אָבַע

*1, פ"י, צווי אֲבַע, --העלה המים מהתהום: א"ר אליעזר כשמנסכין את המים בחג תהום אומר לחבירו אבע מימיך קול שני ריעים אני שומע (תענ' כה:).1 כנראה בנין אפעל הארמי מן נבע. אבל כל מאמרו זה של ר"א הוא בעברית צחה ויפה והפעל אבע שבתוכו כמו"כ איפוא פעל עברי.

חיפוש במילון: