רקע
שאול טשרניחובסקי
מכתבי טשרניחובסקי 2

תמונה 0.jpg

 

4.4.07    🔗

יוסף יקירי,

היום קבלתי מכתבך כבר לאחר יאוש, דימיתי כי אינכם חפצים לענות לי. אינני בא לכתוב מכתב מפורט אלא חפץ אני להודיעך תיכף ומיד כחפצך, כי קבלתי מכתבך וכי כתבתי אתה יודע בדיוק. ואולם גם בלי זאת הייתי מקבל כל מה שתשלח כי היו מביאים לי לביה"ח של הזמסטוה אשר אני עובד בו.

שלח לי כל מה שכתבת בימים האחרונים, כי מלבד מה שקראתי ב“השלח” (ג' חוב') אין תחת ידי מאומה. ע“ד הוצאת פואמות, כבר חשבתי עוד בהיותי בלוזנה ושם כבר סדרתי אותן, אלא שנשארו עוד שם ועד שאקבל מענה מנויארק אוכל כבר להכניסן לרוסיה – וגם בדבר פואמה חדשה אין הדבר נורא כל כך ואם כי כתבי עוד בידי הז’נדרמים והדבר מנעני עד היום לשלוח איזה שיר ל”השלח“. אסור הייתי עוד מחדש יאנואר, ועל כן לא יכולתי לענות לביאליק על בריאותו לא פעלה “ישיבה” זו מאומה. כל מה שהודעתני אודותיך ידעתי זה כבר. וע”ד כל הנעשה בספרותנו וגם ע"ד כל סופרינו בפרטות ספר לי מר פיטֶלְסָן (כי מזלוטפל הוא), רק מה יהיה בסופו של היאבתה אינני יודע וחבל! כתוב לי בפרטות ע’ד כל הרדוקציה של “השלח” והנני דורש בשלום צפורה וכל מכירי אחד לא נעדר

שלך שאול

 

(אין תאריך)    🔗

יקירי,

היום קבלתי תשובה מאת פוזנר וכאשר כתבתי לך כן היה. קבלתי את מכתבו ומבלי משים נזכרתי באנקדוטה ישנה: מעשה בריבה בקובנה בת 17 שתלתה את עצמה על אילן מחמת אהבה. בא השני דמסייע: אמנם כך היה אלא בקצת שנוי. לא ריבה בת שבע עשרה אלא זקנה בת 80 בקיוב שמתה מחמת רעב.

לא רופא א" יש בחיפה אלא 4. ויש שני בתי חולים. והרופא צריך שתהא בידיו תעודה מקונסטנ' וצריך שתהא לו אפותיקה. ולא 2000 פרנקים יכולים לתת לו אלא 1500 וגם זו לא אדון א" ירכיבו לראשי אלא 4 (הקהלה, “עתיד”, האליאנס ועוד אחד “גביר”.) ומעיקרו אין צורך לדבר כי לא “במתחיל” הכתוב בדבר.

ואני מתחיל ואהבתי כל כך “אדונים” וסחור ומכור (וכי מה היא אפותיקה?) עד כי אין לשער. ובכן…צריך אני לישב על הספרים ולכון אל הבחינות ברוסיה. אבל היות כי חפץ אני כי מכתבי זה “ילך” לו היום, ויושבים ומחכים לו. על כן שלום היה.

כלי שלך. שאול


 

14.3.1907    🔗

יוסף יקירי!

