכמ”ר אברהם אבוהב להיות פרנס ונשאר ע"פ ה' הן ד' לאו

וכמ“ר גריה בר יעקב קרא לכמ”ר אלחנן ארקיוואלטו להיות נכנס                ונשאר ע"פ ה' הן ד' לאו

(–) משה בר יצחק כהן ז"ל פרנס

(–) אלחנן יעקב בלא“א הגאון כמוהר”ר שמואל ארקוולטי זצ"ל פרנס

(–) אני שמעון בר דוד משה ז"ל פרנס |


קנח עב ואלה שמות בני ישראל הבאים להתועד ליל ביאת יום ב'389 ז“ך390 טבת שע”ה391 בב''ה392    🔗

כמהר“ר שמריה, כמ”ר אברהם אבוהב, כמ“ר זאלמן בר ד”מ, כמ“ר נריה בר יחיאל, כמ”ר זימלן לוריא, כמ“ר שמואל כה”ץ, כמ“ר משה כה”ץ, כמ“ר יוסף אשפריאל, כמ”ר אהרן שלו‘, כמ“ר פינחס, כמ”ר זימלן בר ד“מ, כמ”ר יודא בש"י,393 כמ''ר יעקב שלו’, כמ“ר דוד בר ד”מ, כמ“ר נריה בר יעקב, כמ”ר אלחנן ארקיוואלטו, ‏כמ“ר יודא נאפולי, כמ”ר משה שלו', כמ“ר יחיאל בר נריה, כמ”ר אברמין כה"ץ.


(שכז) לברור שמנה אנשי' ושני נכנסי'

למען דעת כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עלינו, ולמען עשׂה כיום הזה הטוב והישר בעיני אלדי' ואדם, הושם פארטי מיצד מכ“י394 שלשה הפרנסי' לברור ולבחור שמנה אנשים ושנים נכנסים מבני הקק”י, מאותם הבאים לבאלוטר,395 וע“פ בוסלו ובאלוטי כנהוג, ועליהם תהיה המשרה והרשות להשתדל ולקחת רשות והרמנא דמלכא396 לדון דין ישראל כאשר היה לפנים, ואחרי אשר ישיגו בעז”ה הרשות, יכריזו בכל בתי כנסיות הקק“י, שלא יזידון עוד לשלוח שום צווי בעש”ג איש (אל) לרעהו, בקנסיות ועונשים397 אשר יֵרָאה להם; ולהם יהיה הכח והרשות נתונה להשתדל ולהשיג הרשות הנ“ל ולהוציא398 עבור ההשגה הזאת כל מה שיצטרך, וכל אשר יעשו ויוציאו יהיה כאלו נעשה והוציאו כל בני הקק”י יחד, ועל כל אחד ואחד מבני הקק“י לפרוע חלקו המגיע לו כפי ערכו;399 ואע”פ שהשמנה הנבחרי' יהיו קרובים זה לזה או שונאים, בשביל כך לא יהיו פסולין לשבת יחד לדון, זולת שני' אחים; ועוד יהיה הכח והרשות לשמנה הנבחרים הנ"ל לדון ולפסוק על כל דין ודברי' והפְרשות אשר יהיו בין איש לרעהו יהודי אָחִיו, באופן אשר נבאר;400

ראשונה יוציאו ע“פ הגורל שנים מהשמנה נבחרים מתוך באסולו,401 והשנים הראשוני' שיצאו יהיו דייני הקק”י על משך חדש אחד, ויתחיל מנויים תכף אשר יוציאו אותם, ואחרי עבור החודש יוציאו מהששה הנותרים עוד שנים, אשר יעמדו על משמרתם לדיינים חדש ימים כראשוני', וכן בחדש השלישי יוציאו ע''פ הגורל שנים מן הארבעה הנשארים, וינהיגו מנויים ג"כ חדש בחדש

השלישי, ובחודש הרביעי יכנסו השנים האחרונים, שלא יצאו בכתובי' הנ“ל, וגם המה ינהגו מנויים בחדש הרביעי כנ”ל; אך צריך לראות בהוצאת השנים מן השמנה להיות דייני‘, שלא יהיו קרובי’ זה לזה ולא שונאי'; וכן יחזור חוזר חלילה השמנה אלו עד סוף שנה אחת ממנוים;402

[משפט השני' דייני' וכח השמנה גם יחד]

והשנים הנ“ל יוכלו לדון על כל עסק וריבות וטענות, רק שלא יעבור סך שנים דוקאטי;403 אך בעניין לדון ע”ד סדר או סדרים, היינו אורדיני,404 אם יהיה אחד מן הבעלי דינין שלא תהיה דעתו נוחה בסדר ואורדינו ההוא משני הדייני' הנ“ל, יוכל לסתור דיניהם ולהקריב אותו לפני מ''כ כל השמנה יחד; אך כל מי אשר ירצה להביא דינו לפני השמנה נבררים הנ”ל, יחוייב מקודם לתן לשמש עשרה שולדי, ועשרה שולדי אחרים לפרוע ג“כ מקודם לקופה של לחם, וזה למען לא יעלה לבו כל איש על דבר מועט להביא דינו לפני השמנה; וזה יובן דווקא405 על דיני הסדרי' ואורדיני, אבל מדין ופסקי' העשויי' משני הדיינים מפחות משני דוקאטי ועד שני דוקאטי כנ”ל, לא יהיה כח לשום אדם לבטל406 דינם כלל; אך משני דוקאטי ולמעלה יסדרו להם השני דיינים407 שיבררו דיינים ישראלי' ע“ד זבל”א וזבל"א, והדין יקוב את ההר;

והשני דייני' הנ“ל, או השמונה הנבחרי' הנ”ל, לא יהיו פסולי' לדון לא מחמת שנאה וקורבה, כי אם אל אחיו ממש, כי אז יכנס במקומו אחד מהנכנסי' אשר יבחרו, ואם אולי גם שני הנכנסי' יהיו קרובים, באופן שלא יוכלו לשבת לדין גם יחד, אז יוציאו408 אחד מהשמנה הנותרי‘, אשר יהיה כשר לדון לבעלי הדיני’ הנ"ל;

ויחוייבו ‏ השני דיינים בימי חדשיהם לשבת לדין בב“ה או בבית המדרש פעמים בשבוע, בכל יום א' בערב ובכל יום ד' בערב; וגם מ”כ השמנה הנבררים גם יחד ישבו על מִדִין409 פעם אחת בשבוע, היינו בכל יום שני בערב; וגם השמנה הנבררי' הנ“ל לא יהיה להם כח לדון בין איש ובין רעהו, רק עד סך שנים דוקאטי בלבד, אבל ע”ד הסדרים ואורדיני כנ“ל, אשר יֵצא מפיהם כן יקום, והיינו שיהיו ששה מהשמונה נוטים לדעת אחת, ולא באופן אחרת, וכן יעמוד410 בכח ח”ח411 ובקנס אשר יראה בעיני מ“כ;412 ובין שיהיו כל השמנה נבררי' כלם יחד, או שלא יהיו כי אם שבעה מהם, או עם הנכנסי', לעולם צריכין שיהיו ששה מהם נוטים לדעת אחת, ולא פחות כלל, בין לדין בין לסדר סדרים או תקנות; וכל אחד מהשני דיינים אשר לא יבא לשב במקומו לדין בימי חדשו לימים המוגבלים413 כנ”ל, יענש חצי דוקאטו לקופה של לחם לכל פעם, והשמש יחוייב להגיד לפני השמונה הנבררי' מי העובר, כדי שיכופו אותו לפרוע כנ"ל;

ויהיה ג“כ הכח לשמנה הנבחרים הנ”ל להשתדל להחזיק414 ולכוף כל בני הקק“י לקיים ולהעמיד דין ישראל כפי ראות עיניהם, ולהוציא הוצאות ולכוף בכל מיני כפיות ועונשים וקנסות, הכל כפי אשר יסכימו כלם או ששה מהם כנ”ל, ולעשות סדרי' ותקנות על זה [ ], שיעמוד ויתקיים לעד ולעולם; אך בכל הטענות וריבות אשר כבר הותחלו בעש“ג קודם לזמן הזה, לא יהיה כח לשמנה הנבררי' הנ”ל לכוף ולעמוד בד“י, כי אם ברצונם של בעלי הדינין, וגם בענין עסק וריבות415 החזקות לא יוכלו לכוף ולמנוע שלא ילכו בעש”ג;

