ב. אָב

* 1 ש"ז, — חדש החמשי מהחדש שבו חג הפסח. Name des 5 -ten Monats; nom dn 5-me mois; n. of fifth month: משנכנס אב ממעטין בשמחה תענ' ד ו. אמר רבי שמעון  בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה"כ שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו שם ח . ר' אליעזר הגדול אומר כיון שהגיע חמשה עשר באב תשש כחה של חמה ב"ב קכא:. בארבעה שבילין חמה מהלכת ניסן אייר וסיון מהלכת בהרים כדי לפשר את השלגין תמוז אב ואלול מהלכת בישוב כדי לבשל את הפירות פסח' צד:.  — ושם המלאך הממונה על חדש אב °ברקיאל עי' זה]].1 נזכר במגלת תענית פרק ה: בט"ו באב זמן אעי כהניא — באשור' אַבֻ. רל' סובר מלשון איבה, מפני להט השמש; והויפט אומר כי  נקרא חדש זה אב ע"ש שבו היו כורתים קנים. באשור' אַבֻ, לבנין, וזה אחד משלשה החדשים שהיו מקדשים אצל הבבלים לבנין, והם: סיון, אב, מרחשון. והסכים לזה מוס ארנולד JBL XI, 72. וכן שם חדש זה גם בסורית וערבית.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים