ב. יָסַר

1, פ"י, עתי' אֶסַּר, אֱסָּרֵם, — כמו אָסַר, במשמ' קשר:  באותי וְאֱסָּרֵם2 ואספו עליהם עמים באסרם לשתי עינתם (הוש' י י).

— פִע', יִסֵּר, —  יִסֵּר זרועות פלוני, קשר אותם, ובהשאלה חזק אותם kräftigen; fortifier; to fortify:  ואני יִסַּרְתִּי3 חזקתי זרועתם ואלי יחשבו רע (הוש' ז יה). הנה יִסַּרְתָּ4 רבים וידים רפות תחזק (איוב ד ג).1 עי' הערה לקמן.

2 כבר הובא פעל זה בערך א. יסר, לפי דעת רוב המפרשים הקדמונ' והחדשים, אך כבר נזכר שם כי אין משמ' זו מתישבת יפה לפי הענין.  ובהיות שהחליטו הקדמונ' שרש יסר כמו אסר, במשמ' קשר, לא רחוק הוא שגם ואסרם זה הוא במשמ' הנזכרת.

3 אמר ריב"ג:  ואני יסרתי חזקתי זרועותם אי שדּדת וקוית והו ממא צ'יּעה אבו זכריא' וממא פאתנא נחנ אשתלחאקה פי אלמשתלחק ותרגום ובאבנט בד יחגר ייסר, ע"כ, ובעברית:  ואני יסרתי חזקתי זרועותם כלומר קשרתי וחזקתי זרועותם וזה ממה שלא זכרו ר' יהודה ושכחנו אנחנו להזכירו בספר ההשגה, ותרגום ובאבנט בד יחגר ייסר.  והסכים לזה רד"ק ואמר בהשרשים:  וכבד אחר ואני יסרתי חזקתי זרועותם והשם מוסר מלכים פתח וכו' ענין הכל קשירה.  ע"כ. ואמר עוד בפרושו להושע:  יסרתי וכו' ענין קשירה והקשר הוא חזוק הדבר.  ע"כ.  ועי' כאן הערה לערך אגד הקרבה בלשונ' השמיות בין המושגים קשירה וכח.

4 פעל זה פרשו הכל במשמ' א. יסר, וגם מושג זה מתישב בדחק בכתוב זה.  אבל, מן הכפל וידים רפות תאמץ נראה כי גם בהפעל יסרת רבים היתה הכונה לזו המשמעה.

ערכים קשורים