(–) שמריה מרפורך פרנס416

(–) אברהם אבוהב פרנס

(–) שלמה בר דוד משה זצ"ל פרנס |

קנט ע“א וימשך זמן מנוים של השמנה הנבררי' הנ”ל שנה אחת, מַתְחֶלֶת מעצם היום הזה בכל הכחות

ורשיות הנתונים והכתובים לעיל בעבר לדף417 בפארטי הזאת; ויחוייבו השמנה הנבררי' הנ“ל בח''ח, חדש ימים קודם כלות השנה, לברור418 שמנה אחרים במקומם; וכל הדברים הנ”ל ומעבר לדף נעשו ונדברו בתנאי כפול419 ופרטי,420 שלא יהיו נגד רצון מעלת הריטורי421 יר“ה והשופטים שלהם, כי לא נעשה זאת כי אם להקל מעל מ”כ422 טורח ומשא אנשי' עברים נצים, אשר כל היום לא יחשו מהעמיס אותם בדברי ריבותם על עסקי תבן וקש423 ודברים המבאישים רחינו בעיני מעלותם; ויהי נועם ה' אלדינו עלינו. ונשארה ע"פ כלם

[שמות השמנה מבוררי' וב' נכנסי']

וכן הושמו באלי בבוסלו לברור השמנה מבוררי' וב' נכנסי' כנהוג

כמהר“ר שמריה קרא לכמ”ר אהרן שלו' להיות אחד מן השמנה מבוררי'                ונשאר ע“פ י”א הן ב' לאו

כמ“ר זאלמן בר ד”מ קרא לכמ“ר יעקב שלו' להיות מהנ”ל                ונשאר ע"פ ט' הן ד' לאו

כמ“ר נריה בר יחיאל קרא לכמ”ר זימלן לוריא להיות מהנ“ל                ונשאר ע”פ י"ד הן ד' לאו

כמ“ר זימלן לוריא קרא לכמ”ר שמואל כה“ץ להיות מהנ”ל                ונשאר ע“פ י”ג הן א' לאו

כמ“ר שמואל כה”ץ קרא לכמ''ר משה כה“ץ                ונשאר ע”פ י"ו הן ג' לאו

כמ“ר משה כה”ץ קרא לכמ“ר נריה בר יחיאל ונשאר ע”פ ט"ו הן א' לאו

כמ“ר יוסף אשפריאל קרא לכמ''ר אליה קאטילאן ונשאר ע'”פ ט"ו הן ה' לאו

כמ“ר יודא בר ש”י קרא לכמ“ר פינחס ונשאר ע”פ י"ח הן א' לאו

כמ“ר יעקב שלו' קרא לכמ”ר אברהם אבוהב להיות נכנס כנ“ל                ונשאר ע”פ י"ג הן ו' לאו

כמ“ר יודא בר ש”י קרא לכמ“ר אהרן זרח כה”ץ להיות נכנס כנ“ל                ונשאר ע”פ י"א הן ח' לאו


(שכח) ג' פרנסי' ונכנס

באותו מעמד הושמו באלי בבוסלו לבחור שלשה פרנסי' ונכנס על ארבעה חדשי', שבט אדר ואדר ניסן כנהוג

כמ“ר זימלן בר ד”מ קרא לכמ“ר אהרן שלו' להיות פרנס                ונשאר ע”פ ט' הן ג' לאו

כמ“ר פינחס קרא לכמ”ר משה כה“ץ להיות פרנס שני                ונשאר ע”פ י"ב הן ו' לאו

כמ“ר זימלן לוריא קרא לכמ”ר דוד בר ד“מ להיות פרנס שלשי                ונשאר ע”פ ז' הן ה' לאו

כמ“ר זאלמן בר ד”מ קרא לכמהר“ר שמריה להיות נכנס                ונשאר ע”פ י"ו הן א' לאו

(–) שמריה מרפורך פרנס

(–) אברהם אבוהב פרנס

(–) שלמה בר דוד משה ז"ל פרנס


ואלה שמות הנועדים ליל ד' ביאת יום כ''ח טבת שע“ה424 לפ”ק בבית המדרש    🔗

כמ“ר משה כה”ץ, כמ“ר אהרן שלו', כמ”ר דוד בר ד“מ, כמ”ר שמואל כה“ץ, כמ”ר זימלן לוריא, כמ“ר יעקב שלו', כמ”ר נריה בר יחיאל, כמ“ר אליה קאטילאן, כמ”ר פינחס, כמהר“ר שמריה, כמ”ר אהרן זרח כה“ץ, כמ”ר יודא נאפולי, כמי“ר זימלן בר ש”י, כמ“ר ברך בר נתן, כמ”ר מאיר בר נריה, כמ“ר משה שלו', כמ”ר מיכאל בר אהרן.(שכט מתנה למרת לונה ופטור מתשלום מסים לבעלה)

היות כי לימים שעברו, בעת שהושבה לנו הצנועה הנעימה מר' לונה425 מב“ת, נדבה רוח מ”כ בני הקק“י, וכן נשאר בהסכמת כלם,426 לְתִתֵּן427 לה במתנה בשעת שתכנס לחופה מאה דוקאטי, באותן התנאים אשר יֵרָאו למ”כ הפרנסי' שיהיה לתועלת428 הקק“י, וזה נוסף על הדורן שנִתַן לה בשעה ובעת ההיא, וגם לפטור אותה ומי שישאנה לו לאשה מכל הוצאה ועולים בעד עשרה שני', וכל הנ”ל נשאר על פה429 והסכמת כלם, והדברים לא נכתבו בספר הזה מפני טעמים ידועי' למ''כ הפרנסי‘; אכן עתה, כדי להסיר כל סכסוך ומערער, הושם פארטי מצד מ"כ הפרנסי’ שהמתנה וההסכמה הנ“ל תתקיים ותכתב בספר ופנקס הקק”י הזה, ושינתן הסך הנ“ל בתנאי' אשר יֵתנו ויעשו מ”כ הפרנסי' לתועלת הקק‘“י, ובתנאי שלא יבא430 לבלוטאר כל משך זמן העשרה שנים הנ”ל;431 וכן נתרצה כמ“ר יחיאל כה”ץ, בעל האשה הנ"ל, ברצון נפשו, שלא לבא לבאלוטר כל משך זמן העשרה שני’ הנ“ל. ונשארה ע”פ כלם

(–) משה בר יצחק כהן פרנס432

(–) אהרן בר שלו' פרנס |


קנט ע"ב במעמד ובלילה ההוא אשר נכתב מעבר הדף

<של גביית משכורתו של מנקה רחוב הגיטו>

להיות כי כבר נעשית פרטו ע“ד פרעון שכר המכבד433 ומנקה רחוב הגיטו,434 ומפני תרעומות ותלונות רבות ע'”ד הפרעון הנ“ל לא יכלו לבא לכלל פרעון; לכן הושם פארטי מצד מ”כ הפרנסי' יצ“ו, שהשכרות ופרעון הנ”ל435 יהיה נגבה באופן זה; שכל מי שפורע בערך העולים436 יותר מעשרה ככרים, יפרע ששה עשר סולדי בכל ששה חדשי‘, ואותם שפורעים פחות מעשרה כיכרי’ וגם האקורדאדי,437 יפרעו שמנה סולדי לכל ששה חדשי' כל אחד, בין הפורעים ערך לככרים בין האקורדאדי יפרעו כלם בשוה, ואף מי שלא פורע לא לככרי' ולא עם האקורדאדי, כלם יפרעו ה' בכל ששה חדשי‘, חוץ ממקבלי צדקה והרבני’; והמעות הנ“ל יהיה הרשות נתונה למ”כ הפרנסי להגבות אותם על ידי מי שיראה בעיני מ“כ, הן ע”י המכבד ומנקה עצמו ואיש אחר,438 או הם עצמם, כפי אשר יראה בעיני מ“כ.                ונשארה ע”פ י' הן ז' לאו

(–) משה בר יצחק כהן פרנס

(–) אהרן בר שלום פרנס


ליל ב' ח' אדר השני שע“ה439 לפ”ק נקהלו הנועדים האלה בשמותם    🔗

כמ“ר משה כה”ץ, כמ“ר דוד בר ד”מ, כמהר“ר שמריה, כמ”ר יוסף אספריאל, כמ“ר זימלן לוריא, כמ”ר זימלן440 בר ש“י, כמ”ר זימלן441 בר ד''מ, כמ“ר שמואל כה”ץ, כמ“ר אלחנן יעקב ארקיוואלטי, כמ”ר יודא נאפולי, כמ"ר מיכאל בר אהרן.(שלא) פורים

