אבס


1 לא מצאו החכמים חבר לשרש זה במשמעותו העברית בשאר לשונות האחיות.

ערכים קשורים