אַבָּא

*, ש"ז, —  קריאה של קרבת משפחה בפי הילדים לאביהם, במשמ' אָבִי, Mein Vater; mon père; my father: אמר רבן גמליאל נוהגין היו בית אבא שהיו נותנין פאה אחת (פאה ב ד). יכולה היא (הבת שפסק אביה מעות לחתנו ולא נתן לו) שתאמר אילו אני פסקתי לעצמי אשב עד שילבין ראשי עכשיו שאבא פסק עלי מה אני יכולה לעשות (כתוב' יג ה). הרי זה גיטיך על מנת שתשמשי את אבא על מנת שתניקי את בני (גיט' ז ו). מעשה באחד בבית חורון שהיה אביו מודר הימנו הנאה והיה משיא את בנו ואמר לחבירו חצר וסעודה נתונים לך במתנה ואינן לפניך1 אלא כדי שיבוא אבא ויאכל עמנו בסעודה (נדר' ה ו). קונם שאינני נהנית לאבא ולאביך וכו' אם עושה אני על פי אבא ועל פי אביך (שם יא יא). אמר ר' אלעזר בר' צדוק תינוק הייתי והייתי רכוב על כתיפו של אבא (תוספתא סנה' ט יא). למלך בשר ודם שכעס על בנו והלך לו הבן ההוא אצל אוהבו של מלך אמר לו צא ובקש לי מאבא (ספרי במד' פו). שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן (ברכ' מ.). כשם שאבדתי מבית אבא כך אובד ממך (מגי' טו.). א"ל (ר' שמעון לר' חייא) אתה הוא שציערת לאבא א"ל לא תהא בזאת בישראל (סנה' יא.). אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר כולכם אסורין חוץ מאבא (נדר' כה:). אמרתי לו (להעלם היפה שנדר נזירות) בני מה ראית להשחית את שערך זה הנאה אמר לי רועה היית לאבא בעירי וכו' (שם ט:). א"ל רבי אל תצטער לבודקני אם קטן אני אהיה בשביל אבא אם גדול אני אהיה בשביל עצמי (נזיר כט:). אמר לה (יעקב לרבקה) וכך הוא הדרך שאצא חוץ מדעתו של אבא (תנחומא ויצא א). ויאמר קין אל ה' וכו' גדול עוני משל אבאאבא על מצוה קלה עבר ונטרד וכו' אתמול גרשת את אבא ועכשיו את מגרשני (מד"ר בראש' כב). משל לתינוק שהיה רכוב על כתיפו של אביו וראה חבירו של אביו אמר לו ראית את אבא אמר לו אביו אתה רוכב על כתיפו ואתה שואל עלי (שם שמות כו). אמר ישמעאל עכשיו יקריב אבא את יצחק ואני אירש כל הנכסים שישארו מאבא (מדר' ויושע.). — וגם כשהמדברים הם רבים: שבועה שלא פקדנו אבא ולא אמר לנו אבא (שבוע' ז ז). אם אמרו (הבנים הגדולים) ראו מה שהניח לנו אבא (ב"ב ט ג). — ובפרט מהילד לאביו בנוכח: אמר לו (בנו של עקביה לאביו בשעת מיתתו) אבא פקוד עלי לחביריך (עד' ה ז). אמר ר"א בר צדוק פעם אחת נכנסתי אחר אבא לבית רבן גמליאל וכו' אמרתי אבא לא כך אמרו חכמים (פסח' לז ו). כבן שמתחטא על אביו ועושה לו רצונו ואומר לו אבא הוליכני לרחצני בחמין שטפני בצונן (תענ' כג.). אמרה לו בתו (לעמרם) אבא קשה גזירתך יותר משל פרעה (סוט' יב.). אמר לו יהודה (ליעקב) אבא אם הולך בנימין עמנו ספק נתפ' ספק לא נתפ' (מד"ר בראש' צא). מה עשה (הקב"ה) נגלה עליו (על משה) בקולו של אביו אמר משה הנני מה אבא מבקש (שם שמות ג). משל למלך שאמר לבנו צא לפרקמטיא אמר לו אבא מתיירא אני בדרך מהלסטים (שם ויקר' כה). אמר לו יצחק (לאברהם) אבא אוסרני בידיי וברגליי (פסיק' רבתי, בחדש השביעי). כשראה כהן גדול שנשרף (ביהמ"ק) נטל את המפתחות וזרקן לשמים וכו' תפסו אותו שונאים ושחטו אותו אצל המזבח וכו' יצתה בתו בורחת וצווחת אוי לי אבא חמדת עיני תפשו אותה ושחטו אותה וערבו דמה בדם אביה (שם, ויהי בעת שסרחה). משל לגיבור שהיה עובר בנהר ובנו עמו היה הגבור תופס בידו של בנו וכו' אלא שהיתה השיבולת עוברת על ראש הבן בתחיל הבן צועק מלמטן אבא אילולי שאתה מחזיק בי כבר הייתי שטוף ביד השיבולת ומת (שם, ותאמר ציון). אמר יצחק לאביו אבא  לאן אנו הולכים לבדנו (מדר' ויושע). ואמר יצחק אבא זרז עצמך וחשוף זרועך (שם). ולא יקרא לו (הבן לאביו) בשמו לא בחייו ולא במותו אלא אומר אבא מרי (רמב"ם ממרים ד). וקטנים מישראל מתבעתים והולכים ונטמנים כאו"א תחת אביו ותחת אמו ואומרים ווי ווי אבא (אבק' רוכל א א). — וגם לאבי האב ולאבי האם: שהתינוקות קורין לאבי אביהן אבא (ספרי ופסיק' זוט' טו). — ב) הוספה מנכרים לא מבנים לשם עצם פרטי של אדם, "אבא פלוני" לחבה וקצת בהתול של חבה, Papa...; papa tel: עבדים ושפחות אין קורין אותם אבא פלוני2 ואמא פלונית (ברכ' טז:). של בית רבן גמליאל היו קורין לעבדיהן ולשפחותיהן אבא טבי (ירוש' ניד' א מט:). דרש רבי יוסי בציפורי אבא אליהו (אליהו הנביא) קפדן הוה (שכעס על אחאב ואמר חי יי' אם יהיה השנים האלה טל ומטר) (סנה' קיג, ורש"י שם). אבא תחנא חסידא נכנס לעירו ערב שבת עם חשיכה (מד"ר קהל', לך אכול). 1 כך הנוסחה במשנה שבגמרא. — 2 אמר רש"י: לא בבניהם קאמר אלא בשאר בני אדם כעין שאנו קורין עכשיו מר פלוני מרת פלונית כך היו רגילין לומר אבא פלוני ואמא פלונית. 

חיפוש במילון:
ערכים קשורים
א