הושם פארטי מצד מ“כ שני הפרנסי' הנ”ל לקיים פארטי נעשית ה' אדר ש“ע442 בדבר הפורים, כלה כליל כמו שהיא כתובה כאן לאחרינו,443 לא יפול צרור ארצה.                ונשארה ע”פ י' הן א' לאו

(–) משה בר יצחק כהן פרנס

(–) אהרן בר שלו' פרנס

(–) דוד בר ד"מ היילפרון פרנס


ליל ב' כ“ב אדר השני שע”ה444 לפ“ק נתועדו בני הק”ק, ואלה שמות הנועדים    🔗

כמ“ר משה כה”ץ, כמ“ר אהרן שלו', כמ”ר דוד בר ד“מ, כמ”ר יעקב בר אברהם,445 כמ“ר יוסף דאלווה, כמ”ר זלמן בר ד“מ, כמ”ר יודא בר ש“י, כמ”ר אלחנן ארקיוואלטו, כמ“ר זימלן בר ד”מ, כמ“ר שמריה בר שמואל,446 כמ”ר מיכאל בר אהרן, כמ“ר יודא נאפולי, כמ”ר זימלן לוריא, כמ"ר שבתי שיצי.


(שלב) מצות לעניי' לפסח

להעלות על ראש שמחתנו את אביוני עירנו בחג המצות הע“ל, הושם פארטו447 מצד מ”כ הפרנסים לקנות ולחלק מצות לעניים כפי מה שיצטרך, ע''פ פוליצה תֵעשה ע“פ הפרנסי' והגבאים, ע”פ ב“ו כנהוג; וכפי מה שנכתב ונתפשר448 בפארטי נעשית ג' אדר שע”ג,449 בכל מכל כל, לא יפול צרור ארצה מכל הכתוב בה, ויהיה נחשב כאלו נכתבה כאן מילה במילה.                ונשארה ע"פ כלם


ליל ד' כ''ד ואדר שע"ה450 נועדו האנשי' האלה    🔗

כמ“ר משה כה”ץ, כמ“ר אהרן שלו', כמ”ר דוד בר ד“מ, כמ”ר זימלן לוריא, כמ“ר נריה בר יחיאל, כמ”ר פינחס, כמ“ר יעקב שלו', כמ”ר אלחנן ארקיוואלטו, כמהר“ר שמריה, כמ”ר יודא בר ש“י, כמ”ר יודא נאפולי, כמ“ר שלמה עזיז, כמ”ר שלמה בר ד“מ, כמ”ר מיכאל בר אהרן, כמ“ר מאיר בר נריה, כמ”ר שבתי שיצי, כמ“ר מיכאל451 בר נריה, כמ”ר אליה קאטילאן, כמ“ר נריה בר יעקב, כמ”ר זימלן בר ד“מ, כמ”ר משה שלו'.


(שלג) תוספת כח לשמנה הנבחרים

בהיות כי נעשה פארטי בפריגאיי‘452 בויניציאה ע"ד האסטימו חדש,453 וגם נזהרו454 על זה הפרנסי’, לכן הושם פארטי מצד מ“כ הפרנסים יצ”ו לתת כח אל מ“כ השמנה אנשים הנבחרים ע”ד דיני ישראל,455 שהמה ישתדלו בעסק זה לתועלת הקהל; וכל מה שיוציאו456 יהיו מחוייבים כל בני הקק“י לפרוע, איש לפי ערכו,457 מכל אשר יוציאו לזה לתועלת הקק”י; וכן כל מה שיוָלד להבא שצריך השתדלות458 לתועלת הכללות, יהיה על שכם מ“כ השמנה נבחרים הנ”ל להשתדל בכל מכל כל כנ“ל; אך שישמרו הסדר אשר נתן להם ע”ד הסכמתם,459 כנראה בפארטי נעשית יו' כ“ז טבת שע”ה. ונשארה ע“פ י”א הן י' לאו

(–) משה בר יצחק כהן460 פרנס

(–) אהרן בר שלו'461 פרנס

(–) דוד בר דוד משה462 היילפרון יצ"ו פרנס |


קס ע“א נועדי‘463 מיום א’ ששה ימים לחג המצות שע”ה464    🔗

כמ' משה מוריטו, כמ' אהרן שלו‘, כמ’ דוד בר ד“מ, כמ' שמואל כ”ץ, כמ' אליה קטאלאן, כמ' מיכאל בר אהרן, ר' זלמן בר ד“מ, ר' זימלן בר ד”מ, ר' זימלן בר ש“י, כמ' יעקב בר אברה' שלו‘, כמ’ נריה בר יחיאל, ר' יחיאל בר נריה, כמ' שמעון לוריא, ר' מרדכי בדיאה, ר' יודא בר ש”י, ר' נריה בר יעקב, ר' מאיר בר נריה, ר' אברמין כהן, ר' יודא נאפולי.


(שלד חובות גבאי ההקדש)

בהיות שהגבאי' ישני‘465 והגבאי’ שנעשו מחדש על ההקדש466 לא שָלמו חקם467 המוטל עליהם, לכן יושם פארטי, שהגבאי' הנ“ל ישתדלו ויעשו באופן שכל מי שחייבים אל ההקדש הנ”ל יפרעו; וכמו כן אם יצטרך לעשות איזה ערך למי שיהיה, יעשו אותו; וכמו כן ימכרו כל המשכונות השייכי' אל ההקדש, וכל זה בזמן ג' חדשי‘; ויתוועדו הגבאי’ הנ“ל כל יום א' אחרי זה החדש, ויעמדו יחד להשתדל בנדון זה לפחות שעה א‘; וכל זה בקנס חמשה דוק’ לפרוע אותם מי שיסרב לבוא, ויהיה כמועל בקדשים מי שלא יפרעם.                נשאר' ע”פ י"ו הן ד' לאו


(שלה מינוי גבאי להקדש במקום משה בר מנחם ז"ל)

הושם באלי בבוסולו לעשות גבאי א' על תבת ההקדש במקום המנוח הח“ר משה בר מנחם ז”ל468

ובכן כמ' מיכאל בר אהרן קרא לכמ' שמעון לוריא'                ונשאר י"ז הן ב' לאו


(שלו סדר נתינת זכיון לאפיית המצות)

הושם פארטי מצד מע' הפרנסי, שמעולם לא יוכלו הפרנסי' לתת הפאלטה מהמצות469 לשום אדם, כי אם ע“פ רוב הנועדי' ע''י בוסולו ובאלוטי.                נשארה ע”פ י"ז הן ג' לאו
 1. סימן רמג.  ↩

 2. פרק–הזמן שבו אין לבחור באדם לאותו תפקיד שכבר שימש בו.  ↩

 3. כנראה נשמטה המלה ‘חדשים’.  ↩

 4. בפארטה הנ"ל (סימן רמג) אין המדובר כלל בתקופת קונטומאציאה. אולי הכוונה לפארטה שלאחריה (סימן רמד), שם נקבע, כי לפרנסים תהיה קונטומאציאה של קאדנציה אחת, כפי שלמעשה נקבע כאן לארבעת הנבחרים.  ↩

 5. של ה‘עולים’ – המתחילה בראשית חודש חשון.  ↩

 6. במועדי–הגבייה הקבועים.  ↩

 7. בתור סגן.  ↩

 8. מכאן ועד סימן תקיז הועתק הפנקס בידי ר' יעקב היילפרון, בעל נחלת יעקב, פאדוואה שפ"ב. לכתיבתו חסרים הסדר והחן שמצטיינים בהם רוב חלקי הפנקס. הכתב אשכנזי.  ↩

 9. 12 בדצמבר 1611.  ↩

 10. משה מוריטו בר יצחק כ"ץ.  ↩

 11. שמואל בר גרשון כ"ץ מאזולא.  ↩

 12. שלום.  ↩

 13. פארטה זו, עד ‘בעד ג’ שנים רצופים', היא בעיקרה העתקה מכרך א, סימ שע.  ↩

 14. ממשפחת לוי דיל באנקו. היה בזמנו מגדולי הבנקאים היהודים באיטליה ואחד העשירים שבהם. נפטר בשנת 1531. היה חשוך–בנים וציווה חלק מרכושו לקהילת פאדוואה. תמצית צוואתו ראה: M. Sanuto, I Diarii LV, Venezia 1900, pp. 30–34  ↩

