אֹדוֹת

1, אוֹדוֹת, אֹדוֹת, בחבור עם מלת עַל, עַל אֹדוֹת, בכנ' אֹדוֹתַי, אֹדוֹתֶיךָ, אֹדוֹתָם, - א) מלה תורה כי דבר פלוני הוא הדבר שעליו אנו מדברים, שבו אנו עסוקים, ונרדף עם על דבר, betrefss; au sujet de; concerning: ויבאו עבדי יצחק ויגדו לו על אֹדות הבאר אשר חפרו בראש' כו לב. אתה ידעת את הדבר אשר דבר יי' אל משה איש האלהים על אֹדוֹתַי ועל אֹדוֹתֶיךָ בקדש ברנע יהוש' יד ו. - ועם אֵל במקום עַל: ותאמר לו (תמר לאמנון) אַל אוֹדֹת2 הרעה הגדולה הזאת מאחרת אשר עשית עמי ש"ב יג יו. - ובמשמ' זו נהגו הסופרים מפני אהבת הקצור להשמיט המלה על: ויגד להם המעשה ויספר להם אודות קורותיו יוסיפון, פרק יא. לגלות סתרי פרושים נכבדים מאד אודות הנפש תגמ' הנפש ז:. כשהיה מרצונו יתברך אודות החלק הנתן לאדם שיהיה זך ונקי (עץ חיים לר"א הקראי) -- ואמר המליץ: ויהי היום אחר סעודת הפורים, הלכנו בכח האכילה והיין והצפרים, וכו' ונשית בנפשינו עצות, לדבר רק מאודות השירים והמליצות (עמנואל, הקדמה).  ידע כי כל הדור לעבור קדמנו, גם הם כמונו על מות דברו, ושמו אך זכרו לולי התבוננו, וכסַפר חלום אדותיו ספרו (א"ד לבנזון, הדעת והמות).  הדברים האלה אודות פרושי (רש"ד לוצאטו, אגרות טו).  דבר את דודי שיהיה אודות זה (שלום הכהן, כתב ישר ט).  ספרתי לו כל אשר שמעתי אודותיו (פרץ סמולנסקי, התועה ב ה). -- ב) תורה כי דבר פלוני הוא סבה לדבר מה ונרדף עם בגלל, wegen, à cause de; because of: וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אוֹדׁת בנו (בראש' כא יא).  והוכח אברהם את אבימלך על אׁדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך (שם כה).  ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה יי' לפרעה ולמצרים על אֹדות ישראל (שמות יח ח).  ותדבר מרים ואהרן במשה על אֹדות האשה הכשית (במד' יב א).  למקום ההוא קרא נחל אשכול על אֹדות האשכול אשר כרתו משם (שם יג כד). -- ועם כל, בין על ובין אֹדות: וארא כי על-כל-אֹדות אשר נאפה משובה ישראל שלחתיה ואתן את ספר כריתתיה אליה ירמ' ג ח. -- ג) °שם במ"ר במשמעת ענין, מעשה, מקרה, מסבות הענינים, Begebenheit, Angelegenheit; événement, circonstance; event, incident: ומה שרשי עיקרה ומה אודותיה (של גזרת המלך) וכו' ידענו כי יש לה אודות ומקרה (מחבר' מנחם ב"ס, לא תזרע).  וכל דבר סחורתם (של הסוחרים) וכל אודותם לא יתכן כי אם על ידו (מכת' הנשיא חסדאי למלך הכוזרי).  ויקראו הערים ההם על שמותם או על שמות בניהם או על שם אודותיהם (ספר הישר, נח. ויספר להם אליעזר את כל אודותיו (שם, חיי שרה).  כי היה כמנבא ביניהם ומגיד לכל אחד מהם אודותיהם (יוסיפון, פרק ו).  וגם חכמתי לא משלה על כל זה כי לאלהים לבדו פתרוני אודות העולם (שם).  אל תיראי כי האלוה אמון הוא יעזרך על ככה ויתקן אודותיך עם פוליפוס בעלך (שם).  וכאשר מסבות הגלגל מתחלפות בשקיעתן וזריחתן כן אודות האיש בחייו נעתקות מענין אל תמורתו (תולדות אלכסנדר דף מא, מהד' ישראל לוי).  הודיעני בחסדיך, דקדוקי אודותיך, ומסתרי קוראותיך (ר"י הלוי, מכתב לר"ד נרבוני).  ועל כל האודות, הכי לנו להודות (ראב"ע, ועל כל). להודיע סודי חבי, ולהגיד כל לבי, ולספר אודות מסתרי (רמב"ע, אגר' לגביר דעות, אוצ"ט של דר' ברלינר 1881).  שכל אודותיו של זה שאבד ממונו ולא ניתן לקבורה היו בהבל ובחשך (רשב"ם, קהל' ו ד).  כי אם התנהגתי בגאוה ובזדון והייתי בבית איש מדון הייתי מכיר את אשתי ואודותיה (משל הקדמוני' ב).  מלכי ואלהי אלה דברי אמתך נפש הדברית אשר יצרת לשחק בי לפניך בכל עת בהנהגת אודותיה (ידעי' הבדרשי, בחינ' עולם י ב).  ולו היו אודותי וקורותי בספר נצמדים, לא ישאם צמד פרדים (עמנ' מחבר' א).  ויהי כשמוע השר את אודותי ואת אשר התעלל בי הזמן (שם).  ואדרוש לשלומו וכו' ויגד לי אודותיו וקורותיו ונגליו וסודותיו (ר"ד בן סעדיה אלצ'הרי, ס' המוסר, קבץ ע"י, א כא).  כל אודות דבר זה נסיתי בחכמה (ראשית דעת לר"מ אלבילא ב ג).  כי טרדות אודות זמנו הן המה היו בעוכריו (שם ב ו).  ואם על כל אלה האודות, אבוא לשבח ולהודות, או אקריב כל התודות, כטפח מן הים לא אוכל להללו (מ' אלדבי, ש"א, חתימה).  לכן אסתיר כל אודותי במעמקים (א' מפו, אהבת ציון יב).  אל תגיד לו כי הודעתיך את אודותיו פן ירע בעיניו יל"ג, אגרות, א קנג).1 רוב חכמי הלשון סוברים כי מלה זו נגזרה משרש אוד اَود בערב' שהם מיחסים לו משמ' סבב ואמרו כי אדות דומה למלת בגלל מן גלל, וכמו כן סבה מן סבב. אבל עקר משמעת אוד בערבית היא כפף, ובהשאלה היה כבד עליו (העסק). ואם באמת המלה אדות נגזרה מן אוד, יש לדמותה להמלה ענין מן ענה, הֵעָנֵה באיזה דבר. והחכם סוסין סובר כי אדות נגזרה מן שרש אַדַי أذى בערבית, שיש לו, לפי דברי החכם הנזכר,  גם משמעת סִבֵּב. וכל זה לא מחֻור.

2 המליצה קשה, ויש מגיהים במקום אל אדות אל אחי, וכדומה.