אָבוּס

,— בינוני פעול מן אבס, עי״ש.

ערכים קשורים