 15. קופת בית–הקברות.  ↩

 16. ברשימה נאמנה (מליצה על–פי קה' יב: י).  ↩

 17. מנורות.  ↩

 18. אריג עדין, שעוטפים בו את ספר התורה, כדי שלא יגעו הידיים בקלף.  ↩

 19. הלבוש של ספר–התורה.  ↩

 20. כלי–כסף דמויי רימון או תפוח, שמלבישים על ‘עצי–החיים’ של ספר–התורה.  ↩

 21. אך ורק.  ↩

 22. כלי–כסף. תרגום הביטוי li arzenti, הנמצא גם בצוואה הנ"ל של ר' חיים משולם.  ↩

 23. קערה גדולה (‘בציל’) וקערה קטנה (ברונזין'), ששימשו לנטילת ידיים. בצוואה כתוב ramin et bazil (= קערה ומצקת). בצירוף זה השתמש גם ר' שמואל ארקוולטי בסימן צה.  ↩

 24. גם כלים אלה.  ↩

 25. המוריש.  ↩

 26. על מקרים של משכוּן כלים של בתי–הכנסת ראה סימנים צה, תעה.  ↩

 27. לעובר.  ↩

 28. זה הקנס הגבוה ביותר שנגזר עד כה בפנקס.  ↩

 29. שישולמו למבצר ‘הארסינאלי’ של ויניציאה.  ↩

 30. לא יהיה בגדר ‘מוסר’ – אף–על–פי שהוא גורם שממון של ישראל יימסר לידי גויים.  ↩

 31. שייבחרו מדי שלוש שנים (וראה בתחילת הפארטה).  ↩

 32. הסופר הקודם, ר‘ שמואל ארקוולטי, לא השתמש בצירוף ’בני הקק“י‘, אלא ’יחידי הקק”י‘ או סתם ’הקק"י'. כן נהג לכתוב,

  שבעלי–תפקידים נתמנו ‘ע"פ בוסולו ובאלוטי’, ולא ‘ע“פ בני הק”ק… ע"י בוסולו ובאלוטי’.  ↩

 33. על–ידי קלפי וכדורים. הניקוד במקור.  ↩

 34. פרק–הזמן שבו אין לבחור באדם לאותו תפקיד שכבר שימש בו; הכוונה כאן לקאדנציה אחת.  ↩

 35. אבל.  ↩

 36. חדשים.  ↩

 37. שהם מורשים מטעם בית–כנסת האשכנזים.  ↩

 38. הצדדים.  ↩

 39. מכאן נותר הגליון בלתי–כתוב, ומשום–מה העתיק בו הסופר (אותו הסופר עלום–שם שהעתיק את פארטי רמ–רס) רשימת ‘נועדים’ ופארטה אחת שנתקבלה שלוש שנים לאחר–מכן, ביום ל' בתמוז שע"ה. העברתי רישום זה למקומו, אחרי סימן שמא.  ↩

 40. 27 בדצמבר 1611.  ↩

 41. משה מוריטו בר יצחק כ"ץ.  ↩

 42. בר אהרן.  ↩

 43. קרי: זימלן.  ↩

 44. שמואל כ"ץ בר גרשון מאזולא.  ↩

 45. הניקוד במקור.  ↩

 46. כל צוות פרנסים מחויב לגבי הפארטי שיתקבלו בזמן כהונתו.  ↩

 47. הכתובות בפנקס הק“ק. וכך אמנם נהגו, אף–כי בלא עקיבות, עד שנת ש”פ ועד בכלל. לפני קבלת פארטה זו נהגו, כפי הנראה, להחתים את הפרנסים על נוסח הפארטי לפני העתקתן בפנקס (וראה כרך א, סימן נה).  ↩

 48. בעונש.  ↩

 49. ‘דיין הנשר’; הוא הדיין שישב בארמון–המשפט של פאדוואה וגבו אל ציור של נשר שעל הקיר. היה ממונה על ענייני מסים ומכסים.  ↩

 50. אך לפני שיחתמו יהיו הפרנסים חייבים לקרוא את הפארטה המועתקת בפנקס, כדי לוודא אם היא זהה לנוסח שנקרא מתוך מחברת–הטיוטות (‘שקוורצו’) בעת ההצבעה בוועד.  ↩

 51. ראה סימן רמג.  ↩

 52. בעלי הסמכות השיפוטית (מליצה על–פי שופ' ה: י).  ↩

 53. העבריינים.  ↩

 54. שמואל כ"ץ, שנבחר בשעתו לצוות הארבעה (סימן רמג) ואינו יכול עוד לשמש בתפקיד זה משום שנבחר לפרנס (סימן רסג).  ↩

 55. חתימת–ידם של הפרנסים המאשרים את נוסח הפארטי; וכן להלן, בסוף כל ישיבה.  ↩

 56. חתימת–ידם של הפרנסים המאשרים את נוסח הפארטי; וכן להלן, בסוף כל ישיבה.  ↩

 57. 30 ביאנואר 1612 / כ"ו בשבט.  ↩

 58. בית–כנסת האשכנזים.  ↩

 59. מרפורך בר אהרן.  ↩

 60. זימלן.  ↩

 61. מועצת העיר.  ↩

 62. השריונים; מס שהיה מוטל על העירונים של פאדוואה. עתה הם דורשים, כי היהודים ישאו בחלק ממנו, אף–על–פי שלפי

  תנאי הקונדוטה לא היו חייבים בכך.  ↩

 63. מעלת כבוד.  ↩

 64. לפי ההקשר צריך להיות ‘וישתדלו’.  ↩

 65. שלושת המבוררים ערערו על תביעתה של מועצת פאדוואה בערכאות הריפובליקה, והללו פסקו לטובת היהודים (וראה נספח, תעודה 5).  ↩

 66. לסרב.  ↩

 67. מוריטו בר יצחק כ"ץ.  ↩

 68. נכנס במקום פרנס (סימן רסג).  ↩

 69. א' דראש–חודש. 4 במארס 1612.  ↩

 70. חלק מפארטה זו הועתק בתקנון הק"ק משנת 1630 (וראה נספח, תעודה 17, סעיף 37).  ↩

 71. עניים מן החוץ.  ↩

 72. מוזמנים מחוץ לעיר.  ↩

 73. בני משפחתו של איש אחד.  ↩

 74. ייכתבו ברשימת המוזמנים כל אחד בפני עצמו – למרות היותם בני משפחה אחת.  ↩

 75. של שתי הקהילות – שני בתי–הכנסת שבפאדוואה, האשכנזי והלועזי.  ↩

 76. מתקן תקנות.  ↩

 77. מכדור אחד; התיקון יאושר אם מכלל בעלי זכות ההצבעה לא יהיה יותר מקול אחד נגד.  ↩

 78. פארטה זו היא העתק כמעט מלה במלה מפארטה רלז; וראה ההערות שם.  ↩

 79. כתב–יד ספרדי רהוט.  ↩

 80. 30 במארס 1612.  ↩

 81. בגביית ה‘עולים’.  ↩

 82. לעניים.  ↩

 83. לקחת משכונות מן החייבים.  ↩

 84. לבטל או לדחות – את ביצוע החלטת הפרנסים, על–ידי פנייה לערכאות של גויים. ‏  ↩

 85. להכין לפעולה. לפני–כן היה תפקיד זה מוטל על המנקר (סימן כ).  ↩

 86. סימן כט.  ↩

 87. סימן רסט.  ↩

 88. במקור: ‘ומבטולת’.  ↩

 89. סימן כט.  ↩

 90. קודם–לכן. בעיני הסופר כל מה שכבר נכתב הוא מאחוריו.  ↩

 91. 19 באפריל 1612.  ↩

 92. פתקים – על–פי הגורל.  ↩

 93. קודם–לכן.  ↩

 94. סימן קכד; והיא אינה אלא העתקה של סימן סו. בכך חזרו לשיטת–ההערכה הישנה, שנהגו בה כל השנים עד שנת שס“ח, וביטלו את שיטת–ההערכה המשונה – שהסופר עצמו כינה אותה ‘בלינדיר מאוס’ (סימן קעט) – שהיתה נהוגה בשנים שס”ח– שע"ב (סימנים קע, רטו).  ↩

