אַבְנִי

°, אבניי, שת"ז, לנק' אַבְנִית, – מטבע האבן, קשה כאבן, או שמראהו כאבן, steinartig; pierreux; stony: וכל אדם שהדם נוהג ומושל בו מראהו אבני אסף הרופא, כ"י מינכן 8. שיהיו (מעיני המים) אבניים כי אז הם יתר נכונים שלא יתעפשו קאנון א ב ב יו. ודע כי לפעמים יצא בשעול דבר אבניי כזרעון או ברד שם ג י ג א. כמו שהוא מן הנמנע המצא פעולה אשית במה שאינו אש אלא הפך אש או פעולה אבנית במה שאינו אבן אלא הפך אבן מ' אלדבי, ש"א ט.

ערכים קשורים