לא כתבתי לך עד היום. צר היה לי מאד אחרי קבלי את מכתבך ולא יכולתי לכתוב לך תיכף. ראיתי כי חלומי זה ללכת לפלשטינה חלף לו גם עתה. על מכתב שכתבתי לאוסישקין ענו לי רביקוביטש, ברוכוב שנחוץ לפנות ישר לפוזנר, ויודיעני פרטים עקריים בנוגע לדבר. תשובתו של זה עוד לא קבלתי אבל יודע אני כבר מתוך מכתבך איך יפול דבר. בלי התקשרות כל שהיא עם הקהלה לא אסע. ומפני שאינני “בקי ומנוסה” לא תקבלני הקהלה. ומדוע לא אסע בלי התקשרות? לך אגלה גם סבת הדבר. אך בשובי הביתה ראיתי כיצד נשתנו פה הדברים לרעה ומה שלא גלו לי עד היום אותה ראיתי כבר בעיני. אבותי זקנים, אינם יכולים וגם יש להם הזכות לבלי לעבוד יותר. ועוד יש לי אח קטן שצריך ללמד ולעזור לו לפחות במשך שנים אחדות. וצריך לי לתת להם לכל הפחות 25 רו"כ לחדש. עזרתי כעת אמנם מעטה היא ודלה. אבל אם ארויח 100 פרנקים (נניח כי אין להעמיד פה כל סמן של שאלה) במשך חדש ימים לא אוכל לתת להם מאומה. יודע אני היטב ערכם של מאה פרנקים הנכנסים קימעה קימעה במשך חדש ימים. מאה הבאה בבת אחת וביום קבוע ערכה 120 והבאה פְרַנק פרנק גם 50 אינה שוה. למעני אני די לי גם במאה פרנקים ועל כן קבלתי בחפץ לב גם הצעת הפרופ' ורבורג, אלא עתה לאחר שהייתי בביתנו לא אוכל בשום אופן לעשות את הדבר. ואינני רואה מדוע תחפוץ הקהלה למנות אותי לרופאה שלה בשכר קבוע לאחר שכבר אהיה שם. לאחר שכל מי שיפנה יוכל לקבל עזרה גם מבלי אשר תשלם הקהלה מצדה אף פרוטה. ולבקי ומנוסה לא אעמיד את עצמי. ואמנם יודע אני כי לאחר שעבדתי לפני שלוש שנים כחצי שנה בבית החולים של הזמטוה במכאילובקה (חולים ליום 100 – 90) ולאחר שאני עובד מחדש אוקטואבר בזימסטוה פה (חסר 6 שבועות ימי מאסרי) 90 – 70 חולים ליום וארבעים חולים תמידיים) ואולי גם בלי כל ההכנות הקודמות האלה אינני רע מכל אלה שנותנים להם מקום בזמסטבות תיכף אחרי עזבם את האוניברסיטה. וזה תמוה מעט הזמסטבה הנותנת 1800 רובלים (לא פרנקים) אינה יראה להעמיד תיכף “חסרי נסיון”

קראתי פה על דבר רפרטק ב“קדימה”. מה זה היה לך כי חולה תמידי היית, מדוע אינך עושה מאומה בשביל בריאותך, כתוב – מה היא מחלתך, הישנה היא או חדשה אתך. ותענה תיכף למלוטופול. Акимовская. д. Котлера

והודיעני בפרטות כיצד החיים העברים הליטורחיים באודסה. אם לא תהינה בחינות בחרקוב אסע לאודיסה.

ותמיד אני שב לדבר ע “היאבתה”. מתי יודפס השיר איני יודע. ובלי ספק לו היה תחת ידי הייתי עושה תקונים רבים הן בסגנון והן בתרגום גופא, אלא כנראה ירא ביאליק להמציאנו לידי. יעשה נא זאת. יתננו חלק חלק למי שיהיה להעתיקו (בלי נקודות) על חשבוני, וישלח לי את ההעתקה.

שאול שלכם

הנני דורש בשלום כל מכירי וידידי באודסה, אין נעדר.


 

29.6.07    🔗

יקירי יוסף!

איני מבין מדוע אינך עונה לי עד היום ואני כתבתי לך זה פעמים. אין זאת כי חולה אתה… תיכף ומיד לאחר שתקבל את מכתבי ענה לי, כי חושש אני מאד לבריאותך או זו של צפורה, כי ידעתי אותך לאיש שאינו מחמיץ תשובתו.