 95. אלא.  ↩

 96. בסימן קכד ניתנה הרשות לעשות ‘ערכים’ נפרדים במקרה זה, לפי רצון ה‘נערכים’.  ↩

 97. ברשימת ה‘ערכים’.  ↩

 98. ממלאי–מקום המעריכים. הללו היו זקוקים לנתונים על ה‘ערכים’ שנעשו, כדי שיהיה להם קנה–מידה להערכה.  ↩

 99. ב‘תורות ההערכה הקודמות נאמר, שיש למסור ידיעות אלו למעריכי המעריכים, אך נקבע בפירוש, ’שלא יחזיקו שום פוליצה משמות הנערכים' (סימנים סו, קכד; וראה גם להלן, סימנים שיא–שיב).  ↩

 100. זימלן לוריאה.  ↩

 101. סימן קכד.  ↩

 102. בגלל היותו.  ↩

 103. אילן–היוחסין שלהם.  ↩

 104. חול–המועד פסח / 20 באפריל.  ↩

 105. שכבר נבחר כאחד משלושת ‘דייני הקהל’ (סימן רמח).  ↩

 106. ‘דייני הקהל’ – לתקופת ה‘ערך’ בלבד, במקום שני הדיינים שנבחרו בעבר (סימן רמח), שכן פנחס בר גבריאל נפסל לדון בענייני ה‘ערך’‏ משום שנבחר למעריך, ויוסף אספיריאל לא היה נוכח במעמד ההוא.  ↩

 107. עד גמר כתיבת ה‘ערכים’ בפנקס, כלומר, עד גמר ההערכה.  ↩

 108. מיום כ“ה בכסליו שס”ז (סימן קכח).  ↩

 109. עלה בגורל במקומו.  ↩

 110. סומן רע.  ↩

 111. בסימן קכד: ‘תכף ומיד שיצאו המעריכי’ ונכנסי‘ בגורל כנ"ל ישבעו’.  ↩

 112. ובכלל זה בחירת המעריכים.  ↩

 113. הואיל והאיחור בהשבעת המעריכים.  ↩

 114. 22 באפריל 1612.  ↩

 115. הניקוד במקור.  ↩

 116. תקלה.  ↩

 117. שאירע.  ↩

 118. בסעיף שב‘תורת ההערכה’ (סימן רע).  ↩

 119. על אופן כתיבת הרשימה – שייכתבו בה ‘ג"כ שמות הנערכים וגם סך ערכם’.  ↩

 120. 29 באפריל 1612.  ↩

 121. הנקוד במקור.  ↩

 122. בר מרדכי. שמו נזכר כאן לראשונה בפנקס.  ↩

 123. ראה גם לעיל, סימנים קמו, קמט, ריג.  ↩

 124. להתדיין.  ↩

 125. הן בדיני ישראל הן בדיני אומות העולם.  ↩

 126. לקבל את המינוי.  ↩

 127. הכדורים; יאושר על–פי רוב קולות.  ↩

 128. יהיה מינוי חד–פעמי.  ↩

 129. סימן רנו.  ↩

 130. ובינתיים נבחר למעריך (סימן רע).  ↩

 131. אחרי בחירתו של הפרנס הראשון. תוספת זו היתה נחוצה כדי להסביר את ההבדל במספר המשתתפים בהצבעות השונות.  ↩

 132. את הישיבה, או את תקופת כהונתם.  ↩

 133. 10 ביוני 1612.  ↩

 134. ברשימה זו נכתבו לראשונה שמותיהם של שישה יחידים שצורפו לוועד בעקבות ה‘הערכה’ החדשה (וראה ההערות שלהלן).  ↩

 135. בר אברהם שלום.  ↩

 136. בר שלמה דאליה. נזכר כאן לראשונה בפנקס. הוא, כנראה, בנו של ר' שלמה דאליה, הנזכר בכרך א.  ↩

 137. נכתב כאן לראשונה בין ה‘נועדים’. הוא אחיו של ר' זימלן בר ש"י (סימן רד).  ↩

 138. נכתב כאן לראשונה בין ה‘נועדים’. הוא בנו של ר‘ נריה בר יחיאל וחתנו של ר’ שמואל ארקוולטי (סימן קעט). שמו נכתב גם מיכאל או מיכל.  ↩

 139. נכתב כאן לראשונה בפנקס.  ↩

 140. בר ישי. נכתב כאן לראשונה בפנקס. אפשר, שישי כ"ץ הנזכר בכרך א הוא אביו.  ↩

 141. נכתב כאן לראשונה בפנקס. נזכר להלן עוד שלוש פעמים בלבד: פעמיים ברשימות ה‘נועדים’ מיום ח' בטבת ומיום י“ט באדר שע”ג, ופעם אחת בסימן רפד.  ↩

 142. הארבעה על ענישת עבריינים (וראה סימן רמג).  ↩

 143. 26 באוגוסט 1612.  ↩

 144. ברשימת ה‘נועדים’ מיום י' בסיון שע"ב נתכנה יחיאל בר נריה.  ↩

 145. פועל לעבודה שחורה.  ↩

 146. יטאטאו.  ↩

 147. במקור: ‘שבועה’.  ↩

 148. השכר.  ↩

 149. חנות.  ↩

 150. לאחד – לכל אחד מבעלי החזקה על החנויות או על הבתים.  ↩

 151. הואיל ו–.  ↩

 152. ומחויבים.  ↩

 153. סימן רמו.  ↩

 154. 21 באוקטובר 1612.  ↩

 155. בית–כנסת האשכנזים.  ↩

 156. מוריטו בר יצחק.  ↩

 157. של ה‘עולים’ – בתחילת חשון.  ↩

 158. בר מרדכי סיצי.  ↩

 159. 1 ביאנואר 1613.  ↩

 160. מוריטו בר יצחק.  ↩

 161. נכתב כאן לראשונה בפנקס.  ↩

 162. נכתב כאן לראשונה בפנקס.  ↩

 163. להסיר (על–פי יש' נז: יד).  ↩

 164. לשים, כלומר, למנות.  ↩

 165. לענישת עבריינים (וראה סימן רמג).  ↩

 166. 18 ביאנואר 1613.  ↩

 167. נזכר רק כאן ובסימן רפז.  ↩

 168. של הקופה.  ↩

 169. ראה סימן צ.  ↩

 170. מאז שנת שס“ה (סימן צ) לא נכתבו בפנקס בחירות הממונים על קופת האורחים, ואין לדעת מתי נבחר יחיאל כ”ץ לתפקיד זה. אולי התכוון הסופר לר' נפתלי כ“ץ, שנבחר בשנת שס”ה.  ↩

 171. נבחר לתפקיד זה גם בשנת שס"ה (סימן צ).  ↩

 172. יצוו.  ↩

 173. הרשימה – של העניים מקבלי צדקה.  ↩

 174. כרך א, סימן תרד.  ↩

 175. סמכות.  ↩

 176. וברור לנו, שאמנם יש ביניהם מריבה של ממש.  ↩

 177. פגיעה בתוקף הפארטה.  ↩

 178. כרך א, סימן תרד.  ↩

 179. מוצאי שבת.  ↩

 180. 24 בפברואר 1613.  ↩

 181. יעקב שלום בר אברהם.  ↩

 182. ברשימה הראשונה של ה‘עולים’ שתיגבה – בתחילת חודש אייר.  ↩

 183. סימן רז.  ↩

 184. פארטה זו היא העתקה של סימנים ריב, רלח (וראה ההערות שם).  ↩

 185. לבחור על–ידי ‘קריאה’ והצבעה, כנהוג.  ↩

 186. על כל, כלומר, עד סוף.  ↩

 187. יוסף אספיריאל. הוא הפרנס היחיד החותם באותיות לועזיות.  ↩

 188. 12 במארס 1613.  ↩

 189. מרפורך בר אהרן.  ↩

 190. מוריטו בר יצחק.  ↩

 191. בר ישי.  ↩

 192. או ר‘ זימלן לוריא או ר’ זימלן בר ש"י.  ↩

 193. קודם–לכן נתמנה הגבאי לשלוש שנים.  ↩

 194. סימן ריט.  ↩

 195. ה‘עולים’ נגבו פעמיים בשנה: בראשית חשון ובראשית אייר. בעד כל גבייה קיבל הגובה שכר של חמישה דוקאטים.  ↩

