אֶבֶן שָׂדֶה

מ"ר אַבְנֵי הַשָׂדֶה,  – מין בריה אגדית, אדם בצורת חיה או חיה בצורת אדם, כמו אדני השדה, או כעין הבריה האגדית אדם זאב וכדומה: לשד ולכפן תשחק ומחית הארץ אל תירא כי עם אַבְנֵי הַשָׂדֶה1 בריתך וחית השדה השלמה לך (איוב ה כב-כג).1 פרש רש"י וז"ל: אבני השדה מין אדם הן וחית השדה שנקרא גרוש"ה בלע"ז וזו היא חית השדה ממש ובלשון משנה תורת כהנים נקראים אדני השדה.  ע"כ.  והנה אין ספק בהבלעז גרוש"ה שכונתו להמלה הצרפ' garou, כמו שבאר הרמ"ל במרפא לשון, והוא האדם זאב שכבר היונים והרומאים ספרו עליו שהוא צמא לדם, וגוזל ילדים ובפרט ילדות.  ונראין דברי רמ"ל שלשון רש"י משובש פה וצ"ל אבני השדה מין אדם גרוש"ה בלע"ז וחית השדה היא חית השדה ממש. וממה שהשוה אותו עם אדני השדה ותרגמו גרוש"ה שהוא אדם זאב, נראה כי שני השמות היו אצלם כנויים לכל מיני הבריות האגדיות המרכבות מאדם וחיה ומזיקות לבני אדם, אדני השדה למיני בריות מתחלפות. ואעפ"י שגם פשוטו של כתוב היא מליצה יפה, מ"מ מפרוש רש"י נראה שהיה בקבלה אצלם גם השם אבני השדה גם במשמעה זו של הבריות האגדיות שיצרו דמיוני כל העמים.