כלי שלכם.

שאול

למרות מה “שמתחיל” אני קבלתי הנהגת העיר לביה"ח העירוני בגליל בן שלושים אלף תושבים, והעבודה בחיפה היא כפי הנראה ממש אותה העבודה שבַזֶמבסטבה: “מומחה קטן” לכל המחלות שבעולם. כי כן תנאי המקום. והנה באה הקהלה למצא לה “מומחה בקי ומנוסה” לכל המחלות בשכר איזה אלפַיִם פרנקים ואולי עוד אלף… ועוד סוד לך אגלה. ישנה קהלה אחת ברוסיה הנותנת לי 600 רובל נוספות בתור רופא אם רק אקבל עלי גם משרת “רב מטעם”.

כעת אספר לך איזה פרטים מחיי פה.

כשבאתי חו“ל לא יכולתי כבר לעמוד על הבחינות (במשך שבועַיִם) על כן התישבתי במליטופול. ראשונה לא יכולתי למצוא הספרים הנחוצים לי בכפרנו ושנית כדי לעבוד בבית החולים של הזמסטבה. במליטופול הייתי יכול להרויח היטב לולא יראת הקהל שאין נותנים באפותיקה רפואות על פי מצות דק' מחו”ל. בראותי זאת מצאתי לי איזה שעורים: אשכנזית וצרפתית. בחדשים הראשונים הרוחתי כתשעים רובל לחדש וצריך היה לשלם כמאתים רובל חבות, לקנות בגדי חרף, איזה חתיכות לבנים, שטר של אבא… וכו'. אחרי כן נסעו תלמידי, אחרי כן ימי המאסר, ובשבילם אחרתי עוד הפעם את הבחינות.

חולי הפרטים המעטים, והרבים העוברים תחת ידי בבית החולים שבעים רצון ממני, או אומרים זאת לכל הפחות, בחֶטְאִי לא מת מהם עד היום אף אחד, והאחד, תינוק שמת תחת ידי, כך נגזר עליו מן השמים ואני רק הארכתי ימי עצבו פה על הארץ ואבותיו מידידי היותר נאמנים פה עד היום.

מדוע בושש “השלח” לבוא? כל קוראיו המעטים מאד במליטופול שואלים אותי לסבת הדבר. אחותי חנה דורשת בשלומך. יש לה שלושה בנים: אחת חכמה ואחד בָסַיאך ואחד חולִיגַן, בן 13 חדשים ואינם נותנים לי לעבוד כל היום, כי בביתנו הם עתה. היא מאושרת מאד. לאישה קְלַססים לפרטֵפְיַנָה ויוכל היות כי יפתח גם בית ספר מוזיקלי. אחותי השניה נשאה לפני חצי שנה גם היא ויוכל היות כי תבא מחר לראותני, אבל אותה אינך מכיר. אחי הגדול עובד באפותיקה והשני נמנה בין האקסטרנים.

מלניה כעת בחרקוב, שואלת לשלומכם, גם היא “ישבה בדד” כשבועים, אבל יצאה בשלום.

בשביל “השלח” יש לי כמעט דבר אחד, אשלחנו בקרוב. פואמה יותר גדולה אני מכין גם כן, אלא שנחוץ זמן מה לבכורה.

בחוב' “השלח” האחרונה לית בא מוחק אף חצי דבר


 

5.6.08    🔗

יוסף יקירי,

כי יכולים להעביר קול איזה שהיה על דבר מי שיהיה – בזה לא הייתי מסופקני מעולם, אלא שאתה תאמין לשמועות נבערות כאלה על אודותי בזה לא הייתי מאמין עד שבא הנסיון וטפח על פני. אינני חפץ ואינני יכול להאריך בדברים באגרת פתוחה – ואגרת פתוחה דוקא אני מחויב לשלח לך עתה, מפני שבשעה שהייתי ביסטרבנָנָיה מסבות הפוסטה דשם בקשתי לבלי לשלח אלי אגרות פתוחות. וכל הרעש לא בא אלא בשביל שבמשך זמן ידוע היתה לי משרה בזמסטוה. כלום שולחים יהודים לעזזאל ולכל אפידֶמיה שבעולם? ואם במשך הזמן הזה היתה עלי פעמים תוגה של רופא אוטְשסטוק בזה אני רואה כי הזמסטוה עומדת למעלה ממוסדות אחרים ואם מוצאה היא פועל טוב אינה מקפידה כל כך.

בחפץ לב הייתי עובד באותו הזמן בא“י אלא ראה כיצד התנהגו אתי. בדבר המשרה בחיפה לו בחרו את כהן ברנשטיין רק משום שהוא הוא אותו האיש, רופא מנוסה וכו' לא הייתי תמה כלל אלא ממני בקשו: תעודה מקושטא,קניה של אפותיקא… (המכתב ממנו בידי). ואחר כל מה שדבר אתך שינקין לא מצא לנחוץ לכתוב לי גם מלה אחת. ולצאת ולגור שם בהבטחה סתם שיהיו בידי 100 פרנקים, לאחר שצריך אני לשלוח הביתה לאבותי ואל אֶחָי 50 רוב. לחדש – כמדומני אי אפשר. בעוד ימים אחSים אני עוזב את חרקוב ואת הזמסטוה להכין את עצמי מעט לבחינות. דמיתי להיות גם באודיסה לימים אחדים אך איני יודע איך יפול דבר כי האפידמיה נמשכת יותר משקויתי. כתבתי ל”מוריה" בדבר חפצי ולא נעניתי עד היום, גם את ה“שלח” לא קבלתי. הכסף המגיע לי ישאר בידי “מוריה” לשלם דמי משלח חפצי. כל מכתב מאת לוינסקי לא קבלתי. אם תענה לי תיכף ומיד יוכל היות כי ימצאני המכתב עוד פה ואם לא ישלחוהו אחרי, בכל אופן שלח הנה. את ה“שלח” שלחו בודאי לאנקובקה. מה נשמע בדבר שמות הפרחים? האגודה “עברית” נתבטלה על כן לא ענה לי עד עתה גולדשטין כי שירי לא יודפסו. את חלום ביאליק קבלתי וכתבתי. הנני דורש בשלום כל בני ביתך וכל מכירי באהבה וידידות מקרב לב


יקירי יוסף!

קבלתי את הטלגרמה השנית. מטרתה איני יודע. למה לי להגיד עוד הפעם הן אחרי שכתבתי פעם כי נכון אני לבוא לשם. בקשתי להודיעני את כל התנאים שלהם ולא הודיעוני. הנה למשל חפץ אני ללכת בחדש נוומובר אל הבחינות. היוכלו לחכות? שום דבר לא הודיעוני עד היום במשך שני ירחים ועתה נחוץ לגמור הכל על ידי טלגרמות.

יוכל היות כי יש בידך איזה מכתב מהר שלחהו אלי.

מקצר אני מיראה שלא לאחר את הפוסטה.

כלי שלך שאול


והנני דורש בשלום צפורה וכל ידידי


 

28/04/1909    🔗

Зориковка


ידידי יקירי!

בעונג רב קבלתי את אגרתך הקצרה ביחד עם המכתב מלוֹזַן. לאחר יאוש גמור קבלתי אותה ואל תתפלא לזה: על מכתבי מיום 29 דצמבר (מכתב גדול וחשוב מאד ועל מכתבי השני אחריו מימטירקה לא קבלתי ממך מאומה ואינני יודע שום דבר ממכתב חשוב ממך במשך כל אותה העת. אם זוכר אתה מה שכתבת, כתוב לי שנית. עד היום היתה עמוסה עלי עבודה כל כך מרובה עד שלא מצאתי אף שעה קלה לערוך אליך איזה מלים וגם היום רואה אתה כיצד אני טרוד מתוך כתב ידי. כתָּבְתִּי: Староь. у. ) з. вр. С.4. в Зориковка c. Стрельщовка / Харьк. Губ.ושולח אני בזה עוד איזה מלים למר לוינסקי בדבר שירי. ופרישת שלום לצפורה ולכל מכירי. ומחכה אני בקצר רוח למכתבך.