 196. שלא מן המניין.  ↩

 197. וכל אלה שיציגו את מועמדותם (מליצה על–פי שמ' לו: ב).  ↩

 198. על–פי בוסולו ובאלוטה.  ↩

 199. שלא יצביעו על.  ↩

 200. יהיה אחראי לכל הפסד שייגרם, כמבואר להלן.  ↩

 201. את התשלומים המגיעים לו תמורת ההלוואה שנתן לק"ק (סימנים רכג, רלו).  ↩

 202. בגין פיגור בפרעון החוב.  ↩

 203. גם אם עדיין לא קיבל את רשימת ה‘עולים’ לגבייה.  ↩

 204. הואיל ו–  ↩

 205. ראה סימן רפט.  ↩

 206. לא תשמש תקדים לביטול הסמכות או להגבלתה.  ↩

 207. כרך א, סימן תרד.  ↩

 208. 2 באפריל 1613.  ↩

 209. מרפורך בר אהרן.  ↩

 210. נתכנה למעלה יחיאל בר נריה.  ↩

 211. ועד סוף.  ↩

 212. השתדלות להשגת המבוקש.  ↩

 213. מפני דרכי שלום עם השלטונות.  ↩

 214. תקדים לביטול הסמכות או להגבלתה.  ↩

 215. בעזרת השם.  ↩

 216. האשכנזי והלועזי.  ↩

 217. שני מושלי פאדוואה מטעם הריפובליקה.  ↩

 218. שופטי העיר.  ↩

 219. שבת קודש ויום–טוב.  ↩

 220. 14 באפריל 1613.  ↩

 221. 17 ביולי 1613.  ↩

 222. מרפורך בר אהרן.  ↩

 223. 14 באוקטובר 1613.  ↩

 224. בית–כנסת האשכנזים.  ↩

 225. שלא ניתנו בשכירות.  ↩

 226. שהק"ק משלם עליהם שכר–דירה לבעלי הבתים.  ↩

 227. שכר–דירה לק"ק (וראה סימנים לט, קב, שס).  ↩

 228. סמכות.  ↩

 229. להשכרה של השניים יהיה תוקף כאילו נעשתה בידי כל הק"ק.  ↩

 230. משום כך היו כל–כך מעטים בהצבעה על יהודה בר ש"י (וראה גם סימנים שצ, שצב).  ↩

 231. סימן רמו.  ↩

 232. להתדיין.  ↩

 233. הקורפוראציה של החייטים הנוצרים.  ↩

 234. שהוא ביריעה שלימה.  ↩

 235. החייטים הנוצרים תבעו, כי על–סמך האיסור שחל על היהודים לעסוק במלאכת החייטות (ראה כרך א, נספח, תעודות 17, 19, 23, 28) תיאסר עליהם גם גזירת בדים, שכן לדעתם גם הגזירה היתה בגדר מלאכה זו. לעומת זאת טענו היהודים, כי הם גוזרים בדים רק כדי למכור אותם בחתיכות קטנות, כלומר, לצורך מסחר, ולא כחלק ממלאכת החייטות (ראה גם נספח, תעודה 6).  ↩

 236. והנובע מזה; השניים יטפלו בכל הכרוך בריב זה.  ↩

 237. שבת קודש; ללא תאריך. מן הפארטה הבאה (סימן שה) עולה, שהיה זה סמוך לפני חודש טבת.  ↩

 238. ועד הק"ק.  ↩

 239. חוב שהם חבים.  ↩

 240. או על חוב המגיע להם.  ↩

 241. לחסל.  ↩

 242. סגור, מחוסל.  ↩

 243. ממשות. כתיב זה משקף, כנראה, היגוי שהיה רוֹוח בזמן ההוא.  ↩

 244. אחר–כך.  ↩

 245. על–פי בוסולו ובאלוטה.  ↩

 246. היטב. כתיב זה שכיח אצל סופרי התקופה.  ↩

 247. על כל פרט ופרט.  ↩

 248. להישפט.  ↩

 249. יושבי–ראש – ממונים על הגיטו מטעם מועצת העיר (וראה כרך א, סימן תשנט).  ↩

 250. שופטי העיר.  ↩

 251. שני המושלים מטעם הריפובליקה.  ↩

 252. ערכאות הרופובליקה ירום הודה.  ↩

 253. ביושר, לפי מצפונם.  ↩

 254. לקבל את המינוי.  ↩

 255. ‘יוסף אספיריאל חותם’.  ↩

 256. לאחר חתימות אלו הניח הסופר בתחילה שני חצאי עמודים חלקים: את חציו התחתון של דף קנד ע“ב ואת חציו העליון של דף קנה ע”א. קרוב לוודאי התכוון להעתיק בהם את ההחלטות שהתקבלו בישיבות שבין ראשית כסליו לסוף טבת שע“ד, שהרי מתקופה זו נעתקו בפנקס רק שתי פארטי (סימנים שה–שו), שנתקבלו בישיבה אחת. משום–מה לא נעשה הדבר, ולימים הועתקו בשני חצאי העמודים שני פסקי–דין שניתנו קודם–לכן. פסק–הדין השני נושא את התארך כ”ב בסיון שע"ג, ואילו הראשון הוא בלי תאריך, אך דומה, כי ניתן באותו היום או בסמוך לו. שני פסקי–דין אלה מתפרסמים בסוף הכרך, סימנים תשעד–תשעה.  ↩

 257. 7 ביאנואר 1614.  ↩

 258. בר גבריאל.  ↩

 259. הממונה על קופת ההלוואות לעניים.  ↩

 260. ראה סימן רכט, שם נתקבלה החלטה על מינוי ‘בעל חנות’, שיתחייב לקחת חשבון מר‘ אליה קטאלאן. הנבחר היה ר’ פנחס דיניגרי, כמו כאן.  ↩

 261. שעדיין לא מלאה שנה מן היום שבו נתמשכנו.  ↩

 262. ויוכל אפוא למכור אותם, אם לא ייפדו, ולקבל את מלוא סכום ההלוואה. תנאי זה לא היה בפארטי קודמות (סימנים קסז, רכט).  ↩

 263. היוצא.  ↩

 264. או לתת לו במזומנים את מלוא הסכום שחייבים לקופה.  ↩

 265. שעדיין לא מלאה שנה, כנ"ל.  ↩

 266. לפושטי–היד ‏ של פאדוואה; הכוונה ללא–יהודים.  ↩

 267. שעתירים להיבחר באותה ישיבה עצמה (סימן שט).  ↩

 268. ‘הבעל חנות’.  ↩

 269. ‘יוסף אשפיריאל חותם’.  ↩

 270. אור ליום ג'.  ↩

 271. 18 בפברואר 1614.  ↩

 272. שלא כמנהגו כתב הסופר בראש הרשימה את שמותיהם של שני ‘נועדים’ שלא היו פרנסים.  ↩

 273. עד כה כתב סופר זה את שם האיש ‘משה כה"ץ’.  ↩

 274. כינוי זה לא נמצא בשום מקום אחר בפנקס. הוא, כנראה, מאיר בר נריה. הניקוד במקור.  ↩

 275. סימן רז.  ↩

 276. 28 במארס 1614.  ↩

 277. הקריאה איננה ודאית.  ↩

 278. אהרן שלום בר אברהם.  ↩

 279. מרפורך.  ↩

 280. ‘תורת הערכה’ זו היא בעיקרה העתקה של קודמותיה (סימנים סו, קכד); וראה ההערות שם. כאן אעיר רק על השינויים.  ↩

 281. כל הקטע מכאן ועד ‘ואותו שיוציא ישב לעשות לו ערכו’ לא היה בשום ‘תורת הערכה’ קודמת.  ↩

 282. נכדים של שני אחים (או אחיות).  ↩

 283. קרי: ‘ובעלי’.  ↩

 284. בנות אחים ואחיות, שקירבתן ‘שני בשני’.  ↩

 285. כי שני ‘בעל כאשתו’ אין אנו אומרים (לגבי ‘שניות’). הכלל התלמודי ‘בעל כאשתו’ (בבלי סנהדרין כח ע"א), העושה את הבעל כקרוב לקרובי אשתו לעניין פסול לעדות, אינו חל על שני בעלים של שתי קרובות שניות, ואין הם נחשבים כקרובים זה לזה לעניין העדות (וראה טור חושן משפט, סימן לג). ואף–על–פי–כן, לעניין ההערכה יהיו גם הבעלים פסולים זה לזה וכו'.  ↩

 286. בצוות–מעריכים אחד.  ↩

 287. הניקוד במקור.  ↩

 288. קרובי חיתון שנתפרדה קירבתם בשל גירושין או מיתה.  ↩

 289. אם לא תהיה אפשרות להרכיב צוות חוקי של ארבעה ל‘נערך’ כלשהו – מבין המעריכים וה‘נכנסים’ שנבחרו.  ↩