בעתרת נשיקות

שאול טשרניחובסקי

כתוב אך מכתבים באחריות.


 

3.6.09    🔗

זוריקובנה

יוסף יקירי!

צער גדול מצטער אני על שאבד מכתבך המפורט, ששלחת למיכאילובקה. אף כי מתוך מכתבך האחרון יודע אני פחות או יותר מה שהארכת שם. מתירא הייתי תמיד שלא יאבד גם מכתבי זה אליך ודחיתי את שליחתו מיום ליום בכדי שאוכל לשלחו בעצמי ובאחריות – מסבה נתאחרה תשובתי.

ועוד מצטער אני מאד מאד על שהושב המכתב משלח ומפליא אותי הדבר. לאן שלחו אותו? ממַריופול קבלתי מכתבים לאחר נסיעתי משם, כי תמיד אני מודיע את הפוסטה את מקום מגורי אשר אני הולך לשם. עד נָבֶמְבֶּר הייתי בבית אבותי ואת הטלגרמה מ…1 קבלתי בסוף חדש ספטמבר. וקשה לי להבין מדוע אבד דוקא אותו המכתב. מאד הייתי חפץ לראות את הערעורים כנגדי “בפועל הצעיר”. בעוד זמן מה אודיע לך כתובת חדשה – ועד אז אל תענה לי – ולשם תשלח לי אותו הגליון שבאו בו ואת שני ספריך החדשים. אך את תודתי קבל למפרע.

ומה שנוגע שירי אינני יודע מה לעשות. יעתקו ויסתדרו ויוכל היות עד יגמר הדבר ויהיו נכונים להדפסה – אבא לאודיסה ואם גם רק בשביל הדבר ההוא. ובזה אני נותן לך פרט קטן מאותם השירים שצריך לפי דעתי לתת במאסף: 1)ברוך ממגנצה X – ב) לֶנְכֶן X; ג) מתוך עב הענן – בלוח אחיאסף. ד) הכף הנשברת; ה) ברלה חולה; ו) שיר מזמור; ז) במאסר; ח)לילה לילה; ט) פרחים לאחר קציר; י) ויש ששר של חרף פזרן; יא - יג) בין הרים X; יד) קטע של שיר X טו) לביבות מבושלות X – בהשלח. טז) ברית מילה X(ספר השנה) יח) הקפות; יט – כב) על המים וכ"ג) המלה2 – בהדור. כד' בר כוכבא – הקשת; כה)תופינים3 כו) פרחים חיים – הצופה. כז) על חרבות בית שאן. כח) על ערבות מתות; כט) קול בוער בהעולם. ל) עוַלת רגל אני שולח לך בזה. השיר היה נועד בשביל “השלח”, אך מחכה אני לתשובת של העורך על מכתבי מחדש אפריל 1908. השירים המסומנים באות X יש למצא בארגז הספרים שלי שבא לאוד' על שמו של לוינסקי. בנמצא עוד שם על חרבות בית שאן – אתי ואם יש איזה קושי למצא אותם – הודיעני.

זה כמה בקשתיך להשיב לי את מאמרי בדבר “שמות הפרחים” והשם בשביל “קול המורה” – כי אין לי מאומה לתת להם. יש בכתבי עוד איזה שירים אבל צריכים תקון. מקוה אני כשאגיע למרקוריקובנה אתקן מה שלתקן ואכתוב חדשים – כי מה שנוגע לְטֶמוֹת – ישנן אתי.

בימים הראשונים לבאי הנה הייתי כל כך טרוד עד כי רק לשוח מעט מצאו עתותי. כעת הייתי יכול לעשות הרבה בתקון שירי לדפוס – אבל אינם תחת ידי – מלבד אלה שנדפסו בימים האחרונים. לכתוב חדשים ישנם עכובים ואני מבלה עתותי בציור בששר ופיח ופורט על המִנים ( jither) מה שלמדתי מעצמי. ולו ידעת כמה אני חפץ לבא לאוד' לראות את כלכם – לדבר אתכם פה אל פה ומאד מאד אני צריך לקבל מחדש יניקה מקרקע יהודית.

אוהבך מאד

שאול

והודיעני סוף סוף אם קבלת את מכתבי המפורט מחרקוב מסוף חדש דצמבר. ודורש אני בשלום צפורה וכל מכירי אין נעדר. והודיעני דעתך על “האיליאדה מן הימים שכבר עברו” שאני שולח לך.


 

28.09    🔗

פטרסבורג


יקירי יוסף!

רואה אתה כי בפטרסבורג אני כבר ולא כתבתי לך מאומה עד שלא נתברר לי מצבי ואם גם מעט.

כתבתי: Кв. 110 М. Проспектъ дN. 40 Пет. В. Островъ והרבה יש לי להתאונן: את “השלח” אין שולחים לי זה כמה חדשים, את עלי ההגהה של שִירַי איני מקבל (חוץ מאלה השנים ששלחת אתה). ספרים הולכים ונדפסים ע"י “מוריה” וק שירי על עמדם עומדים. ומה יהיה עתה כשמת לוינסקי?

הייתי על אספת “חובבי שפת עבר” פה (נשף מקדש כלו לזכרו של “רבי קרוב”) ולא מצאתי כל נוחם באותם הדברים שנשמעו שם. אבדה גדולה אבדנו במותו ובמות ליליאנבלום ועתה גם מצבו של הברון גינצבורג איננו בהיר כלל וכלל. הרופאים כבר אמרו נואש לחייו.

ענני תיכף ומיד, צוה וימצאו לי את כל אשר לא שלחו לי כל ימי הקיץ.

כלי שלך ושל צפורה שאול.

בעוד ימים אחדים אני אומר לשלוח לך שיר.


4.2.09

Kupurobka

לעבור בשתיקה לבלי ענות עד היום גם על מכתב כזה ששלחתי ביום 29 לחדש דצמבר 1908 – זה לי סמן מובהק כי כל חלוף מכתבים בינינו להבא אך למותר.

ורק בא אני לבקש עוד הפעם להשיב לי את מאמרי ל“שאלת השפה”, הנמצא בידיך מחדש מַרְט ולהודיעני למי עלי לפנות בדבר תמונתי והקטעים לתולדותי ששלחתי לך עוד מלוזנה בשביל איזה “לוח אחיאסף”.

את הכתבים תשלח על פי כתבתי הקבועה" c.Muixoui robna.

שאול טשרניחובסקי

 

12/1909    🔗

ידידי,

בענג רב אני מקבל את ההצעה להשתתף במאסף לזכרן יהודה שטיינברג שכל כך הוקרתי את כשרונו המיוחד בספרותנו. בעוד זמן מה אשלח בשביל המאסף איזה שירים.

ומביע אני בזה לך את תודתי על אותה ההזמנה שבאה בלי ספק אך ורק על ידך באותו זמן שגם מכתב קטן איני מקבל אף מאלה שהיו לפנים ידידי ומעולם לא הייתי מסופק באהבתם אלי. עונה אני ושוב כותב אליהם – ומענה איני מקבל.

לפני ימים אחדים הציע לפני מו“ל להוציא את שירי. ורואה אני מתוך מכתבו כי ברצינות האיש מדבר. לא רק ששאל לחפצי, אלא הביע בפרוטרוט את התנאים וכו'. אבל את האמת לא אכחד ממך: בוחר אני ב”מוריה" ואם אמנם חפץ אתה להוציא את שירי, הודיעני תיכף ומיד, כי עד שאקבל ממך תשובה לא אענה לאותו המו"ל כלום.