 290. יעלו בגורל את המעריך החסר (או את המעריכים החסרים) מבין אלה שאינם פסולים מחמת קורבה לשבת ב‘ערך’ של אותו ‘נערך’.  ↩

 291. על כל חודש, כלומר, עד סוף החודש.  ↩

 292. לא יחול עליהם הכלל, שמי שעלה ראשון בגורל, ייכנס ראשון לתפקיד.  ↩

 293. שמותיהם.  ↩

 294. ב‘תורות ההערכה’ הקודמות נקבע, כי המפתח יהיה בידי ר' שמואל ארקוולטי.  ↩

 295. הניקוד במקור.  ↩

 296. בסימן קכד: ‘בטוחה’.  ↩

 297. בסימן קכד באו במקום זה שני משפטים על הגבייה ל‘קופה של לחם’ ועל הערכת ה‘חיצונים’.  ↩

 298. כאן חידוש לעומת סימן קכד, שם נקבע ‘בגזירת נח"ש שלא יחזיקו שום פוליצה משמות הנערכים’. חידוש זה כבר היה ב‘תורת ההערכה’ שבסימן רע; וראה תיקון לכך להלן, בסימן שיב.  ↩

 299. קרי: ‘יודיעו’; כך בסימן קכד.  ↩

 300. ההיתר לכתוב שמות ולמסרם הוא אפוא רק מן המעריכים ל‘נכנסים’ שלהם וממעריכי המעריכים ל‘נכנסים’ שלהם, אבל לא

  מצוות–מעריכים לצוות של מעריכי מעריכים; לעניין זה נשאר האיסור כפי שהיה.  ↩

 301. הניקוד במקור.  ↩

 302. גם לא אחרי.  ↩

 303. שתי אותיות אינן ניתנות לקריאה בגלל כתם–דיו. ההשלמה על–פי סימן קכד.  ↩

 304. קרי: ‘לאיזה’; כך בסימן קכד.  ↩

 305. בגורל את. מכאן ועד “יבאו לועד בב”ה כלם, בגזרת נח"ש' הנוסח שונה מזה שבסימן קכד.  ↩

 306. אותיות אחדות אינן קריאות בשל כתם–דיו, כנ"ל.  ↩

 307. בסימן קכד: ‘בחגה הראשונה’.  ↩

 308. שלא בפניו.  ↩

 309. מלים אלו הן, כנראה, טעות הסופר, שהעתיק מסימן קכד את התחלת המשפט ‘ומינוי כל המעריכים’, שלא הובא כאן. טעות זו חוזרת גם בסימן שנד.  ↩

 310. בסימן קכד באה במקום זה פיסקה קצרה על מינוי מעריכי המעריכים.  ↩

 311. במקור: ‘בהרעכתם’.  ↩

 312. במקור: ‘שיאכל’.  ↩

 313. הניקוד במקור.  ↩

 314. בסימן קכד: ‘כ"ה דוק’ אל הארסינאל מהשררה יר"ה'.  ↩

 315. במקור: ‘ויוחייבו’.  ↩

 316. עד כאן ‘תורת ההערכה’ הכללית, ומכאן ואילך תוספת ביאור לעניין של אחד מיחידי הק"ק.  ↩

 317. 29 במארס 1614.  ↩

 318. במקור: ‘נעדר’.  ↩

 319. מוייא.  ↩

 320. סימן שיא.  ↩

 321. ראה שם, הערה 23.  ↩

 322. כדי להשלים את צוות הארבעה לעשיית ‘ערכו’.  ↩

 323. ה‘נכנסים’ מן המניין, ששמותיהם כתובים למעלה בסימן שיא.  ↩

 324. לאדוני אבי.  ↩

 325. 5 באפריל 1614.  ↩

 326. מרפורך בר אהרן.  ↩

 327. בר גבריאל די ניגרי.  ↩

 328. אי–סדר, דבר שאיננו על–פי הכללים. מפארטה זאת ומן הבאות מתברר, שהיה חשש מאי–סדרים בחלק מן ה‘ערכים’ ‏ שנעשו

  ושעדיין לא פורסמו.  ↩

 329. לא יבוטלו, כנ"ל.  ↩

 330. ויבוטל ‘ערך’ כלשהו.  ↩

 331. אזי כל ה‘ערכים’.  ↩

 332. מעריכי המעריכים שנבחרו בפארטה הקודמת.  ↩

 333. של ההערכה, כלומר, של מלאכת–ההערכה שלהם.  ↩

 334. באותו מוצאי שבת, כדי שאפשר יהיה לפרסם את ה‘ערכים’ למחרת, כפי שנעשה (סימן שיז).  ↩

 335. תשומת–לב, הקפדה.  ↩

 336. ובבדיקת החשבון. הכוונה לבדיקת הסכום הכולל של הרשימה שימסרו להם המעריכים (וראה סימן שיא).  ↩

 337. תיבת הפתקים – התיבה שהושמו בה פתקי ה‘נערכים’.  ↩

 338. מחלוקת.  ↩

 339. להצביע; שיש להם זכות הצבעה בוועד.  ↩

 340. ולפי ‘תורת ההערכה’ ניתנה זכות זו באופן אוטומאטי רק ל‘נערכים’ מעשרה דוקאטים ומעלה.  ↩

 341. ש‘ערכו’ הגיע ל‘כיכר’ אחד, לפחות.  ↩

 342. שלא פורש הדבר על הפתקים עצמם.  ↩

 343. ציווּ.  ↩

 344. מי שלא נכתב בפירוש על פתק שלו, שיוכל לבוא להצביע בוועד.  ↩

 345. נעשו ‘צד’ במחלוקת, ולפיכך לא ההי מן הדין לצרף אחד מהם אל הדיינים, כנהוג (כרך א, סימן קפג).  ↩

 346. הצדדים.  ↩

 347. הניקוד במקור.  ↩

 348. אור ליום.  ↩

 349. 28 באפריל 1614.  ↩

 350. הניקוד במקור.  ↩

 351. בר ד"מ.  ↩

 352. הוא יחיאל בר נריה. ברשימת ה‘נועדים’ של הישיבה הבאה כתב הסופר את שמו מיכל בר נריה.  ↩

 353. לפי הוראת. ניסוח זה איננו שכיח בפארטי על בחירת הפרנסים.  ↩

 354. נזכר בין ה‘נועדים’ פעם אחת בלבד (בישיבה מיום כ“א בסיון שע”ד). עד כה לא נבחר לפרנס איש שלא היה רגיל לבוא בוועד. אולי נבחר כנציגה של משפחת שלום, שחמשת בניה, בני אברהם שלום, היו מן העשירים והפעילים שבק"ק.  ↩

 355. שם איטלקי זה מקביל בדרך–כלל למרדכי. אולם בפנקס זה כונה גם אלחנן יעקב ארקוולטי אניולו (וראה, למשל, סימן שפט).  ↩

 356. 13 במאי 1614.  ↩

 357. הניקוד במקור.  ↩

 358. צורה איטלקית של השם די ניגרי.  ↩

 359. לא נתפרש בשל מה נאסרה הנערה, וזאת ‘מפני טעמים ידועי’ למ"כ הפרנסי' (סימן שכט; וראה גם סימן שכב).  ↩

 360. הוא הבניין שבו ישב אחד משני מושלי העיר, ושם גם היו חדרי–המעצר.  ↩

 361. שני המושלים (‘ריטורי’) היו אנשי ויניציאה, ששירתו בפאדוואה תקופה קצובה של 16 חודש, שרק לעתים רחוקות ניתנה

  להארכה.  ↩

 362. להיכנס בתורת ערב.  ↩

 363. קרי: ‘אני נריה’.  ↩

 364. 29 במאי 1614.  ↩

 365. ראש–חודש.  ↩

 366. על כל חודש, כלומר, עד סוף חודש.  ↩

 367. רואה–חשבונות.  ↩

 368. חמשת האחרונים שנכתבו ברשימת ה‘נועדים’ באו לישיבת הוועד אחרי בחירת רואה–החשבונות השני.  ↩