לתנאי מכתבך מיום ג' דחנוכה כמעט שאני מסכים (ה' אלפים אכס' 15% מכל אכס' וכו') אלא שאין אני מבין היטב פירוש דבריך שם: “לא כל כך בלוקסוס כמו זה של ביאליק”. והנה מסכים אני לזה שלא יביאו כל ציורים בקבץ (ובזה תלויות הוצאות מרובות) אלא הפורמט, הניר ואותיות הדפוס צריכים להיות כמו שהם בקבץ שירי ביאליק.

ובכן כתוב תיכף הכל בפרוטרוט.

חלק משירי שלא באו בחוברת מיוחדת נמצא בידי, פֶרֶט אלה שאינם תחת ידי ושנקל לקבצם מוכן, השאר נמצא בארגז ספָרַי באודיסה (?).

מקוה אני כי זה האחרון בא סוף סוף לאודיסה ומתפלא אני רק לזה שאין אני מקבל כל ידיעה על אדותיו. ולא כתבת לי כמה אני חיב בשביל הובלה ושאר ההוצאות ומדוע לא שלחת למיכאילובקה כאשר בקשתיך ע’פ הכתבת:

Л.С. Жд Ст. Пришыбъ

ועוד אחת אני מבקש ממך להודיעני תיכף תיכף: היש לי אפשרות לקבל על ידי “כרמל” זכות ישיבה מחוץ לתחום למשך ב' חדשים (ע’י Доверенность)), כי מסבה זו לא יכולתי בחרף זה להשיג תעודת בגרות, העומדת לשטן על דרכי בהשגת התֹאר “לֶקַר”.

את תשובתך שלח למרכ'. האפידֶמִיָה דפה הולכת ופוסקת וצפוי אני לשנוי מקום.

ושלום וברכה רבה

שאול טשרניחובסקי

ומכתב מא’י – אין עד היום.


 

(אין תאריך)    🔗

יוסף יקירי

את מכתבך אלי הביאו לי אך עתה מהיות שאינני בעיר אינני יכול לשלוח לך את מכתבי באחריות. מהיות שאין תחת ידי פה כל שיר אשלחנו לך בעוד יום או יומַים – מן החדש שבחדשים. כעת אני ממהר בשליחת מכתבי זה והשיר צריך תקונים.

בברדיאמרק קבלתי תעודה של שש מחלקות: חמשתָנים בעד כל ההסתוריה והלשנות – ושלשתנים בעד המתימַטיקה. רואה אתה כי אין כל חדש תחת שָמָי.

אף כי לא קבלת את מכתבי אבל מבין אתה מה שחפץ אני. חפץ אני לנסוע לפטרבורג – להיות שם עד עמדי בבחינות. היתר ישיבה לא קשה להשיג בשבילי על פי תעודת דר. מדיצינה (ע"פ חוק משנת 1907) ומוכן אני לקבל עלי כל עבודה שתהיה ובאיזה מקצוע שיהיה. מפיך שמעתי באודיסה כי תרגומים משפת אנגלית היו יכולים לתת לי פה די צרכי לחיות בפטרבורג. לעמוד בבחינה הייתי יכול עוד בשנה זו (בבחינות הגליל) ואז יכול אני “לעשות את הדוקטור” הרוסי בחדש מאי, או בחדש מאי אחר, טוב ללכת שוב לברדיאנסק,המקום שמכירים אותי כבר. התעודה הרוסית נחוצה לי בכל אופן. ראיתי את האחים יפה ובצ' שאך עתה שב מא“י ספר לי עת הכל ע”ד חיסין ועוד אך בודאי יודע אתה כל זאת זה כבר.

את ארבעת הגליונות הנדפסים בודאי קבלו בביתי. שנים מהם ראיתי בעיני מצאו חן מאד. רק על טעות א' העירותי אותך. אבל מדוע זה אך ד‘. הן כתבתי כי על פי התנאי – צריך המדפיס להוציא ד’ גליונות לחדש ומאז עברו ח"א עשרה שבועות? ובכן, ענה לי תיכף את דעתך אם אוכל לחשוב ע’ד פטרב או לא? אבל תיכף ומיד.

ידידך שאול טשרניחובסקי

והנני דורש בשלום צפורה בחבה. מ.ק. דורשת בשלום שניכם בידידות. אם לא אשלח שיר א' גדול – אקבל איזה שירים קטנים

את מכתבי שלחתי Dmugen. G יוכל היות כי הוא שם.


תמונה 1.jpg

 

(אין תאריך)    🔗


יוסף יקירי!

סוף סוף קבלתי מכתבך ואמנם כאשר דמיתי כן היה – חולה היית. כתוב לי מה שלום חותנך כעת ושלומך אתה.

איני יודע איפה קראת ע’ד הרצאתי על צמחי הטבע אצל מנדלי. אני רק דברים אחדים דברתי – בלי הכנה כל שהיא – על אדות “תלדות הטבע” שלו. אך רעיון יפה הצעת לפני. בכל לבי הייתי נגש לעבודה, אבל חסרון הספרים מרגש בפט' במדה מבהילה. אצל הדר' קצ' כבר הייתי ושבתי בלי ספרים. הביבליאותיקה שלו גדולה אבל הסדר לקוי ואינו יודע איפה ימצאם. ז.אפשטיין אינו גר בעיר. בבבליאתיקה של המורים לא השגתי את השלח. נחוצה היתה לי “כנסת ישראל” ואנוסים היינו להמציאה מוילנה. וספרו של של’ג – לא מצאתי עד היום. אני מקוה עוד למצאם אצל נח רזנבלום. ואם בקשת מִימֵיךָ ספר בביבלי הקיסרות יודע אתה במה עולה הדבר. ואתה נותן רק ימים מספר לעבודה.

מה שנוגע להאנציקךופדיה – באו שנויים במערכת: חברו של קצו עתה הַרְכָּבִי. העורכים האחרים ירדו מגדולתם – והם כעת בבחינת מזכירים בסֶקרֶטַרְיַט שבו מצויים כלם חוץ מִקְרַסְני שיצא כמעט בחרפה וצינבֶרג הנמצא באיזה מעמד מיוחד, מפני שאותם הסקרטרים נצטוו על העבודה “בבית המערכת” עצמה. תחת קרַסני בא הד"ר קמֵנֶצְקִי (מאודיסה) שקבל גם שעורים באקדמיה. ליעצך דבר אינני מרהיב בנפשי. כעת, לפי מצב הענינים עתה גם באק' ובאמצ' חשוב דרכך, יוכל היות כי העבודה לא תהיה מרובה כל כך. בנוגע אלי – מדמה אני כי לו גם לא עמד הגיוני לשטן אינני יכול להיות בעזרך מטעם פשוט אחר: אני אינני משתקע בפט'.

כלי שלך.

שאול

לפרבמן אכנס באותו יום שימצאו לי את כתָבְתו משלחן האדריסות ואשתדל לעשות כל מה שביכלתי.

מדבריך אני לומד כי “מוריה” איננה מוציאה את שִירַי.  1. מילה לא ברורה. הערת פב"י  ↩

  2. מילה לא ברורה. לא נמצאה מילה דומה כשם לאיזו שהיא יצירה של המשורר. הערת פב"י.  ↩

  3. שיר בשם זה לא נמצא ברשימת השירים. יכול להיות שטעיתי בפענוח או שזה שיר שאבד. בכל אופן זו מילה שהוא השתמש בה בשירים אחרים אז גם יתכן שהוא שינה את שם השיר מאוחר יותר. הערת פב"י  ↩

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 49467 יצירות מאת 2732 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 21102 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!