 369. הרואה–חשבונות.  ↩

 370. על כל חודש, כלומר, עד סוף חודש.  ↩

 371. הואיל ו–.  ↩

 372. ראה סימן שיט.  ↩

 373. ‘מנשים באהל תברך’ (שופט ה: כד).  ↩

 374. 20 ביולי 1614.  ↩

 375. לפני בחירת ‘נכנס פרנס’.  ↩

 376. 30 בספטמבר 1614.  ↩

 377. פארטה זו הועתקה בתקנון הק"ק משנת 1630 (וראה נספח, תעודה 17, סעיף 36).  ↩

 378. עובד בעסק של אחר ואינו תושב קבוע בעיר.  ↩

 379. מן החוץ – שאינו תושב פאדוואה.  ↩

 380. ותתקבל – הצעת הביטול.  ↩

 381. יקבעו את המחיר.  ↩

 382. תעודה המאשרת את המחיר שקבעו.  ↩

 383. חתום בידם בחותמת הכשרות.  ↩

 384. החותמת שעל תעודת המחיר תהיה זהה לחותמת שעל הגבינה בעדות לכשרותה בעיר. (וראה הסימן הקודם).  ↩

 385. יחולו עליהם החומרות שבפארטה הקודמת (סימן שכד).  ↩

 386. ראה סוף הסימן הקודם.  ↩

 387. ראה סימן קנא.  ↩

 388. החמישה שלא רצו להצביע על שתי הפאריטי הקודמות.  ↩

 389. אור ליום ב'.  ↩

 390. כ"ז.  ↩

 391. 29 בדצמבר 1614.  ↩

 392. בבית–הכנסת – של האשכנזים.  ↩

 393. בר שאול יהודה.  ↩

 394. מעלת כבוד יצ"ו.  ↩

 395. מבעלי זכות ההצבעה בוועד.  ↩

 396. צו המלך – רשיון מאת השלטונות.  ↩

 397. שיפורטו בהכרזה בבתי–הכנסת.  ↩

 398. מכספי הק"ק.  ↩

 399. שמגיע ממנו לפי מספר ה‘כיכרים’ הרשומים ב‘ערכו’.  ↩

 400. על סדרי הדין בק"ק בשנים שלפני הקמת הגיטו ראה כרך א, עמ' 41–45.  ↩

 401. עליפי הגורל מתוך הבוסולו שנים וגו'.  ↩

 402. כל אחד ישמש אפוא בדיינות שלושה חודשים בשנה.  ↩

 403. שהם שנים–עשר ליטרין ושמונה סולדי.  ↩

 404. הליכי משפט, כלומר, שאלות של נוהל.  ↩

 405. רק.  ↩

 406. במקור: ‘למבטל’.  ↩

 407. יורו שני הדיינים לבעלי–הדין.  ↩

 408. הקריאה של מלה זו איננה ודאית בגלל כתם–דיו.  ↩

 409. לדון (על–פי שופ' ה: י).  ↩

 410. מוסב על ‘אשר יצא מפיהם, כן יקום… וכן יעמוד’.  ↩

 411. חרם חמור.  ↩

 412. מעלת כבודם.  ↩

 413. הקבועים.  ↩

 414. נמשך אל ‘דין ישראל’ שלהלן.  ↩

 415. שתי המלים נסמכות אל ‘החזקות’.  ↩

 416. כאן, בתחתית העמוד, באות משום–מה חתימות הפרנסים, אף–על–פי שהפארטה נמשכת בדף הבא (קנט ע"א).  ↩

 417. דף קנח ע"ב.  ↩

 418. לדאוג שיובררו בוועד.  ↩

 419. כ‘תנאי בני גד ובני ראובן’ (משנה קידושין ג: ד) – תנאי המנוסח ב‘הן’ וב–‘לאו’.  ↩

 420. ומפורט.  ↩

 421. שני מושלי פאדוואה מטעם הריפובליקה.  ↩

 422. מעלת כבודם – של שופטי העיר.  ↩

 423. דברים של מה בכך (על–פי בבלי עירובין מה ע"א).  ↩

 424. 30 בדצמבר 1614.  ↩

 425. ראה סימנים שיט, שכב.  ↩

 426. החלטה זו לא נכתבה בפנקס, מן הטעמים הנרמזים להלן.  ↩

 427. נגרר אחר לשון הכתוב ‘לתתן שם את ארון ברית ה’ ' (מל"א ו: יט); וכך גם להלן, סימנים שסב, שצג.  ↩

 428. במקור: ‘לתולעת’.  ↩

 429. אושר בעל–פה.  ↩

 430. בעלה של לונה.  ↩

 431. שכן מי שאינו משלם מסים מסכום מסוים ומעלה, אינו זכאי לבוא להצביע בוועד.  ↩

 432. גם כאן באות בתחתית העמוד חתימות הפרנסים, אף–על–פי שהפארטי שנתקבלו בישיבה ההיא נמשכות בדף הבא (קנט ע"ב).  ↩

 433. מטאטא.  ↩

 434. סימן רעט.  ↩

 435. הכסף למשכורת הנ"ל.  ↩

 436. בשומת ה‘עולים’.  ↩

 437. אלה ש‘ערכם’ נעשה על–פי אומדן ואינם רשומים ל‘כיכרים’.  ↩

 438. הן על–ידי איש אחר – שייקבע לצורך זה.  ↩

 439. 9 במארס 1615.  ↩

 440. במקור: ‘זילמן’.  ↩

 441. במקור: ‘זילמן’  ↩

 442. סימן רז.  ↩

 443. קודם–לכן – בסימן הנ"ל.  ↩

 444. 23 במארס 1615.  ↩

 445. שלום.  ↩

 446. קונייאן.  ↩

 447. פארטה זו היא העתקה של קודמותיה (סימנים ריב, רלח, רצב); וראה ההערות שם.  ↩

 448. ונתבאר.  ↩

 449. סימן רצב.  ↩

 450. 26 במארס 1615.  ↩

 451. הוא יחיאל (מיכל).  ↩

 452. בפריגאדי – בסינאט של ויניציאה.  ↩

 453. השומה החדשה. בתחילה היו היהודים פטורים מלשלם את המסים הקבועים, ולעומת זאת היו חייבים לשלם תשלום מיוחד תמורת ה‘קונדוטה’. ב–1518 דרשה מועצת פאדוואה, שגם היהודים ‘יושמו בערך’ וישלמו את חלקם במס המוטל על העיר. לאחר התדיינות ארוכה התפשרו היהודים בשנת 1533 על סכום כולל של 28 ליטרין מדי חודשיים, לפי 22 סולדי לליטרין, היינו, 3,696 סולדי לשנה. עתה, משהחליט הסנאט של ויניציאה על השומה (‘איסטימו’) החדשה, שוב החל משא–ומתן בין מועצת העיר ובין הק"ק על חלקם של היהודים (וראה גם להלן, סימן שמא). משא–ומתן זה לא עלה יפה, ושוב נמסר העניין לידי הערכאות של ויניציאה. לבסוף הוסכם, כי היהודים ישלמו 33 ליטרין מדי חודשיים, לפי 22 סולדי לליטרין, היינו, 4,356 סולדי לשנה. ההסכם שבין מועצת העיר ליהודים מובא בנספח, תעודה 7.  ↩

 454. הוזהרו: מועצת העיר שלחה התראה על כך לפרנסים.  ↩

 455. ראה סימן שכז.  ↩

 456. כסף.  ↩

 457. לפי מספר ה‘כיכרים’ הרשומים ב‘ערכו’.  ↩

 458. כל השתדלות נוספת שיהיה צורך בה מכאן ולהבא – במהלך ההתדיינות בוויניציאה.  ↩

 459. על אופן קבלת ההחלטות – שתתקבלנה על–פי שישה מהם, לפחות.  ↩

 460. מוריטו.  ↩

 461. בר אברהם שלום.  ↩

 462. בר ד"מ.  ↩

 463. ישיבה זו הועתקה, כפי הנראה, בידי הסופר עלום–השם שהעתיק את סימנים רמ–רס.  ↩

 464. 19 באפריל 1615.  ↩

 465. ראה סימן רל.  ↩

 466. מאז כ' בתמוז ש"ע לא נכתבה בפנקס בחירת גבאי ההקדש (וראה גם ההערה לסימן הבא).  ↩

 467. לא השלימו את תפקידם.  ↩

 468. לא נמנה עם הגבאים שנבחרו בשנת ש"ע (סימן רל), ואין בפנקס זכר לבחירתו.  ↩

 469. פארטה זו הועתקה בתקנון הק"ק משנת 1630 (וראה נספח, תעודה 17, סעיף 38).  ↩

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 48410 יצירות מאת 2697 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 20793 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!